__MAIN_TEXT__

Page 1


Pargas Idrottsförening ägnar denna 60-årshistorik alla sina aktiva idrottsmän och kvinnor . ..


TRYGVE E. LINDQVIST

PARGAS IDROTTSFÖRENING PÄ FRAMMARSCH 19 14- 1974

UTGIVARE:

PARGAS IDROTTSFÖRENING Lf.


PIF

HYLLAR MED DJUP VÖRDNAD OCH AKTNING ALLA UNDER AREN BORTGANGNA OCH DE I KRIGEN STUPADE

Ingen nämnd - ingen glömd!


FRENCKELLSKA TRYCKERI AB HELSINGFORS 1974


Innehållsförteckning 9

Föreningens styrelsemedlemmar 1914- 1974

39

Pargas Idrottsförenings ordförandes hälsning

10

Någraallmännakonturer . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Nöjessektionens styrelsemedlemmar 19321971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

42

Knut Mannströms hälsning (intervju 1968) ..

23

Förord

Sektionerna: Några bilagor: »Sportsmän och -kvinns» (kuplett från 1937) »Pargas .... Eja vore vi dän, Harry Näsström 1945 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Friidrott 26

»Idrotten i Aboland av idag», Knut Mannström 1946 ........................ . .

28

»Piffen firar festligt fyrtio», Egil Essen 1954 ..

32

Festprolog den 6 juni 1954, Hjalmar Krokfors

34

Hälsningstal vid PIF:s 50-årsjubileum 1964, Georg Forssell ................. . ..... .

35

PIF:s bästa idrottsmän och -kvinnor 19551963

36

Innehavare av PIF:s förtjänsttecken och standar ..... .. ... .. ..... .. .. ........... 36, 37 Innehavare av övriga idrottsförtjänst- och hederstecken .. ..... ....... ........ . ..... Innehavare av Knut Mannströms ledarpokal 1959- 1973 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Fotboll ................ .. .............. 105 Skidning

27

134

Simning .... ..... . .... .. ... . . ...... ..... 158 Orientering

172

Bandy

211

Ishockey

225

Handboll

230

Gymnastik (samt historik över Pargas Svenska Kvinnliga Gymnastikförening, Senny Nylund) ............. ......... ... .. ... 247 Boxning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 258 Brottning och tyngdlyftning ............ . . 264 »På velociped»

38

44

.......................... 271

Bordstennis ....... . .................... 273 Konståkning (skridsko) .... . ...... .. ... .. 275

38

Fäktning

278


Förord

Pargas Idrottsförening går in i sitt sjunde decennium och önskar i anledning av 60-årsjubileet den 11 augusti i år utge föreliggande historik. Tanken på att sammanställa en historik över föreningens verksamhet har varit aktuell ett flertal gånger under årtiondens lopp. Redan vid tidpunkten för celebrerandet av dess 20-åriga tillvaro kommer frågan på tal, men först år 1938 - året före det planerade 25-årsjubileet - skrider styrelsen till konkreta åtgärder. En »minnesskriftskommitte» tillsätts och man inleder en aktiv kampanj för insatrP:ing av material för skrivarbetet. Men kriget spolierar alla planer på både jubileum och historik .... I mars 1945 besluter styrelsen på nytt om utgivning aven minnesskrift i anledning av att föreningen passerat 30-årsgränsen år 1944. Men av olika orsaker lyckas man inte sammanställa det för tryckning nödvändiga materialet. Det är ganska självklart att historiken igen aktualiseras, då föreningen fyller fyrtio. Också nu tillsätts en kommitte, som insamlar värdefullt material och några intresserade föreningsmedlemmar sammanställer koncentrerade översikter över de viktigaste sektionerna. Men inte heller denna gång når materialet tryckpressarna . . ... I god tid före 50-årsjubileet fattar man än en gång ett entydigt beslut om utgivandet aven historik. Men det visar sig snart att uppgiften att skriva historia över ett aktivt halvsekel kräver mer arbete än beräknat, i all synnerhet som material ännu måste uppsökas och genomgås. Och planerna på en utgivning i samband med jubileet måste skrinläggas . . . . . Förgäves söker styrelsen en författare som skulle åta sig arbetet inför 60-årsjubi1eet 1974. När jag så år 1967 - måhända påverkad av den genanta situation vi i föreningens centralstyrelse befann oss i, då historikproblemet syntes oss olösligt handlar impulsivt och lovar åta mig skriftställeriet, är det klart att jag i stort är medveten om arbetets

omfång. Men låt mig tillstå, att jag inte närmelsevis kunde förstå huru krävande det de facto skulle komma att bli. I bevarade föreningsurkunder finns många och stora luckor. Protokollböcker, ja t.o.m. årsberättelser och annat skriftligt material har spårlöst försvunnit. Och jag har därför varit tvungen att för vissa tidsperioder ty mig till tidningsreferat och muntliga berättelser av personer, som aktivt deltog i föreningsarbetet under ifrågavarande tid. Särskilt viktiga informationer har jag erhållit genom bandade intervjuer med fruar Paula Svahnström och Anna Michelsson och herrar Gösta Svahnström, Knut Mannström och Rafael Abrahamsson, för vilka jag är mycket tacksam. I detta sammanhang vill jag rikta ett varmt tack också till alla andra som beredvilligt ställt sig till förfogande med berättelser, brev, urklipp och bilder som för mig varit till ovärderlig hjälp i skrivarbetet. J ag önskar också tacka föreningens styrelse för det förtroende man visat mig under den tid jag skrivit boken och härvid förfogat över föreningens omfattande arkiv. Och må det förunnas mig att också här uttrycka ett tack till min hustru Gunnel och mina barn Johan och Teresa för det tålamod de visat under de många dagar, kvällar och nätter jag försummat dem till förmån för denna bok. Alla svårigheter till trots har skrivarbetet nu slutförts och jag vill med Pargas Idrottsförening tillägna denna historik alla forna, nuvarande och framtida »piffare». Boken har självfallet brister för vilka j ag hoppas på överseende - men i stort borde den kunna fylla sin uppgift: att för dagens PIF-generation berätta om dem, som i gångna tider fört föreningens färger med heder och hos dem som redan lämnat de aktivas led, väcka till liv minnen från kämpaglada dagar under Pargas Idrottsförenings grön-vita fana. Ekenäs i april 1974

Trygve E. Lindqvist


Pargas Idrottsförenings ordförandes hälsning När Pargas Idrottsförening nu går till att celebrera sin 60-åriga tillvaro är vi samtidigt i tillfälle att fullfölja det vi länge planerat och nå det mål vi så länge haft, nämligen att ge ut en föreningshistorik. Redan till SO-årsjubileet hade styrelsen beslutat att utföra detta arbete, men på grund av många olika faktorer kunde planerna inte då genomföras. Med desto större glädje kan Piffen nu till sitt 60årsj ubileum ge ut denna historik. På föreningens vägnar vill jag därför i detta sammanhang tacka författaren, vår medlem Trygve Lindqvist, för det omfattande och förtjänstfulla arbete han utfört. Samtidigt tackar jag även alla andra medlemmar, som hjälpt till med insamling, kontroll och komplettering av det digra materialet. Sex årtionden är mänskligt sett en lång tid och såsom av denna bok framgår, har det inom denna period rymts både medgång och motgång för vår förening . Idrottsintresset har gått i vågor och haft olika tyngdpunkter. Föreningen har försökt anpassa sig till dessa förhållanden genom att inom olika sektioner bjuda alla intresserade möjligheter att utöva önskad form av idrott. Många fina resultat har under årens lopp uppnåtts. Dessa har sporrat andra och därigenom på ett glädjande sätt hjälpt föreningen att arbeta för huvudmålet, nämligen att få så många ungdomar och även äldre personer som möjligt med i kamratkretsen och bjuda på sund och god fritidssysselsättning i idrottens och motionens tecken till glädje och hälsa för alla medverkande. Just omfattningen av materialet i denna historik gör, att jag vågar påstå, att föreningen någorlunda lyckats få »bredd» på sin verksamhet till förmån för hela bygden. I vår tid, då pressen på ungdomen är stark och möjligheterna till olika både nyttiga och mindre nyttiga verksamhetsformer är talrika, är en idrottsförenings uppgift kanske ännu större, men också svårare. Laganda, kamratskap och kondition är faktorer som alla flickor och pojkar skulle behöva för sin fysiska och psykiska utveckling. Arbetet inom en förening löper dock inte av sig självt. Det behövs ledande funktionärer och instruktörer, ja det behövs ett uppoffrande arbete av alla medlemmar också utanför idrottsplanerna.

Föreningens ordförande 1965-tillsv. jiirgen SchmiJt.

Piffen har genom årtionden haft förmånen att ha många idrottsvänner som osjälviskt ställt sin tid och sitt kunnande till föreningens förfogande. Med glädje kan jag konstatera, att inte heller i dagens läge, då en materiell livsinställning och pengar allt hårdare konkurrerar med ideell frivillig verksamhet, saknas den hjälpande villiga handen bland Pargas Idrottsförenings medlemmar när det gäller att göra en frivillig insats. Med dessa ord riktar jag en tacksam jubileumshälsning till alla Piffens medlemmar, både nuvarande och tidigare ledare, funktionärer och aktiva idrottare, samt överhuvudtaget till alla våra idrottsvänner och gynnare. J ag hoppas på en fortsatt god sammanhållning och önskar föreningen en framgångsrik verksamhet under kommande årtionden. jurgen Schmidt

[10]


Några allmänna konturer .... Då initiativtagarna till Pargas Malms Idrottsförening med veterinär Fredrik Svahnström i spetsen den 29 juli 1914 samlas för att besluta om föreningens grundande, är det väl knappast n ågon som ens i sin livligaste fantasi kan drömma om att deras sammanslutning skulle bli så stor och så livaktig som den idag, sextio år senare, de facto är. Måhända kan man fastsl å, att föreningen kom till världen i en för idrotten i vårt land högst behaglig tid, med andra ord just då den som allra bäst behövdes för att erbjuda ynglingar i Pargas en god och sund sysselsättning och en berikande konkurrens till de redan existerande idrottsföreningarna i Aboland. Förvisso är tanken på organiserad idrott dock inte helt ny på orten, ty redan ett decennium tidigare, närmare bestämt den 25 juli 1903 fattas beslut om bildandet aven )}kombinerad segel- och idrottsförening under namn af Pargas Segel- och Idrottsförening)} (citatet hämtat ur ifrågavarande förenings stiftelseurkund.) Om denna, Pargas Idrottsförenings föregångares tillkomst skriver dess första mötesordförande och sekreterare John Lauren i föreningens protokollbok den 28 juli 1903 bl.a. följande: )}Med frågan )}Kunna och böra ungdomsföreningarna arbeta för idrottens befrämjande på landsbygden?)} i färskt minne redogjorde ordföranden i korta drag, att just denna förening kanske bättre än ungdomsföreningarna kunde omhulda idrotten och väcka intresset för densamma hvarför också följande fråga upptogs till diskussion: )}Är det möjligt att inom segelföreningen bilda en med densamma förenad idrottsförening?)}. Diskussionen blev rätt liflig och efter många meningsutbyten tycktes det allmänna intresset gå därhän, att en paragraf för idrottens befrämjande borde upptagas i stadgarna. Och ser man saken från den praktiska sidan, så ligger det nära ti11 hands, att en segel- och idrottsförening, trots olika syften dock med lätthet kunna förenas. - Om sommaren kunna de icke båtägande medlemmarna föranstalta uppvisning i rodd, skjutning, kulstötning etc. under det seglatsen försiggår, och om vintern, då segelsporten ej kan bedrifvas, kunna alla öfva sig i skidning, skridskoåkning och andra vintersporter. - Segelföreningen som har till sin uppgift att modifiera de nu gängse mindre

Under åren 1905- 1907 samlade Sigfrid Engblom ett gäng pojkar omkring sig och ledde dem i stavgymnastik. Gruppen var i livlig verksamhet tills ledaren (längst t.h. i första raden) lämnade orten.

praktiska skärsgårdsbåtarna samt segelsportens höj ande i allmänhet, blir således kombinerad med en idrottsförening och bär numera namnet )}Pargas Segel- och Idrottsförening)}. Då emellertid föreningen för första gången hade sitt sammanträde, kunde inga vidare frågor diskuteras, hvarför man öfvergick till väljandet af en interimsbestyrelse, bestående af följande fem medlemmar: Oskar Rydman Nilsby, Sigurd Söderlund Kapellstrand, J. Engblom Malmen, C. Carlsson Holmo och John Lauren Pjukala. Till suppleanter valdes: Karl Ljungqvist Malmen, J . S. Granlund Skräbböle och Karl Söderström Malmen. . . . . Efter diskussionens slut höjde ordföranden ett trefaldigt hurra för den nya föreningen)}. Pargas Segel- och Idrottsförening kommer trots allt att huvudsakligen ägna sig åt segel- och roddtävlingar och bara några få friidrotts-, kälkåknings- och skidtävlingar arrangeras under dess knappt fyra år långa livstid. Och någon ordnad träningsverksamhet förekommer he11er inte. Det är ungdomsföreningarna som handhar den egentliga idrottsverksamheten och lockar ynglingarna med i övningar och kamp om ära och pris. Belägg härför ger bl.a. författaren Johannes Cederlöf i sin bok )}Den rikaste stundem, utgiven efter hans död våren 1974. I återgivningar av hans dagbok från år 1910 kan man läsa bl.a. följande : Den sommaren nådde

[11]


idrottsrörelsen på allvar ut till min hemtrakt. I dagboken för 3 juli skrev jag: >}Nu har jag anmält mig till ungdomsföreningens idrottsövningar på en flack och jämn ängsplätt nedanför Lilltervo Södergård, ungefär mitt emot folkskolan iDomarby>}. Där övade vi oss sedan de följande somrarna i friidrott, främst höjd- och längdhopp, tresteg och kulstötning, möjligen också spjut. Inga lovande energi- eller muskelknippe n fanns i vår skara, resultaten var anspråkslösa. Såpass intresserad var jag dock, att jag studentsommaren 1911 köpte en kula och dessutom riggade upp hoppställningar på vår egen strand. Mest lade jag an på trestegshopp. De andliga idrotterna övervägde dock. J ag bör ej lämna onämnt, att jag just denna sommar började >}mtillra>}, d.v.s. följa dansken J. P. MUllers system, som då var i ropet, enligt hans bok om dagliga kroppsövningar. Utan att alltför mycket snava över principer kan man väl föra detta till den idrottsliga sektorn. J ag följ de systemet ganska envist i tre ån>. Och under denna tid aktiva skidlöparen och cykel åkaren, ännu i Pargas levande Gösta Svahnström, berättar i en intervju med historikförfattaren, sommaren 1968 om hårda duster i skidspåret och på landsvägarna - särskilt i samband med midvintertingen och sommartingen i Västfinska U ngdomsförbundets regi. Sina första idrottspris tar han i skidtävlingar i Abo, vilka arrangeras av Abo Idrottsvänner, Turun Riento och Turun Urheiluliitto år 1907. Följande år är han med i skidtävlingar i samband med midvintertinget i Kimito och 1909 i samma tävlingar i Pargas. Denna sistnämnda vinter deltar han också i Pargas Segel- och Idrottsförenings skidtävling på isbana och på sommaren första gången i velocipedåkningstävlingar. Ar 1911 ställer han upp i skidorienteringstävlingar i Abo och två år senare i terränglöpningstävlingar också de i Abo. Tävlingar arrangeras sålunda i rätt många olika former under denna idrottens uppvaknandets tid. Gösta Svahnström, som senare kommer att medverka till Pargas Malms Idrottsförenings frammarsch efter grundläggningen, är en av de många pargasynglingar, som i brist på organiserad idrottsverksamhet på hemorten tyr sig till tävlingar och idrottsutbyte främst i Abo. Tidningen Västra Finland berättar den 4 mars 1913 om midvintertinget i Nagu bl.a. följande: >}Söndag kl. 9 på morgonen vidtog andra dagens program med skidtävlingar ungdomsföreningarnas representanter emellan. Pargasborna hade på allvar beslutit att upptaga kampen med Nagu-sportsmännen om äganderätten till IFK:s vandringspris, vars öde nu skulle avgöras. Naguborna hade nämligen erövrat pokalen

tre gånger å rad i sommaridrott och två gånger i skidning och gällde det nu att taga den för tredje gången. I nagubornas led voro alla gamla med. I pargaslaget åter såg man bland andra den redan från skoltiden kända skidlöparen och. sportsmannen, veterinären Fredrik Svahnström,. som ännu ville visa att han ej legat av sig. Banan var kuperad och mätte sex km och skidades tvenne gånger. Resultaten blev o förvånansvärt goda och visa i sin mån att skidsporten småningom går framåt även ute i skärgården. Som första man inkom Gösta Svahnström från Pargas, som under andra varvet något distanserat sina farliga medtävlare. Som andra man inkom åter Ceres Andersson ... . . Resultat: 1) Gösta Svahnström Pargas 48 min 2) Ceres Andersson N agu 48 min 30 sek 3) John Svahnström Nagu 49 min 19 sek 4) Erik Aalto Nagu 51 min 45 sek 5) Fredrik Svahnström Pargas 54 min 26 sek 6) Hugo Henriksson N agu 55 min 50 sek 7) Arvid Johansson Pargas 58 min 47 sek. Under denna tid, berättar Gösta Svahnström, att han blev något av bergsingenjör Emil Sarlins >}skyddsling>}. Sarlin ville på allt sätt uppmuntra Svahn-

Gljsta Svahnström plockar bla/1d sina tävlingspris och medaljer från seklets början sommaren 1968 j Pargas.

[12]


Inval av hedersledamot försiggår å allmänt sammanträde medels sluten omröstning och minst 4/5 röstpluralitet. § 3. Medlem erlägger i inträdesavgift 1 mark samt en årsavgift, vars storlek för ett år i sänder å årsmötet bestämnes. Så kallade understödjande medlemmar äro befriade från inträdesavgift men erlägga en årsavgift av Fmk. 10:- . Medlem, som en gång för alla erlägger 40 mark eller under 15 år sina årsavgifter, är därefter ständig medlem och såsom sådan befriad från alla vidare avgifter.

ström till skidträning och flitigt tävlande. Han hjälpte med »köron> (stock) för Pargas Kalkbergs Ab och skänkte t .o.m. privat ett par skidor som uppmmltran, då framgångarna började visa sig. Svahnströms lovande skidkarriär avbryts år 1918 av inbördeskriget, och »man hann inte med idrott det året, alla idrottsmän måste bara tänka på att hålla sig i livet» säger han själv. Och definitivt slut är hans skilöparbana, då han följande år råkar ut för en olycka. Vid trösknings arbete på prostgården krossas den ena armen i tröskverket och måste omedelbart amputeras ..... Gösta Svahnström gavs aldrig möjlighet att följa brodern Fredrik mot stjärnorna på idrottens vädjobanor, även om goda förutsättningar härför fanns . Den 12 juni 1913 inbjuder Västfinska ungdomsförbundet till tävling om tidningen Västra Finlands vandringspris, vilket instiftats samma år och som uppställs »för tävlan i fri sommaridrott och distansskidriing för föreningar som tillhör Västfinska Ungdomsförbundet». I tävlingarna som hålls i juli deltar bara Dalsbruks UF, Nagu Lil1andets Sportförening och Nagu UFo Den 8 juli samma år instiftar Abo Avdelning ett vandringspris i löpning mellan Sydvästra Finlands svenska undgoms- och idrottsföreningar (100 m, 400 m och 1500 m) . Tävlingarna hålls tre veckor senare i samband med den sommarfest som ordnas i Idrottsparken av Akademiska sommarkursernas bestyrelse. orra Pargas UF är med, men finns ej representerad i de resultatlistor som publiceras över de bästa prestationerna. Nagu Lillandets Sportförening och Abo IFK delar lagsegern. agu är starkt främst tack vare John Svahnström och Sergei Andersson. Detta är i stort sett situationen på den åboländska idrottsfronten, då Pargas Malms Idrottsförening sommaren 1914 föds och börjar fostra sina allra första idrottsmän. Vid det konstituerande mötet den 1 augusti föredras detaljerade stadgeförslag, som godkänns och man besluter att omedelbart ansluta föreningen till Finlands Svenska Gymnastik- och Idrottsförbund, vilket grundats två år tidigare. De första stadgarna får följande utseende:

§ 4.

Rösträtt äger inom föreningen envar medlem, som erlagt stadgade avgifter.

§ 5. Föreningens kvinnliga medlemmar äga rätt att bilda en separat avdelning och utse inom sig en styrelse av tre personer, vilka hos den ordinarie styrelsen bevaka damavdelningens intressen. § 6. Medlem som medvetet brutit mot heder och god sed och därigenom skadat föreningens anseende, kan skiljas från föreningen genom beslut fattat å allmänt möte. §

7.

1) Föreningens angelägenheter handhavas av: en styrelse, bestående av 7 ledamöter, vilka jämte tre suppleanter väljas för ett år å klubbens årsmöte. 2) Ordförande väljes av föreningen samfält; styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare, kassör, intendent och klubbmästare. 3) Styrelsen är beslutför när minst 5 ledamöter äro närvarande. Beslut fattas medels enkel röstpluralitet. Vid lika rösttal avgör ordförandens röst. § 8. Styrelsen äger rätt att utse funktionärer vid föreningens tävlingar, i dess sektioner och komitteer. § 9. Föreningen sammanträder till årsmöte i februari månad och på kallelse av styrelsen till allmänt möte så ofta förhållandena det påkalla. § 10. Föreningens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skola före den 15 januari varje år vara avlämnade till revisorerna, vilka senast den 1 februari böra till styrelsens ordförande avgiva rapport över vad vid revisionen förelupit. § 11. Vid å rsmötet, varom föreningens medlemmar böra underrättas minst två veckor i förVäg, behandlas följande ärenden : 1) Styrelsens å rsberättelse; 2) revisionsberättelsen; 3) beslut angående ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen; 4) val av ordförande; 5) a) val av övriga styrelseledamöter, samt b) styrelseuppleanter; 6) val av två revisorer och två revisorsuppleanter; 7) behandling av eventuellt förekommande ärenden.

§ l.

Pargas Malms Idrottsförening, stiftad år 1914 och svenskspråkig, har till uppgift att genom härdande kroppsövningar väcka och sprida intresset för idrott och fysisk kultur i allmänhet. § 2. 1) Person, som önskar inträda i föreningen, har att därom hos styrelsen anhålla och äger styrelsen rätt att godkänna eller avstyrka. 2) Till hedersledamot kan inväljas person, som gjort föreningen eller idrotten i allmänhet avsevärda tjänster.

[13]


§ 12. Beslut fattas medels enkel röstpluralitet utom då fråga är om ändring av föreningens stadgar eller om dess upplösning, då minst 4/5 röstpluralitet erfordras för besluts giltighet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lottning må avgöra.

§ 5. Föreningen bes10t ansluta sig till Finlands Svenska Gymnastik och Idrottsförbund. § 6. Föreningen beslöt ansluta sig till Finska Simförbundet.

§ 7. Arsavgiften för år 1914 fastställdes till Fmk. 2:-.

§ 13 . Förslag till ändring av dessa stadgar böra inlämnas till styrelsen och har denna att utlysa allmänt sammanträde i och för frågans behandling . Sådant beslut om ändring är i cke giltigt därest det icke omfattats av stadgad pluralitet vid två med minst tre månaders mellantid följande sammanträden .

§ 8. Ordföranden och sekreteraren befullmäktigades att ansöka om stadfästelse av stadgarna. § 9.

Att justera protokollet utsågos herrar Ape Lönn och Knut Westerlund.

Dessa stadgar antog os av Pargas Malms Idrottsförening vid konstituerande sammanträde den 1 augusti 1914.>}

In fidem : John Pettersson

§ 3. Följande personer antecknade sig som medlemmar av föreningen: Axel Neittamo Norrby Malm Gunnar Stenmark Storgård Södergård Knut Westeriund Norrby Malm John Pettersson Ybbersnäs Emil Abrahamsson Ma1mep. Paul Öhman Malmen Pjuka1a John Lauren Gösta Löfgren Storgårä Norrgård Lennart Karlsson Malmen Isak Johansson Levo E lon Hällund Malmen Verner H ermansson Bläsnäs J ohn Johansson Skräbböle Valter Stenström Pjukala Ape Lönn Malmen E mil Sarlin Furuvik Hugo Forsell Ljungby Erik Stenvall Pjukala Jarl Stenvall Fredrik Svanström Malmen Yrjö Grönros Otto Eklund G. Alfr. Fors J . W. Karlsson Johannes Sundell Limberg Henrik Wolff Malmen Walter Stenmark Parsby Gunnar Blessing Bläsnäs J ohn Johansson Ivar Ekström Gideon Gustafsson Loskarnäs

Justerat: EmilSarlin

Ape Lönn ](nut Westerlund

Il'titiativtagaren till PMIF Fredrik Svahnströrn.

Av föreningens första styrelsemedlemmar har åtminstone Emil Sarlin och Alfred Forss deltagit aktivt i Pargas Segel- och Idrottsförenings verksamhet. Då Pargas Malms Idrottsförening den 4 novem ber samma år intas som medlem i Finlands Svenska Gymnastik- och Idrottsförbund har Sydvästra Finland fått sin genom tiderna första legaliserade idrottsförening på landsorten. Verksamheten kommer genast igång och redan följande sommar lyckas man på talko och med

§ 4. Till ordinarie ledamöter i föreningens styrelse valdes interimsstyrelsens medlemmar: Herrar Emil Sarlin, G. Alfr. Fors, Yrjö Grönros, Fredrik Svanström, Valter Stenmark, Gösta Löfgren och John Pettersson. Suppleanter b1evo herrar Ape Lönn, Axel N eittamo och Gunnar Stenmark. Till föreningens ordförande utsågs ingeniör Emil Sarlin; till revisorer herrar C. Hj . Jeanson och J . W. Karlsson, till revisorssuppleanter herrar Elon Hällund och Knut vVesterlund.

[14]


Fijrenit~gens

första ordförande Emil Sarlin 1914-1920.

Föreningens ordförande 1923- 1924 Alfred Tömroos.

Föreningens ordförande 1921- 1922 Carl-Hjalmar f emmon.

Föreningens ordförande 1925- 1931 Brynolf Mickelsson .

[IS]


Skyddskåren, med Brynolf Mickelsson som ledare och instruktör. Man kan säga att föreningens verksamhet »ligger nere» ända fram till år 1930, då Knut Mannström som ung ekonom flyttar till Pargas och i egenskap av aktiv idrottsman (hastighetsåkning på skridsko och friidrott) efterlyser idrottsliga aktiviteter. Helt visst kan man påstå att Mannström kommer med friska fläktar - hans initiativrikedom, energi och målmedvetna planer får till stånd verkliga virvelvindar bland det sovande idrottsfolket ... .. Piffens verksamhet kommer igång p å nytt med ett ryck! Verksamheten fördelas på tre sektioner en allmän idrottssektion, en bollsektion och en simsektion. Knut Mannström inväljs tillsammans med Alfred Törnroos, Harry Rinne, Armas Laaksonen, Lars Palin och Evald Karlstedt i centralstyrelsen, som detta år och ännu följande år leds av Brynolf Mickelsson. Mannström bhr ordförande år 1932 och manar till allt större aktivitet. Medlemsantalet går upp mycket snabbt och träningsoch tävlingstillfällena utökas. För uppgifter om den »mannströmska» eran hänvisas till särskild intervju med hedersordföranden i denna bok. I övrigt följer en koncentrerad översikt av föreningens verksamhet i allmänhet fr.o.m . år 1932 i form av mer eller mindre direkta citat ur centralstyrelsens (CS) protokollböcker och årsberättelser:

ekonomiskt stöd av Pargas Kalkbergs Ab iordningställa en idrottsplan invid samskolan. Friidrottstävlingar utlyses. Fotbollsmatcher, simpromotioner och soareer avlöser snart varandra i snabb takt. Det är rappa tag från allra första början! Men tyvärr är de skriftliga urkunderna om föreningens verksamhet mellan åren 1914- 1920 synnerligen få och bristfälliga - dessa förstördes under inbördeskriget - och att ge en fullt korrekt bild av förhållandena är därför sj älvfallet ganska vanskligt. Det är dock klart, att PMIF som år 1916 döps om till Pargas Idrottsförening (PIF) startar under synnerligen gynnsamma förhållanden . Intresset för idrott är stort och särskilt i Emil Sarlin och Fredrik Svahnström får föreningen ledare av den rätta kalibern. Två personer med förståelse och vidsynthet, men samtidigt diplomatisk slagkraft och auktoritet. Förvisso hade verksamheten inte blomstrat upp till hög nivå redan inom några år efter starten om icke krigsåren 1917- 1918 brutalt hade avbrutit - ja t.o.m. förbjudit all verksamhet inom föreningen. Denna tid ger föreningen svårläkta sår och det dröjer ända till år 1921 innan arbetet på nytt kommer igång, nu under ledning aven helt ny styrelse och med C. Hjalmar Jeansson som ordförande. Men idrottens renässans i Pargas blir mycket kort. Jeansson avlöses som ordförande år 1923 av Alfred Törnroos och följande år tar Brynolf Mickelsson över. Men verksamheten tynar sakta av och upphör småningom helt. På enskilt initiativ förmår man dock hålla simkurserna igång. I övrigt domineras all idrottsverksamhet av

1932

4 mars Nöjessektionen tilkommer. Frågan om bildandet aven damsektion bordläggs. 6 maj Föreningen tar ståndpunkt till samarbetet SFI & DL och man ondgör sig i skarpa ordalag över ett upprop i det finskspråkiga idrottsorganet Drheilulehti, där de eventuella svenska olympiarepresentanterna uppmanas att förfjnska sina fäderneärvda namn .... I ett brev till SFI meddelar Knut Mannström senare: »Förslaget qm de svenska idrottsmännens namnförfinskning anse vi vara ett hugskott av krass nationalism och kan såsom sådan icke ens komma under diskussion. Vi tillåta oss föreslå att SFI såsom sådan blir medlem i DL. Däremot borde föreningar, som äro anslutna till SFI icke bliva medlemmar uti DL. Detta förslag borde, synes det oss, kunna accepteras av alla parter. I den händelse att en sådan överenskommelse icke kan fås till stånd på nyssnämnd bas anse vi att SFI har en så stor uppgift att fylla för den svenska stammens fysiska fostran i vårt land, att det icke bör upphöra att existera, utan fortsätta i sitt arbete även med risk för isolation. De enskilda svenska stjärnidrottsmän, som så önska, böra emellertid beredas tillfälle att jämväl tillhöra det finska DL. I de~ händelse någon eller några av

Föreningens ordförande 1932-1957 Knut Mannström.

[16]


SFI:s föreningar ansluta sig till UL äro vi dock beredda att kvarstå i förbundet trots därmed förbunden isolering». 15 nov PIF anmäls till socialministeriet för inregistrering och ansluts till Finlands Bollförbund (FBF) och Finlands Skidförbund (FSF).

1934 11 - 12 aug 20-årsjubileum och de första SFIM i friidrott i Pargas . 18 sept Gymnastiksalen i PKAB:s nya ekonomiebyggnad, Manegen öppnas för Piffens träningsverksamhet. 8 dec CS besluter att en skridskobana skall anläggas på idrottsplanen. 1935 25 j an Emil Sarlin kallas till hedersmedlem i föreningen. Damsektionen bildas och får följande styrelse: Margareta Wiss, Elsa Törnroos och Valborg Sjölund. En ungdomsavdelning bildas med Brynolf Mickelsson som ordförande. Förtjänstmärkena i silver och guld instiftas. 3 apr Lösegendomen brandförsäkras till ett värde av 10.000 mk. 10 juni Knut Mannström och Brynolf Mickelsson erhåller friidrottsdomarlicens av II klass. 4 sept Pargas Svenska Kvinnliga Gymnastikförening ansluts till PIF. 1936 31 jan En sjukhjälpsfond bildas. Fonden skall användas för hjälp åt föreningens medlemmar vid sjukdom och olycksfall.

1937 12 jan Brottning och boxning upptas officiellt på föreningens program. 30 jan PIF ansluts till Brottnings- och Boxningsförbllnden. . 6 apr Knut Mannström, Armas Karlsson och Carl-Gustav Holmström utses till redaktion för klubbtidningen »Piffem>, som skall utges med sex nummer per år med provnummer i juni. 6 maj PIF blir medlem av Skridskoförbundet. 22 sept PIF blir medlem av Cykelförbundet. 20 dec CS besluter att föreningens nya klubblokal skall öppethållas för medlemmarna och man anhåller om klubbkaferättigheter.

1938 20 jan PIF återfår originalprotokollet för PMIF:s konstituterande möte den 1 augusti 1914. 22 jan Klubblokalen invigs. Lokalen är en gåva av PKAB. 31 jan Tyngdlyftningen upptas officiellt på föreningens verksamhetsprogram och inordnas i brottningssektionens arbete. 25 maj Underhandlingar inleds med Sundbybergs IK i Sverige om en klubbkamp i friidrott. 25 - 26 juni Sundbybergs IK besöker för första gången Pargas och den första internationella klubbkampen föranstaltas. 4 juli Simskolan öppnas i den nya siminrättningen i Djupviken. 25 juli Klubbmästerskapsmedaljerna instiftas. 7 aug Siminrättningen i Djupviken invigs. 11 okt CS besluter att anskaffa en klubbfana. 3 nov CS noterar att klubbkaferörelsen »månatligen uppvisar betydande fä'rluster» främst på

Klubblokalens invigning den 22 januari 1938. Knut Malmström {under klockan} håller invigningstalet.

[17]


Nya Idrottsplanen i Pajback tar form.

grund av låg besöksfrekvens. Man besluter om ett lotteri (5.000 lotter) till förmån för PIF:s deltagande i en klubbkamp mot Sundbybergs IK i Sverige somrnare 1939. Arbetena på den nya sportplanen i Pajback inleds.

1939 6 aug PIF möter Sundbybergs IK i friidrott i en första klubbkamp på utländskt botten. 15 sept »På grund av rådaude politiska förhållanden uppskjuts det planerade 2S-årsjubileet».

1940 3 mars Det första sorgebudet kommer från krigsfronten . Lauri Saarinen stupar .. . . och inom samma vecka stupar ytterligare tre föreningsmedlemmar. 26 juli Arsmötet besluter att en »tavla av kalksten upptagande namn, födelseår och dagen då de gjutit hjältedöden anskaffas och förvaras i föreningens klubblokal». Tavlan gäller de i 1939- 1940 års krig stupade föreningsmedlemmarna. 5 nov Hos folkförsörjningsnämnden »anhålles om licens för inköp av tre kg socker och ett och ett halvt kg kaffesurrogat per vecka, avsett att användas på klubbkafeeb>. 14 dec Minnestavlan över de stupade idrottskamraterna avtäcks i klubblokalen. 16 dec »Beslöts att till Sundbybergs IK sända verket »Finland i krig» såsom nyårshälsning och såsom tack för det hälsningstelegram, som nådde föreningen jultiden 1939 under brinnande krig».

1941 »Aret 1940 hade av lättförstådda skäl i idrottsligt

avseende blivit ett anspråkslöst år. Vi hade dock skäl att vara glada att vi trots allt kunde samlas i idrottens tecken. Föreningens styrelse hade i sin berättelse över verksamheten för sagda år uttalat förhoppningen om, att året 1941 skulle ge ett gott idrottsligt utbyte. Likaså heter det i SFI:s cirkulär av 5.4.41: »Idrottsdagen skall i år i alla avseenden bli en fullträff för SFI och dess föreningar. Det är det mål vi gemensamt skola gå in fön>. Början såg också lovande ut. Skidsporten och bandyn kunde utövas i full utsträckning. Varje helgdag anordnades otaliga skidtävlingar landet runt och det röda nystanet rullade flitigare än någonsin förut på skridskobanorna. Och när våren kom och drivorna smalt vimlade det av idrottsfolk i skog och mark. Det var gångare, orienterare och terränglöpare som nu kommit i turen och idrottade av hjärtans lust. Men hotande åskmoln började redan samlas vid den östra horisonten och just när idrottens högsäsong stod i full blom, kom åter kallelse till samling under fanorna. Det vore orätt att säga, att det vita kortet eller telefonbudet denna gång kom oväntat. Under vårens lopp hade man redan på känn vad som komma skulle. Tysklands och Rysslands konjukturbetonat vänskapliga relationer försämrades snabbt och det såg ut att vara bara en tidsfråga, när det skulle uppstå en öppen konflikt. Febrila förberedelser hade sedan länge igångsatts vid vår östra gräns och det gällde därför för vårt land att stå på sin vakt och att vid behov åter en gång slå till . Mitt under en härlig solskenssöndag den 15 juni slogs alarm. Det man hade anat och talat om man och man emellan höll på att bliva verklighet. Det stora tillfället hade kommit, då de i fredsslutet 1940 förlorade områdena skulle återtagas. Nu stodo vi inte längre

[18]


ensamma utan hade världens starkaste militärmakt som bundsförvant i den kamp som var oundviklig. Löpbanorna och bollplanerna avfolkades på ett slag. Våra idrottspojkar drogo ut för andra gången. Av dem som på sommaren 1941 lämnade fredens värv för att skydda landets gränser fingo några aldrig mera återvända. Bland dessa var föreningens energiska och omtyckta mångåriga sekreterare kaptellen, ekon.kand. CarlGustav Holmström, vars förtidiga frånfälle är en stor förlust för föreningen .. . Aret 1941 kunde av känd orsak icke ge ett lika gott idrottsligt utbyte som tidigare normala år. N ågra tävlingar höllos, men så snart inkallelserna började, kan man säga att nästan all idrottslig verksamhet avstannade . .. >} (citat ur årsberättelsen) .

landet, varför sammanlagt 22 medlemmar stupat under krigen. Deras minne hedrades med uppstigning och en stunds tystnad>}. De stupade: Helmouth Blomqvist, Helge Ekroth, Jarl Eriksson, Bertil Fröberg, Gunnar Grandell, Rurik Hagman, SvenErik Hagman, Hilding Hellström, Carl-Gustav Holmström, Birger Hägerstrand, Reinhold Jeansson, Rafael Johansson, Donald Key-Aberg, ils Lindström, Elis Peltola, Lauri Saarinen, Jan-Erik Sjöblom, Kaj -Gustav Sjöblom, Berndt Strömborg, Börje Sundell, Olof Söderström och Eino Takkunen. Knut Mannström väcker förslag om bildande av en oldboyssektion. Förslaget omfattas och sektionens första styrelse får följande sammansättning: Harald Engberg, Sigurd Mannström, Anders Bäcklund och Brynolf Mickelsson. Denna sektions verksamhet liksom också damsektionens och ungdomsavdelningens integreras i stor utsträckning i friidrotts-, boll-, skid- och orienterings-, bandy- samt simsektionens arbete. Representationslaget i bandy avancerar till mästerskapsserien. 28 mars Föreningens 30-årsjubileum celebreras i efterskott med jubileumstävlingar i samband med invigningen av den nya sportplanen. CS besluter att ersättning skall erläggas för förlorad normal arbetsförtjänst till föreningsmedlemmar, som med styrelsens medgivande utsänts att representera föreningen . 1 okt Frågan om bildandet aven idrottsnämnd av medlemmar från PIF och AlF-föreningen Rehti samt en representant från PKAB, vilket äger idrottsanläggningarna på orten, diskuteras.

1942 >}För vår förenings vidkommande har året 1942 på grund av angivna orsaker i idrottsligt hänseende varit ett anspråkslöst år. Dock finns det en vädjobana, på vilken våra gossar fört föreningens färger med en heder och ära, som står över allt beröm. I fost erlandets tjänst, vid fronten och på havet, ha de fyllt sin plikt .. . .. .>}

1943 19 mars Friidrottssektionen och ungdoms~vdel­ ningen sammanslås. Arsberättelsen konstaterar: >}I kullen vid hembygdens åldriga tempel ha tre medlemmar i år bäddats ner».

1944 29 febr Bollsektionen blir enda fristående sekt ion, sedan de övriga sektionerna sammanslagits t ill >}en sektion för övriga idrottsgrenar». 27 nov Finskspråkiga medlemmars förslag om inrättandet aven finsk sektion diskuteras på CSnivå. Ärendet bordläggs tillsvidare. 8 dec De olika sektionerna återupprättas och föreningen får följande sektioner: friidrott, skidning och orientering, boll, sim, ungdomsavdelning, brottning och viktlyftning, boxning, nöjes- och damsektion. E n kommitte tillsätts för utredning av frågan om inrättandet aven finskspråkig sektion.

1946 20 febr Knut Mannström får i uppdrag att undersöka möjligheterna att anskaffa en festplats för föreningen för sommaren. 21 febr Boxnings- och brottningssektionerna sammanslås till en kraftidrottssektion. 27 mars CS besluter att bilda en underavdelning på Holmo, vilken >}Qrganisatoriskt och representativt skulle representera föreningen». Ombudsmannen får i uppdrag att utarbeta förslag till regler för PIF:s byaavdelningar och byaombud. 7 maj Frågan om fotbollsspelarnas olycksfallsförsäkring diskuteras ingående. >}På grund av föreningens ytterst ansträngda ekonomi ansåg den sig icke kunna bekosta försäkringen. Föreslogs att bollsektionen skulle försöka samla ihop de erforderliga medlen genom fester eller dylikt, varefter styrelsen på nytt skulle behandla frågan och ordna densamma>}. Möjligheterna att för sommaren få hyra Munk-

1945 15 jan Pargas Kalkbergs Ab:s nyanställda idrottsinstruktör Hans Sjöstedt väljs till PIF:s ombudsman. 8 febr Arsmötet: >}Föreningens ordförande Knut Mannström förklarade mötet öppnat. Under år 1944 hade sex medlemmar offrat sina liv fÖr foster[19]


vikens festplats undersöks. Tillsvidare hålls föreningens fester utomhus på gamla sportplanen. 3 juni En akut förtroendekris mellan de aktiva och CS diskuteras och utageras i samförstånd. 27- 28 juli SFIM i Pargas. Ca 100 deltagande friidrottsmän, bland dem E uropa-mästaren Bertel Storskrubb.

1947 19 febr Alfred Törnroos utses till hedersmedlem i föreningen. Föreningens stadgar ändras. 15 april Ombudsmannen Hans Sjöstedt avgår och flyttar från orten. CS antecknar att föreningen låtit sig representeras vid kommunalfullmäktiges sammanträde för bildande av ett ungdomsråd. 13 aug CS konstaterar att damsektionen tagit upp handbollsspelet på sitt program och inom sektionen bildat en handbollsavdelning.

1948 8 - 9 febr Helge Eriksson vinner junior-FM tyngdlyftning i Hyvinge. 12 sept FSOM i Pargas

1

10 dec CS besluter om anskaffning av föreningsfana och bordsstandar. Fanan skall spikas i samband med föreningens 40-årsjubileum 1954. 31 dec Ombudsmannen Helge Blåberg avgår från sin tjänst.

1954 26 april Egil Essen utses till ombudsman. 5 - 6 juni 40-årsjubileum med följande program: Lördagen den S juni kl. 14.30 Uppvaktning vid hjältegraven 15.00 Jubileumshögtidlighet (Föreningshuset) Uvertyr Hälsningstal (Knut Mannström) Festprolog (Hjalmar Krokfors) Fanspikning Avtäckning av de stupades minnestavla Utdelning av förtjänsttecken Uppvaktningar Vårt land 17.30 Fotbollsmatch Arsta AIK - PIF (Nya idrottsplan) 20.00 Festmiddag med dans (Föreningshuset)

1949 Söndagen den 6 juni kl. 06.00 Orienteringsklubbkamp Nagu IF - PIF 13.30 Festtåg med start . från gamla idrottsplanen 14.00 Nya idrottsplanen Gymnastikuppvisning Friidrottsklubbkamp (Sundbybergs IK - PIF) Orienteringstävlingarnas prisutdelning 20.00 Kamratfest (Föreningshuset)

24 febr Simsektionen indras - förvisso som en följd av ledarbrist inom PIF - och simverksamheten övertas av ~)den under bildning varande simklubben, Pargas Simmare - Paraisten Uimarit».

1950 7 febr CS konstaterar att föreningens ekonomiska ställning är synnerligen svag och man besluter att »alla utvägar borde försökas för att upphjälpa densamma . . .» 22 febr Sektionerna får »Utvidgad bestämmanderätt beträffande ekonomin, såtillvida att dessa får disponera över en del av de medel som anskaffats genom fester och tävlingstillfällelll>.

1951 24 febr Frejvid Karlsson anställs som föreningens ombudsman. 7 mars CS uppmanar sektionerna att hålla allmänna möten för sina medlemmar minst en gång per månad.

1952 3 febr F .d. ordföranden och hedersmedlemmen Alfred Törnroos avlider. 17 sept CS besluter att skridskobanan skall flyttas till nya idrottsp1anen. 30 sept Ombudsmannen Frejvid Karlsson lämnar sin befattning. 23 nov Helge Blåberg utses till ombudsman fr.o.m. den 1 dec.

PIF :s styrelse jubileumsåret 1954. Ståel1de Ingram Myhrberg, och Bertel Johansson. Sittande fr.v. Nils Sbderstrbm, Georg Forssell, Knut Mannstrbm , Ernst Moberg och Per-Erik Fagerholm .

[20]


1955

1960 6 maj För PKAB föreslås, att Lillholmens västra del })måtte iordningställas till en nöjesplats och förses med t.ex. följande byggnader: en dansbana med tak, nödiga kok- och serveringsutrymmen, toiletter, bostad för vaktmästaren samt omklädningshytter till simstranden och att Pargas Idrottsförening skulle få arrendera området med samtliga byggnaden>. 8 nov CS underrättas om en skattekontroll för åren 1955- 1959 och att föreningen har att vänta en restskatt . ..

Arbetena på den nya samskolan inleds. Föreningens bästa idrottsman koras vid julfesten. Detta sker nu för första gången officiellt och Bertel Engström får denna titel och Emil Sarlins vandringspokal, })Björnpokalen».

1956 24 febr Gymnastiklärare Stig Henriksson berättar vid föreningens årsmöte om tobakens skadliga inverkan på ungdomen och uttalar förhoppningen att tobaksrökningen förbjuds vid träningstillfällena främst då juniorerna är med. Mötet besluter att rökningen förbjuds i skridskobanans omklädningsrum. 3 sept Nya samskolan blir färdig och PIF får disponera gymnastikhallen. 11 sept Förslaget om bildandet aven separat bollförening i Pargas förkastas av PIF:s centralstyrelse. 7 nov Föreningens första ordförande, bergsrådet Emil Sarlin avlider.

1962 28 febr Föreningsstadgarna ändras.

1963 17 sept Föreningsstadgarna ändras.

1964 15 jan Viktlyftningens återupplivande diskuteras. CS besluter att ishockeyn officiellt skall upptas på föreningens verksamhetsprogram. CS besluter att tillskriva Abo IFK och })framhålla det osympatiska i den värvningskampanj, vilken vår förenings medlemmar är utsatta för.}) 6 - 7 juni Finlands Svenska Gymnastikförbunds gymnastikfest för andra gången i Pargas. Ca 1.200 gymnaster del tar. 1- 2 aug 50-årsjubileum med jubileumsstyrelsemöte under ordförandeskap av hedersordförande Knut Mannström. Bergsrådet Erik Sarlin kallas till hedersmedlem. 19 nov Georg Forssell avgår som ordförande, J nrgen Schmidt efterträder.

1958 27 febr Knut Mannström avgår som ordförande och kallas till hedersmedlem. Georg Forssell träder till.

1965 22 jan På en framställan från SVUL:s VarsinaisSuomen piiri om att PIF skulle uppta skönskrinning på sitt verksamhetsprogram svarar CS avböjande, b1.a. med hänsyn till att })ishockeyn är i startgroparna}) . Ingmar Söderblom efterträder Egil Essen som ombudsman. 7 dec Bestämmelserna för val av föreningens bästa idrottsman resp. -dam fastställs enligt följande: a) han bör ha tillhört föreningen minst ett år b) han bör fortfarande vara medlem av föreningen och i fortsättningen representera föreningen i den idrottsgren som ligger till grund för bedömningen c) resultatet bör vara uppnått i klassen över juniorgräns d) hans allmänna uppträdande bör uppfylla de

Ordförandeskifte vid årsmötet den 27 fehruari 1958. Efter 26 år som ordfiirande lämnar Knut Mannström över till Georg Possel/.

1959 26 febr Handbollssektionen bildas. 17 april Stiftande medlemmen Fredrik Svahnström avlider. 25 maj Möjligheterna att uppföra en dansbana på Lillholmen diskuteras. PKAB kontaktas. 9 nov F.d. ordföranden Brynolf Mickelsson avlider. [21]


1970

krav man kan ställa på en idrottsman En m ånad senare ändras pkt b) till })han bör vara medlem av föreningen och representera föreningen i den idrottsgren som ligger till grund för bedömningen.

2 febr Bingo-start iFöreningshuset. 25 m aj CS konstaterar att femton Bingo-kvällar gett ett överraskande stort netto. 18 aug CS besluter att ishockey-tröjorna får förses med reklam. Tidigare har b1.a. handbollsspelarna på sina tränings- och representationsdräkter burit reklam för fma Axo och Oy Navire Ab . 21 sept CS konstaterar att ordförande Jiirgen Schmidt utnämnts till })olympiakonsuh> och medlem av olympiakommittens })olympiafinansdelegatioll» för OS 1972. l okt PIF representeras vid ett förberedande möte för bildandet aven stiftelse för den planerade idrotts- och ungdomsgården i Pargas. 2 dec CS besluter om uthyrning av Lillholmen.

1966 24 nov Ungdomsavdelningen avskaffas. 12 dec Sekreta utskottet avskaffas och dess uppgifter överförs på CS.

1967 9 jan En planerad idrottshall i Pargas diskuteras ingående i CS. 27 febr En medlemsvärvningskampanj inleds och ett tvåspråkigt upprop trycks och sänds ut till alla hem i Pargas. PIF avger utlåtande till köpingens idrottsnämnd rörande investeringsförslag för den planerade idrottsgården. 3 apr Ernst Moberg avgår som viceordförande i CS och flyttar till Lappfjärd. 8 maj CS besluter att representationsidrottsmännens tävlingsdräkt i fortsättningen bekostas av föreningen. 11 nov Föreningsmedlemmar deltar i talkoarbete för dränering av ett upplyst motionsspår.

1971 26 apr Vikinglinjen beviljar tur-retur Sverigeresor för utlottning bland publiken vid föreningens olika idrottstävlingar.

1972 21 febr En uthyrning av Lillholmen till Turun Viihde Oy aktualiseras. Nya representationsdräkter för handbolls-spelarna anskaffas med })reklampengar» av Central andelslaget Enigheten och Skärgårdens Mejeri. 7 nov Orienteringssektionen skrider till åtgärder för anskaffande av förbättrade kartor inom köpingens centrala delar.

1968 26 jan PIF representeras vid Föreningsrådets konstituerande möte. 9 sept CS konstaterar att Lillholmen gett en årsförlust om 2.800 mk. 16 okt Bingo-spelet som inkomstkälla för föreningen diskuteras första gången officiellet i CS. 22 okt Hedersordförande Knut Mannström avlider.

1973 28 mars PIF besluter att preliminärt teckna 20 aktier a 50 mk i det planerade aktiebolaget för idrotts- och ungdomsgården. 9 okt Förslag väcks om premiering av de bästa idrottsmännen i föreningen i form av })stipendier» a 50 - 100 mk.

1969 1974

27 - 28 sept Nordiska mästerskapen i orientering i Pargas och Kimito med PIF som arrangör. 28 nov En tyngdlyftningssektion bildas. 2 dec En bingo-kommitte med Stig Sjöberg och Björn Mattsson som medlemmar tillsätts. Lillholmens årsförlust noteras till inemot 3.000 mk. Normerna för val av föreningens bästa idrottsman/dam justeras.

7 jan Styrelsen undersöker möjligheterna att för föreningens toppidrottsmän få blodvärdeskontroll utförd i Pargas . CS godkänner friidrottssektionens och orienteringssektionens förslag till nya tränings- och tävlingsdräkter. 22 apr Manuskriptet till 60-årshistoriken överlämnas till CS för tryckning.

[22]


Knut Mannsträms hälsning Trygve Lindqvist intervjuar hedersordföranden

Det hände i juni 1968. J ag kommer per telefon överens med Knut Mannström om en intervju en söndagseftermiddag på sommarstugan i Lillmälö en intervju som avser att bli en hälsning från hedersordföranden till PIF-medlemmarna i denna historik, vilken jag på allvar denna sommar tar itu med . Till några koppar kaffe pratar vi så närmare fyra timmar massor Piffen-minnen, jag frågar, han svarar - villigt och inspirerat. Och magnetofonen som jag medfört snappar noggrant upp varje ord vi uttalar. Det är nästan som om den visste att mitt intervjuobjekt bara fyra månader senare går över gränsen och inte längre kan ge mig några svar ... Han berättar först helt utan att följa vare sig kronologi eller annan systematik. Spontant kommer minnesrika upplevelser tillsammans med Sundbybergs IK:s idrottskamrater och SIK-ordföranden Harry äsström först på tal. Han minns Göran Mellbergs fina höjdhoppstävling i den första klubbkampen PIF - SIK, Rafael Johansson -»en präktig pojke, ett idrottsmannaföredöme»-, inrikesminister Urho Kekkonens besök i Pargas med kaffesits i klubblokalen, simsektionens »avhopp» från Piffen, de misslyckade försöken att introducera konst - och hastighetsåkning på skridskor på föreningens verksamhetsprogram, den kroniska ledarbristen, radioföredrag om den åboländska idrotten - inspelat i församlingshemmet - , den »dödfödda» tanken på bildandet aven separat bollklubb i Pargas, de ståtliga SFI-mästerskapen i friidrott och gymnastikfesterna, de ödesdigra krigsåren - allt rullas upp som på en filmduk eller dataremsa. Och jag antecknar, magnetofonen registrerar ... Så här efteråt står det nästan klart för mig, att Knut Mannström måhända kände på sig att liemannen var på väg - han ville därför berätta fort och mycket. Mellan berättelserna nämner han att ~ans pensionstid fLo .m . den 10 juni samm~ år, ln1eder han av hälsoskäl .. . J ag fortsätter att fråga - och får alltid svar sällan med en biton av osäkerhet om svaret är

Fyra. a.v PIF :s stöttepelare under !ö'rkrigsåren [r.v. Georg Forssell, Allan Ljungqvist, Knut Mannström och Carl-Gustav Holmström.

fullständigt korrekt. Hans minne sviker sällan, när det gäller pargasidrott - den har gått honom i blodet. Då och då kommer hustrun Leni med i vårt samtal och jag minns, att hon inte såg ledsen ut, när hon konstaterade att »Knutte var så upptagen, sällan var han hemma». Hon ville och kunde förstå honom och hans idrottsbesjälade intresse. Bara en gång, noterar Knut Mannström, att hon resignerat frågat: »Jag undrar om jag verkligen är gift med dig». . »Jag är inte Pargas-bo. Jag hör till de s.k. utsocknes», skrattar Knut Mannström, när han småningom går in för en kronologisk berättelse över sin tid som idrottsledare i Pargas. Han kom till Pargas den 10 juni 1930 som nybliven diplomekonom från Handelshögskolan vid Abo Akademi. Han växte upp och gick i skola i Hangö och fick också här sina första idrottsliga impulser. Han började skida som tolvåring, senare övergick han till gymnastik, bandy och hastighetsåkning på

[23]


skridsko. De största framgångarna nådde han i den sistnämnda grenen. I Pargas lyckades han dock inte intressera klubbkamraterna för denna gren bara Helmer Jansson försökte sig med lovande resultat på grenen med allvarliga avsikter. I Hangö samlyceum fungerade han som idrottsklubbens ordförande och hann även bli medlem av Hangö IK:s centralstyrelse. Då han så kommer till Pargas och finner att PIF:s verksamhet helt ligger nere, är det helt naturligt att han försöker inspirera till aktivitet. Han ansluter sig genast till skyddskåren och deltar här i friidrott och skytte med DMtitlar i S-kamp och på pistol som bästa resultat. Tillsammans med skyddskårens idrottsinstruktör och PIF:s ordförande sedan 1925, Brynolf Mickelsson, tar han sig an uppgiften att återuppväcka idrottsföreningen. Arsmöte hålls den 16 augusti och Mannström inväljs i styrelsen. Två år senare får han ta över som ordförande. Han märker nu att Piffen måste byggas upp från grunden och uppgiften känns övermäktig. All utrustning har skingrats och försvunnit, idrottsplanen har vuxit igen, föreningens handlingar är delvis försvunna och delvis i oskick . . . I samråd med en arbetsvillig och initiativrik styrelse gör han upp en långsiktsplan och inleder så en målmedveten idrottsledargärning. Han noterar genast PKAB:s och många här tjänstgörande tjänstemäns- ända upp till bolagschefens nivåvälvilliga inställning till PIF och idrott överhuvudtaget och förstående betydelsen av detta faktum ställer han som sitt första mål att återiståndsätta idrottsplanen. Friidrotten är föreningens viktigaste idrottsgren närmast följd av fotbollen och båda dessa idrottsgrenar är absolut beroende av förefintligheten aven ändamålsenlig idrottsplan. Med ovärderligt stöd av Pargas Kalkbergs Ab (PK) iståndsätts så idrottsplanen vid samskolan och löpbanorna får småningom t.o .m. kolstybb. Många tjänstvilliga föreningsmedlemmar deltar härvid med talkodagsverken. Sitt elddop får planen sommaren 1934, då SFI-mästerskapen i friidrott - en »enastående tävling» - celebrerar föreningens 20årsjubileum. Men denna plan fyller inte för stortävlingar nödvändiga mått och därför börjar man planera för en helt ny idrottsarena. Underhandlingar med PK ger igen resultat och 1938 inleds arbetena på den nya idrottsplanen i Pajback. Planen omgärdas avslutningsvis aven monumental stenmur, uppbyggd av avfallssten från gruvan som på detta sätt får en särdeles nyttig användning. Tillkomsten av denna idrottsanläggning utgör otvivelaktigt en av de allra största händelserna i Piffens och hela Pargas-idrottens historia. Det faktum att Pargas saknar en siminrättning

skapar strax ett andra mål för Piffens och Mannströms strävanden att åstadkomma större förutsättningar för utövande av all slags idrott. Bergsrådet Emil Sarlin, själv mycket intresserad av simning och ivrig förespråkare för ökad simkunnighet, bifaller Knut Mannströms begäran om stöd för tanken på en siminrättning av modernt snitt. Och tanken omsätts snabbt i handling och i augusti 1938 invigs Djupvikens siminrättning. Här fungerar Mannström både som simlärare och som promotor i jackett och hög hatt under en följd av år. Simskolornas avslutning och promotion blir ett av sommarens storevenemang på orten. Särskilt »Eldhoppet» drar mycket folk - många hundra. Trettio år senare är Pargas enda siminrättning - den i Djupviken - uttjänt. Tanken på en ny föds men kommer att kräva många år av planering och diskussion innan den förverkligas . .. Knut Mannström fastslår, att havsbaden förvisso överlevt sin tid och nu (1968) bör man rimligen sikta in sig på en landbassäng eller en simhall. Och idag är det samhällets sak att svara för att Pargas kan ge ungdomen simmöjligheter alternativ till havsbadet. I detta sammanhang noterar han att den lilla simbassängen i Centralfolkskolan helt visst sin litenhet till trots fyller ett stort behov och att den är ett resultat av främst Pargas Simmares men också Piffens önskemål och påtryckning i samband med planeringen av skolhuset. Aren före krigstiden blir för Knut Mannström en synnerligen aktiv period. Han hinner inte vänta med nya planer tills siminrättningen och idrottsplanen är klara utan väcker snart i centralstyrelsen frågan om anläggandet aven skridskobana på land. Underhandlingar inleds också för en klubblokal iFöreningshuset. Redan vintern 1931, då han introducerar hastighetsåkningen på skridsko, öppethålls en bana på lilla Kyrkgropen. Senare flyttas den till stora Kyrkgropen och ytterligare till Djupviken. Men svårigheterna med att hålla banan fri från vatten föder snart tanken på en landbana. Mannström reser in till Abo och sammanträffar här med den legendariska idrottsledaren August Blomberg, som förevisar en isbana anlagd i Idrottsparken. Sedan Mannström övertygat »bergsrådet» om möjligheterna att anlägga en landbana, ger Sarlin klartecken och utjämningsarbetena på idrottsplanen igångsätts. Vintern 1935 gjuts den första isytan på land och pargasborna inbjuds till skridskoåkning »mitt i bYll». Banan inhägnas och via högtalare spelar man glad musik för de snabbt växande skarorna skridskobitna malmbor. Också äldre personer finner stort nöje i att åka skridsko ikvällsbe1ysningen

[24]


och Mannström minns särskilt fru Ida Malmberg och lektor Aida Roos som synnerligen flitiga åkare. Problem uppstår till en början i spolningsarbetet man utnyttjar bl.a. brandkåren även om denna inte är så pigg på dylik utryckning. Han erinrar sig en särskilt komisk episod, då banan skulle spolas före planerade hastighetsåkningstävlingar. Man får hjälp av ingenjör Harald Bergström på PK »en man med hjärtat på rätta stället, då det gäller idrott» - som kör sötvatten med ett lokomotiv till gamla kalkhamnen, bara några stenkast från skridskobanan. Sötvatten hade Mannström lärt sig att ger snabbare is än saltvatten. Från kalkhamnen körs sedan vattnet i en stor trätina med häst och släde. Från tinan utgår ett långt metal1rör, i vilket borrats en mängd små hål. Då vattnet kopplas på till röret silar det jämnt och vackert ut över isen, allt medan hästen sakta vandrar framåt på banan - med hovarna prydligt inpaketerade i säcker av tyg för att skona den blanka, spröda isytan. Bättre brödlös än rådlös, småler Knut Mannström, samtidigt som han också drar sig till minnes tidiga söndagsmorgnar, då hela centralstyrelsen mötte upp för att skotta skridskobanan fri från en hel natts snömassor före en förestående seriematch i bandy. Härvid minns han några alldeles särskilt trogna medlemmar då det gällde talkoarbete och funktionärsuppdrag överhuvudtaget. Han nämner Lasse Palin, Rafael Abrahamsson, Arvid Karlsson, Evald Karlstedt,

Alvar Jansson, I var Ekström. .. Då fanns det inga snöslungor och traktorer - då var man beroende av många tjänstvilliga händer ... För att ytterligare stärka gemenskapen och kamratandan bland föreningsmedlemmarna besluter centralstyrelsen att försöka inreda en egen klubblokal, där lämpliga utrymmen kan erhållas. Och Piffen får sin chans, då PK rustar upp Föreningshuset i slutet av 30-talet. Och den 22 januari 1938 kan KM välkomna sina klubbkamrater till en ändamålsenlig klubblokal med kafe, bibliotek och sammanträdesrum. Intresset för gymnastik är stort på 30-talet och inom Piffen blomstrar gymnastiken upp sedan man som övningslokal får förfoga över den nya gymnastiksalen i PK:s ekonomiebyggnad Manegen. PK inreder gymnastiksalen helt och hållet och Piffens inventarieanskaffningar begränsar sig verkligen till bara en skivstång. Till denna gymnastiksal koncentreras förutom gymnastikövningar träning i boxning, brottning och tyngdlyftning - idrottsgrenar som nu blommar upp till sin i Piffens historia högsta nivå. Här leder också KM själv efter krigen småpojkar i gymnastik - på enträgen begäran av bergsrådinnan Edit Sariin, som han betecknar som »en av allt socialt arbete mycket intresserad kvinna». I egenskap av direktionsrnedlem i svenska samskolans direktion ges KM tjugo år senare tillfälle att påverka och påskynda tillkomsten av det nya skolhuset och utformningen

Knut Mannström leder jubileumsstyrelsemötet 1964. Fr.v. Ina Hellström, Bengt Forss, Georg Forssell, Ernst Moberg, Knut Mannsträm, Armas Karlsson, Tor Tefke, Bertel Karlsson, Trygve Lindqvist, Tor Christiansson och Reidar GrÖnroos.

[25]


av dess gymnastiksal. Han minns hur »det hopades och roddes» i byggnadskommitten, för vilken han var ordförande. »Ett oerhört påkostande arbete» i vilket hela kommunen - och icke minst PK medverkade. Storartade frivilliga insatser gjordes. Och förvisso är det KM som på ett diplomatiskt sätt förmår beslutsfattarna att satsa på en tillräckligt - nästan tillräckligt - stor gymnastiksal. »En hall som är tillräckligt stor för tennisspel, skulle också räcka till för korgboll, handboll etc.» småler KM. Under denna tid var tennisspe1et mycket populärt inom bolaget . . . Piffen har nu alla möjligheter att aktivt utöva det mesta av idrott. Även om KM ser nya arbetsuppgifter som ledare för sin förening skall hans insats stanna vid detta. Han flyttar till Helsingfors år 1958 på grund av ändrade anställningsförhål-

landen inom PK-förvaltningen. I huvudstaden åtar han sig inte, ehuru han vidtalas upprepade gånger, nya förtroendeuppdrag inom idrotten. »J ag tycker att jag har gett mitt för samhälleb>, säger han. han väljer att i fortsättningen bli »aktiv åskådare». Här ebbar så vårt samtal småningom ut. Tiden har runnit iväg och sommarskymningen lägger sig över det mannströmska sommarstället. J ag känner nästan lika stor tillfredsställelse över mitt intervjuarbete som KM över sin tid som PIF-bas, då jag reser mig för att gå med anteckningar och bandspelningar i min väska och hjärnan fylld av inspirerande idrottsupplevelser. J ag käl1l1er en stadig, varm idrottskamrats hand i min, då jag trycker den - för sista gången - till farväl. Kl\1 lovar mig att läsa manuset för intervjun innan det går i tryck - men vår Herre ville annorlunda ...

SPORTSMÄN OCH -KVINNS (Sjungen av Allan Karlsson på Piffens hippa 21. 2. 1937)

I kväll för sportsmän och -kvinns min lyra jag stämmer och ber om ursäkt ifall publiken jag skrännner Om nån blir lessen, som n ågon gång det och händer är felet skaldens, ty själv jag tvår mina händer.

Nu följer Bergenvall, som beskäftig och van är att håva pengar som gången tids publikaner. Till samma skrå även Harry Sundgren kan räknas och som en björn kan väl G. Kaven och betecknas .

Till idrottspampar, som främst av alla bör nämnas Hör Knutte Mannström, han kan i intet falllärnnas Han paragrafer i dussintal haver klubbat och många mil har han på vår idrottsplan skubbat .

I allmän idrott herr Nisse Valsten fått ordet i högsta hugg h åller Rinne pennan bak bordet. Här ser man Mickelsson, som är en mångsidig herre fast han är kort finns det knappast en som är värre.

Herr Alfred Törnros han har ett idrottsligt sinne för vår förening h an är en stark stöttepinne. Han styr och ställer och ordnar våra finanser förutom honom vi miste nog m ånga chanser.

Med bandykulor och hjärtan Oikku han bollar förbi rivaler och backar fram han sig trollar. En fartens man d å han tar en åktur med »märram - vad säger Margit, som baktill sitter på kärran?

I styret sitter och Calle Holmström och Mickel och Raffu J. som bär ansvar för var artikel. Herr G. Forsell och herr Birger Forss, ledamöter om sina sysslor och sina flammor väl sköter.

Till aktivister i fotbollsgänget hör Blåberg och Toivo Laaksonen, som är hemma från Gråberg. Att Nisse Vennerström alltid stoppas i burel1 betyder ej att han hör till nötkreaturen .

Om mot förmodan n åt i vår bokföring brister revisor A:son blir både butter och bister. Med Ivar Ekström det heller ej går att pruta och Raffu Ljungqvist det säkert svårt blir att muta.

I berg och backar man ser herr Mickelsson klättra han stakar vilt för att sina skidtider bättra. Han följs i spåret av herrar Hagman och Sundberg och målar Lindqvist, som kan ge skidorna »grundfärg'> .

[26]


I salta havet man ofta Engfeldt ser flyt a fast sina simbyxor mot en b åt han lärt byta. Uti hans kölvatten Erik Johansson plaskar m en efter blir han såframt ej motorn sig blaskar.

För fest och dans ha vi Sulho Engström att tacka han m ånget flickhjärta fått att snabbare knacka. Sin hand till hjälp- och kanhända annars - ger Gerda tillsa=ans båda nog flera mark äro värda .

I texten följer nu tvenne småväxta killar som sköter om att Piffens b arn sig ej förvillar De synas lätt, t y de sticka av ifrån mängden man känner Aaltonen och herr Mickel p å längden.

Att herr Landen har intresse för våra fester beror väl mest på att för affären det bäst är. Ju flere halvsulor det slits ut bland publiken dess flere kängor får Levi sålt i butiken.

I sina nävar var tisdag »Klubb-Gunnar» spottar han är ju med där som Piffens kraftkarlar brottar H an spela Bismarck och Skruv ej mera lär hinna och på en tisdag får Pargasmalrn inte brinna.

Och fröken Saima och fröken Margit är flinka dom h ar b estyr så dom knappast ens hinner blinka. I smyg åt Gunnar man ofta Valborg ser vinka på Nisses hjärtesträng Pian Wiss brukar klinka.

Ibland atleter en riktig tungvikt vi hittar han h eter Lindblom och står ej ofta och tittar . Han t ar ett kragkast m ed vem som helst om det gäller och lika glad han p å plan som sprinter sig ställer.

För Piffens damer fru Birgit Mannström styr ordet och svart på vitt lägger Senny Nylund på bordet. Och om det gäller att sy och lappa och sticka vänd er till Göta som är en duktiger flicka .

I boxningsringen Nordell och Jakobsson fäkta och för vår »Jumbo» blir alla andra förskräckta och blott nån julgröt v år lilla Bertil fått äta han nog med Gebe får börja krafterna mäta .

Förrän ni tröttnar är det väl klokast att sluta helt säkert annars ni börjar vissla och tjuta. Kläm i en vals så jag får försvinna i gla=et nu är det slut p å min1illa del i progra=et.

Harry N äsström, Sundbyberg:

(HÄLSNING TÄNKT FÖR PIF:S 30-ÅRSHISTORIK 1945)

Pargas .. .

i Sundbyberg påföljande år, där vi i någon mån försökte återgälda den översvallande gästfrihet, som kom oss till del under vår finlandsresa. Jag minns ännu, hur vi vid detta senare besök planerade nya förbindelser med varandra, men tyvärr kom andra planer i våra kalkyler. V åra finska vänner fingo annat än idrott att tänka på ... Då Finland utkämpade det s.k. vinterkriget 1939- 40 VOTO våra tankar ständigt hos våra idrottsvänner i Pargas, och gång på gång fick j ag, som genom finska släktförbindelser hade möjligheter höra ett och annat, svara på klubbkamraternas frågor: Hur är det i Pargas? Har Du hört något från Finland? Hur har dom det? Och säkerligen var det många, som just den tiden skulle sträckt sina finska idrottsvänner en hjälpande hand om de bara kunnat. Men innerst inne hoppades dock alla, att den dagen icke skulle

När en friidrottstrupp den 22 juni 1938 embarkerade sis Wellamo för avresa till Finland i och för utkämpande aven klubbmatch mot Pargas IF, var det väl knappast någon av de trettio deltagarna i denna trupp, som visste något om, ja, knappast h ade reda på, var detta lilla samhälle låg. För de flesta av oss var denna resa den första utom vårt eget lands gränser och hela resan kom därigenom att bli något aven upplevelse. Men det sk all först som sist sägas, att det blev en angenäm upplevelse, som sent skall glömmas. Om vi från början inte kände till så mycket om Pargas, så visste vi så mycket mer, när vi fem dagar senare lämnade Finland. Och de vänskapsförbindelser, som under dessa dagar knötos med v åra nyförvärv ade vänner i Finland och framförallt i Pargas, äro hart när oupplösliga. Vilka knötos om möjligt ännu fastare vid returbesöket

[27]


vara alltför långt borta, då vi återigen skulle få mötas i en ny kamp, en idrottslig kamp. Tyvärr har den dagen dröjt, men nu, fem år senare, kan den äntligen skönjas. Men ack, under dessa år har Finland och icke minst Pargas förlorat många av sina bästa idrottspojkar, som gett sina liv i kampen för sitt älskade fosterland . FRID ÖVER DERAS MINNE. Men med sådana eminenta ledarkrafter som Knut Mannström och Allan Ljungqvist äro vi fullt medvetna om, att Piffen snart skall repa sig och även om det ännu kan dröja åtskilliga år innan den forna slagkraften kommer tillbaka, så hoppas vi SIK:are att återseendets stund ej skall dröja alltför länge. Efter idrottsresan 1938 var det en av mina klubbkamrater, som fällde uttrycket: När man fått en finne till vän, har man fått en vän för livet. Hur mycket sanning ligger icke i detta? Själv har jag genom min finskfödda fru fått ett eklatant bevis för detta, men jag är också övertygad om, att vi SIK:are aldrig skola kunna glömma våra vänner i Finland. När Piffen nu går att fira sitt något försenade 30-årsjubileum kunna vi icke göra annat än uttala våra varmaste välgångsönskningar och de livligaste förhoppningar, att de trägna arbetarna i idrottens tjänst icke skola förtröttas, utan att vi

Harry Näsström t.V. i samspråk med Gösse Holmer och Knut Mannström i samband med Piffens första Sverige-besök sommaren 1939.

inom en icke alltför lång tidsrymd återigen skall få hälsa Pargas IF som en livskraftig, framåtsträvande och ungdomsfostrande idrottsförening. Och känner jag rätt vännerna Knut Mannström och Allan Ljungqvist, så svika de icke dessa våra förhoppningar. Pargas . ..

Eja vore vi där.

Knut Manl1ström :

Idrotten i Aboland av i dag Radiokåseri 10. 2. 1946

gångarna i Olympiska spelen ha givit kraftiga impulser åt idrottslivet här, likasom annorstädes. Den senaste nödtvungna intervallen på fem år kastar ännu sin skugga framför sig. Det före kriget starkt stigande idrottsintresset i Aboland mattades av i betänklig grad under krigstiden och åderlåtningen av idrottsmän var stor. Enbart till min egen förening P.LF. återvände aldrig 22 idrottsmän för att mer kämpa på idrottens fredliga vädjobanor. Många av dem som kommo

Idrottslivet i Aboland har alltid gått i vågor, måhända högre än i det övriga Svenska-Finland . Idrotten har traditioner i Aboland - vi tänka på namn som t.ex. Svanström, segrare i baltiska spelen 1914 och Andersson, finsk 10-kampsmästare 1917 vardera från Nagu, vidare bröderna Kuffschinoff från Abo m .fl. Dessa traditioner förplikta och i medvetandet därom har i idrottslivet städse gjutits nytt liv efter svåra downperioder. Även de stora fram-

[28]


åter hade antingen fått skador som hindrade dem att i fortsättningen utöva idrott, eller också ansågo de sig för gamla att nu mera kunna ta upp kampen med de yngre . Idrottsarbetet i Aboland av idag är likasom på de flesta orter av återuppbyggande natu r, och det kan med glädje k onstateras att man tagit i med friska tag, och med relativt god framgång på en del håll. Den som varit med i idrottsarbetet i vår landsända vet att detta ej är enbart en dans på rosor. I drottsföreningarna kämpa med samma svårigheter och brister som de övriga kulturföreningarna. Främst är det naturligtvis ekonomin som hindrat ett effektivt arbete. Vidare är det bristen på planer som gör att idrottsmännen ej kunna utvecklas. Det går ej mera såsom i Svanströms glansdagar att ensam träna sig på ängar och dikesrenar. Nej - våra dagars idrottsmän måste ha t illgång till planer och instruktörer för att kunna klara sig i konkurrensen. Av distriktets 10 friidrottsföreningar ha endast två ordentliga planer. Abo och Pargas. De dåliga kommunikationerna för skärgårdsföreningarna inverka i hög grad hindrande på tävlingsutbytet och det organisatoriska arbetet. Som exempel nämnde Naguordförande Aberg häromdagen att det ej är uppmuntrande att i snöslask åka 30- 40 km med häst över isarna t ill DM i skidning eller att vara ca en vecka på resa till ett distriktsmöte i Abo! Den dåliga ekonomin inom såväl distrikt som föreningar utgör även ett svårt hinder för instruktionsverksamheten , för anskaffningen av idrottsredskap och utrust ning. Men ännu en brist måste jag påtala som beror av idrottsfolket själva och det är bristen på initiativrika och intresserade ledare, villiga att offra tid och kraft er på idrotten. Vi måste komma ihåg att om vi ej själva ordna och blåsa liv i idrottslivet, så gör knappast någon annan det heller. Trots svårigheternas mångfald tror jag dock att idrotten i Aboland inom kort skall nå samma nivå som före kriget. Samtidigt vågar jag hoppas att den skall gå förbi de' tidigare vunna positionerna. Denna optimism motiverar jag med följ ande synpunkter: l . Hos det unga släktet som vuxit till sig under krigstiden synes idrottsintresset vara stort, och då såväl idrottsföreningarna som ungdomsföreningarna gått in för att ta vara på de unga mera än förr, så synes mig återväxten vara tryggad. 2. St at en och kommunerna ha småningom kommit till insikt om idrottens betydelse i ungdomens fostran: Genom att bevilja nödiga anslag

för idrottsplatser och understöd åt föreningarna för deras verksamhet, bidraga de verksamt till lösningen av det mycket dryftade ungdomsproblemet i vilket flykten från landsbygden intager en framskjutande plats. Skapa trevnad och livsglädje för ungdomen på hemorten så förblir den även sin hembygd trogen! 3. På arbetsgivarhåll har inställningen till idrotten blivit mer positiv, vilket är glädjande ur många synpunkter. 4. Idrottens centralorganisationer bli tack vare säkrare ekonomisk grund starkare och förmå därigenom göra fältarbetet effektivare. 5. Om de nu nämnda grundförutsättningarna finnes, så torde med säkerhet både gamla och nya idrottsledare uppenbara sig. Men även den mest intresserade förlorar intresset om han ständigt måste arbeta under miserabla förhållanden. I Aboland - jag syftar då på idrotten bland svenskarna i Abo och i den Aboländska skärgården äro Abolands Distrikt av S.F.L , F.S.S.F. distrikt och F.S .O.F. Abolands distrikt centralorganen för föreningarna. I Abo finnes I.F.K, A.I.F. A.S .S . och A.L.K I skärgården ha vi P .I.F. den största föreningen med över 400 medlemmar, B.LF, KSp.F, D.LK, V.U.F, N.LF, KI.K och H.I.F. Hitis och lniö sakna t .V. egna idrottsföreningar. Förutom dessa föreningar som genom sina specialförbund höra till det borgerliga FG o. IF finnes i Abo, Pargas, Dalsbruk och Björkboda föreningar som tillhöra A.I.F. I synnerhet efter kriget ha A.I.F. -föreningarna levat upp och arbeta på flere håll energiskt. I detta sammanhang vill jag framkasta frågan huruvida tiden ej är inne för ett samgående mellan FG o. IF & A.LF. I Norge och Danmark har man redan gjort det. En samling skulle giva idrotten större styrka och utåt giva en riktigare bild av idrottslivet. Kasta vi så en blick på idrottsnivån av idag i Aboland så kunna vi urskilja fyra centra: Abo Pargas - Kirnito och Nagu. Av Abo~föreningarna är I.F.K den dominerande. Friidrotten hade en god säsong och traditionsenligt uppvisade I.F.K igen ett gott löpargarde som hemförde 14 distriktsmästerskap i olika löpgrenar och ett i oldboys 3-kamp. Ett SFI-mästerskap hemfördes på 4 X 100 m . Bristen på hoppare men speciellt på kastare är stor och borde avhjälpas. Fotbollen har tidigare varit varmt omhuldad men under de senaste åren har den ej haft samma vind i seglen som då I.F.K lade beslag på finska [29]


mästerskapet år 1910, 1920 och 1924. I Bandy är förhållandet detsamma och man har under senaste år i fotboll och i vinter i bandy fått nöja sig med att spela ilandskapsserien. I.F.K. har snabbt anpassat sig efter nya strömningar inom idrotten och var en av de första föreningarna som tog ishockey p å sitt program. Föreningen har nu spelat med i mästerskapsserien i 9 år, men i år ser det ut som en degradering skulle vara förestående. Även i handboll, en relativt ny idrottsgren, var I.F.K. med från början och spelar ännu i år med i mästerskapsserien. Bollsporten är nu i en vågdal och man arbetar på nyrekryteringen och om något år få vi väl åter se »kanariefåglarna» kämpa om mästartitlarna i bollsport. Orienteringen omhuldas även och i någon mån skidlöpningen men några större framgångar finnes ej att anteckna för senaste år i dessa idrottsgrenar. Kraftidrotterna ha ej vunnit gehör inom den livaktiga Abo-klubben. Abo Simklubb är en gammal och känd förening som troget arbetat för sin specialgren. Den har under årens lopp gjort en betydelsefull insats genom sin simskola och senaste år tog klubben i konkurrens med Piffen alla DM i simning utom ett På klubbens önskelista står nu en simhall. Abo Lawn-Tennisklubb har varit litet rotlös sedan den gick miste om sina planer i Idrottsparken i Abo senaste år. Den svåra materialbristen lägger i detta nu sordin på denna förnäma idrottsgren, men vi gå väl mot bättre tider och därmed även mot ett uppsving för den en gång så livaktiga klubben. Abo Turnförening får väl huvudsakligen betraktas som en sammanslutning för motionsidrotten. Föreningens representanter synas dock även ibland på tävlingsbanan och därvid är det friidrott, orientering och skidlöpning som bli föremål för »oldboysklubbmedlemmarnas» intresse. Aboföreningarna borde ju ha alla möjligheter att idrotta, ty man saknar varken planer eller instruktörer. Abo var nämligen den första ort i vårt land som lade sig till med en kommunal idrottsinstruktör. Gå vi så att betrakta idrottslivet i ett annat centrum - Kimitoön - så finna vi att det är den nybildade Kimito Sportföreningen som dominerar. Idrottsplanfrågan är den mest brännande, med dess lösning står och faller idrotten i Kimito. Kommunen har visserligen givit ett anslag men allt för litet för att i dessa tider förslå för att iståndsätta planen. Man borde överallt i våra skärgårdskommuner komma därhän, att kom-

[30]

munerna helt skulle övertaga skötseln och anläggningen av idrottsplanerna. Att sköta en idrottsplan på frivillighetens väg är en allt för krävande och för dyr uppgift. Kimitoplanen ligger nu uppplöjd varför fotbollsspelarna som dykt upp de sista åren bli hemlösa. Släpp dock ej taget utan sök upp en äng eller annan lämplig plats och håll intresset vid liv tills planen blir spelduglig. Löpbanorna förbli dock användbara och hopp och kast skall väl klaras på något sätt. I år bör man sträva till flere än ett DM som togs i spjut 1945. Utom friidrott och fotboll finnes intresse för skidning vilket bevisas av att b åda DM titlarna togos i årets skid-DM. I Dragsfjärd och Björkboda finnas även planer men deras skick lämna en hel del övrigt att önska. Västanfjärd åter saknar helt och hållet idrottsplan. J ag förmodar att intresset för idrott även finnes på dessa orter, varför föreningarnas funktionärer uppmanas ta i med nya krafter och ej giva kommunen någon ro förrän idrottsplansfrågan blivit tillfredsställande löst. I Västanfjärd skall väl den gamle idrottskämpen Runar Sjöstrand, som även är framträdande kommunalman, få en idrottsplan till stånd eller hur ? Jag har erfarit att B.I.F. håller p å att tyna bort, men jag förmodar det är fel. Eller vad säger herr Lindblom ? Nya friska tag och ge ej tappt för litet motvind. At alla Kimitoföreningarna vjlle jag medan de vänta på sina nya idrottsplaner varmt rekommendera simning och orientering. Många av Era med lemmar vistas säkert dagligen p å vattnet om sommaren och man frågar sig om alla ens kunna simma. Bed om instruktörer frånSirnförbundet genom S.F.I. eller av Folkhälsan i Aboland. Gör upp planerna redan i god tid på våren. Orienteringen åter är en hurtig och sund idrottsgren och nödig hjälp kan säkert erhållas av det nybildade Finlands Svenska Orienteringsförbundet. Nagu kan sägas bilda ett centrum för den yttre skärgården. Korpo vore utan tvivel centralare beläget men där saknas helt och hållet plan likasom i Houtskär. Ej heller naguplanen fyller måttet för en god idrottsplan utan är i behov av reparation. Tyvärr lär N.I.F. blivit utan kommunalt anslag, enligt uppgift glömde man bort det, trots att idrottsföreningens ordförande sitter i kommunalfullmäktige. Fatalt! Nå, det skall väl kunna ordnas på något sätt, ty N aguborna bruka ej ge tappt i portgången. Vidta alltså nu genast m ått och steg för att få arbetena p å planens förbättrande i gång i god tid i vår. Intresse och prima material har alltid funnits i Nagu. Ett junior-DM i skidning under 1945 är


för litet för traditionsrika N.LF. Även i skidlöpning och orientering har Nagu att försvara tidigare positioner. Vi ska hoppas att kommunens fäder först å sitt ansvar för ungdomens uppfostran och med tanke på att bättre tider stunda skall väl även kommunikationerna förbättras till fromma för tävlingsresorna. Korpo- och Houtskär-föreningarna ha länge fört en tynande tillvaro och är orsaken förmodligen bristen på intresserade ledare. J ag förmodar dock att intresse ej saknas och jag riktar en uppmaning till ungdomsföreningarnas funktionärer och folkskollärarna att ej längre töva med att ta hand om idrotten. Begär vid behov hjälp av distriktet i Abo och av S.F .I:s styrelse. Hitis och Iniö äro de två svenska kommuner som t .v . ej ha några egna idrottssammanslutningar ens till namnet. Man förstår de stora svårigheter som finnas på dessa orter för en rationell verksamhet men någonting borde dock kunna göras. Skolorna borde åtminstone med god vilja kunna ägna skidningen om vintern samt simningen om sommaren en viss uppmärksamhet. Till sist skall vi kasta en blick på förhållandena i Pargas, som sannolikt kan uppvisa det livligaste idrottsintresset i Aboland. Pargas Idrottsförening - populärt kallat Piffen - har även genomgått olika skeden i sin verksamhet. Den senaste uppsvings-perioden tog vid år 1931 men stoppades betänkligt upp vid krigets början. Trots den stora åderlåtningen under kriget bär det nu uppåt och vi hysa de bästa förhoppningar för framtiden. Det uppväxande ungdomsmaterialet är rikhaltigt och tillgång finnes till planer, - den nya fina idrottsplanen står nu färdig - dessutom finnes siminrättning och träningslokaler som äro förutsättningen för en framgångsrik verksamhet. Det är P KAB som med stor förståelse för ungdomens fysiska fostran uppfört alla idrottsanläggningar som behövas och jag tror att vi i fråga om idrottsanläggningar är en av de bäst lottade föreningarna i landet , vilket med stor tacksamhet annoteras. Piffen har ett vittomfattande program för att därigenom tillfredsställa medlemmarnas intressen och göra det möjligt för alla att utöva någon slags idrott. F riidrotten är äldst och där sätter man sitt hopp till juniorerna, vilka under de äldres ledning fått god start. Nio DM för seniorerna och sex för junionerna var senaste års facit . Den nya fina planen med sina vackra röda tegelstybbsbanor skall säkert locka nya skaror till friidrotten i år. Med friidrotten konkurrerar bollsporten starkt om medlemmarnas intresse. Fotbollen har en rätt bred bas, men senaste år lyckades man ej

lägga beslag på någon DM-titel. Första-laget ligger emellertid bra till i landskapsserien för kvalificering till finlandsserien. I bandy har det gått bättre. 1941 togo juniorerna under 18 år ett DM och i år synes I & II lagen ha sina mästerskap klara. Även de båda juniorlagen ha goda utsikter. Första-laget är praktiskt taget klart för nästa års mästerskapsserie. Detta är den största framgång Piffen hittills haft i bollsport. I skidning togs senaste år DM-titlar och skulle ej snöfattigdom ofta sätta hinder i vägen så tror jag att denna idrottsgren skulle ha goda förutsättningar att utvecklas. Orienteringen har gjort ett starkt uppsving och har rönt stor anslutning. Piffen lade även för 1945 beslag på alla sex DM-titlarna. Simningen har traditioner och det är speciellt vid spridande av simkunnigheten som Piffen under många år gjort en betydelsefull insats. Även i DM-simningen hemförde föreningen senaste år, som tidigare nämnts, ett mästerskap . Av inomhusidrotterna är det boxningen som nu dominerar och två DM togs hem i årets mästerskapstävlingar. Därtill har sektionen hunnit arrangera flere tävlingar med klubbar i Abo, Ekenäs, Virkby och Nystad. Brottningen och tyngdlyftningen ha även sina utövare om också anslutningen för tillfället är mindre. Brottarna togo i år ett DM och tyngdlyftarna i fjol två. Om jag ytterligare nämner att ett visst intresse finnes även för tävlingsgymnastik och att damerna ha en strong gymnastiktrupp och ett handbollslag så har jag i korthet presenterat Piffens mångsidiga idrottsverksamhet. För att göra översikten av Pargas-idrotten fullständig bör jag nämna att även en lawntennisklubb arbetar inom ortens storindustri . Om jag så gör en sammanfattning av synpunkter på idrotten i Aboland av i dag och önskemål och tips för framtiden så skulle jag önska framhålla följande. 1) Intresse för idrott finnes i vår landsända lika väl som annorstädes. Om ledarna få nödigt stöd och uppmuntran av stat, kommun och enskilda i sitt arbete så skall idrotten i Aboland slå sig fram till samma positioner som i andra landsändar. 2) Idrottsdistriktet skulle önska kontakt med och understöd av organisationer som arbeta för ungdomens fostran som t .ex. Abolands Ungdomsförbund, Folkhälsan i Aboland och Svenska Kulturfonden. För grundandet aven )} Abolands specialfond

[31]


för idrott}) efterlyses donatorer, både firmor och enskilda. 3) J ag hoppas det nybildade Finlands Svenska Centralidrottsförbund skall bliva starkt och handlingskraftigt så att det skall kunna skänka idrotten i våra svenskbygder ett nödigt stöd. Av specialförbundet SFI hoppas vi få tillräckligt instruktörer för kurser och att önskemålet om fast anställda verksamhetsledare i distrikten skulle kunna förverkligas . 4) Tag ungdomen med i föreningarnas centraloch sektionsstyrelser så att återväxten av ledarna

tryggas. Glöm ej detta vid de stundande årsmötena. 5) För statistik över föreningens verksamhet och sänd dem till distrikt och förbund, driv propagande för idrotten genom att meddela nyheter och tävlingsresultat till Au och till idrottstidningarna IB och Sportpressen. Och så bästa lyssnare, både idrottsmän och andra, kom ihåg att ledmotivet för all idrott bör vara })Mens sana in corpore sanQ}) - en sund själ i en sund kropp .

Piffen firar festligt fyrtio av Egil Essen

Det var solsken och feststämning vid Parga s Idrottsförenings 40-års jubileum den 5- 6 juni 1954 . Men det var också minnen från gamla, strävsamma tider, då landsvägar och gräs ängar fick tjänstgöra som tävlingsbanor. Det var hylbling av bortgångna vänner och stupade kamrater. Det var slutligen idrottsliga fejder, som gav glimtar av hopp för vår svenska idrotts framtid i Aboland.

Fyrtio år har i år förflutit sedan några initiativrika och förutseende män hade samlats i Pargas för att bilda en förening, som genom })härdande kroppsövningar skulle höj a intresset för fysisk fostran och idrott i allmänhet», som det hette i protokollet för det konstituerande mötet. Det var fyrtio år av med- och motgång, som den jubilerande föreningen kunde se tillbaka på. Under alla dessa år hade mången hunnit träda fram och })mäta sin kraft med sin övermam> eller för att som ledare offra sin fritid för de idrottsliga idealen. Det var med vördnad för alla dem, som Pargas Idrottsförening i år ville celebrera sitt märkesår. Alla stiftande medlemmar och föreningens mångåriga gynnare hade inbjudits till festligheterna. Men i de gamla medlemsrullorna fanns det också gamla idrottskamrater och ledare, som inte längre kunde nås aven inbjudan. Bland dem intog de fallna kamraterna en särskild hedersställning. Festligheterna kunde knappast ha inletts

[32]

på ett värdigare sätt än genom den enkla hyllning vid hjältegravarna, som stod främst på jubileumsprogrammet. Denna självskrivna hyllning gav festligheterna en särskild lyftning, den visade, att föreningen hade krigens smärtsamma åderlåtning och kamraternas förpliktande hjältemod i minnet, då den var samlad till sin hittills största fest. Den egentliga jubileumshögtidligheten försiggick sedan i Föreningshuset. Det var högtidlig feststämning från första stund. Utrymmet medger inte här en detaljerad redogörelse för programmet, men jag skall i alla fall nämna några av festens höjdpunkter. I sitt hälsningstal, som samtidigt var en historisk återblick (i den mån källmaterialet medgav) nämnde föreningens mångåriga ordförande, prokurist Knut lV1 annström, några av dem, som vi har att tacka för att föreningen i tiden kom till. Alldeles särskilt riktade han föreningens tacksamhet till dess första ordförande och hedersmedlem, bergsrådet Emil Sarlin, som styrelsen tidigare på dagen hade uppvaktat med föreningens första standar. Talaren hade dessutom glädjen att hälsa föreningens initiativtagare, veterinäröverste Fredrik Svanström, välkommen till jubileet. Då en mångårig förening ser tillbaka på sin verksamhet, är det givet att det finns mången,


som på ett eller annat sätt bör få en erkänsla för sitt arbete föreningen till fromma. Så var det naturligtvis också nu. Det långa bordet fyllt med pokaler och standar, blev småningom tömt, medan några av föreningens styrelsemedlemmar beseglade föreningens uppskattning av aktiva och äldre medlemmars arbete för idrotten. Till sist mottog föreningens ordförande själv Finlands Idrotts Frihetskors i silver. Men den jubilerande föreningen blev också själv hyllad av kolleger, centralförbund, firmor och institutioner. En alldeles särskilt vacker gåva fick föreningen mottaga från sin stora gynnare Pargas Kalkbergs Aktiebolag, som genom överingenjör Max Candelin överräckte en vacker prissamling. En länge närd önskan gick i uppfyllelse, då damsektionens ordförande, fröken Margit Gustafsson, överräckte den av damsektionen donerade fanan till centralstyrelsen. Dessförinnan hade hedersmedlemmar, styrelsen och andra kallats att spika den nya fanan . Under en särskild högtidlighet i föreningens klubblokal avtäcktes en minnestavla över stupade kamrater. På kvällen samlades alla till en jubileumsmiddag, där äldre och yngre idrottare, värdar och gäster hade möjlighet att diskutera idrott i en munter och trevlig samvaro.

färgerna eller inte, så blev det i alla fall seger för värdarna: Segerandan fortsatte följande morgon, då orienterarna drabbade samman med sina gamla skogsluffarrivaler, naguborna. Tävlingarna gick i Vahtoterrängen utanför Abo och Kurt Ramström från AIFK hade lagt den trevliga banan. Att alla goda ting är tre fick vi igen bekräftat, då friidrottarna senare på söndagen hade avslutat sina tävlingar på sportplanen. Det blev ingen gratisseger för piffarna, som hade sina gamla kämparbröder från Sundbyberg i Sverige emot sig. Det såg spännande ut många gånger, men slutsiffrorna visade seger för Piffen med 75 mot 69. Före de avslutande friidrottstävlingarna fick Pargas Köping skåda sin hittills ståtligaste festparad. Pargas Idrottsförenings nya fana fladdrade då för första gången ute i det fria och beundrades av hundratals åskådare, som kantade vägen mellan Föreningshuset och sportplanen. I spetsen för tåget gick AFBK:s hornorkester följd av Finlands flagga, styrelsen och den nya fanan. Så kom den trupp, som helt säkert fångade de flesta blickarna till sig. Det var Piffens damgymnaster i sina klädsamma vi ta gymnastikdräkter. I den långa processionen följ de sedan sektion efter sektion medförande sina idrottsredskap symboliserande de olika idrottsgrenarna. Sist kom de gästande föreningarna. Den flaggprydda idrottsplanen hade nytt publikrekord, men undra på det efter det vackra festtåget genom köpingen. Friidrottarna fick lov att ge sig till tåls ett tag medan publiken njöt av kvinnlig fägring på den gröna gräsmattan. Damsektionens inslag i jubileet inskränkte sig inte till överlämnandet av den nya fanarF.~ de gav också en vacker och uppskattad gymnastikuppvisning. Detta var några glimtar från Pargas Idrottsförenings minnesvärda 40-års jubileum i somras. Det blev en verklig idrottsfest för vår landsända och det är att hoppas att de ungdomar, som var med i festtåget eller bland publiken fick en kraftig påstöt för nya idrottsliga krafttag.

Tre faldig seger för iubilaren

Men vad vore en idrottsfest utan idrottstävlingar. Redan på lördagen hann fotbollsspelarna göra upp sina mellanhavanden med sina gamla vänner från Arsta AIK i Sverige. Det var en vacker match i strålande sol hela festligheterna gynnades av solsken och vackert väder, fastän sommaren för övrigt var så. regnig. Piffens lag spelade i nya dräkter, som innebar en återgång till det gamla, röda skjortor och vita byxor. Om det nu var tack vare de förpliktande gamla

[33]


....

_-----------------------------Hjalmar Krokfors :

FESTPROLOG vid Pargas Idrottsförenings 40-års jubileum

J ag vill mäta min kraft med min överman, jag vet för min styrka måttet. Jag väntar vid starten en andlös stund på det spänningsbefriande skottet . J ag vill giva mig helt åt min lustiga lek . Att ära förlora och finna bekymrar mig ringa, jag bäres framåt att tillit och livsvilja vinna. Jag strävar att nå till en vilande punkt där lätthet och styrka förenas och att hålla den fast, om mitt öde blir tungt och mig rätten till frihet förmenas . Betagen av lust till det levandes rytm vill jag stiga och falla och följa med vinden mot vidden, mot snöhöljda krön mot det hävande havets bölja . Jag vill växa till sinnet, vill härda min håg till kamp mot det leda och vrånga. J ag vill fylla. min dag med de manligas mod, jag vill vandra där rosarna gånga. Kom med du som dignar missräknad och blek av din möda för oviss vinning och vira vid sorglös och livande lek en friskhetens krans kring din tinning. Och störta dig ut i den välvande skog att söka, där höjderna fälla, en tappad kontroll, en befrielsens ort en förnyelsens levande källa. Och lek dig ditt leklynne nyfött igen, din kampanda öka och vårda där mmmen blir gossar och gossar bli män, där skotten gå korta och hårda. J ag hälsar dig samtid, som såg denna väg mot framtiden hägrande glimma och siktade den, fast den skymdes ibland och blev borta i mörker och dimma. Bevara för åren din hoppfulla håg att möda och sorg ej må skilja din livslust från dig, ditt befriande mod, din glädje, din vinnande vilja.

-----------------------------------[34]


Georg Forssell:

Hälsnillgstal vid Pargas Idrottsförenings 50 - årsjubileum den I .augusti I964 hållbara grunden för all idrottslig framgång . Vi har idag glädjen att ibland oss se några av dessa idrottens banbrytare med Fredrik Svahnström i spetsen och hälsar dem varmt välkomna ... Den Mannströmska eran - något mindre kan vi icke kalla den tid Knut Mannström verkade som ordförande - medförde en stark utveckling och stabiliserad verksamhet för föreningen. Utåt hävdade sig föreningen med framgång och samtidigt förnyades den inre organisationen och de ekonomiska problemen fann sin lösning. Denna uppgång fortsatte under alla de 25 år Mannström höll rodret. Sedan dess har ställningen hållits med framgångar men också de bakslag som är oundvikliga i varje idrottsförenings liv. Arbetet har kunnat föras vidare tack vare förståelsefullt stöd från företagare, samhälle och enskilda. Det mest synliga resultatet av detta stöd är den vackra och med utomordentliga banor försedda idrottsplan som PKAB ställt till samhällets förfogande . ... Framtiden vet vi ingenting om, men ungdomen litar vi fullt och fast på - den är ärlig och kampglad som i forna dar. Samhället och levnadsförhållandena har förändrats och medför omvärderingar och nya synpunkter men kvar står tilliten till en sund ungdom och dess och landets framtid. Med dessa ord hälsar jag er alla varmt välkomna till PIF:s 50-årsfest. Vi gläder oss över att här se representanter för såväl rikets som svenskbygdens idrottsorganisationer, för samhälle och kyrka, för industri och köpenskap, gamla och nya idrottsvänner - alla med ett gemensamt intresse idrott och ungdom. Speciellt glad är jag över att få hälsa våra vänner från Sverige - Sundbybergs IK, våra gamla vänner från förkrigsåren, samt Slite IF, vänortens kampglada antagonister. J ag hoppas att ni alla skall trivas, glömma bristerna i arrangemangen och gömma det ljusa och minnesvärda. Välkomna.

Fijren ingens ordförande 1958- 1964 Georg Forssell.

Ärade gäster - idrottskamrater. Våra tankar går idag femtio år tillbaka i tiden, till de idrottsintresserade män, som då sammankom till PMIF:s konstituerande möte. Vi kan se dem för vår inre blick - solbrända, energiska och fulla av entusiasm och framtidstro. Entusiasmen behövdes, det vet vi, ty det var på den som hela verksamheten vilade. Det fanns ingen idrottsplan, bara en äng, redskap och utrustning var det knappt om och kostnaderna fick de täcka ur egen ficka. Men dessa eldsjälar lät sig icke nedslås av så triviala bekymmer - de hade den levande vilja, som ensam kan skapa idrottsmän. Trots den svindlande utveckling, som ägt rum också inom idrottens landamären, är det allt ännu enbart denna vilja som även nu är den enda

[35]


PIF:S BÄSTA IDROTTSMAN OCH -KVINNA

Föreningens bästa idrottsman korades officiellt för första gången år 1955, bästa idrottskvinna fr.o.m. år 1958. 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1955 Bertel Engström (friidrott) 1956 Bengt Gustafson (fotboll och bandy) 1957 Bertel Isaksson (friidrott och fotboll) 1958 Carl-Gustav Sundman (friidrott), Kerstin Holmberg (orientering) 1959 Pentti Ljungqvist (friidrott). Tuulikki Ahti (friidrott) . 1960 Runar Ekblad (orientering), Ina Hellström (allround) 1961 Rainer Johansson (fotboll och handboll) , Ina Hellström

Trygve Lindqvist (friidrott). Ina Hellström Runar Ekblad (orientering) Ina Hellström Bror Blomqvist (handboll), Ina Hellström Bror Blomqvist, Ina Hellström Lars Holmberg (friidrott), Ina Hellström Mårten Malmlund (allround), Ina Hellström Bjarne Holmbom (friidrott) , Ina Hellström Veikko Kiili (orientering) , Ina Hellström Lars Holmberg (friidrott), Ina Hellström Veikko Kiili, Ina Hellström Bjarne Holmbom, Ina Hellström Bjarne Holmbom, Ina Hellström

INNEHAVARE AV FÖRENINGENS FÖRTJÄNSTTECKEN

H ederstecken i guld 11. 8 .1934 11. 8.1934 15. 6.1942 2 .10 .1947 2.10.1948 24 . 2.1949 5 . 6 .1954 5 . 6 .1954 5 . 6.1954 5 . 6 .1954 5. 6 .1954 5 . 6 .1954 10. 8 .1957 12 .12.1959 l. 8 .1964 1. 8 .1964 1. 8 .1964 l. 8 .1964 1. 8 .1964 1. 8 .1964 1. 8.1964

Emil Sarlin Alfred Tömroos Knut Mannström Brynolf Mickelsson Allan Ljung qvist Oiva Su10nen Harry Näsström Sturle Engström Tor Christiansson Nils Söderström Georg Forssell Ernst Moberg Runar Ekblad Engle Casen Frej vid Karlsson Stig Henriksson A=as Karlsson BeTtel Karlsson Helge Blåberg Henry Fagerholm Adam Lindholm

1. 8 .1964 l. 8 .1964 l. 8 .1964 1. 8 .1964 l. 8.1964 14 .10.1967 14.12 .1968 14 .12 .1968 24. 3.1971 11 .12.1971 30 .10.1972

Nr 1 » 2 » 3 » 4 l) 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21

Tua Engroos Tor Engström Jens Westen Per-Erik Isaksson Bengt Gustafson Åke J ohanssoll BeTtel E ngström K arl-Erik Lindholm Bengt Forss Jurgen Schmidt Ingram Myhrberg

22 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 »

»

H ederstecken i silve,' 11. 4. 4. 4. 4.

[36]

8 .1934 3 .1950 3 .1950 3 .1950 3.1950

Brynolf Mickelsson Saga Sundberg Siri Wahlsten Margit Gustafsson Arvid Karlsson

Nr 1 » 2 » 3 » 4 » 5


4. 3.1950 4 . 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4 . 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 4. 3.1950 24 . 2.1951 24 . 2 .1951 22. 11 .1952 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6. 1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6. 1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 8.12.1956 8.12.1956 14.12.1957 12.12.1959 12 .12.1959 12 .12.1959 12.12 .1959 12.12.1959 12.12.1959 12.12.1959 10.12.1960 9.12.1961 24 .11.1962 8.12.1962 8.12.1962 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 l . 8.1964

Tor Christiansson Sturle Engström Åke Sjöblom Sulho Engström Engle Casen Arne Jokinen Keijo Sundberg Nils Söderström Torsten Wahlsten Georg Forssell Bertel Johansson Åke Johansson Toivo Laaksonen Ingram Myhrberg Iils Bergenwall Runar Ekblad Armas Karlsson Ernst Moberg Adam Lindholm BörjeEngblom GerdaMattsson Rafael AbrahamssoD Leo Karlstedt Lars Palin Rudolf Eriksson Evald Karlstedt Allan Karlsson livar Salo Henry Fagerholm Helge Lönnroth Göta Lindroos Gerda Karlsson SaimaSjöblom Ruth Gustafsson Marita Westen Sven-Erik Fagerholm Tua Engroos Helge Blåberg Per-Etik Fagerholm Erik Abrahamsson Axel Östman Frejvid Karlsson Tor Engström Bettel Engström ErnaEkman Jens Westen Guy Henrichson Per-Erik Isaksson Ove Lindström Ruben Öhman Kauko Lindroos Egil Essen Karl-E rik Lindholm Olli Reinho1dt Bengt Gustafson Erik J . Johansson Bertel Karlsson Stig Henrlksson Nils Drugg Stig Eriksson Bengt Forss R eidar Grönroos Ina Hellström E rik Y . Johansson Rainer Johansson Henning Lauren

Il

6

Il

7

1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8.1964 10.12. 1966 10.12.1966 16.12 .1967 16.12 .1967 14 .12.1968 12.12.1969 12.12 .1969 12.12.1970 9 .12.1972

8 9 Il 10 Il Il Il 12 Il 13 fl 14 Il 15 Il 16 Il 17 Il 18 Il 19 Il 20 » 21 11 22 Il 23 Il 24 Il 25 Il 26 Il 27 11 28 Il 29 Il 30 Il 31 Il 32 Il 33 Il 34 Il 35 Il 36 Il 37 Il Il

Trygve Lindqvist Pentti Ljungqvist Ulla Lundström Carl-Gustav Sundman Ingmar Söderblom Henry Wikström Arne Öhman Rune Sjöblom Olle Karlsson Jiirgen Schmidt BertelIsaksson Per-Ole Karlsson Hilding Isberg John Lindqvist John-Gustav K arlsson Stig Sjöberg Henrik Leandersson

11 72 73 » 74 Il 75 Il 76 Il 77 Il 78 Il 79 Il 80 Il 81 Il 82 Il 83 Il 84 Il 85 Il 86 Il 87 Il 88 Il

INNEHAVARE AV FÖRENINGENS STANDAR (gravering p å flaggstångsfot)

5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 5. 6.1954 23 . 9.1954 6. 2.1955 25 .11.1958 27.10.1959 4. 6.1961 1. 8.1964 1. 8.1964 1. 8. 1964 1. 8.1964 14.11.1965 19. 7.1966 19. 4.1969 25 . 5.1971 21.10.1972 11.11 .1972

ol 38

» 39 ol 40 Il 41 ol 42 ol 43 Il 44 Il 45 Il 46 Il 47 » 48 01 49 ol 50 ol 51 ol 52 Il 53 Il 54 » 55 Il 56 Il 57 Il 58 ol 59 Il 60 Il 61 Il 62 » 63 Il 64 Il 65 Il 66 Il 67 11 68 Il 69 Il 70 Il 71

[37]

Harald Bergström Max Candelin Ivar Ekström Carl Hjalmar Jeansson Knut Mannström Brynolf Mickelsson EmilSarlin E rik Sarlin Fredrik Svahnström John Vikström Nagu Idrottsförening Slit e Idrottsförening Sundbybergs Idrottsklubb Arsta AIK Jalmari Suomela Finlands Bollförbund Abo distri1."t IFK, Abo Ernst Moberg Georg Forssell Pargas Kalkbergs Aktiebolag HetUling Doepel l'or Christiansson Runar Ekblad Nils Söderström Armas Karlsson Adam Lindholm Tor Engström Stig Henriksson Finlands Svenska Idrottsförbund

Nr

Il Il Il Il

Il Il

Il Il Il Il Il Il

'l Il Il Il

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


MEDLEMMARNAS ÖVRIGA HEDERS- OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

Finlands Idrotts f ört j änstkors i guld

FSO :s förtjänstmärke

1970 Pentti Ljungqvist

1967 Allan L jungqvist

FSO:s förtjänsttecken II klass

Finlands Idrotts f ört j änstkors i silver

1973 Pentti Ljungqvist

1969 Stig Henriksson

FBF:s Abo distrikt standar

Finlands Idrotts förtjäntsmedalj med förgyllt kors

1954 1960 196 1 1969 1973

1963 Tor Christiansson

Allan Lj ungqvist Georg Forssell Ernst Moberg Armas Karlsson Helge Blåberg

FBF :s Abo distrikt förtjänstmä rke

guld

1964 Allan Ljungqvist FBF:s Abo distrikt förtj änstmärke i silver

1954 1954 1954 1954 1958 1962 1964 1964 1966

Finlands Idrotts fört j äntsmedalj i silver

1952 1954 1954 1963 1970 1971

Br ynolf Mickelsson K nut Mannström Armas Karlsson Tor Christiansson R unar Ekblad Bengt Forss

Finlands Idrotts förtjänstmedalj i brons

1964 N ils Söderström 1967 Henry Fagerholm 1972 Ber tel Karlsson

Allan Ljungqvist Ake Johansson Bertel Johansson Tor Christiansson Helge Blåberg Henry Fagerholm Bengt Gustafson Per -Erik I saksson Erik J . Johansson

Finlands Orienteringsf örbunds f ört j änstm ärke

1969 Bengt Forss

SFI:s förtjänstmärke i silver

1954 K nut Mannström 1962 ils Söderström FBF:s förtjänstmärke i guld

1957 K nut Mannström 195 7 Allan L jungqvist 1967 Tor Christiansson

I nnehavare av K nut l'vlan n sträms ledal'pokal

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

FBF:s förtjänstmärke i silver

1944 1944 196 1 1962 1964 1964

K nut Mannström Allan L jungqvist Tor Christiansson Armas Karlsson Helge Blåberg Bertel J oh ansson

FBF:s plakett i brons

1963 Tor Christiansson 1964 Henry Fagerholm FSO:s intressemärke i guld

1967 Run ar Ekblad

[38]

Tor Christiansson Ernst Moberg Nils Söderström Frejvid Karlsson Bengt Forss Georg Forssell Anders Höglund Stig Eriksson Armas Karlsson Bengt Gustafson Ingmar Söderblom Ulf Packah~n Bertel Karlsson Karl-E rik Lindholm Nils Leinonen

bandy skidning och orientering friidrott skidning, orientering m.m. orientering centralstyrelsen orientering handboll centralstyrelsen/handboll fotboll friidrott handboll och fotboll centralstyrelsCl1 /kassör centralstyrelsen/sekret erare orientering


PARGAS IDROTTSFÖRENINGS STYRELSEMEDLEMMAR 1914-1974: Ar

Ordförande

Viceordförande

Sekreterare

Kassör

Medlem G. Alfred Forss Yrjö Grönroos Fredrik Svahnström Valter Stenmark Gösta Löfgren John Pettersson

1914 Emil Sarlin

1914 Emil Sarlin 1915 Emil SarIin 1920 Emil Sarlin 1921 Carl-Hjalmar Jeansson Brynolf Mickelsson Ivar Ekström

Gunnar Blessing

Niilo Tammi Berndt Björklund Valter Sundell

1922 Carl-Hjalmar Jeansson Brynolf Mickelsson Ivar Ekström

Rafael Abrahamsson

Gunnar Blessing Ivar Engfeldt Berndt Björklund

1923 Alfred Törnroos

Brynolf Mickelsson Ivar Ekström

Rafael Abrahamsson

Gunnar Blessing Ivar Engfeldt Berndt Björklund

1924 Alfred Törnroos

Brynolf Mickelsson Ivar Ekström

Ivar Engfeldt

Gunnar ~lessing Berndt Björklund Rafael Al;irahamsson

1925 Brynolf Mickelsson

Gunnar Blessing

Ivar Engfeldt

Alfred Törnroos Berndt Björklund Rafael Abrahamsson

1930 Brynolf Mickelsson

Alfred Törnroos

1932 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Alvar Jansson

Leo Karlstedt

Armas Laaksonen Evald Karlstedt Brynolf Mickelsson

1933 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Alvar J ansson

Leo Karlstedt

Brynolf Mickelsson Armas Laaksonen Evald Karlstedt

1934 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Alvar Jansson

Waldemar Nyman

Brynolf Mickelsson Armas Laaksonen Nils Vahlsten

1935 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Oiva Aaltonen

Carl-Gustav Holmström Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Nils Vahlsten

1936 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Nils Vahlsten Armas Laaksonen

1937 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Birger Forss

1938 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Birger Forss

1939 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Allan Ljungqvist

Ivar Ekström

Harry Rinne Armas Laaksonen Knut Mannström Lars Palin Evald Karlstedt

[39]


1940 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Allan Ljungqvist

1941 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Carl-Gustav Holmström Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Allan Ljungqvist

1942 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Armas Karlsson

Georg Forssell Rafael Abrahamsson

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Allan Ljungqvist

1943 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Armas Karlsson

Georg Forssell Rafael Abrahamsson

Brynolf Mickelsson Rafael Johansson Allan Ljungqvist

1944 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Armas Karlsson

Georg Forssell Rafael Abrahamsson

Brynolf Mickelsson Oiva Sulonen Allan Ljungqvist

1945 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Armas Karlsson

Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Risto Karlsson Allan Ljungqvist

1946 Knut Mannström

Alfred Törnroos

Börje Engblom

Georg Forssell

Brynolf Mickelsson Risto Karlsson Allan Ljungqvist

1947 Knut Mannström

Ernst Moberg

Börje Engblom

Georg Forssell

ils Bergenwall Göran Lindqvist Keijo Sundberg

1948 Knut Mannström

Ernst Moberg

Börje Engblom

Georg Forssell

Nils Bergenwall Göran Lindqvist Keijo Sundberg

1949 Knut Mannström

Ernst Moberg

Börje Engblom

Georg Forssell

Nils Bergenwall Keijo Sundberg Allan Ljungqvist

1950 Knut Mannström

Ernst Moberg

Börje Engblom

Georg Forssell Armas Karlsson

Nils Bergenwall Keijo Sundberg Bertel Johansson

1951 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm -

Georg Forssell

Nils Bergenwall Bertel Johansson Nils Söderström

1952 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Nils Bergenwall Bertel Johansson Nils Söderström

1953 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Keijo Sundberg Ingram Myhrberg Nils Söderström

1954 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Berte1 Johansson Ingram Myhrberg Nils Söderström

1955 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Åke Sjöblom Ingram Myhrberg Nils Söderström

1956 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Helge Blåberg Ingram Myhrberg Nils Söderström

1957 Knut Mannström

Ernst Moberg

Per-Erik Fagerholm

Georg Forssell

Tor Christiansson Helge Blåberg Nils Söderström

1958 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

Bengt Scheweleff

T or Christiansson Bertel Johansson Bertel Engström

[40]


1959 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

Bertel Karlsson

Guy Henrichson Tor Christiansson Bertel Engström

1960 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

B ertel Karlsson

Tor Christiansson Caj Bä('..kström Holger Engb10m

1961 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

Bertel Karlsson

Tor Christiansson Caj Bäckström Holger Engblom

1962 Georg Forssell

Ernst Moberg

Ulf Packalen

Bertel Karlsson

Tor Christiansson Caj Bäckström Pentti Ljungqvist

1963 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

Bertel Karlsson

Tor Christiansson Ina Hellström Trygve Lindqvist

1964 Georg Forssell

Ernst Moberg

Armas Karlsson

Bertel Karlsson

Tor Christiansson Ina Hellström Trygve Lindqvist Tor Tefke Bengt Forss

1965 Jiirgen Schmidt

Ernst Moberg

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Bertel Engström Bengt Forss Ina Hellström Armas Karlsson Tor Tefke

1966 Jiirgen Schmidt

Ernst Moberg

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Armas Karlsson Bengt Gustafson Ina Hellström Trygve Lindqvist Bengt Forss

1967 J iirgen Schmidt

Ernst Moberg

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Armas Karlsson Bertel Engström Ina Hellström Bengt Forss Carl-Erik Johansson

1968 J iirgen Schmidt

Armas Karlsson

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Bengt Gustafson Ina Hellström Trygve Lindqvist Bengt Forss Carl-Erik Johansson Stig Henriksson

1969 Jiirgen Schmidt

Armas Karlsson

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Ina Hellström Bengt Forss Stig Henriksson Birger Dahlberg Björn Mattsson Stig Sjöberg

1970 Jiirgen Schmidt

Armas Karlsson

Karl-Erik Lindholm

Bertel Kalrsson

Ina Hellström Bengt Forss Stig Henriksson Birger Dahlberg Björn Mattsson Stig Sj öberg

1971 Jiirgen Schmidt

Armas Karlsson

Karl-Erik Lindholm

Bertel Karlsson

Bertel Engström Bengt Gustafson Ina Hellström Stig Henriksson Birger Dahlberg Harry Antson

[41]


1972 Jiirgen Schmidt

Stig Henriksson

Karl-Erik Lindholm Berlel Karlsson

Berte1 Engström Bengt Gustafson Ina Hellström Bengt Forss Harry Antson Leif Blomqvist

1973 Jiirgen Schmidt

Stig Henriksson

Karl-Erik Lindholm Bertel Karlsson

Berlel Engström Bengt Gustafson Ina Hellström Pentti Ljungqvist Harry Antson Ralf Stenmark

1974 Jurgen Schmidt

Stig Henriksson

Karl-Erik Lindholm Bertel Karlsson

Berlel Engström Bengt Gustafson Ina Hellström Pentti Ljungqvist Harry Antson Ralf Stenmark

NÖJES SEKTIONENS STYRELSEMEDLEMMAR 1932-1971 1935 Elmer Lundqvist (ordf.), Toivo Laaksonen, Oiva Sulonen, Erkko Cairenius, Rafael Johansson och Tor Christiansson. 1936 Oiva Sulonen (ordf .), Elmer Ltmdqvist, Toivo Laaksonen, E rik J ohansson, Nils Bergenwall, S. Borghart, Thorwald Lindqvist, Vieno Hartikainen, Göta Gustafsson, Valborg Sjölund och Margareta Wiss .

1932 Evald Karlstedt (ordf.), Levi Landen, Rafael Ljungqvist, Claes Wilkman, Felix Grönblom och Leo Karlstedt. 1933 Claes Wilkman (ordf.), Evald Karlstedt, Armas Karlsson, Levi Landen , Felix Grönblom, Nils Vahlsten och Erik Fagerström. 1934 Claes Wilkrnan (ordf.), Nils Vahlsten, E lmer Lundqvist, Holger Alho och Erkko Cairenius.

Nöjessektionens styrelse 1937. Sittande fr.v. Margareta Wiss, Saima Jokinen, Margit Lindqvist, Sylvi Laaksonen, Gerda Granlund och Valborg Sjölund. Stående Sulho Engström, Nils Rinne, Bernhard Sjöblom, Oiva Sulonen, Nils Bergemvall, Levi Landen, Lennart Blåberg, Erik och Gustav Hagman.

[42]


1937 Oiva Sulonen (ordf.), Levi Landen, Lennart Blåberg, Sulho Engström, ils Bergenwall, Nils Rinne, Bernhard Sjöblom, Erik Hagman, Gustav Hagman, Valborg Sjölund, Margit Lindqvist, Saima Jokinen, Margareta Wiss och Gerda Granlund. 1938 Sulho Engström (ordf). Tor Cbristiansson, Svea Vikström, Gerda Englund, Gerda Granlund, Göta Gustafsson, Margit Lindqvist, Saga Lindström, Erik Johansson, Åke Johansson, Einar Lindroos, Gunnar Lindqvist och Ake Sjöblom. 1939 Tor Christiansson (ordf.). Sulho Engström, Svea Vikström. Saima Jokinen, Gunnar Lindqvist, Siri Vahlsten, Rachel Metso, Saga Lindström, Erik Johansson, Arne J okinen, Tor Eklund och Ake Sjöblom. 1940 Tor Cbristiansson (ordf.), Sulho Engström, Svea Vikström, Saima Jokinen, Gunnar Lindqvist, Siri Vahlsten, Rakel Metso, Saga Lindström, Erik Johansson, Arne J okinen och Ake Sjöblom. 1941 Tor Cbristiansson (ordf. ) , Åke Johansson, Erik Johansson, Helmer Nordlund, Helge Hellström, Arne Jokinen, Göta Hamström, Saga Lindström, Siri Vahlsten, Rakel Metso och Anna Mellberg. 1942 Tor Cbristiansson (ordf.), Åke Johansson, Erik Johansson, Helmer r ordlund, Helge Hellström, Arne J okinen, Göta Hamström, Saga Lindström, Siri Vahlsten, Rakel Metso och Anna Mellberg. 1943 1944 T or Cbristiansson (ordf .), Märtha Söderholm, Rakel Metso, Iris Hyypiä, Siri Vahlsten, Saga Sundberg, Torsten Vahlsten, Edvard Johansson, Arne Jokinen, Bertel Johansson och Åke Sjöblom. 1945 Tor Christiansson (ordf. ), Åke Johansson, Bertel J ohansson, Erik Vilen, Torsten Vahlsten, Keijo Sundberg, Saga Sundberg, Siri Vahlsten, Märtha Söderholm, Rakel Metso, Iris Hyypiä och Gunborg Fagerholm. 1946 Tor Christiansson (ordf.). Åke Johansson, Bertel Johansson, Erik Vilen, Göran Lindqvist, Torsten Vahlsten, Keijo Sundberg, Saga Sundberg, Tyyne Cbristiansson, Irma Hyypiä, Rakel Metso, Siri Vahlsten och Märtha Söderholm. 194 7 Tor Cbristiansson (ordf ), Jörgen Vesten, Jens Vesten , Keijo Sundberg, Siri Vahlsten, Margit Gust afsson, Marita Karlsson, Ilse Alander, Tyyne Christiansson och Meri Lindroos . 1948 Tor Christiansson (ordf .), Nils Fagerholm, Harald Hellström, Majlis Ekblad, Marita Karlsson, Margit Gustafsson, Jörgen Vesten, Jens Vesten, Keijo Sundberg, Bengt Sundell, Siri Vahlsten, Ilse Alander och Meri Lindroos . 1949 Per-Olof Sjöblom (ord!.) , Börje Sjöblom, Helge Blåberg, Frejvid Karlsson, Per-Erik Fagerholm, Mildred Andersson, Darling Sundman, Solveig Helander, E rna E kman och Birgit Johansson . 1950 Kurt Lemb erg (ordf), Börje Sjöblom, Helge Blåberg, Frejvid Karlsson, Per-Erik Fagerholm,

Darling Sundman, Solveig Helander, Ema Ekman och Birgit Johansson. 1951 Donald Hedström (ordf .), Tua Engroos, Ebba Engroos, Darling Sundman , Mildred Andersson, ils Drugg, Helge Blåberg, Algot Andersson, Ake Gustafsson och Frejvid Karlsson. 1952 Helge Blåberg (ordf. ), Brita Andersson, Tua Engroos, Ebba Engroos, Anita Eklund, Terttu Roslöf, Darling Sundman , Margit Gustafsson, Karl-Henrik Lindgren, Keijo Lunden, Ove Lindström, Nils Drugg, Bengt Gustafson, Algot Andersson, Edgar Andersson och Donald Hedström. 1953 Donald Hedström (ordf.) , Kurt Gestranius, Tom Vanne, Terttu Roslöf, Inger Törnqvist, Darling Sundman, Margit Gustafsson, Anja Virta, Rolf Lundqvist och Harry Ramstedt. 1954 Helge Blåberg (ordf.), Tom Vanne, Tua Engroos, Ebba Engroos, Terttu Roslöf, Jörgen Vesten, Jens Vesten och Donald Hedström. 1955 Helge Blåberg (ordf.). Tua Engroos, Ebba Engroos, Terttu Roslöf, Sixten Karlstedt, Jörgen Ves ten och Guy Vikström. 1956 Helge Blåberg (ordf.). Tua Engroos, Ebba Karlstedt, Sixten Karlstedt, Terttu Roslöf, Jörgen och Jens Vesten . 1957 Guy Vikström (ordf .), Rune Sjöblom, Kerstin Holmberg, Göran Olsson, Tua Engroos, Kristina Ljungqvist, Bertel Johansson och Carl-Gustaf Forsinius. 1958 Guy Vikström (ordf.), Tua Engroos, Ina Hellström, Ulla Lundström, Ema Ekman, Ranter Vahtera och Jörgen Vesten . 1959 Egil Essen (ordf .) , Guy Henrichson, Kerstin Holmberg, Sixten Karlstedt, Bertel Engström och Leif Strandholm. 1960 Egil Essen (ordf.), Sixten Karlstedt, Tua Engroos, John-Gustaf Karlsson, Ina Hellström, Guy Henrichson och Ingmar Karlsson . 1961 Guy Vikström (ordL) , Sixten Kar1stedt, Tua Engroos, John-Gustaf Karlsson, Ina Hellström, Guy Henrichson och Ingmar Karlsson. 1962 Guy Vikström (ordf .), John-Gustaf Karlsson, Ulf PackaIen, Ina Hellström, Ulla Lundström, Anna-Stina Lundström, Tua Engroos och Rainer Vahtera. 1963 Guy Vikström (ord!. ). 1964 Guy Vikström (ordf.) , Olle Karlsson , Ina Hellström, Ulla Ltmdström, Tua Engroos och Stig Eriksson . 1965 Olle Karlsson (ordf.). Ina Hellström, 1'ua Engroos, Ulla Lundström och Stig Eriksson . 1966 Olle Karlsson (ordf.). 1967 Olle Karlsson (ordf.) . 1968 Olle Karlsson (ordf .). 1969 Olle Karlsson (ordf.). 1970 Olle Karlsson (ordf .). 1971 Olle Karlsson (ord!.). 1972 Nöjessektionen slopas.

[43]


Från landsväg och äng till kolstybb och gräsmatta Under begynnelseskedet av sin tillvaro är Pargas Idrottsförening med om att ta den fria idrottens första stapplande steg i den åboländska bygden. Vi vet, att en organiserad idrott introducerats i vårt land omkring år 1880, men friidrottens utövande är ännu ett tiotal år framåt rätt primitiv. Spikskor hör inte till idrottsmannens utrustning, någon form av liggande start förstår man sig inte på och inte heller svängansatsen i diskusringen används. Man tar väl inte alltför mycket fel, om man påstår, att de olympiska spelen i Stockholm 1912 ger de första verkligt påtagliga impulserna till förmån för ett snabbt vaknande friidrottsintresse i vårt land. Detta konstaterar också PIF:s hedersordförande Knut Mannström i sitt hälsningstal vid föreningens 40-årsjubileumshögtidligheter 1954. »Den för Finland så ärorika olympiaden i Stockholm verkade som en fanfar på det uppväxande släktet i vårt land och förvisso även i Pargas», säger han. När friidrotten vinner sina första anhängare i vårt land, blir det aldrig fråga om en specialisering så att idrottsmannen går in för en eller ett par grenar. Mångsidighet är tidens melodi och bara de som är färdiga att ge sig på vilken gren som helst, räknas som verkliga idrottsmän. Föreningar grundas överallt, såväl på svenskt som på finskt håll. Och de aktiva ger sig hän åt praktiskt taget alla former av idrott. En friidrottsman drar sig sålunda inte för att också delta i cykeltävlingar, kappseglingar och skidtävlingar. Och en sprinterbegåvning kämpar för guld och ära både i spjutkastning och höjdhopp. Men småningom utkristalliseras emellertid också specialisterna. Bland den finska idrottsföreningens i Abo, Turun Urheiluliitto (grundad 1901) aktiva finns redan 1906 två betydande specialister. Av dessa, Viljam Johansson och Fredrik Svahnström, kommer den senare snart att bli en av initiativt agarna, stiftarna och första styrelsemedlemmarna för Pargas Malms Idrottsförening. Redan sommaren 1905 visar Fredrik Svahnström som ung abiturient sin löparbegåvning i sko1-

tävlingar. Som representant för sin skola, Svenska reallyceum i Abo, gör han ett starkt 1500 m:s lopp, i vilket han blir andra efter Aarne Lindholm, slagen med endast 0,2 sekunder. Segrarens tid är 4.35,0. Då Svahnström följande år blir student och reser till Tyskland för att inleda sina veterinärstudier fortsätter han vid sidan av studierna att löpträna och tävla flitigt på medeldistans. 1907 löper han de första finska rekorden och underskrider snabbt 4.20,0 på 1500 m. Följande år lägger han tyska högskolemästerskap till sina meriter och som enda representant för Turun Urheiluliitto kämpar han för Finland vid olympiska spelen i London 1908. Ännu ett år senare tävlar han både utomlands och i Finland, men lämnar löpandet helt, sedan han 1910 återvänder från Hannover för att i hemlandet ta itu med förestående arbetsuppgifter som nybliven veterinär. Den unga veterinären får sin arbetsplats på hemorten Pargas 1911 och konstaterar då förvånat att man här verkligen inte har en fungerande idrottsförening. Pargas Segel- och Idrottsförening har visserligen sedan grundläggnings året 1904 erbjudit Pargas-borna möjligheter att utöva några former av sport, i huvudsak segling och skidning. Och på initiativ av simledare i Abo arrangeras sommartid simkurser med åtföljande simtävlingar och promotion. Men några utövare av egentlig friidrott eller bollsport finns inte. Med Fredrik Svahnström kommer så friidrotten till Pargas och helt visst är han en stark kraft bakom initiativet till bildandet av ortens nya idrottsförening, Pargas Malms idrottsförening, inom vars ram en organiserad friidrottsverksamhet fås till stånd. Under åren 1911 - 1913 fungerar han som gymnastiklärare vid Pargas samskola. Men förh ållandena är minst sagt anspråkslösa. Som idrottsplats får man till en början använda åkrar och ängar och de smala landsvägarna får duga som löpbanor. Och självfallet tillåter den nybildade föreningens startkapital inte alltför stora investeringar i redskap och utrustning. Men [44]


man gör i alla fall en betydelsefull början. Och bland bevarade annaler från grundläggningsåret finner man några räkningar , som skvallrar om förberedelser och planering för friidrottsverksamhet. Den 31 juli 1914, d.v.s. en dag före PMIF:s konstituerande möte har AB Husqvarna i Aba daterat en räkning till »Pargas Malms Idrottsklubb» . Räkningen upptar två spjut, två diskusar, en kula, ett måttband, tolv ribbor, en språngstav och tre spjutskaft till ett belopp av 55 mk 35 penni. Den Il september samma år får föreningen en räkning på 15 mk för tillverkning av höjdhoppsställningar. Om eventuella friidrottstävlingar under detta år finns emellertid inga som helst uppgifter, även om det bland de stiftande medlemmarna finns många idrottsmän, som under de närmast följande åren för PMIF:s färger i olika friidrottsgrenar. Bland dem bör särskilt nämnas Axel Neittamo; J ohn J ohansson (sedermera Westen), Otto Eklund och Gunnar Blessing. Snart skall man emellertid tävla åtminstone i löpning, att döma av de uppgifter i 1914 års redovisningsbok, som noterar att man inköpt två tidtagarur. 19 15 Nya och fler spjutskaft, kulor, språngstavar, måttband, tävlingspris och allt övrigt nödvändigt för en ökande friidrottsverksamhet blir det under föreningens andra levnadsår. För att få belägg för den spirande aktiviteten som resulterar i två för P argas förhållanden större tävlingar måste man ty sig till notiser och artiklar i Aba Underrättelser - föreningens knapphändiga arkiv bevarar vare sig tävlingsprotokoll eller årsredogörelse. Au berättar om idrottsdagar i Pargas Malm lördagen den 21 och söndagen den 22 augusti. Idrottsdagarnas program omfattar i huvudsak friidrottstävlingar med »kulstötning, diskuskastning, höj d- och längdsprång samt löpning 100 och 1500 m» som tävlingsgrenar i kampen om tidningen Västra F inlands vandringspris. I tävlingen deltar svenska ungdomsföreningar i Nagu och Pargas. Och i en t ävling om direktör Emil Sarlins statyett, skänkt till föreningen som vandringspris i 10kamp, kämpar man i »kulstötning, diskuskastning, spjutkastning, stavhopp, höjd-, längd- och trestegssprång samt 100, 400 och 1500 meters löpning». För icke-medlemmar anordnas en tävling i löpning 500 m . Föreningens aktiva idrottsmän förbereder sig ivrigt för tävlingarna och nästan varje kväll samlas ynglingarna på Pargas svenska samskolas gårdsplan, där man tränar sig i de olika grenarna. Arrangörerna väntar sig många deltagare från

PMIF-friidrottaren Otto Eklund 1915.

hela västra Finland, men främst från hemorten och Nagu. I Nagu smittar John Svahnström av sig massor friidrottsintresse och har nu många pojkar med sig i de nya , spännande lekarna. I Nagu ser arrangörsföreningen därför en svår konkurrent om VF:s pris, men Abo Underrättelser säger eggande att »Utan strid torde Pargas-borna dock icke lämna detsamma, varför man kan hoppas på att få se en mycket spännande tvekamp mel1an dessa socknan). Veckorna innan Pargas första »stortävling» i friidrott byter samskolans gårdsplan ansikte. I huvudsak genom talkoarbete iståndsätts planen och såsom Abo-tidningen beskriver det »förvandlades till en förstklassig idrottsplan med fina löparbanor och annat som behövs». Att ansiktslyftet kan genomföras har föreningen Pargas Kalkbergs Ab att tacka. Det är tusentals mark som sätts i blöt på idrottsplanen och dylika summor kan Pargas Malms Idrottsförening inte ensam uppbringa. Och så randas då den med spänning motsedda dagen, när friidrotten skriver historia i Pargas. [45]


I samband med den stora sommaridrottsfest som nu inleds ingår friidrottstävlingarna på den nybyggda idrottsplanen som en väsentlig del av festprogrammet. Utöver dessa tävlar man i »velocipedåkning» och simning. Simtävlingarna utgör en naturlig del av simskolans avslutning, med uppvisningar och promotion. Vädergudarna är arrangörerna nådiga och det är under »särdeles gynnsamma förhållanden d .v.s. i bästa sommarväder» tävlingarna avgörs i dagarna två. Det går som pargasborna befarat. N agu Ungdomsförening för VF:s vandringspris med sig hem till Nagu, där Nagu Lillandets Sportförening sedan ett år haft priset i sitt prisskåp. Huru många deltagare som ställer upp i tävlingarna förtäljer tidningsnotiserna inte utan nöjer sig med »de1tagarnas antal i dessa tävlingar var rätt stort». .Resultaten från den historiska tävlingen förtjänar här skäligt utrymme. AU noterar: Kulstötning: 1) John Svahnström Nagu 12,50 + 10,46= 22,96 2) Sergei Andersson Nagu 10,86 + 10,31 = 21,17 4) Axel Neittamo Pargas 9,49+ 8,57 = 18,06. Höjdsprång: l) Elis Ekström Pargas 152 + 147 = 299 2) John Svahnström Nagu 147 + 147 = 294 och Ragnar Clayhills Pargas 147+ 147 = 294 4) Sergei Andersson Nagu 147 + 142 = 289. 400 m (endast för medlemmar i PMIF) : 1) Helge Wolff Pargas 60,8 2) Elis Ekström Pargas 63,1 3) Ragnar Clayhills Pargas 63,6. Längdsprång: 1) Sergei Andersson Nagu 5,63 + 5,62 = 11,252) Axel Neittamo Pargas 5,94 + 5,30 = = 11,24 3) John Svahnström Nagu 5,49 + 5,40 = 10,894) Ragnar ClayhillsPargas 5,33 + 5,2.5 = 10,58. Diskuskastning: 1) Sergei Andersson Nagu 35,48+ 33,98= 69,46 2) John Svahnström Nagu 36,81 + 30,81 = 67,62. 100 m : l) Axel Neittamo Pargas 12,5 2) John Svahnström Nagu 12,63) Sergei Andersson Nagu 12,7 4) Helge Wolff Pargas 13,0. 1500 m: 1) Nestor Saarinen Nagu 4.46,7 2) Karl Fagerström Pargas 4,48,1 3) Helge W oIff Pargas 4.48,9. Stavhopp (endast för medlemmar i PMIF): 1) Elis Ekström 250 2) Ragnar Clayhills 230 3) Birger Geffert 230. Spjut (endast för medlemmar i PMIF) : 1) Ragnar Clayhills 37,25 2) Fredrik Svahnström 35,86 3) John Johansson 35,82. Trestegssprång (endast för medlemmar i PMIF): 1) Elis Ekström 11,22 2) Birger Geffert 11,08 3) Otto Eklund 10,93. 5000 m (öppen tävling): 1) Fr. Karlsson Aba 16.54,2 2) T. Björkqvist Aba 16.57,5 3) Arvid Johansson Pargas 18.09,0.

Poängställningen om VF:s pokal blir 1705,5 poäng för Nagu Ungdomsförening och 1599 för Norra Pargas Ungdomsförening. Elis Ekström vinner Emil Sarlins statyett med 629,3 poäng före Ragnar Clayhills som samlar 626,9 poäng. Sportredaktören från AU konstaterar, arrangörernas stora ansträngningar till trots, att »banorna var dåliga, vilket inverkade på resultate11». Början är i alla fall gjord och de aktiva, bland dem märkligt nog också Fredrik Svahnström i spjuttävlingen, gör intryck på åskådarna som är med om friidrottspremiären. Intresset väcks och de aktivas antal ökar. Den 16 september är man redo att ånyo annonsera idrottstävlingar. Tio dagar senare skall PMIF stå som arrangör för tävlingar om Aba-avdelningens vandringspris i löpning 100 m, 400 m och 1500 m. Om priset, som sedan föregående år innehas av Nagu Lillandets Sportförening, skall man kämpa på förmiddagen kl. 9 - 10 och på eftermiddagen kl. 14- 16. Arrangörerna vänder sig i sin inbjudan till hela sydvästra Finland och Au kommenterar: »Det vore allt skäl för Kimito-Dalsbruks-, Västanfjärds-, Hitis- med flera bor att rycka upp sig och vq.ra med,). Varje förening skall representeras av fyra medlemmar, som samtliga måste löpa alla tre sträckor. PMIF:s sekreterare J ohn Pettersson önskar genom annonsen få tävlings anmälningarna »i god tid». I samband med pokaltävlingarna skall man anordna också tävlingar i olympisk 5-kamp för olika föreningar i Pargas. Allt är upplagt för goda tävlingar och utgifterna för deras genomförande försöker man täcka genom att anordna en soan~ med prisutdelning i Birknäs ungdomslokal efter avslutade tävlingar. P å 100 m tar Norra Pargas Ungdomsförening första, fjärde och femte platsen och lika går det på 400 m, medan placeringarna p å 1500 m blir första, tredje och sjätte. Och detta räcker till en uppmuntrande lagseger för Pargas-föreningen över de hittills så överlägsna Nagu-borna . Axel Neittamo briljerar på 100 m, som han vinner med tiden 12,3 före John Svahnström och Sergei Andersson från Nagu, som klockas för 12,7. Lika överlägsen är Neittamo på 400 m och han får en efter förhål landena rätt god tid, 55,6. I hans kölvatten kommer Helge W olff i mål och får tiden 56 blankt. Också på 1500 m får pargasborna se en av de sina först i mål. Karl Fagerström slår med tre tiondedelar Nagu's Nestor Saarinen och klockorna stannar på 4,51 ,9 för s.e graren. I den interna 5-kampen tävlar man i längdsprång, spjutkastning, 200 m , diskuskastning och 1500 m . Axel Neittamo visar också här sin överlägsenhet på sprinter[46]


sträckan och vinner med 26,2 före Helge W olff och Otto Eklund, som får 1,1 resp. 1,6 sek. sämre tid. eittamo är i denna tävling på verkligt kamphumör och är inte sen att ta hem segern också i längdsprånget och t.o.m. i spjutkastningen, då konkurrenterna ger honom chansen. Denna gång kastar deltagarna bara med sin bättre arm och Neittamo vinner i spjut med 42,30 och blir tvåa i diskus med 26,63. Hans segerresultat i längd är 576. Helge Wolff vinner 1500 m på tiden 4.52,5 med Neittamo och John Johansson på andra och tredje plats. Johansson blir andra i spjut med 39,89 och tredje i längd med 520. Gunnar Blessing kastar 24,43 i diskus och 35,25 i spj ut och når med detta en tredje och en fjärde plats i resp. grenar. Diskustävlingen vinner Felix Sipilä, som kastF 28,71 och om man ytterligare noterar att bläsnäsynglingen I var Ekström tar bronsplatsen i spjut med 35,69 torde man få en klar uppfattning om resultatnivån inom pargasfriidrotten, under dess allra tidigaste barndom. Efter tävlingarna, vid en soare i ungdomslokalen i Birknäs, koras Axel Neittamo till 5kampsmästare före John Johansson, Helge W olff, Mauritz Lindström och Otto Eklund. Segraren får motta PMIF:s medalj i blå-vitt sidenband. 1916 Friidrotten är på frammarsch i Pargas! Och det finns goda förutsättningar för att också göra den rotfast på orten. Men större nyanskaffningar i form av idrottsredskap och utrustning måste göras. Och idrottsplanen måste få en grundlig översyn. För att få ihop pengar för detta vädjar föreningen till allmänheten och anordnar den 24 april en påsksoare i Skräbböle. Soareprogrammet omfattar b1.a. stavgymnastik aven 12-mannatrupp, kvartettsång, melodramer och »en tragisk tragedi i tre akter med prolog». Vid ett styrelsesammanträde den 15 april besluter man förutom om soaren, om förbättringsarbetena på idrottsplanen. Man skall fylla den hittills halvfärdiga delen av planen »till möjligast billiga pris». Styrelsemedlemmen Yrjö Grönroos får i uppdrag att »avvärdera arbetet» och man konstaterar att PKAB igen träder välvilligt emellan och stöder föreningen genom att donera fyllnadsmaterial och kostnadsfritt sköta transporten av detsamma. Tillsvidare får de aktiva använda den intilliggande samskolans korridor som omklädningsrum, men »för erhållande af ett tidsenligt afklädningsskjul å planen beslöts gifva ing. Grönroos i uppdrag att göra upp ritningar och kostnadsförslag», skriver mötessekreteraren Fredrik Svahnström i protokollet. Mot en anmälningsavgift om 50 penru,

inbetald till Fredrik Svahnström, får deltagare från hela västra Finland ställa upp till kamp i de tävlingar som arrangeras i samband med Västfinska Ungdomsförbundets sommarmöte i Pargas den 2 juli. Detta blir sommarens första egentliga sammandrabbning på idrottsplanen i Pargas och man tävlar i 3-kamp, som omfattar kula, längd och 100 m , samt i terränglöpning. Axel Neittamo, som ett par månader tidigare utsetts till PMIF:s friidrottstränare, vinner 100 m med tiden 12,0 och kula med 9,79. Axel Kuffschinoff som officiellt representerar Allmänna Idrottsklubben i Abo (AIK), ställer i likhet med eittamo upp som representant för orra Pargas Ungdomsförening. Han sätter Neittamo på plats i längd och vinner med 572 mot Neittamos 568. Karl Fagerström behöver inte ta ut sig för att vinna terrängloppet före Karl Järnström och Arvid Johansson. En vecka senare, den 9 juli, inleds 10-kampstävlingarn a om direktör Emil Sarlins vandringspris. De fortsätter den 15 juli och avslutas i hällande regn söndagen den 16 juli. Axel Neittamo är hur överlägsen som helst, men vandringspriset och den officiella segern går till Elis Ekström, då Neittamo enligt uppgifter i Au deltar utom tävling. Detta faktum skvallrar om att Neittamo snart skall lämna friidrottslägret i Pargas. Redan samma höst uppträder han officiellt som representant för Turun Urheiluliitto och PMIF får en första känning av vad det vill säga att fostra goda idrottsmän, som storföreningar senare lägger vantarna på ... PMIF:s funktionärer utnyttjas på nytt den 26 - 27 augusti, då man i Pargas arrangerar årets 6-kampstävling om VF:s vandringspris. Liksom tidigare gäller tävlingen Sydvästra Finlands svenska ungdomsföreningar, men i år får föreningarna sända ett obegränsat anta.l deltagare. De fyra bästas resultat beaktas då lagpoängen sammanräknas. I en förhandsnotis skriver A U att »tävlingen under de senaste åren urartat till en tvekamp mellan N agu och Pargas. Tidigare har även 'Dalsbruk varit med, men av okänd anledning har föreningens representanter nu blivit borta. Denna gång hoppas man på att alla skola ställa upp. Ingen behöver vara rädd att ställa upp i en tävling, där man samtidigt kan lära mycket. Detta kan man just vid dessa tävlingar, då Nordens idrottskung och tiokampsmästaren Sergei Andersson och segraren från Baltiska Spelen John Svahnström även komma att deltaga». Och de »två stora» sviker inte vare sig sina medtävlare eller publiken utan ger såväl lärdom som uppvisning genom sitt deltagande. Sergei Andersson vinner tre grenar - längd med 597, stav 310 [47]


och spjut 50,11 (med sin starkare arm). John Svahnström stöter sammanlagt 22,43 i kula. Axel Neittamo tar tillsammans med Karl Fagerström Pargas' enda segrar som representanter för Norra Pargas UFo Neittamo besegrar i finalen på 100 m Svahnström med en tiondedel och klockas för 12,1 medan Abolands överlägset bästa 1ångdistanslöpare Fagerström löper i mål en sek. före J ohn Johansson på 1500 m. Fagerströms tid är 4.38,0. Nya namn i tävlingsprotokollen är för Pargas vidkommande Eric Danskanen, som hoppar 539 i längd och löper 100 m på tiden 12,2, Rafael Abrahamsson med 240 i stav, Anton Järnström med sjunde plats och tiden 4,50,0 på 1500 m och 260 i stav. Bland de övriga pargaspojkarna intar Otto Eklund, Elis Ekström, John Johansson, Ragnar Clayhills och Mauritz Lindström några berömvärda tätpositioner. Men Pargas' förhållandevis stora friidrottsbredd räcker inte till för att få Nagu-borna på knä. Nagu UF upprepar sin fjolårsseger och får på nytt en inteckning i den eftertraktade vandringspokalen. Utan konkurrens av andra än pargasbor. Den 9 september berättar Au att PMIF:s hittills framgångsrikaste friidrottsman Axel Neittamo deltagit i internationella tävlingar i Helsingfors - men som representant för Turun Urheiluliitto. Självfallet känns det tungt och bittert för idrottsledarna i Pargas, då man ju redan hunnit vänja sig vid att Neittamo kämpat för Pargas i många sammanhang. Men man får lov att svälja det lilla moraliska nederlaget och verksamheten rullar vidare. Innan säsongen avslutas arrangeras tävlingen om Abo-avdelningens vandringspris, en tävling som nu arrangeras för femte gången. Norra Pargas UF har två inteckningar i priset och N agu Lillandets Sportförening likaså två. Denna gång blir det ingen tvekamp mellan N agu och Pargas, ty naguborna uteblir helt och hållet. Pargaspojkarna får tävla ensamma, men noterar likväl medelgoda resultat. Också denna gång är en stor del av deltagarna semesterfirande huvudstads- eller Abo-bor. Axel Neittamo vinner samtliga löpsträckor, 100 m (12,0), 400 m (55,2) och 1500 m (5.04,0) som representant för Norra Pargas UFo Nagubornas uteblivande härleder sig otvivelaktigt aven fnurra på tråden i relationerna till Pargas. Detta bekräftas av signaturen »Sp» i Au som några dagar efter tävlingen påstår att Nagu uteblir, då man anser att det är orätt att »en dellandsortsföreningar använder sig av idrottsmän från stadsföreriingar, då dessa idrottsmän vistas på landsorten under sommarem>. Styrelsemötesbeslutet från april, vilket går ut på att ge också de yngsta friidrottsintresserade [48]

ungdomarna tävlingsutbyte, förverkligas i samband med ovanrelaterade evenemang. Folkskolorna i Pargas inbjuds nämligen till stafetttävlingar och nio skolor tackar ja. Storgårds folkskola vinner stafettpremiärern. Under september deltar Axel Neittamo, Otto Eklund och Mauritz Lindström i Turun Rientos tävlingar i Abo med uppmuntrande framgångar. Otto Eklund blir tredje i 3-kamp för juniorer under 18 år och Axel eittamo löper 200 m på tiden 24,4. Mauritz Lindström representerar nu Abo IFK och klockas för 25,0 på 200 m. 1917 Eric Danskanen, en tjugo-årig yngling från Storgård, blir årets friidrottsman i Pargas. Utan att förringa hans under rådande förhålland~n anmärkningsvärda prestationer speciellt i 1äng~­ hopp, bör dock konstateras att friidrotten bå<1e ifråga om livaktighet och resultat sjunkit till en betydligt lägre nivå än föregående sommar. Axel Neittamo föredrar att föra Urheiluliittos färger, Otto Eklund, Ragnar Clayhills och många tili, som senaste år skymtade i resultatlistorna är borta. Och inga nya namn dyker heller upp. Av resultatlistor från Abo distriktsmästerskap - en ny tävling sedan distriktet bildades förra året framgår att också Helge Wolff, som Pargas räknat som sin man åtminstone 1915, nu löper för Abo IFK. Alltnog - Pargas visar sig utanför sockengränsen redan i februari , då en liten trupp beger sig till Abo för att delta i Abo-distriktets inomhus mästerskap. Eric Danskanen blir föreningens första ' distriktsmästare, genom att vinna stående höjdhopp med resultatet 135. I stående längdhopp tar han silvermedalj med 2,83 m, bara en cm sämre än distriktsmästaren Ake Björkman från arrangörsföreningen AIK. I tre-steg blir Danskanen femte . I AIK:s klubbtidning »Klubbliv» , marsnumret, ger redaktören Danskanen fullt erkännande då han skriver: »Han kom som en överraskning och man såg genast på hans eleganta, spänstiga hopp att han skulle göra det hett för AIK:arna» . Bläsnäspojken Rafael Abrahamsson, som redan senaste år dök upp som stavhoppare på pargasplanen, dokumenterar sig som ett lovande friidrottsämne. I juniorernas stående tre-steg blir han fjärde och i höjd femte . Många arkivpapper finns ej bevarade från pargasföreningens verksamhet detta år och då man bläddrar i dem i kronologisk ordning får man göra ett hopp från en smällkall vinter ända till den sista juni, från vilket ett protokoll »fört vid Pargas Idrottsförenings fotbolls- och idrotts-


1918 kallas både yngre och äldre till vapen. Större delen av den idrottsliga verksamheten avstannar och landets, liksom Pargas' idrottsmän är med bland dem som först drar ut i kamp för frihet och fosterland. )Ännu ett krigets oHen kan man läsa också bland sportnyheterna i dagstidningarna för året. Det är dödsbud från fronterna om aktiva, unga idrottsmän som föranleder de )bloddrypande) ödesdigra rubrikerna. Eric Danskanen hör till dem som aldrig mera skall återse idrottsplanen på Malmen . .. De enda uppgifter om friidrottsaktiviteter, som direkt berör Pargas, får man genom Abo-distriktets av SFI arkivpapper. Och även de vittnar om vansinnig krigsstämning i landet. Samtidigt som idrottsförbundet hos distriktet i Abo förfrågar sig om möjligheterna att förlägga höstens mästerskapstävlingar i lO-kamp och stafettlöpning till Abo den 28- 29 september, uppmanas distriktet att )Undersöka huruvida till de till Edert distrikt hörande föreningarna hör personer, vilka på något sätt tillhört de röda eller understött desamma), samt att om undersökningarnas resultat )med det första underrätta OSS). Inte heller efter krigets slut kommer någon egentlig idrottsverksamhet igång, då de flesta aktiva fortfarande är inkallade för militärtjänst.

sektioners sammanträde) ger n ågra uppgifter om vad som planeras för sommaren. Eric Danskanen får i uppdrag att sammankalla och uppställa fotbollslag. )En tävlan om intressepriset i terränglöpning mellan kretsarna bestämdes försiggå söndagen den 8 juli) och serietävlingar skall anordnas den 21 - 22 juli. Den 5 augusti planeras en tävling i olympisk femkamp )för infödda pargasbon, och två veckor senare har man för avsikt att arrangera den traditionella lO-kampstävlingen. Mötet gör upp en diger verksarnhetsplan och fastslår också datum för 6-kampstävlingen om VF: s vandringspris. Tävlingen skall ges prägeln av sommaridrottsfest och hålls den 26 augusti. Säsongens sista tävling på hemmaplan hålls den 16 september och gäller lagtävlingen om Abo avdelningens löpningspokal. I protokollets sista paragraf anmärker mötet p å AIK, vars inbjudan till distriktstävlingar i lO-kamp och stafettlöpningar kommit föreningen tillhanda för sent. Dessutom kritiseras arrangörerna för att tävlingarna h ålls på vardagar, vilka man i egenskap av landsbor anser vara synnerligen olämpliga som tävlingsdagar. Detta är storstilade planer, som dock inte helt kan realiseras under sommarens och höstens lopp. Små notiser, dels i Au dels i AIK-klubbtidningen, bekräftar en delvis uppföljning av planerna. 6-kampstävlingen h ålls en vecka senare än planerat, men tidningarna publicerar inga resultatförteckningar. Tävlingen om Abo-avde1ningens vandringspris framskjuts till den 7 oktober och pokalen går till Pargas. )En del tävlande från P argas IF) deltar i Abo-distriktets mästerskapst ävlingar i Abo den 22- 23 september. Här gör den fotbollsspelande Danskanen sitt hittills bästa framträdande som friidrottsman och tar silvermedalj i längd med 619, p å 100 m med tiden 11 ,9 och p å 200 m med 25,1. Karl Fagerström tar likaså silver på 1500 m med försvarliga 4.57,8 liksom John Johansson i spjut med 42,42 m och Elis Ekström i tre-steg med 12,36. Gunnar Blessing kastar 29,16 i diskus och får brons medan Fredrik Karlsson får samma valör i viktkastning med 6,49 m. Det verksamhetsår för vilket här getts en kortfattad redogörelse kommer att bli det sista inom Pargas Malms, numera P argas Idrottsförenings, först a glansperiod. Detta gäller inte minst friidrotten. Det sedan n ågra år p ågående världskriget kastar sina mörka skuggor allt längre och dessa når slutligen också v årt land. I den blodiga inbördesfejd som snart flammar upp och som rasar som h årdast

4

1919 Kriget är över, men dess verkningar är ödesdigra för idrotten i hela landet - icke minst i Pargas. Några som helst bevis på friidrottsaktiviteter i Pargas finns inte i Piffens annaler, men Au meddelar den 6 september, att Dalsbruks Gymnastikklubb den 14 samma månad skall arrangera )en tävlan om Västra Finlands vandringspris i 6-kamp mellan Sydvästra Finlands ungdomsföreningan). För att rycka med många deltagare påpekar arrangörerna att två pris utdelas i varje idrottsgren. Man framhåller också att det är viktigt att varje ungdoms- eller idrottsförening i Sydvästra Finlands svenska kommuner sänder representanter, så att det inte i likhet med de senaste fem-sex åren blir blott en tvekamp mellan Nagu och Pargas. Tyvärr refereras tävlingarna inte, och detsamma är fallet med Abodistriktets mästerskapstävlingar i Idrottsparken i Abo . Det är dock bekant att Pargas helt uteblir från dessa tävlingar. I landsändan arrangeras rätt många tävlingar, bland dem SFI-mästerskapen i Abo. Piffen är orepresenterad, men det kan vara av intresse att notera att Abo IFK-löparen Gösta Malmqvist tar SFI-mästerskapet på 1500 m (4.11,2) och silvermedaljen på 800 m (2.03,6). Den 16 - 17 augusti ställer han upp i finska mäster-

[49]


skapen, vinn.er 1500 m (4.08,0) och får silver på 800 m (2.02,3) . En månad senare möter han Paavo Nurmi i Turun Urheiluliittos internationella tävlingar. I suverän stil vinner Malmqvist 3000 m (8.51,6) - tiden är blott 3,1 sek. över Hannes Kolehmainens finska rekord. Också 1500 m vinner han utan konkurrens. Han löper härmed in i den grupp friidrottsmän, för vilken Svenska Finlands Idrottsförbund planerar förberedande träningsläger inför olympiska spelen i Antwerpen. 1920

Krigsårens verkningar märks alltjämt i Pargas. Ingen organiserad friidrott fås igång. Vare sig ledare eller idrottsmän visar aktivitet. I Pargas får man nöja sig med att läsa om grannföreningarnas bravader, speciellt Abo IFK:s. F.d. Piffenmedlemmen och energiska tränaren Axel Neittamo är den 25 september med i ett världsrekordiopp på 300 m. Detta händer i Abo, där AIK:s Axel Kuffschinoff vid en idrottsfest i Idrottsparken löper sträckan på 36,1 sek. med Neittamo på andra plats två sekunder efter. Neittamo representerar fortfarande Urheiluliitto. 1921

Något börjar hända i Pargas igen. Det officiella organet för Abo-distriktet av SFI, Sportliv, skriver under rubriken } Från utkikem}: }>PIF som sedan några år ej gett några livstecken ifrån sig och som hittills icke velat konkurrera med skyddskåren om ungdomens tid och intresse, har nu funnit tiden vara inne att konstituera sig och återupptaga sin verksamheb>. Idrottsintresset lever alltså kvar. Och den 30 april samlas en handfull medlemmar till årsmöte i och för uppryckning av föreningens verksamhet. Beslutet att omedelbart skrida till verket är enhälligt och under den nyvalda ordföranden Carl Hjalmar Jeanssons ledning gör man upp riktlinjer för arbetet. Man konstaterar att föreningen saknar nödiga idrottsredskap och viceordföranden Brynolf Mickelsson och intendenten Niilo Tammi får i uppdrag att }}anskaffa det nödvändigaste, dels genom att inköpa nya, dels genom att uppsöka så mycket som möjligt av föreningens gamla inventarien>. Vid ett styrelsemöte den 21 maj meddelar intendenten att han av föreningens gamla inventarier hopbringat två par hoppställningar, åtta häckar, en hoppstav, en spjutspets och en kula. Han ombeds att }}skyndsammasb> inköpa en diskus, två spjutskaft och en spjutspets. Och härmed är en ny början gjord för aktivt arbete, Pargas-idrotten till fromma. Jordmånen för en framgångsrik friidrottsverksamhet är må-

[SO]

hända nu mer gynnsam än vid den första starten 1914. Och upptakten till en sporrande tävlingssäsong kan knappast bli bättre, än beskedet om att storlöparen Gösta Malmqvist ansluter sig till föreningen. Man försummar inte att i god tid kungöra föreningens träningsdagar och den förestående tävlingssäsongen planeras i detalj . AIK i Abo, som också genomlevt en treårig downperiod men i år återupptar en livlig verksamhet, inbjuder Piffen till klubbkamp. Man tackar ja till utmaningen och igångsätter genast en provisorisk reparation av idrottsplanen, som skall bli skådeplatsen för kraftmätningen. Härförinnan deltar Gösta Malmqvist i SFI-mästerskapen i Vasa, som arrangeras av Vasa Idrottssällskap i samband med årets kulturdagar den 13- 15 juni. Trots svag ekonomi beviljar man Malmqvist 200 mk som resebidrag och hoppas senare erhålla summan som föreningsunderstöd av idrottsförbundet. Förbundet avslår dock föreningens anhållan. Vid genomgång av den sedan detta år bevarade föreningskorrespondensen, stöter man på ett antal intressanta brev, som berör nyförvärvet Gösta Malmqvist, och som här förtjänar att delvis återges. I ett brev till }}Herr Gösta Malmqvist, Pargas Rövarnäs}} daterat den 16 :juni 1921 skriver föreningssekreteraren Ivar Ekström b1.a. följande: }>Hänvisande till dagens telefonsamtal tillsända vi Eder härmed en avskrift av tävlingsprogrammet för mästerskapstävlingarna i Vasa den 23 - 25 ds. Vi får samtidigt meddela att vi den 13 ds. villkorligt anmälde Eder som deltagare i 800, 1500 och 5000 mtrs löpningarna. Skulle dubbel startavgift erfordras genom att anmälningen var villkorlig, hoppas vi, att Ni för vår räkning skall kunna utbetala tillskottet i Vasa. Sportbyxor och märke kunna vi ombestyra åt Eder. R esebidraget , Fmk 200, - står även att lyfta hos ekonomen Gunnar Blessing. Vi tillönska Eder framgång i tävlingarna och teckna med idrottslig hälsning}}. En månad senare får föreningen motta ett brev riktat till Pargas Malms Idrottsförening och avsänt och undertecknat av Ekenäs Idrottsförbunds sekr~terare Georg Sandblom. Ekenäs-föreningen inbjuder i samband med SFIM i lO-kamp den 6- 7 augusti till en }>inbj udningstävling i 3000 m löpning}> . Och man inbjuder }}vördsamb> Piffenmedlemmen Gösta Malmqvist till } deltagande i sagda tävling}}. Piffen meddelar per omgående: }}Tackande för Eder vänliga inbjudan av den 14 ds. få vi härmed meddela, att vår medlem Gösta Malmqvist, såvida inga oförutsedda hinder möta, ämnar deltaga i 3000 m löpningen därstädes den 7 augush}. Efter personlig kontakt med Malmqvist, som meddelar att han på grund av sitt


Gösta Malmqvist från Rövamäs - en framgångsrik och omstridd storlöpare på 20-talet (1922).

arbete inte kan delta i loppet, är man dock tvungen att återta hans anmälan - detta sker två dagar före tävlingen skall hållas. Ytterligare ett brev, som belyser en intressant detalj förtjänar utrymme i denna skrift. Den 9 augusti 1922 riktar sig föreningens sekreterare till Au:s redaktion och skriver följande: »Då Ni i Eder tidning upprepade gånger meddelat, att Gösta Malmqvist representerar Abo IFK, nödgas vi härmed uppmärksamgöra Eder på, att han redan flere år tillhört och representerat Pargas Idrottsförening». I resultatlistorna från SFIM i Vasa återfinns Malmqvist på bronsplats på 800 m (2.03,6) och på fjärde plats på 1500 m - dock utan angivande av vilken förening han representerar. Abo-distriktet har också satt krafter i rörelse för att med råd och dåd bistå landsortsföreningarna. Man har anställt gymnastikläraren och idrottskonsulenten Verner Björk som tränare för de åboländska idrottsmännen. Han tillträder sin befattning i början av juli och redan den 1525 juli samlar han de åboländska friidrottarna till ett första instruktions- och träningsläger i Pargas. En dryg månad senare än man u rsprungligen tänkt sig, kallar Piffen så till tävlingar i Pargas. Det blir emellertid inte bara en tävling mellan Piffen och utmanaren AIK, utan man går in för

en kraftmät ning till vilken Kimit oöns Idrottsring och N agu Lillandets Sportförening också inbj u ds. Av okänd anledning uteblir dock Nagu och tävlingen, som avgörs den 14 augusti inleder en ny era i tävlingsverksamheten på Malmens idrottsplan. I triangelkampen tävlar man om AI Kkassören häradshövding Bengt Lilius' hederspris, »Pargaspokalem . Tävlingen blir jämn och det är in i det sista ovisst vem som skall vinna lagtävlingen. AIK drar slutligen det längre strået och vinner fö re Pargas och Kimitoön. Rafael Abrahamsson samlar hela sjutton tävlingspoäng för Piffen och utses till kampens mångsidigaste man. I Sportlivs tävlingsreferat konstaterar skribenten b1.a.: »Som allroundförmåga måste Abrahamsson omnämnas och borde han i lO-kamp vara god för över 6000 poäng». Den 22-åriga bläsnäsynglingen vinner i höjd med 166 före klubbkamraterna Gunnar Blessing och Berndt Björklund och i tresteg med goda 12,26, före Brynolf Mickelsson (11,51). Abrahamsson blir andra i spjut med 43,20 och fjärde på 100 m och femte i längd. Förtjänstfull a insatser gör också Gunnar Lindström, John J ohansson och Lars Palin. Sportlivs reflexioner i sitt tävlingsreferat får gälla som allmänomdöme om klubbkampen: »Till sist några ord om planen. Pargas IF kan prisa sig lycklig som hunnit så långt, att den fått en egen idrottsplan. Det åligger nu i främsta rummet föreningen själv att fortsätta, där donatorn Pargas Kalkbergs

PIF:s verkliga mångsysslare på 20-talet Rafael Abrahamsson, Gunnar Blessing och Brynolf Mickelsson.

[5 I]


Aktiebolag - slutat, med planens försättande i tidsenligt skick. Därvidlag gäller det ingen ekonomisk insats - vi tänka nu närmast på omkretsbanan, som en pessimistisk yngling döpte till )}getstigen» - utan vad som erfordras är ett tjugotal friska viljor och lika många kraftiga armar för att på kort tid skapa en idealisk löparbana. Med hänsyn till den nu långt ifrån fullkomliga löpbanan, måste särskilt resultaten för segrarna betraktas som mycket goda)}. Det intensiva och löftesrika idrottsarbetet fortsätter. Och resultatet av ansträngningarna och icke minst av den inom distriktet engagerade instruktören Verner Björks verksamhet kommer till synes redan vid DM i Abo den 9- 11 september. Deltagarantalet är rekordstort. Piffen anmäler åtta man: Gösta Malmqvist, Rafael Abrahamsson, Bruno Mickelsson, Gunnar Lindström, Gunnar Blessing, Elis Ekström, Alvar Jansson och Karl Fagerström, för vilka startavgifter om sammanlagt 45 rnk bifogas den skriftliga anmälan. Veteranerna från N agu, Sergei Andersson och John Svahnström samt Abo IFK:s Axel Kuffschinoff hänger ännu med, men får känna på hårt motstånd av den nya generationen från Pargas. Gösta Malmqvist vinner i suverän stil både 800 och 1500 m (2.05,1 resp . 4.19,3). Au beskriver 800 m:s loppet som en )}synnerligen spännande tävling mellan två kända löpare, Axel Kuffschinoff och Gösta Malmqvist, av vilka ingendera i år varit i tillfälle att ligga i full träning. Trots den förras energiska slutspurt behöll Malmqvist ledningen och segrade)}. Malmqvist blir ytterligare andra på 5000 m (16.38,3) och tredje på 400 m (53,8). Rafael Abrahamsson misslyckas något i längd och får vara nöjd med en femteplacering och resultatet 585. Han reparerar dock skadan i höjd (164), där han får silver och i 110 m häck (låga häckar), där han noterar personligt rekord 17,4 och blir tredje. Också i spjut (44,28) blir han tredje före Gunnar Blessing, som kastar 43,75. I häck kunde Abrahamsson ha placerat sig ännu bättre i resultatlistan om man som planerat var skulle ha verkställt finaltävlingen. Så blir det emellertid inte, utan tiderna i försöksheaten får avgöra de inbördes placeringarna i slutprotokollet. -Sitt enda mästerskap får Abrahamsson i stav, där han i hällregn klarar 295. Måhända förlorar han ett p å förhand givet mästerskap i tre-steg. Aven oförklarlig anledning är han nämligen inte anmäld i denna, sin specialgren, och mästerskapsarrangörerna AIK tillåter inga efteranmälningar. Med anledning av malören skriver Au: )}Av tre-stegstävlingen hade PIF haft möjlighet att göra något mera om icke genom ett missförstånd deras

[52]

förmåga på området blivit oanmäld. Det kan råda olika meningar om huru dogmatiskt man i ett sådant fall bör hålla fast vid stadgarnas bokstav)}. Till dem som samlar dyrbara poäng för Piffen hör ytterligare Gunnar Lindström, som med 12,0 blir andra på 100 m, Brynolf Mickelsson som går i mål som fjärde på 1500 m med tiden 4.46,1 och Elis Ekström som hoppar 11,94 i tresteg och blir fjärde . Distriktsmästerskapet i lO-kamp avgörs också i samband med dessa tävlingar och bland dem som fullföljer vinner Rafael Abrahamsson överlägset med 5928 poäng. Abrahamsson får priset för bästa landsortsrepresentant. Före PIF:s interna tävlingar i Pargas i början av oktober representeras föreningen vid Turun Urheiluliittos internationella tävlingar i Abo den 24 - 25 september. Det är självfallet Gösta Malmqvist som gör detta och löper hem ett andra pris p å 1500 m med tiden 4.15,5. Pargas-tävlingarna den 9 och 10 oktober, som definitivt avslutar årets tävlingssäsong, kan vi med fog kalla PIF:s genom tiderna första egentliga klubbmästerskap, då bara klubbmedlemmar mäter sina krafter med varandra. Detta gör man i lO-kamp, S-kamp samt i löp-, hopp- och kastserietävlingar. Tävlingsfacit får följande utseende:

100 m : 1) Brynolf Mickelsson 13,3 2) Rafael Abrahamsson 13,4 3) John Holmberg 13,6. 200 m : 1) Brynolf Mickelsson 25,6 2) Rafael Abrahamsson 25,7 3) Alvar Jansson 28,9. 400 m; 1) Brynolf Mickelsson 60,7 2) Alvar Jansson 61,7, 3) Rafael Abrahamsson 62,3. 1500 m: 1) Brynolf Mickelsson 5.04,0 2) John Holmberg 5.06,0 3) Berndt Björklund 5.09,0. 110 m häck: 1) Rafael Abrahamsson 19,3 2) Gunnar Blessing 20,7 3) Brynolf Mickelsson 20,8. Diskus: 1) Gunnar Blessing 30,46 2) Rafael Abrahamsson 27,25 3) Berndt Björklund 27,24. Spjut: 1) Gunnar Blessing 46,10 2) Rafael Abrahamsson 43,46 3) Alvar Jansson 39,31. Ku1a: 1) Gunnar Blessing 10,53 2) Rafael Abrahamsson 9,30 3) Alvar Jansson 8,86. Höjd: 1) Rafael Abrahamsson 167 2) Gunnar Blessing 147 3) Brynolf Mickelsson 142. Längd: 1) Rafael Abrahamsson 554 2) Brynolf Mickelsson 541 3) Gunnar Blessing 459. Stav: 1) Rafael Abrahamsson 310 2) Brynolf Mickelsson 298 3) Gunnar Blessing 245. lO-kampen vinner Abrahamsson klart före Mickelsson och Blessing, och vid föreningens prisutdelning i december får han motta tiokampspoka-


len. Vid samma tillfälle får han också femkampspokalen medan Blessing mottar kastseriepokalen.

På 5000 m orkar Hacklin följa Malmqvist ända till 4500 m. Men så rycker Malmqvist ifrån och vinner solklart på måttliga 17.16,2. Erik Malmqvist är ny i PIF:s friidrottstrupp. Han kastar 41,85 i spjut och blir femte bland elva deltagare. AIK, som försvarar Sportlivs vardringspris sedan ifjol, har ingen chans att behålla det. AIFK vinner överlägset i poäng före AIK och PIF. En historisk tävling ser dagens ljus den 23 - 24 september. Idrottsmän från landskapet Aland besöker Abo för att i Idrottsparken möta den åboländska eliten i en första landskapskamp. Speciella stadgar för kampen har utarbetats och vi citerar några viktigare paragrafer:

1922

PIF erbjuds arrangörsskapet av distriktsmästerskapen i terränglöpning. Man tackar ja och genomför mästerskapen den 5 juni blott med sex deltagare. Gösta Malmqvist inleder säsongen med att löpa hem mästerskapet iseniorklassen medan Eliel Mickelsson, 14-årig löparbegåvning, blir trea i juniorklassen. Också i år reser Gösta Malmqvist ensam till SFI-mästerskapen, denna gång i Kotka den 5- 6 augusti. Dagstidningarna låter Malmqvist representera Abo IFK, men helt visst är det Pargas' färger han för då han löper hem en silvermedalj på 1500 och 5000 m med tiderna 4.09,9 och 16.27,0 och brons på 800 m . Tre veckor senare, eller den 23 - 24 augusti står AIK som värd för distriktsmästerskapen i lO-kamp och stafett. Fjolårsmästaren Rafael Abrahamsson når ej i det regniga vädret närmelsevis upp till sina normala resultat i alla grenar. Mästerskapet går till Axel Kuffschinoff före Per Kuffschinoff och Abrahamsson blir tredje. Vandringspriset till bästa landsortsrepresentant tar Abrahamsson dock hand om. Motsvarande mästerskap individuellt hålls också de i Abo och det är med större geist än senaste år jämnstarka friidrottsmän från Pargas IF, Abo IFK, AIK och Nagu Lillandets Sportförening kämpar om mästerskap och poäng. De flesta av fjolårsförmågorna är med, men både J ohn Svahnström och Sergei Andersson från Nagu har uteblivit. PIF överraskar i många grenar. Gunnar Blessings seger i kula med 12.20 hör till de största glädj eämnena liksom Rafael Abrahamssons segersiffror och personliga rekord i tre-steg 12,92. Blessing tar dessutom en andra placering i spjut med 42,70 och en tredje i diskus med ett kast på 30.80. Rafael Abrahamsson slår sitt personliga rekord också på korta häcken och går i mål som andra man på tiden 17,2. I stav får han i svag konkurrens mästerskapsmedaljen med tre meter jämnt och i höjd är han med om att förvisa fjolårsmästaren Per Kuffschinoff till fjärde plats. Abrahamsson klarar 161 och blir andra. På 800 m undervärderar Gösta Malmqvist AIK:s Rurik Hacklin och förlorar snöpligt i Spurten. Han tar emellertid grundlig revansch på 1500 m och vinner hur lätt som helst på 4.25,5. Femte man i mål är Berndt Björklund som klockas för 4.50,3.

§ 1. Ändamål. För att höja intresset för idrott på Aland och i Aboland arrangeras årligen en landskapskamp i allmän idrott mellan Ålands och Abolands distrikt av Svenska Finlands Idrottsförbund. § 2. Kampen försiggår turvis på Aland och i Aboland och bör äga rum om sommaren på tid, varom båda distriktens styrelser överenskomma. Arrangemangen handhavas av respektive distrikts styrelse, som dock har rätt att överlåta de praktiska arrangemangen på någon av distriktets föreningar. § 3. Vid kampen mäta distriktens representanter sina krafter i följande tävlingsgrenar, som äga rum i följande ordningsföljd: Första dagen: 100 m, längd, kula, höjd och 400 m. Andra dagen: 110 m häck, diskus, 1500 m, tre-steg, spjut och svensk stafett. Stadgarna upptar ytterligare sju paragrafer som efter vederbörlig granskning godkänts och undertecknats av styrelseordföranden i de båda distrikten. Det första inötet blir som väntat en triumf för Aboland. Det bör nämnas att idrottsrörelsen på Aland först under innevarande år organiserats och att ålänningarnas resa till fastlandet främst är tänkt som en sporre till ökad aktivitet och större ansträngningar på tävlingsbanorna. Rafael Abrahamsson vinner höjd med 165 och blir andra i tre-steg med 12,37. Gunnar Blessing kastar 41,00 i spjut och stöter 9,86 i kula, resultat som räcker till två andraplaceringar. Gösta Malmqvist deltar ej i kampen. [53]


Innan säsongen avslutas tävlar man traditionellt om VF:s vandringspris . Nagu är pokalförsvarare, men förlorar klart till Pargas, då sportföreningens bästa män inte medverkar. I Pargas-Iaget är Elis Ekström med i leken igen och vinner 100 m på tiden 12,2. Gunnar Blessing får i närvaro av Sergei Andersson finna sig i en andra plats i kula med 11,84 mot Anderssons 12,02. Rafael Abrahamsson tar elegant 162 i höjd och vinner medan Gösta Malmqvist nöjer sig med 4.35,0 då han vinner 1500 m.

tresse finns för en triangel kamp mellan Pargas, N agu och Kimito. »Idrotten ligger, vad vi kunna förstå för närvarande betydligt nere å Eder ort, och vore kanske en dylik match nödvändig för att väcka intresset för den allmänna idrotten på nytt», skriver Eric Oskar Wikeström. I Pargas tar man sig i kragen ordentligt och anmäler hela tio man till DM, som h ålls i Abo. Rafael Abrahamsson håller fortfarande stilen och t ar DM i 110 m häck, längd (625), stav och lO-kamp, samt en andra plats i höjd och tre-steg. Elis Ekström löper 200 m på 24,3 och blir andra medan Gunnar Blessing med 44,20 i spjut blir andra i denna gren. Brynolf Mickelsson samlar poäng med två tredjeplaceringar, i lO-kamp, och i stav. De övriga representanterna når inte topplaceringar. För tredje gången och samtidigt för alltid får Rafael Abrahamsson AIK:s vandringspris. »IFK-aren» Ma1mqvist vinner 5000 m och blir andra på 800 m (2.04,2) och 1500 m , slagen av klubbkamraten Frej Liewendahl . Den sista september arrangerar AIK friidrottstävlingar för oldboys över 35 år, oldboys över 30 år och juniorer under 18 år samt handikapplöpningar på 100 m och 800 m . Piffen får vänlig inbjudan, men sänder inga deltagare.

1923 Mycket skall hända detta år, men inte tillräckligt för att aktivitetskurvan skall kunna hållas på samma nivå som senaste år. Och en stor förlust drabbar Piffen, då Gösta Malmqvist lämnar föreningen för att återgå till Abo IFK. Ännu så sent som den 11 september anmäler Piffens viceordförande Brynolf Mickelsson i god tro Malmqvist till DM i Abo den 24 samma månad. Men också Abo IFK anmäler honom som sin man. På distriktsnivå har man synbarligen reda på föreningsbytet, eftersom Malmqvists anmälningsavgift återbetalas till Piffen och han deltar i mästerskapen som representant för IFK. Pargas har härmed förlorat sin hittills största löpare. Piffen får inbjudan till SFIM, som arrangeras av Lovisa Tor den 4 - 5 augusti, men sänder ingen representant. Man arrangerar istället klubbtävlingar på hemmaplan i dagarna tre med början den S augusti. Rafael Abrahamsson vinner 10kampen och får Emil S arEns vandringspris. Också S-kampen skriver han i sitt namn och vinner både hopp- och löpserietävlingen före Brynolf Mickelsson. Gunnar Blessing som blir andra i lO-kampen vinner kastserien före Berndt Björklund. Tävlingen om VF:s vandringspris hålls i Pargas en vecka senare och är öppen för alla ungdomsföreningar i Aboland. Deltagarantalet blir dock rekordlitet och enda deltagande förening är Norra Pargas Ungdomsförening. Pargas tar alltså pokalen, som borde ha försvarats av Lillandets Sportförening i N agu. Rafael Abrahamsson vinner 100 m (12,2) och Gösta Malmqvist, som ännu löper under Piffens flagg, dyker överraskande upp på startlinjen och blir tredje efter Elis Ekström med tiden 12,5. Abrahamsson vinner ytterligare spjut och stav medan Gunnar Blessing är bäst i kula och spjut. Malmqvist är överlägsen på 1500 m, men segertiden 4.35,0 motsvarar självfallet inte hans verkliga kunnande. Samtidigt som Abo-distriktets sekretariat inbjuder till DM i »allmän idrott, lO-kamp och stafettlöpning» hör man sig för hos Piffen om 111-

1924 Piffen är inne i en downperiod igen. Aktiva friidrottsmän finns, likaså ledare. Men flere av föreningens ledare är aktivt engagerade inom skyddskårsarbetet, bland dem särskilt drivfjädern Brynolf Mickelsson. Tidningsnotiser berättar om tävlingar i skyddskårens regi och många av idrottsföreningens män deltar i dem. I Abo Skyddskårsdistrikts mästerskapstävlingar i S-kamp hoppar Brynolf Mickelsson 165 cm i höjd, en för den mycket kortväxta 26-åringen gott resultat. Han ersätter längden effektivt med utomordentlig spänst. Förgäves försöker distriktsstyrelsen förmå Piffen att åta sig arrangemanget av årets DM i terränglöpning och AIK-ordföranden Bengt Lilius' hjärtliga inbjudan till DM i lO-kamp och stafettlöpning i Abo den 16- 17 augusti noteras bara av ett fåtal piffare. Vid de individuella DM, också de i Abo, kan Piffen inte längre hålla sina positioner i tävlingsprotokollen såsom under tidigare år. Bara i 110 m häck får föreningen ett mästerskap genom Rafael Abrahamsson, som vinner på svaga 18,1.

1925 En definitiv dödperiod är ett beklagligt faktum! Piffen tillhör, åtminstone på pappret, ännu Abo-

f54]


distriktet , men syns inte utåt i några som helst sammanhang. DM inomhus arrangeras i Abo av IFK den 29 mars. Piffen är inte m ed. Den 3 maj står IF Academia vid Abo Akademi som värd för terräng-DM. Piffen är inte med. Stafettmästerskapen och lO-kampsmästerskapen hålls den 27 juli i Al K-regi och distriktet svarar för genomförandet av DM individuellt den 19- 20 september, också i Abo. Men Piffen är inte med! Au:s notis i anledning av de sistnämnda t ävlingarna innehåller en för situationen i Pargas betecknande passus: »Deltagare från Pargas hade ej infunnit sig>>. Och då verksamheten i Pargas domnar av, skingras en del av föreningens aktiva och plockas upp av andra klubbar. Sålunda finner man snart b1.a. Elis Ekström som representant för Abo T urnförening i årets DM-tävlingar.

1926 Med ca trettio bokförda medlemmar går Piffen in för säsongen. Det gäller att h ålla livslågan brinnande tills man kommer över svårigheterna och intresset åter växer sig tillräckligt starkt för att en aktiv verksamhet skall komma igång. Man utgår ifrån att det i alla fall bara är en v ågdal man befinner sig i och är beredd att hålla sig flytande tills det bär uppåt igen. N ågra av Piffens veteraner ger så impulser till ny aktivitet och förmår t .o.m . locka med sig några nya förmågor i idrottslekarna. Sålunda kommer det sig att man är rätt talrikt representerad vid årets DM i Abo i medlet av september. Vädret är mulet och skrämmer en del av de anmälda liksom publiken, vilken uppgår till anspråkslösa tio personer när mästerskapen inleds i Idrottsparken. Pargas får inget mästerskap, men väl en rad goda placeringar. Fr. Björklund blir tvåa på såväl 800, 1500 som 5000 m, men tiderna är måttliga. Gunnar Blessing, som inte har bygrannen Rafael Abrahamsson med sig, kastar på gammal rutin 44,44 i spj ut, 30,94 i diskus och Jarl Brander slår Blessing i kula (10,64). Elis Ekström tävlar igen för Piffen, men är bara en skugga av sitt forna jag.

Jarl Brander och Fr. Björklund. Också resultatnivån har sjunkit sedan senste år, så att Björklund kan bli andra på 800 m med 2.18,9 och Brander mästare i kula med 10,44, och i diskus med 29,56. Erik Malmqvist som för ett par år sedan representerade Pargas, dyker nu upp som kastare för AIFK.

1928 Allt är tyst i friidrottslägret i Pargas. Inte ens energiknippet Brynolf Mickelsson har längre orkat blåsa på glöden för att få verksamheten igång. Hans tid är begränsad och hans intresse har mer inriktat sig på vintersporten, särskilt skidningen. Och ingen annan finns som just nu vill axla manteln och ta det stora ansvar och den arbetsbörda som följer med de nu obligatoriska uppryckningsövningarna. Distriktsmästerskap hålls i Abo, men PIF:s färger försvarar ingen. Inte heller SFI-mästerskapen som går i förstaden Abo förmår inspirera till aktivitet och representation. Man delar i Pargas AIK:s tragiska öde - man lägger ner verksamheten, man bidar tiden!

1929 Tävlingsverksamheten ligger fortfarande på noll. Inom ramen för Piffen sker praktiskt taget ingenting. Brynolf Mickelsson - i var mans mun »Mikkeli» - arbetar emellertid alltjämt ivrigt för idrotten i olika former inom skyddskåren. Han är bl.a. med om att i augusti arrangera skyddskårsdistriktets mästerskapstävlingar i Pargas. Bland deltagarna finns bl.a. Sturle Engström och Harry Rinne. I år inväljs Mickelsson i distriktsstyrelsen som enda representant för Piffen. Säkert är detta ett taktiskt drag från Abo-hållet för att genom Mickelsson försöka ge impulser till ett återupptagande av verksamheten i kalkköpingen.

1930 PIF har sovit 'länge nog! Tystnaden måste brytas. Och det blir ingen annan än till Pargas nyinflyttade Knut Mannström som nu pockar på aktivitet och inleder sin era som PIF:s genom tiderna starkaste ledare. Klubbens protokollbok har inte varit i användning sedan 1923. Nu torkar Brynolf Mickelsson beslutsamt dammet av den, och sammankallar relikterna av föreningens medlemmar och andra av idrottsverksamheten intresserade personer till årsmöte i föreningshuset. Detta sker den 12 augusti. Brynolf Mickelsson väljs

1927 Ännu senaste år fanns det några optimister i Pargas-Iägret, som trodde på en ljusnande framtid och som in i det sista försökte h ålla livslågan brinnande. Men nu ser det ut som om allt hopp vore ute. Låt vara att det ser bekymmersamt ut också på annat håll i bygden. Deltagarantalet vid distriktsmästerskapen är inte så stort som vanligt och med är bara AIK och AIFK förutom PIF:s [55]


enhälligt till bas för föreningen och han får idel nya ansikten omkring sig i styret. Dagens märkligaste händelse är beslutet att indela föreningen i olika sektioner. Beslutet är en direkt följd av Knut Mannströms förslag och han ,utses tillsammans med Evald och Leo Karlstedt till verkställande funktionär i friidrottssektionen. Mötet konstaterar vidare att man »med prokurist Carl-Hjalmar Jeanssons tillstånd erhållit ett rum iFöreningshusets uthusrad som omklädningsoch redskapsrum för idrottsplanem>. Och så går nya viljor in för att för tredje gången skapa en aktiv idrottsförening på orten. Innan man hinner hålla sin första egna tävling för året, håller emellertid skyddskåren tävlingar i stafett, S-kamp och 3000 m. Bland de individuella prestationerna förtjänar Evald Karlstedts 12,2 på 100 m, Harry Rinnes 40,72 i spjut och Sturle Engströms 11.08,5 på 3000 omnämnande. Knut Mannström som är med på 3000 m och blir tredj e efter Gunnar Grandell vinner knappt fem-kampen före Harry Rinne och Brynolf Mickelsson. Träningen på idrottsplanen igångsätts så att man samlas på idrottsplanen varje tisdag och fredag . Idrottslivets renässans i Pargas har börjat! Den första större klnbbtävlingen på flere år kan man hålla i september i kretsen av sammanlagt 25 friidrottsentusiaster . Av deltagarna är glädjande många, hela 15, juniorer. Det är på sin plats att minnas dessa tävlingar som inledningen till en vid 60-årsjubileet ännu icke avbruten idrottsverksamhet. Det är därför ingen slump att tävlingsresultaten här bereds rätt stort utrymme:

Seniorer 100 m: 1) Evald Karlstedt 12,3 2) Leo Karlstedt 12,4 3) Armas Laaksonen 12,6. 400 m: 1) Evald Karlstedt 57,2 2) Brynolf Mickelsson 59,3 3) Leo Karlstedt 61,0. 1500 m: 1) Brynolf Mickelsson 5,10,0 2) Evald Karlstedt 5.12,0 3) Leo Karlstedt 5.14,0. 5000 m : 1) Evald Karlstedt 19.59,0 2) Brynolf Mickelsson 20,13,0 3) Leo Karlstedt 20.16,0. Kula: 1) Rafael Holmberg 10.892) Allan Stenvall 10.26 3) Tor Stenmark 10.23. Spjut: 1) Harry Rinne 41.92 2) Armas Laaksonen 39,92 3) Rafael Holmberg 39,35. Diskus: 1) Tor Stenmark 28,67 2) Rafael Holmberg 28.43 3) Harry Rinne 23.83. Längd: 1) Evald Karlstedt 560 2) Brynolf Mickelsson 560 3) Rafael Holmberg 544. Höjd: 1) Harry Rinne 150 2) Rafael Holmberg, Brynolf Mickelsson, Evald Karlstedt och Tor Stenmark 145. [56]

Männen bakom friidrotten s snabba återuppryckning under åren 1930- 1934 fr.v. Leo Karlstedt, Torsten Gustafsson, Allan Stenvall, Elis Nordstrå'm, Gunnar GrandelI, Sturle Engstrå'm, Evalrl Karlstedt och Brynolf Mickelsson.

Tre-steg: 1) Harry Rinne 11.502) Evald Karlstedt 11.45. Stav: 1) Rafael Holmberg 290 2) Evald Karlstedt och Brynolf Mickelsson 270. Löpserien vinner Evald Karlstedt, hopp- och kast serien Rafael Holmberg.

Juniorer : 60 m: 1) Nils Wahlsten 8,7 2) Unto Sahlgren och Tor Christiansson 8,8. 200 m : 1) Unto Sahlgren 29,3 2) Thorvald Lindqvist 29,4 3) Tor Christiansson 29,5. 1500 m: 1) Thorvald Lindqvist 4.55,0 2) Unto Sahlgren 5.04,0 3) Tor Christiansson 5.33,0. Kula: 1) Rafael Johansson 10,952) Tor Christiansson 10,58 3) Nils Wahlsten 10,25. Spjut: 1) Rafael Johansson 40,192) Nils Wahlsten 37,193) Tor Christiansson 32,20. Diskus: 1) Nils Wahlsten 25,55 2) Rafael Johansson 25,33 3) Tor Christiansson 22,95. Längd: 1) Tor Christiansson 463 2) Nils Wahlsten 460 3) Rafael Johansson 458. Höjd: 1) Tor Christiansson, Gustav Hagman, Rafael Johansson och Thorvald Lindqvist 135. Tre-steg: 1) Thorvald Lindqvist 10,82 2) Tor Christiansson 10,76 3) Nils Wahlsten 9,92. Unto Sahlgren vinner löpserien, Rafael Johansson kastserien och Tor Christiansson hoppserien. Det är inga lysande prestationer man gör, men så är också de flesta helt eller nästan helt otränade. Början är i alla fall gjord för en spirande uppslutning på idrottsplanen i idrottslekarnas tecken. Och man är fast besluten att fortsätta i samma spår, när idrottsplanen till vintern utestänger de aktiva.


intresse är väckt. Nu måste det smidas medan järnet är varmt! Styrelsen sammankommer med bara några veckors intervaller. Man kommer med nya förslag, planerar och diskuterar, allt under en pådrivande, initiativrik men samtidigt mänsklig och förstående ledare. Man fastställer tidpunkten för Malmenrunt-loppet till den 16 maj och för en klubbtävling i terränglöpning till den 22 maj. Träningsdagar blir måndag och torsdag. Idrottsplanen förbättras på PKAB:s försorg och bekostnad och bolaget ställer heller inga anspråk på hyra. Och som ett led i den uppbyggande verksamheten sänder föreningen sex representanter till SFI:s idrottskurs i Ekenäs, där kursledaren Paul Virtanen lovar besöka Pargas nästa sommar för en eventuell liknande kurs enbart för Piffens medlemmar. Säsongen inleds så med propaganda-stafettloppet })Malmen runt». Sammanlagt 56 man i sju lag kämpar om bergsrådet Emil Sarlins vandringspris. PIF:s kombination utgår som klar segrare. På anhållan av distriktet vågar man sig, efter en paus på många år, på att arrangera årets distriktsmästerskap i Pargas. Detta sker den 4- 5 september och med i leken är också arrangörsföreningens egna pojkar. Gunnar Grandell, som är ett nytt namn i PIF-sammanhang, är överlägsen på 800, 1500 och 5000 m, som han vinner med tiderna 2.07, l, 4.25,8 och 16.56,5. Också Ake Sjöblom är ny i sammanhanget och inleder sin löpkarriär med 2.19,2 och tredje plats på 800 m. Rafael Johansson blir tredje i kula med 10.86 och tar stryk av tvåan, klubbkamraten Nils Wahlsten med 13 cm. Också i spjut blir han tredje med ett kast på 45,11. })Simonby-Allam, eller Allan Karlsson dyker upp som gubben ur lådan och far iväg med mästerskapet i diskus före klubbkamraterna Tor Stenmark och Erkki Pulkki. Mästarens resultat är 31.85, Stenmarks 30,52 och Pulkkis 29,96. Också i stav kniper Karlsson en framskjuten plats i resultatlistan genom att ta tre meter och bli tredje. 18-åriga Torsten Gustafsson bevisar sin förmåga i tre-steg och tar tredje platsen med icke oävna 12.26. I samband med mästerskapen avgörs också en historisk tävling. På förslag av Abo IFK utkämpas en första klubbkamp mellan PIF och Abo-klubben. Abo-borna är än så länge klart bättre och vinner kampen med 117 poäng mot PIF:s 92. För bästa pargasprestation i tävlingarna får Gunnar GrandelI hederspriset. Klubbmästerskapen under olika dagar lockar inte alla aktiva och resultaten blir svaga. Grensegrarna är följande: 100 m Nils Wahlsten, 400 m Gunnar Grandell, 1500 m Gunnar GrandelI, kula

1931

})I terränglöpning och allmän idrott har inom föreningen ej föranstaltats några tävlingar, utom prov för SFI:s propagandamärke, under juli månad, varvid nämnda märke erövrades av 14 medlemmar», skriver PIF-ordföranden Brynolf Mickelsson i föreningens berättelse för året. Aret präglas aven viss aktivitet och framåtanda, även om det ännu ser ut att gå rätt stillsamt till på tävlingsbanorna. Det blir alltså egentligen bara en tävling på bortaplan som förmår locka PIF:s nya garde till kraftmätning. Den 29- 30 augusti beger man sig till Idrottsparken i Abo för att delta i Abo distriktets mästerskapstävlingar. Thorvald Lindqvist blir andra på 5000 m med blygsamma 18.00,3, och tredje på 1500 m med 4.41,5. 12,5 på 100 m, 290 i stav och 11.39 i tre-steg ger Evald Karlstedt två tredje placeringar och en fjärde. I 4-kamp för juniorer blir Nils Wahlsten tredje. Man kan med fog betrakta säsongen som ett mellanår, som lugnet fö re stormen. Nästa säsong skall bli än mer löftesrik och fruktbringande. 1932

Sedan 1930 har mötesprotokollboken igen fått vila, tydligen beroende på att inga sammanträden hållits. Men i år tas den fram igen vid årsmötet den 4 mars. Brynolf Mickelsson överlåter ordförandeskapet till Knut Mannström, som också blir bas för friidrottssektionen . På samma möte besluter man om tävlingsdräkternas utseende och stannar för svarta byxor och grön skjorta. Och friidrottssektionen får i uppdrag att }>framkomma med förslag om inhängning av sportplanen» . I protokollet från ett styrelsemöte en månad senare skriver sekreteraren Alvar Jansson: })Planfrågan disk\lterades och ansågs en förbättring av planen för föreningen bliva för dyr, varför mötet beslöt att till PKAB inlämna en anhållan om iskicksättandet av planen ävensom byggande av hoppbanor. Samtidigt skulle även framhållas att planen genom fester, som hållas på densamma, nedtrampas och förstöres samt att ett plank mot vägen mellan Föreningshuset och Samskolan vore nödvändigt». Och för att komplettera föreningens sportredskap ålades intendenten Armas Laaksonen att inköpa diverse nya redskap. Nu föds också det ännu tre decennier senare populära propagandaloppet })Malmen runt». Enligt förslag skulle åtta man ingå i de deltagande lagen. Protokollet avslutas med en paragraf som siar om en })allmänidrottstränare}). IVIannström vet vad det gäller. Medlemmarnas [57]


Nils Wahlsb~n, längd Holger Alho, diskus Erkki Pulkki, spjut Rafael Johansson, slägga Tor Stenmark, höjd Nils Wahlsten och stav Thorvald Lindqvist. Veterligen är det första gången Piffen arrangerar t ävling i slägga. I DM i stafett löper kombinationen Thorvald Lindqvist - Sturle Engström - Åke Sjöblom- Gunnar Grandell nytt distriktsrekord på 4 X 1500 med tiden 18.30,0. I mångkamps-DM tar Nils Wahlsten mästerskapet i juniorernas 4-kamp. Allan Karlsson blir fjärde i lO-kampen. Som ett led i juniorverksamheten, på vilken föreningens ledare nu lägger tyngdpunkten, arrangeras knattetävlingar för gossidrottsmärket. Sj u pojkar klarar fordringarna för I klass, åtta för II klass och t io för III klass märket. Ett andra propagandaIopp »Malmen runt» den 2 oktober avslutar tävlingssäsongen. Fem stafettlag deltar och vandringspriset hemför denna gång PKAB:s yrkesskolas I lag.

endast ca 100 m . Planen har en 300 m lång löpbana belagd med kolstybb . Ena långsidan är förlängd så lltt den förslår för 110 m häck och rymmer fem löpare i bredd på normala banor. 300 m banan rymmer tre löpare. Alla hopp- och kastplatser äro belagda med kolstybb. I det närmaste fullständig uppsättning redskap finnes, vilken efter behov snabbt kan kompletteras från Abo.» Resultaten av tränings- och instruktionsdagarna visar sig genast. Efter kursen är det med större insikt man sköter sin träning och redan vid distriktsmästerskapen i Abo den 23 - 24 juli presterar PIF-representanterna reslutat som ligger på en helt annan nivå än föregående år. Gunnar Grandell har inte heller i år några som helst bekymmer med att löpa hem mästerskapen både på 400, 800 och 1500 m. 53,3, 2.03,9 och 4.29,5 blir hans segrartider. Thorvald Lindqvist deltar i hela sju grenar och vinner 5000 m. Hans tid på 1500 m, 4.33,0 som räckte till andra plats förtjänar att omnämnas. I längd hoppar Holger Alho 560 och blir andra, Nils Vahlsten stöter 11.50 i kula och vinner medan Rafael Johanssons 48,08 i spj ut räcker till en tredje placering. I slägga tar PIF dubbelseger genom Gottfrid Lindholm som kastar 36,89 och Rafael Johansson som får upp 31,93. Till mästerskapen anmäls också Paavo Muurman, Fjalar Jeansson, Torsten Gustafsson, Allan Karlsson och Åke Sjöblom, men av dessa är det bara Jeansson som syns i resultatlistorna. KMtävlingarna hålls i augusti, utan anmärkningsvärda resultat . Samtidigt avgörs också en tävling i S-kamp om ett vandringspris, som uppställts av yrkesskolan. Piffen vinner klart före yrkesskolan. Gunnar Grandell deltar i SFIM i Hangö, men får nöja sig med brons på 400 och 800 m . Kvartetten Åke Sjöblom - Sturle Engström- Thorvald Lindqvist - Gunnar Grandell får inget motstånd på 4 X 1500 m i DM i stafett och mångkamp och vinner på nya distriktsrekordtiden 18.20,6 . Nils Wahlsten tar mästerskapet i juniorernas 4-kamp medan Guy Sundgren blir tredje. I lO-kamp får Allan Karlsson och Rafael Abrahamsson finna sig i en andra och tredje plats i slutprotokollet. I samband med dessa tävlingar kämpar man också om en eftertraktad trofe »Pargaspokalem, som tidigare erövrats av AIK i Åbo. Vid ett allmänt möte i Abo den 23 maj i år har några medlemmar emellertid sammanträtt till ett allmänt möte för att besluta om AIK:s upplösande. Och enligt mötets beslut har föreningens pokaler och vandringspris till ett belopp om 800 mk, som utgör dess skulder, överlåtits till distriktet och Åbo IFK

1933

Med stora förväntningar går Knut Mannström i spetsen för sektionsstyrelsen Evald och Leo Karlstedt, E rkki Pulkki och Nils Wahlsten in för ett nytt verksamhet sår, ett år som alltmer ger föreningen en prägel av sjudande liv och aktivitet. Gunnar Grandell hemför årets första DM-guld i terräng - och han vinner självfallet också KM i samma gren. KM i terräng för juniorer tar Helmer Jansson. PKAB :s yrkesskola vinner säsongens första »Malmen runt» och får sin andra inteckning i vandringspriset. En av sektionens viktigaste åtgärder för sommaren utgör helt visst anordnande t aven välbesökt idrottskurs i Pargas den 1- 10 juni. Paul Virtanen är kursledare och lär ut de viktigaste träningsmetoderna och tävlingsreglerna till 22 ynglingar. Förutom ren friidrottsinstruktion ingår i kursen också gymnastik och bollspel. Kursen föregås aven rätt vidlyftig korrespondens mellan »Palle» Virtanen och PIF och ett av PIF:s brev till tränaren är värt några citat. Man har överenskommit om tidpunkten 1- 10 juni och PIF skriver genom ordf. Knut Mannström: »Under denna tid infaller pingsten, då skyddskårsdistriktet har för avsikt att här arrangera en gymnastikuppvisning. Emedan de flesta av idrottsföreningens medlemmar äver är skyddskårister skulle Ni helt säkert kunna bidra till att öva in gymnastikprogrammet. Deltagarna komma sannolikt att bo hemma. Föreläsningssal kan disponeras i det s.k. Föreningshuset beläget invid sportplanen. Denna har ett vackert och centralt läge på Pargas Malm, och är avståndet till sjön [58]


för att disponeras på ett bestämt sätt. Pargaspokalen tillfaller härvid Pargas IF och i fortsättningen skall landsortsföreningarna årligen tävla om den i lO-kamp. Pokalen tillfaller i år Piffen. Mannerheims barnskyddsförbunds Pargas-avdelning tar initiativ till tävlingar för pojkar och vänder sig till Piffen för att få hjälp i genomförandet av arrangemangen. Tävlingarna som hålls i september är uppdelade i fyra åldersgrupper mellan tio och sjutton år. Idrottspropaganda blir det igen för hela slanten, då årets andra Malmen-runt arrangeras den 21 september. Av de tre deltagande lagen vinner Yrkesskolan och får med sin tredje inteckning i det uppställda vandringspriset behålla priset för all framtid. De många tävlingarna under sommaren och h östen har gett en stor bunt resultatlistor. Vid ett styrelsemöte i oktober besluter man att anskaffa en rekordbok, för anteckningar av klubboch distriktsrekord. Detta är en första åtgärd i syfte att få ordning på siffersarnlingarna.

planen är i skick börja med träningarna)}. Den 13 maj står PIF som värd för distriktsmästerskapen i terränglöpning. Samtidigt avgörs klubbmästerskapen. Thorvald Lindqvist blir andra på seniorernas 4 km före Gunnar Grandell medan Anders Axelin blir andra på juniorernas två km. Lindqvist och Axelin blir årets klubbmästare. En vecka senare erövrar Yrkesskolans första lag vandringspriset i Malmen-Runt-loppet, som denna gång samlat fem lag. Vid samma tidpunkt engageras större delen av föreningens funktionärsstab för förberedelserna av SFI:s sommarkurs i Pargas den 17- 30 juni och förbundsmästerskapen i kombination med 20-årsjubileets festligheter två månader senare. Sommarkursen genomförs föreningen till heder och knappt hinner de tjugo kursdeltagarna resa hem innan pargasfunktionärerna mobiliseras för jubileumstävlingarna - årets verkliga glanspunkt inom friidrotten. Hela 120 tävlingsdeltagare anmäler sig och det är med stor spänning man ser fram mot mästerskaps dagarna icke minst av den anledningen, att detta är första gången mästerskapen arrangeras på landsorten och absolut första gången Pargas åtar sig tävlingar av den här storleksklassen. - Och mästerskapen går vägen. Huvudstadstidningen skriver efter inledningsdagen )}Festen inleddes med defilad av de aktiva idrottsmännen jämte ledare, som med SFI:s styrelse i spetsen intågade på planen och gjorde front mot huvudläktaren . Pargas idrottsförenings ordförande herr Knut Mannström hälsade styrelsen och idrottsmännen välkomna, varpå SFI:s ordförande KJ. Lundmark i ett kraftfullt andragande förklarade mästerskapen öppnade. - Arrangemangen genomfördes med erkännansvärd precision och fart .. .)} Och tävlingarnas överdomare Harras Muuri ger arrangörerna en högklassig komplimang efter slutförda tävlingar: )}SFI:s mest lyckade mästerskapstävlingar». Några absoluta toppresultat nås ej, och här söker dagstidningarna, helt säkert inte utan orsak, felet i de mjuka Pargasbanorna. Låt vara att arrangörerna lagt ner mycken möda på att iståndsätta dem. Inte heller för arrangörsföreningens del blir mästerskapen resultatmässigt någon stor framgång. Det är bara Gunnar Grandell (800 m 2.07,0) och Gottfrid Lindholm (slägga 27,62) som når finalplaceringar. Men för ortens del och för hela Aboland kommer mästerskapen ur propagandasynpunkt att bli av oskattbart värde. Tydligen inspirerade av sommarens stortävling deltar hela 32 medlemmar i årets klubbmästerskap och föreningens representation i distriktsmästerskapen, denna gång i Abo, är stor. Nils Wahlsten (kula 12,08) Rafael Johansson (spjut) Rafael

1934 Det är med stor tillförsikt och idel förväntningar det vid årsmötet i februari nyvalda sektionsstyret Alfons Rindell, Åke Kroneld, Holger Alho och Nils Wahlsten börjar planera för sommarens verksamhet. Det skall bli en stor idrottskurs i P argas, det skall bli förbundsmästerskap , 20årsjubileum och många andra föreningsaktiviteter. Allt måste noga planeras och förberedas. Man inleder planeringsarbetet med att anställa en banmästare för idrottsplanen. Utrustningen på idrottsplanen kompletteras med tidtagarstol, ställning fö r v arvräknarklocka och PKAB försätter löpbanorna, hopp- och kastplatserna i fullgott skick samt uppför en första åskådarläktare för tvåhundra personer. Av de aktiva är Gunnar Grandell och Torvald Li ndqvist värnpliktiga och tjänstgör på Russarö utanför Hangö. Också på deras bästa tänker föreningsledarna och i ett brev till )}Kanoniär Gunnar Grandell och Tor Lindqvist, Russarö)} skriver föreningsordföranden Knut Mannström i april b1.a. följande : )}Undertecknad Mannström har beträffande Eder träning under den instundande säsongen kommit överens med Hangö Idrottsklubbs ordförande hr Georg Sannholm om att Ni får träna på HIK:s träningskvällar på nya sportplanen i Hangö. Herr Sannholm lovade även hjälpa E der med permissionerna. Vi uppmana Eder därför att omedelbart sätta igång med promenader och gymnastik och så snart sport-

[59]


Deltagarna i SFIM j Pargas 1934 uppställda på idrottsplanen.

friidrotten . Värdföreningens insats vad resultaten beträffar inger förhoppningar för framtiden . Nils Wahl sten sätter nytt distriktsrekord i kula (12.57,5), Gunnar Grandell får hederspris för sin tid (2.03,3) på 800 m , Rafael Johansson vinner spjuttävlingen med goda 52.48 och Allan Karlsson kastar diskus 36,10 och hoppar 3.20 i stav. Närmare 400 personer ser tävlingarna, som av arrangörerna betraktas som god idrottspropaganda - ett viktigt led i uppbyggnadsverksamheten. Särskilt anmärkningsvärt är, att man denna gång får se damer på kolstybben. Friidrotten är inte längre bara mannens idrott i Pargas! Arrangörsföreningen och Turun Riento ställer upp i en

Drugg (slägga 35,02) och Allan Karlsson (diskus 35,56) hemför var sitt mästerskap. I augustilandskapskampen mellan Aboland och Aland samlar Allan Karlsson och Rafael Johansson dyrbara poäng och i distriktsmästerskapen i mångkamp en månad senare tar Nils Wahlsten bronsmedaljen i W-kamp (4.811,475 poäng) och oldboyn Brynolf Mickelsson vinner 3-kampen i sin klass. Abo IFK tar i år revansch på pargasborna i den traditionella klubbkampen och Malmen-Runt-Ioppet samlar hela nio femmannalag. 1935 Verksamheten präglas av sjudande aktivitet. Den mannströmska eran har slagit ut i full blom, och ger utslag också inom friidrotten. Verksamheten planeras målmedvetet och man lämnar ingenting åt slumpen. Vi noterar att föreningen börjar föra statistik över klubbrekord, man inrättar en särskild ungdomsavdelning för pojkar 13-16 år, man samarbetar med Pargas Kalkbergs Ab, som t ar intiativ till friidrottstävlingar mellan bolagets olika avdelningar och man kompletterar idrottsredskapen, utrustningen på idrottsplanen och anskaffar regelböcker för utlåning till funktionärer och aktiva idrottsmän. Man hinner arrangera hela 17 tävlingar och bland dem blir föreningens genom tiderna första nationella tävling den 21 juli årets förnämsta tilldragelse. Den sistnämnda samlar 70 deltagare, bland dem en rad toppnamn inom den nationella

Vid PIF:s genom tiderna första nationella tävling den 21 juli 1935 svarar Thorvald Lindqvist, A Ilar! Karlsson, Rafael Johansson, Nils Wahlstm och Gunnar Gral1dell för värdförel1ingens bästa resultat.

[60]


Göta SVe1Isson, Lilly Nordström, Lea Hellen, Göta Gustafsson och Aune Aaltonen ställer upp i stafettlöpning mot Turun Rientos flickor sommaren 1935. Flickornas första officiella framträdande på kolstybben!

stafettävling för damer 3 X 60 m. Lokaltidningen Pargas Kungörelser kommerterar den historiska händelsen: »Piffens damer voro nervösa inför debuten och i 3:dje växlingen tappades stafetten. En trevlig tillställning som tilltalade publiken. Piffens damer erhöllo minnespris» . Sektionsstyrelsen (Nils Wahlsten, Thorvald Lindqvist, Rafael Johansson och Ake KroneId) satsar mycket på idrottsPR och framtiden. För att upptäcka och tillvarata eventuella nya idrottsför mågor arrangerar de särskilda nybörjartävlingar som samlar 30 deltagare. Dessa tävlingar kompletteras med cykling. Man bygger vidare på propagandatävlingen Malmen Runt som slår alla tidigare rekord med sina elva deltagande lag. Man arrangerar uttagningstävlingar för landskapskampen mot Aland. Thorvald Lindqvist hoppar 12,96 i trest eg och fem man ur egna led representerar Aboland i Mariehamn. Aboland lider emellertid ett förkrossande nederlag, vilket kompenseras av en i övrigt mycket lyckad idrottsresa. Med på resan är hela 70 pargasbor, som skeppas över till Mariehamn med ångfartyget Aland II med Bläsnäs som ändpunkt på fastlandet. Ett typsikt led i den framsynta idrottsplanering Som är betecknande för denna period i föreningens historia är anskaffningen av domarlicens för föreningsledarna Knut Mannström och Brynolf MiC:kelsson , inköp av högtalaranläggning till idrottsplanen, brandförsäkring av idrottsredskap och övriga inventarier och konsekvent avgivning av rapporter och rekordanmälan till Abolands idrottsdistrikt. Friidrottsåret 1935 är fullkomligt, om vi ytterligare noterar att Gunnar GrandelI i augusti i Gamlakarleby hemför föreningens första SFI-mästerskap genom att vinna 800 m (2.03.03).

1936 Med Nils Wahlsten som sektionsordförande och Gunnar Karlsson, Harry Sundgren och Brynolf Mickelsson i styrelsen går man vidare i arbetet på att öka intresset för friidrott och sprida kunskap om betydelsen av fysisk fostran i denna form. Man lägger stor vikt vid skolningen av sina aktiva och ordnar därför en idrotts- och domarkurs i början av säsongen. Till kursen inbjuds alla distriktets föreningar. Man inför regelbundna träningsdagar, aktiverar deltagandet i de s.k. bolagstävlingarna (Pargas Kalkbergs Ab) och besluter via centralstyrelsen att de aktiva idrottsmännen skall beviljas 25 procent bidrag för täckandet av utgifter i samband med inköp av idrottsutrustning. Allt detta sätter tydliga spår i resultatlistorna. Friidrotten är på frammarsch, intresset ökar! Klubbkampen mot Abo IFK har blivit en tradition, en verklig sporre för de aktiva. Den återkommer självfallet också denna sommar, men trots att pargasbornas styrka väsentligt ökat blir det igen en klar förlust mot gultröjorna från Abo. Rafael Johansson tar första gången på länge stryk i spjut av klubbkamraten Tor-Birger Lindblom, som kastar 51,00 m . Gunnar Grandell vinner suveränt 3000 m (9.20,2) och 400 m (54,2) . Den välbesökta sällskapsresan till Mariehamn förra sommaren har gett friidrottarna blodad tand. Man besluter om en ny resa, denna gång med Hangö som färdmål. Resan kombineras med SFI-mästerskapen i stafettlöpning och mångkamp med Hangö IK som arrangör. Också denna gång blir resan fullsatt och en fullträff i soligt sommarväder. Sektionssekreteraren rapporter~r efter resan: »De angenäma timmar vi tillbringade vid Hangös stränder, komma vi sent att glömma. Det är att hoppas, att dessa resor skola bliva tradition inom föreningen, ty de äro i hög grad ägnade att sammanföra medlemmarna till ett gott kamratskap» . Och för att få en ännu större grund för idrottskamratskapet går PIF i bräschen för en propagandaturne i ·friidrott till skärgårdskommunen Korpo. Här håller man tävlingar och självaste förbundsordf . K. J. Lundmark återfinns bland tävlingsdeltagarna. Besöket ger utdelning - en idrottsförening föds därute. I distriktsmästerskapen tar juniorerna Nils Wennerström och Tor Lemberg samt seniorerna Gunnar Grandell, Allan Karlsson, Ake Sjöblom och Gottfrid Lindholm mästerskapen i sina specialgrenar. Grandell når på 800 m goda 2,00,3. Vid SFI-mästerskapen i Fiskars dyker föreningens

[61]


nyaste förmåga Aarne Franzen upp som en svart häst och hemför silvermedalj en i kula med förnämliga 14,25. Sedan Nils Wahlsten härförinnan i landskapskampen mot Aland stött nytt distriktsrekord i kula med 12,87 på hemmaplan tar Aboland grundlig revansch för förlusten i fjolårskampen. Aarne Franzens klubbrekord i diskus (40,94) pryder väsentligt upp årets statistik. 1937 Friidrottsintresset håller i sig och vid tolv egna och vid lika många av annan förening ordnade tävlingar når man nya klubbrekord och överlag en god resultatnivå. Göran Mellberg är ett nytt namn i friidrottsgänget och med 175 i höjd och 13,02 i tre-steg svarar han för två av säsongens rekordnoteringar. Mellberg tävlar i Pargas under sin tid som praktikant vid Pargas Kalkbergs Ab. Han kommer från Borgå lämpligt till den livligaste tävlingssäsongen. Nils Wennerström blir snabbare och snabbare och sänker klubbrekorden på 100 och 200 m till 11,3 resp. 24,0 . Spj utkastningen blir en populär gren och vid distriktsmästerskapen i Abo vinner Rafael Johansson med hela 56,23 och Helge Lönnroth tar tredje platsen med 52,95. Lönnroth putsar också upp släggrekordet ett flertal gånger och stannar vid 37,87. Sektionen vinnlägger sig nu om en noggrann bokföring av alla tävlingsresultat och man sammanställer dem till för eftervärlden intressanta statistiska enheter. Man har en tabell över de bästa prestationerna för hela säsongen. Man har en klubbrekordstabell, en klubbmästartabell o.s.v. Segern i historiens fjärde landskapskamp mellan Aland och Aboland går efter en hård kamp till Aland. Aarne Franzen vinner diskus och kula, Göran Mellberg höjd, Nils Wennerström 100 m och Rafael Johansson spjut - en stark insats av pargaslaget. Också denna gång företas resan till Mariehamn som en sällskapsresa med klubbordföranden Knut Mannström som färdledare. Det är intressant att notera den starka vilja till fostran idrottsledarna hyser gentemot sina adepter. Sålunda tillställer Knut Mannström före resan till Mariehamn de åboländska idrottsmännen ett brev med följande förmaningens ord: »För Abolands distrikt är denna landskapskamp av ytterst stor vikt. Seger över Aland skulle för den stora allmänheten visa, att vi trots allt äga krafter att samla oss, när det gäller. Vi som fö lja med Eder på denna resa som ledare vilja giva er följande maningsord som extra bagage, och vi hoppas, att ni alla inse vikten a v landskapskampen och följer råden: »Var uppriktig mot dig själv och dina kamrater

både i ord och handling. Undvik svordomar och grovt tal både på och utanför idrottsbanan. Uppträd med sans och måtta såväl vid seger som nederlag. Glöm ej att huru bra man än är finns de, som kan vara bättre. Gratulera alltid segraren i din gren. Försök att vid resan uppträda så, att du icke blir till förtret och besvär för dina kamrater och dina medresande. Du gör icke bara dig själv en tjänst utan även ditt distrikt och den idrott, du representerar. En idrottsgrupp har ofta skaffat sig fiender just därigenom, att någon eller några av dem uppträtt på mindre lämpligt sätt och därmed satt fläck på hela truppen. Den oskyldige har vid dylika tillfällen fått lida med den skyldige. Följ parollen: GLÄDJE GENOM IDROTT.» Med en paus på två år satsar man igen på nationella tävlingar. Funktionärsstaben börjar få rutin och tävlingarna genomförs klanderfritt, även om resultat nivån inte blir så värst hög. Och självfallet innehåller tävlingsprogrammet klubbkampen mot trätobrodern IFK - en kamp som denna gång slutar i klar seger för Pargas. Sektionsledningen engagerar förbundstränaren Paul Virtanen för ett träningsläger och ser till att de aktiva så mycket som möjligt får delta i nationella och internationella tävlingar för att sålunda ge sina mannar tävlingsrutin. Sektionen leds fortfarande av Nils Wahlsten, som i sin styrelse har Nils Rinne, Harry Sundgren och Brynolf Mickelsson.

-1938 En viss omorganisation företas inom föreningen såtillvida att de olika sektionerna fr.o.m. nu mera självständigt fullföljer ett verksamhetsprogram för vilket centralstyrelsen gett endast riktlinjer. Detta har visat sig vara nödvändigt då sektionernas antal liksom deras arbete ökat kraftigt. Nu avlastas detaljplaneringen från centralstyrelsen och initiativen får tas inom sektionerna. Friidrottssektionen får ny ordförande i Seborg H elander. Också de övriga i styrelsen Risto Karlsson, Thorvald Lindqvist, Runar Berglund och Börje Sundell är nya för året. Men arbetet läggs i princip upp efter tidigare riktlinjer och man arrangerar hela 14 tävlingstillfällen under sommaren. Bland de aktiva seniorerna är Gustav Hagman, Börje Sundell och Kaj Sjöblom nya, men i resultatlistorna ofta återkommande namn. Börje Sundell hoppar nytt klubbrekord i tre-steg med 13.33, Rafael Johansson kastar spjut 57,03 och Nils Wennerström går ner till 23,7 på 200 m· Bland juniorerna tangerar Sakari Tanner Kaj Sjöbloms klubbrekord 10,4 i 60 m häck, Allan [62]


PIF:s distriktsmästare på 4 X 100 m den 4 september 1938 Nils Wennerström, Gustav Hagman , Bijrje SundeIl och Kaj Sjöblom.

Männikkö går över 165 i höjd, Viljo Takkunen stöter 13,13 i kula och Vihtori Konttinen kastar spj ut 52,04. Sedan 1936 har hela 12 nya klubbrekord sett dagens ljus. Alla dessa resultatförbättringar är otvivelaktigt ett resultat av regelbunden träning och ledarnas ständiga omsorg om sina adepter. Inte heller denna säsong glöms träningslägren bort även om man inte på det lokala planet lyckas skaffa en egen tränare. Nils Wennerström, Gustav Hagman, Keij o Sundberg, Rafael Johansson, Viljo Takkunen och Allan Männikkö representerar föreningen vid SFI:s idrottskurs i Vierumäki. Sektionen arrangerar traditionsenligt MalmenRunt -loppet och terrängmästerskap. Man står som v ärd för landskapskampen Aland - Aboland, där segern går till gästerna, distriktsmästerskapen i stafettlöpning och sommarens verkliga specialtillställning, klubbkampen mot Sundbybergs IK från Sverige. Den sistnämnda kampen fås till stånd efter omfattande underhandlingar dels via det svenska och det finska idrottsförbundet , dels direkt mellan Pargas och Sundbyberg. Initiativet till kontakten kommer från Sundbyberg och Pargas tackar ja. Och vad som händer under denna fö rsta internationella klubbkamp återspeglas bäst i den notis signaturen Mc Artur publicerar i Aftonbladet kort efter svenskarnas återkomst till Sundbyberg: })Sundbybergs IK:s lllidsommarviste1se i vårt östra broderland blev en enda st or fest , som kulminerade i en överlägsen seger Över Pargas IF med slutpoängen 58- 38. Matchen var dock bet y dligt hårdare än vad slutsiffrorna utvisa, men tack vare att de gästande sund bybergarna gingo in för tävlingen med den sisu som faktiskt gjorde värdarna avundsjuka,

lyckades Sundbyberg ta hem segern i ett par lopp, som syntes upplagda för finsk seger .. . Den stora truppen - 30 man stark - hade under helgen mått som prinsar tack vare ett sagolikt varmt mottagande av ledarna för Pargas IF, en vänlighet som nu Sundbyberg kvitterade genom att ge värdfolket på pälsen. Det var inte precis så artigt gjort, men det var så mycket bättre propaganda för svensk idrotb. På stående fot kom man nu överens om att ett årligt friidrottsutbyte skall ske mellan Pargas och Sundbyberg. Utby tet med Abo blir denna gång en ensidig uppgörelse såtillvida att stadsborna vinner det allra mesta och segrar överlägset i poäng. I distriktsmästerskapen hemför dock P argas de allra flesta medalj erna. Friidrottarna får en ny, enhetlig tävlingsdress, vita byxor med gröna revärer och grön skjorta försedd med föreningens emblem. Vid träning använder man svarta byxor. Enligt beslut av centralstyrelsen svarar friidrottssektionen framgent också för cykelsporten inom föreningen . Vid sidan av den egentliga fältverksamheten får sektionen alltmer administrativa uppgifter. Bland dem tar försäljningen av 5.000 lotter till förmån för sundbybergsresan mycken tid i anspråk. Sektionen åläggs i likhet med övriga sektioner att föra egen protokoll bok, kassabok o.s.v. Verksamheten kräver mer och mer av idrottsledarna ... 1939 Hela föreningens organisation stärks ytt erligare vid årsmötet. Nya utskott och funktionärer engageras. Gustav Hagri.1an blir friidrottarnas medlemsvärvare. Han får också förtroendet för ordförandeposten. Nils Wahlsten kommer igen i styrelsen tillsammans med Seborg Helander och Harry Sundgren. Det är stor omsättning på styrelsemedlemmarna från år till år. Man känner sitt ansvar och vill hänga med blott om man vet att man kan uppfylla de fordringar föreningsbasen ställer på sina medarbetare. Pargas IF är ännu ~tadd i utveckling ... Man besluter om nationella tävlingar, jubileumstävlingar och ' en lång rad andra arrangemang. Men bara en del av dessa kommer att kunna genomföras. Det politiska läget i landet är labilt, orosmolnen hopar sig . .. Ute i världen hinner man inte tänka på fredliga idrotter och också i vårt land mattas idrottsverksamheten av. Då hösten kommer hänger molnen tunga och hotande över landet. Idrottsplaner och arbetsplatser avfolkas, kriget bryter ut .. . Man inleder säsongen med terrängmästerskap. Man arrangerar Malmen-Runt med bara två

[63]


deltagande lag och PKAB:s bolagstävlingar. I klubbkampen för juniorer mot Abo I·MKY inhöstas en vacker seger och ilandskapskampen mot Aland stöps några nya förmågor. Vihtori Konttinen blir Rafael J ohansson äran stridig om titeln bästa spjutkastare i föreningen. J ohansson vinner denna gång med 56,17 före Konttinen som kastar 54,95. Klubbmatchen mot Sundbybergs IK i Sundbyberg blir pargasbornas första utrikesresa i friidrottsärenden . Resan blir en stor upplevelse och ger fina resultat. Göran Mellberg lyfter klubbrekordet i höjd till 180 och Ake Sjöblom fastställer rekordet på 3000 m till 9.12,0. Unga Birger Hägerstrand löper 100 m på tiden 11,7, Helmouth Blomqvist 3000 m på tiden 9.44,6 och Rafael Johansson vinner spjut med 55,22. Men pargaslagets goda insats till trots, hemför svenskarna en solklar seger i kampen. Idrottsbladet skriver i efterskott »Returmatchen i Stockholm mot Sundbybergs IK slöt med braknederlag för bruksgrabbarna». Aftonbladet citerar Knut Mannström: »Inte har vi kunnat ge Er den kamp på idrottsbanan som vi hoppats kunna göra, men klubbmatchen är dock ett litet led i den stora och vackra nordiska samarbetstanken och

som sådan har den he1t säkert gjort lika stor, om inte större nytta, än många diplomaters granna tal». I de åboländska distriktsmästerskapen hemför Pargas sex mästerskap och här gör Vihtori Konttinen sitt genombrott. Segerresultat i spjut 57,49 är nytt distriktsrekord. Göran Mellberg visar sin förmåga i stav och sätter nytt klubbrekord med resultatet 330. Och de stora framgångarna kompletteras av Helge Lönnroths distriktsrekord i slägga, 40,51. Nils Wahlsten hänger ännu med och vinner kula, Ake Sjöblom är med och Allan Karlsson. Men Gunnar Grandell har lämnat de aktiva pargasfriidrottsleden. Pargas har nu en handfull goda mångkampare och i mångkampsmästerskapen på hemmaplan belägger Viljo Takkunen, Keijo Sundberg, Göran Mellberg och Rafael Johansson i nämnd ordning tredje-sjätte plats i tävlingsprotokollet. Så långt är allt gott och väl. Men nu tätnar orosmolnen och kriget bryter ut. Idrottsmännen inkallas och det dröjer inte alltför länge förrän de första dödsbuden kommer. Bland de stupade föreningsmedlemmarna återfinns Helmouth Blomqvist och Helge Ekroth. I den ofullständiga års\

Piffens friidrottare inför sin första utlandsresa - klubbkampen mot Sundbybergs IK i Sverige SOnl111arm 1939. Fr.v. stående Allan Ljungqvist, Margit Ljungqvist, Leni MamlStröm, Saima Jokinen, Sirkka Kammonen, Viljo Takkunen, Helge Lönnroth, Birger Hägerstrand, Allan Männikkö, Nils Wahlsten, Kaj Sjöblom, Carl-Gustav Holmstriim, Göran Mellberg, AllaH Karlsson, Lennart Grandell, KNut ManHStröm och Ake Sjöblom och sittande Sven-Erik Fagerholm, Gustav Hagman, Georg Forssell, Rafael Johansson, Nils Wennerström, Helmouth Blomqvist och Guy Sundgren. Villtori Konttinen saknas på bilden.

[64]


berättelse som styrelsen sammanfattar för verksamhetsåret saknas de allra flesta tävlingsresultaten. Man bara konstaterar, att »en stor del av föreningens medlemmar är inkallade, varför styrelsen icke haft tillgång till alla de uppgifter, vilka skulle ha behövts för avfattandet aven fullständig årsberättelse». Här uppräknas de stupade föreningsmedlemmarna i all korthet och man skriver sammanbitet »Må vi minnas dem»!

två mästerskap bland seniorerna men inte ett enda bland juniorerna. Den traditionella tvekampen Abo-Pargas uteblir i år. Friidrotten är under de ogynnsamma allmänna förhå11andena utsatt för en hård avtappning ... Sektionsstyrelsen: Risto Karlsson (ordf.), Gunnar Karlsson, Seborg Helander och Nils Söderström.

1941 1940 På vårvintern inträder vapenstillestånd i vårt land och idrottsverksamheten kommer småningom igång igen. Men allt går för halv maskin, då fortfarande större delen av de aktiva är inkallad. I juli hålls en s.k. minnesolympiad i Helsingfors och för Pargas IF:s vidkommande föregås den av följande intressanta skriftväxling: »Då jag sent omsider fick nys om att den s.k. nationella olympiaden går av stapeln i Helsingfors instundande 20 och 21 samt att denna »olympiad» firas till de stupade idrottskamraternas minne och som sådan minnesfest kräver största möjliga deltagande av vårt lands idrottsmän både föreningar och »vanliga idrottsmän», föll mig genast tanken på deltagande i hågen. Möjligheterna till placeringar och resultat äro minimala, varför ett deltagande synes alldeles onödigt, men då placeringarna härvid icke komma att spela någon roll, endast landets höga idrottsnivå, vore det säkert varken malplacerat eller onödigt att jag deltoge i olympiaden .. . Formen är inte så tokig, blott jag finge försöka på ordentlig bana. Har gjort ca 170 på något å. la potatisåker, vilket motsvarar ett betydligt högre resultat p å ordentlig bana ... » Brevet är undertecknat av elev Göran Me11berg KPK.l .U 7235. Föreningens sekreterare CarlGustav Holmström besvarar omedelbart brevet: »Sänder härmed en avskrift av vårt brev ti11 arrangörerna av Minnesolympiaden». I brevet ti11 arrangörerna anmäls Mellberg till olympiaden. Betecknande för förhållandena just nu är att många av de aktiva medlemmarna just på detta sätt från sina olika förläggningar pockar på att få delta i tävlingar, men att tävlingsarrangemangen är rätt få . Man avhå11er sina klubbmästerskap med blygsamma resultat. Klubbkampen mot NMKY från Abo lockar ett stort antal juniorer, men Piffen förlorar klart. Kurt Sundgren, Börje Sundell och Bertil Fröberg tar de enda grensegrarna. J unioren Sven Lindholm framträder som en lovande höjdhoppare och noterar 173 som årsbästa. Torsten Wahl sten visar i sin tur upp en mångkamparbegåvning. Abolands distriktsmästerskap ger Pargas bara 5

[65]

Då förra året i idrottshänseende blev mycket anspråkslöst inleder man den förestående säsongen med iver och stora förhoppningar. Risto Karlsson är ordförande och Gunnar Karlsson, Seborg Helander och Nils Söderström styrelsemedlemmar, fram till årsmötet som väljer Leo Karlstedt till friidrottsbas med Risto Karlsson, Toivo Ha11a, Gunnar Karlsson, Nils Söderström och Börje Sunde11 som styrelsemedlemmar. Man siktar in sig på SFLs stora Idrottsdag, planerar för klubbtävlingar etc. Men då säsongen nalkas flammar krigets lågor upp på nytt. Man hinner arrangera tävlingar för Idrottsdagen, men så samlas de aktiva igen under »fanoma». Nils Wennerström löper otränad 100 m på tiden 12.1. Torsten Wahlsten och Keijo Sundberg hoppar 160 i höjd och Ake Sjöblom noterar 4.37,1 på 1500 m. I juniorklassen stöter Per Kronberg 11,54 i kula, Kurt Sundgren hoppar 155 i höjd och Bertil Fröberg löper 100 m på tiden 12,3. Men detta är också säsongens allra bästa resultat. Och dödsbuden låter inte vänta på sig. Gunnar Grandell finner sin grav, och Gunnar Lindblom ... Förstämningen är stor. Man tröstar sig med att flitigt delta i i gånglandskampen Sverige - Finland, ett gott surrogat för övningarna på idrottsplanen! I samband med kampen utmanades Sundbybergs IK till tvekamp, som slutade i solklar seger för utmanarna. Krigets verkningar är förödande!

1942 Kriget fortsätter och tävlingsidrotten ligger nästan helt nere. På pingstdagen deltar sex skogsluffare i en terränglöpningstävling på en 2 km:s bana. ·Ake Sjöblom är ensam i seniorklassen, Georg Österlund vinner i IS-årsklassen och Bertel Engström är överlägsen i pojkklassen under 16 år. Nationella idrottstävlingar hålls i Abo och man anmäler Nils Wennerström och Ake Sjöblom till dessa. Deras framgångar, såvida de någonsin deltog, noteras inte i föreningens knapphändiga tävlingstabeller för året. Juniortävlingar dominerar i övrigt en oinspirerad verksamhet, som leds av Brynolf Mickelsson. Krigsförhållandena till trots arbetar man vidare på en ny idrottsplan


ett projekt som startades för över ett år sedan. Tillsvidare har man för byggnadsarbetena, som utförs av Pargas Kalkbergs Ab, erhållit 20.000 rnk genom statens idrotts- och gymnastiknämnd. Man är fast besluten att friidrotten i Pargas skall få en ny arena. 1943

Ingen större entusiam präglar friidrottslägret och tävlingarnas antal blir också denna sommar litet. De flesta ledarna är inkallade och de aktiva som huvudsakligen består av juniorer, kan inte själva ta sig an arrangemangen. Man deltar i junior-DM i Abo med lovande resultat. Helge Blåberg vinner 100 m (12,4) och Bertel Engström kula (13,08), stav (270), diskus (29,28) och spjut (40,30), samt 400 och 1000 m. Sven Lindholm och Åke Sjöblom anmäls till SFI-mästerskapen i Jakobstad och Sven rapporterar själv

per brev: »Tävlingen gick normalt. Hade tre goda försök på 175, men lyckades ej. Hade annars precis samma hoppserie som fjärde man». Abo IFK arrangerar stora DM och man söker permission för de sina. Men få kan komma. Fänrik Nils Wahlsten besvarar föreningens brev så här: »Måste tyvärr meddela att jag ej är i tillfälle att komma. J ag hoppas de unga nu klarar sig bra och försvarar föreningens färger med heder. Hoppas att jag ännu får vara med någon gång och visa att gammal är äldst». En del av de aktiva deltar i »Frontmästerskapstävlingar» och Viljo Takkunens resultat 631 i längd, 13,37 i 3-steg, 178 i höjd, 13,08 i kula, 55,28 i spjut bestyrks per brev till föreningen av kompanichefen, löjtnant A. Hästholm. Göran Mellberg meddelar i sin tur, att han klarat 170 i höjd. Detta är positiva tongångar. Men dessa dränks i sorgens tongångar - krigets skuggor är tunga och mörka! En av föreningens framgångsrikaste män, Rafael Johansson, som inte synts i tävlingsprotokollen under de senaste åren är i turen att offra sitt liv för fosterlandet ... Också den lovande trestegshopparen Börje Sundell går över gränsen ... 1944

Krigets prövningar har lamslagit idrottsverksamheten. Föreningens årsmöte i februari besluter att tillsvidare hänföra friidrottssektionen till en avdelning, som man kallar »sektionen för övriga idrottsgrenar» och till vilken alla hittillsvarande sektioner förutom fotbollssektionen kommer att höra. Man tillgriper denna rationalisering på grund av rådande ledarbrist. Risto Karlsson blir ordförande i den mya» sektionens styrelse och som medhjälpare får han Brynolf Mickelsson, Gunnar Karlsson, Ernst Moberg, Ivar Engfeldt och Gunborg Fagerholm. Förgäves försöker man, uppmuntrad av den åboländska distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen , få liv i en juniorverksamhet, men ledarbristen fäller obönhörligt utslaget. Det är definitivt down på hemmaplan, man måste se tiden an och hoppas på ljusare tider ... Ute i truppförbanden har medlemmarna visserlig~n i görligaste mån bedrivit en målmedveten träning med tanke på en livlig tävlingssäsong. Försommaren ser förhoppningsfull ut . Och en av föreningens mest lovande friidrottsmän, Viljo Takkunen, anhåller t .o.m. om licens för inköp fiv spikskor. Detta gör han via föreningen som i sin motivering säger b1.a. »spikskorna är oumbärliga för att han skall kunna förbereda sig för de tävlingar som under detta år arrangeras av armen och civila idrottsföreningar». Man anhåller

Rafael Johansson - en av Piffens genom tidema mest loval1de och må,1gsidigaste begåvningar - hårde till dem som fåre'1ingen måste offra på krigsgudens altare . ..

[66]


ligger helt nere i staden. Ytterligare utmanas Fiskars IF till en klubbkamp, som förloras av utmanarna. Man medverkar på ett avgörande sätt till Abolands lagseger ilandskapskampen mot Aland, vilken efter en paus på fem år nu återupptas. I Alands-kampen representeras PIF av Viljo Takkunen, Allan Männikkö, Sakari Tanner och Hans Sjöstedt. Sjöstedts segrartid 17,6 på 110 m häck hör till tävlingens bästa resultat. Arets klubbmästare i terränglöpning för seniorer blir Tor Engström. Atte Sandberg tar titeln i juniorklassen. Också propagandaloppet Malmen-Runt återkommer och denna gång ställer PIF upp ett eget lag, som vinner mycket knappt före Pargas Kalkbergs Ab:s Mekaniska verkstads första lag. I femmannalaget löper Allan Männikkö, Keijo Sundberg, Viljo Takkunen, Runar Hagman och Hans Sjöstedt. I de åboländska distriktsmästerskapen också de på hemmaplan, tar Viljo Takkunen i seniorklassen hela sex mästerskap, Sakari Tanner och Hans Sjöstedt var sitt. Guy Henrichson visar goda talanger och hemför i juniorklassen (under 18 år) mästerskapen i fem grenar. Och helt självklart h emförs mästerskapet i lO-kamp av Takkunen (4899 poäng), dock inte helt utan konkurrens av klubbkamraten Allan Männikkö som samlar 4705 p . Sporrade av vetskapen om en ny idrottsplan, som skall stå invigningsklar i Pajback strax innan hösten inträder, tränar man synnerligen flitigt och arrangerar hela tio tävlingar. Men arbetena på den nya arenan försenas emellertid kraftigt och planerna på invigning och nationella tävlingar i samband med denna någon gång i sept ember måste helt skrinläggas. Man samlar sig för nästa säsong . .. Sommaren har gett löften om nya framgångar och resultat av god klass. Låt vara att man har haft många problem att brottas med. Man har haft svårt att komma över spikskor för de aktiva - för varje par har föreningen varit tvungen att hos Svenska Finlands Idrottsförbund skriftligen anhålla om intyg för inköpstillstånd. Och då man för sina startpistoler inte kunnat uppbringa ammunition, har man hos kronolänsmannen Asser Brunila varit tvungen att anhålla om )inköpstillstånd för browningpatroner kaliber 7,65 mm att användas vid våra idrottstävlingan>. - Men som alltid under Knut Mannströms ledarskap övervinns svårigheterna skickligt och i allt vinnlägger man sig om förutseende planering. Sålunda avslut ar man sommaren med en idrottskurs inom ramen för SFI med förbundets chefstränare Jussi Björk som ledare. Kursen riktar sig speciellt till distriktets yngre, lovande idrottsmän. Man

också om permISSIOn för Takkunen och klubbkamraten Sven Lindholm för deltagande i internationella tävlingar i Abo i juni, men det labila läget på krigsfronten tillåter inte permissioner. Friidrottssäsongen är spolierad . . . I början av september anmäls Takkunen till finska mästerskapen i W-kamp i Jyväskylä och Lindholm tävlar i Abo och Riihimäki, dock utan större framgång . På uppdrag av idrottsförbundet anhåller man om förnyelse av friidrottsdomarkorten för Knut Mannström och Brynolf Mickelsson och passar härvid på att klassa upp också den sistnämnda föreningsledaren till I klass domare. Och detta är i stort sett allt vad som inträffar under året. Den ryska offensiven har tagit ut sitt. Tävlingsverksamheten har ersatts med talkoavverkning och för träningsverksamhet finns föga inspiration .. . Krigets styggelse har åstadkommit svårläkta sår. Luckorna i friidrottsledet blir fler och större. Redan i februari nås klubbkamraterna av budet om Kaj Sjöbloms hjältedöd. I maj stupar sprinterlöftet Bertil Fröberg och vid midsommartiden fullbordar Birger Hägerstrand sitt liv ute vid fronten, bara 22 år gamma1. Men freden kommer till slut och idrottsmännen - de som haft nåden att överleva - hemförlovas. I december sammankallas ett allmänt möte i klubblokalen och man är igen beredd att satsa krafter på en uppryckning över hela linjen. De olika sektionerna får på nytt sina egna styrelser. Friidrottsbas blir Risto Karlsson med Keijo Sundberg, Ake Sjöblom och Kurt Sundgren som styrelsemedlemmar. Allt är igen upplagt för ett effektivt nytt verksamhetsår, ett år under vilket man skall inleda uppbyggnadsarbetet av allt kriget förstört. . . 1945 Det råder igen fred i landet och man får tid och möjlighet att hänge sig åt tränings- och tävlingsverksamhet. Leo Karlstedt väljs till ny sektionsordförande och Risto Karlsson, Evald Karlstedt, Ake Sjöblom Keijo Sundberg och Georg Forssell bildar styrelse. I samråd med den nyanställda föreningsombudsmannen Hans-Jörgen Sjöstedt gör man upp en detaljerad plan för verksamheten. Man lägger upp program för både inom- och utomhusträning, tränings- och uttagningstävlingar samt en evenemangskalender för säsongens samtliga tävlingar. J ya redskap inköps och gamla repareras. Man återknyter kontakterna med trätobrodern Abo IFK, försöker få till stånd en klubbkamp mot Ekenäs Idrottsförening, som dock backar ut på grund av att friidrotten nu

[67]


vill bygga sm verksamhet med sikte på framtiden . . . 1946 En stor träningsflit karaktäriserar vårsäsongen. Och helt visst är tillkomsten av den nya idrottsplanen den främsta inspirationskällan till detta. Två gånger under sommaren besöker Jussi Björk föreningens instruktionstillfällen och bättre än någonsin lyckas man nu intressera juniorerna för kurserna. Seborg Helander återkommer i sektionsstyrelsen, nu som ordförande. Ledamöter blir Keijo Sundberg, Harif Löfroth, Hans Sjöstedt och Allan Männikkö. Detta arbetsteam tar itu med en målmedveten verksamhet. Och man är också mån om att noggrant uppteckna alla resultat och arrangemang för föreningens gemensamma, för året mycket detaljerade och omfattande verksamhetsberättelse. Seniorernas klubbmästerskap i terränglöpning hemförs av Jens Westen och motsvarande mästerskap i 19- och 17-årsklasserna av Bengt Lundqvist och Kurt Johansson. I årets klubbmästerskap i friidrott löper Runar Hagman nytt rekord på 110 m häck med 17,0 och hoppar likaså nytt rekord i 3-steg med 13,47. Allan Männikkös 636 i längd är också rekord. I juniorklasserna dominerar Guy Henrichson, Tor Fröberg, Per-Erik Isaksson, Reijo Lindblom och Karl-Erik Lindholm. . Såväl i senior- som junior-DM är PIF överlägset bästa förening och vinner totalt hela femton mästerskap. Också triangelmatchen mellan PIF, Nagu IF och Abo IFK (juniorer) blir en lätt match för pargaspojkarna. Friidrotten är på snabb frammarsch i Pargas! Inte heller i årets storarrangemang, de för PIF:s vidkommande genom tiderna andra SFImästerskapen som i skydd av regnförsäkring hålls på den nya idrottsplanen i slutet av juli, är de ivriga medlemmarna sena att visa sig på styva linan. Viljo Takkunen tar bronsmedaljen i diskus (37,51) och Helge Lönnroth sätter nytt klubb- och distriktsrekord i slägga med 40,31. Över hundra idrottsmän deltar i mästerskapen - bland dem europamästaren Bertel Storskrubb och den färgstarka löparen Runar Björklöf. Också i år besegrar Aboland ålänningarna' i landskapskampen i Mariehamn och PIF:s representanter i laget samlar majoriteten av poängen. Allan Männikkö blir distriktsmästare i lO-kamp före klubbkamraten Viljo Takkunen - samtidigt som de båda mångåriga föreningsmedlemmarna hyser planer på att lämna PIF, utan att meddela vilken förening de härefter kommer att ansluta

[68]

sig till. Sektionsstyrelsen hyser planer på en returkamp för fjolåret mot Fiskars IF, men denna inställs. Man underhandlar också med Sundbybergs IK för att eventuellt återuppta klubbkamperna mot svenskarna. Planerna p å en kamp strandar dock på svårigheten att finna lämplig tidpunkt och man besluter att återkomma . .. Sektionen erhåller nya vandringspris och man instiftar s.k. seriepokaler. Pokalerna utdelas till bästa idrottsman under året i sprinter- och långdistanslöpning samt i hopp- och kastserien enligt uppgjorda stadgar. Allan Männikkö tar årets inteckning i hopp- och sprinterpokalerna. Kastpokalen går till Viljo Takkunen och långa löpseriepokalen till Bertel Engström, som i år vunnit klubbmästerskapet på 800 m och 3.000 m . Allan Männikkö får ytterligare en inteckning i den s.k. lO-kampspokalen. 1947 Mot bakgrunden av fjolårets löftesrika prestationer, sätter friidrottsledarna stora förhoppningar på den förest ående sommaren. Och i stort kommer resultaten att motsvara förväntningarna, även om en brist på aktiva seniorer skapar problem. Nu har också Viljo Takkunen och Allan Männikkö lämnat föreningens aktiva friidrottsled. Men åderlåtningen kompenseras rätt effektivt av framstormande juniorer, som under ledning av gymnastiklärarstuderande Stig Henriksson och förbundstränare Palle Virtanen inspireras till hängivet deltagande i träning och tävling. Aterväxten syns vara tryggad! Seborg Helander lämnar ordförandeposten till Keijo Sundberg, som i styrelsen får förutom Helander, Leo Karlstedt och Nils Söderström. Bland årets tävlingsinsatser förtjänar Reijo Lindbloms deltagande i FM för juniorer samt i förbundskampen SVUL- TUL- SFI ett speciellt omnämnande. Genom honom kommer PIF efter många års uppehåll igen ut i nationella idrottssammanhang - ut i krävande representationsuppdrag. Klubbmästare i terränglöpning blir Bertel Engström (seniorer), Frejvid Karlsson (under 19 år), Kurt Johansson (under 17 år) och U rpo Sandholm (under 14 år) . Engström och Johansson vinner dessutom DM i sina klasser. I friidrottsDM för juniorer under 17 år är PIF minst lika överlägsen övriga åboländska föreningar som senaste år och representanterna lägger beslag på samtliga mästerskap . I seniorklassen är det däremot sämre ställt och bara Bertel Engström och Helge Lönnroth lyckas vinna, den förra på


och Urpo Sandholm. Engström vinner överlägset också DM iseniorklassen. Man arrangerar igen stafettloppet Malmen Runt och bland sex deltagande lag vinner scoutkåren Pargas Pojkarna. Gunnar Fjäder, Kurt Johansson, Tor Engström och Bertel Engström prövas vid midsommartiden p å 4 X 1500 m stafett. Laget lyckas fint och hemför DM på sträckan med tiden 18.49,2. En knapp månad senare sänds en trupp om sju man till senior-DM i Kimito. Mästerskapen blir resultatmässigt svaga - främst beroende på de lösa banorna - och det är bara Bertel Engström, Torsten Wahlsten och Karl-Erik Lindholm som förmår vinna. Guy Henrichson deltar i fem grenar och blir mästerskapens största poängplockare. Bertel Engström, Guy Henrichson, Reijo Lindblom och Erik Johansson representerar PIF i Ålands-kampen. Engström är i ypperlig form och vinner 1500 m på nya klubbrekordtiden 4.12,8. I SFI-mästerskapen deltar han som föreningens enda representant och når en åttonde placering. Engström är just nu föreningens bästa friidrottsman!

3000 m, den senare i spjut och slägga. I klubbmästerskapen förbättrar Lönnroth sitt eget klubbrekord i slägga och hans resultat 40,70 är samtidigt nytt distriktsrekord. Efter en mycket jämn tävling vinner Aland över åbolänningarna - låt vara att PIF:s representanter Helge Lönnroth, Bertel Engström, Runar Hagman, Reijo Lindblom, Karl-Erik Lindholm, Per-Erik Isaksson, Tor Fröberg och Erik J ohansson gör väl ifrån sig. Med klar marginal vinner juniorerna klubbkampen mot Abo KFUM, men i bolag med Abo IFK förlorar man kampen mot Vaxholms IF från Sverige i slutskedet av tävlingssäsongen. I strålande solsken arrangeras säsongens sista tävling den 17 september. Man samlar ca femtio idrottsmän till internationella tävlingar som åses aven publik på ca 300 personer. Vid prisutdelningen i december tillfaller sprinterpokalen Torsten Wahlsten, långa löpseriepokalen Bertel Engström och kastseriepokalen Helge Lönnroth. Hoppseriepokalen anser styrelsen att inte finner en värdig mottagare detta år, varför den ej alls utdelas. 1948 Bristen på aktiva seniorer gör att sektionsledningen Ake Sjöblom (ordförande), Nils Söderström, Keijo Sundberg, Börje Sjöblom och SvenErik Rindell i sitt arbete satsar hårt på instruktion och träning bland juniorerna och man kompletterar med talrika tävlingstillfällen. Och resultaten uteblir inte. Redan i början av säsongen vinner juniorerna tio DM-titlar av tretton möjliga i mästerskapen som arrangeras på hemmaplan. Och i Abo U nderrättelsers tävlingsreferat konstaterar signaturen -x (Jarl Bergbom): »Lördagens största överraskning var Piffens Tor Nordström, som tävlade under 17 år. Han är ett nytt stjärnskott, som redan gjort 7,4 på 60 m och nu vann längdhopp med det goda resultatet 607, d.v.s. 14 cm mer än vad segraren i äldre juniorklassen hade! En verkligt lovande spjutkastare har samma förening fått fram i Helge Mattsson (49,90). Han har ännu ingen tillstymmelse till stil, men med sitt enorma tillslag fick han spjutet nästan fram till 50-meters linjen, trots att han inte hade spikskor. Han lär ha upptäckts så, att han vid en klubbtävling hjälpte t ill med att kasta spjutet tillbaka, varvid var och en såg att han kastade längre än de tävlande själva. När SFI-tränaren Veikko Wickström k ommer hit får han här ett tacksamt ämne att arbeta med. Över 60 m kan det bli redan i somman>. Klubbmästare i terränglöpning för året blir Bertel Engström, Gunnar Fjäder, Tor Nordström

1949 Redan efter ett år i styrelsen anförtros Nils Söderström ordförandeuppdraget. I styrelsen sker blott en förändring, Ake Sjöblom ger plats för Tor Engström. Fortfarande brottas man med bristen på seniorer och man måste ännu bygga verksamheten på juniorer. Man inser också att detta är det riktiga och går med energi vidare i arbetet. De få seniorerna är emellertid synnerligen flitiga på tävlingsbanorna och når också berömvärda framgångar. Bredden är svag, men kvaliteten god! Detta faktum sporrar juniorerna till ännu större ansträngningar. Man vill fylla de lediga platserna i representationslaget. Man tränar, man tävlar - friidrotten är på frammarsch! Tävlingssäsongen inleds traditionsenligt med KM i terränglöpning. Bertel Engström, Bertel Fjäder och Kurt Johansson upprepar sina fjolårssegrar medan Pentti Ljungqvist i klassen under 15 år nu gör sitt första framträdande som en lovande junior och vinner sitt livs första mästerskap. Engström och Fjäder vinner också DM. Scoutkåren Pargas Pojkarna vinner igen årets Malmen Runt och i juniorernas DM kastar KarlErik Lindholm 53,73 i spjut. Senior-DM i Västanfjärd blir en triumf för Per-Erik Isaksson och Bertel Engström. Isaksson vinner höjd (165), längd (593) och 3-steg (12,26) och Engström tar mästerskapen p å 800 ID (2.08,4) och 1500 m

[69]


(4.23,8). Jens Westen är med i leken igen och vinner 3000 m. Som på beställning anländer SFI-tränaren Veikko Wickström till PIF:s instruktionsdagar kort före förbundsrnästerskapen för juniorer på hemmaplan. Juniorerna får en behövlig finslipning inför de förestående drabbningarna. Pargas' pålitliga funktionärsstab med Knut Mannström i spetsen sätts på ett hårt prov när hela 170 deltagare från 38 föreningar i Svenskfinland möter upp till mästerskapen det sista veckoslutet i juli. Kurt Johansson sätter nytt klubbrekord på 1000 m i 19-årsklassen (2.49,5), men får finna sig i en åttonde plats i slutprotokollet. Helge Mattsson infriar de förhoppningar som ställts på honom och kniper bronsmedaljen i spjut med personbästa 51 ,73. Per-Erik Isaksson får dela silvermedaljen i höjd med resultatet 165 och i stafettloppet 4 X 100 får föreningen silver. Landskapskampen Aland-Aboland behöver självfallet PIF:s hjälp. Och sannolikt är det PerErik Isaksson som avgör senior kampen till Abolands favör. Isaksson överträffar sig själv, vinner både längd (596) och höjd (168) och blir tvåa i 3-steg, deltar ytterligare i det segrande stafettlaget, koras till kampens framgångsrikaste idrottsman och får Angbåts Ab Alands ståtliga pokal. Helge Lönnroth gör en plötslig och lyckad come back och vinner spjuttävlingen (51,22) . I juniorklassen vinner Erik Johansson 18-åringarnas höjd (160), men detta kan inte hindra ålänningarna från att hemföra lagsegern i juniorkategorin. Klubbkampen Abo IFK - PIF har vilat några år. I Pargas vill man återuppta tvekamperna och överenskommer om att kämpa i juniorklasserna. PIF har donerat ett vandringspris för kampen i samband med Abo IFK:s 40-års jubileum. Den första kampen i denna form ordnas alldeles i slutet av säsongen och PIF vinner klart. Klubbrnästerskapen avverkas under september. Guy Henrichson är föreningens verkliga mångfrestare och vinner fem mästerskap. Per-Erik Isaksson, Reijo Lindblom och Bertel Engström blir tredubbla mästare. Nya namn i KM-resultatlistorna är b1.a. Per-Olof Sjöblom (1500 m 4.40,0 och 3000 m 10.22,4) och Rolf Landor (spjut 43,37) . Guy Henrichson får hopp- och kastseriepokalerna för året, Reijo Lindblom sprinterpokalen och Bertel Engström »traditionellt» långa löpseriepokalen. I 19-årsklassen vinner Karl-Erik Lindholm hela sju mästerskap medan Erik J ohansson tar sex i l7-årsklassen, och Carl-Gustav Sundman vinner 800 m. Ture Koskinen, Rune Sjöblom och Roy Tallberg delar på mästerskapen i IS-årsklassen. [70]

1950 Den stora livaktighet bland juniorerna som kännetecknat efterkrigsårens verksamhet håller nu på att bära frukt . Friidrotten har igen nått samma resultatnivå som för tio år sedan - ja t.o.m. högre. De stora, ödesdigra luckorna i friidrottsleden har småningom fyllts . Satsningen på juniorerna har varit en god investering!

Verksamhetsåret blir närmast ett rutinår utan större tävlingsarrangemang på hemmaplan. Träningen pågår praktiskt taget året om och man deltar flitigt i klubb- distrikts- och förbundstävlingar. Bertel Engström, Bertel Fjäder och Pentti Ljungqvist förnyar sina KM i terränglöpning från senaste år. I l7-årsklassen vinner Sune Sundell. Genom Engström, Fjäder och Sundell hemför Pargas samtliga DM i terränglöpning - mästerskapen avgörs i Idrottsparken i Abo. Scoutkåren vinner för tredje gången i följd Piffens Malmen Runt-lopp. I laget löper Helge Blåberg, Per-Olof Sjöblom, Donald Hedström, Bengt Lundqvist och Karl-Erik Lindholm, och man noterar nytt banrekord. Liksom under föregående år samlas medlemmarna till träningstävlingar i samband med den s.k. SFI:s idrottsvecka och tävlingarna lockar sammanlagt hela femtio deltagare. I stafett-DM i Abo hemför man två mästerskap. Segrarlaget på 4 X 400 m består av Rune Nordström, Lars Dahlbom, Bertel Engström och KarlErik Lindholm och p å 4 X 1500 m av Stig Holmberg, Berte1 Fjäder, Jens Westen och Bertel Engström. Mitt under pågående tävlingssäsong deltar man i ett tredagars instruktionsläger med förbundstränaren Veikko Wickström som ledare . Man slipar bort alla felaktigheter i löp- kast- och hoppstil och gör upp detalj program för sommarens övningar. Kimito Sportförening står som värd för arrangemangen av årets junior-DM. I 19-årsklassen vinner Helge Mattsson i höjd och spjut medan Rainer Wikström, som nu första gången på allvar visar sina idrottsliga talanger, vinner 60 m, 60 m häck och kula i l7-årsklassen. Rune Sjöblom tar mästerskapet i spjut (46,98) i sistnämnda åldersgrupp . Senior-DM arrangeras på hemmaplan. Bertel Engström vinner utan större svårighet både 400 m, 800 m och 1500 m . Per-Erik Isaksson vinner sina paradgrenar längd (614) och 3-steg (12,22) och i spjut noterar Runar Eriksson lovande 48,83. Guy Henrichson hoppar 12,20 i 3-steg. Engström har funnit sin stil och går från klarhet


till klarhet. Vid nationella tävlingar i Tarvasjoki sänker han klubbrekordet till 4.12,6. Mångkunniga Guy Henrichson är självfallet favorit för distriktsmästerskapet i lO-kamp. Och utan större konkurrens vinner han med 4579 poäng. Per-Erik Isaksson (173 i höjd) och Bertel Engström (4.18,0 på 1500 m) blir föreningens bästa representanter i det åboländska laget mot Aland. Så sent som den l oktober avslutar man tävlingssäsongen med juniorkampen mot Abo IFK. Efter en överlägsen seger får PIF en andra inteckning i IFK:s 40-årsjubileumspokal. Klubbrnästerskapen får rätt få deltagare och resultaten är också av låg klass. Karl-Erik Lindholm, Bertel Engström och Guy Henrichson härjar friskt i de olika grenarna i seniorklassen. Det är bara Torsten Walhsten och Runar Eriksson som lyckas snyta Henrichson på mästerskapen i slägga och spjut. I 19-årsklassen blir klubbmästarna följande: Almar Fagerström (100 m, längd), Stig Karlsson (200 m, höjd), Bengt Gustafson (400 m, kula), Karl-Erik Nylund (110 m häck, stav), Bertel Fjäder (1000 m) och Ralf Johansson (diskus, spjut) . I 17årsklassen vinner Boris Nyberg (100 m), Rainer Wikström (110 m häck) , Bertel Isaksson (800 m och längd) och Rune Sjöblom (höjd, diskus och kula) och slutligen i IS-årsklassen RaH Lehtonen (60 m), Börje Hilden (höjd) och Ingmar Wikström (kula). Seriepokalerna är självskrivna för Karl-Erik Lindholm, Bertel Engström och Guy Henrichson. Ett livaktigt år har rotts i land av sektionsstyret Tor Engström, Per-Olof Sjöblom, Karl-Erik Lindholm och Reijo Lindblom med Nils Söderström som ordförande. 1951 Friidrottsledningen noterar redan i början av sommaren, att man inte lyckas engagera så många aktiva till regelbunden träning, att man skulle ha tillgång till ett slagkraftigt klubblag inom alla ålderskategorier. Och i efterhand, i föreningens årsberättelse, noterar sektionsordföranden Nils Söderström »Orsakerna till att friidrottens utövare äro så få äro många, men den största och mest bidragande orsaken torde dock vara den, att bollsporten har större dragningskraft och lockelse på ungdomen än den individuellt betonade friidrotten. Friidrotten fordrar nog mycket mera av sin utövare av eget initiativ och personlig träning än bollsporten. Fastän den stora bredden ännu tillsvidare saknas, kunna vi dock konstatera, att återväxten i detta nu ser rätt lovande ut». Man är medveten om situationen - att man

[71]

på något sätt kört fast och inte kan finna konkreta lösningar för att inspirera de aktiva. Man försöker sig på träningskurser med SFI:s nya chefstränare Gustav Laurell som ledare, man kallar Veikko Wickström till intruktionsdagar, men deltagarantalet är litet. Bara en handfull aktiva möter upp. Bertel Engström, Bertel Fjäder, Holger Michelsson och Pentti Ljungqvist får sina klubbmästerskap i terränglöpning praktiskt taget gratis, då endast sex man ställer upp . Engström och Fjäder vinner DM på rutin och Malmen Runt vinns för första gången av Attu Ungdomsförening (Stig Holmberg, Rune N ordström, Aimo Kaukola, Pauli Heino och Lars Dahlbom) . SFI:s idrottsvecka ihågkoms med träningstävlingar, men bara 22 deltagare är med. Idrottsplanen är under omläggningsarbete på försommaren och detta inverkar i någon mån menligt på verksamheten. Genom Gunnar Fjäder, Jens Westen, Bertel Fjäder och Bertel Engström vinner PIF DM i stafett 4 X 1500 (18.28,6) och genom bröderna Fjäder, Per-Erik Isaksson och Runar Eriksson hemförs sex mästerskap i seniorernas DM i Västanfjärd. Gunnar Fjäder vinner 800 m och 1500 m på synnerligen måttlig tid och Bertel 3000 m. Juniorerna tar åtta distriktsmästerskap genom Rainer Wikström, Bertel Fjäder, Bertel Isaksson, Helge Mattsson, Börje Linden och Rune Sjöblom. I SFI:s regi arrangeras en friidrottsserie som i första skedet sammanför trätobröderna PIF och Abo IFK. Mötet slutar i en en poängs förlust för pargasborna, ett slutresultat som lagledningen tillskriver en aktiv medlems uteblivande från tävlingen utan att ange orsaken härtill. Per-Erik Isaksson är utan tvivel sektionens bästa man för året. Kort efter kampen mot Abo IFK, där han hoppat 638 i längd, förbättrar han på nytt klubbrekordet till 643 ilandskapskampen mot Aland. Kampen blir en stor triumf för »Pelle», som vinner också 3-steg med 13,30 och höjd med 170. För sina prestationer får han priset till bästa åbolänning. I juli löper Bertel Engström nytt klubbrekord, 4.12,2 på 1500 m vid Turun Urheiluliittos tävlingar i Abo. Rainer Wikström tar bronsmedalj på 110 m häck (16,4) vid SFImästerskapen för juniorer och Per-Erik Isaksson vinner distriktsmästerskapet i lO-kamp med 4857 poäng. Mångkampsmästaren från föregående år Guy Henrichson förvisas till tredje plats. Klubbrnästerskapen blir i alla klasser ensidiga. Bara ett fåtal medlemmar delar på medaljerna. I seniorklassen tar Per-Erik Isaksson och Guy Henrichson praktiskt taget alla medaljer. Gunnar


sin aktiva idrottsmannabana men fortsätter som ledare . . . Malmen Runt vinns av Pargas frivilliga brandkår, som efter en hård uppgörelse lyckas besegra fjolårssegrarna Attu ungdomsförening. Topphändelsen under säsongen är självfallet klubbkampen mot Sundbybergs IK - den första internationella klubbkampen sedan kriget. Hela tretton år har förfl utit innan kontakten återknyts. Kampen blir jämn men slutar i en uppmuntrande seger för värdarna, PIF. Per-Erik Isaksson vinner samtliga fyra grenar han deltar i - i längd noterar han goda 641 . Rainer Vikström tar tre grensegrar i juniorklassen. Nya namn i klubbkampssammanhang är Urpo Sandholm, Roy Tallberg och Bengt Gustafson vilka samtliga hemför uppskattade grensegrar i juniorklassen. Gustafson presterar 160 i höjd och Sandholm 310 i stav. Karl-Erik Lindholm är ännu med på 100 m och i stafett och Rune Sjöblom samlar dyrbara poäng. I DM i stafettlöpning deltar bara Pargas och Abo IFK. PIF ger inte åboborna en chans och man hemför mästerskapen i samtliga stafettlopp. På 4 X 100 m vinner Bertel Isaksson, Karl-Erik Lindholm, Per-Erik Isaksson och Rainer Vikström med 47,5 och på 4 X 400 m med samma lagsammansättning förutom Vikström utbytt mot Bertel Engström med tiden 3.46,2. Rune Nordström, Carl-Gustav Sundman, Runar Eriksson och Bertel Engström vinner helt utan konkurrens 4 X 1500 m . Strax före midsommar ordnar distriktet igen ett idrottsläger i Pargas. Denna gång riktar man sig enbart till juniorerna. Stig Henriksson är lägerchef och som instruktörer fungerar Veikko Wickström, Boris Sandell samt Karl-Erik Lindholm. Ett dussin PIF-juniorer är med. Seniorernas DM blir en verklig cirkus för Pelle Isaksson. Han deltar i sex grenar och vinner fem. Särskilt väl lyckas han i 3-steg (13,31) och på 100 m (11,5). P å 100 m sätter Karl-Erik Lindholm personligt rekord med 11,7 och blir andra före Rainer Vikström (11 ,8) . Rainer Vikströms 16,5 på 110 m är nytt klubbrekord. )}Gamle)} Helge Lönnroth dyker igen upp i spjuttävlingen och vinner med 49,89. lO-kampsmästerskapen ger PIF en fyrdubbel seger genom Per-Erik Isaksson, brodern Bertel Isaksson, U rpo Sandholm och Runar Eriksson. Bara tre man deltar i landskapskampen Aland-Aboland, men dessa gör synnerligen väl ifrån sig. Pelle Isaksson vinner 100 m , längd och 3-steg och Rainer Vikström är suverän i sin specialgren 110 m häck. Det är meningen att Helge Lönnroth skall delta i spjut, men hans arbete hindrar honom att delta.

Fjäder vinner 800 m och 1500 m och Bertel Engström 3000 m. I juniorklasserna delas medaljerna mellan Rainer Vikström, Bertel Isaksson, Urpo Sandholm, Rune Sjöblom och Olle Henriksson. Tävlingsverksamheten avslutas med juniorkampen mot Abo IFK så sent som den 15 oktober. PIF tar sin tredje raka seger. 1952

Helt visst blir Helsingforsolympiaden inspirationskällan till ny och större aktivitet. Man lägger upp och genomför ett digert arbetsprogram och resultatet blir synnerligen gott, bl. a. kommer hela fjorton nya klubbrekord att se dagens ljus. Föreningen representeras utåt på bred bas och inte mindre än tjugosju idrottsmän ställer upp i förbundsmästerskapens olika kategorier. Men likväl klagar ledningen ännu över brister. Vi citerar årsberättelsen: )}Fastän återväxten i detta nu ser rätt lovande ut, kunde dock bredden vara betydligt större. Man måste med beklagande konstatera, att den stora allmänheten skapat sig en felaktig uppfattning om idrottsföreningens mål och syften, ty enligt mångens föreställning går föreningens tävlingsverksamhet huvudsakligen ut på att skapa toppidrottsmän, vilka vinna trofeer och bliva ryktbara. Dylika synpunkter kunna inte heller helt och hållet förnekas , men för idrottsföreningen är dock målet ett helt annat, ty arbetet går i främsta rummet ut på att få allmänheten att inse idrottens uppgift, som är att så mycket som möjligt höja folkets arbets- och prestationsförmåga. Kroppen och själen härdas på detta sätt att bättre utstå det dagliga arbetets påfrestningar». Med detta för ögonen går styrelsen vidare i sitt arbete. Man reducerar styrelsen till fyra personer, Stig Henriksson, Tor Engström och Karl-Erik Lindholm med Nils Söderström som engagerande ordförande. Redan i april samlar man till KM i terränglöpning och mästarna blir Bertel Fjäder, Rainer Vikström, Pentti Ljungqvist och Per Henriksson räknat från seniorklassen till pojkar under 15 år. I DM vinner Fjäder före klubbkamraten CarlGustav Sundman. Abolands idrotts distrikt har mer än förr börjat ägna intresse åt instruktionsverksamheten i medlemsföreningarna och i medlet av maj arrangeras en tränings- och instruktionskurs i Pargas. Kursledare är Veikko Wickström från Karls och tio man ställer upp. En månad tidigare har KarlErik Lindholm på SFI:s bekostnad och med förord av distriktets styrelse deltagit i en instruktörskurs i Otnäs. Lindholm är på väg att lämna

[72]


SFI-mästerskapen för seniorer arrangeras av Karis IK och Pelle Isaksson, Urpo Sandholm, Rune Sjöblom, Carl-Gustav Sundman och Sven Karlsson svarar för de bästa insatserna. Isaksson får silvermedalj i 3-steg med 13,58. I motsvarande mästerskap för juniorer under 19 år tar Rainer Vikström mästerskapet på 110 m häck (16,3) och i 17-årsklassen »slån> Ingmar Söderblom igenom och tar silver i höjd med 165. Pelle Isaksson lägger ytterligare en SFI-medalj till sin prissarnling, då han i Gamlakarleby i augusti tar brons i lO-kamp med poängsumman 4786. I en hård uppgörelse med Karis IK i SFI:s friidrottsserie förlorar PIF med en poäng. Här gör Carl-Gustav Sundman (»Calle») något av ett genombrott och vinner överraskande 1500 m på goda tiden 4.26,4. Karl-Erik Lindholm pressar sitt personbästa på 100 m till 11,6 och Helge Lönnroth kastar igen spjutet över femtio meter (50,33). I klubbrnästerskapen når Pelle Isaksson sitt maximum på 100 m (11,4) och vinner i övrigt 200 m, 400 m, 110 m häck, höjd, längd, 3-steg, stav, kula, diskus och spjut! Hans bror Bertel delar 19-åringarnas mästerskap bara med Urpo Sandholm och Roy Tallberg. Bertel vinner fem av tio grenar. Bland de yngsta juniorerna dominerar Olle Henriksson och Taisto Virtanen. Pelle Isaksson får inteckning i både hopp- kastoch sprinterpokalen medan Bertel Engström efter en något tam säsong tar hand om långa löpseriepokalen. 1953 Nils Söderström sviker inte förhoppningarna som friidrottsledare och tillsammans med styrelsen Stig Henriksson, Tor Engström, Holger Engblom, Karl-Erik Lindholm och Per-Erik Isaksson för han de aktiva mot en resultatmässigt rekordartad säsong. Talrika notiser och referat i dagstidningarna visar, att föreningens färger förs med stor framgång såväl i lokala tävlingssammanhang som förbunds- och internationella tävlingar. Höjdpunkten för sommaren blir resan till Sundbyberg i slutet av augusti - en stor upplevelse nederlaget till trots. Denna resa är otvivelaktigt en betydelsefull sporre och det är med energi och stor flit de aktiva från början av säsongen nöter sina spikskor för att kvalificera sig för representationslaget. Det målmedvetna arbetet från sektionsledningens sida visar sig vara bästa medicinen för de aktiva. Man noterar sålunda i årsredogörelsen: »Pastän resultatnivån under året visat starkt uppåtgående tendenser får vi dock inte invagga oss i den förhoppningen, att den fortsätter uppåt fastän så mycket arbete för friidrotten inte skulle nedläggas.

Nej, idrotten är nämligen sist och slutligen arbete och åter arbete. Det har visat sig, att ju mera intresse och arbete ledarna visar och nedlägger på ungdoms- och idrottsarbetet i form av instruktioner och genom arrangerandet av tävlingstillfällen, desto starkare växer sig idrottem>. Och avslutningsvis säger författaren av årsredogörelsen: >>Varje idrottsman bör ha klart för sig, att vår tids idrott icke är en dans på rosor, utan en hård väg, där endast hängivet arbete och åter arbete villigt och glatt givet, kan föra idrottsmannen upp till de främsta topparna». Under vintern och sommaren deltar medlemmarna i såväl tränings- som instruktörskurser b1.a. i Solvalla Idrottsinstitut. En ny åldersklassindelning har gjorts för terränglöpningstävlingar och man talar nu om ungdomsklass (under 20 år) och juniorklass (under 17 år). Klubbmästare i seniorklassen blir som så många gånger förr Bertel Engström, i ungdomsklassen Holger Michelsson och i pojkklassen Pentti Ljungqvist. Bertel Engström och Pentti Ljungqvist tar också DM-titlarna i Dragsfjärdsterrängen. Första gången försöker man sig också på toppplaceringar i SFI-terrängmästerskapen och Ljungqvist tar överraskande silvermedalj. På pingstdagen samlas sektionen till propagandaloppet Malmen Runt, och på slutmetrarna avgör Frivilliga brandkåren igen loppet till sin favör. Argaste konkurrent är liksom senaste vår Attu ungdomsförening. PIF vinner samtliga stafettrnästerskap vid DM i Pargas och vid juniorernas DM, också de på Pargas-banorna, vinner Rainer Vikström 100 m, 110 m häck (16,0) och 400 m, Urpo Sandholm diskus (39,80) och längd, och Rune Sjöblom höjd (165) och stav (335) i ungdomsklassen medan Ingmar Söderblom överlägset vinner kula (14,39) och höjd (169), Olle Henriksson 100 m och Pentti Ljungqvist längd i pojkk1assen. Vid »stora DM» (seniorernas mästerskap) dyker Karl-Erik Lindholm upp igen som ett av PIF:s starkaste kort. Han vinner 100 m och 200 m (24,4 är personligt rekord). Rainer Vikström vinner självfallet korta häcken och Bertel Engström ger ingen' en chans på 800 m och 1500 m . Ingmar Söderblom går första gången över 170 i höjd och Rune Sjöblom förbättrar sitt personbästa i stav till 340. I stavtävlingen når tvåan Urpo Sandholm samma resultat. Med b1.a. dessa framgångar i bakfickan ställer man upp i SFI-mästerskapen och medaljskörden blir den genom tiderna största. Rainer Vikström vinner i ungdomsklassen 110 m häck (16,0 - i försöken 15,7), Rune Sjöblom stav (330) med Urpo Sandholm på tredje plats (320). Dessa prestationer ger PIF en första inteck[73]


på medaljerna i seniorklassen, men kan inte hindra BeTtel Engström att vinna de längre löpsträckorna. I juniorklasserna dominerar Urpo Sandholm, Rune Sjöblom, Pentti Ljungqvist och Ingmar Söderblom. Löpseriepokalerna går till Karl-Erik Lindholm och Bertel Engström och Pelle Isaksson tar hand om b åde hopp- och kastseriepokalen. En storstilad prisutdelning i samband med föreningens julfest den 12 december avslutar ett rekordår. Och det är med stor tillförsikt man ser fram mot ett nytt år - ett år i jubileets tecken ...

ni ng i den s.k. Kiffenpokalen, som tillfaller den förening som samlar de flesta poängen i stav, spjut och 110 m häck. I pojkarnas mästerskap vinner Olle Henriksson 75 m häck (12,0) och stafettlaget Sven Höglund, Ralf Lehtonen, Pentti Ljungqvist och Olle Henriksson tar silvermedalj på 4 X 100 m. Medaljskörden kompletteras ytterligare vid seniorernas mästerskapstävlingar i Gamlakarleby, då Rainer Vikström, efter att ha klockats för 16,0 i försöken, tar silvermedalj på 110 m häck (16,3), Rune Sjöblom tar samma valör i stav (340) och Pelle Isaksson brons i 3-steg med 12,88. Vikströms häcktid är naturligtvis nytt klubbrekord. Måhända hade PIF kunnat skörda ytterligare lagrar i Gamlakarleby om en större trupp kunnat sändas till mästerskapen. Men man inskränker sig till tre man på grund av den långa och kostsamma resan. Resultatnivån är nu så hög som den bara någonsin varit inom föreningen och man har också ett rätt stort garde att ställa upp i klubbkamper. Men trots allt har man svårigheter med att få alla med i avgörande skeden, varför såväl kampen mot Sundbyberg som mot Karis IK slutar i klara nederlag. I Sundbyberg löper visserligen Bertel Engström nytt klubbrekord på 3000 m (8.59,6), men svenskarna är bättre i övriga grenar. I Alandskampen glider Ingmar Söderblom över personliga rekordhöjden 173, Rainer Vikström sätter nytt klubb- och distriktsrekord på 110 m häck med 16,0 - prestationer som väsentligt bidrar till att Aboland tar hem en klar seger. Kampen utkämpas denna gång i Pargas. Noterar vi ytterligare att Rainer Vikström klipper de låga häckarna (110 m) på tiden 15,1 vid Nykarleby seminariums hösttävlingar, att han vid samma tillfälle löper 100 m på tiden 11,4 och vid SFI-mästerskapen i mångkamp, stafett och 200 m häck i Karis noterar nytt klubbrekord på 200 m häck (26,3), att Urpo Sandholm överlägset vinner DM i W-kamp, Carl-Gustav Sundman vinner Abolands distrikts höstterrängtävling, Rune Sjöblom och Rainer Vikström deltar i FM för ungdomar i Kurikka - dock utan topplaceringar - och att Olle Henriksson fastslår klubbrekordet på 75 m häck till 11,0 vid SVUL:s mästerskap för pojkar i Loimaa är m åhända den viktigaste delen av resultatskörden från ett rekordlivligt år någorlunda komplett. Kanske kan den livliga tävlingssäsongen skyllas för att klubbmästerskapen blir mycket magert besökta. Mot höstkanten kan ledningen tydligt märka en viss tävlingströtthet - ja vid några tillfällen meddelar de aktiva t.o.m. att de inte orkar ställa upp ... Pelle Isaksson och Karl-Erik Lindholm delar

1954 Arbetet fortgår i oförminskad takt. Jubileumsåret förbereds med träningsdagar och instruktionstillfällen. Med senaste års framgångar i färskt minne väntar man sig mycket av sommaren. Styrelsen byter ut Holger Engblom mot Bertel Engström, men ser i övrigt ut som under föregående år. Man har funnit ett synnerligen arbetsdugligt team och vill köra vidare på den utstakade vägen. Bertel Engström och Karl-Erik Lindholm, som senaste år åtog sig instruktionsuppdrag inom det åboländska distriktet, lovar också i fortsättningen att fungera som distriktets tränare. En stor brist har härmed avhjälpts. Klassificeringen av idrottsföreningarna i förhållande till deltagande i olika tävlingar inom distrikt och förbund, resultatprestationer etc. utgör betydelsefulla sporrar på tränarna, som i sin tur återverkar på de aktiva. Livaktighet och kvalitet har det senaste året fört PIF upp till I klass förening. Då endast I klass föreningar äger rätt att anordna nationella och internationella tävlingar är det redan ur ekonomisk synpunkt nödvändigt att driva på och upprätthålla livaktighet och resultatnivå. Tävlingssäsongen inleds med KM i terränglöpning den 5 maj . Bertel Engström - skämtsamt kallad »brösäckew) - vinner seniorernas 4 km utan att förta sig. Reijo Sundman, Per Lundström och Pekka Uschanoff tar mästerskapen i juniorklasserna. DM i terräng samlar hela 23 deltagare och som väntat vinner Bertel Engström före CarlGustav Sundman. I motsvarande SFI-mästerskap tar Engström bronsmedalj p å den 7,5 km långa sträckan. Malmen Runt blir ett fiasko i det att bara ett lag, De U ngas vänner på Alön, ställer upp . Knappt har man hunnit komma igång på allvar på tävlingsbanorna innan det är dags för sommarens verkliga händelse. I samband med 40-års jubileumshögtidligheterna skall man utkämpa en klubbmatch mot idrottsvännerna från Sundbyberg. Gästerna anländer 31 man starka för att för femte gången sedan första mötet 1938 ge Pargas en hård dust. Matchen föregås av ett ståt-

[74]


Bertel Engström 50-talets säkraste medeldistanslöpare.

ligt festtåg genom köpingen som slutar på den välansade idrottsplanen. Man tävlar i två klasser, seniorer och juniorer. På 110 m häck har svenskarna ingenting att hämta mot Piffens Rainer Vikström, som inleder tävlingen med att sätta nytt klubbrekord 15,9, och Olle Henriksson som klipper de låga häckarna på tiden 16,7. Bertel Engström och Calle Sundman tar en dubbelseger på 3000 m och Helge Lönnroth får förtroendet att klå alla konkurrenter i spjut. Efter en jämn tävling utgår jubilaren som segrare. »Och knappast kan jubileet, avslutas på ett mera angenämt sätb> , fastslår författaren av sektionens årsberättelse. Stockholms förstadsblad avslutar sitt tävlingsreferat efter SIKarnas hemkomst på ett för Piffen synnerligen meriterande sätt: »För dem som hade nöjet att vara med på denna resa, kommer den att bli ett vackert och outplånligt minne. Den storartade gästfrihet och vänliga omsorg, som under hela vistelsen kom oss till mötes, kan inte nog värdesättas. Pargas IF har ännu en gång visat sig tillhöra våra trevligaste motståndare och som det är roligt att möta i en klubbkamp. Vänskapsbanden mellan de bägge föreningarna växte under denna pingsthelg om möjligt ännu starkare». SIKbasen Harry Näsström signerar själv referatet. Sedan jubileet så lyckligt undanstökats och de aktiva därmed fått en hälsosam injektion - en sporre att knoga vidare i samma anda, avlöser det ena tävlingsevenemanget det andra i en lång

rad över hela sommaren. Urpo Sandholm upprepar sin 10-kampsseger från i fjol i DM, helt utan konkurrens tar PIF DM-medaljerna i samtliga stafettlopp, Rainer Vikström tar silver på 200 m i SFIM och med sluttiden 8.35,0 får Pargas brons i stafett 4 X 800 m i Gamlakarleby. Deltagarantalet vid juniorernas DM i Pargas är rätt litet och arrangörerna tar hela åtta av fjorton möjliga mästerskap. I ungdomsklassen (under 20 år) får Pentti Ljungqvist (400 m, 800 m), Urpo Sandholm (stav, kula), Rune Sjöblom (höjd, spjut) och Olle Henriksson (110 m häck) stå högst på prispallen medan Ralf Lehtonen (100, höjd, längd) och Börje Hilden (kula) är bäst i pojkklassen. Ungdomarna Rune Sjöblom, Ingmar Söderblom, Pentti Ljungqvist och Urpo Sandholm vinner också stafettloppet 4 X 100 m. Pargas arrangerar SFIM för ungdomar den 10- 11 juli och de egnas insats är värd allt beröm. Urpo Sandholm tar de gyllene medaljerna i diskus och stav och Pentti Ljungqvist på 400 m . Rune Sjöblom har fått sin överman i Urpo, men tar en hedersam andra placering. Piffen får genom deras insats en andra inteckning i Kiffenpokalen och avgör härmed pokalens öde. Efter nästa års mästerskap kan man ställa in pokalen för alltid i föreningens prisskåp i klubblokalen. Stora DM, också de på hemmaplan, ger Pilfen hela elva mästerskap . Distriktsmästare blir Rainer Vikström (100 m, 110 m häck, 200 m) , Per-Erik Isaksson (längd, 3-steg) , Carl-Gustav Sundman (1500 m, 3000 m), Bertel Engström (800 m) Pentti Ljungqvist (400 m), Ingmar Söderblom (höjd) och Urpo Sandholm (stav). Sandholms stavresultat 360 är nytt klubbrekord. Vid stora SFIM i Mariehamn servera~ Calle Sundman en jätteöverraskning. För första gången i sitt unga liv ställer han upp p å 3000 m hinder och efter att ha hajmt på slutsegraren Sven Laine från IK-32 löper han i mål som andra man med tiden 9.45,4. Bertel Engström chansar i sin tur på 5000 m och slutar på femte plats i tävlingsprotokollet med nya klubbrekordtiden 15.44,4. På 800 m överskrider han 2 minutersgränsen med bara fem tiondels sekunder. Rainer Vikström tar brons på korta häcken med goda 16,1 och Ingmar Söderblom klarar 175 i höjd. Efter en rutinmatch i SFI:s serie, denna gång mot Dragsfjärds IK, vilken man klart vinner reser Rune Sjöblom och Urpo Sandholm till Tavastehus för uttagningstävlingar i stav för juniorlandskampen Finland- Sverige - Norge. Konkurrensen är hård och Rune Sjöblom, som denna gång är bättre än sin klubbkamrat, blir sjunde med resultatet 350. Segraren hoppar 370. Samma dag blixtrar Bertel Engström till igen. Han deltar [75]


att sektionsstyrelsen fungerar som distriktets friidrottsutskott. Denna uppgift har man skött också i år.

i Laitilan Jyskes nationella tävlingar och löper nytt klubbrekord på 1500 m (4.05,4) . I samma tävlingar tangerar Rainer Vikström sitt personbästa p å 100 m , 11,4. Piffen sänder fem man till Lemland för att försvara de åboländska färgerna mot Aland i början av augusti. Idrottsplanen i Mariehamn, som alltid varit skådeplatsen för kamperna på Aland, ligger i träda, varför man denna gång får stifta bekantskap med en ny arena. Att Aboland förlorar kampen kan förvisso tillskrivas avsaknaden av PerErik Isaksson, som på grund av sjukdom inte kan medverka. I slutet av augusti är det igen Bertel Engströms tur att »slå till» . Han löper nytt klubboch distriktsrekord på 800 m vid Liedon Parmas nationella tävlingar i Lundo. Och med tiden 1.59,0 underskrider han som första åbolänning 2 minuter på denna sträcka. I semifinalen i SFI:s klubbkampsserie, den s.k. Skärströmska serien möter PIF Karis IK och Esbo IF i en treklubbskamp. Trots att Bertel Engström och Calle Sundman liksom Urpo Sandholm och Rune Sjöblom tar dubbelseger på 1500 m och i stav och de övriga representanterna samlar flitigt poäng får man finna sig i ett grundligt nederlag mot båda konkurrenterna. Klubbens mästerskap har man hållit i form av träningstävlingar en gång i veckan under hela säsongen. Deltagarantalet är litet och som under de senaste åren delar Per-Erik Isaksson, Karl-Erik Lindholm och Bertel Engström de flesta medaljerna sinsemellan. Och trots att Lindholm inte lagt allvar i sin träning denna säsong samlar han tillräckligt många poäng för en inteckning i sprinterpokalen. Bertel Engström får långa löpseriepokalen, PerErik Isaksson hoppseriepokalen och Tor Abrahamsson kastseriepokalen. För seriepokalerna räkpar man tillsvidare endast de resultat som presterats i klubbrnästerskapen. Pentti Ljungqvist, Ingmar Söderblom, Urpo Sandholm och Rune Sjöblom härjar som förut fritt i tävlingarna om ungdomsrnästerskapen medan helt nya namn dyker upp i de yngsta pojkklasserna. Göran Livendahl, Ralf Lehtonen och Per Lundström samt Rainer Vahtera visar takter som bådar gott för kommande dagar .. . Efter avslutad säsong klassificeras de aktiva i förhållande till tävlingsresultaten. Iseniorklassen kommer ingen upp till A-klass, varemot Olle Henriksson, Pentti Ljungqvist, Urpo Sandholm, Rune Sjöblom och Ingmar Söderblom gör detta i ungdomsklassen . Man har alltså ett gott material att bygga vidare på. Redan senaste år inledde friidrottssektionen ett intimt samarbete med distriktsstyrelsen i Abo, så

1955 I samband med 40-årsjubileet fick föreningen motta en stor uppsättning pokaler för att som engångs- och vandringspris utdelas till förtjänta medlemmar. Direktör Yrjö Salmela har donerat en stor björnpokal, som enligt stadgarna skall tillfalla föreningens bästa friidrottsman enligt bestämda poängberäkningsgrunder. Bertel Engström, som presterat nytt klubbrekord på 1500 m med tiden 4.05,0 och dessutom utgjort en av de viktigaste stöttepelarna i klubblaget, får första inteckningen i det värdefulla vandringspriset. Han koras också till hela föreningens bästa idrottsman och får en första inteckning i bergsrådet Emil Sarlins björnpokal. Helt visst har de uppställda pokalerna sin betydelse som sporre för de aktiva och kamplusten på idrottsplanen är stark under hela säsongen. Bertel Engström, Lars Lundström, Rainer Vahtera och Kaj Livendahl vinner KM i terräng och Engström får heller inget motstånd i DM i Käldinge-terrängen i agu. I SFM i Jakobstad råkar han emellertid ut för en malör, som otvivelaktigt spolierar chanserna till ett första mästerskap av detta slag. Engström råkar löpa fel strax före mål och får finna sig i en fjärde plats, slagen av b1.a. klubbkamraten Calle Sundman. De Ungas Vänner på Alön vinner andra året i följd Malmen Runt och Urpo Sandholm tar sin tredje DM-medalj i 10kamp. Piffen får ensam löpa hem samtliga stafettmästerskap . I pojkarnas DM samlar Göran Livendahl sitt livs tre första mästerskap (75 m häck, 100 m och stav) och Olof Nyman vinner i längd. Bland ungdomarna tar Pentti Ljungqvist mästerskapen i längd, på 100 m , 110 m häck, 200 m och 400 m . Resultaten är skrala på grund av de lösa banorna i Dragsfjärd. Ingmar Söderblom blir tredubbel mästare genom seger i höjd, ku1a och spjut. Per-Erik Isaksson har inte hunnit tänka så värst mycket på friidrottsträning denna säsong och det märks i resultatlistorna. Bara i 3-steg lyckas han i gammal stil vinna. Bertel Engström tar mästerskapen på 800 m och 1500 m, Carl-Gustav Sundman på 3000 m, Rainer Vikström på 110 m häck och Ingmar Söderblom i höjd (170). För första gången på många år deltar PIF:s representanter i landskapskampen mot Aland utan att vinna en enda gren. Resu1tatnivån är överlag svag och flere av de framgångsrikaste medlemmarna är ej i tillfälle att medverka. Aland vinner kampen klart. I semifinalen och finalen i SFI:serien har Pargas

[76]


inget att hämta mot Gam1akarleby IF och Esbo IF, även om kampen går på Pargas-banor. Bara Bertel Engström förmår ta en grenseger, 1500 m och man förlorar med nitton poäng till Gamlakarleby, som i sin tur förlorar mot Esbo med sju poäng. Efter ett par års uppehåll möts PIF och AIFK på nytt i en juniorklubbkamp i medlet av oktober. Vädret är kallt - 3 plusgrader - men resultaten blir inte oävna. Abo IFK segrar oväntat och dessutom helt överlägset. I klubbmästerskapen har Göran Livendahl ingen konkurrens i pojkklassen och vinner allt utom spjut och kula, där Per Lundström och Lars Mannström drar det längre strået. Pentti Ljungqvist och Ingmar Söderblom kan dela broderligt på medaljerna i ungdomsklassen. Det är bara på 1500 m, 3000 m och i längd Roger Sundman, Lars Lundström resp. Sven Höglund får ta var sitt mästerskap. Bland seniorerna är Bertel Engström fortfarande helt överlägsen på de längre löpsträckorna, Rainer Vikström vinner 100 m, 110 och 400 m häck. Per-Erik Isaksson tar mästerskapen i kula, längd, 3-steg och höjd på för honom svaga resultat och KarlErik Lindholm tar farväl av den aktiva idrottsmannabanan med att vinna 200 m med tiden 25,7. Genom sin seger på 400 m och deltagande i de övriga sprintergrenarna tar Sven Karlsson en första inteckning i sprinterpokalen, Bertel Engström tar långa löpseriepokalen och Per-Erik Isaksson hopp- och kastseriepokalerna. Pargas Kalkbergs AB:s glasvas med silverfot för bästa klassresultat under året tillfaller Engström. Ansvariga för sektionsarbetet har varit Nils Söderst röm, Karl-Erik Lindholm, Bertel Karlsson, Bertel Engström, Per-Erik Isaksson, Carl-Gustav Sundman och Pentti Ljungqvist.

intresse för friidrott också börjar göra sig gä11ande bland flickorna, lägger man upp ett digert träningsoch tävlingsprogram för säsongen. Engström och Lindholm fungerar fortfarande som distriktets instruktörer och de samlas till träningsläger i N agu i månadsskiftet mars - april. Från Pargas deltar bara Rainer Vahtera denna gång. KM i terränglöpning blir vad mästarna beträffar en exakt upprepning av föregående år. Engström och Vahtera vinner också DM, eller KrM som tävlingarna i fortsättningen kallas, efter en omorganisation och nyindelning av idrottsdistrikten inom förbundet. Till distriktet räknas både Aboland och Nyland medan Aboland bildar en krets. De Ungas Vänner på Alön får Pargas köpings vandringspris för alltid, då laget vinner årets l)magral) Malmen Runt. Att bara två lag ställer upp ger en liten vink om att propagandaloppet inte längre är så populärt . . . På försommaren anmäler sig en lovande diskuskastare, Gunnar Mattsson villig att stiga in i PIF:s led. I början av juni är han med på ett träningsläger iSolvalla och en månad senare ger han PIF ett mästerskap i kretsmästerskapstävlingarna genom att vinna diskus med 37,65. Pentti Ljungqvist vinner 100 m, 200 m, 400 m och längd med måttliga resultat och Börje Hilden och Ingmar Söderblom ser till att mästerskapen kommer hem i kula (13,66) och spjut resp. höjd (170) och stav. Bland pojkarna är det fortsättningsvis Göran Livendahl som samlar de flesta medaljerna för sin förening. Men via Pargas svenska samskola, där han tillsammans med Börje Hilden är aktiv inom skolans idrottsklubb SaIK, har han inspirerat bl.a. bröderna Jan-Erik och Trygve Lindqvist till deltagande i dessa kretsmästerskap, som arrangeras på Raunistula idrottsplan i Abo. Bröderna Lindqvist har nyinflyttat till Pargas senaste år och Abo-tävlingarna blir deras första idrottsupplevelse . Skolans gymnastiklärare Stig Henriksson har givetvis en stor andel i att samskolans pojkar finner vägen till idrottsföreningen. Så också nu! Trygve vinner höjd med 160. Rainer Vahtera är ': överlägsen på 1000 m. Seniorernas kretsmästerskap arrangeras hemma i Pargas den 21 - 22 juli och självfallet har PIF de sina i elden. Pelle Isaksson har igen tagit sig samman och vinner både höjd, längd och 3-steg. Pentti Ljungqvist sänker klubbrekordet på 100 m till 11,1 men får ändå se sig slagen av Per-Erik Isaksson från Dragsfj ärds IK med en tiondedels sekund. Han tar dock mästerskapet på 400 m, medan Bertel Engström sköter farthållningen på 800 m och 1500 m och givetvis säkrar mästerskapen. Som ensam deltagare kämpar sig Bertel ige-

1956 »Om år 1955 för föreningens friidrott kännetecknades av ett uppsving så kan man förmärka, att den nu tilländalupna säsongen präglats aven viss resignation. Inte framåt och inte bakåt. Man har den känslan, att friidrotten för närvarande stampar på stället ... 1). Så skriver friidrottssektionens styrelse i sin verksamhetsberättelse och bakom orden står Nils Söderström ordförande, Bertel Engström, Per-Erik Isaksson, Karl-Erik Lindholm, Göran Livendahl, Björn Mattsson, Bengt Scheweleff och Bertel Karlsson. Flere aktiva faller av och rekryteringen är inte så god som man skulle önska. Därför faller man för frestelsen att resignera. Men uppmuntrade av de juniorer, som med föredömlig iver går in för att kämpa med bland mera kända idrottsmän och det faktum att ett visst

[77]


blir klubbmästarinna på 100 m (15,5) och Valborg Vennström flickornas 60 m (9,3), 80 m häck (15,9), höjd (123) och kula (7,77) samt Ulla Lundström 100 m (14,4). Efter ett lO-årigt uppehåll i idrottsutbytet med Fiskars återupptas detta och i säsongens sista timma hålls tidernas andra klubbkamp i Pargas. Värdarna vinner överlägset och får sålunda revansch för nederlaget för ett decennium sedan. I SFI:serien kan PIF ingenting göra åt att IK-32 och Esbo IF klart distanserar representationslaget, som just nu helt saknar slagkraftiga kastare. Föreningens löpare deltar flitigt i nationella tävlingar särskilt under höstsäsongen, dock utan att nå större framgångar. Pentti Ljungqvist lyckas däremot bra på 400 m vid högskoletävlingar i Helsingfors, där han klockas för nya klubbrekordtiden 52,0. Juniorklubbkampen, mot Abo IFK arrangeras också i år i ett sent skede - den 4 oktober - detta främst med tanke på att de båda föreningarna skall hinna rekrytera sina medlemmar från skolorna som inlett höstterminen en månad tidigare. Kampen har utvidgats till att omfatta åldersgrupperna 13, IS, 17 och 20 år och man tävlar med tvåmannalag i varje gren. IFK vinner samtliga grenar i 13 och IS-årsklasserna men har inte mycket att säga till om i de äldre kategorierna. Tävlingstaktiskt placeras Trygve Lindqvist i 20-årsklassen, där han vinner sju av åtta tävlingsgrenar. Göran Livendahl och Björn Mattsson gör vad de kan i 17-årsklassen för att sätta käpp i hjulet åt den mångsidiga IFK:aren Stig Stendahl. Göran Livendahl tangerar gällande klubbrekord 11 ,0 på 75 m häck och Björn Mattsson vinner höjd med 160. IFK vinner dock kampen med slutpoängen 102- 99. När det är dags för summering av årets resultat och intryck i samband med prisutdelning och julfest uträknas båda löppokalerna för Carl-Gustav Sundman, kast- och hoppokalerna för Börje Eklund - låt vara att man bland de aktiva är medveten om det oriktiga att låta seriepokalernas öde avgöras bara inom ramen för klubbmästerskapen. Nu har pokalerna tillfallit meriterade friidrottsmän, men ingalunda de bästa inom de olika tävlingsgrenarna. Bertel Engström får pokalen för »bästa friidrottsman under året».

nom 3000 m. Urpo Sandholm vinner stav (350) och nya medlemmen Börje Eklund 110 m häck (18,6). Helt i överlägsen stil segrar Gunnar Mattsson i diskus (38,32). Piffen är alltjämt utan motståndare i stafettmästerskapen och löper hem medaljerna på samtliga sträckor. Urpo Sandholm noterar personligt rekord, då han vinner mästerskapet i lO-kamp för fjärde året i följd. Hans poängsumma 4041 är den genom tiderna nästbästa inom föreningen. SFI-mästerskapen för juniorer arrangeras i Hangö och Göran Livendahl och Trygve Lindqvist sänds på representationsuppdrag. Livendahl återvänder med mästerskapsmedaljerna i både 75 m häck (11,8) och 200 m häck (28,4) och Lindqvist med mästerskapsmedalj i höjd (165). I motsvarande mästerskap för ungdomar i Lappfjärd vinner Gunnar Mattsson i diskus med 38,58. Ett nytt klubbrekord ser dagens ljus då Aboland och Aland drabbar samman i Mariehamn. Pargas har sju man med och Per-Erik Isaksson, som nu funnit formen på allvar, hoppar 669 i längd. Pentti Ljungqvist vinner 400 m :på tiden 53) , 200 m på tiden 23,S och Per-Erik Isaksson 3-steg med 13,52. Bertel Engström avslutar sin tävlingssäsong med att ta bronsmedalj i stora SFIM på 1500 och silvermedalj på 3000 m hinder. Hans tid på 1500 m 4.00,0 är nytt klubbrekord och tiden i hinderloppet 9.50,2 är personligt rekord. Därförinnan har han dock i klubbmästerskapen hunnit sänka klubbrekordet också på 3000 m till 8.49,8. Klubbmästerskapen är i övrigt ett sorgligt kapitel. Deltagarantalet är skandalöst litet - bara 1- 3 deltagare per gren och dessutom samma deltagare i en mängd grenar. Urpo Sandholm, Calle Sundman, Bertel Engström, Börje Eklund, PerErik Isaksson, Reijo Sundman och Rune Sjöblom heter årets mästare i seniorklassen. Ingmar Söderblom, Pentti Ljungqvist och Gunnar Mattsson slåss om medaljerna i ungdomsklassen medan Göran Livendal i 17-årsklassen inte längre kan ta medaljerna hur som helst. Nu vinner han i fyra grenar, Trygve Lindqvist i sex. Kaj Livendahl, Frej Westin, Lars Holmberg, Tuure Tuuli, Jyrki Jokinen, Jukka Alho, Eino Takkunen och Ingmar Lindqvist visar goda takter i de yngsta pojkklasserna. Här är deltagarantalet undantagsvis glädjande stort. Ända upp till hela dussinet pojkar ställer upp i vissa grenar. Sektionen skriver historia i samband med årets klubbmästerskap. Man har nämligen samlat intresserade damer och flickor till tävling och till ledarnas glädje möter ett tiotal upp . Birgitta Björklund vinner damernas 60 m (9,6), kula (8.20), höjd (126) och längd (398), Anna-Stina Lundström

1957 Sektionsarbetet har år från år svällt ut och ställer allt större fordringar på funktionärsstaben och ledarna. Sedan sektionerna för några år sedan blivit rätt självständiga också ifråga om sin ekonomi åligger det enheterna att själva skaffa en del pengar till kassan genom frivilligt arbete - lotte-

[78]


SPI-mästarna i stafett 4 x 800 m 1957 fr.v. Bertel Isaksson, Carl-Gustav Sundman, Pentti Ljungqvist och Bertel Engström.

rier, danstillställningar O.S.v. Detta arbete tar självfallet mycket tid och krafter i anspråk. Men man har lyckats engagera krafter som är besjälade av uppoffrande arbetsvilja och det är tack vare dem man lyckas föra friidrotten vidare inom ramen för en I klass förening. Många av de aktiva funktionärerna har också frivilligt deltagit i domarkurser eller så flitigt deltagit i krävande tävlingssammanhang, att de beviljats domarkort. För närvarande innehar Leo Karlstedt, Knut Mannström och Nils Söderström friidrotts domar kort av I klass medan ', Holger , Engblom, Stig Henriksson, Karl Henrik~ Lindgr~n, Karl-Erik Lindholm och Olli Reinholdt innehar kort av II klass. II klass starter är Leo Karlstedt. ytterligare har man tjugofyra funktionärer med licens (domarkort av III klass) . Trots att idrottsplanen under större delen av säsongen är under omläggningsarbete uppnår man goda resultat, delvis t .O.m. rekordsiffror. Och tack vare PIF-ombudsmannen Egil Essens stora arbetsinsats har också den nystartade ungdomsavdelningen aktiverats till flitigt d~ltagande i friidrottstävlingar. Säsongen öppnas med KM i terräng och för första gången sedan 1947 ståtar inte Bertel Engström som mästare . Bertel Isaksson har delat upp sitt intresse för fotboll till att omfatta också friidrott - löpning. Och nu tar han sitt första t errängmästerskap. Rainer Vahtera vinner ungdomsklassen, Kurt Karlsson och Lars Holmberg pojkklasserna. I DM-tävlingarna i Lappträsk tar återigen Bertel Engström mästerskapet på den längre sträckan (8 km) och Carl-Gustav Sundman vinner 4 km före Berte1 Isaksson. Man har nu fått ett ramstarkt stafettlag på 4 X 1500 i Rainer Vahtera,

Carl-Gustav Sundman, Bertel Isaksson och Bertel Engström. Och det är heller inte oväntat man vinner SFI-mästerskapet p å sträckan med klubbrekordtiden 16.53,2. Mästerskapen går i Grankulla och här hemför kombinationen Pentti Ljungqvist, Carl-Gustav Sundman, Bertel Engström och Bertel Isaksson guldmedaljerna också på 4 X 800 m. I SFI:s friidrottsserie tar PIF stryk av Esbo IF och man skyller den stora förlusten på avsaknaden av goda kastare. Bertel Isaksson har fått blodad tand och ställer upp vid Turun Urheiluliittos internationella tävlingar i Abo den 11 juli. I hård konkurrens underskrider han Berte1 Engströms klubbrekord på 800 m med tiden 1.58,7. Piffens medaljskörd i SFIM blir heller inte oäven. Trygve Lindqvist sänds ensam till Helsinge för att fö~svara Pargas i juniorernas mästerskap. Han tar 's ilver i höjd (170) och diskus (38,33). I stora SFIM deltar en femmanna trupp och här hemför Carl-Gustav Sundman bronsmedaljen på 3000 m hinder. Löparna är ute för att samla medaljer igen, då stora DM avgörs i Ekenäs i månadsskiftet augusti-september. Bertel Engström tar silver på 800 m, Bertel Isaksson samma valör på 5000 med goda 16.16,6 och Pentti Ljungqvist brons på 100 m (11,7). Med i leken är också Pelle Isaksson, som med 13,41 i 3-steg och 619 i längd tar silver resp. brons. Samma lagkombinationer som vid SFIM vinner också DM i stafett 4 X 800 m och 4 X 1500 m. På 4 X 800 m noterar man nytt klubbrekord 8.06,9. Kretsrnästerskapen på centralidrottsplanen i Kimito samlar ett ovanligt stort deltagarantal. Men ett skyfall lägger tävlingsbanorna helt under vatten, resultatnivån sänks kraftigt och för andra tävlingsdagen ser man sig tvungen att flytta tävlingarna till Västanfjärd. Pentti Ljungqvist vinner sprintersträckorna, Bertel Isaksson 800 m och 1500 m och Bertel Engström 3000 m. Ingmar Söderblom tar mästerskapen i höjd och kula, Börje Eklund i diskus och Pelle Isaksson i längd (638) och 3-steg (13,10) . l ungdomsklassen har Göran Livendahl fallit av och hans resultat visar att han inte ägnat träningen alltför mycket tid denna sommar. Nu lyckas han vinna bara 400 m (58,3) . Rainer Vahtera hemför mästerskapet på 3000 m och Kurt Karlsson i diskus utan konkurrens. Trygve Lindqvist vinner det allra mesta i pojkklassen. Av hans sex segrar är resultaten i spjut (51,30) och kula (13,98) de bästa. Särskilt löparna är denna sommar med i många nationella och internationella tävlingssammanhang. Bäst lyckas Bertel Isaksson, Bertel Engström och Pentti Ljungqvist. Sålunda placerar sig [79]


Karl-Erik Lindholm, Bertel Bngström, Bertel Karlsson, Bengt Scheweleff, Carl-Gustav Forsimus, Göran Livendahl och Trygve Lindqvist.

Bertel Bngström på andra plats på 3000 m (9.03,0) och Bertel Isaksson på fjärde plats på 1500 m vid Liedon Parm as 50-års jubileumstävlingar. Engström och Isaksson når finalplats på 1500 m i finska B-mästerskapen i Lojo i augusti och Pentti Ljungqvist löper 400 m på tiden 51,1 vid akademiska mästerskapen i Helsingfors. Ytterligare noterar Isaksson 1.59,8 på 800 vid Turun Urheiluliittos hösttävlingar och Ljungqvist vinner 100 m (11,5) och 400 m (52,8) vid högskoletävlingar i Stockholm. PIF förlorar klubbkampen mot Fiskars IF med klar marginal och på samma sätt går det mot Abo IFK:s juniorer. AIFK vinner härmed PIF:s 40 års jubileumspokal för tredje och sista gången. Också denna säsong har klubbmästerskapen omspänt en stor del av sommaren (juli- augusti) och via ungdomsavdelningen har många nya pojkar fåtts med i tävlingarna. För ungdomsavdelningen har anordnats också egna tävlingar - s.k. knattetävlingar - sammanlagt fjorton stycken. Ca 40 pojkar har varit med. Föreningens damer och flickor , som senaste år visade ett ganska stort intresse för friidrott, är i år betydligt lamare och färre till antalet. I seniorklassen tar Bertel Isaksson mästerskapen på samtliga längre distanser och besegrar härvid klart både Bertel Engström och CarlGustav Sundman. Pentti Ljungqvist ger inte Pelle Isaksson någon chans på sprintersträckorna, men Isaksson vinner istället 110 m häck, höjd, längd och 3-steg. Börje Eklund är överlägsen i samtliga kast grenar - låt vara med måttliga resultat och Rune Sjöblom vinner lätt stav i Vrpo Sandholms frånvaro. Också Ingmar Söderblom saknas i årets resultatlistor. Han avtjänar värnplikten i Dragsvik och träningsmöjligheterna är inte de bästa. Göran Livendahl och Olof Nyman får ensamma göra upp om mästerskapen i de flesta grenarna i ungdomsklassen. Och bara i längd drar Nyman det längre strået. Kurt Karlsson vinner diskus. I pojkklasserna dominerar Trygve ' Lindqvist, Jukka Alho, Ingmar Lindqvist, Kurt Lindbom, Jyrki Jokinen, Mårten Malmlund, Tommy Lindholm och Rainer Salin. Seriepokalerna för året går till Pentti Ljungqvist, Bertel Isaksson, Per-Erik Isaksson och Börje Eklund. Bertel Isaksson utses till årets bästa friidrottsman och får b åde PKAB:s glasvas och Yrjö Salmelas björnpokal. Bland damerna och flickorna gör Ina Hellström, Berit Jansson (100 m 14,9), Solveig Joelsson (höjd 132) och Tuulikki Ahti (kula 10,65) bäst ifrån sig bland få deltagare i KM. Arets sektionsstyrelse: Nils Söderström ordf. ,

1958 Sedan 1949 har Nils Söderström lett friidrottssektionen, men då den nya styrelsen i år väljs önskar han lämna ordförandeskapet i som han säger vid årsmötet »yngre händen>. Bertel Engström åtar sig uppdraget och i styrelsen inväljs Karl-Erik Lindholm, Bertel Karlsson, Nils Söderström, Carl-Gustav Forsinius, Per-Erik Isaksson, Pentti Ljungqvist och Trygve Lindqvist. För att förkovra och utöka sin domarstab med tanke på kommande tävlingar och föreningens klassificering arrangerar man en domarkurs under ledning av Leo Karlstedt. I Holger Engblom, 011i Reinholdt och Karl-Erik Lindholm får man tre nya I klass domare. Ina Hellström blir föreningens genom tiderna första kvinnliga tävlingsdomare (III klass). Både kvantitativt och kvalitativt noteras stora framgångar under tävlingssäsongen, framgångar som beror dels på de aktiva själva, dels på funktionärsstabens utomordentliga stöd vid tävlingar. Ä ven idrottsplanens nya beläggning som försatt den i ett utomordentligt skick bidrar till en höjd resultatnivå och ökat intresse bland de aktiva. Arsberättelsen konstaterar efter avslutad säsong: »Med rätta kan man säga, att verksamhetsåret 1958 varit ett av föreningens bästa». Verksamhetens omfattning belyses av till årsberättelsen bifogade statistiska uppgifter. Det framgår, att friidrottarna har medverkat vid inalles 57 olika tillfällen med en sammanlagd styrka om 493 man. De viktigaste tävlingsresultaten finns med i årsberättelsen med korta kommentarer och så har man gått in för att sammanställa resultaten i en förteckning över »Arets bästa 1958». Pentti Ljungqvist toppar statistiken på 100 m (11,2), 200 m (23,6) och 400 m (51,7) . Tiderna på 100 m och 400 m är nya klubbrekord. Bertel Isaksson deltar inte i ett enda lopp under säsongen och Bertel Engström är igen bäst på 800 m (1.58,9) och 1500 m (4.00,7). På 3000 m toppar han statistiken tillsammans med Carl-Gustav Sundman med tiden 8 .53,0. Sundman löper som enda man 5000 m och fastställer klubbrekordet till 15.07,8. Hans tid 9.29,8 på 3000 m hinder, är likaså klubbrekord. Trygve Lindqvist är först i resultattabellerna på 110 m häck (16,8), i längd (634), 3-steg (13,27) , höjd (178), kula (12,75), spjut (50,04) och lO-kamp (4.751 poäng). Vrpo Sandholm är med igen och har gått in för säsongen på allvar. Rune Sjöblom får ingen chans i sommarens tävlingar

[80]


och Sandholm förbättrar klubbrekordet i stav til!' 382. Han visar sig också vara starkast i diskus och leder statistiken med 38,06. Pentti Ljung~ qvists tid 59,1 på 400 m häck är också klubbrekord liksom Trygve Lindqvists 14,93 i kula (5,44 kg) i juniorklassen. Lindqvists årsbästa i höjd och längd är även de juniorklubbrekord. Arets kretsrnästerskap för pojkar och ungdom på Raunistula idrottsplan i Abo blir en stor triumf för Trygve Lindqvist och Carl-Erik Kronberg. Lindqvist tar sammanlagt åtta mästerskap och Kronberg tre. Christer Karlsson vinner pojkarnas 1000 m. Vid stora KrM i Västanfjärd tar Lindqvist igen de flesta titlarna, i längd, höjd (175), kula och 3-steg. För första gången på länge saknas Pelle Isaksson i dylika sammanhang. Gunnar Mattsson, som för två år sedan bar Piffens färger, dyker nu upp som representant för KSF och kastar diskus långt över 40 m . Pentti Ljungqvist vinner sprintersträckorna och Bertel Engström 800 m och 1500 m. Rune Sjöblom, som för länge sedan upphört med stavträning, får i svag konkurrens stavmästerskapet (310). Trygve Lindqvist representerar ensam sin förening i Nylands - Abolands Idrottsdistrikts (N AIDM) lO-kampsmästerskap på Köklax idrottsplan i Esbo och vinner mästerskapet. Han tar också KrM i samma gren. Denis Johansson från Abo, som också under våren instruerat de aktiva i deras träning, besöker under sommaren regelbundet sina adepter och helt visst förstår man att dra nytta av hans råd, även om träningsmetoderna ibland syns vara litet för hårda ... Lindqvist tar oväntat distriktsmästerskapet i diskus, vid mästerskapstävlingarna för ungdom i Vanda. Därtill hemför han silver i kula och höjd och brons i spjut. Calle Sundman och Bertel Engström reser till stora DM i Borgå och tar med sig hem silver och brons i hinderloppet (9.52,6 resp. 9.55,4 för Engström). Sundman löper hem också SFI-silver i samma gren vid mästerskapen i Terjärv. Här tar Ljungqvist brons på 400 m häck. Tuulikki Ahtis kul rekord (10,40) föds vid idrottsdagar (FM) för flickor i Raumo den 16- 17 augusti. Höstens stora publiknummer blir de nationtölla tävlingarna i september. Många år har gått sedan Piffen senast vågat sig på dylika arrangemqng och måhända är det »l1yhetens behag» som nu drar ca 1000 personer till åskådarläktarna. Och man får valuta för pengarna! Ett nytt inofficiellt finländskt rekord ser dagens ljus, då kvartetten Matti Hill, J ussi Rintamäki, Pentti Rekola och Voitto Hellsten noterar 1.55,2 i svenskt stafett. Urpo Sandholm glider till hemmapublikens stora jubel och överraskning över nya klubbrekordhöj6

Piffen har haft endast en hinderlöpare av klass under sin 60åriga tillvaro - Carl-Gustaf Sundman.

den 380 i stav och blir andra efter Per-Olof J 0nasson från IK-32 som hoppar 420. Calle Sundman gör sitt livs hinderlopp och det nya klubbrekordet i hans namn blir 9.29,8. Inom ramen för SFI:s B-serie lyckas PIF för första gången vinna över Fiskars IF. Och det är i denna tvekamp Sandholm på nytt höjer stavrekordet, nu till 382. Lindqvist vinner i fyra grenar, Sundman klår Engström på 1500 m och Ljungqvist och nya medlemmen Torger Baerland pressar sig till 52,2 resp. 53,2 på 4CO m. Efter seger över Fiskars har man nöjet att ta en överlägsen seger över Österby Sportklubb. Ljungqvist, Engström, Sundman, Lindqvist och Söderblom är de största poängplockarna. I seriefinalen mot IF HelsingeAtias kröner Piffen sina framgångar med ytterligare en överlägsen poängseger. I kampen, som går på pargasbanor, vinner Ljungqvist 100 m (11,2) . I svensk stafett noterar PIF-kvartetten Trygve Lindqvist, Urpo Sandholm, Göran Livendahl och Torger Baerland tiden 2.08,0. Klubbrnästerskapen har väl knappast samlat så många deltagare under föreningens 44-åriga historia som denna säsong. Visserligen är det svagt i terränglöpning med bara fem deltagare i de två äldsta klasserna och sexton i fyra olika pojkklasser, men mästerskapen på idrottsplanen lockar i stället så mång'a fler. Terrängrnästare blir räknat från seniorklassen Berte1 Engström, Rainer Vahtera, Christer Karlsson, Heikki Vennelä, Tore Strömborg och Tommy Lindholm. Pentti Ljungqvist vinner samtliga sprintersträckor och 400 m häck. Bertel Engström får finna sig i att Calle Sundman far iväg med mästerskapen på 1500 m och 3000 m och kvar blir bara 800 m, som han vinner knappt före Pentti Ljungqvist. Trygve Lindqvist tar titlarna i [81]


denniitty (15-årskl.) , Tommy Lindholm (13-årskl.) och Guy Söderholm (l1-årsk1. ). Det blir också Sundman som hemför KrM i terräng, Trygve Lindqvist tar mästerskapet i lO-kamp (4523 poäng) och utan konkurrens vinner lagkombinationerna Trygve Lindqvist, Raimo Lindgren, J ohn-Gustav Karlsson och Pentti Lj ungqvist och Trygve Lindqvist, Bertel Engström, John-Gustav Karlsson och Pentti Ljungqvist mästerskapen i stafett 4 X 100 m och 4 X 400 m . Lars Holmberg dyker nu upp som en lovande sprinter och vinner juniorernas KrM på 100 m (12,4) och blir tvåa på 300 m . Dessutom vinner han kula och Per Österman spjut. Trygve Lindqvist tar mästerskapen i tio grenar i ungdomsklassen och efter att ha ställt upp i nio grenar i seniorernas KrM vinner han sex. Pentti Ljungqvist vinner 100 m, 200 m och 400 m och Bertel Engström tar sina sista mästerskap på 800 m och 1500 m. I junior-DM underskrider Lars Holmberg första gången 12 sek på 100 m och blir fjärde med 11,8. Tävlingarna, som arrangeras i Pargas i strålande solsken, föder också ett kastarlöfte. Storväxta Per Österman tar silvermedalj i diskus med 39,36. Trygve Lindqvist härjar igen i ett otal grenar, vinner kula och 110 m häck, blir andra i längd och höjd samt tredje i stav och diskus. Arets DM i lO-kamp går i Fiskars och Lindqvist föredrar att ställa upp i seniorklassen. Segern i juniorklassen går nu med svagt poängtal till Henry Willstedt från HIFK och Lindqvist blir andra efter Stig Nymander från Österby Sportklubb i seniorklassen. Sommarens stora upplevelse blir vänortsbesöket till Slite på Gotland. Klubbkamperna mot Sundbybergs IK får nu ett synnerligen välkommet komplement. En liten men inspirerad trupp om sju man beger sig tillsammans med några orienterare till Slite mitt i högsommartid. Mottagandet i Slite blir synnerligen gästfritt och besöket bjuder inte bara på klubbkamp man får vara med om en underbar båtfärd med pråmen Verona utanför den Gotländska kusten, sightseeing i )} huvudstaden» och härliga simturer och soldyrkan på brännheta sandplager . . . Men man hinner trots allt också med kampen på ; idrottsplanen. Det visar sig att Slite-borna trots förstärkningar från en grannförening inte kan ge )}finnarna)} någon verklig match. Pargas vinner med poängen 46 - 27, sedan Pentti Ljungqvist slagit konkurrenterna på 100 m, Bertel Engström vunnit 1500 m och Trygve Lindqvist inte gett varken motståndarna i Slite eller lagkamraterna någon chans i höjd, längd, kula och diskus. Diskusresultatet 36,05 är det bästa han hittills presterat. Stafettlaget Trygve Lindqvist, J ohn-Gustav Karlsson, Pentti Ljungqvist och

110 m häck, i höjd, 3-steg, kula och spjut. Pelle Isaksson uppenbarar sig i längdtävlingen och vinner (612) och Urpo Sandholm vinner i stav (350). Efter några års paus tar Guy Henrichson på sig spikskorna igen, deltar i flere KM-grenar och lyckas ta mästerskapet i diskus. Trygve Lindqvist föredrar att ställa upp i seniorklassen för att kunna vara med i kampen om seriepokaler och mästarpokaler och detta har ödesdigra följder i ungdomsklassen. Bara en man deltar i en gren i årets KM - Tor Träskelin får ett )}gratismästerskap)} i spjut. I 17-årsklassen vinner Carl-Erik KJonberg sina första mästerskap på 100 m, i kula och diskus. Ingmar Lindqvist vinner spjut och Ingmar Kronberg längd och höjd. Per Österman är snabbast på 300 m och 110 m häck men får stryk av Christer Karlsson på 1000 m. Tuure Tuuli är bäst i stav. I de yngsta klasserna ser sektionsledningen med stora förväntningar på hur de ivriga idrottstalangerna Heikki Vennelä, Jukka Alho, Jyrki Jokinen, Eino Takkunen, Tore Strömborg, Peik Eklund, Tommy Lindholm och LarsErik Engström kämpar om ära och mästerskap. Ina Hellström ställer ensam upp i damklassens grenar men flickklassen får en handfull konkurrenter. Ulla Lundström vinner 100 m och längd, Solveig Joelsson hoppar 130 i höjd och Tuulikki Ahti stöter hela 11,60 i kula och vinner diskus med 25,82. 1959 Säsongen inleds såväl från sektionsledningens som från de aktivas sida med ambition och kampanda. Allt flere juniorer dras med i skaran på idrottsplanen och resultatnivån stiger. Men samtidigt noterar man en avsmalnande topp bland de äldre, särskilt i senior- och ungdomsklassen. Orsaken härtill står att finna främst i att några aktiva flyttat från orten och några definitivt lagt spikskorna på hyllan eller gått in för en annan idrottsform. Och vad värre är - under verksamhetsåret blir det klart, att ordföranden Bertel Engström skall flytta från orten och bosätta sig i Karis. Förlusten är svår. Engström, själv mångårig aktiv idrottsman, har alltid haft förmågan att rycka de aktiva med sig i träning och tävling och samtidigt sköta organisatoriska uppgifter inom sektionen. Man får dock behålla Engström tävlingssäsongen till slut och han hinner med många representationsuppdrag innan fly ttningslasset drar bort. KM i terränglöpning blir som tidigare sommarens första tävlingsevenemang och mästarna heter från den äldsta till den yngsta: Carl-Gustav Sundman, Per Österman (17-årsk1.) , Vilho Läh-

[82]


Bertel Engström ser till att svenskarna inte får en enda grenseger i kampen. Fiskars IF blir också denna säsong första motståndare i SFI:s B-serie. Piffen har inte många att välja på för sitt klubblag, men kan ställa upp ett slagkraftigt lag trots allt. Pentti Ljungqvist rår på Ake Akerfelt på 100 m (11,4) och Trygve Lindqvist sätter personligt rekord i höj d med 176, vilket räcker till seger före Ingmar Söderblom (170). Lindqvist vinner dessutom diskus och kula före gamlingen Aarre Hiekkanen (FIF) . Stafettkombinationen Lars Holmberg, Trygve Lindqvist, John-Gustav Karlsson och Pentti Ljungqvist fastslår Pargas poängseger till 34 mot Fiskar 30. Stafettiden: 2.06,5. I år kan man inte upprepa seriesegern och vinna finalkampen, som denna gång utkämpas mot Lappträsk IF i Lappträsk. Värdföreningen vinner kampen med samma poängtal som Piffen besegrade Fiskars. Pentti Ljungvist och CarlGustav Sundman blir här de enda grensegrarna i Pargas-Iaget. För att sporra sina många juniorer arrangeras två klubbkamper enbart för dem. Den första mot AIFK förläggs till Abo och slutar med seger för Piffen efter en synnerligen jämn och spännande kamp. De största poängplockarna är Trygve Lindqvist, Ingmar Kronberg, Valter Stenius och Tommy Lindholm. Den andra kampen mot Kimito SF blir en lätt uppgift och med Trygve Lindqvist, Lars Holmberg, Jukka Alho, Per Österman, Ingmar Lindqvist, Carl-Johan Kronberg, Jyrki Jokinen och Tommy Lindholm som grensegrare vinner man i poäng med 95 -62. Efter ett kort avbrott på två år kommer landskapskampen mot Aland igen till stånd. Aland visar en klar överlägsenhet och det åboländska laget som huvudsakligen består av pargasbor inhöstar bara ett fåtal grensegrar. Trygve Lindqvist sätter personligt och nytt juniorklubbrekord i spjut med 54,19, Pentti Ljungqvist vinner 100 m (11,2), 200 m (23,4) och 400 m (52,2) och på spinnsidan tar Tuulikki en överlägsen seger i kula (10,61). Det är första gången damerna är med i en tävling av det här slaget. Gyllene Ringens hederspris tillfaller Tuulikki Ahti och Lindqvist i pargaslägret. I nationella och internationella tävlingar underskrider Pentti Ljungqvist klubbrekorden på 100 m (11,1),200 m (23,1) och 400 m (50,9) och i klubbmästerskapen 400 m häck (58,9) . I nationella tävlingar i Bjärnå i början av augusti förbättrar Trygve Lindqvist juniorklubbrekordet i längd till 645 . I flick-FM kastar Tuulikki Ahti diskus hela 32,28. Klubbmästerskapen är i de äldre åldersklasserna fortfarande enformiga tävlingar

med ett fåtal deltagare. Pentti Ljungqvist är i en klass för sig på sprintersträckorna, Bertel Engström tar avsked av KM med att vinna 15JO m och 3000 m före Calle Sundman, men tar stryk av b åde Pentti Ljungqvist och Sundman på 800 m. Ingmar Söderblom tar KM-medaljen mitt för näsan på Trygve Lindqvist i kampen om seger i höjd. Båda klarar 172. I övrigt är det ganska fritt fram för Lindqvist, som vinner stav, 110 m häck, 3-steg, kula, spjut och diskus. Ljungqvist far dock iväg med mästerskapet i längd (610) . Lars Holmberg, Ingmar Lindqvist, Erik Friman och Per Österman delar på medaljerna i 17-årsklassen, Ina Hellström och Solveig Joelsson (b1.a. höjd 135) i damklassen men Tuulikki Ahti tar rubb och stubb i flickklassen. Fja1ar Wikström, Valter Stenius, Tommy Lindholm, Rainer Salin, Reijo Tuomi, Hans-Erik Christiansson och Harri Vainio presterar i de yngsta k lasserna r ~sultat, som bådar gott för framtiden och som sporrar sektionsledningen Bertel Engström, Karl-Erik Lindholm, Bertel Karlsson, Nils Söderström, Pentti Ljungqvist och Trygve Lindqvist till fortsatta ansträngningar i friidrottsarbetet. Man är också otvivelaktigt nöjd med årets bokslut, som visar upp så många nya junioransikten, nya klubbrekord och stor tränings- och tävlingsflit. I den årsstatistik man gör upp efter noggrann genomgång av tävlingsprotokoll och tidningsreferat i klubbens urklippsbok toppar Ljungqvist alla sträckor från 100 m t.o.m. 800 m samt 400 m häck, Engström 1500 m och 3000 m, Sundman 5000 m, Rune Sjöblom stav (330), Per-Erik Isaksson! 3-steg (13,00) och Trygve Lindqvist övriga grenar. Ljungqvist är välförtjänt av sprinterpokalen, glasvasen och björnpokalen. Sundman får långa löpseriepokalen och Lindqvist hopp- och kastseriepokalerna. 1960 En stor åderlåtning drabbar sektionen både bland de aktiva och inom ledningen . Fjolårstopparna Pentti Ljungqvist och Trygve Lindqvist avtjanar sin värnplikt och har svårt att ställa upp i nödiga . tävlingar, John-Gustav (Jonna) Karlsson dras med en svår knäskada och Bertel Engström har lämnat orten och ordförandeposten. Man ser något dystert på situationen, men väljer i normal ordning styrelse (Holger Engblom ordförande, Olli Reinholdt, Ingmar Söderblom, Kaj Gmner, Nils Söderström, Bertel Karlsson, KarlErik Lindholm, John-Gustav Karlsson, Pentti Ljungqvist och Lars H olmberg) - som sådan deIJ. största man någonsift haft - och lägger upp programmet. Man besluter att anhålla om arran-

[83]


åtta stycken. Ina Hellström är i år helt utan medtävlare och i flickklassen ställer bara Lena Tuomi och Carita Rönn upp. Sektionsledningenskrapar sig i huvudet - hur intressera flickorna mer för friidrott ? I stora KrM, som arrangeras på hemmaplan inträffar säsongens absolut största överraskning. Viljo Takkunen, som senast tävlade i Piffens färger år 1946, anmäler sig i kula och tar beslutsamt mästerskapet med hyggliga 12,65! Han tävlar nu under namnet Taken. Pentti Ljungqvist blir tredubbel mästare på sprintersträckorna med för honom blygsamma tider och vinner dessutom längd. Ingmar Kronberg noterar goda 13,18 i 3-steg och vinner ytterligare stav. Eino Takkunen tar medaljen i spjut och Ingmar Söderblom i 10kamp (3043 poäng) . Man utverkar permission åt Trygve Lindqvist för deltagande i ungdomarnas KrM i Västanfjärd. På gammal rutin och helt otränad vinner han 110 m häck, höjd, diskus, spjut och kcla men med måttliga resultat . I pojkklassen tar PIF nästan alla mästerskap genom Valter Stenius, Jukka Alho, Erik Friman, Eino Takkunen och Per Österman. Utan större svårighet tar Fiskars IF en poängseger över PIF i klubbkampen inom ramen för SFI:s B-serie. Piffens klubblag innehåller idel reserver och bara i ett par grenar kan man prestera normala resultat. Bertel Isaksson räddar en seger på 1500 m, Ingmar Söderblom klår ä1111u en gång den armestyva Trygve Lindqvist i höjd men Lindqvist kvitterar med en seger i kula. Juniorkampen mot Abo IFK blir ett plåster på såren, en knapp. poängseger främst tack vare de goda yngre jU1;Uorerna. I de två äldsta klasserna är det bara Ingmar Kronberg, Eino Takkunen och Per Öster man som förmår sätta sig över åboborna men i 15- och 13-årsklasserna ger man inte ifrån sig en renda grenseger till IFK. Fjalar Vikström och Tommy Lindholm är helt överlägsna alla sina kamrater. Piffen sänder sex representanter också till DM, men det ~r bara Ina Hellström som kommer hem med en medalj - brons i kula (8 .84) . DM i hinderlöpning arrangeras på hemmaplan och utan konkurrens löper Almar Fagerström sig till en blänkande medalj . ..

görsrätt för årets SFI-spel och vill ytterligare aktivera sina juniorer genom ett beslut att till de bästa i 11-, 13- och IS-årsklasserna utdela spikskor. Man besluter också att åta sig arrangemangen av de mammuttävlingar för köpingens samtliga skolor, som Stig Henriksson senaste höst tog initiativet till , och som skall arrangeras också denna höst. Genom dem tror man sig kunna väcka intresse för friidrott i »bredare lagen). PIF anförtros arrangemangen av SFI:s festspel och självfallet kulminerar säsongen i dem. Med rutinerade Nils Söderström i spetsen gör sektionen i samarbete med föreningens övriga sektioner sitt yttersta för att visa sig arrangörsförtroendet värdig. Och måhända lyckas man, att döma av tidningsreferenternas och den finlandssvenska idrottens Grand Old Man's Ensio Sevon omdöme efter avslutade tävlingar »De hittills bästa SFIspel vad arrangemang och banor beträffar»! Liksom senaste år besöks de aktivas träningstillfällen även i år av SFI:s förbundstränare »Svingis» Johansen och helt visst bidrar han till att många av de unga förmågorna får pli och hyfs på sin stil ute på tävlingsbanorna. Då man inleder tävlingssäsongen med KM i terränglöpning noterar funktionärerna strax att prislistan får ett helt annat utseende än under de senaste åren. Samtliga åldersgrupper visar upp nya mästare. J aakko Männistö vinner seniorklassen, Stig Henriksson den för året nya »motionsklassem> och i juniorklasserna heter mästarna Heikki Vennelä, Vilho Blomgren och Lars-Erik Engström. Bertel Isaksson har ånyo fått lust att pröva spikskorna och inleder hårdträningen i god tid till klubbrnästerskapen på sensommaren. Utan större konkurrens vinner han sedan 400 m, 800 m , 1500 m, 3000 m och 400 m häck. Och i frånvaro av grenspecialister tar Ingmar Söderblom KM på 110 m häck, i höjd, stav och kula. Spänstiga Raimo Lindgren tar sina första mästerskap genom att vinna längd och spjut och Rune Sjöblom tar sin chans och vinner i diskus före Börje Eklund, som efter ett par års bortavaro dyker upp på idrottsplanen igen. Lars Holmberg, Ingmar Kronberg och Kurt Lindbom är enda deltagare i ungdomsklassen och Valter Stenius, Jukka Alho, Erik Friman, Eino Takkunen och Per Österman tar mästerskapen i 17-årsklassen. En träningsvillig löpare får föreningen i Sture Ackren i 15årsklassen, där han delar förstaplaceringarna med Bror (Brolle) Blomqvist, Rainer Salin (överlägsen i kula) och Bror-Erik Söderholm. Bland 13åringarna finns det ingen som kan hindra idrottsfenomenet (begåvningen) Tommy Lindholm från att vinna samtliga KM-grenar, eller sammanlagt

1961 Redan vid vinterns träningstillfällen konstaterar sektionsstyrelsen att intresset inför den förestående tävlingssäsongen är stort. Man träffar på vårvintern träningsöverenskommelse med fri- o idrottstränaren 011i Virho från Abo, men resultatet härav motsvarar inte förväntningarna. Tränaren

[84]


har inte tid för det värv han åtagit sig . .. Med sina egna instruktörers bistånd förbereds trots allt säsongen grundligt och efter alla konstens regler. Man har gemensamma träningskvällar , som bidrar till att stärka kamratskap och laganda. Tidigt i maj kallar man till KM i terränglöpning och bl. a. tack vare många fotbollsspelares deltagande kan man räkna in hela trettio deltagare bland dem t .o.m. en dam, Ina Hellström. Föreningens främsta fotbollsspelare Rainer Johansson vinner överlägset i seniorklassen, Stig Henriksson förnyar sin seger från föregående år och i de övriga klasserna blir mästarna följande: Heikki Vennelä (20 år), Bror-Erik Söderholm, Olli Vennelä, och Harri Vainio. Juniorklubbkampen mot Abo IFK kommer till stånd redan i slutet av maj och hålls på Raunistula idrottsplan i Abo och värdklubben är denna gång klart bättre. Norrtälje IF från Sverige bjuder ut sig till klubbkamp och Piffen tackar ja. Matchen går av stapeln i Pargas men blir närmast ett kok stryk åt det svaga Piffen-laget. Kampen går i både herr- och dam grenar och p å spinnsidan presterar tvillingarna Inger och Elisabeth Möller en dubbelseger i höjd med goda 135 och Disa Blomqvist vinner 100 m på goda 14,0. Bland herrarna lyckas Eino Takkunen och Trygve Lindqvist visserligen också ta en dubbelseger i spjut (Takkunen 51,81) och Ingmar Söderblom vinner överraskande ku1a med 12,32, men det är också allt. Resten går rubb och stubb till gästerna. Publikframgången med de nationella tävlingarna för två år sedan utgör kanske inspirationskällan till att man nu satsar på nytt. Men denna gång blir det bättre upp - tävlingarna blir internationella med bl.a. Nyköpings-sprintern Hans-Olof J ohansson och spanska löparstj ärnari Thomas Barris som deltagare. Och man lyckas väl i sin föresats att s1.<,apa goda tävlingar. I vackert högsommarväder söker sig många hundra pargasbor till idrottsplanen och får se Barris löpa nytt spanskt rekord på 3000 m (8.09,8), Johansson vinna 400 m på tiden 48,3, Seppo Simola stöta kula 15,63, Martti Viitala klara 203 i höjd och Eeles Landström 420 i stav. Piffens Per Österman vinner ungdomarnas diskus. Klubbrnästerskapen samlar m ånga deltagare . J ohn-Gustav Karlsson har tagit upp Pentti Ljungqvists fallna mantel på sprintersträckorna, Bertel Isaksson är med igen på allvar och vinner självfallet 1500 m och 3000 m , Trygve Lindqvist återfinner småningom sin stil och vinner utöver löpgrenarna allt annat utom stav, kula och diskus. I stav är Urpo Sandholm än en gång med och

klarar 365, Ingmar Söderblom tar titeln i kula och Sandholm ytterligare i diskus. I brist på verklig konkurrens samlar Sune Gustavsson fyra mäst erskap i ungdomsklassen, Göran Karlsson vinner 100 m , Jukka Alho längd och 3-steg (12,41), Per Österman diskus och Eino Takkunen spjut. Föreningens måhända träningsflitigaste junior, Walter Stenius kastar längst i diskus (35,55), Sture Ackren är snabbast b åde på 300 m och 1000 m och Muddais-pojken Carl-Johan Holmberg hoppar högst både i stav och i höjd (162). Fjalar Wikström vinner i kula och längd och Jyrki Jokinen spjut med tio meters marginal till följande man (48,68). Harry Laaksonen - ett fynd i skoltävlingarna - blir gossen som sätter också Tommy Lindholm på plats. I IS-årsklassen vinner han 60 m (8,2), 300 m , längd och spjut. Tommy, som inte ansett sig behöva träna för att vinna, får nu finna sig i att bara mästerskapet i höjd blir hans - också det med nöd och näppe. Rainer Salin är hur överlägsen som helst i ku1a och Arne Stenius (Walters yngre bror) är klart bäst i diskus. I 13-årsklassen har Tommy Lindholm fått en värdig efterföljare i Lennart Forssell som deltar i alla sju tävlingsgrenarna och vinner sju! Göran Blomqvist och Pertti Pyy delar mästerskapen jämnt i den yngsta knatteklassen. På spinnsidan är det fortfarande dystert. En deltagare i varje gren och totalt tre deltagare i K.lVI! Piffen är inte längre så överlägsen i krets mästerskapen. Kimito SF:s garde bättrar på för varje år och den här säsongen tar man en rad mästerskap ifrån pargaspojkarna. I seniorklassen är det visserligen bara Roger Rautelius (800 m) och PerAke Mattsson (1500 m) som lyckas spränga deras front. Men annorlunda ser det ut i ungdoms- och juniorklassen! I terrängen blir man helt utan mästerskap och på idrottsplanen blir man snuten på hela sju mästerskap. I ungdomsklassen är det bara Ingmar Kronberg och Eino Takkunen som lägger beslag på gula medaljer men med synnerligen måttliga resu1tat och i pojkklassen är det Walter Stenius (5 mästerskap) och Fjalar Wikström (2 mästerskap) som kan hålla kimitoborna stången. . Urpo Sandholm tar KrM i lO-kamp med 3920 poäng före Walter Stenius som samlar 3245 poäng. Överallt lyser en svag resultatnivå som ett bevis för att friidrotten nu är nere i en djup vågdal. Bevis härför kommer också i klubbkamperna mot Skogby IK (som är semifinal i SFI:s B-serie) och Fiskars IF. Det blir snöplig förlust i båda. Bara Trygve Lindqvists 178 i höjd i Fiskar smotsvarar ett resultat som borde kunna väntas i friidrott med de praktiska möjligheter och de resurser man [85]


har i kalkköpingen. En välkommen ljusglimt är dock Urpo Sandholms 380 i stav och silvermedalj vid N AIDM som arrangeras på hemmaplan, samt Trygve Lindqvists 4864 poäng i SFI-tiokampen i Borgå. Poängsumman överskrider med 75 poäng Per-Erik Isakssons klubbrekord från år 1952. Lindqvist placerade sig i tävlingen, som vanns av Stig Nymander, på fjärde plats efter Torbjörn Lassenius och Stig Bäcklund. Sektionsstyrelsen: Olli Reinho1dt ordförande, Carl-Gustav Sundman, Ingmar Söderblom, Kaj Gruner, Nils Söderström, John-Gustav Karlsson, Bertel Karlsson, Pentti Ljungqvist, Holger Engblom och Lars Holmberg. 1962

Styrelsen får igen ny ordförande. Det blir Pentti Ljungqvist som övertar ledarskapet och med sig i styrelsen får han Trygve Lindqvist, Ingmar Söderblom, Carl-Gustav Sundman, Gunnar Högnäs, J ohn-Gustav Karlsson, 01li Reinholdt och Nils Söderström. Man har haft god kontakt till kretsstyrelsen, då Nils Söderström fungerar som kretsens sekreterare och ombudsman. Föreningen tilllämpar en långtgående självstyrelse inom de olika sektionerna och eftersom man också har sin egen ekonomi att sköta, egen kassa och kassör, är man tvungen att se till att debet och kredit går ihop. Därför är det naturligt, att man allt mer engageras i olika inkomstbringande företag -:- något som ökar funktionärernas arbetsbörda mycket, men som väsentligt stärker ekonomin och ger förutsättningar för effektivare tävlingsverksamhet. Man ansvarar för fyra danstillställningar och försöker sig på en distrikts- och en nationell tävling. Dansen ger ett välkommet netto, men tävlingarna blir en ekonomisk besvikelse. Och i årsredogörelsen konstaterar sekreteraren Ingmar Söderblom, att friidrotten tycks röna ett allt svagare intresse på orten från allmänhetens sida. De båda tävlingarna åsågs av bara en handfull pargasbor. Tränings- och instruktionsverksamheten är livlig. Calle Sundman, Ingmar (»Fonssu») Söderblom och J anna Karlsson deltar i olika instruktörskurser och handhar tillsammans med Trygve Lindqvist de aktivas träning, såväl i samskolans rymliga gymnastiksal vintertid som ute på idrottsplanen. Träningstillfällen anordnas fr.o.m . den 8 januari två eller tre gånger i veckan gemensamt för juniorer och seniorer. De aktiva ges också möjlighet att delta i träningsläger på Solvalla. Förbundsinstruktören Kalervo af Ursin besöker sektionen sex gånger och trimmar pojkarna såväl teoretiskt som praktiskt. Man hinner arrangera hela 32 olika tävlingar

och de aktiva gör sammanlagt 700 tävlingsstarter. Arets tävlingssäsong börjar tidigare än någonsin. Redan den 19 mars kallar man till inomhustävlingar i samskolans idrottshall och deltagarantalet blir glädjande stort. Thomas Stenius, Carl-Johan Holmberg och Walter Stenius vinner pojkklassernas 3-kamp (30 m, höjd och längd utan anlopp) och Trygve Lindqvist tar 172 i höjd. Två veckor senare deltar en liten trupp i NAID:s inomhustävlingar i Otnäs och Trygve Lindqvist blir tredje i höjd med 175 efter Henrik Hellen (205) och Henry Willstedt. Ytterligare en månad senare är det dags för terrängKM. J onna Karlsson vinner i seniorklassen före Per-Erik Henriksson och Olle Karlsson. I pojkklasserna tar Anders Lönnqvist, Erkki Sakkonen, Kurt Söderholm och Lasse Järvinen mästerskapen. I kretsmästerskapen är det bara Erkki Sakkonen, som i IS-årsklassen förmår ta medalj. I kretsrnästerskapen på kolstybb i Kimito tar Walter Stenius titlarna i längd (560), 110 m häck och 3-steg medan Eino Takkunen blir tredubbel mästare (diskus, kula och spjut). Detta gäller ungdomsklassen. Bland 17-årspojkarna lyckas endast Sture Ackren vinna - 300 m på tiden 40,9. Trygve Lindqvist är igen med i lO-kamp och tar en överlägsen seger med 4507 poäng. Måhända är det just detta kretsmästerskap som ger honom titeln »Pargas Idrottsförenings bästa idrottsman 1962». Piffen får ensam ställa upp i stafettKrM och mästarlagen är följande: 4 X 100 m Lars Holmberg, Pentti Ljungqvist, Sture Ackren och J ohn-Gustav Karlsson, 4 X 400 m Lars Holmberg, Jörn Söderholm, Sigurd Söderholm och Sture Ackren och 4 X 800 m Per-Erik Henriksson, Sigurd Söderholm, Pentti Ljungqvist och Sture Ackren. Seniorernas individuella KrM, som i likhet med mångkamps- och stafettKrM går i Pargas, ger Piffen en lång rad mästerskap. Lars Holmberg blir snabbare och snabbare. Nu vinner han 100 m på tiden 11,8. Trygve Lindqvist behöver inte förta sig för att vinna 110 m häck (17,0), höjd (175), längd, och kula. J onna Karlsson vinner 200 m, Eino Takkunen diskus och spjut (50,47) och Urpo Sandholm tar 340 i stav på gammal rutin. Deltagandet i senior- och ungdomsklassen i KM är bedrövligt, och resultatnivån inte heller något att yvas över. I Pentti J ernwall, som nyligen inflyttat från Kimito, får man en ny diskusbegåvning och han tar nu sitt första KM i grenen. Inte en enda deltagare ställer upp på sträckorna 400 - 3000 m! Men i pojkklasserna är det desto livligare. Och här kämpar man hårt om positionerna. Sture Ackren vinner 100 m och 1000 m, Leif (»Smeta») Blomqvist spjut och Fja1ar Wik[86]


ström killa i 17-årsklassen, men resten lägger CarIJ ohan Holmberg embargo på. Harry Laaksonen har flyttat upp i IS-årsklassen och vinner överlägset längd, spjut och diskus. Stig Söderholm, Guy Nordström, Risto Peippo och Carl Mattsson tar hand om de övriga mästerskapen. I knatteklasserna är Timo Varila, Leier Hellen, Kurt Söderholm, Börje Öhman, Jan-Olof Jernström och Rune Nordling de argaste konkurrenterna. Är seniorklassen bedrövlig, så nog är det bedrövligt också på spinnsidan . Ina Hellström, tvillingarna Elisabeth och Inger Möller, Kerstin Lindqvist och Lena Tuomi är de enda som visar sig på hoppoch kastplatserna denna sommar. Och ingen av dem vågar sig ut på löpbanorna . . . Ledningen skrapar sig fortfarande i huvudet. Vad göra? Ina Hellström är dock modig nog att bl.a. delta i SFI:s jubileumsspel i Lovisa i juli och vinner här silver i diskus med 29,92. I augusti inträffar returkampen mot orrtälje IF på svenskt botten och med stora förhoppningar reser en trupp på femton man med föreningsordföranden Georg Forssell och Armas Karlsson som. reseledare till Sverige. Norrtäljetidningen refererar efter avslutad tävling: »NIF tog revansch för landslagets svidande nederlag mot Finland genom att på lördagen rätt klart vinna den inte fullt så remarkabla finnkampen mot Pargas». De gamla parhästarna Urpo Sandholm och Rune Sjöblom räddar visserligen en dubbelseger i stav (330 och 290!), Pentti Jernwall och Eino Takkunen gör detsamma i diskus och spjut i senior resp. juniorklassen (Takkunen kastar hela 56,38 - nytt juniorklubbrekord) och Trygve Lindqvist, som brottas med en kotförskjutning i ryggen, lyckas vinna kula och spjut. Men i löp grenarna går det helt under all kritik - bara Walter Stenius vinner juniorernas 110 m häck. Väl hemkomna från Norrtälje har man att ta itu med Kimito-borna, som utmanat Piffen i tvekamp. Man har hela Kimito-ön emot sig och kampen blir mycket intressant. Det visar sig dock att friidrotten på Kimito-ön ännu inte har ens en så stor bredd, att man klarar av Pargas. Piffen vinner rätt klart, främst tack vare sin överlägsenhet i j uniorgrenarna genom J yrki J okinen, Carl-Johan Holmberg, Jukka Alho och Walter Stenius. Så följer klubbkamperna slag i slag. Fiskars har ingen chans, inte heller Dragsfjärds IK:s juniorer och inte Ingå IF i SFI-seriens B-semifinal. I kampen mot Fiskars slår Lars Holmberg »igenom» och noterar 11,5 på 100 m . Men så är det stopp. När IF Helsinge Atlas denna gång kommer till Pargas har man lämnat alla reserver hemma och Piffen har inte en möjlighet att hota det bättre laget. Det hjälper inte att Pentti Jernwall kastar 37,61 [87]

i diskus och att Trygve Lindqvist stöter 12,89 i kula. Atlas' mångkampare Karl Nyqvist går det inte att stoppa och han tar hela kampens vackraste segrar på 100 m (11 ,2), i längd (672) och i höjd (180). Juniorklubbkampen mot Abo IFK ger Pargas en klar poängseger. Och kompletteras säsongens resultatskörd ytterligare med Eino Takkunens tre bronsmedaljer i SFI-mästerskapen för ungdom (kula: 11 ,67, spjut: 52,58 och diskus 33,57), Sture Ackrens första SFI-medalj - brons - på pojkarnas 1000 m (2.47,6) och ytterligare Carl-Johan Holmbergs bronsmedalj i stav i samma tävlingar (300) så är den väsentligen komplett. 1963

Det blir igen några omställningar i sektionens ledning, då man samlas till årsmöte. Trygve Lindqvist väljs till ny ordförande och i styrelsen inväljs Pentti Ljungqvist, Ingmar Söderblom, Carl-Gustav Sundman, Gunnar Fjäder, Gunnar Högnäs, J ohn-Gustav Karlsson och Nils Söderström. Den trogna ledaren och funktionären Söderström har nu femton år bakom sig i styrelsen! För att stärka ekonomin, och för att få en nödvändig reskassa för klubbkampsresan till Sundbyberg på hösten - säsongens aktivitetsinjektion nr 1, anordnar man ett s.k. semesterfiskelotteri, som ger väntat överskott i all synnerhet som några av huvudvinsterna, ett tält, kastspö, sovsäck etc., förblir outlösta och man kan återförsälja dem till inköpspris! Man arrangerar också en danstillställning i Föreningshuset, men vinsten är minimal. Vinterns träning förläggs dels till »Manegem dels till samskolans gymnastiksal med Trygve Lindqvist, J ohn-Gustav Karlsson, Carl-Gustav Sundman och Ingmar Söderblom som träningsledare. Med jämna mellanrum besöker förbundstränaren Kalervo af Ursin sektionen och några juniorer deltar dessutom i träningsläger iSolvalla Idrottsinstitut. Och den ökade träningsfliten syns redan på vårvintern i resultatlistorna. Man håller inomhustävlingar i samskolan redan i mars och klubbmästerskap i terränglöpning den 29 april. Klubbmästare i de olika klasserna räknat från seniorer till Il-åringar blir Kari Andersson, Stig Eriksson, Lars-Erik Engström, Harri Vainio, Kalevi Lahtinen och Björn Backman. Motsvarande KrM i Nagu ger Piffen inget mästerskap. Trygve Lindqvist nonchalerar sitt långvariga ryggont och går beslutsamt in för säsongen. Resultaten kommer redan i ett tidigt skede. Vid nationella tävlingar i Lauttakylä tangerar han Göran Mellbergs klubbrekord i höjd (180) och i KrM i juni höjer han det ytterligare med en cm. I KrM noterar han dessutom 13,33 i 3-steg och 640 i längd. Lars Holmberg


vinner 100 m med tiden 11,6 och Jonna Karlsson 200 med 23,8. Sin hittills värdefullast NAIDmedalj får Lindqvist vid mästerskapen på Djurgården i Helsingfors, då han helt oväntat vinner över segertippade Henry Willstedt från HIFK och går över nya rekordhöjden 186. På 110 m häck tar han silver, (16,6). Bara fyra individuella mästerskap lyckas PIFjuniorerna hemföra vid pojk- och ungdoms KrM i Västanfjärd. Rainer Salin visar sin överlägsenhet i kula (12,81), spjut (42,39) och diskus (34,39) med juniorredskap och Sune Kronberg vinner 100 m. I ungdomsklassen vinner J yrki J okinen längd (618), kula, spjut och 100 m. Sture Ackren blir mästare på 1500 m och 3000 m, och CarlJohan Holmberg på 110 m häck (18,8) . I stafettKrM behöver Piffen inte längre ställa upp sina kvartetter ensam. KSF är med och visar sig dessutom vara helt överlägsen på samtliga sträckor utom 4 X 100 m, som pargasborna får löpa ensamma. 10-kampsmästerskapet tar Lindqvist hand om utan konkurrens av de övriga fem deltagarna. Carl-Johan Kronberg för hem en bronsmedalj i stav (300) och Eino Takkunen en guld i slägga, silver i spjut (53,05) och brons i diskus vid N AIDM för ungdomar och pojkar på hemmaplan. Rainer Salin kastar åt sig en silver och en bronsmedalj i pojkarnas diskus och spjut. Pargas står som arrangör för SFI-mångkampen och här föds två nya klubbrekord. Trygve Lindqvist blir andra efter IK-32' s Stig Nymander med poängtalet S320 och underskrider på 110 m häck Rainer Vikströms åtta år gamla klubbrekord 15,9 med en tiondedels sekund. I samband med dessa mästerskap avgörs också mästerskapet på lO.OOO m. Och konditionsstarka PKR-roddaren Kari Andersson svettar sig som första Piffen-medlem genom ett 10.000-meters lopp och klockas för nöjaktiga 35.59,0. Kerstin Lindqvist och Lena Tuomi är enda deltagare i flickornas S-kamp. Kerstin vinner mästerskapet. I kvartsfinalen i SFI:s B-serie möter man KSF, som blir en lätt motståndare. Men i semifinalen mot Skogby IK hjälper det inte att Piffen har sin nya kulstötare' Alf Rosenqvist med i leken. Rosenqvist stöter 13,02. I diskus har man ett bra par i Rosenqvist och Pentti J ernwall, men deras 37,76 resp. 37,53 räcker inte mot Skogbys Bore Möller. Pargas enda grenseger kommer genom Lindqvist i höjd (180). Senaste år var Piffen klart bättre i kampen mot Kimito-ön, men i år är rollerna ombytta. Piffen förmår ta bara fem grensegrar i de femton grenarna. Kampen går i hällregn och resultaten blir dåliga. Juniorkampen mot Abo IFK förloras snöpligt - med en poäng. De avgjort bästa presentationerna svarar Anders Högnäs och

Ina Hellström, Piffens genom tiderna starkaste idrottsflicka här i diskusringen.

Sune Kronberg för. I IS-årsklassen vinner Anders 60 m på tiden 7,5 och längd med 530. l7-åringen Sune Kronberg är överlägsen på 100 m (11,6). Den 1 september är det dags för hårda duster i Sundbyberg. Ett ihärdigt regn före tävlingarna förstör alla chanser till toppresultat, men detta hindrar på intet sätt att kampen blir spännande. Värdarna visar upp goda löpare, men totalt segrar Piffen i poäng. Då man i Sundbyberg har många framgångsrika friidrottsflickor ordnas en separat tävling på spinnsidan. Piffens medförda blommor, Ina Hellström och Lena Tuomi har inte mycket att säga till om här. Ina lyckas dock med 8,39 i kula ta en grenseger. Måhända är det Trygve Lindqvist, som för närvarande studerar vid Abo Akademi, som blir inspirationskälla till att friidrottskontakter knyts med akademins idrottsklubb IKA Academia och en första klubbmatch kommer till stånd i slutet av september. Lars Holmberg har nått en verklig höstform och förbättrar klubbrekordet på 100 m till 10,9 vid Piffens nationella tävlingar ett par veckor tidigare, då han blir trea på sträckan efter Jukka Palomäki och Pentti Rekola (10,8). Lindqvist vinner häck (16,2) och höjd (183) och på 4 X 100 m underskrider kvar[88]


tetten Anders Högnäs, Trygve Lindqvist, Jyrki Jokinen och Lars Holmberg 45 sekunder. Tiden 44,9 är självfallet nytt klubbrekord. Piffen vinner kampen med en poängs marginal. Genomförandet av klubbrnästerskapen är åtminstone iseniorklassen en bedrövlig tillställning. I många grenar deltar bara en man - Trygve Lindqvist, som får mästerskapen gratis. Pentti J ernwalls diskusresultat 38,87 gör honom till årsbäst i grenen. Tiden 23,3 för Lars Holmberg till samma position på 200 m . På förslag av sektionsordföranden omarbetas stadgarna för seriepokalerna så, att samtliga prestationer under året utgör grund för sammanräkningen av poäng för pokalerna. John-Gustav Karlsson får sålunda ge sprinterpokalen åt Lars Holmberg och Trygve Lindqvist får hopp- och kastseriepokalerna. Lindqvist får efter årets inteckning Yrjö Salmelas björnpokal för alltid. Juniorerna deltar fortfarande flitigt i klubbrnästerskapen och i ungdomsklassen dominerar Jyrki Jokinen och Sture Ackren . I pojkklassen under 17 år är Henrik Ingman (höjd 165) och Rainer Salin (diskus 36,35) de mest överlägsna. Börje Laakso dyker upp som en ny talang i l3-årsklassen. Ina Hellström »tävlan> ensam och Kerstin Lindqvist och Lena Tuomi gör upp om mästarinnetiteln i flickklassen. Ina Hellström och Trygve Lindqvist utses vid

föreningens prisutdelning och julfest till sektionens bästa för året. 1964 Sektionsmedlemmarna ger Trygve Lindqvist förnyat förtroende som styrelseordförande och som medlemmar inväljs Pentti Ljungqvist, Ingmar Söderblom, Carl-Gustav Sundman, Nils Söderström, J ohn-Gustav Karlsson, Kari Andersson och Ulla Lundström - sektionsstyrelsens första dam. Lindqvist är liksom senaste år sektionens representant i centralstyrelsen. Sektionens ingress till årsberättelsen tolkar stämningen under den gångna säsongen på följande sätt: »Sektionen kan blicka tillbaka på ett jubileumsår med mycket livlig verksamhet. De verkligt stora framgångarna har dock varit rätt få, varför man i det avseendet kan konstatera, att året varit ungefär i klass med det närmast föregående. Stagnationen beror väl främst på, att en generationsväxling inom sektionen just sker. Ett mycket ringa antal seniorer har ingått i klubblaget. Många lovande pojkar finns, men de har ej ännu den rutin som fordras för att kunna hävda sig i seniorklassen. En annan omständighet som även inverkar menligt är, att de aktiva splittrar sig på flere idrottsformen>. Vid säsongstarten siktar man på att klara ford-

Arga konkurrenter på 110 m häck i klubbkampen PIP- SIK sommarw 1964 i Pargas. Trygve Lindqvist vi/mer före Tommy Lindberg och Björn Karlström.

[89]


ringarna för I klass förening , men förhoppningarna kommer på skam. För årets toppresultat svarar Lars Holmberg, som noterar 10,8 på 100 m och 22,7 på 200 m . En elakartad fotskada spolierar tyvärr hans chanser att ytterligare förbättra rekorden. Trygve Lindqvist ansvarar för de aktivas träning och man tränar 2 - 3 ggr i veckan. Och träningsfliten bär god frukt , det kommer säsongens slutfacit med önskvärd tydlighet att bära vittne om. Tillsammans med handbollssektionen handhar man en pappersinsamling och efter ett uppoffrande arbete kan man räkna in ett vackert netto i sektionskassan. Kari Andersson upprepar sin seger från i fjol i terräng KM. Jörn Söderholm, Lars-Erik Engström, Timo Varila och Kasper Nyberg tar medaljerna i de övriga klasserna. Söderholm och Engström vinner också KrM som hålls i Dragsfjärdsterrängen, och Engström, som ser ut att gå i sin farbrors (Bertel Engström) fotspår, tar en meriterande seger i NAIDM i Kyrkslätt. Redan i början av maj utmanar man IKA till klubbkamp - akademikerna tar en klar seger. Också Abo IFK:s juniorer kommer till Pargas för att vinna årets klubbkamp och det lyckas man med, låt vara att Mårten Malmlund i ungdomsklassen inger respekt med 178 i höjd. ' Sektionens samtliga funktionärer och aktiva engageras i en mammuttillställning, den finlandssvenska gymnastikfesten den 6 - 7 juni. Festen ger rika erfarenheter för en amatörmässig arrangörsstab. De åboländska kretsmästerskapen samlar bara en del av kretsens aktiva. Bland senionerna är Lars Holmberg en klart lysande stjärna, Trygve Lindqvist vinner tre grenar, Rune Sjöblom dyker upp i diskusringen igen - och vinner - och Eino Takkunen närmar sig 13 m i kula (12,91) . Sture Ackren är den enda löparen som kan bjuda kimitoungdomarna motstånd just nu och med 4.10,3 på 1500 börjar han nå upp till toppen av sitt kunnande. Jarkko Vihanto är ny bland 17åringarna och visar med sin seger i kula och diskus att sektionen har en hel del att vänta sig av honom. Kretsens lO-kampsmästerskap går i traditionell stil till Pargas genom Trygve Lindqvist (5056 poäng) . Också distriktsmästerskapet går samma väg. Med 22,7 på 200 m får Lars Holmberg brons i DM i Karis, Sture Ackren tar samma valör i ungdomsklassen i Borgå (800 m 2.00,9, 1500 m 4.08.8), Lars-Erik Engström blir i pojkklassen mästare på 1000 m (2.45,8), Guy Nordström bronsmedaljör på 110 m häck (18,1) och Lennart Forssell silvermedaljör i stav (320). Ackren tar SFI-brons på 1500 m (4 .10,0). Jubileumskampen

- den mot vännerna från Sundbyberg - blir en kär jubileumspresent med segersiffrorna 50 - 30 till jubilarens favör. Kampen blir samtidigt en come back för den nyckfulla friidrottaren Bertel Isaksson, som nu lätt vinner 1500, trots att Sture Ackren pressar sig till personligt rekord. Tiderna blir 4.08,0 resp. 4.08,7. Lars Holmberg är suverän på 100 m (11,3). Trygve Lindqvist slår SIKledaren Björn Karlström på häcken (16,4) och vinner höjd (180) före barfotahoppande Mårten Malrn1und, som går över 175. Klubbkampen mot Kimito-ön ger många goda resultat. Junioren Tor Karlsson spurtar på 1500 m ifrån klubbkamraten Lars-Erik Engström och vinner på goda 4.16,9. Pentti JernwalI, som inte synts i Piffen-sammanhang denna säsong, vinner diskus med 39,71 men som representant för KSF och Kimito-ön. Piffen-kvartetten Trygve Lindqvist, John-Gustav Karlsson, Lars Holmberg och Bertel Isaksson överskrider klubbrekordet (2.06,1) i svensk stafett med bara en tiondedels sekunq.. Slutpoängen blir 56 - 56, men pargaslaget noteras som matchvinnare tack vare seger i den avslutande stafetten. I SFI-serien möter man Skogby IK på hemmaplan och förlorar. Sture Ackren är sjukskriven och Lars Holmberg river upp sin fotskada igen. Dessa motgångar sätter stopp för avancemang till finalkamp i serien. De bästa resultaten svarar Bertel Isaksson (1500 m 4.08,4) och Trygve Lindqvist (höjd 180, längd 630) för. Alf Rosenqvist kastar diskus 37,05 men förmår inget mot Bore Möllers (SIK) 42,88. Sture Ackren når sitt drömmål på 800 m vid föreningens egna internationella tävlingar i september. Han underskrider två minuter och klockas för 1.59,9. Detta är arrangörsföreningens bästa insats i tävlingarna. Den intressantaste publikgrenen blir Olavi Vuorisalos och Simo Salorantas duell på 1500 m . Vuorisalo vinner men Saloranta får samma sluttid 3.54,6. Många år har gått sedan deltagarantalet i klubbmästerskapen varit så litet som detta år. Trygve Lindqvist tar hela tolv mästerskap, men får tidtagarur och måttband som enda motståndare i sju grenar! Berte1 Isaksson blir mästare på sträckorna 400 m - 3000 m , men har ingen motståndare. Han gör dock en anmärkningsvärt god tid på 800 m, 1.59,0. Glest är det också i de yngre klasserna och resultaten är måttliga. Johan Thorn, Jarl-Ove Lehtinen och Bjarne Mollgren är nya förmågor i resultatlistorna. I damklassen har Ina Hellström lyckats locka några medtävlare med sig. Lena Tuomi kastar längst i spjut, men i övrigt vinner Ina som hon vill. I flicklassen deltar endast systrarna Kerstin och Barbro Lindqvist. [90]


1965 »Ett framgångsrikt friidrottsår är till ända. Sektionen kan blicka tillbaka på segrar såväl på borta- som på hemmaplan. Det i flera år fruktlösa försöket att klara klassificeringsfordringarna för I-klassförening har i år lyckats. Detta uppsving, som till stor del är de äldre juniorernas förtjänst, har nåtts tack vare målmedveten träning och framåtanda. Den för verksamheten alltför fåtaliga ledarstaben har offrat åtskilligt av sin fritid. Tjugoen större och mindre tävlingar har arrangerats i Pargas. Främst har det gällt klubbtävlingar, men också distriktsmästerskap för herrar och damer». Detta utgör ett klipp direkt ur sektionens årsberättelse, som skriver historia på sitt sätt i nästan enbart positiva tongångar. Tränings- och instruktionsverksamheten följer i stort sett tidigare års riktlinjer och det är John-Gustav Karlsson som bär huvudansvaret för denna. Inspiration för sina uppgifter hämtar han bl.a. i en ungdoms- och friidrottsledarkurs i Bosöns idrottsinstitut i Sverige i slutet av juni. Förbundets skolningschef Kalervo af Ursin besöker några gånger Pargas och Lars Holmberg och Ole Aberg (nykomling - och välkommen sådan - från Nagu) som tillhör SFI:s t räningsring för unga lovande friidrottsmän får specialträning på förbundets bekostnad bl.a. i form av träningsläger på Solvalla. Som en naturlig följd av den målmedvetna träningen och goda kamratanda, som för närvarande råder bland friidrottarna, kommer goda resultat och nya klubbrekord på löpande band. Lars Holmberg pressar sig till 22,6 på 200 m, Ole Aberg till 56,6 i 400 m häck och Mårten Malmlund pressar höjdrekordet uppåt till 190. Stafettlaget på 4 X 100 m (John-Gustav Karlsson, Lars Holmberg, Anders Hägnäs och Ole Aberg) sänker rekordet till 2.04,2 i klubbkampen mot Sundbyberg. Aberg sänker dessutom juniorrekordet på 400 m till 51 ,8 och Anders Högnäs på 300 m till 37,2 samt Sture Ackren juniorrekorden på 800 m och 1500 m till 1.59,5 resp. 4.05,8. Vid SFI-mästerskapen för ungdom i Lovisa går Lars-Erik Engström ner till 4.44,5 på 1500 m hinder. Camilla Backman klockas för nytt flickklubbrekord 14,0 på 100 m och Helen Schmidt förbättrar längdrekordet i både flick- och damklassen till 445. Arets höjdpunkt är förvisso tävlingsresan till Sundbyberg i september. I samband med denna är man i tillfälle att se också landskampen FinlandSverige på Stockholms stadion - en stor upplevelse för alla. De bästa individuella Piffenresultaten i klubbkampen svarar Bertel Isaksson (l.59,2 på 800 m), John-Gustav Karlsson (649 i längd) och Camilla Backman (14,0 på 100 m) för.

Kvartetten J örn Söderholm - Lars-Erik Engström - Tor Karlsson - Bertel Isaksson vinner KrM i stafett 4 X 1500 m och Engström är snabbast i terrängrnästerskapen i Abo. Lars Holmberg vinner KrM på 100 m och 200 m, Trygve Lindqvist 110 m häck och kula. I DM för ungdomar tar Sture Ackren mästerskapet på 1500 m och Lars-Erik Engström i 1500 m hinder. Holmberg och Aberg når finalplats i SFIM i Jakobstad på 100 m resp. 400 m häck och i ungdomarnas SFIM vinner Aberg häcken och Lars-Erik Engström 1500 m hinder. Piffen arrangerar årets DM-tävlingar och Ina Hellström blir dubbelsegrare (höjd och diskus). Mårten Malmlund vinner i höjd och parhästarna Lars-Erik Engström och Jörn Söderholm löper hem en dubbelseger i 3000 m hinder utan medtävlare. Klubbkampen mot IKA liksom kretsfinalen i SFI:s B-serie mot KSF slutar i Piffenseger. En klubbkamp mot K imito-ön bevisar att Piffen för närvarande är kretsens klart bästa friidrottsförening. Abo IFK får stryk av juniorerna och i den allåboländska friidrottscupen för juniorer besegras både Jagu IF och Kimito SF. KarlJ ohan och Jarl Lehtinen, Ray Essen, J an-Olof Järnström, Hans Ranta-aho och Dick Karlsson är i dessa t ävlingar de mest framträdande pojkarna. För bästa resultat under säsongen får Lars Holmberg, Olle Karlsson (terränglöpning), Ole Aberg (ungdom) , Anders Högnäs (junior), Ina Hellström (dam), Elvi Klemets (flicka) och Jarl Lehtinen (pojkklassen) hederspris vid föreningens julfest i början av december. De olika poängpokalerna tillfaller Lars Holmberg, Trygve Lindqvist och Bertel Isaksson. Bertel Engström övertar ordförandeskapet i sektionsstyret med Ingmar Söderblom, Carl-Gustav Sundman, John-Gustav Karlsson, Kari Andersson, Ulla Lundström och Nils Söderström som medlemmar. 1966 Lars Holmberg slår igenom på allvar som sprinter. Hans tid 10,6 på 100 m och 22,4 på 200 m är såväl klubb- som distriktsrekord. 10,6 är för övrigt den genom tiderna nästbästa tid som uppnåtts på 100 m i vårt land! Och det är därför inte utan orsak Holmberg utan diskussion får titeln årets bästa idrottsman i föreningen . Med fog kunde han samtidigt ha tilldelats titeln bästa idrottsman i Aboland! Nykomlingen från Reso , Olavi Sirkiä jobbar vid avire Ab i Hessund och putsar under sommarens lopp ordentligt upp siffrorna i diskusrekordet. Då han äntligen slutar sin ständigt återkommande ökning har klubbrekordet åkt upp till 46,50. På

[91]


Pargas-Ioppet samlar årligen över hundra långlöpare.

spinnsidan dominerar Camilla Backman och Helen Schmidt praktiskt taget i alla grenar. Camilla underskrider fjorton sekunder på 100 m (13,9) och Helen närmar sig sakta men säkert fem meter i längd (478). De aktiva tävlar mycket flitigt men de verkligt stora framgångarna blir rätt få. Man blir b1.a. helt utan SFI-mästerskap detta år. Studenterna vinner fighten IKA-Piffen och Nyköpings BIS är klart bättre i en inofficiell klubbkamp med KSF som förstärkning för Piffen. I juniorkampen mot Aba IFK är man klart bättre och Sundbyberg ges ingen chans i en höstlig klubbkamp. De nationella tävlingarna den 12 september ger PIF mera PR och good-will än ekonomisk behållning - inte ens »Parta-Pekka» Juutilainen förmår locka en riktigt stor publik till idrottsplanen, så att de stora utgifterna tävlingsprisen - kunde klaras av. Juuti1ainens 49,7 hör till tävlingarnas bästa resultat. Som avslutning på säsongen arrangeras ett långlopp i terrängen kring Ersby och . Tara och man döper det till Pargas-loppet. Sträckan är 25 km lång och man tävlar i en elitklass, en motionsklass och en turistklass. Paavo Vartiainen segrar i elitklassen medan Reino Wasström vinner motionsklassen med Bertel Isaksson som bästa piffare på femte plats bland 32 löpare. Arets bästa friidrottsman blir helt naturligt Lars Holmberg. Styrelsen: Ingmar Söderblom, ordf. Bertel Engström, Carl-Gustaf Sundman, Bertel Fjäder, J ohn-Gustav Karlsson och Nils Söderström.

betrakta år 1967 som ett framgångsrikt år. Man har som tidigare brottats med bristen på tillräcklig tränarkraft - men det oaktat har många av de aktiva sporrats till mycket goda prestationer, och under året har t.o.m. verkliga toppresultat noterats . I detta sammanhang bör nämnas nykomlingen från Ingå, Bjarne Holmbom, som noterade 15,19 i tresteg och 734 i längd. Resultaten är givetvis nya klubbrekord och kretsrekord. Vidare kan nämnas Lars Holmberg, som har noterat 10,8 på 100 m och en sjätte placering i FM på sin specialsträcka. Mårten Malmlund förbättrade rekordet i höjd till 195. Stafettlaget löpte nytt rekord på 4 X 100 m och noterade 44,5. Bland juniorerna bör nämnas Johnny Gestranius, som placerade sig som femte i FM på 1500 m, pojkar A. På spinnsidan har Camilla Backman och Helen Schmidt dominerat praktiskt taget i alla grenar. Nytt klubbrekord löpte Camilla och Helen på 100 m med 13,5. Camilla hoppade nytt klubbrekord i höjd med 145 och noterade också nytt klubbrekord i S-kamp» . John -Gusta v Karlsson bär ansvaret för träningen, vintertid förlagd till svenska samskolan och

1967 Sektionens årsberättelse blir år från år allt mer detaljerad och omfattande. Styrelsen inleder årets redogörelse, som omfattar över sjuttio maskinskrivna sidor, med följande uppgifter: »Helt utan överdrift kan man på friidrotts fronten

NAID-mästariHnal1 (flickor A) i 5-kamp 1967 i Pargas Camilla Backman (i mitten) , tvåan Helm Schmidt och trean Vero,~ica Nordberg (IK-32) får sina medaljer ur PIF-basen jiirgen Schmidts hand.

[92]


Pålitliga laget Sture Ackre/1, Tage Öhman, Lars P. Holmberg och Bjarne H olmbom, som i klubbkampen mot Sundbybergs "IK 1967 ger Piffen oa vgjort i hela kampen genom att vinna den avslutande stafetten. .

sommartid självfallet till idrottsplanen. SFI-tränaren Kalervo af Ursin besöker Pargas fyra gånger. För att om möjligt utöka funktionärsstaben arrangerar man en starterkurs i Pargas i augusti. Ett tiotal medlemmar deltar. Efter denna kurs är de registrerade friidrottsdomarnas antal 52. Carl-Gustav Sundman innehar I klass starter- och domarkort. Domarkort av I klass innehas ytterligare av Bertel Engström, Ina Hellström, Leo Karlstedt, Karl-Erik Lindholm, Ol1i Reinholdt, Ingmar Söderblom och Nils Söderström. Sommarens olika KrM, med undantag av terrängrnästerskapen, domineras av Piffen. Blott ett fåtal titlar går till konkurrerande föreningar. Klubbkampen i Sundbyberg slutar oavgjort på herrsidan, men svenskorna är helt i en klass för sig. Pargas-loppet blir internationellt med fyra svenskar och en polack bland de åttio deltagarna. Av de äldre aktiva är John-Gustav Karlsson, Ina Hellström och Trygve Lindqvist ännu med, men ungdomarna ersätter småningom alla »50t alets» kämpar. Namn som Bjarne Öhman, Johnny Gestranius, Christer Johansson, Tage Öhman, Mikael Öhrnberg, Dick Karlsson, Anne Isberg, K erstin Lindqvist, Camilla Backman och Helen Schmidt tar efterhand över i resultatlistorna.

Ingmar Söderblom fortsätter som sektionsbas med Göran Karlsson, Carl-Gustav Sundman, Stig Sjöberg, John-Gustav Karlsson, Nils Söderström, Trygve Lindqvist och Bertel Fjäder i styrelsen. 1968 Topprestationer på nationell nivå har man minsann inte blivit bortskämd med hittills. Dessa kommer emellertid nu slag i slag genom Bjarne Holmbom (741 i längd), Mårten Malmlund (200 i höjd) och unga Johnny Gestranius 1.56,3 på 800 m . Sommarens stor arrangemang - SFIM anförtros Piffen och över hundra medlemmar engageras i funktionärsstaben för spelen, som hålls i slutet av juli. Genom Kronoby-flickan Mona-Lisa Strandvall får Pargas-publiken se två nya finländska rekord födas (100 m 11,6 och 200 m 24,6). Piffens egna representanter blir dock helt utan mästerskap - inte ens längdrnästerskapet stannar i Pargas, då Bjarne Holmbom är förhindrad att delta. KM får ett ovanligt stort deltagarantal, också i seniorklassen. Men resultatnivån är svag. I resultatlistorna saknas två kännspaka namn från många år tillbaka - Lars-Erik Engström och Trygve Lindqvist. Den förra omkommer i en tragisk bilolycka och den senare efterträder

[93]


(ungdom), Tage Öhman (pojkar A) och Dick Karlsson (pojkar B) tar var sitt mästerskap i terränglöpning. I resultatmässigt svaga KrM för seniorer och damer i Kimito vinner Lars Holmberg 100 m, Ole Aberg 200 m, Johnny Gestranius 400 m, 800 m och 1500 m, Bjarne Holmbom längd (709), Trygve Lindqvist 110 m häck och kula, Camilla Backman 100 m och höjd samt Kerstin Lindqvist kula. Det internationella Pargas-loppet får bara en utländsk deltagare, måhända på grund av att Sveriges storlopp Lidingö-loppet arrangeras samma dag. Ingmar Söderblom antecknas av Suomen Urheiluliitto som internationell domare och medverkar som måldomare vid landskampen FinlandTjeckoslovakien - Estland samt Finland - Sverige i Helsingfors. Styrelsen: Ingmar Söderblom (ordf.) , Göran Karlsson, Stig Sjöberg, Helen Schmidt, Sture Ackren, Trygve Lindqvist, Carl-Gustav Sundman och Nils Söderström. 1969

Johnny Gestranius 1968 -

Diverse motgångar och missräkningar kommer att överskuggas av framgångar. Piffens friidrott klassificeras efter avslutad säsong enligt I klass. De största nationella framgångarna svarar Lars P (Peter) Holmberg och Bjarne Holmbom för. Vardera vinner såväl distrikts- som SFI-mästerskap, Holmbom dessutom ett armemästerskap. Orienteraren Veikko Kiili, som i ett par repriser gästspelar på idrottsplanen, förbättrar Carl-Gustav Sundmans elva år gamla klubbrekord på 5000 ffi med hela tjugo sekunder ti1114.47,8. Dick Karlsson förbättrar diskusrekordet för juniorer till 43,34. Camilla Backman och Helen Schmidt, som i flere år dominerat spinnsidan, får konkurrens av

en av PIP:s ynsgta rekordhållare.

Rainer Johansson som rektor för Lappfjärds folkhögskola i Lappfjärd. I ungdomsklassen tar Johnny Gestranius de flesta mästerskapen medan Tage Öhman dominerar bland A-juniorerna. Dick Karlsson, Kurt Lindholm, Sven-Olof Blomster, Klas Nyberg, Bob Essen, Tom Nykvist, Tor Pernell, Trygve Löfroth, Ronald Sjöblom, Roland Wikström, Dick Essen, Christer Gruner, Kjell Henrichson och Håkan Sjöblom framstår som »morgondagens män» i de yngsta klasserna. På spinnsidan toppas de flesta grenarna av Kerstin Lindqvist, Ina Hellström, Camilla Backman, Helen Schmidt, Margot Höglund, Anne Isberg, Nina Schmidt, Anna Vilen, Susanne Schmidt, Peggy Henriksson och Yvonne Gruner. Klubbkampen . mot SIK i Pargas blir en lätt match för svensk9,rna främst genom oförbrännerlige Tommy Lindberg och Kjell Isaksson. Isaksson, som tränat upp sig till landseliten i stav, vinner grenen med 470. Mårten Malmlund blir kretsmästare i W-kamp med gott resultat, 5741 poäng och Helen Schmidt tar DM i A-flickornas S-kamp vid tävlingar i Lovisa, samt de individuella mästerskapen i 80 m häck och längd, som avgörs i Hangö. Hon vinner också KrM på 100 m och i längd och Camilla Backman är starkast i kula. Nina Schmidt segrar på 100 m och i längd för B-flickor och Johnny Gestranius

Mårterl Ma lm lund - PIP:s enda två-metershoppare. I bakgrunden Per-Erik Lindström (KSP) , Adam Lindholm och LqrsErik Engström.

[94]


några nybörjare - purunga friidrottsbitna flickor. Tillsammans med Camilla slaktar de klubbrekord sammanlagt f j orton gånger under sommaren. Anne Isberg gör det sex gånger, Camilla Backman och Ann-Christin Laaksonen fyra gånger var. Ann-Christin, endast 13 år gammal, visar en fallenhet för idrott, som utan överdrift kan tänkas tillhöra det största friidrottslöfte på spinnsidan som Pilfen någonsin haft! Lars Holmberg, som toppar årsbästastatistiken p å 100 och 200 m med 10,8 resp 22,6 har i nykomlingen Lars W (Wilhelm) Holmberg fått en god parhäst. Lars W. noterar 11 ,2 på 100 m. Ole Aberg får för sin del gott sällskap i f.d. Ekenäslöparen Christer Sundström, som under sin studietid i Abo besluter sig för att tävla för Piffen. ales årsbästatid p å 400 m är 51,0, Christers 51 ,6. Christer noterar dessutom hyfsade tider på 800 m och bäst~ tid blir 1.58,8 - åtta tiondedelar sämre än Bj arne Öhman SQm toppar säsongstatistiken. Bjarne Holmbom hoppar 715 i längd och 14,62 i tresteg. »Naturbarneb Ann-Christin Laaksonen presterar 8,4 på 60 m , 47,6 på 300 m , 134 i höjd och 459 i längd. Bara ett fåtal av hennes många år äldre kamrater når upp till samma resultat. Klubbkampen mot Sundbyberg slutar i dubbelförlust och även IKA är klart bättre. I kretscupen för juniorer klarar man av lilla Houtskär men Kimito blir för mycket ... Detta är förluster som får skrivas på kontot för motgångar och missräkningar, ja t .o.m. besvikelser, denna lilla översikt för året inledde med. Pargas-loppet blir en tradition. Deltagarna är i år omkring hundra och tävlingen ger för första gången ett ack så litet, men dock ekonomiskt överskott. För att i övrigt kunna hålla ekonomin någorlunda i balans bygger man under vintern en plastbåt och med båten som huvudvinst säljer man alla tvåtusen lotter i ett »båtlotteri» . Asvaret för sektionen vilar på Ingmar Söderblom (ordf.) , Stig Sjöberg, Bertel Engström, Helen Schmidt, Sture Ackren, John-Gustav Karlsson, Guy Nordström och Carl-Gustav Sundman.

Ingmar Söderblom, mångfrestare i friidrott på 50-talet och ovärderlig friiclrottsledare och föreningsombudsl11an uncler 60- och 70-talet.

Holmbom noterar 25,9. Tillsammans med Lars P . Holmberg svarar han för de resultatmässigt bästa prestationerna i seniorklassen - 725 i längd och 14.16 i tresteg. Holmberg löper 100 m på 10,8 och 200 m p å 22,6. Holmberg tar guld på 100 m i SFIM. Nyförvärven Roger Nybäck och Christer Nylund återfinns ständigt på topp-placeringar i sommarens tävlingar - Nybäck i löpning, Nylund i kula. Nybäck försöker sig också på lO-kamp och noterar goda 5523 poäng. Christer Sundström toppar årsstatistiken på 400 m med 52,8 före Roger Nybäck (53,2) , Bjarne Öhman är främst på både ' 800 m (1.58,3) , 1500 m (4.09,6), 3000 m (9.21,2) och 400 m häck ' (60,9). Mårten Malmlund har ett andra mellanår i höjd och noterar 186 som årsbästa resultat. Istället förbättrar han sitt personliga rekord i stav till 360. Nils-Erik Isaksson, som nu tjänstgör som polis i köpingen ansluter sig till Piffen och hotar Helge Lönnroths tjugotreåriga klubbrekord i slägga (40,70) genom att kasta 40,26. Ann-Christin Laaksonen, Anne Isberg, Nina Schmidt, Camilla Backman, Kerstin Lindqvist och Kerstin Grandel! är darnfriidrottens främsta företrädare. Förutom klubbtävlingar och -kamper

1970 Arne Franzen, som sedan 1936 har innehaft klubbrekordet i kwa med 14,22 får snart sin överman. Göran (»Korpo») Karlsson har i många år tränat tyngdlyftning och utvecklat sin från pojkåren rätt klena kropp till en verklig kraftkarls. Och nu försöker han sig på kulstötning på allvar. 14.42 blir hans årsbästa och Piffens nya klubbrekord. Också Rainer Wikströms rekord i 200 m häck (26,3) från år 1953 stryker med. Bjarne

[95]


klart vinner före Piffens Tor Karlsson. I stav deltar hans klubbkamrat Ola Bergström, som hoppar fyra meter jämnt. SIK-veteranen Tommy Lindberg vinner diskus med 42,86 med Dick Karlsson på tredje plats (37,28) . Damkampen blir en uppvisning av SIK, som vinner samtliga grenar. Karis IK rår man inte på, men i juniorcupen besegras både KSF och Nagu IF. Lars Isaksson, Dick Holmström, Roger Gruner, Bertel Pahlman, KarlGustav Öhrnberg, Börje Wikman, Tom Eriksson, Tom Nykvist, Tor Pernell och Ronald Sjöblom samlar de flesta poängen i cupmatcherna. I den allra yngsta klassen (under 10 år) delar Bertel Karlstedt, Thomas Barckar och Tryggve Söderblom på segrarna i klubbmästerskapens olika grenar. KM blir annars en bedrövlig tillställning med ett synnerligen svagt deltagande speciellt vad de äldre j uniorerna beträffar. I ungdomsklassen tävlar Dick Karlsson helt ensam, i klassen pojkar A delar Sven-Olof Blomster och Tage Mollgren (bl.a. 175 i höjd) på prisen med en viss konkurrens av Rabbe Holmberg. B-pojkarna Tom Eriksson, Börje Wikman, Tor Pernell och Tryggve Löfroth får i vissa grenar sitt KM-pris utan medtävlare! Det är med fog man inom friidrottsledningen är bekymrad för återväxten och framtiden .. .

arrangerar man en nationell tävling som får ett sjuttiotal deltagare samt Pargas-Ioppet med sextio löpare. Sundbybergs finlandsfödda Max Holmnäs vinner Pargas-Ioppets elitklass. I klubbkampen mot SIK vinner Piffen knappt på herrsidan, men förlorar klart på spinnsidan. Man vinner en klubbkamp mot Karis IK och låter inte heller IKA överrumpla. Sektionen handhar de praktiska arrangemangen för sommarens PK-olympiad liksom för skolornas friidrottsmästerskap i början av höstterminen. Liksom senaste år är friidrottarna ansvariga för pappersinsamlingen, som ger ett anmärkningsvärt stort netto. Sektionsstyrelsens stomme från ifjol fortsätter arbetet. Sture Ackren lämnar dock styrelsen och i hans ställe inväljs Bjarne Holmbom och Kaj Gruner. Registrerade tränare och instruktörer är Sture Ackren, Stig Sjöberg, Björn Taxell, Bertel Engström, Kaj Gruner, Ina Hellström, Stig Henriksson, Göran Karlsson, J ohn-Gustav Karlsson, Guy Nordström, Helen Schmidt, Carl-Gustav Sundman och Ingmar Söderblom. 1971 Vid föreningens valmöte decimeras styrelsen med två medlemmar - John-Gustav Karlsson och Carl-Gustav Sundman - två trotjänare inom föreningens friidrott - och Helen Schmidt ersätts med Camilla Backman. I övrigt fortsätter det gamla teamet arbetet i upptrampade spår. En tävlingsresa till Norge ger speciell glans åt sommaren. Man utkämpar en framgångsrik klubbkamp mot Haugesunds Idrettslag, som man vinner med poängsiffrorna 63 - 61. I kampen svarar Göran Karlsson för utmärkta 14,61 i kula, ett resultat som han kort härefter i Karis förbättrar till 14,73. Nationellt sett är Bjarne Holmbom Jvgjort bäst under säsongen, med 739 i längd och 14,36 i tresteg. SFIM vinner han med 738. Lars Holmbergs årsbästa på 100 och 200 m, 10,9 och 22,9 skäms dock inte heller för sig. Benskador sätter käpp i hjulet för Holmbergs rationella träning och han förmår därför inte gå ner till sina personliga rekordtider. Nils-Erik Isaksson överraskar knappast någon, då han justerar klubbrekordsifforna i slägga till 41, 10. Nina Schmidt förbättrar klubbrekordet på 800 m till 2.37,0 och i 100 m häck till 18,7. Bland en rad traditionella klubbkamper hör kampen mot Sundbybergs IK till de jämnaste. I herrkampen lyckas Piffen vinna med två poängs marginal. Tävlingarnas måhända största kuriosum är svenska landslagsmannen i stav, Kjell Isaksson, som inte bryr sig om att delta i stavtävlingen, utan ställer upp på 800 m som han

Göran Karlsson klubbrekordhållare i kula med 14.73 (1971). [96]


På höstkanten står man värd för N AIDM i mångkamp och genom Roger Nybäck i seniorklassen (5747 poäng i lO-kamp) och Camilla Backman i damklassen får föreningen en bronsresp. en silvermedalj . Pargas-loppet samlar ett glädjande stort deltagarantal - 120 löpare och i elitklassen vinner Aarno Ristinmäki från Aba. Den nationella friidrottstävlingen blir allt annat än en publiktäviing, då inga elitidrottsmän kan »lockas» att delta. Bjarne Holmbom koras till årsbästa friidrottare på herr- och Camilla Backman på spinnsidan. Motsvarande titlar i de äldre pojk- och flickklasserna får Dick Karlsson, Kurt Lindholm, Nina och Susanne Schmidt. Ingmar Söderblom fungerar som domare vid ' Europa-mästerskapen i friidrott i Helsingfors. 1972

»Ett livligt friidrottsår är till ända. Det »gamla gardeb> såväl ifråga om aktiva som ledare har i stort sett hängt med och framgångar har även i år noterats». Detta är årsberättelsens slutfacit i ett nötskal. Och helt visst lever man högt på sina trotjänare, medan nya »stjärnof» tänds, ofta mycket snabbt - men ack så sällan i alla fall. Bjarne Holmbom far fortsättningvis hårt fram i tävlingar både på det lokala och nationella planet. Han inleder säsongen med 745 i längd vid inomhus-FM i Aba . Under sommaren hoppar han sedan 740, tar ett SFI-, ett NAID- och två Kr-mästerskap. Nils-Erik Isaksson ökar i slägga med aderton cm och kastar i årets sista tävling 41,28. Susanne Schmidt sänker klubbrekordet på 100 m till 13,3. Bland övriga toppresultat kan man inte undgå att fästa sig vid föga tränade Mårten Malmlunds SFIM-seger i höjd med 198. Han kommer igen . Och hur högt skulle han inte nå med regelbunden träning och teknikövning? Alla hans kamrater med betydligt större intresse för höjdhopp avundas honom den tydligen medfödda hopparbegåvningen. Mitt i sommaren åker förväntansfulla piffare till Danmark, möter först Skive-Viborg-kombinationen på herrsidan och enbart Skive på damsidan i en intressant klubbkamp, sedan Holsterbro - Herning resp. Mariager. Herrarnas kamp vinner Holsterbro - Herning och damernas Mariager. I en klubbkamp mot Haderslev med OSlöparen Gerd Larsen i spetsen förlorar gästerna klart. De bästa prestationerna står Mårten Malmlund (197 i höjd) och Bjarne Holmbom (722 i längd) för. Ett revanschsuget SIK kommer i augusti till Pargas och vinner hur som helst över ett ganska slätstruket Piffen. »Lätsä-Pekka» Päivärinta vinner i överlägsen stil klass A i höstens 7

Pargas-lopp. 102 löpare fullföljer loppet, som nu omfattar åtta olika tävlingsklasser. Genom Bjarne Holmbom, Lars W. Holmberg, Roger Nybäck och Lars P. Holmberg tar Piffen N AID-mästerskapet på 4 X 100 m på hemmaplan. Christer Sundström, Olli Vennelä, Kim Henriksson och Bjarne Öhman tar silver på 4 X 1500 m. Anne Isaksson och AnnChristin Laaksonen vinner dubbelt i längd (477 resp 457) vid N AIDM för flickor i Lovisa och Dick Karlsson vinner höjdhoppet i Pargas med personligt rekord 178. Rei j o Ståhlberg från Fiskars (19,20) och Bo Grahn från Esbo (18,26) kommer före Göran Karlsson (14,18) i kula vid seniorernas DM i Hangö. I juniorcupen mellan de åboländska föreningarna samlar Tarmo Kulmaneva, Tryggve Söderblom, Berth Strömborg, Tor Pernell, Marina Söderblom, Lena Roas, Lena Pihlaja, Katriina Roas, Anne Isaksson, Ramona Söderblom, Susanne Schmidt, Ann-Christin Laaksonen, Anne-Charlotte Caven, Gunilla Nilsdorff, Mats Barckar, Dick Holmström, J ens Lindholm, Henning Eriksson, Håkan Sjöblom och Peter Fagerlund de flesta poängen. För att kunna genomföra en så pass omfattande tävlingsverksamhet krävs stora ekonomiska resurser. Men sektionen har lärt sig att ta initiativ. Prenumerationstjänstens avkastning växer och ett vårlotteri ger stort överskott. (Särskilt aktivt med bakom lotteriaktiviteterna är Göran Karlsson.) Men bakom helheten står Ingmar Söderblom (styrelsens ordförande), Guy Nordström, Bertel Engström, Nina Schmidt, Kaj Gruner, Bjarne Holmbom, John-Gustav Karlsson (som gör snabb come back), Stig Sjöberg och Björn Taxell. 1973

Bjarne Holmbom inleder tävlingssäsongen med 739 i längd vid tävlingar på stadion i Helsingfors den 20 maj, och vinner före landslagsmannen Hannu Kyösalo. Ungefär samtidigt inleds tävlingsverksamheten också på hemmaplan med träningstävlingar särskilt för juniorer. Deltagarantal~t är till en början litet, men ökar under hösten. I början av juni inbjuder man till nationella tävlingiu i Pargas, men också dessa får bara få deltagare - bland dem inga toppidrottsmän. Holmbom går sin egen väg och söker sig till tävlingar på elitnivå. Och framgångarna kulminerar .i en uttagning för landslaget mot Västtyskland. Härförinnan har han i tävlingar i Viiala i konkurrens a v praktiskt taget hela den finländska längdhoppareliten, hoppat 774. Bara Ari Väänänen är bättre (792) . »Bommens» resultat överskrider Gunnar Olanders (Skogby IK) SFIrekord med hela 32 cm. Men då vindmätare saknas [97]


på tävlingsplatsen kan resultatet inte godkännas som rekord, u~an räknas som medvindsprestation. I)Svårt att fatta att tävlingsarrangörer ännu idag kan fubbla så myckeb>, skriver Sportpressen efteråt. I landskampen hoppar han under godtagbara förhållanden 745, vilket är nytt klubb- och SFIrekord. SFIM vinner han med 729. Efter en rätt jämn säsong är det klart att Holmbom utses till sektionens, ja hela föreningens bästa idrottsman för året. Lars P. Holmberg brottas med försträckningar och når inte önskad form. Topptiden för året på 100 m , 11 ,1 ger honom AIDM vid tävlingar på hemmaplan den 14 juli. Hans årsbästa på 200 m är inte bättre än 23,9. Nils-Erik Isaksson vinner DM i slägga med nytt klubbrekord (41,70) och Mårten Malmlund i höjd med 194. I klubbkampen mot Sundbybergs IK i Sundbyberg hoppar han 195. Kampen vinner Sundbyberg både på herr- och på damfronten. Christer Sundström försöker sig på 10 000 m och underskrider Kari Anderssons tio år gamla klubbrekord med nästan tolv sekunder. Hans tid är 35.47,4. Susanne Schmidt blir allt snabbare och sänker klubbrekordet på 100 m till 12,9 vid SFIM i J akobstad. Med klubbrekordresultatet 504 i längd blir hon den första Piffen-kvinna som överskrider fem-metersgränsen. Haderslev IF från Danmark gör svarsvisit i juli och besegrar Piffen klart i ett bedrövligt väder med regn och såphala banor. I klubbkampen deltar också några representanter för den norska föreningen Hagesunds Idrettslag, vilken man besökte år 1971. Pekka Päivärinta vinner Pargasloppets A-klass med Christer Österman och Rainer Johansson (PKR) som bästa pargasbor på 20 resp 21 plats. I klassen över 35 år blir Bertel Isaksson åttonde bland femton deltagare och i 43-årsklassen löper Tor Aren i mål på fjärde plats. I årets KrM för seniorer och damer i Kimito deltar bara Dick Karlsson, Trygve Lindqvist och Helen och Susanne Schmidt från Piffen.

[98]

Träningsverksamheten leds fram till hösten av Bertel Engström, som sedan efterträds av Christer Sundström. Under året sammankommer medlemmarna regelbundet till s .k. månadsrnöten, varvid olika frågor och problem diskuteras i gemytlig samvaro. Vid en av dessa träffar väcks också tanken på en tävlingsresa till Västtyskland nästa sommar. Man kontaktar därvarande friidrottsförbund och medel för resan - en verklig jubileumsgåva till de aktiva - upptas i 1974 års budget. Bakom planerna står styrelsen Ingmar Söderblom (ordf.), Guy Nordström, Kaj Gruner, Nina Schmidt, Nils Barkar, Bertel Engström, Bjarne Holmbom, John-Gustav Karlsson, Thure Paro, J arkko Vihanto och Per Österman. 1974 Valmötet återväljer Ingmar Söderblom som sektionsordförande och jubileumsårets styrelse får följande sammansättning: Bertel Engström, Guy Nordström, Kaj Gruner, John-Gustav Karlsson, Thure Paro, Christer Sundström, Lars P . Holmberg, Nils Barkar och Per Österman. Bara några dagar efter nyår samlas man till årets första träningstillfällen. Man tränar varje onsdag och lördag i Sarlinska skolan (samskolan) med Christer Sundström som instruktör. Flickor, pojkar, damer och herrar samtränar i den rymliga gymnastiksalen eller ute på de för det mesta regnvåta och slippriga landsvägarna. Man lägger särskilt vikt vid juniorernas träning och vissa pojkar får speciell kallelse till träning via ortstidningen. Man utnyttjar också möjligheterna till trälung i idrottshallen i Abo, som man då och då besöker. M!tn gör allt för att lappa de luckor som nu finns f !friidrottsleden. Ungdomen måste fås mera med, bredden ökas. Förvisso skall Piffen få ett starkt klubblag för jubileumsårets förestående duster . ..


REGISTRERADE FRIIDROTTSDOMARE

Tor Engström Bertel Fjäder Gunnar Fjäder Carl-Gustav Forsinius Carl-Johan Holmberg Donald Jonasson Börje Laakso Rolf Landor Birger Mattas Rune Sjöblom Åke Sjöblom J ens vVesten Björn Taxell Pentti Lehtinen

Internati onella dom are

Ingmar Söderblom I klass Bertel Engström Ina H ellström Leo Karlstedt Karl-Erik Lindholm Olli Reinholdt Carl-Gustaf Sundman Nils Söderström Pentti Ljungqvist Stig Sjöberg Lisa Söderblom Bjarne Holmbom

STARTERS II klass Helge Blåberg Bengt Forss Kaj Gruner Stig Henriksson Bertel Karlsson John-Gustav Karlsson Karl-Henrik Lindgren Trygve Lindqvist Nils Barkar Karl-Johan Björkas Göran Karlsson Sture Ackren Arvo Björkroth Guy Nordström Jiirgen Schmidt

I klass Carl-Gustav Sundman Ingmar Söderblom II klass Bertel Engström John-Gustav Karlsson Leo Karlstedt Pentti Ljungqvist III klass Stig Henriksson Bjarne Holmbol11 Pentti Lehtinen Trygve Lindqvist Stig Sjöberg Nils Söderström Bjame Öhman Rurik Johansson Guy Nordström

III klass Ole Backman Tua Engroos Sturle Engström

[99]


FÖRENINGENS KLUBBREKORD I FRIIDROTT 1973 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m 25000 m 110 m häck 200 m häck 400 m häck 3000 m hinder Längd Tresteg Höjd Stav Kula Diskus Spjut Slägga ID-kamp

10,6 22,3 50,9 1.56,3 4.00,0 8.49,6 14.47,8 35 .47,4 1.39 .52,6 15,8 25,9 56,6 9.29,8 7.45 15 .19 200 382 14 .73 46.50 57.49 41.70 6037 p

Lars P Holmberg Lars P Holmberg Pentti Ljungqvist Johnny Gestranius Bertel Engström Berlel Isaksson Veikko Kiili Christer Sundström Tor Aren Trygve Lindqvist Bjame Holmbom Ole Aberg Carl-Gustav Sundman Bjame Holmbom Bjarne Holmbom Mårten Malmlund U rpo Sandholm Göran Karlsson Olavi Sirkiä VilltOri Konttinen Nils-Erik Isaksson Trygve Lindqvist

*) Serie: 100 ID 11,7 - längd 608 - spjut 45,07 - 1500 ID 5.18,7.

kula 12,81 -

höjd 178 -

400

ffi

54,9 -

1966 1968 1959 1968 1956 1957 1969 1973 1972 1963 1970 1965 1958 1973 1967 1968 1958 1971 1966 1939 1973 1963 110

ID

Pargas Abo Abo Valkeakoski Vasa Pargas Pargas Pargas Nickby Pargas Abo Lovisa P argas Helsingfors Abo Riihimäki Pargas Karis Abo P argas Pargas Pargas *)

häck 15,8 - diskus 33,39 - stav 345

Stafett

4

X

100 m

4 x 400 m 4 x 800 m 4 x 1500 m 1000 m

(Bjarne Holmbom, Lars W Holmberg, 43,0 Roger Nybäck, Lars P Holmberg) (Mårten Malmlund, Ole Aberg, Bertel 3.29,8 Isaksson, Bjame Öhrnan) (Pentti Ljungqvist, Carl-Gustav Sundman, BertelIsaksson, BertelEngström) 8.06,9 (Rainer Vahtera, Carl Gustav Sundman, Bertel Isaksson, Bertel Engström 16.53,2 (Jolm-Gustav Karlsson, Lars Holmberg, Ole Aberg, Bertel Isaksson) 2 .03,5

Juniorer (åldersgräns 20 år) Nils Vennerström 60 m Nils Vennerström 100 m Pentti Ljungqvist 200 m Pentti Ljungqvist Ole Aberg Anders Högnäs 300 m Ole Aberg 400 m 800 m Johnny Gestranius Sture Ackren 1000 m Tage Öhman 1500 m Johnny Gestranius 3000 m Johnny Gestranius 5000 m Johnny Gestranius 75 m häck Olle Henrichson 110 m häck (9 1,4 cm) Rainer Vikström 110 m häck (106 cm) Rainer Vikström 200 ro häck Rainer Vikström 400 m häck Ole Aberg 1500 m hinder Lars-Erik Engström 3000 m hinder Lars-Erik Engström Längd Trygve Lindqvist Tresteg Leif Blomqvist Höjd Mårten Malmlund

7,2 11,7 11 ,3 23,5 23,5 37,2 51 ,8 1.56,3 2.40,8 2.40,8 4.03,1 9.07,6 16.41,0 11 ,0 15,1 16,0 26,3 56,6 4.44 ,5 19 .11 ,8 645 13,34 190

[100]

1970

Jyväskylä

1966

Pargas

1957

Grankulla

1957

Grankulla

1966

Pargas

1936 1937 1956 1956 1965 1965 1965 1968 1965 1968 1968 1968 1967 1953 1953 1953 1953 1965 1965 1966 1959 1964 1965

Kimito Ekenäs Pargas Marieha= Pargas Pargas Pargas Valkea.k oski Ekenii,s Helsingfors Ta=lerfors Pargas Abo Loirnaa Nyka~leby

Gamlakarleby Karis Lovisa Lovisa Karis Bjärnå Veroo Ekenäs


Stav Kula (5,4 kg) Kula (7,2 kg) Diskus (1,5 kg) Diskus (2 kg) Spjut (700 g) Spjut (800 g) Slägga (7,2 kg) 6-kamp lO-kamp

U rpo Sandholm Trygve Lindqvist Trygve Lindqvist Dick Karlsson Gunnar Mattsson Karl-Erik Lindholm Vihtori Konttinen Rafael Johansson Anders Högnäs Trygve Lindqvist

360 14 ,93 12,95 45,14 39,76 53,73 57,49 32,20 2711 p 5667 p

1954 1958 1959 1970 1956 1949 1939 1934 1963 1958

Pargas Abo Pargas Pargas Karis Pargas Pargas Pargas Pargas *) Esbo *)

*) (gamla tabellen) Serie: 100 m 11 ,7 - höjd 155 - kula (5,4 kg) 10,21 - längd 586 - spjut (700 g) 34,03 - 300 m 41,3. *) Serie: 100 m 12,0 - längd 630 - kula 12,22 - höjd 175 - 400 m 56,8 - 110 m häck 17,4 - diskus 29, 12 - stav 310 - spjut 46,35 - 1500 m 5.00,2.

Damer 60 m 100 m 400 m 800 m 80 m häck 100 m häck 200 m häck Längd Höjd Kula Diskus Spj ut S-kamp S-kamp

*) Serie: 80 m häck 14 ,6 - kula 8,29 *') Serie: 100 m häck 18,9 - kula 8,47 -

Flickor 60 m 100 m 300 m 400 m 600 m 800 m 80 m häck 100 m häck 200 m häck Längd Höjd K ula Diskus Spjut S-kamp

8,2 12,9 65,1 2.37,0 14,0 18,7 36,6 504 145 11 ,60 32,28 29,90 3032 p 2982 p

Anne Isberg Susanne Schmidt Susanne Schmidt Nina Schmidt Helen Schmidt Nina Schmidt Ann-Christine Laaksonen Susanne Schmidt Camilla Backman Tu ulikki Ahti Tuulikki Ahti Valborg Vennström Helen Schmidt Camilla Backman

1969 1973 1973 1971 1968 1971 1969 1973 1967 1958 1959 1958 1968 1970

Pargas Jakobstad Hangö Pargas Pargas Abo Pargas Karis Hangö Pargas Pargas Pargas Lovisa *) Fiskars **)

1969 1973 1972 1973 1973 1971 1971 1968 1971 1969 1973 1967 1958 1959 1958 1968

Pargas Jakobstad Lovisa Esbo Hangö Abo Pargas Pargas Abo Pargas Karis Hangö Pargas Pargas Pargas Lovisa *)

höjd 130 - längd 468 - 200 m 29,3. höjd 138 - längd 435 - 200 m 29,8.

Anne Isberg Susanne Schmidt Anne Isaksson Susanne Schmidt Susanne Schmidt Anne Isberg Nina Schmidt Helen Schmidt Nina Schmidt Ann-Christine Laaksonen Susanne Schmidt Carnilla Backman Tuulikki Ahti Tuulikki Ahti Valborg Vennström Helen Schmidt

8,2 12,9 46,6 46,6 65,1 1.51,2 2.37 ,0 14,0 18,7 36,6 504 145 11,60 32,28 29,90 3032 p

*) Serie: Se ovan.

[101]


FÖRENINGENS ALLA TIDERS FRIIDROTTS STATISTIK 31. 12. 1973 100m 10,6 11 ,0 11 ,0 11,1 11,3 11,3 11,3 11 ,4 11 ,4 11,4 11 ,4 11,4

Lars P Holmberg Lars W Holmberg Bjarne Holmbom Pentti Ljungqvist Nils Vennerström Ole Aberg R oger Nybäck Per-Erik Isaksson R ainer Vikström John-Gustav Karlsson Anders Högnäs Trygve Lindqvist

1966 1968 1968 1959 1937 1968 1970 1952 1953 1961 1965 1966

200m 22,3 23,0 23,1 23,1 23,1 23,5 23,7 23,8 23,8 23,9

Lars P Holmberg Roger Nybäck Pentti Ljungqvist Bjarne Holmbom Ole Aberg Lars VV Holmberg N ils Vennerström John-Gustav Karlsson Trygve Lindqvist J yrki J okinen

1968 1970 1959 1970 1969 1968 1938 1963 1963 1963

400 m 50,9 51,0 51,6 51,9 52,7 52,8 52,9 53,2 53,2 53,2

Pentti Ljungqvist Ole Aberg Christer Sundström Johnny Gestranius Mårten Malmlund Gunnar Grandell Bjarne Öhman Torger Baerland Bertel Isaksson Roger Nybäck

1959 1969 1969 1969 1968 1936 1969 1958 1965 1970

800m 1.56,3 1.58,0 1.58,0 1.58,5 1.58,7 1.58,9 2.00,2 2.00,3 2.01,7 2.01,7

Johnny Gestranius Bjarne Öhman Christ er Sundström Sture Ackren Bertel Isaksson Bertel E ngström Tor Karlsson Gunnar Grandell Carl-Gust av Sundman Pentti I.jungqvist

1968 1969 1972 1967 1957 1956 1970 1936 1958 1958

1500 In 4.00,0 4.00,3 4.03,1 4.04,2 4.05,8 4.06,3 4.09,9 4.13 ,2 4 .12,4 4 .14,2

Berte! E ngström Bertel Isaksson J ohnn y Gestrani ns Carl-Gustav Sundman Sture Ackren Bjarne Öhnlan Gösta Malmqvist I,ars-Erik E ngström Tage Öhman Christer Sundström

1956 1957 1968 1958 1965 1971 1922 1966 1969 1972

3000 m 8.49,6 8 .49,8

Berte! Isaksson Bertel E ngström

1957 1956

8 .51 ,6 8 .53,0 9.07 .6 9.10,0 9.11 ,8 9.12,0 9.14,6 9.19,6

Gösta Malmqvist Carl-Gustav Sundman Johnny Gestranius Sture Ackren Lars-Erik E ngström Åke Sjöblom Bjarne Öhman Kurt Lindholm

1919 1958 1968 1967 1966 1939 1973 1971

5000 m 14.47,8 15 .07,8 15.44 ,4 16 .16,6 16.27,0 16.39,4 16.41,0 16.45,4 16.56 ,5 17 .02 ,0

Veikko Kiili Carl-Gustav Sundman Bertel E n gström Bertel Isaksson Gösta Malmqvist Lauri Engström Johnny Gestranius Åke Sjöblom Gunnar Grandell Sture Ackren

1969 1958 1954 1957 1922 1940 1967 1940 1932 1967

10.000 m 35.47,4 35.59,0 37 .32,4 41.53,6

Christer Sundström Kari Andersson Tor Aren Björn Taxell

1973 1963 1972 1971

3000 m hinder 9.29,8 Carl-Gust av Sundman Bertel Engström 9 .50,2 Bjarne Öhman 10.04,0 10 .11 ,8 Lars-Erik E ngström 10.47,2 Jörn Söderholm 12.51 ,6 Almar Fagerström

1958 1958 1971 1966 1965 1960

110 m häck 15,8 Trygve Lindqvist Rainer Vikström 15,9 16,3 Bjarne Holmbom Dick Karlsson 16,7 Runar H agman 17,0 17, l Hans-Jörgen Sjöstedt Roger Nybäck 17,2 Guy Nordström 17,3 17,4 Per-Erik Isaksson Tage Öhman 17,4

1963 1954 1967 1973 1946 1945 1971 1966 1953 1968

200111 häck Bjarne Holmbom 25,9 Rainer Vikström 26,3 26,S R oger Nybäck Trygve Lindqvist 26,8 Dick Kar1ss011 29,2 Guy Kordström 30,1 Vielo P ihlaj a 35,6

1970 1953 1970 1963 1971 1965 1970

400 111 häck Ole Aberg 56,6 58,9 Pentti I.jungqvist 59 ,6 Rainer Vikström Tage Öhman 60,1 Kaj Sjöblom 60,2 60,5 Trygve Lindqvist 60,6 Bjarne Öhman Dick Karlsson 62,0

1965 1959 1953 1969 1939 1963 1969 1973

[102]


62,2 62,2

Längd 745 669 659 649 645 636 635 633 632 630 Inomhus 745 Medvind 774

Gunnar Grandell Lennart Grandell

1937 1937

Bjame Holmbom Per-Erik Isaksson Ole Aberg John-Gustav Karlsson Trygve Lindqvist Allan Männikkö Rafael Abrahamsson Mårten Malmlund U rpo Sandholm Birger Hägershand

1973 1952 1969 1965 1959 1946 1922 1972 1958 1939

Holm~m

1972

Bjame Holmbom

1973

3-steg 15 .19 13.61 13.47 13.37 13.34 13.33 13.33 13.27 13.18 13.02

Bjarne Holmbom Per-Erik Isaksson Runar Hagman Viljo Taken Leif Blomqvist Börje Sundell Trygve Lindqvist Allan Männikkö Ingmar Kronberg Göran Mellberg

1967 1952 1946 1945 1964 1938 1963 1946 1960 1937

Höjd 200 186 180 178 175 175 175 175 173 173 173

Mårten Malmlund Trygve Lindqvist Göran Mellberg Dick Karlsson Viljo Taken Ingmar Söderblom Bjame Holmbom Tage Mollgren Sven Lindholm Allan Männikkö Per-Erik Isaksson

1968 1963 1939 1972 1945 1954 1968 1971 1939 1939 1950

Stav 382 360 355 350 350 345 330 330 330 330 330

Urpo Sandholm Mårten Malmlund Rune Sjöblom Bjame Holmbom Tage Öhman Trygve Lindqvist Göran Mellberg Ingmar Kron berg Rolf Lundeli "Valter Stenius Lennart Forsell

1958 1967 1954 1970 1970 1963 1939 1961 1961 1964 1964

Bjame

Diskus 46.50 40 .94 39.76 38.87 38.06 37.76 37.28 37 .11 36.88 36.45

Olavi Sirkiä Aame Franzen Gunnar Mattsson Pentti J ernvall Urpo Sandholm Alf Rosenqvist Dick Karlsson Börje Eklund Viljo Taken Allan Karlsson

1966 1936 1956 1963 1958 1963 1971 1958 1946 1937

Spjut 57.49 57.03 56.38 55.28 54 .19 53.48 52.36 51.00 50.86 50.00

Vihtori Konttinen Rafael Johansson Eino Takkunen Viljo Taken Trygve Lindqvist Helge Lönnroth Runar Eriksson Tor-Birger Lindblom Leif Blomqvist Torsten 'Vahlsten

1939 1938 1962 1943 1959 1947 1951 1936 1970 1938

Slägga 41.40 40 .70 36.89 35.02 33.21 32.20 30.64 30.54 30.21 29 .90

Nils-Erik Isaksson Helge Lönnroth Gottfrid Lindholm Rafael Drugg Aarne Franzen Rafael Johansson Göran Karlsson Tor Stenmark Nils v'v"ahlsten Sakari Tanner

1973 1947 1933 1934 1937 1934 1971 1934 1934 1945

tO-kamp 6037

5747

5746

5617

5476

5061

5056

Kula 14 .73 14 .22 13.65 13.20 13.08 13.07 13.06 13.02 12.95 12.9 1

Göran Karlsson Aame Franzen Christer Nylund Rafael Johansson Viljo Taken Olavi Sirkiä Jarkko Vihanto Alf Rosenqvist Trygve Lindqvist Eino Takkunen

1971 1936 1971 1938 1943 1966 1972 1963 1959 1964

4960

4859

4775

[103]

Trygve Lindqvist 1963 (11 ,7608 12.81 17854,9 15,833.3934545.08 5.18,7) Roger Nybäck 1971 (11,3 609 10.68 160 53,5 17,2 34.36 320 42 .74 5.02,3) Mårten Malmlund 1968 (11,8 603 11.20 190 52,7 20,1 32.20 350 33.75 4.49,0) Dick Karlsson 1971 (11,6 559 10.84 170 55,5 17,3 36.10 310 41.70 4.55,9) Per-Erik Isaksson 1952 (11,4 600 10.74 153 17,8 31.14 270 45.37 4.47,0) 1970 Leif Blomqvist (12,3 546 10.02 155 56,2 18,0 30.08 290 50.86 5.02,03) Urpo Sandholm 1956 (12,0 586 10.94 150 58,5 18,7 34 .97 350 42 .10 5.45,6) Viljo Taken 1945 (13,4 600 12.35 170 61 ,2 20,3 33.90 300 45 .7 1 5.14,3) Rafael Abrahamsson 1921 (12,25859.43 16457,8 17,4 (91 ,4) 27.60295 44 .285.48,4) 1945 Allan Männikkö (12,5 603 10.58 165 59,8 20,1 30.28 270 41.795.16,4)


DAMER 100 m 12,9 13,4 13,5 13,5 13,7 14 .0 14 ,0 14,0 14, l 14, l

SUSanIle Schmidt Anne Isberg Camilla Backman Helen Schmidt Ann-Christine Laaksonen D isa Blomqvist Gun Isberg Mne Isaksson Maj-Britt E riksson ina Schmidt

1973 1969 1967 1967 1970 1961 1969 1972 1965 1968

200 ni 28,7 29,3 29,4 29,8 30,3 30,4 30,5 30,6 30,8 32,2

Anne Isberg H elen Schmidt Camilla Backman Mn-Christine Laaksonen Anne Isaksson Nina Schmidt Gun Isberg Susanne Schmidt Margot Höglund Lena Tuomi

400 In 69,8 70,2 71 ,6 72,0 72,3 74 ,0 77 ,4

Anne I sberg Nina Schmidt Helen Schmidt Carrlilla Backman Kerstin Grandell Susanne Schmidt Gun Hellen

1970 1971 1973 1969 1972 1971 1969

800m 2.37 ,0 2.37 ,3 2.42,3 2 .42,8 3.00,5 3.03 ,1 3.03,1 3.03,1

Nina Schmidt Mne Isberg Susanne Schmidt Ramona Söderblom H elen Schmidt Camilla Backman Gun H ellen Kerstin Grandell

1971 1971 1973 1973 1973 1969 1969 1971

100 m häck 18,7 Nina Schmidt 18,9 Camilla Backman 19,9 Ann-Catherine Laaksonen Anne Isberg 2 1,3 21 ,6 Gun I sberg

1970 1968 1969 1969 1971 1970 1969 1971 1970 1963

1971 1970 1969 1971 1969

200 m häck 36,6 Ann-Christine Laaksonen 38,0 Mne Isberg Gun Isberg 39,1 40,8 Kerstin Grandell 41,0 Anna Vilen

1969 1969 1969 1970 1969

Längd 504 491 477 473 459 438 433 430 430 430

1973 1968 1972 1967 1969 1960 1969 1959 1962 1964

Susanne Schmidt H elen Schmidt Anne Isaksson Camilla Backman Ann-Christine Laaksonen Maj-Britt Johansson Anne Isberg Disa Blomqvist Ina Hellström Ann-Christine Karlsson

H öid 145 140 135 135 135 135 135 135 135 134

Camilla Backman Ina Hellström Solveig J oclsson I n ger Möller E lisabeth Möller Ann-Christine Karlsson E lvi K1emets .Iume I saksson Kerstin Grandell Ann-Christine Laaksonen

1967 1964 1959 1961 1961 1963 1965 1972 1972 1969

Kula 11 ,60 9,53 9,49 9,20 8,89 8,82 8,81 8,70 8,22 8,20

Tuulikki Ahti Ina Hellström Kerstin Lindqvist Camilla Backman Kristina Lj ungqvist Valborg Velillström Birgitta Björklund Helen Schmidt Sinikka Mäenpää Lena Tuomi

1958 1964 1968 1965 1959 1958 1956 1959 1956 1962

D isku s 32,28 30.28 29,90 26,69 26,25 23 ,62 23,51 23,44 22,92 19,46

Tuulikki Ahti Ina Hellström Elvi Klemets Kerstin Lindqvist L ena Tuomi Ann-Christine Laaksonen H elen Schmidt Valborg Vel1l1ström Camilla Backman N ina Schmidt

1959 1959 1965 1967 1963 1972 1969 1958 1970 1970

Sp ju t 29,90 29,1 6 28,81 27,27 27,06 26,22 25 ,38 19,98 18 ,60 16,60 16,54

Valborg Vennström Kerstin Lindqvist Kristina Ljungqvist Ina Hellström L ena Tuomi Gunilla Nilsdorff H elen Schmidt Nina Schmidt Ann-Christine Laaksonen Susanne Schmidt Anne Isaksson

1958 1968 1958 1958 1968 1972 1968 1970 1972 1973 1972

Helen Sclnnidt (14,6 829 130 468 29,3) Camilla Backman (14 ,8 831 135 458 29,7) Mn-Christine Laaksonen (16,8 651 134 452 29,8) Nina Schmidt (16,3 723 123 369 30,4) SUSanIle Schmidt (16,0 652 120 399 30,6) Mne Isberg (16,0 556 120 402 29,5) Anne Isaksson (16,6 530 120 445 30,3) Kerstin Lindqvist (17,8 845 125 372 34,2) Lena Tuomi (16,2 712 115 389 32,2)

1968

S-kamp 3032

3024 2871 2366 2357 2341 2334 2241 2199

[104]

1968 1969 1970 1971 1970 1971 1963 1963

Profile for Pargas IF

PIF pa frammarsch 1974 del 1  

Pargas Idrottsforening pa frammarsch 1974

PIF pa frammarsch 1974 del 1  

Pargas Idrottsforening pa frammarsch 1974

Profile for piffen
Advertisement