Page 1

Octubre del 2013

núm. 33

Fem-ho? L’equip de govern reconeix en el ple ordinari diversos errors de gestió El ple celebrat el passat 26 de setembre va ser bastant buit de contingut pel que fa als punts sotmesos a debat i votació, com ve sent habitual en aquesta legislatura i amb aquest equip de govern i, com altres vegades, les discussions més tenses van tenir lloc en el torn de precs i preguntes.

que l’arxiu municipal està abandonat des de fa temps i que en aquests dos anys i mig no s’hi havia treballat o que el conveni de gestió del complex poliesportiu amb la UFEC encara no està firmat, malgrat que fa més d’un any que el funcionament i la gestió han canviat.

En aquest torn es van posar de manifest diversos errors de gestió de l’equip de govern, que va reconèixer haver fallat en la senyalització i aparcament en algun diumenge de mercat, també va reconèixer

Per altra banda, l’alcalde va negar que els Mossos estiguin posant multes en els controls que fan últimament en diversos punts del poble, fet que la realitat i les multes que mostrem desmenteixen.

L’assemblea del PIG es farà definitivament el 16 de novembre

Més de 600 hilariencs participen en la Via Catalana

L’assemblea del Partit Independent de les Guilleries, prevista per al 26 d’octubre, es farà el 16 de novembre. Podeu trobar més informació a la contraportada.


Editorial

La política és més que façana La política, i específicament la política municipal, ha de tractar molts aspectes. Per una banda hi ha els que més es veuen, com poden ser l’asfaltat dels carrers o la neteja del poble, per exemple, però hi ha una altra part que ha de vetllar per tenir unes estructures que aconsegueixin els objectius de fons que ens hem marcat com a societat. Per desgràcia, l’equip de govern actual està més entestat en l’aparença que en el fons de la política municipal, convertint la resta en un gran desgavell. D’exemples en podríem trobar molts, i n’expliquem uns quants que ens semblen significatius: Instàncies Les instàncies que s’entren a l’Ajuntament s’han de respondre dins un termini determinat, i aquesta petició queda en el registre de l’ajuntament. El PIG no ha rebut resposta a la majoria de les instàncies que ha presentat. L’equip de govern ho atribueix al col·lapse que suposaria per a l’ajuntament i, a més, l’alcalde ha reconegut que no tenia clar quines instàncies estaven pendents de resposta i quines no. Convenis L’Ajuntament i l’UFEC van signar un conveni per a gestionar la piscina municipal climatitzada. Actualment i des de fa 20 mesos l’UFEC també gestiona els pavellons d’esports, camp de futbol, cobraments tennis i pàdel…. Però aquest acord és de paraula!!!!. Sí, sí, un acord de paraula, que no consta enlloc. Encara avui el conveni vigent és del 2006 i només atribueix a l’UFEC la responsabilitat de la piscina climatitzada. Patronats En una assemblea del Casal dels Avis del passat abril, membres del PIG (i també membres de l’equip de govern) vam viure uns fets lamentables, i vam demanar la convocatòria del Patronat del Casal dels

Avis per posar en coneixement d’aquests fets a tots els seus membres. L’equip de govern, amb excuses i contradiccions, ha tardat 4 mesos a convocar-lo demostrant el desconeixement del funcionament dels patronats que presideix. Criteris econòmics Ara fa un any s’aprovaven unes taxes amb una proposta de l’avui regidor d’hisenda, Joan Garriga, d’apujar progressivament durant els propers anys les que fan referència a les escombraries fins assolir l’equilibri entre el que es recapta i el que costa el servei. Enguany el discurs és un altre i, ara que ERC està al govern, el què l’any passat semblava imprescindible aquest any ja no és important. Rigorositat per reduir el dèficit Fa més d’un any l’equip de govern aprovava un Pla d’Ajust exigit pel govern espanyol, on l’Ajuntament adquiria uns compromisos per tal de disminuir el dèficit. Un any després aquests compromisos ja no es compleixen. L’argument és que “no es poden complir”, mentre fa uns mesos hi votaven a favor, convençuts que es complirien. Transparència, situació econòmica Una part de la ciutadania ha demanat a l’equip de govern una audiència pública per explicar la situació econòmica de l’ajuntament i esvair els dubtes que hi ha arran dels greus fets del passat febrer, que exigirien a l’equip de govern una resposta ràpida i contundent. L’equip de govern, entre divagacions, es limita a demanar més temps. Acords de ple que no es compleixen És sorprenent veure com hi ha punts que s’aproven per ple i que després no es compleixen, com ha passat amb l’aprovació del Pla Director de Participació Ciutadana, crear unes carpetes compartides amb informació municipal o aprovar els convenis per ple, per posar alguns exemples.


Ple - punts de l’ordre del dia

Els tributs de cara a l’any vinent s’apujaran en general un 1,5% El punt de més rellevància tractat en el

solució difícil i a més, si l’equip de govern no

ple ordinari del passat 26 de setembre

vetlla pel compliment del Pla d’Ajust que ells

van ser les ordenances fiscals de cara a

mateixos van aprovar, amb vots favorables

l’any vinent, això vol dir el què pagarem

de CiU i ERC, el futur econòmic del poble

els hilariencs en concepte d’impostos,

seguirà per mal camí.

taxes i preus públics.

Cal remarcar també que per segon any

La proposta de l’equip de govern va ser

els ciutadans tenen la possibilitat de

apujar els impostos en general un 1,5% i

fraccionar el pagament dels impostos

les escombraries un 1,7%. Aquesta puja té

i, segons va reconèixer el mateix alcalde,

algunes excepcions, com el cas dels vehicles,

en el primer any no s’hi va acollir massa

que es quedaran igual ja que estan al topall.

gent, fet que per a nosaltres vol dir que no

Des del PIG ens sembla una puja raonable, ja que és inferior a l’IPC de Catalunya, que és de l’1,7% en l’últim any, i per això hi vam votar a favor. L’únic que ens preocupa és la poca seriositat de l’equip de govern, que fa una any i mig va aprovar un Pla d’ajust per pagar els proveïdors que contemplava la puja dels impostos de tal manera que els ingressos de l’Ajuntament s’incrementessin en un 2%, fet que aquestes ordenances incompleixen. Des del PIG no vam votar a favor del Pla d’ajust de fa un any i mig perquè ja vam dir que era molt difícil de complir, com es posa de manifest reiteradament. El problema és que aquest Pla d’ajust ha de servir per no endeutar més l’Ajuntament i, si no es compleix, correm el risc de seguir per un camí d’augment del deute que al final sigui impossible de

se’n va fer prou publicitat, ja que pensem que és una bona iniciativa per afavorir els ciutadans. Tothom que ho vulgui pot demanar informació de com fraccionar els impostos a l’Ajuntament. També es van tractar en el ple els temes següents: Comptes generals 2013: Aquest punt ja es va debatre en la Comissió Especial de Comptes i en el ple només s’explicava el sentit del vot. Des del PIG, per ser coherents amb les argumentacions que

vam

fer

en

l’aprovació

dels

pressupostos i els dubtes que ens porta la manera de fer els comptes d’aquest equip de govern vam votar-hi en contra, aprovantse el punt amb els vots favorables de CiU i ERC.

mantenir. És evident que tota aquesta mala

Expedient d’expropiació per ampliació

situació econòmica ve donada per la mala

del camp de futbol:

gestió del govern de CiU entre els anys 1999 i 2007, que va deixar el poble molt endeutat i amb moltes factures per pagar tot i venir d’una situació de molta bonança econòmica. Tot plegat fa que la situació actual tingui una

Aquest punt era un tràmit per tancar els comptes de la compra d’un solar després que s’esfondrés una part del camp de futbol l’any 2008. Es va aprovar per unanimitat.


Ple - Mocions PIG

S’aprova una moció del PIG per millorar el funcionament de l’Ajuntament Moció a favor de la liquiditat dels ajuntaments catalans: Aquesta era una moció tipus per tal que tant la Generalitat com l’Estat Espanyol liquidin els deutes que té amb els ajuntaments i afavorir així el seu funcionament. Es va aprovar per unanimitat. Moció en suport a la vaga indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes Balears: Moció entrada per ERC i que es va aprovar per unanimitat. Moció de suport al manifest pel Dret a decidir: Aquesta moció, presentada inicialment pel PIG, es va entrar finalment conjuntament per part dels tres partits i es va aprovar per unanimitat. Moció per establir un protocol d’entrega de la documentació relativa a Juntes de Govern i Decrets d’Alcaldia: Per la nostra part, i com ve sent habitual, vam presentar una moció per afavorir la transparència i per millorar el funcionament intern de l’ajuntament. En aquest cas la moció era gairebé una repetició d’altres que havíem entrat però amb només un tema a tractar, que era relativa a la documentació de les Juntes de Govern i Decrets d’Alcaldia. Aquesta moció ve donada perquè de manera reiterada s’envien els Decrets d’Alcaldia i les actes de juntes de govern fora de termini, i en la moció demanàvem tres punts: • Habilitar unes carpetes compartides amb la documentació dels expedients que s’aproven per la Junta de Govern Local, per tal de facilitar l’accés a la informació.

• Registrar cronològicament els documents per tal que quedin identificats en el temps de redacció i en consonància amb la data de presentació a través d’una enumeració cronològica. • Enviar a través del correu electrònic els dies 1 i 15 (o cada dues setmanes en el seu defecte) de cada mes tots els decrets d’alcaldia firmats en aquell període i les actes de govern celebrades també en aquell període tot amb la corresponent enumeració cronològica del registre de sortida. El canvi respecte d’altres plens va ser que l’equip de govern, veient la insistència del PIG sobre aquest tema, no va votar en contra de la moció i va emplaçar-nos a una reunió per analitzar millor com creiem que s’han de dur a terme els punts de la moció. No sabem què passarà quan ens reunim i si la intenció última de l’equip de govern és arribar a un acord perquè veuen que hi ha coses a millorar, o simplement és una qüestió d’imatge i per guanyar temps i no quedar malament davant la ciutadania, però per part nostra, veient aquest canvi d’actitud, vam creure oportú donar un marge de confiança a l’equip de govern i vam optar per no sotmetre a votació la moció fins que es celebri aquesta trobada. Per a nosaltres és un triomf de la insistència en intentar millorar el funcionament de l’ajuntament i que no hi hagi la opacitat que hi ha hagut fins ara, i és un primer pas, però cal seguir insistint en el mateix sentit per aconseguir que algun dia les coses es facin de manera transparent, amb voluntat d’explicar tot allò que es fa i que no hi pugui haver dubtes sobre la manera de funcionar de l’ajuntament.


Precs i preguntes

L’alcalde nega que els Mossos hagin posat multes en les últimes setmanes En el torn de precs i preguntes vam preguntar,

feien estadístiques sobre l’ús del cinturó de

entre d’altres, pels temes següents:

seguretat, però que no posaven multes.

Presència Mossos i multes:

Això no és així, ja que sabem de primera ma,

En les últimes setmanes s’ha vist una gran presència de Mossos d’Esquadra tant a la recta de la Pedra Llarga com en altres punts del poble. Des del PIG vam demanar a què

per les explicacions de diversos ciutadans, que els Mossos han posat multes per excés de velocitat en aquests controls, fet que desmenteix la versió de l’equip de govern.

era degut aquest fet i si l’ajuntament havia

Us mostrem dues d’aquestes multes, de les

demanat la presència dels Mossos. L’alcalde

quals n’hem tret la informació del conductor,

va respondre que ells no havien demanat la

unes multes posades després d’una foto

presència dels Mossos, que s’havia posat en

presa de manera automàtica, com es pot

contacte amb el cos de policia i que només

llegir en les multes, amb una sanció de 300€.

Arxiu Municipal:

pràctiques per seguir la feina. Pel que sabem

Fa més de dos anys que des del PIG preguntem què passa amb l’arxiu municipal, ja que al llarg d’aquests més de dos anys que portem de legislatura no s’hi ha fet res i està abandonat. L’arxiu va ser una iniciativa de l’àrea de Cultura de l’anterior legislatura, encapçalada pel PIG, i responia tant a una inquietud pròpia com a una demanda de la gent interessada per la cultura i la història del nostre poble. Per això ens sap greu que després d’haver-hi invertit una partida pressupostària i haver-lo posat en funcionament hagi quedat abandonat. La resposta de la regidora de Cultura va ser que properament s’hi posaria una estudiant en

el tema encara està molt verd, però esperem que es compleixi el què va dir la regidora i es resolgui la deixadesa que hi hagut en els últims dos anys i mig a l’arxiu municipal. Pla Director de Participació: Des de principis de legislatura està pendent d’aprovar-se per ple el Pla Director de Participació Ciutadana, redactat en l’anterior legislatura des de la regidoria de Participació, liderada pel PIG. Vam preguntar per què en els acords de ple aprovats i pendents de realització no hi sortia el Pla Director, però no va haver-hi reposta sobre quan es pensa aprovar aquest pla per part del ple municipal. continua a la pàgina següent


Ple - Precs i preguntes ve de la pàgina anterior

i prou. Creiem que hi ha molts temes

Festa Major, números i gots reciclables:

importants a tractar com perquè les juntes

En el seu dia els gots reciclables es van

prendre cap decisió de prou rellevància com

instaurar per afavorir el reciclatge, en una decisió política. Aquest any els gots de Festa Major han canviat de sistema, fent enrere

de govern siguin només deliberatives i sense per incorporar-la a l’acta. Ambulàncies i possibles noves retallades

aquesta voluntat de reciclar. Vam preguntar

en Sanitat:

pe què, però per la resposta de l’equip de

Després de veure que s’estan recollint firmes

govern, que deixa la gestió només en mans de les entitats, no vam apreciar cap voluntat política d’afavorir el reciclatge ni el respecte pel medi ambient.

per demanar que no es retalli el servei d’ambulàncies, vam preguntar què en sabia l’equip de govern d’aquestes noves retallades en Sanitat, al que la regidora de Sanitat va

Números del Mercat Embolicat:

dir que ells no sabien res de més retallades.

Després d’haver-ho preguntat fins a tres

Projecte viabilitat Centre AQUA:

vegades, al final se’ns van facilitar els

Per

números del Mercat Embolicat. Per haver-hi organitzat 5 actes ha costat 3.718 €, és a dir 743 € de lloguer cada vegada que s’ha obert. Aquí, però, no es tenen en compte els costos de materials i hores de brigada que s’hi van destinar. En el mateix ple, i no feia massa estona, el regidor d’Hisenda parlava d’aquests tipus de despesa que no es valora a l’hora d’atorgar subvencions a les entitats i que és prou important i cal tenir en compte. Bé, sembla que cal tenir en compte en funció de per qui fem els números: és una despesa important si es destina a les entitats però no cal valorar si la seva finalitat és un acte o un invent de l’Ajuntament. Actes de les Juntes de govern: Des que es va canviar el sistema de retribucions a l’equip de govern, el sou d’alguns dels seus membres va en funció de l’assistència a les juntes de govern, i això ha obligat a fer més actes d’aquestes juntes per justificar el sou. La sorpresa és que de les 8 actes que se’ns han facilitat dels últims dos mesos, 6 d’elles es resolen en tres línies, dient que s’ha fet una sessió deliberativa

enèsima

vegada

vam

demanar

el

projecte de viabilitat del centre AQUA, ja que el projecte que s’hi ha fet ha canviat molt respecte el projecte que va guanyar el concurs públic, fet davant el qual sempre hem manifestat la nostra sorpresa.

Se’ns

va respondre, també per enèsima vegada, que ja se’ns faria arribar, sense que això hagi passat encara. Audiència pública: Vam preguntar al regidor d’Hisenda com estava el tema de l’audiència pública sobre els comptes municipals, després que el regidor agafés el compromís de fer-la. En la resposta no se’ns va facilitar cap data concreta, reiterant només el compromís de fer aquesta audiència pública en breu. Situació menjador escolar: Vam preguntar com estava la situació dels menjadors escolars, després que s’hagués prescindit de la cuinera. La resposta va ser que la situació s’havia reconduït, i de fet ja fa uns dies que la cuinera ha tornat a la seva feina, arreglant-se en part la situació provocada a principi de curs.


Punts programa PIG

L’equip de govern segueix complint punts el programa electoral del PIG El programa electoral que vam redactar ara

energètic que suposaria. Creiem que hauria

fa 2 anys s’encetava parlant de Participació

d’haver estat una de les primeres mesures

Ciutadana i Comunicació, ja que és i ha estat

que en aquesta legislatura s’haurien d’haver

des de sempre un dels punts forts i més

portat a terme, primer perquè la proposta

importants en les polítiques i propostes del

que presentàvem no suposava cap inversió, i

PIG.

segon perquè a hores d’ara ja començaríem a

A més, concretàvem la nostra intenció de “col·locar de forma estratègica panells

notar les conseqüències amb un considerable estalvi a la factura.

del

Aquesta proposta que nosaltres fèiem fa 2

poble per centralitzar-hi la informació”

anys ja l’han portat a terme la gran majoria

i fer així més fàcil a la ciutadania l’accés a

de municipis de Catalunya i per tant no

la informació de tot allò que fa referència

volem pas destacar el mèrit del PIG d’haver-

al nostre poble. És per això que ens

la proposat sinó ben al contrari, lamentar

congratulem que des de l’equip de govern es

que 2 anys després encara no s’hagi iniciat

continuïn complint la majoria de propostes

el canvi en la il·luminació a baix consum

que nosaltres formulàvem en la darrera

(LED). A hores d’ara hauríem estalviat un

campanya electoral i que no contemplaven

munt d’euros a la factura de l’enllumenat

els programes ni de CiU ni d’ERC.

municipal, així com un estalvi energètic

informatius

als

diversos

barris

també considerable. Des del PIG demanem a l’equip de govern que, malgrat la desorganització que sembla que els endarrereix en les seves tasques, intentin

accelerar

el

canvi

d’enllumenat

públic i d’aquesta manera ajudar a les ja molt sobrecarregades arques municipals.

De totes maneres, on no podem felicitar l’equip de govern és en el tema de l’enllumenat públic que també,

de ben

segur, hauran pogut llegir en el nostre programa electoral com a una de les principals propostes tant per a l’estalvi econòmic com


Diada / Via Catalana

Una Diada amb poca assistència de públic El passat 11 de setembre es va celebrar la Diada de Catalunya amb la tradicional ofrena al General Moragues per part d’entitats i institucions. Enguany

la

celebració

institucional

va

registrar menys afluència de gent de la que es habitual, ja que molts ciutadans estaven preparant-se per anar a la Via Catalana o alguns ja havien sortit cap a la cadena humana, ja que els primers autocars van marxar de Sant Hilari a les 12 del migdia.

Gran èxit de la Via Catalana La Via Catalana per la Independència va ser

Cal destacar els gairebé setanta hilariencs

un èxit d’assistència de gent a tot Catalunya,

que van anar caminat fins a Sils per sumar-

i Sant Hilari no en va ser una excepció. Una

se a la cadena, així com tots els actes festius

gran representació de ciutadans del nostre

que es van fer al llarg del dia.

poble, més de 600, es va sumar a la cadena, molts d’ells al tram de Sils però també a l’Empordà per omplir els trams més buits.

L’organització de la Via des de Sant Hilari va anar a càrrec de la secció local de l’ANC, a qui felicitem per la feina feta.


Festa Major

Imatges de la Festa Major 2013

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf

Foto: Irene fotògraf


Activitats Sant Hilari

Presentació NECat de la Selva i el Vallès El darrer dissabte 28 de Setembre es va fer la presentació de NECat (Nova Esquerra Catalana) al nostre municipi.

Veciana pel PIG i Antoni Pastor per ERC). Sant Hilari va ser una mostra que el diàleg, en un moment històric on tots busquem

L’acte va comptar amb la presència d’Ernest

el millor per a Catalunya i Sant Hilari,

Maragall i Mira, president de NECat i ex-

hauria de ser un exemple per a molts.

conseller d’educació, Xavier Martínez i Piqueras, cap d’organització de NECat per Girona, i en Pepe Manzanares i Fernàndez, responsable

per

Sant

Hilari

de

Xavier Piqueras i Pepe Manzanares, Coordinadors NECat Girona i Sant Hilari

NECat.

La presentació va constar d’una xerrada d’Ernest Maragall al respecte de la situació actual de Catalunya envers l’Estat espanyol, la regeneració política i econòmica del nostre país, un col·loqui posterior amb participació ciutadana i un dinar a on van partit

assistir amb

un

representant

representació

al

de

cada

consistori Foto: Xavi Piqueras

(Albert Santaugini per CiU, Joan Ramon

Pluja de globus de L’Associació de Comerç L’Associació de Comerç i Turisme de Sant

a la plaça Moragues, lloc des d’on la banda

Hilari va donar la benvinguda a la tardor el

dels Guillables va començar una batucada

passat dissabte 6 d’octubre amb una pluja

fins la plaça de l’Església on els Forces,

de globus farcits de regals, en una acte amb

Forts i Ferms, que van ajudar l’Associació de

gran afluència de petits i grans.

Comerç i Turisme en l’organització de l’acte,

L’acte va començar a 2/4 de 12 del migdia

van fer el llançament dels globus.

Foto: Irene fotògraf


Pedagogia / Dubtes raonables

Què és una ordenança fiscal? Partim de la base que els ens locals com els

local del poble o ciutat i, per altra banda,

ajuntaments no tenen poder legislatiu,

definir la forma com es gestionen aquests

és a dir, no fan “lleis”, ara bé, sí que poden

diferents tributs.

desenvolupar normes que tenen a veure amb les seves competències a través de les anomenades “ordenances”. D’aquestes n’hi poden haver de diferents temes, tots ells dirigits a “regular” la convivència de la societat

“municipal”.

Tenen

naturalesa

jurídica de “reglaments” i desenvolupen amb més detall allò que diuen les lleis estatals o autonòmiques (fins aquí art. 107.1 LBRL 1985).

El procediment d’elaboració i aprovació de l’ordenança fiscal es determina a l’art. 17 de LHL i estableix les següents fases: a) exposició pública durant 30 dies al taulell d’anuncis de l’ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, després de l’aprovació per majoria simple del Ple de la corporació local; b) possibilitat durant aquests 30 dies de presentar reclamacions sempre que siguin persones “interessades

Una de les matèries que poden regular

directament” amb la qüestió; c) resolució

és, per exemple, la fiscalitat (és a dir els

de reclamacions per part de l’ajuntament

tributs, col·loquialment dits “impostos”) d’un

en el cas d’haver-ne rebut alguna; d)

poble o ciutat (fins aquí article.15 LHL). Per

publicació definitiva de la norma al butlletí

tant, les anomenades ordenances fiscals són

oficial de la província, requisit indispensable

aquelles que regulen la “imposició, supressió

per considerar que entren en vigor.

i aprovació” dels tributs locals. Tenen dos objectius

remarcables,

per

un

banda,

classificar els tributs que formen la hisenda

Al pròxim número explicarem amb detall què és l’impost, el recàrrec, la taxa i la contribució especial, entre altres.

Sabies què... ...Al barri del Petrinxo es va instal·lar un dels panells informatius, però que mitja hora després el van treure per posar-lo l’endemà dos metres més avall? És aquesta una bona planificació de la feina a fer? ...El Mercat Embolicat ha costat més de 800€ cada dia que s’ha utilitzat? ...l’alcalde va negar l’evidència que els Mossos d’Esquadra han posat multes per excés de velocitat en els incomptables controls que estan fent en les últimes setmanes? ...Per una vegada i gràcies a la insistència del PIG, l’equip de govern es va veure obligat a aprovar una moció del nostre partit?


Assemblea PIG

10è aniversari del PIG Com ja és costum el PIG organitzarà l’Assemblea General Anual el proper 16 de novembre,

10è aniversari de la fundació del Partit Independent de les Guilleries (PIG). emmarcada dins un cap de setmana en el que celebrarem el

L’assemblea és per a nosaltres un punt de trobada amb la gent del poble que hi vulgui participar. Volem explicar què fem com a partit i quins són els nostres objectius durant els pròxims mesos. Ens agradaria que esdevingui un lloc de debat on es puguin aportar diferents punts de vista i possibles solucions pels problemes del dia a dia del nostre poble. De l’Assemblea de l’any passat, per exemple, va sorgir la idea de fer una cooperativa a Sant Hilari pensant tots que una bona manera de tirar el poble endavant és unint esforços. Aquesta idea ha acabat convertint-se en la creació d’una associació per la recuperació del cultiu de les patates a Sant Hilari pel consum propi i també el seu comerç. Desitgem i esperem que aquest any la

l’assemblea

compti

amb

presència de totes aquelles

persones que vulguin col·laborar donant el seu punt de vista de qualsevol

tema

que

afecti

al

nostre poble. Us convidem a tots i totes a assistir a l’assemblea que tindrà lloc els dissabte 16 de novembre a partir de les 10 del matí a la Sala Noble. A la benvinguda prendrem un cafè tots junts gaudint d’una exposició de postals antigues de Sant Hilari Sacalm, gràcies a la col·laboració de Quim Turón. L’exposició es podrà veure tota la setmana a Can Rovira.

Cap de setmana d’activitats Dissabte, 10 de matí, a la Sala Noble: Assemblea del PIG. Dissabte, 4 de la tarda, a la plaça Gravalosa: Tarda per als més petits, amb activitats, música i xocolatada. Dissabte, 10 del vespre, a la Sala Noble: Teatre de cabaret. Diumenge, 2/4 d’11 del matí, davant de Can Rovira: Ruta literària. Si voleu consultar alguna qüestió podeu escriure al correu pigshs@gmail.com. Important remarcar també que molt aviat estarà disponible la nova plana web del PIG: www.pigsanthilari.cat, que us animem a visitar.

Fem ho33