Page 1

VÝSTUP STUDENTŮ OBORŮ INFORMAČNÍ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ A KNIHOVNICKÁ STUDIA 2008 – 2011

Název: Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011 Obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia Místo: Oddělení informační vědy, Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Datum zpracování: 01. 11. 2011 Použitý zdroj: http://stag.slu.cz


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

MAGISTERSKÉ PRÁCE, 2008 DOLEŢALOVÁ Zdeňka

Moderní knihovna 3. tisíciletí - přání a skutečnost Cílem diplomové práce je stručný nástin historického vývoje knihovnictví a knihoven. Služby poskytované knihovnami. Současné trendy v knihovnictví - využití informačních technologií, příklon k virtuálním knihovnám, vize do budoucna.

GOLASOVÁ Gabriela Hodnocení vyhledávacích systémů v prostředí world wide web Cílem diplomové práce je zhodnocení kvalit českých a zahraničních vyhledávacích systémů nejen na základě relevance výsledků, ale i s ohledem na celkové množství a kvalitu nabízených doplňkových služeb.

HAVRDOVÁ Vlasta Informační management: současný stav a perspektivy vývoje Cíl diplomové práce: nastínit trendy vývoje informačního managementu v měnících se ekonomických a sociálních podmínkách společnosti.

HIKLOVÁ Eva

Digitální knihovny a věda Magisterská diplomová práce se zabývá změnami ve vědecké komunikaci a reprezentuje současné otevřené informační zdroje vědeckých informací. Je zde představen fenomén otevřeného přístupu v informační společnosti. Elektronické komunikační kanály přinášejí výraznou modifikaci komunikačních/publikačních modelů ve vědecké komunikaci. Práce je zaměřena především na speciální typy elektronických publikací preprinty a e-printy. Nejdůležitější informační zdroje v informační vědě, počítačové vědě a v sociálních vědách jsou popsány a srovnány. Na konkrétních příkladech archivů elektronických tisků práce ukazuje, jakým způsobem lze využít digitálních zdrojů v každodenní práci vědeckých pracovníků. Použitou metodou srovnávání je chí -kvadrát test.

HRABALOVÁ Věra Globalizace informačních institucí ve vztahu ke koncovým uţivatelům Diplomová práce na téma "Globalizace informačních institucí ve vztahu ke koncovým uživatelům" je koncipována z širšího pohledu, ve snaze vyjádřit veškeré aspekty dané problematiky. Téma se dotýká, jak pojmu globalizace, vzdělávací a informační politiky, digitální ekonomiky a informačního průmyslu, tak i informační společno sti, informačních institucí a možnostech přístupu k informacím, kdy středem či jádrem všeho dění je vždy - člověk - koncový uživatel informací. Uvádí se zde charakteristika informační společnosti 21. století z hlediska společenského rozvoje, technického rozvoje a nových informačních možností současné doby, a to v rámci růstu informačních zdrojů, přístupu k informacím a jejich využití koncovým uživatelem. Diplomová práce obsahuje též základní typy informačních institucí, jimiž jsou knihovny, digitální knihovny, informační střediska a databázová centra, nastiňuje jejich stručné charakteristiky spojené se vztahy ke koncovým uživatelům a pro lepší představu uvádí konkrétní příklady.

JANÍKOVÁ Anna

Vyuţití dataminingu v knihovnách: Bibliomining Cílem práce je zmapovat problematiku bibliominingu a jeho využití v knihovnách.

JASENSKÁ Daniela Moderní moţnosti vzdělávání: e-learning Cílem je porovnat zčásti tradiční formu vzdělávání s novým typem vzdělávání: e-learning. Rozšířit a osvětlit nové možnosti komunikace mezi vyučujícím a studentem. Představit již fungující vzdělávací nástroje v elektronickém prostředí.

JELÍNKOVÁ Blanka Kognitivní a sociální přístupy informační vědy Kognitivní základ informační vědy vznikl v důsledku aplikací kognitivní psychologie a kognitivních věd do oblasti komunikačních a sociálních procesů. Práce by měla podat systematizující pohled na člověka v informačním procesu v souladu se současným stavem poznání. Sledovávány budou takové kategorie, jako jsou informační potřeby, informační chování, hodnotové tradice využívání informací, kolektivní intelektuální paměť.

KOTZIAN Zbyněk Teoretické a praktické aspekty procesu vyhledávání informací v prostředí Internetu Cílem diplomové práce je popsat a na praktických příkladech vysvětlit teoretické i praktické možnosti vyhledávání odborných informací na Internetu. Hlavním těžištěm práce bude popis nejnovějších možnosti vyhledávání odborných informací, s ohledem na obor "Library and Information Science". Budou popsaný nově vytvářené vyhledávací služby a jejich možnosti.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

KOUDELOVÁ Adéla Vybrané kapitoly informačního managementu ve společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. Tato diplomová práce vysvětluje a popisuje vybrané teoretické kapitoly informačního managementu v souvislostech moderní učící se organizace, které se nachází v prostředí informační společnosti. Velká část práce se zabývá problematikou podnikové kultury. Definován je vývoj, vymezeny jsou hlavní myšlenky, vymezena je také implementace a diagnostika, přínosy i rizika podnikové kultury. Téma podniková kultura je definováno v souvislosti s etickými disciplínami, faktory kvality a faktory úspěchu. Dalším tématem je fenomén učící se organizace a vzdělávání v organizaci. Poslední část práce je praktická a teoretické disciplíny jsou uplatněny v obchodní sp olečnosti. Přínosem tak je informační strategie, SWOT matice, etický kodex, profil informačního pracovníka a projekt vzdělávání.

KOVAŘÍKOVÁ Vladimíra Funkce a úkoly digitální knihovny Stručně popsat historii digitální knihovny (DK). Vystihnout hlavní úkoly a f-ce současné DK, podrobněji popsat institucionální repositáře. Zaměřit se na popis funkcí inst. repozitářů ve vybraných VŠ knihovnách z hlediska ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické podobě.

KOZELSKÝ Michal Předmětové selekční jazyky v současných českých knihovnách Cílem magisterské diplomové práce je charakterizovat současnou situaci v používání předmětových selekčních jazyků v českých knihovnách. Pozornost je věnována také obecné teorii selekčních jazyků, resp. předmětových selekčních jazyků, neboť ta se, stejně jako praxe, neustále mění a vyvíjí. Práce dále informuje o trendech v předmětovém pořádání a užívání předmětových selekčních jazyků v Česku. Tato situace je ilustrována na konkrétních příkladech předmětového zpracování v reprezentativně vybraných knihovnách.

KŘÍBKOVÁ Kateřina

Marketingová strategie v knihovnách Cílem mé práce je zmapovat ve vybraných knihovnách jakým způsobem dosahují svých cílů. Zda-li se zaměřují dostatečným způsobem na propagaci a public relations, např. jak přesvědčují uživatelé o výhodnosti využívání elektronických databází, na jejichž nákup a provozování jsou vynaloženy nemalé finanční prostředky. Jak se staví k dlouhodobému řešení tj. plánování, organizace a vyhodnocení výsledků. Jakým způsobem spolupracují s nadřízenou institucí atd. V praktické části se budu věnovat analýze situace, zjištění příčin a důsledku daného stavu ve vybraných knihovnách.

KUDELOVÁ Jiřina Procesy digitalizace v knihovnicko-informačním prostředí Cílem magisterské diplomové práce bude popsat procesy digitalizace v knihovnách a informačních střediscích. Důraz bude kladen na popis historického vývoje digitalizace, metod a postupů práce při digitalizaci dokumentů. Podstatným cílem diplomové práce bude zaměření na české a evropské projekty digitalizace v knihovnickoinformačním prostředí.

KUTRA Oldřich Problematika svobodného přístupu k informacím Cílem diplomové práce je zpracovat přehled současného stavu svobodného přístupu k informacím u nás v ko ntextu EU.

LAZNIČKOVÁ Naděţda Legislativa a její vliv na vysokoškolské knihovny

LUKEŠOVÁ Petra

Zpracování dokumentů ve vybraných knihovních systémech - srovnávací studie Cílem práce je srovnání možností jmenného a věcného zpracování dokumentů ve vybraných knihovních syst émech. Ve své práci se zaměřím především na prostředí vysokoškolských knihoven, které kladou vysoký nárok na kvalitní zpracování údajů a zároveň na úroveň katalogizačních modulů vybraných knihovních systémů.

MARTINKOVÁ Jana Systémy elektronického zprostředkování dokumentů Cílem diplomové práce je popsat historii vzniku a dalšího rozšíření systémů zprostředkování dokumentů v knihovnách a informačních střediscích. Důležitou součástí práce bude charakteristika současné situace v oblasti systémů elektronického zpřístupňování dokumentů, s ohledem na jejich rozbor v českém i světovém knihovnicko-informačním kontextu.

MATULOVÁ Andrea Identifikátory a jejich aplikace v systémech digitálních knihoven Cílem diplomové práce je identifikace, základní charakteristika, typologie a užití nejčastěji užívaných identifikátorů v systémech digitálních knihoven a digitálních archivů. V práci budou zpřehledněny klasické identifikátory (ISBN, ISSN, atd.)a také nově užívané identifikátory v rámci digitálních knihoven (PURL,URN koncept, atd).


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

Součástí práce bude srovnání významu a důležitosti v rámci vybraných systémů digitálních knihoven v ČR a zahraničí.

MIKULECKÁ Petra Budoucnost digitálních knihoven v Evropském kontextu (Projekty EU a jejich praktické výstupy) Magisterská diplomová práce {‚q}Budoucnost digitálních knihoven v Evropském kontextu (Projekty EU a jejich praktické výstupy)'' popisuje proces vzniku evropských digitálních knihoven od vyhlášení iniciativ, přes jednotl ivé programy až po projekty a jejich praktické výstupy. Všímá si evropských projektů od roku 1999 až po rok 2008. Ze začátku práce je pojednáno o digitálních knihovnách - jejich vzniku, vývoji a uplatnění. V dalších kapitolách jsou rozepsány jednotlivé iniciativy, programy, projekty a jejich praktické výstupy. Práce se zaměřuje především na tři praktické výstupy evropských projektů: Evropskou knihovnu, portál MICHAEL a knihovnu AR IADNE. U digitálních knihoven jsou v popředí zájmu způsoby vyhledávání, nabízené služby, základní architektura a struktura metadat. V závěru práce jsou všechny tři digitální knihovny porovnány z hlediska jejich metadat, vyhledávání, služeb a architektury.

MOŢÍŠKOVÁ Daniela Konspekt - současnost a jeho budoucí vývoj Diplomová práce „Konspekt - současnost a jeho budoucí vývoj'' se zabývá možnostmi uplatnění metody Konspektu v oblasti budování a správy informačního fondu knihoven v České republice. Úvodní kapitola pojednává o budování a správě knihovních fondů z teoretického hlediska. Kapitola věnovaná metodě Konspektu samotné pojednává o jejím vzniku a vývoji, přináší informace o principech fungování metody Konspektu spolu s popisem jejích jednotlivých prvků a skupiny Konspektu. Další část práce popisuje konkrétní aplikace metody Konspektu v českém prostředí. Přináší příklady českých a jedné zahraniční knihovny, které využívají metodu Konspektu, a uplatnění Konspektu v oblasti informačních bran.

PALIČKOVÁ Jana

Dnešní moţnosti ochrany osobních údajů v porovnání s EU Cílem diplomové práce je zpracovat přehled současného stavu ochrany osobních údajů u nás v kontextu EU.

POSPÍŠILOVÁ Jana Informační zdroje a jejich zpracování v médiích. Problém objektivity Práce se zaměří převážně na problematiku objektivity zveřejňování informací z hlediska komunikačního informačního procesu ve zpravodajství. Bude se zabývat nejčastěji používanými typy ovlivňování a manipulace při transformaci informace od zdroje k výstupu ze systému používané masovými médii a provede jejich analýzu na konkrétních kauzách. Praktickou část pak bude tvořit průzkum zaměřený na způsoby čerpání informací a jejich následného zpracování a na celkovou věrohodnost médií u vybraného reprezentativního vzorku respondentů.

SELESOVÁ Eva Srovnávací studie elektronických informačních zdrojů pro oblast knihovní a informační vědy Ve své diplomové práci se zabývám aktuálními elektronickými informačními zdroji pro oblast knihovnictví a informační vědy. Práce se zaměřuje na zdroje, které patří mezi nejvyužívanější v České republice, s přihlédnutím k možnostem přístupu uživatelů a k jejich praktickému využití. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy z terminologie knihovnictví a informační vědy, popis vybraných zdrojů a metod užitých pro jejich srovnání. Praktická část je zaměřena na konkrétní analýzu jednotlivých zdrojů. Tato část je podpořena konkrétními výpočty.

SMÉKALOVÁ Dagmar Regionální bibliografie se zaměřením na retrospektivní bibliografii regionu Moravskoslezského kraje V mé práci se snažím o zmapování vývoje a současného stavu regionální bibliografie v České republice. Stručně popisuji dějiny bibliografie všeobecně a věnuji pozornost i národní bibliografii a jejímu vývoji. Podrobněji se zabývám charakteristikou regionální bibliografie, zvláště souběžnou a retrospektivní regionální bibliografií a dále se zaměřuji na bibliografické aktivity ve vybraných vědeckých knihovnách ČR, především v Olomouci. Zvláštní pozornost je pak věnována Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě a její práci na retrospektivní regionální bibliografii.

ŠELIGOVÁ Kamila Zřízení odborné lékařské knihovny v hospici Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se odborných lékařských knihoven. Mapuje historii a současnost lékařských knihoven u nás. Zvláštní pozornost je věnována Národní lékařské knihovně, síti lékařských knihoven a knihovně Cesta domů. Uvedeny jsou i některé příklady, jak fungují lékařské knihovny v zahraničí. Hlavní důraz je kladen na odbornou lékařskou knihovnu v St. Christopher´s Hospice v Londýně. Praktická část práce se soustředí na problematiku zřízení Odborné lékařské knihovny a informačního centra paliativní medicíny v Domě léčby s hospicem st. Josefa v Rajhradě u Brna. Součástí práce je vypracovaný projekt, který by mohl posloužit při získávání finančních prostředků potřebných k vybudování knihovny. V práci je uváděn přehled vhodných programů Evropské unie, nadací, ministerstev a krajského úřadu, kam by se hospicové zařízení se svým případným požadavkem o dotaci na vybudování knihovny mohlo obrátit. Závěr práce tvoří praktické rady, jakým způsobem by knihovna s informačním centrem paliativní medicíny společně s pacientskou knihovnou mohla v hospici fungovat.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

ŠMARDOVÁ, Jarmila Současnost české informační politiky Cílem diplomové práce je zmapovat současný vývoj informační politiky v České republice.

ŠPULÍŘOVÁ Jana

Role veřejné knihovny v procesu celoţivotního vzdělávání Diplomová práce si klade za cíl zmapovat situaci ve veřejných knihovnách z hlediska jejich komunitních funkcí v oblasti poskytování informačních služeb a organizování kulturně vzdělávacích akcí. Zhodnotí jejich přínos pro celoživotní vzdělávání uživatelů a nastíní vývoj vzdělávací funkce knihovny. Uvádí východiska pojetí celoživotního vzdělávání tak, jak jsou formulována v evropských souvislostech.

TOMSOVÁ Sylva Dětská digitální knihovna Cílem diplomové práce je všeobecný popis a vznik digitální knihovny a především dětské digitální knihovny, její význam pro dětského čtenáře. Zaměřit se na obsah a rozsah digitální sbírky a její zpřístupnění. Srovnání nabídky dětské digitální knihovny a veřejné dětské knihovny, hlavní rozdíly, výhody a nevýhody.

TREFNÁ Luďka

Hodnocení webových prezentací vysokoškolských knihoven Cílem diplomové práce je analyzovat a vzájemně porovnat webové prezentace vybraných univerzitních knihoven v České republice, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního rozvržení prezentovaných informací. Měřítkem hodnocení webových stránek univerzit není pohled odborného webmastera, ale zejména hledisko běžného uživatele a návštěvníka. Pro účely detailní analýzy bude vytvořena tabulka základních hodnotících kritérií, jejíž sledované položky budou vycházet jak z informačních potřeb uživatelů, tak i z potřeb informačních pracovníků. Univerzitní knihovní weby budou prostřednictvím těchto kritérií testovány, aby v závěru mohly být tyto poznatky vyhodnoceny. Můžeme tak vysledovat, které nejčastější chyby se na jejich webových stránkách vyskytují nebo naopak, jak široké informační služby svým uživatelům poskytují.

TŮMOVÁ Štěpánka České a slovenské knihovnické a informační konference: Historie a vývoj konferencí Inforum, Infos, CS online, Caslin, Knihovny současnosti, atd. Cílem práce je zmapovat historii a vývoj českých a slovenských konferencí, utvořit ucelený materiál o těch ne jvýznamnějších a dosud fungujících konferencích, jako je Inforum, Infos, Caslin a Knihovny současnosti, také ucelený soubor poznatků o již zaniklých konferencích, jako, je např. CS online.

VAŠÍČKOVÁ Jana Akční plány a rozvojové programy Evropské unie a jejich aplikace v České republice

VAVŘÍČKOVÁ Petra Problematika pořádání informací v prostředí internetu V této diplomové práci popisuji problematiku pořádání informací dostupných na Internetu a analyzuji využívané metody a přístupy. Seznámím Vás s možnostmi vyhledávacích služeb. Uvádím několik typů vyhledávacích a meta vyhledávacích nástrojů. Popisuji portály a jejich rozdělení. Zabývám se také problematikou neviditelného webu.

WATT Andrea

Rozdíly ve fungování české a americké knihovny na konkrétním příkladě (SWOT analýza) Cílem práce je zaměřit se na konkrétní jevy v každé z knihoven, tyto jevy vysledovat a následně porovnat p omocí zvolené metody.

MAGISTERSKÉ PRÁCE, 2009 BENDZOVÁ Lenka

Analýza aktivit pro čtenáře, pořádaných vybranými knihovnami Královehradeckého kraje Ve své diplomové práci budu pojednávat o vzdělávání, výchově a kulturním vyžití veřejnosti v souvislosti s če skými knihovnami. Budu se zabývat pěti vybranými knihovnami Královehradeckého kraje. Zaměřím se především na kulturní a výchovné aktivity, pořádané pro čtenáře v těchto institucích, a provedu jejich analýzu - přiblížím tyto aktivity v každé zvolené knihovně a budu je podrobně charakterizovat, případně uvedu jejich přínos pro čtenáře.

BEYEROVÁ Markéta

E-government v České republice Diplomová práce se věnuje tématu informační společnosti a eGovernmentu v České republice. V úvodu je def inovaný pojem eGovernment a jeho charakteristiky. Následuje vývoj eGovernmentu v ČR od jeho vzniku po


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

současnost a zabývá se strategickými a koncepčními dokumenty Státní informační politiky. Samostatná kapitola se zabývá Portálem veřejné správy České republiky.

DORAZILOVÁ Marie Systémy digitálních knihoven disertačních a jiných VŠ kvalifikačních prací Diplomová práce se zaměří na jednu z významných oblastí zpřístupňování a zprostředkování přístupu k odborným elektronickým informacím. Diplomant se bude zabývat charakteristikou a celkovým stavem systémů digitálních knihoven disertačních a VŠ kvalifikačních prací. Autor se zaměří na existující digitální knihovny v zahraničí i v ČR. Hlavní důraz bude kladen na podchycení aktuální problematiky zpřístupňování VŠ prací v českém prostředí.

HOPJAN Robert Vyhledávače vs. Metavyhledávače Práce se zabývá srovnáním jednoduchých vyhledavačů a metavyhledavačů, jejich historickým vývojem, nároky kladenými na jejich obsluhu, srovnáním jejich vzájemných výhod a nevýhod, principy činnosti a v neposlední řadě možným výhledem do budoucna.

HOUDKOVÁ Jana

Mobilní knihovny: Spojení se světem? Diplomová práce prezentuje služby mobilních knihoven, které jsou nabízeny lidem, kteří žijí na venkově nebo jsou bez možnosti dopravního spojení v chudých obcích anebo v městských oblastech, a kteří mají informační potřebu. Tato diplomová práce ukazuje příklady z praxe knihoven a nevyužitý potenciál vývoje mobilních knihoven, který může sehrát významnou roli, přinášející lidem rovnost přístupu k informacím napříč zemí a tato práce možná zlepší efektivitu mobilní služby. Za účelem zlepšení služeb mobilních knihoven a uspokojení uživatelských potřeb 21. století, vzniká potřeba implementace informačních a komunikačních technologií do knihoven. Práce se zaměřuje na přínos a zavedení internetu do mobilních knihoven. Diplomová práce objasňuje nejednotnost terminologie synonymního označení mobilních knihoven podle hierarchického řazení od obecného, tj. nadřazeného ke konkrétnímu, tj. podřazenému termínu.

HURTA Michal Informace jako zboţí Cílem této práce je popsat specifika poskytování informací za úplatu. Práce obsahuje popis institucí zabývajících se poskytováním informací a načrtne historii vývoje poskytování informací.

JANÍČEK Michal

Informační průmysl - pojem, vývoj, soudobá situace Ve své diplomové práci bych rád zprostředkoval, co znamená a jak je důležitý pojem "Informační průmysl". Chtěl bych obsáhnout problematiku informačního průmyslu z hlediska dob dřívějších v opozici s dnešní situací. Popsat Rapidní nárůst potřeb týkajících se moderních způsobů předávání informací a komunikace. Mým cílem je postihnout široký záběr tohoto odvětví v celospolečenském měřítku.

KOTÁSKOVÁ Lenka

Informační management ve veřejné správě - město Krnov: vybraná témata. Předmětem magisterské diplomové práce je zpracování problematiky informačního managementu ve veřejné správě, konkrétně způsob jeho pojetí a využití ve Městě Krnově. V práci bude zapracován pohled na veřejnou správu, úlohu informačního managementu v podnikové strategii a obousměrnou komunikaci; a to ze všeobecného i konkrétního pohledu.

MACUROVÁ Helena Radiofrekvenční identifikace v českých knihovnách Diplomová práce se zabývá technologií radiofrekvenční identifikace (zkráceně RFID) ve vztahu k jejímu využití v knihovnách zejména v České republice. Obecný popis základních funkčních čá stí radiofrekvenční identifikace je doplněn o komponenty této technologie v knihovnách, dále také standardy užívanými v oblasti radiofrekvenčních knihovních systémů. V práci je také stručně uveden výčet využití radiofrekvenční identifikace v jiných ob orech lidské činnosti. Součástí práce je také shrnutí výhod a nevýhod této technologie pro knihovny. Následují charakteristiky distributorů knihovních radiofrekvenčních systémů v České republice s vazbou na výrobce RFID. Zmíněn je vztah radiofrekvenční identifikace k automatizovaným knihovním systémům, s nimiž musí být pro plnění svých funkcí efektivně propojen. Zbývající část práce je věnována rozboru konkrétních implementací radiofrekvenční identifikace v knihovnách v České republice. Práci doplňují přílohy - schéma možností v knihovně s radiofrekvenční identifikací, ukázky knihovních komponentů jednotlivých distributorů a snímky některých kn ihoven, v nichž je/bude radiofrekvenční identifikace realizována.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

RABHI Blanka Implementace knihovnicko-informačního systému nové generace Advanced Rapid Library a vyuţití systému k propojení s elektronickými informačními zdroji v oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví bylo založeno v roce 1953 spolu se vznikem Ústavu pro doškolování lékařů. Od té doby buduje specializované knižní a časopisecké fondy pro postgraduální výuku. V současné době obsahuje knihovní fond cca 18.000 svazků a 250 titulů odborných periodik. V současnosti má knihovna ročně 6.000 uživatelů. Důvodem pro výběr upgradu nového informačního systému byl zastaralý systém Rapid Library z roku 1993, který pracoval pod MS-DOS. Nesplňoval požadavky dnešní doby na knihovnicko-informační systémy. Mnoho procesů v knihovně nemohlo být automatizováno. Největší problém byl v poskytovaných službách uživatelům knihovny. OPAC nenabízel správu uživatelského konta, zpřístupnění interních a externích elektronických zdrojů a vstup do licencovaných databází. Při výběru nového knihovnicko - informačního systému byl kladen důraz na nabídku základních modulů a na uživatelskou přívětivost systému. Jedná se o tyto moduly Akvizici, Katalogizace, Z39.50, Správa seriálů, Výpůjční proces, Internet Public Access Catalogue, Správa systému a statistiky a výstupy. Dalším kritériem pro výběr knihovnickoinformačního systému byly omezené finanční prostředky, vývoj systému a vzdálená správa systému (outsourcing). Outsourcing zajišťuje bezpečný a spolehlivý běh knihovnicko-informačního systému. Služba zahrnuje pronájem serveru, zálohování a správu dat. Cílem informačního oddělení je umožnit uživatelům rychlý a pohodlný přístup k systematicky profilovaným a budovaným informačním fondům. Priority rozvoje oddělení vědeckých informací se týkají kvalitní akvizice a zejména digitalizace informačních fondů, vytváření elektronických katalogů, které postupně umožní přístup a vyhledání elektronickým plných textů v uživatelsky přívětivém prostředí. Ve své práci chci ověřit předpoklad, že implementace knihovnicko-informačního systému nové generace je přínosem pro funkci informační instituce a pro poskytování nových služeb uživatelům či jiným informačním institucím. V rámci implementace knihovnicko-informačního systému nové generace by mělo dojít k automatizaci hlavoručních procesů a k efektivnímu využití elektronických informačních zdrojů.

RYBÁROVÁ Helena Fenomén "open access" a jeho vliv na zpřístupňování dokumentů v informačních institucích Základním cílem je představení významného fenoménu při současném zpřístupňování dokumentů a informací. Diplomová práce zmapuje významné oblasti naplnění a vlivu open access v rámci informačních institucí a bude sledovat také související oblasti uplatnění.

SCHILDBERGEROVÁ Petra

Historie a současný vývoj databázového centra STN International Cílem práce je charakterizovat historický a současný vývoj databázového centra pro oblast vědeckotechnických informací STN International, pozornost bude věnována zejména popisu vývoje technické a organizační spolupráce mezi nezávisle spolupracujícími centry.

VRTALOVÁ Zuzana Mezinárodní spolupráce českých knihoven - před a po vstupu do EU Diplomová práce na téma "Mezinárodní spolupráce českých knihoven - před a po vstupu do EU" pojednává o formách, typech a možnostech zahraniční kooperace v českém knihovnictví. Vymezuje pojem "mezinárodní spolupráce" a definuje mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Stručně charakterizuje Evropskou unii, historii integračního procesu České republiky do tohoto společenství a historický pohled na oblasti a formy mezinárodní spolupráce českých knihoven od roku 1926 do roku 2004. Jádrem práce tvoří popis čtyř vybraných českých knihoven a jejich aktivit na tomto poli. Přináší možnost udělat si vlastní představu, co taková mezinárodní spolupráce knihoven obnáší a jak se do ní zapojují knihovny různé hierarchie. V závěru jsou popsány dosažené výsledky, pozitiva a negativa a celkové zhodnocení přínosu vstupu České republiky do EU v roce 2004.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, 2010 KSENIČOVÁ Eva

Syndrom vyhoření u knihovníků akademických knihoven - Moravskoslezský kraj Bakalářská práce s názvem Syndrom vyhoření u knihovníků akademických knihoven (Moravskoslezský kraj) je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na hlavní otázky týkající se syndromu vyhoření, mezi které lze zařadit příčiny vzniku, příznaky, stádia a možnosti intervence a prevence. Dále jsou zde specifikovány akademické knihovny Moravskoslezského kraje a popsány nejčastější rizikové faktory, které se mohou u akademických knihovníků vyskytnout a vést tak k syndromu vyhoření. Praktická část obsahuje pilotní studii, ve které je pomocí dotazníkového šetření sledována míra syndromu vyhoření u výše zmíněných knihovníků. Otá zky dotazníku jsou zaměřeny na fyzickou a psychickou zátěž v prostředí knihovny, která může knihovníka při výkonu své profese negativně ovlivnit.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

MATULA Kamil Projevy ekonomické krize v informačním okruhu hromadných sdělovacích prostředků (masmédií) Tato bakalářská práce pojednává o projevech ekonomické krize v okruhu hromadných sdělovacích prostředků (masmédií). Věnuje se vymezení pojmu ekonomická krize a informační okruh hromadných sdělovacích prostředků. Zabývá se projevy ekonomické krize v zahraničních a českých masmédiích ve vztahu k působení těchto projevů na informovanost uživatelů. Tato práce se snaží určit, jestli je informovanost v období ekonomické krize výrazně ovlivněna jejími projevy v masmédiích, jakožto hlavních zprostředkovatelů informací.

OTISKOVÁ Kateřina Ergonomie v knihovnické praxi Bakalářská práce „Ergonomie v knihovnické praxi'' se v teoretické části věnuje vymezení pojmu „ergonomie''. Dále se věnuje ergonomii v souvislosti s pracovním prostředím knihovníků, především při práci s počítačem. Praktickou část tvoří pilotní studie, pro niž byly použity metody dotazník a pozorování v knihovnách Moravskoslezského kraje.

SOUČKOVÁ Andrea Blahoslav Kovář a jeho přínos k pořádání informací a znalostí Cílem bakalářské práce je shrnutí přínosu Blahoslava Kováře k věcnému pořádání informací a znalostí. V práci bude stručně shrnut soukromý život a zájmy Blahoslava Kováře, které přímo souvisejí s jeho celoživotní prací v oblasti tvorby pořádacích systémů, v českém knihovnickém prostředí. Jádro práce bude tvořit rozbor významných prací a pravidel v oblasti selekčních jazyků.

MAGISTERSKÉ PRÁCE, 2010 BARTEČKOVÁ Gabriela Vývoj mobility informací na počátku 21. Století Práce je zaměřena na zmapování vývoje nových technologií ve smyslu užití různých typů informací a využití těchto technologií v různých oblastech lidského života. V práci jsou popsána jednotlivá zařízení a technologie, které umožňují přístup k informacím kdykoli a odkudkoli. Počínaje zmenšeninami notbooků, tedy netbooků, přes přídavná zařízení jako například externí pevný disk. Opomenuty nejsou ani mobilní telefony a popis jejich nových technologií. Důležitou část práce tvoří také informační technologie z pohledu knihovnictví. V neposlední řadě se práce zabývá použitím nových technologií v praxi.

DĚCKÁ Boţena Elektronické sluţby knihoven Knihovny od doby, kdy přestaly být důkazem bohatství svého majitele, a začaly se přetvářet v knihovny veře jné, započaly poskytovat svým uživatelům mnohé služby, jimiž chtěly eliminovat entropii. Nejstarší z poskytovaných služeb jsou bezesporu služby výpůjční, ale existují samozřejmě i služby další. Na přelomu 20. a 21. století se objevuje pojem elektronické služby či zkráceně e-služby. Na otázky, jestli jsou tyto služby službami novými, nebo došlo pouze ke změnám na základě toho, že naše životy jsou spojeny s globální sítí Internet, se pokouší odpovědět tato práce. K nalezení jsou i zmínky o problematice webů knihoven a dalších příležitostech, které nám nabízí virtuální prostředí, bez kterého si mnozí lidé již nedovedou představit realizaci své práce a komun ikace s okolím.

FALTÝSKOVÁ Andrea

Systémy a nástroje pro správu elektronických informačních zdrojů Diplomová práce s názvem Systémy a nástroje pro správu elektronických informačních zdrojů pojednává o různých řešeních a pomůckách, jež jsou určeny administrátorům různých knihoven a dalších institucí a organizací, které využívají elektronické informační zdroje. Tyto nástroje jim umožňují upravovat a přizpůsobovat práci s informačními zdroji dle individuálních požadavků zákazníka a také podle potřeb uživatelů, kteří s elektronickými informačními zdroji pracují. Dále je v práci pojednáno o doplňujících službách a prostředcích, které souvisejí s využíváním elektronických informačních zdrojů a celkově tak usnadňují přístup k informacím.

HELLEROVÁ Miroslava E-Government Úvod diplomová práce e-Government je zaměřen na budování informační společnosti v České republice. Charakteristika informační společnosti a její vize, strategie rozvoje informační společnosti a cíle této strategie jsou dalšími tématy e-Governmentu, které prostupují naší současnosti. Po vymezení definic o e-Governmentu se text zabývá pojmem identifikace občana v systémech e-Governmentu. Tato práce pojednává nejen o problematice současného stavu identifikátoru, ale zároveň nastiňuje vize blízké budoucnosti. Další část textu navazuje na identifikaci občana v elektronickém zdravotnictví (e-Health). Vymezuje pojmy v rámci elektronické dokumentace a soustřeďuje se na jeden z možných systémů e-Health na internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta v systému IZIP, tedy na Elektronickou zdravotní knížku.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

HESOUNOVÁ Tereza Web of Knowledge - historie a vývoj Cílem diplomové práce je zmapování vzniku a vývoje jedné z nejvýznamnějších multioborových databází Web of Knowledge. Zárodky dnešního integrujícího portálu jsou hledány v historii odkazů, citací a citačních analýz, z nichž se postupně vyvinula řada matematicko-statistických metod. Pro účel této diplomové práce se stává středem zájmu především bibliometrie. Duchovním otcem původní myšlenky citačních indexů - Science Citation Index byl v padesátých letech Eugene Garfield, jenž byl i zakladatelem Institute for Scientific Information. Tento institut je zde podrobněji sledován od svých počátků přes Web of Science až po dnešní verzi Web of Kno wledge. Práce se zabývá obsahem a produkty Web of Science a Journal Citation Reports a zejména novinkami na poli databázových služeb. Zmiňuje i možnosti a využití pro Českou republiku.

JENKOVÁ Jana Akvizice speciálních dokumentů Diplomová práce s názvem „Akvizice speciálních dokumentů: srovnávací studie vybraných informačních institucí“ zpracovává tematiku doplňování knihovních fondů speciálními druhy dokumentů. První část je věnována otázkám akvizice obecně. Důraz je kladen na akvizici v elektronickém prostředí a její výhody i nevýhody. Prostřední část popisuje jednotlivé druhy speciálních dokumentů a jejich doplňování do fondů knihoven. Důležitou roli hrají informační a komunikační technologie, které v mnoha ohledech výrazně usnadňují k těmto dokume ntům přístup. Z uvedeného důvodu jsou v práci zmíněny i některé zajímavé projekty zabývající se zpřístupněním netradičních dokumentů širokému spektru uživatelů. Závěrečná praktická část se zabývá porovnáním způsobů akvizice speciálních dokumentů, konkrétně zvukových knih pro zrakově handicapované uživatele, dvou vybraných knihoven, a sice Městské knihovny v Trutnově a Knihovny města Hradec Králové. Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké.

KOCURKOVÁ Zuzana

Fantastika jako ţivotní styl: příklon k virtualitě? Způsob mezilidské komunikace se za posledních 20 let díky novým technologiím velmi změnil. Tato práce zkoumá aspekty postupné virtualizace lidského života. Jako referenční model si bere komunitu čtenářů, kteří preferují žánr fantastiky. Důvodem je jejich úzké spojení s technologiemi, s počítači a Sítí zejména. Tato diplomová práce se zaměřuje i na zmapování této subkultury kolem fantastických subžánrů, tzv. fandom. Pro tento účel definuje fantastický žánr a zabývá se životním stylem příznivců fantastiky, tzv. fanů. Zkoumá postavení a preference textu a audiovizuálních dokumentů ve fandomu, zejména ve spojitosti s informačními technolog iemi. Také se zabývá několika stěžejními tématy science fiction a jejich napojením na realitu. V praktické části se tato diplomová práce pokouší porovnat osobnost průměrného fana s referenční osobností zbytku populace. Dalším zkoumaným rysem fandomu se staly čtenářské návyky. Posledním průzkumem je test korelace osobnostních rysů a obliby skrývání se za virtuální osobnost. Výsledky výzkumu virtuálního chování pak řídí vyznění celé diplomové práce. Ta si totiž klade za cíl odhadnout míru virtuality, která našim životům vládne už teď, a predikovat afinitu lidstva k postupující virtualizaci.

KOUDELOVÁ Ţaneta Moţnosti komerčního vyuţití internetu v oblasti e-publikování Cílem práce je seznámení s možnostmi publikování v prostředí internetu. Představení různých forem elektronického publikování, mezi které patří projekty digitálních knihoven, literární portály, virtuální literární časopisy nebo také blogy. Dále bych se zabývala otázkou ochrany autorských práv u této formy publikování.

NEKORANCOVÁ Alexandra

Pojem a problematika rozvoje eGovernmentu se zvláštním zřetelem k informační politice EU Práce se bude zabývat informační politikou prosazovanou v současné době Evropskou komisí z hlediska uplatnění metod eGovernmentu. Půjde především o objasnění pojmů, nástrojů a jejich využívání v poslední době také u nás, kde budou sledovány vlivy našeho členství v EU z daného hlediska.

NOVÁKOVÁ Lenka Systém informací ve zdravotnictví ČR Diplomová práce "Systém informací ve zdravotnictví ČR" pojednává o toku informací v českém zdravotnictví, neboť správný a aktuální přísun informací je v této oblasti velmi důležitý pro vykonávání kvalitní lékařské péče. Práce se zabývá tím, kde a jak mohou získávat informace zdravotní pracovníci, a také samotní pacienti. Pozornost je zejména věnována vztahu pacient - lékař, kde sdílení a předávání informací je základní součástí celého zdravotnického systému. Práce spatřuje možná východiska, ke zkvalitnění zdravotnického systému ČR, v nově budujícím se projektu digitalizace zdravotnického systému. Tento systém by ve výsledku přispěl k lepšímu a kvalitnějšímu přenosu informací ve zdravotnictví.

ŠTENCLOVÁ Pavla Dostupnost informací pro handicapované uţivatele knihoven v České republice Tato práce se zaobírá možnostmi, jak zvýšit dostupnost informací především pro zrakově a sluchově postižené osoby. Teoretická část obsahuje definici pojmu informace, vymezení vlastností tohoto pojmu a charakteristiku jednotlivých druhů postižení i handicapů. Stěžejní oddíl se zaměřuje na zpřístupňování informací pomocí úprav tištěných textových i grafických a také elektronických dokumentů. Pozornost je dále věnována službám kniho-


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

ven, podmínkám, které smyslově postiženým usnadňují jejich využívání, a také speciálním knihovnám, jež se zaměřují na poskytování služeb handicapovaným. Praktická část předkládá vyhodnocení dotazníku, v němž knihovníci z vybraných knihoven České republiky posuzovali, do jaké míry jsou dané instituce schopny zprostře dkovat informace postiženým uživatelům. Rozbor získaných informací poukazuje na slabá místa, jimž by bylo vhodné věnovat zvýšenou pozornost.

ŠTYNDLOVÁ Marie Hudba v knihovnách: hudební oddělení městských knihoven ČR Diplomová práce "Hudba v knihovnách: hudební oddělení městských knihoven ČR" pojednává o hudebních kn ihovnách. V teoretické části je popsána typologie hudebních knihoven, vzdělávání hudebních knihovníků, profe sní organizace hudebních knihoven, elektronické informační zdroje z oblasti hudby a vybrané hudební časopisy. Praktická část je věnována výzkumu, jehož cílem je charakteristika současného stavu hudebních oddělení v městských knihovnách České republiky.

TOMANOVÁ Lucie Projekt digitální knihovny společnosti Google a jeho problematika Tato práce nazvaná Projekt digitální knihovny společnosti Google a jeho problematika popisuje a vyhodnocuje ambiciózní a kontroverzní projekt volně dostupné digitální knihovny. Práce shrnuje vyhledávací a doplňkové služby společnosti Google a podrobně rozebírá služby Google Books a Google Scholar. Zabývá se jejich historií, spolupracujícími institucemi a zdrojovými projekty. Závěr je věnován porovnání služeb Google Books a Google Scholar pomocí statistických metod.

VOJTKOVÁ Iveta

eGovernment: a) datové schránky, b) základní registry eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťuje: Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: KIVS {--} Komunikační infrastruktura veřejné správy Srdce: Zákon o eGovernmentu Mozek: Základní registry veřejné správy S eGONem přichází změna. Končí zbytečné obcházení úřadů, končí p ocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Místo toho dochází k zrovnoprávnění elektornických dokumentů s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi. eGON je, stejně jako eGovernment, vstřícný, jednoduchý a funkční. Datové schránky znamenají zcela zásadní přelom ve fungování veřejné správy, protože zavádějí povinnost pro každý orgán veřejné správy provozovat datovou schránku jako místo, do něhož se ve smyslu správního řádu a ostatních předpisů dá zcela oficiálně podat jakýkoli dokument. A to dokonce i dokument bez elektronického podpisu. To znamená, že se k těm dvěma klasickým způsobům podání (přes poštu a do podate lny) přidává třetí způsob v podobě podání do datové schránky.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, 2011 BŘEZÍKOVÁ Jitka Národní technická knihovna: odborné aktivity a sluţby. Bývalá Státní technická knihovna je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s nabídkou kolem 250 tisíc publikací ve volném výběru. Její fond je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Obsahuje přes 1,2 milionu svazků knihy, časopisy, vědecké práce, normy, informace o firmách, noviny, a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Práce by měla přinést přehled veškerých odborných aktivit a služeb Národní technické knihovny a jejich možné využití pro studenty v oblasti informačních a knihovnických studií.

HLINKOVÁ Petra Bakalářská práce: Kolaborativní systémy, zdroje s otevřeným přístupem Bakalářská práce si klade za cíl představit kolaborativní systémy jako zdroje s otevřeným přístupem. V souvislosti s tímto se zabývá komunikací informací ve vědě a problematikou open access, bez které by nemohli vzniknout nové možnosti v komunikaci informací. Popisuje licence creative commons, které jsou v kolaborativních systémech využívány pro sdílení a šíření informací. Práce je zaměřena na zmapování oblasti kolaborativních systémů, na jejich charakteristiky a základní informace. Představuje konkrétní kolaborativní technologie, především wiki. Popisuje je a ukazuje, jakým způsobem a kde je lze využívat. Práce vytváří souhrn jednotlivých v ybraných klolaborativních systémů, blíže je popisuje a přibližuje uživateli.

HUFOVÁ Kateřina

Bakalářská práce: Analýza systémů elektronického publikování Tématem bakalářské práce je analýza systémů elektronického publikování. První kapitola se věnuje terminologickému vymezení problematiky elektronického publikování. Hlavními objasňovanými termíny jsou informace, komunikace a její druhy, elektronické publikování a elektronické informační zdroje. Následuje praktická část práce, která má dvě kapitoly. V první probíhá analýza a popis vybraných systémů Issuu, YUDU, Scribd, Do-


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

cstoc, authorSTREAM a SlideShare. Druhá, závěrečná kapitola je tvořena srovnáním popisovaných systémů a zhodnocením jejich kladů a záporů.

KÁŇOVÁ Gabriela Bakalářská práce: Metodika přípravy audioknih v amatérských podmínkách v České republice Bakalářská práce se věnuje výrobě a tvorbě audioknih. V první části práce jsou zmíněny charakteristiky a te rminologie v oblasti audioknih. Další část se zaměřuje na nakladatelství, vydavatelství a studentský projekt týkající se audioknih. Hlavní část se zabývá tvorbou audioknihy, z hlediska profesionála a amatéra. Praktická část se skládá z manuálu, který je vytvořen v podobě elektronické knihy. Manuál zahrnuje návod, na vytvoření vlastní audioknihy dvěma způsoby.

KLÍVAROVÁ Petra Bakalářská práce: Povinný výtisk: současný stav a trendy vývoje Tématem diplomové práce je povinný výtisk, jeho současný stav a trendy vývoje. Povinný výtisk vznik ve Francii roku 1537, později ve Velké Británii a Německu. Povinný výtisk se vyvíjel od tištěných dokumentů p řes speciální druhy publikací až k elektronickým zdrojům. Elektronické zdroje byly nejdříve přístupné na hmotném nosiči, postupem času a vývojem technologií jsou přístupné přes sítě, nejčastěji přes internet. Uchovávání elektronických publikací je velmi složitý proces, o nic méně složitý není povinný výtisk těchto publikací. Vše se musí vyřešit jak z právního tak i legislativního hlediska.

MLÝNKOVÁ Lucie Bakalářská práce: Akademické knihovny fakult humanitního zaměření Masarykovy univerzity: elektronické sluţby, prezentace institucí na internetu Poskytování elektronických služeb a vytváření propagace instituce se považuje za běžnou součást činnosti ak ademických knihoven. Práce se zabývá obecnou situací těchto knihoven, zaměřuje se na elektronické služby, ale i na možnosti propagace na internetu. Nezapomíná ani na samotného uživatele. V praktické části se pak věnuje konkrétním fakultním knihovnám Masarykovy univerzity humanitního zaměření a zjišťuje, které elektronické služby poskytuje a jakými způsoby se v prostředí internetu prezentuje. Pro získání pohledu samotných uživatelů byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, který nastínil, jak jsou elektronické služby využívány a jak jsou uživatelé spokojení s propagací.

PLOŠTICOVÁ Jana Bakalářská práce: Bezpečnostní politika a ochrana dat jako outsourcovaná sluţba v České republice. Bakalářská práce: "Bezpečnostní politika a ochrana dat jakou outsourcovaná služba v České republice" se skládá ze dvou částí. Teoretická část se věnuje tvorbě plánu celkové bezpečnostní politiky ve firmě a uvádí i obecný postup, jak tento plán sestavit. Následuje přehled způsobů napadení sítě, systému a software, přehled bezpe čnostních rizik, které mohou hrozit celému počítačovému systému a nemalá část kapitoly je věnována nejznámějším útokům na PC systém, kterými jsou počítačové viry. Cílem praktické části bakalářské práce je srovnání, zda je lepší využít outsourcovaných služeb v oblasti ochrany dat na českém trhu či nikoli. Důkazy jsou provád ěny na modelových situacích.

TRLICA Adam Bakalářská práce: Problematika Open Access a otevřené repozitáře Tato bakalářská práce se zabývá problematikou otevřeného přístupu a otevřenými repozitáři. Rozebírá historický vývoj Open Access, různé podstatné iniciativy, faktory otevřeného přístupu, modely publikování v režimu Open Access, kde jsou zmíněny konkrétní otevřené časopisy nebo otevřené archivy. Část práce je také věnov ána významu otevřeného přístupu pro vědecké publikování. Dále je podrobně rozebrána problematika institucionálních repozitářů, včetně hlavních zainteresovaných subjektů, technických nároků a registrů otevřených rep ozitářů. V poslední části je představen projekt institucionálního repozitáře Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

TRÝSKOVÁ Marcela Bakalářská práce: Aplikace Competitive Intelligence ve společnosti Insolcompany s.r.o. Bakalářská práce je věnována zavádění Competitive Intelligence do prostředí společnosti Insolcompany s.r.o. V širších souvislostech se práce zabývá vznikem, vývojem a posláním konkurenčního zpravodajství. Cílem je poukázat na praktické uplatnění v příslušné společnosti, hlavní pozornost směřovat na dosavadní stav podniku v rámci tržní konkurence a nastavit nové trendy vývoje a vize, jenž umožní lepší přizpůsobení a získat náskok před konkurencí.

VAŠÍČKOVÁ Eva Bakalářská práce: Beskydské informační centrum: sluţby uţivatelům Po rozpadu soustavy VTEI v České republice prošly informační střediska zásadními změnami, které se odvíjely od sféry jejich působení. V této bakalářské práci se zaměřím na regionální Beskydské informační centrum ve Frýdku-Místku. Práce by měla zachytit současný stav informačního centra a hlavně služby, které poskytuje svým uživatelům.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

VLČEK Ondřej Bakalářská práce: Čtečky elektronických knih: vývoj a jejich vyuţití ve veřejných knihovnách Cílem práce je zmapování knihoven se službou výpůjčka ebook čteček, uplatnění této služby a efektivity jejího využití. V teoretické části se práce zaměřuje na základní pojmy a jejich definování, dále na vznik, vývoj a současný stav ebook čteček. Zabývá se hardwarem a softwarem dostupných zařízení, sumarizuje klady a zápory ebook čteček, poskytuje přehled cenových relací dostupných zařízení a v neposlední řadě se věnuje tématu veřejných knihoven, především jejich službám a legislativě. Druhá, praktická část práce pojednává o uplatnění služby výpůjčka ebook čteček ve veřejných knihovnách v České republice a zabývá se efektivitou využití služby.

MAGISTERSKÉ PRÁCE, 2011 BIEN Tomáš Competitive Intelligence: informace jako strategická zbraň v konkurenčním boji Diplomová práce se zabývá konkurenčním zpravodajstvím v současném podnikatelském prostředí a oblasti státní správy. Zaměřuje se na význam ochrany informací v organizacích a informačních systémech před úniky a ztrátami důležitých informací. Analyzuje příčiny a důvody zneužívání informací. Navrhuje metodiku zabezpečení ochrany utajovaných informací v konkurenčním prostředí organizace. Práce se opírá o ochranu informací v právních normách. Cílem práce je stanovit preventivní opatření proti únikům a ztrátám důležitých informací a stanovení příčin a podmínek zločinnosti v oblasti práce s informacemi.

HRUBÁ Jaromíra

Moţnosti netradičních přístupů k uţivatelům knihoven - sociální sítě Tato diplomová magisterská práce se zabývá možnostmi netradičních přístupů k uživatelům knihoven. Stěžejním tématem mé práce jsou sociální sítě využívané knihovnami pro vzájemnou komunikaci s uživateli, vlastní propagaci a reprezentaci. Hlavní kapitoly teoretické části této práce mapují vznik a historii jednotlivých sociálních sítí. Ve své práci si kladu za cíl specifikovat knihovnami nejužívanější sociální sítě, objasnit možnosti jejich využití a analyzovat současný stav těchto nástrojů ve službách knihoven. V praktické části této diplomové práce pojednávám o sociálních sítích coby komunikačních a propagačních prostředků knihoven, hodnocením praktických zkušeností knihoven s touto problematikou. Vyhodnocuji zde odpovědi na dotazníkové otázky určené odborné a uživatelské veřejnosti.

HUČÍKOVÁ Jana

Problematika vyhledávání odborných lékařských informací: vyhledávací moţnosti MEDLINE a EMBASE. Diplomová práce se zabývá problematikou vyhledávání odborných lékařských informací. Pojednává o významu odborných vědeckých informací v medicíně a možnostech přístupu k nim. Podává přehled o tom, kde lze získ ávat odborné lékařské informace sloužící k rozvoji vědeckého výzkumu a ke vzniku nových poznatků v lékařství. Uvádí přehled polytematických databází a oborových databází pro medicínu. Popisuje strategii vyhledávání informací sloužící k nalezení relevantních informací. Zaměřuje se na vyhledávací možnosti dvou předních bibliografických databází pro medicínu, kterými jsou MEDLINE a EMBASE. Hodnotí obě databáze z hlediska vyhledaných unikátních záznamů, na základě provedených rešerší z oblasti onkologické medicíny.

KONÍČKOVÁ Lucie Sociální média a knihovny - Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládeţ. Diplomová práce s názvem "Sociální média a knihovny – Facebook“. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež" je studií zabývající se současným fenoménem sociálních médií, zejména pak jednou z nejpop ulárnějších sociálních sítí na internetu, Facebookem. Tuto oblast nahlíží z pohledu knihoven, nastiňuje její historický vývoj, různorodou terminologii, principy fungování a pozitivní i negativní vlivy, které se k ní pojí, za účelem vytyčení potenciálních možností, jež pro knihovny může skýtat. Hlavní částí je formulace teoretického modelu knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež a jeho praktická realizace v rámci služby Facebook.

MACÍČKOVÁ Martina Competitive Intelligence: PEST analýza a informační zdroje Diplomová práce Competitive Intelligence: PEST analýza informačních zdrojů se především soustřeďuje na proces konkurenčního zpravodajství, který využívá informační zdroje pro získání konkurenční výhody a tím efektivnější postavení na trhu. Snaží se přiblížit vývoj Competitive Intelligence v České republice, ale i v zahraničí. Rovněž je z velké části zaměřena na informační zdroje a jejich rozčlenění podle PEST analýzy, která patří do metod strategického plánování.

MARTINISKO Markéta Velké soudobé podnikání v informačním průmyslu Cílem Diplomové práce je uvést uživatele informačního průmyslu do problematiky soudobého světového dění v části šíření informací, které jsou ovlivňovaný rozvojem počítačové a zvláště telekomunikační techniky, a to z hledisek: rychlého rozvoje informačního průmyslu, ekonomiky počítačového průmyslu a uživatelského využití.


Výstup studentů oborů Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Informační a knihovnická studia 2008 – 2011

NĚMEČKOVÁ Jana Věcné pořádání šedé literatury Tato diplomová práce „Věcné pořádání šedé literatury“ se zabývá elektronickými systémy, které poskytují informace o šedé literatuře nebo tuto literaturu přímo zpřístupňují. Práce je zaměřena na popis, porovnání a hodnocení vybraných systémů věcného pořádání dokumentů. Konkrétně popisuje následující systémy: Digital Library on Information Science and Technology (dLIST), E-prints in Library and Information Science (E-LIS) a System for Information on Grey Literature in Europe (OpenSIGLE). Částečně se tato práce zabývá i fondem šedé literatury Státní technické knihovny, jejíž činnost je spjata se systémem OpenSIGLE. Část práce se rovněž věnuje obecné charakteristice šedé literatury a věcného pořádání dokumentů.

ŠEVČÍKOVÁ Zdenka Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů Theses Diplomová práce přibližuje problematiku zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v elektronické formě a s tím i související autorsko-právní aspekty. Blíže je popsán projekt Theses, který je systémem pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou v Brně. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. V práci je také provedeno srovnání Národního registru pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a australského systému Australasian Digital Theses Program.

TEJČKOVÁ Daniela Akvizice speciálních dokumentů Cílem diplomové práce je charakteristika základních operací a procesů, které probíhají při získávání a prvotním doplňování knihovních fondů speciálními typy dokumentů. Zpracuji ucelenou studii zabývající se aktuálními otázkami akvizice v elektronickém informačním prostředí.

VOLNÍKOVÁ Eva

Slevové servery jako nový trend elektronického podnikání Diplomová práce se zabývá slevovým odvětvím e-businessu v České republice a ve Spojených státech amerických. Jsou vysvětleny principy fungování slevových serverů, je vymezen význam slevových serverů z hlediska marketingového působení na subjekty trhového prostředí. Je zdůrazněna podstata slevových serverů jako nástrojů reklamy v oblasti e-business. Práce poukazuje na rizika podnikání ve slevovém sektoru spolu s návrhy možných řešení. Sleduje vývoj a obchodní modely nejvýznamnějších slevových serverů v České republice a v USA. V závěru práce jsou analyzovány reakce českých spotřebitelů na slevové servery. Cílový segment je def inován jako skupina podnikatelských subjektů, kteří se zamýšlejí stát provizními partnery slevových serverů skrze affiliate program. S ohledem na cílovou skupinu je diplomová práce zaměřena na oblast affiliate marketingu ve slevovém sektoru.

Výstup studentů oborů IKS za léta 2008 - 2011  

Přinášíme Vám sumarizaci bakalářských a diplomových prací v rozmezí let 2008 - 2011 studentů Oddělení informačních věd na UI FPF SU. Ať už...

Advertisement