Page 1

Novembre del 2011

num. 21

Fem-ho?

Sense paraules! L’alcalde veta la intervenció del PIG en el torn de precs i preguntes quan se li qüestiona la legalitat de no passar els sous per ple, en una actuació inadmissible i antidemocràtica

El ple municipal aprova la moció presentada pel PIG per continuar el procés d’elaboració del POUM (pàg. 4)

L’equip de govern només porta dues propostes d’acord al Ple municipal del passat dijous 24 de novembre (pàg. 3)

La moció que va presentar el PIG sobre les comissions de treball continua pendent de consens (pàg. 8)

1


Editorial

Dos-cents dies i pocs avanços Molt aviat haurem arribat a la xifra dels 200 dies des de la celebració de les eleccions municipals. En aquest sentit els assumptes més importants del municipi, els que durant la campanya electoral es van debatre de forma més acalorada, segueixen estant igual com estaven. Malgrat el què argumentaven alguns en campanya electoral que tenir la mateixa coalició (CiU) governant tant a l’Ajuntament com a la Generalitat de Catalunya era una garantia de futur, i recordant també com aquests mateixos arguments fins i tot els esgrimia el mateix Felip Puig al bell mig de la plaça porxada com a solució definitiva a tots els nostres mals, amb el temps s’han demostrat arguments sense cap mena de fonament i, al final, ha estat pitjor el remei que la malaltia. Ras i curt, tot l’argumentari convergent no ha servit per a res. Bé, sí, segurament per empitjorar encara més la delicada situació que ja patíem: les retallades que s’han fet des de la Generalitat en sanitat i educació són intolerables i difícils de justificar; la

dedicació exclusiva de l’alcalde al consell comarcal en detriment del nostre municipi és com a mínim preocupant; la nul·la voluntat de compartir esforços i treballar en equip sembla del tot incomprensible; la poca ambició política que demostren alguns dels components del nou govern resulta alarmant i el fet de no passar per ple els sous i els càrrecs de confiança demostra una vegada més una actitud molt poc democràtica i al nostre entendre il·legal. Tanmateix els dies van passant i algú podria creure que l’equip de govern de CiU a Sant Hilari es pensa que té majoria absoluta i pot fer el que vulgui sense donar cap mena d’explicació a ningú. Algú també podria pensar que tenen aquesta actitud perquè a les seves mans reposa la clau per solucionar-ho tot d’una vegada per totes. Malauradament això no és així, ni de bon tros, de fet l’única solució que sembla possible passaria per treballar en conjunt les tres formacions que tenen representació al consistori, juntament amb moltes de les associacions i vilatans que s’estimen la nostra vila. Per això des del PIG tornem a fer una crida a totes les formacions polítiques per tal de construir de nou els ponts de diàleg que ara mateix són tant necessaris, només junts podrem sortir de l’atzucac on estem ara mateix immersos. Encara hi ha temps, cal reaccionar i treballar en conjunt per defensar sempre els interessos del nostre poble.

El treball conjunt és imprescindible per tirar endavant.

Només així ens en sortirem.

2


Ple – Ordre del dia

Un ple amb només dos punts a l’ordre del dia El ple ordinari celebrat el passat dijous 24 de novembre només va comptar amb dos punts presentats per l’equip de govern, que són la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals i el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari. La legislació vigent fa que hi hagi pocs assumptes municipals que tinguin la obligatorietat de passar per ple, només els que suposin una despesa econòmica elevada i aquells que tenen a veure amb la transparència, és a dir, concursos públics, adjudicacions d’obres, pressupostos, ordenances, indemnitzacions i retribucions dels regidors, i d’altres semblants; però en una època com l’actual, en la qual l’equip de govern no té majoria absoluta, seria desitjable que el ple, més que mai, fos el lloc de debat de temes clau per al futur del poble, més enllà d’aquells que tinguin l’obligatorietat de ser aprovats en sessió plenària. L’equip de govern, en l’escrit de l’últim butlletí municipal, deia que aquest era un moment idoni per tal que els tres partits tiréssim endavant propostes de manera conjunta i que treballéssim units els temes importants de futur. Malauradament, les paraules no serveixen de res si no s’acompanyen amb fets, i en aquest cas els fets desmenteixen les paraules, ja que l’equip de govern no ha demostrat tenir cap intenció de treballar conjuntament amb els altres dos partits. Tornant als dos punts de l’ordre del dia, van ser els següents:

Aprovació de la modificació del Estatuts del Consorci de Viles Termals Aquest punt era un tràmit, una ratificació que hem de fer tots els pobles que pertanyem al Consorci de Viles Termals de la modificació dels Estatuts que ja s’havia aprovat en la reunió del Consorci. Es va aprovar per unanimitat.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Comerç i Turisme Ja fa molts anys que l’Ajuntament i l’Associació de Comerç i Turisme col·laboren en la promoció comercial i turística del municipi, i ho fan sempre en bona sintonia. Ara l’Ajuntament i l’Associació han firmat un conveni que posa per escrit aquesta col·laboració que s’ha dut a terme de manera continuada. És un conveni que expressa bones intencions i que concreta molt poques coses, però és positiu que tant l’Ajuntament com l’Associació vulguin continuar col·laborant. Es va aprovar per unanimitat.

3


Ple – Moció del PIG

El ple aprova la moció per a l’elaboració del POUM que presenta el PIG En el passat ple municipal el PIG vam presentar una moció per continuar el procés d’elaboració del POUM, que és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, és a dir, aquell planejament urbanístic que determina quines zones del poble són urbanitzables i quines no, quina alçada es pot edificar en cada part del poble, a quins usos es destinaran aquelles zones urbanitzables, fer reserves de sòl per a futurs equipaments i tot allò que té a veure amb el futur urbanístic del poble. És bàsic que aquest procés es faci de manera ordenada i amb la participació de tot el poble, i per això el primer que s’ha de fer és decidir qui integrarà el Consell Assessor d’Urbanisme. Per entendre què és el Consell Assessor d’Urbanisme i les seves funcions, us transcrivim els articles de la llei d’Urbanisme que en parlen. Article 24.1. Els ajuntaments poden constituir, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei d’urbanisme, Consells Assessors Urbanístics, amb les facultats informatives i deliberatives que en cada cas els reconeguin, com poden ser: a) Proposar mesures i actuacions per incloure-les en el Programa de participació ciutadana i fer el seguiment de la seva posada en pràctica. b) Formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació. c) Considerar les propostes del planejament per garantir els objectius del desenvolupament urbanístic sostenible. d) Opinar sobre les al·legacions presentades. e) Estudiar, proposar i seguir les mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació ciutadana en la tramitació de les figures de planejament derivat i d’instruments de gestió quan considerin que la seva transcendència ho justifiqui. Article 24.2. Aquests consells estaran integrats pels membres que designin els ajuntaments, com ara representants d’altres administracions públiques, corporacions, associacions i altres institucions de la societat civil, així com experts en urbanisme, habitatge, medi ambient i altres matèries relacionades amb l’urbanisme. Amb aquesta voluntat, des del PIG vam presentar una moció que demanava que es constituís en menys d’un mes la comissió que ha de crear un òrgan tant important com és el Consell Assessor d’Urbanisme. El grup de CiU volia que la moció digués també que l’equip de govern ja portaria redactada una proposta a la reunió de la comissió, fet al qual ens vam oposar frontalment per entendre que el procés s’ha de començar de zero conjuntament i no voler anar massa de pressa ni portar propostes partidistes ja de bon principi. Amb bon criteri, ERC va entendre que teníem raó amb el text de la moció i es va aprovar tal com volíem des del PIG, amb el matís que la comissió es reuneixi dins el termini de dos mesos enlloc d’un mes, canvi que vam acceptar.

4


Ple – Altres mocions

Les mocions conjuntes i les presentades per ERC i CiU s’aproven per unanimitat Després de l’aprovació dels dos punts de l’ordre del dia presentats per l’equip de govern va ser el torn de les mocions, tant les presentades per algun dels grups polítics com les presentades conjuntament pels tres partits. En la pàgina anterior hem parlat de la moció del PIG, i aquí expliquem les altres mocions que es van presentar:

Moció a favor de la dació en el pagament de les hipoteques Moció presentada per ERC que es va aprovar per unanimitat.

Moció sobre el Reglament regulador de l’atorgament de subvencions i els convenis de promoció i dinamització de l’associacionisme El grup d’ERC va presentar aquesta moció amb la intenció d’elaborar un Reglament que reguli les subvencions que l’Ajuntament dóna a les diverses entitats i associacions de la població. Aquesta proposta també sortia en el programa electoral del PIG i creiem que és necessari que es regulin els requeriments per demanar ajuts, la justificació que s’ha de fer dels diners rebuts i que es faci pública la relació de subvencions que l’ajuntament dóna cada any. En la moció ja hi ha un Reglament elaborat per ERC, però els tres partits vam acordar tornar a començar el procés de zero, tenint com a document de partida el presentat per ERC, però que a partir d’aquí es faci una revisió conjunta del document i un procés de participació ciutadana amb les entitats per fer-ne el redactat final. Es va aprovar per unanimitat.

Moció per a l’adhesió a l’Associació de municipis per a la independència Aquest tema s’havia acordat en el torn de precs i preguntes del ple de setembre, i en aquest ple es va formalitzar per acord de ple l’adhesió de Sant Hilari a l’Associació de municipis per la independència. Es va aprovar per unanimitat.

Moció per un finançament local català Moció presentada per CiU per instar a la Generalitat a redactar una llei de finances catalana. Es va aprovar per unanimitat, vetllant per tal que el que es demana tingui cabuda dins la llei actual i que el redactat d’aquesta llei catalana no superi les competències de la Generalitat.

Moció per commemorar el Dia Internacional per l’eradicació de la violència vers les dones En aquest punt es va acordar entre els tres partits aprovar el text del Manifest per a l’eradicació de la violència vers les dones que es va llegir el dia 25 per part de l’Associació de Dones La Violeta en l’acte que es va fer a la plaça porxada, on també es va fer una encesa d’espelmes.

5


Ple – Precs i preguntes

L’alcalde retira la paraula al PIG en el torn de precs i preguntes En el tron de precs i preguntes va ser quan PIG i ERC vam demanar informació a l’equip de govern sobre temes relacionats amb la gestió del dia a dia de l’Ajuntament, i també quan es van produir els fets més lamentables del ple, ja que l’alcalde va donar per acabat el torn de precs i preguntes sense que els membres del PIG haguéssim acabat les nostres intervencions. Al nostre entendre, aquest és un acte antidemocràtic i que incompleix el Reglament Orgànic Municipal vigent actualment a Sant Hilari, que és un document que regula el funcionament del consistori i els drets i deures del Regidors i l’Alcalde, entre d’altres punts. El fet es va produir quan la regidora del PIG Jennifer Gallardo va demanar a l’alcalde els motius pels quals no s’havien passat per ple les dedicacions dels regidors i l’alcalde, les retribucions i indemnitzacions del regidors i la contractació de personal eventual i càrrecs de confiança. Al nostre entendre aquest és un tràmit obligatori per llei i que vetlla per la transparència, però l’equip de govern no ho entén així, i quan l’alcalde no va voler respondre les nostres preguntes va donar per acabat el torn de precs i preguntes dels regidors, retirant-nos la paraula. El Reglament Orgànic de Sant Hilari, aprovat la passada legislatura, diu el següent: Article 42.1: L'Alcalde cridarà a l'ordre o retirarà l'ús de la paraula als Regidors que: 

S’excedeixen en el temps atorgat.

Es desviïn notòriament de la qüestió en debat.

Aboquin expressions injurioses o calumnioses contra la Corporació o els seus membres, de les institucions públiques o de qualsevol altre persona o entitat.

Produeixin interrupcions sense autorització o de qualsevol altra forma alteri el desenvolupament de les sessions.

Pretengui fer us de la paraula sense que se li hagi concedit o una vegada se li hagi retirat.

Al nostre entendre, no vam incomplir cap dels punts esmentats anteriorment i per això el fet que l’alcalde ens retirés la paraula constitueix un greu precedent sobre el funcionament dels plens i, sobretot, sobre la llibertat d’expressió dels regidors i l’obligació que, segons el nostre criteri, té el màxim representant del poble d’acceptar la diversitat de punts de vista, el debat i donar compte de l’actuació de l’equip de govern. No respondre a les preguntes o precs dels regidors, que són càrrecs electes i representants del poble, no és acceptable i esperem de l’alcalde més sensibilitat i més humilitat i que en el futur rectifiqui actituds com aquesta, que no fan més que posar en dubte la voluntat constructiva de l’actual equip de govern.

6


Ple – Precs i preguntes

L’equip de govern dóna a conèixer informació confidencial en el ple municipal També en el torn de precs i preguntes, el regidor del PIG Jordi Moragas va explicar que al llarg d’un mes Sant Hilari ha estat sense treballador social i que no se n’havia informat els usuaris, fet que havia comportat problemes en alguns casos. El regidor va demanar si s’havien pres mesures per evitar que aquesta situació es repetís, però l’alcalde, enlloc de respondre la pregunta, va acusar el regidor d’obtenir informació per mitjans no lícits. Volem deixar clar que en cap cas el regidor del PIG no va donar a conèixer informació confidencial, mentre que un membre del seu equip de govern sí que ho va fer i de manera reprovable. De cap manera una persona pot donar el motiu d'una baixa públicament i que, a sobre, en aquest cas pot provocar amenaces. Aquesta informació és confidencial, i només la pròpia treballadora podria explicar-la. Ningú n'ha de fer res dels motius d'una baixa, cosa que nosaltres no demanàvem. La regidora es va saltar, a més, l’article 8.2 del ROM, que diu el següent: Article 8.2: Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-la pot perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers. El més preocupant és que l’alcalde no va reconèixer que cal posar mesures per evitar que des del Consell Comarcal es deixi un mes sense assistència social als hilariencs i va dedicar-se a llençar acusacions lamentables i sense cap fonament al seu interlocutor. Què hauríem de fer, segons l’alcalde, els regidors del PIG quan volem saber si es prenen mesures per millorar el servei als hilariencs, callar? O preguntar-ho i esperar una rauxa d’acusacions?. Nosaltres seguirem intentant aportar el nostre granet de sorra pel bé dels hilariencs, malgrat l’alcalde actuï de forma intimidatòria.

Sant Hilari és representat per un càrrec que no ha estat escollit a les urnes ni aprovat pel ple Ens fem ressò d’una notícia apareguda el dimarts 29 de novembre a El Punt, en la que deia que set ajuntaments de la Selva interior mancomunaran esforços per fer un curs de formació de carrossers. Estem d’acord amb la iniciativa, però el que no entenem és que qui representa l’Ajuntament de Sant Hilari en aquesta trobada sigui el càrrec de confiança de l’alcalde i no el propi alcalde o algun regidor, que són els càrrecs electes. És una presa de pèl a tots els hilariencs que qui ens representa en nom de l’Ajuntament sigui una persona a sou que no ha estat escollida a les urnes i és un frau democràtic que un càrrec que no ha estat ni aprovat per ple faci les funcions de representació institucional del nostre poble.

7


Un tema pendent: les comissions de treball En el passat Ple del dia 29 de setembre, una moció presentada pel PIG proposant la creació d'unes comissions de treball sobre quatre temes que considerem estratègics pel municipi, d'interès general i que s'agrupen en dos aspectes essencials per la població com són estalvi econòmic (piscina climatitzada i estalvi energètic) i potenciació de l'economia local (centre tecnològic i turisme) va ser aparcada amb la intenció de treballar-les i consensuar-les entre els tres partits. La nostra proposta parteix de la base de la formació d'un Grup de Treball que, si hi ha la voluntat d'entendre aquesta necessitat, no és res més que la designació dels representants dels tres partits per consensuar les comissions, els noms d'aquestes, els aspectes a treballar i qui les ha de formar, tant per la part política, tècnica, associativa -si és el caso de la societat civil. Creiem que aquesta, tal com plantegem en el POUM i sobre la que hi va haver gran debat en el Ple, és la manera de fer

les coses, l'ordre lògic i necessari per treballar, de veritat, en equip. No és la forma d'entendre-ho de CiU tot i posar-se constantment la col·laboració entre partits a la boca tal com encara feien a l'últim butlletí municipal. La seva metodologia de treball obre molt poc la porta al treball en equip: ells sempre prenen la iniciativa i els altres hem d'anar a remolc. Ho plantejaven en el POUM i així també ho van fer en aquest tema de les Comissions de treball: l'única fitxa que han mogut ha estat per fer-nos una proposta totalment desviada i que desmuntava totes i cadascuna de les comissions plantejades. A més en aquesta reunió vam reclamar la presència d'ERC per tal que es convertís en el Grup de Treball que creiem necessari i que ens permeti, entre tots, decidir com tirar-ho endavant. Nosaltres creiem en aquesta forma de treball i continuarem lluitant per tal de, a dues o tres bandes, poder desenvolupar aquella proposta que, partint de la nostra moció, consensuem una majoria política.

El dia després El divendres següent a cada ple municipal el PIG organitza una xerrada per tal que qui ho vulgui pugui preguntar els dubtes que li van quedar dels punts aprovats en el plenari del dia anterior, fer propostes per a propers plens o resoldre dubtes d’aspectes relacionats amb la gestió municipal. Creiem que aquesta xerrada és una bona manera d’acostar la

política municipal als ciutadans. En el cas de l’últim ple, la xerrada es va fer a la Casa de Cultura i es van tractar temes com la moció sobre la continuació del POUM aprovada el dia anterior, la gestió de la pàgina web de l’Ajuntament o el Reglament d’atorgament de subvencions, entre d’altres temes que van despertar l’interès dels assistents.

8


Cal ajudar-nos mútuament A diari rebem informació detallada de l'euro, de la cancellera alemanya Àngela Merkel, del dèficit pressupostari i de moltes més dades macroeconòmiques, però tots recordem encara aquells que ens convidaven a consumir, gastar i endeutar-nos, i no sabem massa si els que abans ens convidaven a la disbauxa i els que ara ens fan estrènyer el cinturó són el mateixos, però és molt probable que ho siguin. La Generalitat informa insistentment que per complir amb Europa caldrà continuar minvant la despesa pública. A Catalunya, Sanitat i Educació hauran d’anar millorant encara més però amb menys recursos (i ho farem fins on sigui possible). Els nostres dirigents ens repeteixen que per mantenir l'estat del benestar aconseguit al llarg dels últims decennis ara, més que mai, cal prioritzar l'economia per damunt de tot i de tothom i els catalans, per convenciment o per por, majoritàriament, els hem recolzat el passat 20 de novembre. Les nostres autoritats monetàries també afirmen que en una societat tan globalitzada la competitivitat és necessària i vital per progressar. Raimon Panikkar explica que la paraula competitivitat és un eufemisme per dir guerra i que per anar contra el competidor, per competir amb el

competidor tenim dues paraules: una és la propaganda i l’altra és la corrupció (dos mots que no ens resulten estranys). Ingressos i despeses, superàvit i dèficit, comptes, borsa, pagarés, terminis, dietes, dividends, comissions, subrogacions, sumes, restes ... avui en dia aquests mots són lletra menuda que els entén el més desentès... i potser fins i tot ens ho creiem. Botigues buides, nòmines retallades, empreses amb moltes dificultats, acomiadaments, treballs feixucs, remuneracions magres, atur ... Hem d'estar atents i no vendre'ns la casa per anar a lloguer, que les necessitats numèriques no obliguin a desprendre'ns de bens públics, que la gestió pública no engreixi més butxaques anònimes i privades. Són moments molt difícils per a cadascú de nosaltres, temps de preocupació individual i col·lectiva, i per això ara és l'hora de tenir els ulls ben oberts per no deixar enrere als més febles i desvalguts, cal ajudar-nos mútuament perquè tots i tothom anem endavant. Potser han arribat els temps de cultivar la cultura, l’esperit i la sinceritat, de mirar per la persona i retrobar valors que hem anar deixant i oblidant. Joan Castells i Roca

9


Què vol dir ser polític? És ben cert i, en part comprensible, que avui en dia la classe política no gaudeixi d’una bona valoració per part dels ciutadans i cada vegada sigui més gran la distància entre els governants i la població. Mentre els partits polítics clàssics, amb els dirigents tradicionals, han estat dirigint el país amb més o menys encert, han anat utilitzant els diners dels ciutadans per gaudir d’uns privilegis que estan a l’abast de molt pocs. I no només ens referim a la picaresca i als fraus que han encapçalat informatius en els darrers anys sinó que han agafat, amb tota la tranquil·litat del món, els diners dels ciutadans i s’han autoimposat sous estratosfèrics, s’han assegurat el futur amb pagues vitalícies, han creat de forma imaginativa llocs de treball per a polítics desocupats, com les Diputacions o els Consells Comarcals i, per més INRI, mentre per un costat ens mostren dades creixents de desocupació dels ciutadans, han permès que als polítics amb més “fam” se’ls permetés duplicar càrrecs i, per tant, duplicar també els corresponents sous. Tot això mentre utilitzen els mitjans de comunicació com més els convé per donar sentit a allò que fan. El sistema trontolla i no hi ha pa per a tothom. És per això que ara és un bon moment per exigir-los la vocació de servei que se’ls pressuposa, medalla d’or que tots es pengen durant les

campanyes electorals. Haurien d’oblidarse de tants privilegis i dedicar-se a treballar, sobretot per als qui menys tenen. Però ja se sap, quan més tens més vols tenir. La solució que se’ls acut és... retallar drets i serveis als ciutadans i apujar impostos. La població s’ha indignat, molts col·lectius s’han unit per rebutjar aquestes mesures... però res, ells han decidit de manera unilateral no escoltar aquestes demandes ni a les persones que les formulen. Els nostres polítics s’apropien de l’etiqueta de demòcrates però actuen de manera gairebé dictatorial, aferrant-se a les seves idees i propostes, amb l’expressió “aquí mano jo” per bandera. Ha arribat el moment de canviar la manera de fer política, la societat demana als polítics que se l’escolti més, que se li permeti interactuar més en allò que els afecta en el seu dia a dia i que no abusin de la seva condició de dirigents per obtenir privilegis. Encara queda gent que creiem que algun dia pot sortir una fornada de polítics amb vocació i voluntat de servei per sobre d’altres interessos. A més, tots en sabem la recepta: només caldria un grapat de sinceritat, un polsim d’honestedat, una cullerada de legalitat i moltes dosis de sentit comú. No sembla pas tant complicat, oi?

10


El CAP tancat, i ara què? Fa gairebé 3 mesos que el CAP està tancat cada nit, des de les 21h fins les 8h del matí. Des d’un bon principi hi va haver la intenció de satisfer les necessitats sanitàries nocturnes de la Selva interior amb 3 metges, ubicats a Santa Coloma. Finalment, un d’aquests està ubicat a la vila d’Arbúcies, per donar assistència a Hostalric, Breda, Riells, Arbúcies i Sant Hilari. Aquesta decisió fins a dia d’avui ha estat innegociable. Ni les pressions dels polítics de la zona, ni les mostres de rebuig dels ciutadans ni les recollides de firmes han pogut fer recapacitar als qui, argumentant estalvi econòmic, han pres aquestes desafortunades mesures.

arribar a tots els hilariencs un formulari per registrar una valoració dels serveis d’assistència en cas que els hagin necessitat. Des del PIG vam trobar a faltar l’elaboració d’un pla d’actuació per reclamar la recuperació dels serveis que hem perdut o bé per millorar l’assistència actual, ja que durant la trobada es van enumerar un seguit d’opinions que reflectien algunes mancances. Quan finalitzava la reunió vam expressar aquest fet i vam proposar, sense èxit, que d’aquesta trobada en sortís un camí concret, basat en el sentit comú, per reclamar allò que creiem que ens manca.

Les urgències ara s’atenen via telefònica i, en funció de les explicacions de l’usuari, s’actua o bé amb una visita mèdica domiciliària o bé amb desplaçament a un centre. A Sant Hilari, durant la sessió plenària del passat setembre, es va aprovar per unanimitat una moció presentada per la Plataforma Sant Hilari Sempre Obert, que instava a crear una taula de treball formada per representants dels sectors sanitaris i dels partits polítics de la vila. Una molt bona iniciativa. S’ha realitzat la primera trobada i en un primer moment va ser molt interessant, ja que van exposar-se les diferents opinions dels assistents. Es va acordar tirar endavant una proposta de la Plataforma per tal de millorar el seguiment actual de les incidències fent

No ens cansarem de repetir que cal la unió de tots per fer més forta la nostra veu, i si es crea una taula de treball ha de ser, valgui la redundància, per definir en quina direcció cal treballar. Així, doncs, tornem a estendre la mà i ens comprometem a posar a disposició de la taula de treball els nostres recursos, el nostre temps i les nostres millors intencions per reivindicar totes aquelles mancances que vam identificar durant la mateixa reunió.

11


Fer política també és fer pedagogia Creieu que el vot de cada ciutadà val el mateix? Per altra banda, penseu que us representen els pocs grans partits que hi ha hagut tradicionalment al nostre país? O potser creieu que haurien de tenir possibilitats de créixer els partits minoritaris sense que els costi molt més que als grans? Proposem totes aquestes preguntes perquè volem explicar-vos com el sistema electoral que regeix al nostre país té conseqüències molt i molt importants per al “repartiment dels seients” al Congrés dels Diputats, al Parlament, etc. Quan es va reinstaurar la democràcia al nostre país es va considerar que era oportú afavorir als partits més grans perquè així hi havia menys partits minoritaris que aconseguirien representació i, per tant, menys fragmentació. Es creia que hi hauria més estabilitat si el “pastís” era només per a dos grans partits. El nostre sistema electoral es diu que és (en certa mesura) proporcional, parlamentari i indirecte. Una de les crítiques més importants al nostre sistema és que totes les circumscripcions electorals tenen assignats un número fix de “seients” sense valorar amb precisió el número d’habitants que tenen cadascuna. És el motiu més important pel qual pot succeir que el tercer partit més votat aconsegueixi, en canvi, la sisena posició després de repartir els “seients”. La

circumscripció electoral correspon a les províncies i aquestes són massa petites, fet que produeix distorsions molt importants comparant aquelles que són molt poblades i d’altres molt poc poblades. Una província on viuen 1.000 persones hauria d’escollir 2 “seients” i una província on viuen 10.000 persones hauria d’escollir 20 seients, cosa que no passa a la realitat. L’exemple més exagerat perquè s’entengui de manera fàcil és Ceuta/Melilla, on només elegeixen un “seient”, però és clar que no només voten un partit allà, és evident que hi haurà persones que votaran altres partits, però només la llista que guanyi aconseguirà aquest seient, TOTS els altres VOTS de TOTS els altres PARTITS no serviran per a res. Tot plegat fa que als partits minoritaris els costi molt arribar al Congrés dels Diputats, perquè només els grans partits tenen representació a totes les zones del país, o sinó, partits nacionalistes que tenen molt suport molt concentrat en un territori i allà guanyaran tots els “seients”. El sistema proporcional que tenim a l’Estat Espanyol dista molt de ser una “fotografia real” del què la població vota. Empobreix la democràcia perquè beneficia i afavoreix sens dubte als partits més grans i no ajuda a una major competència. Tots els partits polítics no estan en igualtat de condicions ni d’oportunitats.

12

Fem-ho novembre 2011  

Revista "Fem-ho" del Partit Independent de les Guilleries

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you