__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

MARZEC 2013

NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Gala Przedsiębiorczości Czytaj na str. 3

Pietrowice Wlk.:     Wielkanocna Procesja Konna w Pietrowicach Wielkich. Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z programem Procesji Konnej na str. 5

Wielkanocna Procesja Konna

Radosnych

Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości, wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy Redakcja

XIII Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku Wystawa Budownictwa: Ogród, Systemy grzewcze, Wnętrza

GMINA PIETROWICE WIELKIE

11 i 12 maja 2013 r.Pietrowice Wielkie

STAROSTWO POWIATOWE RACIBÓRZ


Krystian Sławik z Samborowic – kategoria prężne gospodarstwo

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest w Lekartowie – kategoria nowy inwestor/inwestycja

Gala Przedsiębiorczości Czytaj na str. 3

Józef Harmata Zakład Dekarsko-Ciesielski z Pietrowic Wielkich- kategoria solidny produkt/usługa

Konferansjerzy: Sylwia Marker i Piotr Bajak

2

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

Jan Lewandowski z Pawłowa – nagroda specjalna prezes WFOŚiGW Gabrieli Lenartowicz

Pokaz iluzjonisty


Pietrowice Wlk.:     W pietrowickiej restauracji Roma odbyła się VIII już edycja Gali Przedsiębiorców. W trakcie imprezy wręczono statuetki Nowy Inwestor/Inwestycja, Prężne Gospodarstwo oraz Solidny Produkt/Usługa. – Jesteście ludźmi, którzy mają pomysł na siebie. Wytwarzacie potencjał ekonomiczny, tworzycie nowe miejsca pracy. Osoby takie jak wy są godne naśladowania – mówił na wstępie Andrzej Wawrzynek, wójt gminy.

W tej gminie warto inwestować

– Dba o 7 tysięcy ludzi. Dba o szkoły, ryk Siedlaczek, poseł na Sejm RP. Sło- ekologiczną otrzymał pszczelarz – Jan przedszkola, drogi. Oddajmy głos An- wa uznania w kierunku gminy wyraził Lewandowski z Pietrowic Wielkich. drzejowi Wawrzynkowi – zapowiedzie- także starosta raciborski Adam Hajduk. – Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, li na wstępie prowadzący galę – Sylwia – Podziwiam to, co się w Pietrowicach tym bardziej, że praca przy pasiece to Marker oraz Piotr Bajak. – To honor dzieje, dlatego chętnie tu przyjeżdżam. moje hobby – powiedział nagrodzony. i niezwykła radość móc was przywitać. Każda z ośmiu gmin naszego powiatu Galę prowadzili Sylwia Marker oraz Sukces, to działanie na najwyższym po- czymś się wyróżnia. Krzyżanowice na Piotr Bajak. W pierwszej części uświetziomie z zachowaniem moralności. Czło- przykład wyróżniają się ludźmi z talen- nił ją występ Młodzieżowej Orkiestry wieka sukcesu cechują wiara we własne tem, co możemy dziś podziwiać na sce- Dętej z Krzyżanowic pod dyrekcją możliwości, odwaga wprowadzenia po- nie (o oprawę muzyczną gali zadbała Krzysztofa Fulneczka. W trakcie gali mysłu i umiejętność wsłuchiwania się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzyża- gości zabawiał także iluzjonista Jędrzej w głos ludzi – zwrócił się do przedsię- nowic pod dyrekcją Krzysztofa Fulnecz- Bukowski. biorców wójt. – Wy jesteście ludźmi od- ka – przyp. red.), Pietrowice słyną z czeS. Prusowska ważnymi, macie pomysł na siebie i swoje goś innego. Wam się chce. Wbrew przeżycie. Swoją działalnością ubogacacie nie szkodom realizować wspaniałe, czasem tylko siebie, ale też naszą gminę. Sytu- trudne, inwestycje. Zawsze byłem pod acja kraju nie jest stabilna, dlatego tym wrażeniem tego co się tutaj dzieje i wieRedakcja informuje, bardziej osoby takie jak wy są godne na- le sam się od was nauczyłem przez te że termin dostarczania materiałów śladowania. Korzystając z okazji dzię- wszystkie lata. Życzę wam, byście zado następnego numeru kuję wam za pracę i rozwój gospodarczy wsze mieli ochotę do działania – powieupływa dnia 3 czerwca 2013 r. dział Adam Hajduk. gminy – dodał Wawrzynek. Głos zabrał także Henryk Joachim Adres redakcji: Marcinek, przewodniczący Rady Gminy, W tym roku statuetki odebrali: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 99 który dziękował przedsiębiorcom za ich Redaktor naczelny – Gabriela Seidel pracę oraz za to, że podjęły się działal- Kategoria nowy inwestor/inwestytel. +48 32 419 80 75 ności na terenie gminy. Podkreślił, że są cja: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie to ludzie, którzy nie wyjechali do inne- Rolnictwa Chempest w Lekartowie. Druk Agora go kraju, by tam zarabiać na życie swoje e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl i swoich rodzin, lecz swoją ciężką pracą Kategoria prężne gospodarstwo: internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalwspierają polską gospodarkę. – Dbamy Gospodarstwo Krystiana Sławika ny.php i chcemy dbać o rozwój przedsiębiorstw. z Samborowic. Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja Zależy nam na tym, by klimat do roznie ponosi odpowiedzialności. woju działalności był dla was przyjazny Kategoria solidny produkt/usługa: Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. – podkreślił Marcinek. Zakład Dekarsko-Ciesielski Józefa HarRedakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod ką– Warto mówić o Pietrowicach Wiel- maty z Pietrowic Wielkich. tem stylistyki. kich, warto promować przedsiębiorW związku z powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów. czość, to przynosi chwałę gminie, ale też Nagrodę specjalną prezes WFOŚ całemu województwu – powiedział Hen- Gabrieli Lenartowicz za działalność gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

3


Racibórz:     W Zespole Szkoł Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu odbył się dziś Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie. Po pierwszym etapie zmagań najlepszy wynik uzyskał Adam Moc, gimnazjalista z Pietrowic Wielkich, który w drugim etapie potwierdził swoją znakomitą wiedzę uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Adam Moc z Pietrowic zwycięzcą konkursu w I LO

Dyżury aptek Informujemy, iż w Raciborzu Apteka „Pod Różami 24 h” przy ul. Opawskiej 33 otwarta jest NON STOP (tel. 32 415 49 51). Poza tym w każdą niedzielę w Raciborzu czynne są apteki: • Pod Różami Centrum Farmaceutyczne, ul. Ogrodowa 40 w godz. 8.00-22.00 (tel. 32 415 27 53) • ABC Auchan, ul. Rybnicka 97 w godz. 9.00-20.00 (tel. 32 417 10 48) • MEDIQ, ul. Opawska 45 w godz. 10.00-16.00 (tel. 32 414 95 77)

„W świecie ideologii” – taki tytuł nosi VII edycja Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie Demokracja – Samorząd – Prawo, który od kilku lat organizowany jest dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych. – Każde gimnazjum z terenu naszego powiatu mogło zgłosić do konkursu 5 uczniów. Zakres konkursu obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz w podanej literaturze konkursowej, a także wiedzę o władzach poszczególnych gmin w powiecie raciborskim, władzach woWojewództwo Śląskie jest w przededniu cyfryzacji telewijewództwa i nie tylko – wyjaśnił nam Krystian Łyczek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO. zji, która polega na zmianie sygnału nadawania ze starego Konkurs przygotował nauczyciel historii i WOS-u – Kry- – analogowego – na nowy cyfrowy. Zakończenie emisji anastian Łyczek przy pomocy młodzieży I LO związanej z Mło- logowego sygnału telewizji na terenie województwa będzie dzieżową Radą Miasta Racibórz. Test przygotowali Katarzy- przebiegało w trzech etapach. 19 marca br. sygnał analogona Łyczko i Michał Woś – absolwenci I LO, obecnie studenci wy zostanie wyłączony na obszarze Beskidu Śląskiego i Żyprawa na UJ. W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z G1, wieckiego. Kolejne wyłączenie nastąpi 22 kwietnia i obejmie G2, G3, G5 i z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Lau- swym zasięgiem teren Częstochowy i północne obszary woreaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody – sprzęt elektro- jewództwa śląskiego. Cyfryzacja telewizji naziemnej w wojeniczny (za 1. miejsce nagrodą był tablet, 2. miejsce aparat wództwie śląskim zakończy się 20 maja br. – wówczas nastąpi cyfrowy, 3. miejsce odtwarzacz MP4) oraz książki. Nagrody wyłączenie naziemnego sygnału analogowego w Katowicach wręczyli Mirosław Lenk, prezydent Raciborza, oraz Andrzej i centralnej części naszego województwa. Proces cyfryzacji Chroboczek, wicestarosta. wymaga dostosowania odbiorników telewizyjnych starego typu do odbioru sygnału cyfrowego. Niezbędną pomoc – np. Sisi w postaci informacji w temacie dostosowania swojego odbiornika telewizyjnego do odbioru naziemnego sygnału cyfrowego można otrzymać dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 007 788. Infolinia ta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Wszelkie niezbędne informacje na temat cyfryzacji telewizji naziemnej dostępne są również na Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl. PZDR Racibórz zorganizował szkolenie dla rolników z gminy Pietrowice Wielkie. Tematyka szkolenia obejmowała: zmiany w przepisach KRUS od 2013 r., przepisy wzajemnej zgodności w świetle usług doradczych i kontroli CC, integrowaną ochronę roślin. Szkolenie odbyło się 30.01.2013 r. w Pietrowicach Wielkich w Centrum Społeczno-Kulturalnym. Wykładowcami na szkoleniu byli specjaliści ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział Mikołów, KRUS Racibórz, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, ARiMR w Raciborzu, jak również PHSR AGROMA Świerklaniec. Poruszone były najbardziej aktualne tematy związane ze zmianami w przepisach dotyczących rolnictwa. Zainteresowanie ze strony rolników było duże, w szkoleniu uczestniczyły 53 osoby. W przerwie na poczęstunek rolnicy mogli uzyskać niezbędne informacje, dotyczące tematów związanych ze szkoleniem. B.Jankowska

Cyfryzacja za progiem

Rolnicy przeszkoleni

4

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013


Pietrowice Wlk.:     Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Pietrowice Wielkie mają zaszczyt zaprosić na Wielkanocną Procesję Konną połączoną z festynem rodzinnym do Pietrowic Wielkich odbywającą się w Poniedziałek Wielkanocny Aby ułatwić organizację tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów – zarówno tym, którzy po raz pierwszy będą brali w niej udział, jak i tym którzy co roku swoją obecnością uświetniają ten dzień – poniżej podajemy przygotowany plan programu.

Wielkanocna Procesja Konna

Pietrowice Wielkie

Poniedziałek Wielkanocny | 01.04.2013 r.

11.00-12.50 – zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie Centrum Społeczno Kulturalnego w Pietrowicach Wlk. Cały teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane będą zadaszone miejsca z możliwością nakarmie-

naniu zawodników jeździeckiego nia i napojenia koni. Na miejscu będzie Klubu Lewada najlepszego klubu przygotowany poczęstunek dla uczestw Rankingu Polskiego Związku ników przed wyjściem Jeździeckiego, 13.00 – wyjście procesji spod Kościoła w Pietrowicach Wlk., uformowanie • pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu APOLINARSKI GROUP procesji i przejście procesją konną do Kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach • występy ciekawych formacji konnych i najlepszych polskich artystów. Wielkich 14.00-14.20 – Nabożeństwo błagalne Całość uroczystości popołudniowych – w pątniczym Kościele p.w. Świętego odbywających się na boisku sportowym Krzyża będzie miało atmosferę pikniku rodzin14.30-15.00 – Zakończenie modlitw i nego. Nie zabraknie na nim: namiotu powrót do Pietrowic Wlk. z tradycyj- plenerowego, obsługi gastronomicznej, nym konnym objazdem pól atrakcji dla dzieci oraz zabawy tanecz15.00-15.30 – Uroczysta parada koni ul. nej, która rozpocznie się o godz. 18:00. Świerczewskiego w Pietrowicach Wlk. 15.30-15.45 – Zakończenie procesji Wszelkich informacji udziela: Adam wraz z błogosławieństwem Wajda 0324198075 lub 694-438-884 15.45-24.00 – Konny Festyn WielkanocKs. Proboszcz Parafii Pietrowice Wlk. ny na boisku z licznymi atrakcjami: (-) Damian Rangosz • zawody skoków przez przeszkody z udziałem czołowych zawodników Wójt Gminy Pietrowice Wlk. tej dyscypliny, (-) Andrzej Wawrzynek • pokaz w ujeżdżaniu koni w wyko-

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

5


Szlachetna Paczka w Makowie

Praca przy wypiekach

Święta to czas obdarowywania, tego zdania była także grupa aktywnych pań z Makowa. Panie zdecydowały, że i one mogą obdarować innych. Na spotkaniu z Radą Sołecką postanowiły, że upieką ciasteczka i podarują je osobom samotnym oraz seniorom naszej wsi. W świetlicy pojawiły się piece elektryczne oraz produkty do wypieków. Każda z pań przyniosła swoje wypróbowane przepisy, a także niektóre ozdoby na udekorowanie ciasteczek. W bardzo miłej i wesołej atmosferze rozpoczęły pieczenie. Po skończonej pracy ciasteczka zostały estetycznie zapakowane. Wydelegowane panie wraz z sołtysem obdarowały ciasteczkami wspomnianą grupę. Składając życzenia świątecznonoworoczne można było zauważyć na twarzach tych ludzi zaskoczenie, wzruszenie, a nawet łzy. Dla takiej chwili warto było poświęcić trochę przedświątecznego czasu dla innych. Grupa kobiet z Makowa dziękuje Radzie Sołeckiej, na czele z sołtysem Antonim Ginclem, za pomoc w zorganizowaniu tego pomysłu i deklaruje swoją gotowość do realizacji wspólnych pomysłów. Makowianka

Hu, hu, ha,

zima w bibliotece

nie jest zła! Kolejny już raz w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach dzieci mogły wziąć udział w zajęciach podczas ferii zimowych. Wśród atrakcji, z jakich mogły dzieci skorzystać, były m.in. zajęcia z decoupag’u na szkle przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Paletta, seans filmowy, malowanie odlewów gipsowych o tematyce wielkanocnej, gry i zabawy, malowanie twarzy oraz, pomimo niesprzyjającej

6

pogody, lepienie bałwana i pieczenie kiełbasek. W zajęciach, które odbywały się w drugim tygodniu ferii codziennie przez 4 godz., uczestniczyło 20 dzieci. Na wszystkich spotkaniach dzieci otrzymały poczęstunek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział i zapraszam ponownie.

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

Teresa Kiełkowska MARZEC 2013

Nowy image?


Pietrowice Wlk.:     15 grudnia o godz 17.00 w Pietrowicach Wlk. na zebraniu sekcyjnym oddziału Pietrowice Wielkie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowującym sezon lotowy 2012, zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele najwyższych władz gminy – Wójt Andrzej Wawrzynek i Sekretarz Adam Wajda.

Dobry lot Spotkanie pietrowickiego PZHGP

Przy skromnym poczęstunku omówiono najważniejsze sprawy dotyczące oddziału Pietrowice Wielkie oraz dyskutowano nad przyszłością naszego związku. Następnie w optymistycznych nastrojach przystąpiono do rozdawania dyplomów za zasługi lotowe w 2012 r. Sponsorzy głównych nagród –pan Wójt i Sekretarz naszej gminy osobiście wręczali puchary mistrzom lotowym w wydzielonych kategoriach. Serdecznie im za to dziękujemy. Było to ogromne prze-

reklama

życie dla wielu hodowców, mimo iż władze gminy od wielu lat zaszczycają nas swą obecnością i wspierają tę zamierającą już powoli działalność. Brak jest młodych hodowców, a starszych co roku – niestety ubywa. Aktywność tych, którzy od lat angażują wszystkie swoje siły, by ambitnie rywalizować w sporcie gołębiarskim jest godna podziwu tym bardziej, że mimo coraz większych trudności jakie stawia nam życie, codziennych obowiązków rodzinnych, za-

wodowych i wielu, wielu innych spraw, jakie trzeba załatwić, znajdują jeszcze czas na pracochłonne hobby. Jest wiele ciekawych zajęć, uciech i możliwości spędzania czasu, lecz każde pozostawia swoje ślady w naszej naturze, osobowości – tym cenniejsze im trwalsze, tym mocniejsze im bardziej nas przywiążą. Obyśmy się nie uzależniali tylko od czegoś co może nam zaszkodzić – a to najłatwiej chyba przychodzi. Sport gołębiarski uzależnia – ale nie szkodzi, wymaga wyrzeczeń – ale zbliża, pozwala wyrwać się od codziennych problemów dając każdemu pole do popisu – otwierając nowy obszar działania – kształtuje wyobraźnię, zachęca do uczciwej walki, nie wyrządzając nikomu fizycznego bólu, jest niekiedy lekiem na każde zło. Warto coś od siebie dać, by zadowolenie i radość inni mogli także brać. Wszystkim wspierającym naszą działalność raz jeszcze dziękuję, a hodowcom i miłośnikom sportu gołębiarskiego życzę wytrwałości oraz osiągnięć na miarę swych najwyższych możliwości. P.P.

reklama

Sprzedaż sznurka i siatki do słomy oraz folii do sianokiszonki

po atrakcyjnych

cenach

Brzeźnica, ul. Kozielska 10 tel.: 32 410 67 91, kom.: 696 240 301

Przy zamówieniach powyżej 1 000 zł transport gratis gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

7


Pietrowice Wlk.:     Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryteria dochodowe i zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: • osoby zainteresowanej, • jej przedstawiciela ustawowego, • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

jątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować ośrodek pomocy społecznej, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika Rodzaje i wysokość świadczeń socjalnego rodzinnego wywiadu środo- rodzinnych, kryteria uzyskania wiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są Świadczeniami rodzinnymi są: w formie pisemnej. Od każdej decyzji 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, służy prawo odwołania. W przypadku stwierdzenia przez 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, korzysta- 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęnia z nich niezgodnie z przeznaczeniem gnacyjne i specjalny zasiłek opielub marnotrawienie własnych zasobów kuńczy. materialnych, może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie w formie świadczenia Przyznanie prawa do zasiłku roniepieniężnego. dzinnego wraz z dodatkami uzależnioW przypadku stwierdzonych przez ne jest m.in. od spełnienia kryterium pracownika socjalnego dysproporcji mię- dochodowego. Zasiłek rodzinny przydzy udokumentowaną wysokością do- sługuje jeżeli dochód rodziny w przechodu a sytuacją majątkową osoby lub liczeniu na osobę nie przekracza kworodziny, w szczególności w przypadku ty 539 zł. Natomiast w przypadku gdy posiadania znacznych zasobów finanso- członkiem rodziny jest dziecko niepełwych, wartościowych przedmiotów ma- nosprawne zasiłek rodzinny przysługu-

8

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

je, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł. Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko: • 18 roku życia lub • do ukończenia 21 roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów), • do 24 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Obecnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 1. Na dziecko do 5 lat – 77 zł miesięcznie,


2. Na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 106 zł miesięcznie, 3. Na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 115 zł miesięcznie.

1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością Osoba mająca prawo do zasiłku ro- sprawowania stałej opieki nad osobą ledzinnego może ubiegać się o następu- gitymującą się orzeczeniem o znacznym jące dodatki: stopniu niepełnosprawności albo orze• Dodatek z tytułu urodzenia dziecczeniem o niepełnosprawności łącznie ka, ze wskazaniami: konieczności stałej lub • Dodatek z tytułu opieki nad dziecdługotrwałej opieki lub pomocy innej kiem w okresie korzystania z urloosoby w związku ze znacznie ogranipu wychowawczego, czoną możliwością samodzielnej egzy• Dodatek z tytułu samotnego wystencji oraz konieczności stałego współchowywania dziecka, udziału na co dzień opiekuna dziecka • Dodatek z tytułu wychowywania w procesie jego leczenia, rehabilitacji dziecka w rodzinie wielodzietnej, i edukacji. • Dodatek z tytułu kształcenia i reSpecjalny zasiłek opiekuńczy przyhabilitacji dziecka niepełnosprawsługuje, jeżeli łączny dochód rodziny nego, osoby sprawującej opiekę oraz rodzi• Dodatek z tytułu podjęcia przez ny osoby wymagającej opieki w przelidziecko nauki w szkole poza miejczeniu na osobę nie przekracza kwoty scem zamieszkania, 623,00 zł i wynosi 520 zł miesięcznie. • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie i przysługuje: Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jed- 1. matce albo ojcu, norazowej zapomogi z tytułu urodze- 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, nia się dziecka „Becikowe” uzależnione 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu jest od dochodu, nie można przekroczyć ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. kwoty 1922 zł w przeliczeniu na osobę o wspieraniu rodziny i systemie w rodzinie. Zapomoga wynosi 1000 zł pieczy zastępczej, na dziecko i przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką me- 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia dyczną nie później niż od 10 tygodnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinciąży do porodu, które potwierdza się ny i opiekuńczy ciąży obowiązek zaświadczeniem lekarskim lub zaświadalimentacyjny, z wyjątkiem osób czeniem wystawionym przez położną. o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł lub rezygnują z zatrudnienia lub miesięcznie i przysługuje: innej pracy zarobkowej w celu • niepełnosprawnemu dziecku, sprawowania opieki nad osobą legi• osobie niepełnosprawnej w wieku tymującą się orzeczeniem o znaczpowyżej 16 roku życia, jeżeli leginym stopniu niepełnosprawności tymuje się orzeczeniem o znaczalbo orzeczeniem o niepełnosprawnym stopniu niepełnosprawności ności łącznie ze wskazaniami: • osobie, która ukończyła 75 lat konieczności stałej lub długotrwa• osobie niepełnosprawnej w wieku łej opieki lub pomocy innej osoby powyżej 16 roku życia legitymująw związku ze znaczenie ograniczocej się orzeczeniem o umiarkowaną możliwością samodzielnej egzynym stopniu niepełnosprawności, stencji oraz konieczności stałego jeżeli niepełnosprawność powstała współudziału na co dzień opiekuna w wieku do ukończenia 21 roku dziecka w procesie jego leczenia, życia. rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie 1a. Osobom, innym niż spokrewnione z przepisami ustawy z dnia 25 lutego w pierwszym stopniu z osobą wymaga-

jącą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawienia praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; • nie ma osób o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych są obowiązane poinformować ośrodek pomocy społecznej, o każdej zmianie, która ma wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych. Należy powiadomić między innymi o: podjęciu zatrudnienia przez członka rodziny lub innej pracy zarobkowej, wyjeździe członka rodziny za granicę, zakończeniu urlopu wychowawczego, uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Ewa Paletta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

9


Pietrowice Wlk.:     W niedziele 27.01, w wypełnionej po brzegi Hali Widowiskowo-Sportowej w Pietrowicach Wielkich wspólny koncert dały orkiestry Willigis Gymnasium z Mainz (Niemcy) i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu. Młodzi muzycy zagrali m.in. utwory Leroya Andersona, Louisa Armstronga, ścieżki dźwiękowe do takich dzieł filmowych jak „Gladiator”, „Dawno temu w Ameryce” czy też „Piraci z Karaibów”. Uwieńczeniem koncertu był Marsz Radeckiego Johana Straussa.

Noworoczna uczta muzyczna w Pietrowicach Wielkich

Koncert Noworoczny na zaproszenie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka i Radnego Powiatu Raciborskiego Leonarda Malcharczyka ma już wieloletnią tradycję. Już po raz trzeci prawie 100 osobowa orkiestra składająca się z młodych utalentowanych muzyków zawładnęła sercami zebranych. Ojcem idei koncertów jest Radny Powiatu Raciborskiego Leonard Malcharczyk. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, ale i mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Raciborskiego, również powiatów ościennych głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego czy rybnickiego. – Motywem przewodnim noworocznych spotkań jest muzyka wiedeńska wzbogacona o utwory filmowe. Co roku staramy się, by repertuar był nowy i cieszył się zainteresowa-

10

niem publiczności. Po frekwencji widać, (ponad 1000 osób obecnych na sali), że nam się to udaje – powiedział Leonard Malcharczyk. Koncert stał się okazją do wspólnej zabawy muzyków i publiczności. Młodzi muzycy bardzo się podobali. Ale samych siebie przeszli przy muzyce filmowej. „Młodzież lubi to grać, bo to muzyka z filmów, które oglądają i które są dla niej inspiracją” – powiedział Hubert Prochota, dyrygent muzyków z Opola. Oprócz niego za pulpitem dyrygenckim stanęli Hannelore Swartmann oraz Thomas Grasse z Mainz. Goście z Niemiec i Polski byli pod wrażeniem bardzo ciepłego, serdecznego przyjęcia. Konferansjerkę na wesoło, jak co roku poprowadził Leonard Malcharczyk. Goście w osobach Starosty Powiatu Raciborskiego Adama Hajduka, szefa

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

Frakcji Razem dla Ziemi Raciborskiej Ryszarda Winiarskiego oraz Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka, którzy swoim udziałem zaszczycili ten koncert jak również pozostali słuchacze byli pod wrażeniem kunsztu muzycznego młodych muzyków. Opanowaniem instrumentów, werwą i dynamiką zrobili furorę. Na koniec zebrani podziękowali młodym za ich wspaniały koncert na stojąco. „Koncerty takie zbliżają młodych muzyków z obydwu krajów. Ważne jest również budowanie porozumienia pomiędzy młodzieżą. Zależy nam na tym, by nowe pokolenie wspólnie patrzyło w przyszłość nie zapominając o przeszłości i uczyło się ponadgranicznej współpracy” – powiedział Malcharczyk. Anita Pendzialek


Raz do roku wielkie granie Zabawa

Pietrowice Wlk.:     Jak co roku w karnawale członkowie Koła DFK Pietrowice Wielkie bawili się na zabawie tanecznej. W tym roku przypadła ona na dzień 5 lutego 2013 roku.

karnawałowa

koła DFK

Pietrowice Wielkie

Wolontariuszki: S. Krupa, W. Świerczek, A. Ściborski, K. Rzytki, M. Szot, M. Reichel, J. Zajdel, J. Rutyna, L. Dzimiera, P. Kusz, P. Szmalec, M. Kowacz, J. Kocur, N. Gwóźdź, E. Wilczek

13 stycznia odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. Młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, jak co roku, włączyła się do akcji kwestując w swoich miejscowościach. Gimnazjareklama

listki wyposażone w identyfikator oraz puszkę zachęcały ludzi dobrej woli do zbiórki pieniędzy na tak szczytny cel. W sumie udało się zebrać 6445,16 zł. Wolontariuszkom składam serdeczne gratulacje i podziękowania za chęci i zaangażowanie w akcję. R.A.

Zabawa rozpoczęła się od uroczystego powitania przybyłych gości, a byli to: członek zarządu DFK Racibórz – Waldemar Świerczek, Wójt Gminy – Andrzej Wawrzynek, sekretarz Gminy – Adam Wajda oraz ks. proboszcz Damian Rangosz. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła za rok 2012 oraz udziału naszych członków w poszczególnych wyjazdach i koncertach. Kolejno przejął głos Waldemar Świerczek oraz Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, którzy w krótkiej przemowie zwrócili uwagę na istotę działania koła mniejszości niemieckiej oraz przynależności do niego. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna, do której przygrywał Brunon Stuchły. Przy dobrej muzyce oraz poczęstunku wszyscy dobrze się bawili. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za przybycie i udział w zabawie oraz wszystkim osobom, które pomogły przy jej organizacji. Zarząd DFK

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

11


Pietrowice Wlk.:     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” pozyskała grant na realizację ferii zimowych z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi”.

Cudzych chwalicie,

swoich nie znacie

W kooperacji z Gminną Biblioteką Publiczną w Pietrowicach Wielkich przez dwa tygodnie realizowano działania projektu z udziałem grupy 25 dzieci w wieku 6-11 lat. Głównym zadaniem tegorocznego konkursu było odnalezienie wśród mieszkańców swojej miejscowości osób lub grupy osób szczególnie wyróżniających się poprzez swoje pa-

ogłoszenie

sje, działania na rzecz innych, wykonywany zawód, działalność artystyczną, społeczną lub gospodarczą. W ramach tego celu uczestnicy odwiedzili kuźnię w Samborowicach, piekli śląski kołacz pod okiem p. Róży Paletty oraz wysłuchali prelekcji p. B. Stojera na temat historii krawiectwa w Pietrowicach Wielkich. W ramach drugiego projektowego

zadania zorganizowano dzień „zdrowego żywienia”, gdzie uczestnicy własnoręcznie przygotowywali zdrowe jedzenie. Trzecim zadaniem było obserwowanie, w jakich warunkach przebywają zwierzęta domowe, w związku z tym zorganizowano wycieczkę do gospodarstwa państwa Schneider w Pietrowicach Wielkich, gdzie uczestnicy oglądali zwierzęta oraz dowiedzieli się jak funkcjonuje gospodarstwo, a na koniec zostali poczęstowani kubkiem gorącego mleka prosto od krowy. Ponadto w ramach wypoczynku zorganizowano warsztaty plastyczne, taneczne, wykonywano kronikę oraz gazetkę ścienną na temat działań, w których brali udział uczestnicy, zorganizowano również wyjazd na seans filmowy do Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu. Stowarzyszenie dziękuje władzom Gminy Pietrowice Wielkie za bezpłatne użyczenie pomieszczeń na terenie Centrum Społeczno-Kulturalnego oraz wszelką inną pomoc przy realizacji wypoczynku dla dzieci. M. Siara

Sąd Rejonowy w Raciborzu Sekcja Wykonawcza ul. Nowa 29 47-400, Racibórz

Zdjęcia do artykułu na str. 31

Racibórz, 20/02/2013

Sygn.akt. : II K 249/12

OGŁOSZENIE O TREŚCI WYROKU Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Raciborzu wyrokiem z dnia 05.12.2012 r. skazał Jana Heruda syn Adolfa za to, że: 1. W dniu 25.04.2011 roku w Pietrowicach Wielkich groził pobiciem Henrykowi Marcinkowi, przy czym groźby te z uwagi na okoliczności w jakich zostały wypowiedziane wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione to jest za czyn z art. 190 § 1 kk , na karę grzywny w wysokości 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych oraz za to, że : 2. W dniu 25.04.2011 roku w Pietrowicach Wielkich w miejscu publicznym i w obecności wielu osób znieważył Henryka Marcinka kierując bezpośrednio do niego słowa powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe to jest za czyn z art. 216 § 1 kk, na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych, przy orzeczeniu kary łącznej grzywny w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Sąd zarządził podanie treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na łamach gazety lokalnej “Głos Gminy” w Pietrowicach Wielkich oraz obciążył skazanego kosztami sądowymi.

12

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013


Pietrowice Wlk.:     Ferie zimowe są dla wielu przedszkolaków czasem odpoczynku, dłuższego wylegiwania się w łóżku oraz beztroskiej zabawy na śniegu. Aby ferie były pełne radości, dobrej zabawy i pozostawiły tylko szczęśliwe wspomnienia odbyły się rozmowy z dziećmi w ramach Ogólnopolskiego Programu ”Bezpieczne Przedszkole”.

Ważne rozmowy

przedszkolaków Tematami rozmów były bezpieczne formy spędzania czasu wolnego podczas

przerwy zimowej. Wszystkie nasze grupy długo dyskutowały z wychowawca-

Nasz dzielnicowy

mi o zachowaniu bezpieczeństwa podczas jazdy na sankach, nartach i łyżwach. Istotnym punktem było także zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór w czasie zimowych zabaw. Rozmowom towarzyszyły barwne ilustracje przestawiające prawidłowe oraz niebezpieczne zachowania na świeżym powietrzu. Jednogłośnie wszyscy stwierdziliśmy, iż w zimowe dni wcześniej zapada zmrok i widoczność na ulicy jest ograniczona. Aby być lepiej zauważalnym dla kierowców zwróciliśmy dzieciom uwagę na elementy odblaskowe i rozdaliśmy po dwa gadżety dla każdego dziecka. Jeden element odblaskowy był przeznaczony na rękę lub nogę, drugi (breloczek) do zawieszenia na plecaku lub na wybranym miejscu odzieży. Wszystkie dzieci bardzo ucieszyły się z małych, ale jakże ważnych prezentów i mogliśmy zauważyć, że wiele z nich nosi je z dumą. Liczymy, iż nasze rozmowy były owocne i wszyscy nasi podopieczni powrócą radośni i wypoczęci z ferii zimowych do przedszkola. Iwona Pawlasek

reklama

“SOLIDUM” Piotr Ziemkiewicz

Usługi Brukarkie w zakresie kompleksowego wykonania nawierzchni dróg, placów, chodników i wjazdów z kamienia naturalnego- kostka granitowa,piaskowiec,płyty granitowe, oraz kostki betonowej tradycyjnej i szlachetnej w szerokim asortymencie. Aspirant sztabowy Piotr Badurczyk

Informujemy mieszkańców, że policjantem „dzielnicowym” na teren naszej gminy jest Piotr Badurczyk, dostępny w czasie służby pod numerem 608 231 256 i 32 459 43 66 oraz w czasie dyżurów pełnionych w Urzędzie Gminy w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-17.00. Poza wskazanymi godzinami, w razie potrzeby należy dzwonić do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu tel. 32 459 42 00.

SOLIDUM = SOLIDNIE dane kontaktowe: Piotr Ziemkiewicz ul.Żeromskiego 21 47-480 Pietrowice Wielkie tel. 509 390 482 tel. 32/419-87-89

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

13


Pietrowice Wlk.:     Znane są już wyniki ostatniego spisu powszechnego. Jego wyniki są szczególnie interesujące i przełomowe dla Gminy Pietrowice Wielkie. Okazało się, że ponad 20% mieszkańców naszej gminy zadeklarowało narodowość niemiecką. Jest to znaczący przyrost w stosunku do wyników z roku 2001, gdzie tylko 17% mieszkańców naszej gminy zadeklarowało taką przynależność. Co wynika z tej nowej rzeczywistości?

Dwujęzyczna Europa

– czy Gmina Pietrowice Wielkie też do niej dołączy?

Precyzuje to dokładnie ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ustawa ta jest wynikiem dwóch ważnych aktów prawnych. Jest wynikiem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, której Art. 31.2 mówi, że każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych (…) Natomiast w Art. 35.1 Konstytucji można przeczytać, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. Ustawa Mniejszościowa jest również efektem przyjęcia przez Polskę Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych podpisanej w dniu 10 listopada 2000 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 11.3 tej Konwencji mówi: „w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczną ilość osób należących do mniejszości narodowej Strony będą starać się – zgodnie z obowiązującym prawem, (…) umieszczać również w języku mniejszości tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne (…) Ustawa mniejszościowa rodziła się

14

długo i w bólach. Jej obecny kształt zawdzięczamy nieżyjącemu już posłowi Jackowi Kuroniowi, który na etapie uzasadniania jej na forum Polskiego Sejmu powiedział: „Po pierwsze, państwo polskie po latach obowiązywania „tyleż okrutnej, co bezmyślnej zasady państw jednonarodowych” ma zobowiązania wobec przedstawicieli różnych grup narodowych. Polska jest dla nich ziemią rodzinną. „A że jest to ich ziemia ojczysta, to ich los nie może być obojętny dla władzy państwowej”. Sam papież Jan Paweł II w orędziu „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”, z 1989 r. napisał: „... szacunek [mniejszościom narodowym] okazywany należy poniekąd uznać za wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje” Natomiast pierwszy premier RP Tadeusz Mazowiecki zdefiniował to słowami: „W demokracji decyduje wola większości, ale ta wola nie może ograniczać praw mniejszości. Przykładem są tu prawa mniejszości narodowych, których zagwarantowanie jest sprawdzianem demokratyzmu każdego kraju.” A zatem dzięki dobrej woli polskiego Sejmu, który takie uwarunkowania prawne stworzył, ustawa ta ujrzała światło dzienne. Są w niej wymienione wszystkie mniejszości, które żyją w Polsce, a jest ich dziewięć. Wśród nich jest wymieniona mniejszość niemiecka. Ustawa precyzuje prawa mniejszości do artykułowania swojej tożsamości, ale też stwarza instrumenty, które na to pozwalają. Bardzo interesującym rozwiązaniem, które gwarantuje ustawa, jest możliwość wprowadzenia na tych

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

terenach tablic dwujęzycznych. Mówi o tym Art. 12.1 ustawy. Artykuł ten precyzuje również warunki, które muszą być spełnione oraz sposób postępowania w celu wprowadzenia dwujęzycznych tablic. Ważnym tu jest zapis punktu 7. który mówi, że: 7. Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości może być ustalona na wniosek rady gminy, jeżeli: 1) liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy… Gmina nasza, w efekcie wyników ostatniego spisu powszechnego, spełnia ten warunek. Na chwilę obecną mamy w Polsce 27 gmin z tablicami w języku niemieckim, 11 gmin z tablicami w języku kaszubskim, jedną gminę z tablicami w języku litewskim, jedną gminę z tablicami w języku łemkowskim i jedną gminę z tablicami w języku białoruskim. Mamy bardzo dużo regionów w krajach europejskich, w których takie tablice istnieją. Najbliżej nas, po stronie niemieckiej, bezpośrednio za granicą serbołużyczanie, dalej Południowy Tyrol we Włoszech, Węgry czy też Karyntia w Austrii. Dlaczego powinniśmy przyłączyć się do tych regionów i wielu gmin w Polsce, w których istnieją już dwujęzyczne tablice? Tablice takie są wielką szansą dla Śląska i bogactwem jednoczącej się Europy. Tablice te nawiązują do bogatego kulturowo Śląska, ubogacają kulturowo region. Są pewną atrakcją turystyczną, przyczyniająca się do rozwoju turystyki. Tablice takie to również lekcja tolerancji i akceptacji innych ludzi. Od siebie dodam, że są też ukłonem w stosunku do byłych miesz-


reklama

kańców naszej Gminy, którzy z różnych względów opuścili ją przed laty. Coniektórzy powiedzą, po co taki wydatek? Chciałem uspokoić, że gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Definiuje to dokładnie Art. 15 Mam nadzieję, że radni Gminy Pietrowice Wielkie uszanują wyniki spisu powszechnego i podejmą stosowne kroki do szybkiego wprowadzenia w naszej Gminie dwujęzycznych tablic. A procedura jest teraz stosunkowo prosta i pozostaje w pełni po stronie Gminy. Zgodnie z Art. 13 Pkt 2) Rada Gminy składa stosowny wniosek o wpis do rejestru gmin, na obszarze którego używane są nazwy w języku mniejszości, ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych za pośrednictwem wojewody. Wniosek taki Rada Gminy składa bez konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych. Ustawa zwalnia z tego obowiązku, kiedy liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy. Wniosek taki Rada Gminy może zgodnie z Art. 13 Pkt 2) złożyć na wniosek mieszkańców należących do mniejszości albo z własnej inicjatywy. A zatem również Rada Gminy bez wniosków mieszkańców należących do mniejszości może złożyć taki wniosek. Mam nadzieję, że radni zdobędą się sami na taki akt otwartości i tolerancji dla innych. Wszak nasz herb, który symbolizuje wielokulturowość naszej Pietrowickiej Ziemi nawiązuje do przeszłości. Tu mieszały się, wzajemnie ubogacając ten region, trzy kultury: Polska, Morawska i Niemiecka. Uszanujmy to i pokażmy, że Pietrowice Wielkie to następna cegiełka dwujęzycznej Europy. Leonard Malcharczyk

Dzień Kobiet w Lekartowie

Dnia 9.03.2013 w sobotę w Świetlicy Młodzieżowej w Lekartowie zawrzało. Kobiety z naszej miejscowości kolejny już rok wspólnie obchodziły Dzień Kobiet. Jak zwykle impreza udała się w 100%. Nie zabrakło też przedstawicieli Rady Sołeckiej, Sołtysa z życzeniami dla wszystkich kobiet. Była też niespodzianka – trójka dziewczyn z zespołu MIRAŻ, która umiliła swoim uroczym śpiewem i tak radosny już nastrój. Świetlica w nowej szacie też prezentowała się nieźle – tylko pozazdrościć nowych stołów, stylowych firan i TAKICH KOBIET.

Grupa BPS

OFERTA KREDYTU GOTÓWKOWEGO na finansowanie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Pietrowice Wielkie 1. Wysokość kredytu od 500,00 zł do 2.000,00 zł. 2. Kredyt udzielany jest na okres do 24 miesięcy. 3. Oprocentowanie kredytu stałe, w wysokości 9,90% w stosunku rocznym, 4. Prowizja płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu w wysokości: 2,00% od kwoty kredytu, dla Klientów Banku Spółdzielczego w Raciborzu, 4,00% od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów, 5. Zabezpieczeniem kredytu dla Klientów posiadających w Banku ROR są: a) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy, b) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Kredytobiorcy, c) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy. 6. Zabezpieczeniem kredytu dla pozostałych Klientów są: a) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy, b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy do wysokości dochodów miesięcznych netto, c) powyżej miesięcznych dochodów – dodatkowo poręczenie wekslowe. 7. Do wysokości dochodów netto, bez zgody współmałżonka, 8. Decyzja w jeden dzień. 9. Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej, dokonanej w oparciu o udokumentowane źródło dochodów Wnioskodawcy, tj. np. zaświadczenie o wysokości dochodów (dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), decyzja o przyznaniu emerytury/ renty. Uproszczona procedura dla osób posiadających rachunek ROR – oświadczenie o dochodach. 10. Przykładowa wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej, w przypadku kredytu udzielonego na okres 24 miesięcy wynosi: Kwota kredytu

Miesięczna rata

1.000,00 PLN

46,10 PLN

1.500,00 PLN

69,15 PLN

2.000,00 PLN

92,20 PLN

RRSO dla kredytu wynosi 12,63%, przy założeniach: całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł, okres spłaty 24 miesiące, oprocentowanie nominalne 9,90% w stosunku rocznym (stałe), prowizja 2,00%, tj. 40,00 zł, odsetki 212,07 zł, całkowita kwota do zapłaty 2.252,07 zł. Centrala: ul. Klasztorna 3, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 415 27 63, e-mail: bank@bsraciborz.pl Zapraszamy do naszego Oddziału: Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 4, tel. 32 419 80 19. REGON 000504752 NIP | 639-000-15-12 | www.bsraciborz.pl

P.P. gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

15


Samborowice:     Dawnym zwyczajem w Samborowicach w gminie Pietrowice Wielkie odbyło się dziś tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, zakończone jego symbolicznym uśmierceniem, co oznacza koniec karnwału. Młode panny brano na “badania”, ksiądz święcił grzeszne dusze, a gospodarze polewali co nieco.

TANZBÄR,

czyli ostatki w Samborowicach Od niepamiętnych czasów ostatnie dni karnawału zwane „ostatkami” obchodzono w Samborowicach w sposób szczególny. Na wyjątkową uwagę zasługuje bardzo rzadki zwyczaj obchodzenia miejscowości z symbolicznym „tańczącym niedźwiedziem” tzw. TANZBÄR (zawsze w ostatnią sobotę karnawału). W tym dniu w całej wsi panuje szczególna atmosfera. Dorośli oczekują zapustników przed swoimi domami, dzieci gromadką biegną za korowodem przebierańców, te najmłodsze nierzadko płaczą , bojąc się niedźwiedzi. Całości towarzyszą kolorowi przebierańcy z orkiestrą. Trudno dziś dokładnie okre-

16

ślić, dlaczego właśnie niedźwiedzie-bery grają główną rolę w przedstawieniu. Prawdopodobnie to nawiązanie do wesołych pokazów wędrownych cyrkowców z żywym zwierzęciem, lub przywołanie grubego basowego głosu tej postaci do instrumentu kontrabasu. Ten ostatni był nieodzowny w każdej wiejskiej kapeli. Na koniec karnawału w „śledzia” symbolicznie uciszany podczas ceremonii „pogrzebania basa”. Nasz ”TANZBAR” zabijany ginie pod koniec parady, by podkreślić symbolikę końca karnawału i zabaw, a oznaczając początek postu. Pozostaje jednak żywy mały niedźwiedź jako nadzieja na

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

nowe czasy. W postacie misiów wcielają się młodzieńcy przybrani w futro z specjalnie przygotowanej kręconej słomy owsianej (całość waży ok. 40 kg). W orszaku występują również postacie zwane „małpicami”, które razem z kominiarzem smarują twarze gapiów sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec. Słomę z misia kiedyś gospodynie wkładały pod gęsi, by młode dobrze się lęgły lub między kapustę, co chroniło przed zającami. Adrian Niewiera


Pawłów:     Zimowisko ze Szkółką Nivea 2013 jest już dla jego uczestników historią. Pozostały miłe wspomnienia, medale i piękne chwile zajęć i spotkań „zamknięte” w fotografii.

Zimowisko ze Szkółką Nivea 2013

Z zajęć zaproponowanych przez or- Maryi. Było to niezwykłe spotkanie ganizatorów (ZSP w Pawłowie i UKS z piosenką i samym sobą. Pod przewodPawłów) korzystało codziennie 35 dzie- nictwem Siostry dzieci zastanawiały się ci od klasy I szkoły podstawowej do nad pytaniem co jest w życiu najważklasy I gimnazjum. Celem zorganizo- niejsze. Miłą niespodziankę przygotowanego zimowiska było dostarczenie wały dla dzieci niezwykle aktywne Madzieciom maximum ruchu na świeżym my z grupy teatralnej „Mamy Ukryte powietrzu oraz rozwijanie zaintereso- Talenty”. Tym razem wcieliły się w rolę wań i kreatywności. Każdego dnia na listonoszy Świętego Walentego przynosali gimnastycznej lub pokrytym gru- sząc dzieciom miłe walentynki i słodbą warstwą śniegu boisku wielofunk- kie cukrowe serduszka. Uzupełnieniem cyjnym odbywały się turnieje, wyścigi, wielu atrakcji zimowiska była niezwyzimowe gry i konkursy. Dla wielu dzieci kła i daleka „podróż”. Za sprawą pani przygodą tej zimy było spotkanie z ta- Magdaleny Trafas dzieci przeniosły się flą lodowiska w Raciborzu. Ujawniło do dalekiego Peru. Pani Magdalena się także przy okazji kilka łyżwiarskich w ramach Salezjańskiego Wolontariatalentów. Po zimowych szaleństwach tu Misyjnego pracowała w jednym z midobrze było zasiąść za stołem i wgłębiać syjnych ośrodków w tym dalekim kraju. się w kolejne tajniki ozdabiania metodą Przywiozła do Polski bardzo dużo ciekadecupage zaproponowaną przez panią wych eksponatów. Podzieliła się z dziećMałgorzatę Paletta. Organizatorzy zi- mi ciekawymi przeżyciami i misyjnym mowiska poszukując pomysłów na po- zapałem. Na zimowisku nie zabrakło budzenie kreatywności dzieci zaprosili oczywiście ogniska i najsmaczniejszej, na zajęcia pana Damiana Wójcika. Na- bo samodzielnie upieczonej kiełbaski. uka zasad przebiegała sprawnie, a później już tylko wprowadzenie w ruch W piątek odbyło się uroczyste za„wojska” na szachowej planszy. Wielu kończenie feryjnych harców. Wszystkie uczestników zimowiska zakochało się dzieci zostały udekorowane medalami, w tej pasjonującej grze. W czasie feryj- bo zdały wspaniale egzamin samonego wypoczynku nie może zabraknąć dzielności i odpowiedzialności za swoje zabaw i harców w parku wodnym. Wy- (i kolegów oczywiście) bezpieczeństwo jazd do Tarnowskich Gór połączony był i zdrowie. z zajęciami w Żorskim Centrum Regionalnym – Lekcje Regionalizmu Na ŻySerdecznie dziękuję wolontariuwo. Były to zabawy i humor połączone szom i pracownikom ZSP w Pawłowie. z niezwykłą radością życia, a jednocze- Bez Waszego poświęcenia i pracy to śnie powrót do czasów naszych prababć Zimowisko nie byłoby tak wspaniałe. i babć. Dzieci odkrywały jak to w latach Dziękuję Radzie Rodziców ZSP w Paw20-tych i 30-tych XX wieku spędzano łowie, GK RPA i sponsorom za sfinansoczas wolny w rodzinach, a robione póź- wanie zimowego wypoczynku dzieci. niej samodzielnie kluski śląskie smakoRegina Strzeduła wały lepiej jak u mamy w niedzielę. Do dzieci uczestniczących w wypoczynku Dyrektor ZSP Pawłów zimowym przyjechała też Siostra EleZdjęcia do artykułu na str. 32 onora z Szensztackiego Instytutu Sióstr

Oddaj

swój PIT Informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2013 r. w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy dyżur pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Raciborzu, umożliwiając załatwienie na miejscu spraw związanych z rozliczeniem rocznym za 2012 rok (wydawanie formularzy zeznań podatkowych, przyjmowanie zeznań, udzielanie informacji odnośnie zasad rozliczania).

Fotozagadka Dziś kolejny odcinek naszej zabawy. Przypominamy: w każdym numerze będziemy zamieszczać zdjęcie – ujęcie ciekawego zakątka, fragmentu naszej gminy, zachęcając do próby odgadnięcia lokalizacji danego obiektu na terenie gminy.

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

Zagadka na dziś:

MARZEC 2013

17


Pietrowice Wlk.:     Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosił oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Liczne dzikie wysypiska, jak i znajdowane śmieci przy drogach i zagajnikach, były tego potwierdzeniem.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

cy Urzędu Gminy będą pomagać Dlatego zdecydowano, że reformę mieszkańcom w ich wypełnianiu, systemu gospodarki odpadami trzeba jak i będą je odbierać podczas ustazacząć od jej najbardziej znaczącego lonych dyżurów w poszczególnych segmentu czyli odpadów komunalnych. sołectwach. W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu • Mieszkańcy będą mieli obowiązek wpłacać, bez wezwania, opłaty do czystości i porządku w gminach, która gminy u sołtysa, w kasie lub banku. wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychcza- • Mieszkańcy nadal zobowiązani są do segregacji odpadów. Stosowne sowy system gospodarowania odpadami worki, specjalnie oznaczone, będą komunalnym. Nowy system zakłada, że dostarczane przez Gminę. samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczno- • Odbierane będą również bezpłatnie wielkogabaryty oraz zostanie ści, powinien być również odpowiedzialstworzony specjalny punkt do odny za odebranie i właściwe zagospodarobioru odpadów. wanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego Zalecane jest rozwiązanie przez elementów i dzięki temu będzie mogła mieszkańców aktualnie obowiązująkształtować sposób gospodarowania od- cych umów z firmą Naprzód (druczki padami komunalnymi na swoim terenie. rozwiązań dodane zostały do nakazów Jednakże najpierw każda gmina będzie podatkowych, dostępne są również na zobowiązana zorganizować system go- stronie www i w Urzędzie Gminy). Aby spodarki odpadami komunalnymi, zgod- dochować obowiązujących, zgodnych nie z zapisami ustawy oraz z uwarunko- z umową terminów, wypowiedzenie waniami miejscowymi. należy złożyć nie później niż do końca marca 2013 r. Na stronie obok zamieszGłówne zasady nowego systemu to: czamy wzór rozwiązania umowy. • Gmina przeprowadza przetarg na Jedną z podstawowych uchwał podfirmę wywożącą śmieci i rozlicza jętych przez radę gminy jest uchwała się z nią bezpośrednio. Mieszkaniec w sprawie opłat za gospodarowanie odpanie zawiera żadnej umowy z firmą. dami komunalnymi. Określa ona stawkę • Gmina ustala stawki opłaty ryopłaty, a także sposób jej obliczenia – to, czałtowej za miesiąc. Stała opłata ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe. od mieszkańca który faktycznie W przypadku naszej Gminy uchwalono zamieszkuje nieruchomość. Opłata następujące stawki opłat za śmieci: jest stała bez względu na ilość odUstala się miesięczną stawkę opładawanych śmieci. ty od właścicieli nieruchomości za go• Mieszkańcy oddają stosowne despodarowanie odpadami komunalnymi, klaracje z wyliczeniem wysokości jeżeli odpady są zbierane i odbierane opłaty za śmieci. Wzory deklaw sposób selektywny w wysokości: racji oraz zasady jej wypełniania 1. 16 zł od jednego mieszkańca, zostaną dostarczone mieszkańcom gdy nieruchomość zamieszkuje w miesiącu kwietniu. Pracowni1 mieszkaniec,

18

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

2. 12 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, 3. 10 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, 4. 9 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, 5. 8 zł od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców, 6. 7 zł. od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców, 7. 6 zł 50 groszy od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 lub więcej mieszkańców. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wszelkie dodatkowe informacje m.in. o zasadach wyposażania posesji w kubły, terminy wpłat oraz pozostałe szczegóły zostaną przekazane Państwu w miesiącu czerwcu 2013 r. w specjalnej broszurce informacyjnej. Adam Wajda Sekretarz Gminy

miejscowość i data

imię, nazwisko, dokładny adres osoby występującej w umowie i na książeczce

NAPRZÓD Sp. z o.o. ul. Raciborska 144 b 44-280 Rydułtowy Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Niniejszym wypowiadam, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu mojej posesji, położonej w: miejscowość, dokładny adres

podpis


Krzanowice:     Potokami w Krzanowicach płyną cuchnące ścieki z gospodarstw – to wnioski z kontroli, którą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził w gminie. Jej wynik to długa lista błędów i kara dla gminy.

Skażone potoki w Krzanowicach

Wiele wskazuje na to, że do oczyszczalni w Krzanowicach trafia zaledwie część ścieków sanitarnych produkowanych w gminie.Gospodarze do rowów i potoków wylewają tysiące litrów nieczystości. Po sygnale o brei płynącej przez gminę, w Krzanowicach pojawili się inspektorzy z Katowic. Kontrolę przeprowadzono w grudniu. Inspektorzy pobrali próbki wody i zawieźli je do laboratorium. Wyniki analizy fizykochemicznej nie pozostawiają wątpliwości. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez gminę Krzanowice, w wyniku której stwierdzono, że potoki Krzanówka (Biała Woda) oraz Krzanowicki są zanieczyszczone ściekami sanitarnymi – potwierdza Małgorzata Zielonka z WIOŚ w Katowicach.

Szary ściek

Potoki zawierają cały koktajl zanieczyszczeń. – Już po zapachu i przejrzystości można było stwierdzić, że woda jest mocno zanieczyszczona – mówi kierownik Andrzej Holecki z wydziału inspekcji w WIOŚ Katowice. – Jak pan patrzy na rzekę i widzi szare zabarwienie to już można się domyślać, że płyną nią ścieki. Ścieki z toalet i gospodarstw mają właśnie taką barwę szarawą, są nieprzeźroczyste, niosące zawiesinę, do tego dochodzi charakterystyczny zapach. W Krzanowicach nie było wątpliwości, co zresztą potwierdziły badania wody w laboratorium – dodaje.

Oczyszczalnia pod nosem

Skąd zanieczyszczenia w gminie, która dysponuje własną oczyszczalnią ścieków? – Nie mam bladego pojęcia skąd ścieki mogły się wziąć w rzece – mówi zdumiony Henryk Kandziora z Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Krzanowicach. – Pewnie jak to w gospodarstwach, ktoś myje podwórze i obornik oraz inne zanieczyszczenia spływają z wodą. Te zanieczyszczenia musiały nastąpić gdzieś w terenie, nie w naszym zakładzie. Mamy odpowiednie pozwolenia i możemy się rozliczyć z każdej ilości przyjętych ścieków do naszej oczyszczalni – zapewnia.

Lista zaniedbań

To nie jedyne grzechy krzanowickiego urzędu. – Działania kontrolne wykazały szereg nieprawidłowości, między innymi brak uregulowanego stanu formalno-prawnego wprowadzania ścieków deszczowych i sanitarnych do wód powierzchniowych, brak ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustalono, że Gmina Krzanowice nie nalicza i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych ujętych w system kanalizacji deszczowej oraz wprowadzania ścieków sanitarnych do środowiska – wyliczają urzędnicy z WIOŚ w Katowicach.

Kara dla urzędu

Okazało się również, że gmina nie przedstawia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Marszałkowi Województwa Śląskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu wprowadzania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych ujętych w system kanalizacji deszczowej oraz wprowadzania ścieków sanitarnych do środowiska. Przedstawiciel gminy został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego, natomiast zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązano urząd do uregulowania zaległości.

U innych gorzej

Jak twierdzą przedstawiciele inspekcji, gmina odpowiada za to co dzieje się na jej terenie a prawo daje jej możliwości egzekwowania obowiązku właściwego pozbywania się ścieków. – Jest straż miejska, gminna oraz policja. Można działać i dyscyplinować gospodarzy. Problemem Krzanowic jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa. Na miejscu jest oczyszczalnia, jednak wiele gospodarstw nie jest do niej podłączonych. Gmina powinna się tym w końcu zająć – mówi Andrzej Holecki z WIOŚ. Burmistrz Krzanowic zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. – Staramy się o środki na rozbudowę sieci kanalizacji i jeśli uda nam się je zdobyć, będziemy ją rozbudowywać. Dokumentacja jest gotowa – zapewnia. Urząd Miasta w Krzanowicach miał już uregulować część z nieprawidłowości wskazanych przez katowickich inspektorów. – Uregulowaliśmy już opłaty za zrzut wody deszczowej. Musimy jeszcze tylko uzyskać pozwolenie wodno-prawne na cztery kolektory ściekowe, które mamy na terenie gminy. Tam gdzie nie ma kanalizacji odbiór ścieków odbywa się przez beczkowozy, dużo tych ścieków trafia do oczyszczalni więc gospodarze się wywiązują. Trafiło na nas, nas skontrolowali więc płacimy co trzeba. Mimo to uważam, że temat gospodarki wodnościekowej jest u nas lepiej rozwiązany niż w okolicznych gminach – zapewnia burmistrz Manfred Abrahamczyk. Adrian Czarnota reklama

UWAGA!!! TARG KOŃSKI w Pietrowicach Wielkich w miesiącu marcu odbędzie się

23.03.2013 r.

wyjątkowo w przedostatnią sobotę miesiąca

ZAPRASZAMY !!!

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

19


Informacja na temat realizacji montażu

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Pragniemy poinformować, że zakończył się pierwszy etap bu­dowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Naszym celem było zainstalowanie w każdej miejscowości po kilka lub kilkanaście sztuk oczyszczalni, aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się, z czym wiąże się taka inwestycja i jak to funk­cjonuje. Na dzień obecny zamontowano ok. 200 sztuk oczysz­czalni. Teraz przechodzimy do drugiego etapu – polegać on bę­dzie na tym, że Gmina wyznacza termin prac montażowych dla konkretnych miejscowości. Plan zakłada, że ekipy wykonawcze wchodzą do jednej miejscowości i przechodzą z montażem od początku do końca miejscowości, po drodze do wszystkich do­mów, które przystąpiły do programu. Dzięki takiemu systemowi prac każdy będzie mógł w swojej wiosce zaobserwować kiedy przyjdzie jego kolej, bo będzie widział postęp prac na swojej ulicy lub na ulicy obok. Ważny też będzie element edukacyjny, sąsiad od sąsiada będzie mógł dowiedzieć się, jak przygotować swoje domostwo do inwestycji. Tak jak każda inwestycja przy domu, tak też montaż oczyszczalni wymaga poczynienia wielu prac przygotowawczych po to, aby prace przebiegły płynnie i bezkolizyjnie. Każda budowa to naturalne utrudnienia dla da­nej posesji, nie ma budowy bez wyrzeczeń i utrudnień. Wie o tym każdy, kto u siebie budował dom lub budował cokolwiek przy domu. Prosimy pamiętać, że budowa na Państwa posesjach jest prowadzona po to, aby w wyniku

20

tych prac właśnie Wam, mieszkańcom Gminy pomóc w rozwiązaniu Waszego problemu prawidłowego zagospodarowania swoich ścieków. Oto podsta­wowe wskazówki: 1. Zalecane jest, aby przed dniem montażu znaleźć czas np. wziąć sobie urlop i poświęcić jego odpowiednią ilość, w celu przygotowania obejścia na przyjazd ekipy budowlanej. Nie­którzy przy tej okazji wyremontowali lub zmienili sobie elemen­ty wewnętrznej kanalizacji, zamontowali nowe rury w piwnicy lub zlikwidowali dodatkowe odpływy pozostawiając tylko jeden do oczyszczalni. 2. Ważne jest, aby w dzień montażu Państwa obecne szambo było w 100% puste. Należy bezpośrednio przed mon­tażem na własny koszt całkowicie opróżnić obecne szambo, niektórzy nawet czyszczą stare szambo przepłukując je czystą wodą szczególnie, gdy przy montażu będzie demontaż tego szamba. Nawet niewielka resztka ścieków może spowodować zatrzymanie prac budowlanych na Państwa posesji, bo będzie zalewać fekaliami nowo budowane przyłącze. Sprawne przeprowadzenie montażu jest w Państwa interesie ekonomicznym. Każde nie-przygotowanie się do inwestycji może spowodować utrudnienia, przedłużenie lub wstrzymanie prac, co może wiązać się z obo­ wiązkiem pokrycia strat gdyby okazało się, że opóźnienia po­wstały z winy właściciela nieruchomości. 3. Przed montażem należy wpłacić na konto Urzędu Gmi­ny zaliczkę

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

w wysokości 1850 zł. Każdy, kto nie jest w stanie zgromadzić takiej kwoty może skorzystać z pożyczki ban­kowej, której rata może być niższa niż koszt legalnego wywozu nieczystości beczkowozem. 4. Ważne, aby przed dniem montażu odkopać miejsce obec­nego odpływu kanalizacji z budynku. Wiele osób nie pamięta dokładnie położenia tego miejsca, dlatego tylko odko­panie i widoczne odkrycie rury odpływowej jest gwarantem naj­mniejszych rozkopów na posesji. Podczas jednego z montażu właściciel był na 100% przekonany, że odpływ jest we wskaza­nym przez niego miejscu; po odkopaniu okazało się, że nie było tam rury odpływowej, była 5 metrów dalej. Niepotrzebne koszty kucia w betonie przez kilka godzin, opóźnienie prac, ogromne straty finansowe, którymi właściciel posesji może być obciążo­ny. Aby uniknąć takich niespodzianek należy odkopać niewielki odcinek przy domu w miejscu, gdzie wychodzi rura odpływowa tak, aby jej kawałek było widać. 5. Konieczna jest dojrzałość i konsekwencja przy podejmo­waniu decyzji o lokalizacji urządzenia. Komisja weryfi­ kacyjna posiada szeroką wiedzę i doradza. Po końcowej decyzji o lokalizacji zbiornika, nie wolno później dokonywać zmian, bo to może rodzić konieczność pokrycia kosztów ponownej wery­fikacji i ponownego projektu. Dla zobrazowania ogromu prac i dużej czasochłonności weryfikacji podajemy poniższy przykład. Cała inwestycja to 1170 montaży.


Tylko sama weryfikacja, czyli ustalenia komisji na danej posesji, która trwałaby ok. 1h to 1170 roboczogodzin, pomnożone przez ilość osób w komisji np. 4 to razem daje 4680 roboczogodzin, co podzielone przez 168 godzin (średniej długości etat miesięczny) daje ok. 28 miesięcznych eta­tów. Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy o przemyślane de­cyzje lokalizacyjne i o niezmienianie pierwotnych ustaleń. 6. Posesje, które w wyznaczonym i umówionym dniu nie będą ze swojej winy spełniały wszystkich koniecznych do montażu warunków muszą się liczyć z konsekwencjami po­legającymi na tym, że ekipa montażowa odjedzie. A to może spowodować konieczność opłacenia wynikłych z tego kosz­tów, jak również należy liczyć się z możliwością wykluczenia z uczestnictwa w programie bezpowrotnie. Bo to przecież Urząd Gminy załatwił dotację dla swoich mieszkańców na inwestycję, która ma być zakończona do końca 2013 r. Dlatego domostwa nienależycie przygotowane do montażu bardzo dużo ryzykują, iż z powodu przesunięcia na koniec kolejki po prostu odpadną całkowicie z inwestycji z powodów czasowych, bo nie zdążymy jej wykonać do końca roku. 7. Podczas weryfikacji komisja pyta o używanie dla celów pitnych wody z własnej studni. Zdarza się, że niektóre osoby podają nieprawdziwe informacje kierując się niezro­zumiałymi przesłankami. Musimy zatem wszystkich poinfor­mować, że jeżeli ktoś używa wody z własnej studni do celów pitnych, to musi regularnie zlecać badanie tej wody przez Sa­nepid, jeżeli używa równocześnie wody z własnej studni i z wodociągu gminnego. Nie wolno wody z własnej studni wprowadzać do tych samych rur i mieszać z wodą z wodociągu gminnego – trzeba wtedy wykonać oddzielną instalację na wodę ze swojej studni, ponieważ zdarza się bardzo często, że woda ze studni przydo­mowych jest zanieczyszczona i te zanieczyszczenia mogą zaka­zić wodę z gminnego wodociągu. Woda w gminnym wodociągu jest bezpieczna, bo pozyskiwana ze studni głębinowych dużych głębokości, posiada profesjonalne urządzenia zabezpieczające i jest regularnie badana przez Sanepid. Przypominamy, że kilka lat temu okazało się, że woda w stu-

dzience obok Kościółka św. Krzyża była zanieczyszczona, co stwierdził Sanepid. Sytuacja dość nietypowa, gdyż koło studzienki nie ma żadnych domostw ani szamb, a mimo tego woda była zanieczyszczona. Osoby, które obecnie do celów spożywczych używają wody ze swojej studni bez cyklicznych badań, nie mają pewności, co tak napraw­dę piją. W dzisiejszych czasach stężenie zanieczyszczeń w po­wietrzu, w wodzie deszczowej, w wodzie z pól gdzie mnóstwo chemii powoduje, że wiele studni przydomowych może mieć skażoną wodę, podobnie jak powyższy przykład studzienki w św. Krzyżu. Zdarzyła się również sytuacja, że na jednej z posesji mieszkaniec stwierdził na weryfikacji, że używa wody z własnej studni dla celów pitnych mimo, iż była to nieprawda. Stwierdził tak być może na złość, na przekór. Gdy trzeba było w mleczarni udowodnić jakość wody w związku ze sprzedażą mleka, miesz­kaniec ten zwrócił się o wydanie dokumentu badania przez sa­nepid wody, ale z gminnego wodociągu, bo nie miał takowego ze swojej studni. Skoro dla celów sprzedaży mleka przedstawia się dokumenty na czystość wody z gminnego wodociągu, to nie powinno się oświadczać nieprawdy, że używa się wody z wła­snej studni dla celów pitnych, jeżeli tak naprawdę tego się nie robi, bo to po prostu jest nieuczciwe. Utrudnianie inwestycji i działanie na przekór jest bezcelowe, bo to sami zainteresowani mieszkańcy najwięcej stracą, jeżeli nie będą mieli zamontowa­nej oczyszczalni PBOŚ. Ci mieszkańcy działają wbrew własne­mu interesowi, bo pozostając przy starych szambach będą pono­sić bardzo wysokie koszty wywozu legalnego do oczyszczalni, a to będzie w naszej Gminie również sprawdzane, tak jak to się dzieje już obecnie w sąsiednich Gminach. Reasumując powyższe argumenty i informacje, prosimy bar­dzo o rozsądne postępowanie w trakcie tej inwestycji i o rzetelne przygotowanie się do montażu. Informujemy, że na terenie Niemiec oczyszczona woda z ta­kiej przydomowej oczyszczalni pracującej w technologii SBR, jaka jest montowana na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, może być legalnie odprowadzona do rowu czy kanalizacji burzowej. Czynimy stara-

nia, aby i u nas była taka możliwość. Nie­wykluczone, że już niedługo będzie można wodę oczyszczoną odprowadzić z oczyszczalni tak jak w Niemczech. Każdy, kto uważa, że ta inwestycja Gminy w PBOŚ jest bezsensowna niech pozostanie przy swoim przekonaniu i zamiast przeszkadzać innym zdecydowanym, siejąc zamieszanie, niech zrezygnuje z montażu u siebie tej oczyszczalni. Często spotykamy się z chęcią przesunięcia montażu na ko­niec roku z powodów źle pojętych oszczędności finansowych. Otóż nie da się wszystkim zamontować oczyszczalni w jeden miesiąc np. w październiku 2013r. Wyjaśniamy, że te domostwa, które mają zamontowaną oczyszczalnię wprawdzie wnoszą opła­tę miesięczną niecałe 30 zł, ale prosimy pamiętać, że ta opłata jest niższa niż koszt wywozu ścieków beczkowozem. Kto więc ma zamontowaną oczyszczalnię wcześniej ten zyskuje ekono­ micznie, bo zaoszczędzi na kosztach beczkowozu. Oczywiście ta oszczędność nie występuje, jeżeli ktoś łamie obowiązujące przepisy i nielegalnie spuszcza ścieki do rowu, na pola lub w inny sposób do kanalizacji burzowej. Każdy, kto tak postępuje naraża się na ryzyko wysokiej kary, bo sprawa rachunków za wywóz legalny ścieków może być kontrolowana. Żeby uzmysło­wić wszystkim, że to nie żarty, w załączeniu kopia „Wystąpienia pokontrolnego” Najwyższej Izby Kontroli w Gminie Nędza i kopia artykułu „Skażone potoki w Krzanowicach”. Oba te przy­kłady pokazują, że Gminy w całej Polsce nie mają wyjścia i muszą już sprawdzać, czy mieszkańcy mają potwierdzenie wywozu szamba do oczyszczalni beczkowozem z koncesją.

Planowany harmonogram montażu PBOŚ w poszczególnych sołectwach.

• • • • • • • • • • •

Amandów: listopad/grudzień Cyprzanów: sierpień Gródczanki: październik Kornice: kwiecień/maj Krowiarki: listopad/grudzień Lekartów: listopad Maków: wrzesień Pawłów: marzec Pietrowice Wlk.: maj, czerwiec, październik Samborowice: lipiec Żerdziny: kwiecień

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

21


Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice tel.: 32 784 42 00, fax: 32 784 42 34, e-mail: LKA@nik.gov.pl

dnia 17.10.2011 r. LKA-4101 -20-03/2011/P/1 1/133 Pani Anna Iskała Wójt Gminy Nędza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (1) (zwanej dalej „ustawą o NIK”), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach (zwana dalej „NIK”) przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Nędza (zwanym dalej „Urzędem”) w zakresie gospodarki ściekowej gminy na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą. Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: Na obszarze Gminy Nędza (dalej zwanej „Gminą”) w okresie objętym kontrolą mieszkało od 7 123 do 7 137 osób. Wszystkim mieszkańcom wodę dostarczano za pomocą wodociągu, należącego do Gminnego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych. Wobec braku w Gminie kanalizacji sanitarnej oraz niewielkiej liczby przydomowych oczyszczalni ścieków (ok. 1,2% nieruchomości), podstawową formą gospodarki ściekowej było gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. Z wytworzonych na terenie Gminy 98 114,8 m3 ścieków w 2009 r. do oczyszczalni ścieków transportem asenizacyjnym odprowadzono 7 574,2 m3 (7,7%), z 98 755,3 m3 w 2010 r. „

22

6 808,7 m3 (6,9%), a z 55 925,1 m3 w I półroczu 2011 r. – 3 680 m3 (6,6%). Urząd nie miał informacji o sposobie zagospodarowania ścieków nieodprowadzonych do oczyszczalni. Według danych Gminy, wykazywanych w sprawozdaniach SG-01, w latach 2009-2010 na jej terenie było 1 600 nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy. Ponadto w ewidencji gminnej były dodatkowo 102-103 nieruchomości, o których Urząd nie miał informacji co do sposobu zagospodarowania ścieków (2). Umowy o opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na takie usługi, zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (3) (dalej zwanej „uocp”), w 2009 r. miało 465 właścicieli nieruchomości, w 2010 r. – 434, a w I półroczu 2011 r. – 636. W ewidencji Gminy były również ujęte przydomowe oczyszczalnie ścieków: 17 w 2009 r., 20 w 2010 r. i 21 w 2011 r. 1. NIK ocenia negatywnie przygotowania Urzędu do prowadzenia gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych. Gospodarkę ściekową Gminy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu (4), przydzielono dla samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska i procedur pozyskiwania środków publicznych (zwanego dalej stanowiskiem OŚiPŚP), którego zakres czynności obejmował m.in. „prowadzenie zadań gminy w zakresie utrzymania i porządku”. Jednak w okresie objętym

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

kontrolą nie egzekwowano, wynikającej z przepisów, częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości oraz obowiązków od przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Wskazuje to, że Urząd nie był przygotowany do skutecznego prowadzenia gospodarki ściekowej na terenach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej. Pani Wójt nie zapewniła także, w zakresie kontrolowanej działalności, funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (6). Do najistotniejszych elementów tej kontroli, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (7), należy system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań. Urząd nie dysponował danymi umożliwiającymi monitorowanie stanu gospodarki ściekowej na obszarach nieskanalizowanych w Gminie, a informacje uzyskiwane przez panią Wójt „w wyniku skarg lub telefonicznych zgłoszeń o nieprawidłowościach „ nie pozwalały, w ocenie NIK, na dokonywanie oceny stopnia realizacji zadania, które nie było również przedmiotem kontroli wewnętrznej. Ponadto NIK zwraca uwagę, że w ramach skarg i wniosków, w okresie objętym kontrolą, do Urzędu wpłynęło 17 skarg, dotyczących kontrolowanej działalności, których nie zaewidencjonowano w prowadzonym przez sekretarza gminy rejestrze skarg, z naruszeniem Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (pkt 6 załącznika nr 4).


2. NIK ocenia negatywnie nieegzekwowanie od właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji lub przydomowej oczyszczalni ścieków obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy oraz opróżniania tych zbiorników. W Gminie obowiązywał Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty uchwałami Rady Gminy Nędza (5) (dalej zwany Regulaminem UCP). W regulaminie tym określono wymóg usuwania nieczystości „w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika (...), a także zanieczyszczenie ziemi i wód gruntowych”, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał, gwarantując usunięcie nieczystości w ilości nie mniejszej niż 60 % ilości wody pobranej z sieci wodociągowej oraz spełniania przez stosowane zbiorniki bezodpływowe wymagań wynikają-cych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9. Do 8 listopada 2010 r. obowiązywał regulamin, w którym minimalną częstotliwość opróżniania zbiorników określono „nie rzadziej niż raz na pół roku”. Rada Gminy uchwałą nr XXX/237/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. określiła górną stawkę opłat za opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych w wysokości 21,40 zł brutto za 1 m3 (zmienioną uchwałą nr L/399/10 z dnia 31 maja 2010 na 25,68 zł brutto za 1 m3). W Urzędzie prowadzono ewidencję zbiorków bezodpływowych (dalej zwaną „ewidencją”) z adresami właścicieli nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, a także informacją o posiadaniu umowy o wywóz nieczystości i faktur za faktycznie wykonane usługi. Jednak nie egzekwowano od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z art. 5 ust. 1 pkt 3b uocp i Regulaminem UCP. Przeprowadzano jedynie kontrole na podstawie skarg mieszkańców Gminy (17 kontroli dotyczących gospodarki ściekowej w latach 2009-2011), sprawdzając umowy i faktury za wywóz ścieków. Natomiast nie organizowano zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych, nawet w przypadku braku umów lub faktur za takie usługi i wszczęcia wobec właściciela postępowania karnego (10), zgodnie z art. 10 ust. 2 uocp. W latach 2009-2011 pani Wójt

nie wydała żadnej decyzji o zastępczym Zezwolenie na działalność w ww. wywozie, mimo obowiązku określonego zakresie na terenie Gminy miało 10 w art. 6 ust. 6 uocp. podmiotów. We wszystkich wydanych Na podstawie danych Urzędu, do- zezwoleniach zawarto wymóg wykonytyczących liczby zbiorników bezodpły- wania przez przedsiębiorcę obowiązków wowych znajdujących się na terenie sprawozdawczych, wymienionych w Gminy oraz liczby zawartych umów art. 9a ust. 1 i 2 uocp, tj. sporządzania na wywóz nieczystości, decyzje takie i przekazywania Wójtowi, w terminie należało podjąć wobec 964 właścicieli do 15 dnia po upływie każdego miesiąnieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ca, wykazu zawartych i rozwiązanych i 7 uocp, Wójt miał obowiązek wydać umów oraz przekazywania Wójtowi, w tych przypadkach decyzje ustalają- do końca pierwszego kwartału za poce: obowiązek uiszczania opłat za ich przedni rok kalendarzowy, informacji opróżnienie, wysokość opłat, terminy dotyczących ilości nieczystości ciekłych ich uiszczania oraz sposób udostępnia- odebranych z terenu Gminy. nia zbiorników w celu ich opróżnienia. W okresie objętym kontrolą tylko Realizując zastępczy wywóz Wójt, zgod- dwóch przedsiębiorców (STEF-MAR nie z art. 6 ust. 7 pkt 2 uocp, powinien Babice oraz TOI TOI Sp. z o.o.) przeobciążyć właścicieli opróżnianych w ten kazywało wykazy umów. Informacje sposób zbiorników opłatami w wysoko- o ilości odebranych nieczystości prześci górnych stawek opłat za tego typu kazywało dziewięć podmiotów, w tym usługi, które Rada Gminy w okresie od trzech z opóźnieniem od 13 do 29 dni. 2009 r. do I półrocza 2010 r.11 określiła REMONDIS Gliwice sp. z o.o.15, zaw wysokości 21,40 zł brutto za 1 m3, a równo za rok 2009, jak i za rok 2010 w od II półrocza 2010 r. do I półrocze nie przekazała Urzędowi informacji w 2011 r. w wysokości 25,68 zł/m (brut- ogóle. Urząd nie podejmował działań w to) . Opłaty te, zgodnie z art. 6 ust. 11 celu wyegzekwowania od przedsiębioruocp, stanowią dochód budżetu gmi- ców terminowego wykonania obowiązny13. Uwzględniając rzeczywistą ilość ków sprawozdawczych. wody zużytej w Gminie, tzw. bezzwrotne zużycie wody w wysokości 30 % oraz 4. Równocześnie NIK ocenia pokoszty jakie musiałaby ponieść Gmina zytywnie podjęte działania, celem organizując zastępczy wywóz (14), w utworzenia infrastruktury Gminy przypadku wykonania przez Wójta za- Nędza do odbioru nieczystości ciestępczego wywozu i wydania decyzji, o kłych. Gmina podjęła działania w celu buktórych mowa w art. 6 ust. 7 tej ustawy, Gmina uzyskałaby dochód w łącz- dowy sieci kanalizacyjnej oraz oczysznej kwocie co najmniej 100,1 tys. zł, w czalni ścieków. W tym celu opracowatym: 4,5 tys. zł za 2009 r. oraz 95,6 tys. no dokumentację techniczną budowy zł za 2010 r. oczyszczalni ścieków i kanalizacji saW ocenie NIK, niepodejmowanie nitarnej. Rozpoczęto realizację I etapu przez Urząd działań w celu egzekwo- budowy kanalizacji, którego termin wywania obowiązków od właścicieli nie- konania ustalono na dzień 30 września ruchomości wyposażonych w zbiorniki 2011 r., a zakończenie całej inwestycji bezodpływowe miało wpływ na niską na 2016 rok. Działania te pozwolą ograskuteczność gospodarki ściekowej na niczyć zasięg nieefektywnie funkcjonuterenie Gminy, w której zagospodaro- jącej formy gospodarki ściekowej, oparwano jedynie 7,7 % ścieków wytworzo- tej na gromadzeniu nieczystości cienych w 2009 r. oraz 6,9% w 2010 r. kłych w zbiornikach bezodpływowych. 3. NIK ocenia negatywnie niepodej- Przedstawiając powyższe oceny mowanie działań w celu wyegze- i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli kwowania od przedsiębiorców pro- wnosi o: wadzących na terenie Gminy usługi 1. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania od właścicieli nie ruchoopróżniania zbiorników i transpormości wyposażonych w zbiorniki tu nieczystości ciekłych, wykonybezodpływowe częstotliwości ich wania obowiązków sprawozdawopróżniania, zgodnej z Regulamiczych, wynikających z uocp. gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

23


ogłoszenie

nem utrzymania czystości i porządku w Gminie. 2. Wyegzekwowanie przestrzegania obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców prowadzących usługi opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 1. Dz. U. z 2007 Nr 231, poz. 1701, ze zm. 2. Wg informacji uzyskanych w Urzędzie nieruchomości te były niezamieszkane, a ich właściciele przebywali za granicą. 3. Dz. U. z 2005 nr 236 poz. 2008 ze zm. 4. Wprowadzony Zarządzeniem nr 0050/68/2011 Wójta z dnia 28 lutego 2011 r. 5. Zakresy te były modyfikowane w dniach: 1 marca 2010 r. oraz 1 kwietnia 2011 r. 6. Dz. U. nr 157 poz. 1240, ze zm. 7. pkt 2.6. załącznika do Komunikatu Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Ministerstwa Finansów nr 15 poz. 84. 8. Nr XLIII/390/06 z dnia 07 sierpnia 2006 r., Nr XLIV/402/06 z dnia 11 września 2006 r., Nr LV/451/10 z dnia 08 listopada 2010 r., Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. 9. Dz. U. z 2000 r. nr 116 poz. 1126, ze zm. 10. Sprawa nr PPŚP.606.4.2011. 11. uchwala Nr XXX/237/08 Rady Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2008 r. 12. uchwała Nr L/399/10 Rady Gminy Nędza z dnia 31 maja 2010 r. 13. Do końca 2009 r. stanowiły one przychód gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 14. Cena za wywóz 1 m3 nieczystości, stosowana przez największego (pod względem ilości wywiezionych nieczystości) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na tego typu usługi w gminie. 15. Przedsiębiorca ten był trzecim co do wielkości odbiorcą nieczystości ciekłych w Gminie Nędza – w okresie objętym kontrolą wywiózł do stacji zlewnych łącznie 3.676 m3 nieczystości.

24

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kornice, Gmina Pietrowice Wielkie

Informacje dotyczące nieruchomości: przedmiotem sprzedaży są działki budowlane Oznaczenie w planie Cena wywoławcza Kwota zagospodarowania przenetto [zł] wadium [zł] strzennego

Lp. nr rej. gr.

Numer działki

k.m.

Pow. [ha]

1

65/11

1

0,1369

53.391,00

5.000,00

32.795,00

3.400,00

32.795,00

3.200,00

29.977,00

2.800,00

29.791,00

3.000,00

288

2.

288

65/10

1

MNU3 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej 0,0937

3.

288

65/9

1

0,0937

4.

288

65/20

1

0,0967

5.

288

65/19

1

0,0961

MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działki, będące przedmiotem sprzedaży, stanowią grunt niezabudowany, zapisany w księdze wieczystej KW nr GL1R/00043716/2, położony w miejscowości Kornice. Są wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Wcześniejsze przetargi odbyły się w dniach 12.11.2012 r. oraz 17.12.2012 r. i zakończyły się wynikami negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargów. Działki będące przedmiotem sprzedaży położne są wzdłuż nieutwardzonej drogi wewnętrznej, prostopadłej do ulicy Spółdzielczej, dla których nie ustala się terminu zagospodarowania. Działki są nieuzbrojone. Do wylicytowanych ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Informacje dotyczące przetargu: • Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108). • Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr IV/28/2011 z dnia 27.01.2011r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży. • Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr IGR.0050.10.2012 z dnia 10.09.2012 r. został określony tryb przetargu jako przetarg ustny nieograniczony. • Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2013 r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), oddzielnie dla każdej z nieruchomości: dla działki nr 65/11 o godz. 10.00, dla działki nr 65/10 o godz. 10.30, dla działki nr 65/9 o godz. 11.00, dla działki nr 65/20 o godz. 11.30, dla działki nr 65/19 o godz. 12.00. • Wadium, w wysokości wskazanej w tabeli, należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.04.2013r. włącznie, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium. • UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie lub na koncie Urzędu Gminy do dnia 15.04.2013 r. włącznie. Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia wadium w terminie. Treść całego ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej www. pietrowicewielkie.pl w aktualnościach. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można również uzyskać pod numerem telefonu. 032 4198075 wew. 140. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek


Pawłów:     Rekordowo dużym zainteresowaniem cieszył się turniej tenisa stołowego, jaki odbył się w hali sportowej Arena Pawłów, który zorganizowała Szkółka Nivea UKS Pawłów dla swoich członków i gości powiatu raciborskiego. Mimo, że grano tylko w kategoriach szkoły podstawowej, na starcie stanęło prawie 80 sympatyków tenisa stołowego.

5. Zuzia Miensopust – Pawłów 6. Ania Polucha – Pawłów Chłopcy młodsi: 1. Adam Muszal – Pawłów 2. Jakub Przybyła – Pawłów 3. Rafał Pientka – Pawłów 4. Sebastian Stępiński – Szonowice 5. Szymon Gromotka – Samborowice 6. Marcel Rumpel – Szonowice

Sobota ze szkółką

Nivea Pawłów

Dziewczęta starsze: 1. Aleksandra Schmidt – Pawłów 2. Laura Wojtaszek – Pawłów Zalewski – koordynator projektu Szkółki 3. Aneta Grabowski – Pawłów Nivea UKS Pawłów. Poczęstunek zapew- 4. Aleksandra Strzeduła – Pawłów niła miejscowa szkoła, a nagrody Gmina 5. Justyna Gawlina – Pawłów 6. Karolina Zymla – Pawłów Pietrowice Wielkie.

Gospodarze – zawodnicy miejscowej Szkółki Piłkarskiej Nivea okazali się mało gościnni wygrywając trzy z czterech kategorii. Wśród dziewcząt klas I-III triumfowała Sandra Wojtaszek, a wśród chłopców Adam Muszal. Oto najlepsze ,,rakiety” turnieju Zwycięstwem Aleksandry Schmidt za- Nivea Cup 2013 kończyła się rywalizacja dziewcząt klas Dziewczęta młodsze: IV-VI, jedynie chłopcy klas starszych 1. Sandra Wojtaszek – Pawłów wywieźli puchar z Pawłowa, dokonał 2. Ewa Zymla – Pawłów 3. Ania Berlik – Pawłów tego Jakub Moc z Pietrowic. Organizatorem imprezy był Wojciech 4. Karolina Gawełek – Pawłów

Grupa chłopców młodszych

Chłopcy starsi: 1. Jakub Moc – Pietrowice 2. Mateusz Urbanowicz – Szonowice 3. Michał Krutki – Pietrowice 4. Robert Fojcik -Pawłów 5. Krzysztof Bednarek – Szonowice 6. Kamil Kusz – Pawłów W.Zalewski

Grupa dziewcząt młodszych

Grupa dziewcząt starszych

Terminy wywozu odpadów komunalnych z Gminy Pietrowice Wlk. w 2013 r. Pietrowice 1*

Pietrowice 2*, Gródczanki

Pawłów, Żerdziny

Maków, Kornice

Krowiarki, Amandów

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice

marzec

8, 22

11, 25

1, 14, 28

12, 26

1, 14, 28

4, 15, 29

kwiecień

8, 23

9, 23

11, 25

9, 24

12, 26

15, 29

maj

7, 21

7, 21

9, 23

8, 22

10, 24

13, 27

3, 17, 28

3, 17, 28

6, 20

5, 19

7, 21

10, 24

czerwiec

* Pietrowice 1: (ulice) 1 Maja, 1 Armii, Górska, Janowska, Konopnickiej, Kwiatowa, Młyńska, Nowa, Parkowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Świerczewskiego, Zawodzie, Żeromskiego, Żymierskiego * Pietrowice 2: (ulice) Bończyka, Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Ligonia, Mickiewicza, Spółdzielcza, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wyzwolenia

Terminy wywozu surowców wtórnych (szkło, plastik) z Gminy Pietrowice Wlk. w 2013r. Pietrowice, Gródczanki

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice

Amandów, Krowiarki, Maków

Żerdziny, Pawłów, Kornice

marzec

5

4

6

7

kwiecień

3

2

4

5

maj

7

6

8

9

czerwiec

4

3

5

6

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

25


Pawłów:     12 stycznia w zimowej scenerii odbył się pierwszy bieg po Ziemi Pietrowickiej. Start i meta miały miejsce przy szkole w Pawłowie. Na linii startu stawiła się dosyć liczna grupa biegaczy: 37 mężczyzn i 12 kobiet. Dystans, jaki mieli uczestnicy biegu do pokonania, wynosił dla kobiet 5,6 km, a dla mężczyzn 7,6 km.

I Cross

Po Ziemi Pietrowickiej

Telefony kontaktowe do opiekunów boisk w gminie Boisko wielofunkcyjne w Samborowicach Tel.: 32 419 81 09, w godz. 8-15 Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie Tel.: 32 419 80 05, w godz. 8-15 Boisko wielofunkcyjne w Krowiarkach Tel.: 888 141 047 Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach Tel.: 665 267 217 Kompleks boisk ORLIK 2012 Tel.: 784 427 037 ogłoszenie

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Maków, Gmina Pietrowice Wielkie

Informacje dotyczące nieruchomości:

przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana

Uczestnicy I Crossu Po Ziemi Pietrowickiej

Trasa crossu wiodła leśnymi ścieżkami, na których do pokonania były rundy naszpikowane licznymi podbiegami i zbiegami. Zwycięzcami zostali: w kategorii kobiet Irena Czuta-Pakosz z Kędzierzyna-Koźla, a wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Grzesik z Kuźni Raciborskiej. Mieszkańcy naszej gminy również stawili czoła biegu, uzyskując przy tym następujące wyniki: Dżesika Jaszek zajęła 3 miejsce w kategorii kobiet do 35 lat. Wśród mężczyzn kategorię 16-19 lat wygrał Patryk Zachwey, drugi był Kamil Kalus, a trzecią lokatę zajął Patryk Muszalik. W kategorii 20-35 lat Szymon Strzeduła zajął drugie miejsce, a w kategorii powyżej 60 lat drugie miejsce zajął Janusz Panek. Pozostałym mieszkańcom Gminy Pietrowice Wielkie należą się gratulacje za podjęcie walki na trasie, a byli to: B. Stós, M. Majcherek, Ł. Strzeduła. Organizatorzy biegu serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, a w szczególności tym z terenu naszej gminy za wsparcie i pomoc. Podziękowania należą się również osobom, które pomagały przy organizacji imprezy sportowej. Zapraszam do udziału w biegu już za rok. R.A.

26

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

Lp. nr rej. gr.

Numer działki

k.m.

Pow. [ha]

Numer KW

1

415/4

4

0,1749

GL1R/00029458/1

354

Cena wywoławcza Kwota netto [zł] wadium [zł] 69.180,00 w tym: grunt: 32.706,00 7.000,00 budynek 36.474,00 zł

Nieruchomość, będąca przedmiotem sprzedaży, stanowi grunt uzbrojony, zabudowany budynkiem mieszkalno – gospodarczym przeznaczonym do remontu kapitalnego. Położona jest w miejscowości Maków przy ulicy Raciborskiej. Jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RM/MNU1 – teren zabudowy zagrodowo-mieszkaniowo-usługowej oraz w nieznacznej części działki R 28 – tereny rolnicze. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości. Wymaga się, aby cena nabycia nieruchomości została uiszczona w całości, w terminie do dnia sporządzenia aktu notarialnego. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Informacje dotyczące przetargu: • Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2013r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 10.00. • Wadium, w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.04.2013r. włącznie, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium. • UWAGA! Aby uczestnik został dopuszczony do przetargu wadium musi się znajdować w kasie lub na koncie Urzędu Gminy do dnia 08.04.2013r. włącznie. Uczestnik ponosi ryzyko niewpłynięcia wadium w terminie.

Treść całego ogłoszenia o przetargu została zamieszczona na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl w aktualnościach. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można również uzyskać pod numerem telefonu. 032 4198075 wew. 140. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek


Pawłów:     Do krajobrazu wydarzeń kulturalnych naszej gminy na stałe wpisał się Koncert Kolęd organizowany od dziewięciu lat w kościele parafialnym w Pawłowie. W tym roku wzorem lat ubiegłych spotkanie z kolędą odbyło się poprzez starannie przygotowane interpretacje znanych i lubianych kolęd. W duchu uwielbienia dla Nowonarodzonego wesołe „gloria” wyśpiewywały zespoły wokalno-instrumentalne naszej gminy.

Wesołe „gloria” w Pawłowie Tradycyjnie Koncert rozpoczął chór „Cantate” z Pawłowa pod dyrekcją Gabrieli Grytner. Ksiądz Proboszcz Zygmunt Hupka ciekawym słowem wiążącym wprowadzał słuchaczy w atmosferę wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat w Betlejem. Zebranych w kościele p.w. Michała Archanioła w Pawłowie zachwycało przygotowanie poszczególnych zespołów. Podziwialiśmy talenty muzyczne młodych wykonawców oraz ich swobodę i lekkość wykonania utworów. Nauczyciele przygotowujący dzieci zadbali o piękne stroje i akompaniament muzyczny instrumentów perkusyjnych. Uczniów Zespołu Szkół z Pietrowic Wielkich przygotowała pani Dorota Olbrich. Z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Samborowic pracowała pani dyrektor Alfreda Staniek i pan Zygmunt Mużelak. Wykonawców reprezentujących Zespół Szkolno – Przedszkolny z Krowiarek przygotowały panie Monika Łyczko i Marta Otręba. Uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Pawłowa przygotowała pani Beata Piwowarczyk. Słuchaczy zachwycił również solowy występ Anny Zając z Pawłowa oraz wykonanie „a capella” pięknych kolęd przez parafialny zespół z Cyprzanowa – „ 3+ 1”. Nowością corocznych spotkań z kolędą był koncert organowy Klaudii Labud z Żerdzin. Na zakończenie wystąpił zespół „Progres” (E. i P. Okrent, A.Gorczowski i W. Kolowca ). Ciepła i osobista interpretacja kolęd przez członów tego zespołu pozostanie długo w pamięci słuchaczy, którzy wytrwali do końca. Pozostanie też w nas tęsknota do wspólnego muzykowania za rok. Wykonawcy i opiekunowie grup wokalno – instru-

mentalnych otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Hupka za otwartość i wsparcie w czasie przygotowania i przebiegu Koncertu. Dzię-

kuję Wójtowi Gminy panu Andrzejowi Wawrzynek za ufundowanie słodyczy dla uczestników Koncertu. Dziękuję wszystkim , którzy w różny sposób pomagali w organizacji kolędowego spotkania.

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

27


Pawłów:     W hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie odbył się 4 lutego gminny turniej koszykówki dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji stanęło 5 drużyn dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie. Szkoła w Samborowicach zrezygnowała z udziału w rozgrywkach w tej dyscyplinie sportu, a dziewczęta z Krowiarek rozchorowały się. Najlepsze ekipy – dziewczęta z Pawłowa i chłopcy z Pietrowic zagrają w marcowych eliminacjach powiatu raciborskiego w Rudniku. Imprezę zorganizował Wojciech Zalewski, a sędziował Mirosław Jaskot. Poczęstunek przygotował ZSP w Pawłowie, a nagrody Gmina Pietrowice Wielkie.

Gminny kosz w Pawłowie Drużyna chłopców z Pietrowic Wlk.

Drużyna chłopców z Krowiarek

Drużyna chłopców z Pawłowa

Drużyna dziewcząt z Pawłowa

Drużyna dziewcząt z Pietrowic Wlk.

Nagrodzeni indywidualnie

Wyniki, składy, tabele i nagrody indywidualne: Chłopcy: Pawłów – Krowiarki 27 : 12 Pawłów – Pietrowice 16: 22 Pietrowice – Krowiarki 24 : 6 Tabela: 1.Pietrowice 2.Pawłów 3.Krowiarki Dziewczęta: Pawłów – Pietrowice 37 : 20 Tabela: 1.Pawłów 2.Pietrowice Nagrody indywidualne: • najlepsza koszykarka – Aleksandra Schmidt (Pawłów) • najlepiej rzucająca – Laura Wojtaszek (Pawłów) 20 pkt

28

• •

najlepszy koszykarz – Michał Krutki (Pietrowice) najlepiej rzucający – Jakub Moc (Pietrowice ) 18 pkt

Składy i ilość zdobytych pkt: Dziewczęta:

Chłopcy: PIETROWICE – Jakub Moc (18), Michał Krutki (14), Patryk Tyrała(4), Paweł Kocjan (4), Wojciech Wajda (2), Robert Marcol (2), Dawid Migus (2), Patryk Komorek, Michael Stanke, Marcin Wąchała

PAWŁÓW – Laura Wojtaszek (20), PAWŁÓW – Grzegorz Zuber (12), JaAleksandra Schmidt (13), Aneta Gra- kub Przybyła (9), Paweł Muszal (6), bowski (2), Roksana Niedziela (2), Michał Burdzik (6). Kamil Kusz (4), Aleksandra Strzeduła, Magda Zając, Adam Marcinek (4), Patryk Kurka (2), Karolina Zymla, Justyna Gawlina, Ka- Szymon Kocur, Filip Malcharczyk, Tomasz Suchanek rolina Jurkowska i Natalia Kurzeja PIETROWICE – Nikolina Posmyk (8), Klara Gotzmann (4), Wiktoria Trojańska (4), Nicole Chmielewska (4), Aneta Węglarz, Sabina Labud, Dorota Sniehotta, Kamila Nosal, Eryka Mika, Paulina Szramowska, Nicole Klobuczek

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

KROWIARKI – Kamil Fleger (5), Łukasz Gregor (4), Paweł Gilge (3), Aleksander Modła (2), Denis Nowak (2), Rafał Brzeza, Kamil Wochnik, Gracjan Góral, Miłosz Kapłanek, Łukasz Folp.


reklama

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja 86 tel. 32-419 01 15

! h c a is p e z r p w ja c lu Rewo ! m le b o r p ie n o t a k Teraz uster NOWE zasady badań technicznych NOWA Stacja Kontroli Pojazdów NOWI diagności TERAZ ŁATWIEJ !!! Nowe przepisy dają diagnostom większą niż do tej pory swobodę w ocenie stanu technicznego pojazdów. Kilkadziesiąt usterek mogą już zakwalifikować jako usterki drobne. Wtedy ich obowiązkiem jest poinformować o tym kierowcę, a równocześnie mogą wydać pozytywny wynik badania technicznego. Co ważne, usterki te nie będą nigdzie zapisywane. Kierowca może nawet za rok pojechać z tą samą usterką i musi dostać pieczątkę pozytywnego przeglądu z ponowną informacją o wykrytych drobnych usterkach. Przepisy wskazują również kilkanaście innych usterek, np. uszkodzony klosz świateł cofania, które nie są kwalifikowane nawet jako usterka drobna i wtedy diagnosta musi podbić dowód rejestracyjny. Wcześniej nie mógł

tego zrobić, gdyż nie pozwalały na to stare przepisy. ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 2000 w soboty w godz. 700 – 1400 AUTO-PORT Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. 1-go Maja 86 tel./fax 32-419 01 15 tel. kom. 608 408 271, 600 832 635 e-mail: oskp@pietrowice.pl


Pietrowice Wlk.:     W tym tygodniu odbyły się Szkolne Igrzyska Sportowe szkół podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie w tenisie stołowym, siatkówce i piłce ręcznej. Placówki szkolne z Pawłowa i Pietrowic równo podzieliły się pucharami za zwycięstwa. Pawłów triumfował w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców oraz w siatkówce dziewcząt. Pietrowice byli górą w siatkówce chłopców i w piłce ręcznej obu kategorii.

Pawłów i Pietrowice

podzielili się pucharami!

Chłopcy Pietrowice – Mistrz Gminy w siatkówce i piłce ręcznej

Dziewczęta PAWŁÓW – Mistrz Gminy w siatkówce Indywidualni Mistrzowie Gminy w tenisie stołowym chłopców: Artur Grela – Pawłów, Michał Krutki – Pietrowice, Jakub Moc – Pietrowice, Robert Fojcik – Pawłów

Indywidualne Mistrzynie Gminy w tenisie stołowym dziewcząt: Aleksandra Schmidt – Pawłów, Nikolina Posmyk – Pietrowice, Laura Wojtaszek – Pawłów, Justyna Gawlina – Pawłów

Dziewczęta Pietrowice – Mistrz Gminy w piłce ręcznej Dziewczęta Pawłów – Mistrz Gminy w tenisie stołowym

W tenisie stołowym indywidualnie triumfowali: Aleksandra Schmidt i Artur Grela – uczniowie ZSP z Pawłowa. Również drużynowo tenisiści z Pawłowa okazali się wyraźnie lepsi od pozostałych drużyn. W turnieju piłki ręcznej dziewcząt i chłopców gładko zwyciężyli gospodarze pokonując w finale koleżanki i kolegów z Pawłowa. Trzecie miejsce wśród dziewcząt zdobyły Krowiarki, a wśród chłopców Samborowice. Pie-

30

Chłopcy Pawłów – Mistrz Gminy w tenisie stołowym

trowice i Pawłów podzieliły się pucharami za zwycięstwa w rywalizacji siatkówki. Dziewczęta z Pawłowa pokonały Pietrowice 2-0, a w kategorii chłopców Pietrowice zwyciężyły Pawłów 2-1 (tie-break 16-14!) Turniej powiatowy siatkówki dziewcząt i chłopców odbędzie się 21 marca, zawody koszykówki dzień wcześniej w Rudniku, a rywalizacja w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców 10 kwietnia również w Rudniku.

gŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

MARZEC 2013

Jakub Moc i Michał Krutki z Pietrowic na turnieju gminnym tenisa stołowego w Pawłowie


Cudzych chwalicie, swoich nie znacie

ferie z LGD

Czytaj na str. 12

Warsztaty zdrowego żywienia

Z wizytą u P. Schneider

Zajęcia plastyczne

Zabawy karnawałowe

OSP Maków karnawał

PZHGP Sekcja Maków karnawał


Zajęcia decoupage’u

Wyścigi na śniegu

Zimowisko ze Szkółką Nivea w Pawłowie

Czytaj na str. 17

Poczta św. Walentego

Kluski lepsze niż u mamy

Instrument wprost z Peru

Profile for Pietrowice Wielkie

Głos gminy Marzec 2013  

Głos gminy Marzec 2013  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded