Piezo Nieuwsbrief 2014 04

Page 1

2014-04


Bij Piëzo werken we met de PiëzoMethodiek, een stappenplan dat we inzetten bij de ondersteuning van de deelnemers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die te maken hebben met hun talent. De methodiek bestaat uit 4 fases of stappen, die in deze pijl te zien zijn.

De verhalen in de PiëzoNieuws passen (bijna allemaal) bij een van de fases uit de PiëzoMethodiek. De verhalen hebben het gekleurde cijfer in de titel gekregen dat bij die stap hoort. Algemene verhalen hebben geen cijfer.

Colofon Eindredactie Mirjam van Bijnen Uitvoerende redactie en interviews Elène Klaren Art direction en vormgeving Henk Leentfaar Stagiaire Sarah Abd El-Aal Aan iedereen die artikeltjes, foto's en ideeën heeft aangedragen, hartelijk dank!

In dit nummer Met de PiëzoNieuws die voor u ligt kijkt u terug op de zomer en vooruit naar het komende seizoen. Er is veel gebeurd tijdens de vakantie, en er staat nog veel meer te gebeuren in de komende maanden! U leest het allemaal in deze gloednieuwe editie van de PiëzoNieuws!

Redactieadres PiëzoNieuws elene@stichtingpiezo.nl Internet: http://www.stichtingpiezo.nl/piezo nieuws/piezonieuws.html foto's, tenzij anders vermeld, henk leentfaar

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

2


Kippenvel…. Toen ik op vrijdagmiddag 1 0 oktober jl. in de auto PiëzoCentrum Palenstein - vermoeid maar voldaan achter me liet na afloop van het PiëzoMethodiek-symposium, dat onze mensen daar op sublieme wijze hadden georganiseerd, kreeg ik kippenvel van blijdschap. Wat een geweldige middag had ik mee mogen maken! Afwezigen hadden echt, echt iets gemist!

Laat ik even met u terugkijken….. Onze mensen – directie, staf, vrijwilligers en deelnemers – hebben heel veel energie in de voorbereiding van het eerste PiëzoMethodiek-symposium gestoken. Een symposium, dat moest gaan gelden als ‘opstapje’ naar een groot PiëzoMethodiek-congres in 201 5. En ik verzeker u: het was een in vele opzichten geslaagd opstapje! Meer dan 1 00 aanwezigen, waaronder velen van samenwerkingsorganisaties in en buiten Zoetermeer hebben een middag het Piëzo-gevoel in optima forma kunnen ervaren. En velen staken na afloop hun waardering bepaald niet onder stoelen en banken. Onze organisatie is erin geslaagd om (ook) in deze bijeenkomst de PiëzoMethodiek ‘handen en voeten te geven’. Deelnemers, vrijwilligers en stafleden kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Dat Piëzo dat daadwerkelijk waarmaakt, werd deze middag overtuigend getoond. Zo was Lavinia Gorissen de dagvoorzitter, een functie waarover zij zo vaak had gedroomd en die zij nu kon waarmaken. En hoe! Grote complimenten verdient Lavinia! En daar was Jocelyn, zij had de leiding bij de organisatie en uitvoering van dit symposium en bewees over welke talenten zij beschikt! En dan al die anderen, die ik hier onmogelijk allemaal bij naam kan noemen! Samen hebben jullie een super-prestatie geleverd! Jullie hebben allemaal ‘een stukje van de puzzel’ voor je rekening genomen; elk stukje – klein of groot - is daarbij waardevol en onmisbaar! Eigenlijk was PiëzoCentrum Palenstein (PCP) te klein voor dit symposium, maar met passen en meten en met medewerking van andere in PCP ondergebrachte organisaties, lukte het prima. Na een welkomstwoord van Lavinia en de officiële opening door ondergetekende leverde wethouder Isabelle Vugs een sterke inhoudelijke bijdrage door de decentralisatie van de zorg van het rijk naar de gemeente op drie niveaus te benaderen: landelijk, gemeentelijk en op het niveau van de maatschappelijke organisaties. Zij gaf onder meer aan, dat de gemeente Zoetermeer al heel ver is gevorderd met de voorbereidingen en ‘op schema’ ligt. Verder onderstreepte ze het belang van de maatschappelijke organisaties en prees de werkwijze van Piëzo en de successen, die deze aanpak in Zoetermeer, maar ook daarbuiten weet te realiseren. Een heel mooi compliment van deze wethouder voor allen binnen onze organisatie.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

3


Ondergetekende had vervolgens ‘de opdracht’ om in 5 minuten de Piëzo-methodiek nader toe te lichten. Ik heb daarbij benadrukt, dat de methodiek geen ‘kunstje’ is, maar een andere manier van denken en handelen. Ik ben daarbij ook ingegaan op de flexibiliteit van de methodiek. Het ’schema op papier met de 4 fasen’ is belangrijk om uit te leggen waarop het handelen binnen onze organisatie is gebaseerd, maar in de praktijk is er sprake van een heel flexibel geheel op basis van behoeften en talentontwikkeling, waarmee niet alleen vele, min of meer kwetsbare medeburgers hun voordeel doen, maar ook de honderden vrijwilligers. Ik had de indruk in mijn opdracht redelijk geslaagd te zijn. Tijdens een korte pauze met hapjes en drankjes van talentvolle keukenprinsen en – prinsessen kon ook worden genoten van de danskunsten van enkele talentvolle Piëzo-deelnemers en van speciale Marokkaanse muntthee. Ook een talent om die te kunnen maken. De aanwezigen verdeelden zich vervolgens in 2 rondes over workshops, waarin uiteenlopende aspecten van de PiëzoMethodiek werden besproken. Bij de presentatie in enkele workshops waren ook vertegenwoordigers betrokken van organisaties buiten Zoetermeer, die al besloten hebben met de PiëzoMethodiek te gaan werken. Het waren levendige workshops, waarin sprake was van veel open dialoog met een grote betrokkenheid van alle aanwezigen. Tijdens het afsluitende plenaire deel kreeg John Kersten, Tweede Kamerlid, het woord. Deze zelfbenoemde ‘Piëzo-ambassadeur’ bracht indrukwekkend onder woorden uit welk sociaalmaatschappelijk hout hij is gesneden en dat hij heel erg veel waardering heeft voor Piëzo en de PiëzoMethodiek. Fijn deze steun vanuit het Nederlandse parlement! Piëzo-directeur Mirjam van Bijnen kreeg aansluitend de gelegenheid om op haar geheel eigen, betrokken wijze naar voren te brengen hoe trots zij is op ‘haar’ Piëzo! Andersom lieten de vele aanwezigen met een luid applaus blijken hoe veel waardering er is voor de inzet van de Piëzo-directeur. Helemaal aan het eind werd aan de hand van een 8-tal kernwoorden (uit de zaal nog met enkele aangevuld) het eerste Piëzo-symposium ‘samengevat’. Mijn conclusie: het was een zeer geslaagd symposium! Ik weet het, dit is een heel enthousiast voorwoord! Voor wie er niet bij was, wellicht een ietsje ‘te’. Ik zou zeggen: zorg ervoor er de volgende keer zelf bij te zijn om hetzelfde te ervaren als ik en met mij vele anderen! Ons eerste symposium smaakt – zoals John Kersten verwoordde – ‘naar meer’. Dat ‘meer’ gaat er beslist komen! NB: deze aflevering van Piëzo-nieuws bevat weer veel interessants. Ik wens u veel leesplezier! Roel Pots, voorzitter. foto's van het symposium

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

4


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

5


Het is alweer oktober. Sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief zijn er veel mooie nieuwe ontwikkelingen en kansen op ons pad gekomen. Een PiëzoMethodiek-pad dat steeds breder en breder wordt en door meer en meer organisaties wordt omarmd. Zo ontvingen we op 26 juni uit handen van onze Koning en Hare Majesteit de Koningin het Groeicertificaat voor onze deelname aan het Groeiprogramma en de bereikte resultaten. Een teken dat er veel waardering is en dat we op de goede weg zijn. Onze voorzitter gaf in de vorige nieuwsbrief al een voorzet over de wijze waarop in Groningen is gesproken over onze werkwijze en hoe mooi het zou zijn als Groningen zich voegt bij de organisaties die op dit moment aan het werk zijn volgens de PiëzoMethodiek of dit zeer binnenkort willen gaan starten. Naast Bibliotheek Oostland en Welzijn Rijswijk is inmiddels ook in Leiden en Amsterdam gestart met het uitdragen van en werken volgens de Methodiek. Organisaties uit onder andere Apeldoorn, Lelystad, gemeente Westland, Den Haag en ons eigen Zoetermeer hebben aangegeven graag te willen gaan werken volgens onze gefaseerde aanpak. Een aantal van hen zijn al meerdere keren op bezoek geweest in Zoetermeer. Dit zou een uitbreiding kunnen betekenen van 22 locaties die actief aan de slag zijn met de PiëzoMethodiek!

presentatie gegeven tijdens het landelijke congres 'Het Begint met Taal' in Zeist, mede verzorgd door 3 vrijwilligers van Piëzo. We ontvangen veel verzoeken voor een werkbezoek of een oriënterend gesprek. Zo is in juni Movisie met een afvaardiging op bezoek geweest bij Piëzo. Movisie is een landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Zij hebben meegekeken bij ons project bij WoonZorgCentrum Buytenhage en hebben na een rondleiding gekregen te hebben in de Moestuin samen met een vrijwilliger gekookt. Binnenkort vindt er een tussenevaluatie plaats met het OranjeFonds over de voortgang van het Groeiprogramma. Mirjam van Bijnen Marieke van Bijnen Janita Volders

Naar aanleiding van vragen die vanuit die organisaties zijn gekomen met betrekking tot onder andere intakes, begeleiding van vrijwilligers en het PiëzoMethodiek-systeem zijn trainingen, workshops en presentaties gegeven. Een aantal medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van Piëzo hebben deelgenomen aan een Train-de-trainer PiëzoMethodiek-training in juni en juli. Die mensen zetten zich nu actief in om de organisatie van trainingen te ondersteunen bij andere organisaties, zowel vanuit Zoetermeer als op locatie. Zo zijn er trainingen gegeven bij bibliotheek Oostland en Welzijn Rijswijk, is een afvaardiging op bezoek geweest in Amsterdam, zijn workshops verzorgd op het Festival van het Leren en is een succesvolle Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

6


Š Oranje Fonds foto Bart Homburg

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

7


Femke Boerkamp en Wiam Rida hebben de Train de Trainer-cursus over de PiëzoMethodiek gevolgd. Femke Boerkamp is ons allen wel bekend als sociaal-cultureel werker van PiëzoCentrum Meerzicht. Wiam Rida kennen we niet allemaal, dus:

Wiam, kun je iets vertellen over jezelf?

Ik kwam op mijn 40e naar Nederland. Ik bleef eerst thuis met de kinderen, dus toen schoot het allemaal niet op met mensen leren kennen, taal enzovoort. Ik ben bij Piëzo terechtgekomen via een vriendin, zij had hulp nodig bij naailes. Ik was eerst wel bang, bijvoorbeeld om taalfouten te maken. Maar ik heb me daar overheen gezet, ik was nou eenmaal in een nieuw land met een nieuwe taal. Fouten maken is dan helemaal geen schande. Later heb ik in alle PiëzoCentra de naailessen opgezet. Ik heb vier jaar bij Piëzo gewerkt en daarna ben ik weer als vrijwilliger teruggekomen. Ik doe ook mee aan de leeslessen. Mijn Nederlandse taal is door het werken bij Piëzo veel verbeterd, ik kan nu alles zelf.

Wat is deze "Train de Trainer"-cursus?

De PiëzoMethodiek is een mooie methode waar ook andere organisaties mee willen (gaan) werken, dit wordt mogelijk gemaakt door het OranjeFonds Groeiprogramma. Deze organisaties weten nog niet precies hoe de Methodiek werkt. Daarom gaan er mensen naartoe om ze dat uit te leggen. Zij zijn dus een soort trainers. Deze mensen moeten goed weten hoe de PiëzoMethodiek werkt en ze moeten ook goed kunnen uitleggen. Dat leren ze in deze cursus, de trainers worden dus getraind: Train de Trainer. De cursus is gegeven door Joost Spithoven en Marieke van Bijnen in PiëzoCentrum Oosterheem en duurde drie dagdelen. De groep die nu is opgeleid in deze cursus gaat nu ervaring opdoen met het geven van trainingen. Zij moeten ook andere, nieuwe trainers binnen Piëzo

gaan opleiden.

Wat kun je ermee?

In de Train de Trainer-cursus worden Piëzo'ers dus getraind om aan andere organisaties goed uit te leggen wat de PiëzoMethodiek is en hoe ze ermee kunnen werken. Organisaties die er behoefte aan hebben, kunnen aan Piëzo vragen om een PiëzoMethodiek-training te krijgen. De trainers gaan erheen, en ze leggen uit wat de PiëzoMethodiek precies is en hoe de organisaties ermee kunnen werken. Femke: "We vertellen wat de PiëzoMethodiek is en gaan er dan mee aan de slag. Maar ook binnen Piëzo Zoetermeer kunnen we de training gebruiken, om de PiëzoMethodiek extra duidelijk te maken."

Femke: per partner waar we de uitleg gaan geven kijken we hoe we dat gaan doen, zodat we trainingen "op maat" kunnen geven. Wiam heeft dat al een keer gedaan! Ze was in bibliotheek Oostland in Pijnacker, samen met Marieke." Wiam: "Dat ging goed. Van tevoren zei ik tegen Marieke: 'wat doe je me aan! Daar sta ik dan voor een groep mensen!' Maar ze zei dat ik het gewoon zou kunnen. Ik heb wel eerst met Marieke een gesprek gehad, we hebben goed voorbereid hoe we het gingen doen. Het liep uiteindelijk heel soepel! Ik heb het lachend gedaan, het was heel leuk en een heel goede ervaring!

Is wat jullie hebben geleerd ook voor andere dingen bruikbaar?

Femke: "Ja, we willen ook kijken hoe we op andere evenementen over de PiëzoMethodiek kunnen vertellen. We gaan bijvoorbeeld naar het Festival van het Leren. Dat is een kennisbijeenkomst over ontmoetingen in de buurt. We willen zoveel mogelijk overal vertellen over de PiëzoMethodiek en anderen enthousiast maken. Dat is een vorm van promotie."

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

8


Hoe vonden jullie deze Train de trainercursus? Wiam: "Ik vond het mooi om te merken dat Joost het makkelijk voor ons maakte. Van tevoren dacht ik: dat wordt heel moeilijk! Maar dankzij Joost viel het erg mee." Femke: "Wat ik zo leuk vond: er deden heel veel verschillende mensen aan mee! Mensen van de energyparties, en ook collega's die al werken met de PiëzoMethodiek, deelnemers uit verschillende fases van de PiëzoMethodiek of die al klaar waren zaten nu in onze groep, er waren medewerkers van Piëzo, taalvrijwilligers, echt heel verschillend. Dat had ik niet verwacht. Er waren ongeveer 1 9 mensen, een heel gevarieerde groep." Wiam: "We leerden hoe je het beste dingen aan mensen uit kunt leggen, bijvoorbeeld door ze echt te betrekken bij je verhaal, door contact te leggen, door ze aan te kijken, vragen te stellen… En vooral door niet te saai te worden, door te lang achter elkaar alleen maar te praten." Femke: "Je leert ook om je eigen talent te benoemen en dat dan te gebruiken voor je training." Wiam: "Als je het op de manier doet voel je je

zeker. Want voor een hele groep mensen staan is echt spannend." Femke: "We kregen nóg een leuke makkelijke tip om je iets zekerder te voelen, en dat is: een klein beetje op je tenen gaan staan!" Wiam: "Je leert hoe je de mensen naar je toe kan trekken, zo dat ze naar je willen luisteren. Je leert in de cursus ook hoe je je eigen ervaring kunt gebruiken. Ik ben natuurlijk zelf deelnemer geweest aan de PiëzoMethodiek. Die ervaring is belangrijk en kan ik goed gebruiken als ik een training geef. Zo'n training is geen saaie les, het is leuk!" Femke: "Wiam en ik moesten op een gegeven moment oefenen voor het presenteren. Toen kwam ook naar voren wat onze verschillende rollen zijn: Wiam is heel behulpzaam en verzorgend, en ik ben meer dominant in de zin dat ik de leiding wil hebben. Dat hebben we goed op elkaar kunnen afstemmen en zo versterkten we elkaar."

Was het een leuke cursus?

Femke: "Ja het was leuk, Van tevoren dacht ik: 'Nou ja zeg, ik weet toch wel wat Piëzo is, daarvoor hoef ik niet naar een cursus. Nu weet ik dat ik inderdaad weet wat Piëzo is, en ik kan het nu ook

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

9


eens op een andere manier uitleggen. Dat is winst." Wiam: "Ik vond het grappig en geruststellend om te leren dat je jezelf kunt helpen door slim te zijn en na te denken. Als je iets vergeet, is dat echt helemaal niet erg. JIJ weet wat je komt vertellen maar de anderen niet. ZIJ weten niet dat je iets bent vergeten! Je kunt goed controleren of je boodschap is overgekomen door met de mensen in gesprek te gaan, door in contact te reden met de mensen." Femke: "Soms merk ik ook wel dat zelfs binnen Piëzo de PiëzoMethodiek niet altijd even duidelijk is voor iedereen. Daarom is het belangrijk om ook binnen onze eigen organisatie er bekendheid aan te blijven geven. Ik zou deze cursus dus aan iedereen binnen Piëzo aanraden!" Samen: "we hebben ook heel veel gelachen!"

Piëzo is een sociaal-maatschappelijke organisatie met als belangrijkste doel dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Mensen krijgen met behulp van de PiëzoMethodiek de kans zichzelf te ontwikkelen, binnen en buiten de deuren van Piëzo. Naast de deelnemers en de vrijwilligers is er ook een groep stagiaires actief binnen Piëzo. Deze stagiaires komen van verschillende opleidingen en komen met verschillende opdrachten binnen bij Piëzo. Wat zij gemeen hebben is dat zij zichzelf willen ontwikkelen, als persoon en als toekomstig beroepskracht. Hoe deze ontwikkeling verloopt hangt af van de behoefte van de stagiaire. Op dit moment lopen er vanuit veel verschillende opleidingen stagiaires bij Piëzo. Zo zijn er het hele jaar door verschillende maatschappelijke stagiaires (MaS) actief, vanuit de middelbare scholen in Zoetermeer. Deze stagiaires assisteren in de PiëzoCentra. Zij lopen mee met gastvrouwen, baliemedewerkers en tijdens de activiteiten. Vanuit het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) lopen er stagiaires mee in de PiëzoCentra. Piëzo werkt samen met het ID-college en kan daardoor een aantal mensen per jaar deel laten nemen aan een MBO1 (AKA) opleiding. Iedereen die deze opleiding volgt moet 1 8 uur in de week stage lopen. Deze stage kan bij Piëzo worden gedaan. De stagiaires worden opgeleid tot assistent van het PiëzoCentrum en zijn op alle gebieden inzetbaar. Vanuit het MBO 2, 3 en 4 zijn voornamelijk de sociale opleidingen vertegenwoordigd. Vooral vanuit de opleiding ‘sociaal maatschappelijke dienstverlening’ en ‘sociaal cultureel werk’ melden veel stagiaires zich aan. Tijdens deze opleiding leren stagiaires hoe ze met verschillende doelgroepen om moeten gaan, hoe je een hulpvraag in kaart brengt, hoe je activiteiten

organiseert en hoe je sociale vaardigheden kan toepassen. Vanuit het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en universiteiten komen ook stagiaires bij Piëzo. Opleidingen waar stagiaires vandaan komen zijn bijvoorbeeld ‘Culturele en Maatschappelijke Vorming’, ‘Facility Management’ of ‘Bestuurskunde en Overheidsmanagement’. Deze stagiaires voeren vaak opdrachten uit binnen Piëzo. Zij kunnen bijvoorbeeld een project opzetten of een onderzoek doen voor Piëzo. Om ook eens de schijnwerper op onze onmisbare stagiaires te zetten hebben we in deze jaargang van de PiëzoNieuws een serie voor u: De PiëzoStagiaire. In elke editie van dit seizoen kunt u een kort interview met een stagiaire lezen dat is gehouden door onze eigen PiëzoNieuwsStagiaire Sarah Abd El-Aal. Uit ieder PiëzoCentrum zal een stagiaire aan het woord komen. Een interview met een stagiaire door een stagiaire dus!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

foto van onbekend talent

10


Leeftijd: 24 Studie: Facility Management Stage plek: PiëzoCentrum Meerzicht

Hoe lang werk je al bij Piëzo?

Sinds februari loop ik stage bij stichting Piëzo. Het is mijn afstudeerproject. Ik had via mijn moeder over Piëzo gehoord.

Wat houdt je studie precies in?

In facility management ben je vooral aan het organiseren. Je zorgt voor processen en gebouwen, maar je moet ook de menselijke kant leren kennen. Zo krijgen we ook psychologie en ontslagrecht, zodat we leren omgaan met werknemers. Er komen soms acteurs naar school, die een werknemer spelen die iets fout heeft gedaan en als je hem er op aan spreekt heel boos wordt. Zo worden we het getraind om met dit soort situaties om te gaan.

Wat voor werk kun je doen met deze studie?

Je kan Facility Manager worden van een bedrijf of een hotel, maar je kan ook makelaar worden.

Wat doe je precies voor Piëzo?

Ik houd me bezig met het management. De gemeente wil bijvoorbeeld meer beheertaken overdragen aan Piëzo zelf, zoals de schoonmaak van het gebouw. Ik spreek dan met de gemeente hierover. Ook bel ik andere vrijwilligersorganisaties om te kijken hoe zij dit regelen. Maar soms help ik ook mensen die gewoon langskomen, bijvoorbeeld met hun CV.

Wat vind je leuk aan het werk bij Piëzo?

De gezelligheid en de collega’s. Ze hebben heel veel passie en daar krijg je energie van. Maar ook het maatschappelijke aspect. Mensen helpen is heel leuk. Het heeft mij betrokkener gemaakt. Het idee van stereotypes viel bij mij weg. Ik heb bijvoorbeeld ook geholpen met fietslessen, en dat zijn mensen van in de veertig, die vaak gewoon bang zijn van de fiets. Pas geleden zag ik een van die leerlingen voorbij fietsen. Ze zwaaide heel voorzichtig naar mij terwijl ze fietste. Dat was heel leuk.

Wat zijn je toekomstplannen?

Ik ga waarschijnlijk Facility Management doen, maar ik ben ook bezig met mijn eigen stichting: Sowieso Zomerkamp, voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Als dat groot wordt, ga ik misschien alleen daarmee verder.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

11


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

12


doen. Ik krijg er meer inzicht van.

Wie ben je?

Ik ben Hennie Samuels, ik woon al 21 jaar in Zoetermeer, ik ben getrouwd met Rob en heb twee grote zonen, één van 33 en één van 24. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Hoor je niet nog een restje van het accent? Ik ben NederlandsIndisch en als ik met familie praat, praat ik ook weer anders. In Brabant werkte ik bij ABN AMRO, ik verhuisde naar Zoetermeer en heb toen bij de bank in Leiden gewerkt. De collega's in Brabant vonden het maar gevaarlijk dat ik naar de Randstad verhuisde… Ik heb 26 jaar bij de bank gewerkt, Ik was uiteindelijk managementassistente. De bank veranderde, ik paste er niet meer zo goed. Ik ben er weggegaan en heb er geen spijt van.

Hoe ben je bij Piëzo terecht gekomen? Na een paar maanden zonder werk las ik in de krant over Piëzo. Dat leek me wel wat. Ik heb gebeld met Evelyn. Zoals altijd enthousiast zei zij meteen: "kun je vanmiddag al langskomen?"

Wat doe je bij Piëzo?

Evelyn en ik hadden een uitermate leuk gesprek. Na een paar dagen was er training voor taalvrijwilligers onder leiding van Evelyn. Het leek me heel leuk, maar in het begin wilde ik graag gekoppeld worden aan iemand, zodat ik niet alleen voor de groep zou staan. Dus ik ben bij Ted Recca gezet. Dat ging heel leuk. Op een gegeven moment werd de groep groter, en viel eigenlijk in tweeën uiteen. Oudere vrouwen die vooral kwamen kletsen en woorden leren, en jongere vrouwen die wel wat meer wilden. We kwamen tot de conclusie dat we de groep beter konden splitsen en zo kreeg ik een eigen groepje. Zo ben ik gestart. Ik geef les op dinsdag en woensdag. Inmiddels doe ik het nu anderhalf jaar. Ik geef les in Palenstein. In mijn groep zitten vrouwen die (nog) niet werken, maar wel kinderen op te voeden hebben. Ik gebruik mijn energie om de deelnmers iets te leren maar ik leer ook van ze, en ze geven mij hun energie ook weer terug. Ik ben blij dat ik dit kan

Naast het werk voor Piëzo ben ik elke maandagochtend in verpleeghuis Vivaldi, daar breng en haal ik de mensen naar een activiteit: klassieke muziek. De mensen zitten bijna allemaal in een rolstoel. Er zijn mensen van de gesloten afdeling en mensen die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad.

Kun je iets meer vertellen over de "Zomer vol taal"?

Zes weken lang heb ik de zomerschool gedaan. Elke week was het weer een verrassing hoeveel “leerlingen” er zouden komen. Ik heb zelf een damesgroep en voor mij was het een nieuwe uitdaging om ook de heren geïnteresseerd te krijgen. De groep was van verschillende leeftijden. Allemaal waren ze ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Aan het einde van de les werd ik ook altijd bedankt voor de leuke les! En hier doe je het dan ook voor.

Wat vind je van Piëzo?

Ik vind Piëzo een goede organisatie. Ik zou als taalvrijwilliger pleiten voor iets meer structuur en lesmateriaal. Ook fijn van het werken bij Piëzo is dat er iemand anders komt als ik een keer niet kan of ziek ben – dat ik niet zelf op zoek hoef naar een vervanger. Invallen doe ik zelf ook wel als ik kan. Ik vind het zo leuk om te doen, ik "mag" het van mezelf!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

13


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

14


Op 1 september zijn we gestart met een PiëzoSteunpunt in Seghwaert in de wijkpost, dus hierbij laat ik jullie met veel plezier de eerste bijdrage lezen voor PiëzoNieuws van het PiëzoSteunpunt Seghwaert. Het PiëzoSteunpunt Seghwaert is een laagdrempelig informatie –en ontmoetingspunt in de wijk Seghwaert. Het is een plek waar mensen uit de wijk naartoe kunnen komen voor een vraag, een kort gesprek of een activiteit. Het PiëzoSteunpunt sluit aan op de werkwijze van de PiëzoMethodiek en biedt ruimte voor fase 0 (activering/achter de voordeur), fase 1 (activiteiten) en fase 2 (lerend vrijwilligerswerk). Hierdoor dient dit steunpunt voor het eerste contact met bewoners uit de wijk Seghwaert, de eerste ontmoeting, toeleiding naar een PiëzoCentrum of een gewenste activiteit in het Steunpunt of op een andere plek in de wijk. Hierbij wordt actief samengewerkt met de wijkregisseur, medewerkers van de wijkpost en andere netwerkpartners in de wijk. Op dit moment vinden er activiteiten in het Steunpunt en in de wijk plaats die wijkbewoners de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Zo wordt er op meerdere ochtenden Nederlandse taalondersteuning geboden en worden er restaurantavonden in de wijk georganiseerd. De restaurantavonden worden mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer en zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband van (zorg)organisaties. Ze worden verzorgd door een professionele kok die gezonde maaltijden kookt met ingrediënten uit Zoetermeer en omgeving. De eerste avond op 1 8 september was een culinair succes en ook de tweede avond, waar we ruim 35 mensen mochten begroeten, was een gezellig samenzijn. Tijdens deze avond zijn in de maaltijd peren verwerkt die zijn geplukt in de perenboomgaard in Seghwaert.

bewonersinitiatief 'Het Hof van Seghwaert', werd op zaterdag 27 september met ruim 1 40 plukkers zeer goed bezocht. PiëzoSteunpunt Seghwaert is dagelijks te bereiken op telefoonnummer: 06-5521 7956. Op maandag-, woensdag en vrijdagochtend kunt u bij ons binnenlopen tussen 8.30- 1 2.00 uur. Op de andere momenten- dagelijks van 8.30 tot 1 6.00 uur) kunt u uw vraag stellen aan de medewerkers van de wijkpost. We hopen u snel een keer te zien in Seghwaert! Janita Volders, Projectcoördinator PiëzoSteunpunt Seghwaert Aanmelden restaurantavonden Als u wilt komen eten en buurtgenoten wilt ontmoeten tijdens de restaurantavonden in uw wijk Seghwaert, dan kunt u zich aanmelden via de website ‘ik kom eten’. www.ikkometen.nl of bellen naar de wijkpost of binnen lopen bij het PiëzoSteunpunt in wijkpost Noordhove-Seghwaert, adres: Roggeakker 1 94, 2723 VR in Zoetermeer, 079-346 9005 Locatie restaurantavond: Dagactiviteitencentrum De Aspergeakker (Aspergeakker 31 , 2723 XA Zoetermeer). Data: 6 november en 1 1 december 201 4. Tijd: 1 7.00 - 1 9.00 uur Kosten: €5,- of €3,50 op vertoon van Zoetermeerpas. Ter plekke te voldoen.

Deze perenpluk,

georganiseerd door Stichting Piëzo in samenwerking met actieve wijkbewoners van Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

foto Janita Volders

15


foto Gerard Warmerdam Op zaterdag 27 september is De Spil in de wijk Driemanspolder onder grote belangstelling door wethouder MariĂŤtte van Leeuwen geopend. In het gebouw, dat de rol krijgt van wijkservicecentrum, hebben Gemiva-SVG Groep, Budoschool Kai Sei en PiĂŤzo hun intrek genomen. Het doel van de samenwerking van deze partijen is om de inwoners van Driemanspolder een plek te kunnen bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen sporten en zich ontwikkelen. Na de officiĂŤle opening werden rondleidingen door het gebouw gehouden om mensen kennis te laten maken met alle activiteiten. Wijkbewoners gaven aan heel blij te zijn met dit nieuwe centrum in hun wijk en zij boden meteen hun hulp aan om activiteiten te bedenken en te gaan organiseren.

De activiteiten staan o.a. in het teken van dienstverlening voor de wijk. Bij de breed sociaal maatschappelijk betrokken Budoschool Kai Sei kan heel Zoetermeer terecht voor verschillende verdedigingssporten zoals karate, kickboksen en judo.

Gemiva-SVG Groep ondersteunt verstandelijk en lichamelijk gehandicapten bij wonen, werk en dagbesteding. In de Spil biedt zij dagbesteding aan mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

foto Gerard Warmerdam

16


opleiding stage bij verschillende zorginstellingen zoals o.a. WZH in Oosterheem, Rustoord, Leilinde, Het Anker en Prinsenhof in Leidschenveen. Bij Vierstroom/Buytenhage, Monte Verdi, De Spil, Middin in Zoetermeer en de Zoetelaar. Op dit moment volgen 62 dames én heren een MBO 1 en/of MBO 2 opleiding! Op 2 september is een AKA-opleiding begonnen met 1 7 enthousiaste deelnemers en 9 studenten gaan hun volgende half jaar in. De AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) is bij het ID College op de César Franckrode. Je kan bij deze opleiding ‘proeven‘ waar je interesses liggen zoals bv. zorg en welzijn, de verkoop, administratief etc. Voor deze entreeopleiding heb je geen afgeronde vooropleiding nodig. De stageplekken zijn o.a. bij WoonZorgCentra Haaglanden, Vierstroom/Buytenhaghe, Kwadraad, meerdere Basisscholen, de Sint Nicolaaskerk en de diverse PiëzoCentra. De tweede groep AKA heeft afgelopen juli de PVB (Proeve van Bekwaamheid) gedaan. Op de plek waar zij stage liepen, legden zij een praktisch examen af onder toezicht van een assessor van het ID College. Deze beoordeelde of de taak naar behoren was uitgevoerd. Van de derde AKAgroep rondden 5 dames het versnelde traject van een half jaar af. Dit betekende heel hard werken ze! Alle groepen werden bij hun opdrachten, Nederlandse taal en rekenen ondersteund door vrijwilligers van Piëzo.

Maandag, 1 3 oktober begint het voortraject van de vijfde AKA-opleiding in januari. Dit voortraject begint met een toets voor alle deelnemers. Bij een voldoende score volgen zij de taal- en rekenlessen bij het ID College als voorbereiding op het 'echte' werk in januari. Een aantal vrouwen dat de afgelopen jaren is uitgestroomd in fase vier van de PiëzoMethodiek, zowel bij niveau 1 als 2, heeft een contract gekregen. Bij de verschillende zorginstellingen van WZH of Middin, de logistieke afdeling van Etam of als werknemer bij Piëzo. Degenen die geen verlenging kregen van hun contract zijn bezig te solliciteren bij o.a. de diverse Thuiszorgorganisaties of proberen via vrijwilligerswerk in de zorg weer aan een betaalde baan te komen. Ook niveau 3 is voor een aantal oud- 'Piëzo –gangsters' haalbaar gebleken. Zij zijn met veel inzet, heel veel motivatie en weinig slaap doorgegaan met MBO 3 Zorg en Welzijn én hiervoor geslaagd: kapje af! Zij zijn degenen die nu hun kennis weer kunnen doorgeven aan de volgende groepen. Mia Wooning

Op 1 september is bij het ID College op het Van Doornenplantsoen de derde opleiding MBO 2 Zorg en Welzijn met 36 deelnemers gestart. Voor MBO 2 heb je het diploma MBO 1 nodig of een voldoende vooropleiding. Een groot deel van de Piëzo-dames dat geslaagd is voor MBO 1 is doorgegaan met MBO 2 Z&W. Degenen die niet kozen voor deze vervolgopleiding kregen een (vrijwilligers)aanbieding op de school waar zij al stage liepen, bleven werkzaam in het stagebedrijf en/of zijn op zoek naar een passende vervolgstudie. Eenmaal geactiveerd willen zij nu ook actief deel uit blijven maken van de maatschappij. Op dit moment lopen de deelnemers van MBO 2 Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

17


Quania, hoe ben je bij Piëzo terecht gekomen?

Toen ik naar Zoetermeer was verhuisd kende ik niemand, alleen mijn tante, en ik had nog een baby toen. Op een dag had ik in Palenstein een brood gekocht. Vlakbij de winkels was het moeder- kindcentrum (de voorloper van Piëzo). Ik zag daar maar steeds allemaal vrouwen naar binnen gaan… Op een gegeven moment heb ik gevraagd:

wat doen jullie daar toch?

Ze vertelden mij dat ze taalles kregen en allerlei andere interessante dingen en dat ik er ook heen zou kunnen gaan. Ik zei: "Maar ik heb een baby!" Ze zeiden tegen mij: "Geen zorgen, er is kinderoppas!" Dus ben ik lessen gaan volgen en ik leerde Nederlands en ik had eindelijk contact: ik ontmoette allemaal mensen. Dat was zo leuk: als ik boodschappen ging doen met mijn tante bleef ik maar mensen gedag zeggen! Mijn tante vroeg:

"Hoe kan het zijn dat jij iedereen kent!?"

Daarna heeft Mirjam van Bijnen mij gevraagd voor de Speel-O-Theek, en op een dag vroeg ze me of ik ook bezoekvrouw wilde worden. Ik dacht dat ik dat niet zou kunnen, maar zoals zij dat heel goed kan, heeft ze me ervan overtuigd om het te gaan doen. En ik durfde het! En nu ben ik al bezoekvrouw sinds het allereerste begin. Ik heb 5 kinderen, van 21 , 20, 1 7, 1 1 en 8). Het gaat goed met ze. Eentje zit op het HBO, eentje die model wil worden. Ik help ook op school. ik ben luizenmoeder, ik ben overblijfmoeder geweest. Ik vertel andere moeders over de ouderkamer, en dat ze echt best met de

juf van hun kind kunnen praten. Ik ben graag actief voor andere mensen, ik breng oude mensen weleens wat te eten en dan vertel ik meteen dat er de Samen Eten avonden zijn bij Piëzo waar Thea kookt voor 36, 40 mensen. Bijvoorbeeld andijvie met lekkere grote gehaktballen. Dan kunnen de mensen er ook eens uit om anderen te ontmoeten!

Kunnen jullie ons wat meer vertellen over het bezoekvrouwen en bezoekmannenproject?

Marieke: Het bezoekvrouwenproject is één van onze oudste projecten, we doen het al bijna sinds de start van Piëzo. We hebben het niet zelf verzonnen, het is van een andere organisatie. Dat lijkt een beetje op het Groeiprogramma hè, 'waarom zelf iets verzinnen als een ander al iets goeds heeft bedacht'. Ze merkten daar: er zijn groepen mensen die moeite hebben met contact maken. Ze zijn gaan nadenken over wat er nodig was om dat contact tóch te kunnen leggen en kwamen uit bij begrip en kennis van de cultuur, en het slaan van de taalbrug. Het is namelijk heel moeilijk om te begrijpen wat er gezegd wordt als de basis-taal ontbreekt.

Het Oranje Fonds omarmde het idee,

en ging het helpen verspreiden. Het Fonds is gaan rondvragen wie interesse had om het project ook uit te voeren. Dat wilde Piëzo graag. Zelf hebben we de bezoekmannen eraan toegevoegd. Bij ons is het een grote groep vrijwilligers uit verschillende culturen die verschillende talen spreken. Quania is er het langst bij betrokken van iedereen, al helemaal vanaf het begin. De bezoekvrouwen en bezoekmannen gaan bij mensen langs, en kijken samen met de mensen die zij bezoeken waar de problemen liggen en waar

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

18


de oplossingen kunnen zijn. Zij zijn niet zelf de hulpverleners, zij zijn de verbinding tussen de mensen en de hulp. Ze verwijzen naar de organisatie die het geschiktst is om de mensen verder te helpen. Het project heeft een vraaggerichte aanpak. Bijvoorbeeld, eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem. We staan natuurlijk niet ineens bij eenzame mensen op de stoep. We worden ingeschakeld door andere organisaties, of bijvoorbeeld door een huisarts die vraagt of hij/zij eens een bezoekvrouw of –man mag sturen.

weet je al helemaal niet hoe je moet zorgen dat je je rechten ook krijgt. Dat de bezoekmannen en –vrouwen ook kunnen meegaan naar de dokter is heel belangrijk. Als er slecht nieuws is, kan door de emotie het taalniveau nog weleens inzakken... Quania: als mensen de weg niet weten om dingen te regelen kunnen wij helpen. We kunnen mee als er een afspraak is. Dat doen we graag. Veel instanties zijn erg blij als we er zijn, want het is voor hun ook moeilijk te praten met iemand die de taal slecht spreekt. Soms hadden ze nog nooit van ons gehoord, dan denken ze dat we een vriendin zijn.

Consultatiebureaus kunnen het ook merken als iemand geen sociaal netwerk heeft. We werken vooral in de 'eigen wijken': de wijken waar Piëzo een Centrum of een Steunpunt heeft. We komen ook wel buiten die wijken hoor.

Maar steeds meer organisaties en stichtingen kennen ons. Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, ik heb veel gezien en gehoord. Ik heb zelf ook dingen meegemaakt en kan ook helpen ook vanuit mijn eigen ervaring. We helpen veel bij financiële problemen, maar helpen ook bij problemen met de kinderen. Veel mensen denken dat er grote problemen zullen komen als Jeugdzorg in je leven komt, maar laat mij je vertellen dat Jeugdzorg net als een moeder het beste wil voor een kind. Als mensen uit Afrika, uit een oorlogssituatie, met kinderen hierheen komen is dat een ontzettend grote overgang. In Afrika voed je een kind niet alleen op. Er is familie,

Quania: Ik fiets de hele stad door!

Marieke: We merken veel problemen op. We komen voor een bepaald iemand, maar zien gelijk het hele gezin. We bouwen een vertrouwensrelatie op en geven hun informatie nooit door aan anderen. Informatie is voor mensen zo belangrijk. Het is de sleutel tot alles. Het verschil in kennis van de mogelijkheden bepaalt waar iemand terecht komt. Als je niet weet wat je mogelijkheden zijn,

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

19


er zijn buren. Als je het hier ineens alleen moet doen kan dat te zwaar zijn. Ik zeg altijd: heb geduld met je kind – het zal later begrijpen waarom je nu streng bent. Je moet accepteren dat, ook voor je kind, de overgang stap voor stap gaat en niet ineens. Geduld is dan heel belangrijk. Heb ook geduld met jezelf.

Marieke, wat houdt de rol van coördinator in?

Marieke: Ik begeleid de bezoekmensen. Samen met Dorien koppel ik de vragen van de doorverwijzers aan de bezoekmensen. Bij ingewikkelde hulpvragen ga ik met de bezoekmensen mee op huisbezoek, of koppel ik er direct een professional aan. We evalueren met elkaar de bezoeken en bespreken de vervolgstappen. Er worden ook trainingen gegeven aan de vrijwilligers. We hebben een strakke werkwijze. We zeggen bijvoorbeeld nooit: ik kom om te helpen. We zeggen: ik kom om te kijken wat je hulpvraag is.

Wat heb je nodig?

Wat kun je zelf doen, bijvoorbeeld met hulp van je omgeving of het te bereiken? Lukt dat niet, wie kan dan helpen? Dat, maar ook bijvoorbeeld gesprekstechnieken e.d. leren de vrijwilligers tijdens de trainingen […]. Marieke: Ik vervul mijn levensmissie bij Piëzo. Ik geloof dat uit contact, uit de verbinding tussen mensen goede dingen, liefde, geluk voortkomen. Ik wil dat iedereen gelijke kansen krijgt en zelf kansen creëert en neemt. Ik zie iedere dag weer mooie dingen gebeuren bij Piëzo. Quania:

ik heb bij Piëzo zo ontzettend veel geleerd,

ik heb heel veel organisaties leren kennen, mensenkennis opgedaan, ik heb veel ervaring met de problemen die de mensen kunnen tegenkomen. Piëzo is écht mijn tweede huis. Ik vertel iedereen die ik spreek dat ze moeten dúrven, praten met mensen, communiceren, vertrouwen hebben. Dat heb ik ook gedaan en het werkt. Ik vind Piëzo net een bloem – de bloem gaat voor iedereen open en iedereen mag hem plukken!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

20


Op zaterdag 20 september werd in Zoetermeer Cultuur Lokaal georganiseerd. Bij dit evenement staan cultuur, zang, muziek en dans centraal. Piëzo was overdag aanwezig op de cultuurmarkt en ’s avonds hebben een aantal ‘Piëzo-Talenten’ meegedaan aan een voorstelling in het Stadstheater. Tijdens deze voorstelling kreeg Zoetermeers talent de kans om zichzelf te laten zien. Kinderen van de Piëzo ouder/kind ateliers hebben samen met twee buikdanseressen een dans opgevoerd en er heeft een Colombiaans echtpaar een salsadans laten zien.

foto's Ardito

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

21


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

22


Zoetermeer – Op donderdag 1 8 september gaan de Omeko-restaurantavonden in de wijk Seghwaert van start. Op verschillende donderdagavonden in de maanden september tot en met december kunnen wijkbewoners gezamenlijk een maaltijd nuttigen gemaakt met producten uit Zoetermeer en omstreken. Vrijwilligers van onder andere Ipse de Bruggen, Middin en Piëzo helpen in de keuken en in het restaurant zelf. De avonden zijn gericht op educatie over voeding en het gezellig samen zijn van wijkbewoners. Op diverse avonden zal ook een diëtist aanwezig zijn om het een en ander toe te lichten over gezonde voeding. Kosten voor de avonden zijn 5 euro, op vertoon van de Zoetermeerpas betaalt men slechts €3,50. Aanmelden is verplicht, er is plaats voor maximaal 50 mensen per avond. Het adres is Aspergeakker 31 . Aanmelden kan via het e-mailadres ikkometen@stichtingpiezo.nl of via aanmeldformulier op www.ikkometen.nl Wijkpost Noordhove-Seghwaert: Roggeakker 1 94. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 1 6.00 uur Telefoon: 079-3469005 De avonden worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer en zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen diverse (zorg)organisaties zoals Ipse de Bruggen, Piëzo en de Kledingbank Zoetermeer.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

23


http://www.zoetermeeractief.nl/ Mark Neijssel werkt op verschillende manieren samen met Piëzo: hij is maatschappelijk werker bij Kwadraad en werkt op die manier samen met Piëzo, en hij maakt, samen met zijn vrouw Rita, de nieuwssite Zoetermeer Actief http://www.zoetermeeractief.nl/ en daar verschijnt ook veel nieuws van Piëzo. Ga er maar eens een kijkje nemen.

Kwadraad

https://www.kwadraad.nl/contact/waar-vind-ikkwadraad/gemeente/zoetermeer-2/ Kwadraad is een instelling die regionaal werkt op het gebied van algemeen maatschappelijk werk. Dat betekent dat iedereen bij ons terecht kan, net zoals iedereen zonder verwijzing bij een huisarts terecht kan. Heb je iets medisch: dan ga je naar de huisarts. Heb je iets anders: dan zou je bij ons terecht kunnen, voor behandeling, advies, doorverwijzing enzovoort. Nu, in de crisis, zijn schulden een groot probleem waar veel mensen hulp bij zoeken. Maar ons werkterrein is breder dan dat. We kunnen helpen bij opvoedproblemen, echtscheiding, huiselijk geweld, rouwverwerking… In principe kun je ons alles vragen maar wij kunnen niet alles oplossen. Soms kunnen we beter doorverwijzen en het kan goed zijn dat we dan verwijzen naar Piëzo. Dat doen we bijvoorbeeld bij eenzaamheid, of als mensen nog niemand kennen omdat ze net zijn verhuisd. Soms merken mensen dat hun Nederlandse taal niet goed genoeg is om een gesprek te voeren. Dan is de omgang met andere mensen en met instanties wel heel ingewikkeld. Ook dan kunnen we doorverwijzen naar Piëzo.

Voorbeeld

Piëzo is één van onze partners, maar heeft voor mij wel een speciale betekenis. Dat kan ik uitleggen met dit voorbeeld. Dat was trouwens ook de aanleiding dat Mirjam van Bijnen en ik elkaar hebben ontmoet. Er was een mevrouw met een jong kindje. De moeder was bijna afgestudeerd, ze miste nog maar 8 studiepunten, een half jaartje naar school. Haar man was erg ziek. Ze wilde heel

graag haar studie afmaken. Maar ze had de zorg voor haar zieke man en haar kindje, plus nog het huishouden… Ze was zo moe dat het studeren niet lukte. Bij de GGD werd tot drie keer toe haar verzoek om een indicatie voor kinderopvang afgewezen. Bij de sociale dienst kreeg ze ook nul op het rekest. Ik hoorde haar verhaal, en ik ben naar PiëzoCentrum Meerzicht gegaan. Ik heb daar het probleem voorgelegd en gevraagd of zij een oplossing zagen. Het antwoord was: "Natuurlijk, het kindje kan hier terecht." Goed hè. Dat was onze eerste samenwerking. Inmiddels is de mevrouw afgestudeerd, heeft een goede baan en kan prima zelf de kinderopvang betalen! Piëzo heeft toch een uitzondering willen maken want bij Piëzo staat de menselijke maat bovenaan. Dat spreekt mij aan. Maar al te vaak worden regels blind toegepast, zonder uitzonderingen. Dan is de regel geen middel meer maar een doel op zich.

Piëzo

Later was ik voor Zoetermeer Actief foto's aan het maken en Mirjam sprak mij aan over dat voorbeeld. Dat was onze eerste ontmoeting. We raakten aan de praat, en samen zijn we op het idee van een kinderpersbureau gekomen. Ik vind jeugd leuk, en het uitvoeren van perstaken lijkt me voor kinderen een leuke manier om op een andere manier in aanraking te komen met taal. En ze werken dan vanzelf ook met fotografie, sociale vaardigheden (interviewen, afspraken maken), computervaardigheden, allemaal heel verschillende dingen. Het zou heel leuke resultaten kunnen opleveren, want kinderen hebben andere vragen dan volwassenen. Het zou leuk om de kinderen naar burgemeester Aptroot of een wethouder te sturen om ze te interviewen! Het zou ook interessant zijn om te zien wat ze willen vragen aan wijkwethouders, of aan kleine en grote Zoetermeerse zakenmensen, winkeliers… Ik vond het ook heel leuk om als nieuwswebsite de eerste gezondheidsmarkt te ondersteunen die Femke Boerkamp organiseerde in Meerzicht. Het is goed als een nieuwsitem veel verschillende invalshoeken heeft. Wij hebben op de site van Zoetermeer Actief veel Piëzo-nieuws. Het staat iedere instantie vrij om berichten in te sturen, en

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

24


Piëzo doet dat ook. Sommige instellingen komen er pas mee als ik het onderwerp al in de krant heb zien staan…

Samen Doen

Samen Doen Zoetermeer is een idee dat is ontstaan omdat er veel financieel leed is in de stad. Een aantal organisaties is daarin actief, vooral vrijwilligersorganisaties; Kwadraad, MIM, Palet Welzijn, Humanitas, Piëzo, de

formulierenbrigade Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken kunnen een aantal zaken nog beter op elkaar worden afgestemd. De eerste stappen zijn daarin gezet en ik ben daar heel tevreden over. Ik denk dat Piëzo een van de instanties is die er geknipt voor is om iemand te helpen die uit schaamte afhaakt. Het voelt toch anders als een bezoekvrouw van Piëzo aanbelt of een deurwaarder! Ik geloof in teamwork, niet alleen door professionals maar ook door vrijwilligers. Ik

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

25


denk dat juist de verbinding iets moois kan brengen. Dat zou bereikt kunnen worden met Samen Doen. Dus ik hoop dat Samen Doen echt 'samendoen' wordt. Er zullen altijd cynici blijven die zeggen: 'maar je bereikt nooit iedereen', en dat is ook zo. Maar ik wil wèl dat we alles geprobeerd hebben. Ik wil niet dat we zeggen: 'het is onze taak niet', of: 'we zijn te druk', of: 'we krijgen er geen geld voor'. Mijn tegenargument is dan: 'hallo, er is iemand de pineut'. We moeten de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en die samen delen. Samen Doen.

Zoetermeer Actief

Rita, mijn vrouw, zijn samen met Zoetermeer Actief begonnen, zodat we allebei kunnen doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. Op 23 maart 201 2 gingen we de lucht in! Vanaf dat moment ben ik eindredacteur, nieuwsgaarder, journalist, fotograaf, filmer, interviewer en weet ik wat allemaal nog meer. Nu zijn we met 30 directe en indirecte vrijwilligers. Ik vind het wel stoer, hoe heeft zich dat nou zo kunnen ontwikkelen? Met Zoetermeer Actief is écht geen dág hetzelfde!

Taalkronkels

In PiëzoCentrum Palenstein ging een lerende vrijwilliger, op verzoek, naar de winkel om een fles Spa Rood te kopen. Ze kwam terug met Spa Rode Vruchten.

Een lerende vrijwilliger uit PiëzoCentrum Oosterheem wilde wel mee hardlopen tijdens ‘de Heemloop’ (5km). Ze werd wat ongerust toen iedereen ging starten, en ze vroeg … maar dit is toch niet wat marathonlopers doen? Ze had gedacht dat het iets van snel wandelen was en niet rennen. Maar het mooiste is… ze heeft het wel gedaan en binnen een hele snelle tijd ook nog, op haar stoffen gympies!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

26


De Piëzo2Work-training is feestelijk afgesloten. De trainers Christine en Inti gaven een toelichting op de ontwikkeling van de deelnemers. De vrijwillige coaches werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Alle deelnemers kregen tot slot een certificaat uitgereikt door onze voorzitter Roel Pots. Piëzo2Work Het Piëzo2work traject begeleidt mensen naar werk of opleiding. Het begint met een intensieve training, waarbij gekeken wordt naar: wie ben je, wat heb je meegemaakt en wat zijn de kwaliteiten die je ontwikkeld hebt. Door hierbij stil te staan ontstaat ruimte om, vanuit een nieuw (verrijkt) zelfbeeld, met meer zelfvertrouwen vooruit te kijken. Deelnemers kunnen zo verrassende, nieuwe werkmogelijkheden ontdekken. Na de training volgt de module "Beroepskeuze en werknemersvaardigheden", waarin de deelnemers aan de slag gaan met beroepskeuzetesten en snuffelstages, met als doel een goed beeld te krijgen van het (wens)beroep en alles wat daarbij hoort. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de benodigde werknemersvaardigheden. Tijdens het traject worden de deelnemers na ongeveer een maand gekoppeld aan een coach, wiens begeleiding met name plaatsvindt bij het opstellen van een actieplan en het wegwijs maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een traject duurt 5 maanden, de deelnemers komen 1 x per week bij elkaar. Piëzo2work wordt mogelijk gemaakt door Fonds 1 81 8, Instituut Gak en de Gemeente Zoetermeer. Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

27


Tijdens de zomervakantie hebben veel nieuwe computervrijwilligers zich aangemeld bij Piëzo. In de PiëzoCentra in Buytenwegh, Meerzicht en Oosterheem starten er vanaf september verschillende cursussen.

In de basiscursus leert u omgaan met de muis, het toetsenbord en het beeldscherm. U leert het schrijven van een kleine tekst, en het gebruik van internet, e-mail, mappen en bestanden. De cursus “basis computergebruik” bestaat uit 8 lessen.

In de vervolgcursus is er ruimte voor herhaling en voor aanvulling op wat in de basiscursus is geleerd. Het belangrijkste is wat de cursisten zelf willen weten en leren. Hun vragen staan centraal. De cursus “basis computergebruik vervolg” bestaat uit 8 lessen.

In vier lessen worden cursisten vertrouwd gemaakt met het bewerken en beheren van foto’s met behulp van het gratis te downloaden programma “Picasa”. De cursus “Picasa” bestaat uit 4 lessen.

Voor deze cursus maken we gebruik van het gratis te downloaden programma “OpenOffice”. Cursisten maken kennis met het onderdeel “Writer” en leren de basisvaardigheden van tekstverwerken zoals het werken met opmaakprofielen, gebruik van afbeeldingen, rapporten maken en mailings verzorgen. De cursus “tekstverwerken” bestaat uit 5 lessen.

De cursus is bedoeld voor deelnemers die nog helemaal niets weten van social media maar ook voor deelnemers nog vragen hebben hierover. Facebook, Twitter, en Skype zijn de pakketten waar we mee aan de slag gaan. Social media gaat over in contact blijven. Met je gezin, je familie, je vrienden, maar ook met de hele wereld. Oude vrienden terugvinden, weten hoe je (klein)kinderen het maken, maar ook de laatste nieuwtjes delen en nog veel meer. Hoe doe je dat nou? Hoe gedraag je je op internet? Wat Twitter je en wat zet je op Facebook? Social media is heel veelzijdig, je staat in contact met de hele wereld, maar wat is veilig en wat is gevaarlijk? En hoe doe je dat bijvoorbeeld als je zelf geen computer hebt of op reis bent?

Naast de computerlessen krijgen mensen ook de mogelijkheid om te oefenen op de computer. Hiervoor is het ‘open leercentrum’ opgericht. Deelnemers die korte vragen hebben over het gebruik op de computer, met de stof van de computercursus willen oefenen of bijvoorbeeld hulp willen bij het typen van een sollicitatiebrief kunnen hier terecht. Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

28


Piëzo heeft de eerste fase van het Oranje Fonds Groeiprogramma succesvol doorlopen en heeft daarmee de zogenaamde Groeibriljant verdiend. Samen hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, als beschermpaar van het Oranje Fonds, deze Groeibriljant uitgereikt aan directeur Mirjam van Bijnen en beleidsmedewerker Marieke van Bijnen van Piëzo. Dat was wel een feest voor alle vrijwilligers waard! Het Groeiprogramma biedt sociale pioniers een netwerk en een intensief training- en coachprogramma om hun lokaal succesvolle sociale initiatieven uit te breiden naar andere locaties in het land. "Na ruim anderhalf jaar training, intervisie, coaching, het schrijven van een strategisch- en een groeiplan was de uitreiking van het groeicertificaat door het Koningspaar wel een heel bijzonder moment", aldus Mirjam en Marieke. Koningin Maxima gaf aan vooral onder de indruk te zijn van de passie waarmee alle deelnemers werken aan hun groei.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

29


Met een feest in de hoofdbibliotheek van Zoetermeer is het voorleesseizoen van de Zoetermeerse VoorleesExpress samen met alle betrokkenen afgesloten. Vrijwillige voorlezers hebben aan 35 kinderen 20 weken lang voorgelezen. Wethouder Mariëtte van Leeuwen heeft de voorleesdiploma’s uitgereikt aan de kinderen in het bijzijn van hun voorlezers, ouders en broertjes en zusjes. De VoorleesExpress in Zoetermeer wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1 81 8, het Oranje Fonds en de gemeente Zoetermeer en wordt uitgevoerd door Piëzo.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

30


Kinderboekenmarkt Op 2 juli was het Stadhuisplein omgetoverd tot Kinderboekenmarkt. Er waren kraampjes en kleedjes vol met kinderboeken. Verder werden ouders en hun kinderen vermaakt met voorlezen door de bieb, er waren ballonnen en kinderen konden worden geschminkt. Ook was er veel informatie: over Meerpunt (opvoeden en opgroeien in Zoetermeer), over de VoorleesExpress, over de bibliotheek en over kinderboekenwinkels. Dikkie Dik liep rond en ouders maakten graag van de gelegenheid gebruik om een foto te maken van hun kind samen met Dikkie Dik. De Kinderboekenmarkt was een onderdeel van afsluiting van het voorleesseizoen van de VoorleesExpress. De VoorleesExpress wordt in Zoetermeer uitgevoerd door stichting PiĂŤzo. De Kinderboekenmarkt was een groot succes!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

31


Van 25 september t/m 4 oktober is in Nederland de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd. ‘(H)erken eenzaamheid, handel op tijd’ is dit jaar het thema. In Zoetermeer wordt deze week mede georganiseerd door OPEZ, het Open Platform (tegen) Eenzaamheid Zoetermeer. Het platform bestaat uit welzijns- en zorgprofessionals, vrijwilligers van een scala aan organisaties, gemeenteambtenaren èn actieve individuele bewoners. Het Platform vraagt aandacht voor eenzaamheid, brengt het eenzaamheidsvraagstuk in kaart en zoekt naar mogelijkheden om eenzaamheid in de stad Zoetermeer te verminderen. Op vrijdag 1 9 september was de startbijeenkomst voor de Week tegen Eenzaamheid in het Stadsmuseum. Hier is een kalender met de activiteiten tijdens de week tegen eenzaamheid gepresenteerd en heeft Luis Bautista, een Zoetermeers talent, een dwarsfluitoptreden verzorgen. Van 25 september t/m 4 oktober konden alle Zoetermeerders deelnemen aan inspirerende, educatieve, culturele en ontspannende activiteiten. Bij Piëzo werd een aantal bijzondere bijeenkomsten georganiseerd, zoals; Een Italiaanse kookworkshop in PiëzoCentrum Buytenwegh in samenwerking met de Volksuniversiteit op zondag 28 september Een ontmoetingsochtend over het maken van vrienden in PiëzoCentrum Palenstein in samenwerking met Context op maandag 29 september Een voorleesmiddag en kinderboekenmarkt in PiëzoCentrum Meerzicht in samenwerking met Meerpunt en de projecten VoorleesExpress en Opvoeden Samen Aanpakken op dinsdag 30 september Een high tea in Oosterheem in samenwerking met Palet Welzijn op dinsdag 30 september

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

32


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

foto's Leslie Eeuwijk

33


In juni 2009 opende Piëzo de deuren van een vierde PiëzoCentrum in Zoetermeer. Dat was in de wijk Buytenwegh.

Boek

Op 25 juni reden vierden we daarom het eerste lustrumfeestje. Samen met wijkwethouder Taco Kuiper, wijkbewoners en samenwerkingspartners hebben we een boek gemaakt als blijvende herinnering. Iedereen kreeg de gelegenheid een bijdrage te leveren voor het boek in de vorm van een tekening, schilderij en/of een verhaal. De eerste bladzijde van het boek werd beschreven door wethouder Taco Kuiper.

tekenen en schilderen

Er waren heel veel bezoekers die hebben getekend en geschilderd, in elk hoekje en gaatje van het centrum waren ze aan het tekenen en schilderen. Dat was geweldig inspirerend! Christiane, een vrijwilligster van Piëzo heeft het boek daarna in elkaar gezet, het is prachtig geworden! Het is nu te bekijken in ons 5 jaar jonge PiëzoCentrum.

optreden

Daarna hebben de kinderen van het ‘ouder-kindatelier’ een optreden verzorgd. Karin, een vrijwilligster van het kinderatelier, heeft met de kinderen een dans ingestudeerd. De dansers hadden mooie felgekleurde petticoats aan die ze samen met Shirley hadden gemaakt. De kinderen deden het geweldig, vol overgave en iedereen genoot zichtbaar. Veel vrijwilligers van de activiteit

"Samen komen, samen eten"

"Samen komen, samen eten" waren aanwezig om iedereen te voorzien van een hapje en een drankje. Iedereen heeft heel hard gewerkt om het tot een succes te maken en dat was het absoluut.

Evelyn van Boven, Sociaal-cultureel werker PiëzoCentrum Buytenwegh

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

34


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

35


Elke dinsdagmorgen om 9.1 5 uur start de taalles voor half-gevorderden. Meestal wordt het eerste uur gezamenlijk met de deelnemers gelezen uit een boek dat geleend is van de bibliotheek. Het tweede uur wordt besteed aan allerlei andere taalonderwerpen, zoals dictee, tekstverklaren, puzzels enz. We besloten om aan de laatste les voor de vakantie een andere invulling te geven. Bij het Historisch Genootschap Zoetermeer hebben we een folder opgehaald over het ontstaan van Zoetermeer. Hieruit hebben we onze lesstof gehaald. In de tekst werden diverse vragen uitgelegd: Waarom ligt de Dorpsstraat hoger dan de rest van Zoetermeer? Wat gebeurde er in de Dorpsstraat rond 1 900? Waarom wordt Zoetermeer een openluchtmuseum van architectuur genoemd? Met uitleg van ons over de woorden en begrippen, werd het ontstaan van Zoetermeer een begrip. Na het lezen van de lesstof en een koffiepauze werd overgegaan naar de vragen. De deelnemers kregen de volgende vragen: * Vertel iets over het huis waarin je woont. * Teken de route die je neemt om van huis naar het PiĂŤzoCentrum te komen. * Teken een plattegrond van de wijk waarin je woont.

De omschrijving van de woonhuizen ging iedereen goed af, soms met wat hulp ter verduidelijking. Uitleggen dat je in een flat aan een galerij woont kan moeilijk zijn. Daarna gingen de cursisten enthousiast aan het tekenwerk. Eerste de route van huis naar Piezo. De resultaten werden op het bord geplakt waarna de cursisten zelf een toelichting moesten geven op wat ze getekend hadden. Vervolgens kwam de plattegrond van de wijk aan de beurt. In eerste instantie moesten de deelnemers hard nadenken maar eenmaal aan de slag ging het prima. Iedereen had de opdracht goed begrepen waardoor de resultaten verbluffend waren. Het was leuk om te zien dat iedereen een verschillende belevingswereld heeft, bovendien maakt het een enorm verschil of je te voet, per fiets of OV komt. Ook deze tekeningen werden door de makers zelf toegelicht. Nadat iedereen verteld had over zijn/haar vakantieplannen kwam er een eind aan deze bijzondere les en begon de zomervakantie 201 4. Door Caty Hermans samen met echtgenoot Willem Hermans (stedenbouwkundige)

foto van onbekend talent

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

36


Het verslag van de klankbordbijeenkomst is voor iedereen ter inzage in de centra en steunpunten beschikbaar. foto's Petra van der Bijl

foto's Leslie Eeuwijk

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

37


In PiëzoCentrum Buytenwegh zijn verschillende activiteiten nieuw gestart en meteen al een groot succes. Bijvoorbeeld de Crea-club voor ouderen. Deze wordt goed bezocht en de deelnemers vinden het heerlijk om te komen. Laatst was wijkverpleegkundige Simone van de Zichtbare Schakel op bezoek en zij was erg enthousiast over de groep, omdat de sfeer onderling zo goed was, Ze zei: ‘ Het is een hele open groep en ze hebben het erg leuk met elkaar’. De ouderen bedenken zelf een activiteit en spreken met elkaar het programma af. Een stagiaire maakt een programma overzicht, zodat iedereen weet wat er is afgesproken. Op het programma staat breien, borduren, kaarten maken, koken met de diëtiste van Vierstroom en mozaïeken. Soms wordt Joke, een enthousiaste creatieve taalvrijwilliger, uitgenodigd om samen te knutselen. De laatste keer dat Joke er was hebben ze getekend met zand en zijn er mooie kaarten gemaakt. Inmiddels zijn er ook jongere deelnemers ingestroomd. Juist de combinatie oud en jong maakt het erg leuk. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken. Het is elke maandag van 1 3.1 5 uur tot 1 5.1 5 uur.

Het was ook in de vakantie een drukte van belang in ons centrum. Omdat we zo centraal langs het fietspad liggen, kon iedereen zien dat er van alles te doen was en hadden we veel aanloop. De CreaClub ouderen was er op maandagmiddag, dinsdag was er Nederlandse les, en op woensdag ouder-kindatelier. Met de kinderen zijn we naar de kinderboerderij geweest, ze hebben getekend en geschilderd, buiten met bamboestokken bouwwerken gemaakt. Als afsluiting van de zomervakantie zijn ze gaan picknicken in de tuin van wijkbewoonster Shirley. Dat was een groot

succes. Verder hebben we met enthousiaste vrijwilligers en buurtbewoners het centrum opgeknapt. Er is geschilderd en we hebben de indeling van de werkplekken in de hal veranderd. Er is nu een balie waar bezoekers zich bij binnenkomst kunnen melden en door de nieuwe indeling is er meer ruimte in de hal ontstaan. Om iedereen te bedankten heeft Piëzo een paar keer een lunch aangeboden. Het was een bruisende zomer met veel wijkbewoners die spontaan binnenliepen.

(donderdagochtend 09:1 5 – 1 1 .1 5 uur) Vanaf donderdag 1 1 september is er voor vrouwen op donderdagochtend de activiteit ‘Liever bewegen, dan moe’, gegeven door Jacqueline en Karen van Context. Tijdens de eerste les werd er een uitleg gegeven over wat de activiteit is. De week daarop zijn de vrouwen begonnen met de ‘echte’ eerste les. Het eerste half uur van de les praten ze over zaken die "in hun hoofd zitten", zoals emoties, stress en piekeren. Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers concrete tips hoe hier mee om te gaan. Daarna gaan ze buiten sporten, oefeningen in tweetallen, rek en strekoefeningen, en snelwandelen. Dit gebeurt allemaal in de buurt van het centrum. In het begin was het even wennen om dit buiten te doen, maar al gauw werd daar overheen gestapt en werd er veel gelachen. Na het bewegen sluiten ze binnen af met ontspanningsoefeningen. Iedereen ging daarna ontspannen, en enthousiast naar huis! De activiteit duurt 1 0 weken, maar de vrouwen hebben nu al aangegeven dat ze door willen aan met bewegen!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

38


Op zaterdag 1 1 oktober is de gezondheidsmarkt weer georganiseerd in het winkelcentrum Meerzicht. Tussen 1 0.00-1 4.00 uur konden winkeliers en samenwerkingspartners uit de wijk hun gezonde producent en informatie aanbieden aan voorbijgangers.

In PiëzoCentrum Meerzicht zijn in september twee nieuwe sportieve activiteiten gestart, Zumba en conditietraining. De Zumba activiteit wordt door Olaisy een enthousiaste lerende vrijwilliger verzorgd. De conditietraining wordt door vrijwilliger Victor uitgevoerd. Victor zet graag zijn sportieve talenten in. De bedoeling is dat mensen makkelijker gaan bewegen en hun conditie gaan opbouwen.Op zaterdag 1 1 oktober is de gezondheidsmarkt weer georganiseerd in het winkelcentrum Meerzicht. Tussen 1 0.00-1 4.00 uur konden winkeliers en samenwerkingspartners uit de wijk hun gezonde producent en informatie aanbieden aan voorbijgangers.

Weten&Eten is een diëtistengroep die voorlichting geeft over gezonde voeding. Bij Piëzo wordt dit vaak in combinatie gedaan met een kookles. Deelnemers koken beurtelings hun favoriete gerecht en de diëtist geeft tips adviezen over de ingredienten.

De volgende Informatiebijeenkomsten zijn gepland op: Donderdag 6 november: Gezond kopen en koken met weinig geld. Donderdag 4 december: Geen -geld voor-vlees, wat dan? Welke vleesvervangers zijn geschikt en hoe maak je ze klaar? Voorlichting over gezonde voeding tijdens ouderen kindatelier: Maandag 27 oktober: Smaaklessen Proeven van verschillende soorten eten en drinken en de smaken zoet, zuur, bitter en zout leren herkennen. Maandag 1 7 november: wat heeft jouw lichaam nodig aan eten en drinken? Hoeveel groente, fruit en brood heb jij eigenlijk nodig? We gaan dit zelf afmeten en wegen. Maandag 1 5 december: Suiker in frisdranken, tussendoortjes en snoepgoed. We gaan leren wat we op het etiket van een verpakking kunnen lezen. Waar zit veel of weinig suiker in? Wat is gezond om te kiezen?

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

39


Week tegen de eenzaamheid: High Tea In het teken van de week tegen de eenzaamheid werd op 30 september in PiëzoCentrum Oosterheem een high tea verzorgd voor de deelnemers aan onze activiteiten, bewoners en netwerkpartners! Onder het genot van een drankje en allerlei overheerlijke hapjes, bereid tijdens en door de deelnemers van onze activiteit "Samen koken", was het tussen drie en vijf uur was het een heel gezellig samenzijn!

Informatieochtend over het speeltaalhuis

Op vrijdag 26 september in PiëzoCentrum Oosterheem hebben de stichting Piëzo, Kern kinderopvang en JGZ gezamenlijk een informatiebeenkomst gehouden over het speeltaalhuis. Het Speeltaalhuis is een nieuwe vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er wordt - naast aandacht voor andere aspecten - veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Een onderdeel hiervan is de Piramidemethode waarmee binnen de VVE wordt gewerkt. De Piramidemethode is een educatief programma van spelen, werken en leren aan de hand van thema's. Het doel is om een zo groot mogelijk zelfsturend vermogen bij het kind te ontwikkelen. Spel en taal van kinderen worden zodanig ontwikkeld dat ze met succes op de basisschool kunnen starten. Tijdens deze informatieochtend waren veel enthousiaste ouders aanwezig en ze hebben tijdens de activiteiten van kinderen in de ruimte van het Speeltaalhuis een kijkje kunnen nemen. De ouders vonden het geweldig om dat mee te maken.

foto's van onbekend talent

Burendag

Tijdens de Burendag die gehouden werd op 27 en 28 september in verschillende buurten en bij het Winkelcentrum in Oosterheem hebben lerende vrijwilligers en stagiaires vanuit PiëzoCentrum Oosterheem diverse activiteiten ondersteund en georganiseerd. In de verschillende buurten was het een drukte van jewelste en werden tal van activiteiten uitgevoerd. We hebben natuurlijk ook meteen informatie over de mogelijkheden bij Piëzo gegeven aan de aanwezige bewoners. Een diëtiste van de Vierstroom heeft samen met ons ter plekke gezonde traktaties gemaakt en advies gegeven over gezonde voeding aan kinderen. De wethouder van de wijk Oosterheem Marc Rosier was ook aanwezig op de Burendag aan het Zwarte Meer.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

40


18 Juni Workshop ‘Mindfulness’

In PiëzoCentrum Palenstein werden trainingen Mindfulness georganiseerd. Mindfulness gaat over de kunst om 'aanwezig te zijn' in het hier en nu'. Met Mindfulness leer je om vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je dan beter concentreren en ontspannen. De training werd door Jaqueline Borgmeijer van Context verzorgd.

te organiseren. Een actieve groep mensen van heel jong tot oud(er) waren allemaal druk bezig onder leiding van taalvrijwilliger Hennie. De mensen die wij spraken zeiden zelf dat zij deze extra taallessen hard nodig hebben. Een aantal van hen is na de zomer met een opleiding gestart. Anderen wilden graag verder met hun taalontwikkeling zoals Daou: 'nu heb ik een zomer vol taal en ga ik door met leren’.

29 juni Receptie ter gelegenheid van ontvangst Groeicertificaat

Oudereninloop in de ‘huiskamer’ van Castellum Palensteyn

Een zomer vol taal

Taalvrijwilliger en haar gezin geeft Syrische familie Nederlandse taalles

Receptie met hapjes en drankjes ter gelegenheid van de ontvangst van het Groeicertificaat uit handen van ons koningspaar! De receptie werd gehouden voor alle vrijwilligers van Piëzo in het Atrium van Castellum Palensteyn. Lerende vrijwilligers onder leiding van kok Hachim en onze Dorien hebben gezorgd voor heerlijke hapjes. Sylvia heeft met een groep vrijwilligers en aanwezigen ballonnen beschilderd. De receptie was zeer geslaagd!

Toen bleek dat er grote belangstelling was om ook in de zomer taallessen te volgen hebben veel taalvrijwilligers zich beschikbaar gesteld om les te geven. Zo ontstond de mogelijkheid om in alle PiëzoCentra in deze zomerperiode extra taallessen

Steeds meer ouderen uit de wijk weten de gezellige ‘huiskamer’ in het Wijk Educatief Centrum Castellum Palensteyn te vinden. Er is altijd wat te doen tijdens de oudereninloop. Ouderen vertellen elkaar mooie verhalen onder het genot van een drankje en fruit. Ook worden er spelletjes gespeeld onder begeleiding van lerende Piëzo vrijwilligers.

Een taalvrijwilliger die een Syrische familie taalles geeft in PiëzoCentrum Palenstein had tijdens de zomervakantie haar eigen gezin meegenomen om te helpen. De gezinsledenleden van beide families gingen actief met elkaar in gesprek en oefenen de Nederlandse taal!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

41


17 juni Oranje borrel voor ouderen in het Atrium

Ruim 40 ouderen genoten van een hapje en drankje en een ronde bingo in het Atrium van Castellum Palensteyn. Er werden Nederlandse liedjes en natuurlijk in de stijl van de WK voetbal, ‘voetballiederen’ gedraaid en meegezongen. Dankzij de inzet van lerende vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties in Castellum was het een geslaagde bijeenkomst.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

42


Informatie over Prinsjesdag

Tijdens de informatiebijeenkomst in PiëzoCentrum Palenstein werd door vrijwilliger Janneke van Kempen informatie geven over Prinsjesdag en de bijbehorende tradities.

14 september Dag van Palenstein

37 –lerende- vrijwilligers van Piëzo hebben tijdens de Dag van Palenstein meegeholpen. Er werd informatie gegeven aan bezoekers over onze methodiek en bijbehorende activiteiten. Ook samenwerkingspartners van het LeerWerkloket en Context waren aanwezig om informatie te geven over wat zij samen met Piëzo organiseren in PiëzoCentrum Palenstein. Onze lerende vrijwilligers verzorgden koffie en thee voor alle vrijwilligers en bewoners die actief waren tijdens de Dag van Palenstein. In totaal 75 kinderen hebben o.l.v. onze vrijwilliger Lydia een zeepkoord gemaakt en de handwerkdames hebben demonstraties geven. Onze vrijwilligers en energie-experts Kees en Jacques hebben een leuke energiequiz bedacht en gehouden onder de bezoekers. Voor iedereen was er een duurzaam prijsje te winnen.

Koken met mannen

Na de zomervakantie werd het koken met mannen weer opgepakt onder leiding van een nieuwe vrijwilliger en gediplomeerd kok, Cees Berkhouwer.

26 september Burendag

Thea, bewoonster van Palenstein, mocht, ondersteund door Stichting Piëzo, alle buren en buurtkinderen van PiëzoCentrum Palenstein. Samen met lerende vrijwilligers en haar dochter heeft tea een leuke en leerzame creatieve middag georganiseerd! Ruim 40 buurtgenoten hebben deze middag bezocht!

Workshop versieren van textiel

In de oudereninloop van Castellum Palensteyn heeft lerende vrijwilliger Vanessa een leuke workshop verzorgd over het bewerken van textiel. Die workshop werd enthousiast ontvangen!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

43


Woensdag 1 1 juni Nationale Buitenspeeldag Wethouder Mariette van Leeuwen heeft de Nationale Buitenspeelmiddag geopend. PiÍzo’s lerende vrijwilligers hebben zich bijzonder goed ingezet bij het begeleiden van kinderen bij het maken van gezonde frietjes en sport en spelactiviteiten.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

44


De PiĂŤzo-projecten Moestuin Visioen en Voorleesexpress Zoetermeer hebben op 1 3 oktober jl van het coĂśperatiefonds Rabobank VlietstreekZoetermeer beiden een prijs van 5000 euro in ontvangst mogen nemen.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

45


Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

46