Page 1

TUNNIKAVA AINE: Informaatika KLASS: 7 klass TUNNI TEEMA: Esitluste koostamine ja esitamine EESMÄRGID: • Õpilane on oskab luua esitluse • Õpilane teab elementaarseid esitluse loomise reegleid ja vahendeid • Õpilane teab elementaarseid võtteid, et lisada esitlusse pilte, tekste ja videot. • Õpilane oskab esitlust elavndada efektide ja animatsioonidega • Õpilane teadvustab autoriõigust • Õpilane on loov HINDAMINE/TAGASISIDE: Positiivse hinde tagab aktiivne arutelul osalemine, esitluse vastavus teema püstitusele, tööga iseseisvalt toimetulek, töö korrektne vormistamine, idee ja loomingulisus, analüüsivõime. Esitlus on kujundatud loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, kujunduse säästlikkus. Valmis tööde hindamine ja teadmiste väljaselgitamine tunni lõpus arutelu teel. VAJALIKUD VAHENDID JA MATERJALID: • Arvutitöökoht; • dataprojektor; • failide salvestamise võimalus võrgukettale või veebikeskkonda; • lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus; • arvutitöökohtadel on toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted; • erineva operatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Linux); • kõrvaklapid ja mikrofonid; • digitaalne foto- ja videokaamera.


TUNNI KÄIK: Tunni etapid 1. • • • • • •

2. • •

Aeg

Õpetaja tegevus

Õpilaste tegevus

Pedagoogiline põhjendus

Häälestus Tunni organiseerimine eesmärgi püstitus õpilast motiveeriva olukorra loomine eelteadmiste, vajaduste, huvide aktiviseerimine iseseisvale tööle tagasiside andmine* sissejuhatus*

1-3

1.

Õpetaja seisab klassi ees ja ootab, kuni kõik lapsed on klassis ja valmis teda kuulama. Kui tähelepanu on koondunud, lubab lastel istuda ja arvutid tööle lülitada ning kasutajanimega sisse logida.

Seisab rahulikult ja häälestab ennast tunni lainele, koondab ennast. Kui saab loa, siis istub, lülitab arvuti tööle ja logib arvutisse kasutajanimega sisse.

Loob üldise häälestuse ja tooni tunnile

7-10

2.

Õpetaja selgitab järgnevat õpilaste tegevust. Osutab juba eelnevalt suurele ekraanile valmis pandud näidis esitlustele, mis on kujunduselt erinevaid ja laseb õpilastel arutelu käigus välja tuua nende tugevused ja nõrkused. Selgitab, mis on esitluse eesmärk ja miks ning milliste vahenditega neid koostatakse. Millistele asjaoludele tähelepanu pöörata esitluste koostamisel(tekstitöötlus) kirjasuurus, laadid, soovitatud taustavärvid (olulisemad detailid ning märksõnad trükib arvutisse ja need ilmuvad ka suurele ekraanile) Õpetaja osutab (näitab asukohta) arvutis kaustale, kus asuvad tunnis kasutusel olnud õppematerjalid.

Kuulavad õpetajat ja püüavad ekraanil olevatelt esitlustelt leida tugevusi ja nõrkusi. Mõista, kuidas ja miks esitlused koostatakse. Kui kõik olulisemad asjaolud on kuulatud, leiavad õpetaja juhiste järgi õppematerjalide kausta ja tõstavad sealt olevad tunnimaterjalid oma õpimapi vastavasse alamkausta.

Õppimine huvi (õpimotivatsiooni) hoidmine õpilaste toetamine, julgustamine

2-3

1.

Õpetaja jagab lapsed 3 liikmelisteks rühmadeks. (katsub sedasi jagada, et igasse gruppi satub võrdne arv aktiviste, annab aega platseerumiseks, annab gruppidele valida ühe kuu aastast) samal ajal, kui

Liiguvad gruppidesse ja avavad Power Point esitluste koostamise vahendi. Aitavad meelde tuletada grupis töötamise reegleid. Saavutavad silmsideme oma „kolleegidega“

Üllatusmomendi tekitamine ja lastes huvi äratamine. Esimese ärakasutamine emotsiooni tekitamiseks, kuna just selle olemasolul kinnituvad teadmised õpilastes paremini ning kiiremini. Ka aktiveeruvad varasemad eelteadmised tekstitöötluse kohta. Olulisel kohal on asjaolu, et tähtsamad märksõnad saaksid esitatud nii verbaalselt kui ka visuaalselt kuna õpilased jätavad asju erinevalt meelde. Tunnis käsitletud õppematerjalide tõstmine oma õpimappi on oluline, kuna sealt on ka hiljem alati võimalus fakte järgi vaadata või korrata. Õpimappi hinnatakse aasta lõpus. Siis on kindel, et kõigil on materjalid olemas. Õpetaja jagab lapsed rühmadesse, kuna rühma sees on lihtsam suhelda ja ka arglikumad saavad oma sõna sekka öelda. Ka tekitad võistluse moment


• • • •

õpilased valivad kuud, seletab ülesannet: „Tuleb koostada Power Point vahendiga esitlus 3 slaidist. Tuleb kasutada kõikvõimalikke tekstitöötluses õpitud oskusi ja seda esitada ning esitleda võimalikult huvitavalt. Mida rohkem efektsem seda uhkem. See grupp, kes saab ülesandega hakkama määratud aja jooksul ja kasutab erinevaid laade saab jooksva hinde „5“. Esitlus tuleb salvestada tunnitööde kausta.

uue info sidumine varasemate teadmistega seoste loomine isikliku kogemusega mõistmine, arusaamine tähenduse loomine

2.

“Vajadusel laseb õpilastel valjult ette kanda grupis töötamise reeglid. (raamatukogu hääl, kõigil võrdne võimalus ja osa töötamiseks, sõbralik koostöö ja üksteisele kiidusõnade jagamine, aktiivsemad aktiveerivad passiivsemaid jne.) Laseb oodata märguannet alustamiseks ja ütleb kui palju aega antakse (15min)

hasarti ning motiveerib mõtlema. Aktiviste jagab kõigisse rühmadesse seetõttu, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ja et passiivseid ergutataks, oleks koostöövõimalus. Paris ja Turner rõhutavad, et meie motivatsioon on sõltuvuses situatsioonist ja ette antud ülesandest. Nad leiavad, et vajalikud komponendid on väljakutse ja valikuvõimalus, kontroll ja koostöö. See ülesanne pakub aga neid kõiki. Esitlus on abistav vahend enese teistele mõistetavaks tegemisel, samuti aitab see teatud asjadest ülevaadet anda. Võimalikult vabad käed annab õpetaja selleks, et õpilaste fantaasia areneks ja teiste ideid kuulates ja nähes aktiveeruvad ka tema enda mõtlemine. Teised saavad aidata ka tekkivaid tehnilisi probleeme lahendada (N: „Ma ei oska taustakujundust kuidagi valida“) Reeglid laseb õpilastel ette kanda, et hoida distsipliini ja korda klassiruumis. Füüsiline keskkond ohutu ja turvaline. Et esmased tarbed oleks rahuldatud (Maslow). Kõik grupiliikmete mõtted tuleb panna ainult kolmele slaidile 8piiratud aja jooksul) ja seda teha võimalikult


15

3. • • •

• •

Refleksioon millised on võimalused teadmiste rakendamiseks tervikpildi loomine kokkuvõtted eesmärkide täitmisest, hinnangud (hinded) tagasiside õpilaste tegevusele teema laiendus (iseseisev töö/kodutöö) koos põhjendusega, miks see on oluline uute eesmärkide püstitamine/ järgmise tunni

5

Õpetaja kuulutab võistluse avatuks „tähelepanu, valmis olla, start!“

Õpetaja kuulutab võistluse lõppenuks ja koondab kõik gruppide koostatud esitlused üheks tervikuks. Hindamine toimub õpetaja ja õpilaste koostöös läbi arutelu. Kõige rohkem positiivseid hinnanguid saanud grupp edastatakse kiidusõnad ja õpetaja annab neile hinde „5“

5lõpp Õpetaja kiidab ka teisi õpilasi ning laseb iga grupi liikmel kedagi oma „kolleegidest“ esile tõsta ning kiita. Ka laseb panna endile grupisisese töö hinde, põhjendada. Lubab preemiaks kõigi rühmade tööd teistele klassidele

Õpilased hakkavad tööle ja püüavad kiiresti koostada võimalikult huvitava esitluse. Aktiveerivad ning kiidavad teineteist.

Õpilased lõpetavad töö ja salvestatakse tunnitööde kausta.

esitlused

Tõstavad üksteist esile ning hindavad teineteise esitlusi. Põhjendavad oma otsust. Kordavad tunni alguses õpitut. Koduse ülesandega tutvumine.

huvitavalt ja ülevaatlikult. Kes leiab kõige huvitavama lahenduse, samas ei tohi ära unustada varem omandatud teadmisi teksitöötlusest, failide salvestamisest. Integreerumine võõrkeeltega (kui märksõnadena panna erinevates keeltes selle kuu tähendus) või bioloogiaga (rääkides, mis taimed sellel kuul vilju kannavad vms). Võistlus tuleb kuulutada avatuks, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ja ei tekiks klassisiseseid ega õpetajaga konflikte. NB! Kõik õpilased on ju õpetaja silmis võrdsed. Kiitmine on oluline, et õpilased tunneksid eduelamust ja oleksid ka järgmine kord valmis julgesti töötama. Hinne on tihti õpilastele motivatsiooni allikaks ja annab ka tagasisidet tublile tööle. „Kolleegide hindamine annab õpilastele tagasisidet oma tööst rühmas ja põhjendus aitab välja tuua esinenud probleeme või tipphetki kus kõik sujus lausalt. Õpetaja poolt esitluste koondamine tervikuks ja selle esitlemine näitab õpilastele, et nende tööd hinnatakse ja sellest


tegevused*

vaatamiseks vastavasse alamkausta üles laadida. Laseb igal grupil välja tuua esitluste koostamise olulisimad põhimõtted, mis meelde jäid.

peetakse lugu. See on neile tagasiside edukast tunnist. Pingutus polnud asjata. Ka vähemmotiveeritud õpilased mõistavad, et nende endi jõupingutused on määrava tähtsusega edu saavutamisel. See aga iseloomustab juba motiveeritud õpilast Carol Dweck’i uurimusele vastavalt. Olulisima väljatoomine aitab uuel materjalil kinnistuda ja seostuda varasemate teadmistega.

Tunnikava  

Ühe informaatikatunni tunnikava