Page 1

juny del 2013

núm. 31

Fem-ho? CiU-ERC voten contra la transparència El passat dijous 6 d’abril es va celebrar el

l’actitud bel·ligerant i poc dialogant de l’equip

ple ordinari a l’Ajuntament de Sant Hilari

de govern, amb l’alcalde al capdavant, va

amb només tres punts a l’ordre del dia, als

provocar un ple tens i crispat, molt més

que s’hi varen sumar dues mocions tipus

del què seria desitjable pel bé del poble.

d’ERC i tres mocions del PIG, dues sobre els comptes municipals i la tercera sobre mesures

per

afavorir

la

transparència.

Fóra bo que l’alcalde i l’equip de govern reflexionessin sobre si aquesta és la línia que volen portar en els dos anys que queden

Els dos partits de l’equip de govern, CiU i

de legislatura o si seria millor canviar

ERC, es van negar a acceptar cap de les

d’actitud i tractar d’acostar posicions entre

propostes presentades per part del PIG i

tots per arribar a acords en temes clau.

Bona participació durant la setmana de l’esport

El PIG assisteix a diversos actes polítics El Partit Independent de les Guilleries seguim fent la nostra feina com a força política, fent reunions i assistint a actes que trobem interessants, ja vagin en la nostra línia ideològica o no, per tenir contacte permanent amb la societat i poder adequar la nostra acció política a la realitat social. També estem elaborant diferents projectes polítics i socials que volem dur a terme en els propers mesos.


Editorial / Ple ordinari

Transparència, la paraula de moda La paraula transparència apareix a tots

govern no està a l’alçada de les circumstàncies

els debats polítics,

i, si bé s’ha apuntat ràpidament a la moda

a qualsevol discurs, a

d’incloure la paraula transparència en els

qualsevol tertúlia. És la paraula de moda. Els casos de corrupció que han anat esclatant en el país dia rere dia també han fet evident

seus discursos, els fets demostren que els hi manca la voluntat per dur-la a terme.

que a la classe política li toca prendre

És molt preocupant que el nou alcalde iniciés

mesures al respecte. És per això que avui

aquest mandat amb un discurs basat en la

en dia tothom pensa que la transparència

paraula “transparència” i que, només dos

és imprescindible. A tots els ajuntaments

mesos després, no hagi votat a favor en cap

s’han aprovat mocions i mesures per crear

de les dues mocions que s’han proposat al Ple

un escenari que condemni i dificulti les

de l’Ajuntament. A més, els regidors d’ERC,

pràctiques poc lícites i apropi la ciutadania a

que abans d’entrar al govern recolzaven les

qualsevol actuació dels seus governants.

propostes de millora de la transparència

Malauradament encara hi ha qui pensa que la transparència és només una paraula.

proposades pel PIG, de sobte entren al govern i converteixen el seu vot en un NO a la darrera moció per la transparència.

La transparència, en política, bàsicament és una actitud. Hauria de ser la voluntat de donar TOTA la informació i fer-la accessible a TOTHOM.

A Sant Hilari continuem amb la bena als ulls, fent veure que aquí no ha passat res i que tot continuï com fins ara, això sí, de tant en tant posem-hi la paraula transparència enmig de

A Sant Hilari, una vegada més, l’equip de

cada discurs. És moda i sempre queda bé!!

El malestar ciutadà obliga l’equip de govern a rebaixar el preu de les multes El primer punt de l’ordre del dia del

han hagut de canviar de manera de fer,

passat ple va ser una rebaixa en el preu

flexibilitzant la càrrega i descàrrega primer

de les multes. Des del PIG no ens

i rebaixant el preu de les multes després.

vam oposar a la rebaixa però vam

Això vol dir que el govern no va meditar

creure oportú fer algunes reflexions.

prou bé ni va consensuar la nova manera

El nou govern va decidir aplicar amb

de fer i ha hagut de córrer a canviar-la.

i

CiU i ERC diuen que aquesta rebaixa

posar multes a tort i a dret, sense

en les multes no té voluntat recaptatòria

avisar a la ciutadania del canvi de manera

sinó

de fer i arribant al punt de posar

realitat només s’ajuda als infractors.

fermesa

el

Reglament

de

trànsit

multes absurdes, a gent mentre està treballant

o

altres

que

tots

coneixem.

Després de rebre una allau de crítiques

El

d’ajudar

govern

mesures per

no

a

hauria que

haver

la

de

adopta de

fer

gent,

pensar i

quan

millor

en

les

consensuar-les aquests

papers.


Ple - punts de l’ordre del dia

L’equip de govern no vol debatre el Pla de participació del POUM El segon punt sotmès a votació feia

participar en la nova redacció POUM, mentre

referència

participació

que, per a nosaltres, els objectius han de

ciutadana per a l’elaboració del POUM

ser més ambiciosos, garantir i fomentar

(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

els drets d’informació i de participació,

Des del PIG hem dit en diverses ocasions

fomentar el debat ciutadà i, en definitiva,

que ens preocupa la manera de fer aquest

implicar

al

Pla

de

pla, al ser un projecte de gran transcendència per al futur del poble, i que vetllaríem per tal que respongués a criteris clars de diversitat i pluralitat, com hem intentat. Malauradament, la manca de voluntat de diàleg de l’equip de govern, que no va voler debatre les propostes de millora del PIG, ens va obligar a votar en contra del document. Fent la cronologia del què ha succeït, l’equip de govern ens va fer arribar la proposta de Pla de Participació, redactada pel Consell Comarcal, el dijous 23 de maig. Ens vam llegir el document i el vam trobar pobre en quant a la redacció i pel que feia als objectius i als òrgans de participació proposats.

la

gent

d’una

manera

activa.

Els òrgans de participació. La proposta només inclou dos òrgans, en els quals sempre hi ha polítics, que són el Grup Motor i el Consell Assessor, mentre que nosaltres proposàvem la creació de dos fòrums, un d’entitats i ciutadans i l’altre d’experts i professionals. L’alcalde ens havia dit que els hi féssim arribar les nostres aportacions i que les debatríem, i així ho vam fer 6 dies abans del ple, el divendres 31 de maig. Al llarg dels dies següents no ens proposar cap reunió per debatre el document. En el ple vam exposar les millores que proposàvem, que són més de les que hem dit aquí però que no podem reproduir per falta d’espai,

Tampoc no ens va agradar que canviés

però que si acceptaven les dues propostes

alguns punts que ja s’havien consensuat i

que hem explicat hi votaríem a favor.

aprovat per ple, com la composició del Grup

tant sols això no van voler debatre, un

Motor, que ara exclou als membres del PIG

NO rotund des del principi va fer molt

i el formaran, com a representants polítics,

difícil

l’alcalde, el regidor d’urbanisme i el de

i vam votar-hi en contra per considerar

participació ciutadana, quan s’havia acordat

que el govern no fa bé la seva feina, que

que hi serien representats els tres partits.

és no només vetllar perquè les coses es

Veient aquests punts a millorar vam optar per redactar un document nou, partint de la base de l’existent però ampliat i millorat. Quines són aquestes millores bàsiques?

qualsevol

voluntat

de

Ni

diàleg

facin sinó perquè es facin ben fetes, i en aquest cas, com en d’altres, no s’ha fet així. Després

d’aquest

punt

es

va

aprovar

per unanimitat la Dissolució del Consorci Mediambiental de La Selva i dues mocions

Els objectius del Pla. La proposta diu que

d’ERC, per la supressió de les delegacions

l’objectiu principal és crear els espais adients

del

govern

per a que la ciutadania del municipi pugui

llei

de

a

llengües

Catalunya del

i

govern

contra

la

aragonès.


Ple - Mocions PIG

CiU i ERC no creuen necessari fer una auditoria ni una audiència pública Moció per demanar una audiència pública: Des del PIG, i com a resultat d’una proposta compartida

amb

CUP

Sacalm,

vam

presentar al Ple una moció en la què no es demanava res més que una exposició pública (dins d’un termini màxim d’un mes) de la situació econòmica de l’Ajuntament. També es demanava que es permetés un torn obert de preguntes del públic (o també per escrit presentant instància a les oficines

d’aclarir dubtes i retornar la confiança a la gent del poble i la millor manera de fer-ho és revisant les decisions econòmiques que s’han fet els últims anys i no aparcant el tema i fer veure que no ha passat res. No només els mitjans de comunicació del territori sinó també l’opinió pública majoritària del poble creuen que és necessari comprovar que veritablement no hi ha hagut

actuacions

irregulars i que comprovar-ho amb una auditoria comptable és el què toca fer.

de l’Ajuntament) perquè el poble pogués

És per això que des del PIG vam proposar

demanar més informació o aclariments.

que a l’Ajuntament es faci un auditoria

La intenció no era ni és cap altra que

privada, externa, independent i professional

afavorir la transparència i ser tots

d’anàlisis dels pressupostos dels últims 3

partícips i coneixedors dels “números”

anys (2010, 2011 i 2012) per analitzar amb

de l’Ajuntament. El context dels últims

detall què s’ha estat fent bé i malament en

mesos, no només del nostre poble sinó de

aquest període. Analitzar de manera concreta

tot el país, ha posat al damunt de la taula

com s’han executat els pressupostos, quines

que la desconfiança entre ciutadans i polítics

diferències hi ha hagut entre allò que es

és més gran que mai. Amb aquesta proposta

va dir que es gastaria i allò que realment

només volem que la gent de Sant Hilari tingui

s’ha gastat. També per veure si s’han fet les

un accés clar i àgil a la informació, incloent la

actuacions que s’han dit quan s’han anat

relativa a la gestió econòmica.

aprovant pressupostos cada any, veure si

L’única excusa per votar en contra per part del regidor d’hisenda Joan Garriga va ser que en un mes no tenia temps per preparar el números de l’Ajuntament i explicar-los “correctament” i, com sempre, va dir que li semblava molt bona idea però a l’hora de la veritat va votar en contra. No va fer cap intent per proposar una alternativa ni per canviar el termini. Sembla evident que no tenia cap voluntat d’aprovar la proposta.

s’han tingut en compte els principis d’eficàcia i eficiència en les decisions pressupostàries. En definitiva, el què proposàvem era obtenir un informe comptable de les actuacions pressupostàries de l’Ajuntament per aprendre dels errors i corregir-los entre tots i al mateix temps per potenciar aquelles bones actituds i decisions encertades perquè es repeteixin també en el futur.

Moció per la transparència:

Moció per demanar una auditoria A Sant Hilari queda molta feina per fer per tal de millorar la transparència de comptable: El pes de la realitat fa evident que s’han

l’ajuntament i pel què sembla només el PIG continua a la pàgina següent


Ple - Mocions del PIG

El govern CiU-ERC vota contra mesures de transparència a l’ajuntament

ve de la pàgina anterior

està disposat a treballar-hi. Des de fa uns

Des del PIG creiem que són necessàries

mesos hem recollit i treballat un seguit

i compatibles tant la millora de la pàgina

de mesures que anirem presentant a

web com l’aplicació de les mesures

partir d’ara a cada Ple de l’Ajuntament

proposades. L’equip de govern, però, va dir

per tal de debatre amb l’equip de govern

NO a les mesures que va proposar el PIG.

(si ho volen, és clar).

A més, ningú no va entendre l’esperpèntica

En aquest darrer Ple ja vam presentar

actuació de l’alcalde, que va intervenir amb

la primera moció amb un seguit de

un to agressiu i deixant anar un seguit

mesures bàsiques i simples que pretenien

d’estirabots per intentar fer creure a l’oient

millorar l’organització i funcionament de

que les mesures que proposava el PIG eren

l’ajuntament, que eren les següents:

inacceptables. L’alcalde va argumentar que

1. Publicar la declaració de béns i interessos dels càrrecs públics.

si es penjava la declaració de béns dels regidors al web fomentaríem la xafarderia, que ordenar i registrar cronològicament

2. Crear per a tots els regidors, un accés al

els decrets d’alcaldia i acords de junta de

Registre Municipal d’Entrada de Documents.

govern col•lapsaria els serveis administratius

3. Registrar cronològicament els Decrets d’Alcaldia i Actes de Junta de Govern. 4. A la Comissió Informativa dels Plens “donar compte dels Decrets d’alcaldia i acords de Junta de Govern”.

de l’ajuntament i que crear una comissió d’investigació davant de casos de corrupció era retornar a la inquisició. Vaja, un seguit de despropòsits. Les mesures que va demanar el PIG són bàsiques, simples i de fàcil aplicació i

5. Establir el sistema d’incompatibilitats de

s’estan aplicant ja en molts municipis

càrrecs públics.

on intenten treballar de veritat en favor

6. Crear una comissió municipal d’investigació davant la imputació d’un càrrec públic. L’equip de govern va argumentar que amb els canvis que en breu s’aplicaran a la nova pàgina web municipal es millorarà de manera substancial la transparència i que això ja serà suficient. Una pàgina web ha de ser una eina comunicativa que millori l’accés a la informació per part de la ciutadania i per tant, la transparència, però no compartim que això solucionarà totes les manques de transparència que pateixen les institucions, i també l’ajuntament del nostre poble.

de la transparència. L’ajuntament de Sant Hilari, després del daltabaix que ha patit, ja hauria d’haver explicat en boca del nou alcalde què hi ha de les dures acusacions que s’han publicat en els mitjans de comunicació i que afecten a l’equip de govern anterior, quins són els contractes que ja ha revisat el mateix alcalde tal i com va dir que faria en el ple del mes d’Abril.... però lluny de tot això, aquí continuem amb la bena als ulls, actuant com si no hagués passat res i fins i tot votant en contra de la transparència.


Ple - Precs i preguntes

El torn de precs i preguntes del públic també viu moments de crispació En els precs i preguntes es comença a

Conveni amb la UFEC per al manteniment

definir un sistema o una tònica general

i gestió del complex poliesportiu: Des del

de contestar el què un vol i no el què

PIG hem demanat aquests conveni des de fa

se li pregunta. Respondre una pregunta

un any i mig, i no se’ns ha facilitat mai. En

acaba representant explicar el què interessa

aquest ple l’alcalde va reconèixer que encara

de forma més o menys relacionada amb el

no s’ha firmat, després d’haver-nos dit en

tema, però clarament escombrant cap a casa.

repetides ocasions que ja estava fet, i que

Això va ser evidenciat quan a una pregunta

estava molest per l’actitud de la UFEC.

del PIG sobre el Reglament de funcionament del pàrquing de caravanes l’alcalde va respondre explicant que està bé perquè és el primer de la província i sobretot que ara que descobreix aquest tema, li agrada, tal com va dir literalment. Sembla evident que la iniciativa d’aquest aparcament, que ara es descobreix que no n’hi ha massa i que és prou interessant, no podia venir d’algú que no ho coneixia. Potser ho van veure

Subvencions atorgades al llarg d’aquest any:

En

l’últim

ple

s’havia

aprovat

definitivament el Reglament de subvencions que, com vam dir, per a nosaltres és un nyap, perquè segueix permetent trampes i amiguismes. Vam demanar que se’ns faciliti la relació de totes les subvencions atorgades al llarg d’aquest any per evidenciar que això que hem anat repetint és veritat.

al programa electoral del PIG, on sortia

ROM: En l’últim ple l’alcalde va vetar la

aquesta proposta?

intervenció del públic al•legant l’article 39

El mateix va passar amb el Mercat Embolicat on, després de preguntar-ho 3 vegades, es va contestar que el cost de l’últim acte sobre el Mercat de l’Esport ha estat de 850 euros de lloguer per un dia i no es va voler admetre que aquest tipus d’actes es poden realitzar a l’exterior o

del ROM. Aquest fet va respondre a una mala interpretació del Reglament Orgànic Municipal, en un fet lamentable venint del màxim dirigent del poble. Ho vam posar en evidència en aquest ple i vam demanar que es tingui més cura a l’hora d’interpretar els textos.

en espais municipals i estalviar aquests

Informació pendent: Vam tornar a reclamar,

diners. També des del públic es va posar

per enèsima vegada, que l’Ajuntament ens

en dubte l’adequació d’aquest espai i es va

faci arribar tota la informació que se’ns deu

demanar un informe tècnic sobre l’edifici on

de les moltes instàncies presentades.

es realitza el Mercat Embolicat. Un informe que no deu existir, doncs des del PIG ja el vam demanar a l’equip de govern a través d’una instància.

Des del públic també hi va haver moltes intervencions per demanar més transparència i actitud positiva a l’equip de govern. En aquest sentit els membres de la CUP van

Altres precs i preguntes que vam fer des del

demanar que es faci una audiència pública

PIG són els següents:

per explicar els comptes de l’ajuntament, com també havíem reclamat nosaltres.


Activitat política del PIG

Assemblea oberta de la CUP El passat 17 de maig la CUP Sacalm va

l’equip de govern. Ni CIU ni ERC tampoc no

convocar una assemblea oberta que es va fer a

van assistir a aquesta assemblea, on també

la Placeta amb format de taula rodona on tots

foren convidats i on haguessin pogut explicar-

els participants van poder dir la seva opinió.

se davant tota la gent que ho demanava.

El debat es centrà en la manca d’informació que des de l’equip de govern s’ha donat sobre els últims afers ocorreguts al poble i la voluntat de demanar que s’expliquin els comptes de l’Ajuntament. Es va proposar fer una audiència pública on s’expliquin els comptes per part de l’Ajuntament i que la ciutadania pugui preguntar. Des del PIG ja treballem en aquesta línia i vam comprometre’ns a presentar una moció per fer una auditoria comptable. Ho vam fer en el ple passat, però aquesta moció no va ser aprovada des de

Reunió amb l’alcalde d’Arbúcies

Procés constituent d’Arcadi Oliveres

El passat dissabte 29 de maig tres mem-

El passat diumenge 2 de juny vam assistir

bres del Partit Independent de les Gui-

a la presentació del Procés Constituent a

lleries van trobar-se amb representants

Espinelves. L’Arcàdia Oliveres ens va parlar

de

l’ajuntament

de l’objectiu principal d’aquest procés, que

d’Arbúcies per tractar temes d’interès local.

és aconseguir que el poble català decideixi

l’equip

de

govern

de

La trobada la vam demanar des del PIG després de veure que l’alcalde d’Arbúcies

quin model d’estat i país desitja perquè el model actual de societat i Estat ha fracassat.

s’havia reunit amb el president del Con-

La previsió és aconseguir una candidatura

sell Comarcal per demanar-li que revisi

unitària per a les eleccions autonòmiques

tot allò que té a veure amb la relació en-

del 2016, amb l’objectiu de redactar una

tre el Consell i l’ajuntament d’Arbúcies,

Constitució per a la nova República Catalana.

vetllant perquè els casos d’irregularitats

Altres punts interessants del manifest que

que

han

GRS

afecten

l’empresa

de

recaptació

redactat

són:

Nacionalització

dels

no afectin els vilatans d’Arbúcies.

bancs, fiscalitat justa i impagament del

Des del PIG creiem que l’alcalde de Sant Hilari

deute il•legítim; apostar per una banca

hauria de fer el mateix pas i, en tot cas, ens

ètica; salaris i pensions dignes, evitant així

plantegem fer-ho nosaltres des del PIG, tot

les diferències socials; habitatge digne per

i no estar al govern, perquè tant important

a tothom i prou despesa militar, Catalunya

és explicar allò què fa el govern com fer-ho.

no necessita exèrcit.


Activitats Sant Hilari

Jordi Casas, medalla al mèrit esportiu El passat dissabte dia 8 de juny, i com a cloenda de la setmana de l’esport, es va concedir la medalla al mèrit esportiu a ser

Jordi

Casas,

víctima

jove

del

hilarienc

càncer

l’any

que

va

passat.

L’acte d’entrega de la medalla als pares d’en Jordi va ser molt emotiu i va comptar també amb la presència dels integrants de l’equip de bàsquet on jugava en Jordi. Aquest guardó, que s’ha instaurat enguany amb la celebració de la setmana de l’esport, vol

reconèixer

la

trajectòria

esportiva

de diferents ciutadans del nostre poble.

Els pares i integrants de l’equip de bàsquet on jugava en Jordi Casas, guardonat enguany amb la medalla al mèrit esportiu.

La CUP fa una xerrada sobre la llei Wert

El grup de Teatre triomfa a Tàrrega

El PIG va assistir a la xerrada per conèixer

El grup de teatre de Sant Hilari ha aconseguit un gran èxit al Festival de Teatre Amateur Ciutat de Tàrrega amb l’obra Tots eren fills meus, d’Arthur Miller.

amb més detall les conseqüències que tindrà als nostres centre educatius la famosa i problemàtica Ley Orgànica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministre d’Educació Jose Ignacio Wert. El professor i membre d’USTEC Xavier Díez va explicar com es vol obrir la porta clarament a la privatització de l’educació i com es vol menysprear el nostre sistema d’immersió lingüística i la nostra llengua, el català, obligant a un ús dels idiomes segons un percentatge que no s’adequa ni a la nostra realitat ni a la nostra tradició.

L’obra va aconseguir el premi de votació popular, en Jaume Fàbregas va rebre el primer premi d’actor principal, Carme Martorell el segon premi d’actriu principal, Carles Andreu el tercer premi d’actor de repartiment i Enric Gallifa el segon premi a la millor direcció. A més, el grup de teatre va ser guardonat amb el 2n premi a la millor presentació escènica i el 2n premi al millor equip en general. Felicitem al grup de teatre pel seu èxit en aquest festival, el més important de Catalunya de teatre amateur.


Activitats Sant Hilari

Es celebra la setmana esportiva amb èxit de participació d’entitats i ciutadans Durant la setmana del 2 al 8 de juny es

plaça del General Moragues; dijous es va

va celebrar la setmana esportiva, amb

fer una patinada urbana i una sessió de

diverses activitats al llarg de tots els dies.

zumba, una especialitat de l’aeròbic que

La

setmana

esportiva

va

començar

al

diumenge 2 de juny amb el Mercat d’Entitats Esportives, on totes les entitats del poble van

poder

donar

a

conèixer

l’activitat

està molt de moda; divendres es va fer la Milla urbana i el dissabte es va fer un clínic de motocròs a l’esplanada de Can Burgada. Per

acabar

els

futbol sala entre el Sant Hilari i la selecció

la plaça del General Moragues; el dimarts

21,

amb

un

setmana

cursos i activitats que realitzen durant l’any.

sots

celebrar

la

esportiva catalana

va

de

que duen a terme, així com les ofertes de

El dilluns 3 a la tarda es va fer bàsquet a

es

actes

partit

l’acte

de

previ

d’entrega de la medalla al mèrit esportiu.

4 es va fer mini tennis a la plaça porxada

Des del PIG donem les gràcies a tots

i escalada al rocòdrom dels jardins de Can

aquells

Rovira; dimecres hi va haver futbol a la

participat en les activitats

Sessió de Zumba a la plaça porxada.

Milla urbana que es va celebrar divendres a la tarda.

Minitennis a la plaça porxada.

Escalada al rocòdrom.

ciutadans

i

entitats

que

han

realitzades.


Coses a millorar En aquesta secció, que encetem en aquest número, pretenem explicar aquelles coses que creiem que és necessari millorar al nostre poble per tenir una millor qualitat de vida, atreure més turisme o tenir unes instal·lacions més ben cuidades.

Ruta Font d’en Gurb - Font Vella: Aquesta ruta és la més important que tenim a nivell turístic però, malauradament, l’últim tram està en estat d’abandonament des de les últimes pluges importants, ja fa més de tres mesos. El tram en qüestió és just abans de la Font Vella, que presenta l’estat següent, i que necessita una adequació urgent per fer-lo transitable.

Carretera de Joanet: El tram de carretera que va des de la carretera d’Arbúcies fins el poble de Joanet passa per dos termes municipals, Arbúcies i Sant Hilari. Després dels treballs a l’eix transversal, l’ajuntament d’Arbúcies es va preocupar que asfaltessin el tram de carretera del seu terme municipal, cosa que de moment no ha passat amb el tram del terme de Sant Hilari. Demanem a l’ajuntament que exigeixi el mateix tracte i que asfaltin el tram en qüestió, que és des del desviament de la carretera d’Arbúcies fins després de Riudecós.

Tram del terme de Sant Hilari.

Tram del terme d’Arbúcies.

NOTA: Posem aquesta secció a la vostra disposició per si voleu enviar-nos fotografies de coses a millorar. Ens les podeu enviar a pigshs@gmail.com. i us les publicarem, si voleu, des de l’anonimat.


Dubtes raonables

El butlletí municipal, més propagandista que mai Fa

algunes

totes

les

Municipal, el

nou

setmanes

cases el

equip

del

primer format

vam poble

des

el

que

per

a

positives i en benefici del poble que s’han

Butlletí

realitzat també des de la societat civil.

rebre

governa

CiU

i

ERC.

Malauradament, el butlletí sempre ha estat utilitzat com a eina de propaganda per

El butlletí de l’ajuntament hauria de servir

part de l’equip de govern de CiU, i aquesta

per explicar allò que afecta els ciutadans,

utilització

agenda, calendari i tràmits de l’ajuntament,

autopropaganda s’ha accentuat en aquest

fer campanyes de sensibilització, i hauria

últim número. Hi ha més pàgines dedicades

de tenir una part per a les entitats o

a fer propaganda del nou equip de govern

ciutadans

poder

de CiU i ERC que a coses que preocupen

explicar aspectes que preocupen o accions

a la gent i l’afecten en el seu dia a dia.

a

títol

individual

per

dels

fons

públics

per

fer-se

Sabies què... ...És acceptable que l’alcalde digui en el ple que a ell el pèl només i pren el barber, només pel fet de voler debatre les propostes de millora del PIG al Pla de participació del POUM? ...Sabíeu que en l’últim ple el PIG només va votar en contra d’una proposta d’acord, mentre que CiU i ERC van votar en contra de tres? I ells són els que ens acusen de ser poc constructius? ...És normal que l’equip de govern decideixi posar més multes, i després hagi d’anar canviant aquesta actuació per mala planificació o poc consens? ...És normal que l’alcalde digui en una xerrada de veïns que si els hi posen una multa injusta vagin a l’ajuntament que ja els hi trauran? No seria més lògic dictar normes amb més sentit comú? ...És raonable dir que TOTA la transparència de l’Ajuntament serà la informació publicada al web municipal? No sembla més sensat pensar que la transparència és una actitud més enllà de la informació que es publiqui al web, per molt necessària que sigui aquesta?


Fer política també és fer pedagogia

Iniciativa popular És d’obligat compliment, segons el que

el secretari (o interventor en cas de ser te-

indica la legislació vigent, que des de

mes de pressupost, econòmic, financers, etc)

l’Administració Local es faciliti i per-

redactin un informe de legalitat comprovant

meti la participació ciutadana directa

que les firmes són reals i identificables i que

mitjançant el què s’anomena Iniciativa

compleixen els requisits que es demanen.

Popular, més conegut com Iniciativa Legislativa Popular quan es tracta de participació ciutadana a l’Administració General de l’Estat.

També s’han de conèixer els límits d’abast que poden tenir aquest tipus d’actuacions participatives, és a dir, es poden proposar

Aquesta forma de participació ve regu-

temes i debats al Ple sempre i quan si-

lada tant a la LBRL 7/1985 com al DL

guin d’aspectes i actuacions sobre les

2/2003 de la Llei Municipal de Catalun-

que realment tenen competència des de

ya com al nostre Reglament Orgànic Mu-

l’Ajuntament. En cap cas es podran incloure

nicipal (ROM) del 10 de febrer de 2010.

temes d’abast autonòmic o estatal ni altres.

El que es contempla en tot aquest marc

Per últim és important saber que després

legal són els requisits i les limitacions

d’aconseguir el percentatge de firmes que

que s’han de respectar quan es tira en-

marca la llei i confirmar la validesa de la

davant una Iniciativa Popular, per exem-

iniciativa, més obtenir l’informe de legali-

ple, per pobles de fins a 5000 habitants és

tat del secretari de la Corporació, tot plegat

obligat que firmin la iniciativa (que pot te-

serà sense perjudici de que l’Ajuntament

nir forma de proposta d’acord, projecte per

resolgui favorablement o negativament la

ser discutit, actuació, i altres) un mínim del

proposta que planteja la gent del poble. La

20% de les persones amb dret a vot, per

obligació resideix en tractar-se el tema en

municipis entre 5001 i 20000 habitants

sessió plenària ordinària sense implicar cap

un mínim del 15%, i per municipis de més

resultat, que finalment dependrà dels mem-

de 20001 habitants un mínim del 10%. Tam-

bres del propi Ple, és a dir, els representants

bé és important que perquè el procediment

de cada partit polític que ha obtingut regi-

d’iniciativa Popular quedi formalment validat

dors/es a les últimes eleccions municipals.

Fem ho31