Page 1

คู่ม ือ การใช้ง านเบื้อ งต้น

Photo Card Maker


ออกแบบการ์ด อวยพรในโอกาสต่า งๆ ด้ว ย Photo Card Maker Photo Card Maker โปรแกรมออกแบบการ์ดอวยพรสำาหรับงานต่างๆ เช่น เทศกาล ปีใหม่, วาเลนไทน์, คริสต์มาส, หรือเทศกาลอื่นๆ โดยเราสามารถใส่รูปภาพ เข้าไปในการ์ดหรือจะเป็นคำาอวยพรต่างๆ ตามความต้องการ มีรูป แบบ( Template ) ให้เลือกใช้ฟรีๆมากมาย เมื่อออกแบบเติมแต่งการ์ดเสร็จตาม ต้องการแล้วก็สามารถพริ้นต์ออกมาเพื่อส่งให้กับคนพิเศษของเรา โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีครับ ( Freeware ) โดย มี รูปแบบ (Template)ใหม่ๆอัพเดทให้ใช้งานอยู่ตลอด ผู้พัฒนา: Kigosoft ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิกที่นี่P hotoCardMaker ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง 1.คลิกที่ Download Now! 2.คลิกที่ Run


3.Next>

4. Next >


5.Next>

6. Next>


7. คลิก Install


8.คลิก Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง และเริ่มใช้งานโปรแกรมทันที

ขั้น ตอนการใช้ง านโปรแกรม 1.เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับ จะเห็นรูปแบบ โครงร่าง ( Template ) กรอบการ์ด เริ่มต้นของโปรแกรมที่มีมาให้


2.หากไม่ชอบ รูปแบบ โครงร่าง ( Template ) นี้เราก็สามารถเปลี่ยนแบบอื่นได้ตาม ต้องการครับ โดยโปรแกรมมีการจัดเรียงการ์ดตามหมวดหมู่เทศกาลต่างๆไว้ให้ แล้ว ( สามารถโหลด รูปแบบ ( Template ) อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกมากมาย ) โดยไป คลิกที่เมนูด้านบน Select Template 3.จากนั้นจะมีแบบออกมาให้เลือกใช้ ตามหมวดหมู่เทศกาล คลิกเลือกที่ช่อง Category 4.คลิกที่แบบการ์ดที่ต้องการ 5.คลิก OK


6.ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวหนังสือที่มีมาให้ แล้วแก้ไขข้อความอื่นๆตามต้องการ เลือกแบบ อั

สี

พิ่

ติ

7.หากต้ อ งการเพิ่ ม ข้ อ ความอี ก คลิ ก ที่ เ มนู Text จากนั้ น มาคลิ ก ที่ ตำา แหน่ ง ที่ ต้องการเพิ่มข้อความและพิมพ์ข้อความลงไป เลือกแบบอักษร ขนาด และสี

8.ใส่ภาพลลงในการ์ด คลิกที่เมนู Photo 9.จะมีหน้าต่างค้นหาที่เก็บภาพของเรา คลิกเลือกที่ภาพ 10.คลิก Open เพื่อใส่ภาพลงในโครงสร้างที่ทำาไว้


11.ค ลิ ก ซ้ า ย ค้ า ง ไ ว้ แ ล้ ว ล า ก ไ ป ต า ม ตำา แ ห น่ ง ก ร อ บ 12.เลื่อนเม้าส์ไปที่มุมภาพให้เป็นรูปลูกศรสองด้านแล้วคลิกซ้ายค้างไว้ลากขยาย ขนาดให้พอดีกรอบ

13. คลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากภาพจัดให้พอดีตามตำาแหน่งกรอบ 14.นำาเม้าส์ไปคลิกที่ตำาแน่งใดก็ได้ภายในการ์ด เพื่อให้ภาพซ้อนเข้าไปอยู่ใน กรอบที่การ์ดของเรา


15.เมื อเสร็จ สิ้นการแก้ไขแล้ว ทำา การ Save การ์ด เพื่อ นำา ไปพิ มพ์ห รือ ส่ งเป็ น Ecard

16.ตั้ 17.Save

ก ง

พิ

ศ ชื่

ต่

รั

ขั้ น ต อ น ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด Template ส ว ย ๆ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น Category


หากไม่ ช อบ รู ป แบบ โครงร่ า ง ( Template ) ที่ โ ปรแกรมมี ม าให้ เ ราสามารถ ด า ว น์ โ ห ล ด Template อื่ น ๆ เ พิ่ ม เ ติ ม ที่ ผู้ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม นี้ ค รั บ ทำา

ขั้

ดั

นี้

1 ไปที่ ดาวน์โหลด Photo Card Maker Template เข้ า สู่ ห น้ า ต่ า งดาวน์ โ หลด จ ะ มี รู ป แ บ บ

Template ใ ห้ เ ลื อ ก ด า ว น์ โ ห ล ด

2. คลิกเลือก Template ทีต ่ ้องการ

3. มี ตั ว อ ย่ า ง ก า ร์ ด ใ ห้ ดู ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ ด า ว น์ โ ห ล ด 4. ชอบแบบนี้ก็คลิกเลยครับ


5. Save 6. เลือกที่เก็บ Template นี้ แนะนำาว่าควรเก็บ ไว้ที่แฟ้มเดียวกันกับที่เก็บ Template ของโปรแกรมนี้ โดยคลิกที่ช่องด้านบนคลิกหาไปตามนี้ครับ C:\Program Files\PhotoCardMaker\res\template (ยกเว้นตอนติดตั้งกำาหนดให้ เก็บโปรแกรมไว้ที่ไดรฟ์อื่น) 7. Save


8. จากนั้นคลิกที่เมนูด้านบน Import Template เพื่อนำาเข้า Template ที่เราได้ ดาวน์โหลดมาใสไว้ที่ Category โดยค้นหาที่ C:\Program Files\PhotoCardMaker\res\template 9. คลิกไฟล์ที่เป็นรูปแบบ ไฟล์ Zip ที่เราได้ดาวน์โหลดมาครับ 10. คลิก Open


11. หน้าต่างข้ อความบอกว่า นำา เข้า Template ที่ด าวน์โหลดมาใหม่ นี้เ รี ยบร้ อ ย แล้ว

12. จากนั้นทดสอบ Template นี้ดว ้ ยการไปที่เมนูด้านบน Select Template 13. ลงมาที่ Category เลื่อนดูชื่อ Template ที่ดาวน์โหลดมา 14. คลิกเลือกแบบการ์ด 15. OK จะเห็นรูปแบบที่เราได้นำามาใส่ไว้ครับ


จบขั้นตอนการสร้างการ์ดในโอกาสต่างๆ ด้วยโปรแกรม Photo Card Maker ครับ nanok

ออกแบบการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ ด้วย photo card maker  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you