ZEPSTR12 FANDANGO/SOLER

Page 1

Piet J. SWERTS PIANO SOLO AND STRING SERIES

ZEPSTR12 FANDANGO in d – SOLER ZODIACEDITIONSPIET JOZEF SWERTS ______________________________________________________________

Fandango Soler/arr. P. J. Swerts

for piano and strings

PIANO AND STRINGS SERIES

ZEPSTR12

Zo!ac E!tions


Copyright © 2020 by Zodiac Editions | Ter Hauwestr.17 GV.A2 B-8490 Varsenare | zodiaceditions@gmail.com | www.pietswerts.be |

NEDERLANDS — Deze uitgave is beschermd door het nationale en internationale auteursrecht. Alle rechten worden voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Waarschuwing: Het plegen van een inbreuk met betrekking tot een werk, dat beschermd wordt door het auteursrecht, kan resulteren in een burgerlijke alsook een strafrechtelijke procedure. FRANCAIS — Cette publication est protégée par le droit d’auteur national et international. Tous les droits sont réservés. Sous réserve des exceptions expressément prévues dans la loi, aucune donnée de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée ni publiée, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de façon électronique, mécanique, par photocopies, enregistrement ou de toute autre manière, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur. Avertissement: toute infraction à un droit grevant une œuvre qui est protégée par le droit d’auteur pourrait actionner une procédure civile et pénale. ENGLISH — This publication is protected by national and international copyright. All rights reserved. Excepting those exemptions explicitly stipulated in law no parts of this issue may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means whatsoever, either electronically, mechanically, by photocopying, recording or any other way, without explicit authorisation in writing from the publisher in advance. Warning: committing an infringement in relation to a work protected by copyright may result in civil and criminal prosecution. DEUTSCH — Dieses Werk ist durch nationales und internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne die schriftliche vorangehende Genehmigung des Verlages darf außer den ausdrücklich per Gesetz festgeschriebenen Ausnahmen kein Teil des Werkes in irgendeiner Form reproduziert, in automatisierten Datenbeständen gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Art. Warnung: Eine Verletzung der Urheberrechte eines Werkes kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

© MONARD -D’HULST | Law Office | www.monard-dhulst.be|


Fandango

3 &4

Piano Solo

? 43 & 43

Violin 1°

q

œ. œ œ œ #œ œ œ œ œ. œ ˙ œœ œœ œœ œœ œ œ #œ œ œ œ œ 3 # œ # œ b œ b œ œ œ œœ˙ f 3 œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ = ca.120

Viola

B 43

Violoncello

?3 4

Double Bass

?3 4

&

b œœ .. œœ ˙˙

‰ #œ

3 &4

Violin 2°

7

œœ

F

‰ œ F

‰ œœ

& ‰ œ

j œ œ

B ‰ œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

? œ

pizz.

j œ œ

pizz.

‰ œ bœ œ J

‰ œœ

‰ œ

j œœ

‰ œ

‰ # œœ

œœ J

‰ # œœ

œ œ œ œ J #œ J F pizz. œ œ œ œ J #œ J F pizz.

œœ .. œœ ˙˙

& ‰ œ b œJ œ

œ œ J

‰ œ œj œ F pizz.

œ œ bœ œ

œ œ œ ? œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ

? œ

A.SOLER arr. P.J. SWERTS

j œ œ œ œ

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œœ œœ œœ ˙˙

œœ œœ J

j ‰ œœ b œ œ œ œ

j œœ œœ

œ b œ œj œ J

j œœ œœ j œœ œœ

‰ œœ

œœ œœ J

‰ #œ ‰ œ

j œœ

‰ œœ b œœj œœ

‰ œ

jœ œ

j ‰ œœ b œ œ œœ

œ # œ œJ œ J œ # œ œJ œ J

œ b œ œj œ J œ b œ œj œ J

# œœ

≈œœ

œœ J

œ # œ œJ J œ # œ œJ J

œœ œ œ œ

œ

œœ œ œ œ œ bœ œ œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ

œœ œœ J

œ bœ J

œ.

œ b œ œj œ J

œœ œœ J

5

‰ œœ b œœj œœ œ J

œ

œ J

œ

© ZODIACEDITIONS 2020 | international copyright secured

10

‰ œœ ‰ # œœ ‰ # œœ

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

>œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J f arco

œ œ œ œ œ œ œ œj œ > > f arco œ œœ œ ‰ œ œJ œ ‰ œ

œ bœ J

j œ œ.

#œ.

œ

œ bœ J

j œ œ.

#œ.

˙

j œ œ œ

j œ œ ˙

>œ

>œ J

œ >

j œ >

j œ œ

j œ

œœ œœ J

œ


Fandango

2 13

& ?

bœ œ œ

bœ œ œ

œ bœ

≈œœ

15

> >œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J J

œ b >œ J

# >œ

& œ œœœ œ œ œ >

j œ bœ >

j œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ #œ > > > > œ œœ œ œœ œœ ‰ œ œJ œ ‰ œ J

œ B ‰œ ? ? 19

& ?

‰ b œœ

œ ˙

œ

œ. œ œ œ

B‰ œ

pizz.

pizz.

œ bœ J

œ #œ œ œ

œ œ #œ œ

&‰ œ f

?

œœ œœ J

j œ œ œj b œ

& ‰ #œ f

?

œ

≈ œ œ

œœ œ œ œ

œ

œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ >œ œ œ œ œ œ œ

&

œœ œ œ œ

3

œ

œ œ J

œ

œ

˙

‰ œ

bœ œ J

œ œœœœœ J

‰ œœ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

j œ œ

‰ œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ J

œ

œ J

œ

# >œ

>œ J

# >œ

j j œ œ œœœ œ œ œ œ œ > > >

#œ >

j œ >

œ œ J

˙ œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ bœ œ #œ œ œ œ 20

œ œ J

>œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J J

œœ œœ J

œ œ œj œ J

œ œ J

# >œ

3

œ

œœ œœ J j œ œ œ œ

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J ZEPSTR12

œœ œœ J

‰ œœ

j œ œ

œ œ œj œ J

˙

˙

œ œ J

œ

œ

œœ œœ J

œ œ J

œœœ œ œ œ œ 3

3

‰ œJ œ

‰ œœ

Œ

œ #œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

‰ œœ œ J

œ

œ J

œ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ J

j œ

Œ

œ

œ bœ J

j œ

Œ

œ

œ

œ J

œ #œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ

‰ œœ

j œœ œœ

œ bœ J

œ

œ ‰œ

œ

œ œ


Fandango

& #œ ˙

Œ

œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ÿœi œ œ # œœ .. œ œ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ # œ œ œ

? Œ œ

Œ œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

24

œ

25

>˙ #˙ ˙

& Œ ˙˙ > & Œ ˙˙ > > B Œ ˙˙ ? Œ >˙˙ ? Œ &

>œ > œ

Ÿœi œ œœ

˙˙ #˙ >

Œ

˙˙ >

œ &‰ œ & ‰ œœ B ‰ œœ ?œ ?œ

œ

‰ bœ œ

Œ

œ

Œ

‰ bœ

Œ

˙˙ >

œ

œ

‰ #œ

‰ œ

œ œ J

‰ œœ

bœ œ J

j œ œ

‰ œ

j œ œ

œ

‰ œ

jœ œ

‰ œ

‰ #œ œ

œ œ J

‰ # œœ

œ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

j œ

œ œ J œ œ J

œ œ

œ œ #œ œ œ

‰ œ

j œ

œ

˙ #˙ >

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ J œ J

œ œ #œ œ 3 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œœœœ

? œ œ œ bœ œ œ 30

Œ

œ

3

œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ

œ

‰ œœ

œœ œœ J

‰ #œ ‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

j b œœ œœ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

j bœ œ œ œ

œ œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œ

œ

œ œ J œ œ J

bœ œ J

œ #œ œ œ œ œ

œ bœ œ

œœ œœ J

‰ œœ

œœ œœ J

j œœ œœ

‰ œœ

j œ œ œ œ

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

ZEPSTR12

‰ œœ

œ œ J œ œ J

œ

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ


4

Fandango

& # œj # œœ ?

œ

35

& ‰

œœ œœ J

œ

œ #œ

Ÿi œ # œ >œ

Ÿi & ‰ œ #œ œ > œ B ‰ œ ? ?

œ #œ J

œ

œ #œ J

& #œ ?

œ

i b œ Ÿœ

œ œ J œ œ J

Ÿ œ œ œ œ œ œ #œ

œ œ J

& ‰ œ

j œ œ

B ‰ œ

j œ œ

pizz.

pizz.

?

œ ‰œ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ

pizz.

‰ œ

3

œœœœ > œ œœ J

œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ

pizz.

‰ œ

œ

œ œ J j œ œ jœ œ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ œ œ. œ

œ

‰ œ bœ œ J j œœ

‰œ ‰œ œ œ J œ œ J

œœ J

œ

‰ œœ

œ œ. œ

j œœ œœ œ

j b œœ œœ

‰ œœ

œ œ œ. œ

œ

œ

>œ œ œ œ œœ œ œ œ #œ. œ œ œ œ 40

3

arco

œ # œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ 3

œ

œ œ J

arco

œ bœ J

j œ œ

œ bœ J

j œ œ

œ J œ.

œ

œ J œ.

œ

œ

œ œ J

œ J

œ.

œ J

œ.

œ œ #œ œ #œ œ nœ #œ œ nœ œ œ œ œ #œ œ bœ #œ œ œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ

‰ œœ

‰œ

j œœ

‰œ

‰ # œœ

œœ J

‰ # œœ

œ œ J

‰ #œ

3

‰ œ bœ œ J

œ œ J

œ œ. œ

œ

>œ œ œ œ

œ œ œ œœ œ œ #œ œ bœ œ

& ‰ #œ

?

œ bœ

Ÿi œ # œ >œ nœ ‰ J œ

j œœ œ

œ

41

œ œœ

Ÿi j ‰ nœ œ œ #œ œ >

arco

arco

œ

œ œ œ œœ .. œ œ œ œ œ # œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ

‰ œœ

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

œ b œ œj œ J

œ #œ J

œ b œ œj œ J

œ #œ J

‰ œœ œœ œœ J j ‰ œœ b œ œ œœ j ‰ œœ b œœ œœ

œ

œ #œ œ

‰#œ

œ œ J

œ

œ œ œ œ bœ œ

45

‰œ

bœ œ J

‰ œ

j œ œ

‰œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

‰œ

œ œ J

œ œ œ j J J bœ œ œ œ œ œ j J J bœ œ œ ZEPSTR12

œ

œ #œ J œ #œ J

œ J

œ

œ J

œ

œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ


Fandango

œ & #œ

‰ œœ

?

Œ

47

œ

œœ J

œœ

œ ‰ œ

‰ œ œ

&œ

œ

œœ # œœ J

‰ œ œ

œœ œœ J

œœ œœ J

‰ œ œ

5

‰ œ œ

œœ œœ J

‰ œ œ

œœ # œœ J

‰ œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

œœ œ œ

> > > >œ # >œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ ‰ œ bœ nœ &

>œ >œ # >œ n >œ >œ > > > > >œ >œ # >œ œ œ œ œ

>œ

# >œ

>œ

>œ

& ‰

œ œ #œ nœ œ #œ > > > > >œ >œ >œ >œ >œ >œ > > # œœ œœ œœ b œœ œ œ œ œ ‰ J ‰ J

œ > # >œ # œœ ‰

œ >

œ >

œ

œ

œ bœ nœ > > > # œœ œœ B ‰ J ? ?

œ

œ # œ >œ >œ >œ >œ >œ # >œ > > œœ b œœ œ œ œ œ ‰ J

œ œ #œ œ œ

˙

œ

œ

œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ

52

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ ˙

œ

œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

& œ œ œ > > > b œœ B ‰

œ œ > # >œ >œ > >œ >œ # œœ œœ œœ ‰ J

? ˙

œ

œ

œ

œ

œ ˙

>œ > > # >œ >œ œ œ

œ

œ #œ

œ œ

œ

œ

œ

# >œ

>œ > >œ >œ > >œ œ œ

55

œ > >œ >œ b œœ ‰

#œ >

œ

œ

œ

˙

ZEPSTR12

œ

œ > >œ >œ œ œ œ œ J

œ bœ

œ œ

œ œ

œ #œ

œ œ

œœ œ œ

œ œ

>œ

>œ

œ > œœ

œ >

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ #œ #œ

œ

œ

œœ J

˙

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>œ

œ ? œ œ œ bœ œ

œ ˙

œ

>œ > >œ >œ > >œ œ & œ œ > >œ >œ œ œ œ œ J

50

œœ

œ ˙

œ œ

œ œ

>œ

>œ

>œ

>œ # œœ

œ >

œ >

œ

œ œ

œœ J

œ #œ

œ œ œ œ >œ

>œ

>œ œœ

œ >

œ œ

œ œ


Fandango

6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ &

56

& œœ &

>œ

œ & > B ‰ ? œ

œ œ

œ œ

>œ

>œ

>œ

>œ b >œ

#œ J #œ

>œ b œœ

œ >

œ >

œ bœ > >

#œ œ J

œ

œ bœ

œ

œ œ J

? ˙

œ œ

œ œ

œœ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ

œ œ

?

œ œ œ œ

œ

œ œ J j œ œ jœ œ

‰ œ

œ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ

61

?

œ

œ œ œ #œ œ

& ‰ #œ

‰ œœ

‰œ

j œ œ

‰œ

‰ #œ œ

œ œ J

‰ # œœ

œ œ J œ œ J

œ bœ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œ

œ

bœ œ J

‰ œ

j œ œ

‰ bœ

B‰

œ

j œ œ

œ

œ œ J

j œ œ

‰ œ

œ œ J

?

œ œ

œ #œ J

œ J

œ œ

j œ œ j œ œ

‰ œœ

j œœ œœ œ #œ J

j œ œ

œ J

j œ œ œ œ

j œ œ

œ

œ #œ J

‰ œœ

œœ œœ J

œ bœ J

&‰

?

60

‰ œœ œ J

œ

œ J

œ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ

œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ œ

œ œ J

‰ œ bœ œ J

œ œ œ œ bœ œ

œ bœ J œ bœ J

œ bœ J œ bœ J

ZEPSTR12

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ

bœ œ œ œ œ bœ

65

œ bœ J

œ

bœ œ J

‰ œ

j œ œ

‰ bœ

œ ‰ œ

œ œ J

j œ œ

œ

œ œ J

j œ œ j œ œ

j œ œ j œ œ

œ J

œ J

œ bœ J œ bœ J

j œ j œ


7

Fandango 66

&œ ?œ &œ

œ œ

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ ‰ bœ

&œ ‰œ

œ #œ œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œœ j œ # œœ

œ

œœ œœ J j œ œ œ œ

B œ œ

œ

œ

œ

# œœ

j œœ œœ

?œ œ

œ

œ

œ

œ

œ #œ J

?œ ‰œ 72

& ‰ ?

œ

‰ œ

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ

& # œœ

œœ œœ J j œ œ œ œ

B # œœ

j œœ œœ

?

œ #œ J

? jœ. œ

j bœ

œ

œ œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ #œ œ

œ & œ

œ

œ J

j ‰ œœ b œœ œœ ‰

œ œ œ j J J bœ œ œ

œ œ œ. œ J

œ

œ

jœ. œ

‰ œ

bœ œ J

œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

‰ œœ b œœj œœ

œ

jœ œ

‰ œ

œ œ J

j œ œ

œ #œ J

œ œ J

œ œ J œ bœ J

j œ

œ œ œ. œ J

75

œ œ ‰ œ bœ œ ‰ J J j j œ œ ‰ œ œ œ ‰

œ bœ J

ZEPSTR12

œ

œ

j œ. œ

œ œ œ. œ J

œ

œ

3

œ #œ

œ

œ

œœ

œ bœ

œ

#œ nœ

œœ

œ

#œ nœ

œ bœ

œ

#œ nœ

œœ

œ

#œ nœ

œ bœ

œ # œ œJ œ œ b œ j œ J œ J œ

œ

œ bœ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ

j œ ‰ œ œ œ ‰ # œœ œ J

œ œ œ. œ J

œ œ J

œ

œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

‰ #œ

j ‰ œœ b œ œ œ œ

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ

œ

œ 70

œœ œœ J

‰ œœ œœ œœ ‰ # œ J j ‰ œœ b œ œ ‰ œ œ

j œ. œ

‰ œœ

œ #œ œ #œ ‰ œ bœ nœ œ #œ œ œ œ

‰ œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

jœ. œ

œ œ œ œ J œ #œ J

œ

œ œ

œ J

œ

œ

œ œ. J

bœ œ œ œ J œ bœ J

œ

œ

œ

j œ œ


8

Fandango

78

3 ‰ & ‰ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ #œ œ bœ œ œ œ bœ nœ œ #œ œ œ

?

3

œ

œ

œ #œ

œ

œœ

œ

œ

œ bœ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

3

œ

œ

œ #œ

œ

œ #œ œ #œ œ œ bœ nœ œ #œ œ œ j # œ œ œ ‰ œœ b œj œ ‰ # œœ œ œ œ œ œ

bœ nœ

œ #œ

œœ œœ J

œ

bœ nœ

œ #œ

j œ œ

œ #œ J

œ J

œ

œ

‰ œ œ œ bœ nœ œ œ œ #œ œ œ œ

80

& œ

#œ nœ

œ & #œ

œœ œœ J

B ?

œœ

œ

œ œ

#œ nœ b œœ œœ J

œ

#œ nœ

œœ

œ

#œ nœ

œ

œ #œ J

œ J

œ

œ bœ J

? j œ. œ

œ

œ œ. J

œ

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ ≈ œ &œ œ

œ

83

?œ œ

3

œ bœ

œ

œ

&

œ bœ ‰

œ œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ #œ œ

œ bœ

œ

j œ

œ

j œ. œ

œ

œ œ œ œ

#œ nœ œ œ œ

œ &œ

œ #œ

œ #œ

œ #œ nœ œ œ œ

œ &œ

b œœ œœ J

œ #œ nœ œ œ œ

B œ œ ?œ ? œ œ. J

œ #œ œ bœ J

œ #œ

œ

j œ œ

#œ œ œ

œ

j œ. œ

œ œ œ œ J

œ #œ œ œ œ

œ #œ J

œ

œ œ œ J J bœ

œ œ œ. œ J

œ œ

œ

œ œ

œ œ

j œ. œ

≈œ

#œ nœ œ bœ œ #œ 85

#œ nœ œ bœ œ #œ #œ nœ œ bœ œ #œ œ bœ œ œ œ œ ‰ J

œ ZEPSTR12

œ œ J

œ œ œ bœ œ.

œ

œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ

# œœ

œœ œœ J

œ #œ nœ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ

œ œ #œ œ œ

j œ. œ

œ

œ


9

Fandango 87

œ #œ œ #œ œ œ ‰ œ b œ n œ œ # œ œ œœ œ # œ œ # œ œ bœ nœ œ #œ œ

œ œ œ œ

&

? & #œ nœ œ œ bœ œ #œ

œ & œ

b œœ œœ J

œ œ œ # œ œ œ œ œ b œ œ œ&

& #œ nœ œ bœ œ #œ

œ

j œ œ

œ

jœ œ

œ

œ #œ J

œ ? œ œ œ bœ œ ? œ œ. J 92

& ‰ &

œ

œ œ

& #œ

bœ œ J

œ

nœ nœ

œ

œ

œ œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

B œ

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ.

œ

? j œ. œ

œ œ

œ #œ

œ #œ

jœ. œ

œ

œ

œ #œ œ #œ

œ

?

œ œ

œœ

œ

œ œ œ bœ

œ

œ

œ

#œ œ

œ J

# œœ

j œœ œœ

œ

œ

œ #œ J

œ ZEPSTR12

œ

œœ

j bœ œ œ œ

j b œœ œœ

œ œ. J

‰ œ

œ

œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

j œ œ

œ

œœ J

œ bœ

3 œ œœœœœ ‰ œ œ œ bœ nœ œ #œ œ œ œ

œœ

œ bœ

œ œ #œ nœ œ œ

œ

œ œ #œ nœ œ bœ

œ

bœ J

j œ

œ

j œœ œœ

œ œ œ j œœ J b œ œ J

œ œ œ. œ J

œœ

j œ œ œ œ

‰ œ œJ œ ‰ # œœ

#œ #œ

œœ J

‰ œ œj œ ‰ # œ œ

& œ

?

#œ nœ #œ nœ

œœ

‰ œ bœ œ ‰ J

œ œ J

jœ. œ

œ

œ 90

B #œ nœ œ bœ œ #œ

œ #œ nœ #œ nœ

j œ. œ

œœ œœ J j œ œ œ œ

95

‰ œœ

œœ œœ J

‰ œœ

j b œœ œœ

œ œ J

œ bœ J

j œ

‰ œœ

œ œ œ. œ J

j bœ œ œ œ

œ

œ


10

& #œ œ

96

>œ

? # œ >œ œ

œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ

œ œ œ # œ >œ œ

Fandango

>œ œ œ œ œœ

œ œ œ # œ >œ œ

œ >œ œ œ œ J 3

>œ œ œ œ œœ

œ >œ œ œ œ J 3

œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

œ œ œ #œ œ #œ & ‰ œ bœ nœ œ #œ

œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

B ‰ œ bœ nœ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ

œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

? ‰ œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ #œ œ œ

‰ œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

œ œ #œ œ #œ & ‰ œ bœ nœ œ #œ œ

? ‰ œ #œ œ #œ œ bœ nœ œ #œ œ œ

‰ œ #œ nœ œ œ ‰ œ #œ nœ œ bœ

& ?

& B

arco

œ œœœœ J 3

œ œœœœ J 3

œ œœœœ J 3

‰ œ b œ n œ œ. # œ. . . . arco

‰ œ b œ n œ œ. # œ. . . . arco

b œœ œ œ œœ ‰ # œœ ‰ J ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ œœ J J

101

&

Ÿi >œ # >œ >œ i arco Ÿ > œ # >œ >œ arco Ÿi >œ #œ œ >>

100

Ÿi >œ >œ >œ

Ÿi >œ >œ >œ Ÿi >œ >œ >œ

> œ œœœœ J 3

> œ œœœœ J 3

> œ œœœœ J 3

? œ. œ. œ. # œ. œ. # œ. ? œ. œ. œ. # œ. œ. # œ.

Ÿi >œ # >œ >œ Ÿi >œ # >œ >œ Ÿi >œ #œ œ >>

Œ

Ÿi > >œ œ œ œ œ >œ J Ÿi > >œ œ œ œ œ >œ J Ÿi > > >œ œ œ œ œœ J

. . . . ‰ œ # œ n œ œ œ. . . . . ‰ œ # œ n œ œ œ.

‰ ‰

‰ œ œ bœ œ œ> œ œ œ J 3

œ >œ œ œ œ J 3

œ >œ œ œ œ J 3

œ. # œ. n œ. œ b œ . . œ. # œ. n œ. œ b œ . .

ZEPSTR12

œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ 105

#œ pizz.

œ œ J

‰ œ

bœ œ J

œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

œ

j œ œ

‰ œ

œ #œ J

œ œ J

œ œ J œ bœ J

j œ

pizz.

pizz.

œ fl

j œ. œ

pizz.

pizz.

œ œ œ. œ J

œ

œ


11

Fandango

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ # œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ & ‰ œ ‰ 3 œ œ œ #œ œ 3

106

?

œ œ #œ œ

œ

œ

œ œ œ bœ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ

j œ ‰

& ‰ œ œ bœ ‰ œ œ œ 3

3

110

œ & œ

œœ œœ J j œ œ œ œ

& # œœ

œ œ

œ œ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ œ J

œœ

j œ œ

#œ œ

bœ œ J

B # œœ

j œœ œœ

œœ

j b œœ œœ

œ

jœ œ

œ

# œœ

?

œ #œ J

œ J

œ

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

œ J

œ œ J

œ

œ bœ J

j œ

œ

œ

œ

œ

? j œ. œ 111

&‰

œ

œœ œ 3

œ

œ œ. J

œ

j œ. œ

œ

B œœ ?œ œ ?œ œ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

?œ œ 3

œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ J

œ

œ #œ

œ

œ

œ œ

ZEPSTR12

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ 3 œ #œ œ #œ #œ 3

j œœ œœ

3

3

& œœ

œ

j œ œ œ œ

3 3 œ ‰ œ œ ‰ œ # œ œ ‰ # œ œ œ ‰ œ œ b œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ3 œ ‰ 3 œ œ #œ œ 3 3 3

3 3 & ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ # 3œ œ ‰ # œ œ œ ‰ 3 ‰ œ œ œbœ

œ &œ

œ

œ œ. J

œ

œœ œœ J

œ œ

#œ œœœ œœœ œœœ œ

3

œœ

j œ œ

#œ œ

œ œ J

# œœ

œ

œ

bœ œ J

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œœ œœ J

j œ œ œ œ

j œœ œœ

Ó

œ œ œ

œ

œ


Fandango

12

& œœœ œœœœœœœ œ ? œ

œ

#œ #œ

#œ œœœ œœœ œœœ

œ œ

œ

œ œœœ œœœ œœœ œ

115

œ & œ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ

œ & œ

œ

œ œ J

#œ ? #œ

œœœ

œ #œ

œ œ œ œ J

pizz.

œ B #œ

œœ

œœœ ?

&

j œ œ œ œ œ œ J

>œ

arco

>œ

pizz.

œ̆ œ̆ Ó

œ œ Œ

‰ ‰

Œ œœ

>œ

œ > >œ

œ

>œ

>œ

>œ

?

œ̆ œ̆ Œ

œ̆ œ̆

œ̆ œ̆ Ó

œ

?

Ÿœi # œ œ >œ Ÿi > œ #œ œ œ

>œ œœ

œœ œœ J

œ

œ œ J

Ó

pizz.

œ pizz.

œ œ J

‰ œ

œ

œ

œ œ œ #œ œ

‰ œœ

bœ œ J

j œ œ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

pizz. ZEPSTR12

œ œ J œ œ J

Œ

œ

‰ œ

pizz.

nœ bœ œ #œ #œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ

‰ #œ

arco

œ̆ œ̆

&

œ

pizz.

>œ

œœ œœ J

œ œ

œ œœœ œœ œ œœœ

>œ

Ó

œ j #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ œ œ ‰ &

?

r œ # œ >œ > > œ œ œ ‰ #œ œ œ ‰ J

œ

œ̆ œ̆ Œ

œœœ

‰.

arco

œœ œœ J

&

>> ‰. #œ œ R

arco

#œ œ œ œ

˘ ? ˘ b œ œ̆ œ̆ œ arco

˘ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ

œ

˘ ? ˘ b œ œ̆ œ̆ œ arco

Œ

arco

& œ

˘ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ

120

&

Œ

j œ œ

œ

? œ œ œ &

j b œœ œœ

B œœ ?

>œ

>œ

#œ #œ

#œ œœœ œœœ

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

œ J œ J


&Œ

œ

œ bœ œ #œ #œ

? œ œ œ bœ œ 125

œ &‰œ

œ

œ

œ

Œ

‰#œ ‰ œ

j œ œ

B ‰ œœ b œœj œœ

‰ œ

jœ œ

?œ œ J bœ ?œ œ J bœ & œ œ

? œ œ œ bœ œ œ

œ

œ #œ J

j œ

œ

œ #œ J

œ

& ‰œ

j œ œ

B ‰œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

? œ œ bœ J

‰œ

j œ œ

‰œ

‰ #œ œ

œ œ J

‰ # œœ

j œ œ œ œ

œ

œ #œ J

j œ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ J œ J

œ

‰œ

œ

œœ œ #œ œ

‰ #œ ‰ œ

j œ œ

j ‰ œœ b œœ œœ

‰ œ

j œ œ

œ œ bœ J œ œ bœ J

œ

œ #œ J

j œ

œ

œ #œ J

ZEPSTR12

œ J œ J

‰ œ

j œ œ

‰ œ

jœ œ

œ

œ #œ J

j œ

œ

œ #œ J

œ œ

œ œ J

j œ

œ #œ

œ œ œ bœ œ œ 135

œ œ J

j œ

‰ #œ

‰ œœ b œœj œœ

œ œ œ J J bœ

œœ #œ œ œ

130

œœ œœ J

œ œ œ J J bœ

œœ œœ J

j ‰ œœ b œ œ œ œ

j œœ œœ

j œ

j œ

œ

j ‰ œœ b œ œ œ œ

j œœ œœ œ #œ J

œ œ œ bœ œ œ ‰ œœ

j œ œ œ œ

œ

#œ œ

‰ œœ

œœ œœ J

j œ

‰œ

œ œ ‰ œ œ #œ œ œ ‰ #œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

‰ œœ

œ œ œ J J bœ

œœ œœ J

œ

bœ œ œ œ ‰

œ

‰ œ bœ œ J

œ œ œ J J bœ

œœ œ #œ œ

‰ œœ

œ bœ œ #œ #œ

‰ bœ œ œ œ

œ

& ‰ œ b œJ œ

? œ œ bœ J

œ œ J

j œ

‰ œ #œ œ

131

Œ

œ

œœ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œœ œœ J

œ j & ‰ œ b œœ œœ

13

Fandango

œ œ

‰ œœ

‰œ

j œ œ

‰œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

œ œ bœ J

œ J #œ ‰ J

œ

œœ œ #œ œ

‰ œ bœ œ J

œ œ bœ J

œ J

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

j œ

œ

œ #œ J

j œ

œ

œ #œ J

œ J œ J


Fandango

14 137

&

œ

‰ # œj # œ

? œ œ œ bœ œ œ œ & ‰œ

œœ œœ J

œ j & ‰ œ b œœ œœ B ‰ œœ b œœj œœ ? œ ? œ

œœ #œ œ œ

œ

‰ #œ

j œ œ

‰ œ

jœ œ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œ bœ œ J

œ J

& œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

&œ

bœ œ J

œœ

œ

140

‰ œœ

‰œ

j œ œ

‰œ

‰ #œ œ

œ œ J

‰ # œœ

œ œ J bœ

œ J

143

œ

œ #œ J

œ œœ J J

œœ œ œœœ œ œ œ œ bœ œ # œ b œ œ& œ œ œ

œ œ J

‰ œ

? œ œ œ bœ œ œ

j œ bœ nœ œ œ J

‰ œ œ œ.

œ

œ œ J bœ

œœ J

œœ

j œ œ œ œ

&œ

œ

j œ œ œ œ j œœ œœ

j œ œ

œ #œ J

j œ œ

œ #œ J

œœœœ œ œ œ #œ œ œ #œ

œœ œœ J

‰ œœ

œœ œœ J

j ? œ #œ œ #œ œ œœ

œ

œ #œ

œ œ J

œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

‰ # œj # œ

œ œ œ #œ œ

œ ?

j œ œ

œ

œ œ œ #œ œ #œ #œ

œœœ

œ

‰ œœ b œœj œœ

œ œ œ J J bœ

œ œ œ #œ œ

j ‰ œœ b œ œ œœ

œ œ œ J J bœ

œ œ

# >œ . >œ œ #œ. œ

œ œ œ bœ œ œ

145

œ œ

œ œ

œœ œœ J

‰ #œ

‰ œ

j œ œ j œ œ

j bœ œ œ œ

&œ

j œ œ

B œ

#œ œ

œ œ J

# œœ

j œœ œœ

œœ

j b œœ œœ

‰ œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

œ #œ J

j œ œ

œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

œ #œ J

ZEPSTR12

‰ œ bœ œ J

œ œ J

‰ œ

j œ œ

‰ œ

œ œ J

œ J

œ

œ J

œ

œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ


15

Fandango

# >œ >œ n œ . b œ # œ œ # >œ . >œ # >œ >œ n œ . b œ # œ œ & #œ œ nœ. bœ #œ œ #œ. œ #œ œ nœ. bœ #œ œ

œ #œ œ ‰ œ #œ œ J

148

?

œ

œœ

œ & ‰ œ

j œœ œœ

?

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ J œ J

? œ œ œ bœ œ œ 155

‰#œ ‰ œ

j œœ

‰ œœ b œœj œœ

‰ œ

jœ œ

œ œ j J bœ œ œ œ œ j J bœ œ œ

j ‰#œ #œ #œ #œ

œ & œœ œ

œ

‰ œœ

&‰œ

j œœ

B ‰œ

‰ # œœ

œœ J

‰ # œœ

? œ œ bœ J

‰ # œj # œ œ #œ

œ œ

œœ œ #œ œ

& ‰ œ b œJ œ

? œ œ bœ J

œœ #œ œ œ

œœ œœ J

j ‰ œœ b œ œ œœ

j œœ œœ

B ‰ # œœ

œ

œ

œ œ œ bœ œ

150

‰ œœ

œœ œœ J

& ‰ # œœ

?

œ œ œ bœ œ

#œ œ œ

j œœ œœ

œ #œ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œ bœ œ J

‰ œœ

‰œ

j œœ

‰œ

‰#œ œ

œœ J

‰ # œœ

‰ œœ

œœ œœ J j œœ œœ

œœ œœ J

‰#œ ‰ œ

j œœ

‰ œœ b œœj œœ

‰ œ

jœ œ

j ‰ œœ b œ œ œœ

j œœ œœ

œ J

œœ J

œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ œ # œ œJ b œ œ J œ J J J

Œ œ

j œ ‰ œ

œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ

œ

œœ

#œ œ

œ

œ œ œ bœ œ

œ

œ

œœ

#œ œ

œ

Œ ‰ bœ œ œ m œ œ œ bœ œ

œ

# ˘œ . œ̆ # >œ >œ n ˘œ . b ˘œ # >œ >œ # ˘œ . œ̆ # >œ >œ n ˘œ . b ˘œ # >œ >œ J ‰Œ ‰ 160

arco

˘ ˘ > > ˘ ˘ > > ‰ # œ . œ̆ # œ œ n œ . b œ # œ œ # œ . œ̆ # œ œ > > arco œ b œœ œœ # œœ œœ œœ # œœ œ b œœJ œœ ‰ ‰ J ‰œ J ‰ œ J

j œ œ ‰ œ œœ œ

œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ œ # œ œJ b œ œ J œ J J J

œ J

œ #œ J

œœ

‰œ

j œœ œœ

j œ œ

œ J

œ #œ J

œ œ œ bœ œ ‰œ

œœ œœ J

œœ J

œ

œ

œ #œ œ ‰ œ #œ œ J

œ œ bœ j œ œ J œ œ bœ j œ œ J

œ # œ œJ J œ # œ œJ J

ZEPSTR12

œ œ bœ j œ œ J œ œ bœ j œ œ J

n ˘œ . b ˘œ # œ œj ‰ Œ > > œ b œœ œœ œœ œœ J ‰œ J

œ # œ œJ J œ # œ œJ J

œ œ bœ j œ J œ œ bœ j œ J


16

Fandango

6 6 6 6 m œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ œ œ bœ œ œ œ & ≈œœ œœ≈ 6

162

‰ bœ œ œ m bmœ œ œ ‰ &

6

?

Œ

bmœ œ œ œ ‰ 165

& #œ

œ J

pizz.

œ

œ

bœ J

œ

œœ #œ œ

& œ

j œ

œ

œ

j œ

œ

B œ

j œ

œ

œ

œ

# œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

pizz.

? ?

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

j œ œ

œ

œ

j œ œ

œ

& ‰ B ‰

?

œ œ

œ

& ‰

?

œ œ œ J

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ

œ

j œ œ œ œ

‰ œœ b œœj œœ

j ‰ œœ b œ œ œ œ

j œœ œœ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ

œ

œœ œœ J

œ œ œ œ œ

œ

œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ j œ œ # œœ ## œœ œ nn œœ . b œ # œ œ œœ œ œ bœ #œ œ

œ œœœ œœœœœ & #œ œ œ œ œ œ

166

&

œ

‰ œœ

œœ œœ J

œ J

œ

œ J

œ

?

œ œ

œ

œ œ œ œœœ œ #œ œ bœ œ

œ

‰ œœ

j œ œ

‰ # œœ

œ J

‰ # œœ

bœ J

œ

œœ œœ J j œœ œœ j œœ œœ

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ

œ

œ #œ J

ZEPSTR12

‰ œœ œœ œœ J j ‰ œœ b œ œ œœ j ‰ œœ b œœ œœ œ œ œ J J bœ œ œ œ J J bœ

œ bœ ‰bœ J

œ œ œ œ #œ œ 170

‰#œ

œœ J

‰ œ

j œœ

‰ œ

j œœ

j œ œ œ J #œ j œ œ œ J #œ

œ J œ J


17

Fandango

#œ œ & #œ œ

171

œ œ œ b œ œj œ œ œ bœ œ J J

œ œ. ‰ œ œœ œ . J

œœ œ œœœ œ ? œ œ œ bœ œ # œ bœ œ œ œ œ & ‰ œ b œJ œ j & ‰œ œ œ B ‰ œ œJ œ

‰ œœ ‰#œ œ ‰ # œœ

œœ œœ J j œœ œœ j œœ œœ

œ œ œ ‰ œ œ œ J œ b œj œ ‰ œ œ œ œœ b œj œ ‰ œ œ

? œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j b œ œ J œ J J ? œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j b œ œ J œ J J 178

& #œ œ ?

Œ

œ œ œœœ œ bœ œ œ œ #œ œ

œœ

#œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ 175

œ œ ‰ J

œ

j œ œ ‰

œ

jœ ‰ œ

œ

œ # œ œJ J

œ

œ # œ œJ J

œ bœ œ ‰ J œ œj œ ‰ œ œ œ ‰ J œ œ j J bœ œ œ œ j J bœ œ

j œ #œ œ #œ

#œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ

œœ œœ ‰ J

œ œ œ ‰ œ œ œ J

# œœ

j œœ œœ ‰

œœ b œj œ ‰ œ œ

œ

œ # œ œJ J

œ

œœ

j j j œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ

œœ #œ œ

œ

j œ œ ‰ œ œ

œ # œ œJ J

œ b œj œ ‰ œ œ œ

œ œ j J bœ œ œ œ j J bœ œ

œ œ œœœ œ bœ œ œ œ #œ œ

œ œ œœœ œ bœ œ œ œ #œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

‰ œœ

œœ ‰ ‰ œœ œ ‰ œ

‰#œ œ ‰ ‰ œ bœ ‰ #œ

‰ # œœ

œ ‰ ‰ œœ b œ ‰ œ œ

‰ œ œ ‰ ‰œ œ ‰

œ

j œ œ

‰ # œœ

œœ ‰ ‰ œœ b œœ ‰

‰ œ œ ‰ ‰œ œ ‰

œ

j œ œ

œ œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ b œ œ œJ # œ J œ J œ J œ J J J

j œ œ

j œ œ

& ‰ # œ œJ œ j & ‰ œ œœ B ‰ œ œj œ

?

œ

j j j œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ

#œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ #œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œœ œ #œ œ

180

?

j œ #œ œ #œ

‰ œ bœ œ J ‰ œ œj œ ‰ œ œJ œ

œ œ œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ œ # œ œJ œ œ b œ j œ b œ œ œJ # œ J œ J œ J œ J J J ZEPSTR12

œ œ J


18

Fandango

œ œœœœ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ & œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ ? œ œ œ bœ œ œ 185

& œ

bœ œ J

œ

œœ

œ œ #œ œ œ œœ œœ J j œ œ œ œ

œ œ œ bœ œ œ

œ œ

œ œ

œœ J

œœ

j bœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ ‰& œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

& œ

j œ œ

B œ

#œ œ

œ œ J

# œœ

j œœ œœ

œœ

j b œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ # œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

? œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

? œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

j œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ &

œ œ œ œ

Œ

œ œ œ œ œ œ œ # œ bœ œ œ œ

bœ œœœœœœœœ œ œ œœœœœœœœ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

j œ ‰ œ œ œ œ

190

&

œ

195

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ # œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ #œ œ bœ œ &

? ?

œ

œ bœ œ œ œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ # œ bœ œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ

ZEPSTR12

œ

œ œ #œ œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ


196

&

œ

& œ œ œ & ‰ #œ

œ

œ bœ #œ œ œ œ

œ

œ œœ œ œ bœ œ œ

‰ œ

œ œ J

œ

œœ #œ œ œ

‰ œœ

& ‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

B ‰ œ

j œ œ

‰ œ

‰#œ œ

œ œ J

‰ # œœ

? ?

œ

œ œ #œ œ œ

202

& ≈ &

œ œ #œ œ

œ

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ

j œœ œœ j œœ œœ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ œ œ.

œ J

& œ

Œ

&

Œ

œ œ œ.

œ œ J bœ œ œ J bœ

œ œ œ.

œ œ œ.

œ œ œ.

œ

œ.

œ.

œ

œ

œ.

œ.

B œ

Œ

œ

œ.

œ.

?

œ

Œ

œ

œ.

œ

Œ

œ

œ.

?

œœ œœ ‰ JJ

‰ œœ b œœj œœ œ J

ZEPSTR12

œ

œ

‰ # œj # œ œ

œœ #œ œ œ

Œ

œ œ œ bœ œ

œ&

200

j ‰ œœ b œ œ œœ

œ≈ œ≈ œ ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ # œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ.

œ

œ œ œ bœ œ ‰ œœ

œœ œœ J

œ

#œ #œ ‰ J

‰ # œj # œ œ

Œ

œ

œ œ? œ

bœ œ J

19

Fandango

‰#œ

‰ œ bœ œ J

œ œ J

‰ œ

j œ œ

‰ œ

jœ œ

j œ œ

œ #œ J

j œ œ

œ #œ J

œ J œ J

‰œ

j œœ

‰œ

œœ J

œ œ j J bœ œ œ œ j J bœ œ

œ≈ œ≈ œ # œ œ œ œ œ œ

œ œ #œ.

œ œ œ. Œ Œ

œ œ œ. œ œ

œ

Œ

œ

œ.

œ

Œ

œ

œ.

œ

Œ

œ


20

Fandango

& ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ & œ œ œ.

œ œ œ.

œ œ œ.

?

≈ œ #œ œ

œ œ #œ.

≈ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. ? œ œ œ. œ œ œ. ? & œ œ #œ. & œ œ œ.

205

& œ.

œ. >

& œ.

>œ .

Œ Œ

>œ .

B œ. ? œ.

>. œ

? œ.

>. œ

œ œ œ

>œ #œ œ

œ

œœ #œ > >œ œ œ

œ œ

œ

œ. œœ . >. >œ . œœ ..

Œ. Œ.

>œ œ #œ

œ

>œ . œ. œ.

Œ.

œœ >

Œ.

>œ . œœ ..

>. œ

>œ . œ.

208

&≈

3 ≈ ≈ ≈ œœ≈ œœ≈ œœ œ œ œ œ‰ œ‰ œ‰ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 . ? œ œ #œ. œ œ œ . ? œ #œ. ? œ œ ? # œ œ œ # œ . œ ‰ ‰ &œ œ & œœ œ. œ œ #œ ‰ & œ œœœ

&Œ &Œ Bœ ? ?

œ œ

œ œ œ œ œ

>œ #œ œ œ œ #œ > >œ œœ >œ œ #œ œœ >

Œ. Œ. Œ.

>œ . œ. œ. œ. œœ . >. >œ . œœ ..

Œ.

>œ . œœ ..

>. œ

>œ . œ. ZEPSTR12

210

œ œ

‰ ‰

œ

œ

œ

>œ . #œ. œ. œ. œ. #œ. > >œ . œœ .. # >œ . œœ . . >œ .


21

Fandango 211

& œœœ‰ 3

œ

? ‰

œœœ‰

& œ

& œ

B

3

œ

? œ œœ

œœ‰

œœ &

?‰

3

œ #œ

œœœ ‰

>œ . œ. œ.

œœ

œ œ #œ ‰ 3

>œ . œ.

œ

œ

œœ

œ ?‰ & œ #œ

œ‰

3

œœ

œ‰

œ œœ ‰

œœ

œœ &

œ .. œ œ.

3

œ

œœ .. œ.

œ

#œ. œœ . .

œ œœ

œ.

œ‰

œœœ‰

œ

œœ . . #œ.

œ

œ‰

œ. #œ. œ.

œ

>œ . œ. œœ . .

œ‰

œ

œ. œœ . >. >œœ . . œ.

? œ

œ

œ

œœ‰

œ

œ

œœ ?‰

œ‰ œœœ

œ. œœ . . œœ .. œ.

œ. œ. œœ . .

œœ ..

œœ œœ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ #œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ & ≈ œ #œ ≈ œ œ ≈ œ œ ? &

& Œ

œ

? ‰

‰ œœ #œ ‰ œœ

B Œ ? ‰

>œ ‰ #œ œ

5

5

>œ

bœ >

œ > œ

5

5

5

214

j œ ‰ j œ

œ

œ J

œ

œ J

5

# >œ

>œ

> œ

215

>œ ‰ œœ

œ œ Œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ

‰ œœ œ

&

j œ j #œ

œ

>œ ‰ #œ œ

œ

j #œ

œ

#œ J

œ

œ

#œ J

œ

œœ

ZEPSTR12

œ

5

5

œ >

bœ >

œ > œ

5

5

5

œ > j œ j œ œ J œ J ‰

5

#œ >

œ >

>œ ‰ œœ œ œ œ œ J ‰ œ >

œ >

> ‰ œ

> œ

> ‰ œ

>œ

# >œ #œ J ‰


22

Fandango

5 5 5 5 5 5 5 5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

218

5

&‰

œ > f pizz.

& œ bœ œ œ f arco B ‰

>

>œ

>œ J

> bœ

œ bœ œ œ

œ > f pizz.

Ÿ̇i. ? ?

>œ

> bœ

&œ >

Œ

bœ >

>œ

Ÿ̇i.

œ bœ œ œ

>œ

>œ

&

&‰

>œ

& œ bœ œ œ B

# >œ

>œ

>œ

œ

?

# >œ J

>œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

Ÿ̇>i .

>œ J

bœ >

œ > f pizz.

œ

œ bœ œ œ f arco >œ

?‰

>œ

> œ

Œ

œ bœ œ œ f >œ ‰

?‰

>œ

> œ

Œ

>

Œ

œ > f

>œ J

bœ >

pizz.

? #œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ & œ œ #œ œ

pizz.

Œ

œ bœ œ œ

Ÿ̇>i . >

>œ J

b >œ

>œ

œ bœ œ œ

5 5 œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ≈œœ ≈œœ œ &≈œœ

>œ

5

221

220

arco

>

arco

Œ

>œ

> bœ

œ > # >œ #œ J

>œ

œ bœ œ œ

>œ J

# >œ

>œ

>œ

ZEPSTR12

œ

œ bœ œ œ

Œ

œ œ bœ œ œ

œ bœ œ œ j œ > j œ >

Œ œ > œ >

œ bœ œ œ >œ

Ó

œ >

œ

œ bœ œ œ

œ bœ œ œ

> œ

Œ

> œ

Œ


Fandango

œ & œ #œ

224

œ œ

? & & B

œ >œ œ

œ œ #œ œ œ œœ ? #œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ? #œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ & œœ & œœ #œ œ #œ œ œ

œ bœ œ œ

œ bœ œ œ >œ

? Œ

>œ

?

œ

œ bœ œ œ œ Œ

œ >

&

œ

œ bœ œ œ

œ bœ œ œ œ

œ bœ œ œ

j œ œ > > j œ œ > >

œ bœ

œ

œ

œ bœ œ œ œ >œ

Ó

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ

œ

225

? Œ

228

23

œ

œ bœ œ œ

œ >

œ >

œ bœ œ œ œ

œ bœ œ œ

> œ

Œ

Œ

>œ

> œ

Œ

Œ

>œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ bœ œ œ œ Œ

œ

œ bœ œ œ

Œ

œ bœ œ œ

j œ œ > > j œ œ > >

œ bœ œ œ >œ

œ >

œ bœ œ œ œ

œ œ #œ œ

œ

œ

œ bœ œ œ

> œ

Œ

> œ

Œ

œ œ œ œœ œœ œ œ

œ bœ

œ

230

& #œ œ œ F œ & #!œ ! F arco ! ! B œ #œ F ? ?

œ #œ F ˙ F

œœœ

œ œ ! !

œ œ œ

#œ œ œ

œœœ

> œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œœ ! ! ! !

œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ > >œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ ! ! !

œ! œ! œ!

œ!

! ! ! ! ! œ #œ œ œ œ

œ!

! œ

! #œ

œ!

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ bœ

˙

œ bœ bœ ZEPSTR12

˙

œ œ œ !

! œ

œ œ œ > œœœœœœ œœ ! œ

œ!

œ bœ

œ


Fandango

24

œœœœœœœœ œ œ # œ &

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ #œ

231

?

œ #œ œ œ bœ

œ

œ

œœ œœœ œ œ œ & #œ

œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ

‰ #œ

œ œ J

P pizz.

j œ œ œ œœœœœ # œ & ! ! ! ! œœœ ‰ œ œ œ > P pizz. œ œ œ #œ œ œ B ! ! ! ! ! ‰ œ œj œ ! P pizz. ? ?

œ #œ œ œ bœ bœ

˙

237

&Œ

œ œJ # œ P

œ

œ

œ

Œ

œ

œ

œ œJ # œ P Œ

‰ œ bœ œ J

‰ œœ

‰œ

j œœ

‰œ

‰ #œ œ

œœ J

‰ # œœ

œ œ J œ œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œœ

&‰œ

j œœ

B ‰œ

‰ # œœ

œœ J

‰ # œœ

? œ œ bœ J ? œ œ bœ J

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

j œ œ

œ #œ J

j œ œ

œ #œ J

‰ œœ

œœ œœ J

j ‰ œœ b œ œ œ œ j ‰ œœ b œœ œœ œ œ J œ œ J

240

‰#œ

œ œ J

‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

ZEPSTR12

œœ œœ J

‰ #œ ‰ œ

j œ œ

‰ œœ b œœj œœ

‰ œ

jœ œ

j ‰ œœ b œ œ œ œ

j œœ œœ œ #œ J

>œ œœœ J

‰ œœ

j œ œ œ œ

j œ œ

>œ . œ œ œœœœ Œ # œœœ ...

235

œœ œœ J

œ bœ J

œœ œœ œ œ œ œ œ œ ? œ œ œ bœ œ # œ # œ b œ œ œ œ œ œ œ & ‰ œ b œJ œ

œ

œ œ J œ œ J

>œ # œœœ Ó

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

>œ . Œ # œœœ ...

>œ œœœ J

œœ œ œ œ œ bœ œ # œ œ œ œ ‰ œ bœ œ J

‰ œœ

‰œ

j œœ

‰œ

‰ # œœ

œœ J

‰ # œœ

œ J

œ

œ J

œ

œ œ J

>œ >œ . # œœœ œ .

‰ œœ

j œœ œœ

j ‰ œœ b œœ œœ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ J >œ œ J

œ œ œ bœ œ œ

œœ œœ J j œ œ œ œ

œ J

œœ œœ J

j ‰ œœ b œ œ œœ

œ J

œ

œ J

œ

œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ


# >œ & #œ Ó

244

?

œ & ‰ œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

&

œ ? œ

œœœ

œ

œœ œœ J

œ œ J

œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ

˙ œ œ œ #˙

Œ

œ œ J œ bœ œ

bœ bœ

˙ ˙

œœœ œœœ œœœ œ

œ œ

œ œ

œ œ #œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ

œ œ #œ œ œ

œ

œ

œ

#œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ

œ

œ œ #œ œ

œ œ #œ œ œ

œ œ œ œ bœ œ

3

œ

#œ #œ

œ œ œ œ bœ œ

œ. œ œ œ #œ œ #œ œ œ

Œ

œ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ

œ œ #œ œ œ œ œœ

œœœ œœœ œœœ

œ œ œ bœ œ œ

œ œ #œ œ œ œ

j b œœ œœ

‰ œœ

#œ #œ

œ

j bœ œ œ œ

‰ œœ

j œœ œœ

œ

249

‰ œœ

j œ œ œ œ

B ‰ # œœ

?

245

œœ œœ J

& ‰ # œœ

?

‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ó

œ

25

Fandango

œ

œ œ #œ œ

œ

œ œ #œ œ

œ œ #œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ bœ œ œ #œ œ

œœœ˙ 3

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ

œ

œ œ œ #œ œ

250

& œ œ œ bœ

œ

& œ œ œ bœ

œ

œ œ B œ bœ

œ

? œ œ œ bœ

œ

? œ œ œ bœ

œ

‰ œœ

‰ #œ

Œ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

œ

˙

Œ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

‰ # œœ

œ œ J

‰ # œœ

œ

˙

Œ

œ

œ #œ J

œ

˙

Œ

œ

œ #œ J

œ

˙

œ

˙

ZEPSTR12

œ œ J

‰ œ

Œ

œ œ J œ œ J

bœ œ J

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ J œ J


26

Fandango

&

œœ œœ œœ œœ b œœ .. œœ ˙˙ œ # œ bœ œ

œ. œ ˙

? œ œ œ bœ œ œ 255

œ &‰ œ œ &‰ œ B ‰ œœ ?œ ?œ

œ &‰ œ & ‰ # œœ B ‰ # œœ

?

œ œ œ bœ œ œ

œ

‰ œ

‰ œœ

‰ œ

j œ œ

‰ œ

j œ œ

j b œœ œœ

‰ œ

jœ œ

‰ œ

‰ #œ œ

œ œ J

‰ # œœ

j bœ œ œ œ

œ œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

# œœ

œ J

œ

œ J

œ

bœ œ J

œœ œœ J j œ œ œ œ j œœ œœ

œ

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ œ œ œ œ œ œ œj > f arco œ œœ œœ ‰ œ ‰ J œ J œ

œ J ˙

j œ œ œ

j œ œ ˙

œ > œœ

œœ œœ œœ

œ.

œ œ œ bœ œ œ

œœ œœ J

‰ œœ

j œœ œœ

‰ œœ

j œ œ œ œ

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œ œ œ œœ ≈œœœ

>œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J f arco

œ œ bœ œ

œ œ #œ œ œ

‰ #œ

‰ œœ

œ J

œ

œ J

œ ≈

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 260

?

œ œ #œ œ œ

œœ œœ J

˙ &˙ ?

œ

œœ .. œœ ˙˙

œ œ œ œ œ œ bœ

œœ œœ J

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ J

j œ

œ bœ J

j œ

bœ œ

bœ œœ b œ œ œ

œ

œ bœ

œ œ

>œ

>œ J

>œ œ œ œ œ œ œ

œ b >œ J

# >œ

>œ J

>œ

j œ >œ œ œ œ œ œ œ >

j œ bœ >

#œ >

j œ >

œœ œœ J

j œ œ œ ZEPSTR12

œ ‰ œ

j œ œ ˙

œœ œœ J

j œ œ

‰ b œœ

j œ bœ œ

œœ J

œ bœ J

œœ

œ J


≈œœ

& ?

œ œœœ

>œ œ œ œ œ œ œ œ >œ J &

# >œ

j & œ œœœ œ œ œ œ œ > >

#œ >

B ‰

?

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

265

?

Fandango

œœ

œ

œœ œœ J

œ œ J

˙

& œJ œ

œ

œ

œ œœœœœ J

3

œœ œœ J

B ‰ œ

œ œ J

‰ # œœ

? œ

œ #œ œ œ

œœ

‰ # œœ

œ

j œ œ œ œ

j œ œ

œ #œ J

œ bœ J

j œ œ

œ #œ J

œœ œœ J

œ œ J

œ œ J

œ. œ œ

œ #œ œ œ

# >œ

pizz.

# >œ

‰ œœ

œ

œœ œœ J

œ œ J

j œ œ ˙ œ

œ ‰ #œ J

œ

œœœ œ œ œ œ 3

j œ ‰ œ > pizz. ‰ œ

3

œ

œ œ J j œ œ j œ œ

œ œ J

œ #œ J

œ

œ #œ J

œ J œ J

œ #œ œ œ #œ ˙ 3

œ œ œ œ bœ œ

‰ œJ œ

‰ œœ

Œ

œ #œ

Œ œœ œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ œ œ œ

‰ œœ

j œœ œœ

œ bœ J

œœ

˙

œ #œ œ

j œ œ

? œ

j œ œ

œ

& ‰ œ

œ œœœ œ œ œ œ œ J

œ

˙

270

bœ œ J

œ œ J

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

j j œ œ œœœ œ œ œ œ œ > > > >

œœ œœ J

j œ œ

œ ? œ œ œ bœ œ œ & ‰ œ

œœ

œ J

≈ œ œ

œœ œ œ œ

27

‰ œœ œ J

œ

œ J

œ ZEPSTR12

œœ œœ J

j bœ œ œ œ j b œœ œœ œ bœ J

j œ

Œ

œ

œ bœ J

j œ

Œ

œ

œ

Œ œ

Œ œœ

œ

œ

œ

Œ œœ œ

œ

Œ

œ

œ