Memòria PIJ Gràcia 2013

Page 1

MEMÒRIA PIJ GRÀCIA 2013


0. ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................ 3 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ......................................................................... 4 2.1. Coordinacions .........................................................................................

4

2.2. Equip tècnic ............................................................................................

5

3. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ....................................................................................... 6 3.1. Web i butlletins ......................................................................................

7

3.2. Presència als mitjans, Internet i les xarxes socials ..................................

8

3.3. Comunicació en paper ...........................................................................

9

4. ACTIVITATS I CAMPANYES ................................................................................... 10 4.1. Educació ................................................................................................

10

4.2. Turisme .................................................................................................

13

4.3. Laboral ..................................................................................................

14

4.4. Emprenedoria .......................................................................................

19

4.5. Mobilitat Internacional .........................................................................

27

4.6. Salut ......................................................................................................

29

4.7. Oci i cultura ...........................................................................................

29

4.8. Sostenibilitat .........................................................................................

29

4.9. PIJ Mòbil ................................................................................................

30

5. EL PIJ EN XIFRES .................................................................................................... 31

2


1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria recull l’activitat i funcionament del PIJ Gràcia durant l’any 2013. Durant aquest any, s’han mantingut majoritàriament les línies de treball de l’any anterior, tot i que han arribat nous projectes que han suposat una reorientació de part de l’activitat generada al PIJ, com ara el programa d’emprenedoria juvenil [Empenta a Gràcia]. També s’ha generat un augment considerable en les activitats a causa de la incorporació del programa Barcelona Treball Joves, especialment en l’àmbit laboral. Aquest quadre representa les principals línies de treball del PIJ Gràcia previstes per al 2013 i els seus resultats. LINÍA DE TREBALL Millorar la Difusió Activitats

Xarxes Socials

PIJ Mòbil

ACCIONS Aplicar la formació rebuda Establir més vincle amb Comunicació Ampliar continguts informatius (fins ara predominava l’oci al Districte) Millorar dinamització de xarxes Seguir i assentar la participació en els tallers als instituts juntament amb els APC

JIP

Millorar la relació amb el JIP, per tal de ser més presents als IES

Pla de Comunicació Xarxa

Seguir al capdavant en la tercera fase del Pla (disseny i espai físic) Seguir apostant pel dinamisme de la Web del PIJ Gràcia

Xarxa de PIJ's

Enfortir la coordinació amb la xarxa aprofitant els PIJ's de IP. (reunions quinzenals)

Territori

Ampliar i actualitzar els serveis del territori

RESULTATS S'ha treballat en coordinació amb Comunicació per a la majoria d'activitats. S'ha aconseguit un augment de seguidors i s'han augmentat el nombre de posts a Facebook i Twitter. S'ha participat en diversos tallers a IES del Districte (PIJ Mòbil) Es manté una una bona coordinació amb JIP i els materials informatius van d’acord a les demandes dels joves Augment del nombre de visites i dels continguts publicats (d’activitats, taulell d’anuncis, agenda...) Augment de la compartició d'informació Augment de formacions a les reunions. S'han iniciat dos projectes a nivell de Districte: l'Empenta a Gràcia i L'Antena Jove de Vallcarca.

Quant al funcionament general del PIJ, no s'han observat grans canvis respecte a l'any anterior. En tot cas, cal subratllar que s'han enfortit les actuacions territorials, especialment en el marc del programa [Empenta a Gràcia] i de l'Antena Jove de Vallcarca, que tot i que ha començat a implementar-se al 2014, s'ha gestat durant bona part del 2013. En els dos casos s'han enfortit les relacions territorials i s'han ampliat els espais de coordinació dedicats al treball en xarxa al Districte. Un exemple d'aquest treball ha estat la creació del Mapa de Comerç Jove de Gràcia, dins el programa [Empenta a Gràcia] que ha suposat un acostament directe al teixit comercial del barri, i que ha servit per donar a conèixer el PIJ a nivell de barri i més enllà, ja que va presentar-se als “XV Encuentros Estatales de la Red SIJ” com a bona pràctica d’emprenedoria a nivell estatal. 3


2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Al llarg de l'any s'han fet campanyes de Xarxa (In-forma’t, Un món d'oportunitats, Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona i Cicle de treballar a l'estiu i a l'hivern) i projectes propis del PIJ com la mesura de govern Empenta a Gràcia. A continuació detallem cadascuna de les àrees de treball, així com les feines que s'hi han realitzat.

2.1. Coordinacions A nivell organitzatiu, s'han mantingut les reunions de coordinació tècniques entre els diferents serveis.

• Coordinació amb els serveis de la Fontana: Mensualment ens hem reunit tots els serveis de l'Espai Jove: Direcció (Santi), APC (Óscar, Tania, Walter i Mònica), JIP (Laura) i Vivers de Projectes Juvenils (Oriol). On s'ha planificat i informat de les activitats que cadascun de serveis estava realitzant i s'ha generat projectes organitzats conjuntament . S'han fet unes 10 reunions.

• Coordinació amb la direcció de la Fontana: Paral·lelament s'han fet reunions de seguiment de funcionament, planificació dels cicles de sessions informatives, etc. Sobretot pel Cicle d'Empenta a Gràcia que es fa cada trimestre. S'ha fet una trentena de reunions.

• Coordinació amb la Xarxa de PIJ's de Barcelona: Un cop el mes ens reunim els PIJ's de Barcelona per preparar les Campanyes, millorar el servei i coordinar-nos per oferir una bona atenció, assessorament i orientació. S'han fet 11 reunions.

• Coordinació amb els APC i JIP: Amb aquests dos serveis es té un contacte molt directe, cada setmana ens veiem, sigui per què els APC venen al PIJ o el JIP té a la Fontana un espai per treballar. Es fan reunions per coordinar diferents projectes que portem conjuntament. Al llarg de l'any hem fet una vintena de reunions.

• Coordinació amb la Sònia: Cada setmana ens reunim per valorar quines tasques hem de prioritzar i quins projectes durà cadascú a terme. Al haver-hi èpoques de l'any que 4


augmenta el volum de feina de forma significativa, és important que hi hagi una bona coordinació entre els dos informadors. S'han fet una cinquantena de reunions.

2.2. Equip tècnic

A principis de març hi va haver un canvi d'informador. El Xavi Bermejo va passar a ser dinamitzador de l'Espai Jove i el seu lloc va entrar la Sònia Suarez, que estava treballant al PIJ Garcilaso. El servei del JIP segueix la Laura Fernàndez, Els APC hi hagut un canvi significatiu i és que s'ha ampliat la plantilla a 4. Es dividiran els Districtes i ara de la Plaça Lesseps cap a amunt estaran la Mònica i el Walter i a la zona sud el Óscar i la Tania. Aquest gener s'ha inaugurat un nou servei a la zona de Vallcarca. La Sònia serà l'informadora de l'Antena Jove de Gràcia ubicada a la Biblioteca Vallcarca-Penitents, estarà allà els dimecres de 16:30 a 20:30. És un servei descentralitzat destinat a arribar a la zona nord del Districte.

5


3. DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ Pel que fa a la difusió i comunicació de les activitats del PIJ Gràcia, s’han emprat diversos canals que ara passem a comentar. D’una banda, es promocionen les activitats provinents de les campanyes de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona i, de l’altra, les activitats pròpies. La difusió pot fer-se a nivell de Districte i/o a nivell de ciutat, depenent de l’activitat. Els canals emprats per a cada cas poden variar també, segons l’àmbit de difusió que s’hagi previst. El següent quadre resumeix els diferents suports emprats en les principals comunicacions realitzades durant l’any 2013.

CAMPANYES XPIJ

Imatge

Paper

Mitjans

Xarxes Socials Facebook Twitter

Web i butlletí Notícies Activitats del PIJ Butlletí

In-forma’t

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Treballar a l’hivern

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Treballar a l’estiu

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Mostra de Turisme Juvenil

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Un món d’oportunitats

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Barcelona Treball Joves

Targetons Cartells

Televisió Diaris Webs

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

6


ACTIVITATS DEL PIJ

Empenta a Gràcia

Tríptics Cartells

Televisió Diaris Webs Ràdio La Xarxa

Facebook Twitter Netvibes Youtube

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Club de feina

Fulletó Cartells

Web Districte

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

Activitats puntuals del PIJ

Cartells

Web Districte

Facebook Twitter

Notícies Activitats del PIJ Butlletí

3.1. Web i butlletins

Totes les activitats realitzades al PIJ Gràcia es difonen a través del web http://www.elpuntdegracia.org/. Les activitats poden registrar-se a diferents nivells: com a notícies, com a activitats del PIJ o com a destacats. A les notícies s’hi inclouen totes les activitats d’interès que es realitzen al Districte, l’apartat d’activitats de PIJ es reserva a les activitats organitzades pel propi PIJ, mentre que els destacats s’ocupen amb campanyes de la XPIJ o esdeveniments de major abast.

7


Web PIJ Gràcia 2013 http://www.elpuntdegracia.org 7.543 visitants 5.246 visites úniques 97% de visites provinents de l’Estat Espanyol 81% de visites provinents de la ciutat de Barcelona 141 anuncis publicats per usuaris 108 anuncis publicats 22 “Entitats de la quinzena” publicades Mitjana de 7 notícies publicades al mes Mitjana de 30 activitats publicades a l’Agenda d’Oci

Pel que fa al butlletí, es tracta d’un newsletter quinzenal que s’envia quinzenalment i que recull notícies d’interès, agenda d’oci, activitats del PIJ i algun destacat que s’envia, actualment, a 529 subscriptors. Durant l’any 2013 s’han enviat un total de 22 butlletins.

3.2. Presència a Internet, mitjans i Xarxes Socials. El PIJ Gràcia compta actualment amb comptes de Facebook i de Twitter des dels quals es difonen tant activitats del Propi PIJ, com activitats de la XPIJ i de l’Espai Jove La Fontana. D’altra banda, s’utilitza també per promocionar tot tipus d’informació juvenil, especialment a nivell de Districte, però també a nivell de ciutat.

@PIJGracia 638 seguidors Seguint a 426 266 piulades al 2013

www.fb.com/elpuntdegracia 707 Amistats 202 Posts al 2013

8


D’altra banda, des del PIJ Gràcia es gestiona el Netvibes http://www.netvibes.com/empentagracia del programa [Empenta a Gràcia] que aglutina informació sobre emprenedoria i autoocupació així com diversos directoris amb recursos per a joves emprenedors. Quant a mitjans de comunicació, la major part de les activitats programades al PIJ Gràcia apareixen a la web municipal del Districte. Durant el 2013, algunes activitats han aparegut també a BTV, a diaris com l’Independent i a Ràdio La Xarxa. Pel que fa a les activitats de la Xarxa PIJ, totes les campanyes han tingut ressò als mitjans, com pot observar-se al quadre resum que s’ha inclòs més amunt. El mateix passa amb el programa d’emprenedoria juvenil [Empenta a Gràcia].

3.3. Comunicació en paper (cartells i tríptics) Com podem veure al quadre resum de l’inici, totes les activitats del PIJ es promocionen, actualment, en format paper, sigui en cartell (A3, A4) o en fulletó/tríptic. Habitualment, aquests materials es distribueixen a través de la tramesa a equipaments públics de la ciutat, però també a diverses entitats juvenils. Depenent de l’activitat, es fan arribar personalment a altres espais on es valora que poden arribar al públic diana de cadascuna. En el cas de les activitats del programa [Empenta a Gràcia] es fan arribar, per exemple, als comerços implicats al Mapa de Comerç Jove, i en el cas de les activitats de caire acadèmic, com ara la campanya In-forma’t, es porten els fulletons als centres d’estudis privats on no arriba el JIP. En altres ocasions, també s’han penjat cartells a locals i comerços de la zona on s’ha detectat que podria haver-hi públic jove. D’altra banda, també es comparteix directament aquest material amb altres agents i professionals de joventut del Districte, com ara els educadors de carrer, que fan arribar la informació personalment als seus usuaris.

9


4. ACTIVITATS I CAMPANYES 4.1. Educació – CAMPANYA IN-FORMA’T La Campanya In-forma’t és un projecte organitzat per la Direcció de Joventut i els diferents punts d’informació juvenils dels districtes de Barcelona, conjuntament amb el suport de la Fundació Formació Professional, el Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa- Espai de noves ocupacions Porta 22, Punts JIP i centres d’ensenyament de la ciutat. La Campanya s’adreça a tots i totes les joves de la ciutat de Barcelona amb la finalitat de facilitar informació, orientació i assessorament de l’oferta educativa de la ciutat de Barcelona i dels possibles itineraris formatius. Els principals objectius de la campanya són: • •

Dinamitzar la informació de tipus acadèmic per fer-la arribar als possibles interessats, superant els límits físics dels propis serveis.

Potenciar la participació i l’enfortiment del teixit socioeducatiu tot creant espais de treball comú.

• • •

Oferir, de forma integrada i contextualitzada, tota la informació sobre els recursos formatius existents, tant reglats com no reglats.

Facilitar el coneixement del món laboral des de la pròpia pràctica professional.

Reconèixer l’experiència dels altres com a font de coneixement.

Potenciar valors com la participació en activitats col·lectives i l’ajuda mútua.

Difondre l’ús de les xarxes socials com a mitjà per obtenir informació i com a espai de participació.

Per a assolir-los, s’han organitzat diverses activitats: - Xerrades i tallers sobre itineraris acadèmics, famílies professionals de cicles formatius i carreres universitàries. - Web amb informació actualitzada sobre els diferents estudis i vies d’accés, que alhora 10


allotja el fòrum entr@lumnes, un mitjà de comunicació amb alumnes que estan cursant diferents estudis. - Orientació i assessorament presencial per part dels/les informadors/es.

Exposició “Ja saps què faràs?” I xerrada informativa + dinàmica Participació (nombre d'alumnes) Data

Centre

Número de participants

31/01/2013

IES Vila de Gràcia

23 alumnes + 1 professor

01/02/2013

IES Pere Bosch i Gimpera

19 alumnes + 1 professor

01/02/2013

IES Vila de Gràcia

26 alumnes + 1 professor

06/02/2013

IES Sedeta

20 alumnes + 2 professors

06/02/2013

IES Sedeta

27 alumnes + 2 professors

06/02/2013

Sant Josep

17 alumnes + 2 professors

Valoració: La valoració que han fet els assistents (tant professors com alumnes) ha estat molt bona. Segons aquesta, en general, ha permès reflexionar sobre les principals diferències entre les opcions acadèmiques que es poden cursar després de l’ESO. Després de la presentació de l'exposició s’ha fet una dinàmica de grup. És una dinàmica en la que els alumnes han de valorar els avantatges i inconvenients que té fer un cicle formatiu, batxillerat, no fer res, etc. Va ser molt positiva ja que els alumnes van participar molt activament.

Fòrum virtual entr@lumnes El Fòrum entr@lumnes consisteix en un fòrum aprofitant la Xarxa Social Facebook en el qual alumnes que cursen 4t d’ ESO o Batxillerat poden fer preguntes a joves estudiants de PQPI, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Batxillerat, i estudis universitaris per obtenir informació sobre aquests estudis a partir de l’experiència directa dels propis joves que els estan cursant. Des del PIJ Gràcia, s’ha contactat amb els alumnes de CFGM i PQPI per tal que participessin com a voluntaris i es supervisava la seva implicació i la relació entre preguntes i respostes publicades al fòrum.

11


Relació entre Cicles participants i nombre de persones voluntàries FAMÍLIA

TIPUS I NOM DEL CICLE FORMATIU

NÚM. DE VOLUNTARIS

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

CFGM Activitats físiques i esportives en el medi natural

1

CFGS de Secretariat

1

CFGS Comerç Internacional

2

CFGS Gestió del Transport i Logística

1

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

2 FABRIACIÓ MECÀNICA

CFGS Òptica d'Ullera

INFORMÀTICA I COMUNICACIÓ

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

2

Valoració: Aquest any ha costat bastant trobar alumnes voluntaris per a participar als fòrums. De totes maneres, la participació als fòrums ha estat força elevada.

Xerrades de Cicles Formatius de Grau Mitjà i PQPI

Transport i manteniment de vehicles Data: Dilluns 28 de gener a les 18:30 Ponent: Margarita Calsina, professora del CFGM Vehicles auto-propulsats de l'I.E.S. Guineueta Assistents: 4 persones

Comerç i Màrqueting Data: Dijous 31 de gener a les 18:30 Ponent: Tatiana Soler, coordinadora de la formació en centres de treball del centre i professora del departament de comerç i màrqueting de l'I.E.S. Joan Brossa Assitents: 7 persones 12


Sanitat Data: Dilluns 4 de febrer a les 18:00 Ponent: Esther Giró, professora del CFGM Sanitat de l'I.E.S. Guineueta Assistents: 4 persones

Administració i Gestió Data: Dimecres 6 de febrer a les 18:00 Ponent: Roser Domènec, professora del CFGM Administració i Gestió de l'I.E.S. Guineueta Assistents: 2 persones

PQPI Data: Dijous 7 de febrer a les 19:00 Assistents: 14 persones Ponent: Xavier Espinach, tutor dels PQPI de l'I.E.S. Guineueta

Valoració de les xerrades: La valoració de les xerrades és molt bona. Aquestes xerrades permeten resoldre tot tipus de dubtes a futurs estudiants. No tant l'assistència, es valora canviar la metodologia i que assisteixin grups classe.

4.2. Turisme – MOSTRA DE TURISME JUVENIL DE BARCELONA

Aquesta campanya està organitzada conjuntament amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona amb la col·laboració de i la Biblioteca Jaume Fuster. Els principals objectius d’aquesta campanya són: •

Fomentar el turisme entre els i les joves com a element de coneixement i desenvolupament personal.

Donar suport a les persones joves a organitzar el seu viatge oferint al

13


seu abast documentació i assessorament específics •

Oferir possibilitats de realitzar turisme per a totes les situacions socioeconòmiques que presenti la població juvenil del districte.

Potenciar, especialment aquest any, Catalunya com a destí turístic

Jornada Descobreix l'Índia

Data: Divendres 28 de juny a les 18:00h.

La jornada va començar amb xerrada dividida en dues parts ben diferenciades. La primera un expert en viatges low cost a la Índia va explicar les seves experiències en els seus viatges en motxilla i de baix cost. La segona membres de dues entitats de Gràcia dedicades a la Índia, van exposar la visió més solidària del país i quina és la seva realitat. un cop finalitzada la xerrada, a l'auditori de l'equipament es va oferir un espectacle Bhangra. (ball indi) També es podia degustar menjar típic de la Índia.

Valoració: A la xerrada van assistir 36 persones. Es van fer molt bones valoracions, ja que es va oferir una visió diferent de la Índia. L'espectacle de Bhangra hi van assistir aproximadament 150 persones. La gent en tot moment es va mostrar molt interessada i el final de l'espectacle tothom va acabar de peu ballant aquesta dansa Índia.

4.3. Laboral – Campanyes Treballar a l’estiu/ Treballar a l’hivern Treballar a l’estiu

La Xarxa de Punts d'Informació Juvenil de Barcelona ofereix aquest cicle de xerrades, tallers i altres iniciatives que serviran per donar a conèixer les propostes de treball que s’ofereixen en àmbits ben diversos. Treballar en estacions d’esquí a Europa, en festivals infantils, en el sector de l’hostaleria, del comerç o de l’esport o de monitor infantil són algunes de les ofertes que enguany s’adrecen als i a les més joves. En aquest sentit, diverses empreses i entitats ofereixen xerrades de temàtica laboral on, a més d’ensenyar a potenciar les possibilitats de trobar feina, descobriran als i les joves les diverses sortides professionals existents.

14


Els principals objectius d’aquesta campanya són: •

Promoure entre els i les joves la incorporació al món laboral.

Donar a conèixer els serveis i recursos d’orientació i assessorament laboral que s’ofereixen als els Punts d’Informació Juvenil.

Millorar les oportunitats de recerca de feina dels i les joves; facilitar-los el contacte amb empreses que puguin satisfer aquesta demanda.

Oferir un recull d'ofertes que hi ha al mercat de treball en matèria de treball de temporada

En el marc d’aquesta campanya, al PIJ Gràcia, hem realitzat les següents activitats:

Currículums Creatius Dimarts 7 de maig a les 18:00 h Aquesta xerrada es va organitzar amb l'assessor laboral de la xarxa de PIJ's de Barcelona. Va ser una sessió molt dinàmica i oberta on es van repassar totes les possibilitats i recursos que hi ha alhora de fer un cv diferent. La valoració general va ser molt mona ja que els assistents van sortir molt satisfets i amb moltes idees i recursos nous. Van assistir 11 de 16 inscrits.

Treballar en el sector del lleure Dimecres 15 de maig a les 18:00 h La valoració general ha estat entre bona i molt bona. La majoria de joves tenien entre 16 i 24 anys, tot i que també hi havia joves més grans i majors de 30 anys, en menor mesura. La majoria dels assistents han conegut l’activitat a través de la web del PIJ o a través d’altres PIJs. També han arribat per cartells, a través de familiars i de Barcelona Activa. Els únics suggeriments han estat que s’aportessin ofertes de treball en el sector. 20 assistents.

Drets i deures laborals Dimarts 21 de maig a les 18:30 h Van venir 5 persones. El ponent va repassar tots els aspectes dels drets dels treballadors, més tard es va obrir un torn de preguntes. La mitja d'edat de la sessió era de 25 anys. Molt bona valoració ja que s'han resolt tots els dubtes.

15


Treballar a l’hivern Dins d’aquesta campanya, al PIJ Gràcia s’han realitzat les activitats:

Treballar en el sector del lleure Dimarts 12 de novembre a les 19:00 h Gràcia sempre ha sigut un Districte molt potent amb entitats de lleure. Molts joves del Districte que venen a l'Espai Jove van a un cau o un esplai i a l'estiu busquen feina. Per això les sessions laborals per treballar en el sector del lleure tenen molt bona rebuda i sempre hi ha gent interessada. A la sessió aquesta va set tot un èxit, llàstima que va fallar gent. 30 de 51 inscrits. Molt bones valoracions.

Treballar en el sector de l'hoteleria per nadal Dimarts 3 de desembre a les 19:00 h Es va contactar amb una cooperativa que treballava en el l'hosteleria per fer una xerrada generalista. A Gràcia hi ha molts bars i restaurants i en època de nadal contracten per cobrir l'augment de feina. La inscripció va ser important 41 persones, el dia de la sessió van venir 11. Tot i que es va fer un recordatori, s'ha de millorar l'assistència a les xerrades.

Club de feina jove El Club de Feina s'adreçava als joves d'entre 16 i 20 anys que busquen la seva primera feina. La inscripció era gratuïta i amb places limitades (10 persones). Les sessions tenien un caràcter pràctic i la durada aproximada de cada sessió era de 2 h. La inscripció suposava la participació a totes les sessions del Club de feina:

Dimarts 22 d'octubre, 18 h Com fer el meu primer CV?

Dimarts 29 d'octubre, 18 h Què haig de saber per començar a buscar feina?

Dimarts 5 de novembre, 18 h Autocandidatura: Com presentar-me i entregar el meu CV? Aquesta sessió es va realitzar com a activitat pràctica al Centre Comercial GranVia2.

16


Valoració del Club de feina: Es van inscriure 5 nois/es, tenien entre 16 i 18 anys. En tot moment es van mostrar molt motivats i amb molt interès per fer un bon currículum, aprendre a buscar feina per internet, saber afrontar una entrevista de feina, etc. A l'última sessió es va anar a Gran Via 2 a entregar currículums, va anar molt bé ja que tots ells van estar molt disposats a aprendre a vendre's. Tots ells/elles van assistir a tots els tallers. Es valora molt positivament la primera edició de club de feina a Gràcia.

Barcelona Treball Jove – Barcelona Activa La xarxa de Punts d'Informació Juvenils de Barcelona conjuntament amb Barcelona Activa inicien un nou cicle laboral on cada PIJ de Barcelona ofereix xerrades cada trimestre per tal d'ajudar els i les joves a preparar-se i orientarse per trobar feina. En el marc d’aquesta campanya, al PIJ Gràcia, hem realitzat les següents activitats:

BTJ maig-juliol

Tinc Formació superior, quina formació especialitzada tinc el meu abast? Dijous 30 de maig a les 11:00 h Hi havia inscrites 5 persones i finalment només ha vingut una. Igualment es va fer la sessió que es va convertir en una assessoria personalitzada.

Facebook per cercar feina? Si és possible! Dijous 30 de maig a les 18:00 h Els usuaris venien amb una idea de Facebook només d'us d'oci i van sortir molt informats de tots els recursos que pot oferir internet. Es va fer una valoració molt positiva de la sessió. Hi havia inscrites 7 persones i van venir 5.

Per on començar la recerca de feina Dimarts 11 de juny a les 18:00 h Hi havia inscrites 5 persones i finalment només van venir 3 persones. Igualment es va fer la sessió. La xerrada no va complir les expectatives. El ser un cicle de xerrades a diferents PIJ's de Barcelona hi va haver poca difusió i això es va notar en l'assistència.

17


Per on començar la recerca de feina Dimecres 10 de juliol a les 18:00 h La sessió segueix la mateixa línia de les altres, en aquest cas de 9 inscrits han assistit 5.

Augmenta els teus contactes professionals mitjançant Linkedin Dimecres 17 de juliol a les 18:00 h Hi ha hagut alguns problemes de coordinació amb Barcelona Activa. En aquest cas l’activitat estava preparada per a treballar-la a través d’Internet però no es van sol·licitar ordinadors. Continua sense venir la gent que s’inscriu. En aquest cas hi havia 20 persones inscrites i van assistir 9.

"I si creés la meva pròpia empresa...?": la gran decisió Dijous 25 de juliol a les 18 h La valoració dels usuaris va ser bona i hi va haver bon feedback, d'aquesta manera es va poder resoldre dubtes alhora de derivar a serveis com el viver de projectes juvenils que disposem a l'equipament. Els usuaris estaven interessats en els continguts de la xerrada. La xerrada va servir per introduir la iniciativa emprenedora, però és només una sessió d'introducció i és queda una mica escurçada si volem informació més amplia. De 20 places d'usuaris que oferia la sessió es van inscriure 11 i van venir 7. S’esperava més assistència.

BTJ octubre-desembre

El CV i la carta de presentació. Prepara la teva millor presentació. Dijous 17 d'octubre a les 11 h Dels 13 inscrits a la sessió que hi havia finalment van assistir 10. La sessió es va dirigir molt al currículum i les diferents tipologies. La sessió es va allargar dues hores i els assistents van fer molt bona valoració.

Emprendre un negoci: La gran decisió Dijous 31 d'octubre a les 18 h Hi havia inscrites 8 persones i finalment només van anar 5. Les sessions es valoren molt bé però hi ha moltes baixes sense avisar, això no afecta a les xerrades ja que els ponents les adapten els assistents que hi van.

18


Els secrets per superar amb èxit una entrevista de feina Dimarts 26 de novembre a les 18 h Taller enfocat pera joves que mai s'havien afrontat en una entrevista de feina. La ponent els hi va donar pautes i consells. Va ser molt interessant ja que es van fer diferents dinàmiques. Valoració molt bona. Dels 12 inscrits van assistir 6.

On són les oportunitats laborals a Barcelona? Dilluns 9 de desembre a les 18 h Els usuaris van fer molt bona valoració de la sessió i s'han apuntat a altres sessions. Però com a altres sessions hi va haver molts inscrits que no van venir. En aquest cas, dels 5 inscrits van assistir 2.

4.4. Emprenedoria – Empenta a Gràcia

El Cicle d'Empenta a Gràcia és una mesura de govern sobre emprenedoria juvenil posada en marxa pel Districte de Gràcia i que va ser aprovada el passat 4 de desembre de 2012 en el Plenari del Districte. S'hi recullen les diferents accions que s'han dut a terme i es fa una valoració tècnica del funcionament d'aquestes amb els punts forts i els punts a millorar o a canviar. Així mateix, marca les línies generals de treball per a aquest nou curs 2013-14 en temes d'emprenedoria juvenil del Districte. Es va realitzar un tríptic el mes de febrer on s'hi compilaven totes les sessions, amb una breu descripció del contingut de cada sessió i el ponent que la realitzava. Les persones interessades es podien inscriure a través del web del Punt d'Informació (www.elpuntdegracia.org).

Programació març-juliol En total, es van programar 13 sessions de les quals una es va haver de cancel·lar per un problema d'última hora del ponent i tres es van anul·lar per manca d'inscripcions. A continuació, llistem totes les xerrades organitzades:

Inauguració Empenta a Gràcia Dimarts 5 de març a l'Espai Jove la Fontana 19


Va ser l'acte oficial de presentació de la Mesura d'Emprenedoria “Empenta a Gràcia”, on a més es va fer una presentació dels recursos amb la conferència d'en Xavier Dumont (responsable del Centre de Recursos per Emprendre. Direcció Operativa Emprenedoria de Barcelona Activa), en Josep Lluís Navas (responsable de RRHH de VAE - Voluntaris en Assessoria Empresarial) i l'Edgar Vinyals (responsable de l'Associació Sarau i guanyador del Premi IMPULSA Social 2012 de la Fundació Príncep de Girona). Van assistir-hi 23 persones i la valoració general va ser molt positiva i engrescadora. D'aquesta sessió van sortir un parell d'iniciatives que han acabat al Viver d'Empreses Juvenils.

Vull ser autònom Dimarts 12 de març al Casal de Joves del Coll. Es va haver d'anul·lar pel malestar del ponent, tanmateix només s'hi havien inscrit 3 persones.

Dóna a conèixer el teu programa web Dijous 19 de març al Casal de Joves del Coll Xerrada sobre com crear un perfil professional amb eines 2.0: Linkedin, Twitter, Facebook, Scribd, Flickr, etc. No es va presentar ningú a la xerrada, per tant no es va realitzar.

Conceptes bàsics d'emprenedoria Dijous 18 d'abril a l'Espai Jove la Fontana Taller basat en dinàmiques de joc-reflexió sobre la cultura emprenedoria i competències emprenedores. Com és una persona emprenedora? Mites i realitats de l'emprenedoria. D'on sorgeixen les idees emprenedores: del dit al fet. Millor en companyia o com les iniciatives emprenedores milloren si són en grup. Es van presentar els recursos a la nostra disposició per tirar endavant projectes emprenedors. Va anar a càrrec de Guernica Facundo Vericat, sòcia de Complementum i coordinadora LabCoop. Es van presentar 3 persones. El taller estava pensat per un màxim de 10 participants, hi havien 9 inscrits. Com que van venir 3 persones, la ponent va haver d'adaptar el taller i es va ser una sessió molt més personalitzada. Van fer una valoració molt positiva.

L'emprenedoria social Dijous 25 d'abril a l'Espai Jove la Fontana

20


Sessió informativa sobre les diferents vessants de l'emprenedoria. Què és i quin perfil ha de tenir un emprenedor social. Quines eines i recursos té al seu abast l'emprenedor social? A càrrec de Jordi Garcia Jané, soci de l'Apòstrof Sccl i autor de diversos llibres sobre cooperativisme i economia solidària. Es va suspendre per manca d'inscripcions.

La cooperativa Dimarts 30 d'abril a l'Espai Jove la Fontana Sessió informativa sobre com funcionen les cooperatives. "Vols crear o informar-te sobre què és un cooperativa i quin és el seu funcionament? En aquesta xerrada informativa es va presentar la situació actual de les cooperatives. Quines avantatges ofereixen respecte altres models empresarials, quins són els aspectes a tenir en compte a l'hora de formar-ne una, etc. A càrrec de Fernando Paniagua, membre de Gràcia Coop. Hi havia 6 inscripcions a la sessió i finalment hi van assistir 4 persones. La valoració va ser molt positiva ja que el ponent va fer una sessió molt més personalitzada i va permetre tractar dubtes i reflexions a fons.

CV Creatius Dijous 7 de maig a l'Espai Jove la Fontana Xerrada sobre la importància del currículum vitae i com fer-ne d’ells una eina creativa i diferenciadora. Amb exemples de CV i explicacions dels CV més pertinents per a cada tipus de candidatura. A càrrec de l’assessor laboral de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona. Hi havia 15 inscripcions i s'hi van presentar 11 assistents. La valoració va ser molt positiva i els assistents agraint la quantitat de recursos oferts.

Eines socialmedia aplicades a l'emprenedoria Dimarts 14 de maig a l'Espai Jove la Fontana Xerrada informativa on s'exposaven de forma pràctica les diferents característiques de les xarxes socials que permeten un ús professional. A càrrec de Yolanda Rey, Tècnica d'orientació i d'inserció laboral, de l'associació Probens. Es va suspendre per no arribar al mínim d’inscrits i es van passar les dades dels interessats a la ponent.

Crea el teu newsletter Dijous 30 d'abril al Casal de Joves del Coll No es va arribar a fer finalment perquè es va eliminar el servei de l'aula multimèdia.

21


Coneix els teus drets i deures laborals Dimarts 21 de maig a l'Espai Jove La Fontana Sessió informativa sobre els drets i deures laborals. Què cal saber per conèixer els teus drets i quins serveis públics existeixen per a poder informar-se de forma personalitzada. A càrrec d'assessor laboral de la Xarxa PIJ's de Barcelona. De les 7 persones apuntades a la sessió en van venir 5. Xerrada molt interessant on els assistents van aclarir tots els dubtes plantejats. Valoració molt bona.

Finançament cooperatiu. Economia social i finances ètiques: el cas de Coop 57. Dimarts 4 de juny a l'Espai Jove La Fontana Aquesta xerrada es plantejava com una aproximació a l'economia social i solidària i al plantejament de les finances ètiques i solidàries a través de l’experiència pràctica de la cooperativa Coop 57. A càrrec de Xavi Teis, membre la cooperativa Coop 57. Hi havia 5 inscrits i finalment van venir 3. La valoració, però, va ser molt profitosa.

Com comunicar-me millor Dilluns 17 de juny a l'Espai Jove La Fontana a la nostra vida diària i també a la feina necessitem comunicar-nos amb altres persones. Saps explicar el que penses amb claredat? I captar l'atenció dels altres? Aquest taller consistia en analitzar i contrastar quines són les pautes i comportaments més adequats per millorar la comunicació personal. Estaven inscrites 10 persones i finalment van venir 8.

Augmenta els teus contactes professionals mitjançant Linkedin Dimecres 17 de juliol a l'Espai Jove La Fontana S’explicava el funcionament de Linkedin com a nova eina per trobar feina i professionals. Estaven inscrites 20 persones i van venir 9, però va ser molt productiva.

22


Valoració global de les sessions: La valoració general dels assistents a les sessions és molt positiva i en general comenten molt el valor enriquidor d'aquestes i la qualitat dels ponents gràcies al caràcter pròxim de les sessions on es podien tractar dubtes particulars. Com apareix en la valoració de les sessions, el nombre de persones inscrites sobre els assistents final és important, tot i que des del PIJ el dilluns abans de cada sessió realitzaven un correu a totes les persones inscrites. De cara a les següents es donarà més incidència a les inscripcions. Un altre punt a comentar és la proximitat dels ponents. El gruix de les sessions han estat realitzades per entitats del Districte, com poden ser Gracia Coop, Coop57, l'assessor de drets laborals del PIJ... Ho valorem positivament perquè, a més de ser ponents de qualitat, també li dóna vàlua al territori i al PIJ li ha servit per obrir nous contactes amb projectes i entitats del Districte. A nivell de difusió es van fer impressions del tríptic des de les impressores de l'equipament i aproximadament s'ha fet una tirada d'uns 1200 exemplars del tríptic. Cal esmentar que potser la qualitat no era molt bona i el fet que englobés 6 mesos va complicar massa la difusió.

Mapa de comerç jove de gràcia

A la segona quinzena de juny es va començar a elaborar el projecte del mapa de comerç jove. Hem aprofitat l'arribada d'un noi en pràctiques de l'IES Salvador Seguí, Cristian Gutiérrez, que ha col·laborat de manera significativa en la prospecció de tots els comerços joves de la Vila de Gràcia (comerços creats per joves fins a 35 anys). S'ha treballat amb els comerços interessats que compleixen el perfil i s'ha realitzat el mapa on-line al web del Punt d'Informació Juvenil. L'objectiu és realitzar una eina on-line, ara mateix consta de 31 comerços i poc a poc s'hi van incorporant nous comerços. La idea és ampliar el mapa per tot el Districte. Actualment s'està treballant en un díptic informatiu per a fer difusió del projecte i donar a conèixer aquests comerços, a la vegada que pugui servir com a recurs de cara als centres escolars per a poder treballar i conèixer de primera mà projecte d'emprenedoria juvenil. El mapa s’ubica a: www.elpuntdegracia.org/mapes/mapa-comerc

23


Recull d'informació i recursos per a l'emprenedoria juvenil S'ha elaborat una eina on-line on s'hi aglutinen totes les informacions relacionades amb l'emprenedoria juvenil. A través d'un portal web fet amb l'eina del Netvibes s'hi pot trobar informacions d'interès per a joves emprenedors amb: formacions, recursos, premis, cooperativisme a Gràcia... Té un bon nombre de visites, tot i la poca difusió que s'ha fet. Conté informació sobre premis, concursos, ajudes a l'emprenedor, comunicació per a emprenedors i espais de coworking al Districte, entre altres. S’ubica a: www.netvibes.com/empentagracia

24


Setembre - Desembre

Es va realitzar un tríptic de recull de la programació de de setembre on s'hi compilaven totes les sessions, amb una breu descripció del contingut de cada sessió i el ponent que la realitzava. Com sempre, totes les sessions han estat gratuïtes. Les persones interessades es podien inscriure a través del web del Punt d'Informació (www.elpuntdegracia.org). En total, es van programar 7 sessions de les quals una es va haver de aplaçar de cara al 2014, per un problema d'última hora del ponent i dues es van anul·lar per manca d'inscripcions.

A continuació, llistem totes les xerrades organitzades:

Linkedin. Eines socials aplicades a l'emprenedoria Dijous 26 de setembre a les 19:30 h al Casal de Joves del Coll Es va valorar molt positivament la sessió per part de les 7 persones assistents. Cal comentar que s'havien inscrit 10 persones.

25


Emprendre un negoci: La gran decisió Dijous 31 d'octubre a les 18 h a l'Espai Jove La Fontana La xerrada estava enfocada especialment a projectes de joves emprenedors, el ponent va donar peu que els assistents comentessin tots els dubtes a nivell personal. De les 8 persones apuntades finalment van venir 5.

Crea la teva pròpia cooperativa Dijous 7 de novembre a les 19 h a l'Espai Jove La Fontana. Per les poques inscripcions rebudes, es va decidir aplaçar la sessió el pròxim trimestre. Les persones inscrites es va agafar el seu contacte per avisar-les de la futura xerrada.

Presència a internet. La web Dijous 14 de novembre a les 19:15 h al Casal de Joves del Coll Hi havia 2 inscrits i al no arribar al mínim de 5 persones, es va suspendre la sessió.

Emprenedoria bàsica per a nous artistes Dimecres 27 de novembre a les 19 h al Casal de Joves del Coll El ponent va tenir un imprevist personal hores abans de la xerrada i es va convocar els assistents a al pròxim trimestre.

Models empresarials, quin escollir? Dimecres 11 de desembre a les 19 h a l'Espai Jove la Fontana Hi havia apuntades 7 persones, finalment hi van assistir 5. El ponent va enfocar la sessió amb els projectes i idees dels assistents. Es van fer molt bones valoracions, es va convertir en un servei a mida de tal manera que els assistents van poder resoldre tots els dubtes. D'aquesta xerrada ha entrat una nova iniciativa en el Viver d'Empreses de La Fontana.

La recepta del currículum creatiu Dimecres 18 de desembre a les 18 h a l'Espai Jove la Fontana. Hi havia 15 inscripcions, i finalment s'hi van presentar 11 assistents. La valoració va ser molt positiva i els assistents van agrair molt la quantitat de recursos i eines que es van ofertar. 26


Valoració global de les sessions: La valoració general dels assistents a les sessions és molt positiva i sovint comenten el valor enriquidor d'aquestes i la qualitat dels ponents, fent especial menció al caràcter de proximitat de les sessions on es podien tractar dubtes particulars. Com queda recollit en cadascuna de les sessions, la diferència entre les persones inscrites i els assistents final és important, tot i que des del PIJ el dilluns abans de cada sessió s'envia un correu electrònic recordatori a totes les persones inscrites. De cara a les següents es donarà més incidència a les inscripcions i buscarem mecanismes que ajudin a reduir la diferència entre inscrits i assistents. A nivell de difusió es van fer les impressions del tríptic des de les impressores de l'equipament i aproximadament s'ha fet una tirada d'uns 1000 exemplars del tríptic. De cara el pròxim trimestre es plantejarà fer les impressions amb millor qualitat i realitzar un pòster que pugui quedar penjat en biblioteques, centres universitaris i de formació professional i sigui més visible. Es poden consultar totes les sessions i altres activitats de l'Empenta a Gràcia al web: www.lafontana.org/empenta

4.5. Mobilitat Internacional – Un món d’oportunitats i SCI Un món d’oportunitats Un món d’oportunitats”, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Regidoria d’Adolescència i Joventut i el seu servei d’Assessoria en Mobilitat internacional. Amb el lema “De BCN al món!”, la campanya comptava amb 13 tallers informatius en que s’abordaven qüestions i recursos per a permetre als joves marxar ben preparats i així evitar imprevistos o falses expectatives. Per exemple, es van tractar en profunditat els recursos disponibles per estudiar, treballar i fer voluntariat als diferents països (beques, borses laborals, homologació d'estudis...) i es va oferir informació pràctica per viure-hi (visats, condicions de vida, allotjament, cursos d’idiomes...).

La campanya “Món d’oportunitats!” neix desprès de quatre anys de cicles de tallers a càrrec de l'Assessoria de Mobilitat internacional. En les primeres edicions, s’hi informava sobre les opcions per fer estades a diferents països europeus. En el darrer any, i degut a la demanda per part dels joves, s’ha passat a informar sobre alternatives per marxar a destinacions arreu del món.

27


Del 5 de novembre al 4 de desembre de 2013, la Regidoria d'Adolescència i Joventut presenta la campanya "Un món d'oportunitats", tallers a càrrec d'ambaixades, consolats, delegacions i entitats representatives de 15 regions, en què s'informarà sobre què cal saber per realitzar estades d'estudis, feina o voluntariat a l'estranger:

Regne Unit Dijous 7 de novembre, a les 12 h A càrrec de Carolina Jiménez Sánchez (cap del Departament d'Educació i Societat del British Council Espanya), de Marta Garriga (de la Xarxa EURES-Barcelona del Servei d'Ocupació de Catalunya), i de l'Assessoria de Mobilitat internacional de la Regidoria d'Adolescència i Joventut. Es va començar a programar la campanya abans de l'estiu. Des de Gràcia es va triar Regne Unit ja que sempre hi ha molta demanda per marxar aquest país. En principi la sessió estava pensada per fer una tarda, però els problemes dels ponents en aquest horari es va decidir fer un migdia. A mitjans de setembre ja es van començar a rebre les primeres inscripcions i no va parar fins el mateix dia de la xerrada. En total van assistir 101 persones. La sessió es va dividir en dues parts, la primera en estudiar i la segona en treballar en el Regne Unit. Es van recollir molt bones valoracions i en general la campanya ha sigut una de les més fortes que hem fet.

Servei Civil Internacional (SCI)

Què és un camp de treball i com fer-ne un amb SCI Dijous 11 d'abril a les 19 h El principi va costar que la gent participés, però a mida que va anar explicant els recursos i oportunitats es va animar la sessió i el torn de preguntes va durar més de 45 minuts. Van assistir 26 persones. L'organització de la xerrada es va fer a mitjans del mes de gener, és una sessió que ja es va fer l'any passat i sempre té molt èxit ja que és una possibilitat molt bona fer un voluntariat a l'estiu.

28


4.6. Salut – Dia Internacional de Lluita contra la SIDA

Cada any es munta una taula temàtica informativa el Dia Internacional de Lluita contra la SIDA. Aquest any en caure en diumenge (1 de desembre) es va posar la taula la setmana del 2 al 6. En aquesta taula s'ofereix informació de tot tipus referent a la SIDA. També es regalen preservatius. No es deixen a la taula per què no durarien, es fa un cartell i tothom que ho demani se li donen 3. Amb la coordinació amb els APC (Agent a Peu de Carrer) aquella setmana es va remarcar molt amb els instituts. També des de Facebook i Twitter es van anar penjant notícies i informació durant tota la setmana.

4.7. Oci i cultura

Viatge a la Barcelona secreta Dijous 24 d'octubre a les 19 h Va haver-hi alguns problemes de connexió a Internet que van fer que es retardés molt l’inici de l’activitat. Per la resta tot va funcionar correctament. L’assistència va ser menor de la prevista. De 8 inscripcions van venir 4 persones, tot i així La xerrada va ser molt interessant i la participació molt alta.

4.8. Sostenibilitat Exposició “Què hi ha darrera del teu mòbil” Del 3 al 15 de juny Enginyeria Sense Fronteres, qui porta l'exposició, té per objectiu sensibilitzar, de forma visual i agradable, sobre els diferents minerals utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils -i majoria d'aparells electrònics-, la seva procedència i el context socioeconòmic i ambiental sota el qual s'extreuen. Al mateix temps ofereix eines i alternatives per minimitzar aquest impacte i caminar cap a un model socialment més just i més sostenible. Al llarg de les dues setmanes que va estar l'exposició van visitar-la 53 persones. 29


4.9. PIJ Mòbil

Tot i que des del PIJ ja s’organitzaven xerrades fora del mateix espai, aquest any s’ha instaurat oficialment el servei de PIJ Mòbil a través del qual s’han implementat diverses activitats a diferents espais del Districte. S’engloben com a PIJ Mòbil les següents activitats:

Privacitat a les xarxes socials: Facebook Aquest taller es realitza en col·laboració dels APC del Districte a diversos centres de secundària del territori. S’han realitzat un total de 13 xerrades per a alumnes de 1r i 2n d’ESO dels centres:

-

IES Vila de Gràcia

-

IES Pere Bosch i Gimpera

-

IES La Sedeta

-

IES Sant Josep

En total, s’ha atès a 271 joves entre les mesos d’octubre i desembre de 2013. No es realitza cap valoració per escrit de les activitats, però el feedback obtingut és sempre satisfactori.

Activitats d’orientació laboral a la Biblioteca Vila de Gràcia S’han realitzat 2 xerrades d’orientació laboral a la Biblioteca Vila de Gràcia. Han anat a càrrec de l’assessor laboral de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil. La primera va ser el dia 11 de juny i va comptar amb 7 assistents i al segona va tenir lloc el 17 de setembre i van assistir 6 persones. En aquest cas, les valoracions han estat positives tant pel que fa a la contingut de l’activitat com per l’ús de l’espai.

30


5. EL PIJ GRÀCIA EN XIFRES

PIJ GRÀCIA 2013 TOTAL USUARIS/ES (consultes+ activitats + connexió + Assessories + sala estudis + wifi)

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Totals

1564

1119

1050

1372

1255

1160

881

472

1274

1216

920

12287

807

584

578

720

653

525

392

291

666

577

482

6275

Home

54

58

36

44

54

53

38

50

82

49

28

546

Dona

51

52

68

88

63

69

51

69

86

69

60

726 1272

TOTAL CONSULTES Sexe

Total

105

110

104

132

117

122

392

119

168

118

88

21

19

14

27

42

11

0

9

15

40

34

232

Edats De 12 a 15 De 16 a 19

265

322

259

301

282

280

206

63

302

265

203

2748

De 20 a 24

302

83

67

87

83

68

29

56

91

98

106

1070

De 25 a 29

137

91

126

152

134

120

82

88

131

110

82

1253

De 30 a 35

56

32

32

44

39

22

27

28

44

26

13

363

més de 35

26

37

80

109

73

24

48

47

83

38

44

609

Vallcarca / Penitents

63

23

17

29

30

32

18

18

30

15

11

286

El Coll

27

15

5

12

14

52

10

2

14

17

5

183

Residència

La Salut

206

206

154

243

212

155

116

23

156

138

158

1767

Vil·la de Gràcia

325

287

353

303

315

187

200

190

262

202

147

2771

Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

112

32

16

33

25

16

17

23

28

11

8

321

56

17

31

32

32

84

26

25

33

17

13

366

2

2

4

6

10

3

5

5

6

2

1

45

Fora districte Fora Barcelona Àmbit Consulta

31


FORMACIÓ ACADÈMICA

24

18

25

16

26

17

10

26

14

2

6

184

2

10

5

6

2

2

5

11

9

6

1

59

TREBALL

55

53

53

92

86

53

48

89

143

117

67

857

OCI I CULTURA

31

30

41

41

23

26

23

32

53

23

19

342

HABITATGE LLOGUER

7

6

12

23

8

17

3

7

21

20

12

136

HABITATGE COMPRA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

16

18

14

29

8

8

6

10

16

19

7

151

ESPORTS

1

0

2

0

0

0

0

4

7

0

3

17

ACOLLIDA NOUVINGUTS

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

ASSOCIACIONS/ VOLUNTARIAT

1

1

0

2

0

0

0

1

2

1

0

8

SALUT

1

8

3

3

8

14

2

5

10

2

4

60

ENSE NO REGLAT

MOBILITAT I COOPERACIÓ

TURISME

16

13

11

12

26

37

44

8

10

17

23

217

SERVEIS SOCIALS

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

4

4

ALTRES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

23

43

42

160

213

15

107

167

18

846

452

320

250

395

324

221

209

97

299

310

269

3146

305

157

196

218

236

254

67

69

202

162

151

2017

0

15

3

11

20

20

27

1

3

6

6

115

Activitats i Campanyes Usos Ordinadors Espai Treball + Wifi

Tramitació Carnets

32


El primer gràfic representa el total de consultes i usuaris registrats al PIJ Gràcia durant l’any 2013. S’han comptabilitzat com a usuaris la suma de consultes, activitats, connexions a Internet, usos de l’espai de treball i de la wifi i assistents a les assessories de mobilitat internacional i drets i deures laborals.

Total d'usuaris i consultes per mesos. PIJ Gràcia, 2013. 807

720 666

1564 291

1372

1274

1119

USUARIS

desembre

novembre

octubre

setembre

juliol

juny

maig

abril

març

febrer

gener

472

CONSULTES

Com s’observa al gràfic, els mesos amb més nombres d’usuaris i de consultes durant el 2013 han estat gener (1.564 usuaris), abril (1.372 usuaris) i octubre (1.274 usuaris), seguits pels mesos de maig (1.255 usuaris) i novembre (1.216 usuaris). Les dades són similars a les del darrer any, on els mesos amb més afluència van ser febrer, maig i octubre. En el cas de 2013, veiem com augmenta especialment el nombre de consultes a la tornada de vacances de Nadal i coincidint amb els propòsits d’any nou. Pel que fa al mesos d’abril i maig, és important considerar que va portar-se a terme la campanya “Treballar a l’Estiu” de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils de Barcelona, que va generar un important nombre de consultes i usuaris. La tornada de les vacances d’estiu també es nota, tot i que amb cert retard. L’equipament re-obra les seves portes al setembre, que encara és un més d’impàs. L’augment de les consultes post vacacionals arriba ja a l’octubre, quan el nombre d’ateses quasi es triplica en relació amb el mes anterior. Per contra, els mesos amb menys consultes registrades són precisament els contigus a les vacances d’estiu, juliol i setembre, dates en que els joves es troben, majoritàriament en període de vacances o encara no s’han aclimatat al nou curs. Pel que fa als àmbits de consulta, el segon gràfic agrupa les consultes registrades durant l’any 2013 al PIJ Gràcia.

33


ALTRES

SERVEIS SOCIALS

TURISME

SALUT

ASSOCIACIONS/ VOLUNTARIAT

ACOLLIDA NOUVINGUTS

ESPORTS

MOBILITAT I COOPERACIÓ

HABITATGE COMPRA

HABITATGE LLOGUER

OCI I CULTURA

TREBALL

ENSE NO REGLAT

FORMACIÓ ACADÈMICA

Consultes per àmbits temàtics. PIJ Gràcia, 2013.

El PIJ Gràcia és un punt d’informació de tipus generalista, que abraça tots els àmbits sense especialitzar-se ni prioritzar-ne cap. Tot i així, hi ha àmbits de consulta que són considerablement elevats a la resta. Aquest és el cas, per exemple, de les consultes sobre treball, que representen el 42% del total de consultes computades al 2013. Tenint en compte el context d’atur juvenil actual, és significatiu que pràcticament el 50% de les consultes realitzades al PIJ Gràcia durant aquest any hagin tingut ha veure amb la recerca de feina. També és important remarcar que s’han realitzat diverses accions en el marc de la campanyes “Treballa a l’estiu” i “Treballa a l’hivern” que han generat certes sinèrgies, tant a nivell de ciutat com de districte. D’altra banda, cal citar que, a partir del mes de maig, també s’han començat a implantar algunes activitats del programa Barcelona Treball Joves (de Barcelona Activa) que, tot i que no ha suposat un gran nombre de derivacions cap al PIJ, sí que pot haver incidit en menor mesura. En segona instància, tot i que en una proporció molt menor, trobaríem les consultes sobre Oci i Cultura, que sumen un 16,8% de les consultes totals. Dins aquest àmbit, es considerarien temes com: recerca d’equipaments culturals, cultura popular, creació i producció jove, patrimoni cultura, premis, concursos i beques, activitats d'educació en el lleure, instal·lacions juvenils i activitats recreatives en general. En tercer lloc, un 10,6% de les consultes totals pertanyen a l’àmbit del Turisme i inclouen temes relacionats amb instal·lacions turístiques, mitjans de transport, viatges i informació i tramitació de carnets internacionals. En el cas del PIJ Gràcia, la major part de consultes de turisme tenen a veure, sense dubte amb la tramitació de carnets internacionals. En quart lloc vindrien les consultes sobre formació acadèmica, mobilitat i cooperació i habitatge de lloguer. La resta d’àmbits serien molt minoritaris. Pel que fa al perfil dels usuaris del PIJ Gràcia gènere i edat, la proporció és similar entre homes i dones, tot i que s’ha registrat un número una mica superior de dones (57%).

34


Usuaris per edat. PIJ Gràcia, 2013. Usuaris per sexe. PIJ Gràcia, 2013. Home 57

Dona

3000 2500 2000 1500 1000

43

500 0 De 12 a 15

De 16 a 19

De 20 a 24

De 25 a 29

De 30 a 35

més de 35

Quant a l’edat, la franja més representada entre els usuaris del PIJ Gràcia durant el 2013 és la dels joves entre 16 i 19 anys, que sumen un 43,8% del total dels usuaris de l’any. Aquest fet es deu, en gran part, a l’ús que aquests fan de l’espai de sala d’estudi, wifi i Internet. Aquest col·lectiu també realitza algunes consultes, tot i que en menor mesura. En segon lloc, comptaríem amb els joves d’entre 25 i 29 anys ( 20% dels usuaris) i els joves d’entre 20 i 24 anys (17%) que fan un ús de l’espai en proporcions similars. En aquest cas, es registren més consultes entre aquests, tot i que també fan ús de l’espai de sala s’estudi i de Wifi, especialment. L’ús que fan, en canvi, de l’espai d’autoconsulta a Internet és menor que entre els més joves. Finalment, quedarien els usuaris de 30 a 35 anys, i els de 12 a 15 anys.

Usuaris per residència. PIJ Gràcia, 2013.

Fora Barcelona Fora districte Camp d'en Grassot i Gràcia Nova Vil·la de Gràcia La Salut El Coll Vallcarca / Penitents

Quant al lloc de residència, es pot observar clarament que la major part dels usuaris (43,8%) pertanyen al barri de la Vila de Gràcia, on s’ubica el propi Punt d’Informació. En segon lloc, un gairebé un 31% del total resideixen al barri de la Salut. Bastant de lluny hi hauria els usuaris 35


residents a Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (5,6%), els de Vallcarca i Penitens (5%), i els d’El Coll (3,2%). Finalment, la proporció d’usuaris que vénen a fer consultes al PIJ Gràcia des d’altres districtes d ela ciutat és d’un 6,8% del total. S’ha de tenir en compte que el PIJ Gràcia compta amb una ubicació privilegiada pel que fa al transport públic des de pràcticament qualsevol punt de la ciutat. A més, al estar situat a l’interior de l’Espai Jove La Fontana, un espai de referència juvenil de la ciutat, estem en contacte amb joves de procedències força diverses. Això explica, en bona part, que el nombre d’usuaris residents a altres districtes sigui considerable. Pel que fa als usuaris que resideixen a fora de Barcelona, no arriben a l’1% al 2013. En general, el PIJ Gràcia rep una mitjana d’uns 1.117 joves al mes, i una mitjana de 570 consultes, tot i que, com hem vist, aquestes varien considerablement segons els mesos.

Assessories al PIJ Gràcia

Mobilitat Internacional

desembre

novembre

octubre

setembre

juliol

juny

maig

abril

març

gener

Mobilitat Laboral

ASSESSORIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL I LABORALS. PIJ GRÀCIA, 2013. febrer març abril maig juny juliol setembre octubre novembre desembre 16 16 12 13 13 11 6 9 15 13 10 11 12 12 12 8 10 13 8 12 8 8

febrer

gener

Laboral

Al PIJ Gràcia s’ofereixen els serveis d’assessorament en Mobilitat Internacional i Drets i Deures Laborals, de la Regidoria d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Podem dir que es tracta, en els dos casos, de serveis amb molt bona acollida. Han funcionat plenament durant tot l’any, tot i que durant el mes de juliol el servei de Mobilitat Internacional ha tingut la meitat de consultes habituals, fet que s’explica per que la majoria de programes i recursos demandats en aquest espai d’assessorament es resolen abans de l’estiu. 36


D’altra banda, a part de les ateses personalitzades, es realitzen també amb la participació dels assessors, algunes sessions informatives sobre els àmbits en qüestió, que s’organitzen bé des del propi PIJ o des de la Xarxa de Punt d’Informació Juvenil, que s’expliquen en l’apartat corresponent de la memòria.

37


38