Page 1

ßetiUGANDA


Et håndværk fra hånden til munden IUgandaerhusßidoghŒndv¾rkikkeenhobby, men en sn¾ver levevej i et fattigt land, hvor gennemsnitsborgeren lever for under en dollar omdagen. Som mange andre steder i verden er det ikke i h¾ndernesv¾rkatrespektenogdestorepenge ligger. Dog hersker her en st¾rk tro pŒ hŒndv¾rketsomenkildetiloverlevelse. Inovember2009rejstejegidetnordligeUganda med det formŒl at foretage en kulturel udveksling af ßettehŒndv¾rk. Jeg ville se, hvilke ßettematerialer, der er tilg¾ngelige, og hvilke formerforßetogtraditioner,derharoverlevet ßereŒrtiermedborgerkrig. Rejsenblevforetagetsammenmedminmand- og til lejligheden ogsŒ fotograf - Jan Johansen samt med Peter Hersted, der gennem ßere Œrs ophold i Uganda har et personligt kendskab til lokalehŒndv¾rkereogenindgŒendeforstŒelse fordesocialekonventioner. JetteMellgren januar2010


Ugandaledi1970ÕerneunderdiktatorIdiAmin.Efterhansrollevarudspillet, landetvarh¾rget,ogbefolkningstalletvarreduceretmedmereend300.000, overtogpr¾sidentMusevenimagtenilandet.DetnordligeUgandaharsiden dennemagtovertagelsei1986v¾retpr¾getafustabilitetogmanglendeudvikling,prim¾rtskabtafLordResistanceArmy(LRA)ledetafJosephKony. Konyharholdtsinestyrkerietkontrolleretjerngreb,kittetsammenienblandingaftraditionelreligi¿sitetogdetikristnebud.LRAharsombasisforsine styrkerkidnappetb¿rnogungeforatg¿redemtilkampklarerebelleritr¾- ningslejreiSudan.PigererikkeblevetskŒnet,menbrugttilkampellersom opvartningforlederne.DetanslŒs,atomkring1/3afalledrengeog1/6afalle pigeriomrŒdetharv¾retbortf¿rt.


Derergennemtidengjortßerefors¿gpŒm¾gling,mendeskarptoptegnede fronter mellem Musevenis nationale styrker (NRA) og LRA har efterladt befolkningenidetnordligeUgandasomreelletabere.Herleverdeikonstant frygt,noglestadigißygtningelejreudenjordatdyrkeogienafh¾ngighed afn¿dhj¾lp. Konyharmereend100.000livpŒsamvittigheden,omhandahavdeensŒdan! Hanblevoȗcieltfordrevetfralandeti2006,menfrygtenforhansellerhans allieredestilbagevendenlurerstadigikulissen.


Efteretßugtfors¿gblev denne mand frar¿vet halvdelen af sit syn og blevkorporligt¿delagt. Han har fŒet ar pŒ krop ogsj¾l,derumuligg¿ret almindeligthusmandsliv. Hanersommangeandre derfor henvist til lettere produktion og handel, hvilket for nogle er at ßetteogs¾lgekurve.

IUgandatales52forskelligesprog,deralleafspejlesidenmaterielleverdenaf brugsgenstandemedlokales¾rpr¾gafteknikkerogmaterialer. I en konßikt som beskrevet ovenfor smuldrer den kulturelle arv. Viden om hŒndv¾rk,dererblevetlavetigenerationer,harsv¾rekŒrforoverlevelse.


materialer

IbushenermaterialerneligevedhŒnden. I rigdom og mangfoldighed vokser papyrus, palmer og sumpplanter side om side i det frodigegr¿nnelandskab.Materialeudgifterogtid erikkefaktorer,derregnesmed,nŒrprodukter skal priss¾ttes. Derfor indsamles materialer i naturen,hvorefterderbrugesmangetimerpŒ atrense,dele,t¿rreogevt.farveplantedelene, f¿rdeÞnderopholdienkurv. EnlokalhŒndv¾rkeriUgandaharsj¾ldentmegetv¾rkt¿j.Maskiner,ogfordensagsskyldstr¿m til at drive maskinerne med, er en sj¾ldenhed. PŒtrodsafdendygtighed,derderforkr¾vesaf hŒndv¾rkeren,regneshŒndv¾rksprodukterfor ganskelidt.


materialer

Kurvenherunderßettesafrygraden i store palmeblade. H¿je, runde kurve til transport af afgr¿der benyttesstadigilokaltafgr¾nsede omrŒder.N¾rmestsomennaturlov b¾resaltingpŒhovedet,hvilketafstedkommerßotte,rankeogstolte kropsholdninger hos kvinderne og ingenh¾ngendeskuldre.

L¿bbinding udf¿res i et t¾t og lukket l¿b, oftest bundet i bl¿de palmeblade, der som her lyser af kunstige farver. Dog m¿dte vi enkeltekvinder,derholdtfastigamle skikke med plante- og jordfarvede ßettematerialer


Dekurvetyper,derßettesiUganda,indgŒrallesomtraditionelleredskaberi dendagligehusholdning. SirligtßettedebŒndafpalmeblade syes sammen til t¾pper, hatte og kurve.Palmebladenebrugesnaturel eller i den h¿jtrŒbende farveskala, somsyntesudpr¾getrigtigmange steder.

Denmestudbredteogbrugtekurv er ßade fade til sortering af korn. De ßettes i en form for platting over to, under to af delte strŒ. StrŒene ßettes naturel, og farvestrŒlendem¿nstresesefterf¿lgende dekoreretudenpŒ.


Projekteterst¿ttetafDanida,PRNGO,NETOPogDanskHusßid

Flet i Uganda  

Et håndværk fra hånden til munden. I Uganda er husflid og håndværk ikke en hobby, men en snæver levevej i et fattigt land, hvor gennemsni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you