Page 1

Powerrpoint Esssentials Wie graaag nog anderr zelfstudiem materiaal oveer Powerpoin nt (en andere e) wil bekijkeen, kan hier tterecht:  https:///onya.khleu uven.be/ms soffice/

1. Dia amodel  

O Opmaak die geldt voor (bijna) alle di a’s (achtergrrond, uitlijnin ng, figuren, kkop‐ en voetttekst,  randen,…) kaan je in 1 bew weging doorrvoeren via h het diamodel.   V Via het ondeerdeel Beeld > Diamodel in het lint kaan je het diamodel openeen. Per dia‐indeling  heb je een ander model ter beschikkking. Hierin w wijzig je de in nstellingen vooor die dia‐in ndeling.  De wijzigingeen zullen dan n doorgevoeerd worden o op alle dia’s m met die indeeling van zodra je het  d diamodel slu uit. 

A Als je instelliingen wil doo orvoeren opp alle dia’s, ongeacht de d dia‐indeling,  voer je de  w wijzigingen d door in het standaardonttwerp (het b bovenste model). Bij het ssluiten van h het  d diamodel wo orden jouw instellingen aautomatisch doorgevoerd op alle besstaande dia’s en op  aalle dia’s diee je nadien no og toevoegt.. 

2. Dia a‐overgan ngen     

O Om de overggang tussen de verschilleende dia’s minder strak e en eentonig tte maken, ka an je  kiezen voor een aangepa aste overganng.   V Via het ondeerdeel Overggangen vind jje de mogelijjke dia‐overg gangen.  Kies een type, snelheid e en eventueell een geluid d dat te zien en te horen iss bij de overggang  naar een volgende dia.   Kies een metthode hoe je e naar een voolgende dia ggaat: standaard gebeurt  dat bij een m muisklik  maar dat kan n ook autom matisch na eeen vooraf bep paald aantal seconden.  JJe kan dit do oorvoeren op p de geselectteerde dia’s of op alle dia a’s tegelijkerrtijd. 


3. An nimatie in n een presentatie 

 

SSoms wil je n niet dat alle informatie oop een dia te zien is van zzodra je die ddia opent. Je e kan de  vverschillendee onderdelen (figuren, reegel tekst,…)) één per één n laten verscchijnen, per 2 2, of …Je  kan ze ook laaten verdwijnen of extra  in de verf ze etten.  V Via Animatiees vind je de mogelijkhedden. Selectee er een onderrdeel van de  dia en kies e een  eeffect in de llijst met anm mimaties. Je kkan kiezen voor een effect wanneer ddat onderde eel op de  d dia verschijn nt (Start), of w wanneer hett verdwijnt (Eind) of wan nneer je het w wil benadrukkken  ((Nadruk).  Kies voor het moment w wanneer dit eeffect moet u uitgevoerd w worden. Bijv.  als je klikt op de  muis, of je kaan het ook samen met e en ander efffect laten gebeuren, of eeen welbepaa alde tijd  na het vorigee effect.  W Wanneer je een effect ee en aantal secconden na e een vorig effe ect wil laten  starten, stel je het  aaantal secon nden in via “V Vertraging”.  De eigensch hap “Duur” iss de tijd om hhet effect uitt te  vvoeren.  De effecten worden uitgevoerd volgeens de lijst. V Via   en   kan je dezze volgorde  aaanpassen.  V Via een dubb belklik op ee en effect kan  je nog meerr eigenschap ppen van hett effect aanpassen. 

4. Hy yperlinks 

 

A Achter elk ob bject (figuur, stukje tekstt, …) kan je e een hyperlinkk plaatsen. D Dit kan een  vverwijzing zijjn naar een w website, maaar het kan oo ok een verwijzing zijn naaar een besta and op  d de computer of naar een n dia uit dezee presentatie e.  SSelecteer heet object waa arachter je d e hyperlink w wil steken. Kies voor Invooegen > Hyperlink (of  vvia het snelm menu).  G Geef in het o onderstaande venster aaan naar wat je wil verwijzzen. 


5. Beeld en gelluid invoe egen   

V Via het ondeerdeel Invoeggen in het linnt, kan je bee eld‐ of geluid dsfragmenteen invoegen iin je  presentatie.  an het fragm ent of plak d de invoegcod de (of embeddded code) in n het  Kies voor het bestand va ttekstvak.  Let op! Als jee werkt met een beeld‐ oof geluidsfraggment op je harde schijf,f, vergeet datt  bestand dan n niet samen met je preseentatie op te e slaan en me ee te nemenn! Het fragme ent  w wordt immeers niet opgeslaan in je prresentatie, e enkel de verw wijzing wordtt opgeslaan. 

Powerpoint essentials  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you