Page 1

Com puc publicar el meu treball de recerca?

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

1


Fitxa de presentació del Treball de Recerca Quan acabis el treball de recerca cal que redactis un document amb els apartats següents: •

Abstract

Objectius

Metodologia

Conclusions

Fonts d’informació

Annexos

També hauràs de complimentar una fitxa com la següent que servirà per localitzar els treballs de recerca a la mediateca i que et pot servir per presentar el treball en algun premi.

Títol del Treball de Recerca

El títol del treball de recerca

Curs acadèmica

Any de realització del treball de recerca

Autor/s

Alumnes que han escrit el treball de recerca

Tutor de Treball de Recerca

Professor/a que ha seguit el treball de recerca

Línia de Treball de Recerca

La línia de recerca del departament que s'ha proposat des de l'escola

Departament

Departament al que pertany la línia de recerca escollida en el treball

Tipus de Treball

Bibliogràfic, experimental...

Període Històric

Actual o d'altres èpoques Segons la dimensió temporal de la recerca:

Recerca històrica: estudia els esdeveniments del passat, reconstrueix els fenòmens i explica el seu desenvolupament, fonamentant el seu significat en el context on ha sorgit. Utilitza com a fonts d’informació els documents

Recerca descriptiva: estudia els esdeveniments tal com apareixen en el present, aquí i ara. La seva finalitat és descriure els fenòmens en el moment que tenen lloc

Treball presentat a un premi

Sí o No (En cas que sigui que sí, on s'ha presentat)

Treball publicat

Sí o No (En cas que sigui que sí, on s'ha publicat)

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

2


Abstract És un text breu, al voltant d’unes 250 a 500 paraules, en què s’explica el contingut i la naturalesa del document, a fi que el lector pugui decidir si vol llegir el treball sencer. S’hi fan constar especialment els objectius, els mètodes, els resultats i les conclusions utilitzant la terminologia específica de la matèria. Índex o taula de contingut: cal consignar el títol de tots els apartats i les subdivisions per ordre d’aparició en el text amb la indicació de la plana on comencen. Si hi ha il·lustracions i quadres numerats, s’acostuma a fer un índex específic a part. Com has vist l’abstract és un resum de la teva recerca, que després has de desenvolupar una mica els punts que vénen a continuació.

Objectius S'exposen els objectius del treball, la seva relació amb altres treballs, les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat. No has de donar més informació sobre la teva investigació. Recorda que has redactat uns objectius adaptats al tipus de recerca que has fet, que t’han assenyalat el camí per concloure el teu treball. Aquí has de escriure els objectius tal com els tenies formulats en el teu treball.

Metodologia Recorda com era d’important parlar de la metodologia, perquè parlar de metodologia és parlar del conjunt de mètodes d’investigació que t’han permès assolir els objectius que et vas proposar per validar o refutar la hipòtesi del treball. Aquí, doncs, hauràs de parlar del conjunt de “maneres” de fer que han possibilitat la teva investigació. Cal que facis un esforç per explicar el conjunt de mètodes que has seguit per arribar a les conclusions que n’has tret.

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

3


Recorda has de donar resposta a preguntes com: quines han estat les meves fonts d’informació? Quin valor he donat a les diverses fonts? Quins instruments de recollida d’informació he utilitzat? He fet més ús de les fonts empíriques o de les documentals? He utilitzat fulls de registre, taules, gràfics per estudiar variables interrelacionades? He fet enquestes? Com? He fet entrevistes? De quin tipus? Quin tipus d’observacions faré? Etc.

Conclusions Les conclusions han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius i qualitatius. Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. També poden donar inici d'altres treballs de recerca. Recorda que en el teu treball vas elaborar unes conclusions, que es el que aquí et demanem.

Fonts d'informació El conjunt de documents consultats, citats o no, al llarg del treball, formen la bibliografia que es presenta al final del treball de forma ordenada (cronològicament o alfabètica). Les bibliografies ordenades per temes, amb comentaris o sense, que serveixen per presentar l’estat de la qüestió amb documents que no han estat citats al llarg del treball, s’acostumen a donar com annex. Recordeu que en el dossier 2: Les fonts d’informació s’explica com presentar una bibliografia, com citar un text, com fer la webgrafia, com fer citacions dins del text, etc.

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

4


Annexos Has de dir quants i quins annexos té el teu treball, especificant-ne el tipus de material que els configuren. Si vols presentar el teu treball a algun premi o concurs segurament hauràs de presentar també els annexos.

Per a saber-ne més! Aquest que acabes de llegir no és més que un breu apunt del que necessitaràs per a fer l'arxiu del treball de recerca de Batxillerat. A la Mediateca de l'Escola Pia Granollers també tenim un arxiu on podràs fer una recerca d'alguns treballs realitzats durant aquests últims anys. No et són: • • •

pots perdre la lectura dels altres dossiers que l’escola t’ha preparat i que Dossier 1: Què és un treball de recerca? Dossier 2: Les fonts d’informació Dossier 3: Com presento el treball recerca?

Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?

5

Com puc publicar el meu treball de recerca.  

Com publicar el treball de recrca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you