Atviros Vyriausybės Tinklo apklausos rezultatai

Page 1

Situacijos vertinimas Tinklo veiklos vertinimas

ATVIROS VYRIAUSYBĖS TINKO APKLAUSOS REZULTATAI 2021 m. birželis

Vyriausybės kanceliarijos darbo, koordinuojant Tinklą, vertinimas

gerai

gerai

vidutiniškai

vidutiniškai

labai gerai

labai gerai

0

1

2

3

4

5

Tinklo vaidmens vertinimas

0

1

2

3

4

6

8

Savo veiklos Tinkle vertinimas

vidutiniškai gerai gerai

labai gerai vidutiniškai

10 dalyvių:

blogai 0

1

2

3

4

5

0

2

4

Tinklo rezultatų vertinimas Kokios yra Tinklo stiprybės? Atvirumas, komunikacija ir informavimas apie naujienas, renginius, tinklo narių įvairovė, profesionalus koordinavimas.

vidutiniškai

4 akademinės bendruomenės nariai 2 NVO atstovai 2 viešojo sektoriaus atstovai 1 verslo atstovas 1 nepriklausomas pilietis --7 dalyviai iš Vilniaus 3 iš kitų miestų

gerai

labai gerai

blogai 0

2

4

6

Kas galėtų būti geriau Tinklo veikloje? Informacijos viešinimas apie tinklą (kiek narių, kiek kokių sektorių, sričių atstovų); neaiški tinklo veiklos koncepcija; įtraukimas kartais matomas kaip tikslas, o ne priemonė tikslams pasiekti; efektyvumo, koordinavimo ekspertinės analizės ir veiklų stoka; pažangios užsienio praktikos pateikimas; abipusio ryšio puoselėjimas.

Koks pokytis valstybėje galėtų būti didžiausiu proveržiu atviro viešojo valdymo srityje? Atvira ir patogi vartotojams teisės aktų valdymo sistema; visuomenės įgalinimas dalyvauti sprendimų priėmime; įvairių sričių ekspertų, praktikų pritraukimas; politikų ir tarnautojų atskaitomybė ir kompetencijų kėlimas; valstybės tarnybos reforma; e-forumai ministerijų ir savivaldų svetainėse; žmonių pasitikėjimas valdžia; visų valstybės valdomų kadastrų/registrų ir duomenų bazių suderinimas ir atvėrimas.

Apie tinklą Koks turėtų būti tinklo vaidmuo? Patariamasis, visuomenės nuomonės atspindys; lygiavertis procesų dalyvis; piliečių įgalinimas dalyvauti; nuolatinė komunikacija ir informavimas apie sprendimus; identifikuoti sritis/veiklas biurokratijos mažinimui, procedūrų supaprastinimui, duomenų atvėrimui; inovatyvių idėjų, iniciatyvų generatorius; stebėsena, atskaitomybė; kurti pasitikėjimą Valstybe. Lūkesčiai tinklo veiklai. Viešinti viešųjų konsultacijų ir tinklo narių pasiūlytus sprendimus, veiklas ir rezultatus; komunikacija apie tinklą ir lrv.lt; išgirsti, dalintis tinklo narių patirtimis; prisidėti savo žiniomis ir kompetencija prie pokyčių viešajame sektoriuje; konkretus kvietimas veikti, darbo grupės skirtingiems klausimams; sužinoti naujienas.

Atvira Vyriausybė

PILIEČIŲ MINISTERIJA

Kas yra atvira Vyriausybė? Skaidri, įtrauki, atsakinga, atskaitinga, sąžininga, profesionali, aukštos bendravimo kultūros, teikianti atgalinį ryšį, proceso eigoje atsiskaitanti už tarpinius rezultatus; sumanus ir besidalinantis valdymas, orientuotas į gyventojų gerovę; informacijos prieinamumas ir aiškumas, viešinami procesai, darbotvarkės ir sprendimai; diskusija su piliečiais, jų klausimasis, suinteresuotų šalių įtraukimas, sąlygų tam sudarymas; atvira sprendimo priėmimo, teisėkūros procesuose ir vykdymo etapuose; koordinuojanti ir inicijuojanti atvirumą užtikrinančių pokyčių bei procesų įgyvendinimą visoje valstybėje.


Atvira Vyriausybė Atviros Vyriausybės principai 10

7,5

5

2,5

2021 m. birželis

Są ži ni ng um as

ko m un ik ac ija

A tv ira

Vy ria us yb ės

Be nd ra da rb ia vi m as

D al yv av im as

du om en ys A tv iri

ir ži ni om is

gr įs ti sp re nd im ai

Sk ai dr um as

A ts ka ito m yb ė

0

D is ku si ja

ATVIROS VYRIAUSYBĖS TINKO APKLAUSOS REZULTATAI

Strategija Kokių grupių įsitraukimą į sprendimų priėmimą reikia skatinti labiausiai? Siekti visų paminėtų grupių balanso Jaunimo Nevyriausybinių organizacijų Vietos bendruomenių Užsienio lietuvių Regionų gyventojų Negalią turinčių asmenų ir juos atstovaujančių organizacijų Mokslo Profesinių sąjungų Senjorų asyvių piliečių, kurie nedalyvauja visuomeniniame gyvenime, NVO veiklose Privataus sektoriaus 0

1

Kokių viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų atvirumo reikia siekti labiausiai? Ministerijos ir kitos valstybinės įstaigos

2

3

4

5

Ko labiausiai reikia atviros Vyriausybės plėtrai ir efektyviam koordinavimui? Visuomenės švietimo apie galimybes dalyvauti

Savivaldybės ir jų įstaigos Viešojo sektoriaus atstovų kompetencijų kėlimo Seimas Aiškios atviros Vyriausybės veikimo ir koordinavimo struktūros

Vyriausybės kanceliarija Teismai

Politinio palaikymo ir pirmenybės teikimo atvirumo sričiai

Visos institucijos Daugiau teisinio reguliavimo Prezidentūra Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo

Viešųjų paslaugų teikėjai 0

2

4

6

8

0

2

4

6

Koks pokytis valstybėje galėtų būti didžiausiu proveržiu atviro viešojo valdymo srityje? Atvira ir patogi vartotojams teisės aktų valdymo sistema; visuomenės įgalinimas dalyvauti sprendimų priėmime; įvairių sričių ekspertų, praktikų pritraukimas; politikų ir tarnautojų atskaitomybė ir kompetencijų kėlimas; valstybės tarnybos reforma; e-forumai ministerijų ir savivaldų svetainėse; žmonių pasitikėjimas valdžia; visų valstybės valdomų kadastrų/registrų ir duomenų bazių suderinimas ir atvėrimas.

Pasiūlymai Kas paskatintų aktyvesnį visuomenės/NVO įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus? Paprastumas ir efektyvi komunikacija; gerieji praktiniai pavyzdžiai, kad dalyvavimas naudingas; patogios formos, mechanizmai, kaip dalyvauti ir prisidėti prie pokyčio, rezultato (ne proceso); piliečių ugdymas nuo mokyklos; realus įtraukimas ir atsižvelgimas į nuomonę; mažiau korupcijos ir daugiau bendruomeniškumo.

PILIEČIŲ MINISTERIJA

Kas paskatintų viešojo sektoriaus atstovus veikti atviriau ir konsultuotis su visuomene? Pareiga konsultuotis (reguliavimas); vertybinės nuostatos, kad visuomene galima pasitikėti, piliečiai yra reikalinga kompetencija; motyvacijos kėlimas ir valdysenos principų pokyčiai; daugiau vaizdo medžiagos internete apie sėkmingas konsultacijas; mažos bendradarbiavimo iniciatyvos - konsultavimosi įgūdis vystomas per praktiką; mokymai ir metodinė pagalba; vadovybės palaikymas; trumpesnės procedūros ar kitas palengvinimas tiems projektams, kuriuose įtraukta visuomenė.

8