Page 1

Piet SWERTS __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Symphony of Trees Homage to Ivor Gurney and Ypres [2015-2016]

PIANOREDUCTION _________________________________________________________________________________

Zodiac Editions


‘A Symphony of Trees’ Homage to Ivor Gurney and Ypres commissioned by the City of Ypres

for the centennial commemoration of the Third Battle of Ypres (July 31st – November 10th, 1917) Produced by the City of Ypres and the In Flanders Fields Museum With the support of Gone West and The Symphony of Flanders Orchestra

First Performances 15th & 16th of September 2017 at the Cathedral of Ypres David Angus conducting The Symphony of Flanders Orchestra Lee Bisset, soprano Thomas Blondelle, tenor Children’s choir Rondinella Choirs of West-Flanders


!

"!

‘A SYMPHONY OF TREES‘ ! WOORD VOORAF Een eerste pril contact en meerdere jaren was er voorafgegaan vooraleer dit project concreet gestalte begon te krijgen. De eerste verkennende gesprekken kwamen er met Piet Chielens van het In Flanders Fields Museum, Alexander Declercq, cultuurbeleidscoördinator van de Stad Ieper en Dirk Viaene, toenmalig directeur van de muziekacademie van Ieper met de bedoeling of het opzet om niet alleen de Europese Première van Britten’s War Requiem destijds in 1967 in Ieper vijftig jaar later in 2017 te herdenken met een gepast artistiek grootschalig werk maar tevens dat opdrachtwerk tegelijkertijd te laten reflecteren over de derde Slag van Ieper Juli-November 1917. De concretisering van zulke projecten vroeg ook om oplossingen over een heleboel praktische beslommeringen. In eerste instantie de keuze van de plaats van uitvoering: aangezien Britten zelf zijn War Requiem in de kathedraal van Ieper gedirigeerd had, leek het niet meer dan logisch dat de creatie van het nieuwe werk aldaar zou plaatsvinden. In een tweede fase van overleg werd voormalig intendant van het Symfonieorkest van Vlaanderen, Dirk Coutigny mee betrokken en hebben wij samen een werkbezoek aan de enorme kathedraal afgelegd en alle mogelijke speelruimten verkend. De grote ruimte was echter erg overakoestisch en noopte tot een specifieke aangepaste opstelling. Tevens kon door de grote afstanden mogelijk gespeeld worden met meerdere opstellingen en dat zou het creatieproces zeker kunnen beïnvloeden. Een demonstratie van de talrijke registers van het majesteuze orgel kon ook niet uitblijven. De opstelling voor dit werk zou daarom onconventioneel worden, met name zou het orkest helemaal achteraan in de galerijen eerder dan in het centrum geplaatst worden, omdat de klank in dat geval slechts transparant zou blijven over een beperkte afstand. Bij een opstelling achteraan daarentegen zou het mogelijk zijn om de koren zijdelings voor in plaats van achter het orkest op te stellen, de mannenstemmen bijvoorbeeld links en de vrouwenstemmen diametraal tegenover hun, rechts ten opzichte van het orkest. Het kinderkoor zou kunnen opgesteld worden op het doksaal bij het orgel. Helemaal aan de andere overzijde van de kathedraal zouden een paar kopers en slagwerk kunnen fungeren als echo-klankdecor op het gepaste moment. De Last Post zou op een of andere manier misschien ook zijn waardige plaats kunnen krijgen in dit gebeuren omdat er boven het podium van het orkest achteraan zich een grote nis bevond van een grote poort. Een avondvullend vocaal werk vroeg om teksten: het werk zou niet het zoveelste Requiem mogen worden, het zou een meta-reflectie moeten worden dat het gruwelijke gebeuren van ‘een’ oorlog oversteeg en op een ander metaforisch niveau fungeerde. Omwille van deze insteek werd door Piet Chielens gesuggereerd om als vertrekpunt gedichten te nemen van Ivor Gurney, deze dichter-componist had zelf aan het front gestaan en over die periode in Ieper een vijftigtal gedichten geschreven. In die optiek kon dit werk een hommage worden aan de stad Ieper én de dichter die er de oorlog aan het front had meegemaakt. Gurney was eerder reflectief in zijn gedichten en hield dikwijls een interne monoloog, vandaar dat de beslissing om slechts te opteren voor twee solisten vrij logisch zou zijn: de mannelijke stem symboliseerde dikwijls de dichter die sprak, de sopraan zou de vrouwelijke tegenhanger ervan kunnen geweest zijn. In een eerste fase werden teksten aangereikt waarvan na verscheidene lezingen een selectie werd gemaakt: een gedicht sprong er naar mijn gevoelen uit, namelijk Memory, let all slip. De melancholie en de katharsis die erin vervat zaten leken mij een ideale leidraad voor het libretto in wording. Vandaar ook muzikaal mijn idee om deze tekst meermaals in het verloop van


!

""!

een avondvullend werk terug te laten komen, steeds in een andere context, anders getoonzet, naargelang wat voorafging of volgde. Op die manier waren er vier versies tot stand gekomen. In de eigen zoektocht waren er een paar teksten afgevallen van het oorspronkelijke opzet en andere weer in de plaats gekomen. Zo was The Silent One een eigen persoonlijke keuze, een indrukwekkende tekst die voor mij centraal moest staan in de compositie. Het idee om de ‘boom’ als symbool binnen het tekstueel geheel te plaatsen was prachtig, de beeldspraak kwam in de geselecteerde gedichten in alle nuances en metaforen terug en verbond op die manier heel het reflecterend gebeuren. Buiten Gurney was ik van oordeel dat een vrouwelijke poëtische tegengewicht wenselijk zou zijn, vandaar de gelukkige keuze van Charlotte Mew’s schitterende May, 1915 en Margaret Postgate Cole’s bijna wanhopige Afterwards. De toevoeging van Lament had ik zelf algauw besloten omdat dit ook een van de eerste teksten was samen met May, 1915 die mij direct aanspraken, wellicht ook met de verre hoornroep op de heuvel die erin gesuggereerd werd. Ik stelde mij deze hoorn al achteraan klinkend voor in de kathedraal ver van het orkest. De chronologie van het creatieproces was nooit overeenkomstig met de uiteindelijke volgorde van de negentien nummers die dit werk in haar slotfase bevatte. Hoe organiseer je een avondvullend werk dat een grote spanningsboog moest hebben en een eenheid had, dat was niet vanzelfsprekend. De sleutel hiertoe lag in een combinatie van de eerste schetsen van Lament en de inleidende tekst die Piet Chielens had geschreven. Daarin maakte hij gewag van de 138 herdenkingsbomen die in de lente van 2015 in Ieper werden aangeplant en zo de frontlinie symboliseerden en de Ypres Salient terug concrete gestalte gaven. Het was precies deze getallensymboliek die de kern werd van heel het compositieproces. Het getal 138 kon op twee manieren muzikaal geïnterpreteerd worden: op diatonische of op chromatische wijze. In de diatonische optiek vertrok ik vanuit de grote of kleine tertstoonladder die 7 verschillende tonen bevatte. In dat kader was 1 de grondtoon van de toonladder, 3 de terts en 8 het octaaf of de verdubbeling van de grondtoon. Met andere woorden kon 138 als samenklank zowel majeur als mineur zijn, groot of klein, opgewekt en/of droevig, levendig en/of doods, blij en/of verdrietig, hoopvol en/of lijdend tegelijkertijd. Vanuit de chromatische optiek hadden we de 12 verschillende tonen, elke met een halve toon ten opzichte van elke naburige toon. Vanuit die context kreeg 138 nog een andere betekenis. Er van uitgaand dat 1 een halve toon was, werd 3 een kleine terts, en 8 een kleine sext. Het had mij doen nadenken over het motivisch materiaal van dit werk, over de harmonische constellaties en omgeving waarin alles zich zou afspelen: een eerste uitwerking weerspiegelde zich daarvan in het huidige Interlude I. In feite was dit tussenspel het voorspel van de tenoraria Lament. Vermits het gedicht daar suggereerde dat de hoorn ver vanop een heuvel weerklonk, liet ik in de Interlude qua opstelling een hoorn in de achterste verte van de kathedraal, zo ver mogelijk van haar biotoop het orkest, enkele motieven spelen. In feite was elke muzikale frase die men daar hoorde ook elke mogelijke permutatie van 138, want 138 kon 1 stijgend zijn, 3 stijgend en 8 stijgend, maar kon ook 1 en 3 stijgend zijn en 8 dalend enzovoort. Deze themata zouden bepalend worden voor de muzikale vormgeving van heel het werk. Wanneer je immers 1 en 3 combineerde, ook als 3 met 1, kreeg je ook zowel melodisch als harmonisch deze intrigerende dubbelzinnige majeur-mineurverhouding. Symbolisch gezien kon dit niet beter uitkomen: de heropstanding van de 138 bomen ter herdenking van de frontlinie in Ieper zou tevens de kiem worden van het muzikaal basisklankbord van heel dit werk. Grote en kleine terts samen laten weerklinken kon als metafoor


!

"""!

niet treffender zijn: hoop en verbittering, pijn en vrede, leed en rust, al deze menselijke emotionele elementen zaten in deze verhouding vervat. Dit inzicht zou de sleutel worden tot het vinden van alle subdelen, waarbij gaandeweg een steeds grotere cohesie zou ontstaan tussen de delen onderling, hun verloop en overgangen naar elkaar. Kort na de eerste schetsen van 2.1 Lament componeerde ik vervolgens May, 1915. Deze melancholische, ingehouden klaagzang speelde voortdurend obsederend met kleine en grote terts. Tot een van de allereerste ontwerpen behoorde 1.2 Memory, let all slip. Daar werd ook al duidelijk bij de harmonische progressies dat de onverwachte wendingen van open naar dicht, van groot naar klein en omgekeerd een kernaffect zou worden in gans dit werk. Na de eerste versie van Memory hield ik mij voor er zeker nog verschillende te toonzetten. In het tekstontwerp kwamen wij aanvankelijk uit tot vier grote delen en vermoedde ik dat er een viertal versies van Memory zouden gecomponeerd worden, telkens anders belicht, met een andere bezetting. Uiteindelijk is gebleken dat de eerste twee versies van Memory aan elkaar verwant zouden zijn, de tweede was letterlijk en figuurlijk hoger opgevat, ze werd gezongen door het kinderkoor en het orgel hoog in het doksaal, maar de derde versie van Memory was al helemaal doordrongen van de finale van het werk en daar zou het obsederend herhalende van de grootklein-verhouding de leidraad worden, Memory onderging een heuse metamorfose. Om een groot werk helemaal introvert te laten eindigen met Memory leek me niet een geschikte oplossing en mettertijd kwam bij mij daardoor het idee op om het anonieme Day is done te gebruiken als katharsis voor het geheel, en naar de schetsen van de voorgaande subdeeltjes hierboven vernoemd was dit uiteindelijk mijn eerste grootste schrijffase geweest, namelijk het realiseren van die finale. Het basisthema van deze finale was de groot-klein-verhouding (getallen 3-1) van de terts waarop allemaal korte interventies werden gebouwd, de tekst leek me daarvoor helemaal geschikt. Het werkte als een grote louterende apotheose. Vanuit die positie had ik daarvoor de inbouw gerealiseerd van de fameuze Last Post: dit wilde ik absoluut niet clichĂŠmatig laten overkomen, de trompet was hier ingebed in een majeur-mineur-klankveld dat naadloos overging in de finale. Bovendien zou de trompetsolo dit thema eenmalig spelen in een ruimte hoog boven het orkest waar de deuren dan langzaam van zouden openen. Een tweede grote componeerfase was de toonzetting van 3.2 The Silent One geweest: de aria besloeg meer dan volle tien minuten en ik had vooral getracht de beklemmende sfeer uit te zuiveren en in monotone klankvelden de uitzichtloosheid van de situatie aangrijpend te verklanken. In mijn ogen een van de emotionele hoogtepunten binnen dit werk. Een bijkomende factor hiervoor was trouwens de akoestiek, waardoor de meeste tempi van deze nummers traag zijn geworden, vooral omwille van de verstaanbaarheid maar overheersend toch het karakter van de teksten die op zich een vorm van menselijke waardigheid in zich dragen die veel tijd vroeg om dat laten door te dringen. Na The Silent One zijn 1.3 Of trees over there en 3.1 Mist on Meadows ontstaan. De ogenschijnlijke willekeurigheid van volgorde in het componeren had veelal te maken met de inspiratie van het eerste ogenblik door de teksten zelf. Of trees was een monotone treurmars geworden die ook het onophoudelijke vermoeiende marcheren van de soldaten suggereerde, Mist was vooral sfeerscheppend en reflecterend dromerig. Gaandeweg hadde finale-motief onbewust zijn weg gevonden in haast Ă lle subdelen van dit werk. Memory III en IV waren daar een bewijs van: de vierde versie was een uitbreiding van de derde, waarbij de vierde versie een dialoog werd tussen de solisten, versterkt door het orgel en op die manier ook de finale inleidend. Terwijl Memory in versie drie en vier begon af te wijken van


!

"#!

het origineel, kwam dan in het begin van 4.3 Afterwards voor de sopraan het ondersteunend materiaal voor deze aria terug uit de allereerste Memory. Het einde van 5.1 Epilogue leidde dan weer naadloos 5.2 in. Heel deze onderlinge relaties begonnen opeens tot stand te komen door de compositie van 3.3 Memory voor sopraan solo en koor. Naar mijn gevoel na het indrukwekkende slot van The Silent One moest er een orgelpunt komen, een zuivere reflectie, die niet beter kon uitgedragen worden dan door de pure menselijke stem. 3.3 zou het enige nummer zijn waar koor en solisten zonder orkest zouden zingen, als een ingehouden nazinderen van wat er vooraf was gegaan. Maar het was juist dit obsederend herhalend motief in dit nummer dat voor de kentering in samenhang heeft gezorgd bij de andere nummers. Opeens kwam dan ook het idee van de majestueuze opening die niet beter zou kunnen gedragen worden door het plenum van een orgel: de drie hoofdtonen van 1.1 Ypres werden de intervallen 1 en 3 van het getal 138. 1 en 3 waren de basis voor het Lament, May 1915. Na Memory II door het engelenkoor werd een abrupt contrast gecreĂŤerd door het orkest dat het openingsbegin hernam maar nu zonder koren. Het idee van invoeging van instrumentale Interludes begon daardoor meer vorm te krijgen en geleidelijk aan ook het besef dat dit werk vijf delen zou moeten hebben in plaats van vier, telkens voorafgegaan door een Interlude, en elke groepering ook het Memory bevattend, op groep vier na, hoewel daar de muziek van Memory een remeniscentie vormde in Afterwards. Hoe verder het verloop van dit werk afliep hoe nauwer de motivische en thematische verbanden met elkaar vervlecht zouden geraken. Dit alles met de bedoeling om de luisteraar een beklijvende emotionele ervaring mee te geven die onbewust een meta-reflectie zou moeten zijn over de grote wreedheden die mensen elkaar kunnen aandoen en de wansmakelijke onzin van heel dat onmenselijke lijden. A Symphony of Trees wilde muzikaal vanuit het hart spreken en een louterend muziekwerk zijn.

!

Piet Swerts, april 2016.


A SYMPHONY OF TREES Homage to Ivor Gurney and Ypres

Piet CHIELENS

In the Spring of 2015, 138 memorial trees were planted in Ypres. Each tree was planted where roads leading out of the city crossed the curved frontline forming the infamous Ypres Salient of the First World War. This salient stood as a semi-circle around the medieval city from October 1914 to October 1918. During those four years the line moved back and forth several times, but the salient never broke. The trees were planted on the 100th anniversary of the line formation that was the closest to the city centre, and stayed there for the longest period – some 27 months. This so called “small salient” is now recognisable in the landscape through elm trees, trees that were very common before the First World War in the Ypres area. In fact, the word “iep” (for elm) and “Ieper” (the Flemish name of Ypres) are etymologically the same in Flemish. After the war a lot of elms were planted back, but in the 1980s and 1990s most of them died as a result of elm disease. In 2015 a new resistant breed of elms were chosen to become the memorial tree, thus symbolising a double process of loss and resurrection. When British soldier, poet and composer Ivor Gurney came to the Ypres salient in August 1917, a lot of trees had vanished already. As the British offensive was creeping slowly towards Passchendaele, in an attempt to break the salient, more and more trees got smashed up, as happened to the rest of the countryside. Gurney, who in peace time was an avid walker and lover of the countryside, was shocked by the sight of such utter destruction of life and nature. As a Private with a Machine Gun Company attached to the 2nd/5th Gloucestershire Regiment, he spent weeks watching out over the barren battlefields east of Ypres. Gurney’s poetry is always about his experience and that of his fellow soldiers. In some poems he also explicitly describes the “dreadfulness” of the destroyed landscape. As a composer in those days he was stirred by A.E.Housman’s poem, On Wenlock Edge. This poem, from Housman’s immensely popular cycle A Shropshire Lad (1896), also uses the image of distressed woods as a symbol for men’s suffering. In Ivor Gurney’s mind, who considered himself a composer first and a poet second, nature and music mingle in a true sense. And in nature trees are a formidable, direct inspiration for his music. In an essay on music he wrote:!“From poplars has come much: the larch has given grace to thought in many of the smaller forms. The oak has strengthened many, and in the shady chambers of the elm many have found peace. Trees are the friendliness of things: the beech with its smooth A major trunk, its laughing E major foliage; the Scotch fir which, passionate or still, is always F sharp minor!’” (Ivor Gurney, The Spring of Music, in: Music Quarterly 8, July 1922)


Such imagery is at the core of this new work by Piet Swerts, dedicated to the memory of Ivor Gurney and to the destroyed and resurrected City of Ypres. Using Gurney’s descriptions of broken trees in the destroyed Flemish countryside to express the destruction of man and nature alike is certainly fitting, especially as a homage to Gurney the man, the poet, the composer. When also looking for a female counterpart and perspective on the war, the imagery of broken trees returns in poems by Margaret Postgate Cole and Charlotte Mew. In the epilogue, which pays tribute to the resurrection of the once destroyed city, reference is made to Jean Giono’s The Man Who Planted Trees (L’Homme qui plantait des arbres, 1954). It is yet another work about trees, symbolising life and leading the way to resurrection. This magnificent short-story was also written by a veteran of the First World War and of the battlefields of Flanders. As such, A Symphony of Trees has become a true homage to Ivor Gurney and to Ypres. The city was the centre of terrible fighting in Flanders during the First World War, and was entirely destroyed. In the 1920s it was resurrected and ever since bears witness to the world of the utter destruction of war. Upon arrival in Ypres, Gurney described the ruins of the city at dawn. When out in the line, he saw the destruction of the entire landscape. It made such an impact that after the war, he would often think back on the horrid scene. Although he’d wished he could only have had sweet memories of Ypres…


LIBRETTO ‘A Symphony of Trees’

I.!

1. Ypres

(Ivor Gurney, from RCM Magazine, Vol.14 No.2, Easter Term 1918) The city of Ypres was the centre of terrible fighting in Flanders during the First World War, and was entirely destroyed. In the 1920s it was resurrected and ever since bears witness to the world of the utter destruction of war. Upon arrival in Ypres as a Private in the British Army, composer and poet Ivor Gurney described the ruins of the city at dawn. When out in the line, he saw the destruction of the entire landscape. It made such an impact that after the war, he would often think back on the horrid scene. Although he’d wished he could only have had sweet memories of Ypres…

I saw proud Ypres under the dawn, (Poor Ypres that was once so proud!) Like clanging trumpets came the dawn, Victorious trumpets clamouring loud. And Ypres’ pale besmeared face A little colour took from pride, In her past beauty, and her race Of heroes that like princes died. Then Hope from Pride arose again, That dared to dream her fate was met Misery and still unending pain! Her wrongs by God and man forget. Straight pierced her weary mind the thought That these drab figures three years seen Were men by whom deliverance wrought Would set her high again, a Queen. O thought! The high transfiguring fires Of sunrise made her eyes glow deep. Deeper, her passionate desires. Thus Royal Ypres waked from sleep.


I.!

2. Memory, let all slip

15

(Ivor Gurney, from Songs from the Second/Fifth, 1917- letter 8 October 1917) Memory, let all slip save what is sweet Of Ypres plains. Keep only autumn sunlight and the fleet Clouds after rains, Blue sky and mellow distance softly blue; These only hold Lest I my pangéd grave must share with you. Else dead. Else cold.

I.!

3. Of trees over there

(Ivor Gurney, from Rewards of Wonder (1922-1924)) There were Ypres trees as bad as cabbage stumps Spoiled great things, but unsightly lumps and humps: And of plane trees, route march and of stroll the borders: For the straight traffic-roads (Napoleon’s orders) Between Arras and Ypres green border ribbons (Lovely plane trees shaking their green leaves against blue heavens seen). Footweary soldiers travelled on, transport and guns, Riders and marchers taking strength from those trees. Canal of loved Merville, La Gorgues much like to these. Silver birch of Aveluy’s valley remembered keeping guard, Noblest poplars Rome’s leaving by Riez Bailleul And Buire-au-Bois great elms of pride ancestral That the sun loved; the winter trees near Crecy village, Where the crescent hung and dreamed in twiggy cradle, (Slung above January earth above the brown tillage), Sliding from rest to rest without fear to fall. But I remember as well as any the changing Autumn Poplars of Robecq village at All Souls’ time, As soft and bold as bronze gongs softly smitten or men’s far songs Roman, Christian, Sun worshippers; and I rhyme Tried to make show the spreading beauty of them: By Death his hand touched renderly to unwritten, unforgotten Calm happiness of colour, Robecq, Merville, Riez Bailleul in the North France Autumn.

21


II. Interlude I II.!

1. Lament

32

34

(Ivor Gurney ?, unattributed song text, ca.1925-26) The scent of earth breathes from the wood near dark May we not bring, ere Spring, the Life that lies in each dim music spark? Hear the horn call far on hill Now darkling show the wood edges; the tales of age on age are breath in the cold air sweet in death.

II.

2. May, 1915

37

(Charlotte Mew, May, 1915) Let us remember Spring will come again To the scorched, blackened woods, where the wounded trees Wait with their old wise patience for the heavenly rain, Sure of the sky: sure to the sea to send its healing breeze, Sure of the sun. And even as to these Surely the Spring, when God shall please, Will come again like a divine surprise To those who sit today with their great Dead, hands in their hands, eyes in their eyes, At one with Love, at with Grief: blind to the scaterred things and changing skies.

II.

3. Memory II

(children’s choir, organ) (Ivor Gurney, Songs from the Second/Fifth, 1917 – letter 8 October 1917) Memory, let all slip save what is sweet Of Ypres plains. Keep only autumn sunlight and the fleet Clouds after rains, Blue sky and mellow distance softly blue; These only hold Lest I my pangéd grave must share with you. Else dead. Else cold.

43


III. Interlude II

47

Ivor Gurney served as a Private in the 2nd/5th Gloucestershire Regiment from February 1915 to 4 October 1918, when he was discharged from the army for being physically unfit. His overseas service started near the end of May 1916. He served for almost 15 months on the Western Front. The first sector, from June to November 1916, was at Laventie, in French-Flanders (Merville, La Gorgue, Riez Bailleul, Robecq). From there he went on to the Somme (Aveluy), near St.-Quentin and Arras, where he was wounded on 1 April 1917. After recovering in hospital at Rouen, he re-joined his unit resting near Buire-au-Bois and Crécy, before moving up to the Ypres sector by August 1917. He was invalided home after having been exposed to mustard gas on 10 September 1917. After the Armistice he was prolific as composer and poet, until in September 1922 he was committed to a mental hospital. Ivor Gurney suffered from a bipolar condition, which was not known at the time, and never treated correctly. He remained in a psychiatric institute until his death on 26 December 1937. In his asylum-years he constantly ‘went back’ to his war experiences, as is expressed in many of his war poems.

III.

1. Mist on Meadows

(Ivor Gurney, ca. 1920-1922)

Mist lies heavy on English meadows As ever on Ypres, but the friendliness Here is greater in full field and hedge shadows, And there is less menace and no dreadfulness As when the Verey lights went up to show the land stark. Dreadful green light baring the ruined trees, Stakes, pools, lostness, better hidden dreadful in dark And not ever reminding of these other fields Where tall dock and clover is, and this sweet grass yields For that poisoned, where the cattle hoof makes mark, And the river mist drifts slowly along the leas. But they honour not – and salute not those boys who saw a terror Of waste, endured horror, and were not fearer Before the barrages like Heaven’s anger wanton known – Feared not and saw great earth spouts in terror thrown, But could not guess, but could not guess, alas! How England should take as common their vast endurance And let them be but boys having served time overseas.

50


III.

2. The Silent One

61

(Ivor Gurney, from Best Poems, 1925) Who died on the wires, and hung there, one of two– Who for his hours of life had chattered through Infinite lovely chatter of Bucks accent: Yet faced unbroken wires; stepped over, and went A noble fool, faithful to his stripes– and ended. But I weak, hungry, and willing only for the chance Of line– to fight in the line, lay down under unbroken Wires, and saw the flashes and kept unshaken, Till the politest voice– a finicking accent, said: ‘Do you think you might crawl through there: there’s a hole.’ In the afraid Darkness shot at: I smiled, as politely replied– ‘I’m afraid not, Sir.’ There was no hole no way to be seen, Nothing but chance of death, after tearing of clothes. Kept flat, and watched the darkness, hearing bullets whizzing– And thought of Music– and swore deep heart’s deep oaths (Polite to God) and retreated and came on again, Again retreated– and a second time faced the screen.

III.

3.

Memory III

(soprano solo and mixed choir a capella) (Ivor Gurney, from Songs from the Second/Fifth, 1917- letter 8 October 1917)

Memory, let all slip save what is sweet Of Ypres plains. Keep only autumn sunlight and the fleet Clouds after rains, Blue sky and mellow distance softly blue; These only hold Lest I my pangéd grave must share with you. Else dead. Else cold.

73


IV. Interlude III

75

When in Ypres, and possibly already at Arras, Ivor Gurney got the idea of setting On Wenlock Edge, a poem from the well-known cycle ‘A Shropshire Lad’ by A.E.Housman (1896). He would finish the score when recovering from gas-poisoning at hospital in Bangour, between October 1917 and January 1918.

IV.

1.

On Wenlock Edge

(Alfred Edward Housman, from A Shropshire Lad, 1896) On Wenlock Edge the wood’s in trouble, his forest fleece the Wrekin heaves; the gale, it plies the saplings double, and thick on Severn snow the leaves. ‘Twould blow like this through holt and hanger when Uricon the city stood: ‘tis the old wind in the old anger, but then it threshed another wood. Then, ‘twas before my time, the Roman at yonder heaving hill would stare: the blood that warms and English yeoman, the thoughts that hurt him, they were there. There, like the wind through woods in riot, through him the gale of life blew high; the tree of man was never quiet: then ‘twas the Roman, now ‘tis I. The gale, it plies the saplings double, it blows so hard, ‘twill soon be gone: to-day the Roman and his trouble are ashes under Uricon.

76


IV.

2.

Ypres II

82

(Ivor Gurney, from the Book of Five Makings, February 1925)

North French air may make any flat land dear and beautiful But East of Ypres scarred was most foul and dreadful With stuck tanks, ruined bodies needing quick honour’s burial, But yet sunset, first morning, hallowed all, awed, made mysterious The ugly curves of land running to eastward; the Front of us, Worse things of conflict not yet hidden unseen underground, (Shall we also stricken by one steel shard, sicken The air with stenches, that were of the Gloucestershire villages, Be buried with haste, horror; by those were comrades before, Lie, covered, rot, with no hope but to make meadows quicken When Time has cleaned this dreadful earth of infinite brute carnages; And left some clean stuff; earth, beautiful – as once bodies were?) But the place was most hideous at times, of mankind all unheedful; And we forgot all battle honour – all glory storial, Our County’s birth, (our great pride) that would make stir us, Even on the brink of the grave to the risk of warfare. Only the half lights wonder gave us remind (made heart kind) Of the villages and dear households we had left foolish and all-dutiful – (But too rashly for such vile pain, and gray hideousness) at Ypres – the talk of soldiers was the one delight there. The one goodness greatness of bearing Hell-from-high without fear.

IV.

3.

Afterwards

(Margaret Postgate Cole, from Poems, 1918)

Oh, my beloved, shall you and I Ever be young again, be young again? The people that were resigned said to me -Peace will come and you will lie Under the larches up in Sheer, Sleeping, And eating strawberries and cream and cakes – O cakes, O cakes, O cakes, from Fuller’s! And quite forgetting there’s a train to town, Plotting in an afternoon the new curves for the world.

88


And peace came. And lying in Sheer I look around at the corpses of the larches Whom they slew to make pit-props For mining the coal for the great armies. And think, a pit prop cannot move in the wind, Nor have red manes hanging in spring from its branches, And sap making the warm air sweet. Though you planted it out on the hill again it would be dead. And if these years have made you into a pit-prop, To carry the twisting galleries of the world’s reconstruction (Where you may thank God, I suppose That they set you the sole stay of a nasty corner) What use is it to you? What use To have your body lying here In Sheer, underneath the larches?

V.

Interlude IV

92

V.

1.

93

Epilogue

(Piet Chielens, adapted from words by Jean Giono) (We must invent) The Man who planted Trees. The French writer Jean Giono (1895-1970) served as an ordinary soldier in the French Army from 1915 to 1919. He came to the front in Flanders during the so-called Battle of the Flemish Hills (April- June 1918), the final phase of the German Spring-Offensive. After the war, he wrote about his war experience in a.o. Le Grand Troupeau (1929). In 1954 he published the short story The Man who Planted Trees.

As I laid belly-flat in the Park with the Château, The trees and the pond, at this unlikely front, I saw the willow trees touched by Spring, already Bursting buds of friendship, against Bursting bullets in the branches, The skin of the lawn was wounded by shells, That jumped and turned round in the mud, That cut holes in the pond, Its water leaking low, Licking my belly with cold and liquid tongue. Eight years ago, I’ve seen the Man who Planted Trees, I hoped, and hope and hope that the oak and the elm, the birch and the beech carefully, patiently planted by his hand, will also turn this wasteland, Into another Canaan’s Land.


V.

2.

Memory IV

97

(soprano and tenor solo, mixed choir and organ) (Ivor Gurney, from Songs from the Second/Fifth, (1917) – letter 8 October 1917)

Memory, let all slip save what is sweet Of Ypres plains. Keep only autumn sunlight and the fleet Clouds after rains, Blue sky and mellow distance softly blue; These only hold Lest I my pangĂŠd grave must share with you. Else dead. Else cold.

V.

3.

FINALE. Day is done

(anon., American Civil War) Day is done. Gone the sun. From the lakes. From the hills. From the sky. All is well. Safely rest. God is nigh. Fading light. Dims the sight. And a star. Gems the sky. Gleaming bright. From afar. Drawing nigh. Falls the night. Thanks and praise. For our days. Neath the sun Neath the stars. Neath the sky As we go. This we know. God is nigh.

103


CONTENT ______________________________________

1.1

Ypres

tutti

1.2

Memory, let all slip I

mixed choir

1.3

Of trees over there

soprano solo and tenor solo, mixed choir and orch.

001 and orchestra

015 021

______________________________________

2.0

Interlude I

only orchestra

2.1

Lament

tenor solo

and orchestra

034

2.2

May, 1915

soprano solo

and orchestra

037

2.3

Memory, let all slip II children’s choir and organ

032

043

______________________________________

3.0

Interlude II

only orchestra

047

3.1

Mist on Meadows

tenor solo, children’s choir and mixed choir, orch.

050

3.2

The Silent One

tenor solo, children’s choir and mix.choir, org., orch. 061

3.3

Memory, let all slip III soprano solo and mixed choir a capella

073

______________________________________

4.0

Interlude III

only orchestra

4.1

On Wenlock Edge

soprano solo

and orchestra

076

4.2

Ypres II

tenor solo

and orchestra

082

4.3

Afterwards

soprano solo

and orchestra

088

075

______________________________________

5.0

Interlude IV

only orchestra

5.1

Epilogue

tenor solo

5.2

Memory, let all slip IV soprano and tenor solo, mixed choir and organ

097

5.3

Finale. Day is done

103

092 and orchestra

tutti

! ______________________________________

!

093


ORCHESTRATION Flutes 1° & 2° Oboes 1° & 2° (2° also English Horn in F)

Clarinet 1° & 2° in Bb

(2° also Bass Clarinet in Bb)

Bassoons 1° & 2° (2° also Double Bassoon)

Horns in F 1° & 2° & 3° (1 extra 4° Horn in F off stage)

Trumpets in C 1° & 2° (1 extra Cornet in Bb off stage)

Trombones 1° & 2° Bass Trombone 2 percussionists

(Tubular Bells, Glockenspiel, Snare Drum) nd

2 Sets of Timpani

(2 Set off stage, 2 Timpani G and low C)

Harp 1° & 2° Organ I, II*

(one organ in the orchestra)

Children’s Choir Large Mixed Choir Soprano Solo Tenor Solo Large String Orchestra (Vl.1.2.Vla.Vcl.D.B.)

DURATION ca.90’ * Only if the distance between the organ and the orchestra in a cathedral is not manageable in terms of acoustical delay, otherwise no second organ should be provided in the orchestra itself and all organ parts should be played by the same player.


A Symphony of Trees

Lyrics by: Ivor Gurney (RCM Magazine, Vol.14 No.2, Easter Term )

I.1 Ypres

& b 98 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ q . = ca.70 ? b 98 Ó . œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. > > Organ

4

&b ?b 7

&b ?b

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

&b

Piet SWERTS

2

œœ

œœœ

œœœ

œœœ

œœœ

œœœ

œ. œ. >

˙. ˙. >

10

#˙. #˙. >

&b

!

Vb

!

?b

!

Vb

!

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

8

>œ .

11

f f f f

!

&b

œ. œ.

bœ. bœ. >

N˙. N >˙ .

! !

f f f

>œ .

˙. ˙. >

© ZODIACEDITIONS 2016

œ. œ.

N˙. N˙. > 9

œ Nœ

œ. œ.

saw

proud

>œ . I

saw

proud

>œ . I

saw

proud

>. œ

saw

proud

I

saw

proud

>œ . I

saw

proud

# >œ . Y

I

saw

proud

Y

I

>œ .

œ. > œ. > œ. >

œ. > œ. >

>œ . >œ . >œ . >œ . >œ .

˙. ˙.

œ. œ.

œ. œ.

# >œ .

I

œ. >

œœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ

12

>œ .

>œ .

bœ. bœ. >

N˙. N˙. >

œ. >

& b œœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ ? b

#˙. #˙. >

6

œ. œ.

&b

œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ

Nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

N˙. N˙. >

3

>œ .

Œ.

>œ .

Œ.

# >œ . Y

-

# >œ . Y

-

>œ .

# >œ . Y

-

>œ .

pres

Œ.

Y

-

pres

œ. > pres >œ .

Œ.

-

>œ .

Œ.

-

pres

#œ. > Y > #œ.

-

pres

pres

pres

Œ.

Œ.

œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ ˙. ˙. >

œ. œ.


2

>œ . b & 13

Chldr. Choir

un

S.

>. &b œ >. &b œ un

A.

un

T.

>. Vb œ

? b >œ . un

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

>. &b œ

-

-

-

-

un

-

un

-

>. Vb œ un

-

œ. >

der

œ. > der œ. >

der

œ. > der œ. > der œ. >

der

œ. > der

>œ . the

>. n # ˙˙˙ ..

>œ .

the

dawn,

>œ .

the

>œ .

the

>œ .

# >˙ .

# >˙˙ ..

> # n ˙˙ ..

the

>œ .

dawn,

the

dawn,

> œ . & b œ.

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Ten. Solo

> œ. œ.

# >˙ .

17

˙. ˙. >

> œ. œ.

> œ. œ.

>œ .

that

>œ .

was

>œ .

once

Y

-

pres

that

was

once

-

. >œ pres >œ .

. >œ that >œ .

>œ . was >œ .

-

pres

that

was

œ. > once >œ .

-

pres

that

-

pres

that

-

pres

>œ .

was

Y

>œ .

>œ .

was

Y

>œ .

that

was

>œ . &b >œ . Vb

>œ .

>œ .

(Poor

N >œ .

(Poor

N >œ .

(Poor

N >œ .

(Poor

(Poor

> œ. œ.

>œ .

œ. > >œ . œ. > >œ . >œ .

> b >œ . bœ.

b >œ . bœ. > b >œ . b >œ . b >œ . bœ.

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ bœ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ

pres

& b œ. > Y >œ . Vb Y > ? b œ.

N >œ .

Œ.

-

>œ . &b

N œ>.

Œ.

Y

Y

Sopr. Solo

> œ. œ.

(Poor

Œ.

# >˙ .

dawn,

N >œ .

Œ.

dawn,

> Nœ. Nœ.

(Poor

Œ.

dawn,

the

15

Œ.

> n ˙˙ ..

& b œœœœœœœœœœœœœœœœœœ ? b ˙. œ. ˙. œ. 16

Œ.

14

dawn,

>œ .

I.1 Ypres

>œ . >œ . >œ .

>œ .

once

œ. > once >œ . >œ .

once

once

œ. œ.

> bœ. bœ.

18

b >œ .

N˙. N˙. >

N >˙˙˙ ... N˙.

proud!)

so

proud!)

>˙˙ ..

so

proud!)

b >œ .

proud!)

N >˙ . N >˙ .

so

proud!)

so

proud!)

œ œ œ œ œ œ & b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. >

Œ.

proud!)

N >˙ .

b >œ .

Œ.

> N ˙˙ ..

b >œ . so

Œ.

N >˙˙ ..

so

bœ. > so b >œ .

œ. œ.

œ Nœ

˙. ˙. >

Œ. Œ. Œ. Œ.

œœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ. œ.


I.1 Ypres 19

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo Ten. Solo

&b

!

&b &b Vb ?b &b Vb & b #œ œ

#œ #œ œ

? b #˙. #˙. > 22

Chldr. Choir

& b N˙. >

came

S.

& b N˙. >

came

A.

& b N˙. >

came

T.

B.

Sopr. Solo Ten. Solo

V b N˙. > came ?b N˙. > came > b & N˙. > b V N˙.

came

came

œœœ

20

!

œ. >

Like

clang

Like

clang

Like

clang

-

!

œ. >

œ. >

-

!

œ. >

œ. >

-

!

œ. >

œ. >

Like

clang

-

!

Like

clang

!

Like

œ. >

-

clang

-

clang

œœœ

œœœ

œ. >

œ>.

œ>.

œ. >

œœœ

œœœ

#œ. #œ. >

# >œ .

œ. >

Like

œ #œ œ

# >œ . the

# >œ . the

# >œ . the

the

#œ. > the # >œ .

#œ #œ œ

#˙. #˙. >

23

> # # # ˙˙˙ ...

# >˙ .

dawn,

> # # ˙˙ ..

dawn,

> # # ˙˙ ..

dawn,

# # >˙˙ ..

dawn,

# >˙ .

dawn,

# >˙ .

the

# >œ .

dawn,

the

dawn,

#œ œ œ & b #œ Nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b #˙. # >˙ .

# >œ .

#œ. # >œ .

œ. >

œœœ

-

21

# >˙ .

# >œ .

# >˙ .

# >œ .

ing

trum

# >˙ .

# >œ .

ing

trum

ing

# >œ .

trum

ing

#œ. > ing # >œ .

trum

ing

trum

# >˙ . # >˙ . # >˙ .

trum

# >˙ .

# >œ .

ing

œœœ #œ. #œ. >

œœœ

Œ. Œ. Œ. Œ. Œ. Œ. Œ.

trum

œ #œ #œ #˙. #˙. > 24

#œ #œ œ

b >œ . Vic

#œ. # >œ .

pets

-

pets

-

pets

-

pets

# >œ . # >œ .

-

#œ. > pets # >œ .

-

pets

-

œœœ

>. œ

to

-

to

-

Vic

-

Vic

b >œ .

-

Vic

b >œ .

-

Vic

bœ bœ œ

b >œ . Vic

b >œ . Vic

b >œ .

b˙. b >˙ .

-

œœœ

>. œ

-

#œ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ #˙. # >˙ .

# >œ .

-

b >œ .

3

# >œ .

œ œœœœ œœ pets

#œ. #œ. >

>œ . >œ .

-

rious

-

rious

to

-

rious

to

-

rious

-

rious

-

rious

>. œ >. œ

œ. > to >. œ >. œ

to

to

œœœ

œœœ -

>œ . >œ . >œ . >œ . >œ .

œ œœœœ œœ

rious

œ. œ. >


I.1 Ypres

4 25

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

&b &b &b Vb

N >˙ .

b >œ .

N >˙ .

trum

Vb

b >œ .

>œ .

-

pets

b >œ .

cla

>. œ

-

mou

b >œ .

-

ring

trum

-

pets

b >œ .

cla

mou

b >œ .

-

ring

N >˙ .

>. œ

-

trum

-

pets

b >œ .

cla

-

mou

b >œ .

-

ring

trum

-

pets

mou

b >œ .

-

trum

-

pets

b >œ .

> œ.

-

N >˙ .

b >œ .

cla

cla

-

mou

trum

N >˙ .

-

pets

b >œ .

cla

trum

-

pets

cla

œ. œ.

b˙. b˙. >

œ. œ. >

˙. ˙. >

bœ. bœ. >

N >˙ .

? b N >˙ . &b

>. œ

26

bœ & b Nœ œ ? b b˙. b˙. >

Nœ œ

>. œ

>. œ >. œ

27

>œ . >œ .

N >˙˙˙ ...

œœœ .. .

N >˙˙ ..

loud.

œœ ..

loud.

˙˙ .. > loud. > N ˙˙ ..

œœ ..

ring

loud.

>˙ . ˙.

œœ ..

b >œ .

-

ring

>œ .

loud.

>˙ .

œ.

-

mou

b >œ .

-

ring

>˙ .

œ.

-

mou

-

ring

loud.

>œ . >œ .

>œ .

œœ ..

loud.

œ œ bœ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. >

œ. œ.

29 30 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b & œ œ œ œ œ œ œ œ œ 28

? b ˙. ˙.

œ. œ.

œ œ œ œ œ œ & b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f ?b ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. > 31

34

&b ?b

32

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.

œ. œ.

?

˙. ˙. > 33

œ. œ.

˙. ˙. >

œ. œ.

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

68 œ œ œ œ bœ œ P 68 ˙. ˙. > 35

œ œ &C œ œ bœ œ

36

˙. ˙.

C


I.1 Ypres

S.

A.

T.

B.

37

&b C

38

!

&b C

!

Vb C

& b C

P

Œ œ̄ œ̄ œ̄

P

!

> > ? b C œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ w w 42

S.

A.

&b Œ

A

co - lour took from

pride.

œ œ < <

œ <

œ <

co - lour took from

pride.

œ̄ œ̄

œ̄

œ̄

& b Œ Nœ œ œ < < <

lit - tle

¯ V b Œ N œ œ̄ œ̄ A

B.

lit - tle

?b Œ

lit - tle

œ̄

b ˙˙

co - lour took from

pride.

œ̄ œ̄ œ̄

œ̄ œ̄

A

co - lour took from

lit - tle

N wœ œj w œ. & b N œ œ œ. ? b

œ̄

Œ

ggg ww gg ww

œ̄

pale

be - smeared

œ̄

pride.

Œ bœ. b ggg b www b œ . gg b w

41

Ó Ó

œ <

œ <

œ <

œ̄

œ̄

˙

be - smeared

be - smeared

Ó Ó

œ̄ œ̄

In

her past

˙

œ< œ <

her past

œ̄ œ̄

In

her past

œ̄ œ̄

In

her past

œ œ œ N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b b œw b œ œ œ œ œ w w

œ#œ

Ó

face Ob.

Œ Nœ. w gg # www N œ . gg F œœœ w

˙

œ œ

#œ œ #œ œ

œ œœœ

˙

beau - ty,

˙

In

b œ b œ n œ # # wwœ # œj # œ œ #œ bœ bœ nœ #œ

Ó

face

46

Ó

face

œ bœ œ œ œ œ œ œ w 45

Ó

face

œ <

be - smeared

pale

œ bœ œ œ œ œ œ œ w 44

œ̄

ggg b b ww gg b ww

gg b www ggg w

œ̄ œ̄ œ̄

œ̄ œ̄

œ̄

˙

And Y - pres'

43

A

T.

And Y - pres'

Ó Ó

# ˙˙

Œ bœ œ œ b˙ < < < P And Y - pres' pale

!

!

40

Œ bœ œ œ b˙ < < < P And Y - pres' pale

!

!

q =q

! !

!

?b C

Œ œ̄ œ̄ œ̄

39

5

˙

beau - ty,

˙

beau - ty,

˙

˙

beau - ty,

ww # œ gggg N N ww g

#œ œ œ œ œ œ œ œ #w

Nœ œ œ œ œ œ œ œ Nw


I.1 Ypres

6 47

S.

A.

T.

B.

&b Œ &b Œ Vb Œ ?b Œ

˙

œ̄

and

her

˙

48

˙

and

œ <

her

race

˙

œ̄

and

her

race

˙

œ̄

and

her

race

? b œ œ œ œ œ œ œ œ w

S.

A.

T.

B.

&b Ó &b Ó Vb Ó ?b Ó & b

Œ œ < P Then Œ

œ<

52

f

Œ Œ

> œ

N >œ

Of

> œ

f

Of

f

Of

f

> œ >œ

Of

˙

Hope

Œ œ̄ from

Œ œ <

˙

Œ œ̄

P Then

Hope

P Then

Hope

from

from

¯ Œ bœ

from

53

> œ

he - roes

N >œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ bw

Hope

Œ œ̄

Œ

gg b www ggg b w

P Then Œ œ̄

Œ

race

ggg www b & gg w

51

˙

49

50

œ >

œ >

that

> œ

like

prin -

ces

# >˙ died.

# >˙

he - roes

œ >

that

like

prin -

ces

died.

he - roes

œ >

that

œ >

like

prin -

died.

>œ œ

ces

that

like

prin

ces

died.

N >œ N >œ

> œ >œ

he - roes

gg N ˙˙˙ ggg ˙

œ >

˙

Oboe

œ Nœ œ œ œ œ œ œ w

¯ œ̄ œ̄ b œ œ̄ Pride a - rose

a

b œ< œ< œ< œ<

Pride a - rose

a

¯ œ̄ œ̄ b œ œ̄

Pride a - rose

a

N œ¯ œ̄ œ̄ œ̄ Pride a - rose

a

bœ bœ œ œ œ œ Nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ

? b œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ Nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

54

-

-

œ œ w

Ó Ó Ó

gain,

˙

>œ >œ

# >˙ # >˙

œ œœœ œœ œ #œ œ œ œœ

gain,

N˙ -

-

gain,

˙ -

Ó

gain,

œ œ œ

Œ

55

F

œ̄

œ œ œ

œ̄

œ̄

That dared to

Œ bœ œ œ < < < F That dared to Œ

œ̄

œ̄

œ̄

F

That dared to

F

That dared to

Œ

œ̄

œ̄

œ̄

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œœ œœ Nœ œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ


I.1 Ypres

˙ &b

Œ

& b #˙

Œ

Œ

56

S.

dream

A.

dream

T.

B.

Sopr. Solo Ten. Solo

S.

Vb ?b &b

dream

Œ

dream

!

Vb

œ̄

Œ

˙

Œ

fate

# œ¯

fate

!

œ̄

Π!

met

œ̄

b œ¯

was

œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ

? b

œ #œ

œ œ #œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ

T.

Vb

!

?b

!

> &b œ > b V œ

> > œ œ J > > œ œ J

Ó

!

˙

Ó

!

Ó

!

met

met

œ œ œ œ œ œ Nœ œ

>œ >œ J

> > ‰ b œJ œ f Her wrongs ‰ œj œ > > f Her wrongs > > ‰ b œJ œ f Her wrongs >œ >œ ‰ J

f

Her wrongs

> N >œ œ J

still

un - en - ding pain!

still

un - en - ding pain!

-

>œ > J œ

> ‰ œ J

>œ > J œ

> ‰ œ J

se - ry

and

œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

61

> N >œ œ J

> ‰ bœ f Mi > ‰ bœ f Mi

! !

!

˙

!

!

59

Ó

was

œ̄

œ #œ

&b

˙

met

& b

60

58

was

was

her

!

Ten. Solo

˙

fate

her

Œ

fate

œ < her

&b

Sopr. Solo

57

her

A.

B.

˙

œ̄

7

j >œ œ > by God >œ >œ J by God

>œ b >œ J

‰ ‰ ‰

by God

!

-

and

non legato

œ œ œ b œ< œ< œ< œ< < < <

œ <

> > ‰ N œJ œ

62

‰ œj œ > > and man > > ‰ N œJ œ and man

>œ >œ ‰ J

and man

se - ry

by God

and man

!

>œ >œ J

j >œ œ > for - get. >œ >œ J for - get.

>œ N >œ J

‰ ‰ ‰

for - get.

for - get.

! !

œ œ œœœœœœ & b Nœ œ œNœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œNœ œ œ œ œ œ ? b

œ œ < <

œ œ bœ œ < < < <

œ œ < <

œ œ < <

œ œ bœ < < <

œ œ œ < < <

œ <

œ <

œ œ b œ< < <

œ œ œ < < <


I.1 Ypres

8 63

Sopr. Solo

Ten. Solo

&b Œ

F

Vb Œ

‰ F

œ J

œ J

œ J

œ J

j œ

œ J

Straight pierced hear

œ J

Straight pierced hear

j œ

64

wea - ry

j œ

œ <

œ <

œ <

œ <

œ <

>œ b A œ œj œj œ & J 65

Sopr. Solo

Ten. Solo

œ <

# >œ b œ J J

j œ

wea - ry

œ J

œ J

œ J

œ J

œ <

œ # >œ J

fi - gures three years seen were men

drab

fi - gures three years seen were men

> j j V b œ A œ œ œ œJ

œ œ < <

œ >œ J

b >œ Vb

œ >œ J

high

Ten. Solo

œ <

b >œ b & 68

Sopr. Solo

œ <

high

& b ?b

œ bœ

bœ <

a - gain,

a - gain,

œ <

œ <

>œ high

>œ high

œ <

œ <

œ N >œ J 69

a - gain,

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ < < < < < < <

œ Nœ

Nœ <

these

‰ nœ

œ J

That

these

œ <

œ <

œ <

œ <

œ <

œ <

> œ # œJ œJ n œ # œ # œJ J 67

œ <

œ <

œ œ œ J J J

by whom de - li - ve-rance wrought would set her

Œ nœ œ J

> œ # œJ œJ n œ # œ # œJ J

œ œ œ J J J

by whom de - li - ve-rance wrought would set her

œ œ œ œ œ < < < < <

Œ

a - gain,

œ N >œ J

That

œ

& b Aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœœœ œœ œ œ œ œ œœœ Aœ œ œ œ nœ œ œ œ ?b

œ J

nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ nœ œ J

œ # >œ J

drab

‰ nœ

mind the thought

œ <

66

œ

mind the thought

œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F ?b

# >œ b œ J J

œ œ œ < < <

> ‰ œ a

Œ

> ‰ œ a

œ J œ J

nœ #œ

œ œ œ œ #œnœ œœ œ œ œ œ œœ

#œ <

œ œ œ < < <

70

>œ .

œ <

œ <

œ œ < <

‰ Ó

98

‰ Ó

98

Queen.

>œ .

Queen.

œ œ œ #œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 8 œ œ œ œ œ œ œ < < < < < < <

œ œ < <

œ œ œ œ œ œ < < < < < <

98


I.1 Ypres

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo Ten. Solo

& b 98 & b 98

71

q =q

& b 98 V b 98 ? b 98 & b 98 V b 98

72

!

Chldr. Choir S.

> & b #˙.

thought!

> & b #˙.

thought!

A.

> V b #˙.

thought!

T.

thought!

B.

Sopr. Solo Ten. Solo

? b #˙. > thought! >˙ . # b & > V b #˙.

thought!

thought!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Œ. Œ. Œ. Œ. Œ. Œ. Œ.

˙. ˙. >

œ. œ.

fO >œ . fO >œ . fO >œ . fO >. œ fO >œ .

f

>œ . O

fO

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

>œ .

œ. >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ ˙. ˙.

76

>œ . >œ . O

>œ . O

>œ . O

>. œ O

>œ . O

>œ . O

O

œ. œ. >

œ. > œ. > œ. > œ. > œ >. œ. > œ. >

#˙. # >˙ .

>œ .

77

>œ . >œ . >œ . >œ . >œ . >œ .

˙. ˙.

˙. ˙. >

œ. œ.

>. n # ˙˙˙ ..

# >˙ .

thought!

> n ˙˙ ..

thought!

# >˙˙ ..

thought!

> # n ˙˙ ..

thought!

# >˙ .

thought!

# >˙ .

thought!

thought!

& b œœœœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ ? b

>œ .

74

!

!

& b 98 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ƒ ? b 98 Ó . œ. œ. >

> & b #˙.

73

!

Organ

75

9

œ. œ.

œ #œ ˙. ˙. >

Œ.

œ. œ.

Œ. Œ. Œ. Œ. Œ. Œ.

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.


10

N >œ . b & Nœ.

Chldr. Choir

N >œ . b & O

S.

O

A.

T.

& b Nœ. > O N >œ . b V ? b N >œ . N >œ . b & O > Nœ. Vb

œ. > >œ .

O

Sopr. Solo Ten. Solo

& b ? b 81

Chldr. Choir

S.

A.

T.

&b &b

O

œ bœ

œœœ

>œ . œœœ

œœœ

˙. ˙. >

Ten. Solo

&b Vb & b ? b

N >˙˙ ..

>˙ .

œœœ

>˙˙ ..

N >˙ .

thought!

N >˙ .

œœœ

thought!

œœœ

œœœ

Œ. œœœ œ. œ.

O

>œ . O

The

œ. >

trans

The

œ. >

trans

The

>œ . O

œœœ

œœœ

œ. œ.

# >œ .

O

œ. œ.

# >˙ .

-

# >˙ . fi

trans

-

fi

# >œ .

œ. >trans

#œ. > > #œ.

The

trans

# >œ .

œ. >

#œ. >

The

œ #œ #œ #˙. # >˙ .

œ. >

#œ #œ œ

œ. >

œœœ

trans

œœœ

# >œ .

œœœ #œ. # >œ .

-

-

œœœ

-

b >œ .

˙. ˙.

-

# >œ .

b >œ .

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

83

-

b >œ .

>œ .

fi

# >œ .

bœ. > b >œ .

œ. > >œ .

-

#œ. > œœœ

>œ .

Œ.

b >œ .

œ. > >œ .

# >˙ .

The

Œ.

thought!

œ. > trans

#œ. >

Œ.

œœœ

œœœ

#œ. > The #œ. >

Œ.

thought!

˙. ˙. >

#œ. >

Œ.

thought!

œ œ bœ

82

œœœ

œ >. O >œ .

Œ.

thought!

thought!

O

Œ.

b >œ . bœ.

œ. œ. > >œ .

>œ .

Œ.

>˙ .

>œ . œ. O

Œ.

thought!

œœœ

80

Œ.

>˙ .

Œ.

thought!

˙. ˙. >

thought!

Œ.

thought!

œ Nœ

b >œ .

œ. œ.

N >˙˙˙ ...

Œ.

˙. > thought! >˙ .

b >œ .

? b N >˙B.. Sopr. Solo

bœ. > b >œ .

thought!

b >œ .

>˙ . b N & ˙.

Vb

˙. ˙. > thought! >˙ .

79

b >œ .

œ. > >œ .

O

B.

b >œ . bœ.

œ. œ. > >œ .

78

I.1 Ypres

# >œ . # >œ .

-

gu

-

-

gu

# >œ .

-

# >˙ .

-

gu

-

# >˙ . fi

-

-

# >˙ .

#œ. > gu # >œ .

-

fi

# >˙ .

fi

fi

œ #œ Nœ #˙. # >˙ .

#œ #œ œ

-

œœœ

gu

# >œ .

œœœ

gu

# >œ .

-

gu

œœœ

œœœ #œ. # >œ .

-

œ


I.1 Ypres

# >œ .

84

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

& b #˙. >ring & b #˙. >ring & b #˙. >ring V b #˙. > ring ?b # >˙ .

Ten. Solo

V b #˙. >ring & b #œ #œ ? b #˙. #˙. > 87

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

&b &b &b Vb

#œ #œ œ

œœœ

œœœ

b >˙ .

Ten. Solo

Vb

-

# >œ .

# >˙ . fi

fi

fi

fi

œœœ

œœœ

#œ. #œ. >

fi

œ #œ #œ #˙. #˙. >

88

>. œ

-

of

# >œ .

œœœ

œœœ

res

œœœ

b >œ .

>œ .

b >œ . b >œ .

made

her

eyes

glow

b >œ .

made

her

eyes

glow

made

her

eyes

made

b >œ .

her

b >œ .

glow

b >˙ .

b >œ .

> œ.

b >œ .

rise

>. œ

b >œ .

rise

>. œ

b >œ .

glow

rise

>. œ

eyes

b >œ .

b >œ .

glow

made

her

>. œ

b >œ .

>œ .

rise

>. œ

eyes

eyes

glow

b >˙ .

rise

& b bœ œ ? b b˙. b >˙ .

bœ bœ œ

œœœ

œœœ

made

œœœ œ. >

œœœ

her

œ Nœ œ b˙. b >˙ .

bœ Nœ œ

eyes

œœœ

b >œ .

œœœ œ. œ.

sun

>œ . -

>œ . -

>œ . -

-

œœœ ...

N >˙˙ ..

œœ ..

>˙ . ˙.

œœ ..

N >˙˙ ..

deep.

deep.

N >˙ .

deep.

N >˙ .

deep.

œ

-

N >˙˙˙ ...

deep.

œœœ

-

œ. œ.

deep.

>œ .

glow

of

N >˙ .

>œ .

-

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

89

>œ .

œœœ

sun

b˙. b >˙ .

>œ .

>œ .

>. œ

of

>œ .

>. œ

œ. > sun >. œ

of

œœœ

>œ .

>œ .

sun

b >œ .

# >œ .

her

b >˙ .

b >œ .

res

>. œ

>. œ

sun

of

# >œ .

made

b >˙ .

b >œ .

res

>œ .

sun

of

> #œ.

>. œ

sun

b >œ .

res

-

#œ #œ œ

res

# >œ .

-

# >˙ .

b >œ .

res

-

# >˙ .

# >œ .

of

# >œ .

-

# >˙ .

86

res

b >˙ .

rise

? b b >˙ . &b

fi

# >˙ .

b >œ .

rise

Sopr. Solo

# >œ .

-

# >œ .

b >œ .

# >œ .

fi

#œ. > # >œ .

& b #˙. >ring

# >˙ . # >˙ .

# >œ .

ring

Sopr. Solo

85

11

œ.

œœ ..

œ. œ.

deep.

œœ

˙. ˙. >

Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.


I.1 Ypres

12

91 92 93 œœ œœ œœœ œœ œ œœœ œ bœœœ œœ œœ œœœ œ œœœ œ bœœœ œœ œ œœœ œ œ œœœ œ bœœœœ œ œœœ œœ œ œœœ œ œ b & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 90

? b ˙. ˙.

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

&b

94

œ. œ.

!

&b

!

Vb

!

?b

!

&b

!

Vb

!

& b

œ Nœ

? b N˙. N˙. >

95

!

&b

bœ. b >œ .

˙. ˙. >

f f f f f f f

>œ . Dee

>œ .

˙. ˙ >.

œ. >

Dee

œ. >

Dee

œ. >

>œ . >œ .

Dee

>. œ Dee

>œ . Dee

>œ . Dee

œ. > œ >. œ. > œ. >

>œ .

˙. ˙. >

# >œ .

96

Œ.

per,

>œ . >œ .

# >œ .

Œ.

per,

# >œ .

>œ .

# >œ .

Œ. Œ.

#œ. >

Œ.

# >œ .

Œ.

# >œ . per,

œ. œ.

>œ . her

œ. >

her

per,

>œ .

>œ .

her

per,

>œ .

>œ . her

per,

>œ .

>œ . her

per,

œœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ œ. œ.

bœ. b >œ .

˙. ˙. >

œ. œ.

>œ . her

Œ.

>œ . her

œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ ˙. ˙. >

œ. œ.


13

I.1 Ypres

>œ . >œ . > b œ. &

>œ .

pas - sio - nate

de

>œ . >œ . > b œ. &

>œ .

pas - sio - nate

de

>œ . >œ . > b œ. &

>œ .

pas - sio - nate

de

>œ . >œ . > œ. Vb

>œ .

pas - sio - nate

de

? b >œ . >œ . > œ.

>œ .

pas - sio - nate

de

>œ . >œ . > b œ. &

>œ .

pas - sio - nate

de

>œ . >œ . > b œ. V

>œ .

pas - sio - nate

de

97

Chldr. Choir

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

98

-

˙. ˙.

œ. œ.

si

-

# >œ . -

si

-

> n œœ .. -

si

-

# >œœ .. -

si

-

> # n œœ .. -

si

-

# >œ . -

si

-

# >œ . -

& b œœœœœœœœœœœœœœœœœœ ? b

>. n # œœœ ..

si

œ #œ ˙. ˙. >

-

>œœ .. œ.

>œ .

res.

Thus

Ro

>œ .

>œ .

N >œ .

res.

Thus

Ro

>œ .. œ

>œ .

res.

Thus

Nœ. >

>œœ ..

>œ .

N >œ .

res.

Thus

Ro

>œ . œ.

>. œ

N >œ .

res.

Thus

Ro

>œ .

>œ .

N >œ .

res.

Thus

Ro

>œ .

>œ .

N >œ .

res.

Thus

Ro

99

N >œ . Nœ.

Ro

-

> œ. œ.

b >œ . bœ.

>œ .

b >œ .

-

-

yal

œ. > >œ .

-

-

> bœ. yal

b >œ . yal

œ. > >œ .

-

b >œ . yal

b >œ . yal

>œ . -

yal

b >œ . yal

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ bœ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.

˙. ˙. >

œ. œ.


14

I.1 Ypres

> œ. & b œ.

100

Chldr. Choir

Y

S.

>œ . &b Y

A.

> & b œ. Y

T.

B.

Sopr. Solo

Ten. Solo

>œ . b V

-

-

-

> œ. œ.

pres

>œ .

Œ.

waked

> œ.

Œ.

>œ .

Œ.

>œ .

Œ.

>œ .

pres

>œ .

Y

-

pres

pres

>œ .

Y

-

>œ .

Y

-

pres

>œ . Vb

>œ .

> œ.

-

>œ . b &

>œ . œ.

waked

pres

Y

? b >œ .

Œ.

101

pres

waked

waked

>œ .

waked

Œ.

>œ .

waked

Œ.

b >œ . bœ.

> œ. œ.

102

from

>œ . > œ.

N >˙˙ ..

> bœ.

sleep.

> N ˙˙ ..

b >œ .

sleep.

>˙˙ ..

Œ. Œ.

from

b >œ .

N >˙ .

>œ .

from

b >œ .

N >˙ .

>œ .

from

b >œ .

N >˙ .

from

sleep.

sleep.

? b ˙. ˙. >

˙. ˙. >

œ. œ.

103

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?b

105

&b ?b

˙. ˙. >

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙. ˙.

œ. œ.

Œ.

sleep.

œ Nœ

˙. ˙.

Œ.

sleep.

œ œ œ œ œ œ & b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.

Œ.

from

> œ.

waked

Œ.

sleep.

b >œ .

from

>œ .

N >˙˙˙ ... N˙.

Œ. œœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

104

˙. ˙.

œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

106

˙. ˙.

œ. œ.

œ œ œ ˙.

107

˙. ˙.

œ. œ.


I.2 Memory, let all slip

q

S.

A.

T.

B.

= ca.56

& 43

1

& 43

!

V 43

!

? 43

!

!

Œ Œ Œ Œ

2

P

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Me - mo

P

Me - mo

P

Me - mo

P

Me - mo

-

-

-

-

3

# ˙˙

Œ

slip

A.

T.

& Nœ

save

œ

slip

œ

V ˙

Œ

? #˙

Œ

slip

B.

slip

& ?

œ

œ

œ

all

#˙.

˙

Œ

Œ

˙

Œ

ry,

(let

œ

what

œ

ry,

is

save

œ

œ

save

what

is

œ

what

œ

let

all

let

all

œ

œ

sweet

Of

œ

Of

œ

˙

œ

is

œ

sweet

Of

˙

œ

sweet

œ

8

œ

" #œ #œ " œ # œ œ #œ œ œ

œ

sweet

bœ Nœ

"

œ #œ

Œ

ry,

˙

all

slip)

7

b˙.

save

" #œ " " œ Nœ #œ œ œ œ œ œ œ

let

6

Œ

& #˙

ry,

Hrp.Strings

5

4

Œ

& 43 " œ # œ " œ œ " œ œ " œ # œ " œ œ " œ œ œ œ " œ " œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ p ? 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ

S.

15

Lyrics by Ivor Gurney (Songs from the Second/Fifth, (1917) (in hospital in Bangour, October 1917 – letter, of 8 October 1917)

Of

Y

Y

Y

œ

-

pres

-

œ

pres

œ

-

pres

˙ Y

œ -

pres

" Nœ œ " œ " œ " œ œ " œ " œ œ " #œ œ " œ " œ œ bœ #œ bœ œ œ Nœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


16

I.2 Memory, let all slip 9

S.

10

& #˙

Œ

& #˙

Œ

V ˙

Œ

Œ.

plains.

A.

Œ.

plains.

B.

? œ

?

œœ

œ œ. œ.

#œ #œ

œœ

#œ #œ œ

T.

œ

œœ

œ

& Nœ

œ

V #œ

œ

Œ

? #œ

œ

Œ

Œ

on - ly

œ.

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œœ

œ œ

œ œ œ

-

light

and

œ œ ? #œ #œ #œ œ œ œ

œ œ œ

œ

˙ ˙

"

œ

#œ #œ

œ

œ

œ.

œ

fleet

the

˙

œ

˙

œ

bœ œ bœ œ

‰ #œ. au

fleet

and

"

au

œ œ œ œœ œœœ œœœ

œ

!

‰ #œ.

œ œ

œ

and

au

15

the

‰ #œ.

on - ly

the

au

on - ly

#œ # œ# œ

and

sun - light

#˙ & #˙

œ

‰ œ.

Œ

œ

sun - light

B.

œ

14

& #œ

sun

œ.

‰ #œ.

on - ly

œ.

sun - light

A.

Œ

Keep

#œ #œ

œ

Œ.

13

S.

œœ

Keep

plains.

& ‰

# œœ

Keep

Œ.

12

#œ.

Keep

plains.

T.

11

j œ œ Œ

œ

fleet

the

fleet

œ œ

˙ ˙

tumn

œ

-

tumn

œ

-

tumn

œ -

tumn

#œ. #œ.

#œ œ œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ

#œ Clouds

16

œ

af - ter

œ

œ

œ

œ

Clouds

œ

-

#œ. #œ. #œ

af - ter

Clouds af - ter

Œ œ œ

œ

œ

Clouds

af - ter

#œ. #œ.

œ. œ.

œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ # œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ


I.2 Memory, let all slip

17

S.

18

& #˙

Œ

& N˙

Œ

V ˙

Œ

piu Blue

Œ

piu Blue

rains,

T.

rains,

B.

? #œ

piu Blue

œ

Œ

piu Blue

(!) #œ. & #œ.

Nœ. Nœ.

#œ. #œ.

œ œ œ #œ #œ#œ œ œ œ œœ #œ #œ œ

#œ #œ

21

S.

& œ

A.

-

dis

T.

V bœ ? bœ

(!) bœ. & bœ. bœ

-

-

-

bœ œ

sky

and

mel

-

low

œ

sky

and

mel

˙

œ

sky

and

mel

˙

œ

sky

and

mel

œ œ

Œ

#œ œ #œ œ #œœ J #œ œ œœ

Œ

œ

œ

œ#œ

Œ

bœ. bœ.

œ bœ œ

œ

œ

œ

œœ

œ

23

soft

-

ly

blue;

These

on

œ

˙

-

-

œ

œ

œ

ly

ly

œ -

ly

" #œ #œ " œ œ " œ œ #œ œœ œ

œ

œ

blue;

œ

blue;

˙

blue;

! #œ " nœ œ #œ œ œ

œ œœ

-

œ

low

œ -

low

œ -

! nœ nœ

low

nœ nœ

œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ 24

˙

˙

œœ

œ

œ

soft

œ

œ œœ

˙

soft

tance

œ

˙

Œ

! œ œ

œ

soft

tance

#œ #˙

tance

œ

dis

?

tance

œ

dis

B.

Œ bœ

& b˙

22

œ

dis

20

œœ

# # ˙˙

Œ

rains,

?

19

# œ˙ # œ

Œ

rains,

A.

17

These

on

œ -

ly

œ

-

ly

œ

These

œ

on

-

ly

These

on

-

ly

œ

œ œ œ

œœ

œ

Nœ Nœ

œ œ

˙ ˙

œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ b œ˙ Œ


I.2 Memory, let all slip

18 25

S.

26

& b˙

Œ

& b˙

Œ

V b˙

Œ

hold

A.

hold

T.

hold

B.

? bœ

œ

hold

& ‰

bœ. bœ.

œ œ

> > ‰ œJ b œ F Let I ‰ œj œ F

>œœ œ

must share

> ‰ œ

my

>j > œ œ

> ‰ œ

my

>œ J

>œœ œ J

>œœ œ

pan - géd grave

>œœ œ

# >œœ .. #œ.

with you.

must share

with you.

must share

with you.

> ‰ œJ

>œœ œ

b >œœ bœ

b >œœ bœ

œ bœ

must share

> ‰ bœ J

pan - géd grave

with you.

‰ œj œ

pan - géd grave

> œ

>œ >œ

> > ‰ œJ b œ

j œ œ

‰ #œ

my

b >œœ bœ

> œ J

28

pan - géd grave

œ

> > ‰ bœ œ J F Let I > > ‰ œJ œ F Let I b >œœ bœ

> ‰ #œ

my

Let I

27

> b >œ œ >œ >œ

>œœ œ

b >œœ œ

œ œœ œ œœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ Nœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ b œ b œ b œ œ ? bœ bœ bœ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

S.

A.

T.

B.

&

29

˙

30

Œ

& b˙

Œ

V ˙

Œ

? ˙

Œ

& ?

œœ œ œ

œbœ bœ

# n >œœ nœ & œœ

# # >œœ #œ œ bœbœœ

Œ Œ Œ Œ

bœ bœ

œ

œ

# >˙˙

>˙ ˙

Else

dead.

f

#˙ >

Else

dead.

f

#˙ >

Else

dead.

f

Else

#œœ

&

Œ

> œ # œœœ

> œ œ # œ # # œœœœ œœ

Œ

#˙ >

Else

Œ

> # # ˙˙

>˙ ˙

Œ

Else

# >˙˙

#œ œ

32

Œ

f

Π?

31

Œ

Else

Œ

# >˙˙

Œ

dead.

#œœ Œ

?

Else

œ

#œ # œ Œ #œ

#œ œœœœœœ Œ Œ

œ

œ

#œœ

> œ # œœœ &

œ œ# œ

œŒ # œ œ# œ

œ

?


I.2 Memory, let all slip

S.

>˙˙ &

34

Œ

Œ

cold.

A.

Else

> & b˙

Œ

>˙ V

Œ

? b >˙˙

Œ

Œ

cold.

B.

Œ

cold.

>œ & b œœœ ?

S.

A.

&

œœœ

bœ œ Œ bœ

b >˙˙

œœœœ

Œ

Œ œ

œ œ œ

Œ

cold.

>˙ b &

Œ

V

Œ

Œ

cold.

T.

B.

Œ

cold.

? b b >˙˙

Œ

Œ

cold.

b >œœœ b & bœ ?

bœ œ

bœ bœ bœ Œ

œœ œ œ bœ Œ

! b œ.

P P P P

> ˙

piu Else

Else

>˙ ˙

dead.

Else

dead.

Œ

>˙ ˙

œœœ œœŒ

œ >œ œœœ œœ ?

œ

Œ

piu Else

38

Œ

Œ

Œ

&œ œ

37

Œ

dead.

>œœ œœ

36

> ˙

Else

Œ

>˙˙

35

dead.

˙ >

cold.

T.

>˙˙

>˙˙

33

19

Œ

piu Else

Œ

>˙ ˙

Πpiu

œœ

œ œœ Œ

œœ œœœ

œ

Œ

Œ œ

œ œ œ

39

œ

œ

œ

œ

œ

Me - mo

Me - mo

Me - mo

Me - mo

-

-

-

-

Œ

œ

all

N˙.

Œ

Œ

Œ

ry,

œ

let

ry,

?

œ

let

all

œ

œ

let

Œ

ry,

all

let

!

b œ.

b œ.

œ.

œŒ

œ

slip

œ ! œ œ ! œ œ ! bœ bœ ! œ œ ! œ b œ bœ œ œ bœ œ œ bœ b œ.

&œ œ œ

ry,

œœ œ

>œœ œœ

40

Œ

b ˙˙

Else

b œ.

œ.

! œ! œ œ œ œœ œ œ bœ b œ.

œ.


I.2 Memory, let all slip

20 41

S.

42

Œ

& ˙

slip

A.

T.

& bœ V ˙

p

œ

let

bœ all

Œ

slip

B.

? b˙

p

Œ

slip

p p

œ.

œ.

44

˙.

˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

slip

slip

! & ! bœ œ œ ! œ œ œœ œœ ? bœ .

43

slip

#˙.

slip

! #œ œ ! œ œ ! œ œ ! #œ ! œ œ ! œ œ #œ œ œ # œ œ œ œ # œ.

œ.

# œ.

" œ œ #œ #œ #œ œ œ œ


I.3 Of Trees over there

q = ca.60

4 &4 1

Lyrics by Ivor Gurney (Rewards of Wonder (1922-1924)

!

!

‰ ? œ œj n ˙˙ .. œ œ œ œ œ

‰ b œj b ˙˙ .. œ œ œ œ œ œ

? ‰œ œj œ

j ‰ œ œV were F ThereVl.1°

15

j ‰ n œ ? œ œ

j V # œ œ-

œ œ

˙˙ .. œ

as bad

Y - pres trees

j œ # œR

œ J

œ J

un - sight - ly

& Ó

? ‰œ œ

b b œœ p ‰ œ œ

œ œ

œ

œ. J

j . n œ ˙˙ . œ

# œ. " œ.

Œ œ

œ J

œ-

œ œ

lumps and humps:

Œ œ

œ. œ œ

13

!

œ

œœ b b œœ œ bœ

œ œ

16

!

j b œ b ˙˙ .. œ

œ

œ J

Œ

‰ œj n ˙˙ .. œ œ œ

œ

!

" œ.

b Ÿœ

œ

œ œ

Vl.1°

œœ b ˙ .. ˙ œ

œ

œ œ

Ÿ # œ. " # œ. œ

j . œ n ˙˙œ .

œ

œ œ

‰ œJ

20

Ó

œ. " œ.

b œœ J

œ œœ œœ .. œœ œ

‰ j ˙. œ œ ˙œ . œ

‰ œ œ

Œ

œ œœ œœ œœ œ

œœ œœ œ œ œœ œœ

‰ # œj ˙˙ .. œ œ œ œ

œ œ

22

Ÿ b œ. " b œ. b œ

14

œœ œœ œ œ œœ œœ

Œ

Œ

‰ j ˙ .. œ n œ ˙œ œ œ œ œ

!

œ œ

œ

19

!

17

œœ b œœ .. J

Spoiled great things,

Ÿœ

b b œœ j bœ

‰ œ œ

œ œ

23

!

œœ

œ œ

10

‰ j ˙ .. œ # œ ˙œ œ œ œ œ

œœ œœ .. J œ

bœ. b b œœ œ .

‰ œ

as ca - bbage stumps

j b˙. ? ‰œ b œ ˙ . œ œ

œ VJ

Œ

œ

& Ó

Ten. Solo

œ œ J J

b œœ p œ œ

œ œ

œ-

Ÿ œ. " œ. œ

18

21

‰ j b˙. œ b œ ˙œ . œ œ

b œœ œœ ..

Ob.Clar.

‰ j b˙. œ b œ ˙œ . œ œ

œ œ

9

‰ œj n ˙˙ .. œ œ œ œ œ œ

!

˙˙ .. œ œ

& Œ

!

12

5

‰ n œj ˙˙ .. œ œ œ œ

œ œ

8

!

!

&

Ten. Solo

7

!

4

p ‰ b œj b ˙˙ .. œ œ œ œ

œ œ œ œ

!

!

3

?4 œ 4 œ œ œ P 6

11

Ten. Solo

!

2

Timp.

&

21

œœ b b œœ œ b œ b œœ œœ

‰ j b˙. œ b œ ˙œ . œ

œ

Œ œ œ

but


22

I.3 Of Trees over there

j œ- b œ œ œ ‰ b œ & bœ F And of plane trees,

‰ b œJ

24

Sopr. Solo

&

gg b ˙˙˙˙ gg

? œ œ

j œœœœ œœœœ ... p . œ œ

œ œ

27

Sopr. Solo

Ten. Solo

& Ó

For the straight

!

V

. .3 . j #œ & b œœœ œ #œ# œœ . # œ œœ n # œœ .. . J ? œ œ œ œ

bœ & œJ ras

Ten. Solo

œ V J 32

Ten. Solo

œ-

&

œ œ

œ œ

plane trees

œ œ.

œ œ

‰ g n n œœ .. ggg n œœ .. g "

j œ œJ

œ œ œ ? œ œ

bœ.

and

œ œ

œ #œ #œ J J

of

œ œ

Ó œœœœ n b b œœœœ ... . J œ œ

œ œ

28

Ó

stroll the bor - ders:

œœœœ ... .

traf - fic - roads

œ œ

œ œ

j œ

Ó

Trp.

œ œ

j œ œ-

29

œ bœ J

œ J

. . . . œ œ bœ œ œ. œ œ ‰ b œœœ .. . œ œ

œ œ

Ó

j bœ œ ‰ œ œ

œ œ

œ

green bor

j œ

Be - tween

Ar -

bœ Ó J

j œœœ b b b œœœ ... œ nœ .

œ. b n œœœ ...

-

Ó

œ œ

œ J

31

der

œ œ

œ J

œ œ

œ J

œ J

œ J

œ

œœ œ œœ

œ œœ œ œ.

œ œ œ œ œ

6

œ œ

œ œ

œ œ

œ œJ J 33

œ J

œ. b n œœœ ...

‰ œ J

Œ

œ œ œ œ œ œ Œ œ 6 P # œ œ œ œ œ œ œ. œ œ p R

œ œj œ J J

œ

rib - bons

Fl.Solo

sha - king their green leaves

œœœ œ œ

26

œœœœ n # ## œœœœ ... . J

!

j & œœœ b b b œœœ ... œ nœ . ? œ œ

Ó ‰ n b n œœœœ ... .

and Y - pres

V

j - bœ œ œ b œJ J J œJ Ó

(Na - po - le - on's or - ders)

j j b œ n œ- n œ

30

Sopr. Solo

j œœœœ n b b œœœœ ... .

œ-

œ J

bœ J

route march

œ œ

œ œ

25

œ œ

œ J

œ œ œ œ

œ œ œ

(Lo - vely

3

œ

œ œ.

œ

3

34

!

a - gainst blue hea - vens seen.)

3

œ.

œ œ œ.

œ œ œ œ œ

‰ ‰ j b œœœœ P Timp. Œ œ œ

œœœœ ... n b œœœœ ... . .

œ œ œ œ œ œ


I.3 Of Trees over there

j j j & ‰ bœ œ œ bœ

œ

œ œ bœ J J

œ

Œ

˙

œ œ

œ œ

œ œ

35

Sopr. Solo

Foot - wea - ry sol - diers

Ten. Solo

V ‰ œJ &

? œ œ

Fl.Ob.Clar.

œ œ

38

Sopr. Solo

Ten. Solo

&

!

V

!

œ & ‰ œœ b œœ J ? œ œ

. bœ ‰

Trp.

œ œ

œ œ

&‰ œ

œ J

bœ Œ

V ‰ œ

œ J

bœ Œ

j œ ‰ Ó & ‰ œœœ œœœ .. b œ œ .. J ? œ œ

œ œ

Ó

bœ J

œ

‰ b b b œœœœ œœœœ .... J

œ bœ bœ nœ n b œœœœ ... b œ .

Ó

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

39

. œ œœ b œœœ J

Ó

Ri

œ œ

œ œ

-

. . . .3 . j œœ . œ œ œ œ œ# # œœ . # œ œœœ .. n # # œœœ .. . . œ œ

bœ œ œ œ J

from those trees.

bœ œ œ œ J

‰ Œ

Ri

-

œ

œ J

œ

and guns,

Œ Œ

and guns,

‰ b b b œœœœ œœœœ .... J

Œ bœ n b œœœœ ... .

œ œ

œ œ

œ œ

œ J

œ #œ #œ J J

œ J

œ #œ #œ J J

40

ders and mar - chers

ders and mar - chers

Ó ‰ b œœœœ œœœœ ... . J œ œ

œ J

Œ œ œ

œ œ

‰ œj œ

Ca - nal

‰ Œ

. .3 . ‰ #œ œ #œ n # ## œœœœ ... . œ œ

43

‰ œJ

of

œ J

œ J

loved Mer -

!

from those trees.

‰b œ. œ. b œ œj ‰ Œ . œœ œœœ .. b b bn œœœœ ... ‰ œ b œ œ .. . J 3

œ œ

œ

trans - port

42

ta - king strength

bœ J

37

trans - port

tra - velled on,

ta - king strength

Ten. Solo

œ bœ J

Ó

!

œ œ

œ œ

bœ J

Ó

œ œ bœ Œ b œœ œœœœ ... n b œœœœ ... . .

41

Sopr. Solo

n b œœœœ ... .

b œœœœ œœœœ .... J

œ Nœ J

36

tra - velled on,

Foot - wea - ry sol - diers

Ó

bœ J

23

œ œ

œ œ

œ œ

‰ b b bn œœœœœ ... b œ b œ . œ œ

œ œ

ggg n n n ˙˙˙ gg ˙ g Ó œ œ

Ob.

Œ

œ œ œ œ œ p Harp ‰ &œ œ

œ œ œ


I.3 Of Trees over there

24 Sopr. Solo

Œ

ville,

Ten. Solo

44

45

Ó

j œ La

46

!

œ œJ J

œ œ

œ

Gor - gues much

Fl.Solo

!

œ œ J

like

to

‰ Œ

these.

œ œ œ œ ˙˙˙ œ œ œ œ œ gg ˙ œ & œ. œ œ gg

œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ gg ˙˙ œ gg œ˙˙ ggg ˙ ggg ˙˙

& ‰

œ

6

3

œ

œ œ

œ

œ

œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ g ˙˙˙ gg ˙ gg ˙˙ gg gg ˙

3

!

œ œ

œ

œ œ

œ

6

3

6

?

œ

‰ œ Ó

œ

Œ

‰ j œ Œ œ œ P

Timp.

&

!

48

!

&

!

!

V

!

!

?

!

!

!

!

Ó

47

S.

A.

T.

B.

Ten. Solo

V

P P

Œ

j œ œ

Œ

œ

-

œ J

ver birch

Œ

œ

-

bœ J

49

œ Sil

Sil

-

-

bœ Sil

P Sil

ver birch

ver birch

Œ

ver birch

‰ b œJ

Œ

of

Cor.1°

&

P

j bœ œ

b œw œ œ . p

? œ œ

œ bœ œ œ

œ

œ œ

‰ j bœ œ . b wwww œ œ

œ

j bœ œ œ œ

œ œ

Bsn.

bœ bœ œ. p ‰ b œj b ˙˙ .. œ œ œ

‰ œ

œ

bœ œ œ

œ

?


I.3 Of Trees over there 50

&

!

51

A.

&

!

!

T.

V

!

!

Sopr. Solo

&

!

!

S.

Ten. Solo

j j j œ b œ- œ b œ

œ. ? œw œ ? ‰œ œ

j nœ

˙˙ .. œ

53

re - mem - bered

œœœ œ

&

œ œ

54

A.

&

!

Ó

Œ

T.

V

!

Ó

Œ

!

V ? Œ

F

#œ #œ œ

j b˙. ‰ b œ ˙. ? œ œ œ

œ-

œ œ bœ bœ œ # œ œ œ œ

B.Clar.Bsn.

œ

œ œ

Œ

j œ œJ

œ J

œœœ¯ ‰ & œ J f

And Buire - au - Bois great elms

‰ œ œ

œ œœ < j œ

j œ n ˙˙ .. œ

Œ œ

œœ œ <

n ˙˙ .. œ

œ œœ <

œ œ

?œ œ œ

œ

œ œ

55 œ̄ # œ¯ ‰ J J œ̄ œ̄ œ ‰ Œ J J f of pride an - ces - tral ‰ œ̄J œ̄ # œj œj œ ‰ Œ J < < of pride an - ces - tral f œ̄ # œ¯ ‰ J J œ̄ œ̄ œ ‰ Œ J J f of pride an - ces - tral

!

j œ

Rome's

!

Trp.

Ó

Ten. Solo

j j œj j Ó œ œ < œ < < < F no- blest po - plars j j j œ< œ< œ̄J œ< Ó F no- blest po - plars Ó ‰ œ.

‰ b œ œ b œ .b œ nœ ‰ . . ‰ œ œ b œ n œœ < ‰ j b˙. ‰ ˙. œ œ bœ œ œ œ œ œ œ Ó Œ

!

lea - ving by Ri - ez Bail - leul

no - blest po - plars

kee - ping guard,

&

b œ œ œ b œj b œ b œ b œ & J J J J J

F

Ó

S.

Sopr. Solo

j j j œ< œ< œ̄J œ< Ó 52

!

j 3j j œ j ‰ j œœ J V œ œ œ J œ A - ve - luy's val - ley

25

œ œ

Ó

f

Ó # œœ #œ < ‰ œ œ

œœ œ < j #œ

j œœ œ < ˙˙ .. œ

f

œœ œ <

‰ œ

œ J

That the

‰ #œ

œ J

That the

‰ Œ œ

œ œ

?


I.3 Of Trees over there

26 S.

A.

Sopr. Solo

& Ó & Ó

P

œ & œJ

sun loved;

Ten. Solo

nœ V J œ ?

œ œ bœ F j ? ‰œ n œ œ

Ten. Solo

The

j j œ- œ œ- Ó

!

!

œ- b œJ Ó J

!

win - ter trees

Ó

‰ Ó

Ó

œ bœ œ œ bœ ˙˙ .. œ

P

œ

vil - lage

near Cre - cy

vil - lage

&

Clar. B.Clar.

j œ ˙˙ .. œ œ

& Ó

‰ bœ

j j j œ N œ- œ œ

V Ó

‰ bœ

œ J

j b˙. ‰ b œ ˙. ?œ œ œ 63

V œœ œ & œ œœ œœ œœ

cres - cent hung

Where the

cres - cent hung

! Ÿ # œ. " # œ. œ œ œ

œJ

œ œ J

Œ

Œ

Vl.1°

œ œ

‰ œ œ

(Slung a - bove

Ó ‰ œ œ

j b œ b ˙˙ .. œ

‰ j b˙. œ b œ ˙œ . œ

‰ œj

j œ

‰ œJ

œ J

Ÿ œ. " œ. œ

j n œ ˙˙ .. œ

j j #œ œ #œ

‰ œ.

61

Where the

œ

? ‰œ œj n ˙˙ .. œ œ œ

œ œ

œ

! Ob.Clar.

?b

œbœ œ

b œœ œ œ b œb œ

œ

&

b œœ œœ .. œœ œœ .. œ J bœ œ œ

œ œ

j j œ b œ- b œJ b œJ œJ Ó twig - gy cra - dle,

and dreamed in

twig - gy cra - dle,

œ b œ- j b œ- œ Ó J J bœ J J b œ b œœ . b œ. " b œ. b œœ b œ . p ‰ j b˙. œ b œ ˙œ . œ œ œ œ

Œ œ œ

Ja - nu - a - ry earth

Œ

" œR œR œR œ œ œR œJ " Œ 65

a - bove the brown til - lage)

Œ

Ÿ # œ. " œ. œ

œ

‰ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

62

and dreamed in

œ- œ œ œ œ R R R R 64

!

œ- b œ Ó J J

near Cre - cy

!

‰ œ œ

œ œ

‰ œ œj b œ ‰ œ œJ b œ

P

œœ ‰

œ bœ & œ b œ b œœb b œœ ˙˙

Ten. Solo

!

59

‰ Ó

60

Sopr. Solo

58

win - ter trees

‰ œ.

sun loved;

B.Clar.Bsn.

j j œ- œ œ- Ó 57

‰ œ. P The

56

j œ

Œ

n ˙˙ . . œ

œ œœ œœ œ

œ

œ œ


& œJ 66

Sopr. Solo

œ

Ten. Solo

from rest to rest

V

? ‰œ œ

A.

T.

B.

&

69

j #œ

Œ

˙˙ .. œ

œ

œ œ

V

!

?

!

Ÿ œ. " œ. # œ J

œ

œ œ

Ÿ~~ œœ b b œœ œ . " # œ. œ n œ & b œ b œœ œœ gg b ˙˙˙˙ gg p ‰ j b˙. ? œ bœ ˙. œ œ œ œœ œ œ . .3 . œ œ œ # œ # œ . œj ‰ b œ. œ. & œœ # # œœ . Œ n b n œœœœ œœ n # œœ .. . J 73

œ œœ œ

œ œ

‰ œ œ

œ œ

œœœœ ... p .

œ œ

œ J

œ œ œ- œ œ J

as well as a - ny

œ J

œ œ œ- œ J

œ œœ œ

b œœ J

œœ .. œ

œ œ

- œ œ œ œ J 72

chan - ging Au - tumn

œ-

j œ œ- b œ œ

œ-

œ b œJ

chan - ging Au - tumn

œ J

œ

the chan - ging Au - tumn

œ-

œ J

œ œJ

œ

as well as a - ny

the chan - ging Au - tumn

j œœœœ n b b œœœœ ... .

Ó œœœœ n b b œœœœ ... . J

œ œ

. . 3 . 74 .. œ œ œ # œ # œ . œj ‰ n œ œ Œ b n œœœœ œœœœ n # ## œœœœ ... . J œ œ

œ œœ œœ œ

b œ-

71

‰ œJ œJ œJ œ- œ P But I re - mem- ber ‰ œJ œJ œJ œ œ P But I re - mem- ber

Ob.Clar.

‰ j ˙. œ œ ˙œ . œ

j ‰ b œ b œ œJ œ b œ œ œJ b œ œ œ œ œ œJ J J P But I re - mem-ber as well as a - ny the j j j j j j ‰ b œ œ œ œ- œ b œ œ œ œ- œ b œ P But I re - mem- ber as well as a - ny the

!

&

!

to fall.

Ó

‰ n œj ˙˙ .. œ œ œ

!

œ J bœ

with - out fear

70

!

? œ œ

Ÿ " # œ. œ

68

to fall.

‰ œJ œJ œœ.

27

j bœ œ

67

with - out fear

!

œœ œ œ œ & œ œœ œœ

S.

œ‰ œ œ J J

œ- œ œJ J

œ J

Sli - ding

I.3 Of Trees over there

œ œ

‰ œ œ

œœœœ ... .

‰ .. bœ œ ‰ b œœœœ ... . Œ

œ œ

œ œ

œ bœ œ bœ bœ. b œ. œœœœ b n b œœœ ... J

j œ Œ ˙˙˙˙

œ œ

œ œ

75

3

œ œ

œ œ œ

œ

Trp.

œ œ

œ œ 76

!

œ œ œ œ w

?


I.3 Of Trees over there

28

œ œ Œ œ b œ œ œ b œ œ-

j & Œ œ œ œ b œJ œJ œJ œ P Po - plars of Ro-becq vil - lage at All Souls' time j j j & Œ œ œ œj œ œ œ œ œ Œ œ œ œ- œ œ œ œ P Po - plars of Ro-becq vil - lage at All Souls' time j bœ œ œ œ œ b œ œ- œ b œ œ Œ Œ V œ œ œ J J J œ - œ P Po - plars of Roj-becq vil - lage at All Souls' time j j ? Œ œ œ œj œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ- œ P Po - plars of Ro-becq vil - lage at All Souls' time 78

77

S.

A.

T.

B.

Sopr. Solo

!

&

? Œ

!

œœ œ œœ b œœ œœ œ P

œ œ

B.Clar.Bsn.

? w w

œ- . b œ œœ ‰ & J J

81

Sopr. Solo

as bronze gongs

&

ggg b ˙˙˙˙ g

? œ w 84

Ten. Solo

V

ggg b ˙˙˙˙ g

œ œ

79

œ

œ œ ˙ w

‰ œ so

Œ ˙ ggg ˙˙ gg ˙

-

‰ œJ œ . b œJ

!

or men's

!

‰ œ œ. J

far songs

‰ œJ- œ . b œJ

œ w

œ œ

œ

œ

œ

6

- bœ ‰ b œ b œJ œJ J 87

œ

Ro - man, Chris - tian,

‰b œœœœ ... .

ggg b ˙˙˙˙ g

ggg b ˙˙˙˙ g p

œ œ . œ œ œ œ œ˙ œœ œ œ œ ggg ˙˙˙ œ ggg ˙˙˙ g ˙ g gg œœ œ œ œ œœ œ œ œœœ

86

Ó

œ-

!

3

œ-

bœ J

83

smit - ten

œ œw œ œ œœœ w œ . w œ g ‰ ‰ j bœ . & ggg w œ . œ œ g b œœ ... œœœ n œœœ ... 3 œ. œ ? œ. œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ Timp.

!

œ

6

85

‰& œ

3 œ œ œœ œ œ œœ œœœ gg ˙˙˙ œœœ ggg ˙ p Clar. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ

p

!

As soft and bold

œœ

˙. w

œ-

82

ftly

Fl.Solo

!

!

œœ œ Œ œœ b œœ œœ œœ b œœ œœ œ

j œ

80

œ

Sun wor - ship -pers;

j œ bœ bœ Œ ‰bœ ˙ œ bœ b œ œ œ . . b œ b œ œ œœœœ n œœœ ... ‰ b b œœ ... œœ n œœœ ... . J J

Fl.Ob.Clar.

œ œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ


I.3 Of Trees over there 88

Sopr. Solo

Ten. Solo

!

&

? œ œ

B.

Sopr. Solo

œ œ

‰ œ. b œœœ ...

œ œ

to make

œ œ

œ œ

&

!

!

V

!

!

!

- œ V ‰ b œJ Ó & ‰ œœ . b œœ .. . ? œ œ

œ œ

the

œ œ- # œ J

sprea - ding beau

œ œ

œ œ

Œ

!

œ-

œ J

ty

93

œ J

œ-

j œ

his hand

touched

his hand

j œ

j œ œ-

œ-

œ œ

œ J

touched

œ-

P

By Death

his hand

P

By Death

his hand

œ J

œ-

œ J

œ-

!

them:

Ó

!

!

. . . . . .3 . ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œj œ œ b œ. œ œ œœœœ b b n œœœ ... œœœœ n # ## œ œœœœ ...œ # œ ‰ b œœœ .... . J J Trp.

œ œ

-

œ œ

‰ œj œP By Death Œ

#œ J

j œœ # # œœ .. œœ n # œœ ..

‰ œJ P By Death

!

of

of them:

show

!

b œ- œ # œ

the sprea - ding

œ œœ œ Œ œ ‰ b œœœœ ... œœœœœ n b œœœœ ... . J .

Tried

&

- nœ & n œJ

Ó bœ œ œ

!

?

‰ # œj N œ- # œ J J

29

90

- b œ œœ œ ‰ bœ bœ J

92

beau - ty

Ten. Solo

rhyme

œ œ

œ œ

91

T.

b œ œJ j Œ ‰ bœ œœœœ n b œœœœ ... . J

Ó & ‰ b b œœœ .. b œ ..

A.

!

-. œ b œ V ‰ J and I

S.

89

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

ggg N N N ˙˙˙ gg N ˙ Ó œ œ

Ob.

Œ

œ œ œ œ œ œ œ p Harp ‰ œ œ œ


30

j œ

94

S.

ten

A.

-

ten

T.

j œ

touched ten

B.

der

j œ

-

der

œJ

œ

ten Calm hap

A.

-

j & œj œ- œ

ten Calm hap

T.

V œJ

œ J

?œ J

œ J

-

œJ œJ

œ

got - ten Calm hap

&

œ

? ‰ Ó

un

j œ

œ-

to

-

-

to

œ

œ J

ly

œ œ œ œ

pi - ness

œ

œ

6

œ

of

j œ œ

-

-

‰ Œ

co

j œ œ-

pi - ness

of

co

œ œ J

j b œ œ-

œ œ J

œ œ J

pi - ness

pi - ness

œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ 3

j œ œ-

œ

un

-

un

-

œ

3

œ

œ

j bœ œ -

97

-

-

œ œJ-

-

-

j œ œ

œ J

j œ œ

writ - ten,

œ

œ

j œ-

for - got -

-j œ

-

for -

un

-

for -

œœœœœœ 6

Œ j œ

œ Pœ

Timp.

b wœ œ œ œ p œ œ

œ

œ

œ

œ

‰Œ

!

‰Œ

!

!

œ b œ- Œ J

!

!

!

!

lour,

lour,

!

Ob.Clar.

Cor.1°

j œ-

un

œ œ œ œ œ œœ œ œ

j œ

for - got -

œ J

writ - ten,

b œ œ- Œ J

of co

un

-

œJ

99

lour,

of co

un

j œ

98

lour,

-

œ œJ

œ œ. œ œœ ‰

œ œJ

95

writ - ten,

œœ œ

3

j œ œ

j œj œj j œ œ œ

œJ

to

œ

writ - ten,

-

œJ

œ J

ly

œ œ- œ J J J

-

un

œ

œ œ J

œ

got - ten Calm hap

B.

to

œ œ œ œœœœ œ œ œ œ 6 P œ œ œ ‰

? ‰

& œJ

-

œ-

œ J

Fl.Solo

œ. & œœœ ...

S.

j œ

œ

touched ten

96

œ

der - ly

œ

? œj

œ

der - ly

-

j œ V

I.3 Of Trees over there

œ bœ œ œ

œ œ

‰ j b œœ œœ .. b œ œ œ œ bœ b wwww œ œ b œ p œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ .. J

œ œ œ œ


I.3 Of Trees over there 100

Sopr. Solo

!

& &

101

œœ b b œœ œ bœ

b b œœ œœ

j bœ

‰ ? œ œ

Ten. Solo

!

&

V ‰ œJ œ

Ro-becq,

Ó

&

Ten. Solo

V Π&

Ÿœ

w ? wœ œ

œ

œ in

œ. œœ œœ œ . ww œ œ

Ó

œ

œ

? ‰ b œj b ˙˙ b œœ œ

111

œ œ œ

œœ

Œ

œ

œ œ

108

œ #œ. J

France

œ

œ

œ- .

œ.

œ.

Au - tumn.

œ J

the North France

Œ

? b b wwœ œ œ

‰ # œJ- œJ œJ œ

#œ. # œœ œœ œ .

œœ

?

# wwœ œ

œ œ

# œœ .. # œ # œœ œ

?

b b ww œ œ

œ œ œ œ

˙˙ ..

Œ&

! !

!

œ b œœ .. b œœ œ p N wwœ œ œ

˙˙ . nœ œ . œ œ n œœ œ œ

!

ww œ œ œ œ œ œ

ww œ œ œ œ œ Harp

!

œ œ 110

!

œœ n œœ .. J

B.Clar.Bsn.

114

œ

œ

œ b˙

œœ œ œ œœ œ ˙ œ ˙ œ œ

Vl.1°

113

Vl.1° . œ. ‰ & #œ "

109

‰ Œ

œœ J

B.Clar.Bsn.

Œ

Au - tumn.

Cor.

112

Œ

Ri - ez Bail - leul

Clar. B.Clar.

œ

œ J

œ œ

!

!

œ œ

the North

œ œ

106

Œ

Ri - ez Bail - leul

œ

Ÿ b œ. " b œ. b œ p

j œ œ

&‰œ

‰ œ-j œj œj œ

Mer - ville,

œ

107

in

‰ œJ-

Vl.1°

? b b wwœ œ Sopr. Solo

105

!

Vl.1°

?

œ

Ro - becq, Mer - ville,

Ÿ b œ œ b œ " b œ b œ œ b œ & œœ b b œœ œ . . bœ p b ˙ .. ‰ b œj ˙ n ww œ œ œ œ œ œ œ œ

j b œœ œœ .. œœ œœ .. b œœ p œ œ œ œ œ œ

œ œ

103

!

Clar. B.Clar.

p

b ˙ .. ˙ œ œ

104

Sopr. Solo

Ÿ b œ. " b œ. b œ

Vl.1°

‰ œ- œ ‰ œJ J

102

!

31

115

Œ œ ww œ

#

Œ Ó

ww œ œ

w ww w

Œ

œ œ œ œ 116

117

Tub.Bells

w w


II.Interlude I

32

Organ

& 44

˙

"

? 44 7

&Ó ?

˙˙˙ ˙

Œ

#

œ

Œ

œ. œ. #œ

œ

Ó

20

œ

25

˙

&

3

44 ˙ . œ. #œ. œ # Œ 44 Ó 45 w

œ

?

P

3

Ó

jœ. œ

œ. œ. #œ

˙.

Œ

Ó

j . œ œ

œ œj ˙

œ œ œ œ Vcll. P

3

œ. bœ. bœ

#œ bœ œ 3 #œ bœ œ 3 œ œ œ œ bœ bœ 3

3

œ Nœ

#

w

w

3

˙

jœ. œ

Timpani

Œ

œ œœ ˙

horn solo in the orchestra

œ Nœ

Œ

#˙.

œ. #œ. #œ

œ

Œ

#œ bœ œ œ bœ œ 3 "

˙ #œ œ œ 3 œ 3 bœ œ & œ bœ œ bœ œ œ 3

strings tremolo

w

45 Œ

Œ

Ó

j . œ œ

#˙ œ . œ . œ gggg # ˙˙

Ó

from the orchestra in the cathedral

œ œœ ˙

Œ

˙.

w

10

jœ. œ

15

Œ bœ

&

Ó

?

b ˙.

.̇ Œ

#˙.

w

œ œœ ˙

24

5

&

œ. #œ. Nœ

œ œœ ˙

19

N ˙.

Horn back stage or far away

!

œ œœ ˙

?

˙˙˙

! Œ

13

?

b ˙˙

Harp and strings tremolo

œ

Π3

œ œ œ œ

3

œ

œ. #œ. Nœ 3

œ œ œ œ œ

Nœ 3

œ


II. Interlude I

& ?

3

œ œ œ œ

&

39

3

œœœœ

3

? #˙

˙.

P f

3

5 b˙ œ 4 œ˙ œ œ Ó

&

˙

3

Œ

‰ " œ b œ œ œ œ œ r ‰ . 44 œ f ˙

& 45

œ

œ œ œ œ œ # œ œ œ œ̆ ‰ Œ J 5

#œ #œ œ

44

j œ #œ

44 44

œ

j œ ‰ Œ fl

œ. bœ. 3

œ˙ œ

Nœ 3

3

œ œ œ œ œ ggg b b www ggg # ww

˙

b˙ 3

Œ&

˙. bœ

3

œ Œ

#œ. nœ. œ

Bassoon

Œ

œ

P

"œ œœ " œœ f j jF jn œ œ . œ œ #œ œ b˙ œ b œ b ˙ nœ N ˙. Ó

Œ

œ̆ n œ n œ b œ œ̆ #>œ # œ n œ œ œ Œ J ‰ J ‰ 5

Ó

3

œœœœ œ œ bœ

5

Œ

œ œ œ œ œœ. œ

# ˙˙˙ œ #œ œ

œ œ œ œ œ

# # ww

˙

˙˙

œ.

œ. 3

‰ œœœ " œ bœ f

3

#œ œ ˙.

3

3

j œ ˙ j œ nœ bœ #œ n˙ œ ˙.. ˙

˙.

œ bœ

Œ.

œ˙ œ

Œ

& 45 j ‰ j ‰ Ó œ bœ fl œ œ flœ ? 45 Ó œ

p

œ œ œ œ

3

44

&

œ

Trumpet

3

œ ? 46 œ b œ œœ œ # œœ b œ # w ˙

47

3

œ. bœ. 45 Œ œ N˙ P

40

!

& 46 Ó

œ œ œ œ œ

œ.

œ

3

35

3

&

42

œ. #œ.

œ

!

34

?

30

Œ

29

33

Œ

œœœœœ

j œ ‰ # œ œ œ œj ‰ fl fl

œ #œ bœ œ œ >

p

bw w

œ œ 3

œ œ

œ

3

nœ Œ Œ

&

attacca II.01 Lament

N wwwww b œ b œœ #œ œ

˙˙˙

‰ ‰ Œ j‰ # œ b œj œj fl fl fl


q

34

II.1 Lament

= ca.60 3

V 44 Œ

Tenor Solo

1

4 & 4 # wwwww p

P The

(unattributed song text, ca. 1925-26)

œ- .

œ

œ 5 œ. J 4

scent

of

earth

3

V ‰

3

6

!

3

Nœ ‰

Ó

bœ bœ œ œ œ œ ? ‰ 6

œV J

5

wood near

dark

Flute

‰ ˙

bœ œ ? bœ œ œ œ ‰ 6

V 44 ‰ 7

& 44 w b www Í ?4 Œ 4 w

f

œ œ3 œ œ œ3 œ ‰

œ-

œ J

Œ & œ

Flute

Œ

œ-

œ

3

6

from

œ-

6

Harp

œ R

œ R

bring, ere

3

œ

œ ‰ bœ bœ J J the

Harp

Œ

Ó

˙ p

œ œ3 œ b œ b œ œ ‰ Œ 3

j œ

œ

œœœœœœ ‰

œ

œ

Œ

Ó

Œ

44

"

j œ ‰ ˙

not

Œ

œœœœœœ ‰

œ œ3 œ œ œ3 œ ‰

we

j bœ ‰ Œ ÿ

3

Ó

œ

r œ b œr

May

œ-

œ J

breathes

3

Π3

Bassoon

6

Ó

breathes

j & Nœ ÿ

bœ œ ‰ œœ œœ ‰ Ó œ œ 5 bœ œ œ œ 4 œ ‰ Ó .

3

Bass Clarinet

bœ J

Œ

5 4 ˙˙˙˙˙ ....

bœ œ ‰ œœ œœ ‰ Œ œ œ ? 4 bœ œ œ œ 4 Œ ‰ œ. ‰ #œ. Clarinet

#œ J

œ

Œ ˙

œ

Œ ˙.

œ œ3 œ b œ b œ œ ‰ Œ

Ó

b œR

œ R

3

œJ

# N œR

Spring,

the

3

œ

œ

Life

œ

˙

4 4 44

Œ

that

3

œ R

œ R

lies

in

œ


II.1 Lament

œ œ œ #œ œ bœ R

œV R 8

each dim mu - sic spark?

&

Oboe

œœ ... œœ .

3

? œ w

œ bœ

œ

b˙ œ œ VŒ

far on hill

!

& ?

3

œ œ

3

11

ww

sustained by organ, strings harp

bœ J

ww

Œ

œ œ bœ œ. œ ˙

!

20

&

#˙.

? Œ Ó 23

& #˙. ? Œ Ó

nœ œ nœ b˙.

!

ww

! .̇

ww

N ˙.

Œ

!

15

ww

& 44 ˙ . ? 44 Œ Ó

œ bœ bœ ww w

17

Bassoon

‰ bœ œ œ N˙ b˙ J P Hear the horn call

Œ

6

!

b ˙.

35 10

ww Ó

b ˙.

5 4

back stage or far away from the orchestra in the cathedral

45 Œ

œ. #œ. œ Horn p ˙. 45 b ˙˙ ˙˙ .. ˙

"

Œ

œ bœ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ Œ Ó œ. œ œ œ œ ˙ p Timpani J Œ

Ó

Œ

œ bœ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ Œ Ó œ. œ œ œ œ ˙ p J Œ

Ó

!

Œ

œ bœ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ Œ Ó œ. œ œ œ œ ˙ p J

4 4 44 44

œ. #œ. Nœ

œ

w œ. #œ. #œ

œ

w 25

œ

œ. w

œ. #œ

?


36

II.1 Lament

? ˙. ? Œ Ó

œ bœ nœ œ bœ nœ

p

Bass Clarinet

6

V 44 Œ œ- .

28

‰ Œ

Œ

Now

?4 4

V

æ Nw Nw

b œ -̇

bw ? b b ww

the tales

Harp

bœ Œ bœ bœ b œ bw bœ

œ- b œ b œ- b œ V

&

in the

cold

˙

Œ œ bœ

3

& œ Œ œ ˙

41

?

3

www

wood

b œ -̇

Ó

3

3

œ. Nw

3

Bass Clarinet

Œ œ #œ # ww œ # œ œ n w

Ó

3

Œ bœ œ ˙ 6

b œ -̇

are breath

&

Œ œ n b www œ œ b œ œ 3

œ

œ Ó 3

3

Œ œ bœ Œ bœ bœ b b ww˙ b˙ 3

j œ ˙

3

Œ œ bœ Ó b˙ ww ˙

#œ. œ. œ w

bœ œ œ

˙

b˙ b b b ˙˙˙

Œ

-̇ .

-. œ ‰

Ó

Trumpet

œ bœ œ b œ œ 3

Ó

3

www !

j . œœ

œœ ˙

! œ

Œ

death.

b www

Timpani

p3

3

3

Nw

bœ bœ

3

in 3

Œ

Flute

Œ bœ b b b www b œ œ b œ b œ

3

sweet

Œ bœ œ œ bœ œ

b ˙b œ Œ

35

3

œ- ˙

œ

wæ w

on age

n b www bw 3

3

!

ed - ges;

3

Ó

of age

Ó

b wæ bw

44

˙.

œ

œ- œ b œ b ˙ 3

œ

!

air

bœ ? Œ bœ bœ bœ bœ 3

show the

3

36

œ

3

# # www n w 3

3

?

30

œ bœ nœ

44

Ó

3

œ

!

3

Tubular Bells

F

dar - kling

Vcl.Db.

Ó F

32

3

œ Œ bœ

œ-

45 œ

œ bœ 3

3

!

p

? 44 æ #w #w

œ J

œœ b œ n œ .

Bass Clarinet

45 Œ

Œ

26

w

3

œ ˙

P

3

b www

Organ

"

!

œ


II.2 May, 1915

q & 44

Soprano Solo

= 60

Œ œ œ . # œj # œ . n œ . Œ - -

!

Let us

- & Œ œ œ.

6

Let us

Œ

Ó

œ œ- . J

Œ

œ œ

œ.

Ó

Œ

œ œ

!

Œ

p

Ó

œ œ

re-mem - ber

#œ nœ Œ Œ P j Œ œ œ . œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ #œ œ ‰ œ #œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ #œ œ œ.

Œ

? 11

&

Œ

œ œ

Ó

j œ œ

#˙ gain

& Œ

® œ #œ œ œ œ

Ó

Œ œ œœ œ

Oboe

Œ

œ œ

nœ œ #œ nœ œ

?

œ j œ &#œ œ

œ

15

!

&

Œ & œ. ? j œ œ

&

œ.

Œ

nœ Œ

Ó

j œ œ

!

&

p

œ nœ #œ

œ

?

Œ

œ œ

‰ œ œj

œ-

œ œ œ œ

œ

Œ

Ó

Ó 10

!

œ.

Œ

nœ J

Œ œ P

Ó

œ J

j #œ œ

œ #œ

œ

Œ

?

p

Œ

œ œ

œ

œ œJ J

a-

œ

j œœ . œ # œ œœ

Bass Clar.

?

Ó

œ œ œ #œ nœ œ œ. œ"

j j jœ # œ- œ n œ œ œ œ

where the woun - ded

Œ

Œ

!

P

Œ ‰ Nœ -

œ œ J

œ #œ nœ Œ œ œ œœ

j œ œ œ œ &œ # œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ ?

‰ œ

nœ.

Œ

œNœ œ œ œ œ œ #œ

Œ

n œœ

j œ œ

Spring will come

œ œ œ #œ œ œ œ

To the scorched, black - ened woods,

œ ?œ œ œ# œ œ œ #œ nœ œ œ

Œ

! #œ

Œ œœ œ œ œ œ . œ # œ œœj # œ . Horn

Clarinet

!

nœ Œ Œ Horn j Œ œ#œ œ œ œ œ . N œ œ # œ # œ ‰œ ‰œ œ œ œ #œ.

4 & 4 œ œ œ œ œ œ#œ œ Nœ œ œ œ œ œ#œ œ p œ œ

!

5

re - mem - ber

Harmonics Violins

? 4 4

37

Lyrics by Charlotte Mew

‰ # œJ œ p

trees

Ó

Bassoon

j j œ & #œ œ œ œ œ œ œ

?

j &œ œ œ œ œ #œ œ ? œ œ


38

&

19

‰ œ

wait

#œ Œ & ‰ bœ œ J p ? œ. œ.

œ J

20

j b œ- . œ

œ- œ J

with their old

Œ Ó

‰.

œ Nœ œ J j j œ bœ

&

r #œ œ œ bœ p

œ. œ.

"

&

œ œ 30

"

œœ

œ

œ.

j œ œ.

œ œJ œ J

œ & J œ

32

for

œ.

œ J

the hea-ven - ly

& # œœ n œœ # œœ n œœ # œœ n œœ # œœ n œœ ? Œ

Œ

Œ

#œ #œ

#œ Œ # œœ n œœ # œœ n œœ

rain,

œ œ

j œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ #œ !

j œ

œ œ œ #œ œ #œ œ

˙ ˙ P

j #œ œ#œ œ œ

Œ # œœ

"

#œ #œ

j‰ œ œ œ. œ p

‰ œ J

œ œ J

Œ # œœ n œœ œ œ

#œ # œœ

n œœ

n œœ

œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

nœ.

œ- # œ œ J J J

wise pa - tience

Œ

˙ ˙

b Ów

Œ

nœ Œ n œœ # œœ n œœ # œœ n œœ

"

nœ # œœ

#œ nœ Œ Œ œ œ œ#œ œ œ œ œ

j #œ #œ.

with their old

Ó

Clarinet

˙ ˙

Bassoon

Bass Clar.

Œ Ó

œ œ

Œ

rain,

Nœ œ œ œ œ œ#œ œ œ œNœ œ œ œ#œ œ

Wait

? j‰ œ œ œ

j œ

nœ.

"

#œ nœ Œ Œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œœ n œœ # œœ n œœ # œœ n œœ # œœ n œœ

& œ œ œ œ œ œ #œ œ

œ œ ‰

"

‰ œ.

Ó

j œ bœ.

25

#œ nœ Œ Œ & œnœ œ œ #œ nœ #œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ J

28

#œ Œ Œ ‰ œ #œ ‰ ‰

œ œ #œ œ œ

"

œ #œ

for the hea - ven - ly

œœœ Œ

Horn

j œ #œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ j ? œj œ œ œ

#œ. ‰ œ œj b œJ œ n œJ -

œ J

wise pa - tience

"

23

II.2 May, 1915

# #˙

Oboe

"

35

42 "

44

˙ 42

44

42

"

44


b œ- . ‰ œ œ 4 ‰ J &4

36

Sure

b œ- .

of the

4 w & 4 b ww

sky:

. œ. b œ

b œ.

? 44 b œ.

& Ó

Œ

41

œ.

b œ- .

œ-

œ œ.

45

&

j œ

œ

b œ.

œ.

?

"

&

of

œœ ! bœ œ

Flute

œœ b œ.

" Harmonics Violins

j #œ ‰ Œ Ó #œ

& Œ #œ

51

œ- .

when God

j #œ ‰ Œ Ó #œ

œ J

shall

œ & #œ œ œ œ œ œ œ ?

#œ #œ

Œ

Ó

bœ œ œ

?

43 # œ .

Œ

Œ

#œ nœ Œ # œ œŒ œ œ œ œ ‰ #œ Ó

"

. 44 œ

# œ.

# œ.

#œ nœ Œ #œ œ œ œ œ œ œ

#œ #œ

Œ

Ó

# œ.

#œ.

Bass Clar.

50

Horn

p

55

Œ

œ.

Œ

nœ Œ

j œ ? #œ &#œ œ œ œ œ œ #œ

Œ Ó

j œ

"

Œ j Œ œ # œ œ œ œ . œ œ œœ œ .

#œ Trumpet Œ # œ œ . œ œj Œœ . #œ. Œ œ #œ œ œ œ œ

œ

"

#œ #œ

e - ven as to these

"

p

œ.

œ.

œ.

œ.

44 ˙ ˙˙

j #œ ‰ Œ Ó #œ

Ó

Œ

please,

˙˙ ..

# œ‰ # œJ 44 J # œJ # œJ œJ œ .

43 # # ˙˙ .. ˙.

œ #œ œ œ œ œ œ œ

#œ #œ

œ

And

œ

b œ.

œ.

to send its hea - ling breeze,

. œ. # œ . œ. # œ

Œ œJ œ ‰ ‰ œJ œ . œ . Œ P Sure-ly the Spring,

œ- . # œ .

j #œ ‰ Œ #œ

-œ .

Oboe

œ 3 J 4 Ó

sun.

&

œ.

# œ.

œ.

œ- .

œ.

# #œ nœ Œ Œ & œ#œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ ?

the

œ. œ.

œ.

j j œ œ b œ œ

40

to the sea

œ #w J w

. . b œ. b œ b œ . bœ

Sure

‰ & w œ bw

sure

Clarinet

39

-. j œ œ j # œ œ ‰œ J œ . ‰ œ J J œ œ œ . # œj J

‰ # œ- .

bœ. Œ

b b b ˙˙˙

Harp

?

II.2 May, 1915

" #œ œ œ #œ œ œ œ œ

j #œ œ œ œ œ œ? # œ &# œ #œ #œ #œ

Œ

Ó


40

II.2 May, 1915

Œ N œ œ . # œj # œ . n œ . - p Will come a gain

!

56

&

?

Œ Ó

œ œ

& ‰ œ œJ œJ œ

61

like

Œ

œ œ

Œ

Ó

j œ œ

œ œ- . J

œ #œ œ

Ó

œ

j œ &œ œ

& œœ

70

œ œ œ Œ

œ œ

Ó

& N œ ‰ œj œ . -

?

j œ œ- .

Œ

p

œ.

!

nœ œ #œnœ œ

œ œ j œ & #œ œ nœ #œ œ

?

œ œ

Œ

Ó

j œ œ

!

œ

!

œ œ

Œ Ó

Bass Clar.

œ œ

˙

#œ #œ

who sit

Œ

Ó

to - day

#œ #œ

Œ

Ó

œ.

Œ

Œ

œ œ œ #œ œ œ œ

&

Ó

Œ ‰ j # œ-

œ#œ œ œ œ œ #œ œ p

œ#œ œ 3

#œ #œ

Œ

Ó

Œ ‰ # œj œ . - -

!

?

To

#œ nœ Œ œœ œ N œ . œ œ œœ # œ œœj # œ . n œ .œ # œ Œ

?

Œ

P

Œ

!

Œ Horn j Œ N œ œ œœ . œ œ œœ # œ œœ œ .

‰ Œ

nœ.

Œ

j œ œ œ ? œ &œ # œ œ œ œ

Œ Ó

œ œ

Œ #œ Œ nœ Œ #œ Œ nœ œ #œ œ œ œ œ #œ œ Nœ #œ #œ #œ œ œNœ œ Nœ#œ œ œ œ œ #œ œ Nœ #œ #œ #œ œ œNœ œ Nœ #œ œ œ

those

&

œ œ #œ

?

!

‰Œ

p

œ œ œ

œ

Œ #œ œ œ œœœ

Horn

Œ

Trumpet

!

Œ j Œ N œ œ œ œ œ . œ # œ œœ # œ .

# œ " . œ n œ œ " .# œ #œ œ

Œ #œ . ... .œ œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ œ œ œ

Œ

Will come a - gain like a di - vine sur-prise

?

œ œ #œ œ

œ.

œ œ œ œ- œ œ œ # œ- œ œ‰ & J J J J J JJ J

65

Clarinet

!

Œ

a di - vine sur - prise

& œ œ œ œ œ ?

œ œ

Œ

& œ œ œ œ œ œ #œ œ Nœ œ œ œ œ œ#œ œ p

Œ

60

j œ

with their great

Bass Clar.

# œ Np˙ #œ

œ # œ # œ- .

nœ.

Œ

#œ #œ

Œ

œ œ #œ œ Ó


& œ- .

Œ

#œ.

!

Dead,

Œ Œ nœ & œ #œ #œ #œ œ œ Nœ œ

80

Œ

#œ #œ

Bass Clar.

œ œ œ- .

#˙ #œ p #œ

!

#œ Œ j & œ œ œ œ œ . œ # œ œœ N œ œ œ # œ ? 85

œ œ

# œ- .

œ #œ

!

&

" #œ Œ ÓOboeb ˙ . Œ

œ. œ . &

91

p

Œ

œ.

Œ

?

œ.

Oboe

b œ.

F At one

hands,

œ.

œ.

44 b www

j&#œ œ œ œ

œ. #œ

Œ

Love,

b œ- .

with

!

Nœ œ œ œ œ œ #œ œ

Love,

b˙ b˙ P

. œ. b œ

90

œ œ

‰ # œ- œ- ‰ œ # œJ J at one

b œ- .

Clarinet

with

b œ n # ww J

. b œ. . b œ b œ b œ.

œ.

œ.

œ.

# œ.

‰ b œ- œ- ‰ œ n œJ 45 # œ . # œ . Œ Œ 44 J 95

at one

with

Clarinet

œ. .œ b œ. œ.

œ nœ #œ œ ?

œ

Œ

Œ

nœ œ #œnœ œ œ

j œ œ œ ? œ &œ #œ œ œ œ ˙ œ œ P

P At one

44 b œ. b œ.

!

Œ œ œœ

Oboe

® œ #œ œ œ œ œ

Œ

œ- œJ œ- .

Ó

Harp

˙ b˙ œ.

Œ

Ó

œ œ nœ œ œ œ #œ œ Œ

4 Œ ‰ b œ- œ- œ œ b œ . b œ . Œ 4 J

˙ 42

with

Œ

Œ

nœ.

in their eyes,

- œ- œ œ b œ- . œ œ. Œ Œ ‰ J

‰ œ œ b ww J

œ. # œ. . #œ

eyes

œ œ

2 4 !

42

!

Grief:

& ˙˙

Œ

nœ.

!

#œ nœ Œ Œ & œ œ œ #œ œ œ œ œ ? œ.

Œ œ n œœ œ # œ n œ

œ œ

œ- .

Œ

Bass Clar.

˙ p

Œ

#œ.

!

Horn

p

their

Œ #œ Œ nœ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ #œ œ œ#œ #œ#œ œ œNœ œ Nœ œ œ #œ

Ó

&

Œ N œ œ . # œj # œ . -

!

hands in

?

41

II.2 May, 1915

75

œ b b ww J b œ.

b œ. b œ.

b œ.

Grief:

54 # œ # ˙ . œ # œ. 5 4 # œ.

#œ œ. # ˙

44 4 4


42

II.2 May, 1915

& 44

!

96

!

Ó

j j œ œ œ- .

œ-

blind

& 44 œ . ? 44 100

j œ œ

œ

#œ.

œ œ œ œ œ #œ œ

!

&

œ ˙ œ "

105

œ œ. J

& œ. -

110

œ œ

& Œ & Œ ? œ œ œ

Œ

˙. Œ

œ J

œ

Ó

!

Œ # œ œ

œ #œ

# œ- .

nœ.

œ- .

j # œ œ- .

j nœ

chan - ging skies.

#œ nœ Œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ Œ

œ œ

Ó

!

œ œ œ- .

˙

Ó

˙.

Œ

Œ

œ œ

œ

Œ œ

#œ nœ Œ Œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ- .

˙

j œ

œ- .

!

Ó

Œ Œ

œ.

Œ

Nw

Œ

œ œ

œ œ

Ó

chan -

nœ Œ Ó œ œ œ œ œ œ #œ œ

Œ

œ œ #œ œ

Ó

" mm

œ.

œ Nœ

!

œ œ œ œ

# w-

! œ

Œ

œ œ

#œ nœ Œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

! ‰

œ

Œ

nœ.

œ J

Ó

˙

Œ

œ œ œ œ œ œ #œ œ

& œ œ œ œ œ œ #œ œ ?

˙ "

and

œ # œ # œ- .

ging skies.

Bass Clar.

œ œ

Ó

#œ nœ Œ Œ & œ œ œ #œ œ œ œ œ ?

œ ‰

j nœ

to the sca - terred things

p #œ nœ Œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

Œ Ó œ œ œ œ œ #œ œ

j # œ œ- .

Ó

œ

Ó œ ‰ œ œ œ œ #œ œ ˙. œ œ "

!

w

!


II.3 Memory II

q & 43

Children's Choir

3 &4

Lyrics by Ivor Gurney Songs from the Second/Fifth, 1917 – letter 8 October 1917 = ca.50

!

Œ

P

8' Bourdon

5

& b b ˙˙

!

Œ

save

& bœ bœ bœ œ œ œ bœ œ œ ? ˙˙ ..

˙

b œœ

what

b œœ

ry,

b œœ

let

all

is

Œ

˙.

˙.

Ó

& #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ #œ 3

P

# œœ

Keep

b œœ

sweet

œ bœ

10

b˙.

b ˙˙

bœ nœ nœ œ œ œ œ œ œ

plains.

˙.

n n ˙˙

Œ

˙.

˙. ˙.

& # # ˙˙

?

-

˙. "

3

œ̇ .

Me - mo

# ˙˙

16' 8' Bourdon

b n œœ

slip

?

# œœ

3

? 43

9

# œœ

#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p . ˙˙ .. ? 43 ˙ . ˙. b b ˙˙ .

Organ (Orchestra tacet)

?

43

of

on

Y

œ œ œ œ œ œ œ

˙. ˙.

# œœ

#˙ # ˙

-

#œ # œ

pres

#œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ # ˙˙ .. #˙.

-

# œœ

Œ

ly

œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F

˙ ˙

b œœ

au

œ bœ

˙.

˙˙ ..

b b ˙˙ ..

˙.

˙.

b˙.

-

œ

tumn

bœ œ œ œ œ œ


44

II.3 Memory II

& b œœ

b œœ

13

sun -

N # ˙˙

Œ

light

œœ

and

& bœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ ? b ˙˙ .

œ

˙.

17

& b b ˙˙

the

˙˙

Œ

fleet

Œ

˙˙ . .

˙˙ . .

˙.

˙

Œ

rains,

F

b œœ

b b œœ

Blue

b ˙˙ sky

œ bœ

N œœ

cloud

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ

3

?

15

œ

b b œœ and

œ œ b b ˙˙ ..

?

b˙.

b˙.

œ & bœ

b œœ

21

Œ

dis - tance

œ & œ bœ œ œ œ œ œ œ 3

? ?

˙. ˙.

sof

# œœ -

tly

#œ œ #œ œ œ œ œ œ œ

n # ˙˙ blue;

˙.

˙.

˙

œ

œ bœ

n n ˙˙

œœ

mel

-

low

œ œœ œœ œ œ œ œ ˙. ˙.

# œœ These

#œ nœ œ #œ œ œ œ œ #œ

˙.

œ œ

œ

ter

20

b˙.

#˙ # ˙

-

b˙.

bœ œ bœ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ b œ œ b œ b œ bœ & bœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ P b˙. . bœ bœ b˙. ? œ̇ 3

œ

af

œœ

˙ ˙ on

œ bœ

b ˙˙ .. b˙.

œ œ -

ly

œ œ œ œ œ œ œ


II.3 Memory II

25

& b ˙˙

Œ

j ‰ œœ œœ

œ œ

œ. #œ.

Let

my

pan

f

hold

I

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & bœ bœ œ œ œ œ œ œ F . œ œ œ œ bœ ? œ̇ 3

? ˙.

˙. >

b˙ & ˙

29

Œ

30

bœ œ bœ bœ œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ > 3 f bœ œ #œ bœ ? nœ #œ Œ

> ˙ & n n ˙˙˙

33

géd grave

3

#˙ #˙ >

Œ

Œ

ƒ

> ˙˙ ˙˙

œ

œ

œ

œ

Œ

œ #œ œ #œ > #œ #œ #œ > #˙ #˙ >

œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > >

Œ

Œ

Œ

˙ ˙ >

> # # ˙˙˙

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ > > > > > œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > >

Else

ƒ

œ

Else

œ œ œ œ œ œ œ ? nœ nœ > 3 > > ? N˙ N˙

œ

˙.

>œ > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

with

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>œ >œ n >œ œ œ nœ œ œ œ œ œ & nœ cold.

must share

dead.

œ œ œ œ œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ > >

j ‰ œœ

œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ

Else

& œ

˙.

-

> # # # ˙˙˙˙

> # # ˙˙˙

you.

?

j ‰ n œœ œœ

j œ # œœ #œ

˙. >

Œ

>

45

Œ

35

> # # ˙˙˙ ˙

Œ

#˙ #˙ >

Œ

>œ > > #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

dead.

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ > > >

#˙ #˙ >

Œ


II.3 Memory II

46

> ˙. b bb ˙˙˙ .. .

> ˙˙ ˙˙

36

Œ

>œ b >œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ bœ b œ 3 bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ > 3 >

Else

>œ > > œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ

cold.

b˙. b˙. >

œ œ œ œ œ œ œ ?œ œ > > > ˙ ˙ >

& b ˙˙

Œ

N N ˙˙

ry,

? b b ˙˙ .. ?

œœ

let

& œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

all 3

œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.

b˙.

˙.

& # ˙˙ ..

Me

bœ bœ P b˙.

-

mo

-

œ œ œ bœ œ œ œ

b ˙˙

b œœ

slip

all

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙. ˙

œ

˙.

˙˙ ..

42

P

b œœ

b˙. p

40 39

b œœ

45

˙˙ ..

!

!

!

!

slip.

& #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ ? #˙. # ˙. ?

3

œ #œ ˙ .. ˙

œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ .. ˙

œ

#œ #œ ˙.

œ

œ œ œ

! ˙.


III. Interlude II

47

q . = ca. 70-80

# 9 œ œ œ œ œ œ & 8 œœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ sempre ƒ non legato ben articulato Organ

Orch.

3

&

#

?# 6

&

#

?#

9

&

#

? # 98 Ó .

#˙. #˙. >

œ. œ.

N˙. N˙. >

bœ. bœ. >

˙. ˙. >

nœ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ nœ

# œ. & œœœ ... > ?#

œ. œ. >

˙. ˙. 5

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

œœœ

œœœ

œœœ

œœœ

? # ˙. ˙. > 12

œ. œ. >

œœœ

œ. œ. œœœ ... œ >.

>œœ . œœ ...

!œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œ ˙. œ. ˙. œ.

œ. œ. >

œ œœœ .... œ >

œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

a˙. a˙. > 10

#˙. #˙. >

œœ ... œœ >.

>œœ . œœ ...

bœ. bœ. >

˙. ˙. >

œ. œ.

# ˙˙˙ ... #˙. >

œœœ ... œ.

!œœœœœ œœœœœ œœœœœ !œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ.

> # ## ˙˙˙˙ ....

œœœ .. œ ..

! #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ.

n >œœ .. b n œœ ..

œœœ ... œ >.

b >œœ .. œœ ..

! bœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ.


III. Interlude II

48

>˙˙ .. b & ˙˙ .. 15

#

>œ . b œœœ ...

>œœ .. œœ ..

œœ ... œœ >.

b >œœ .. œœ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! b œ ?# ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. # >˙ . & b b ˙˙˙ ...

18

> b b b œœœœ ....

> b b b b œœœœ ....

b >˙ . b b b ˙˙˙ ...

N N N >˙˙˙ ... ˙. œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ˙. ˙.

# n b >˙˙˙ ... & b˙.

21

œœ .. œœ ..

n >œœ .. n œœ ..

> œœœ .. œ ..

> N ˙. b b N ˙˙˙ ...

> b b b œœœœ ....

n b >˙˙˙ ... b˙.

n >œœ .. b n œœ ..

20

! bœ ! bœ bœ œ œœ ! œœœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b ˙ œ b ˙ . ?# . bœ. bœ. b˙. b ˙ . bœ. bœ. >œ . œœœ .. .

œ. œ.

! bœ bœ œ œ œ œœœ œ œ œ!œ œ œ œ b ˙ .œ bœ. b˙. bœ.

! œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ ! œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ bœ œ œœ . bœ ? # n˙. n˙. n˙. œ œ. . n˙. n˙. œ. n˙. œ. œ. # >˙ . & n N ˙˙˙ ...

24

n >œœ .. œœ ..

25

a >˙˙˙ ... ˙.

œ œ œ ! œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? # n˙. œ. n˙. œ. 27

&

#

?#

œœ ... œœ .

˙˙ ... ˙˙ .

œœ ... œœ .

œ œ œ œ œ œ ! œ aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ƒ

˙. ˙. >

bœ. bœ. >

˙. ˙. >

œ. œ.

˙. ˙. >

bœ. bœ. >


III.Interlude II 30

&

#

œœœœ œœœœœ œœœœœ œ Nœ œ œ

? # N >˙ . N˙. # œ. & œœœ ... >

œœœ ... œ >.

>œœ .. œœ ..

>œœ . œœ ...

œœœ ... œ >.

> # ## ˙˙˙˙ ....

œ œ œ ? # !œœ œœœœœ œœœœœ œœ ˙. œ. ˙. œ.

œœœ .. œ ..

>˙˙ .. b & ˙˙ ..

>œ . b œœœ ...

>œœ .. œœ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! œ œ œ œ œ ! b œ ?# ˙. œ. ˙. œ. > # N N N ˙˙˙˙ .... &

41

&

#

?#

œœ ... œœ .

œœ .. œœ ..

n >œœ .. b n œœ ..

b >œœ .. b œœ ..

b œœœ ... œ >.

œ œ œ ! bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ. b >œœ .. œœ ..

œœœ ... œ >.

! bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ. 40

œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœœ œœœœœ œœœœœ œœ

!Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. ˙. œ. ˙. >

?#

35

! #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ.

#

38

# ˙˙ ... # ˙˙ . >

!œœœœœ œœœœœ œœœœœ !œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ. ˙. œ.

œ. œ.

33

36

œœ .. œœ .. >

49

œ. œ.

˙. ˙.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.


III.1 Mist on Meadows

50

Lyrics by Ivor Gurney (19/22, CP), 1921

Children's Choir

Sopr.

Alto

Tenor Solo

& 44

!

q = 60 ! & 44

˙

45

p

!

!

Ó

45

Ó

45

ah

!

!

!

V 44

!

!

!

!

? 44 ˙ p w

& 45 # ˙

˙

˙

P

˙ w p

œ

œ #˙

p p

ah

ah

45

!

#œ œ

45

bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ w

45

#˙ ‰

bœ œ œ. œ œ b œ œ œ œ w

Bs.Clar.

Œ

˙

Harp

Ch. Ch.

& 44

& 44

5

Ó

lontano

46 # ˙

Harp

3

Nœ œ œ bœ

#w

44

S.

& 45 ˙ .

˙

˙.

˙

46 ˙ .

˙.

44

A.

& 45 ˙ .

˙

˙.

˙

46 ˙ .

˙.

44

T. Solo

. V 45 ‰ # œ P Mist

œ & 45 # ˙ .

œ

‰ œ ˙ ˙

lies

? 45 œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙

j œ #œ. hea

#˙ w

6

˙ w

-

-œ j 6 . œ 4 ‰

# œ ‰ œj œj œ J vy

˙ Ó

on En

-

œ œ Œ

œ

glish

mea

œ #w 46 ˙ . Ó 46 ˙.

œ œ. J -

Œ

dows

˙. Œ

Bs.Clar.

œ. ˙.

bœ.

Œ

44

Œ

44 44


51

III.1 Mist on Meadows 8

Ch. Ch.

T. Solo

& 44

!

V 44

!

10

Ó

p

lontano

Ah

!

! œ. #œ ‰ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œJ ‰ nœ nœ nœ

b œ.

Glck.Sp.

& 44

!

Harp

˙ ‰

Timp.

bœ œ Clar.

? 44 œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ . ˙˙ ww ˙ p 3

3

p

T. Solo

#˙ œ bœ #˙ bœ œ œ bœ œ œ bœ nœ nœ nœ ‰

#œ Œ

œ

˙w w

p œ

11

Ch. Ch.

œ bœ œ

& #˙

& # œ‰ b œ œ

b œ. œ bœ œ

#œ œ bœ ‰ bœ œ

? ˙. ww Ch. Ch.

& #˙

T. Solo

V

œ. œ bœ œ P

#œ ‰ bœ œ

œ bœ

œ

on

b œ. œ bœ œ j œ

œw w

Bs.Clar.

œ

Y

œ J -

pres,

œ. #œ œ b œ œ œ b œJ ‰ ‰ b œ œ œ nœ nœ nœ bœ

j œ œ p

!

b œ. & b # œœ œ œ b œ œ œ b œ nœ nœ J ?

e - ver

13

b œ- . œ œ

œ- œ J

As

j œ

œ

‰ œ.

V Ó

j œ

! œ. #œ ‰ bœ œ œ bœ œ œbœ nœ nœ

œ bœ. œ N œ œ

œ J

b œ. œ #œ #œ ‰ b œ œ œ b œJ ‰ ‰ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ nœ nœ nœ nœ œ.

j Nœ b˙


52

III.1 Mist on Meadows

15

Ch. Ch.

& w

T. Solo

V

b ww & bœ œ ? Œ

œ bœ ‰ bœ œ

œ

- b œ œ- b œ œ J J Œ. V grea -

Œ. & œ . ? T. Solo

jb œ œ

Œ

V

œ J

jœ œ

bœ. N w.

?

˙.

in

j œ œ

full

Œ. œ.

T. Solo

& Œ

F

f

@ @ @ @ # œ@ œ@ œ@ # œ@ œ # œ n œ b œ ? w w

up

j œ œ

Œ. œ.

j bœ bœ

>œ b >œ

j œ œ

œ #œ nœ J J

j œ œ

bœ Ó. J

j bœ œ

jœ œ

44 Ó Œ

j œ œ

‰ b œJ œJ œJ F As when the Ó

@ @ @ @ @ @ @ @ 44 œ # œ n œ b œ # œ œ b œ n œ #˙ n˙ P #˙ n˙

j œ œ œ.

to show the land stark.

! œ@ ˙ ˙

b œœ . .

Œ

j Fl.1° ‰ bœ bœ bœ œ bœ bœ Nœ b˙. b œœ . b˙. .

‰ # œ- œ- 4 b œœ 4 bœ n œ .# œ

j œ œ ˙.

N œ œ b œJ J J

Here is

sha - dows,

Tr.Hrn.

j œ œ œ.

‰ # œJ

hedge

jœ œ

and no dread - ful - ness

b˙.

Œ

# œ- n œ#œ nœ R

>œ >œ # >œ

bœ. w.

j œ œ œ.

went

jœ œ

œ. j œ œ

Ve - rey lights

b œ .. b œ ..

Œ

j œ œ ˙.

# œ- œ œV J J Ob.Hrn.

‰ Clar. b œ b œj œ b˙. bœ bœ b ˙. b b œœ .. jb œ œ

jbœ œ

b œ œ‰ b œ œ œ- J and

j j ‰ bœ œ

‰ bœ b˙. bœ bœ b ˙.

Harp

field

j bœ bœ

œ œ œ # >œJ b œ Œ . J J J

25

!

12 8 b œj b œ

‰ b œ b œ œ- b œJ œ b œJ Œ .

˙.

j œ œ œ.

!

Œ. 12 8 œ b œ ..

Harp 68 b œ . ˙ . b œ . p

Œ

And there is less me - nace

&

12 8

20

‰ Hrn. j b ˙ . b œ b œ b œ b œ b b œœ .. b ˙. bœ.

j bœ bœ

22

ter

68

!

œ bœ " Œ

!

e= e -œ j j b œ bœ Œ. 6 12 ! 8 Œ. ‰ bœ œ 8 œ J J P but the friend - li - ness Ob.1°

!

19

T. Solo

68

!

@ @ @ @ @ @ @ œ bœ #œ Nœ nœ bœ bœ b˙ b˙

! bœ œ œ ‰ b œJ œ œ œœ F

Fl.Ob.

# œ@ b œ@ œ@ # œ@ w w

œ b œ œ œœ œ bœ œ

œ@ n œ@ # œ@ # œ@


III.1 Mist on Meadows 3 > > > # œ œ # œJ n œJ œR # œ œ # œ J >œJ œJ œJ ‰ Ó J R R R

>œ V ‰

28

T. Solo

Dread - ful green light Tr.

& # ˙˙ Í

? b œœ w

Harp

œ

œ œ œ

œ

N >œ b œJ >œ . ‰ V ‰ pools;

& Œ

Ó

-

œ

!

F

Bs.Clar.

Ob.1°

F

œ nœ nœ œ bœ

œ œ bœ œ bœ

œ #œ nœ œ bœ #w #w

bœ œ #œ

&

"

"

"

A.

&

"

"

"

T.

V

"

"

"

?

"

"

"

T. Solo

- œ ‰ œ # œ‰œ V J J

dread - ful in dark

&

˙

‰ œ œj œJ b œ -

And not e - ver

˙

? # œw Œ ‰ N œj œ b œ œ b œ w Œ œw # w

b˙ ‰

p

bœ J

re - min-ding of these o - ther fields

˙ j bœ œ œ b œ b œ œww

b˙ œ#œnœbœ œ

Œ

Sta - kes,

‰ # œ- œJ ‰ œ

œ J

bet - ter hid - den

Bsn.1°

12 8

œ- œ œ œ b œj œj b œJ J J J -

œ

p

˙

#˙ p œ #œ Nœ Ó # # ww

35

B.

b >˙

b >œ

bœ bœ nœ nœ bœ bœ bœ bœ Nw b b ww

"

œ bœ #œ nœ œ

œ

bœ bœ nœ nœ bœ bœ bœ nœ œ œ #œ œ œ ? w ˙ ˙ ww ˙ ˙ S.

Œ

œ œ #œ œ nœ bœ

j #œ œ nœ bœ

‰Ó

ness,

Œ

ΠVl.

Vl.

w ww œ œ F

œœ J

lost

# >˙

30

ba - ring the rui - ned trees,

œœ

31

T. Solo

53

‰ j bœ œbœ œ œ p

Bs.Clar.

œ. ˙.

p ah 12 8 œ. ˙. p ah 12 8 œ. b˙. p ah 12 8 w. p ah 12 8 Œ ‰Œ Œ. 12 8 œ.

œ. œ. œ.

‰ Œ. ‰ œ

P Where

‰ Vl. œ Œ œ œ ˙. bœ œ. p

12 8 œj œ œj b œ œj œ œj œ œ. p œ. ˙. Harp


III.1 Mist on Meadows

54 40

39

S.

&

A.

&

T.

B.

T. Solo

œ.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

œ.

˙.

œ.

˙.

œ.

œ.

œ.

b˙.

œ.

œ.

b˙.

œ.

V œ. ?

b˙.

w.

w.

- œJ œ- b œ Œ . œ V J tall

&

Œ.

œ.

? jœ œ œ.

w.

‰ œ œ œ- b œJ œ

dock

and

‰ Hrn. j ˙ . œ b œ œ b œ œœ .. p jb œ jœ jœ œ œ œ ˙. œ.

œ Œ. J

clo - ver is,

Vl. ‰ bœ œ œ ˙.

Œ.

œ.

j œ œ œ.

j bœ œ ˙.

&

A.

&

T.

B.

T. Solo

œ. #˙. œ. #˙.

œ.

Nœ. N˙.

#œ.

œ.

Nœ. N˙.

#œ.

V #w.

w.

#w.

w.

?

> > > > >œ Œ #œ œ #œ #œ

!

V

‰ ‰ . # œ œ œ œœ .. œ. #˙. P

? #w. # w. # œ.

˙.

œ.

‰ N œ .# œ

œ˙ ..

ww .. #œ.

˙.

-

Œ.

œ.

j œ œ œ.

bœ Ó. J

j œ œ

‰ bœ œ œ œ œ ˙. Fl.1°

jb œ œ ˙.

!

44

!

!

44

!

!

44

!

!

44 Ó

45

‰ œ Œ

Ó

j œ œ œ.

!

œ œJ œJ # œ J

when the

œ.

jœ œ

44

soned,

œ.

œ œJ

sweet grass yields

j œ œ œ.

e= e Ob.Trp. ‰ - # œ#œ 44 œœ ‰ œ # œœ ..# œ # œ

For that poi

&

and this

œ.

jœ œ

42

S.

j œ œ

œ-

œ

‰ œ

œ.

Œ

‰ n œJ

cat - tle hoof

Œ

œ .. œ ..

Trp.Hrn.

F

the

œœ œœ R

@ œ@ @ œ@ œ@ b œ@ œ@ n œ@ œ@ œ@ b œ@ œ@ b œ@ œ@ n œ@ œ@ b œ 44 #œ N˙ ˙ #w N˙ ˙ #w


œ- œ V J J

46

T. Solo

œJ

# œ-

œ J

Œ

!

cat - tle hoof makes mark,

b œ@ b œ@ ? b˙ b˙

@ œ

@ œ

49

T. Solo

b œ@ n œ@ b œ@ n œ@ ˙ ˙

V

And

50

j # # wwœ # œ # œ œ n œ n œ

53

T. Solo

the ri - ver mist

Clar.

>œ J

a - long

& œ œ nœ #œ œ

œ #œ #œ œ œ

58

& œ ˙. ? Ó

Allegro q Ó Œ

= 120

N ˙æ

œ . œ> # œ œ . œ # œœ > > œ. œ > > > ƒ f

œ œ- . J

drifts

> ˙

Œ

>˙ .

œ #œ #œ œ J F

œ

Tr.

Í

œ #œ #w

j j œ œ œ œ nœ œ bœ œ F Bs.Clar.

Harp

œ

Nœ J

6

!

slow - ly

Œ

Œ

Bsn.1°

#œ p

œ œ œ œ #œ

œ bœ œ bœ #œ nœ bœ nœ œ bœ œ b œ Harp

!

!

the leas.

@@ @@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ j œ œ b œ œ # œ b œ n œ@ n œ œ b œ œ # œ b œ n œ n œ # œ # œ@ b œ@ œ@ œ@.Œ Ó ˙ œ # œ. N˙. Œ œ J Clar.

œ

œ

60

bœ " œ #˙ fl fl

Strings and Sn.Dr. Timp.

55

@ @@ @ @ @ @ b œ b œ œ œ@ b œ n œ b œ n œ

bœ œ œ bœ nœ #œ nœ bœ ? œ bœ ˙. bœ

b œ- .

bœ œ bœ bœ bœ œ œ nœ w ww

w ww

> >. Œ #œ œ

!

V

@ @ @ @ @ œ #œ bœ nœ nœ

> Œ Vl. ˙ bœ " œ bœ Nœ œ #œ bœ bœ œ bœ bœ bœ œ n œ nœ

& Nw Nw # ?

@ bœ

>œ # œ b œ œ n œ ‰ J J J

!

!

œ œ bœ œ nœ #œ œ œ bœ bœ œ nœ #œ bœ

œ ‰ œJ F @ œ œ@ #w #w

Fl.Clar.

!

&

55

III.1 Mist on Meadows

j œœ ‰ fl

j œœ ‰ fl

j œ Timp. # œ P

#˙.

j nœ ‰ œ "#œ N˙ fl fl fl j œœ ‰ Œ fl

j œ œ

j #œ ‰ " œ fl œ fl fl j j j œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ fl fl fl

œ œ bœ j œœ ‰ fl

œ #œ ˙ j œ ‰ " bœ nœ fl œ fl fl j œœ ‰ Œ fl

j œœ ‰ fl


III.1 Mist on Meadows

56 63

T.

B.

T. Solo

!

V ?

!

!

!

!

V

? œj ‰ œj ‰ Œ œ œ fl fl

68

T.

V œ̆ and

B.

? œ̆ and

T. Solo

œ̆

œ

j j œœ ‰ œœ ‰ fl fl

œ̆ # œ˘ J œ̆ # œ˘ J

!

œ̆ ‰ " # œ # œ J #œ fl fl j œœ ‰ Œ fl

œ

j j œœ ‰ œœ ‰ fl fl

? œj ‰ œj ‰ œ œ fl fl

j œœ ‰ Œ fl

70

j œœ ‰ fl

Ó

j œœ ‰ fl

Œ

!

Ó

b>œ

œ̆

Œ

j œœ ‰ fl

> bœ

œ b ˘œ

j œœ ‰ fl

œ̆ b œ˘. J

œ

‰Ó

not

Ó

œ

Ó

# >œ .

#˙ nœ " œ > fl fl

œ̆ b œ˘. J

those boys

!

f

those boys

j ˘ ˘ > #œ ‰ " œ bœ œ fl j œœ ‰ Œ fl

they ho - nour

˘ ˘œ #˘œ > n œ ‰ œœœ b b œœœ # œœœ ‰ j œŒ # >œ œ n œœœ b b œœœ n œœ fl fl fl

!

not

& ˙ >

f But

!

˘ œ̆ b œJ œ̆ ‰

!

sa - lute

V

they ho - nour

!

sa - lute

œ̆

˘ œ̆ b œJ œ̆ ‰

f But œ̆

!

!

& œ b œJ ‰ œ " b œ b œ fl fl fl

œ̆

!

65

œ̆ who

œ̆ who

j nœ ‰ œ " bœ fl fl fl j œœ ‰ fl

j œœ ‰ Œ fl

˘j œ œ̆

saw a

œ̆ œ̆ J

saw a

!

not

j ˘ ˘> œ ‰ " bœ nœ fl œ

œ

j œœ ‰ Œ fl

Ó œœ J fl

j œœ ‰ fl

˘ ˘ b >œ ˘ ˘ #œ œ œ̆ bœ ‰ ‰ J # œ "# œ J œ " bœ fl ˘ ˘ ˘j j bœ. œ Trb. œ œ̆ ‰ œ œ̆ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ J ‰ Œ J ‰ J ‰ J ‰ Œ J ‰ fl fl fl fl fl


III.1 Mist on Meadows 72

T.

B.

!

V

Ó

œ̆

Œ

Of

?

!

Ó

œ̆

Œ

Of

T. Solo

V

b >œ .

˘ n >œ >œ b œ Œ J

ter

-

& œ ?

T.

œ . œ bb œœ œ. œ > > >

Œ

fea - rer

B.

œ̆ œ̆ J

T. Solo

Œ

Ó

‰ œ̆J œ̆J œ̆

Be - fore the

Œ

œ̆ œ̆ œ̆ ‰ J J Be - fore the

‰ Ó

b ˘œ œ̆ J ‰

Ó

waste,

and were

b >œ >œ J

˘œ # ˘œœ ˘ # œ j œ bœ n œ #œ œ b œ #œ Œ >

bœ. bœ. >

œœ œœ >>

œ b œJ˘ œ̆ J

‰ Œ

œ̆

œ̆ œ̆ J

‰ Œ

bar - rages

œ J

bar - rages

!

b >œ >œ J ‰Ó hor - ror,

bœ nœ " œ > fl fl

j œœ ‰ Œ fl

œ . œ œœ œ. œ > >>

Œ

fea - rer

> œ #œ V J

# ˘œ

Ó

˘ ˘ ˘ œ ‰ ‰ nœ œ n œœœ b b œœœ n œœ >

b ˘œ œ̆ ‰ J

Ó

and were

en - dured

œ . œ bb œœ œ. œ > > >

œ̆ œ̆ J

Ó

waste,

!

# ˘œœ > # œœ ‰ # œj

Œ

V Ó

Œ

ror

˘ ˘ ‰ n œœœœ b b œœœœ

76

# ˘œ

57

75

j œ ‰ Œ fl

j j œœ ‰ œœ ‰ fl fl

b œ˘ œ̆ J

like

Hea - ven's

œ̆

œ̆ œ̆ J

like

Hea - ven's

!

bœ " œ fl fl

j œœ ‰ Œ fl

‰ œ̆J œ̆

an - ger

œ̆ œ̆ ‰ J

an - ger

!

not

& œ

˘j #œ ‰ Ó

? œj ‰ œj ‰ œ œ fl fl

Œ

j œœ fl

Hrn.

j œœ œœ fl fl

j j œœ b œœ œœ fl fl fl

j œœ ‰ œ " œ b œ œ # œ n œ . . . . # œ . . œ # œ œ. fl Bcl.Bsn. . . . Vcl.DB.

‰ Œ

œœ fl

‰ œ . # œ. # œ n œ. œ. # œ œ. . .

j b œœ œœ fl fl

‰ œj œ œ œ fl fl

‰ bœ œ . . # œ # œ. n œ. œ. # œ . .


58 T.

80

b œ˘ œ̆ > ‰ ˙ V J b œ˘ œ̆ >˙ ? J ‰ wan - ton

B.

wan - ton

T. Solo

known

b >˙

Feared

not

b œ˘ œ̆ J

œ̆ .

b œ˘ œ̆ œ̆ J ‰Œ

b œ˘ œ̆ J

œ̆ .

earth spouts

Ó

œ̆

? Ó

œ̆

Œ

could

> b œ œ>. V J

> ˙

not

guess,

& # œœ b n œœ Œ œ bœ fl fl ß #œ .

Ó

Œ

!

Œ

!

ter - ror thrown,

in

ter - ror thrown,

> Œ ˙

!

œ̆

But

˘ ˘ j œœ œœ

Œ ‰

Œ

in

! ˘j ˘ bb œœ œœ ‰ Œ

˘ œœ

> Œ Œ Œ >˙ Œ ˙ ‰ œ b œ˙ œ # œ # œ n œ œ ‰ # œ ˙œ # œ n œ # œ # œ n œ . . . . . .. . . . . . . .

V Ó

?

b œ˘ œ̆ J ‰ Œ œ̆

earth spouts

and saw great

could

T. Solo

œ̆

> ‰ œ.

85

B.

œ̆ œ̆ Œ ‰ J

and saw great

˘j ˘ ˘ & b b œœ œœ ‰ ˙ ˙

T.

œ̆

known

V Ó

?

Œ ‰ œ̆J œ̆

III.1 Mist on Meadows

> b œ œ>. J

Ó

> b œ œ>. J

guess,

not

guess,

Œ

> Œ Œ ˙ ‰ œ # ˙œ œ # œ n œ # œ # œ . . . . . . .

not

˘ ‰˙ ˙

!

> Œ > œ ‰ œ œ ˙˙ # œ œ # œ n œœ œ .. . . . . .

> > œ̆ œ ˙ œ‰ # œ n œ œ #œ œ #œnœ . .. . . . .

> > œ #œ. J

Œ

could

not

!

Ó

guess,

a

-

Œ

a

œ> # œ>. J

œ̆

but

could

# œœœ b b n œœœ Œ fl fl ß

˘j ˘ bb œœ œœ

˘ œœ

could

Ó

not

œœœ # œœ Œ # œ fl fl

guess,

a

>˙ -

Ó 3

-

Œ

a-

las!

œœœ # œœ Œ # œ fl fl

Ó

‰ œ #œ œ œ#œ #œ œ # œ. n œ. œ œ # œ. n œ. # œ. n œ. # œ œ. # œ # œ œ œ. n œ. # œ. n œ n œ. # œ. œ. b œ. n œ. # œ. œ. . # œ. . . . . b œ. œ. # œ. n œ. œ. œ. . b œ. œ. # œ. . . . . . . . . 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


89

S.

A.

T.

B.

&

!

&

!

V

# >˙˙ ..

Œ

las!

>. ? #˙

V

!

œ #œ #˙

!

Œ

!

. 3 . . œ. n œ .œ # œ. # œ ## œœ œ n œ Œ & # # œœœ # œ ## œœ œœœ # œ # œ 3 # œ. # œ. . ƒ 3 Timp. f 3 . œ. n œ. 3 ? 3 # œ # œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ 3 œ n >œ > . . . . . . > las!

>˙ N &

93

S.

should

A.

> & N˙ > V N˙

should

T.

> ? N˙

should

B.

should

T. Solo

> V N˙

should

> œ.

> œ.

> œ.

> bœ.

take

> bœ.

take

take

œ œ œ œ œ œ œ > >œ > œ > >œ > œ > >œ > > >

> ‰ œ. > ‰ œ.

> œ.

as

j œ ‰ nœ. œ nœ. >

‰ œ œ >

œ b >œ . œ ‰ bœ. J j œ ‰ bœ. œ bœ. >

as

take

>œ ‰ œ

as

> ‰ œ.

take

as

>. ‰ bœ > ‰ bœ.

3

> ‰ œ.

>œ .

aœ n >œ . & a œJ ‰ n œ . ?

> bœ.

! 3

95

>œ .

as

œ œ >>

Œ

Ó

Œ

> ‰ #œ.

-

-

-

-

>œ . œ ‰ œ. œ J

>œ œ

ƒ

œ œ >

> ‰ N˙

j ‰ œ. œ œ. œ >

> ‰ #œ.

gland

> ‰ #œ.

gland

# >œ .

gland

> ‰ #œ.

> œ.

>œ .

> ‰ #œ.

> ‰ N˙

> œ.

# >œ .

N >˙

>œ .

their

> œ.

>œ .

-

mon

‰ -

-

>œ . œ ‰ œ. œ J

j ‰ œ. œ œ. > œ

their

mon

> ‰ #œ.

mon

# >œ ‰ #œ ‰ #œ #œ >

> ‰ N˙

their

‰ ‰ ‰

‰ #œ #œ >

> œ.

-

>œ .

# >œ ‰ #œ

> ‰ N˙

their

gland

> ‰ #œ.

mon

their

59

gland

>œ .

com

mon

-

-

com

> ‰ œœ

Ó

Tutti

> ‰ #œ.

com

com

> ‰ œ.

3

3

com

> ‰ œ.

ƒ How En > >œ . Ó ‰ œ. ƒ How En > >œ . Ó ‰ œ. ƒ How En >œ . >œ . Ó ‰ ƒ How En > >œ . Ó œ. ‰ ƒ How En

!

Œ

> œ.

Ó

!

las!

T. Solo

III.1 Mist on Meadows

90

‰ ‰ ‰ ‰

œ n >œ . œ ‰ nœ. J

>œ ‰ œ

j œ ‰ nœ. œ nœ. >

‰ œ œ >


60

œ & œ̆

˘ # œœ

vast

& œ fl

en

vast

#œ fl

97

S.

A.

T.

B.

T. Solo

vast

# # œœ fl

vast

#œ fl

en

? œ̆ V

en

œ̆

vast

& ‰

œ & œ̆J

œœ̆ J

T.

rance

œ fl

œ fl

du

du

-

rance

-

œœ fl

-

rance

-

bœ fl

œ fl du

-

du

œœ̆ J

œœ̆ J

œœ œ fl

rance

b œ˘

˘j œ

œœ̆

œœ̆ J

˘j œ

˘ bœ

˘j œ

them

be

but

boys

and

j N œ # œ fl and ˘j Nœ

let

N œ˘ J

œ̆ J

œ̆ J

be

j œœ fl but ˘j œ

boys

them

j œœ fl be ˘j œ

but

let

j œœ fl them ˘j œ

be

and

j œœ fl let ˘j œ

them

œ̆ J

but

œ̆ J

boys

œœ˘ # œœ

œœ˘ œœ

but

boys

rance

and

let

them

be

œœ˘ œœ

œœ˘ œœ

n œœ fl boys ˘ œ b œ˘

œ˘ bn œœœ

œœ˘ œœ

Timp.

b œœ bœ fl

˘ œœ̆ # œœ J

ƒ

œ >

œ >

3

100

œ >

œ >

3

œ >

œ >

o - ver - seas.

j j j œ œ œ œ̆ fl fl fl

œ >

œ >

3

œ >

œ >

œ >

!

!

!

!

œœ̆ # œœ˘ J

!

!

œ̆ J

œ̆ J

œ̆ J

œ̆ # œ˘ J

!

!

œ̆ J

œ̆ J

œ̆ J

œ̆ J

œ̆ J

œ̆

!

!

œœ˘ œœ

œœ˘ œœ

œœ˘ œœ

œœ˘ œœ

œœ˘ œœ

˘ # œœœœ

? œ̆ J

œ̆ J

œ̆ V J

œ˘ b œœœ

ha - ving served time

o - ver - seas.

o - ver - seas.

o - ver - seas.

œ œ œ œ œ œ œ > >œ > œ > >œ > œ > >œ > > > 3

œ >

3

œœ̆ J

œœ̆ J

3

˘j œ

œœ̆ J

let

˘ b b œœœ ‰ b œJ

œœ̆ J

œœ̆ J

œœ̆ J

?

o - ver - seas.

œ V œ̆J

&

n œœ˘ œœ J

˘j #œ

ha - ving served time

j j j & bœ œ œ fl fl fl

ha - ving served time

T. Solo

b œœ fl

œœ̆ J

and

ha - ving served time

ha - ving served time

B.

-

˘ ‰ N N œœ J

œœ̆ J

99

A.

-

-

œ˘ # # œœœ ‰ J

# ## œœœ fl

˘ b b œœ

œ̆

en

˘ œœœ œ J

du

-

œ̆

? œ œœ fl

S.

-

en

V œœ̆

n œœ˘

3

3

œ̆ b œ˘ œ̆ 3 3 œ̆ œ̆ b œ˘ œ œ œ 3 fl fl fl b œ œ œ 3 fl fl fl 3 œ œ œ œ œ œ œ > >œ > œ > >œ > œ > >œ > > > 3

3

3

! j œ ‰ Œ œ fl

Ó


Soprano

Alto

Tenor

Bass

Tenor Solo

q = ca.60 & 45 b ˙ ˙ . " oe 5 & 4 b˙ " oe 5 V4 ?5 4 V 45

7

A.

T.

B.

Ten. Solo

˙.

& ˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

!

!

!

!

˙

˙˙ ˙˙ ..

Organ Ped.

b bb ˙˙˙ .. .

˙.

˙˙ ˙˙ ..

!

10

˙

Ó

˙˙ ˙˙ ..

!

!

! ˙ b˙

! Œ

!

bœ bœ ˙ b˙

Ó.

died

Œ

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

bœ bœ œ ˙

Œ

!

F The

Si - lent One

F The

Si - lent One

Ó.

!

˙˙˙ ...

˙˙˙ Ó

˙˙˙

!

f

b˙ Who

˙˙˙ ... !

˙

˙.

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙

˙.

˙˙ ˙˙ ..

Œ

!

!

bœ bœ œ ˙

Œ

!

!

The

!

˙.

œ œ b˙

!

˙

!

˙˙˙ ...

b bb ˙˙˙ .. .

˙.

˙.

Œ

! ˙˙˙

˙

œ œ b˙

!

˙˙˙ ...

˙˙˙

!

˙.

!

!

˙˙˙ ...

b ˙˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

!

!

5

˙.

˙

The

?

Si - lent One

Si - lent One

!

!

!

on the wi - res,

& www ?

˙.

˙

˙˙ ˙˙ ..

!

!

V

V

˙˙ ..

˙

˙.

!

? 5 4

61

(Ivor Gurney, from Best Poems, 1925)

!

& 45 b ˙ "

S.

III.2 The Silent One

œœœ !

˙˙˙

b >˙ .

˙˙˙ ...

Tub.Bells

Ó

˙˙˙

˙˙˙ ... !

and

˙˙˙ b bb ˙˙˙ .. .

˙˙˙ ... Ó

˙˙˙ ...

˙˙˙ !

˙˙˙

b >˙ .

˙˙˙ ...

˙˙˙

˙˙˙ ...

b˙ b˙

b˙. b˙.

Ó

Tub.Bells

pizz.


III.2 The Silent One

62 15

14

S.

A.

T.

B.

Ten. Solo

& ˙ ˙. & ˙˙ ˙˙ ..

˙ ˙.

˙ ˙.

˙ ˙.

˙

˙.

˙ ˙.

˙ ˙.

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

œ œ b˙ Œ

!

!

bœ bœ œ ˙ Œ

!

!

!

!

˙˙˙ ...

" b˙ ˙˙˙ ..

!

V ? V

20

!

!

!

b˙ œ b˙ hung there,

& ˙˙˙

˙˙˙ ...

?

!

21

!

!

!

!

> > Ó b˙ bœ N˙ Ó Œ > one of

b >˙ .

!

The

Si- lent One

The

Si- lent One

!

two

˙˙˙ ...

˙˙˙

˙˙˙

Tub.Bells

Ó

˙˙˙ ...

˙˙˙

!

˙˙˙ ...

˙˙˙ ...

˙˙˙

Ó

b bb ˙˙˙ .. .

& ˙

˙.

b ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

Ó & ˙˙˙ ? b˙. b˙.

V Ó.

Ó

27

Ten. Solo

&

Œ

p #œ Ó.

? !

#̆ j bœ ‰

F

b ˙˙˙˙

Ó ˙˙˙˙

˙˙˙˙ ... Ó

b˙. b˙.

b˙. b˙.

#̆ j œ ‰

" b ˙˙ ˙˙˙ ... Ó

- 3 ‰ # œj œ # œ 43 # œJ œJ œJ # œ ‰ # œj J J

#˙. Œ

Who for his

‰ #œ J œ

hours of life

43

œœ .

. 43 # ˙˙ .

had

b >˙ .

Ó ˙˙˙˙ ˙. ˙.

" b˙ ˙˙˙˙ ...

25

#̆ j œ ‰

Ó

b ˙˙˙

˙˙˙ ...

˙˙

˙˙ ..

Ó b ˙˙˙˙˙

" b˙ ˙˙˙˙˙ .. .

b˙ b˙

˙. ˙.

j 3 # œ œj œ #œ œ #œ œ ‰ 3

chat - tered through

Ó b ˙ b ˙˙

Tub.Bells

!

S.

" ˙ ˙˙˙ ..

˙˙˙

30

b˙ b˙ f

#̆ j œ ‰

#̆ j œ‰

b˙. b˙.

Ó

˙˙˙

˙˙˙ ...

˙˙

˙˙ ..

˙˙˙˙˙

˙˙˙˙˙ ....

˙ ˙

˙. ˙.

3 # œ œ œ ‰ J J J œJ # œ- œ J J

In - fi - nite love - ly

j #œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œœœ # œ#.œ # œ # œ n # œœ. . $ # œ œ # œ # œœ œ œ œ œœ # œ œ #œ #œ #œ J œJ ‰ J ‰ #˙. # # ˙˙ ..


III.2 The Silent One 31

S.

A.

Ten. Solo

&

T.

B.

Ten. Solo

!

!

!

œ V œ ‰ œJ # œ-j ‰ 45 œJ œ ‰ Ó of Bucks

‰ œJ

? œ œ #œ #œ œ #œ

œ ‰ œ œ 45

& ˙

˙.

& ˙˙ ˙˙ .. V ! ? ! V & b b ˙˙˙ ! ? b bb ˙˙˙ .. .

$

Πbw

oe

U

!

˙.

˙˙ ˙˙ ..

!

˙.

˙˙

˙˙ ..

!

!

œ 45 œ # œ .

#̆ U j #œ ‰ Œ

" œ. ‰ œ- # œj Œ # ˙ J . œœ ..

Ó

# œœ œ œœ J #œ !

˙

˙.

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

Œ bw $ Tub.Bells > b˙. Ó

40

˙˙

#̆ j bœ ‰ Œ

" Œ ˙

˙˙ .. !

!

˙

˙.

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

Œ

!

!

!

bœ bœ œ ˙

Œ

!

!

!

The

F

The

Si - lent One

Si - lent One

!

!

Œ

U

oe

˙

œ œ b˙

F

˙˙˙ ...

$

Πbw

35

ac- cent:

j & œœœ ‰ # # œœœ

37

A.

!

5 4

!

chat - ter

S.

45

!

&

U

63

P

˙˙˙

˙˙˙ ...

˙w

Ó

Œ Œ

˙˙˙

b >˙ .

-. bœ ‰ b œ- ‰ b œJ b œ J œJ œ J F Yet faced un - bro-ken wi ˙˙˙ ...

bœ. Œ - res;

www

Tub.Bells

Ó

!

œœœ !

˙˙˙

b >˙

˙˙˙ ...

b >˙ .

Tub.Bells


III.2 The Silent One

64 42

S.

˙.

˙

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

T.

V

!

B.

Ten. Solo

˙.

˙

?

˙˙ ˙˙ ..

!

!

!

!

œ- b œ œ b˙. ‰ ‰ b œ J J

bœ V ‰ J

˙˙˙ ...

& ˙˙˙ ?

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙˙

˙˙˙ ...

˙˙˙

! b bb ˙˙˙ .. .

!

˙.

˙

˙.

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

T.

V

! !

b >˙ .

˙˙˙ ...

Œ

!

!

Si - lent One

!

˙˙˙ ...

Œ

! ˙˙˙ ...

˙˙˙ bœ

P

˙w 50

˙

Œ Œ

˙.

˙˙ ˙˙ .. !

Tub.Bells

Ó

Œ bœ J

b œ-

œ b œŒ J

Ó 3

!

Œ

! b b ˙˙˙ !

b bb ˙˙˙ .. .

Ó.

˙˙˙ ...

˙˙˙ ...

˙˙˙

pizz.

b˙ f

Ó

b˙.

˙

˙.

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

Œ

!

bœ bœ œ ˙

Œ

!

The

˙˙˙ ...

Œ

˙˙˙

œ œ b˙

!

. . . Œ b œ. . œ. œR " # œ . œ œR " œ. . œ. œR " Ó . . 3 F

Trumpet

˙˙ ..

bœ bœ œ ˙

!

V Œ b œ . œ ‰ b œJ b œj N ˙ & ˙˙˙

˙˙

Si - lent One

The

to his stripes

˙.

!

!

faith - ful

˙

A no - ble fool,

& ˙

?

˙.

!

!

S.

?

˙

Œ

The

Ó

˙.

œ œ b˙

!

˙

and went

!

48

Ten. Solo

˙.

The

stepped o - ver,

B.

45

P

Si - lent One

!

Œ

Si - lent One

˙˙˙

˙˙˙ ...

˙w

f

Œ Œ

˙˙˙

b œ œ- b œ . œ J and

˙˙˙ ... !


III.2 The Silent One

53

S.

˙.

˙

˙.

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

Ten. Solo

55

œ.bœ bœ. bœ V J J b œ œJ b œ . Ó Œ en

-

& ˙˙˙

˙˙˙ ...

?

!

˙˙˙ ...

A.

B.

Ten. Solo

b ˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

!

!

!

b bb ˙˙˙ .. .

Ó b b ˙˙˙

b˙ b˙

b˙. b˙.

˙˙ ˙˙ ..

& ˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

?

!

!

V

!

!

#̆ j œ ‰

" b˙ ˙˙˙˙ ...

Ó ˙˙˙˙

Ó

˙. ˙.

b˙ b˙

" b˙ ˙˙˙˙ ... ˙. ˙.

? ˙.

˙.

b œ b œJ Œ b œ V J

bœ -. ‰ J œ b œJ

67

hun - gry,

? bœ bœ bœ ?

!

#̆ j œ ‰

and wil - ling

#˙. #˙.

bœ bœ

43

43 ?

arco

bœ bœ bœ $

˙.

70

!

Ó

b˙. b˙.

!

!

!

! ˙.

!

!

3 bœ bœ 4 bœ 3 4

#œ ˙. ˙.

bœ bœ bœ

!

#˙. #˙.

!

!

˙˙˙˙ ... Ó

b˙. b˙. 65

Ó ˙˙˙˙

œ œ

to

!

!

!

! ˙.

Œ # œ œ œJ J P But I

œ ‰ # œ- . œ J J weak,

#œ œ nœ

!

#˙. #˙.

˙.

fight

œ nœ

œ !

Ó

b˙. b˙.

œ œ . ‰ ‰ œ œ b œ œ b œ b œ œJ- œJ b œJ J -

# ˘j œ‰

" b ˙˙ ˙˙˙ ...

˙.

Organ Ped.

˙.

on - ly for the chance of line

œ

Ó ˙˙˙

˙.

‰ œ- œ œJ œJ b œJ J #œ œ

#̆ " ˙ b œj ‰ b ˙˙˙˙ ˙˙˙ ..

. 43 ˙

b b b b b ˙˙˙˙˙˙ b ˙˙˙˙˙˙... . . Ó

!

Ó

43

Ó #˙. $ oe !

Vcl.

#̆ j œ‰

" b˙ ˙˙˙ ..

˙˙˙ ...

˙˙ ˙˙ ..

?

Ten. Solo

˙ ˙.

& ˙˙ ˙˙ ..

Ó & ˙˙˙˙

B.

˙ ˙.

˙˙˙

60

S.

˙ ˙.

ded.

˙˙˙

65

œ ˙. ˙.

in the line,

œ

œ

œ œ

˙. ! œ #œ #œ !


III.2 The Silent One

66 75

? ˙.

74

B.

Ten. Solo

!

V

˙.

˙.

b˙.

˙.

‰ œ. œ

œ Ó

Œ œj œj b œ b œJ J

œ bœ bœ ‰ J

lay

? œ #œ #œ

down

œ nœ

? #˙. #˙.

!

B.

? ˙.

Ten. Solo

V

˙.

b œ- . fla

˙ ˙

nœ -

œ œ

!

? bœ

Ten. Solo

Trumpet 3

bœ œ œ V Œ b œJ œJ J J J

87

3

bœ b˙. b˙.

bœ bœ

-

4 V 4 Œ ‰ b œJ œJ œ Œ P 'Do you think 3

92

wœ .

? 44 b ˙ b˙

Œ bœ Œ œœ

‰ œj b œ J 3

œ J

b b ˙˙

?

˙.

and saw the

œ

&

!

44

!

œ

˙. ˙.

44

Œ

bœ. Nœ R"Œ

‰ #œ œ #œ #œ nœ œ œ 3

bœ bœ b˙. b˙.

bœ bœ bœ

3 4

90

!

Œ

Œ

œœ

44 b œ b œ b œ Œ b˙. Œ b˙.

4 4

!

Bassoon

43 œœœ b œ œ b œ b œ b œ Œ

bœ ‰

44 Ó .

Ó !

said:

you might crawl through there:

wœ .

b˙.

Trumpet 3

Ó

œ

œ b œJ

‰ bœ

85

b www !

!

ken,

a fi - ni - cking ac - cent,

!

&

˙.

bœ œ nœ

3

b ww

?

˙. ˙.

-

Œ

œ

œ Nœ

! bœ

ken Wires,

˙.

˙.

œ ‰ Œ b œ b œ œ b œJ b œJ œ ‰ Œ b œ . b œ Ó J J J J J 3

& w

& 44

œ" R

3

Till the po - li - test voice

Ten. Solo

b˙. b˙.

and kept un - sha

#œ œ œ. & ‰ #œ œ bœ œ œ ‰ œ œ #œ #œ œ 3

˙.

-

b œb œ ‰ bœ œ J J J

shes

3

un -bro

bœ œ

œ œ œ

œ

81

un - der

80

3 4 bœ Ó .

pizz.

b œ. p

Ó

œ- . œ -̇ J

N N ˙˙

Ó

œœ p

95

F there's a # w˙

. Ó̇ b œ

Ó Ó

Ó

44 4 4

!

hole.'

w Ó

Horn

œ . N œ œJ w b œ œ Œ b œ b œ J J P ! !


III.2 The Silent One 97

Ten. Solo

!

V

T.

100

Œ b œj œj œj b œ Œ 45 Œ ‰ b œ œ b œJ œ Œ J J P In the a - fraid P Dark - ness shot at:

!

˙œ. . œ Ó œ J

bw Ó

Œ b b œœ

?

!

Ó.

b b œœ p

4 V4

b wœ .

Œ b b œœ

b b œœ ..

Œ bœ bœ

!

b œ- b œ œ b œ- Ó 4 V4 J J J li- tely re - plied

4 & 4

b ˙œ .

? 44 b œ . b œ.

107

Ch.'s Ch.

T.

Ten. Solo

-

5 4 b b œœ ..

‰Ó

˙ b b œœ

‰Ó

b b œœ

105

!

N œ œ œ ‰ b >œ ‰ j ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ J J J œ 'I'm a-fraid

Ó

‰ Œ bœ bœ

ww Œ

ww

!

Trumpet

Œ bœ œ

ww

˙˙ . . œ œ

˙.

j j V #œ œ œ bœ

b œj b œ Ó bœ œ bœ J bœ Œ Œ ‰ œ œJ # œJ œJ œJ J J J

? bœ œ ?

Organ Ped.

˙. ˙.

œ

#œ !

Ó

44 4 4

b b œœ

3 4 b˙.

!

#

ah

?

Œ

Ó

was no hole no

3 bœ 4 P

œ œ

Vcl.

43

!

!

˙. œ

Œ

œœ ‰ #œ

œ J

3

No-thing but chance of death,

#œ #œ #œ

Ó ˙ b b œœ

˙.

3

as po -

!

V ˙.

way to be seen,

N N œœ ..

œ. " Ó Œ w˙ . R

œ p Timpani

˙.

N ˙œ ..

œ.

œœ

!

˙.

I smiled,

There

˙

!

3

Œ ‰ œj 43 b œ œ œ ‰ œ J J J

Ó

not, Sir.'

Ó ‰ Œ b b œœ N b ww

!

&

b ˙œ ..

!

3

Ten. Solo

45

œ- Œ ‰ œ b œJ 44 J

Œ ‰ bœ J

3

&

102

67

#˙. #˙.

af -ter

#œ #œ bœ œ œ !

tea-ring of clothes.

bœ bœ bœ

œ œ Bs.Clar.

#œ œ œ œ F

Kept flat, and

#œ bœ #˙

#œ Œ


III.2 The Silent One

68 113

Ch.'s Ch.

S.

& Ó

!

& &

T.

V ˙.

Ten. Solo

˙. ˙.

?

Œ

"

Œ ˙.

!

œ V J

115

˙. ˙.

ah

!

A.

B.

p

Nœ Nœ

œ # œ- # œ J J J Œ

œœ

œœ

œ

Œ

œœ

œœ

œ

Nœ ah

"

˙.

ah

. b b ˙˙ . " ah

˙˙ .. !

!

watched the dark - ness,

? #œ ?

T.

B.

Ten. Solo

N˙. ˙. N˙. œ œ œ ˙. œ bœ œ œ œ œœœœœœ ‰ ‰ #œ #œ #œ œ œ nœ bœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R # #œ bœ œ œ " #œ

#˙. #˙.

Clarinet

˙. & ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

V ˙.

˙.

#˙.

116

Ch.'s Ch.

&

? V

#œ #˙. #˙.

˙.

!

!

!

!

!

&

#œ bœ

? #œ

#œ œ œ nœ œ

Œ

! #œ #œ #œ #˙. #˙.

!

‰ # œ # œJ Œ

! #œ Nœ #œ

! #œ

!

˙.

œ

!

œ- # œ # œ # œ J ‰ 3

hea - ring

œŒ

120

!

!

bul - lets whiz - zing Trumpet Clarinet

Ó #œ

> . œ œ bœ ‰ f


III.2 The Silent One

V ˙.

˙.

121

T.

Ten. Solo

!

T.

. V˙

˙.

Ten. Solo

3 œ œ #œ ˙

thought of

& ?

œ

&

!

A.

&

!

T.

V

Ten. Solo

? V &

!

œ #œ

S.

˙. ! ! !

? œ bœ ˙. œ ˙.

Flute

Œ

œ œ #œ

45 b ˙ #

œ bœ

œ

45 b œ b ˙

!

œ ˙. ˙.

!

˙.

˙

b ˙˙˙ œ b˙

˙.

!

œ bœ œ œ. P

˙˙˙ Ó

b bb ˙˙˙ .. .

j œœ

˙.

˙˙ ˙˙ ..

!

˙˙˙ ... Ó

˙˙˙ b bb ˙˙˙ .. .

Œ

!

œ œ ˙. ˙.

œ Nœ Œ

œ

˙.

˙˙˙ ... Ó

!

‰ œ bœ bœ Trumpet

Œ

3

œ j bœ ˙œ. N œ . ˙.

bœ œ œ bœ. bœ œ R"Œ 3

œ bœ

œ Œ

œ

˙

˙.

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

œ œ b˙

Œ

!

bœ bœ œ ˙

Œ

!

!

!

˙˙˙ ...

œ ˙

Œ

!

!

!

œ bœ nœ > .

!

˙

˙˙ ˙˙ ..

Œ Œ œ œ F And 3

˙.

130

Bs.Clar.

!

bœ œ

Bs.Clar.

bœ œ

!

˙˙ ..

#œ œ

bœ bœ œ œ œ bœ œ bœ #œ œ nœ œ œ

45 b ˙ ˙ . b˙ ˙. # oe 45 b ˙ ˙˙ .. ˙˙ ˙˙ .. # oe 5 ˙ Ó Œ ! 4

45

œ

!

135

5 4

#œ #˙

Œ

œ bœ

!

‰ œ bœ œ ‰ œ œ #œ Œ > . > .

˙.

#œ ˙

Mu - sic

!

133

B.

˙.

˙.

125

!

>œ . >œ b œ . b>œ œ # œ. # œ n œ œ ‰ n œ # œ œ. Œ ‰ #œ œ bœ ‰ & ‰ # œ œ b œ. . > > > #œ #œ Nœ #œ ? #œ #œ ˙. ˙.

126

˙.

˙.

!

V

69

The

Si - lent One

The

Si - lent One

!

˙˙˙ ...

˙˙˙ !

Ó. ˙˙˙

f

b˙ and

˙˙˙ ... !


III.2 The Silent One

70

145

140

S.

A.

T.

B.

Ten. Solo

& ˙ ˙.

˙ ˙.

˙

˙.

˙ ˙.

˙

˙.

˙ ˙.

˙ ˙.

& ˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

!

!

œ œ b˙ Œ

!

!

bœ bœ œ ˙ Œ

!

!

!

Œbœ bœ

!

V ?

!

!

!

-̇ b ˙ Œ V œœœ !

˙˙˙ ˙˙˙ ...

b >˙ .

Tub.Bells

Ó

˙.

˙

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

T.

V

!

b-˙ œ b ˙Œ V 3

˙˙˙ ... !

˙˙˙ ˙˙˙ ... b bb ˙˙˙ .. .

˙

˙.

˙˙

˙˙ ..

!

!

!

˙˙˙ ...

˙˙˙

Ó

!

Tub.Bells

Ó.

˙˙˙ ˙˙˙ ...

b >˙ .

150

˙˙˙ ˙˙˙ ...

pizz.

b˙ b˙ f

b˙. b˙.

Ó

˙ ˙.

˙

˙.

˙

˙˙ ˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

!

!

- bœ b˙ Ó bœ bœ œ bœ œ Ó

˙.

œ œ b˙

Œ

!

bœ bœ œ ˙

Œ

!

!

3

3

trea - ted

?

˙.

!

& ˙˙˙

!

3

and re-

!

& ˙

Ten. Solo

!

˙˙˙ ...

˙˙˙

S.

?

(Po - lite to God)

deep heart's deep oaths

& www

B.

(Po - lite to God)

!

œ- b ˙ Œ Œ

Ó. bœ

swore

?

!

The

Si - lent One

The

Si - lent One

!

b œ- œ- b œ 3

Ó.

!

and came on a - gain,

˙˙˙

b >˙ .

˙˙˙ ...

A - gain re -

˙˙˙ ...

˙˙˙

Tub.Bells

Ó

!

˙˙˙ b bb ˙˙˙ .. .

˙˙˙ ... Ó

˙˙˙ ...

˙˙˙ !

˙˙˙

b >˙ .

˙˙˙ ...

Tub.Bells

Ó


III.2 The Silent One 153

155

71

S.

& ˙

˙.

˙

˙.

A.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

T.

V

!

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

!

B.

Ten. Solo

V

b ˙- N œ- œ

Ó

3

? 158

S.

A.

T.

B.

Ten. Solo

& ˙

!

Ó. ˙˙˙

b >˙ .

Tub.Bells

& ˙˙ ˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙.

˙

˙˙ ˙˙ ..

Ó

se - cond time

‰ nœ bœbœ œ œ œ œ œ

Trumpet

˙˙˙

F

Ó

˙˙ ˙˙ ..

˙.

3

˙˙˙ ...

b ˙˙ ˙˙ ..

˙.

˙

b œ- œ- N œ- œ b œ bœ œ and a

˙˙˙ ...

˙.

3

trea - ted

& ˙˙˙

˙

160

3

3

b b ˙˙˙ b >˙ .

Tub.Bells

!

Ó ˙˙˙

˙˙˙ ... Bs.Clar.

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

˙˙ ˙˙ ..

b˙ b˙ f

Ó

b˙. b˙.

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

V

!

!

!

!

!

!

?

!

!

!

!

!

!

V Ó & ˙˙˙ ? b˙. b˙.

!

! #̆ j bœ ‰ b ˙ ˙˙˙

" ˙ ˙˙˙ .. Ó

b˙. b˙.

! Ó ˙˙˙˙

˙˙˙˙ ... Ó

b˙. b˙.

! #̆ j œ ‰

" b ˙˙ ˙˙˙ ... Ó

Ó ˙˙˙˙ ˙. ˙.

#̆ j œ ‰

" b˙ ˙˙˙˙ ... Ó

! Ó b ˙˙˙˙ ˙ b˙. b˙.

#̆ j œ ‰

" b˙ ˙˙˙˙˙ .. . Ó

#̆ j œ ‰

" b˙ ˙˙˙ ..

b >˙ b >˙ Œ faced the

˙˙˙˙ ˙

˙˙˙˙ ... ˙.

b˙ b˙

˙. ˙.


III.2 The Silent One

72

˙.

165

˙

˙.

˙

˙.

& n n ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

& ˙ P ah V b˙

˙.

˙

˙.

˙

˙.

!

Ó

˙.

164

Ch.'s Ch.

S.

& b˙ P

ah

P ah

A.

T.

B.

Ten. Solo

˙.

P ah ? V

!

b >˙ .

Ó

screen.

&

˙.

˙

‰ nœ œ

Trumpet

b œœœ œ

f

?

œ bœ œ œ œ œ. 3

3

#œ R "

Œ

!

‰ Nœ œ

f

#˙ #˙

œ bœ œ œ œ œ. 3

3

œ œ

#œ R "

b˙ b˙

˙.

˙

˙.

˙

S.

& ˙˙

˙˙ ..

˙˙

˙˙ ..

A.

& ˙

˙.

˙

˙.

˙

B.

Ten. Solo

˙.

V ˙ ?

˙

!

V & ‰ ?

˙ ˙

œ Nœ œ

f

3

bœ œ œ œ. œ 3

˙. ˙.

#œ " Œ R

Œ ˙ ˙

f

f

œ bœ œ œ œ œ.

#œ R "

3

3

˙. ˙.

˙.

˙.

Ó

˙˙

˙˙ ..

˙˙ ..

Ó

˙.

˙

˙.

˙. ˙.

Ó

˙.

˙

˙.

˙.

Ó

bœ œ œ œ. œ 3

3

˙. ˙.

˙.

˙

!

œ ‰ Nœ œ

‰ Nœ œ

!

ah

170

˙.

˙

Œ b˙ b˙

& ˙

T.

P

!

167

Ch.'s Ch.

˙.

˙

Œ

Vl.1°

!

# #œ " b˙ b˙. ˙ . R ˙˙˙ ˙˙˙ ... ˙ ˙

˙. ˙.

œ̆ ‰ J

˙˙˙ ... ˙. ˙. ˙.

Ó

!

Ó Ó


q

Soprano Solo

Soprano

& 44 # ˙ . p 4 &4

T

B

!

? 44

!

S Solo

Me

S

A

& #˙. &

ry,

N˙.

B

œ

mo

œ

-

Me

-

mo

-

Me

-

mo

-

œœ œœ

œ #œ

-

mo

N˙.

-

mo

œ

-

Me

-

mo

-

Œ #˙ # ˙ p Me

œ # œ-

œœ œ œ

-

mo

73

# # ˙˙ ..

Œ

-

Œ

#˙ # ˙ ..

Œ

ry,

,

let

all

#˙.

œ

N˙.

Œ # # ˙˙ Œ #˙ # ˙

all

# N ˙˙ ..

Œ

let

œœ œ œ

#˙ # ˙ ..

Œ

slip

slip

all

slip

œ #œ #œ

œ

#˙.

10

œ

N˙.

Œ

Œ

Œ # # ˙˙

all

Œ #˙ # ˙

all

# N ˙˙ ..

Œ

let

œœ

all

# # ˙˙ ..

Œ

let

œœ

slip

slip

on

Œ

slip

Œ

Œ

the

all

let

Œ # # ˙˙

œ

all

Œ #˙ # ˙

all

# N ˙˙ ..

Œ

let

œœ

N˙.

all

#˙ # ˙ ..

Œ

let

œ œ

Œ

œ

-

œ

mo

Me

fleet

Œ

-

-

œ

mo

-

N˙.

Me

-

mo

-

Me

-

mo

-

Me

Œ # # ˙˙ Œ

#˙ # ˙

œœ œ œ

ly

ry,

ry,

œ

Me

-

mo -

Me

-

mo -

Me

-

mo -

Me

-

mo -

œ œœ œœ

œ #œ

af - ter

#˙.

-

Œ #˙ # ˙ œ Nœ

clouds

œ

Œ # # ˙˙

15

Œ

slip

Œ

all

Œ

Œ

slip

let

˙

what

let

simile

all

let

slip

let

œ

Keep

#˙.

slip

simile

simile let

œ

slip

Œ

Œ

save

simile

ry,

Œ

Œ #˙

slip

light and

slip

Œ

# N ˙˙ ..

Œ

ry,

#œ œ

ry,

Œ

Œ

ry,

Œ

5

Œ

plains.

Œ

Œ

N˙.

Œ

# ˙- .

Y - pres

œ

all

ry,

-

œ

# N ˙˙ ..

-

#˙.

Me

ry,

Œ

Œ

œ

N˙.

Œ

? #˙. # ˙.

Me

ry,

sun

Œ

#˙.

tumn

Œ

ry,

-

mo

V # N ˙˙ .. ry,

p

of

-

-

p

p

Me

œ

let

Œ # # ˙˙

œ

Œ #˙

ry,

Œ

? Œ #˙ # ˙

ry,

T

-

V Œ # # ˙˙

au

!

sweet

& Œ #˙

& #œ

-

Œ

N˙. Œ

˙

& nœ #œ

11

mo

!

Tenor

& Œ

œ

-

V 44

is

A

Me

4 &4

6

S

= ca. 50

Alto

Bass

S Solo

III.3 Memory III

(Ivor Gurney, from Songs from the Second/Fifth, 1917 - letter 8 October 1917)

rains,

Œ Œ

# N ˙˙ ..

Œ

#˙ # ˙ ..

Œ

ry,

ry,


III.3 Memory III

74

& ˙.

Œ

16

S Solo

S

A

T

B

S Solo

S

A

Blue

& Œ & Œ

let

œ

all

#˙.

let

œ

all

N˙.

let

all

let

all

V Œ # # ˙˙ ? Œ #˙ # ˙ &

Œ

S

A

T

B

slip

Œ

Œ

N˙.

Œ

? #˙. # ˙.

Œ œ

share

&

!

&

!

V

!

?

!

on

Œ

slip

& #œ

Œ

#˙ # ˙ ..

slip

S Solo

Œ

œ œ

slip

These

me

Œ

slip

V # N ˙˙ ..

26

and

Œ

slip

B

sky

# N ˙˙ ..

slip

T

œœ

& #˙. &

slip

œ #œ #œ

Œ

21

Œ Nœ

Œ

Me

Me

Œ # # ˙˙

Ó

Œ

-

-

œ

mo

-

N˙.

Me

-

mo

-

Me

-

mo

-

Me

Œ # # ˙˙ Œ #˙ # ˙ ,

-

ly

hold Lest

œ

-

œ

mo

œœ

-

-

-

mo

-

Me

-

mo

-

œœ

Ó N˙ b˙.

ry,

ry,

# N ˙˙

Ó

# # ˙˙

Ó

ry,

Else

dead.

b˙.

b˙.

Œ

Else

Œ ˙.

dead.

Œ

Else

˙.

Œ b N ˙˙ ..

dead.

b ˙˙ ..

Œ

Else

dead.

so - ftly

Œ

Œ

# N ˙˙ ..

Œ

#˙ # ˙ ..

Œ

ry,

ry,

œ

I

my

pan

-

géd

Ó

dead.

let

Œ # # ˙˙

œ

all

let

Œ #˙ # ˙

all

let

œ œ

all

-̇ .

œœ

,

grave

Œ

Else

œ

dead.

˙

œ

˙

Œ

œœ b b ˙˙

Œ

b N ˙˙

dead.

N œ-

Œ

dead.

dead.

˙.

Else

w

cold.

Nw

Else

bw

w

w

bw

bw

w

w

w

w

w

w

N ww

N ww

N ww

Else

Else

b N ww

Else

cold.

cold.

cold.

cold.

bœ must

Else

Ó.

all

œ

Else

ry,

let

Œ

œ

Else

Ó

30

25

Ó

Ó

Œ

blue;

Œ

ry,

Ó

˙ Œ

œ œ

# ˙- .

ry,

Ó

Else

N˙.

œœ

˙

di - stance

œ

mo

mo

llow

-

20

# œ- N œ

-

Me

œ

-

œ

#˙.

with you.

Œ

Œ

Me

Œ #˙ # ˙


IV. Interlude III

75

This first bar coincides with the last bar of the previous a capella choir in Memory III 1

q = 50

Ó ww

Org.Strings

4 & b 4 bw w !

Orch.

? b 44 b www > ˙. & b ww w 5

˙. >

> ‰ > > ˙. &b w œ œ >

& b 45 ? b 45

> ˙

Horns a3

www

10

Horns

b >œ

œ >

www

> ‰ Nœ N ˙ Nœ b ˙˙ > Í www

4 & b 4 œ œ œ bœ œ. >

16

? 4 ww b 4 w

> ˙.

> bœ

>j b œ œ b œ œœ b œ œ b œ b œœ ‰ > > > œJ ‰ fl f

b œ N >œ >

˙ > f

bœ >

Πb b www

œ >

www > ‰ >>œ œœ Œ f Trumpets

Œ Ó

> œ

Πww w

ww ww

> >3 > > œ ‰ bœ n œ bb œœ œ Ó b œœ b œ n œ œ b ˙˙ œ œœ b ˙ ‰. R > fl fl Í www

Œ

> >3 > > ‰ œ œ œ bb œœ 5 n œœœ œ ‰ . œ œ œœ 4 œ R fl fl 45

b >œ >œ N >œ >œ > > œ œ b >œ 4 " 4

> > b >œ > >œ >œ >œ ˙ Nœ bœ

‰ j Ó N œ œ b œ œ> b >œ > >

‰ >> œœ

˙. >

Tubular Bells

15

" Œ

> ‰ > > ˙. œ œœ œ >

Vl.1°2°

Ó N ˙˙ b ˙ > Í www

> ‰ >>œ œœ f

Trumpets

www

Trbn.

3

"

a3

b b www w Í

www

˙ > f

Horns

www

> ‰ > > ˙. w œœ >

Œ

? b b www

œww

www

? b www

14

> ˙

Tubular Bells

6

www

44 20

˙ >

œ >

œ ww w

˙ >.

˙ b ww ww w

Horns

˙

˙ ww ww

˙

p


IV.1 On Wenlock Edge

76

(Lyrics by Alfred Edward Housman, from A Shropshire Lad, 1896)

& 12 8

Soprano Solo

q . = 75

!

? 12 #œ nœ 8 bœ. nœ œ bœ œ #œ bœ. nœ nœ bœ œ #œ bœ. nœ nœ bœ œ #œ . nœ bœ œ #œ p ? 12 8 bw.

!

2

S Solo

&

!

? b œ n œ œ b œ œ # œ b œ n œ n œ b œ œ # œ b œ n œ n œ b œ œ # œ b œ. œ # œ n œ n œ b œ b œ n œ œ b œ œ # œ b œ. œ # œ n œ n œ # œ n œ.b œ œ # œ n œ œ b œ. n œ # œ œ # œ œ . . . . ?

bw.

& Ó.

4

S Solo

Œ œ bœ œ #œ œ bœ

& &

&

œ˙ . œ

bœ bœ

œ

&

bœ bœ

œ

& #œ œ œ

nœ nœ

his

œ

Edge

the

wood's

> # >œ œ J

N œ.

fo - rest

fleece

œ. b œ. # œ.

œœœ œ #œ

œ œ nœ

œ. b œ. N œ.

> > Nœ œ œ J J >

>œ . J

the

œ #œ œ œ œ bœ œ

>œ >œ b >œ J J

in trou - ble,

the Wre - kin

œ. b œ. # œ.

# >œ .

œ. b œ.

Œ.

heaves;

bœ bœ œ œ b œ n œ œ # œ b œ œ œ # œ b œ œ œ n œ n œ œ # œ b œ œ œ# œ b œ œ œ n œ F bœ bœ nœ œ bœ œ #œ œ nœ #œ œ nœ . # œ. œ. œ. . . . # œ. œ. n œ. . . .

‰.

!

&

&

œ. œ

œ

8

S Solo

bœ nœ

> ‰ bœ

& Ó.

b >œ

nœ œ nœ œ # œ bœbœ nœ œ nœ œ #œ œ# œ œ#œ œ# œ œ# œ œbœ œ œ

œ bœ œ œ

bœ œ nœ #œ œ œ

bœ nœ œ

5

On Wen - lock

#œ nœ bœ

6

S Solo

f

&

bw.

>œ >œ > J J œ

&

nœ nœ bœ

nœ œ bœ

œ œ #œ

b >œ .

gale,

>œ # >œ J J

it plies the sap - plings

#œ nœ bœ œ œ #œ

j > > œ n œJ n œ >

#œ œ œ œ

nœ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ

œ œ


IV.1 On Wenlock Edge

>œ # >œ &J 10

S Solo

Œ

dou - ble,

& &

and thick

#œ œ œ œ

œ œ

#œ œ œ œ #œ nœ œ bœ œ œ

œ. & J

‰.

12

S Solo

# >œ >œ J

œ bœ œ #œ œ œ

œ œ bœ

?

&

#œ nœ nœ

œ˙ .œ

bœ bœ

œ bœ bœ

œ

œ bœ œ œ

œ. œ

œ nœ nœ

œ

œ #œ

b œ. œ # œ n œ n œ # œ

! b œ. n œ œ b œ œ # œ

b œ. œ # œ n œ n œ # œ n œ. b œ œ # œ n œ œ b œ. n œ # œ œ # œ œ

through

holt

œ bœ œ œ #œ œ bœ

nœ œ

>œ J

> œ

F

bœ nœ

>œ # >œ J

U - ri

œ

œ nœ #œ nœ œ #œ œ .

and han - ger

œ. b œ. #œ œ. œ. b œ. .

> b >œ >œ œ J J

con

>œ >œ b >œ J J

nœ #œ bœ nœ œ nœ œ #œ bœ bœ œ œ #œ bœ œ œ # œ œ œ# œ œ# œ

#œ N œ. œ. b œ. .

>œ -

& &

bw.

this

bœ bœ

nœ œ bœ

bw.

'Twould blow like

when

bœ œ œ bœ

p

> ‰ œ

œ

b œ. n œ œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ # œ. n œ n œ b œ œ # œ

? ?

nœ nœ bœ nœ œ

bœ nœ œ

& Ó.

&

œ œ Nœ

b >œ

bœ nœ bœ œ bœ œ #œ

18

S Solo

œ bœ œ œ œ bœ œ

œ œ œ bœ œ

œ J

leaves.

>œ J

Œ

&

the

15

bw.

& Ó.

&

bœ œ nœ

b œ. n œ œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ

16

S Solo

snow

!

&

?

Œ

!

bœ œ nœ œ œ

14

S Solo

Se - vern

> N >œ b œ . J

Œ.

& œ œ bœ œ &

on

œ œ bœ

Ó.

>œ .

>œ >œ . # >œ . J J J

77

the ci - ty

b >œ .

œ. b œ.

Œ.

stood:

bœ bœ œœ œ œ œ #œ bœ œ #œ bœ œ œ nœ œ #œ bœ œ #œ bœ œ œ nœ # œ.

œ.

œ. # œ.

œ. n œ. # œ.

œ.

œ. # œ.

œ. n œ.


78

IV.1 On Wenlock Edge

S Solo

& ‰ #œ >

'tis

&

j > œ œ >

20

the old

wind

in

œ

œ

œ

œ nœ #œ nœ bœ

œ

& p

>œ . & ‰. J

but

& Nœ œ

œ #œ

& 68

j >œ bœ >

>œ then

bœ œ œœ œ

#œ #œ

S Solo

œœ ‰ & J

Nœ nœ

œ bœ œ œ œ #œ

&

œ

25

-

œ bœ œ œ

bœ œ œ œ œ nœ #œ nœ #œ ? œ œœ #œ #œ œ œ œ œ œ œ

œ

ger,

œ œ œ œ œ nœ bœ œ

nœ #œ

at yon

?

œ œ bœ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ nœ #œ œ #œ #œ nœ #œ œ Nœ #œ œ œ œ bœ

-

œ œ J J

œ-

œ.

# >œ .

#œ.

Ó.

#œ #œ #œ #œ

4 4 #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í 4 Ó 4 #˙ >

œ b œJJ

68

Œ.

wood.

!

q. = q

the Ro - man

?

an

a - no - ther

44

! 6 N œ . œ!. ! ! Œ . ? & 8 œ.#œ. f bœ. œ. ? 6 Œ. œ. 8 ! ! ! n!œ .

30

œ bœ œ bœ œ nœ

>œ >œ J J nœ >

it treshed

!

26

S Solo

Ó.

N˙.

#w.

24

?

œ

!

? #œ œ #œ œ bœ œ œ nœ #œ nœ bœ œ œ nœ #œ nœ bœ œ

S Solo

œ

!

22

?

the old

œ bœ bœ œ bœ œ nœ bœ bœ œ bœ œ œ nœ bœ bœ œ bœ nœ bœ bœ œ bœ œ

& bœ S Solo

N>œ

j # >œ >œ #œ J >

œ nœ nœ #œ #œ bœ

Œ #˙ P Then,

œœ œœ nœ

j œ œJ

der hea - ving hill would stare:

‰ œ-

Œ

'twas

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í Ó #˙ >

j œ œJ

bœ bœ nœ nœ bœ bœ

bœ bœ

6 8 b œ 68

œ œ # œj œ J J

be - fore my time,

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í Ó #˙ >

œ ‰ œ J J

œ-

the blood

œ #œ J J

j œ

that warms and

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í Í Í ? Ó Ó Ó b˙ N˙ ˙ > > >


IV.1 On Wenlock Edge

j j & œ- œ # œ

œ

33

S Solo

En - glish yeo

-

‰ œJ

man,

the

b œJ

œ bœ. J

thoughts that

79

œ J

hurts

35

Œ

him,

b ˙-

œ

they

were

bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í Í ? Ó Ó Ó b˙ b˙ ˙ > > > ?

œ #œ Í

N œ- N œ N ˙ &

S Solo

12 8

Œ

36

q = q.

there.

? bœ nœ nœ œ œ œ œ œ ? 38

S Solo

b˙ >

? 40

!

?

?

!

p

bw.

bw.

Ó.

! b œ. n œ œ b œ œ # œ

b œ. œ # œ n œ n œ b œ n œ. b œ œ # œ n œ n œ b œ. n œ # œ œ # œ œ

bw.

wind

>œ >œ b >œ J J

b >œ

> & ˙

through woods

in

ri - ot,

œ˙ .œ

F

œ

œ

There,

like the

œbœ œ œ bœnœ

n œ n œ# œ œ œ

bœnœ œ

> ‰ bœ bœ bœ

œ bœ bœ

>œ > J œ

# œ œ# œ

Ó.

nœ nœ œ #œbœbœ nœ œ nœ œ #œbœbœ œ œ œ & œœ #œ

f

> ‰ œ

œ b œ œ# œ #œ œbœ

& &

42

&

?

bœ. œ bœœ nœ #œ #œ nœ b œ. n œ œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ . n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ b œ. n œ n œ b œ œ # œ

& ?

S Solo

. œ b œ œ 12 8 b bn œœœœ ... œ #œ œ nœ #œ œ nœ #œ œ bœ œ bœ œ œ b œ œ œ Í 12 Ó & 8 œ bœ nœ œ #œ œ nœ #œ œ nœ #œ œ

&

?

S Solo

Í

&

!

œ

through

œ. œ

œ nœ nœ

> > bœ bœ J

him the

œ

œ œ bœ bœ bœ

nœ œ bœ œ .


80

IV.1 On Wenlock Edge

>œ &

gale

&

of

&

& ‰.

>œ . J

&

b >œ

the

&

> & œJ .

‰.

man,

now

t'is

œ bœ œ œ

p

b œ.

bœ.

bœ nœ œ

œ#œ œ œ œ

œ#œ œ œ œ #œ nœ œ bœ

> b œ>. œ J

œ>.

the Ro

-

bœ œ œ œ œ œ

œ

˙.

œ.

bœ œ

Œ.

I.

bœ œ bœ nœ

bœ œ nœ

œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ

œ bœ œ bœ œ

?

#œ nœ nœ

?

! b œ. œ # œ n œ

Œ

nœ nœ #œ œ œ

nœ œ bœ œ #œ

bœ. œ #œnœ

nœ bœ bœ .

bœ.

œ bœ œ #œ #œ œ bœ

&

#œ œ œ

then 'twas

œ œ bœ œ œ bœ œ

bœ œ œ

n œ œ b œ œ # œ n œ n œb œ œ # œ n œ n œb œ œ # œ

& Ó.

&

qu - iet:

!

52

S Solo

>. œ J

‰.

œ

>œ .

&

?

œ #œ œ œ œ nœ œ bœ œ

œ bœ nœ œ nœ bœ œ œ bœ œ bœ

>œ # >œ J

was ne - ver

>˙ .

œ bœ œ œ œ bœ œ

œ bœ nœ œ œ bœ œ

nœ #œ œ œ

j > > œ n œJ n œ >

of man

50

?

>œ # >œ J

45

œ œ bœ nœ œ#œ

œ & œœ S Solo

!

bœ œ œœ œ #œ

nœ œ #œ

bœ nœ bœ œ œ bœ

&

Œ.

blew high;

tree

œ œ bœ

48

S Solo

life

bœ œ œœ œ #œ

œœ #œ

46

S Solo

j # >œ . œ >

> >œ œ J

44

S Solo

b œ. n œ œ # œ œ

n œ. b œ œ # œ nœ #œ

nœ œ

>œ J

>œ b >œ J

&

b >œ

The gale, it

plies

the

sa - plings dou - ble,

œ bœ œ #œ œ bœ

nœ œ

>œ >œ > J J œ

œ bœ nœ

F

N œ.

œ #œ

nœ œ b œ.

&

#œ nœ nœ #œ œ# œ b œ b œ œ œ œ # œ œ œ # œ b œ b œ œ œ.

œ.

b œ.

œ.


IV.1 On Wenlock Edge

> ‰ œ

& Ó.

54

S Solo

&

œ˙ .œ

bœ bœ

œ bœ bœ

&

& ‰ #œ >

56

S Solo

to

&

-

S Solo

&

nœ nœ

œ

it

blows so

œ

day the

Ro - man

#œ.

œ

œ

œ

nœ.

a

-

and his

œ.

un

-

der

U

60

S Solo

& &

P

˙˙ ..

œœ #œ

bœ œ œ

nœ #œ

are

œ

-

œ

#œ. ri

-

˙˙ ..

?

œ

œ

?

con.

œ œ bœ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ nœ #œ œ #œ #œ nœ #œ #œ œ #œ œ œ œ bœ œ.

#œ.

! œ bœ œ œ nœ #œ œ

#œ #œ

bœ bœ

!

&

?

#œ #œ nœ nœ œ

œ

œ.

ble

Ó. œ bœ œ œ œ #œ œ

bœ œ

Œ.

˙.

62

&

&

#w.

F ? œœ œ S Solo

œ bœ œ bœ œ nœ

œœ

bœ œ bœ œ nœ œ nœ #œ nœ bœ bœ œ #œ œ bœ œ œ #œ œ #œ

œ.

-

œ bœ œ œ

œœ

Œ.

gone:

bœ œ œ œ œ #œ

trou

œ

œ

œ.

shes

t'will soon be

N >œ

>œ . > > J # œj. # œJ œ >

j > œ œ >

? #œ œ #œ œ bœ œ #œ nœ #œ nœ bœ œ #œ nœ #œ nœ bœ œ ?

hard,

nœ œ bœ œ .

b >œ .

> b >œ >œ œ J J

œ œ bœ œ œ #œ bœ bœ

55

œbœ bœ œbœ nœ bœbœ œbœ œ nœbœbœ œ bœ nœbœbœ œbœ œ œ œ

& bœ 58

œ. œ

œ

>œ # >œ J

81

bœ œ

œ œ œ #œ #œ bœ

!

nœ œ œ #˙. #˙. >

œ œ.

nœ. nœ. >

nœ nœ

œ nœ œ

!

œ. œ.

œ œ.

‰ Œ.

œ. ˙. œ. ˙. >

bœ bœ

bœ bœ nœ nœ

65

!

w. w.

nœ #œ


82

IV.2 Ypres II 3 V4

Tenor Solo

Lyrics by: Ivor Gurney, from The Book of Five Makings. February 1925

!

q = ca.54

3 &4 Ó

œ-

V ‰ œJ

7

T. Solo

Bsn.

Œ ?3 4 ˙. ˙ p ˙. >

b œœ

b ˙˙

p

œ œJ J

Œ ‰ œ-

!

Œ ˙ ˙. ˙.

œ.

P b œœ

Cl.Bs.Cl.

œ œ

? Œ ˙. ˙.

‰ Œ

12

T. Solo

V

# œ- # œ

#œ.

b˙ ˙

bœ bœ

Œ ˙ ˙. ˙.

Œ ˙. ˙.

‰ œJ b œJ b œJ

˙ b˙

bœ œ

!

of

!

œ-

b œœ

Œ ˙. ˙.

was

˙

& œ #œ ?

b œJ

#˙ ˙. ˙.

œ

œ

Œ

#˙˙. ˙.

? 4 ˙. 4 >

œ

œœ

20

Ó # œœ

#œ œ œ 3

Bs.Cl.

˙. ˙.

3

œw w

œ

Hrn.

3

p

Œ

œ

44

œ

nee - ding quick ho-nour's

# ˙˙˙ ...

44 4 4

˙˙

‰ # œJ # œJ # œJ Œ # œJ # œ

Hrp.

œ

œ

3

# ˙˙˙ ...

˙. œ œ ˙.

> ˙. ˙.

bœ bœ

rui - ned bo-dies

b ˙˙˙ ...

b b œœ

b œœ b ˙˙

#˙. #˙

œ b œJ b œJ Œ J

‰ bœ

with stuck tanks,

& 44 œœ p

œ # œ # # ˙˙

#œ #˙ œ # ˙

#œ ˙ œ #˙ œ

bœ V 44 ‰

18

T. Solo

#˙˙. # ˙. >

œ J

dread - ful

#˙ # ˙

F

œ œ

‰ N œ-

Œ

dread - ful Vlns.

and

b˙. ˙. Œ ˙ ˙

!

b œœ

#œ ‰ J

most foul

˙

!

Œ ˙ ˙. ˙. >

œ bœ bœ

bœ bœ

˙ b˙

b ˙˙

˙

bœ ‰ J

Y - pres scarred

˙

œ Ó

a - ny flat land dear

Ó

10

15

b œ b œ b œ- b œ œJ J J J

Ó

œ‰ œJ

Œ ˙. ˙.

5

may make

œœ

Œ ˙ ˙. ˙. >

œ-

‰ œ J

North French air

But East

Œ ˙. ˙ ˙. >

˙

œ J

b ˙˙ ..

and beau - ti - ful

& ˙ b˙

œ-

3 œ- œ # œ J J J

bu - ri - al,

œ 3

œ

œ


IV.2 Ypres II

#œ #œ #œ. J J

21

T. Solo

V Œ

But yet sun

#œ J

-

œ #œ œ œ #œ

Fl.

#œ & # œœœ œ # œ œ# ˙˙˙ .. .

Bs.Cl.

V œJ b œJ b œJ b œJ b œ

? bœ bœ bw

˙.

28

T. Solo

V Œ

the

œ p

b ˙˙

œœ. b œ ˙ . œ. w

œJ

u - gly curves of

land

œ

bœ bw

˙.

œ

œ

˙ œ œ. #˙ #œ œ 45 N ˙ œ œ . ˙ . œj œ˙ œ Nœ˙ #˙ ˙. ˙

45

Œ Ó

œœœ

œœœ

˙

Œ

bœ bœ bw

˙.

œ J

œ- .

to east

?

˙˙˙ ˙

˙. œ œ w

n œ- 3 œ V J

32

T. Solo

w

Œ

con - flict

& # œœ # œ <

? #œ #œ œ. <

45

3

‰ # œJ # œJ 3

not yet

œœ œ <

Œ

Œ œ œ #œ #œ <

N œ- œ J 3

hid - den

n n b œœœ < œ

Œ

# œ˙ . #œ <

3

43 # œœ # œ < f 43 # œ #œ <

œ œ

˙.

œ œ- œ œ J J J J

b œ-

3

œ

‰ # œj œj # œj # œj f Worse things of

the Front of us,

& œœ œ

ward;

˙.

43 Œ

!

œ J

-

˙ F

œ

made

Hrn.

bœ bw

œ œJ J

awed,

œ

œœ œ

30

‰ œ- ‰ b œ-

Œ

run- ning

# ˙˙˙˙ ... .

œ b œœ

œ- .

œ J

ha - llowed all,

3 - #3œ œ# œ œ ‰ J J J # œJ ‰ # œ # œ

Œ

œ-

P

Vlns.

3

œ

œ ‰ J

‰ Œ

˙. œ œ œ œ N˙ œw œ

my-ste - ri - ous

œ. Nœ N œœ # ˙˙˙ .. .

œ-

Œ

first mor - ning,

set

25

& œ

bœ J

Hrp.

? œ œ #˙. ˙. T. Solo

œ- .

‰ b œJ

Œ

83

Œ

œœ œ < œ œ <

Œ

Bsn.

35

Ó

!

un-seen un - der - ground,

œœ œ < œ œ <

Œ Œ

b œœ œ <

œœ œ <

#œ ˙ #œ <

œ œ <

Œ

(Fl.Ob.Cl.)

œ # œœ <

œœ œ <

Œ œ #œ œ #œ ˙ #œ #œ œ 3 < <

Œ Œ œœœ 3


IV.2 Ypres II

84 3 b œ 4 ‰ b œ b œ J b œ 4 Œ b œ- œ J J J

36

T. Solo

V

(Shall we al - so

& bœ b n œœ <

œœ œ <

œ˙ œ <

œ œ <

? 39

T. Solo

4 4

Œ Œ

4 ‰ bœ 4 w w

œJ

that

œ J

j œ

j œ œ

3 - Nœ b œ n œ V ‰ J ‰ N œJ œJ J

˙ & ‰ œ #œ J ? Ó

Ó

œJ

3

T. Solo

V‰

but

œ J

œ J

? Ó

Cl.

œJ

œ J

b œœ

3

#œ # œ

œ J

œ # œJ

Πw w

bœ J -

œ

œJ

3

œ J

Ó

Œ œ

bw

lie,

co -vered, rot,

?

‰ ˙w

œ # œ-

# œ-

œ

œ

with haste,

has

œ

œJ

œ-

with no hope

œ

œ J

œ

3

Ob.

3

j bœ

Ob.

"Nœ œ

Πw w

œ bœ J

‰ œ- œ J J

Ó

when Time

Bsn.

œ

‰ œ bœ J ˙

3

3

œ bœ bœ J J Ó

œJ

‰ N œJ

dows qui-cken

be bu - ri - ed

bœ.

œ

j œ #œ œ

- 3 ‰ b œ b œJ b œJ œJ Œ J

œ

45

œ J

40

œ J

œ

œ J

œJ

nœ J

Ob.

#w

3

œ

œ.

j #œ

to make mea

œ & R #œ œ œ œ Cl.

œJ

œ R

those were com-rades be - fore,

œ #œ œ J J ‰ Cl.œ

Nw

44

by

œ œ R R

Ó

Œ

œ.

hor - ror;

Cl.

œ

œR

œ œ

j œ bœ

3

si - cken the air with sten - ches,

the Glou-ces - ter-shire vil - la - ges,

41

T. Solo

œ

œ J

3

nœ J

? ‰ w

b œ œJ J !

F

were of

& #œ

- œ 3œ # œ # œN œ ‰ J J J J

œ bœ J

stri-cken by one steel hard,

Œ

œ

V ‰ nœ 3

3

3

bœ œ

œ

œ J

# œJ

œ J

cleaned this dread - ful

˙ œ œ œ

j œ


IV.2 Ypres II

46

T. Solo

V

3 œ- # œ b œ œ- b œ b œJ b œJ b œJ b œ ‰ J J J J ‰

œ

3

earth

of

? ‰ bœ œ

œ

?

in - fi-nite brute

˙

˙. ‰

&

‰ w

œ bœ ˙ œœ

b œw

œ # œ- œ œJ œJ ‰ V J & œ. œ ‰

j œ œ ˙

? Ó w

Œ

T. Solo

all

Œ

Fl.Ob.

& ?

‰ œ bœ bœ

Bs.Cl.

b œ # œJ- b œ J

b œV‰ ggg ˙˙˙ gg

un-heed - full;

T. Solo

V 68 ! b œR # œJ b œJ

all glo - ry

@ & 68 œ ? 68 ˙ . b˙.

# œ@

@ #œ

bœ f

bœ J

œ œ œ

œ

earth, beau-ti - ful

Ó œ b˙

˙ œ bœ ‰ j bœ

b˙ œ œ b œ œ

b wœ F

œ œ œ # œR # œR œR œR œR

3

3

‰ œJ b œJ

Ó

œ

œ

œ

! œJ- . œ œ # œ R R

e= e 98 @ @ @ @ @ @ bœ œ #œ œ œ bœ p 98 œ . ˙. >

œ- œ # œ R R J

@ œ

@ nœ

sto - ri - al,

@ bœ

˙

œ.

! #œ R

nœ R

œ@

# œ@

œ œ œ œ bœ œ œ

all

œ R

b œJ

œ. ˙. >

œ.

!

birth,

@ #œ

œ œ œ

ba-ttle ho-nour

@ @ # œ@ # œ@ n œ@ œ@ œ@ b œ@ # œ # œ@ n œ@ # œ

Our Coun - ty's

N˙.

Timp.

ggg b ˙˙ g ˙

- œ b œ- b œ œ- œ 6 # œ R R R J ! 8 ‰

‰ Œ.

œ œœœ œ.

œ J

of man-kind

j œ g ˙˙ ggg ˙

And we for-got

œ Nœ bœ nœ œ ˙ ggg b ˙ gg ˙ Œ œ œ œ g bœ œœœ ggg œ >>

55

œR

œ

b œ- b œ b œ J J J

œ-

stuff;

˙ .. b ˙˙˙ .. Í

‰ 98 Œ .

œ œ

# œ-

œ

But the place was most hi- de - ous at times,

3

52

œ 3

œ # œJ

and left some clean

œ

‰ œJ œJ

as once bo - dies were?) Hrn.

œ

50

œ-

49

T. Solo

car-na - ges;

œ # œJ J

85

nœ R

œ œ.

œ R

@ #œ

# œ@

68

œ

œœ

68

b œJ

œ R

(our great pride)

@ bœ

@ œ

that

@ nœ


IV.2 Ypres II

86

œ V R

T. Solo

œ- b œ J J ! # œJ- # œ œR # œ R R

œ R

57

would make stir us,

@ & Nœ F ?

3 V4

e= e

" Bsn.

? 43 #œ ˙ #˙. >

# œœ p

65

V œ Ó

#œ #œ #œ #œ J J J

Ó

?

T. Solo

œœ

#œ ˙ #˙. >

70

œ #œ #œ V -

# # ˙˙

œœ

# ˙˙ ..

#œ ˙ ˙. >

lish

#œ #œ >

3

@ @ œ # œ@ n œ

Nœ. 9 bœ œ œ nœ œ #œ 8 @ @ @ @ @ @ F œœ .. b œœ .. n b # œœœ ... œ. 98 # œ . ˙. #œ. ˙. #œ.

@ bœ

3 3 # œ # œ- # œ # œ # œ # œ # œ ‰ œ J J J J J J

#œ ˙ #˙. >

Bsn.

#œ œ

Cl.Bs.Cl.

# ˙˙ #œ ˙. >

#œ ˙. >

and dear house-holds

3 # œ ‰ J # œJ # œJ œJ œ Œ

#œ #œ

˙ ˙

œ #œ

#˙ # ˙

and all - du-ti-ful.

#˙ ˙

Ob.

œ J

#œ ˙ #˙. >

œ

˙. œ ˙ œ ˙

œ

˙ >

" œ . œj œ œ ˙ œ #˙ œ

˙. ˙.

we

œ #œ

#œ ˙. >

"

# œœ

3 # œ- # œ # œ # œ ‰ J J ‰ J

#˙ ˙

˙ ˙

#œ #œ

œ-

# œ‰ J

had left foo-

#œ œ

#œ ˙. >

˙

"

"

44

#œ #˙ œ # ˙

œ # œ # # ˙˙

44

" Œ

œ #œ J J #˙ # ˙

˙

N ˙œ ˙ œ #˙

43

(made heart kind)

#œ ˙ ˙. >

we had left

3 4

œ- # œ J J

Ó

˙

3 œ ‰ # œJ # œJ N œJ

˙

Ó œ œ

Ó

œœ

3 # œ- # œ # œ# œ # œ ‰ J J J J

& # ˙˙ .. ?

@ œ

43

of war - fare.

˙. ˙.

3

Of the vil - la - ges

& #˙ # ˙

@ Nœ

@ bœ

@ nœ

"

brink of the grave to the risk

On-ly the half lights won-der gave us re - mind

& 43 Ó

T. Solo

@ @ œ #œ

˙. ˙.

60

T. Solo

œ@

E - ven on the

œ 98 ‰ b œ œ œ # œ

œ œ œ- ! œ œ # œJ R J J R J

œR

#˙. #˙. >

˙. ˙.

44


IV.2 Ypres II

b œ- b œ b œJ b œ 4 Œ ‰ V4 J J

T. Solo

(But too ra-shly

V Π& ?

œ

V ‰ b œJ b œ

The one

j œ

88

T. Solo

V

P

œ >

œ

œ-

Ó

œ

?

w

3

w

3

!

3

w

!

3

3

œ œ

Hrp.

œ # œJ

# œJ

œ-

œ J

Trp.

P

œ b˙.

œ ‰ Cl.

!

j j bœ. œ œ bœ. œ œ œ bœ ˙ œ œ ˙ œ. œ b œœ . & b œœ . œ . b œ œ . œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙œ Œ b œ. œ œ œ œ. œ œ œ bœ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ bœ. 3

œ

wi - thout

fear.

3

p

b˙.

Œ Œ

œ w 90

!

œ J

Ó b b ˙˙˙

b˙. bœ œ w

Bsn.

> nœ

Hell - from - high

œ

œ#œ

was the one de - light there.

bœ bœ w

of bea-ring

Hrn.

Ó

# œ‰ œJ œJ b # ˙˙˙ ... >

œ ‰ œ œJ b œJ J J

œœœ

œ#œ

3

b˙. bœ bœ bw

great - ness

b œ-

œ

at Y - pres

3

Hrp.

‰ œ

bœ J

good - ness

œ b˙.

Hrn.

the talk of sol - diers

Ó

œœœ

#œ p œ- -œ -œ

b b b www > Œ

N œ- .

& b ˙˙ .. b ˙. ? bœ w

Y - pres

b w b ww > œ

Cl.

b œ- . N œ ‰ b œJ b œJ b œJ J

Vlns.

85

T. Solo

at

Ó

jœ #œ bœ

bœ #œ œ œ 3

b œ œ # œ b œœ ‰

at Y - pres

œ

˙˙ .. ˙.

˙.

#œ bœ œ ‰ J

81

T. Solo

Bs.Cl.

and gray hi-de-ous - ness)

> œ # n ˙˙ ... ˙

87

#œ œ ‰ J

œ- # œ # œ # œ J J J

# œ-

Œ ‰œ J

for such vile pain,

> 4 & 4 b œ b ˙˙ ... ˙ ? 44 Ó .

œ #œ J

#œ Œ ‰ b œJ J

77

80

3

œ bœ

˙ ˙ Œ ˙

œ œ œ 3

! Ó

#w

˙ œ

œ ˙.


88

IV.3 Afterwards

Lyrics by Margaret Postgate Cole from Poems, 1918

3 &4

Soprano Solo

q

Œ b ˙-

!

P

= 60

& 43

Sopr. Solo

& Œ b˙ Oh,

& b˙

. ? b˙ ˙.

˙. p

‰ Nœ J

œ- œ & ‰ b œJ J J ‰ b œJ

The peo - ple that

& ˙. ˙. ?

b œ˙ .

20

Sopr. Solo

N œ- œ & J lar-ches

œ

‰ b œJ b œJ b œJ N ˙

b b ˙˙ .

œ

b œ˙ . b œ

œJ

œ b œJ

œœ

˙

œ œ J J

were re-signed said to

œ˙ . œ

b œ- Œ me

œ

-

œ J

œ

˙. ˙.

œJ

œ

˙.

œ˙ . Nœ˙.

N˙. ˙.

# œ-

and you will

lie

n # ˙˙ ..

. b b ˙˙ . ˙ .

N œ˙ . œ

œ œ

‰ œ J

and

œ œ

œ-

j bœ

œ

‰ œJ œJ œJ

b b ˙˙ ..

nœ œ J -

Œ

a - gain?

b œ- ‰ b œ b œ b œ J J J

# ˙-

œ

œ˙ . œ

˙.

b œ˙ . b œ

be young

b ˙˙ .

and ea - ting straw-ber - ries

‰ œJ # ˙

a - gain,

Peace will come

œ #œ ‰ #œ #œ #œ J J J J J ping,

œ J

b˙ N˙.

b˙. ˙.

œ

my be - lo-ved,

bœ b œ ˙ .b œ

œ

˙.

Oh,

œ

Ó

b œ˙ .b œ

Œ #œ #œ # œ˙ . # œ

Œ

œ b˙

. b b ˙˙ ..

up in Sheer, slee

œ

œ

e - ver be young

‰ œJ œJ # œ ‰ # œ- .

& ˙. b˙. ? ˙. ˙

œ b œJ J

10

b˙. ˙.

b˙ N˙.

œ b œJ b œJ J

‰ N œ-

Œ b˙

Oh,

bœ P

b œ˙ . b œ

and I

b˙ N˙. b œ˙ .

N˙.

b˙. ˙.

œ-

Œ N ˙-

my be - lo-ved,

b˙.

shall you

15

Sopr. Solo

Oh,

5

Horn

bœ ? 43 b œ˙ .b œ 8

Œ ‰ N œ- œ b œ- œ ‰ Œ J J

un-der the

œ

œ-

cream and cakes,

b ˙˙ . ˙˙ . .

œ

œ


89

IV.3 Afterwards 25

Sopr. Solo

œ # œJ J

j & ‰ #œ œ

œ #œ j J J # œ- # œ ‰

O cakes, O cakes,

& #˙. # ˙. ?

œ

œ˙ .

from Ful-ler's!

And quite for - get

# ˙˙ ..

# œ œ-j J

‰ # œ # œJ

œ˙ .

j j j j j & Œ N œJ œJ ‰ œ œ œ œ- œ œ plot-ting

œ.

&

in

Horn

‰ œ p

. ? N˙ ˙.

Œ

an af - ter-noon

˙ #˙. œ˙.

œ-

œ J

Sopr. Solo

˙ #˙.

!

!

!

!

!

‰ bœ J

œ-

?

œ˙. œ

42

Sopr. Solo

œ

& ‰ b œJ

œ-

in Sheer

& ?

œ ˙. ˙.

‰ bœ œ

˙˙ .. œ˙. œ

# # ˙˙ .

œ

# œ˙ .

‰ bœ bœ bœ J J J I

œ

#œ #œ

œ-

b œ˙ .

˙.

‰ bœ bœ J J

œ

‰ œ œ bœ bœ

‰ ˙. ˙.

œ

Ob.

b˙ ˙.

œ-

And ly - ing

‰ bœ œ

bœ˙.

‰ bœ bœ J J

bœ bœ J

‰ bœ J

P

45

œ- b œ bœ

N˙. ˙.

Trp. ‰ bœ œ ˙

3

at the co - rpses

3

N˙. N˙. b œ ˙ .b œ

3

look a - round

Œ

N # ˙˙ .

œ

˙

œ

œ

And peace came.

& # ˙˙ .

!

œ

œ˙ . 40

&

œ

for the world.

N˙. ˙.

35

‰ œœ P

j j œ œ œ -

Œ

œ

˙

œ

Trp.

œ˙ . œ

the new curves

œ œ

Nœ J

ting there's a train to town,

N˙. ˙.

œ

œ

30

Sopr. Solo

j œ # œ # œJ œ-

!

#˙.

˙ .. ˙

-

j œ œj ‰ œ-

of the

b œ- œ la

‰ bœ˙.

-

bœ rches

3

‰ bœ J

bœ J

whom they

œ J bœ bœ

œ


90

IV.3 Afterwards

46

Sopr. Solo

& b œ-

b œ- b œ b œ-

‰ b œj b œ

slew

to make

bœ bœ bœ & ‰ J ?

˙.

Sopr. Solo

b œ˙ .

!

&

!

‰ œ b œj œ b œ b œ b œ b œ Œ -

j œ bœ

For mi-ning the coal

for the great

Horn

bœ bœ bœ

Œ

˙.

52

pit - props.

j œ- œ

‰ bœ J

Ó

˙.

!

?

b ˙ ..

b˙. b˙

j j j j b œ& ‰ b œ- œ b œ b œ

b˙ & b˙ ? b˙

P

60

b œJ

3

have red manes

b˙ b˙

b˙.

han - ging in spring

b˙ b˙

bœ bœ

b˙ b˙

bœ bœ

œ b œ b œ- b œ J J J

from

bœ bœ

Œ

can-not move in the wind,

Fl.Ob.

Œ bœ

3 b œ- b œj b œj b œJ

3

j œ

Horn

b œ˙ . b œ

˙.

‰ b œj b œ-

pit prop

j j ‰ b œJ b œ b œ b œ

3

nor

a

˙.

‰ b œj b œJ b œ

‰ b œj b œ-

ar - mies.

‰ œj b œj œ b œ b œ b œ b œ . J

Ó

b œ˙ . b œ

N˙.

Bs.Clar.

58

Sopr. Solo

˙. p

œ

bœ œ p

˙. 55

! Trp.

3

And think,

& bœ bœ b˙

50

Œ

j ‰ bœ bœ

its bran-ches,

and sap

bœ bœ

b˙ b˙

b˙ b˙

b˙.

Trp.

65 3 b œ b œ b œ b œ- b œ b œj & J J J J -

62

Sopr. Solo

Œ ‰bœ

œ Ó

ma-king the warm air sweet.

& b˙ ? b˙

bœ bœ

#œ J

Though you

b˙ b˙

œJ

œ n œ œ- 3œ œ J J J J

œ- ‰ œ œ- Œ ‰ œJ J

plan-ted it out on the hill

a -gain it would be

bœ bœ

Fl.Ob.

bœ b˙ bœ

b˙.

Œ

N˙. Nœ

Ó œ œ

b˙.

j j œ- œ

˙ ˙

œ œ

œ œ

œ


91

IV.3 Afterwards 68

Sopr. Solo

Ó

& œ-

70

!

j ‰ N œ- ‰ œ-

Ó

dead.

And

bœ bœ

˙ & ˙ ?

b˙.

pit-prop,

& œ

œ

j & ‰ bœ

77

Sopr. Solo

to

car - ry

Œ

b˙.

j - j œ œJ b œ

75

the twis-ting

œ-

(Where you

œ

b˙ b˙

œ J

œ J

b œ- Ó

these years

œ œ

œ

3

gal - le - ries

3

˙

œ œ

œ

?

b˙.

b˙.

b˙ œ bœ ˙.

œ œ bœ. J J

of the world's re - con - struc

œ

Ó œ

80

b ˙œ

b˙. ˙.

-

tion

˙

bœ bœ

œ œ œ

b œ b œJ J

That they

œ J

œ

‰ bœ bœ J

a

œ

b˙ b˙

3

I sup-pose

bœ b ˙œ b ˙ P

in - to

j œ

˙

œ N œ œ b œJ J J

set you

Ob.Hrn.

& b ˙œ

j 3j j b œ- b œ b œ

œ J

Horn

œ- œ N œj œj ‰ ‰ œj œj œJ J J

œ-

j bœ

have made you

œ

œ J

˙

‰ Nœ œ J J

may thank God.

œ-

Tub.Bells

œ œ

3 j œ b œ ˙œ œ œ œ

œ

if

˙. ˙.

˙

œ œ

œ

œ

‰ ‰ œj b œ-j œ

& œJ n œ

?

œ œ

œ

73

Sopr. Solo

˙ ˙

j œ

bœ œ

the sole stay

b˙ b˙ œ bœ˙.

bœ bœ

85

j & ‰ b œJ b œJ b œ- b œJ b œJ b œ

82

Sopr. Solo

3

3

of a na - sty cor-ner)

b˙ & b˙ œ . ? b˙ ˙.

bœ bœ

‰ Nœ bœ J

What use

b˙ b ˙œ bœ˙.

b˙ bœ

œ œ œ J J J 3

is it to

bœ bœ œ

b œ-

‰ b œ b œJ N ˙

you?

b˙ b b ˙˙ . œ b ˙ b œ˙ . b œ

What

use

Œ

Ó

˙. œ˙ . œ

‰ œ J

to have

œ

˙

œ

b˙. ˙.

œ œ your

œ


92

IV.3 Afterwards

# œ& J œ

œ-

87

Sopr. Solo

bo-dy

œ

œ˙ .

Œ

n ˙-

ly - ing here

& #˙ # ˙. ?

œ J

‰ bœ œ J

œ

N˙. ˙.

‰ bœ bœ J J

In Sheer,

œ

bœ˙.

the

˙

b œ- b ˙

Œ b œ- b œ

Œ

90

un-der - neath

˙˙ . .

œ

3

bœ˙.

˙.

Œ

lar - ches?

bœ bœ

U

Vlns.

˙.

bœ Œ

˙

V. Interlude IV 94

& b˙

?

bœ ˙. bœ

95

b˙. ˙.

bœ˙. bœ

b˙. ˙.

œ

bœ ˙. bœ

œ bœ

b œ˙ . b œ

100

& N˙ ?

œ˙ .

˙

œ œ

& N˙ ?

bœ bœ

b˙ & b˙

. ? b˙ ˙.

bœ bœ

œ

œ ˙. b˙ b˙ bœ˙.

˙.

109

b˙. ˙.

œ

105

Fl.Ob.Hrn.

œ

œ

N˙. ˙.

bœ bœ

b˙ b˙

b˙. ˙.

bœ˙. bœ bœ

b˙ b˙

bœ ˙.

bœ bœ

bœ ˙.

œ

œ œ ˙.

b˙ b˙

œ œ

bœ bœ bœ

110

b˙ b˙

œ

œ

˙. ˙. ˙.


V.1 Epilogue Lyrics by Piet Chielens adapted from words by Jean Giono, 1925

Tenor Solo

4 V4

!

!

q = 60 ! & 44

Œ

Harp

T Solo

V Ó

The trees

& œ œ #œ

#œ #œ J J Œ

? w ww

T Solo

‰ œ # œJ

V Ó Flute 1°

& ?

13

T Solo

V

#œ œ #œ #œ f

5

Œ

F œ

œ

˙

œ J

œ J

‰ #œ J

? œ w w

œ

œ

œ J

œ J

al - rea - dy

6

Clar.1°

" #œ œ œ #œ œ #œ F #œ #œ œ

j œ

œ

œ #w w

j #œ œ.

œ.

# œ-

œ J

j œ

# œJ

#œ J

bur - sting

#œ #œ

7

touched

œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ

#œ œ œ #œ

œJ

trees

œ w w

Ó

w

wil - low

7

Œ

p

un - li - kely front

j œ. œ

œ J

the

7

by Spring,

#œ œ œ #œ & œ

‰ œJ œJ œJ

œœœ #œ œ #œ œ œœœœ #œ #œ œ œ

# œ-

œ-

10

# ww w

j #œ

˙˙ Œ

˙ ˙.

j œ # œw. w

#˙ ˙ ˙

Vl.1°

w w w

at this

œ.

j œ #œ œ œ œ P

œ.

œ

# œ‰ N œJ

I saw

#œ œ.

Œ

Ó

œ F

w ww

11

˙ ˙

˙ ˙.

œ-

Œ

and the pond,

Œ

œ #œ

!

w ww

#œ ‰ J #œ

7

5 œ Œ œ- œ- ‰ œ œ œ œ ‰ œJ œJ œ- œJ œJ J # œ œ Ó J J J P As I laid bel-ly-flat in the Park with the Châ - teau,

jÓ #œ j œ . œ #œ. #œ P

Horn 1°

w ww

?4 4 ˙ ˙˙ Œ p ˙.

Ó

93

# œ-

buds

of

œ œ œ œ œ œ#œ #œ œ œ#œ œ œ

#œ J

œ


V.1 Epilogue

94 15

T Solo

V

œ- .

œ.

friend

-

-

-

& Ó œ œ œ #œ œ œ œ 6

œ ? ww w 17

T Solo

V

ship,

œ

œ

&Œ Œ

bur - sting 6

œ

œ

œ

œ

Œ

b n œœ œ b œ 3

V ‰ œ & b œJ & b ˙œ .

>œ R

bul - lets

œ. ‰ P ‰

j œ J p

>œ R

>œ R

in

the

>œ J

that

cut holes

nœ. b œœ # œ n œ 3

œ nœ bœ n˙

the

jumped and

˙

b >œ pond,

turnedround in

b # ww w Í

œ J

Œ

the mud,

j nœ bœ

˙

j œ b œœ . J

‰ 3

b >œ

bœ bœ bœ J J 3

its wa - ter

j nœ œ

bœ J

œJ

bœ J 3

lea - king low,

Brass

3

n œœ

j bœ

# >œ # >œ n >œ J J J

>œ J

œ b œ œ N œœ .

in

skin

œ bœ nœ œ bœ #œ. ‰ œ #œ

>œ J

j bœ

# >œ J

&

>œ J

the

6

Œ

>œ R

!

bran - ches,

>œ J

that

#œ.

j #œ #œ

œ.

>œ R

j bœ

>œ J

3

b >œ J

>œ R

b œœ .

by shells,

œ œ #œ n˙

Ó

œ.

> œ J

a -

#œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

nœ J

> # >œ n œ R

# >œ # >œ R J œ.

œ œ

3

3

& b˙. œ

T Solo

N >œ R

#œ œ

Oboe 1°

of the lawn was woun-ded

20

œ

> > # >œ # >œ V # œR # œR R R & b œœ J

œ

Œ

Horn 1°

F j # œœ œ

3

> œ R

Ó

œ

œ

œ

> œ R

18

T Solo

Œ

œ

gainst

&

œ

>œ !

Œ

œ

?

˙.

B.Clar.

#œ œ bœ œ œ œ 6


V.1 Epilogue 22

T Solo

V Œ

œ- œ J

3

3 j # œJ- b œ œ

3

licking my bel - ly

& w ggg b ww gg ggg g ? gggg w ggg b ˙ g 26

T Solo

&

Ó

w

43

T Solo

V

!

Œ

# œ- # œ

Ó

# ˙˙

?

#œ #œ #œ #œ

F Œ #˙

5

Harp

P

!

# œ # œJ

that

œ J

p #œ

#˙ #˙ ˙

œœœœ œœ œ

# œ‰ œJ

F

‰ œJ

# # œ˙ . ˙. ˙.

œ p

œ J j œ

j # œ # œ-

and

the

#œ.

œ-

Œ

Ó

œ.

j #œ œ.

w w w

# œ-

7

j œ

œ.

Horn 1°

˙ ˙

œ œ #œ œ

œ J

and hope and hope

j #œ. œ

#œ #œ #œ #œ

7

œ J

Horn 1°

# ## www˙

#˙ ˙

w œ w J

I hoped,

j œ #œ. ww

the oak

#œ œ.

Vl.1°

35

Œ

#˙ p

the Man who plan - ted

w

44 ˙ # ˙ # œ œJ ˙œ . ‰

ww

‰ #œ

V Π&

!

Harp

3 œ- œ œ # œ J J

‰ # œJ

I've seen

4 4

!

Timp.

3

Œ j j œ. . #œ #œ #œ. #œ #˙ n ˙ w #œ F

!

Œ

44 j j œ œ œ œ œ P

œ

Eight years a - go,

˙. ˙.

ww

37

Flute 1°

j œ œ

3

# œ # œ 44 œ- Œ ‰ œ # œ J J

˙.

!

& #œ #œ ‰ ‰ #œ P #˙

˙. ˙.

!

44 ˙˙ .. ˙.

30

Œ # œ-

p

44

B.Clar.

Vl.1°

T Solo

N ˙˙ . # œ

43 ˙˙ ..

b œ-

25

and li-quid tongue.

43 œ œ œ œ b œ

!

3 . j # œ 4 ## œ˙ . # œ # œ P

Trees,

?

cold

3 j # œJ- # œ œ

43 ˙ . ˙˙ . .

Horn 1°

? w w 32

with

œ #œ œ œ œ

!

V

43 œ

œ J

3

95

elm,

œ#œ œ œ œ #œ œ œ #œ j #œ

#œ #œ

œ J

the

j #œ


V.1 Epilogue

96

# œ # œ # œ‰ J J

V #œ

39

T Solo

3

birch

and the beech

#œ #œ #œ #œ & œ #œ

œ ? # ˙˙ .. #˙. 41

T Solo

V

# œJ

Clar.1°

! #œ œ œ #œ œ #œ F j #œ #œ

44

T Solo

Vœ -

43

Œ

V œ

49

# œ-

an

o

& #˙ #˙. #œ

#œ #œ

pa - tien - tly plan

Flute 1°

œ

#œ œ œ #œ

45

"

43 # œ œ-

-

Œ

˙.

7

#œ.

œ #w # w

#˙.

# ˙-

# œ-

j #œ

Ó

N # ˙˙ . ˙.

Ca

œ

#œ -

#˙ #˙. #œ

#˙ ˙

# ˙-

œ

naan's

Nœ will

Ó

# œ-

œ ˙.

#˙ # ˙ ..

al -

œ

in - to

#˙ N # ˙˙ .

œ

˙.

˙.

Land.

# œ-

Ó

œ #œ #œ

œ #œ œ

Ó

˙

#˙ #˙ #˙. #œ

# ˙-

# ˙-

#œ #œ #œ. J

p

waste - land

Nœ Nœ F

ted

#œ#œ œ#œ œ œ#œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ

Oboe 1°

ther

N # ˙˙ .

#˙.

œ

3

3 4 #˙ #˙.

50

-

"

this

#œ P

"

3

Œ

#˙ ˙

Horn 1°

?

?

so turn

& Ó

T Solo

# ˙-

œ #˙ ˙ #˙

#œ J

his hand,

Ó Œ & #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ

by

œ ? ˙˙ ˙

care - ful - ly,

3 ‰ # œJ # œJ # œ

6

#œ J

6

#œ.

œ

# œ- # œ # œ # œ . J J J

40

˙˙ .. ˙. ˙.


q

Soprano Solo

97

V.2 Memory IV

= ca. 50

4 &4

Lyrics by Ivor Gurney, from Songs from the Second/Fifth, 1917 - letter 8 October 1917

!

!

!

!

Ó 5

Tenor Solo

Soprano

Alto

Tenor

4 V4

4 &4 & 44 4 V4

!

! ! !

Œ #˙

!

Œ Œ

p

p

œ

Œ # # ˙˙ p

œœ

p

Me - mo

Me - mo

Bass

? 44

!

Œ #˙ # ˙ p

4 &4 Ó

˙

& 44

#˙ F !

Ó

? 44

!

Organ

?4 4 #w #w "

Œ

N˙.

Œ

simile

Œ

œ

#˙.

let

all

slip

Œ

simile

Œ

simile

ry,

let

let

Œ

Œ #˙ # ˙

# N ˙˙ ..

all

save what

œ

let

all

Œ Œ

slip

Œ

slip

Œ

# # ˙˙ .. slip

˙

#˙ "

w

w

w

Nw

#w

Nw

w w

w w

w w

"

˙

œœ œœ

let

N˙.

all

simile

ry,

œ

all

Œ # # ˙˙

ry,

# # ˙˙ .. -

Œ

simile

ry,

# N ˙˙ .. -

Œ

! w w

-

œœ

Me - mo

Tubular Bells

-

#˙.

Me - mo - ry,

#˙.

œ

Me - mo

œ

P

˙


98

V.2 Memory IV

6

S Solo

T Solo

& nœ #œ

˙

œ

is

sweet

V #˙.

Œ

œ #œ #œ of

Y - pres

#˙.

Œ

& Œ #˙

Me

A

& Œ

Me

T

? Œ #˙ # ˙

Me

Tub. Bells

-

V Œ # # ˙˙ Me

B

-

& ˙

œ

!

!

mo

œ

mo

-

-

œœ -

-

mo

œœ

mo

Œ

#˙.

-

N˙.

Œ

ry,

Œ

P œ

all

let

Œ

let

Œ

# # ˙˙ ..

ry,

Œ #˙ # ˙

˙

œœ

# N ˙˙ ..

œœ

let

all

Keep

on

Œ

Œ

-

ly

œ

Œ # # ˙˙

œœ

Me - mo -

Œ

Œ

Me - mo -

Œ

slip

Me - mo -

Œ

# # ˙˙ ..

slip

Œ #˙ # ˙

œœ

Me - mo -

˙

w

w

w

w

? #w

Nw

#w

Nw

#w

w w

w w

w w

w w

w w

œ

œ

slip

˙

& w

?

!

˙

slip

N˙.

all

œ #œ #œ

#˙.

œ

all

Œ # # ˙˙

ry,

˙

let

# N ˙˙ .. -

Œ

ry,

Œ

!

plains.

slip

S

10


99

V.2 Memory IV

11

S Solo

&

Œ #˙

œ

Me

T Solo

-

& #˙. &

tumn

sun

Œ

Œ

Œ

N˙.

Œ

ry,

T

Œ

? #˙. # ˙.

Œ

light

œ

#˙.

let

all

slip

œ

N˙.

œœ

# N ˙˙ ..

all

all

Œ #˙ # ˙

œœ

let

all

œ

#˙.

all

slip

#œ Œ œ #œ

let

ry,

Tub. Bells

-

Œ # # ˙˙

ry,

B

#œ œ

let

V # N ˙˙ ..

Œ #˙ let

˙

ry, A

Œ

mo - ry,

V #œ œ #œ #œ au

S

-

#˙.

and the

Œ

15

Œ

fleet

Œ

œ

Œ

œ

Œ # # ˙˙

œœ

Me - mo

Œ

slip

Me - mo

Œ

# # ˙˙ ..

Œ #˙ # ˙

slip

-

-

af - ter

-

ry,

N˙.

ry,

&

w

w

w

w

w

? Nw

#w

Nw

#w

Nw

w w

w w

w w

w w

?

w w

˙

˙

Œ

ry,

˙

˙

Œ

ry,

&

Œ

# # ˙˙ .. -

rains,

Œ

# N ˙˙ ..

œœ

Me - mo

œ #œ

#˙.

œ

slip

aœ Nœ

clouds

Me - mo

Œ

!

˙


100

V.2 Memory IV

16

S Solo

T Solo

!

&

V ˙.

Œ

F Œ

œ #œ #œ Blue sky and

˙

#œ œ

me

-

Œ #˙

!

& Œ

œ

let

A

& Œ

let

T

V Œ # # ˙˙ let

B

? Œ #˙ # ˙

& ˙

slip

œ

N˙.

œœ

# N ˙˙ ..

all

œœ

let

Tub. Bells

all

all

all

Œ

#˙.

Œ

Œ

Œ

#˙.

œ

œ

Œ # # ˙˙

œœ

slip

Me - mo

Œ

# # ˙˙ ..

slip

Œ #˙ # ˙

œœ

Me - mo

˙

Me - mo

Œ

œ

di - stance so - ftly

Me - mo

slip

˙

œ

llow

Me - mo

S

20

-

-

-

-

blue;

!

ry,

Œ

#˙.

Œ

ry,

Œ

N˙.

Œ

ry,

Œ

let

all

œ

all

œœ

let

Œ

# # ˙˙ ..

ry,

all

Œ #˙ # ˙

œœ

let

˙

w

w

w

w

? #w

Nw

#w

Nw

#w

w w

w w

w w

w w

w w

œ

Œ # # ˙˙

ry,

˙

let

& w

?

Œ

Œ

# N ˙˙ .. -

#˙.

all


101

V.2 Memory IV 21

S Solo

T Solo

S

!

&

V

!

Œ œ #œ #œ

F

These

˙

Œ

&

Œ

ly

hold Lest

I

œ

œ

Œ # # ˙˙

œœ

Œ

slip

T

Me - mo

Œ

V # N ˙˙ .. slip

B

Me - mo

? #˙. # ˙.

Œ

slip

Tub. Bells

& &

˙

Œ #˙ # ˙

œœ

Me - mo

I

-

Me - mo

N˙.

Lest

Œ

˙

-

-

-

Ó

Ó

Ó

ry,

# # ˙˙

Ó

˙

Ó

ry,

œ

œ

Else

Else

˙

F

must

Œ

dead.

Œ

b˙ dead.

œ

Else

b N ˙˙

grave

F F

géd

˙.

Œ

˙ dead.

œœ b b ˙˙

Else

Œ

dead.

˙

˙

˙

w

w

˙

? Nw

#w

Nw

bw

w w

w w

˙ ˙

w w

F

-

géd grave

˙

w

?

-

Ó

ry,

Ó

˙

˙.

my pan

my pan

ry,

# N ˙˙ -

Ó

˙

#œ #œ

#œ #˙

slip

A

F

#œ œ

on

& #˙.

Ó

25

bw b˙ b˙

w w


102

V.2 Memory IV

26

S Solo

˙ & bœ #œ

must share

T Solo

˙ V #œ

S

A

T

B

& & V ?

!

with

˙

P Œ

& ˙

N˙.

P

dead.

˙.

˙.

Else

p

Else

˙ p

w

cold.

˙

Else

˙

w

cold.

bw

w

w

bw

bw

w

w

w

w

ww

ww

Else

cold.

Else

cold.

w

w cold.

ww

p Else

dead.

p

˙.

Nw

p Else Πb N ww

b ˙˙ ..

˙

p

Œ

dead.

Ó

dead.

Œ

Ó.

dead.

œ ˙.

Œ

b˙.

Else

Else

Else

b˙.

!

˙

P

b˙.

P Else Œ b N ˙˙ ..

˙

. Œ ˙

dead.

!

Ó N˙

Else

P Œ

P Tub. Bells

Ó

you.

Œ

!

Œ

with you.

œ

share

˙

30

˙

cold.

˙

˙

w attacca V.3

& w

w

#w

w

#w

w

w

? #w

w

#w

w

w

w

w

? w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w


FINALE V.3 Day is done Soprano

Alto

Tenor

Bass

Maestoso h = 60 b 3 ! ! &b 2 b 3 &b 2

!

!

b 3 Vb 2

!

!

!

? b 3 b 2

!

b & b 32

!

? b b 32 9

bb

S

&

A

&b

T

B

b

? bb 15

A

T

B

W

w. "

Ó

w. wW

bw

! ww .. w.

w.

w.

4 2 W

p

w.

w.

w.

W

w.

w.

w.

p

w.

w.

w.

oeh

!

oeh

oeh

Bells

w. F

ww .. w.

4 2 W 4 2 W 42 ! .

(gate opened) above the orchestra

w.

ww .. w.

4 2

w.

ww .. w.

42

ww .. w.

W W "

w

43 ˙ .

W

w

W

w.

w

˙.

2 2

4 2

2 2 w

4 2 W

W

2 2 w

w.

22 œ̄ œ œ. . œ. œ̄

˙ <

W W

4 2

22

32 w. w.

3 . 2 w

œ œ. œ. œ œ. œ. 4 b & b 22 2 œ œ. . œ. w . wW.

3 2 w.

4 2 W

32 Bells w. b˙

5 2 w.

4 2 W

3 2

4 2 W

4 2

˙w

5 2

3 2

ww ..

42

w

5 2 w.

42 œ œ. . œ. w . wW.

w

Bells

˙

Œ œ̄

ww ..

n ww

3 4 ˙.

2 2

œ̄ œ̄ œ̄ 43

22

43

W

22 w

W

W

w

4 2 W

4 2

wW

2 2

˙ nw

˙ W W

22

2 2 w 2 2 w

W

42 w.

˙˙ ..

20

W

4 2 W

2 2 2 2

42 W 4 2

22

3 4 ˙.

Crn. solo

25 w . 25

3 4

Crn. solo

˙< F

25 w .

W

ww

p

!

w.

42 W

w

? b 2 b 2

w. p oeh

w.

5

22 w

42 W

? b 2 b 2 w

!

!

W

10

b & b 22 w

b 2 Vb 2 w

!

ww . .

Bcl.

b 2 &b 2

!

W

? b b W &

S

W

b Vb W

bb

!

!

Organ

103

(anon., American Civil War)

w

œ̄ œ̄ Crn. solo

22 œ̄ œ œ œ. . œ œ. . 2 2

ww


FINALE V.3 Day is done

104 21

bb

S

&

A

&b

T

B

b

w

w

w

25 w

w.

42 W

W

w

w

w

w

w.

W

W

w

w

w

w

b Vb w ? bb w

25

25 w

ww

ww

b 2 &b 2 w

27

S

A

T

B

b 2 &b 2

w

b V b 22 w ? b b 22 w

42

42 W

w.

25 w

œ̄ œ̄ œ̄ b . . . . & b œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ ‰ œ.j œ̄ ? bb

25

25 œ œ. . œ. w . < 25

ww

Bells

˙

ww ..

b ww

w

5 2 w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

30

5 2

? b b 22

b & b 25 w

w.

42 W

w

w.

W

33

S

A

T

B

ww

b 5 &b 2

b V b 25 w ? b 5 b 2 w b 5 & b 2 œ œ. . œ. ˙ ? b b 25

wW

4 2

4 2 w.

Bells

w.

42

W W

w

w.

W

5 2 w ˙ >

5 2 w > 25

ww .

w. w. Bells

w. w. nw

w.

w.

3 2

4 2

w. bw

5 2 25 25 œ œ. œ. œ œ. œ. 5 2

ww .

25

W W W

4 2 W

W

4 2 w. w W

5 2

Crn. solo

32 ˙ 32

22 22

32 w .

42 W

42

œ. œ.

32 w.

w.

42 W

25 w

3 2 w.

Bells

w.

5 2

Hrn.

ww .

˙

w.

w.

25 w

35

4 2 W

w.

25

Crn. solo

W W

w.

25 œ œ . œ ˙ < <

22

w

W W

25 w

ww

42 W

w.

w.

ww

w

25 w

œ̄ œ̄ œ̄ b . ... . . ... . . . . . & b 22 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ ‰ œ.j œ̄

22

W

42 w 42

22

W

42 W

w.

22

Crn. solo

bw

˙ <

w

Ó

w W

nw

Hrn.

˙ >


FINALE V.3 Day is done

105

S

b &b W

A

&b

W

W

W

W

W

W

W

T

b Vb W

W

W

W

W

W

W

3 2

B

? bb W

W

W

W

W

W

W

32

b & b W

˙

40

38

b

W

Bells

? b b

wW

bw

A

T

B

w.

W

Crn. solo

w.

W W

˙ <

˙W n w .

b & b 32

n n 43

!

b V b 32 w .

n n 43

? b b 32 w . b 3 & b 2 w

Bells

? b b 32

ww ..

!

n n 43 ˙

!

!

n n 43 ˙ N˙. n n 43

!

!

! bœ

bœ œ

˙ b˙

! bœ bœ. œ

˙ N˙. bœ

F F F

œ

Day is

˙

Day is

˙ b˙.

œ is

Œ

Ó

32

32

!

W W

3 2

W W

Œ

!

!

!

Œ

!

!

!

!

!

!

!

done.

˙

done.

˙ bœ b˙.

F Day

bœ œ

œ

Day is

50

32

W

w.

bW W

!

!

W

w

w

W W

b & b 32 w .

w.

W

j œ. œ w < <

˙

Largo q = 60 n n 43 ! !

45

S

W

Œ

done.

˙

Œ

!

done.

Ó b˙. ˙ œ

˙ œ. œ

œ . œ ˙˙ .

b˙. Œ œ bœ

œ œ œ

b˙. œ bœ œ Ó bœ


FINALE V.3 Day is done

106 Ch. Choir S

A

T

B

S Solo

54

!

&

!

&

!

!

!

V

!

!

!

&

?

55

!

P

Day

œ

S

A

T

S Solo

T Solo

˙

Œ

done.

œ œ

& #˙

Œ

œ

!

!

&

!

!

V

!

&

!

V

!

& # ˙˙ # ˙ ?

!

#œ œ #œ

#œ œ œ. œ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

œ

˙.

˙

sun.

˙

Œ

œ-

Œ #œ -

œ-

From the

!

!

!

!

!

!

Œ

!

!

!

!

!

!

œ. œ ˙

˙˙ ˙

œ œ œ

#˙ lakes.

From the

lakes.

From the

lakes.

œ-

!

!

Gone the

Œ

# œœ œ

˙˙ .. œ. œ ˙. œ

œ

#˙.

˙.

œ

œ. œ ˙

˙.

F F

œ-

Œ

Œ #œ -

œ-

Œ œ-

œ-

Œ # œ-

œ-

˙ #œ. œ #˙ #œ

Œ # œ-

Œ

From the

From the

#œ #˙

From the

hills.

hills.

From the

hills.

œ-

Œ

hills.

hills.

#˙ œ. œ # ˙ #œ

From the

#œ œ œ

Œ

#˙.

sky.

Œ

Œ # œ-

œ . œ ˙˙

# ˙˙

Œ Œ Œ

Œ œ-

œ-

Œ # œ-

œ-

From the

Œ

From the

˙ # . #œ œ ˙ #œ #˙ #œ

œ ˙

70

the

Œ # œ-

# # ˙˙

Œ

done.

Gone the sun.

! Œ

!

˙.

! # œ . œ n # ˙˙ #˙

!

From

F

!

Œ

Day is

!

˙

˙

˙

Œ # œ-

Œ

œ

#˙.

F

!

the sun.

!

œ

!

˙. . œ œ œ

F

P

˙

Œ

œ # œ˙ . œ

f

!

60

˙

œ

sun.

sun.

!

œ

˙

Gone the

!

&

sun.

œ

!

Gone the

P

˙

!

Gone the sun.

Gone

P

œ

˙

Gone the

! 65

P

˙

˙ œ . œ n ˙˙ ...

# ˙˙ .

P

!

Œ

is

64

Ch. Choir

!

œ #˙ œ

P

?

!

is done.

& ˙˙ ..

!

!

Day

T Solo

!

Œ #œ -

œ-

From the

Œ #œ -

œ-

˙

Œ

Œ

sky.

From the

sky.

From the

sky.

Œ # œ-

œ-

#˙.

sky.

#˙.

Œ Œ

Œ

Œ

# ˙˙

œ. #œ

sky.

# ˙. œ. œ # ˙ .

œ. œ

#œ #œ #œ


FINALE V.3 Day is done 72

Ch. Choir S

A

T

B

S Solo T Solo

&

!

!

&

!

!

&

!

!

V

!

?

!

V

!

#˙ & # # ˙˙ ? Ch. Choir S

˙ œ. œ #˙

#œ œ œ

& Œ b˙

˙.

& Œ ˙

b˙.

is

A

is

B

S Solo

& b˙

is

is

T Solo

V

˙

is

& b ˙˙˙ ?

œ

bœ œœ

bœ God

˙

b˙ œ . œ b ˙˙ œ

œœ

nigh.

Œ b œ- œ-

Œ

Œ

œ . œ b bb ˙˙˙˙ bœ.

˙.

Œ

God is

nigh.

œ œ. œ bœ œ

œ œ

bœ bœ bœ

rest.

˙

Œ

Safe-ly

rest.

œ-

˙

Œ

Œ

Œ ˙

God

Œ ˙

!

Ó

!

˙.

!

Ó

˙

˙

Œ

˙˙

Œ

˙

Œ

God

˙˙

is

œœ-

nigh

# ˙˙

is

# ˙˙ ..

God

is

nigh

œœ

Œ œ- œ

is

- Œ #œ œ

nigh.

nigh.

˙.

nigh.

nigh.

˙

œ-

God is

nigh

is

# œ-

nigh.

God is

nigh

is

nigh.

œ . # ˙˙˙˙ œ. œ ˙ #˙. #˙.

is

Œ

#˙.

˙

œ

˙

œis œ-

3

œ-

God

˙

˙

œœœ

b œ-

˙.

œis œ-

œœœ

God

œ-

˙

nigh

˙

God

is

!

Œ b˙

God

nigh

!

God

God

!

!

!

Œ b˙

!

!

is

œ

Œ

˙

Œ

! #˙

˙

God

3

Œ

80

b˙ œ . œ b b ˙˙˙ œ . ˙˙˙ œœ .. œ # ˙˙ œ. œ œ. œ œœ œœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ

85

œœ .. b œ ˙˙˙ ˙ œ.

œ bœ

Safe - ly

Œ

˙

˙.

rest.

rest.

˙

œ- œ-

nigh.

rest.

Safe - ly

Safe-ly

God

Œ

˙

rest.

- Œ œ œ

!

well.

- Œ œ œ

Safe - ly

œœ œ œ

œ

nigh.

˙

Œ b œ- œ -

˙.

b˙ œ . œ b ˙˙

˙ œ. œ ˙ œœ

is

˙.

Safe - ly

Œ

Œ œ œ - -

˙.

God is

bœ bœ bœ bœ

Œ

œ

nigh.

Œ œ b œ-

is

Œ N œ- œ-

˙

˙.

b˙.

˙

Œ

b˙.

Œ

œ

well.

well.

œ

Œ

All is

œ

˙

well.

All is

œ œœ

Œ

- Œ œ œ

well.

˙˙ ˙

well.

!

107

˙.

All is

Œ œ- œ-

nigh.

? Œ œ bœ

Œ œ œ - -

All is

b˙.

V Œ ˙

!

All is

Œ œ œ - -

nigh.

is

T

#œ. œ

Ó

Œ b œ- œ-

!

!

˙.

!

!

!

!

&

All

!

#œ #œ #œ

81

˙.

!

!

&

˙.

75

œ #œ

Œ

Œ

# # œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ˙œ œ # œ œ œ #œ œ # œ # œ œ œœ œ œ œ .œ œ . P ˙. . Ṗ

˙. ˙.


108

& ˙. 88

Ch. Choir S

A

T

B

S Solo

T Solo

&

!

!

nigh.

&

!

V

!

?

!

&

!

V

!

S

A

T

œ

Dims

B

the

? b˙

Dims

S Solo

#˙ #˙

Fa

œ

-

ding

œ

ding

œ

light.

Fa

-

ding

light.

Œ

˙

œ

Fa

-

ding

light.

b˙.

œ b b œœ

Œ

-

light.

95

Fa

ding

œ.

Œ

light.

-

œ b b œœ

ding

œ

Œ

b˙ b˙

Œ

Œ

light.

-

!

Fa

Fa

bœ bœ

Œ

Dims

the

˙

œ

Dims

bœ bœ Nœ

b b n œœœ

the

œœ œœœ œœ œ œ.

bœ bœ

!

!

b˙.

!

!

!

b˙.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

p p

sight.

œ

the

sight.

b˙.

œ

p

sight.

sight.

Œ

& b˙

P

P

bœ œ œ #œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ

the

V b˙

P

!

œ

Dims

P

!

!

the

& b˙

P

!

!

œ

Dims

P

!

!

œ œ

& b˙

!

!

!

˙. ˙.

93

!

!

œ œ #œ #œ œ. œ œ & œ ?

FINALE V.3 Day is done

90

light.

T Solo

V

light.

& bœ bœ ?

Œ

b b ˙˙

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ

œ . œ b b b œœœ

b˙ b˙

bœ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ

b b b œœœ

b˙ b˙

bœ œ œ bœ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ b b b ˙˙˙ ...

b ˙˙˙

Œ

&


FINALE V.3 Day is done

& Ó

98

Ch. Choir

S

F

œ

˙

œ-

And

a

‰ bœ

œ- .

star.

˙

the

b˙.

b˙.

& ˙.

˙.

b˙.

b˙.

œœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœ & œœ œ œ œœ œ œ & ˙˙ ..

˙˙˙ .. .

‰ Nœ

102

& œ. sky.

bœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

N œ-

‰ #œ

œ- .

ming

bright.

bœ bœ

œ bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙. b b ˙˙ ..

b b ˙˙ ..

˙

Glea

œ bœ

Gems

˙.

oeh

Ch. Choir

109

& ˙.

oeh

A

100

105

˙

œ

From

˙

Œ

!

a - far.

S

& ˙.

#˙.

˙.

N˙.

˙.

˙.

A

& ˙.

#˙.

˙.

N˙.

˙.

˙.

S Solo

&

!

!

!

!

!

!

T Solo

V

!

!

!

!

!

!

œœœœœœœœœœœ & œ & ˙˙ .. ˙.

œœ # ## ˙˙˙ ...

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?

˙. ˙.

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ 3

# ˙˙ .. ˙.

3

3

3

˙. ˙.

3

œ œ #œ # ˙˙ .. ˙.

œ #œ

œ


FINALE V.3 Day is done

110 110

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

V

!

S

& ˙.

˙.

A

& ˙.

˙.

T

V

!

?

B

S Solo

T Solo

& œ ? 116

S

A

T

B

S Solo

œ œ œ #œ

˙. ˙.

& ΠP

b œ-

P V Œ

P

œ-

œ-

Œ Œ

praise.

Œ b˙

praise.

œ

Draw-ing

Œ

œ-

Œ

œ-

œ-

œ-

P ˙.

œœ-

For our

For our

œ-

days.

our

days.

œ-

For our

Œ bœ

œ-

œ

nigh.

!

For our

!

For

. b b ˙˙˙ ..

œ-

Œ

Œ

˙.

!

For our

Thanks and

!

P

praise.

praise.

. V ˙

? œ

œ-

˙

Thanks and

& b˙.

& ˙˙ .. b˙.

œ-

œ-

!

Œ œ

œ œ # œ # œ œ œ œ œ . œ b ˙˙˙ ... p œ bœ œ œ Œ œ ˙. ˙ ˙. ˙

Thanks and

& Œ

?

!

praise.

T Solo

115

!

108

˙˙˙ .. ˙ ..

bœ œ

œ

Falls

the

˙.

P

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

and

œ-

Thanks and

b˙. b ˙˙ ..

˙˙˙ ...

120

œ-

P Thanks Œ œ-

night.

b ˙˙ .. ˙.

œ œ œ œ œ

!

!

Œ

!

!

Œ

!

!

Œ

!

!

!

!

!

!

!

!

days.

b˙ days.

˙

days.

days.

˙.

b ˙˙˙ ... b˙

P

!

. b b ˙˙˙ .. bœ

#œ œ œ œ

F

# ˙˙ ..

œ #œ 3

œ œ Nœ œ œ œœ œœ #œ œ œ œ œ œ 3

3

3

˙˙ ..

3

3


122

S

A

T

B

S Solo

T Solo

!

&

F

!

& V

!

?

!

&

!

V

!

FINALE V.3 Day is done

œ-

˙ Neath

the

sun.

œ-

F Neath

the

F

Neath

the

F

Neath

˙

!

B

S Solo

3

T Solo

&

!

&

!

&

!

V

?

& V

!

˙.

Œ

!

!

!

˙

Œ

!

!

!

!

!

!

!

!

3

3

3

3

˙˙ ..

129

T

!

!

? ˙˙ ..

A

!

sun.

#œ œ œ Nœ œ œ & #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

S

!

125

3

Ch. Choir

!

Œ

#˙.

the

!

˙

sun.

œ-

Œ

#˙.

sun.

œ-

˙

#˙.

111

130

˙

Œ

F

sun.

Neath

the

# ## ˙˙˙ .. .

!

˙.

F

Neath the

F

Neath the

Œ

- Œ #œ bœ F Neath the b˙ bœ

3

˙˙˙ .. .

!

!

3

3

Œ b œ b œ-

!

sun.

3

!

!

Œ

3

3

!

!

!

!

œ-

œ-

Œ b œ- b œ F Neath the Œ b œ- œF Neath the ˙ Œ stars.

F

sky.

3

3

˙

Neath

˙

? ˙˙ .. ˙.

3

3

˙˙ .. ˙.

3

3

3

Neath

ΠF

the

# œ- b œ-

Neath the

˙˙ .. ˙.

˙

the

sun.

Œ

Œ

b˙.

˙

b˙.

˙

Œ

!

Œ

!

sky.

sky.

˙ œ œ

Œ bœ

˙˙ .. ˙.

. b ˙˙ .

3

3

˙˙ ..

3

œ-

!

j ˙ œ b œJ

Neath the sun.

˙ Œ bœ bœ œ

3

b œ-

Neath the

j œ

Œ

Neath the sky.

3

Œ

Œ

sky.

3

Neath the

bœ ˙ J

˙˙ .. ˙.

œ bœ œ œ œ œ

3

œ J

bœ J

Neath the sun.

3

3

3

b b ˙˙ ... b˙

˙

stars.

3

3

3

b˙.

Neath the sky.

Œ

3

3

3

bœ œ œ bœ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ# œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ & 3 3

#œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœbœ œ œ œ œ # # ˙˙˙ ...

!

!

F

3

œ œ 3


FINALE V.3 Day is done

112 Ch. Choir S

& ˙

T

V

T Solo

sun.

Œ

˙

j V bœ

stars.

!

? ˙˙ .. ˙. Ch. Choir S

A

!

!

!

œ ˙ J

j œ

Neath the stars.

& ˙

T

B

S Solo

T Solo

V

!

?

God

Œ

Œ

œ ˙ J

œ

3

f

N œ-

3

œ-

? ˙˙ .. ˙.

3

3

˙˙ ˙

f

As

we

go.

f

œ-

As

we

œ-

go.

f

œ-

As

we

go.

˙ ˙

œ

j œ

b ˙˙ ..

3

‰ œ f This œ ‰ f This

j œ

œ œ œ

3

˙˙˙ ...

Œ

N œ-

Œ

Œ

This

we

œ-

œ-

Œ

Œ

Œ

bœ œ œ J

we

know.

˙

œ bœ œ J we

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ œ

3

3

œ œ

3

˙.

Œ

Œ

Neath the

˙

œ J

œ J

œ J

Neath the sky.

3

bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙˙ ˙

˙

œ J

Neath the sky.

œ œœ œ

˙

œ-

œ.

3

œ

œ

is

œ-

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ

3

œ œ

go.

!

œ b˙ J

˙.

we

!

j œ

sky.

˙.

As

œ-

Neath the sky.

œ œ œ œ

Neath the sky.

& œ

œ J

Neath the

140

˙.

Œ

sky.

˙

œ J

œ

˙˙ ..

Œ

˙

V b œJ

3

Œ

!

&

œ œ œ

f

Π!

j œ

Neath the stars.

3

&

!

!

!

sky.

!

!

j bœ

œ-

Neath the

!

3

&

œ-

Œ

!

œ bœ œ œ œ œ

139

sky.

Œ

stars.

Œ

!

˙

œ J

the

˙

œ-

˙

œ-

Neath

Neath the

Neath the stars.

& œ

œ-

!

?

&

stars.

Œ

˙

Œ

˙

the

& ˙ &

S Solo

b œ-

Neath

A

B

135

œ-

œ-

˙ know.

This

œ-

we

˙

This

œ-

we

œ-

know.

This

we

know.

know.

˙

Œ

‰ œ

Œ

This

œ

Œ Œ Œ Œ

bœ œ œ J we

œ œ œ J

Nœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

˙˙ . .

˙˙

know.

This

we

œ.

œ


Ch. Choir S

A

T

B

S Solo

T Solo

& ˙.

nigh.

& Œ & Œ V Œ ? Œ

& V &

œ. œ.

œ-

Ch. Choir

S

A

T

B

S Solo

&

˙

Œ

!

!

Œ

!

!

!

Œ

!

!

!

Œ

!

!

!

Œ

!

!

œ-

œ-

˙

God

œ-

is

nigh.

œ-

œ-

God

is

œ-

nigh.

God

is

œ œ J

nigh.

#˙ ˙

#˙ ˙

know.

God is

œ œ J

nigh.

know.

God is

nigh.

& Œ & Œ V Œ ? Œ

& b˙ V

!

nigh.

Œ

!

˙ # ˙˙˙

b œ-

œ-

As

b œ-

we

œ-

go.

b œ-

As

we

œ-

œ.

b œ-

As

we

œ-

As

we

go.

Œ

‰ œ

is

Œ

go.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ Nœ Œ

Œ

Œ

go.

This

As

we

As

b˙.

go.

œ bœ œ

Œ

!

!

œ J

we

œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ˙ œ. œ œ ˙˙˙ œ . œ ˙˙˙ œ . œ b b œœ œ. œ bœ bœ

b˙.

Œ

God

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

150

go.

T Solo

!

is

b˙.

b˙.

Œ

God

œ œ œ œœœ œœœ œœœ

113

˙

œ-

˙. ? ˙˙˙ ... 149

FINALE V.3 Day is done

145

144

œ J

œ bœ œ

b˙.

b œThis

b œ-

we

This

b œ-

we

This

b œ-

we

This

we

we know.

This we

b œ-

œœœ-

Œ Œ

Œ

nigh.

b˙.

˙

know.

b˙.

know.

b˙.

know.

b˙.

know.

b œ-

œ-

‰ bœ

This

we

Œ

know.

This

œ J

b œ-

œ-

God

is

Œ

˙

Œ

˙

Œ

˙

Œ

Œ

know.

˙

Œ

we know.

bœ bœ œ œ œ œ œ Nœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ b œ N œ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ & ? b b œœ

bœ bœ

œ.

œ b b œœ

bœ bœ

œ.

œ b b œœ

bœ bœ

bœ.

œ b b œœ

bœ bœ

b œ . œ b œœ

bœ bœ

œ. œ


FINALE V.3 Day is done

114 154

Ch. Choir S

A

T

B

S Solo

T Solo

& #˙

nigh.

& Œ

155

Œ

# >˙

!

God

& Œ V Œ

> #˙

God

God

‰ œ

V Œ

God

#œ bœ

159

Ch. Choir

S

A

T

B

S Solo

T Solo

&

160

nigh

is

ƒ

nigh

b >˙

is

ƒ

> ? b˙

is

V

& V

œ > >œ >œ

nigh

nigh

Œ

ƒ ‰ bœ ƒ

bœ bœ

#œ #œ

j #œ

œ #œ J

God

˙.

˙

œ œ J

ƒ ƒ

!

œ œ

ƒ

>˙ . nigh.

# œœœœ

Œ

˙

is

nigh.

is

nigh.

>˙ ˙

God

œ œ

is

Œ

˙

Œ

>˙ .

˙

>˙ .

˙

Œ

˙. >

nigh.

nigh.

˙

œ œ

nigh.

œ œ J

nigh

œ.

œ

is

nigh

is

is

œ J

˙ ˙

nigh.

nigh.

Œ

Œ Œ

b >˙

God

is

˙ > God b >˙

œ > is >œ

>˙ . ˙.

is

bœ bœ œ

‰ bœ

# œœœ

œ œ

is

Œ

Œ

# œœœ

>œ œ

nigh.

b >˙

˙.

#œ œ #œ œ œ

œ œ

is

God

nigh

œ

is

nigh.

God

!

˙ >

is

œ # œ # œ œ œ œ œ # œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ # œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ

&

œ

˙ >.

is

&

œ

Œ

œ # # œœœ

œ.

# >˙˙ ..

nigh.

nigh.

œ #œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ & œ #œ ? # œœœ

is

is

#œ J

nigh.

b >˙ . b˙.

#œ #œ

˙ ˙

˙. >

>˙ .

is

j œ #œ.

‰ #œ

& Œ

nigh.

is

Œ

God

>. ˙

# >˙

Œ

God

? Œ

> ˙

is

Œ

˙ > God >˙

# ˙>˙ ..

# >˙

Œ

œ œ

Ó

God

is

bœ œ J

God

is

b bb œœœœ b œ œ œ b œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ b b b œœœœ œ bœ bœ

œ œ œ œ >God

>œ œ

is

God

is

nigh

is

God

is

is

b >˙

nigh

God

is

nigh

is

is

nigh

œ œ œ

nigh.

God

‰ Œ

œ God

bœ œ J

is

œ œ œ

God is

>œ >œ

Œ

is

God is

‰ œ œ œ œ God

is

œ œ bœ œ œ b b œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ ˙˙˙˙ b œœœœ œœ b b œœœ œœœ b œœœœ œœœœ œ œ ˙ ? œ œ œ œ œ œ œ ƒ œ œ œ œ œ


>˙ . & ˙.

165

164

Ch. Choir S

A

T

B

& & V

?

T Solo

& V

>œ œ

>œ œ

nigh.

>˙ .

˙

>˙ .

God is

˙

God is

nigh.

# >˙ .

nigh.

>nigh. ˙.

œ.

nigh. S Solo

Œ

FINALE V.3 Day is done

j œ œ œ

nigh

#œ.

God is

nigh

God

œ

God

is

nigh.

>œ >œ J J

#˙.

>œ >œ œ œ J J

˙

God > is>

˙

God is

œ J

Œ

œ J

>œœ >œœ J J

is

nigh.

˙ ˙

Œ

œ J

Œ

# ˙˙ ..

Œ

˙˙

nigh.

˙. ˙.

˙˙

˙.

˙

nigh.

nigh.

God

‰ #œ

God

œ œ J

>œ œ J

œ>œ œ>œ J J

God is

>œ >œ J J

God is

> œ >œJ œJ J

God is

nigh.

is

>œ œ J

is

œ œ œ œ

is

115

God is

#œ.

œ œ œ œJ

Œ

>œ œ

>œœ >œœ J J

God

˙

nigh.

nigh.

>œ œ

God is

œ J

nigh.

œœœ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œœœœ œ # œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ # œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ? # œœœ # œœœ # œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > > > >

>˙ . & ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ . .

˙˙ ..

˙˙ ..

# >˙ .. V ˙

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

? >˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

168

Ch. Choir

S

A

# >˙˙ ..

nigh.

&

nigh.

>˙ . & ˙.

nigh.

T

nigh.

B

nigh.

S Solo

T Solo

&

nigh.

>œ V J

>œ J

God is

>˙ nigh.

>œ J

God

>œ J

is

# œœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ ? œ # œœœ œ œ œ > > &

170

>˙ >œ J

nigh.

>œ J

God is

>˙ nigh.

>œ J

God

>œ J

is

œ œ# œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ # œ œ œ œ œœ # œœœ œœ œ œ >

>˙ .

˙.

>œ >œ >˙ J J

˙.

nigh.

God is

nigh.

# œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙˙˙ ... œ ˙. ˙ ˙ >

œ œ >

œ œ >

˙. ˙ >.


Copyright © 2016 by Zodiac Editions|Ter Hauwestraat 17 GVA2 8490 Varsenare | info@zodiaceditions.eu | www.zodiaceditions.eu |! !! NEDERLANDS — Deze uitgave is beschermd door het nationale en internationale auteursrecht. Alle rechten worden voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Waarschuwing: Het plegen van een inbreuk met betrekking tot een werk, dat beschermd wordt door het auteursrecht, kan resulteren in een burgerlijke alsook een strafrechtelijke procedure. Zodiac Editions is, met uitzondering van haar aansluiting bij SABAM, geen lid van enige beheersvennootschap die belast is met de inning, het beheer en de verdeling van vergoedingen. Het betalen van een bijdrage aan een dergelijke beheersvennootschap, vrijwaart derhalve niet van de plicht tot het vragen om toestemming voor het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze uitgave.

FRANCAIS — Cette publication est protégée par le droit d’auteur national et international. Tous les droits sont réservés. Sous réserve des exceptions expressément prévues dans la loi, aucune donnée de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée ni publiée, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de façon électronique, mécanique, par photocopies, enregistrement ou de toute autre manière, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur. Avertissement : toute infraction à un droit grevant une œuvre qui est protégée par le droit d’auteur pourrait actionner une procédure civile et pénale. A l’exception de son affiliation à la SABAM Zodiac Editions n’est membre d’aucune société de gestion chargée de la perception, de la gestion et de la distribution des redevances. Le versement d’une cotisation à une telle société de gestion n’exonérera dès lors pas de l’obligation de solliciter l’autorisation pour la copie totale ou partielle de la présente publication.

ENGLISH — This publication is protected by national and international copyright. All rights reserved. Excepting those exemptions explicitly stipulated in law no parts of this issue may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means whatsoever, either electronically, mechanically, by photocopying, recording or any other way, without explicit authorisation in writing from the publisher in advance. Warning: committing an infringement in relation to a work protected by copyright may result in civil and criminal prosecution. With the exception of its membership to SABAM, Zodiac Editions is not the member of any management company entrusted with the collection, management and distribution of remunerations. Paying a contribution to such a management company consequently does not release the party from the duty to ask permission for the complete or partial copying of this publication. DEUTSCH — Dieses Werk ist durch nationales und internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne die schriftliche vorangehende Genehmigung des Verlages darf außer den ausdrücklich per Gesetz festgeschriebenen Ausnahmen kein Teil des Werkes in irgendeiner Form reproduziert, in automatisierten Datenbeständen gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Art. Warnung: Eine Verletzung der Urheberrechte eines Werkes kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Zodiac Editions ist, mit Ausnahme seiner Angehörigkeit bei SABAM, kein Mitglied einer Verwertungsgesellschaft, die mit dem Kassieren, der Verwaltung und der Verteilung von Tantiemen betraut ist. Das Bezahlen eines Beitrages an eine solche Verwertungsgesellschaft befreit daher nicht von der Pflicht, die Zustimmung zum – auch teilweisen – Kopieren dieses Werkes zu beantragen.

,

. ,

,

,

,

,

,

,

: Zodiac Editions

(

)

SABAM (

)

© MONARD -D’HULST | Law Office I www.monard-dhulst.be

,

,


A Symphony of Trees  

Pianoreduction

A Symphony of Trees  

Pianoreduction

Advertisement