Page 1

PLA INTEGRAT DE

A

LLENGÜES ESTRANGERES G

L

E

S

I

M

E

R

I

U

E

S

2012-2014

a) Institut Les Aymerigues. Codi: 08068537. b) C/ Atenes, 59. 08225 Terrasa. Serveis Territorials del Vallès Occidental. c) Responsable del projecte: Carme Ortonobes Betriu . NIF: 41077748-R email: mortonob@xtec.cat Referent directiu: Elisabeth Eixarch Domènech. NIF: 39141804J. email: eeixarch@xtec.cat d) Llengüa estrangera : Anglès. f) Àmbit curricular: Ciències en anglès durant tot el curs. g) Alumnat: Nivell 1r ESO- 3 grups. Nivell 2n ESO- 2 grups. 6 hores setmanals de Science in English (3h de ciències+ 3h d’anglès). h) Professorat de ciències implicat: Miquel Mas Sala i Carme Ortonobes Betriu, tots dos amb nivell B2 d’anglès. j) Altres centres implicats: Escoles de primària adscrites a l’Institut.


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

2- Títol del projecte. El treball cooperatiu i l’autoregulació: un camí cap a la inclusió i l’aprenentatge.

“Coming across knowledge” 3- Descripció del projecte a) Justificació del projecte. L’Institut Les Aimerigues és un centre educatiu de Terrassa que comença la seva activitat el curs 2011-12, amb 2 línies de 1r de l’ESO i un claustre format per un equip de professionals voluntaris, amb la il·lusió i el compromís d’endegar un projecte de centre integrador, innovador i plurilingüe, amb la col·laboració de l’alumnat i les famílies. Està situat de forma provisional - a l’espera de que es construeixi el nou edifici en un dels edificis de l’Escola Germans Amat al barri de La Maurina, un barri construït els anys 60s, format per famílies de nivell socioeconòmic mig i actualment amb un alt percentatge d’estrangers. Un dels objectius de l’Institut és aconseguir un bon clima de treball i convivència que ens permeti treballar en un context pluricultural i plurilingüe, i obtenir uns bons resultats acadèmics del nostre alumnat tot potenciant la cohesió social. El treball cooperatiu a l’aula ens proporciona una eina de comunicació i interacció entre alumnat i professorat que aporta, a més d’una reflexió personal, el coneixement dels membres que formen l’equip de treball, i facilita l’acceptació de la diversitat a l’aula i a la societat en general. Entenem l’Institut com un centre educatiu obert a les oportunitats de cooperació amb els estaments interns i extens al seu abast. En el nostre cas, el barri de la Maurina ens ofereix un ampli ventall de possibilitats de col·laboració entre l’alumnat i els diferents Serveis del Pla de Barri, que inclouen Associacions, entitats de participació ciutadana com la Biblioteca, el Centre Cívic, el Poliesportiu, el Punt Maurina i d’altres. A nivell intern ens proposem potenciar la implicació i col·laboració de les famílies en la programació d’activitats tant amb l’alumnat com en relació a la formació i informació a partir de xerrades, tallers,... etc. El mes de setembre i amb l’objectiu de planificar les actuacions del curs escolar, el claustre de professorat vàrem analitzar les dades de matrícula de l’alumnat del Centre, les quals exposem a continuació:


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

Alumnat: 55

Nacionalitat Espanyola

Noies (%) Nois (%)

14 (25,45) 14 (25,45) 28 (50,90) 28 (50,90)

Subtotal(%)

Total (%)

Alumnat: 55 Noies (%) Nois (%) Subtotal (%) Total (%)

Alumnat: 55

Aprovada suficient 7 (12,74) 7 (12,74) 14(25,45)

Estrangera Sud-Amèrica Senegal 6 (10,90) 2 (3,64) 4 (7,28) 0 10 (18,2) 2 (3,64) 27 (49,10)

Marroc 10 (18,18) 4 (7,28) 14 (25,46)

Bé 7(12,74) 7(12,74) 14(25,45) 37 (67,26)

Notes Primària Insuficient Sense Qualificació Notable 4 (7,28) 7 (12,74) 3(5,46) 5 (9,1) 7 (12,74) 1 (1,82) 9 (16,38) 14 (25,45) 4 (7,28) 18 (32,74)

Necessitats educatives especials Situacions socials i Aula culturals desfavorides i/o acollida amb suport a l’aula

Noies % Nois % Total %

Itàlia 0 1 (1,82) 1 (1,82)

13 (23,64) 10 (18,2) 23 (41,84)

42%

9 (16,38) 1 (1,82) 10 (18,20)

Un cop obtingudes i debatudes totes les dades anteriors de l’alumnat, l’equip docent del Centre (claustre), format per 6 professors/es amb jornada sencera i 2 amb mitja jornada, ens vàrem proposar una reflexió que contemplés la diversitat d’alumnat amb la qual comptàvem i les possibilitats d’actuació que ens brindava el fet de ser un centre de nova creació. Per tal de seguir aquesta reflexió d’una manera ordenada i profitosa, vàrem establir l’estudi DAFO de l’Institut; on les Debilitats i les Fortaleses són els factors interns del centre, en les quals el professorat hi podem intervenir, i les Amenaces i les Oportunitats són els factors que ens venen donats, externs al centre. Presentem a continuació de forma esquemàtica el resultat de la nostra reflexió.


Institut Les Aimerigues DEBILITATS (FACTOR ITERN) - La plantilla de professorat no cobreix totes les àrees. -Carència de materials curriculars adaptables al disseny del Centre. -Manca de dotació interactiva a les aules.

FORTALESES (FACTOR INTERN) -Elaboració del Projecte educatiu amb la col·laboració i complicitat de l’AMPA. -Un claustre fortament implicat i il·lusionat amb el funcionament del centre. -Perspectives d’elaborar i/o participar en projectes com: o Reutilització de llibres o AICLE : les ciències en anglès o Pla d’impuls a la lectura o Treball competencial transversal

PILE 2012-2014 AMENACES (FACTOR EXTERN) -Percentatge important d’alumnat sense l’aprovat a primària. -Percentatge alt d’alumnat amb necessitats educatives especials. -Forta immigració al barri. -Decisió d’adscripció no consensuada amb les famílies. -Manca de la infraestructura necessària a l’edifici. OPORTUNITATS (FACTOR EXTERN) - Bona predisposició per part de les famílies. -Coordinació i entesa amb les escoles adscrites. -Ampli ventall d’actuacions de suport i col·laboració des del Pla de Barris (promogut per l’Ajuntament). -Adequació dels espais necessaris.

Després d’acordar optimitzar les fortaleses internes i les oportunitats externes per a contrarestar les debilitats i les amenaces, ens vàrem plantejar una organització curricular innovadora i pròpia, tenint com a objectiu principal aconseguir adaptar l’ensenyament-aprenentatge, des de les diferents àrees curriculars, a les necessitats del nostre alumnat; tenint en compte el seu procés i progrés d’aprenentatge, i oferint un aprenentatge en context que doni sentit a l’aprenentatge i que permeti atendre la diversitat a l’aula. En aquesta línia, doncs, el projecte Curricular del Centre el constitueixen dues estructures bàsiques que s’interrelacionen al llarg del curs acadèmic. Aquestes estructures es basen en l’ensenyament-aprenentatge competencial, integrador, plurilingüe, innovador i democràtic, i són : Treball per àmbits i Projectes transversals El treball per àmbits avarca una o més àrees curriculars (un mateix professor/a imparteix més d’una àrea curricular), i ocupa la franja horària resultant de la suma d’hores de cada una d’elles, amb una programació única elaborada cooperativament entre el professorat implicat. El professorat del centre ja ha portat a terme treballs interdisciplinaris de dues àrees curriculars obtenint uns resultats força positius.


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

b) Objectius curriculars Els objectius que ens proposem amb aquesta iniciativa són:

 

Adaptar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge, des de les diferents àrees curriculars a les necessitats del nostre alumnat; tenint en compte el seu procés i progrés d’aprenentatge, i oferint un aprenentatge en context que li doni sentit i que alhora permeti atendre la diversitat a l’aula. Preparar exposicions de materials curriculars de l’alumnat obertes a l’entorn més proper (barri), i donar a conèixer a les famílies, a través del propi alumnat, les estratègies educatives portades a terme així com els resultats obtinguts. Donar a conèixer el Centre a la ciutat com a espai plurilingüe, innovador, acollidor, integrador i formador tal i com s’estableix en el nostre Projecte Educatiu.

c) Concreció de les llengües estrangeres: propostes pel treball integrat de la llengua i contingut (AICLE i projectes interdisciplinaris). Un dels àmbits curriculars competencials és justament el científic-lingüístic (ciències en anglès) on l’alumnat treballa 6 hores setmanals (3h de ciències+ 3h d’anglès) i on el professorat programa en cooperació totes i cada una de les unitats didàctiques del curs escolar. El Projecte AICLE de ciències en llengua anglesa que presentem va dirigit als estudiants de 1r i 2n de l’ESO, amb el compromís de la direcció, el professorat implicat i el consell escolar de garantir la continuïtat durant dos cursos (2012-13 i -2013-14). És una de les estratègies consensuades en el Centre, en el marc del seu Projecte Educatiu per aconseguir uns bons resultats educatius dels nostres alumnes i una bona cohesió social al Centre, donant un impuls a l’aprenentatge de les llengües estrangeres com a motor d’integració i autonomia a l’aula. Utilitzem la metodologia AICLE com a mitjà per a desenvolupar estratègies i habilitats lingüístiques i cognitives en una àmplia varietat de contextos educatius, encoratjant als estudiants a aprendre la llengua estrangera emprant-la des de la primera activitat com a un mitjà real de comunicació en un context significatiu. Amb la implementació de les activitats AICLE esperem que els nostres alumnes millorin aspectes bàsics de l’educació com ara l’aprenentatge de contingut i llengua, la confiança i autoestima, la motivació i l’educació integral, i alhora d’aprenentatge competencial. Les activitats tant d’ensenyament/aprenentatge com d’avaluació s’organitzen a partir de l’ús de les noves tecnologies (TAC), del treball cooperatiu i la interacció a l’aula. Un dels nostres objectius és el d’aconseguir fer de l’alumne el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge mitjançant l’autoregulació. Les activitats d’avaluació van encaminades cap a una reflexió individual i/o en equip que permeti a l’alumnat autoregular el seu aprenentatge.


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

La coordinació entre el professorat d’àrea i de llengua, ens permet treballar d’una manera global i alhora continuada amb els nostres alumnes planificant el treball interdepartamental i transversalment. Es programa el contingut curricular de ciències en anglès al llarg de tot el curs, assegurant la continuïtat en els dos primers cursos de l’ESO i diversificant el contingut a treballar en els darrers cursos de l’ESO, adaptant-lo a l’establert al Currículum oficial. Un dels principals objectius d’aquest projecte és el de millorar les estratègies dels nostres alumnes en la seva competència lingüística com a ciutadans europeus. El contingut i la llengua es combinen per a oferir una millor preparació als nostres alumnes per a la vida a Europa, on les oportunitats de mobilitat esdevé cada vegada més àmplia. Un dels nostres trets d’identitat és entendre l’educació com a un procés global on els estudiants poden desenvolupar i millorar les seves capacitats personals. Si els estudiants poden pensar en diferents llengües, enriqueixen la seva comprensió dels conceptes i amplien el ventall de recursos conceptuals. Organització El professorat implicat en el projecte és el de l’àrea de ciències naturals i d’anglès. La programació de les activitats i la confecció del dossier de l’alumnat l’elabora d’una manera coordinada aquest equip de professorat. En el seu horari es contempla una hora setmanal de coordinació. Amb l’objectiu d’aconseguir optimitzar l’organització, s’ha establert un diari de classe, on de cada sessió, el professorat comenta el que ha portat a terme i anota totes aquelles observacions que poden ser útils a la resta de l’equip. Donada la peculiaritat de ser un centre de nova creació, s’ha establert una organització específica setmanal de la qual en presentem un exemple a continuació: GRUP 1rA 8:15

Dilluns Scienglish (grup sencer)

Dimarts

9:10 11 11:30 12 13

15:15 16:10

Dimecres

Dijous Scienglish (grup partit)

Scienglish (grup partit) ESBARJO

Divendres

Scienglish (dos prof. a l’aula)

30’ DE LECTURA 30’ D’AVENTURA Scienglish (grup partit) Scienglish (grup partit) DINAR Scienglish (grup sencer) Scienglish (grup sencer)


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

Així, l’alumnat cursa 6 hores de ciències en anglès a la setmana, amb una programació única. Les sessions a l’aula d’informàtica a les pràctiques de laboratori es porten a terme en les franges de grup partit. Estratègies i activitats d’ensenyament aprenentatge Les activitats que es programen per a cada unitat didàctica del currículum queden recollides en un dossier de l’alumnat, on en primer lloc se’ls presenta el contingut que es treballarà, les estratègies que s’utilitzaran, allò que s’espera d’ells/es i les estratègies d’avaluació. S’introdueix el contingut a partir d’una presentació digital que pot ser elaborat pel professorat, en forma de PowerPoint, o bé a partir d’un vídeo online, una web quest...etc. El dossier és elaborat íntegrament pel professorat implicat en l’àmbit competencial. Un cop finalitzades les activitats es fa una revisió amb profunditat i es modifica allò que no ha funcionat del tot tal i com s’esperava i/o que és millorable. Les activitats que es proposen a l’alumnat són de tipus:  Individuals o Cooperatives en parelles i/o en equips de 4 amb interacció oral  De producció escrita i oral Al final de cada unitat l’alumnat ha d’elaborar i presentar un projecte individual o en equip. Aquest projecte pot ser des de la presentació a l’aula d’un mural elaborat amb els companys d’equip, un mapa conceptual on s’identifiqui el contingut treballat, una exposició virtual amb Glogster o la construcció 3D amb diferents materials (ex: cèl·lula). Tot l’alumnat de l’aula segueix les mateixes activitats, però el professorat adapta i comenta amb aquells que ho necessiten les que obligatòriament han de fer i les que són optatives per a ells (tant de reforç com d’ampliació). d) Concreció de les altres llengües curriculars: Projectes competencials (trimestrals) Tal i com queda reflectit en el nostre Projecte Curricular, al final de cada trimestre s’elabora un Projecte competencial transversal interdisciplinari on l’alumnat treballa en uns tallers programats des de cada àmbit curricular. El primer trimestre s’elabora un projecte a partir de la lectura que l’alumnat ha seguit a l’àmbit lingüístic; al segon trimestre a partir del coneixement del nostre territori i al tercer trimestre sobre medi ambient. Al final de cada Projecte l’alumnat ha d’elaborar una presentació digital (Glogster), un mural, un joc, una gràfica estadística,…etc., en cada una de les tres llengües que es treballen al Centre, el català, el castellà i l’anglès, que constituirà l’exposició oberta a l’exterior (famílies, veïnat, escoles adscrites, inspecció..., etc.) , on l’alumnat explica al públic assistent el que ha treballat (més informació a http://aimerigues.blogspot.com).


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

Com es pot comprovar en l’horari setmanal de l’alumnat, diàriament i després de la franja d’esbarjo, es porta a terme el Taller d’impuls a la lectura 30’ de lectura 30’ d’aventura, on cada alumne llegeix el llibre escollit per ell mateix, en fa un ressenya i l’exposa als companys de nivell. Es programen activitats com la lectura de la premsa, l’elaboració de punts de llibre, elaboració de narracions i poemes, il·lustracions…etc. En el marc d’aquest taller i com a proposta de col·laboració amb la gent gran del barri de la Maurina, es llegeix el llibre “El setè camió” de l’Assumpta Montellà i s’organitza una sortida pel recorregut del llibre (darrer tram de la República) amb la mateixa autora que explica, comenta i comparteix amb l’alumnat i la gent gran la seva recerca sobre el tema. e) Concreció de llengües no curriculars L’Institut participa amb l’Associació de veïns de la Maurina en la celebració de la festa de la primavera del barri, muntant una paradeta sobre la llengua i la cultura xinesa i convidant als participants de la rua a compartir-ne els jocs, les manualitats i l’escriptura. f) Concreció de plurilingüisme a l’entorn L’Institut disposa d’un bloc com a eina de comunicació cap a l’exterior. En aquest espai, es recullen i s’informen les activitats que es porten a terme tant al Centre com a l’exterior. Amb l’objectiu d’aconseguir formar alumnat competent en les tres llengües curriculars que són el català, el castellà i l’anglès, el redactat de les notícies del bloc es presenten indistintament en cada una d’elles. Es disposa també d’un servei de traducció a la llengua àrab per totes aquelles reunions, activitats i/o trobades amb les famílies provinents del Marroc o d’altres països àrabs, les quals tenen dificultats per entendre i parlar el català i el castellà. g) Altres projectes d’acció educativa en que participa el centre, relacionats amb la mobilitat o la interacció internacional i l’ús educatiu de les llengües del món. Des del curs passat el professorat implicat en l’àmbit científic-lingüístic de l’Institut, formen part de l’equip de treball del projecte aprovat pel MICINN “Discurso Académico en lengua extranjera: Aprendizaje y Evaluación de Contenidos Científicos en el Aula Multilingüe (DALE-APECS)”, en convocatòria competitiva del programa nacional de I+D+i. Aquest projecte està liderat i coordinat per la Dra. Cristina Escobar Urmeneta del Departament de Didàctica de la llengua i la literatura de la Facultat d’Educació de la UAB.


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

h) Difusió del projecte El professorat que porta a terme el projecte AICLE del Centre, forma part també del Grup de recerca CLIL (Content and Language Integrated Learning)de la Universsitat Autònoma de Barcelona, el qual és un equip de treball del Grup de Recerca GREIP (Grup d’investigació en l’ensenyament i interacció plurilingüe), de la mateixa Universitat; liderat i coordinat per la Dra. Luci Nussbaum. Tant des d’aquest grup de recerca com des del Projecte DALE, es programa la difusió dels treballs i projectes realitzats pel seus components, a nivell de Catalunya, Espanya i Europa, a través de la seva assistència i diverses ponències a Congressos i/o Trobades anuals com TRI-CLIL. També es publiquen periòdicament, en diversos formats i revistes (tan de recerca com de divulgació) les experiències educatives ( exemples: Guix, Cuadernos de Pedagogía, APAC, revista electrònica de la UAB,...etc.) i)Temporització de les actuacions 1r ESO 2012-13

2n ESO

Unit 1: laboratory Unit 2: living things Unit 3: Cells Projecte interdisiciplnar: Birds and cats Unit 4: Animal Kingdom Unit 6: Water cycle Projecte interdisicplinar: Water cycle: Hydroroute 55 Unit 7: Plant Kingdom Unit 8: Food and web chains

2013-14

Unit 1: laboratory Unit 2: living things Unit 3: Cells

Unit 1: Properties of matter Unit 2: States of matter Unit 3: Mixtures and disolutions

Projecte interdisiciplnari: Unit 4: Five kindoms-Birds and cats

Projecte interdisicplinari: Unit 4: Volcanoes, earthquakes and mountains


Institut Les Aimerigues

Unit 5: Animal Kingdom Unit 6: Water cycle

PILE 2012-2014

Unit 5: Water action. The ice and the wind Unit 6: Mineral and rocks

Projecte interdisicplinari: Projecte interdisciplinari: Unit 6: Water cycle: From the Oceans Unit 7: Energy resources to La Maurina Unit 7: Plant Kingdom Unit 8: Food and web chains

Unit 8: Physics- motion, forces, light and heat

j) Previsió d’accions del pla de Formació de Centres Formació en centre: Aprenentatge i avaluació competencial. Formació externa: Grup de treball LIEC (Llenguatge i ensenyament de les ciències)de la UAB i Grup de treball DALE de la UAB. Beques d’estudi i formació a l’estranger pel professorat. Assistència i participació en Congressos nacionals I internacionals. k) Identificació dels criteris d’avaluació Del Projecte Al final de cada trimestre l’equip de professorat implicat portarà a terme una valoració dels objectius del Projecte proposats i aconseguits i s’introduiran les estratègies de millora adients si s’escau. A les reunions d’avaluació de l’alumnat tot l’equip docent farà una valoració (seguint un guió elaborat prèviament amb uns indicadors concrets) del progrés i procés d’aprenentatge de tots i cada un dels alumnes del Centre que participen en aquest projecte. Dels resultats assolits per l’alumnat Periòdicament a l’aula es demana a l’alumnat que realitzi alguna activitat que servirà per a l’avaluació, tipus test o exercici d’aula, individual o en equip, exposició oral del projecte, examen global de la unitat o d’una part...,etc. Aquests exercicis no sempre els corregeix el professorat, sinó que ho fa el mateix alumne o algun company/a valorant el treball realitzat i el comentant el resultat amb l’avaluat. Per exemple, la presentació oral d’un pòster és avaluada pels companys seguint una pauta d’avaluació oral prèviament comentada a l’aula. Al final de cada unitat didàctica es lliura a cada alumne dos tipus d’activitats d’avaluació:  Una graella d’autoregulació i valoració de la matèria


Institut Les Aimerigues

PILE 2012-2014

Uns indicadors (rubric) on hi consten alguns apartats d’autoavaluació i d’avaluació del professorat, com ara, el treball en grup, el dossier, el treball al laboratori (experiments), l’actitud..., etc. I al final del trimestre es passa un qüestionari de progrés de l’alumnat i satisfacció de les famílies. La graella d’autoregulació facilita al professorat el fet de conèixer quin és el grau de satisfacció i comprensió de cada alumne, i a aquest l’autovaloració i reflexió del propi progrés. Els indicadors o rubrics ens mostren una visió global dels diferents aspectes treballats a l’aula i on es situa cada alumne. Ambdues dades ens serveixen per a modificar, adaptar o ampliar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge i avaluació portades a terme. L’enquesta ens permet valorar el què ha après l’alumnat, i el procés de millora aconseguit (respecte l’avaluació diagnòstica inicial); així com la valoració del projecte per part de les famílies.

Projecte PILE  

Projecte PILE