Tarpinstitucinės atviros Vyriausybės darbo grupės apklausos rezultatai

Page 1

Situacijos vertinimas Darbo grupės veiklos vertinimas

Darbo grupės darbo organizavimo vertinimas

gerai

labai gerai

vidutiniškai vidutiniškai

TARPINSTITUCINĖS ATVIROS VYRIAUSYBĖS DARBO GRUPĖS APKLAUSOS REZULTATAI 2021 m. birželis

labai gerai

labai gerai

blogai 0

1

2

3

4

0

Darbo grupės vaidmens vertinimas

1

2

3

4

5

Savo veiklos Darbo grupėje vertinimas gerai

gerai

vidutiniškai vidutiniškai labai gerai

blogai

blogai 0

9 dalyviai:

1

2

3

4

5

0

Darbo grupės rezultatų vertinimas rezultatų vertinimas

2

3

4

5

Kas galėtų būti geriau? Iš anksto planuoti susitikimus; formuoti konkrečius darbo siekius, išvadas, siūlymus, kurie duotų teigiamą poveikį; posėdžiai galėtų būti vieši ir atviri; daugiau dėmesio ir laiko skirti klausimų sprendimų derinimui tarp institucijų ir NVO atstovų; greičiau derinami sprendimai; didesnis aktyvumas; atsakomybių aiškumas, sprendimų legitimumas; dėl valdžios institucijų diktato grupėje kartais nusvyra rankos, nebesinori skirti laiko, kai tinka tik ta nuomonė, kuri atitinka kanceliarijos.

vidutiniškai

0

2

Kokios yra Darbo grupės stiprybės? Ieškota kompromisinių sprendimų, nariams nepritarus siūlymams; geranoriškas bendradarbiavimas; įvairiapusiškumas, atstovaujami įvairūs sektoriai, dalyvauja ir akademinės bendruomenės atstovai; atviras nuomonių išsakymas; keliami svarbūs ir aktualūs klausimai; įtraukiami visuomenės nariai.

gerai

2 akademinės bendruomenės nariai 5 NVO atstovai 2 viešojo sektoriaus atstovai

1

4

6

Kaip manote, ar Darbo grupės narių įvairovė yra pakankama ir joje yra atstovaujama visoms visuomenės grupėms? Kodėl? Dauguma atsakė taip, įvairovė pakankama; reikėtų plėsti narių sąrašą, tai galėtų būti viena iš darbinio aptarimo temų: įsivardinti kiek mums žinoma visuomenės grupių, kas joms geriausiai (reprezentatyviai) galėtų atstovauti ir palyginti su esama sudėtimi. Kaip manote, koks yra Darbo grupės vaidmuo dabar? Koks vaidmuo turėtų būti idealiu atveju? Dabar: darbo grupės vaidmuo formalus, dalis grupės narių nėra tikri, kam grupė yra skirta; Ateičiai: vykdyti OGP plano įgyvendinimo stebėseną, moderuoti institucijų ir piliečių iniciatyvas, bendradarbiauti su kitomis patariamosiomis institucijomis, generuoti ir teikti pasiūlymus atvirumo plėtrai, būti diskusijų vieta dėl OGP principų dermės su nacionaline politika tam, kad į kitus nacionalinius dokumentus būtų "organiškai" įtraukiami OGP siekius atspindintys projektai, tokiu būdu ataskaitos OGP galėtų tapti savotišku gerojo valdymo Lietuvoje prekės ženklu. Ar žinote apie Atviros Vyriausybės tinklą? Jei taip, kaip manote, koks turėtų būti Darbo grupės ir Atviros Vyriausybės tinklo santykis? Beveik visi žino apie Tinklą; reikia išgryninti abiejų formatų funkcijas ir skirtumus; gal darbo grupė galėtų tapti tinklo dalimi; reikia daugiau informacijos apie Tinklą darbo grupėje; neaiškūs vaidmenys. Kaip vertinate Darbo grupės poreikį ateityje?

Darbo grupė reikalinga

Nežino

PILIEČIŲ MINISTERIJA

Reikalingas kitoks formatas ir diskutuotina plačiau

0

1

2

3

4


Atvira Vyriausybė Kas yra atvira Vyriausybė? Sprendimai priimami, suderinus su suinteresuotomis grupėmis; valdymo kultūra, pagrįsta skaidrumo, atskaitomybės ir dalyvavimo principais, siekiant tvarių pokyčių; atvira, bendradarbiaujanti, ieškanti kompromiso ir bendrų sprendimo, įtraukianti ir proaktyvi, užtikrinanti grįžamąjį ryšį; siekianti diskusijų, aiškiai formuluojanti ir pagrindžianti savo sprendimus ir gebanti visiems suprantamai juos pristatyti; kompetetinga viešojo administravimo sistema, kurios atstovai yra motyvuoti ieškoti, bendradarbiauti ir informuoti visuomenę visais jai aktualiais klausimais.

6

4

2

Są ži ni ng um as

A tv ira

Vy ria us yb ės

ko m un ik ac ija

Be nd ra da rb ia vi m as

ir ži ni om is

D al yv av im as

A ts ka ito m yb ė

Sk ai dr um as

du om en ys

gr įs ti sp re nd im ai

0

D is ku si ja

2021 m. birželis

Atviros Vyriausybės principai

A tv iri

TARPINSTITUCINĖS ATVIROS VYRIAUSYBĖS DARBO GRUPĖS APKLAUSOS REZULTATAI

Strategija Aktualiausios visuomenės ir viešojo sektoriaus dialogo problemos. Nepasitikėjimas, biurokratiškumas, žema bendravimo kultūra; viešas konsultavimasis - formalus (ieškoma pritarimo, o ne patarimo); nėra grįžtamojo ryšio; viešajame sektoriuje nesuprantama partnerių įtraukimo nauda; neįtraukiami socialiniai partneriai nuo pat pradžių į sprendimų priėmimą; informacijos prieinamumas apie sprendimus, ruošiamus teisės aktus yra ribotas; visuomenės pasyvumas; dideli aptarnavimo kokybės skirtumai. Kokių grupių įsitraukimą į sprendimų priėmimą reikia skatinti labiausiai?

Kokių viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų atvirumo reikia siekti labiausiai?

Nevyriausybinių organizacijų

Savivaldybės ir jų įstaigos

Pasyvių piliečių, kurie nedalyvauja visuomeniniame gyvenime, NVO veiklose

Vyriausybės kanceliarija

Reikalingas visų grupių subalansuotas įsitraukimas

Seimas

Profesinių sąjungų

Ministerijos ir kitos valstybinės įstaigos

Vietos bendruomenių Regionų gyventojų

Prezidentūra

Negalią turinčių asmenų ir juos atstovaujančių organizacijų

Teismai Jaunimo

Visos įstaigos

LGBT+ bendruomenių 0

1

2

3

0

4

2

4

Ko labiausiai reikia atviros Vyriausybės plėtrai ir efektyviam koordinavimui? Visuomenės švietimo apie galimybes dalyvauti

Viešojo sektoriaus atstovų kompetencijų kėlimo

Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo

Aiškios atviros Vyriausybės veikimo ir koordinavimo struktūros

Politinio palaikymo ir pirmenybės teikimo atvirumo sričiai

Daugiau teisinio reguliavimo 0

PILIEČIŲ MINISTERIJA

2

4

6

6

8


Strategija Koks pokytis valstybėje galėtų būti didžiausiu proveržiu atviro viešojo valdymo srityje? Atviri duomenys; viešai skelbiamas priimto sprendimo pagrindimas (derinimo su suinteresuotomis grupėmis pažyma) ir poveikio vertinimas; motyvuota ir pakankama viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencija; viešojo valdymo rengimo, įgyvendinimo ir veikimo sistema turėtų tapti atvirumui palankia terpe; aktyvus piliečių dalyvavimas ir atgalinis ryšys; atviras bendravimas, dalinimasis informacija, realus visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą nuo pat pradžios iki įgyvendinimo.

TARPINSTITUCINĖS ATVIROS VYRIAUSYBĖS DARBO GRUPĖS APKLAUSOS REZULTATAI 2021 m. birželis

PILIEČIŲ MINISTERIJA

Pasiūlymai Kas paskatintų aktyvesnį visuomenės / NVO įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus? Realus poveikis sprendimams ir rezultatų matymas; žinojimas, kad esu išgirstas; atviros ir skaidrios sprendimų priėmimo procedūros; nuoseklus darbas su socialiniais partneriais ir NVO; malonus bendravimas, efektyvus informavimas; vieningas biurokratinis "etiketas", jo suvokimas ir laikymasis; švietimas ir motyvavimo mechanizmų ieškojimas. Kas paskatintų viešojo sektoriaus atstovus veikti atviriau ir konsultuotis su visuomene? Pareiga konsultuotis (reguliavimas); vertybinės nuostatos, kad visuomene galima pasitikėti, piliečiai yra reikalinga kompetencija; motyvacijos kėlimas ir valdysenos principų pokyčiai; daugiau vaizdo medžiagos internete apie sėkmingas konsultacijas; mažos bendradarbiavimo iniciatyvos - konsultavimosi įgūdis vystomas per praktiką; mokymai ir metodinė pagalba; vadovybės palaikymas; trumpesnės procedūros ar kitas palengvinimas tiems projektams, kuriuose įtraukta visuomenė.