Page 1


Piet SWERTS Profile piano solo

ZEP09

Zodiac Editions Social Seat Ter Hauwe 17 GVA2 B-8490 Varsenare www.pietswerts.be zodiaceditions@gmail.com


Profile — Birthrows R1

R

& œ bœ œ bœnœ

bœ œ œ

[14111960]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

& #œ œ #œ œ #œ œ & œbœœ#œœbœ

bœbœ

& bœnœ #œ œ #œ œ & œ œ œ #œ œ œ

& #œ œ œ œ #œ œ

œœ

bœ œ

& œ bœ œ#œ œ#œ

& œ bœ œ #œ &

œ

œ #œ

œ

œœ

œ #œ #œ

œ #œ #œ œ #œ œ

œœ

bœ bœ

& œ #œ #œ œ œ #œ

& #œ œ #œ œ #œ

œœ

œ œ œ #œ œ

œœ

bœ bœ

R2

bœ bœ bœ

œ œ œ œ bœ

[22091958]

bœ bœ œ #œ œ œ œ #œ œ bœ bœ œ œ #œ œ

œ œ bœ

#œ #œ œ

œ #œ #œ œ bœ œ œ œ #œ œ

œ œ bœ

#œ #œ œ

#œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ bœ

œœœ

œœœ

bœ œ bœ

bœ bœ œ #œ œ œ œ #œ œ bœ bœ œ œ #œ œ

œ #œ œ œ œ bœ

#œ #œ œ

œ #œ #œ œ œ

œœœ

R3

œ bœbœ

[15091985]

#œ œ œ œ bœ bœ b œn œ œ

œ bœ

#œ œ œœ œ #œ

nœ #œ

œ œ bœ #œ œnœ œ #œ œ œ bœ #œ œ œ

œ#œ #œ œ œ

œ

œ bœ #œ œ œœ

œœ

bœ bœ

#œ œ œ œ #œ #œ œ bœ bœ #œ œnœ œ #œ œ œ œ bœ

œœ

bœ bœ

œ

#œ œ

bœbœ

œœ œœ

bœ bœ

œ œ œ #œ œ #œ

œœ

R4

R5

œ bœ œ b œ n œ œ œ bœ nœ œ bœ œ œ œ bœ

œ #œ b œ nœ b œ n œ # œ # œ œ œ # œ œ bœbœ

[02101987]

[23011989]

œ

#œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ bœ

œ

bœ œ #œ œ #œ #œ œ

œ #œ b œ nœ b œ n œ bœœ

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ

#œ œ œ

œ #œ œ œ œ bœ nœ bœ bœ œ œ bœ nœ #œ bœ

#œ œ œ œ # œ #œ #œ œ #œ œ œ #œ#œ œ œ

œ œ bœ nœ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ bœ b œ b œ b œ n œ # œ# œ b œb œb œ n œb œ n œ œ œ œ #œ

œ

œ

œ œ œ œ œ #œ œ

bœ œ#œ œ #œ #œ œ

#œ œ œ

œ bœ bœ œ b œ n œ bœ œ

œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ

#œ œ œ


Profile(1998) &

piano solo

? ?

f

œ> > bœ.

Ï > n œ b >œ

e.» ca. 96

U

1

Piet SWERTS

lunga 3

&

œ . b œ œ œ .b œ œ œ . b œ œ œ . b œ œ J J J J π 2

œ œœ ∏

œ ° bœ. > > 4 & œJ . b œ œ œJ . b œ œ œJ . b œ œ œJ . œ b œ œJ . b œ œ œJ . b œ œ œJ . b œ œ œJ . œ b œ π j j j j j j & œj. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. p 4 3 2 4 3 1 5 5 3 œ . b œ œ b œ . œ œ œ . b œ œ b œJ . œ b œ b œJ . œ b œ b œ b œ b œ œ œ œ . . . œ œ œ J J & J J J J F p 1 4 j j 2 j 3 & œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . . œ œ œ œ œ #œ P3 F2 5 3 1 3 4 5 4 œ œ . . b œ b œ b œ b œ b œ 2 b œ . œ b œ n œ . b œ œ J . œ # œ J . œ # œ J . œ # œ J œ 1 J œ œJ . œ # œ 3 2 J & J f j j j j j j & œj. œ. œ. œ. œ. œ œ œ . . bœ. bœ . œ .. f 3J 1 √ ¤ 5 -j lunga œ .# œ . # œ . j j j j # œ œ . 3 3 œ 4 œ. œ .b œ . œ . œ # œ2 œ .œ # œ œ . œ # œ œ . œ # œ œ . œ # œ U œ. 1œ. J & J 1 3 J ƒ √ subito p . œ œ. rallentando 1 5 b œ b œ . . . . 3 œ œ œ œ . . œ bœ b œ & b œ . œ . b œJ 4 J J J 5 J3 1 *

© by Zodiac Editions

2006|all rights reserved

ZEP09


2

Profile — pianosolo

poco piu tranquillo e » ca.66 5œ 5 b œ5b 3œ œ . 22 1 4 1 2 b œ b œ3 n œ œ. 1 œ b œ n 2œ3 3 1 ? œ œ1œ œ # œ œ œ b œ œ1 b œ3 b œ2 œ # œ n œ œ [ ] [ œ] 7:8 F sonore ? œ œ #œ #œ. #œ nœœ œ #œ #œ. œ. œ œ œ bœ. bœ nœ con ° 5 23 4. poco accelerando 1 2 3 œ n œ b œ ? 2 2 œ œ b œ . ? œ1 b œ4 œ3 # œ 1 3 œ # œ J bœ nœ #œ #œ nœ 1 œ #œ & œ molto rall. ben f 4 2 3 4 œ # œ 7:8 œ œ 4 œ ? #œ . .? œ # œ œ œ r 5 3 1 œ # œ & #œ [n œ ]# œ 3 4 1 2 œ œ œ p 2 œ œ. n œ n œR ? r J b œ œ œ œ J 5 b œ b œ . n œ 4 108 soave x »ca. J -œ . 4 -œ . . . . b 5 . . . . . . . . . . n œ n œ œ œ œ œ œ. . . 2 ? ≈ # œœ œœ œœ œœ œœ n œ . 1 n # œœ ≈ # œœ œœ œœ œœ œœ n œ . n # œœ & b œœ 3 œœ œœ œœ œœ b b œœ ..2 b œœ .. 3 π p P r ?≈ 2 n œ 5 œ œ œ œ œ œ b œ- & œ- 3 2 œœ œ. œœ œ. n œœ œ. 2. œ. 2 # œ. œ. œ. œ. œ. b œ . b œ# œ. . œ. œ. œ. b œ . .3 . 2. 3 1 2 1#œ #œ 2 4 4 md 1 ° * ° * ° *J r J md r ? ® ® ≈ b b œœ n œ. ‰ . ≈ 2b b œœ n œ. .n œ una corda ° * n œ. tre corde n œJ R ° n œ mg π . 2 mg π ¯ * 5¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 5œ 4 3 4 b œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ b bb œœœ .. œ œ œ œ œ b œœ .. œ ? n œ b œ n œ b 3œ œ . & œ œ œ œ œ œ œ. 2 f F molto rall. md 1 1 r . n œ œ œ n œ ? œ nœ bœ œ j œœ œœ 2 œœ œœ 2 n œ œœ 2 œ. 3 œœ 2 & n œœ 2 J . 5 5 . . œ. 3 . œ. 3 . œ. . 1 3 2 nœ 1 1 mg 2 ? ≈ b b œœr . bœ bœ nœ bœ. j nn œœ 2 œ. 2 n œ 3 * 1 3 2 bœ 5 œ. ° J5 nœ . ° * ° ° *


Profile — pianosolo

x » ca. 138

3

> > accelerando 5j 3 2 b œ n œ b œ n œœ œ œ œ # œ œ gg # œœ # œ b œ ? g n g & ggg ggg # œ # œ 2œ 1 4 gg gg bœ œ #œ ggg ggg œ 4 g 1 bœ 2 g j gg ? œ ? ggg g b œ b œ bœ nœ gg b œœ œ œ bœ œ & ggg œœ g œ 2 2 3 œ 3 R 5 *° * ° *° ? r bœ œ 4

a tempo e sempre accelerando e crescendo, feroce e velocissimo

? ?

j nœ bœ 1 nœ bœ b œ bœ 3 2 J

?

π œ b œ b œ2 J 4 ?° ?

&

? œ bœ bœ R &

bœ b œ œ &R ?

2

r œ bœ nœ

&

r nœ nœ bœ

j œ bœ nœ

bœ bœ R3

r nœ nœ bœ bœ bœ bœ R

4

œ bœ bœ J

j nœ nœ bœ bœ bœ bœ J3 2 1 r nœ nœ bœ

œ bœ bœ R

j bœ nœ œ

r œ bœ nœ bœ b œ bœ R3

r œ bœ nœ bœ bœ bœ R

r œ bœ #œ œ œ #œ œ nœ nœ œ œ J J 1

4

[accelerando e »ca.152]

U

Î

u

please wait very long

*

*


4

brusco e » ca.152

5 & 16

Profile — pianosolo

4

bœ bœ ? 5 ≈ n œ ≈ œ b œ. ≈ n œ ≈ œ b œ. 16 bflœ fl bflœ fl F ? 5 nœ ≈ nœ ≈ 16 œ. n œfl . œ. n flœ . œ œ fl fl &

? # œœ œ ƒ > ? ≈

#œ # >œ

œœ >œ ≈

œ >œ

œœ >œ ≈

5 16

P ˘œ 5 16 n œ œ >œ

5 16

√˘ nœ # n œœ

5 1

3 8

3 # >œœ >œœ >œœ 8 ƒ 3 8 # >œ >œ >œ 3 5 3

˘ bœ œ

œ #œ œ #flœ fl œœ˘ œ 16 5

3 ˘ œ nn œœ

5 2

5 1

œ #œ œ # flœ fl

≈ nœ b b œœ f fl

nœ nœ fl

b4œ b œ 2 ≈ œ fl

nœ ‰ œ. n flœ . œ fl

b œ˘ œ

41

œ 1 41

≈ nœ b b œœ fl

b œ b œ. ≈ œ fl

nœ ‰ œ. n flœ . œ fl

41 b œ n œ # œ œ ° ˘

nœ nœ fl

7 16

7 œ # œ 16 # œ #œ 7 16

˘ bœ nœ 2 7 . ≈ ≈ ≈ b & 16 n œ œ. bœ bœ n œœ b œœ n œ 4 . fl fl bœ n œ. ? 16 7 # œ œ & #n œœ œœ ? 5 ≈ n œœ ≈ b b œœ‰ 2 16 4 b œ n œ . . ˘ n œ. ? 16 7 œ 5 œ ≈ ≈ 42 16 n œ n œ œfl œ. œ œ. nœ * œ œ fl poco meno mosso fl fl ma teso 6 e » ca. 144 5 ≈ nœ œ c bœ œ & 42 43 Ó œ nœ 5 4 bœ œ. poco a poco cresc. œ. œ n œ3 1 4 3 n œ 1 1 1 1 3 2 ? 42 # œœ œœ œœ œœ 43 œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ c œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ > >>> 21 p ƒ ? 42 ≈ 3 c 4 #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ4 œ 4 #œ œ œ œ * ° con ° >>>> °


Profile — pianosolo

√ 1 >œ 3 bœ œ œ #œ #œnœ œ œ j œ # œ 43 # œn œ 3 2 1 #œ œ 5 2 4 1

5

6

&

? ?

j nœ œ 2 1

œ.

3

3 nœ œ œ bœ œ 4 bœ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ

2 1 2 3 13

2 3

bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ nœ

1

œ bœ

4

& 38

>œ n ? 38 n œ ƒ ? 38

4

3

nœ n>œ ° * & 43ˆ81 Ó

œ bœ

4

4

>œ œ

bœ b>œ ß

œ. œ.

n œ.

2 1

3

œ œ œ nœ ˘ nœ pœ

> n œœJ # œ loco

˘ œ bœ

œ.

˘ #œ n œ 5 1

3 4 bœ

2 ˆ16 3 ˆ16 4 ‰ 16 nœ bœ 2 ˆ16 3 ˆ16 4 nœ 16 ° 2 3 4 16ˆ16ˆ16 œj œ 43

œ

œ

4

œ œ

˘ œ˘ n œ n ˘œ . b˘œœ n œ n œ. b œ œ. nœ œ œ * j œ. œ.

œ œ n œ b œ œ b œn œ b œ

1 43 2 1 2

2. >œ 3 > . # b œ # œ œ# œ n œ b œ # œn œ ? 43ˆ81 # œ # œ ‰ ‰ n œ œœ ≈ n b œœ n b œœ ‰ 43 œ 4 2 # œ œ # œ b œn œ #œ œ p ? 43ˆ81 34 1 3 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 j œ n œ2 # œ nn œœ ˙˙ 4 senza ped. œ n œ #>œ > >œ b>œ 2 4 ° * f 4 nœ bœ # œnœ 3 5 3 5 4 . 32 . 32 & 8 n œ. 8 œ. 16 œ œ nœ œ œ œ . # œ4n œ œ 3 ? 38 5 5 # œ n œ 16 4 #œœ œœ. œ #œ ? 32 8 n œ & 32 nœ p f p f #œ œ ° * ° * ? 38 5 3 5 4 8 # œ œ œ 32 16 # œ œ œ 32 # œ œ # œ. œ. œ. # œ. œ. œ. °* 4

poco accelerando

3 16 3 16 3 16


6

Profile — pianosolo

3 & 16 ?3 16

œ. bœ

œ. bœ

?3 16 œ flœ e »ca. 120 3 ? 88 Ó Œ # œj F m.g.non legato ? 88 r r r œn œ œ œ œ œ π œ œ œ ? 88

r œ œ.

œ

r œœ œ

b œœ

3 1

b œœ

> &≈

5 2

> ≈

b>œ

j œ œ œ bœ nœ œ #œ. 1 3 4 2

r œœ œ

r œœ œ

r œœ œ

r œ œ œ

r nœ nœ nœ

3

poco a poco cresc.

3 œ & 16 ƒ œ ? 16 3 ? 16 3

°

#œ #œ

nœ nn œœ R œ œ

#œ #œ œ nœ nœ * œ

5 16

œœ œ R 85ˆ161

85ˆ161 ‰

85ˆ161 ˙ ˙

3

œœ œ R

nœ nn œœ R . ≈ # œœ 1 ‰ 3R p

r œœ œ

#œ #œ

#œ #œ

8 8 8 8

œ-

8 8

nœ bœ nœ nœ * ° 3 42 5 2 nœ #œ 68 œ œ b œ n œ œ 48 J 68 r bœ bœ bœ

œœ œ R

2 4

r œ œ œ

?

5 #œ 16

5:4

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ R R R R R R œ n œ 3 # œ 4 œ 5 œ1 3 ? 48 œ nœ 3 ? 48 r nœ nœ nœ ? 48

?

5 16 # œ

68

5

r œœ œ

bœ bb œœ R

œœ œ R

28 œ . J

41

. . ≈ œœ œœ ≈ ≈ 41 π 1 j 4 œ. œ. 1 3

bœ fl

48

œœ œ R

r nœ n flœ

28 ‰

28 b œ œ œœ œ fl R

r œœ œ

≈ ≈

˘œ n ≈ b b œœ R ß

œ œ

u

48


poetico x »ca. 112 &

. # œ. . # œ . nœ. ‰ n n œœ n œ π

π

& œ b œœ # œœœ # œœœœ ˙˙˙˙˙ una corda °

‰.

& Π&

Profile — pianosolo

mg

w n œ œœ n œœœ b œœœœ wwww *° ?

r œœœœœ

r nœ Œ bœ p fl *

bœ œ b œœ # œœœ # œœœœ œœœœœ # # b œœœœœ *°

œ. . & œ. &œ

œ. . œ.

md non legato 4

bœ nœ œ. œ. œ #œ . .

œ. . bœ

˙˙˙˙˙˙

r œœœœœœ

nœ œ ‰ bœ œ p fl fl

≈ bœ nœ bœ ≈ F bœ n œ. . # œ. . n œ. . # œ. . n œ. . # œ. . . . b œ . œ . # œ. . b œ . œ . # œ. . b œ . œ. # œ & œ. œ. œ. π 2 3 4 œ ≈ œ œ b œ œ. œ œ nœ œ. bœ. œ. nœ. & 5 ° π # œ. . n œ.

√ . . # œ # œ. .. # œ nn œœ. n œ n œ n œ π

7

‰ œ. . œ.

. bœ bœ ‰ œ bœ # œ. . œ. . # œ. . œ. . n œ . œ . œ. . n œ . œ . œ. ≈

md

2

5

3

œ #œ œ œ œ œ. ≈ bœ œ œ œ œ. 2 3 4 *° nœ. nœ. œ. œ. bœ œ bœ œ b œ œ bœ œ . .œ ≈ . . ≈ . ≈ b œœ. œ. ≈ . . ≈ ≈ . . .

œ œ œ œ bœ

œ.

≈ œ œ œ #œ

œ. nœ.

* * ° 3 1 3 4 molto rall. b œ 3 2 œ 2 œ 4 # œ b œ 1 1 2 3 2 > #œ nœ nœ ‰ ‰ ‰ ‰ & n œ œ # œ n œ n œ # œ b œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œj 1 - - - - - - - - molto dim. n œ ?> œ œ œ œ œ & œ œœ œ œ # œœ œœ .. œœ j # œ œ. œ œœ ww .. œœ ° # œ . # œ w œ * 1 ° * ° u *° ß4 lunga


8

Profile — pianosolo

Ï # œ>

& ? ?

U

> >œ # œ >œ .

f

œ >. °

& œ. . ?œ

tempo primo ma un poco instabile

nœ. œ #œ œ. œ #œ œ. œ #œ 5 π 3 2

œ. œ #œ

œ. œ #œ œ.

œ œ œ 2

π

# >œ 4 3 - 3 1 5 3 2 œ #œ œ. œ #œ bœ. œ œ œ. œ #œ œ. œ #œ œ. œ #œ bœ. œ œ nœ.bœ œ π œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. 4

p

& n œ .bœ œ n œ .bœ œ # œ .n œ # œ ? œ #œ

5

œ

œ

œ œ

4

1 2

4

1

3

2 1

œ . b œ œ # œ . n œ # œ œ . # œ œ œ .# œ œ œ .# œ œ F P # 2œ œ œ # œ . œ. #œ œ œ #œ. F

P

4

3

3

4

3

nœ b œ b œ n œ œ œ œ . . . . bœ. nœ.bœ œ nœ.bœ œ nœ.bœ œ œ #œ œ #œ œ & œ #œ f f 4

. ? œ

5

œ.

3

2

4

œ.

3

2

3

œ.

2

1

5

3

œ. #œ. f

4

œœ ..

œœ ..

3

2

œ. #œ.

&


Profile — pianosolo 5

œ. nœ.

&

4

3 b œ . 1 n œ œ 1 nœ. #œ. œ. #œ.

œ. bœ.

ben

& œ.

# œœœ .

#œ.

3

#œ.

√ & &

P

2

f

œ. #œ.

#œ.

2

√ bœ . œ œ & P &

3

5

b œ .n œ œ b œ . œ œ

b œ .n œ œ

2

bœ . œ œ

b œ .n œ œ b œ . œ œ

‰. œ. #œ. π

bœ . œ œ

‰. √

nœ. #œ.

b œ . œ œ b œ .œ œ rall.

bœ . œ œ

#œ. # œœœ .

bœ . œ œ

œ . # # œœœ . œ . 4

9

‰. ‰.

π

# œœœ . # œ .

U

gg n b www ggg gg ggg Ø gg ggg ggg √ g # # wwww

u

lunga

U

morendo al niente

*


Copyright © 2006 by Zodiac Editions|Ter Hauwestr.17 GV.A2 B-8490 Varsenare|zodiaceditions@gmail.com |www.pietswerts.be |

NEDERLANDS — Deze uitgave is beschermd door het nationale en internationale auteursrecht. Alle rechten worden voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Waarschuwing: Het plegen van een inbreuk met betrekking tot een werk, dat beschermd wordt door het auteursrecht, kan resulteren in een burgerlijke alsook een strafrechtelijke procedure. Zodiac Editions is, met uitzondering van haar aansluiting bij SABAM, geen lid van enige beheersvennootschap die belast is met de inning, het beheer en de verdeling van vergoedingen. Het betalen van een bijdrage aan een dergelijke beheersvennootschap, vrijwaart derhalve niet van de plicht tot het vragen om toestemming voor het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze uitgave.

FRANCAIS — Cette publication est protégée par le droit d’auteur national et international. Tous les droits sont réservés. Sous réserve des exceptions expressément prévues dans la loi, aucune donnée de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée ni publiée, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de façon électronique, mécanique, par photocopies, enregistrement ou de toute autre manière, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur. Avertissement : toute infraction à un droit grevant une œuvre qui est protégée par le droit d’auteur pourrait actionner une procédure civile et pénale. A l’exception de son affiliation à la SABAM Zodiac Editions n’est membre d’aucune société de gestion chargée de la perception, de la gestion et de la distribution des redevances. Le versement d’une cotisation à une telle société de gestion n’exonérera dès lors pas de l’obligation de solliciter l’autorisation pour la copie totale ou partielle de la présente publication.

ENGLISH — This publication is protected by national and international copyright. All rights reserved. Excepting those exemptions explicitly stipulated in law no parts of this issue may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means whatsoever, either electronically, mechanically, by photocopying, recording or any other way, without explicit authorisation in writing from the publisher in advance. Warning: committing an infringement in relation to a work protected by copyright may result in civil and criminal prosecution. Except for its membership to SABAM, Zodiac Editions is not the member of any management company entrusted with the collection, management and distribution of remunerations. Paying a contribution to such a management company consequently does not release the party from the duty to ask permission for the complete or partial copying of this publication. DEUTSCH — Dieses Werk ist durch nationales und internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne die schriftliche vorangehende Genehmigung des Verlages darf außer den ausdrücklich per Gesetz festgeschriebenen Ausnahmen kein Teil des Werkes in irgendeiner Form reproduziert, in automatisierten Datenbeständen gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Art. Warnung: Eine Verletzung der Urheberrechte eines Werkes kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Zodiac Editions ist, mit Ausnahme seiner Angehörigkeit bei SABAM, kein Mitglied einer Verwertungsgesellschaft, die mit dem Kassieren, der Verwaltung und der Verteilung von Tantiemen betraut ist. Das Bezahlen eines Beitrages an eine solche Verwertungsgesellschaft befreit daher nicht von der Pflicht, die Zustimmung zum – auch teilweisen – Kopieren dieses Werkes zu beantragen.

,

. ,

,

,

,

,

,

,

: Zodiac Editions

(

)

SABAM (

)

© MONARD -D’HULST | Law Office I www.monard-dhulst.be

,

,

ZEP09 Profile  

Piano Solo (fantasy on five birthday row)

ZEP09 Profile  

Piano Solo (fantasy on five birthday row)

Advertisement