Page 1

Desembre del 2013

núm. 34

Fem-ho? Govern de Sant Hilari: Transparència ZERO

L’equip

de

govern

sotmet

a

votació

CiU

i

ERC

l’empresa

de

canvien gestió

L’equip no

de

ha

el

de la piscina a través

l’audiència

govern realitzat pública

conveni

de

la

d’una cessió i no volen

que se li reclamava

càtedra

AQUA,

realitzar un nou concurs

malgrat

públic,

que

regidor

explicar el pla de

permès

modificar

treball previst.

condicions actuals.

però

no

vol

hagués les

que

el

d’Hisenda

s’hi va comprometre públicament.

El PIG celebra el desè aniversari amb bona participació

Joan Ramon Veciana va renunciar a ser conseller comarcal el novembre

El cap de setmana del 16 i 17 de novembre

Contràriament al què publica el grup de

el PIG va celebrar el desè aniversari amb

CiU en el seu darrer butlletí, el cap de

diverses activitats, de les quals trobareu

llista del PIG Joan Ramon Veciana ja va

més informació en les pàgines interiors.

renunciar a ser conseller comarcal el passat mes de novembre, fet que l’alcalde Albert Santaugini ja sabia perquè el mateix Veciana li havia explicat personalment. Una exemple més que ens demostra que hem de dubtar de tot el què ens diu CiU .(pàg.7)


Editorial

Un ple estrany El ple del passat 2 de desembre va ser un xic

ple d’aquesta legislatura. Potser el regidor

especial.

es referia a la seva pròpia situació, ja que

D’entrada l’alcalde, Albert Santaugini, no va voler que hi hagués debat en cap punt, tal i com ja havia insinuat uns dies

en els darrers anys és evident que ha tingut dificultats per argumentar amb sinceritat algunes de les seves decisions……

abans quan treia pit de ser menys dialogant

També es va acusar el PIG de votar

encara que el seu antecessor, Robert Fauria,

sistemàticament en contra de l’equip

com si per ser un bon polític calgui evitar

de govern, quan això no és cert. Només

el debat. Els bons polítics es caracteritzen

cal fer un repàs als punts sotmesos a

precisament per la seva altura de mires,

votació en tots els plens des de principi de

debats

seves

legislatura, sense comptar les mocions, per

actuacions amb argumentacions sòlides i

veure que hem votat a favor del 60,6%

convincents i no donant evasives i negant el

de les propostes de l’equip de govern i

debat. De fet, aquesta manera de fer i de

només hem votat en contra del 21,21%

pensar és digna d’altres temps.

del què hi han proposat, i justament en

plurals

i

defensa

de

les

Per acabar d’adornar l’actuació de l’alcalde, el regidor d’Hisenda, Joan Garriga, es va unir a la festa per brindar un discurs ple d’acusacions, totes dirigides al PIG.

aquest ple vam aprovar unes bones bases d’utilització del Viver d’empreses i també vam aprovar el conveni amb les universitats de Vic i Girona per a la càtedra AQUA, totes dues proposades per l’equip de govern, i

Així doncs, en aquest ple l’equip de govern

vam utilitzar l’abstenció per als convenis de

va provocar que es parlés més del PIG que

patrocini d’entitats, també proposats per

de les necessitats del nostre poble. Sempre

l’equip de govern.

s’ha dit que és bo que parlin d’un però, sincerament, nosaltres anem al ple amb ànim de debatre tot allò que es refereixi a Sant Hilari, ja que és l’única ocasió que tenim per fer-ho.

Només li hagués faltat al senyor Garriga acusar també el PIG d’utilitzar els resultats electorals per aconseguir un càrrec al Consell Comarcal però això, per motiu evidents, no ho va fer i va cedir

El senyor Garriga acusava el PIG de no

l’honor a CiU, que amb falses acusacions

argumentar

en el seu últim butlletí ha posat la

les

seves

decisions,

quan

justament nosaltres som l’única formació que ha explicat, a través de la nostra publicació, aquesta que teniu a les mans i que surt cada dos mesos, totes i cadascuna de les votacions de tots els punt de cada

cirereta que li faltava a aquest discurs. I és que en aquest equip de govern, quan no es cobreixen de glòria uns, ja ho fan els altres!!

2


Ple - Punts de l’ordre del dia

Font Vella aportarà al poble menys de la meitat de diners que els últims anys Repassem els punts que es van sotmetre

discutir les quantitats acordades. Però no

a votació en el ple ordinari del passat 2 de

podíem quedar-nos de braços plegats veient

desembre:

com des de l’equip de govern i la regidoria d’esports condicionaven aquestes importants

- Conveni càtedra AQUA:

subvencions a un simple patrocini. Des de

Ratificació d’un conveni ja firmat entre

l’ajuntament cal ser un xic més imaginatius

l’ajuntament i les universitats de Vic i Girona

i recolzar a aquestes entitats per tal que

per a la realització d’una càtedra sobre Aigua,

treballin l’esport base del poble inculcant

Natura i Benestar. Nosaltres vam voler donar

aquells valors inherents a l’esport (hàbits

un vot de confiança a les universitats, malgrat

saludables, treball en equip, solidaritat,

la falta de comunicació i transparència de

respecte, hàbits alimentaris….) i un llarg

l’equip de govern, que va portar al ple un

etcètera. Així, el conveni podia condicionar

conveni que té una sèrie de documentació

l’acord per tal d’assegurar que la tasca que

associada que ja està feta, però que no ens

realitzen aquestes entitats, a més d’una part

van donar ni abans de la votació ni fins a dia

tècnica-esportiva, també contemplés una

d’avui, per sorpresa nostra. Es va aprovar

part educativa. Si a més els hi feia gràcia

per unanimitat.

demanar un patrocini també es podia afegir,

- Convenis amb el club Esportiu Sant Hilari i amb el Club de Bàsquet: Fer un reglament de subvencions per tal de ser més transparents, donar les mateixes oportunitats a totes les entitats, establir uns criteris per atorgar-les i, en definitiva, passar pel mateix sedàs a les diverses entitats del poble i després acabar signant un conveni amb 2 entitats per donar-los 5.000 euros a canvi de patrocinar “aigua, benestar i salut” és riure-se’n de la gent. I això és el que ha fet l’equip de govern.

però en cap cas que fos l’objecte principal d’aquest conveni. Dóna la sensació que qualsevol excusa els valia per donar la subvenció, no fos cas que ara una altra entitat no pensi que podrà obtenir 5.000 euros a canvi de patrocinar “aigua, benestar i salut”. - Conveni amb Font Vella: Una vegada es va acabar el conveni de col·laboració entre Font Vella i l’ajuntament, a finals del 2012, se n’havia de fer un de nou. Nosaltres ens havíem ofert a ajudar l’equip

Coneixent-los és fàcil pensar que ara faran

de govern en la realització d’aquest conveni,

demagògia dient que el PIG no volia donar

ja que és molt important per al poble i, a

subvencions a aquestes entitats, fet totalment

més, el tema l’havíem començat a treballar

fals.

tots plegats l’any 2010. Això no ha estat

Com

fem

sempre,

argumentarem

perquè ens vam abstenir a la votació. Des del PIG teníem clar que amb la informació que teníem (o sigui un simple conveni de patrocini) no podíem ni volíem

possible per la falta de voluntat de diàleg de l’equip de govern, fins i tot en temes de gran importància, i ens van presentar el conveni ja fet. Aquest conveni estipula que Font Vella continua a la pàgina següent

3


Ple - Punts de l’ordre del dia

Sportgest gestionarà la piscina enlloc de la UFEC sense haver fet concurs públic ve de la pàgina anterior

passarà de col·laborar amb el poble amb 220.000€, com va fer l’any passat, a 100.00€, menys de la meitat, l’any 2015. A partir d’aquí l’aportació de Font Vella dependrà dels resultats comptables de l’empresa. Nosaltres no estem d’acord amb el criteri d’avaluació de l’aportació, perquè creiem que la col·laboració s’hauria d’establir a partir de la quantitat d’aigua que Font Vella extreu del subsòl de Sant Hilari, i pagar una quantitat per cada metre cúbic extret. L’equip de govern no va voler entrar en el fons d’aquest debat, que considerem interessant, i es va limitar a dir que estava molt content amb el nou conveni firmat.

diferent. En el darrer ple, l’alcalde va encetar aquest tema explicant que hi havia un canvi d’empresa en la gestió del complex poliesportiu-piscina. L’alcalde, però, es va estalviar d’explicar que no havia volgut fer un concurs públic i perquè no es feia aquest concurs, no va donar cap explicació de perquè aquesta empresa i no una altra, tampoc no va explicar que si es feia una cessió (tal com ha succeït) les condicions que lliguen ajuntament i empresa han de ser les mateixes que el lligaven amb la UFEC, sense poder canviar-les (aquelles condicions que han fet que l’ajuntament ha hagut d’assumir un cost massa elevat per a

Per a nosaltres és un mal conveni, que

la piscina). Tampoc no ha explicat que amb

dependrà dels números empresarials enlloc

un concurs públic es podrien plantejar altres

d’una taxa mediambiental i que suposarà

condicions més favorables a l’ajuntament i

haver de fer modificacions pressupostàries

que, en canvi, ara l’ajuntament continua

en els comptes municipals, que tenia previst

lligat a unes condicions segons les quals

per aquest any un ingrés de 220.000€ que

haurà d’assumir qualsevol cost per sobre del

passarà a ser de només 150.000€ i que es

previst, en definitiva, l’alcalde va seguir en la

quedarà en menys de la meitat a partir del

seva línea, poques explicacions a la població

2015, i per això hi vam votar en contra,

i ja vendrem fum quan convingui….

aprovant-se amb els vots de CiU i ERC. - Contracte gestió piscina coberta: Fa 22 mesos que el regidor d’esports (avui alcalde) ha anat donant excuses per no fer públic el conveni amb la UFEC. No l’ha fet públic perquè aquest conveni no existeix, malgrat algunes vegades deia que estava a mig fer, d’altres deia que estava a punt d’acabar-se…, la realitat és que aquest conveni no ha existit mai. Aquest seguit d’excuses, contradiccions i

Des del PIG, i en el mateix ple, que entenem que és on cal discutir allò que uns i altres creiem millor per al poble, vam argumentar tots aquests dubtes i vam plantejar possibles alternatives, però l’alcalde no va voler rebatre cap argument. Simplement, no va donar cap més explicació i, amb el suport incondicional d’ERC, va aprovar aquesta, al nostre entendre, nefasta cessió. - Prestació del servei de Viver d’empreses i Centre de negocis:

falsedats, a qualsevol càrrec públic li hauria

El setè punt del ple tenia com a finalitat

de fer vergonya. Sant Hilari, un cop més, és

la posada en servei del Viver d’Empreses del continua a la pàgina següent

4


Ple - Ordre del dia / Moció PIG

S’aproven les bases del Viver d’empreses ve de la pàgina anterior

Centre Tecnològic i aprovar-ne l’ordenança

i d’estar mal comunicats des del punt de

reguladora. Des del PIG vam votar a favor

vista de qualsevol empresa, creiem que un

d’aquesta posada en marxa que sempre

dels sectors on podem despertar interès és

hem defensat com a necessària per donar

el dels audiovisuals i informàtics, pels que

oportunitats

cal que el centre disposi d’una connexió a

als

nous

emprenedors

i

facilitar-los el camí de l’inici de les activitats. L’ordenança en sí vam considerar-la correcta, adequada als serveis d’altres vivers i les tarifes que es proposen estan a la part baixa del mercat. És obvi que la nostra situació geogràfica

i

de

comunicacions

és

una

limitació de la nostra oferta i, com a tal, no podem competir amb vivers d’altres nuclis.

internet de gran velocitat. A part d’això, i per facilitar la creació de qualsevol empresa, vam apuntar la possibilitat de fer un conveni amb els propietaris de les naus en desús de la població i, en especial, de les ubicades just davant del Centre Tecnològic, perquè les noves empreses que ho requereixin puguin

Tot i així, és necessari donar el màxim

disposar dels avantatges d’aquest conveni.

impuls i dinamització a aquest espai i per

També seria imprescindible la realització de

això vam apuntar unes quantes idees per tal

convenis de col·laboració amb les gestories,

de ser més competitius i permetre que els

i assessories jurídiques i financeres de la

emprenedors que s’instal·lin al centre puguin

població per, també, facilitar aquest camí

disposar del màxim de facilitats i serveis.

tant feixuc que sol presentar-se a qualsevol

Així, doncs, pel fet de la situació geogràfica

nou emprenedor com és la paperassa.

S’aprova una moció del PIG Com ja vam anunciar en l’últim Fem-ho,

Així, la moció aprovada estableix un lliurament

l’equip de govern va acceptar debatre una

més ràpid dels Decrets d’alcaldia i actes de

moció del PIG per millorar el funcionament

Junta de govern; crear una carpeta física a

de l’ajuntament. La reunió es va produir i,

l’ajuntament per a deixar-hi informacions

davant la nostra sorpresa, l’equip de govern

d’interès; que s’incorpori un punt en l’ordre

també va voler debatre altres punts que

del dia dels plens per preguntar sobre els

havíem presentat en mocions anteriors i

Decrets d’alcaldia o les decisions de la Junta

que, en aquells moments, havien titllat

de govern; i finalment fer una comissió de

d’inquisidores o que perseguien enfonsar

seguiment de l’execució del pressupost cada

l’ajuntament. Doncs bé, sembla que ara

tres mesos -aquest punt el va aprovar l’equip

algunes d’aquelles mesures sí que són

de govern perquè aquesta informació ja l’ha

acceptables.

de facilitar al Ministerio de Hacienda-.

El fet, però, és que l’acord al qual es va

Tot plegat és molt poca cosa i només una

arribar és de mínims i només s’han aprovat

operació de l’equip de govern per maquillar

mesures que, d’una manera o altra, ja es

les acusacions de falta de transparència que

feien gairebé en la seva totalitat.

cada vegada són més evidents.

5


Ple - Precs i preguntes

Una simple presentació de pressupostos En el torn de precs i preguntes, des del PIG vam criticar la presentació de pressupostos que havia fet l’equip de govern el divendres anterior per no ser allò a què s’havia compromès el regidor d’Hisenda. Entenem que alguns s’esforcin a fer com si no hagués passat res en aquest poble, però tot el què va succeir el passat febrer va ser real, potser semblava una pel·lícula, però malauradament va ser real, i només cal repassar la premsa per veure les informacions que hi sortien: - ...els agents del cos duaner i de l’Agència Tributària s’han interessat especialment per un projecte de promoció turística que afecta Sant Hilari Sacalm batejat amb el nom de Boscos de Bruixes i Bandolers. (El Punt, 16-02-13). - En una altra ocasió, Fauria hauria pressionat Ros perquè contractés un nou treballador. Tots dos haurien acordat que el sou d’aquesta persona es pagaria a través de factures que l’Ajuntament de Sant Hilari emetria amb l’import inflat, o fins i tot per serveis mai realitzats. (El Punt, 21/02/2013). - ...el nou alcalde de Sant Hilari Sacalm, Albert Santaugini, s’ha compromès a revisar totes les competències que l’Ajuntament té delegades en el Consell Comarcal de la Selva per comprovar “si tot és correcte” (El Punt, 22/05/2013). Per tant tot és molt simple, s’han fet algunes acusacions que han generat certs dubtes i, conseqüentment, alguns ciutadans demanem explicacions. Així de senzill. Per això la primera petició va ser la de fer una auditoria i l’equip de govern va rebutjar, com si fos un sense sentit. Quan té sentit fer una auditoria de comptes si no és ara, quan s’hagin generat molts dubtes?

Es va proposar després fer una audiència pública per tal d’explicar com s’havien gestionat els recursos en aquests darrers anys. El què es reclamava i era necessari explicar per evitar sospites i realitzar un veritable acte de transparència era explicar què hi ha realment sobre factures falses dins l’ajuntament per pagar un treballador de l’empresa (tal com ha denunciat la premsa), quines contractacions té fetes l’ajuntament al Consell Comarcal i què ens costen, quins avantatges suposa i què costaria portar aquests serveis des del poble, quan cobrava realment l’empresa GRS per la gestió dels cobraments -Figueres es va desvincular perquè el servei era molt més car que el Xaloc, i a nosaltres ens cobraven un 3% com el Xaloc-. El regidor d’Hisenda va ser l’encarregat de driblar la situació i va inventar una nova modalitat en els plens, acceptar la petició d’audiència pública però votar-hi en contra, com ens té acostumats en els darrers anys. I enmig d’aquesta espiral de contradiccions va anunciar que enlloc de fer l’audiència pública es faria una presentació de pressupostos. Què hi té a veure una audiència pública amb una presentació de pressupostos? El regidor d’Hisenda pensa que a la gent de Sant Hilari se’ls pot enredar una vegada rere l’altre? L’equip de govern pensa que ningú no s’adonarà de res? Doncs això és el què han fet, han explicat quins pressupostos de despeses i ingressos hi havia previstos a principi d’any, han fet sortir als diaris que això és una acte de transparència i s’han quedat tant amples. L’equip de govern tenia l’obligació de passar comptes amb la ciutadania però han deixat escapar una gran oportunitat de fer-ho.

6


Renúncia Consell Comarcal

CiU fa el ridícul amb la publicació del seu darrer butlletí El PIG sempre hem intentat informar a la

És sorprenent també que CiU, que fa una

societat de Sant Hilari d’allò que passa en

publicació cada any o any i mig, dediqui una

el panorama polític local. És clar que ho

de les úniques quatre pàgines del seu butlletí

expliquem des del nostre punt de vista,

a criticar el PIG enlloc d’intentar vendre la

com és lògic, però no diem res que no hagi

seva acció de govern. Segurament és només

passat, no faltem a la veritat i som honestos

una maniobra de distracció per enganyar els

amb allò què expliquem.

ciutadans i desviar l’atenció dels problemes

Doncs en el cas de CiU no és així, i sinó

reals que pateix Sant Hilari.

només cal llegir el seu últim butlletí i,

Doncs que no pateixi l’equip de govern que

concretament, la informació que parla de

el nostre cap de llista no acumularà càrrecs

la relació d’un regidor del PIG, en Joan

ni dobles sous, no utilitzarà els seus vots

Ramon Veciana, “Manano”, amb el Consell

cap aquí o cap allà per poder omplir-se les

Comarcal, un escrit que demostra falta de

butxaques.... renunciarà simplement perquè

coneixement i, sobretot, falta d’honestedat

la seva única ambició, preocupació i ocupació

en les argumentacions i conclusions.

és Sant Hilari.

Demostra falta d’informació perquè el regidor

Sobre el fet de no haver-ho publicat en el

del PIG Joan Ramon Veciana, a qui li tocava

darrer Fem-ho, l’explicació és clara, l’últim

ser conseller comarcal, va firmar la renúncia

Fem-ho es va publicar a mitjans d’octubre,

el passat mes de novembre, com es pot

quan la renúncia encara no estava firmada,

veure en el document de renúncia signat.

i no ens agrada donar per fetes coses que

I demostra falta d’honestedat perquè el mateix Joan Ramon Veciana va comunicar a

encara no han passat, això ja ho fa CiU, quedant moltes vegades en evidència.

l’alcalde, Albert Santaugini, la seva intenció de renunciar a ser conseller comarcal fa més d’un mes. És per tot això que el text denota desesperació i un talant molt baix, quan el propi alcalde coneix de primera mà que en Joan Ramon Veciana ha renunciat a aquest càrrec i diu que, si es produeix la renúncia, serà per la pressió de CiU. A aquestes alçades la gent de CiU ja s’hauria d’haver adonat que ni les seves pressions, ni les seves maniobres fora de la política, ni les seves acusacions ens faran canviar el nostre camí. Nosaltres no canviarem les nostres idees ni per por, ni per diners, ni per càrrecs a Santa Coloma, ni per res.

7


10è aniversari del PIG

El PIG celebra l’assemblea anual fent un repàs als deu anys de la seva història El passat cap de setmana del 16 i 17 de

propiciar un canvi de govern que els dirigents

novembre el Partit Independent de les

d’ERC no van voler.

Guilleries va celebrar els deu anys d’existència amb diversos actes i activitats.

Posteriorment la Jennifer Gallardo va explicar com encarem el PIG l’any i mig que queda

El cap de setmana va començar el dissabte

fins les properes eleccions, on va explicar

al matí amb l’assemblea anual, que aquest

que tenim la intenció d’apropar-nos a la

any es va centrar en fer un repàs als deu

ciutadania i a les entitats per sumar el màxim

anys d’història del partit.

d’idees per afrontar el futur amb garanties

La primera ponència va anar a càrrec del cap de llista, en Manano, que va repassar els motius de la creació del PIG i les valors amb els quals es va fundar, que van ser fer un partit municipalista, independent, respectuós amb el medi ambient i amb voluntat d’aplicar la participació ciutadana per canviar una realitat política a Sant Hilari de majoria absoluta de CiU des del principi

i, finalment, en Jordi Rotllant va explicar com afrontem les properes eleccions, amb un partit enfortit després del què ha passat al nostre poble en els últims temps, amb ganes de teixir una bona xarxa social i, en definitiva, constatar que el nostre partit ha madurat amb garanties de poder oferir un canvi positiu en l’estil de govern del nostre poble.

de la democràcia. Així mateix, va analitzar

Els

vídeos

com ha canviat el PIG i la situació política i

l’assemblea els podeu veure al nostre web,

social en aquests últims deu anys.

pigsanthilari.cat.

Seguidament en Jordi Moragas va fer un

Així mateix, durant tot el matí vam poder

repàs dels dos anys i mig que portem de

gaudir d’una exposició de postals antigues

legislatura, els pactes, primer amagat i ara

de

ja oficial, entre CiU i ERC i com el cas Manga

posteriorment s’ha traslladat al centre AQUA,

i la dimissió d’en Robert Fauria hagués pogut

on hi serà com a mínim fins a finals d’any.

Sant

de

Hilari

totes

d’en

les

ponències

Quim

Turon,

de

que

8


10è aniversari del PIG

Bona assistència de públic a les activitats del cap de setmana del PIG Després de l’assemblea del PIG vam celebrar

Així la ruta comença a la plaça de l’església

unes altres activitats per commemorar el

amb una introducció amb fragments de

desè aniversari de la nostra formació.

Carreras i Candi, a la plaça de Cal Ros s’hi

A la tarda vam fer activitats per a la mainada amb una xocolatada que, malgrat el fred, es va desenvolupar amb una bona colla de nens que van voler gaudir de les activitats.

llegeix un text de Juli Serra, a la plaça de Josep Moragues es recita un fragment del poema Lo cap del General Moragues, d’Àngel Guimerà, al mirador del Pla del Campaner es recita un poema de mossèn Joan Pla, en

A la nit va tenir lloc l’espectacle de cabaret

el camí fins a la Font Vella els poetes locals

a la Sala Noble, on hi van assistir una

Lluís Serrano i Manel Ruiz llegeixen o

vuitantena de persones, que van poder

reciten composicions pròpies i la Núria Malet

gaudir de diferents propostes culturals:

alguns poemes de la Fina Duran, a la Font

dramatització de poemes a càrrec d’Ivan

Vella es llegeix un text de Josep Ximeno i

Altimira, la representació de dos fragments

el poema de Jacint Verdaguer, al passatge

d’El misterio Bufo, de Darío Fo, a càrrec de

d’en Jaumet s’interpreta el poema Jaumet,

Quim Pañart, espectacle de clown a càrrec

la joguina de Sant Hilari, de Joan Martí i

de Ramírez, i danses i música a càrrec de

Morera, a Can Raich es llegeix el poema

Zingària, que van presentar l’espectacle

que hi ha a la paret, Els dos castanyers, de

Sóc gitana.

Joan Vidal i Cosp, i per acabar es recita un poema i un text en prosa d’Anton Busuqtes i Punset. A mig camí i, per culpa de la pluja, vam continuar les lectures a la Sala Noble, fet que no va deslluir una activitat molt interessant i que estem pensant en repetir de cara al bon temps a causa del seu interès cultural.

El diumenge al matí es va dur a terme l’última de les activitats programades, que era una Ruta literària per Sant Hilari. Aquesta ruta pretén fer un passeig per diversos indrets del nostre poble i, a cada un d’ells, llegir-hi un text que relaciona l’autor amb el lloc, sempre amb una introducció

Volem agrair a tots els col·laboradors en

històrica de context a cadascun dels indrets

cadascuna de les activitats la seva ajuda per

pels quals passa la ruta.

tal que el cap de setmana fos un èxit.

9


Referèndum sobre la independència

La consulta a Catalunya es farà SÍ o SÍ Ja tenim pregunta i data en relació a

perfecte: hi ha qui diu que la pregunta no

la consulta; s’està complint el què una

és la que tocaria i que pot crear confusió a

majoria demanàvem el passat 11 de

la gent. També hi ha persones, representada

setembre a la Via Catalana.

per PP i Ciutadans, que no estan de cap

Segurament

la

declaració

de

novembre

de l’ANC, reunida a Seva el dissabte 23 de novembre, va servir de catalitzador perquè el procés es posés en marxa de forma definitiva. Possiblement el fet que ERC hagi posat el dret a decidir com a condició sine qua non per

manera d’acord amb el procés i ni tan sols volen que es pugui votar. I aquests tenen la força i el suport del govern espanyol i dels mitjans de comunicació més importants d’Espanya, i segur que intentaran parar el procés de qualsevol manera.

aprovar els pressupostos també hi ha tingut

El que pensem nosaltres està molt clar:

alguna cosa a veure. No podem oblidar la

la primera pregunta, malgrat que podria

feina que ha fet el president Mas en relació

ser més directa, acompleix clarament amb

a lluita que hi ha dins de la federació entre

les expectatives de la majoria de gent

els grups de Convergència Democràtica de

que defensem el dret a decidir. Per altra

Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya.

banda, la segona pregunta, deixa molt

Tampoc es pot obviar l’esforç d’ICV-EUiA en

clara la possibilitat de votar a favor de la

referència a la formulació de la pregunta,

independència de Catalunya. En relació a

intentant que fos el màxim d’inclusiva i clara

la data, entenem que encara no és definitiu

possible. I com no, s’ha d’agrair la voluntat i

que sigui el dia 9 de novembre, perquè les

la paciència de la CUP, demostrat una vegada

circumstàncies que esdevindran al llarg

més el seu compromís amb Catalunya.

d’aquest temps podrien modificar-la.

Però el més evident de tot plegat és que

Des del PIG defensem de forma nítida i

totes les forces polítiques que defensen

contundent la possibilitat que ens dóna la

el sobiranisme, al costat d’una gran

consulta a tots els ciutadans de Catalunya

majoria de la societat, hem tingut el

de poder votar i decidir el nostre futur.

valor suficient com per començar a tirar endavant un fet històric que marcarà el futur de Catalunya. Malauradament, com sempre, no tot és

L’eslògan, que molt sovint porta tants mals

de

cap

a

alguns

publicistes,

per aquests comicis està cantat: “La consulta a Catalunya es farà sí o sí”.

10


Dubtes raonables

Sabies què... ...

L’alcalde Albert Santaugini fa gala de ser menys dialogant que el seu antecessor, Robert Fauria?

...

El conveni entre ajuntament i UFEC per a la gestió del pavelló i piscina, que el PIG ha reclamat els darrers 22 mesos, no s’havia arribat a signar mai? I que el conveni actual amb la nova empresa gestora segueix estipulant que tot allò que l’empresa no cobreixi amb els ingressos ordinaris ho continuarà pagant l’ajuntament a final d’any, com fins ara?

...

Se sotmet a votació el conveni sobre la càtedra Aqua, que parla de redactar uns documents, com són la Proposta anual del Pla d’Objectius i d’Activitats a realitzar i el Pla d’Acció per als primers quatre anys, quan aquests documents ja estan fets i aprovats per part de l’equip de govern, però no es va donar la informació als regidors que vàrem votar el conveni de quin és aquest Pla de treball?

...

El cap de llista del PIG, Manano, ja havia renunciat al càrrec del Consell Comarcal abans que ho publiqués CiU en el seu butlletí i n’havia informat a l’alcalde?

...

El regidor d’Hisenda, enlloc d’explicar què ha passat amb els comptes de l’ajuntament aquests darrers anys, explica els pressupostos que hi havia de 2013, ara que ja està a punt d’acabar l’any?

...

L’equip de govern considera un èxit que hagin visitat el centre AQUA unes 2.000 persones en els primers tres mesos, moltes d’elles amb entrades regalades per part dels establiments hotelers o turístics del poble i per les jornades de portes obertes que s’hi van fer, quan el Pla de Viabilitat que tenim parla que hi han de passar 22.000 persones l’any per tal que sigui viable? I que hem demanat en repetides ocasions el Pla de Viabilitat actualitzat, que l’equip de govern assegura que redueix aquesta xifra a13.000 visitants, sense que ens l’hagin donat fins ara?

...

Els usuaris de les instal·lacions esportives municipals han fet arribar les seves queixes a l’equip de govern pel mal estat de les instal·lacions?

11


Oncolliga / Felicitació

El PIG fa la seva aportació anual a causes socials, aquest any a l’Oncolliga Des del passat 2012 el PIG vam decidir

a adquirir 1 coixí antinafres, 2 caminadors i

destinar el cost de la felicitació de Nadal, que

1 alça per al WC, que estaran a disposició

tradicionalment enviàvem a totes les llars de

d’aquells qui ho necessitin, a través de

Sant Hilari, a entitats o causes de caire social

l’Oncolliga.

que, amb la crisi que patim des de fa temps, estan tenint més dificultats per desenvolupar la seva tasca. Així, l’any passat van ser 300kg de sucre que

Per últim, només ens queda felicitar i agrair la tasca tan necessària que realitzen les entitats benèfiques i de caire social, i esperem poder seguir ajudant-les en el futur.

Càritas distribuiria cap a aquelles famílies que ho necessitessin, i enguany hem volgut aportar el nostre granet de sorra i el nostre recolzament a la Fundació Oncolliga, i hem acordat destinar la nostra aportació a ajudes tècniques. En aquesta ocasió, doncs, el PIG estem contents que la nostra solidaritat serveixi per

BONES FESTES I FELIÇ ANY 2014

Fem ho34  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you