__MAIN_TEXT__

Page 1


Piet SWERTS Eight Little Pieces piano solo ZEP10

Zodiac Editions Social Seat Ter Hauwe 17 GVA2 B-8490 Varsenare www.pietswerts.be zodiaceditions@gmail.com


Copyright © 2006 by Zodiac Editions|Ter Hauwestr.17 GV.A2 B-8490 Varsenare|zodiaceditions@gmail.com |www.pietswerts.be |

NEDERLANDS — Deze uitgave is beschermd door het nationale en internationale auteursrecht. Alle rechten worden voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Waarschuwing: Het plegen van een inbreuk met betrekking tot een werk, dat beschermd wordt door het auteursrecht, kan resulteren in een burgerlijke alsook een strafrechtelijke procedure. Zodiac Editions is, met uitzondering van haar aansluiting bij SABAM, geen lid van enige beheersvennootschap die belast is met de inning, het beheer en de verdeling van vergoedingen. Het betalen van een bijdrage aan een dergelijke beheersvennootschap, vrijwaart derhalve niet van de plicht tot het vragen om toestemming voor het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze uitgave.

FRANCAIS — Cette publication est protégée par le droit d’auteur national et international. Tous les droits sont réservés. Sous réserve des exceptions expressément prévues dans la loi, aucune donnée de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée ni publiée, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de façon électronique, mécanique, par photocopies, enregistrement ou de toute autre manière, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur. Avertissement : toute infraction à un droit grevant une œuvre qui est protégée par le droit d’auteur pourrait actionner une procédure civile et pénale. A l’exception de son affiliation à la SABAM Zodiac Editions n’est membre d’aucune société de gestion chargée de la perception, de la gestion et de la distribution des redevances. Le versement d’une cotisation à une telle société de gestion n’exonérera dès lors pas de l’obligation de solliciter l’autorisation pour la copie totale ou partielle de la présente publication.

ENGLISH — This publication is protected by national and international copyright. All rights reserved. Excepting those exemptions explicitly stipulated in law no parts of this issue may be reproduced, stored in an automated database or made public in any form or by any means whatsoever, either electronically, mechanically, by photocopying, recording or any other way, without explicit authorisation in writing from the publisher in advance. Warning: committing an infringement in relation to a work protected by copyright may result in civil and criminal prosecution. Except for its membership to SABAM, Zodiac Editions is not the member of any management company entrusted with the collection, management and distribution of remunerations. Paying a contribution to such a management company consequently does not release the party from the duty to ask permission for the complete or partial copying of this publication. DEUTSCH — Dieses Werk ist durch nationales und internationales Urheberrecht geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Ohne die schriftliche vorangehende Genehmigung des Verlages darf außer den ausdrücklich per Gesetz festgeschriebenen Ausnahmen kein Teil des Werkes in irgendeiner Form reproduziert, in automatisierten Datenbeständen gespeichert oder veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Art. Warnung: Eine Verletzung der Urheberrechte eines Werkes kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Zodiac Editions ist, mit Ausnahme seiner Angehörigkeit bei SABAM, kein Mitglied einer Verwertungsgesellschaft, die mit dem Kassieren, der Verwaltung und der Verteilung von Tantiemen betraut ist. Das Bezahlen eines Beitrages an eine solche Verwertungsgesellschaft befreit daher nicht von der Pflicht, die Zustimmung zum – auch teilweisen – Kopieren dieses Werkes zu beantragen.

,

. ,

,

,

,

,

,

,

: Zodiac Editions

(

)

SABAM (

)

© MONARD -D’HULST | Law Office I www.monard-dhulst.be

,

,


1

8 Little Pieces for piano 8 Kleine stukjes voor piano b#

b#

in verschillende toonaarden [1 | tot 3-4 | ]

1. Overture - Ouverture

q = ca. 126

& 44

œœœ. f ? 44 œ œ >

œœœ.

>

5

œœœ.

&

f

œœœ.

œ

œœœ.

>

>

œœœ.

> > > >

œœœ.

j œœ ˙˙

>

œ

>

œœœ.

œ

>

œœœ.

œœœ.

œ œ œ œ

œ œ œ. >œ œ œ & œ 10

fl

œœœ.

œœœ.

œ

œœœ.

>

>*

œœœ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > F ˘œ >œ œ ˙ >œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ ‰ œ J J >

* let goed op de articulatietekens : accenten mét en/of zonder staccatopunt !

?œ œ œ œ

& œœ ..

œ

œœœ.

F ˘œ . >œ ˙

œ.

œ œ bœ œ œ œ œ

meno *

b œœ .. fl

>œ ˙ ?œ ˙

J

>

œœœ. ‰ >œ œ œ œ œ œ

> > > >

Piet SWERTS

œ ˙ J

>

œœ œ œ œ œ

>

‰ œœ œ œœ

œ

f œœ œ Œ œ Œ& j œœ .. œœ ˙˙

œ b œ b œ >œ œ œ bœ Fb ˘œ . b œ . b b >œœ ˙˙ J

* meno betekent 'minder' dus iets zachter

fl

œœœ œœœ ‰

fl fl ˘œ ˘

>

j œœœ œœœ Œ >

> > œ ‰ œJ œ œ œ œ

œœœ. 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. ‰ Œ ˙˙˙ f > f p . b œ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ ‰ b œ . œ œ b œ ˙ > 14

œœœ.

&

>

©

œœœ.

œœœ.

> > >

Copyright

œœœ. œœœ. œœœ. œœœ.

> > > >

Zodiac Editions |2006

ZEP10

j œœœ ‰

fl

j œ ‰

fl


2

&b ?b

q = ca.144 68 œ œj œ. œ J . * sempre leggiero œœ. .. œ 68 œ ‰ ‰

2. Jump - Springen (achtste blijft achtste!)

42 œœ 42

> >œ

& b 42 œœ ? b 42

> >œ

68 œ œj œ. œ J . . œœ. œ 68 œ ‰ ‰

œœ .

œ.

. œ œ. œ 2 > 6 œ b & 8 J J 4 œ 11

& b 68 œ ‰ œ ‰ 42 œœ œ. œ . > > 2 b & 4 œ # œœ . 16

& b 42 œœ

>

œ .

?

Copyright

œœ . Œ

68 œ œ œ œ . n œ. . . œ. . . œœ. œ 68 œ ‰ ‰

& b 68 œ. œ œ. œ. œ œ. 42 œœ . . > . >œ . œœ œ ? b 68 œ ‰ ‰ 42 ©

œ.

68 œ œj œ. œ J . . œœ. œ 68 œ ‰ ‰

42 œœ

42 œœ

68 œ. œ œ. œ 24 œ J J œ fl

fl

fl

fl

* sempre leggiero betekent steeds licht (spelen)

6

21

œœ .

Zodiac Editions |2006

œœ . œ.

Piet SWERTS

42

> >œ

# œ. œ.

&

> 24 >œ

œœ . œ.

68* 2 œœ ‰ œ ‰ 4 œ. œ .

68 œ. œ œ. œ 42 œ J J œ fl

fl

fl

fl

68 ‰ ‰ 42 œœ œ œ. œ . 42 œœ 42

> >œ

œœ . œ.

œœ œ

68 œ œ œ œ . œ. . . œ. . . œœ. œ 68 œ ‰ ‰

68 œ œ œ œ 42 œ œ # œœ . œ. . . œ. . > > . . > œ œ 68 œ ‰ œ ‰ 42 œ Œ ZEP10

68 œ œj œ. œ J . . œœ. œ 68 œ ‰ ‰

42 42 68

œœ

68

œ

68 œ. œ œ. œ 24 J J 68 ‰ ‰ 24 œœ œ œ. . 42 œœ

> 24 >œ

œ.

68 ‰ ˘œ ˘ œœ nœ 68

68

œœ .

68

œœ

fl


3. Choral - Icoon (Koraal)

q = ca. 112

#* 3 & 4 ˙˙ ? # 43 ˙ # & ˙˙ 6

?# 11

&

F

?# ˙ 16

&

#

n ˙˙

?# ˙ 21

#

& ˙˙ .. ?#

P

˙.

˙

˙˙ ˙

œœ

n ˙˙

œ

˙

˙.

42 ˙

œ n œœ œ

œ 42

œœ

42 n œœ

œ b ˙˙ .. ˙.

*

42 œœ

42 œ n ˙˙ .. n˙.

43 ˙ ˙

œœ

43 ˙˙

œœ

43 ˙

42 ˙ ˙

œœ

œ

˙˙ ..

42 ˙

œ

˙ n œœ

42 ˙˙

œœ

˙˙

œ

# ˙ ˙

˙˙

œ œœ

˙

Piet SWERTS

œœ

P

3

œ

43 ˙

œ œ

œ ˙˙

œ

˙

œœ

˙ ˙

œ

˙ b b ˙˙ .. b˙.

Copyright

Zodiac Editions |2006

ZEP10

Œ

˙ # ˙˙

Œ

˙

Œ

43 n ˙˙

Œ

43 ˙

Œ

43 ˙˙

Œ

43 ˙ b n ˙˙ .. b˙.

*in feite staat dit stukje niet in sol grote terts, maar wel in re mixolydisch (verlaagde leidtoon), d.i. een oude kerktoonaard en op die manier roep je de sfeer van de Russische orthodoxe koren op

©

Œ

˙˙

n ˙˙ .. ˙.

Œ


4

q = ca. 96

4. Love Song - Liefdesliedje Piet SWERTS

b j j j & b 44 œ œ œ . œ œ . œJ œ . œj œ . œJ œ . œ œ . j œ . œ œ . j œ œ œ ˙œ œ ˙œ œ ? b b 44 Œ ˙œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙ œ œ *

b j œ. œ œ. œ œ. j œ œ œ. j œ & b œ . œj œ œ œ œ . œ œ . œJ œœ œ œ. J J J œ ˙œ œ ˙œ œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ? bb ˙œ ˙œ 6

bb

œ. œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ ? b b ˙œ œ ˙ œ œ ˙ œ 11

&

œ. œ œ œ œ œ J ˙œ œ

˙œ œ

œ œ œ œ œ œ J œ œ ˙œ œ

˙œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ b œœœ œ œ b œ & œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ ˙ œ œ ˙œ œ ˙œ œ ? b b ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ 15

b &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b ˙œ œ ˙ œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ œ ˙œ 19

˙˙˙ ... ˙.

* dit stukje heeft een baslijn van vijf maten dat vier maal wordt herhaald : daarboven wordt de melodie steeds opnieuw gevarieerd. Deze techniek, het variëren op een steeds terugkerende bas, komt in feite uit de periode van de barok en heette toen 'Chaconne'.....

©

Copyright

Zodiac Editions |2006

ZEP10


5

5. Yes!

q = ca. 112

Piet SWERTS

# & # 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œœ 85 œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ 5œ œœœ ? # # 42 8 ##

7

&

j œœ œœ œœ

24 ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 38 œœ

œœ J

? # # œ œ œ & 42 ‰ œ 38 œ œ œ œ J œ œœ 14 ? # # Œ œœ. œœ.

? ##

œœ .

## Π&

œœ Œ .

.

. .

b b œœ œœ

## œ œ œ œ &

œœ œœ

29

& ©

œœ œœ

Copyright

Œ

?

œœ .

Œ

œœ œœ Œ . .

œœ œœ Œ . .

œœ. œœ. Œ

œœ. œœ. Œ

œœ

?

œœ œœ

Zodiac Editions |2006

.

.

. . Œ œœ œœ Œ

œœ. œœ. ? ## Œ

##

j *42 œ Œ œ

?

œœ. œœ. Œ œœ Œ .

œœ œœ

? œœ

ZEP10

œœ œœ . .

œœ. œœ. Œ

œœ

œœ œœ

Œ

Œ œœ œœ . . œœ.

œœ. Œ

. . œ œ Œ œœ œœ œ œ . .

b b œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ . .

œœ œœ . .

. . . . . Œ œœ œœ Œ œ œ. Œ œ. œ Œ œ œ. Œ œ œ. & Œ œœ œœ . . . œœ. œœ. Œ Œ Œ Œ Œ bb œœ œœ Œ b œ œ œ œ b œ. . œ. œ. œ . . .

œœ œœ . .

22

œ 42 œ Œ

œœ œœ

œœ œœ

Œ&

œœ œœ Œ

fl fl

œœ Œ

œœ

fl fl


6

6. Romance - Romance

q = ca. 98

b & b b C ˙.

P

? b b C ˙˙ b b & b b ˙. ˙ ? bb ˙ b

˙˙

bbb ˙ .

9

&

˙˙

bb ˙ b &

œ

13

b &bb ˙ 17

Copyright

œ

œ œ ˙

˙ ˙ ? bb w b ©

œ

œ

? b b ˙˙ b

b &bb w w

œ

˙˙

5

˙.

ww

˙˙

˙˙ œ

œ

˙

œ

œ

˙˙

˙˙

˙˙ .. ww œ œ

Zodiac Editions |2006

œ

˙˙

˙ ˙˙

˙.

œ

˙˙

˙

œ

˙

œ

œ

˙˙

˙˙

˙

œ

?

ww

˙ œ œ ˙

bb˙w ˙

ZEP10

ww

˙˙

œ œ

w ˙˙

œ

˙˙

œ

˙˙

Piet SWERTS

˙˙

˙. ˙˙

˙˙

w ˙˙

œ

ww ˙˙

˙˙

œ

˙ b œ œ n ww

b b ww

ww

&

œ


7. Dream - Droom q = ca. 112

# # ## 3 ˙ . & 4 P

˙

œ ˙.

˙.

˙.

˙˙ ..

7 Piet SWERTS

˙

œ ˙.

˙

˙

œ ˙

œ ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

˙

œ #˙

œ ˙

œ

œ œ œ œ œ œ œ # . . . ? # # # 43 œ˙ œ˙ œ˙ œ˙ . œ œ˙ . œ œ œ˙ . œ # œ # # ##

7

&

˙.

˙.

# # ## ˙ . &

n˙.

˙.

? # # # # œ˙ . œ # œ

œ n œ .n œ n œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ . . . œ˙. ˙ œ˙ œ˙ œ˙ œ˙ . œ

#### ˙ . ˙. &

# ˙˙ ..

n ˙˙ ..

œ n œ .n œ n œ œ œ œ œ n œ œ œ # n œ . . . . ? # # # œ˙ ˙ œ˙ œ˙ œ˙ œ˙ . œ œ˙ . œ œ 14

21

? # # # # œ˙ . œ œ 28

&

####

˙

? # # # # œ˙ . œ

œ˙ .œ # œ

œ ˙ œ

œ ˙

˙˙ ..

nœ œ˙. n œ n œ ˙ . n œ n œ œ˙ . œ œ #œ n˙.

œ˙ . œ œ œ˙ . œ # œ

œ ˙

œ

œ œ œ œ œ˙ . œ˙ .

˙.

˙˙ .. Œ nœ . œ˙ . n œ n œ ˙ .n œ n œ ˙ . # œ œœ ˙˙˙ ..

*in feite staat dit stukje niet in mi grote terts, maar wel in fa # mixolydisch (verlaagde leidtoon mi, verhoogde zesde trap re#), d.i. een oude kerktoonaard en daarom klinkt het wat meer melancholisch

©

Copyright

Zodiac Editions |2006

ZEP10


8

8. Pastorale - Herdersliedje Piet SWERTS q = ca. 96 b œ œ œ œ & b b b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

b & b b b 44 b & b bb œ 5

p

F

œ

p

œ œ

œ œ

œ

œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œœ

b & b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

?

F

bbb œ œ œ œ œ œ b & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 9

F

? bb b œ b p

œ œ

œ

œ

bb b b œj œ œj œ œ œj œ j & œ >œ œ œ >œ œ œ b œœ fl > fl > > f ˘œ >œ œ> œ > ˘œ œ> >œ ? b b b œJ œ œJ œ œœ b œJ œ œ b J 13

17

&

bbbb

œ

œ

œ

n j j œœ œœ n n n # # œœ œœ # œœj œœ # # œœ n n œœ œœ .. > > fl > > fl > œœ >œœ n n # ˘œœ >œœ >œ œ >œ n ˘œ œ . n n n J # œJ œ # œ n œJ œ . U

p

˙˙

bbbb

˙˙ bu

nnn 3 n & 4 #˙. œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙. . ? bb b n n n n 43 n n ˙˙ .. b w w °.

©

œ

œ

˙˙ ˙˙

bœ bbbb bbbb

U

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

? bb b w b w 21

œ œ

Copyright

Zodiac Editions |2006

ZEP10

w

# # # ˙˙˙ ... . n ˙. .

n ˙.

n n n ˙˙˙ ... .

b b ˙˙. ..

˙

.. ˙ b ˙ b ˙ ..

˙˙ ..

bu ˙

*


PIANO MUSIC OF PIET SWERTS – PIANO TWO HANDS Sonetto 63 del Petrarca (1986-revised 2005) 6’ ZEP01

Le jardin à Giverny (2003) 5’ ZEP13

Partita – in memoriam J.S.Bach (1986) 15’ ZEP02

Lichtenbergerprelude (2003) 4’ ZEP14

Galop (1990) 3’ ZE P03

Sonata (2004) 8’ ZEP15

Five Two Part Iventions (1991) 14’ ZEP04

Shadowplays (2011) 3’ ZEP16

12 Easy studies (1992) ZEP05

Four Easy Pieces (2012) 4’ ZEP17

6 Easy variations ‘Ah! vous dirai-je maman’ (1993) 6’ ZEP06 - only available in Belgium

Etude ‘L’espoir’ (2010) 3’30” ZEP18

Seeker of truth, pianofantasy (1997) 12’ ZEP07

Dix Valses Enigmatiques (2010) 15’ ZEP19

Variations on ‘Sur le pont d’Avignon’ (1997) 6’ ZEP08 - only available in Belgium

24 Emulations upon L’homme armé (2011) 45’ ZEP20

Profile (1998) 6’ ZEP09

Cinq Préludes à la mémoire de F.Chopin (1993) 7’ ZEP21

Eight little pieces (2003) 8’ ZEP10

Hommage à Debussy (2012) 4’ ZEP22

Variations on ‘Greensleeves’ (2003) 6’ ZEP11- only available in Belgium

Two Nocturnes (1994) 8’ ZEP23

Variations on ‘As I sat on a sunny day’ (2003) 6’ ZEP12 - only available in Belgium

Profile for Piet Swerts

ZE10 8 Little Pieces  

Piano Solo

ZE10 8 Little Pieces  

Piano Solo

Advertisement