Page 1

PROVA ISUU ORTOGRAFIA B-V

Completeu les paraules següents amb la consonant b/v corresponent : 

Quan ___am aca__ar el tre__all només quedà__em __uit membres de l'equip.

L'ad__ocat no esta__a d'acord amb el con__eni.

___ull que abaixes el foc quan l'olla __ulla.

A__ans ___am organitzartots els ani__ersaris en aquesta ta___erna.

Aquells sa__is in__estiga__en tot el que tro__a__en.

Els ca__alls no hi són, l'esta___le és ___uit.

Els go___ernants no s'han d'aco____ardir da___ant dels can__is actuals.

El camió de ___edelles ___a __bolcar just a___ans d'arribar al po__le.

Si escri___im so__int, segur que apro__arem.

Completeu amb b/v els espais en blanc del text següent: L'enorme sala de la planta __aixa esta__a orientada de cara al nord. Freda, tot i l'estiu que regna__a a l'exterior i el calor tropical de la sala, una calor fe__le, crua, entra__a per les finestres cercant à__iament alguna figura amortallada, alguna pàl·lida forma d'acadèmica pell gallina; però només tro__a__a el __idre, el níquel i la porcellana __rillant d'un la __oratori. La hi__ernada responia ala hi__ernada. Les __ates dels que hi tre__alla__en eren __lanques, i els guants que porta__en, de goma clar, colr de cadà__er. La claror ere gelada, morta, fantasmagòrica. Només dels tam__ors grocs dels microscopis n'arrenca__a una mica de su__stància rica i __i__ent, escorrent-se pels tu__s polits com mantega, i formant així una llarga succesió de reflexos lluminosos, seguint la perspecti__a de les taules de tre__all. ALDOUS HUXLEY,

Un món feliç

Escriviu, si cal, la lletra h en els buits assenyalats. 1. He après a fer una salsa de caca___uet boníssima. 2. A__ir van __issar la bandera del nou país independent. 3. L'__orxata és una beguda ben digestiva. 4. No m'__ podia imaginar que no ___aguera arribat ___a sa casa. 5. La direcció de l'__orfenat __a canviat. 6. L'__orquestra d'Ori__ola forma part de la fil__armònica d'Alacant. 7. L'han dut a l'hospital a causa de l'__emorràgia que tenia.

1


PROVA ISUU ORTOGRAFIA B-V

2

PROVA ISUU  

ORTOGRAFIA B-V

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you