Page 1

MM Колеџ – Скопје Електротехнички факултет – информатика

ДИПЛОМСКА РАБОТА

MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING

Ментор: проф. доц. Иван Краљевски

Изработил: Мартин Мирчески

05.07.2007


СОДРЖИНА • • • • •

Вовед; – придобивки од MPLS; Традиционално и MPLS рутирање; MPLS компоненти; Примена на MPLS; Заклучок;

страна 2 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


1. Вовед •

Со големиот раст на интернетот, побарувачката за bandwith паралелно расте, па интернет сервис провајдерите имаат потреба од производи со високи преклопувачки и рутирачки способности. MPLS ги интегрира клучните карактеристики од технологиите на ниво 2 и 3, без да го ограничи провајдерот со некој конкретен протокол, со што се овозможува комбинирање на целокупната топологија. Со MPLS на IP пакетите се прикачуваат лабели овозможувајќи им на рутерите да препраќаат сообраќај базирано на лабелите, а не на целните IP адреси. Популарноста на MPLS се должи на фактот дека се користат MPLS лабели за препраќање на пакети и тоа што повеќе не се користат целни IP адреси.

страна 3 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


Придобивки од MPLS • • • • • •

Лажна придобивка; Користење на унифицирана мрежна инфраструктура; Подобра интеграција на IP врз ATM; Јадро без Border Gateway Protocol (BGP); Оптимален тек на сообраќајот; Проектирање на сообраќајот;

страна 4 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


2. Традиционалното и MPLS рутирање Споредба на традиционалното и MPLS рутирањето – 1

Традиционално рутирање

страна 5 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


Споредба на традиционалното и MPLS рутирањето – 2

MPLS проектирање на сообраќај

страна 6 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


3. MPLS компоненти 1. Лабела •

Лабелата е кондензиран поглед на заглавјето од IP пакетот, во која се содржи информацијата потребна за пакетот да се испрати од изворот до целта. Лабелата е краток, со фиксна должина, физички поврзан идентификатор кој се користи за да се идентификува FEC, најчесто од локална значајност.

страна 7 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


2. Forwarding Equivalence Class (FEC) •

FEC може да се гледа како било кое множество на пакети кои што се препраќаат на ист начин низ мрежата. FEC може да ги вклучи сите пакети чија целна адреса одговара со одреден IP мрежен префикс или пакети што припаѓаат на одредена апликација помеѓу изворниот и целниот компјутер.

3. Label Switch Router (LSR) • • •

Влезен LSR; Излезен LSR; Посреднички LSR;

страна 8 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


4. Label Switch Path (LSP) •

LSP во суштина е однапред одредена патека која едно множество на пакети од FEC е обврзано да ја измине низ една MPLS мрежа за да стигне до целта. Секој LSP е еднонасочен; затоа, повратниот сообраќај мора да користи засебен LSP.

страна 9 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


5. Стек за лабели •

Со поставување на повеќе лабели на еден пакет, MPLS може да поддржи хиерархиско рутирачки дизајн. Множеството од лабели прикачени на еден пакет се нарекува стек на лабели. Како што пакетот поминува низ мрежата, се заменува само најгорниот пакет. Лабелите се организирани во последен што влегол - прв излегува. Со други зборови, најгорната лабела означува највисок LSP и секоја следна лабела означува следен понизок LSP.

страна 10 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


6. Label Distribution Protocol (LDP) •

Со цел еден LSR да замени лабела на пакет што доаѓа и да го препрати до наредниот јазол, мора да има метод за учење што кажува кои јазли ја чекаат таа вредност на лабелата. MPLS архитектурата RFC 3031 не специфицира ниту еден протокол кој што треба да се користи за дистрибуирање на лабели помеѓу LSR. Спецификацијата за LDP го дефинира како множество од процедури и пораки со кои LSRs воспоставуваат LSPs преку мрежа со мапирање на рутирачки информации на мрежно ниво директно до податочното ниво од преклопуваните патеки.

страна 11 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


7. Interior Gateway Protocol (IGP) • •

IGPs се рутирачки протоколи кои се користат во автономни системи за да обезбедат интра – AS рутирање. IGPs се користат за да овозможат влез за препраќање на лабела во следен скок (Next Hop Label Forwarding Entry – NHLFE).

8. Border Gateway Protocol (BGP) •

BGP е рутирачки протокол што најчесто се користи помеѓу автономни системи за да се обезбеди интер – AS рутирање. Моментално е широко распространет за меѓусебно да се поврзат големите мрежи на провајдерите во она што се нарекува интернет. Во MPLS, BGP може исто така да се користи за дистрибуција на информациите за врзувањата на лабели за секоја рута што тие ја претставуваат. Тоа е возможно со мултипротокол екстензиите од BGPv4. страна 12 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


4. Примена на MPLS Примена 1: MPLS во мрежа на провајдер •

MPLS може да се користи заедно со BGP за скалабилно интер – AS рутирање со намалување на потребата за внатрешни AS рутери кои треба да примаат BGP рути кои поддржуваат MPLS. Со имплементација на MPLS постои можноста провајдерите да даваат мрежно базирани VPNs.

страна 13 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


Примена 2: MPLS преку ATM VCs •

• • •

Со MPLS, IP пакетите можат да се рутираат директно преку податочното ниво, елиминирајќи ја потребата за експлицитно дефинирани PVCs што треба да се направи за секој пар од јазли. Не е потребно секој уред во MPLS доменот да биде LER или LSR. MPLS може да биде имплементиран во истата мрежа која исто така симултано работи со стандардни протоколи од 2 ниво. Не побарува дополнителна конфигурација на преклопниците кои не поддржуваат MPLS со што се добива поголема слобода кога се дизајнира и се мигрира на MPLS кај постоечката мрежна инфраструктура. Може да се користи MPLS CoS за да се имплементираат ATM QoS карактеристики, овозможувајќи им на провајдерите доверливо да нудат аудио и видео сервиси како и традиционален пренос на податоци. страна 14 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


Идни примени •

Можноста да се спојат нивоата 1, 2 и 3 во една платформа, станува се поочигледна. MPLS нуди можност за динамичко транспортирање на било кој протокол од ниво 2 или 3 преку било која MPLS мрежа. MPLS, посебно неговата примена во оптиката, создава протокол со досега невидена скалабилност. Иако изгледа дека има недостаток од редундантност и стабилност кај постарите технологии, повеќе надополнува со својата скалабилност и брзина. Нема потреба од грижа бидејќи има целосно заштитени прстени и опрема која успешно може да пружи сигурност. Оваа еволуција, која се движи со мали чекори, ќе овозможи да има мрежи кои бараат мало управување, овозможувајќи поголем bandwith и помалку главоболки.

страна 15 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


5. Заклучок •

MPLS е природната еволуција за постоечките мрежи за да ги дадат потребните можности за да го поддржат експлозивниот раст на интернетот и во исто време ќе им овозможи на мрежните администратори да го контролираат сообраќајот со повисок степен на грануларност. Самата постапка на заменување на лабела наместо референцирање на IP заглавје при секој скок, овозможува поефикасен начин за преклопување на пакетите, што ја дава можноста сообраќајот да биде препраќан низ мрежите со голема брзина.

страна 16 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007


КРАЈ

страна 17 од 17

Мартин Мирчески 529

05.07.2007

Diplomska  

Moja diplomska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you