__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Wielkanocna Procesja Konna PIETROWICE WIELKIE PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY 24. 03. 2008 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Ksiêdzem Proboszczem Parafii Pietrowice Wielkie maj¹ zaszczyt zaprosiæ na Procesjê Konn¹ po³¹czon¹ z festynem rodzinnym do Pietrowic Wielkich odbywaj¹c¹ siê w Poniedzia³ek Wielkanocny. Aby u³atwiæ organizacjê tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów – zarówno tym, którzy po raz pierwszy bêd¹ brali w niej udzia³, jak i tym, którzy co roku swoj¹ obecnoœci¹ uœwietniaj¹ ten dzieñ – poni¿ej podajemy przygotowany plan programu 11.00 – 12.50 - zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS –u w centrum Pietrowic Wielkich. Ca³y teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane bêd¹ zadaszone miejsca z mo¿liwoœci¹ nakarmienia i napojenia koni. Na miejscu bêdzie przygotowany poczêstunek dla uczestników przed wyjœciem 12.50 – wyjœcie z placu GS –u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejœcie procesj¹ konn¹ do Koœció³ka Œw. Krzy¿a w Pietrowicach Wielkich 14.00 – 14.20 – Nabo¿eñstwo b³agalne – w P¹tniczym Koœciele p.w. Œwiêtego Krzy¿a 14.30 – 15.00 – Zakoñczenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z tradycyjnym konnym objazdem pól 15.00 – 15.30 – Uroczysta parada koni 15.30 – 15.45 – Zakoñczenie procesji wraz z b³ogos³awieñstwem 15.45 – 24.00 – Konny Festyn Wielkanocny na boisku z licznymi atrakcjami: - prezentacja bryczek - zawody skoków przez przeszkody z udzia³em czo³owych zawodników tej dyscypliny, - pokaz w uje¿d¿aniu koni w wykonaniu zawodników jeŸdzieckiego Klubu Lewada najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego - prezentacja Gwardii Marsza³kowskiej Województwa Opolskiego - pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu Rafa³a i Martina Grüner (poczta wêgierska, d¿ygitówka, koñ w ogniu) - pokaz akrobatyki konnej w wykonaniu czo³owych zawodniczek ze stadniny w Albertowcu ( Republika Czeska ) - Pokaz Husarii Jana III Sobieskiego - pokaz uje¿d¿ania westernowego bezog³owia w wykonaniu Alfreda Glomb - Szwadron Legii Polsko-W³oskiej Józefa Polnika z KoŸla - wystêpy ciekawych formacji konnych i najlepszych polskich artystów

Ca³oœæ uroczystoœci popo³udniowych odbywaj¹cych siê na boisku sportowym bêdzie mia³o atmosferê pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obs³ugi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie siê o godz. 18:00. Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie (-) Damian Rangosz

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie (-) Andrzej Wawrzynek

Komunikat W zwi¹zku z przyznawaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeñ „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” Urz¹d Gminy prosi mieszkañców naszej gminy o informacjê dotycz¹c¹ osób obchodz¹cych jubileusz 50 - lecia po¿ycia ma³¿eñskiego „ Z³ote Gody ” w 2008 roku, bior¹c pod uwagê datê œlubu cywilnego. Kontakt telefoniczny: 032 4198071 lub 032 4198075.

G³os Gminy

marzec 2008

3


Bal Przebierañców po raz kolejny… Szko³a z Krowiarek finalist¹ ogólnopolskiego konkursu

Bociek z ¿abk¹, policjantka i z³odziej, kowboje i Indianie - wszyscy zgodnie siê bawili i do zdjêcia ustawili

Karnawa³ tego roku by³ bardzo krótki, wiêc prawie wszystkie soboty poch³ania³y zabawy karnawa³owe. O tym, ¿e najbardziej oczekiwan¹ imprez¹ w okolicy jest samborowicki bal przebierañców œwiadczy fakt, ¿e nie wszystkim, którzy chcieli w nim uczestniczyæ, uda³o siê zdobyæ bilet. Co roku w godzinach popo³udniowych mieszkañcy oraz goœcie bawi¹ siê w kolorowym korowodzie z udzia³em ma³ego i du¿ego misia, kominiarza, m³odej pary, myœliwych. Najwiêkszy pop³och siej¹ ,,ma³py”, które smaruj¹ sadzami wszystkich napotkanych. Oczywiœcie wstydem jest byæ w tym dniu czystym. To przecie¿ ,,ostatki’. Jak mówi tradycja: ,,kogo ma³pa

dobrze wysmaruje - temu w ¿yciu niczego nie brakuje”. Kiedy ,,szczêœciarze” wyszoruj¹ ostatnie œlady sadzy-nastêpuj¹ przygotowania do balu. Trudno jest sobie to wyobraziæ, lecz pomimo, i¿ w tym roku by³a to ju¿ pi¹ta edycja naszego balu, zawsze znajd¹ siê nowe, niepowtarzalne stroje. Tego roku pojawili siê m.in. pszczó³ka Maja z Guciem, bociek z ¿abk¹, wspaniali Rzymianie, policjantka ze z³odziejem, kowboje, Indianie, karatecy, Smerfy, Cyganie i wiele innych postaci. Zjawi³ siê nawet Elwis. Zabawa trwa³a do bia³ego rana. Uczestnicy wyszli, jak zawsze pe³ni wra¿eñ. Ilona Gawlica

Ferie w bibliotece A po có¿ nam œnieg? Œmia³y siê dzieciaczki, które w pierwszy dzieñ ferii zimowych przysz³y do Filii Bibliotecznej w Paw³owie na spotkanie z ksi¹¿k¹. A atrakcji by³o wiele: na pocz¹tek g³oœne czytanie ksi¹¿ek o zwierzêtach i ich przygodach, po³¹czone z wykonaniem rysunków do s³yszanych bajek. PóŸniej dzieci czeka³y w napiêciu na kolejny punkt programu czyli ''Poka¿ê wam, co zbieram'' i zaczê³a siê prezentacja skarbów ma³ych hobbystów: znaczków pocztowych, karteczek z Didli, pi³ek, puzzli, kartek pocztowych, widokówek i kopert z okolicznoœciowymi pieczêciami. Nastêpnego dnia, znów w bibliotece, pojawi³y siê dzieci i z ochot¹ rozpoczê³y „Czytanie na ferie- moja ulubiona ksi¹¿ka”. Po ciekawej dyskusji o Muminkach, Franklinie i „Dzieciach z Bullerbyn” przeszliœmy do tematów bardziej tajemniczych i mrocznych czyli „Paw³ów i Maków w legendach i podaniach”. Dzieci s³ucha³y z uwag¹ podañ

4

lokalnych gminy Pietrowice Wielkie zaczerpniêtych z ksi¹¿ki Ewy Wawoczny „Legendy i podania z powiatu raciborskiego”. „Ale¿ nas Pani nastraszy³a! I my teraz mamy iœæ do domu?” - uœmiecha³y siê zadowolone i bogatsze w wiedzê o swojej Ma³ej OjczyŸnie dzieci. Trzeciego dnia by³o ju¿ prosto, najpierw bajki pana Perrault - g³oœne czytanie i zajêcia plastyczne, a na os³odê naszych spotkañ „Weso³e dyktando” dla chêtnych, których w Makowie zabrak³o. Zajêcia o tej samej tematyce by³y prowadzone w drugim tygodniu ferii w Filii Bibliotecznej w Makowie i tyle samo przynios³y uczestnikom radoœci, co w Paw³owie. Dzieci mia³y racjê, ¿e nawet bez œniegu ferie s¹ fajne, bo najpierw parê spotkañ w bibliotece, a potem ca³y tydzieñ atrakcji w szkole na zorganizowanych przez Pani¹ Dyrektor zimowisku. E. Broda

marzec 2008

W „Walentynki” w szkole w Krowiarkach mia³o miejsce uroczyste wrêczenie dyplomu uznania i nagrody za udzia³ w finale ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”. Konkurs ten organizowany jest przez Towarzystwo Przyjació³ Lasu wspólnie z Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych i obejmuje dzia³ania z zakresu leœnej edukacji. Szko³a z Krowiarek wziê³a udzia³ w III edycji tego konkursu. Na zaproponowane dzia³ania konkursowe, uczniowie przede wszystkim klas IV – VI, ochoczo zabrali siê do pracy. Sprz¹taliœmy las, organizowaliœmy i braliœmy udzia³ w konkursach plastycznych i literackich o tematyce leœnej, przeprowadziliœmy zajêcia terenowe w lesie – a wszystko to przy aktywnym udziale leœniczych z Nadleœnictwa Rudy Raciborskie. Zwieñczeniem dzia³añ by³o przeprowadzenie projektu na temat „Moi przyjaciele z lasu”. Efektem projektu by³o wydanie ksi¹¿eczki z pracami naszych uczniów, zawieraj¹cej fraszki o leœnych zwierzêtach zilustrowane wspania³ymi pracami plastycznymi. Ca³y przebieg konkursu w szkole nadzorowa³a i prowadzi³a nauczycielka przyrody, Marta Otrêba. Ka¿de dzia³anie koñczy³o siê podsumowaniem z wrêczeniem nagród dla dzieci, które ufundowa³o Nadleœnictwo Rudy Raciborskie. Marta Otrêba

Leœnik z Rud Raciborskich dziêkuje dyrektorowi za udzia³ szko³y w konkursie

G³os Gminy


Centrum Kszta³cenia zaprasza W czwartek dnia 21.02. br. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Szkolnej 5 nast¹pi³o oficjalne otwarcie Centrum Kszta³cenia. Centrum Kszta³cenia zosta³o utworzone w ramach projektu: „Wioska internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich” i jest finansowane ze œrodków UE w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa, jako efekt wspó³pracy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Przedsiêbiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A. Centrum Kszta³cenia to placówka o charakterze oœwiatowym, zapewniaj¹ca mo¿liwoœæ ustawicznego kszta³cenia w formie online, celem uzupe³nienia lub podwy¿szenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Metod¹ nauczania wykorzystywan¹ w CK bêdzie nowoczesny i coraz bardziej powszechny elearning, który polega na przekazywaniu wiedzy za poœrednictwem sieci (tzw. edukacja na odleg³oœæ, edukacja wirtualna). Centrum Kszta³cenia jest odpowiednio przystosowane i wyposa¿one w nowoczesny sprzêt komputerowy z dostêpem do Internetu (16 stanowisk komputerowych) i teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkê multimedialn¹ (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, s³owniki, atlasy).

Dy¿ur pracowników Urzêdu Skarbowego w Urzêdzie Gminy Informujemy, i¿ w dniach 11.03.2008r i 09.04.2008r. w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pe³niæ bêd¹ dy¿ur pracownicy Urzêdu Skarbowego w Raciborzu, umo¿liwiaj¹c za³atwienie na miejscu spraw zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym za 2007 rok (wydawanie formularzy zeznañ podatkowych, przyjmowanie zeznañ oraz udzielanie informacji odnoœnie zasad rozliczania).

G³os Gminy

Poza tym Centrum stwarza równie¿ mo¿liwoœæ nieodp³atnego dostêpu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej, w ramach której bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ w kursach z zakresu: ABC Przedsiêbiorczoœci, Biznes Plan, Sposoby efektywnego poszukiwania pracy, Obs³uga Internetu, Obs³uga Pakietu Word, Obs³uga Pakietu Excel, Angielski dla pocz¹tkuj¹cych, Angielski dla œredniozaawansowanych, Niemiecki dla pocz¹tkuj¹cych,

Niemiecki dla œredniozaawansowanych. Potwierdzeniem ukoñczenia danego kursu bêdzie mo¿liwoœæ uzyskania Certyfikatu. Z us³ug CK mo¿e korzystaæ bezp³atnie ka¿dy mieszkaniec gminy Pietrowice Wielkie, zainteresowany uzupe³nieniem i poszerzeniem swojej wiedzy oraz podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. Centrum Kszta³cenia: Poniedz. - Pi¹tek 10:00 – 18:00 Sobota 10:00 – 14:00 Niedziela 14:00 – 18:00 ZAPRASZAMY!!! Marcela Kowol

Ka¿de stanowisko wyposa¿one jest w kamerê i s³uchawki z mikrofonem

Dla Babci i Dziadka W Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich przez kolejne dni stycznia 30.01.oraz 31.01., a tak¿e 1.02. odby³y siê uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Wszystkie dzieci, z ka¿dej grupy wiekowej, chcia³y zaprosiæ swoje ukochane Babcie i kochanych Dziadków do przedszkola, dlatego te¿ przygotowa³y uroczysty program i

przy wspólnym poczêstunku okaza³y jak bardzo ich kochaj¹.Uroczysty Dzieñ Babci i Dziadka odby³ siê równie¿ w przedszkolu w Cyprzanowie w dniu 15.02. w sali RSP Cyprzanów i tam równie¿ bardzo uroczyœcie i z poczêstunkiem przyjêto Bacie i Dziadków. Edyta Kubita

Wystêpy wnuków zawsze ciesz¹ serca babæ i dziadków

marzec 2008

5


Dofinansowanie do modernizacji pieców CO Kolejny raz mo¿na uzyskaæ dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji systemów ogrzewania. Z dofinansowania korzystaæ mog¹ osoby, które w latach 2001-2007 takiego dofinansowania nie uzyska³y. Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 w godzinach pracy Urzêdu, tel nr 4198075 wew. 123. Poni¿ej umieszczono regulamin okreœlaj¹cy zasady uzyskania dofinansowania Beata Mludek REGULAMIN udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej modernizacji systemów ogrzewania wykonywanych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2008 1.Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ : a) w³aœciciele budynków po³o¿onych na terenie gminy Pietrowice Wielkie modernizuj¹cy eksploatowany dotychczas system grzewczy : - we w³asnym budynku jednorodzinnym - w mieszkaniu w³asnoœciowym, o ile w³aœciciel budynku nie przewiduje modernizacji tego systemu dla ca³ego budynku lub rozbiórki budynku przez najbli¿sze 5 lat - w czêœci budynku mieszkalnego bêd¹cego wspó³w³asnoœci¹ kilku osób fizycznych lub prawnych - w mieszkaniu lokatorskim, gdy modernizacja przeprowadzona jest na koszt najemcy za zgod¹ w³aœciciela budynku b) osoby prawne lub instytucje, które nie s¹ ustawowo zobowi¹zane do ograniczenia niskiej emisji np.: parafia, zgromadzenia zakonne itp. 2. Modernizacja, o której mowa w pkt. 1 polega na fizycznej likwidacji dotychczasowego systemu grzewczego i zast¹pieniu go systemem zasilanym: a) energi¹ elektryczn¹ b) olejem opa³owym c) gazem d) paliwem sta³ym – tylko w przypadku spalania w palenisku retortowym ze sta³ym dozowaniem paliwa z zasobnika e) gazem drzewnym f) s³om¹ g) pompy ciep³a h) kolektorami s³onecznymi

6

i) innymi noœnikami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ odnawialnych. 3. Dofinansowanie mo¿na otrzymaæ pod warunkiem potwierdzenia, ¿e dotychczasowy sposób ogrzewania uleg³ zmianie, a zainstalowany piec posiada atest o dopuszczalnej emisji do atmosfery. 4. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie czêœci kosztów modernizacji w zakresie zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych przewidzianych do monta¿u na sta³e, z wy³¹czeniem kosztów zakupu instalacji wewnêtrznej. 5. Kwota dofinansowania wynosi 700,00z³ (s³ownie: siedemset 00/100 z³). 6. Osoba ubiegaj¹ca siê o dofinansowanie powinna z³o¿yæ wniosek oraz nastêpuj¹ce dokumenty: a)zapewnienie dostawy medium do ogrzewania: z Zak³adów Gazowych w przypadku ogrzewania gazowego z Przedsiêbiorstwa Energetycznego w przypadku ogrzewania elektrycznego b) dla w³aœcicieli lokali i najemców – zgodê w³aœciciela ca³ego budynku na przeprowadzenie modernizacji c) protokó³ odbioru kominiarskiego d) fakturê zakupu kot³a lub faktury za wykonan¹ modernizacjê (treœæ faktury powinna potwierdzaæ wymianê kot³a z podaniem jego rodzaju). 7. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2008 r. 8. Wnioski o dofinansowanie bêd¹ opiniowane przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy, przedk³ada-

ne do akceptacji Wójtowi Gminy i realizowane pocz¹wszy od grudnia 2008r. wed³ug dat wystawienia faktur zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych w miarê posiadanych œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ka¿dego roku. W przypadku zbie¿noœci dat wystawienia faktur o kolejnoœci realizacji wniosku decydowaæ bêdzie data z³o¿enia wniosku. 9. Potwierdzenie przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy wykonania zadania, z³o¿enie deklaracji wnioskodawcy o ci¹g³ej eksploatacji urz¹dzenia w okresie grzewczym, wyra¿enie pisemnej zgody na przeprowadzanie kontroli eksploatowania systemu objêtego dotacj¹ w budynku lub lokalu wnioskodawcy przez pracowników Urzêdu Gminy w ci¹gu 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowaniu oraz akceptacja wniosku przez Wójta Gminy bêdzie podstaw¹ zawarcia umowy o dofinansowanie. 10. Niedotrzymanie przez wnioskodawcê warunków eksploatacji zmodernizowanego Ÿród³a okreœlonych w deklaracji, o której mowa w ust. 9 i pozosta³ych zobowi¹zañ skutkowaæ bêdzie zwrotem ca³ej dotacji z ustawowymi odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania. 11. Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ osoby wymienione w punkcie 1, które przyst¹pi³y do modernizacji systemu ogrzewania (zamontowa³y Ÿród³o ciep³a) po 1 grudnia 2007r. i dotychczas nie korzysta³y z dofinansowania. 12. Niniejszy regulamin obowi¹zuje od daty og³oszenia do 30 listopada 2008r. 13. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego regulaminu jest wzór wniosku oraz wzór umowy o dofinansowanie.

Ostatki w przedszkolu

W ostatni dzieñ karnawa³u przedszkolacy z Pietrowic Wielkich bawili siê na ca³ego w piêknych przebraniach w przedszkolu. Wspólna zabawa dostarczy³a wiele radoœci i zabawy dla wszystkich uczestników.

marzec 2008

G³os Gminy


Terminy wywozu odpadów komunalnych z Gminy Pietrowice Wielkie w 2008r. Pietrowice Gródczanki ¯erdziny Maków Krowiarki Paw³ów Kornice Amandów

marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paŸdziernik listopad grudzieñ

6, 20 4, 21 6,20 2, 16, 30 15, 30 11, 25 8, 22 6, 20 3, 14, 28 11, 23

6, 20 7, 21 6, 20 3, 16, 30 16, 30 11, 25 8, 22 6, 20 3, 14, 28 11, 23

3, 14, 28 10, 25 10, 25 8, 22 9, 23 7, 21 5, 19 3, 17 3, 17 1, 15, 29 1, 14, 29 12, 26 15, 29 9, 23 13, 27 7, 21 10, 24 4, 18 8, 22 2, 15, 30

Cyprzanów Lekartów Samborowice

4, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 4, 18 1, 14, 29 16, 30 14, 28 12, 25 9, 22

4, 17, 31 15, 29 13, 28 10, 24 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 19

Terminy wywozu surowców wtórnych (szk³o, plastik) z Gminy Pietrowice Wielkie w 2008r. Pietrowice Gródczanki

¯erdziny Paw³ów

Maków Kornice

Krowiarki Amandów

Cyprzanów Lekartów Samborowice

3 1 2 2 1 1 1 1 3 1

4 2 5 3 2 4 2 2 4 2

4

4 2 5 3 2 4 2 2 4 2

3 1 2 2 1 1 1 1 3 1

marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paŸdziernik listopad grudzieñ

2 5 3 2 4 2 2 4 2

Biesiada z „Biesiad¹...” W pierwsz¹ sobotê nowego roku mieszkañcy Kornicy i zaproszeni goœcie gremialnie zebrali siê w œwietlicy wiejskiej. W towarzystwie s¹siadów i znajomych zgromadzili siê, ¿eby przyjemnie spêdziæ sobotni wieczór. Tym razem wspólne biesiadowanie umila³ kobiecy zespó³ wokalny z Olzy pod nazw¹ „Biesiada Olzañska”. Najpierw, w atmosferze niedawno przebrzmia³ych œwi¹t, panie zaœpiewa³y kolêdy polskie i kilka pieœni bo¿onarodzeniowych rodem z innych krajów, lecz w polskiej wersji jêzykowej. Nastêpnie wprowadzi³y zgromadzonych w karnawa³owy, radosny i rozrywkowy nastrój, œpiewaj¹c skoczne kawa³ki przeplatane skeczami, opowiadanymi z iœcie aktorsk¹ wpraw¹. Po czêœci artystyczno- rozrywko-

G³os Gminy

wej nadszed³ czas na aktywne w³¹czenie siê w czêœæ g³ównie rozrywkow¹: do tañca przygrywa³ znany tutaj i zawsze serdecznie wi-

Œwiatowy Dzieñ Chorego Poniewa¿ w ludzkiej egzystencji obecne jest dobro i z³o, dlatego cierpienie istnieje w ¿yciu ka¿dego z nas. Cierpienie nie jest nikomu obce, lecz ka¿dy inaczej je prze¿ywa, ka¿dy na miarê swojego cz³owieczeñstwa. Ludzie czêsto buntuj¹ siê przeciwko niemu. Gdy cierpi cz³owiek, Bóg jawi siê jako niesprawiedliwy, bezwzglêdny, okrutny. Nie chcemy, nie lubimy cierpieæ. Tymczasem z perspektywy czasu, czêsto zmienia siê nasza optyka postrzegania fenomenu cierpienia. Ludzie siê zmieniaj¹, opinie ewoluuj¹, pogl¹dy dojrzewaj¹. Cierpienie dzisiaj postrzegane za z³o, jutro staje siê oczyszczaj¹cym b³ogos³awieñstwem. 11 lutego 2008 r. w parafii Cyprzanów mia³y miejsce zorganizowane przez Parafialny Zespó³ Caritas obchody Œwiatowego Dnia Chorego. Data ta, to równie¿ data Œwiêta Matki Boskiej Lourdzkiej. Obchody Dnia Chorego rozpoczê³a uroczysta msza œwiêta pod przewodnictwem ks. dziekana Ewalda Cwienka. Chorzy i cierpi¹cy parafianie otrzymali specjalne b³ogos³awieñstwo. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa blisko 40 jego uczestników przenios³o siê do sali DFK na s³odk¹ agapê. Poczêstunek po³¹czono z wystêpami Okazjonalnego Zespo³u Muzycznego z Cyprzanowa. Wystêpowali: Magdalena Kondys, Jessica Palisa, Agnieszka i £ukasz Œciborscy. To równie¿ dziêki muzyce przyby³e osoby mog³y nieco inaczej spojrzeæ na swe cierpienia: nie jak na z³o, a raczej jak na Ÿród³o budowania dobra w sobie. Damian Tunk tany zespó³ ARES. Organizatorzy biesiady postarali siê o bardzo mi³e rozpoczêcie nowego roku, który oby by³ ca³y dla wszystkich tak przyjemny i radosny, czego wszystkim ¿ycz¹... Organizatorzy Biesiady

„Biesiada Olzañska” podbi³a serca biesiadników

marzec 2008

7


Pietrowickie restauracje – cz. 4 Karczma Dolna przy ul. M³yñskiej Droga z Pietrowic w kierunku Raciborza prowadzi³a pierwotnie po dzisiejszej ulicy M³yñskiej. W starych ksiêgach gruntowych ulica ta jest nazywana „Wielk¹ Stron¹” (Große Seite). Skoro g³ówna droga na drug¹ stronê

rzeki prowadzi³a po „Wielkiej Stronie”, nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e przy tej drodze musia³a byæ jakaœ karczma. I tak w istocie by³o. To przy ul. M³yñskiej, na dzia³ce siedliskowej rodziny Wolnik-Liberus naprzeciw gospodarstwa p. Wiktora Klobuczka mieœci³a siê karczma. Jak wynika z ksiêgi gruntowej tej nieruchomoœci, zwanej rów-

M³yn w 1981 r. krótko przed rozbiórk¹

nie¿ „Doln¹ Karczm¹”, s³u¿y³o prawo wypalania okowity i jej sprzeda¿y. By³ to wa¿ny przywilej, który nie przys³ugiwa³ Karczmie Dolnej przy ul. 1 Maja 5. Opisana dzia³ka do 1824 r. by³a w posiadaniu rodziny Kotterba, kiedy w wyniku licytacji kupi³ j¹ za 2.665 talarów browarnik Jan Kupka. Zazdroszczono widocznie dochodów z karczmy, bo w 1827 r. kupi³a j¹ Amalie Bennecke, ¿ona rotmistrza Ludwika Bennecke, w³aœciciela folwarku, który przej¹³ karczmê w 1838 r. po œmierci ¿ony. Z chwil¹ wybudowania mostu przez Cynê/Psinê i poprowadzenia linii kolejowej przed³u¿enie dzisiejszej ul. M³yñskiej znik³o. Znacznie wiêkszy ruch zrobi³ siê przy dzisiejszej ul. 1 Maja. Pisaliœmy, ¿e tamtejsz¹ karczmê w³aœciciel folwarku sprzeda³ w 1858 r. Zmniejszenie ruchu zapewne spowodowa³o, ¿e karczma przy ul. M³yñskiej musia³a zostaæ zamkniêta. Sta³o siê to zapewne ok. 1854 r., kiedy zamkniêto ksiêgê gruntow¹ tej nieruchomoœci. Pawe³ Newerla

Miêdzynarodowe stypendium w Niemieckim Parlamencie Niemiecki Parlament (Bundestag) przy wspó³pracy z berliñskimi uniwersytetami stwarza ka¿dego roku dla ok. 115 m³odych ludzi z 25 krajów jedyn¹ tego rodzaju okazjê do otrzymania kilkumiesiêcznego stypendium w biurze jednego z deputowanych Bundestagu i poznania w ten sposób procesów podejmowania decyzji przez niemieckich polityków oraz zebrania praktycznych doœwiadczeñ w zakresie pracy parlamentarnej. Program jest skierowany do m³odych zainteresowanych polityk¹ absolwentów uczelni wy¿szych, którzy ze wzglêdu na swoje kwalifikacje, osobowoœæ i zainteresowanie wspó³decydowaniem i kszta³towaniem ¿ycia politycznego w³asnego kraju chcieliby nabyæ w³aœciwe doœwiadczenie. Program rozpoczyna siê 1 marca 2009 roku i trwa 5 miesiêcy. G³ówn¹ czêœci¹ programu jest trzy- i pó³miesiêczna praktyka w biurze deputowanego do Bundestagu. Poza tym stypendyœci bior¹ udzia³ w seminariach przygotowawczych i zorganizowanych przez wszystkie piêæ fundacji politycznych.

8

Uczestnicy otrzymuj¹ ze œrodków Niemieckiego Parlamentu stypendium w wysokoœci 450 Euro miesiêcznie. W ramach stypendium zapewnione jest tez bezp³atne zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy otrzymaj¹ równie¿ zwrot kosztów podró¿y do i z Berlina. Termin sk³adania podañ up³ywa 30.06.2008 a wnioski powinny zostaæ z³o¿one na adres: Ambasada Niemiec w Warszawie ul. Jazdów 12 00-467 Warszawa. Bli¿sze informacje znajdziecie Pañstwo pod www. bundestag.de/ips Takie stypendium jest d³ugotrwa³¹ inwestycj¹ na etapie wchodzenia w doros³e ¿ycie zawodowe. Coraz wiêcej pracodawców na etapie zatrudniania nowego pracownika zwraca uwagê na nabyte przez niego kwalifikacje i doœwiadczenie. Taki wyjazd daje niesamowite mo¿liwoœci poszerzenia swych horyzontów myœlowych,

marzec 2008

doœwiadczenia, ale tak¿e nabycia samodzielnoœci ¿yciowej. Wiem, o czym mówiê, gdy¿ w³aœnie dwa moje stypendia w okresie studyjnym w Niemczech, pozwoli³y mi nabraæ w³aœciwej pokory do ¿ycia, usamodzielniæ siê, nabraæ przekonania ¿e jako Œl¹zak te¿ coœ potrafiê. Pamiêtam wypowiedŸ mego wychowawcy w Technikum Mechanicznym w Raciborzu, który powiedzia³ kiedyœ na zakoñczenie tego etapu edukacji: „Szko³a uciera wam nosek delikatn¹ chusteczk¹, a ¿ycie zrobi to szorstk¹ szmat¹”. Taki epizod pozwoli na przygotowanie siê na wielkie wyzwania ¿ycia. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e zainteresowane osoby powinny poczyniæ w³aœciwe kroki i z³o¿yæ stosowny wniosek o przyznanie takiego stypendium. Powiat Raciborski w tym Gmina Pietrowice Wielkie potrzebuj¹ zdoln¹, wykszta³con¹ m³odzie¿ otwart¹ na niesienie odpowiedzialnoœci za tê nasz¹ wspóln¹ ma³¹ ojczyznê. Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

G³os Gminy


Zimowisko 2008 w Paw³owie

Siostry z Winowa zachêci³y do œpiewu i zabawy

Na tegoroczne ferie Zespó³ Szkolno – Przedszkolny przygotowa³ dla swoich uczniów dwa tygodnie ciekawych zajêæ. Celem zimowiska by³o zapewnienie dzieciom jak najwiêcej ruchu na œwie¿ym powietrzu. Organizowano wycieczki, gry, zabawy, a tak¿e spotkania z ciekawymi ludŸmi. W pierwszym tygodniu ferii z zorganizowanej formy wypoczynku korzystali uczniowie z Makowa, w drugim z ¯erdzin i Paw³owa. Niezapomnianych wra¿eñ i wiele emocji dostarczy³y dzieciom wyjazdy na lodowisko, do kina, na krêgielniê oraz do Parku Wodnego w Gorzycach i Tarnowskich Górach. Bardzo ciekawe i pouczaj¹ce by³y spotkania z ludŸmi wielkiej pasji. Zajêcia dla dzieci prowadzi³y Siostra Eleonora i Siostra Michalina ze Zgromadzenia Sióstr Maryi z Winowa, Pani Beata Piwowarczyk i Pan Tomasz Tworuszka. Siostry z Winowa przywioz³y dla dzieci niezwyk³e zabawy, wiele œpiewu a tak¿e chwilê zadumy nad kierunkiem drogi jak¹ pod¹¿aj¹ wspó³czesne dzieci. Na zakoñczenie spotkania sk³adanki ori-

gami „po³ama³y” wszystkim g³owy i wiele kartek papieru. Pani Beata Piwowarczyk zainteresowa³a dzieci motocyklami, muzyk¹, a tak¿e æwiczeniami na prawid³ow¹ dykcjê. Na zakoñczenie zimowiska sala gimnastycz-

na naszej placówki zosta³a udekorowana eksponatami z Chin. Pan Tomasz Tworuszka przybli¿y³ dzieciom ten niezwyk³y kraj, jego kulturê i obyczaje. Dla organizatorów wypoczynku wa¿ny by³ tak¿e kontakt dzieci z kultur¹ i histori¹ naszej Ziemi Raciborskiej. Obydwie grupy mia³y okazjê przypomnieæ sobie znane ju¿ fakty, ale poznaæ i nowe w czasie wycieczki do Muzeum w Raciborzu. Udzia³ dzieci w ZIMOWISKU 2008 by³ bezp³atny. Koszty wszystkich wyjazdów oraz bilety wstêpu zosta³y sfinansowane z dochodu tegorocznej zabawy karnawa³owej. Pragnê w tym miejscu bardzo serdecznie podziêkowaæ Radzie Rodziców naszej placówki, licznym sponsorom oraz rodzicom, którzy ufundowali losy na loteriê fantow¹. Wiele ciep³ych s³ów kierujê tak¿e do opiekunów dzieci. Dziêki Waszemu bezinteresownemu zaanga¿owaniu 60 dzieci spêdzi³o ciekawie i po¿ytecznie czas. R.Strzedu³a

Tomasz Tworuszka przybli¿y³ dzieciom kulturê i obyczaje Chin

Powiatowa Komisja BHP w Rolnictwie Drugie posiedzenie Powiatowej Komisji BHP w Rolnictwie odby³o siê dnia 06.02.2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Podczas obrad komisji wys³uchano informacji na temat dzia³alnoœci Wojewódzkiej Komisji BHP w Rolnictwie woj. œl¹skiego, informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników oraz dzia³aniach prewencyjnych PT KRUS w Raciborzu w 2007 roku. Przedstawiono efekty pracy komisji podczas trzymiesiêcznej dzia³alnoœci: 1.Konkurs z zakresu wiedzy o BHP w rolnictwie- Gimnazjum w Kornowacu. 2.Konkurs plastyczny ,,Jak bezpiecznie

G³os Gminy

pomagaæ rodzicom w gospodarstwie rolnym” -przedszkole w Makowie. 3.Szkolenia z zakresu BHP dla rolników w Raciborzu oraz Pietrowicach Wielkich. Owocn¹ dyskusjê zakoñczy³ apel sekretarza komisji pana Krzysztofa Spornego, dotycz¹cy konkursu ,,Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej 2008,”, na który zaprasza wszystkich chêtnych rolników z terenu powiatu Racibórz, a przewodnicz¹cy komisji, bêd¹cy zarazem starost¹, pan Adam Hajduk zapewni³ bardzo wartoœciowe nagrody. UWAGA: Powiatowa Komisja BHP w Raciborzu

marzec 2008

ostrzega rolników przed zakupem œrodków ochrony roœlin z niepewnego Ÿród³a [niby hurtowo z beczki] o ni¿szej cenie, poniewa¿ na terenie powiatu by³y przypadki sprzeda¿y „fa³szywek”: w miejscowoœci Grzegorzowice 2,5 ha dzia³ki rolnej obsianej burakiem cukrowym po dokonaniu oprysku uleg³o zniszczeniu, przez co narazi³o rolnika na bardzo du¿e k³opoty i straty, dlatego zakupu nale¿y dokonaæ w sprawdzonych placówkach handlowych oraz zabraæ fakturê lub paragon, co jest podstaw¹ do reklamacji. Józef Wawrzynek

9


Gie³da ptaków ozdobnych, egzotycznych i królików W dniu 24 lutego na terenie naszej gminy w Paw³owie przy ul. Stawowej, odby³a siê pierwsza gie³da ptaków ozdobnych, tj. kur rasowych, kaczek, gêsi ozdobnych, ba¿antów, go³êbi ozdobnych, papug, egzotyki drobnej i królików. Jak na pierwsz¹ gie³dê frekwencja by³a dosyæ du¿a, ale wielu przyjecha³o tylko zobaczyæ co to w ogóle bêdzie, gdzie siê to bêdzie odbywaæ, tak w skrócie: w celach rozpoznawczych. Natomiast ma³o osób by³o oferuj¹cych swoje ptactwo. Po rozmowach ze zwiedzaj¹cymi mo¿na by³o wywnioskowaæ, i¿ jest to dosyæ dobra lokalizacja, pomys³ gie³dy powinien siê przyj¹æ i rozwin¹æ. Du¿o przyby-

³ych mówi³o, i¿ w przysz³ym miesi¹cu przyjad¹ ju¿ z ptakami i królikami do sprzedania, jak bêdzie wiêcej sprzedaj¹cych, to i wiêcej bêdzie kupuj¹cych, mówiono ¿e jest te¿ to okazja aby nabyæ lub wymieniæ siê z chêtnymi, ¿eby w swoich hodowlach nie kojarzyæ zwierz¹t spokrewnionych. Organizatorzy prowadz¹ rozmowy z producentami akcesoriów do hodowli np. kosze transportowe, siedzonka dla go³êbi itp. jak równie¿ z producentami ró¿nych mieszanek np. grity, minera³y, karmy dla go³êbi, papug i ptaków egzotycznych, aby te¿ zaoferowali swoje produkty. Mamy wiêc nadziejê, ¿e i hodowcy go³êbi pocztowych znajd¹ coœ dla swoich pupili.

Noc z Harrym Potterem W dniu 25 stycznia Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich zmieni³a swoje oblicze. Czytelnia biblioteki zamieni³a siê w salê Hogwartu, wyrós³ Zaczarowany Las, pojawi³o siê wejœcie do Dzia³u Ksi¹g Zakazanych, za przeszklonymi drzwiami rysowa³a siê mroczna postaæ dementora a zamiast bibliotekarek zjawi³y siê tam czarownice. Wœród fanów Harrego Pottera rozesz³a siê pog³oska, ¿e w Bibliotece w nocy z 25/26 odbêdzie siê prezentacja najnowszego, VII ju¿ tomu przygód pt. „Harry Potter i insygnia œmierci”. Wszyscy niecierpliwie czekali do godziny 21, bo o tej godzinie mia³y otworzyæ siê drzwi i rozpocz¹æ siê mia³ wieczór w Hogwarcie. Na pocz¹tku wszyscy uczestnicy zostali przydzieleni do poszczególnych domów – Gryffindor’u, Syltherin’u, Hufflepuff’u i Ravenclaw’u. Kolejnym punktem by³ konkurs wiedzy o przygodach Harrego

Pottera, i choæ przygotowano wiele pytañ, uczestnicy prawie zawsze wychodzili z opresji obronn¹ rêk¹. Uczestnicy zabaw musieli w kolejnych konkurencjach wykazaæ siê sprawnoœci¹ fizyczn¹, sprytem i spostrzegawczoœci¹. Przed pó³noc¹ w bibliotece pojawili siê stra¿acy w bojowym rynsztunku, których zadaniem by³o odpalenie fajerwerków. Punktualnie o godzinie 24.00 w niebo wystrzeli³y kolorowe race. By³ to sygna³, ¿e mo¿na rozpocz¹æ sprzeda¿ ksi¹¿ek. Impreza dobieg³a koñca i pomimo, i¿ wielu uczestników domaga³o siê przed³u¿enia jej, niestety rodzice byli nieugiêci i zabrali swoje pociechy do domów. Pragnê podziêkowaæ wszystkim osobom, które pomog³y nam w organizacji przedsiêwziêcia oraz dzieciom i rodzicom, dziêki którym móg³ siê odbyæ czarodziejski wieczór w bibliotece. Ma³gorzata Paletta

Patronat nad gie³d¹ ptaków objê³o Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza z siedzib¹ w Raciborzu, a dzia³aj¹ce na terenie naszej gminy. Zrzeszenie otrzyma³o wszelkie zezwolenia do prowadzenia tego typu gie³dy. Gie³da ptaków jest prowadzona pod nadzorem Lekarza Weterynarii wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych chêci¹ sprzeda¿y, kupna lub wymiany ptaków. Gie³da ptactwa odbywaæ siê bêdzie w ka¿d¹ czwart¹ niedzielê miesi¹ca od godz. 7.00-11.00 z wyj¹tkiem marca ze wzglêdu na przypadaj¹ce œwiêta Wielkiej Nocy 2324.03 - gie³da odbêdzie siê 30 marca. Zapraszamy! Za Zarz¹d Zrzeszenia Ireneusz Knura

Pod czujnym okiem kamer

W ramach „Rz¹dowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadz¹cych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szko³ach i placówkach” w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich zosta³ zakupiony i zainstalowany monitoring wizyjny. Monitoring s³u¿y nie tylko do bie¿¹cego nadzoru lecz równie¿ do rejestracji wydarzeñ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa w placówce osobom. System ma równie¿ na celu ochronê przed dewastacj¹ obiektu i urz¹dzeñ bêd¹cych w³asnoœci¹ szko³y. D.T.

Kronika policyjna

Fani Harrego Pottera podczas nocnej prezentacji ksi¹¿ki o jego przygodach

10

marzec 2008

W nocy z 28 na 29 grudnia 2007 roku w Paw³owie skradziono samochód Fiat 126p, sprawca nie mia³ trudnoœci z odpaleniem silnika, bo w³aœciciel pojazdu zostawi³ klucze w stacyjce. Samochód chyba nie przypad³ do gustu, bo sprawca porzuci³ go na drodze Paw³ów-Krowiarki. W dniu 11 stycznia 2008 roku w Makowie policjanci z raciborskiej drogówki zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê Fiata.

G³os Gminy


Bia³y op³atek zamiast urodzinowego tortu… Dlaczego w Œwiêta Bo¿ego Narodzenia stroimy choinkê? Jaki jest zwi¹zek miêdzy nowo narodzonym Bogiem a prezentami? Dlaczego na œwi¹tecznym stole nie ma urodzinowego tortu dla Jezusa z przesz³o dwoma tysi¹cami œwieczek, a jest za to …skromny bia³y op³atek? Na takie pytania mo¿na by³o otrzymaæ odpowiedŸ, ogl¹daj¹c na tydzieñ przed Wigili¹ przedstawienie jase³kowe w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Krowiarkach. Na doroczne jase³ka przybyli rodzice, dziadkowie i znajomi wystêpuj¹cych dzieci oraz ksi¹dz proboszcz Piotr Popanda. G³ównymi aktorami przedstawienia zostali uczniowie klas I-III: Julia Ró¿ycka, Aleksander Kampik, Justyna Kocur, Magdalena Stajner, Roman S³adek, Magdalena Kowacz i Beata Dyrcz. Wcielili siê oni w role cz³onków rodziny przygotowuj¹cej siê do Wigilii, a nastêpnie prze¿ywaj¹cej tê uroczy-

stoœæ. Miêdzy poszczególnymi scenami starsi uczniowie zaœpiewali nastrojowe kolêdy i pastora³ki. Widzowie z uwag¹ œledzili przygotowywanie potraw wigilijnych, ubieranie choinki i spo¿ywanie wieczerzy . Wyczuæ mo¿na by³o wzruszenie, które potêgowa³ wystrój sali: zielone girlandy, choinki mieni¹ce siê œwiate³kami, po³yskuj¹ce gwiazdy i zapalone œwiece w³o¿one miêdzy fantazyjne stroiki. Przedstawienie przygotowa³y nauczycielki nauczania zintegrowanego: Cecylia Jakubiec, Ewa Sepio³o i Monika £yczko. Wystêp jase³kowy uœwietni³ tak¿e spotkanie ma³¿onków ca³ej gminy, obchodz¹cych Z³oty Jubileusz po¿ycia ma³¿eñskiego. Uroczystoœæ ta, z udzia³em wójta A. Wawrzynka i sekretarza A. Wajdy, mia³a miejsce dnia 20 grudnia 2007 r. w pietrowickim Urzêdzie Gminy. M. O.

Koncert kolêd

wykonali kilka najbardziej znanych kolêd, wzbudzaj¹c aplauz licznie zebranych s³uchaczy. Po wystêpach, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Pan Andrzej Wawrzynek oraz Pani Regina Strzedu³a - dyrektor ZSZ Paw³ów, g³ówna organizatorka koncertu, wrêczyli wszystkim zespo³om okolicznoœciowe dyplomy i kwiaty. Koncert zakoñczy³ siê wspólnym odœpiewaniem kolêdy „Cicha noc” i b³ogos³awieñstwem udzielonym przez ks. proboszcza. Po koncercie w koœciele wszyscy uczestnicy, zaproszeni goœcie oraz liczni parafianie udali siê do szko³y, gdzie wziêli udzia³

W szczelnie wype³nionym koœciele, w drug¹ niedzielê stycznia, odby³ siê tradycyjny „Koncert Kolêd” po³¹czony z Gminnym Przegl¹dem Zespo³ów Œpiewaczych. Na wstêpie ksi¹dz proboszcz opowiedzia³ historiê powstania najs³ynniejszej chyba kolêdy œwiata „Cicha noc” i wszyscy obecni zaœpiewali j¹ w oryginalnym jêzyku niemieckim. W koncercie wyst¹pi³y zespo³y œpiewacze z gminy Pietrowice Wielkie: Chór „Cantate” dzia³aj¹cy przy DFK Paw³ów pod dyr. Pana £ukasza Paw³a Herba, Zespó³ Muzyczny Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego z Samborowic pod dyr. Pana Zbigniewa Mu¿elaka, Chórek Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich pod dyr. Pana Marcelego Reszka, Zespó³ Muzyczny Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego z Krowiarek pod dyr. Pani Marty Otrêba, Chórek Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego z Paw³owa pod dyr. Pani Danuty Cymerman, siostry Patrycja (10 lat), Daria (8 lat), Kamila (5 lat) i Zuzanna (3 lata) Miensopust, którym towarzyszy³a na gitarze mama Justyna oraz Zespó³ Muzyczny z Cyprzanowa pod kierunkiem Witolda Kolowcy. Gwiazdami koncertu byli: pani Beata Piwowarczyk z Pietrowic Wielkich, która wykona³a solo trzy kolêdy oraz Kwintet Smyczkowy „Divertimento” z³o¿ony z muzyków Bielskiej Orkiestry Kameralnej i Pañstwowej Filharmonii Œl¹skiej. Muzycy ci

G³os Gminy

Inscenizowane przygotowania do Wigilii

w drugiej czêœci imprezy, ju¿ nieco mniej oficjalnej, a nieco bardziej karnawa³owej. Kwintet Smyczkowy „Divertimento” wykona³ piêkny program „Od Brahmsa do Beatlesów”, pani Beata Piwowarczyk œpiewa³a znane przeboje muzyki pop oraz tañczy³a taniec flamenco, a na zakoñczenie brawurowo zaprezentowa³ siê m³odzie¿owy zespó³ wokalno – instrumentalny z Krowiarek. Dope³nieniem ca³ej imprezy by³ poczêstunek ko³aczem, kaw¹ i pieczon¹ kie³bask¹ serwowanymi w szkolnym bufecie. R. Strzedu³a

Wystêp Kwintetu Smyczkowego „Divertimento”

marzec 2008

11


Jak w rodzinie W grudniu ubieg³ego roku, przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, po raz kolejny delegacja naszej gminy pojecha³a z wizyt¹ do partnerskiej gminy Liederbach. Nasi delegaci na œwi¹tecznym kiermaszu zaprezentowali tradycyjne regionalne potrawy, wypieki i wyroby rêkodzie³a: stroiki i inne dekoracje bo¿onarodzeniowe. Wizyta by³a okazj¹ do zacieœnienia wiêzi z sympatykami naszej gminy, których grono ci¹gle siê powiêksza i nawi¹zania kontaktów z nowymi mieszkañcami gminy Liederbach.

Zapakowane dary - w chwilê po wy³adunku w Pietrowicach

Przed wejœciem do katedry w Limburgu

Wspólne spotkania sprzyjaj¹ integracji i scalaj¹ obydwie strony w jedn¹ samorz¹dow¹ rodzinê. W lutym tego roku nasi niemieccy partnerzy potwierdzili, ¿e jesteœmy dla nich rodzin¹: wyszli do nas z kolejn¹ form¹ pomocy i sprawili niespodziankê, przysy³aj¹c dary zebrane u siebie: ubrania, œrodki higieniczne, zabawki, ksi¹¿ki i gry. Dary te bêd¹ sukcesywnie dystrybuowane przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej pomiêdzy osoby najbardziej potrzebuj¹ce wsparcia.

Wyjazdowe posiedzenie W dniu 30.01.2008r. odby³o siê pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatu Œl¹skiej Izby Rolniczej w Raciborzu, które to zosta³o przeprowadzone w Urzêdzie Gminy Nêdza. Posiedzenie w ca³oœci zosta³o poœwiêcone tematyce szkód w uprawach, dokonanych przez zwierzynê ³own¹ na terenie gminy Nêdza, a szczególnie dotycz¹ce rolników z miejscowoœci Babice, Nêdza, Jankowice. Z relacji rolników, leœników i myœliwych wynika, ¿e ostatnio z powodu l¿ejszych okresów zimowych bardzo wzros³a populacja dzika i to g³ównie one dokonuj¹ spustoszeñ na polach i ³¹kach rolników. Na posiedzenie Rady Powiatu ŒIR w Raciborzu przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zostali zaproszeni leœnicy z Nadleœnictwa Rudy oraz myœliwi z Ko³a £owieckiego „Odyniec”, które to obs³uguje obwód ³owiecki, na terenie którego zamieszkuj¹ poszkodowani rolnicy. Podczas bardzo burzliwej dyskusji, któr¹ sprawnie kierowa³ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu ŒIR w Raciborzu pan Kazimierz Lach, problemy szkód ³owieckich przedstawi³ Prezes ŒIR w Katowicach pan Roman W³odarz, swoim wyst¹pieniem popartym prezentacj¹ wizualn¹, znajomoœci¹ spraw oraz przepisów prawnych jak i wysokoœci stawek odszkodowañ zaskoczy³ wszystkich

12

obecnych. Przedstawione przyk³ady z ró¿nych rejonów woj. œl¹skiego tak zaimponowa³y zebranym, ¿e nawet myœliwi i leœnicy, którzy maj¹ do czynienia na co dzieñ z problemami szkód, prosili o pomoc w rozwi¹zaniu trudnoœci. Wójt Gminy Nêdza pani Anna Iska³a bardzo siê zaanga¿owa³a w obronê rolników oraz intensywnie bra³a udzia³ w dyskusji przedstawiaj¹c rozs¹dne rozwi¹zania. Posiedzenie zakoñczono wynegocjo-

Kolejnym efektem grudniowego wyjazdu jest zaproszenie do odwiedzenia gminy Liederbach w czerwcu tego roku. Ju¿ w tej chwili trwaj¹ przygotowania do tej wizyty, podczas której nast¹pi symboliczne podpisanie partnerstwa, tym razem w obecnoœci zebranych mieszkañców gminy niemieckiej i naszej delegacji. Bêdzie to okazja do zaprezentowania naszej gminy: jej dorobku, specyfiki, zalet i lokalnych produktów. Prezentacjê uzupe³ni¹ i ubarwi¹ wystêpy artystyczne promuj¹ce nasz¹ kulturê. Gabriela Seidel waniem ugody pomiêdzy myœliwymi i rolnikami, pozytywn¹ spraw¹ by³o podziêkowanie za interesowanie siê sprawami rolników £owczemu Ko³a ,,Odyniec”, panu Rajmundowi Hajder przez jednego z rolników. ŒIR apeluje do wszystkich rolników, na polach których zaistnia³y szkody ³owieckie, do zg³aszania ich do Kó³ £owieckich, Urzêdów Gmin oraz ŒIR. Józef Wawrzynek

Najbli¿sze wa¿ne wydarzenia w gminie Wielkanocna Procesja Konna Pietrowice Wlk. Ma³y Odpust Znalezienia Krzy¿a Œw. Koœció³ek Œw. Krzy¿a Du¿y Odpust Znalezienia Krzy¿a Œw. Koœció³ek Œw. Krzy¿a VIII Eko-Wystawa Pietrowice Wlk. Odpust parafialny Trójcy Œw. Cyprzanów LKS Cyprzanów 90 lecie Cyprzanów Odpust parafialny Œw. Jana Nepomucena Kornice Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze Lekartów Odpust paraf. Œw.Wita, Modesta i Krescencji Pietrowice Wlk. Odpust parafialny Œw. Antoniego ¯erdziny Odpust parafialny Jana Chrzciciela Maków 125 lecie istnienia OSP Pietrowice Wlk. Festyn rodzinny Kornice

marzec 2008

24 III 08 2 V 08 3 V 08 10-11 V 08 18 V 08 22-25 maj 08 25 V 08 8 VI 08 15 VI 08 15 VI 08 22 VI 08 11-13 VII 2008 27 VII 08

G³os Gminy


Konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie og³asza III edycjê konkursu na „NAJPIÊKNIEJSZ¥ POSESJÊ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE”. Wójt Gminy i Komisja Rady Gminy ds ekologii zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców do udzia³u w tym konkursie. W poprzednich latach cieszy³ siê on szerokim zainteresowaniem dlatego zdecydowano o kolejnej edycji. Celem konkursu jest zachêcenie mieszkañców do upiêkszania swoich posesji co wp³ynie pozytywnie na wizerunek ca³ej gminy. Podobnie jak w ubieg³ych latach laureaci konkursu zostan¹ uhonorowani nagrodami Wójta Gminy. Je¿eli macie pañstwo ciekawie i estetycznie urz¹dzon¹ posesjê, lub uwa¿acie, ¿e posesja s¹siada lub znajomego zas³uguje na nagrodê to prosimy sk³adaæ propozycje do 14.04.2008r. w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. Regulamin III edycji konkursu na „Najpiêkniejsz¹ posesjê w Gminie Pietrowice Wielkie” 1. Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie oraz Komisjê Rady Gminy Pietrowice Wielkie ds. ekologii, rolnictwa, leœnictwa. 2. Czas trwania konkursu: 15.04.2008r30.09.2008r 3. W konkursie mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele lub zarz¹dcy posesji po³o¿onych na

terenie gminy Pietrowice Wielkie. 4. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u osoby bêd¹ce w sk³adzie komisji konkursowej oraz laureaci pierwszej i drugiej edycji konkursu 5. Przystêpuj¹c do konkursu nale¿y w terminie do 14.04.2008r. zg³osiæ do oceny swoj¹ posesjê w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. 6. Zg³oszenia mog¹ byæ z³o¿one osobiœcie lub przez s¹siadów, znajomych, so³tysów, radnych po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanych. 7. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie powo³uje Komisjê Konkursow¹. 8. Komisja ma prawo w czasie trwania pierwszego przegl¹du w³¹czyæ do oceny po uzyskaniu zgody w³aœciciela lub zarz¹dcy posesje jeszcze nie zg³oszone. 9. Komisja dokona przegl¹du zg³oszonych posesji w okresie od 15.04.2008r., do 30.09.2008r. Z ka¿dego przegl¹du sporz¹dzone zostan¹ protoko³y i zdjêcia. W protoko³ach podsumowane bêd¹ liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników. 10. Ka¿dy cz³onek komisji przyzna od 0 do 5 punktów za ka¿de kryterium (zgodnie z pkt. 11), w ka¿dym przegl¹dzie posesji. Ocena uzyskana przez dan¹ posesjê to suma punktów przyznanych przez wszystkich cz³onków Komisji we wszystkich przegl¹dach. Wysokoœæ oceny œwiadczy o kolejnoœci miejsc uzyskanych w konkursie.

11. Ocenie poddawana bêdzie ogólna prezentacja posesji z uwzglêdnieniem przydomowych ogrodów, balkonów, pergoli, zgodnie z nastêpuj¹cymi kryteriami: A . Ogólny porz¹dek na terenie posesji i na terenie chodników przyleg³ych do dzia³ki w³aœciciela, stan trawników i ich utrzymanie. B. Urz¹dzenie kwietników, skalniaków, pergoli, przyozdobienie balkonów, okien itp. i uzyskany efekt barwnoœci i estetyki. C. Dobór roœlin zdobi¹cych posesjê przez ca³y okres wegetacji. D. Wykorzystanie w ogrodzie ró¿norodnych drzew iglastych i liœciastych, oraz krzewów ozdobnych, pn¹czy, roœlin ¿ywop³otowych itp. E. Rozplanowanie ogrodu i ogólne wra¿enie estetyczne posesji. 12. Laureaci Konkursu otrzymuj¹ nagrody ustalone przez Wójta Gminy. Zdjêcia uhonorowanych posesji zostan¹ zaprezentowane w formie wystawy na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Gminy. 13. Laureaci konkursu trac¹ prawo uczestnictwa w kolejnych 3 edycjach konkursu. 14. Og³oszenie o rozpoczêciu konkursu i wynikach jego rozstrzygniêcia podane zostan¹ do wiadomoœci poprzez informacjê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy, w lokalnej gazecie „G³os Gminy” i stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie.

Miko³ajki pietrowickiego ko³a DFK Corocznym zwyczajem cz³onkowie pietrowickiego ko³a DFK spotkali siê na „Miko³ajkach”. Impreza odby³a siê 11 grudnia w sali OSP Pietrowice Wielkie. By³o to wyj¹tkowe spotkanie, poniewa¿ dzieci mia³y otrzymaæ upominki od Œwiêtego Miko³aja. Po powitaniu wszystkich uczestników przez przewodnicz¹c¹ Ko³a pani¹ Wilisz, wszyscy zostali poczêstowani tradycyjnym ko³aczem. Rozpoczê³o siê oczekiwanie na najwa¿niejszego goœcia. Jego przybycie oznajmi³ dŸwiêk dzwonka. Gdy postaæ Œwiêtego Miko³aja pojawi³a siê w drzwiach niejedno ma³e serduszko zadr¿a³o, bo choæ zawsze oczekiwany, u maluchów budzi odrobinê lêku. Ka¿de z dzieci, aby otrzymaæ prezent od Wielebnego musia³o zaprezentowaæ wierszyk lub piosenkê. Wszyscy uczestnicy chêtnie w³¹czali siê do œpiewania piosenek, a ka¿da prezentacja nagradzana by³a gromkimi brawami. Miko³aj pamiêta³ równie¿ o doros³ych, ka¿dy z uczestników imprezy otrzyma³ s³odki upominek. Podtrzymywanie tradycji spotkañ miko³ajkowych dla wielu uczestników jest jedn¹ z niewielu mo¿liwo-

G³os Gminy

œci spotkania siê w wiêkszym gronie, nie dziwi wiêc fakt, i¿ cz³onkowie DFK chêtnie w nich uczestnicz¹. W tym miejscu dziêkujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyni³y siê do organizacji

„Miko³ajków”, zaœ w szczególnoœci ksiêdzu wikaremu Tomaszowi Malickiemu, który wcieli³ siê w postaæ Œwiêtego Miko³aja. Ma³gorzata Paletta

Œwiêty Miko³aj wœród dzieci z Ko³a DFK Pietrowice Wielkie

marzec 2008

13


Na zabawie karnawa³owej Sekcji Hodowców Go³êbi Pocztowych w Makowie Jak co roku w trzeci¹ sobotê stycznia Zarz¹d Sekcji 7 Maków zorganizowa³ w sali RSP zabawê karnawa³ow¹ dla hodowców, ich ¿on oraz zaproszonych goœci, wraz z podsumowaniem wyników, wydaniem dyplomów i pucharów za osi¹gniête wyniki lotowe za 2007 rok. Do tañca ju¿ po raz czternasty przygrywa³ nam zespó³ „BOSS”. Zabawa odbywa³a siê przy udziale loterii fantowej i konkursów a¿ do bia³ego rana. W czêœci oficjalnej Prezes wyda³ dyplomy i puchary dla najlepszych hodowców tutejszej sekcji: Puchary rozdano w kategoriach: mistrzostwo lotów starych: 1.Nowak Henryk – 124 konkursy, 43 725 pkt, 2.Szubert Krystian i Andrzej - 103 konkursy, 37 410 pkt 3. Sobola Józef – 103 konkursy, 34 296 pkt najlepszy go³¹b lotów starych: Paniczek Henryk, najlepsza samica lotów starych: Szubert Krystian i Andrzej, najlepsza roczna samica lotów starych: Szubert Krystian i Andrzej, najlepszy roczniak lotów starych: Pilar Rafa³, puchar Prezesa Sekcji 7 Maków:za 4 najszybsze go³êbie z lotu „Schwerin I”: Szubert Krystian i Andrzej, puchar przechodni im. Paw³a Opolonego za 3 go³êbia najszybszego: w 2005 r. - Szubert Krystian i Andrzej, 2006r. - Nowak Henryk. 2007 r. - Nowak Henryk, puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie za 3 najszybsze go³êbie z lotu „Kleve I” (Niemcy): Nowak Henryk

mistrzostwo lotów go³êbi m³odych: 1. Nowak Henryk – 44 konkursy, 7423 pkt, 2. Joszko Artur – 38 konkursów, 6067 pkt, 3. Paniczek Henryk, 30 konkursów 4894 pkt. najlepszy go³¹b w lotach m³odych: Nowak Henryk, puchar Rady Powiatu (za najszybsz¹ „10”): Staniek Krystian, puchar so³tysa so³ectwa Maków ( za 3 najszybsze go³êbie z lotu „Grodzisk Wlkp”): Szubert Krystian i Andrzej, puchar dla najm³odszego hodowcy sekcji: Kucia Daniel. Dyplomy rozdano w kategoriach: I miejsca w sekcji lotów starych: Szubert Krystian i Andrzej – 5 x, Nowak Henryk – 4 x, Paniczek Henryk – 2 x, Pilar Rafa³ – 2 x,

14

Za Zarz¹d Sekcji 7 Maków Antoni Gincel

Czas rozdaæ puchary...

Turniej tenisa sto³owego w ¯erdzinach o tytu³ „Mistrza ¯erdzin 2008” Dnia 12 stycznia w sobotê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ¯erdzinach zorganizowa³a „II Turniej Tenisa Sto³owego o tytu³ Mistrza ¯erdzin”. Zawody zaczê³y siê w œwietlicy wiejskiej ju¿ od rana i trwa³y a¿ do póŸnych godzin wieczornych, z tego wzglêdu, ¿e uczestniczy³o w nich a¿ 35 zawodników z ¯erdzin w ró¿nych grupach wiekowych. W kategorii od 1996 rocznika udzia³ wziê³o 5 graczy. Pierwsze miejsce zaj¹³ Pawe³ Grela, II miejsce Cycoñ Bartek, III miejsce Przyby³a Dawid. W grupie wiekowej 1987-1996 (10 zawodników) I miejsce zaj¹³ Kalinicki £ukasz, II miejsce Mainusz Adrian, III miejsce Cycoñ Mateusz. W grupie wiekowej 1986-1968 (10 zawodników) I miejsce zaj¹³ Marcinek Piotr, II miejsce Afa Stefan, III miejsce Herud Dariusz. W grupie wiekowej do 1967 rocznika (6 zawodników) I miejsce zaj¹³ Mainusz Józef, II miejsce Neuwerth Joachim, III miejsce Majnusz Joachim. W grupie dziewcz¹t (4 zawodniczki)

Sobola Józef – 1 x, Joszko Artur – 1 x, Staniek Krystian – 1 x. I miejsca w sekcji lotów m³odych: Szubert Krystian i Andrzej – 3 x, Joszko Artur – 1 x, Staniek Krystian – 1 x. Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ za ufundowanie czêœci pucharów przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie - Andrzeja Wawrzynka oraz czêœci pucharów przez cz³onków Rady Powiatu Raciborskiego – Leonarda Malcharczyka i Adama Wajdê.

I miejsce zajê³a Mika Sylwia, II miejsce Kalinicka Sandra, III miejsce Pientka Justyna. Jako organizatorzy cieszymy siê, ¿e w turnieju wziê³o udzia³ a¿ tylu chêtnych, a wœród nich sporo m³odzie¿y. Z tego wynika, ze

stó³ pingpongowy w naszej œwietlicy, który zosta³ zakupiony parê lat temu przez Radê So³eck¹ jest wykorzystany w 100%. W tym miejscu chcielibyœmy podziêkowaæ Urzêdowi Gminy za puchary i nagrody ksi¹¿kowe, cukierni Zymla za pyszne szneki, Radzie So³eckiej za napoje. Wszystkich graczy zapraszamy znowu za rok. OSP ¯erdziny

Laureaci turnieju z trofeami

marzec 2008

G³os Gminy


Informacja o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Starosta Raciborski, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007r. o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U. 2007 Nr 191, poz. 1365) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, informuje: celem ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007r. o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego jest usuniecie zaniedbañ w zakresie uporz¹dkowania stanu prawnego w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz osób fizycznych po³o¿onych na obszarze Ziem Odzyskanych i obszarze by³ego Wolnego Miasta Gdañsk. Jak pokazuj¹ liczne przyk³ady, w ksiêgach wieczystych nadal nie s¹ uwzglêdnione prawa dzisiejszych polskich w³aœcicieli, w tym gmin i Skarbu Pañstwa.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Starosta Raciborski wzywa mieszkañców Powiatu Raciborskiego do sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Starosta Raciborski informuje, i¿: w³aœciwym miejscowo do prowadzenia ksi¹g wieczystych nieruchomoœci z terenu Powiatu Raciborskiego jest S¹d Rejonowy - Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Raciborzu, ul. Nowa 27 (tel. 032 459 46 40). W zwi¹zku z wprowadzeniem systemu informatycznego utworzono Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych, która jest komórk¹ organizacyjn¹ Ministerstwa Sprawiedliwoœci z siedzib¹ w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 (tel. 022 52 12 888); dokumentami potwierdzaj¹cymi stan prawny nieruchomoœci mog¹ byæ w szczególnoœci: akty notarialne, decyzje administracyjne, orzeczenia s¹dowe; w szczególnoœci nale¿y sprawdziæ dzia³ II ksiêgi wieczystej. W dziale II obejmuj¹cym wpisy dotycz¹ce w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego wpisuje siê w³aœciciela,

wspó³w³aœciciela, wieczystego u¿ytkownika. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne. Ksiêgê wieczyst¹ mo¿na przegl¹daæ i uzyskaæ jej odpisy na ¿¹danie osób zainteresowanych; w razie ujawnienia niezgodnoœci miêdzy stanem prawnym nieruchomoœci ujawnionym w ksiêdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane b³êdnie, mo¿e ¿¹daæ usuniêcia niezgodnoœci. Sprawy o uzgodnienie treœci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji S¹d Rejonowy w Raciborzu; wszelkich informacji o rodzaju i sposobie dzia³añ niezbêdnych do uzyskania tytu³u prawnego do zajmowanych nieruchomoœci i ujawnienia praw w ksiêgach wieczystych mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 (tel. 032414 08 46) w godzinach pracy: od 7.30 do 15. 30, wtorki od 7.30 do 17.30, pi¹tki 7.30 do 13.30. Starosta Raciborski (-) Adam Hajduk

Karnawa³owa zabawa cz³onków Ko³a DFK w Pietrowicach Wielkich Sta³o siê tradycj¹, ¿e corocznie w karnawale Zarz¹d Ko³a DFK w Pietrowicach Wielkich organizuje dla swoich cz³onków spotkanie przy muzyce. W bie¿¹cym roku spotkanie to odby³o siê 31.01.2008r. w sali OSP w Pietrowicach Wielkich. Imprezê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: Wójt Gminy – Andrzej Wawrzynek, pose³ na sejm RP- Henryk Siedlaczek, przewodnicz¹cy Powiatowego Zarz¹du DFK – Joachim Strzedulla, Sekretarz Gminy – Adam Wajda, ks. wikary – Tomasz Malicki. Przewodnicz¹ca Zarz¹du DFK w Pietrowicach Wielkich – Emilia Wilisz rozpoczê³a uroczystoœæ gor¹cym powitaniem goœci oraz cz³onków DFK, którzy przybyli bardzo licznie i wype³nili salê do ostatniego miejsca. ¯yczy³a te¿ wszystkim zebranym przyjemnej zabawy i udanego wieczoru. W mi³ej atmosferze i przy weso³ej muzyce czas szybko p³yn¹³ i zabawa przeci¹gnê³a siê do póŸnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali nie tylko o w³aœciwy nastrój, ale równie¿ przygotowali dla uczestników poczêstunek, tzn. œl¹ski ko-

³acz, kawê, s³odycze, a na kolacjê kie³baski z bu³eczkami. Mieszkañcy Pietrowic chêtnie przychodz¹ na takie imprezy, poniewa¿ s¹ one okazj¹ nie tylko do spotkañ, ale przede wszystkim do mi³ego spêdzania czasu.

Dlatego te¿, na zakoñczenie imprezy nie oby³o siê bez podziêkowañ dla Zarz¹du DFK. Za Zarz¹d DFK Emilia Wilisz

Uczestnicy zabawy utworzyli gigantycznego tañcz¹cego „wê¿a”

G³os Gminy

marzec 2008

15


To oni prym wiod¹ Przedstawiamy Pañstwu listê uczniów nale¿¹cych do grona wyró¿niaj¹cych siê szczególnie wysokimi wynikami w nauce. Za I pó³rocze roku szkolnego2007/2008r uczniowie ci osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki: SZKO£A PODSTAWOWA Klasa IVA Adam Moc 5,7 Kinga Gotzman 5,0 Daniel Krybus 5,0 Dominik Mika 5,0 Dorota Przewosnik 4,84 Micha³ Wilczek 4,84 Daniel Kycia 4,76 Patrycja Nowak 4,76 Klasa IVB Karina Kitel 5,15 Paulina Reichel 5,15

Micha³ Holeczek Mateusz Komor Agata Stein Szymon Goœ Ewelina Strzedu³a Klasa V Aleksandra Flegel Aleksandra Zebra³a Jessica Palisa Kinga Jarosiewicz Magda Tyra³a Micha³ Marcol

GIMNAZJUM Klasa IA Anna Zaj¹c 5,17 Tomasz Stosiek 4,73 Tomasz Stanik 4,67 Klasa IB Alina Machelska 4,93 Beata Fleger 4,87 Aleksandra Wieczorek 4,80 Klasa IC Vanessa Seidel 4,9 Paulina Bokwa 4,8 Kinga Lazar 4,8

Klasa IIA Stefan Moc 5,13 Klasa IIB Natalia Franiczek 4,8 Klasa IIC Dominika Machelska 4,8 Marta Przyby³a 4,8 Klasa IID Krystyna Suchañska 5,1 Magda Jaworowska 4,81 Karolina Pary³o 4,87 Karolina Taraszewska 4,81

Ponadto uczniowie brali udzia³ w nastêpuj¹cych konkursach:. I tak w konkursach artystycznych: Simona Reichel zajê³a I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt: „Kartka Œwi¹teczna”; Stefan Moc zaj¹³ II miejsce w konkursie pt: „Szopki Bo¿onarodzeniowe”. Szymon Strzedu³a zaj¹³ II miejsce w konkursie „¯yjê bez ryzyka”, Kinga Lazar zajê³a II miejsce w Konkursie Poezji Niemieckojêzycznej. W wojewódzkim konkursie „Unia Europejska moich marzeñ” wyró¿niona zosta³a Marzena Szot. W Powiatowym Konkursie Chórów i Zespo³ów Muzycznych uczniowie Zespo³u Szkó³ zajêli I miejsce, natomiast w konkursie „Mistrz Fletu” II miejsce. W konkursach sportowych: Sandra GwóŸdŸ, Manuela Palisa, Anna Wêglarz, Barbara Wêglarz, Zygla El¿bieta, Krystyna Suchañska, Magdalena Kurzeja w Rejonowych Biegach Sztafetowych Dziewcz¹t zajê³y miejsce III. Ch³opcy w Powiatowym Turnieju Pi³ki No¿nej równie¿ zajêli miejsce III; W Powiatowym Turnieju Halowym Pi³ki No¿nej ch³opcy równie¿ wywalczyli miej-

16

4,92 4,92 4,92 4,77 4,77 5,25 5,08 5,08 4,91 4,91 4,83

Klasa VIA Simona Reichel 5,0 Ewelina Szczudlek 4,75 Klasa VIB Karolina Piecha 5,4 Martina Marker 5,25 Jessica Rutyna 5,25 Monika Weso³y 4,9 Ma³gorzata Moc 5,3 Anna Nowak 5,25 Paulina Staniek 4,91 Natalia Wieczorek 4,75

Klasa IIIA Katrina Kuroczik Andrea Wilczek Sandra Gwó¿d¿ Klasa IIIB Manuela Palisa Magdalena Cieœla Justyna Starok Klasa IIIC Jadwiga Tokar Magdalena Moc ¯aklina Pieczarek

5,14 5,07 4,86 5,21 4,93 4,86 5,21 4,8 4,9

sce III. W rejonowych Zawodach Gier i Zabaw zdobyto III miejsce. W Rejonowych Biegach Prze³ajowych zdobyto VII pozycjê. Na szczeblu gminnym ch³opcy zdobyli I miejsce w Turnieju Pi³karskim oraz I miejsce w Gminnych Halowych Zawodach Pi³karskich. W konkursach przedmiotowych: Z jêzyka polskiego Jadwiga Tokar zakwalifikowa³a siê do etapu wojewódzkiego. Z biologii Katarina Kuroczik zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego. Z chemii Jadwiga Tokar zakwalifikowa³a siê do etapu rejonowego. Z geografii Stefan Moc i Tomasz Olbrich zakwalifikowali siê do etapu rejonowego. Z jêzyka niemieckiego ¯aklina Pieczarek, Adrian Labud, Kamila Mazacz, Kinga Lazar i Piotr Jokel zakwalifikowali siê do etapu rejonowego. Uczniom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nauce! D. Tunk

marzec 2008

Nowe koszulki sportowe Mieszkañcy ¯erdzin, choæ nie posiadaj¹ klubu sportowego, ju¿ od paru lat chêtnie anga¿uj¹ siê w sprawy sportowe w gminie i w swojej wiosce. Co roku w ¯erdzinach organizowany jest mecz pomiêdzy Kawalerami a ¯onatymi z ¯erdzin. Gramy na turniejach: w tenisie sto³owym w Paw³owie, w siatkówce halowej w Pietrowicach Wlk, w siatkówce pla¿owej w Paw³owie. Na wszystkie te turnieje po¿yczaliœmy stroje sportowe, albo graliœmy w swoich prywatnych koszulkach. W grudniu Rada So³ecka podjê³a decyzjê o zakupie ca³kiem nowych koszulek sportowych. Finansowo bardzo pomóg³ nam Urz¹d Gminy, który dofinansowa³ po³owê kompletu koszulek. Nie zawiedli tak¿e sponsorzy: Zak³ad Kamieniarski p. Franciszka Pientki, Zak³ad Pogrzebowy p. Gerarda Pientki oraz Cukiernia p. Adriana Zymla. Do³o¿y³a siê tak¿e OSP ¯erdziny i So³ectwo ¯erdziny, a prywatny sponsor podarowa³ nowe torby sportowe do przechowywania kompletów. Nowe koszulki z pewnoœci¹ zwiêksz¹ tak¿e motywacjê m³odzie¿y do uprawiania sportu i udzia³u w turniejach. Jeszcze raz wszystkim za pomoc finansow¹ DZIÊKUJEMY! (d)

Nowe koszulki sportowców z ¯erdzin

INFORMACJA Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z póŸñ. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 na tablicy og³oszeñ wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y i dzier¿awy. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 (tel 4198075 w. 123)

G³os Gminy


Oldboje te¿ potrafi¹ graæ!!! W terminach 03, 10, 17 lutego na Hali Sportowo – Widowiskowej w Pietrowicach Wielkich by³ rozgrywany cykl turniejów o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Tym razem nie trampkarze, juniorzy czy seniorzy z klubów pi³karskich walczyli o ten zaszczytny cel, lecz byli zawodnicy klubów pi³karskich naszej gminy, nazywani potocznie Oldbojami. Warunkiem uczestnictwa w turnieju by³o ukoñczenie 30 roku ¿ycia oraz posiadanie brzuszka piwnego. Jak zawodnicy, tak i równie¿ sêdzia posiada³ ukoñczone 30 lat oraz brzuszek piwny którym by³ kierownik hali Pawlasek Wilibald. Zawodnikom kibicowa³y nie tylko ¿ony i dzieci, ale równie¿ wiele mieszkañców naszej gminy i nie tylko. Po 3 niedzielach, 30 meczach, 111 strzelonych golach, niezliczonych siniakach oraz litrach wylanego potu przyszed³ czas na rozdawanie pucharów. Ostatecznie puchar z r¹k Wójta Gminy Andrzeja Wawrzynka otrzyma³a dru¿yna z Pietrowic Wielkich, w których sk³adzie wystêpowali byli zawodnicy LKS „START”. Po bardzo ostrych i zaciêtych, lecz ostatecznie przegranych pojedynkach z Pietrowicami, na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna z Krowiarek, posiadaj¹c goœcinnie w swo-

Pietrowice Wielkie w sk³adzie: Piotr Poznañski, Piotr Ziemkiewicz, Piotr Okrêt, Zdzis³aw Olender, Jan Gorczowski, Adam Korzeniewski, Adrian Urbañczyk, Jan Franczyk.

ich szeregach by³ego mieszkañca Krowiarek, a obecnie gospodarza stadionu Unii Racibórz, nazywanego potocznie Kalik, oraz nauczyciela w-f Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Jacka Pierzcha³ê, jak i by³ego zawodnika LKS „START” Norberta Czorniczek. Trzeci¹ dru¿yn¹ na podium okaza³a siê byæ dru¿yna z Cyprzanowa, posiadaj¹c w swoich szeregach prezesa LKS i radnego naszej gminy Gerarda Bulê oraz so³tysa z Cyprzanowa Norberta Tebel. Na czwartej pozycji uplasowa³a siê goœcinnie graj¹ca dru¿yna z Gamowa maj¹ca w swym sk³adzie kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach - Bernarda Rzytki. Ostatnie miejsce zaj¹³ zespó³ z ¯erdzin, który mimo walecznych serc so³tysa Bernarda Franiczek oraz radnego gminy Dariusza Herud nie zdo³a³ zaj¹æ lepszej pozycji. Królem strzelców zosta³ prezentuj¹cy wysok¹ formê by³y zawodnik dru¿yny z Pietrowic Piotr Okrêt strzelaj¹c 11 bramek. Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ w przysz³ym roku, maj¹c nadziejê na zg³oszenie siê jeszcze wiêkszej liczby dru¿yn oraz przyjœcie na turnieje jeszcze wiêkszej iloœci kibiców. M. & M. Pawlasek

Krowiarki w sk³adzie: Waldemar Kowacz, Karol Solisz, Norbert Czorniczek, Bernard Przyby³a, Jerzy Solisz, Andrzej Malcharczyk, Bernard Mod³a, Jacek Pierzcha³a.

Tabela Koñcowa Lp. nazwa iloœæ punkty dru¿yny meczów 1. Pietrowice W. 8 24 2. Krowiarki 16 8 3. Cyprzanów 8 8 4. Gamów 6 8 5. ¯erdziny 4 8

bramki 49-5 25-11 10-26 12-27 15-42

Cyprzanów w sk³adzie: Wilhelm Chory, Rajmund Chory, Gerard Bula, Norbert Tebel, Norbert Stoschek, Norbert Rzytki, Tomasz Kasza, Tomasz Kurzeja, Jerzy Spata, Adrian Nikiel

Gamów w sk³adzie: Stefan Jegliczka, Serafin Jegliczka, Norbert Wilczek, Janusz Fojcik, Krzysztof Komorek, Stefan Strzedu³a, Stefan Affu, Janusz Jegliczka, Bernard Rzytki, Hubert Jegliczka, Marian Ka³u¿a, Józef Makulik

Dy¿ury aptek Informujemy, i¿ w Raciborzu Apteka „Pod Ró¿ami” przy ul. Opawskiej 33 (tel. 032 415 49 51) otwarta jest NON STOP. Pozosta³e apteki dy¿uruj¹: Apteka „Centrum” przy ul. Wojska Polskiego 13 (tel. 415 10 09): 24 i 29 marca, 19 i 26 kwietnia, 01, 10 i 24 maja, 07 i 21 czerwca, 12 i 19 lipca, 09 i 23 sierpnia, 13 i 27 wrzeœnia, 18 i 25 paŸdziernika, 01, 11, 22 listopad, 06, 13 i 26 grudnia. Apteka „Wiktoria” przy ul.Mickiewicza 19b/11 (tel. 415 39 15) 09, 16 i 31 marca, 10, 16 i 27 kwietnia, 20, 25 i 31 maja, 05, 15 i 25 czerwca, 18, 22 i 31 sierpnia, 03, 16, 24 i 30 wrzeœnia, 08, 15 i 23 paŸdziernika, 06, 13, 20 i 30 listopada, 07 i16 grudnia.

G³os Gminy

marzec 2008

¯erdziny w sk³adzie: Stefan Afa, Bernard Franiczek, Bernard Grela, Dariusz Herud, Joachim Majnusz, Stefan Majewski, Piotr Marcinek, Andrzej Muszal, Joachim Neuwerth, Brunon NiedŸba³a, Werner Rybka, Krystian Siara, Zygfryd S³awik.

17


Puchar Radnych Paw³owa Z udzia³em ponad 50-tki dzieciaków z Paw³owa, Makowa i ¯erdzin 2-go lutego w sobotê odby³a siê impreza, która zadebiutowa³a w kalendarzu wydarzeñ sportowych gminy Pietrowice Wielkie: radni so³ectwa Paw³ów Wojciech Zalewski i Józef Malcharczyk zorganizowali I turniej tenisowy o Puchar Radnych. Wy³oniono mistrzów w szeœciu kategoriach wiekowych, którzy otrzymali pami¹tkowe puchary ufundowane przez radnych.Wszyscy uczestnicy tego maratonu tenisa sto³owego na sali gimnastycznej w Paw³owie zostali te¿ obdarowani s³odyczami, napojami i pami¹tkowymi specjalnymi dyplomami. Najlepsz¹ dwudziestkê uczniów organizatorzy nagrodzili rakietkami tenisowymi, by mogli rozwijaæ swój talent i zwyciê¿aæ w turniejach wy¿szego szczebla. W kategorii najm³odszej triumfowali pierwszoklasiœci, których rodzice przez kilka lat odnosili sukcesy w tej dyscyplinie sportu dla szko³y w Paw³owie. Ola Schmidt nie mia³a sobie równych wœród zawodniczek klas I-II, a Artur Grela w kategorii ch³opców. Robert Lazar z klasy III powtórzy³ swój sukces sprzed miesi¹ca, kiedy sensacyjnie wygra³ turniej o Puchar Wójta pokonuj¹c rywali trzy lata starszych od siebie. Równie¿ w tym turnieju przeszed³ przez wszystkie pojedynki ,,jak burza”. Nicol GwóŸdŸ pokona³a wszystkie rywalki w kategorii klas III-IV, a jej starszy brat Patrick zwyciê¿y³ w najstarszej kategorii uczniów klas V-VI .

Ostatni puchar otrzyma³a Sandra Kalinicka z ¯erdzin wygrywaj¹c wszystkie pojedynki nie trac¹c ¿adnego seta w turnieju ! Oto najlepsi tenisiœci : Dziewczynki klasy I-II 1.Ola Schmidt 2.Aneta Grabowski 3.Roksana Niedziela 4.Ma³gosia Skowronek

ch³opcy klas III-IV – stoj¹ od lewej: Robert Lazar, Pawe³ Grela, Patryk Ploch, Kamil Kalus, Michael Dokupil, Dawid Kubisz, Marcin Skowronek, Mateusz Litka, Eliasz Ziêtek, S³awomir Pawe³kiewicz i radny Józek Malcharczyk

Ch³opcy klas I-II 1.Artur Grela 2.Adam Liszka 3.Piotr Widok 4.Tomasz Sucharek Dziewczêta klasy III-IV 1.Nicol GwóŸdŸ 2.Jola Wilczek 3.£ucja Przyby³a 4.Jessica Zuber Ch³opcy klas III-IV 1.Robert Lazar 2.Pawe³ Grela 3.Patryk Ploch 4.Kamil Kalus

dziewczynki klas I-II –stoj¹ od lewej: Ola Schmidt, Aneta Grabowski, Roksana Niedziela, Ma³gosia Skowronek, Dorota Suchanek, Ola Strzedu³a, z ty³u Józek Malcharczyk

Dziewczêta klas V-VI 1.Sandra Kalinicka 2.Eva Lazar 3.Martyna Wilczek 4.Emilia Strzedu³a Ch³opcy klas V-VI 1.Patrick GwóŸdŸ 2.Krzysztof Krzemieñ 3.Pawe³ Gawe³ek 4.Krzysztof Krzyka³a W. Zalewski

laureaci z najstarszej kategorii klas V-VI : stoj¹ od lewej: Sandra Kalinicka, Eva Lazar, Martyna Wilczek, Emilia Strzedu³a, Patrick GwóŸdŸ, Krzysztof Krzemieñ, Pawe³ Gawe³ek, Krzysztof Krzyka³a, Wojciech Zalewski

Turniej o Puchar Wójta Rozgrywki organizowane tradycyjnie przez LKS Paw³ów, odby³y siê 29 grudnia 2007 roku w sali Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Paw³owie. Zmagania w piêciu kategoriach, licznej grupy m³odzie¿y oraz doros³ych, wy³oni³y najlepszych: Kategoria m³odzicy I Lazar Robert (Paw³ów) II Krzemieñ Krzysztof (Maków) III Krzyka³a Krzysztof (Paw³ów) Kategoria dziewczêta I Litka Ewa (Paw³ów) II Posmyk Gabriela (Pietrowice Wielkie) III Kalinicka Sandra (¯erdziny) Kategoria juniorzy I Stós Micha³ (Paw³ów) II Litka Marcin (Paw³ów) III Chory Matthaus (Cyprzanów)

18

Kategoria seniorzy I Kubik Rudolf (Paw³ów) II Herud Rajmund (Paw³ów) III Mizioch Krystian (Paw³ów) Kategorie oldboje I Stós Henryk (Paw³ów) II Kania Lucjan (Paw³ów) III Kondys Lucjan (Cyprzanów) Zarz¹d LKS Paw³ów sk³ada podziêkowania Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie oraz Dyrekcji Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Paw³owie za pomoc w zorganizowaniu turnieju, a wszystkich fanów „bia³ej pi³eczki” zaprasza za rok. G. Kubik

marzec 2008

Robert Lazar odbiera puchar z r¹k Wójta Andrzeja Wawrzynka

G³os Gminy


Gala Przedsiêbiorców 2008 „Trzeci¹ Galê Przedsiêbiorców Gminy Pietrowice Wielkie uwa¿amy za otwart¹”.Tymi s³owami rozpoczêli tegoroczn¹ imprezê jej prowadz¹cy Sylwia Marker i Piotr Bajak. Gala mia³a miejsce 26 stycznia 2008 r. w Restauracji Roma w Pietrowicach Wielkich. Na wstêpie g³os zabrali: Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk Joachim Marcinek, Pose³ na Sejm Henryk Siedlaczek, Radna Sejmiku Województwa Œl¹skiego Gabriela Lenartowicz. Goœciem specjalnym gali by³ Marek Zuber - szef doradców w rz¹dzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Marek Zuber to wybitny ekonomista czêsto przedstawiaj¹cy swoje komentarze gospodarczo-finansowe w mediach (TVP). Wyró¿niony wieloma nagrodami w tym równie¿ nagrod¹ „Polityczny doradca roku” w swym wyst¹pieniu stwierdzi³: „Takie gminy jak ta tworz¹ gospodarkê. Du¿o s³ysza³em o Pietrowicach, kiedy by³ tutaj mój kolega Tadeusz Mosz. Przed-

siêbiorcy powinni iœæ dalej w tym kierunku. Czekaj¹ nas dobre lata, jednak najwiêcej zale¿y od tego, co sami zrobimy w swoim miejscu pracy, œrodowisku, gminie”. Istot¹ gali byli jednak przedsiêbiorcy. Najlepsi z nich zostali wyró¿nieni statuetkami. I tak w kategorii „Nowy inwestor” statuetkê zdoby³ Gerard Pientka z ¯erdzin, prowadz¹cy wraz z ¿on¹ Ew¹ dzia³alnoœæ w zakresie stolarstwa i us³ug pogrzebowych. Pañstwo Pientka na dzieñ dzisiejszy zatrudniaj¹ 10 pracowników. Równorzêdn¹ nagrodê w tej samej kategorii otrzyma³ Bank Spó³dzielczy w Raciborzu-Oddzia³ Pietrowice Wielkie z Pani¹ Prezes El¿biet¹ Ceglarek na czele. W kategorii „Prê¿ne gospodarstwo” statuetkê odebrali Renata i Piotr Wilczkowie z Krowiarek gospodaruj¹cych na 85 ha gruntów. Gospodarstwo Pañstwa Wilczków specjalizuje siê w uprawie pszenic i w hodowli 1700 szt. tuczników rocznie. W równorzêdnej kategorii statuetkê odebrali tak¿e Monika i Jan Kretkowie z Pietrowic Wielkich gospodaruj¹cych na po-

zdjêcia na stronie 2

wierzchni 130 ha gruntów. Ich g³ówny profil dzia³alnoœci to produkcja roœlinna: pszenica, rzepak, buraki cukrowe i kukurydza. Miano „Solidnego produktu” zdoby³y produkty z gospodarstwa ogrodniczego „Pelargonium” Agnieszki i Adriana Niewierów z Samborowic. Gospodarstwo to trudni siê produkcj¹ kwiatów, g³ównie pelargonii. Równie solidne produkty co gospodarstwo Pañstwa Niewierów oferuje Zak³ad Remontowo-Budowlany Andrzeja Plury z Paw³owa. Firma zajmuje siê wykañczaniem i docieplaniem budynków. Priorytetem zak³adu Pana Andrzeja jest przede wszystkim jakoœæ. W trakcie gali wyst¹pi³a Orkiestra Smyczkowa Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im Stanis³awa Moniuszki w Raciborzu. Nastêpnie swój kunszt zaprezentowa³ wroc³awski iluzjonista Krzysztof Be³uch. Imprezê wrêczenia statuetek zakoñczy³ uroczysty bankiet i trwaj¹ca do bia³ego rana zabawa taneczna. Damian Tunk

JOB CENTER EUROPE

Agencja Pracy JOB CENTER EUROPE poszukuje osób do pracy w Holandii oferujemy: pracê dla osób wykwalifikowanych oraz bez kwalifikacji w ró¿nych zawodach gwarantujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie - du¿¹ liczbê godzin - zakwaterowanie na bardzo dobrych warunkach JOB CENTER EUROPE Racibórz, ul. Batorego 5 (biurowiec Batory, I piêtro, pok. 115) czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00 - 17.00 tel. 032 72 77 255, kom. +48 888 225 667, +48 698 022 220 G³os Gminy

marzec 2008

19


Krowiarki i Samborowice najlepsze w siatkówce! 23 lutego 2008r. w sobotê na sali gimnastycznej w Krowiarkach odby³ siê gminny turniej siatkówki szkó³ podstawowych. 80 -tka uczniów rozgrywa³a systemem „ka¿dy z ka¿dym” zawody, by wy³oniæ najlepsze ekipy do zawodów powiatowych, które rozegrane zostan¹ w marcu. Szczególnie zaciêta rywalizacja toczy³a siê wœród ch³opców, gdy¿ na koniec rywalizacji a¿ trzy szko³y zgromadzi³y tê sam¹ liczbê punktów i o koñcowym sukcesie uczniów z Samborowic zadecydowa³y ,,ma³e punkty”. Rywalizacjê dziewcz¹t zdominowa³y uczennice z Krowiarek, któ-

re mimo absencji swojej trenerki Teresy Koloch wygra³y pewnie. Tabela koñcowa dziewcz¹t: 1.Krowiarki 2.Pietrowice 3.Samborowice 4.Paw³ów Tabela koñcowa ch³opców: 1.Samborowice 2.Krowiarki 3.Pietrowice 4.Paw³ów W. Zalewski

Robert Niewiera, Damian Kubik, Pawe³ Wrazid³o, Dominik Nieborowski, Pawe³ Krzy¿ok, Mateusz Polok, Mateusz Nawrat, Adrian S³awik, opiekun JOLA BURDZY

Od lewej: Grytner Linda, Szczepañska Natalia, Miszczak Magdalena, Gawe³ek Nicole, Przyby³a Karolina, Solisz Patrycja, Wojtaszek Wiktoria, Piegza Andrea, Krzesiwo Judyta

Droga do kasy gminnej bli¿sza - dla mieszkañców

„Stawiajmy wyzwania, œwieæmy przyk³adem” Dnia 16 XII 2007r. gromada zuchów „Czterolistne Koniczynki” z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich- Szko³a Podstawowa wraz z opiekunami H. Antczak, E. Fedczyszyn oraz mam¹ jednego z zuchów p. A. Œwirzewsk¹, mieli zaszczyt odebraæ „Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju” z Jasnej Góry w Czêstochowie. Uroczystoœæ poprzedzi³o spotkanie harcerzy z w³adzami ZHP w Sali Kordeckiego, które up³ynê³o na œpiewaniu kolêd i wspólnym dzieleniu siê op³atkiem. Nasze zuchy, jak siê okaza³o, by³y najm³odszymi uczestnikami tej uroczystoœci. Nastêpnie w zwartym szeregu poszczególne hufce wraz ze sztandarami uda³y siê do Kaplicy Matki Boskiej, gdzie w asyœcie arcybiskupa diecezji krakowsko- czêstochowskiej zosta³a odprawiona msza œwiêta w intencji Ojca Œwiêtego. Po mszy skauci ze S³owacji przekazali polskim harcerzom „Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju”. Motto tegorocznego œwiate³ka brzmi: „Stawiajmy wyzwania, œwieæmy przyk³adem”. Zapalone œwiate³ko przywieŸliœmy bardzo póŸn¹ por¹ do naszych domów. W nastêpnym dniu nasze œwiate³ko przekazaliœmy Pani dyrektor Marioli Rowiñskiej oraz podzieliliœmy siê nim z w³adzami naszej gminy i zaprzyjaŸnionymi zak³adami pracy. H.Antczak& E.Fedczyszyn

Od 1 marca 2008 r. bankiem obs³uguj¹cym Gminê Pietrowice Wielkie jest Bank Spó³dzielczy w Raciborzu. Jest to wynik przeprowadzonego przetargu na obs³ugê bankow¹ Gminy. Spor¹ korzyœci¹ dla mieszkañców bêdzie m.in. mo¿liwoœæ wp³acania nale¿noœci gminnych (np. podatków, czynszów) w oddziale Banku Spó³dzielczego w Pietrowicach Wielkich bez prowizji. Kolejn¹ naturaln¹ zmian¹ jest zmiana konta bankowego Gminy, na które mo¿na dokonywaæ przelewy i wp³aty. Nowy nr konta jest nastêpuj¹cy: Gmina Pietrowice Wielkie: 03 8475 1045 2005 3500 0215 0002 Zak³ad Gospodarki Komunalnej: 23 8475 1045 2005 3500 4206 0001 Mam nadziejê, ¿e zmiana ta pozwoli u³atwiæ mieszkañcom dokonywanie wp³at na rzecz Gminy. . Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

20

Zuchy z Pietrowic ze œwiate³kiem betlejemskim: Oliwia Olender, Paulina Dobuch, Marek Œwirzewski i Kamil Go³ek

marzec 2008

G³os Gminy


Wa¿ne dla rolników! - nowe wymagania

Szkolenie dla rolników w sali OSP w Pietrowicach Wielkich

Rozpoczynaj¹cy siê rok 2008 dla rolników niesie nowe wyzwania i koniecznoœæ sprostania wymogom stawianym im prze UE oraz instytucje dzia³aj¹ce na rzecz rolnictwa. Rosn¹ce koszty produkcji rolnik mo¿e zrekompensowaæ stosowanymi dop³atami do produkcji rolnej. Nale¿y jednak spe³niæ szereg wyznaczonych dla rolnika warunków. Unijna zasada Cross – Compliance czyli „Spe³nianie standardów w dziedzinie ochrony œrodowiska i konsumenta” obowi¹zywaæ bêdzie w Polsce od 01.01.2009. Od spe³nienia powy¿szej zasady uzale¿nione bêd¹ unijne dop³aty bezpoœrednie w pe³nym wymiarze. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie s¹ to wymagania nowe. Rolnicy korzystaj¹cy do tej pory z pomocy unijnych w ramach programów PROW i SPO, aby otrzymaæ dop³aty z tych programów musz¹ ju¿ spe³niaæ te wymogi. Nie dotyczy³o to jednak jeszcze dop³at bezpoœrednich. Od 2009 roku nowoœci¹ bêdzie po³¹czenie wyp³acania równie¿ dop³at bezpoœrednich z zastosowaniem tych przepisów przez rolników w swoich gospodarstwach. Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Raciborzu przy pomocy i zaanga¿owaniu Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich zorganizowa³ w styczniu (29.01.2008) i lutym (11-14.02.2008) cykl szkoleñ dla rolników Gminy Pietrowice Wielkie, w trakcie których rolnicy mogli uzyskaæ informacje na tematy: - zasady wype³niania wniosków do ARR o uzyskanie dop³at do kwalifikowanego materia³u siewnego (II-gi termin sk³adania wniosków do ARR OT Katowice od 15.04 – 15.06.2008 – kwoty dop³aty 100 z³ do 1ha zbó¿ i 500 z³ do 1ha ziemniaków) - dzier¿awienie kwot mlecznych i terminy sk³adania wniosków do ARR - mo¿liwoœæ korzystania z programów PROW na lata 2007 – 2013 (tematy „M³ody Rolnik” i „Mikroprzedsiêbiorstwa”) wyk³adowcy AR i MR w Czêstochowie

G³os Gminy

- mo¿liwoœæ kredytowania przedsiêwziêæ remontowych i inwestycyjnych wykorzystuj¹c kredyty preferencyjne – wyk³adowcy BS w Raciborzu - obni¿enie kosztów produkcji roœlinnej i zwierzêcej zachowuj¹c zasady Cross – Compliance przy wykorzystaniu EM (wyk³adowca – Prezes EM World Polska – S³awomir Gacka) - korzystanie z dop³at w ramach programu rolnoœrodowiskowego na lata 2007 – 2013. W programie czterodniowego szkolenia Cross – Compliance, które odby³o siê w œwietlicy wiejskiej w Kornicy omówiono nastêpuj¹ce tematy: 1) Perspektywy powi¹zania p³atnoœci bezpoœrednich z przestrzeganiem przez rolnika zasady wzajemnej zgodnoœci (Cross – Compliance) 2) Ochrona Œrodowiska i Dobra Kultura Rolna

3) Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierz¹t i zdrowotnoœæ roœlin oraz identyfikacja i rejestracja zwierz¹t 4) Dobrostan zwierz¹t Dziêki uprzejmoœci Prezesa RSP Kornice p. Wilhelma Posmyk trzydziestu uczestników szkolenia mia³o mo¿liwoœæ obejrzeæ now¹ oborê spe³niaj¹c¹ ju¿ w pe³ni wymogi dobrostanu zwierz¹t zgodnie z wymogami Cross – Compliance. W roku 2008 wchodz¹ równie¿ nowe zasady wype³niania wniosków do AR i MR. Dnia 19.02.2008 w ŒODR – oddzia³ w Miko³owie odby³o siê szkolenie pracowników PZDR-ów dotycz¹ce zasad wype³niania wniosków obszarowych. Zasady wype³niania tych¿e wniosków bardzo odbiegaj¹ od wniosków lat poprzednich i s¹ mocno rozbudowane. Proszê wiêc rolników, którzy otrzymaj¹ wnioski spersonalizowane o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹, aby korzystaj¹c z pomocy pracowników ODR-ów wiedzieli jakie bêd¹ potrzebne informacje do wype³nienia wniosku. U³atwi to pracê oraz zaoszczêdzi cennego czasu na okres przyjmowania wniosków przez AR i MR (terminy przyjmowania wniosków od 15.03.2008 do 15.05.2008). Rolników zainteresowanych bardziej szczegó³owymi informacjami na temat zasad wype³niania wniosków obszarowych odsy³am na stronê internetow¹ www.arimr.gov.pl. Informacji równie¿ udzielaj¹ pracownicy PZDR w Raciborzu ul.Ludwika 4, tel. 032/4152610 oraz Genowefa Zapotoczna w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie we wtorki w godz. 8-11 lub pod nr tel. kom. 515 275 932. Genowefa Zapotoczna - PZDR Racibórz

Oœrodek Szkolenia Kierowców

P.U.H. ,,EKO’’

Racibórz, Plac Wolnoœci 1 TWÓJ OŒRODEK SZOLENIA Oferuje: Szkolenie podstawowe w zakresie kat. ,,B” - 30 godzin teorii - 30 godzin jazdy Szkolenie dodatkowe Jazdy dokszta³caj¹ce Mo¿liwoœæ zap³aty w ratach Wyk³ady: poniedzia³ek 16.00 - 18.30, czwartek 16.00 - 18.30 Sala wyk³adowa: Plac Wolnoœci 1

marzec 2008

21


Œwi¹teczne granie W dniach 27 i 28 grudnia 2007 roku Hala Sportowo-Widowiskowa by³a œwiadkiem prawdziwie sportowych rozgrywek. W te oto dni by³y rozgrywane Turnieje Œwi¹teczne dla Trampkarzy Starszych i Juniorów M³odszych naszej gminy organizowane przez kierownika hali Wilibalda Pawlasek, a nagrody zosta³y ufundowane przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka. Pierwszy dzieñ turnieju przeznaczony by³ dla Trampkarzy Starszych. W rozgrywkach udzia³ bra³y 4 dru¿yny: LKS Samborowice, LKS Cyprzanów, LKS „START” Pietrowice oraz LKS Paw³ów. Po zaciêtej i ostrej walce ostatecznie zwyciê¿y³a dru¿yna LKS Paw³ów maj¹c 9 punktów na koncie oraz imponuj¹cy bilans bramkowy 17 zdobytych bramek do 3 straconych. Na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna „START”-u Pietrowice maj¹c 6 zdobytych punktów. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna LKS Samborowice wyprzedzaj¹c dru¿ynê LKS Cyprzanów. Królem strzelców zosta³ zawodnik Paw³owa Opolony Patryk zdobywaj¹c 8 bramek.

Pi¹tkowy dzieñ ca³kowicie przeznaczony by³ dla Juniorów M³odszych. W turnieju bra³y udzia³ 4 dru¿yny: LKS „START” Pietrowice I, LKS Samborowice, LKS Cyprzanów oraz poprzez nie stawienie siê dru¿yny z Paw³owa (mimo zaproszenia) LKS „START” Pietrowice II. Po równie zaciêtej i ostrej walce jak w dzieñ poprzedni ostatecznie zwyciêsko wysz³a dru¿yna Pietrowic II maj¹c 9 zdobytych punktów oraz maj¹c równie imponuj¹cy stosunek bramkowy co dru¿yna z Paw³owa dzieñ

Podczas turnieju toczy³a siê ostra walka.

wczeœniej, czyli 17 zdobytych do 4 straconych bramek. Na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna LKS Samborowice przed dru¿ynami Pietrowice I oraz LKS Cyprzanów. Najlepszym strzelcem zosta³ zawodnik Pietrowice II Œliwiñski Tomasz z 6 bramkami na koncie. Organizatorzy postanowili, i¿ równie¿ w tym roku zostanie zorganizowany Turniej Œwi¹teczny dla Trampkarzy i Juniorów. M. & M. Pawlasek

Zwyciêska dru¿yna pi¹tkowego turnieju LKS „START” Pietrowice II

Wierzba energetyczna - „Zielona energia” Pamiêtam na jednej z pierwszych edycji Eko Targów w Pietrowicach Wielkich, przy jednym ze stanowisk wystawowych sta³y wysokie drzewka, o niewielkich œrednicach pnia. Wywo³a³y one wielkie zainteresowanie, gdy¿ firma wystawiennicza reklamowa³a te drzewka jako wierzbê energetyczn¹, czyli paliwo do kot³ów opa³owych. Ma³o kto móg³ sobie wyobraziæ jak takie coœ mo¿e daæ ciep³o, jak to uprawiaæ, a przede wszystkim ile ciep³a daje takie paliwo i ile kosztuje uprawa. Unia Europejska k³adzie du¿y nacisk na wytwarzanie energii z alternatywnych Ÿróde³. Dlatego te¿, w wielu krajach zachodu rosn¹ jak grzyby po deszczu elektrownie wiatrowe, powstaj¹ biogazownie, szuka siê alternatywy dla wêgla i innych tradycyjnych Ÿróde³ energii. Firmy sprzedaj¹ce odbiorcom pr¹d, maj¹ obowi¹zek skupowania energii powstaj¹cej z wiatru, wody, czy m.in. wierzby energetycznej. Przed kilkoma dniami na plantacji nale¿¹cej do Elektrowni Opole w dzielnicy Nowa Wieœ Królewska, po raz pierwszy œcinano wierzbê energetyczn¹. Jest to inwestycja na lata. Jeszcze 4 lata temu sadzonka wierzby energetycznej kosztowa³a 35 groszy, dzisiaj ju¿ tylko 5 groszy.

Za 1 GJ energii wytworzonej z wierzby energetycznej Elektrownia Opole p³aci prawie 20 z³oty. Z 1 tony zrêbki wierzbowej mo¿na uzyskaæ od 8 do 10 GJ energii, a z 1 ha mo¿na szacunkowo uzyskaæ ok. 10 ton biomasy. Na uprawê wierzby nadaj¹ siê najlepiej gorsze jakoœciowo grunty, ale i takie mo¿na znaleŸæ w powiecie raciborskim. W rejonie Opola wykorzystuje siê w tym celu podmok³e niezagospodarowane ³¹ki albo grunty klasy V lub VI. Je¿eli tymi informacjami wzbudzi³em Pañstwa zainteresowanie, to w przypadku

jakichkolwiek pytañ proszê o kontakt na adres: Leonard.Malcharczyk@powiatraciborski.pl W przypadku zainteresowania istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania spotkania z przedstawicielami elektrowni oraz osobami, które ju¿ zajmuj¹ siê produkcj¹ wierzby energetycznej. Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹, Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Raciborskiego

Mechaniczny zbiór wierzby energetycznej

22

marzec 2008

G³os Gminy


Tenisowe puchary dla Paw³owa 9 lutego w sobotê na hali sportowej w Pietrowicach odby³y siê zawody o Mistrza Gminy w tenisie sto³owym. Impreza zgromadzi³a ,,najlepsze rakiety‘’ z czterech podstawówek – Krowiarek, Pietrowic, Samborowic i Paw³owa. Zawody zdominowali uczniowie z Paw³owa zdobywaj¹c wszystkie cztery puchary. Najlepsi indywidualnie byli – wœród dziewcz¹t - Sandra Kalinicka, a ch³opców Krzysztof Krzemien – oboje uczniowie szóstej klasy Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Paw³owie. Uczniowie z tej placówki wygrali dru¿ynowo i w marcu bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê w imprezie rangi powiatu. Oprócz udekorowanych zwyciêzców, wszyscy otrzymali s³odycze i napoje sfinansowane przez Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie. Oto wyniki turnieju: Indywidualnie ch³opcy: 1.Krzysztof Krzemien – Paw³ów 2.Robert Lazar – Paw³ów

3.Bartek Cycoñ – Paw³ów 4.Patrick GwóŸdŸ – Paw³ów Indywidualnie dziewczêta: 1.Sandra Kalinicka - Paw³ów 2.Wiktoria Wojtaszek – Krowiarki 3.Justyna Knura – Samborowice 4.Nikol Krupa – Samborowice Dru¿ynowo ch³opcy: 1.Paw³ów 114 pkt

W. Zalewski

na zdjêciu Mistrzowskie dru¿yny z Paw³owa z opiekunem Wojciechem Zalewskim w sk³adzie (od lewej): Robert Lazar,Eva Lazar, Krzysztof Krzemien, Patrick GwóŸdŸ, Pawe³ Gawe³ek, Bartek Cycoñ, Pawe³ Grela, Malwina Zuber, Emilia Strzedu³a, Martyna Wilczek, Sandra Kalinicka.

Arab - taki ma³y koñ? Hodowla koni w rodzinie Edyty i Józefa Wawrzynek z Makowa rozpoczê³a siê dwadzieœcia osiem lat temu od kupna czarnego kucyka. Kiedy go przywieŸli do domu zamiast samochodu po który oficjalnie pojechali, wszyscy rolnicy we wsi siê œmiali „do czego coœ takiego jest potrzebne" mówili, ale Józef mówi³, ten siê œmieje kto siê œmieje ostatni. Dzisiaj jest, jednym z niewielu w woj. œl¹skim, hodowc¹ koni czystej krwi arabskiej z rodowodami i wpisami koni do (PASB) Polskiej Ksiêgi Koni Czystej Krwi Arabskiej, jedynego polskiego rejestru koni arabskich, uznanego na ca³ym œwiecie. „Do nas przyje¿d¿a³ wozem wujek z Gamowa, który wiele lat temu ju¿ mia³ konie hodowlane, a dziadek opowiada³, ¿e prêdzej siedzia³em na tych koniach ni¿ umia³em chodziæ” - wspomina Wawrzynek. Ju¿ jako m³ody ch³opak interesowa³ siê koñmi i wszystkim, co ich dotyczy³o. Za ka¿d¹ zdobyt¹ z³otówkê kupowa³ znaczki, plakaty i pocztówki z ich wizerunkami, wœród tej kolekcji jest te¿ ta najwa¿niejsza z ogierem „El Paso", który zosta³ sprzedany do USA za milion dolarów. „Moja Maja jest jego wnuczk¹ - mówi Wawrzynek - jest bardzo podobna do dziadka”. Klacz arabska Maja jest w Ma-

G³os Gminy

2.Samborowice 85 pkt 3.Krowiarki 83 pkt 4.Pietrowice 66 pkt Dru¿ynowo dziewczêta: 1.Paw³ów – 102 pkt 2.Krowiarki – 94 pkt 3.Samborowice – 89 pkt 4.Pietrowice – 63 pkt

kowe ju¿ czternaœcie lat, w tym roku ukoñczy³a osiemnastkê, wiec jest pe³noletnia, ale zamiast dowodu osobistego ma rodowód i paszport oraz sprawdzone w laboratorium DNA. Przed przyjazdem do Makowa biega³a na wyœcigach w Warszawie na s³u¿ewickim torze, gdzie dwa razy by³a pierwsza, a szeœciokrotnie druga. Gdy Józef, po latach hodowania koni pó³krwi, zakupi³ araba, rolnicy znowu siê œmiali i dziwili: arab a taki chudy i ma³y. Konie Czystej Krwi Arabskiej s¹ jedn¹ z najstarszych ras na œwiecie, s¹ to wierzchowce bardzo szlachetne, wyró¿niaj¹ce siê wœród innych koni tak zwanym „bukietem arabskim". „S¹ bardzo inteligentne, na wybiegu biegaj¹ t¹ sam¹ œcie¿k¹ ¿eby nie zdeptaæ ca³ej trawy, jeszcze nigdy arab mnie nie nadepn¹³, s¹ to konie bardzo wytrzyma³e, sam bra³em udzia³ na Mai w rajdach w Polsce oraz w Czechach” - opowiada dalej Józef. Dzisiaj Maja jest ju¿ klacz¹ hodowlan¹, a laury zdobywa jej potomstwo jak np. Mako, który w roku 2007 zosta³ wicemistrzem Polski w jednej z dyscyplin westernowych, a inny jej syn jest cenionym reproduktorem w stadninie pod Krakowem. „Bardzo wa¿ne w hodowli koni arabskich s¹ rodowody i wpisy do

marzec 2008

ksiêgi stadnej, lepiej hodowaæ konie ma³opolskie z rodowodem ni¿ araba bez” zapewnia Wawrzynek. Nie³atwo te¿ dobraæ imiê dla Ÿrebaka: musi siê zaczynaæ na tê sam¹ literê, co imiê jego matki, i tak np. Mako bo od Mai (no i z Makowa), a imiona nie mog¹ siê powtarzaæ, po sprawdzeniu kodu DNA, zostanie wydany rodowód oraz dokonywany jest wpis do ksi¹g, t³umaczy hodowca. Tylko konie, które posiadaj¹ wymagane certyfikaty s¹ zapraszane na czempionaty i aukcje, jak ta s³ynna w Janowie Podlaskim, jednak konie z Makowa tam nie trafiaj¹, poniewa¿ wpisowe jest bardzo wysokie, a jak mówi pan Józef to na razie to nie ma problemów ze sprzeda¿¹, a ceny s¹ zadawalaj¹ce. Wys³ucha³a: G.Seidel

Józef Wawrzynek z Maj¹

23


Wóz stra¿acki dla so³ectwa Maków W lipcu zesz³ego roku goœci³a w Powiecie Raciborskim grupa wójtów i burmistrzów Partnerskiego Powiatu Maerkischer na czele ze starost¹ Aloisem Steppuhnem. Ka¿dego roku wybieraj¹ siê oni prywatnie gdzieœ w jakieœ ciekawe miejsce œwiata, by spêdziæ kilka wspólnych dni. W grudniu 2006 podda³em staroœcie Steppuhnowi pod rozwagê, by wspólna podró¿ wójtów w roku 2007 prowadzi³a do Powiatu Raciborskiego. Jednym z punktów pobytu na ziemi raciborskiej by³a wizyta w naszej gminie Pietrowice. Wszyscy byli pod wra¿eniem naszej ma³ej pietrowickiej ojczyzny, podkreœlali goœcinnoœæ, otwartoœæ i gospodarnoœæ naszego spo³eczeñstwa. Wiele pochlebnych s³ów pad³o pod adresem wójta p. Andrzeja Wawrzynek. W trakcie spotkania w Urzêdzie Gminy wspomnia³em o problemach z wyposa¿eniem naszych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w gminie, zaznaczaj¹c, ¿e poszukujemy stosownego uzupe³nienia sprzêtu. Wójtowie zabrali tê informacjê ze sob¹. W grudniu 2007 starosta Powiatu Maerkischer poinformowa³ nas, ¿e miasto Altena chêtnie odda po korzystnej cenie ich samochód stra¿acki. W dniu 23.02.2008 delegacja pod przewodnictwem wójta p. Andrzeja Wawrzynek, Komendanta OSP w Makowie p. Rafa³a Leœnik, wspó³pracownika Referatu Kultury i Sportu p. Wilibalda Pawlasek uda³a siê do Alteny w celu

odbioru samochodu. W uroczystoœci przekazania udzia³ wzi¹³ Starosta Powiatu Maerkischer Alois Steppuhn oraz Burmistrz miasta Altena dr Hollstein. W ten sposób podkreœlili znaczenie, jakie przywi¹zuj¹ oni do wspó³pracy z Gmin¹ Pietrowice Wielkie, do szacunku w stosunku do partnera, którego poznali latem. Gmina Pietrowice Wielkie staje siê coraz bardziej znana w Polsce i za granic¹. A wszystko to za spraw¹ ciekawych wydarzeñ kulturalnych i gospodarczych, które maj¹ miejsce

24

Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

W uroczystoœci przekazania uczestniczy³ Burmistrz Miasta Altena dr Hollstein (drugi z lewej), Wójt Gminy Pietrowice Wielkie A. Wawrzynek, Starosta Powiatu Maerkischer A. Steppuhn (czwarty z lewej)

Nie ma to jak swojskie uszka W przeddzieñ Wigilii Bo¿ego Narodzenia najm³odsze klasy Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Krowiarkach postanowi³y wykazaæ siê swoimi zdolnoœciami w lepieniu uszek z kapust¹ i grzybami. Opiekê nad dzieæmi sprawowa³y panie: Cecylia Jakubiec, Ewa Sepio³o, Monika £yczko oraz Monika Dürschlag. Dzieci stara³y siê sklejaæ ciasto tak, by uszka wygl¹da³y jak te wykonane przez mamy. Z zapa³em wa³kowa³y ciasto, wykrawa³y ma³e kwadraciki i nak³ada³y wczeœniej przygotowany farsz. Przejête rol¹, z wypiekami na twarzy wykonywa³y tê najtrudniejsz¹ czynnoœæ – klejenie i formowanie uszek. Mali Kucharze nie zawsze jednak zdo³ali sprostaæ temu zadaniu, lecz drobne poprawki oraz dobre rady ze strony wychowawczyñ pomog³y pomyœlnie zakoñczyæ przygotowania do klasowych Wigilii. Gotowe uszka zosta³y podane z pysznym, domowym barszczem. Oko³o po³udnia wszystkie dzieci rozesz³y siê z wychowawcami do swoich klas,

w naszej gminie, ale i otwartoœci na Europê, na s¹siadów, bez stereotypów i uprzedzeñ. O nas siê mówi, i to w superlatywach. Nas jako gminê stawia siê za przyk³ad. Otwartoœæ rodzi otwartoœæ, to stara sprawdzona maksyma. Tê maksymê wprowadzono w ¿ycie w gminie Pietrowice i przynosi ona konkretne efekty. I byle tak dalej.

gdzie w cichej, radosnej i ciep³ej atmosferze zasiedli do œwi¹tecznie nakrytych sto-

³ów i dumni z efektów swojej pracy czêstowali siê przygotowanymi przez siebie wigilijnymi potrawami. Monika Dürschlag

Dzieci z przejêciem wa³kowa³y ciasto, faszerowa³y i skleja³y uszka

marzec 2008

G³os Gminy


¯erdziny nasze miejsce Wywiad z Dariuszem Herud - Radnym Gminy Ma³gorzata Paletta: Witam serdecznie, jest Pan najm³odszym Radnym w obecnej kadencji, proszê powiedzieæ kilka s³ów o sobie Dariusz Herud: Jestem szczêœliwym mê¿em i ojcem, ¿ona ma na imiê Ma³gorzata, zaœ dzieci to Jakub, Magdalena i Dawid, mieszkamy w ¯erdzinach. Jestem bardzo zwi¹zany z rodzin¹ i z miejscem zamieszkania, jestem Œl¹zakiem i mieszkañcem ¯erdzin. Cieszê siê, ¿e po licznych wyjazdach za granicê znalaz³em pracê w Polsce. Udzielam siê spo³ecznie, pe³niê funkcjê Prezesa OSP ¯erdziny, Skarbnika w Zarz¹dzie Gminnym OSP oraz jestem Cz³onkiem Rady Parafialnej w ¯erdzinach. Jak widaæ jestem bardzo zwi¹zany z ¯erdzinami, w roku 2005 wyda³em monografiê naszej wioski. M.P. Co sk³oni³o Pana do kandydowania na stanowisko Radnego? D.H. Od ukoñczenia szko³y œredniej w 1995 roku chcia³em coœ robiæ dla swojej miejscowoœci, uczestniczy³em jako wolny s³uchacz w wielu sesjach Rady Gminy. Jednak najpierw studia, a póŸniej wyjazdy za granicê nie pozwala³y mi na to, by pe³niæ funkcjê Radnego. Kiedy wiedzia³em, ¿e bêdê koñczy³ z wyjazdami, postanowi³em „startowaæ” do Rady Gminy Pietrowice Wielkie. Jak widaæ mieszkañcy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli moj¹ osobê, za co im dziêkujê. Przyznam siê, ¿e nie jestem pierwsz¹ osob¹ w mojej rodzinie, która pe³ni tê funkcjê - przede mn¹ pe³ni³ j¹ mój „opa” - Wincent Herud. M.P. Pañskie zamierzenia zwi¹zane z piastowan¹ funkcj¹? D.H. Bêd¹c Radym chcê s³u¿yæ mieszkañcom, dbaæ o dobro i wizerunek naszej miejscowoœci. Moim celem jest osi¹gniêcie zadowolenia mieszkañców z wygl¹du wioski. Bardzo zale¿y mi na promowaniu ¯erdzin w gminie i powiecie. M.P. Co s¹dzi Pan o swoich wspó³mieszkañcach? D.H. ¯erdzinianie (jest ich ponad 400) to bardzo pozytywni ludzie, mo¿na z nimi du¿o zdzia³aæ, z chêci¹ podejmuj¹ wszelkie inicjatywy i to nawet bardzo du¿e (np. Do¿ynki Gminne), i s¹ zawsze gotowi do pomocy. Wielu z moich wspó³mieszkañców chêtnie uprawia sport, najbardziej popularne s¹: tenis sto³owy – organizowany jest co roku turniej o tytu³ "Mistrza ¯erdzin", siatkówka i pi³ka no¿na - co roku odbywa siê mecz „kawalerowie kontra

G³os Gminy

¿onaci”. Wiele osób zaanga¿owanych jest w pracê w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, mamy cztery dru¿yny (mêsk¹, ¿eñsk¹ pierwsza, jaka powsta³a w gminie i dwie m³odzie¿owe). To w³aœnie stra¿acy tworzyli podwaliny dru¿yn sportowych. M.P. Powiedzia³ Pan, ¿e zale¿y Panu na promocji ¯erdzin. W jaki sposób realizowane s¹ te zamierzenia. D.H. ¯erdziny da³y siê poznaæ w powiecie jako Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, kilka razy startowaliœmy w Zawodach Powiatowych, gdzie inne dru¿yny z powiatu dopiero wtedy dowiadywa³y siê, ¿e jest taka wioska jak ¯erdziny. Nasza amatorska dru¿yna pi³ki siatkowej jeŸdzi na sparingi poza teren powiatu, odby³y siê u nas Do¿ynki Gminne w roku 2005, które te¿ by³y wielkim osi¹gniêciem w promocji naszej wioski. Równie¿ w tym roku w Zakopanem na turnieju skoków narciarskich by³ transparent z napisem Racibórz ¯erdziny, za co dziêkujê kibicowi Stefanowi z naszej wioski. M.P. Co chcia³by Pan, aby zosta³o zrealizowane w roku 2008? Bardzo wa¿n¹ inwestycj¹ dla naszego so³ectwa jest dokoñczenie Zielonego Centrum, w ramach którego zostanie dokoñczone boisko do siatkówki pla¿owej, a tak¿e zostanie przeniesiony tam plac zabaw. Rada So³ecka planuje otwarcie tego terenu na wiosnê tego roku. A to co ju¿ jest zaplanowane z Urzêdem Gminy na ten rok to: zrobienie ³¹cznika (Uliczki) pomiêdzy

ul. Powstañców a Œwierczewskiego, oraz zwiêkszenia ciœnienia wody na Koloniach poprzez zbudowanie przepompowni. Dla mnie jako Prezesa OSP wa¿nym jest pozyskanie dla nas nowej elektronicznej syreny alarmowej z selektywnym powiadamianiem oraz agregatu pr¹dotwórczego, mam tak¿e nadziejê, ¿e nowi cz³onkowie zasil¹ nasze szeregi. Wraz z innymi cz³onkami Rady Parafialnej oraz Rad¹ So³eck¹ w zwi¹zku z 35 –leciem naszej Kaplicy zaplanowaliœmy wymianê ca³ej posadzki w jej tylnej czêœci. M.P. A jakie s¹ Pana zamierzenia d³ugofalowe? D.H. Zarówno mnie, jak i mieszkañcom, z uwagi na bezpieczeñstwo, zale¿a³oby na u³o¿eniu chodnika wzd³u¿ ulicy Œwierczewskiego, wyznaczeniu przejœcia dla pieszych na ulicy Sikorskiego (droga ¯erdziny - Paw³ów) oraz bardzo istotna by³aby zmiana organizacji ruchu na trasie Racibórz – Pietrowice (pisma ju¿ zosta³y wys³ane), powodem s¹ liczne wypadki drogowe na wysokoœci ¯erdzin, a chodzi o wprowadzenie zakazu wyprzedzania i tzw. czarnego punktu. Bardzo chcia³bym, aby nast¹pi³a wiêksza integracja mieszkañców tzw. Kolonii Paw³ów ze spo³ecznoœci¹ ¯erdzin. Zaœ moim ¿yczeniem jest, aby wszyscy m³odzi ludzie, zmuszeni przez sytuacjê ekonomiczn¹ do pracy na Zachodzie wrócili i pracowali za godziwym wynagrodzeniem w kraju ¿yj¹c i ciesz¹c siê swoimi rodzinami. M.P. Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê spe³nienia wszystkich zamierzeñ. D.H. Równie¿ dziêkujê i namawiam wszystkich do czynnego uczestniczenia w ¿yciu swoich wiosek.

¯erdziny - „Zielone Centrum”

marzec 2008

25


Wieœci z Powiatu Raciborskiego 1.lutego 2008 r. w Ostrawie odby³o siê spotkanie w sprawie remontu dróg transgranicznych: Tworków-Ha• oraz Gródczanki-Tøebom. W spotkaniu z Naczelnikiem Wydzia³u Transportu i Gospodarki Drogowej Morawsko-Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego Ivo Murasem uczestniczy³ Starosta Raciborski. 2. Walory turystyczno-krajoznawcze ziemi raciborskiej prezentowane by³y przez pracowników Referatu Promocji, Rozwoju i Wspó³pracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu na wspólnym stoisku regionalnym Œl¹skiej Organizacji Turystycznej w dniach 14-16 lutego 2008 r. podczas Miêdzynarodowych targów Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX 2008 w Sosnowcu. Ziemia raciborska przedstawi³a swoj¹ bogat¹ ofertê turystyczn¹ pod has³em "Zielona Oaza Kultur". Has³o promocyjne z jednej strony odzwierciedla piêkne tereny leœne powiatu raciborskiego, a z drugiej strony wskazuje na bogat¹ historiê regionu, któr¹ kszta³towa³y wp³ywy ró¿nych kultur. Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych targi cieszy³y siê oferty pobytów weekendowych na ziemi raciborskiej, po³¹czone z aktywn¹ turystyk¹ rowerow¹ i kulturow¹. Starsi wiekiem zwiedzaj¹cy zainteresowani byli równie¿ mo¿liwoœciami spêdzenia krótkiego urlopu w naszym regionie.

Rozwoju Regionalnego El¿bieta Bieñkowska, Wojewoda Œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk, Marsza³ek Województwa Œl¹skiego Bogus³aw Œmigielski, pose³ do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego Ma³gorzata Staœ. W gronie przedstawicieli 28 samorz¹dów znaleŸli siê Starosta Raciborski Adam Hajduk i Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz. Podpisanie umowy zwieñczy³o ponad roczny okres negocjacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007 – 2013 i jest zwi¹zane z wprowadzeniem przez samorz¹d województwa bezkonkursowej œcie¿ki wyboru projektów. Subregion Zachodni otrzyma³, w drodze negocjacji, od Zarz¹du Województwa Œl¹skiego kwotê 82.572.627 euro na realizacjê Subregionalnego Programu Rozwoju. Jest to dofinansowanie dla projektów wa¿nych z punktu widzenia subregionu, z pominiêciem procedury konkursowej. Uwzglêdnia równie¿ projekt kluczowy, którego celem bêdzie po³¹czenie Rybnika i ¯or z autostrad¹ A1 poprzez ci¹g obwodnic. Na uzgodnionej liœcie projektów RPO znajduj¹ siê zadania inwestycyjne zlokalizowane na terenie powiatu raciborskiego, wœród nich m.in.:

3. W pi¹tek 22 lutego 2008 r. w Czerwionce-Leszczynach odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Zwi¹zku Subregionu Zachodniego. Podczas obrad podpisana zosta³a umowa o wspó³pracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013. Udzia³ w spotkaniu wziêli Minister

- Stworzenie na Zamku Piastowskim w Raciborzu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej - 5 mln euro; - Centrum spo³eczno-kulturalne wraz z przestrzeni¹ wystawiennicz¹ w Pietrowicach Wielkich – 1,7 mln euro; - Wzrost znaczenia atrakcyjnoœci kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury – 1,38 mln euro;

OG£OSZENIE P£ATNE Niech te œwiêta bêd¹ pe³ne nadziei i wiary! Prawdziwej radoœci Zmartwychwstania ¿ycz¹ Leonard Malcharczyk Adam Wajda Radny Powiatowy Radny Powiatowy W budynku Urzêdu Gminy w pokoju nr 7 dy¿ury sprawuj¹: Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk - w ka¿dy I wtorek miesi¹ca 16.30 - 17.30 Radny Powiatowy Adam Wajda - w ka¿d¹ I œrodê miesi¹ca 16.00 - 18.00

26

marzec 2008

- Budowa oczyszczalni œcieków w miejscowoœci KuŸnia Raciborska -1,3 mln euro; - Poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Bojanów Gmina Krzanowice – 1,1 mln euro; - Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowê w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów – 1,23 mln euro; - Kompleksowa termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Kornowac – 0,4 mln euro. 4. 1 lutego 2008 r. wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ Oœrodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych. Mieœci siê on, jak poprzednio, w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na ul. Klasztornej 6 w pokoju nr 14. W Oœrodku uzyskaæ mo¿na wszelkie informacje zwi¹zane z prawami osób niepe³nosprawnych, z mo¿liwoœciami wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepe³nosprawnych, informacje na temat instytucji wsparcia i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Oœrodek czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-15.00. Sprawy dotycz¹ce niepe³nosprawnoœci mo¿na skonsultowaæ z prawnikiem w ka¿dy wtorek w godzinach 15.30-17.30. Kontakt z pracownikami Oœrodka: tel. 032 415 44 08 wew. 338, tel./fax 032 415 12 12. e-mail: oidon@powiatraciborski.pl. Strona internetowa Oœrodka funkcjonuje jako podstrona powiatowej strony www.powiatraciborski.pl (baner OIDON). 5. 30 stycznia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê spotkanie z Pe³nomocnikiem Wojewody Œl¹skiego ds. Budowy Zbiornika Racibórz Andrzejem Szczeponkiem Adam Wajda, Leonard Malcharczyk Radni Powiatowi

G³os Gminy


Granice ju¿ otwarte Jak ju¿ zapewne wszyscy wiedz¹ z koñcem 2007 r. uroczyœcie otworzono granice wewnêtrzne w nowych krajach Unii Europejskiej. W naszej Gminie uroczyœcie zosta³ zdemontowany szlaban graniczny na przejœciu granicznym Gródczanki – Trzeboñ. Otwarcie symboliczne nast¹pi³o o 24.00 wspólnie z mieszkañcami Gródczanek, Panem Wójtem, przewodnicz¹cym Rady Gminy oraz Starost¹ z Trzebonia. Uroczyste otwarcie poprzedzi³a uroczysta wizyta konsulów z Czech, Niemiec, Ukrainy, których zaprosi³ Radny Powiatu Raciborskiego Pan Leonard Malcharczyk. Jednak otwarte granice i wejœcie uk³adu z Schengen to nie pe³na swoboda, warto pamiêtaæ o kilku zasadach.

Przebywaj¹c za granic¹, musimy posiadaæ przy sobie wa¿ny dokument to¿samoœci - paszport lub dowód osobisty (legitymacje, prawo jazdy itp. nie wystarcz¹). Tak¿e dzieci musz¹ posiadaæ przy sobie paszport. W przypadku zwierz¹t domowych wymagany jest tzw. paszport, czyli dokument wydany przez s³u¿by weterynaryjne, potwierdzaj¹cy m.in. aktualne szczepienia. Policja, Stra¿ Graniczna i inne s³u¿by maj¹ prawo do kontroli dokumentów to¿samoœci. Ich brak oznacza du¿¹ karê finansow¹. Schengen nie oznacza, ¿e przez granicê mo¿emy przewieŸæ dowoln¹ iloœæ ka¿dego towaru przeznaczonego na w³asny u¿ytek. Podró¿uj¹c w celach turystycz-

Na zdjêciu: Konsul Niemiec Ludwik Neudorfer (pierwszy z prawej), Konsul Honorowy Niemiec Tadeusz Jezierski (drugi z prawej), Konsul Generalny Republiki Czeskiej Bohumil Mazanek (trzeci z prawej), Konsul Generalny Ukrainy Wladislav Kaniewski (pi¹ty z prawej)

Joseph von Eichendorff Waldeinsamkeit Waldeinsamkeit Du grûnes Revier, Wie liegt so weit Die Welt von hier! Schlaf nur, wie bald Kommt der Abend schõn, Durch den stillen Wald Die Quellen gehn, Die Mutter Gottes wacht, Mit ihrem Sternenkleid Bedeckt sie dich sacht In der Waldeinsamkeit, Gute Nacht, gute Nacht!

Samotnoœci leœna, rewirze zielony, jak¿e daleko st¹d œwiat oddalony! Œpij, bo wnet wieczór siê zbli¿y i przez ciszê leœn¹ strumyki chodz¹ hy¿e I Matka Boska czuwa z bo¿ej mocy, sw¹ sukni¹ z gwiazd okrywa ciê czule w leœnej samotnoœci, Dobrej nocy, dobrej nocy!

Ûbersetzt und eingesendet von Emmerich Glania

G³os Gminy

marzec 2008

W otwarciu przejœcia w Gródczankach uczestniczyli (od lewej): Starosta Trzebonia Alois Radoslavsky, Tadeusz Olender, Wójt Andrzej Wawrzynek, Janusz Zgrzendek, Jan Miko³ajczyk, Gerard Adamek, Zdzis³aw Olender, Prtzewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk J. Marcinek

nych, nie mo¿na przewoziæ wiêcej ni¿ 800 sztuk papierosów, 10 litrów spirytusu, 90 litrów wina, a w przypadku wina musuj¹cego 60 litrów, 20 litrów wina ze zwiêkszon¹ zawartoœci¹ alkoholu (sherry, porto), 1 kg tytoniu, 200 cygar. Osoby poni¿ej 17-tego roku ¿ycia nie mog¹ wcale przewoziæ alkoholu i wyrobów tytoniowych. Uwaga: niektóre kraje Unii Europejskiej obni¿y³y limity, np. do Austrii, Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii mo¿na przywieŸæ najwy¿ej 200 sztuk papierosów. Nadal obowi¹zuj¹ ograniczenia dotycz¹ce przewo¿enia przedmiotów zabytkowych, za jakie uwa¿a siê wyprodukowane przed 1945 rokiem. Ich wywóz z kraju jest mo¿liwy za zgod¹ wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie wolno bez urzêdowego pozwolenia, wydawanego po spe³nieniu wielu wymagañ bezpieczeñstwa, przewoziæ przez granicê materia³ów niebezpiecznych lub szkodliwych dla œrodowiska naturalnego, np. odpadów, materia³ów radioaktywnych, wybuchowych. Nie wszystkie kraje UE przyjê³y wszystkie rozwi¹zania Schengen. Wielka Brytania i Irlandia utrzyma³y zasadê przekraczania granicy tylko na przejœciach granicznych i prowadzenia kontroli to¿samoœci. Jad¹c do tych krajów, poka¿emy na granicy paszport lub dowód osobisty. Na polskich granicach skorzystamy z udogodnieñ jad¹c do Niemiec, Czech, S³owacji i na Litwê. Na lotniskach zasady Schengen zaczn¹ obowi¹zywaæ póŸniej, bo dopiero pod koniec marca 2008 roku. Samoloty odlatuj¹ce do krajów w strefie Schengen odprawiane bêd¹ w wydzielonych miejscach, w odró¿nieniu od pozosta³ych lotów miêdzynarodowych. Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie Adam Wajda

27


Zanim wyjedziesz za granicê 1. Uœwiadom sobie, ¿e poprzez wyjazdy twoje ma³¿eñstwo jest wystawione na próbê, poniewa¿: - istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e oddalicie siê od siebie nie tylko cieleœnie, ale i duchowo; - mo¿esz straciæ dotychczasow¹ dobr¹ wiêŸ nie tylko z partnerem, ale i z dzieæmi. 2. Dlatego te¿: - ustal dok³adnie datê powrotu (czy odwiedzin) i postaraj siê dotrzymaæ danego s³owa; - ustal formê kontaktowania siê z bliskimi poprzez telefon, internet; omówcie ich czêstotliwoœæ, (dzieñ, godziny); pamiêtaj, ¿e twoi bliscy za tob¹ têskni¹ i s¹ zaniepokojeni, gdy d³ugo nie wracasz lub nie dzwonisz; - poproœ, aby ciê pouczono, jak korzystaæ z tych mo¿liwoœci komunikowania siê, je¿eli nie masz takich umiejêtnoœci; - umów siê z rodzin¹ na wspóln¹ godzinê codziennej modlitwy, abyœcie mieli codzienn¹ wiêŸ duchow¹. 3. Ponadto: - zapytaj pracodawcê albo poœrednika, gdzie siê znajduje najbli¿szy koœció³ katolicki, zapytaj o polsk¹ misjê katolick¹; - odszukaj potrzebne ci informacje w internecie; w razie potrzeby poproœ, aby ktoœ ci pomóg³; - zadbaj o to, aby umowa o pracê by³a spisana i zawiera³a wszystkie istotne informacje; - zadbaj o ubezpieczenie na czas podró¿y i pobytu w pracy; - nie wyruszaj w drogê zmêczony, bo mo¿e to byæ twoja ostatnia podró¿; - uwa¿aj, abyœ nie uwierzy³ we wszechmoc pieniêdzy; taka wiara jest wielkim z³udzeniem. Wielu siê o tym boleœnie przekona³o, kiedy poprzez pieni¹dze stracili swoje rodziny, zdrowie, szczêœcie. A. Kiedy pracujesz za granic¹ 1. Zadbaj o swoj¹ wiarê, dlatego te¿: - miej œwiadomoœæ, ¿e twoja wiara wystawiona jest na próbê; aby by³a mocna potrzebuje sakramentów, modlitwy i œwiadectwa; - poproœ pracodawcê o umo¿liwienie dojazdu do koœcio³a; - uczêszczaj na niedzieln¹ Eucharystiê, nawet w obcym jêzyku, korzystaj¹c z dostêpnych dwujêzycznych modlitewników; - korzystaj ze spotkañ grup, które dzia³aj¹ przy lokalnych koœcio³ach. 2. Zadbaj o zdrowie cia³a, dlatego te¿: - dobierz sobie wspó³mieszkañców nie pij¹cych;

28

- zaplanuj czas na odpoczynek, bo ka¿dy go potrzebuje; - pamiêtaj, ¿e praca w niedzielê i œwiêta jeszcze nikogo nie wzbogaci³a; - wiedz, ¿e z dala od domu, ³atwiej siêgn¹æ po u¿ywki (alkohol, narkotyki); nigdy nie siêgaj po nie, nawet kiedy jesteœ zmêczony, smutny, rozgoryczony, samotny, g³odny, bo wtedy ³atwo wejœæ na œcie¿kê uzale¿nienia; - ka¿dy, nawet najbardziej ³agodny narkotyk jest szkodliwy, ³¹czony z alkoholem kilkakrotnie szybciej uzale¿nia; - jeœli jesteœ osob¹ ju¿ uzale¿nion¹, dowiedz siê gdzie dzia³aj¹ grupy AA, lub inne, które uzale¿nionym pomagaj¹ trzeŸwieæ; - przed podró¿¹ do domu odpocznij, a w trakcie jej trwania rób przerwy, tak podró¿uj, aby dotrzeæ do rodziny ¿ywy i zdrowy. 3. Zadbaj o kondycjê ducha, dlatego te¿: - wiedz, ¿e mo¿na siê zagubiæ w obcej kulturze, dlatego nie rezygnuj ze swojej; - wiedz, ¿e wyje¿d¿aj¹c daleko od rodziny z w³asnej ojczyzny, mo¿esz poczuæ wyobcowanie, samotnoœæ, zagubienie; - wiedz, ¿e wielu ludzi nie radzi sobie z samotnoœci¹ poniewa¿ jej niczym nie wype³nia; - w ramach wolnego czasu, spróbuj poznaæ region, jego zabytki, przyrodê; - weŸ z sob¹ dobr¹ ksi¹¿kê, kasety do nauki jêzyka obcego; - dbaj o posi³ki, sen, szanuj swoje zdrowie. 4. Zadbaj o wiêŸ z najbli¿szymi, dlatego te¿: - wiedz, ¿e niepokoj¹cym sygna³em oddalania siê od nich s¹: coraz rzadsze powroty do domu, wyd³u¿anie pobytu poza domem, oraz czêstsze nieporozumienia, k³ótnie, wybuchowoœæ, irytacja przy rodzinnym spotkaniu; - czêsto korzystaj z telefonu do domu, z modlitwy i Mszy œw. za najbli¿szych, dobrej i m¹drej lektury; - trzymaj przy sobie zdjêcia twoich bliskich, pomo¿e to podtrzymaæ wasz¹ wzajemn¹ mi³oœæ. B. Kiedy jesteœ w domu 1. Odpocznij duchowo i fizycznie, dlatego te¿: - skorzystaj z sakramentów œw., zw³aszcza z spowiedzi, odnów swoje si³y duchowe; - pobytu w domu nie wype³niaj telewizorem, ale wykorzystaj go na aktywny odpoczynek w gronie rodziny; - nie za³atwiaj tysiêcy spraw równoczeœnie, ale przede wszystkim spêdzaj czas z najbli¿szymi, pozwól im towarzyszyæ ci w za³atwianiu twoich spraw.

marzec 2008

Czêsto miejscem pracy Polaków za granic¹ s¹ uprawy szparagów

2. Zadbaj o swój autorytet ojca, a wiêc pamiêtaj: - dzieci mog¹ reagowaæ zwiêkszon¹ agresj¹ bo: czuj¹ siê opuszczone przez jednego z rodziców, maj¹ obni¿one poczucie bezpieczeñstwa, deficyty emocjonalne, nieobecny rodzic nie daje mi³oœci, nie uczestniczy w ich ¿yciu, nie jest nauczycielem ¿ycia; - nie kupuj za du¿o rzeczy dzieciom, wiêcej z nimi rozmawiaj, baw siê, oka¿ im zainteresowanie, buduj z nimi kontakt; - kupowanie nagród dzieciom, to uspakajanie swojego sumienia, przedmioty nie zast¹pi¹ obecnoœci, nie s¹ mi³oœci¹, s¹ jej atrap¹. 3. Zadbaj o pog³êbienie wiêzi z wspó³ma³¿onkiem i dzieæmi, a wiêc: - wracaj¹c do domu zabierz ze sob¹ nie tylko pieni¹dze, ale serce, twoi bliscy czekaj¹ na twoj¹ mi³oœæ; - zaplanuj jak najwiêcej wspólnych spotkañ z rodzin¹: wspólne posi³ki, pójœcie razem do koœcio³a, na spacer; - kiedy jesteœ w domu, staraj siê rozmawiaæ o rzeczach istotnych dla waszego ma³¿eñstwa i rodziny; - uzbrój siê w cierpliwoœæ, poniewa¿ pod twoj¹ nieobecnoœæ rodzina siê zmieni³a, spróbuj zrozumieæ te zmiany, poznaj j¹, nie oceniaj zbyt szybko; - uwa¿aj na silne emocje, aby siê nie k³óciæ, lecz wyjaœniaæ to, czego nie rozumiecie; - dziel siê swoim ¿yciem, mów z czym ty sobie nie radzisz, nie przyzwyczajaj rodziny do swojej nieobecnoœci, bo kiedyœ bêdziesz musia³ j¹ przyzwyczajaæ do obecnoœci; - zachowuj siê godnie, aby twoi bliscy znowu na ciebie czekali i za tob¹ têsknili; - kiedy twoi bliscy czekaj¹ tylko na twoje pieni¹dze, a nie na ciebie, to trzeba jak najszybciej wróciæ do domu, bo zaczyna siê kryzys. oprac. ks. Marcin Marsollek Wydzia³ Duszpasterski

G³os Gminy


Wywiad z Janem i Monik¹ Kretek - laureatami Gali Przedsiêbiorców w kategorii: prê¿ne gospodarstwo Monika i Jan Kretek – ma³¿eñstwo z 32-letnim sta¿em. dwójka doros³ych dzieci: Tomasz i Sylwia, dwójka wnuków: Laura i Dominik. Rodowici pietrowiczanie. 1. Jak zareagowali pañstwo, kiedy dowiedzieli siê, ¿e zostali laureatami Gali Przedsiêbiorców? Zada³a Pani dobre pytanie, lecz nie wiemy czy znajdziemy na nie równie dobr¹ odpowiedŸ. Przede wszystkim byliœmy bardzo zaskoczeni, jak równie¿ ogromnie ucieszyliœmy siê z wyró¿nienia jakie nas spotka³o. To niew¹tpliwie wielki zaszczyt dla naszego gospodarstwa, ale i wyzwanie na kolejne lata. Jest to namacalny dowód na to, ¿e przedsiêbiorcy w naszej gminie nie s¹ pozostawieni sami sobie.

nym uwagi osi¹gniêciem jest docenienie naszego gospodarstwa przez Gminê Pietrowice Wielkie na tegorocznej Gali Przedsiêbiorców i uhonorowanie nas statuetk¹ w kategorii „Prê¿ne gospodarstwo”. 3. A jakie s¹ pañstwa najbli¿sze plany zwi¹zane z prac¹? Plany naszego gospodarstwa wi¹¿¹ siê i s¹ uzale¿nione w g³ównej mierze od tempa przeprowadzenia operacji scalania gruntów w Pietrowicach Wielkich. Pozwoli to na pe³ne wykorzystanie potencja³u naszego sprzêtu, a co za tym idzie oszczêdnoœci w œrodkach i w czasie – które umo¿liwi¹ dalszy i, miejmy nadziejê, jeszcze efektywniejszy rozwój naszego gospodarstwa.

2. Co uwa¿aj¹ pañstwo za swój najwiêkszy sukces? Sukcesem naszego gospodarstwa jest bez w¹tpienia pozyskanie dofinansowania na zakup ci¹gnika du¿ej mocy ze œrodków pomocowych „Sektorowego Programu Operacyjnego” Unii Europejskiej. Ponadto god-

4. Czego w takim razie mo¿na pañstwu ¿yczyæ? ¯yczyæ mo¿emy sobie wiele, lecz ze wszystkich najwa¿niejsze wydaj¹ siê byæ: b³ogos³awieñstwo Bo¿e, zdrowie, sprawnoœæ fizyczna, dobre plony, no i uczciwe ceny. W takim razie tego wszystkiego z ca³ego

Pomys³owe nauczycielki

nosi³a has³o „Œladami Jana Paw³a II” . Podczas pobytu w Krakowie m³odzie¿ czeka³a jeszcze jedna kulturalna atrakcja. By³a ni¹ obejrzana w Teatrze Starym sztuka Romana Brandstaettera „Ja jestem ¯yd z

Anna Kucharczyk, Lucyna Szelewska i Anna Wajtryt-Piszczek, nauczycielki ZS w Pietrowicach Wielkich zdoby³y dla swych uczniów pieni¹dze na wycieczkê do Krakowa i okolic. Projekt „Podró¿e historyczno-kulturalne w czasie i przestrzeni” zorganizowany by³ przez MEN. Paniom uda³o siê pozyskaæ 3 tys. 852 z³ tj. 57% kosztów. – Wczeœniej, wspólnie stworzy³yœmy plan wycieczki, ustali³yœmy cel i za³o¿enia, czyli jakie korzyœci edukacyjne nasza m³odzie¿ zyska poprzez wyjazd – powiedzia³a Lucyna Szelewska, zastêpca dyrektora ZS. W wycieczce wziê³o udzia³ 40 uczniów II klasy gimnazjum. M³odzie¿ zwiedzi³a dom rodzinny polskiego papie¿a w Wadowicach, zabytki Krakowa, królewski Wawel, kopiec Koœciuszki, wystawê malarstwa polskiego w Niepo³omicach i muzeum figur woskowych przy kopcu Koœciuszki oraz sanktuarium w £agiewnikach. Trasa wycieczki

Uczniowie w muzeum figur woskowych

G³os Gminy

serca pañstwu ¿yczymy. Bardzo dziêkujê za poœwiêcony czas. My równie¿ bardzo dziêkujemy i pozdrawiamy wszystkich czytelników „G³osu Gminy” . Wywiad przeprowadzi³a: Marcela Kowol

marzec 2008

Monika i Jan Kretek podczas Gali Kolejni laureaci Gali w nastêpnych numerach G³osu Gminy

Wesela”. Najwiêksze wra¿enie na uczniach zrobi³a wystawa oryginalnych prac Matejki i Kossaka. Docenili, ¿e ogl¹dane dzie³a by³y autentyczne. B.S.

29


Zamieniajmy wal¹ce siê p³oty na kolorowe ¿ywop³oty ¯ywop³oty s¹ piêkn¹ dekoracj¹ domostw na wsi jak i w osiedlach miejskich. Wspaniale daj¹ siê formowaæ. Nie chodzi tylko o wal¹ce siê p³oty lecz równie¿ o zniszczone lub wymagaj¹ce remontu. Zagospodarowania wymagaj¹ równie¿ opuszczone skwery lub pobocza chodnikowe dotychczas niezagospodarowane. Mamy w sprzeda¿y do dyspozycji ró¿norodnoœæ krzewów, które zdobi¹ g³ównie drobnymi kolorowymi liœæmi. S¹ proste w pielêgnacji, zdobi¹ i przynosz¹ wiele po¿ytku. Drobne listki krzewów nie stanowi¹ ¿adnych problemów jesieni¹, natomiast drobne kolorowe owoce na krzewach s¹ doskona³¹ po¿ywk¹ dla drobnego ptactwa na trudne zimowe miesi¹ce. Niskie krzewy mog¹ zast¹piæ du¿e kamienie powyk³adane przez mieszkañców na obrze¿ach chodników, które stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla pojazdów samochodowych. Proponowana przez nas akcja o¿ywi kolorystyk¹ i oryginalnoœci¹ nasze obejœcia i zarazem so³ectwa ca³ej naszej gminy. Po nasadzeniu krzewy wymagaj¹ jedynie podlewania w okresie wzrostu i suszy. Formowanie przez przycinanie nie wymaga zbyt du¿ego wysi³ku, jedynie trochê pomys³u i fantazji. Mieszkañcy ul. Mickiewicza Pietrowic Wielkich przed 5 laty upiêkszyli ju¿ pobocze chodnika krzewami Berberysa. Wspania³y widok uformo-

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

30

wanego czerwonego latem ¿ywop³otu rozci¹ga siê wzd³u¿ ulicy i budzi podziw. Tradycyjnie ka¿dy mieszkaniec przed swoj¹ posesj¹ opiekuje siê ¿ywop³otem. Efekt tego wysi³ku cieszy mieszkañców tej ulicy i przyje¿d¿aj¹ce osoby. Za tê inicjatywê serdecznie mieszkañcom dziêkujê i tak trzymaæ dalej.

Równo przystrzy¿ony ¿ywop³ot jest prawdziw¹ ozdob¹ posesji

Prosimy mieszkañców o przemyœlenie naszego apelu, a pytania i propozycje prosimy kierowaæ do dzia³u Ochrony Œrodowiska w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. Tam równie¿ znajduj¹ siê zdjêcia pogl¹dowe i doradztwo. Inicjatywê wspiera Komisja Ekologii Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Wszelkie inne formy pomocowe do uzgodnienia równie¿ w pokoju nr 3 lub pod nr telefonu: 4198075 wew. 123 u pani Beaty Mludek Zapraszamy mieszkañców do w³¹czenia siê do naszego apelu” Zamieniajmy wal¹ce siê p³oty na kolorowe ¿ywop³oty”. Najlepsze pomys³y opublikujemy w kolejnych wydaniach „G³osu Gminy”. Przewodnicz¹cy Komisji ds. Ekologii Rady Gminy Pietrowice Wielkie Leon Mludek

Inwestycje gminne planowane na rok 2008 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Wodoci¹g ¯erdziny-Paw³ów Zakup zestawu hydroforowego SUW Amandów Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne wojewódzkie Paw³ów droga ul. Powstañców Œl¹skich (udzia³ w finansowaniu DW 417) Pietrowice Wielkie 1 Maja chodnik (udzia³ finansowy Urz¹d Marsza³kowski) Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pietrowice Wielkie 1 Maja chodnik (udzia³ finansowy Urz¹d Marsza³kowski) Drogi publiczne powiatowe Droga w Makowie ul. Raciborska (udzia³ w finansowaniu PZD) Kornice droga i chodnik ul. Spó³dzielcza (udzia³ w finansowaniu PZD) Krowiarki ul. Wyzwolenia (udzia³ w finansowaniu PZD) Lekartów u. Raciborska c.d. (krawê¿nik) Lekartów ul. Raciborska (udzia³ w finansowaniu PZD) Maków ul. Raciborska (chodnik) Paw³ów-Maków (udzia³ w finans. PZD) Drogi publiczne gminne Amandów ul. Wiejska chodnik Cyprzanów ul. Ogrodowa Krowiarki ul. Wyzwolenia (chodnik, krawê¿nik) Pietrowice Wielkie ul. Sk³odowskiej (odwodnienie)

marzec 2008

Samborowice ul. Szkolna c.d. ¯erdziny ul. Sikorskiego i ul. Powstañców Œl¹skich (³¹cznik, chodnik) Drogi wewnêtrzne Kornice drogi transportu rolnego (utwardzenie) Gospodarka mieszkaniowa Krowiarki ul. Wyzwolenia, Gródczanki ul. Wiejska Maków ul. Szkolna - wymiana okien Paw³ów ul. Spó³dzielcza 19 - Kanalizacja sanitarna Pietrowice Wielkie Elewacja budynku ul. 1 Maja 17 Pietrowice Wielkie ul. Fabryczna 21- Wykonanie odwodnienia Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami Realizacja projektu pn „Centrum Spo³eczno-Kulturalne wraz z przestrzeni¹ wystawiennicz¹ w Pietrowicach Wielkich” Zakup nieruchomoœci POLMOS Ochotnicze Stra¿e Po¿arne OSP Cyprzanów -- instalacja c.o. OSP Gródczanki Oœwiata i wychowanie Budowa sali gimnastycznej w Paw³owie Ogrodzenie przy ZS Pietrowice Wielkie Plac zabaw Przedszkole Pietrowice Wielkie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zielone centrum wsi: Gródczanki, Kornice (park), Krowiarki c.d. (PROW), Pietrowice Wielkie c.d. (PROW), Samborowice (aleja przy kaplicy œw. Anny) Kultura fizyczna i sport: LKS

G³os Gminy


Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200803  

Gg200803  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded