Page 1

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication) วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)


WE ARE PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ หรือ พีไอเอ็มเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้รบั การรั บ รองวิ ท ยฐานะจากกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก าร ภายใต้ ค� ำ แนะน� ำ ของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ จัดการเรียนการสอนและให้ปริญญา ในระดั บ บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต ตั้งแต่ปี 2550 และระดับดุษฎีบัณฑิต ตั้ ง แต่ ป ี 2555 สถาบั น การจั ด การ ปัญญาภิวฒ ั น์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ Workbased Education โดยน�ำการเรียนรูจ้ าก 02

ประสบการณ์จริงมาขับเคลือ่ นสถาบัน ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) ทีม่ คี วามแตกต่าง ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มุง่ เน้น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก ปฏิบัติงานจริงกับกลุ่มธุรกิจซีพีออลล์ เครื อ ซี พี และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ ขยายความร่วมมืออย่างกว้างขวางทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ในการท�ำงานจน เกิดความเชี่ยวชาญ บัณฑิตพีไอเอ็ม จึ ง เป็ น บุ ค ลากรคุ ณ ภาพผู ้ มี ค วามรู ้ ทางวิชาการ และมีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ปัจจุบัน พีไอเอ็มเป็นมหาวิทยาลัย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเครื อ ข่ า ย พันธมิตรมากที่สุด ทั้งภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคการศึ ก ษา นี่ คื อ จุ ด แข็ ง ที่ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาพี ไ อเอ็ ม ได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่กว้างขวาง และหลากหลาย ไม่จำ� กัดเฉพาะธุรกิจ ในกลุม่ ซีพเี ท่านัน้ เพราะเครือข่ายของ พีไอเอ็มมีอยูท่ วั่ โลกและพร้อมให้ความ ร่วมมือในการยกระดับการศึกษาไทย


Chemnitz University o Technology

Iowa State University

University o Akansa

Southwes University

Cheng Shiu University Stende University o Applied Sciences

Teikyo Universit Hunkuk University of Foreign Studie

William Anglis Institut

Massey Universit

PIM’s Worldwide Network

524

องค์กรธุรกิจทัว่ โลก

38 สถานทูต ธุรกิจของเครือ CP ใน ประเทศ

21

144 มหาวิทยาลัยใน 28 ประเทศ อาเซียน : กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เอเชีย : จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล เกาหลีใต้ ไต้หวัน อิหร่าน ฮ่องกง ยุโรป : ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิธัวเนีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ โปแลนด์ ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือ : สหรัฐอเมริกา แคนาดา เอเชีย : ภูฏาน มาเลเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย กัมพูชา อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน สิงคโปร์ คาซัคสถาน อุซเบกิซสถาน ยุโรป : อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก อิตาลี โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย เบลเยียม ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย : ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ : สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา เปรู แอฟริกา : แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย

คือ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ตุรกี ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน รัสเซีย แทนซาเนีย เบลเยียม ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 03


FACULTY OF COMMUNICATION ARTS (CA) คณะนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะวิชาล�ำดับที่ 4 ของสถาบัน การจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ (PIM) ทีม่ งุ่ มัน่ ในการจัดการเรียน การสอนด้านนิเทศศาสตร์แบบเรียนรู้ควบคู่การฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการจริง (Work-based Education) เป็น แห่งแรก และมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 คณะนิเทศศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรจากเดิม 3 สาขาวิชาซึ่งได้แก่ สาขาการสื่อสารองค์กร สาขาการ สื่อสารแบรนด์ และสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ ให้เป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication - CB)

มุ ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ในการสื่ อ สารเชิ ง กลยุทธ์ ผลิตสื่อได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถใช้วิธีทางการสื่อสารในการแก้ปัญหาให้กับ ธุรกิจได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อสารองค์กร และสื่อสารแบรนด์ควบคู่กัน เน้นทักษะการสื่อสารและ 04

การบริหารจัดการการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ธุรกิจ สามารถมองทิศทางของธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง เข้ า ใจในความต้ อ งการของกลุ่ ม ผู ้ มีส ่ ว นได้ เ สีย ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อให้ องค์กรและแบรนด์อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism - CJ)

มุง่ ผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพข่าว มีความเป็นผูป้ ระกอบการ ข่าว สามารถท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารผสานทักษะ (Multi-skills) ทั้งในการบริหารจัดการงานข่าว การจัดการ เนื้ อ หา และการสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ที่ ห ลากหลาย พร้ อ มๆ กั น (Multi-platforms) ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ กระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ สื่ อ ออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ เข้ า ใจและประยุกต์ ใ ช้ หลากเทคโนโลยี (Multi-technology) และสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลาย (Multi-contents) มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคม


นี่แหละ! เด็กนิเทศ พีไอเอ็ม

• ใฝ่รู้ สนใจเรื่องรอบตัว • มีความกระตือรือร้น • มีความคิดสร้างสรรค์ • สามารถคิดวิเคราะห์ได้

• มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย • มีความรับผิดชอบต่อสังคม • มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการสร้างสรรค์สื่อ

• คิดวางแผนได้อย่างเป็นระบบ • มีความสามารถและทักษะ ที่หลากหลาย (Multi-Skilled)

• นักสื่อสารแบรนด์ / นักสร้างสรรค์ และพัฒนาแบรนด์ / ผู้จัดการแบรนด์ • นักบริหารความสัมพันธ์ / ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม

• นักข่าวในองค์กรข่าวที่มีความ หลากหลายช่องทางการสื่อสาร • ผู้ประกอบการด้านข่าว • นักเขียนอิสระ • ครีเอทีฟ / โปรดิวเซอร์

อนาคต • นักสร้างเนื้อหา (Content Creator) บนสื่อทุกแพลตฟอร์ม • นักสื่อสารองค์กร / นักประชาสัมพันธ์ • นักวางแผนกลยุทธ์ / นักสื่อสาร การตลาด

05


WORK-BASED EDUCATION เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ทฤษฎีเข้ม ปฏิบัติข้น สาขานิ เ ทศศาสตร์ เ ป็ น สาขาที่ มี ค วามพิ เ ศษเฉพาะ มีรายละเอียดในทางปฏิบัติมาก จึงต้องการทักษะและ ความเชี่ ย วชาญซึ่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การลงมื อ ทำ� และผู้สอนที่ดีที่สุดคือมืออาชีพที่ปฏิบัติงานจริง อาจารย์ จึงทำ�หน้าที่เป็นผู้เอื้อ (Facilitator) ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ทิศทาง

Plan

Act

Do

Check

Plan

Do

Check

Act

ว า ง เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม วิชาชีพและศักยภาพนักศึกษา

ส่ ง นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ภายใต้การดูแลและคำ�แนะนำ� อย่างใกล้ชิด

ประเมินผลการเรียนรูท ้ ง ั้ ระดับ รายบุคคลและภาพรวม

ปรับแผนการเรียนให้สัมพันธ์ กับความรูแ้ ละทักษะทีต ่ อ ้ งการ ส่งเสริมและปรับปรุง

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม จะได้เรียนวิชาพืน้ ฐาน ทางนิเทศศาสตร์อย่างเต็มที่ในปีที่ 1 และในปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกงาน ภาคการศึกษาละ 3 เดือน เท่ากับนักศึกษาจะได้ฝกึ งานปีการศึกษาละ 6 เดือน ซึง่ การ ฝึกงานแต่ละครัง้ จะมีเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะ 06

นิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม มีจุดเด่นอยู่ที่การเรียนทฤษฎีสลับ กับการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) โดยมี เวลาฝึกงานประมาณ 76 สัปดาห์ หรือ 41% ของเวลาเรียน ทั้งหมด ภายใต้แนวคิด PDCA

ของวิชาชีพ ซึ่งจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และเน้นการดูแลอย่าง ใกล้ชิด ประเมินผลทั้งในระดับบุคคลและภาพรวม และ นำ�ผลที่ได้มาปรับแผนการเรียน รวมทั้งจัดโครงการอบรม เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนานักศึกษาอย่างเป็น ระบบก่อนออกไปฝึกงานใหม่ในรอบถัดไป


ฝึกงานที่ไหน ฝึกอะไรบ้าง? การสื่อสารองค์กรและแบรนด์

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ร้าน 7- Eleven • เข้าใจธุรกิจของ CP All เรียนรู้การ สื่อสารภายในร้านและชุมชมชนสัมพันธ์

ร้าน 7-Eleven • เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการซือ้ และ สื่อประชาสัมพันธ์ในร้าน 7-Eleven

สื่อสารมวลชน • เข้าใจลักษณะการทำ�งานของสื่อ ข่าว และโฆษณา

องค์กรสือ่ ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ นิตยสาร

องค์ ก รธุ ร กิ จ • เข้ า ใจภาพกว้ า งขององค์ ก รธุ ร กิ จ และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

• เข้าใจธรรมชาติสื่อ โครงสร้างและรูปแบบธุรกิจ รวมทั้งเข้าใจการบริหารงาน Content ในองค์กรสื่อต่างๆ

Agency / Event Organizer / Production House • เข้าใจรูปแบบการทำ�งานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการ สื่อสาร และสามารถวางแผน ออกแบบ ผลิตสื่อ สำ�หรับ องค์กรได้

• มีทักษะในการทำ� Content ตามแพล็ตฟอร์มที่ เข้าฝึก และข้ามแพล็ตฟอร์ม

จา - จารุวรรณ นิวรณุสิต

ธัญ - ธัญชนก ปารวัณวงศ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ฝึกงาน

• ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัดต่อได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ ฝึกงาน

จ๋อม - ปัญจพร มะโนมัย

ปุยนุ่น - ชนัญญา ดอกรัก

ฝึกงาน

ฝึกงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การสื่อสารองค์กรและแบรนด์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย และได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตนเองจากการได้ลงมือทำ�งานจริง เมื่อเรียนจบ ยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำ�งานในกลุ่มบริษัทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และองค์กรพันธมิตรอีกด้วย 077


OUR NETWORK เชื่อมเครือข่ายระดับโลก จับมือเดินสู่การทำ�งานจริง เครือข่ายสถานประกอบการทีร่ บั นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1 สื่อ • หนังสือพิมพ์ • โทรทัศน์ • วิทยุ • สื่อออนไลน์ • นิตยสาร

8 08

2

3

4

กลุ่มบริษัทในเครือ เจริญโภคภัณฑ์

เอเจนซี่

สถานประกอบการ อื่นๆ

• กลุ่มบริษัท CP ALL • บริษัทในเครือ CP

• พีอาร์ เอเจนซี่ • แบรนด์ เอเจนซี่ • อีเวนท์ ออแกไนเซอร์ • โปรดักชั่นเฮาส์

• ภาครัฐ • ห้างสรรพสินค้า • ร้านแบรนด์ดัง (Flagship Store) • องค์กรธุรกิจ • อื่นๆ


OPPORTUNITY โอกาสในการทำ�งานที่มาถึงก่อนใคร การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ หมิว - ภัสนีย์ อินสำ�อาง

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำ�กัด

ประสบการณ์ฝึกงาน “ได้ค้นพบตัวเองจากการฝึกงานแต่ละครั้งค่ะ แต่ละที่ที่เราฝึกงาน เราจะถามตัวเองว่า สนุกมั้ย ถ้าไม่สนุกคือไม่ใช่แล้ว เราก็จะรู้ตัวว่า เราชอบและเราเหมาะกับงานแบบไหน พอได้ฝึกงานครั้ง สุดท้ายที่ King Power กลายเป็นว่าเราสนุกกับงาน เราเลยเลือกทำ�งานที่นี่ต่อหลังจากเรียนจบค่ะ”

อ้น - อภิรัฐ เล็กนิคม

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน Event Marketing Officer บริษัท มิลลิเมด จำ�กัด

ประสบการณ์ฝึกงาน “ในการเรียนสลับกับกับการทำ�งาน เมื่อเรียนในห้องเรียนแล้ว เราได้นำ�เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในที่ฝึกงานเลยในทุกๆ ครั้ง ทำ�ให้เราได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ นาด - อนงค์นาฏ ชนะกุล

บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะนิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ประสบการณ์ฝึกงาน “ที่ นี่ ฝึ ก ให้ เราเป็ น ผู้ ใหญ่ จ ริ ง ๆ ในเรื่ อ งการเรี ย น เราได้ เรี ย นกั บ มื อ อาชี พ โดยตรง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ หลักสูตรในหนังสือหรือในเว็บไซต์ที่เอามาสอน แต่เป็นประสบการณ์ตรงของคนที่มาสอนว่า ใน การทำ�งานจริงต้องเจอแบบนี้ แล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไร และจะแก้ไขปัญหาด้วย วิธีไหน พอเราได้ไปฝึกงานกับคนที่เขาทำ�งานจริง เราก็ได้แสดงศักยภาพของเราออกมา” มอส - สุทธินันท์ ประจักษ์สุวิถี

บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน Creative รายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ฝึกงาน “การฝึกงานหลายๆ ที่จะทำ�ให้เราได้ความรู้คนละแบบกัน เหมือนเราเรียนวิชาหนึ่ง แต่เรียนจาก อาจารย์หลายๆ คน ผลลัพธ์ที่ต้องการอาจจะออกมาเหมือนกัน แต่วิธีการสอนแตกต่างกัน เรา ก็จะนำ�วิธีการสอนของแต่ละคนมาปรับใช้กับตัวเองในการทำ�งานจริง” 09


POWER ปลุกพลังความคิด ผลักดันความสำ�เร็จ นิเทศศาสตร์พีไอเอ็มฝึกให้นักศึกษามี Multi Skills ในด้านต่างๆ ดังนี้ Creativity

คิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร Creativity

Data

จัดการข้อมูลเป็นเยี่ยม Data

Digital

Graphic

ออกแบบกราฟิกให้โดนใจ Production

เป็นงานผลิตรายการ

Graphic

Production

Digital

ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารฉับไว นิตยสารข่าว The Prototype นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก ทั ก ษะในการทำ�งานสื่ อ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ทั้งการวางแผนงาน ค้นคว้าหาข้อมูล เขียนข่าว สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ จัดรูปเล่ม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ให้พร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง

Creativity

กองบก. จำ�ลอง ทำ�จริง ทุกกระบวนการ ติดอาวุธ ทักษะ พร้อมสู่การทำ�งาน และสร้างเกราะคุ้มกัน จริยธรรมวิชาชีพ

Data

Digital

Graphic

Production

Skills ที่ได้

10


สถานีโทรทัศน์ PIM Station PIM Station เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ใช้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนในห้องเรียน และ ประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานประกอบการ มาผลิต เป็นรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ โดยนักศึกษาจะได้ลงมือ ปฏิบตั จิ ริงในทุกกระบวนการ ฝึกความรับผิดชอบ และทำ�งาน เป็นทีม

PIM NEWS

7 สิ่งดีๆ 11 โอกาส

แต๋มทะลุ มอสทะลวง

7-11 Cute Boys & Girls

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Inside – Outside Newsletter

นักศึกษาจะได้ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึก ทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการ ออกแบบการผลิตจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำ�เป็นให้พร้อม ก่อนออกฝึกงานจริง Creativity

รับชมได้ทาง PIM Station อยากรู้ให้ถาม

Data

Digital

Graphic

Production

Skills ที่ได้

Creativity

Data

Digital

Graphic

Production

Skills ที่ได้

นอกจากนั้น คณะนิเทศศาสตร์ พีไอเอ็ม ยังมี การเพิ่ ม พู นทั ก ษะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ด้านนิเทศศาสตร์ให้แก่นกั ศึกษาผ่านวิชา Entrepreneurship Workshop for Communication Arts บูรณาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์สู่การ ดำ�เนินงานทางธุรกิจอีกด้วย 11


LEARNING FROM REAL PROFESSIONAL เรียนกับมืออาชีพตัวจริง 1 รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Stakeholder / Relationship Management

2 อ.ชัยวุฒิ รื่นเริง

1

2

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media / Public Speaking

3 อ.วิสาข์ เชี่ยวสมุทร

3

4

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเอกการสือ่ สารองค์กรและแบรนด์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน PR and Media Relations / Corporate Communication

4 ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม

หัวหน้าสาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Convergent Journalism and Social Media

5

6

5 รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Research

6 อ.กานต์ เชาวน์นิรัติศัย

อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand and Marketing Communication

7

8

7 ผศ.กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์

อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand Communication and Media Strategy / Mass Media Research

8 อ.ภัทราวดี ธีเลอร์

9

อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Journalism / Media Literacy

9 ดร.พิทยา พละพลีวัลย์

อาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน English for Communications / Public Relation

12


อาจารย์พิเศษในห้องเรียนนิเทศศาสตร์ อ.พุทธิฉัตร จินดาวงศ์

หัวหน้าผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV HD วิชา : การผลิตรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

อาจารย์ประจำ�หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ, หลักสูตรปริญญาโทสาขานวัตกรรม การออกแบบและการจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ และหลักสูตร ปริญญาโทสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชา : การสือ่ สารข้อมูลด้วยภาพ และกราฟิก, การออกแบบแบรนด์ และการพัฒนาแบรนด์

อ.เสถียร วิริยะพรรณพงศา

บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ PPTV วิชา : การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

อ.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์

ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) วิชา : โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม สำ�หรับธุรกิจค้าปลีก อ.สมเกียรติ โมราลาย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน อินทิเกรทเต็ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด วิชา : พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดสำ�หรับนิเทศศาสตร์

อ.เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล

กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำ�กัด วิชา : การจัดการการสือ่ สารในภาวะวิกฤต

13


INNOVATION CA Innovation MEDIA LAB คือ โครงการปฎิบัติการด้าน นิเทศศาสตร์ที่จะบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านการสื่อสาร องค์กรและแบรนด์ (CB) และวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (CJ) โดยประสานความร่วมมือกับภาควิชาชีพ ไม่วา่ จะเป็น องค์กรวิชาชีพสือ่ องค์กรสือ่ องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ

CB

เพื่อการคิดวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ และสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่ทั้งแวดวง วิชาการและวิชาชีพ และยังเป็นการเสริมศักยภาพให้แก่ นั ก ศึ ก ษานิ เทศศาสตร์ ข องสถาบั นการจั ด การปั ญ ญาภิวัฒน์ให้โด่นเด่นยิ่งขึ้น

CA INNOVATION MEDIA LAB

CJ

ประสานบูรณาการองค์ความรูท ้ ง ้ั สองศาสตร์ CB + CJ จุดเริม ้ ต้นของการคิด ทดลอง ทดสอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนิเทศศาสตร์

ประสาน ความร่วมมือ รับโจทย์ เพือ ่ การพัฒนา

วิชาชีพ สือ ่ องค์กร Agency หน่วยงานรัฐ และเอกชน

Digital and Interactive Storytelling LAB

ภาคีความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยี

Communication 360 Degrees Innovative LAB

นักศึกษา CA เข้าสูก่ ระบวนการเป็นผูค้ ดิ หาคำ�ตอบ ทดลอง และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้วงการวิชาชีพได้ใช้ประโยชน์ นักศึกษาเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และต่อยอดสร้างสรรค์ความร่วมมือกับวิชาการ วิชาชีพ และ ภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนานักศึกษาในระบบ Media Labs

14

Database and Audience Research LAB

เครือข่ายวิชาการ ภาคสังคม

งานวิจย ั ข้อมูลเชิง Big Data สือ ่ สร้างสรรค์ดว ้ ย นวัตกรรมการเล่าเรือ ่ ง

เข้าใจทิศทาง แนวโน้ม และ เด็ก CA@PIM จะไปยืนอยูข่ า้ งหน้า ของเทรนด์การสื่อสาร ด้วยรูปแบบการเรียนและกิจกรรมนี้ คื อ ความท้ า ทายและการสร้ า งโอกาสทางอาชี พ ให้ กั บ นักศึกษา


CA FACILITIES Convergent Media Studio ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคณะนิ เทศศาสตร์ ด้ า นการผลิ ต ข่ า วและ รายการ แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ ห้องสตูดิโอถ่ายทำ� ห้อง คอนโทรลรูม ห้องอัดเสียง โซน iMAC และโซนโต๊ะประชุมข่าว

MACLab ห้องปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อกราฟิกดีไซน์

15


เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้ พร้อมทุนการศึกษา 30% 50% และ 100% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 2855 0000

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2855 0000 โทรสาร : 0 2855 0391 contactreg@pim.ac.th

www.pim.ac.th

pimfanpage

@pim.line

PIMCampus

CA Booklet  
CA Booklet  

ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตร 4 ปี

Advertisement