__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Œwiêto szko³y w Pietrowicach Wielkich zdjêcia na str. 24

Dnia 7 listopada Szko³a w Pietrowicach Wielkich obchodzi³a 35-lecie istnienia. Tegoroczne œwiêto by³o wyj¹tkowe, poniewa¿ po³¹czone zosta³o z uroczystoœci¹ nadania Gimnazjum imienia Marii Sk³odowskiej – Curie i poœwiêcenia nowego sztandaru. Ten wa¿ny dzieñ rozpocz¹³ siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym, w czasie której nowy sztandar zosta³ poœwiêcony przez ksiêdza Edwarda Æwienka, dziekana dekanatu pietrowickiego. Nastêpnie goœcie, pracownicy i uczniowie Zespo³u Szkó³ uczestniczyli w akademii. W czêœci oficjalnej Wójt Gminy pan Andrzej Wawrzynek przekaza³ na rêce dyrektora szko³y pani Marioli Rowiñskiej oraz przedstawicieli uczniów akt nadania imienia. Nastêpnie przedstawiciele Rady Rodziców w trakcie uroczystej ceremonii przekazali sztandar dyrektorowi oraz uczniom. Uczniowie klasy pierwszej szko³y podstawowej jako pierwsi z³o¿yli œlubowanie na sztandar. Nowy sztandar jest obustronnie haftowany. Awers ma kolor niebieski. Na jego tle przedstawiono wizerunek Marii Sk³odowskiej – Curie, wokó³ którego wyhaftowano nazwê szko³y. W prawym górnym rogu umieszczony jest herb gminy Pietrowice Wielkie. Na rewersie widnieje god³o Polski oraz s³owa patronki szko³y:

„Wszystkiemu podo³aæ przed niczym nie ustêpowaæ”. W czêœci artystycznej akademii uczniowie zaprezentowali monta¿ s³owno – muzyczny poœwiêcony ¿yciu i osi¹gniêciom patronki, scenkê kabaretow¹, uk³ady taneczne, wyst¹pi³ równie¿ chór szkolny. Uroczystoœæ tê uœwietnili swoj¹ osob¹ zaproszeni goœcie: Pose³ na Sejm RP -Henryk Siedlaczek, Kurator Oœwiaty w Katowicach- Marian Drosio, wizytatorzy Delegatury Œl¹skiego Kuratorium w Rybniku, Starosta powiatu raciborskiego- Adam Hajduk, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie-

Andrzej Wawrzynek, pracownicy urzêdu, ksiê¿a dekanatu Pietrowice Wielkie, byli dyrektorzy placówki, sponsorzy, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy. Wierzymy, ¿e sztandar szko³y, jej symbol, bêdzie zawsze otoczony powszechnym szacunkiem ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, a postaæ naszej patronki - Marii Sk³odowskiej-Curie bêdzie wzorem cech charakteru, woli i wytrwa³oœci. Urszula Florian

Uroczysty pochód wyruszy³ do koœcio³a spod szko³y

Przedszkolacy sadz¹ swoje drzewko Przedszkole w Pietrowicach Wielkich wraz z oddzia³em zamiejscowym w Cyprzanowie ju¿ po raz kolejny, tak jak inne placówki oœwiatowe z naszej gminy, wziê³o udzia³ jesieni¹ 2007r. w akcji nasadzeñ drzewek i krzewów. Wszystkie drzewka i krzewy zosta³y zakupione z funduszy Fundacji Ekologicznej „SILESIA” z Katowic w ramach realizacji projektu „PosadŸ swoje drzewko”. W tym roku jednak nie tylko ozdabialiœmy przedszkolny ogród i otoczenie przedszkola, ale równie¿ postanowiliœmy, aby powsta³a ¿ywa pami¹tka od przedszkolaków, którzy koñcz¹ w tym roku szkolnym przedszkole. Dzieci urodzone w roku 2001, które w 2008 roku id¹ do pierwszej klasy, czyli nasi przedszkolni absolwenci posadzili samodzielnie swoje drzewko. Drzewko to bêdzie ros³o razem z nimi i gdy przyjd¹ odwiedziæ przedszkole bêd¹ mogli zaobserwowaæ, ¿e razem z nimi roœnie ich drzewko, które ju¿ zawsze bêdzie wraz z pami¹tkow¹ tablic¹,

G³os Gminy

¿ywym dowodem ich pobytu w przedszkolu. Poza tym przez najbli¿szy okres tych kilku miesiêcy, które pozosta³y im jeszcze do ukoñczenia przedszkola, dzieci te bêd¹ opiekowa³y siê swoim drzewkiem, nawet bêdzie okazja do ozdobienia go przez œwiêta, poniewa¿ jest to drzewko iglaste i mo¿e powstaæ z niego weso³a i ¿ywa, bo rosn¹ca, choinka. Sadzenie pami¹tkowego drzewka przez ka¿d¹ z grup koñcz¹cych przedszkole stanie siê tradycj¹ naszego przedszkola i bêdzie to tradycja , która ma jeszcze jeden wa¿ny cel – ochronê przyrody. Jesteœmy bardzo zachêceni do udzia³u w akcji sadzenia drzewek, poniewa¿ mo¿na w bardzo wyrazisty sposób ukazaæ wychowankom, jak mo¿na mieæ wp³yw na wzrost przyrody i ozdabianie swojego placu zabaw. Powoduje to w œwiadomoœci dzieci g³êbokie pragnienie ochrony przyrody w bardzo konkretnej formie – chronimy drzewka, poniewa¿ sami je zasadziliœmy. Dlatego pragnê tutaj bardzo

grudzieñ 2007

podziêkowaæ za umo¿liwienie propagowania ochrony przyrody tym najm³odszym wychowankom – przedszkolakom i w ich imieniu przede wszystkim pragnê gor¹co podziêkowaæ Fundacji „SILESIA” za umo¿liwienie przeprowadzenia tej wspania³ej akcji na rzecz przyrody. E. Kubita

Grupa przedszkolaków uczestnicz¹ca w akcji sadzenia drzewek; opiekun G. Piecha

3


Ju¿ nied³ugo spotkanie z fiskusem! Jak co roku wnet przyjdzie nam siê rozliczyæ z fiskusem z naszych dochodów za rok 2007. Warto ju¿ teraz zapoznaæ siê z tym tematem, a przede wszystkim ze zmianami jakie nas czekaj¹. Przyjêta niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT wprowadzi³a d³ugo oczekiwan¹ ulgê prorodzinn¹. Rodzicom dzieci daje to mo¿liwoœæ pomniejszenia o tê ulgê podatku dochodowego w zeznaniu rocznym ju¿ za rok 2007. W zale¿noœci od iloœci dzieci wychowywanych w danym roku podatkowym ulga mo¿e byæ zró¿nicowana. Ró¿nica bierze siê st¹d, ¿e jest to kwota wynikaj¹ca z pomno¿enia liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.145,08 zl (dwukrotnoœæ tzw. kwoty wolnej od podatku, czyli 572,54 z³ x 2). W latach 2007 i 2008 odliczenia na ka¿de dziecko bêd¹ wynosi³y odpowiednio 1145,08 z³ (2 x 572,54 z³) i 1173,70 z³ (2 x 586,85 z³), natomiast w roku 2009 mo¿liwa do odliczenia kwota ulegnie zmniejszeniu do wysokoœci 1112,04 z³ (2 x 556,02 z³). Znowelizowana ulga przeznaczona na wychowanie dzieci nale¿y do kategorii ulg odliczanych od podatku, a nie od dochodu, zatem dopiero po obliczeniu podstawy opodatkowania mamy prawo do pomniejszenia nale¿nego zobowi¹zania w podatku dochodowym, oczywiœcie po uprzednim odliczeniu sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Now¹ ulgê nale¿y oceniæ jako zmianê

korzystn¹ dla podatników, zarówno tych, którzy zarabiaj¹ mniej, jak i tych, których dochody s¹ znacz¹ce. Podatnicy, których dochody nie s¹ wysokie, a na ich utrzymaniu jest kilkoro dzieci, wyraŸnie zyskaj¹ na zmianie przepisów, gdy¿ ulga mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e podatnik nie zap³aci podatku w ogóle. Z jednej strony ulga, z drugiej strony wymogi, które musz¹ byæ spe³nione, by skorzystaæ z preferencji. Zgodnie z przepisami odliczenie przys³uguje wy³¹cznie podatnikom opodatkowanym na zasadach ogólnych, czyli wed³ug progresywnej skali podatkowej. Poniewa¿ ulga przeznaczona jest dla osób objêtych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie mo¿e przys³ugiwaæ rodzinom rolników p³ac¹cych podatek rolny. Z ulgi nie skorzystaj¹ równie¿ podatnicy opodatkowani wy³¹cznie w formie karty podatkowej oraz rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga nie jest równie¿ dostêpna dla podatników podatku liniowego. Prawo do tzw. ulgi prorodzinnej przys³uguje ka¿demu podatnikowi wychowuj¹cemu w roku podatkowym dzieci w³asne lub przysposobione: ma³oletnie oraz bez wzglêdu na wiek, które otrzymuj¹ zasi³ek pielêgnacyjny. Z ulgi skorzystaj¹ tak¿e rodzice dzieci do lat 25 ucz¹cych siê w szko³ach wy¿szych, je¿eli w roku podatkowym dzieci te nie uzyska³y dochodów, z wyj¹tkiem dochodów z renty rodzinnej, dochodów wolnych od podatku oraz dochodów w wysokoœci niepowoduj¹cej

Krowiarki zdoby³y nagrodê W konkursie Marsza³ka Województwa Œl¹skiego „Najpiêkniejsza Wieœ Województwa Œl¹skiego”, w kategorii „Najlepsze przedsiêwziêcie” wysokie III miejsce zajê³o So³ectwo Krowiarki za projekt „Odnowa Centrum Wsi”. Z tej okazji chia³bym przekazaæ ca³ej spo-

Przedstawiciele so³ectwa Krowiarki i gminy z przyznan¹ nagrod¹

4

³ecznoœci so³ectwa Krowiarki, So³tysowi i Radzie So³eckiej najlepsze gratulacje z okazji zajêcia tak wysokiego miejsca. Sukces ten jest na tyle znamienny, ¿e so³ectwo Krowiarki konkurowa³o z ponad 1000 so³ectw z ca³ego województwa œl¹skiego. Odwa¿ne decyzje Rady So³eckiej wsparte przez Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie, poparte przez lokaln¹ spo³ecznoœæ Krowiarek doprowadzi³y z jednej strony do upiêkszenia Centrum So³ectwa Krowiarki, równoczeœnie znalaz³y uznanie Marsza³ka Województwa, ale potwierdzi³y równie¿ znan¹ tezê o dba³oœci o w³asne otoczenie przez mieszkanców Gminy Pietrowice Wielkie. Gratulujê i ¿yczê dalszej wytrwa³oœci w dzia³aniu. Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹, Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Raciborskiego

grudzieñ 2007

obowi¹zku uiszczenia podatku (w 2007 roku - 3015 z³). Dotyczy to tych podatników, których dzieci w roku podatkowym np. podczas wakacji pracowa³y na umowê zlecenie. W przypadku dzieci ucz¹cych siê ulga przys³uguje tylko do 25 roku ¿ycia, przy czym trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ustawodawca nie wprowadzi³ wymogu wychowywania dziecka przez ca³y rok. Dlatego mog¹ z niej skorzystaæ zarówno ci rodzice, którym dziecko urodzi³o siê w trakcie roku, jak równie¿ i ci, których dziecko pe³noletnie ucz¹ce siê ukoñczy³o w trakcie roku naukê lub te¿ 25 lat. Odliczenie kwoty ulgi dotyczy ³¹cznie obojga rodziców, przy czym ulgê mo¿na odliczyæ od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zosta³y rozwód albo separacja, odliczenie przys³uguje jednemu z nich, temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkuj¹, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e rodzic ten rozlicza siê z fiskusem na zasadach ogólnych. Przy okazji omawiania nowej ulgi prorodzinnej, odliczanej od podatku, nale¿a³oby przypomnieæ, o innych odliczeniach - ulgach z lat poprzednich, jednak¿e odliczanych od dochodu. Zachowana zosta³a ulga zwi¹zana z u¿ytkowaniem internetu. Ka¿da osoba korzystaj¹ca z internetu i wyszczególniona na fakturze za te us³ugi korzysta z oddzielnego limitu w wysokoœci 760 z³, jednak¿e tylko do wysokoœci kwot rzeczywiœcie poniesionych w danym roku podatkowym przez ka¿dego z nich. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oprócz faktury konieczne jest posiadanie równie¿ dowodu zap³aty, potwierdzaj¹cego uregulowanie faktury. Zachowane zosta³y równie¿ darowizny przekazane na cele organizacji po¿ytku publicznego oraz kultu religijnego w wysokoœci dokonanej darowizny, nie wiêcej jednak ni¿ kwoty stanowi¹cej 6% dochodu. Jak co roku, ju¿ od kilku lat, 1 % naszego podatku nale¿nego bêdziemy mogli wspomóc wybran¹ przez siebie organizacjê po¿ytku publicznego. Nowink¹ jest tutaj fakt, ¿e w odró¿nieniu do lat poprzednich, pocz¹wszy od zeznania za rok 2007, nie bêdziemy musieli sami wp³acaæ kwoty na konto wybranej organizacji, a zrobi to za nas Urz¹d Skarbowy. My jedynie wska¿emy na jak¹ organizacjê po¿ytku publicznego chcemy przekazaæ nasz¹ darowiznê. Urszula Newerla

G³os Gminy


Pietrowickie restauracje – cz. 3 Jeszcze niedawno produkcja alkoholu by³a objêta monopolem pañstwowym. Dzisiaj ju¿ ró¿ne spó³ki zajmuj¹ siê produkcj¹ alkoholu, ale dzieje siê to pod œcis³ym nadzorem pañstwa, które pobiera od produktów alkoholowych ogromne podatki w postaci tzw. akcyzy. Produkcja spirytusu jest bowiem stosunkowo tania. Przy folwarkach na ogó³ dzia³a³y gorzelnie, które przetwarza³y ró¿ne odpady z produkcji rolniczej na alkohol. Na przyk³ad taka gorzelnia stoi jeszcze dzisiaj w Krowiarkach. W czasach gospodarki pañszczyŸnianej, mieszkañcy wsi byli zobowi¹zani do wykonywania dla folwarku, czyli dla pana, ró¿nych prac. Jedn¹ z form wynagradzania ch³opów za pracê na rzecz pañskiego folwarku by³a wydawana wódka. By³y nawet ustalane zasady, ¿e ka¿dy doros³y, zamieszka³y we wsi, musia³ pobieraæ od w³aœciciela wsi wyznaczon¹ iloœæ alkoholu. W zamian za to musia³ pracowaæ na pañskim polu, albo w folwarku. Za ewentualn¹ ró¿nicê trzeba by³o panu feudalnemu zap³aciæ. Z czasem rozpowszechnia³a siê tak¿e produkcja i sprzeda¿ piwa. Ale tak¿e warzenie piwa by³o prawem, które przys³ugiwa³o wy³¹cznie w³aœcicielowi wsi. Taka sytuacja istnia³a tak¿e w Pietrowicach. St¹d na terenie folwarku, który zajmowa³ tereny dzisiejszej siedziby Gminnej Spó³dzielni przy ul. 1 Maja 8, znajdowa³a siê i gorzelnia i browar, a tak¿e s³odownia, produkuj¹ca s³ód, pó³produkt niezbêdny do warzenia piwa. W poprzednich numerach „G³osu Gminy” pisaliœmy o kilku karczmach, jakie dzia³a³y na terenie wsi. Jedn¹ z nich by³a „dolna karczma”. Karczma znajdowa³a siê

Plac przed dworcem kolejowym ok. 1912 r. Po lewej budynek starej poczty. Parterowy budynek w centrum to „Gospoda Kolejowa W. Mludek”

przy ówczesnej „Wielkiej Stronie”, obok m³ynówki. Dzisiaj obejœcie stanowi w³asnoœæ rodziny Jockel. W 1858 r. Filip Wachsmann, ówczesny w³aœciciel maj¹tku rycerskiego, sprzeda³ karczmê. Kupi³a j¹ Babette Kaufmann, z domu Treumann za 3500 talarów. By³a to suma doœæ znaczna za stosunkowo niewielk¹ dzia³kê. Nieruchomoœæ obejmowa³a gospodê, stajniê goœcinn¹ i rezerwow¹, oborê z szop¹, dwa chlewy, lodowniê, stodo³ê oraz przyleg³y dom ze stajni¹. Ju¿ po dwóch miesi¹cach B. Kaufmann sprzeda³a karczmê o 200 talarów dro¿ej. Kupcem by³ cha³upnik Antoni Glania. I w rêkach tej rodziny gospoda pozostawa³a przez pó³ wieku. Dnia 29 maja 1905 r. karczmê kupi³ kupiec Leonard Newerla, po dwóch latach zdun Franciszek Nowak. W 1908 r. w³aœcicielem sta³ siê kupiec z Raciborza, Józef Kokott, a w r. 1910 restaurator Jan Mrosek. Jeszcze w tym samym 1910 r. kupiec Wilhelm Mludek naby³ gospodê. Wdowa po Wilhelmie,

Adolfina Mludek zd. Ertel musia³a pozbyæ siê gospody w drodze licytacji. Nabywc¹ okaza³ siê mistrz krawiecki Józef Gotzmann. Po jego œmierci w³aœcicielk¹ zosta³a w 1917 r. jego ¿ona Anna zd. Budnik. Dnia 21.04.1921 r. w³asnoœæ przejê³a córka Józefa i Anny Gotzmann – Helena, która musia³a sp³aciæ swoj¹ matkê doœæ znaczn¹ sum¹. Helena wysz³a za m¹¿ za Józefa Jockla z Janowitz, dzisiejszego Cyprzanowa. Pod nazw¹ „Gasthaus Jockel” (gospoda Jockla) lokal dzia³a³ do 1945 r. Niewielkiego wzrostu pani Helena tward¹ rêk¹ prowadzi³a restauracjê, a jej m¹¿ zajmowa³ siê gospodarstwem rolnym. W latach 1930 rodzina Jockel wybudowa³a zupe³nie nowy lokal z du¿¹ sal¹ taneczn¹. Sala ta by³a najwiêksza w Pietrowicach i w dodatku zosta³a wyposa¿ona w oddzieln¹ kabinê do wyœwietlenia filmów. Pawe³ Newerla

Zaproszenie

„Wielka Strona” ok. 1921 r. Po lewej poczta, po prawej gospoda Gotzmann

G³os Gminy

grudzieñ 2007

Dnia 13 stycznia 2008 roku o godz. 14.00 w koœciele parafialnym w Paw³owie odbêdzie siê koncert kolêd. Wyst¹pi KWARTET SMYCZKOWY z Katowic, CHÓR CANTATE z Paw³owa, zespó³ muzyczny z Cyprzanowa, zespo³y i chóry ze szkó³ w Samborowicach, Krowiarkach, Pietrowicach i Paw³owie. Druga czêœæ koncertu pod tytu³em "Muzyczna podró¿" z udzia³em KWARTETU SMYCZKOWEGO bêdzie mia³a miejsce w szkole w Paw³owie. Zapraszamy wszystkich mieszkañców gminy na ciekawe muzyczne spotkanie.

5


Miejsce miodem p³yn¹ce Wywiad z Barbar¹ i Martynem Grabowskimi – pszczelarzami z Paw³owa, w³aœcicielami Pasieki Œw. Ambro¿ego, która w przysz³ym roku obchodziæ bêdzie 50-lecie istnienia. Jak to siê sta³o, ¿e zostaliœcie oboje pszczelarzami? Martyn Grabowski: Pszczelarstwo poci¹ga³o mnie od dziecka: pasiekê za³o¿y³ mój ojciec Franciszek Grabowski w roku 1958. By³a to wtedy ma³a pasieka, wyposa¿ona w niemieckie ule typu Freudenstein. Ju¿ wtedy pomaga³em ojcu w pracy przy ulach. Po ojcu, z trojga synów, to ja przej¹³em „pszczelarzenie”, ale wprowadzi³em nowszy system ula i powiêkszy³em pasiekê. Aktualny stan to 90 rodzin. ¯ona najpierw tylko mi pomaga³a, teraz potrafi ju¿ wszystko zrobiæ samodzielnie. Od 1996 roku pasieka, któr¹ prowadzimy razem z ¿on¹, figuruje jako Dzia³ Specjalny Produkcji Rolnej, a nazwa pasieki pochodzi od imienia Œw.Ambro¿ego - patrona pszczelarzy. Ojciec zdo³a³ Panu przekazaæ ca³¹ swoj¹ wiedzê? M.G.:To, czego dowiedzia³em siê od niego uzupe³nia³em czytaj¹c ksi¹¿ki: do dziœ uzbiera³a siê spora biblioteczka. Ale z czasem okaza³o siê, ¿e wiedza ksi¹¿kowa jest ju¿ przestarza³a, wiêc pomaga mi lektura „Pszczelarza Polskiego” i „Pszczelarstwa”. Wiele da³y mi te¿ kursy specjalistyczne, np.kurs „Rzeczoznawca chorób pszczó³”. JeŸdzimy równie¿ z ¿on¹ na „Targi miodowe” i „Targi pszczelarskie”, gdzie zawsze mo¿na poznaæ nowinki bran¿owe. W 2002 roku na „Targach miodowych” wystawiliœmy z ¿on¹ nasz eksperymentalny okr¹g³y ul, co wzbudzi³o takie zainteresowanie, ¿e napisano o nas artuku³ w lipcowym numerze „Pszczelarstwa” z 2003 roku pod tytu³em „W pasiece Barbary i Martyna Grabowskich”.

Z jakimi problemami musz¹ borykaæ siê pszczelarze? B i M.G: Najwiêkszym problemem, z jakim przysz³o siê zmierzyæ ka¿demu pszczelarzowi jest choroba roztoczowa zwana warroz¹. Daje o sobie znaæ w miesi¹cu wrzeœniu i paŸdzierniku, a nie leczona w porê mo¿e zniszczyæ ca³e rodziny pszczele. Problemem s¹ tak¿e choroby wirusowe pszczó³. Drugim problemem jest import taniego miodu do Polski z zawartoœci¹ konserwantów oraz innych substancji toksycznych, o czym pisz¹ najnowsze czasopisma pszczelarskie. W jaki sposób pomaga Wam Unia Europejska? B i M.G: Pomoc unijna to forma dop³at do lekarstw stosowanych u pszczó³ przeciw warriozie dla pszczelarzy zrzeszonych w Zwi¹zkach Pszczelarskich.

Pan Martyn przy eksperymentalnym okr¹g³ym ulu

Pani Barbara podczas degustacji miodu w Domu Pszczelarza w Kamiannej

6

Jakie produkty uzyskujecie dziêki pszczo³om? B i M.G: Przede wszystkim trzeba przypomnieæ, ¿e najwa¿niejszym zadaniem pszczó³ jest zapylanie! Jest to ogrom pracy, jaki musz¹ wykonaæ pszczo³y w postaci tysiêcy lotów w celu zapylenia kwiatów roœlin, krzewów i drzew owocowych oraz upraw rolnych. By tak mog³o siê staæ, kwiaty poszczególnych roœlin w odpowiedniej porze i przy odpowiedniej tem-

grudzieñ 2007

Pasieka liczy 90 pszczelich rodzin

peraturze musz¹ wydzieliæ nektar, by zwabiæ pszczo³y. Przyniesiony nektar pszczo³y w ulu odparowuj¹ i uszlachetniaj¹, dodaj¹c enzymy, a nastêpnie zasklepiaj¹ woskiem w ramkach zwanych plastrami. Tak powstaje naturalny miód pszczeli - w wielkim skrócie. Oprócz miodu mo¿na pozyskaæ py³ek kwiatowy, mleczko pszczele oraz propolis. Wszystkie te produkty zaliczyæ trzeba do zdrowej ¿ywnoœci. Eksperymentalnie, dla siebie, próbujemy te¿ uzyskaæ miód pitny. Nastêpnie: wosk - to tak¿e naturalny produkt pszczeli, z którego robimy wspania³e œwiece i ozdoby o ró¿nych wzorach i kolorach. Wiem, ¿e wszystkie te produkty powstaj¹ w specjalnym miejscu... B. i M.G.: Tak, od kilku lat s³u¿y nam, przystosowana na miarê naszych potrzeb, pracownia pszczela, w której wykonujemy wszystkie prace zwi¹zane z prowadzeniem naszej pasieki, a¿ po jesienne karmienie pszczó³. Dziêki tej pracowni, któr¹ musimy jeszcze doposa¿yæ, mo¿emy ubiegaæ siê o zarejestrowanie u Powiatowego Lekarza Weterynarii jako producenci ¿ywnoœci. Podczas czerwcowego pobytu w Polsce grupy z Liederbach, goœcili oni równie¿ w Waszej pasiece. Czy byli Waszymi pierwszymi goœæmi? B i M.G: Bardzo czêsto przyje¿d¿aj¹do nas grupy pszczelarzy z innych kó³, np. z Chybia, z Pszowa, z Sierakowic i przyje¿d¿aj¹ te¿ pszczelarze indywidualni. Goœciliœmy równie¿ nasze Gminne Ko³o Pszczelarzy Pietrowic Wielkich. Odwiedzaj¹ nas te¿ wycieczki szkolne. Mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e ruch u Was jak... w ulu! Dziekujê bardzo za rozmowê, ¿yczê Weso³ych Œwi¹t i Nowego Roku obfitego w miód! B i M.G: Dziêkujemy i pozdrawiamy pszczelarzy, ¿ycz¹c dobrej zimowli pszczó³ i obfitych zbiorów w przysz³ym sezonie. Gabriela S.

G³os Gminy


Gry i zabawy w Pietrowicach Wielkich W listopadzie uczniowie szko³y w Pietrowicach trzy razy startowali w rozgrywkach gier i zabaw, zajmuj¹c ostatecznie III miejsce na szczeblu rejonu. Najpierw odby³y siê zawody gminne, które zakoñczy³y siê dru¿ynowym zwyciêstwem uczniów z Pietrowic. Jednak rywalizacja by³a bardzo emocjonuj¹ca - o koñcowe zwyciêstwo gospodarze walczyli z Paw³owem, który wygra³ rywalizacjê w klasie V. Dziêki temu, ¿e w klasie II, III i IV wygrali pietrowiczanie, to oni pojechali na turniej powiatowy w Kornowacu.

Trzecie miejsce w zawodach gminnych zajê³a szko³a w Samborowicach – uczniowie tej szko³y zas³uguj¹ na szczególne s³owa pochwa³y, gdy¿ mimo k³opotów kadrowych (³¹czone dru¿yny z czterech klas) walczyli bardzo dzielnie. W turnieju powiatowym Pietrowice nie mia³y sobie równych, zdecydowanie wygrywaj¹c rywalizacjê na hali sportowej w Kornowacu. Przygodê zakoñczyli sukcesem, zajmuj¹c trzecie miejsce w rejonie w Raciborzu. Gratulujemy !!! W.Zalewski

kl V PAW£ÓW: Gawe³ek Pawe³, GwóŸdŸ Patrick, Przyby³a Dawid, Dokupil Dawid, Cycoñ Bartek, Strzedu³a Emilia, Wilczek Martyna, £askarzewska Angelika, Gawe³ek Paulina, opiekun Zalewski Wojciech

kl IV PIETROWICE: Rutyna Dawid, Moc Adam, Wilczek Micha³, Herud Damian, Staniek Marcin, Nowak Patrycja, Gotzmann Kinga, Reichel Paulina, Kittel Karina, Stein Agata, opiekun Miros³aw Jaskot

Kronika policyjna W dniu 23.10.2007 roku w Paw³owie policjanci zatrzymali nietrzeŸwego kierowcê Opla. W dniu 26.10.2007 roku dwie kobiety narodowoœci romskiej skrad³y pieni¹dze na szkodê mieszkañca Krowiarek. W dniu 01.11.2007 roku w czasie akcji „ZNICZ” w Krowiarkach zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê. W dniu 06.11.2007 roku obywatele Rumunii w sklepie w Pietrowicach Wielkich dokonali kradzie¿y odzie¿y; sprawców ukarano grzywn¹, towar odzyskano. W czasie zebrañ wiejskich mieszkañcy naszej gminy zg³aszali uwagi dot. niew³aœciwego parkowania pojazdów, dlatego policjanci bêd¹ bacznie przygl¹daæ siê pojazdom parkowanym na chodnikach i w innych miejscach zabronionych. Kieruj¹cy najczêœciej naruszaj¹ ni¿ej wymienione przepisy: Art.47.1. Dopuszcza siê zatrzymanie lub

G³os Gminy

postój na chodniku ko³ami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 2,5 t ., pod warunkiem ¿e: 1.na danym odcinku jezdni nie obowi¹zuje zakaz zatrzymania lub postoju, 2.szerokoœæ chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, ¿e nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza ni¿ 1,5 m, 3.pojazd umieszczony przedni¹ osi¹ na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Art.49.1. Zabrania siê zatrzymania pojazdu: 1.na przejeŸdzie kolejowym, na przejeŸdzie tramwajowym, na skrzy¿owaniu oraz w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m od przejazdu lub skrzy¿owania, 2.na przejœciu dla pieszych, na przejeŸdzie dla rowerzystów oraz w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 m przed tym przejœciem lub przejazdem; na drodze dwukierunko-

grudzieñ 2007

kl II PIETROWICE: Fergisz Dariusz, Krajewska Kamila, Kulig Patrycja, Ma³ecka Karolina, Marcinek Pawe³, Maœlanka Dominika, Pieczarek Kevin, Steuer Klaudia, Talik Dominik, Wieczorek Tomasz, opiekun £¹cka Bo¿ena

kl III PIETROWICE: Pryga Micha³, Kyrcz Patryk, Wieczork Julia, Widok Tomasz, Reichel Magdalena, Rutyna Jennifer, Wêglarz Natalia, Duda Paulina, Krutki Patryk, Go³ek Kamil, opiekun Machnik Daria

wej o dwóch pasach ruchu - zakaz tam obowi¹zuje tak¿e za tym przejœciem lub przejazdem; 3.w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15 m od s³upka lub tablicy oznaczaj¹cej przystanek, a na przystanku z zatok¹ – na ca³ej jej d³ugoœci. W czasie przedœwi¹tecznym przestêpcy nasilaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, dlatego policja przypomina: W czasie zakupów pieni¹dze i dokumenty przechowywaæ w wewnêtrznych kieszeniach, uwa¿aæ na sztuczny t³ok, gdy¿ mo¿e byæ on wywo³any przez kieszonkowców. Samochody parkowaæ w miejscach bezpiecznych, a¿eby zminimalizowaæ ryzyko kradzie¿y, a w pojazdach nie zostawiaæ na widoku portfeli, torebek oraz innych wartoœciowych przedmiotów, jak równie¿ sprzêtu audio- gdy¿ przedmioty takie mog¹ prowokowaæ w³amywaczy. Wzmóc czujnoœæ s¹siedzk¹, zwracaæ uwagê na osoby obce, które pod ró¿nymi pretekstami wchodz¹ na posesje. Szczególn¹ opiek¹ s¹siedzk¹ nale¿y obj¹æ osoby starsze, które czêsto s¹ okradane i oszukiwane.

7


Jêzyki obce oknem na œwiat Wed³ug Rady Europy ka¿dy Europejczyk powinien znaæ trzy jêzyki – w³asny i dwa obce. Jak istotna jest znajomoœæ jêzyków obcych przekona³y siê osoby pracuj¹ce poza granicami kraju, przedstawiciele firm robi¹cy transakcje zagraniczne, czy te¿ te osoby, które pojecha³y na wczasy do innego kraju. Cz³owiek czuje siê zagubiony i bezradny. Nie jest ³atwo uczyæ siê jêzyka w zaawansowanym wieku, du¿o ³atwiej przychodzi to wtedy, kiedy umys³ jest jeszcze bardzo rzeœki a nauka przychodzi ³atwo. Takim najlepszym okresem jest dzieciñstwo, kiedy dzieci ³api¹ podœwiadomie wszystko i ³atwo sobie to przyswajaj¹. Jestem dumny z tego, ¿e moje dzieci opanowa³y bardzo dobrze jêzyk niemiecki. Nie jest to wcale wy³¹cznie zas³uga ¿ony, moja czy te¿ opy czy omy. Sukces le¿y gdzie indziej. Od wczesnego dzieciñstwa dzieciaki ogl¹da³y bajki niemieckojêzyczne i w ten sposób podœwiadomie, poprzez oddzia³ywanie niemieckojêzycznego otoczenia przyswaja³y sobie ten jêzyk. Zasada podœwiadomego przyswajania jêzyka nazywa siê imersja. Zosta³a ona z wielkim sukcesem wprowadzona w przedszkolach w Schleswiku Holsztynie, a dok³adnie w rejonie Kilonii. W styczniu 2007 zorganizowa³em wyjazd dla decydentów w dziedzinie oœwiaty w tym wójtów i burmistrzów do Kilonii do takich w³aœnie przedszkoli. Nazywaj¹ siê one przedszkolami bilingualnymi, bo obcowanie z jêzykiem obcym nie odbywa siê na zasadzie zajêæ lekcyjnych jak to znamy ze szko³y, na których wbija siê gramatykê i s³ówka, tylko na równoleg³ym przebywaniu w otoczeniu dwóch jêzyków, niemieckiego jak ojczystego i angielskiego, jako obcego. Osoby, które wziê³y udzia³ w wyjeŸdzie by³y zafascynowane po-

ziomem znajomoœci jêzyka angielskiego u 5 - latków. Program tworzenia przedszkoli czy te¿ klas bilingualnych z jêzykiem niemieckim jest dzia³aniem wspieranym przez Rz¹d Republiki Federalnej Niemiec. Od dwóch lat stara³em siê przekonaæ Niemieckie Towarzystwo Oœwiatowe z siedzib¹ w Opolu, osobiœcie dr Piotra Barona do wsparcia inicjatywy powo³ania grupy dwujêzycznej w przedszkolu w Pietrowicach Wielkich. Nale¿a³o spe³niæ szereg surowych wymogów ale sprostaliœmy i temu wyzwaniu. Uda³o siê. Instytut ds. Kontaktów z Zagranic¹ z siedzib¹ w Stuttgardzie, który w imieniu Rz¹du Republiki Federalnej Niemiec koordynuje ten program, zaakceptowa³ Pietrowice Wielkie jako jedyne przedszkole w Polsce, które w roku 2008 rozpocznie udzia³ w tym programie. Od po³owy stycznia 2008 powstanie w przedszkolu w Pietrowicach Wielkich, dwujêzyczna grupa œredniaków i maluchów. Zajêcia bêdzie prowadzi³a delegowana z Niemiec przedszkolanka znaj¹ca zasady imersji. Bêdzie ona przez jeden rok przygotowywa³a pod³o¿e do pe³nego nauczania jêzyka w tej formie. W tym samym czasie jedna z nauczycielek z przedszkola w Pietrowicach Wielkich, pani Edyta Musio³, pojedzie na roczny sta¿ do przedszkola w Niemczech. Uda³o siê pozyskaæ dla tego projektu Burmistrza naszej partnerskiej gminy Liederbach am Taunus, Gerarda Lehner, który zaproponowa³ sta¿ dla Pani Edyty Musio³ w jednym z tamtejszych przedszkoli. Koszt ca³ego programu finansowany bêdzie z bud¿etu Republiki Federalnej Niemiec. Oprócz finansowania pobytu przedszkolanki z Niemiec w Pietrowicach i pobytu naszej przedszkolanki w Liederbach,

Dzieñ Pluszowego Misia

W dniu 26 i 28 listopada przedszkolaki i dzieci z klasy I wraz ze swoimi pluszowymi misiami uroczyœcie obchodzi³y Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia. Organizatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³a pani Barbara Kapinos, bibliotekarka z Krowiarek. Uczestnicy wys³uchali opowiadanie Misia Uszatka, tañczyli w rytm piosenki „Stary niedŸwiedŸ mocno œpi”, poznali now¹ piosenkê „Jad¹ misie z daleka”, obejrzeli filmy oraz malowali kolorowanki. W bibliotece czeka³y na wszystkich niespodzianki – ukryte prezenty: kolorowanki, kasety z filmami o Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku i Coralgolu, a tak¿e miœ z koszyczkiem pe³nym cukierków. Przyjemnie by³o patrzeæ, jak po szkole przemkn¹³ weso³y, rozœpiewany poci¹g pluszowych misiów, które czêstowa³y wszystkich cukierkami. Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ uroczystego przyjêcia, podczas którego dzieci zaœpiewa³y solenizantowi „Sto lat”, zdmuchnê³y œwieczki oraz zajada³y chlebek w kszta³cie serduszek maczany w ma³ym „co nieco”, czyli miodzie. Czas spêdzony na weso³ej zabawie min¹³ bardzo szybko i niestety trzeba siê by³o po¿egnaæ, ale na pewno za rok spotkamy siê znowu. Obecnie w bibliotece mo¿na ogl¹daæ wystawê prac wykonanych przez dzieci, na któr¹ serdecznie zapraszamy. Barbara Kapinos

Najm³odsi z pluszowymi ulubieñcami

8

przedszkole w Pietrowicach Wielkich zostanie wyposa¿one w pomoce dydaktyczne do realizacji programu dwujêzycznoœci. Po powrocie pani Musio³ ze sta¿u ona przejmie nauczanie w tej formie, a nasz goœæ wróci do Niemiec. W tym miejscu chcia³em serdecznie podziêkowaæ wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie, panu Andrzejowi Wawrzynkowi za otwartoœæ, przychylnoœæ i wsparcie tego programu. Nauka jêzyka niemieckiego w tej formie w przedszkolu nie bêdzie mia³a sensu, gdy nie bêdzie mo¿liwoœci kontynuowania nauki tego jêzyka w rozszerzonym zakresie godzinowym, a wiêc wiêcej ni¿ 3 godziny w tygodniu, w szkole podstawowej, a nastêpnie w gimnazjum. Na przygotowanie siê do tego etapu edukacyjnego mamy jeszcze dwa lata czasu. Liczê, ¿e wykorzystamy je optymalnie w celu stworzenia w³aœciwej bazy do nauczania w nastêpnych etapach edukacji. W tym obszarze Instytut Goethego proponuje bardzo szeroki i ciekawy program. Jêzyki obce i to obojêtne czy to niemiecki, angielski czy te¿ hiszpañski oraz dobre wykszta³cenie stanowi¹ obecnie okno na œwiat. Otwórzmy je przed naszymi milusiñskimi. Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

grudzieñ 2007

G³os Gminy


Mimo zimowej aury, Œwiêty Marcin dojecha³ na koniu… Pogoda czêsto p³ata nam figle. Tak te¿ siê sta³o w dniu, kiedy do Samborowic, jak co roku przyby³ Œwiêty Marcin. Mimo wiatru i œniegu, nasz goœæ pojawi³ siê na koniu. Towarzyszy³ mu, jak zawsze biednie ubrany ¿ebrak, którego przyodzia³ w swoje szaty. Uroczystoœci towarzyszy³ festyn, który mia³ miejsce w nastrojowo przygotowanej sali gimnastycznej naszej szko³y. Goœci jak zawsze nie zabrak³o, atrakcji w postaci smako³yków oraz wystêpów dzieci- tak¿e. Mieliœmy równie¿ zaszczyt goœciæ pana konsula Ludwiga Neudorfera wraz z ma³¿onk¹, który zjawi³ siê u nas w towarzystwie radnego powiatowego Leona Malcharczyka. Przygotowanie naszej imprezy wyma-

Arcybiskup Nossol:

Œwiêty Marcin dzieli siê szat¹ z ¿ebrakiem

nie¿ odwiedzaj¹cych nas co roku goœci. Gdyby nie Wasza obecnoœæ, impreza nie by³aby na takim poziomie. I.Gawlica

„Mia³em szczêœcie w mi³oœci”

W tym roku Arcybiskup Alfons Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, obchodzi³ trzy wa¿ne rocznice: 75 lecie urodzin, 50lecie kap³añstwa i 30-lecie biskupstwa. Arcybiskup Alfons Nossol jest wyj¹tkowym cz³owiekiem, nie tylko w skali regionu, ale i ca³ej Polski. Mia³em wielokrotnie, z racji mojej pracy, mo¿liwoœæ rozmawiania z Arcybiskupem i ws³uchiwania siê w rozmowy prowadzone nie tylko z dostojnikami ¿ycia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, ale te¿ zwyk³ymi ludŸmi. Z okazji wspomnianych jubileuszy na rynku wydawniczym pojawi³a siê niezwyk³a ksi¹¿ka napisana w formie wywiadu rzeki, w której biskup opowiada historiê swojego ¿ycia. „Arcybiskup Nossol. Mia³em szczêœcie w mi³oœci” - to 250 stron pasjonuj¹cej lektury i kilkadziesi¹t unikalnych fotografii. Arcybiskup mówi o istocie kap³añstwa, o tym, czym jest Œl¹sk i jak on rozumie istotê œl¹skoœci. Przypomina o ciê¿kich powojennych czasach kiedy Polacy i Œl¹zacy stali siê s¹siadami z woli historii i ¿e nie warto tych lat marnowaæ. Jemu zawdziêczamy, ¿e podzia³y, które jeszcze kiedyœ istnia³y, w znacznym stopniu zanik³y. Dlatego powa¿aj¹ go i Œl¹zacy i przybysze. Arcybiskup Nossol jest wybitnym intelektualist¹, posiadaj¹cym szczególny dar, mianowicie mówienia rzeczy wznios³ych i wa¿nych prostym jêzykiem. To powoduje, ¿e trafia do wszystkich, niezale¿nie od wykszta³cenia.

G³os Gminy

ga du¿ego zaanga¿owania spo³ecznoœci. Mimo to, pomocnych r¹k nie brakuje. Przygotowania trwaj¹ kilka tygodni, zaœ od pi¹tku do poniedzia³ku dla niektórych wszystkie zajêcia odchodz¹ w bok, a w ich miejsce pojawia siê priorytetowe zadanie - przygotowanie wystroju sali, losów, przysmaków, jab³ek nadziewanych kokosem, na które czekaj¹ zw³aszcza dzieci. Satysfakcja zwi¹zana z du¿¹ liczb¹ goœci dzia³a mobilizuj¹co na wszystkich. Dlatego w tym miejscu, w imieniu Ksiêdza Proboszcza oraz komitetu organizacyjnego chcê podziêkowaæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do uœwietnienia naszej imprezy. Szczególne podziêkowania kierujê w stronê sponsorów, jak rów-

na³. „Ch³opcze, nie da³o rady...” - powiedzia³ prymas po powrocie z Rzymu Alfonsowi Nossolowi. Biskup opolski wyznaje, ¿e jest szczêœliwym ksiêdzem, ale niezbyt szczêœliwym biskupem. Brakuje mu czasu na ukochane ksi¹¿ki (zgromadzi³ ich ponad 20 tysiêcy). Marzy o tym, by wyra¿aæ swoje uczucia muzyk¹. „Bolejê nad tym, ¿e nie gram. Bardzo bym chcia³ czasem usi¹œæ przy fortepianie. Nie stukaæ czegoœ tam na podstawie nut - bo to akurat potrafiê - tylko siê wyszumieæ w tym graniu...” Zachêcam do lektury tej ksi¹¿ki, gdy¿ w niej zwolennicy Arcybiskupa znajd¹ potwierdzenie, ¿e na czele naszej diecezji stoi w³aœciwy czlowiek, a przeciwnicy, je¿eli istniej¹, maj¹ okazjê przekonaæ siê, ¿e otwartoœæ jest dobrym lekarstwem na nienawiœæ. Leonard Malcharczyk

Ok³adka ksi¹¿ki

Prof. Nossol d³ugo siê broni³ przed przyjêciem godnoœci biskupa ordynariusza: „Wyzna³em prymasowi, ¿e mój ojciec i bracia s³u¿yli w Wehrmachcie. Argumentowa³em, ¿e mieszkañcy Opolszczyzny, którzy ucierpieli z r¹k Niemców, mog¹ mnie z tego powodu nie zaakceptowaæ. Prymas uzna³ ten argument za na tyle powa¿ny, ¿e obieca³ go przedstawiæ Paw³owi VI”. Jednak Ojca Œwiêtego nie przeko-

grudzieñ 2007

W okresie zimowym na hali widowiskowo-sportowej w Pietrowicach Wielkich planowane jest zorganizowanie Turnieju Oldbojów w pi³ce no¿nej (rocznik 1975 i starsi). Zg³oszenia przyjmuje kierownik hali pod nr tel. 0 662 998 737 do 31.12.2007r.

9


„Swój do swego po swoje” Wywiad z Pani¹ El¿biet¹ Ceglarek - Prezes Banku Spó³dzielczego w Raciborzu, inicjatork¹ budowy nowej siedziby oddzia³u Banku w Pietrowicach Wielkich. Pietrowicki Oddzia³ Banku Spó³dzielczego przeprowadzi³ siê do nowego, nowoczesnego lokum przy ul. Szkolnej 4. Obiekt Banku to nowoczesny, funkcjonalny budynek z dogodnym parkingiem, dostosowany do obs³ugi osób niepe³nosprawnych. W placówce zlokalizowany jest bankomat umo¿liwiaj¹cy wygodny dostêp do œrodków p³atniczych przez 24 h - jest to pierwszy i jedyny bankomat na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Prezes El¿bieta Ceglarek przecina symboliczn¹ wstêgê

Jak dosz³o do tego, ¿e Bank postanowi³ opuœciæ dotychczasowy lokal i wybudowaæ sobie now¹ siedzibê? Po po³¹czeniu Banku Spó³dzielczego w Raciborzu z bankami oœciennymi z terenu powiatu raciborskiego chcieliœmy przeprowadziæ standaryzacjê wszystkich obiektów. Koñczyliœmy remont naszej bazy – wtedy jeszcze na ulicy Bankowej w Raciborzu, gdzie uda³o nam siê przygotowaæ bardzo piêkny lokal i taki sam standard chcieliœmy osi¹gn¹æ we wszystkich Oddzia³ach BS w powiecie. W Pietrowicach Wielkich pomimo kilku „przymiarek” do remontu, nie uda³o nam siê opracowaæ projektu, którego efekty by³yby zadowalaj¹ce i pozwalaj¹ce w dotychczasowym lokalu uzyskaæ wy¿sze standardy, przystaj¹ce do dzisiejszych czasów. W grê wchodzi³a zmiana funkcji pomieszczeñ i wymiana wszystkich instalacji. Kiedy kolejna propozycja architekta nie doprowadzi³a do podjêcia decyzji o remoncie, zdecydowaliœmy siê na szukanie dzia³ki pod budowê nowego budynku. Co bank mo¿e zaoferowaæ swoim klientom, ¿eby pozyskaæ ich zadowolenie? Jesteœmy Bankiem uniwersalnym i posiadamy ofertê skierowan¹ do wszystkich grup klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dla klientów indywidualnych mamy kredyty konsumenckie, mieszkaniowe, hipoteczne i gotówkowe na ró¿ne cele miêdzy innymi na wesela, chrzty, komunie, œwiêta. Dla rolników, którzy do tej pory korzystali z kredytów z dop³atami

10

ARiMR istnieje równie¿ bogata oferta kredytów na zasadach komercyjnych. W ostatnich latach bardzo wielu rolników otwar³o konta rozliczeniowe „Agrokonto”, na które wp³ywaj¹ unijne dop³aty. Prowadzimy obs³ugê rachunków oszczêdnoœciowych i lokat – dla ka¿dego na ró¿ne terminy. Podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ proponujemy obs³ugê rachunków bie¿¹cych i pomocniczych. Klienci banku mog¹ korzystaæ z bankowoœci internetowej oraz z kart p³atniczych. Posiadamy w³asne bankomaty czynne ca³¹ dobê. Ponadto klienci mog¹ korzystaæ bezp³atnie z ponad 2500 bankomatów na terenie ca³ego kraju. Wszystkie sprawy klient mo¿e za³atwiæ na miejscu w Oddziale bez potrzeby dojazdu do Centrali. Dodatkowo bank lokalny, jakim jest BS, inwestuje tutaj, na miejscu, w odró¿nieniu od innych banków, które na Œl¹sku maj¹ swoje oddzia³y tylko w du¿ych miastach, a Centrale w Warszawie lub w innym kraju. W jaki sposób pozyskujecie nowych klientów? Nasz¹ mocn¹ stron¹ jest to, ¿e jesteœmy jedynym Bankiem maj¹cym siedzibê Zarz¹du w Raciborzu, a tym samym Bank nasz w sposób szybki jest w stanie podejmowaæ wszelkie decyzje zwi¹zane z zakresem œwiadczonych us³ug bankowych na warunkach wynegocjowanych pomiêdzy klientem, a naszym Bankiem. Ponadto ci¹gle udoskonalamy nasz¹ ofertê dostosowuj¹c j¹ do potrzeb i oczekiwañ klientów. Poza tym co roku organizujemy zebrania cz³onkowskie, w których oprócz cz³onków udzia³ mog¹ braæ wszyscy mieszkañcy i tak siê sk³ada, ¿e mieszkañcy w Pietrowicach uczestnicz¹ zawsze bardzo licznie. O wszelkich produktach i nowinkach niezale¿nie od placówek bankowych mo¿na zapoznaæ siê na stronie internetowej banku (www.bsraciborz.pl), a z tego wzglêdu, ¿e nasze Oddzia³y s¹ scentralizowane, wszystko to, co dostêpne jest w Raciborzu, dostêpne jest równie¿ w Oddzia³ach. Zachêt¹ powinno byæ to, ¿e pieni¹dze „zostawione” w lokalnym banku s¹ inwestowane na miejscu. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e pietrowicki Oddzia³ jest bankiem dostêpnym, przystosowanym dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, ale i dbaj¹cym o ludnoœæ miejscow¹, poruszaj¹c¹ siê

grudzieñ 2007

rowerami, dla której zapewniono przy budynku stojak na rowery. Równie¿ wszelkie rozwi¹zania, jakie s¹ mo¿liwe, jeœli chodzi o profesjonaln¹ obs³ugê klienta, staramy siê wpoiæ naszym pracownikom, co, mam nadziejê, sprawdza siê w Pietrowicach, bo na corocznych zebraniach ludzie chwal¹ sobie obs³ugê. Jak uk³ada siê wspó³praca z pietrowickim samorz¹dem? Wprawdzie nie prowadzimy obs³ugi Gminy Pietrowice Wielkie, czego bardzo byœmy sobie ¿yczyli, jednak od samego pocz¹tku odczuwaliœmy ogromn¹ przychylnoœæ Wójta i Rady Gminy, co jest naprawdê nieocenione przy takiej inwestycji, jakiej siê podjêliœmy. Dziêki temu, nawet kiedy w trakcie budowy pojawi³y siê problemy (m.in. k³opot z doprowadzeniem gazu czy energii do budynku) zawsze mogliœmy siê zwróciæ do Wójta i razem , tak „na gor¹co”, „na roboczo”, przy jego pomocy je rozwi¹zywaæ. Czego ¿yczy³aby Pani sobie jako Prezes BS i klientom swojego Banku? ¯yczy³abym sobie, ¿eby wszyscy mieszkañcy zostali klientami i korzystali z us³ug naszego Banku dostêpnego na miejscu, ¿eby zauwa¿yli nasze produkty bankowe dostêpne i przyjazne dla nich. Wszystkim zaœ klientom ¿yczê zadowolenia z nas - jako banku. Wobec tego ¿yczê wielu zadowolonych klientów i dziêkujê za rozmowê! Gabriela S.

Do dyspozycji klientów - fachowa obs³uga

G³os Gminy


Sängetreffen w Paw³owie

flex” z Paw³owa, prowadzony przez Agnieszkê Malcharczyk. To niedzielne popo³udnie ze œpiewem, przy kawie i ko³aczu, jest ju¿ mi³ym wspomnieniem i mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie nam dane znowu spotkaæ siê w tak mi³ej i ciep³ej atmosferze. Jako tegoroczni organizatorzy Sängetreffen dziêkujemy wszystkim chórom za udzia³ w spotkaniu, tym, którzy pomogli nam w przygotowaniu imprezy dziêkujemy za poœwiêcony czas, a tak¿e Konsulatowi RFN za wsparcie finansowe.

W niedzielê 7 paŸdziernika chóry œpiewaj¹ce przy DFK, spotka³y siê na tradycyjnym Sängetreffen, które w tym roku zorganizowa³ Zarz¹d DFK w Paw³owie. W spotkaniu uczestniczy³o siedem chórów: - Chór mieszany ,,Eichendorff” przy DFK Racibórz - ,,Kinder Chor Eichendorff” przy DFK Racibórz - dyr. Barbara Wa³ach - Chór mieszany ,,Cecylia” przy DFK Krzanowice - dyr. Kornelia Pawliczek - B³oñska - Chór mieszany im. Juliusza Rogera z Rud Wielkich - Chór œw. Anny z Krzy¿anowic - dyr. Leonard Fulneczek - Chór mieszany z Tworkowa - Chór ,,Cantate” przy DFK Paw³ów - dyr. £ukasz Pawe³ Herba. W tym corocznym spotkaniu brali równie¿ udzia³ przedstawiciele Zarz¹du DFK: Urszula Lamla, Joachim Strzedulla i Georg Mordeja, a tak¿e przedstawiciel Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Leonard Malcharczyk.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w koœciele œw. Micha³a w Paw³owie, gdzie ksi¹dz Zygmunt Hupka powita³ wszystkich przyby³ych goœci i odprawi³ uroczyste nabo¿eñstwo, podczas którego ka¿dy chór zaœpiewa³ maryjn¹ pieœñ w jêz. niemieckim. Druga czêœæ spotkania odby³a siê w Sali Parafialnej, gdzie chóry kolejny raz zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci wokalne, jak przysta³o na charakter imprezy, w jêzyku niemieckim. Wystêpy chórów urozmaici³ ciekawy pokaz taneczny grupy ,,Re-

Chór mieszany im. Juliusza Rogera - Rudy

Chór mieszany - Tworków

Chór Cantate - Paw³ów

Chór mieszany „Eichendorf” - Racibórz

Chór œw. Anny - Krzy¿anowice

Zarz¹d Chóru „Cantate”

"Najwiêksz¹ radoœæ prze¿ywaj¹ Ci ludzie, którzy daj¹" Tak¹ maksym¹ kieruj¹ siê nauczyciele Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Paw³owie. Nauczycielka mgr Magdalena Keler i Pani Marianna Nieradka oraz Kierownik Œwietlicy w Makowie Pani Danuta Miko³ajczyk w dniu 25.11.2007r. zorganizowa³y "Kiermasz Œwi¹teczny", który odby³ siê w Wiejskim Centrum Kultury w Makowie. Ró¿ne ozdoby œwi¹teczne, choinkowe, wieñce adwentowe i inne gad¿ety przygotowa³y organizatorki wspólnie z mamami dzieci przedszkolnych i dziewczynami, które uczêszczaj¹ do Wiejskiego Centrum Kultury. Spo³ecznoœæ wsi Maków przyby³a licznie. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê ciasta upieczone przez mamy przedszkola-

G³os Gminy

ków. Przyjemnie by³o zobaczyæ jak wieœ Maków, jakby jedna wielka rodzina, zasiad³a do sto³u. Czêstuj¹c siê ciastem i kaw¹, chêtnie podejmowano ró¿ne tematy zwi¹zane z miejscowoœci¹, bowiem honorowym goœciem imprezy by³ Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Pan Andrzej Wawrzynek, Radna Gminy Maria Sobola i Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk, Inspektor Oœwiaty Pani Cecylia Pawlasek, Dyrektor Zespo³u Szkolno -Przedszkolnego Pani Regina Strzedu³a oraz Ksi¹dz Jan Kociok z Misjonarzem. Najwa¿niejszym punktem programu piêknie przystrojonej sali gimnastycznej w Wiejskim Centrum Kultury by³y dzieci przedszkolne, które zosta³y uhonorowane dyplomami i s³odyczami za udzia³ w kon-

grudzieñ 2007

kursie plastycznym pt. "Zagro¿enia na wsi". Nagrody ufundowa³a Radna Gminy Pietrowice Wielkie Pani Maria Sobola oraz Pan Józef Wawrzynek. Magdalena Keler wrêczy³a dyplom dla przedszkolaka Krzysztofa Wilczka -wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Barwy Jesieni". Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w przygotowanie " Kiermaszu Œwi¹tecznego". Pieni¹dze, które zebraliœmy zostan¹ przekazane na cel charytatywny i zakup zabawek do przedszkola. Magdalena Keler

11


Roztañczona Œwietlica w szko³a ¯erdzinach I znowu Przegl¹d M³odych Choreografów zorganizowany po raz 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem uczniów. Wzorem lat poprzednich m³odzi ludzie sami przygotowywali uk³ad choreograficzny do wybranego nagrania muzycznego. Przez ca³y miesi¹c trwa³y gor¹czkowe przygotowania: ustalenie sk³adu zespo³ów, nadanie im nazwy, opracowanie kroków i uk³adów, a przede wszystkim mozolna praca nad ich wyæwiczeniem. W trakcie prób powstawa³y tak¿e nazwy zespo³ów - od sympatycznie brzmi¹cych nazw polskich „Pierwszoklasiœci”, „Czteryliderki”, poprzez spolszczone „Klauni”, „Didlinki”, „Kowboje”, a¿ po anglojêzyczne „Chita” i „No Name”. Jeszcze tylko dopasowanie odpowiednich strojów i tak przygotowane zespo³y w dniu 23.11. mog³y zaprezentowaæ siê jury i zgromadzonej publicznoœci. W konkursie wyst¹pi³o 7 grup ze wszystkich klas. Pokonuj¹c tremê i nieœmia³oœæ, kolejno wychodzili na parkiet i... zaskakiwali pomys³owoœci¹ uk³adów tanecznych, ich dopasowaniem do muzyki, elementami gimnastycznymi i dopracowaniem szczegó³ów. Przewa¿a³a muzyka dyskotekowa, rytmiczna - znane przeboje anglojêzycznych wykonawców. Dla uczestników i zwyciêzców organizator imprezy, p. Marta Otrêba, przygotowa³a dyplomy i nagrody ufundowane przez Samorz¹d Uczniowski. Myœlê, ¿e warto siêgn¹æ po ten pomys³, opracowuj¹c plany pracy szko³y w przysz³ym roku. Jest to taka forma pracy z dzieæmi, która przyczynia siê w du¿ym stopniu do rozwoju osobowoœci ucznia: wyzwala pomys³owoœæ, uczy wspó³dzia³ania w grupie, rozwija kulturê muzyczn¹, kszta³ci postawê odpowiedzialnoœci, samodzielnoœci i systematycznoœci w pracy. A wszystko to dzieje siê w sposób „bezbolesny”, a nawet niezwykle przyjemny dla uczestników. Chocia¿ oni sami te¿ potrafi¹ dostrzec walory tej imprezy, o czym œwiadczy wypowiedŸ jednej z uczennic zamieszczona w szkolnym sprawozdaniu: „Moim zdaniem ten konkurs rozwija pomys³owoœæ i talent dzieci.” (L. Grytner, kl. VI), a inna uczennica zapisa³a : „Szkoda, ¿e w przysz³ym roku nas, czyli klasy VI, nie bêdzie na kolejnym Przegl¹dzie M³odych Choreografów” (N. Gawe³ek, kl. VI).

W ¯erdzinach w sali, w której odbywaj¹ siê zebrania wiejskie, utworzono œwietlicê œrodowiskow¹. Do sali, w której stoi ju¿ stó³ do tenisa sto³owego, zakupionego przez Radê So³eck¹ kilka lat temu, Gmina dostawi³a grê zrêcznoœciow¹ „Pi³karzyki”. Gra ta cieszy siê ogromnym powodzeniem wœród wszystkich przybywaj¹cych do œwietlicy. W osobnym pomieszczeniu obok g³ównej sali, znajduj¹ siê 3 stanowiska z komputerami, podarowanymi tak¿e z Urzêdu Gminy. Komputery te maj¹ bezpoœrednie, sta³e, darmowe ³¹cze radiowe z internetem (dziêki firmie „Net – Elektronik”). Z komputerów tych mog¹ korzystaæ darmowo wszyscy mieszkañcy ¯erdzin. Do

Do dyspozycji komputery z dostêpem do internetu

sali z komputerami Rada So³ecka ¯erdzin zakupi³a urz¹dzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero). Za wyposa¿enie Œwietlicy mieszkañcy ¯erdzin dziêkuj¹ Urzêdowi Gminy, a szczególnie Wójtowi i Sekretarzowi. Œwietlica jest czynna: poniedzia³ek-sobota 18.00 do 20.30, a w niedzielê od 16.00 do 20.30. Wszystkich mieszkañców w zimowe wieczory chêtnie zapraszamy. (d)

Uczestnicy przegl¹du zaskoczyli pomys³owoœci¹ uk³adów tanecznych i skomplikowanymi kombinacjami gimnastycznymi

Helena Ró¿ycka

12

grudzieñ 2007

G³os Gminy


Granice bêd¹ otwarte ju¿ 21 grudnia 2007 r.

Powo³ano Komisjê ds. BHP w rolnictwie Z inicjatywy Starosty Raciborskiego oraz Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniu 06.11.2007r. zosta³a powo³ana Powiatowa Komisja ds. BHP w rolnictwie w powiecie Racibórz przy Okrêgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Komisja ds. BHP w rolnictwie ma na celu aktywizacjê dzia³alnoœci instytucji, urzêdów, zak³adów oraz stowarzyszeñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem wiejskim na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie. Przewodnicz¹cym Powiatowej Komisji ds. BHP w rolnictwie zosta³ Starosta Raciborski Adam Hajduk, wiceprzewodnicz¹cymi: El¿bieta Zaborowska - kierownik Placówki Terenowej KRUS w Raciborzu oraz Teresa Piernikarczyk nadinspektor pracy w Okrêgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, a sekretarzem

Krzysztof Sporny - Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Podczas pierwszego posiedzenia komisji przedstawiono zakres dzia³ania OIP w Katowicach oraz przedstawiono problemy BHP w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oceniono stan bezpieczeñstwa pracy w rolnictwie w powiecie raciborskim. Wszelkie wnioski, zapytania oraz zamówienia na materia³y dydaktyczne dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z BHP w rolnictwie mo¿na kierowaæ bezpoœrednio do Pana Jaros³awa Krzystanek-Specjalisty PIP OIP w Katowicach nr. tel. 603 768 284, lub poœrednio poprzez cz³onka komisji Józefa Wawrzynek nr. tel. 600 573 508.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 21 grudnia 2007 r. tzw. „uk³adu z Schengen” przestan¹ istnieæ wewn¹trzunijne przejœcia graniczne. Znikn¹ równie¿ wszelkie szlabany i zapory na przejœciu granicznym w naszej Gminie tj. na przejœciu Gródczanki -Treboñ. Ruch odbywaæ siê tam bêdzie bez ¿adnych przeszkód, pieszy jak i samochodowy, zgodnie z istniej¹cym ograniczeniem tona¿u na tej drodze. Brak przejœcia granicznego pozwoli zintensyfikowaæ wzajemne kontakty Polsko-Czeskie i uproœci ruch turystyczny, g³ównie rowerowy. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Józef Wawrzynek

Stawki podatku od nieruchomoœci i op³at lokalnych na rok 2008

Przejœcie graniczne Gródczanki - Treboñ

Œl¹ska Izba Rolnicza 15 paŸdziernika 2007r. mia³a miejsce sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie, na której podjêto uchwa³y w sprawie wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz wysokoœci op³aty targowej i op³aty od posiadania psów. 1. Ustalono nastêpuj¹ce wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci: od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 z³ od 1 m2 powierzchni, od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni, od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,30 z³ od 1 m2 powierzchni, od budynków mieszkalnych lub ich czêœci - 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 17,95 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, od budynków lub ich czêœci zajêtych

G³os Gminy

na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,60 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, od budowli - 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 37 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych. 2. Dzienne stawki op³aty targowej uchwalono w nastêpuj¹cych wysokoœciach: za sprzeda¿ z samochodu osobowego, dostawczego, ciê¿arowego - 19,00 z³, za sprzeda¿ ze straganu - 19,00 z³, za sprzeda¿ z rêki - 13,00 z³, za sprzeda¿ z ziemi - 13,00 z³. 3. Ponadto Rada Gminy Pietrowice Wielkie ustali³a stawkê op³aty od posiadania psów na kwotê 28,00 z³ rocznie od jednego psa. A.M.

grudzieñ 2007

W dniu 23.10.2007 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej w Raciborzu, na której odczytano i przyjêto protokó³ z ostatniego posiedzenia, oceniono aktualn¹ sytuacjê w rolnictwie powiatu raciborskiego po raporcie przedstawionym przez pracownika PZDR - Andrzeja Bogackiego, realizacjê programu PROW 20072013. Omówi³ oraz udzieli³ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce kontroli dzia³ek rolnych w terenie, pracownik ARiMR Pan Marek Hyrczyk. Omówiono sprawy zwi¹zane z wydzieleniem gruntów z AGROMAX-u na przetarg dla rolników z powiatu raciborskiego oraz realizacji wymiany gruntów dla rolników wsi Turze w zwi¹zku z budow¹ wa³ów przeciwpowodziowych przy udziale przedstawiciela ANR w Opolu mgr. in¿. Czes³awa Pala. Podczas dyskusji skomentowano spotkanie z jednym z wiceministrów z Ministerstwa Rolnictwa oraz Prezesem ARiMR, które odby³o siê w Lyskach, omówiono nowe przypadki wyst¹pienia szkód w uprawach powodowanych przez dzik¹ zwierzynê ³own¹, przeczytano artyku³y z prasy lokalnej, które siê ostatnio ukaza³y w wy¿ej wymienionej sprawie. W czasie omawiania wolnych wniosków przedstawiono propozycje zagospodarowania reszty bud¿etu Rady Powiatowej ŒIR w Raciborzu. Józef Wawrzynek

13


Z uœmiechem na pó³metku sezonu Jak dotychczas zarz¹d, zawodnicy i kibice maj¹ naprawdê powód do dumy gdy¿ wszystkie dru¿yny LKS „START” Pietrowice zajmuj¹ obecnie czo³owe miejsca w swoich grupach rozgrywkowych. Nasi seniorzy w dalszym ci¹gu walcz¹ o historyczny dla naszej gminy awans do Ligi Okrêgowej maj¹c tylko 2 punkty straty do lidera czyli Przysz³oœci II Rogów. Podopieczni Miros³awa Wójcickiego maj¹ najwiêcej strzelonych bramek w ca³ej Klasie A (59 bramek) co mo¿na by³o zauwa¿yæ na oficjalnym zakoñczeniu rundy jesiennej, które odby³o siê 23 listopada w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pietrowicach, gdzie zosta³ wyœwietlony 30 minutowy film przygotowany przez naszego kamerzystê Daniela Czarneckiego, przedstawiaj¹cy wszystkie bramki naszych zawodników oraz kilka najefektowniejszych akcji meczowych. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e nasz zawodnik £ukasz Bawo³ jest obecnie królem strzelców w raciborskiej Klasie A, maj¹c na koncie 22 zdobyte bramki. Nasi Juniorzy Starsi, podobnie jak seniorzy zajmuj¹ drug¹ pozycjê w lidze zaraz za juniorami z Nêdzy, trac¹c 6 punktów. Podopieczni Piotra Poznañskiego, równie¿ jak seniorzy, maj¹ najwiêcej strzelonych bramek spoœród wszystkich zespo³ów w swojej grupie (51 bramek). Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e nasi juniorzy nie walcz¹ w tym sezonie o mistrza, lecz tylko o 4 czo³owe miejsca premiowane awansem do Ekstraligi Juniorów Podokrêgu Racibórz. Nasza nowo otworzona grupa m³odzie¿owa Juniorzy M³odsi obecnie spisuje siê wyœmienicie zajmuj¹c 1 miejsce w swojej grupie rozgrywkowej, maj¹c równie¿ jak ich starsi koledzy najwiêcej strzelonych bramek (35 bramek). Podopieczni Marka Klobuczka prowadz¹ 1 punktem przed dru¿yn¹ z Lysek, warto równie¿ wspomnieæ, ¿e w jednej rundzie nasi juniorzy musz¹ rozegraæ mecz i rewan¿, co powoduje, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Druga grupa prowadzona równie¿ przez Marka Klobuczka czyli Trampkarze Starsi zajmuj¹ obecnie 3 pozycjê trac¹c 9 punktów do lidera z Paw³owa oraz 4 do dru¿yny z Gamowa, maj¹c na koncie 28 strzelonych bramek. Nasza najm³odsza dru¿yna prowadzona przez Roberta Antczaka plasuje siê na koniec rundy jesiennej na 4 pozycji zaraz za dru¿ynami z Pogrzebienia, Lysek i Kobyli, trac¹c tylko parê punktów do pierwszych dwu, a maj¹c tyle samo punktów co rywal z Kobyli. Zapraszamy wszystkich kibiców pi³ki

14

kopanej, którzy nie potrafi¹ siê doczekaæ rundy wiosennej, na kibicowanie naszym Trampkarzom i Juniorom podczas turniejów rozgrywanych na hali m.in.: - Trampkarze M³odsi na Hali Sportowej w Rudniku w dniach: 01, 15 grudzieñ 05, 12 styczeñ, 09, 23 luty oraz 15, 03 marzec. - Trampkarze Starsi na Hali Sportowej w Pietrowicach w dniach: 06, 12 stycznia, 02, 16 luty, 02, 08 marca. - Juniorzy M³odsi na Hali Sportowej w Lubomii w dniach: 08, 15 grudzieñ, 05, 25 stycznia, 09, 23 luty, 01 marca-fina³ ligi. - Juniorzy Starsi - zostan¹ zorganizowane w odrêbnym terminie Halowe Mistrzostwa Podokrêgu Racibórz.

Zarz¹d klubu LKS „START” Pietrowice Wielkie ¿yczy wszystkim kibicom, zawodnikom i dzia³aczom weso³ych, spokojnych i bezpiecznych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz jeszcze lepszego wskoku do nowego 2008 roku, aby ten nowy by³ jeszcze lepszy od poprzedniego. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e tak jak co roku w trzeci¹ sobotê karnawa³u (19 stycznia) zarz¹d LKS „START” organizuje zabawê karnawa³ow¹, gdzie przygrywaæ bêdzie zespó³ „SATURN”. Zapraszamy wszystkich chêtnych. M.& M. Pawlasek

Radoœæ zawodników „Startu” po zdobyciu bramki przez £ukasza (z nr 2)

£ukasz Bawo³ walczy o pi³kê z zawodnikami Górek Œl¹skich. Zaraz padnie gol!

Og³oszenie Zarz¹d LKS START Pietrowice Wielkie zatrudni gospodarza obiektu. Pisemne zg³oszenia prosimy sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy do dnia 31.01.2008 roku. Zarz¹d LKS grudzieñ 2007

G³os Gminy


Cyprzanowska kuŸnia muzycznych talentów Jak pokazuje historia, w Cyprzanowie mia³o swój pocz¹tek wiele zespo³ów muzycznych, które do dnia dzisiejszego dzia³aj¹ zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Mimo ma³ej liczby mieszkañców nasza wioska jest zasobna w muzyczne talenty. Kiedyœ podczas kolêdowych odwiedzin ksi¹dz dziekan Ewald Cwienk podsun¹³ mi pomys³ zawi¹zania spoœród naszej m³odzie¿y zespo³u. By³o to kilka lat temu i wtedy jeszcze nie mia³em pomys³u na zrealizowanie takiego przedsiêwziêcia. Jednak sama idea ci¹gle we mnie dojrzewa³a. Wiedzia³em, ¿e nie wystarczy sam pomys³. Potrzebne by³y jeszcze do tego pieni¹dze. Latem tego roku podzieli³em siê swoim pomys³em z Gerardem Bul¹ radnym gminy z Cyprzanowa. No i d³ugo nie trzeba by³o czekaæ. Okaza³o siê, ¿e dziêki „bliskoœci bud¿etu” Gerard dowiedzia³ siê o mo¿liwoœci sfinansowania naszego pomys³u przez gminê. Napisa³em projekt dotycz¹cy zawi¹zania zespo³u, potrzeb finansowych oraz jego funkcjonowania. Dziêki operatywnoœci naszych gminnych w³adz w krótkim czasie powsta³a mo¿liwoœæ powo³ania go do ¿ycia.

Zaczê³o siê od przes³uchañ dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych miejscowoœci naszej gminy, które trwa³y cztery dni. Spoœród tych, którzy wziêli udzia³ w przes³uchaniach wy³oni³em pierwszy sk³ad naszego zespo³u: Agnieszka Œciborski - skrzypce, £ukasz Œciborski, Karina Labud - keybord, Klaudia Labud - akordeon, Ola i Dominika Bula - gitary, Kasia Bula - klarnet, Magda Bula - flet poprzeczny, Dawid Spata gitara basowa, Przemek Kolowca - perkusja. Czêœæ m³odzie¿y ju¿ gra na instrumentach, a czêœæ zaczyna od podstaw. Próby za zgod¹ pani dyrektor Marioli Rowiñskiej odbywaj¹ siê w budynku szko³y w Cyprzanowie. Swojej pomocy nie odmówili nam równie¿ pan Damian Tunk oraz Patryk Witezy i Patryk Robenek. Praca m³odzie¿y w zespole ma za zadanie przede wszystkim daæ mo¿liwoœæ rozwijania siê naszej m³odzie¿y i prezentowania miejscowych tradycji na zewn¹trz. W repertuarze zespo³u znajd¹ siê utwory z ró¿nego gatunku muzyki: folk, religijna, pop, co umo¿liwi zespo³owi udzia³ w ró¿nego rodzaju imprezach oraz reprezentowanie gminy i wioski na przegl¹dach zespo³ów.

Sk³ad zespo³u wraz z opiekunami

Ponoæ „muzyka ³¹czy ludzi i ³agodzi obyczaje”. Okazuje siê to prawd¹, a dowodem na to jest fakt powstania zespo³u dziêki zaanga¿owaniu i dobrej woli wielu ludzi. Mam nadziejê na rych³e spotkanie zespo³u ze s³uchaczami podczas pierwszych wystêpów. Witold Kolowca

Odpady komunalne – zmiana stawek Ustawodawca z nadejœciem nowego 2008 roku szykuje nam zmiany w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska. Cena op³aty œrodowiskowej za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku wzroœnie w stosunku do ceny obecnej o 377 %. Op³ata œrodowiskowa jest form¹ podatku ponoszonego przez podmioty gospodarcze na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Tak du¿y ( prawie czterokrotny) wzrost jest problemem ogólnokrajowym i dotyczy ca³ego kraju. Wszystkie gminy poszukuj¹ rozwi¹zañ, aby stopieñ wzrostu ceny za odbiór odpadów komunalnych nie by³ proporcjonalnie tak wysoki jak wzrost op³aty œrodowiskowej. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, staj¹c przed perspektyw¹ drastycznego wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie podjêliœmy szereg dzia³añ i negocjacji zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia mo¿liwie najni¿szych cen. Podjêliœmy rozmowy z dotychczaso-

G³os Gminy

wym odbiorc¹ - firm¹ „Naprzód” oraz innymi firmami zajmuj¹cymi siê tego typu dzia³alnoœci¹. Uzyskaliœmy oferty cenowe z trzech firm, zgodnie z którymi cena jednego wywozu odpadów w pojemniku 110 lub 120l kszta³tuje siê nastêpuj¹co: Firma SULO Polska Sp z o.o. - 13,00 z³ brutto Firma Remondis Gliwice Sp z o.o. 13,00 z³ brutto „Naprzód” Sp z o.o. Rydu³towy – 11z³ brutto przy dwukrotnym wywozie, 12 z³ przy jednokrotnym wywozie Kalkulowaliœmy równie¿ organizacjê gospodarki odpadami na bazie Zak³adu Komunalnego, jednak ze wzglêdu na brak infrastruktury oraz w³asnego sk³adowiska odpadów koszty wywozu by³yby jeszcze wy¿sze ni¿ przedstawione oferty. Podsumowuj¹c: najni¿sz¹ ofertê zaproponowa³a firma „ Naprzód” Sp z o.o., przypomnê, ¿e jest to firma, która aktualnie wywozi odpady z terenu Gminy Pietrowice Wielkie.

grudzieñ 2007

Pozosta³e warunki gospodarowania odpadami tj. bezp³atne worki do segregacji i bezp³atny wywóz odpadów segregowanych pozostan¹ bez zmian. Wnioskodawcy podwy¿szaj¹c tak drastycznie jest form¹ „podatku” narzuconego na rzecz ochrony œrodowiska maj¹ na celu zachêcenie do wiêkszej segregacji odpadów komunalnych i zmniejszenie iloœci odpadów sk³adowanych na sk³adowisku. Apelujê zatem do mieszkañców o pewn¹ dojrza³oœæ ekologiczn¹, aby dotychczasowe dzia³ania, maj¹ce na celu poprawê œrodowiska naturalnego i estetyki nie posz³y w zapomnienie i prowadzona mog³a byæ w dalszym ci¹gu prawid³owa gospodarka odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Oferty cenowe firm na str. 21. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek

15


„Zielone centrum rekreacyjne” w ¯erdzinach Dziêki staraniom Urzêdu Gminy, so³ectwo ¯erdziny dosta³o œrodki finansowe z Urzêdu Marsza³kowskiego na stworzenie zielonego centrum z placem zabaw. Roboty na wydzielonej dzia³ce ruszy³y szybko. Najpierw trzeba by³o spo³ecznie rozebraæ budynek starej kuŸni, aby firma budowlana mog³a zacz¹æ prace. Firma ta wyrówna³a ca³y teren, wybrukowa³a plac grillowy, przygotowa³a boisko do gry w siatkówkê pla¿ow¹, ogrodzi³a siatk¹ ca³y teren. Chêtni do pracy mieszkañcy ¯erdzin wykarczowali krzaki, postawili altankê ogrodow¹ oraz obsadzili tujami ogrodzenie. Za to im serdeczne podziêkowania. W ten sposób zakoñczono I g³ówny etap. Na wiosnê rusz¹ prace z przeniesieniem placu zabaw, zrobieniem chodników, ustawieniem ju¿ zakupionych ³awek i koszów na œmieci, zatrawieniem trenu itd. Czêœæ tych prac powinniœmy, jako mieszkañcy, wykonaæ sami. Dlatego zwracamy siê z proœb¹ w szczególnoœci do wszystkich Tatusiów i nie tylko, aby pomogli w upiêkszeniu tego terenu. Wszak korzystaæ z niego bêd¹ nasze dzieci i wnuki, a tak¿e my sami odpoczywaj¹c w cieniu drzew i ciesz¹c sie, ¿e w ¯erdzinach mamy miejsce do mi³ego wypoczynku. (d)

Przy wspó³udziale mieszkañców, wiosn¹ miejsce jeszcze bardziej wypiêknieje

16

Rozdzia³ nagród sekcji 1 Oddzia³u Pietrowice Wielkie PZHGP po sezonie lotowym 2007 Dnia 24.XI.07 w restauracji Cafe Bar w Pietrowicach Wlk. odby³o siê podsumowanie sezonu lotowego hodowców PZHGP sekcji I i Oddzia³u Pietrowice Wlk. Uroczystoœæ rozdania nagród za osi¹gniêcia lotowe zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek oraz Sekretarz Gminy i zarazem Radny Powiatowy Adam Wajda. Na wstêpie Prezes Adrian Plura powita³ zebranych i w skrócie przedstawi³ przebieg sezonu lotowego 2007 go³êbi starych i m³odych. Podsumowa³ osi¹gniêcia naszych hodowców na szczeblu sekcji, oddzia³u i okrêgu Opole Po³udnie. Punktem kulminacyjnym zebrania by³o uhonorowanie dyplomami i pucharami zas³u¿onych hodowców w poszczególnych kategoriach lotowych 2007r. Nagrody sekcyjne osobiœcie wrêcza³ fundator – Wójt Andrzej Wawrzynek, a specjalne puchary dla najstarszych i najwytrwalszych hodowców naszej sekcji – sponsor, Sekretarz Adam Wajda. W sekcji I Pietrowice W. przyznano nagrody w kategoriach: Za I-go go³êbia z lotu (w sezonie lotów m³odych -5 lotów, w sezonie starych -15 lotów): jeden raz I go³¹b - 5 hod. (Czapla W., Herud A., Krupa E., Tatara M., Fojcik B., G³ogiewicz M.), dwa razy I go³¹b - 2 hod. (Niewiera Bernard, Kasper Zygfryd), trzy razy I go³¹b -1 hodowca, (Koterba Witus), cztery razy I go³¹b – 2 hodowców (Wrzo³ Jerzy, Parys Piotr). Dyplomy dla ka¿dego zwyciêskiego hodowcy. Za zdobycie tytu³u: w typowanym mistrzostwie lotów go³êbi m³odych (3 mistrzów - puchary, 7 przodowników - dyplomy), w tradycyjnym mistrzostwie lotów go³êbi m³odych (3 mistrzów - puchary, 10 przodowników - dyplomy), w tradycyjnym mistrzostwie lotów go³êbi starych (3 mistrzów – puchary, 12 przodowników - dyplomy), w mistrzostwie sport kat.A – 3 mistrzów puchary, w mistrzostwie sport kat.B – 3 mistrzów puchary, w mistrzostwie sport kat.C – 3 mistrzów puchary, w supermistrzostwie kat.D – 1 mistrz puchar (wiêcej nie sklasyfikowano). Za najlepszego go³êbia: w sezonie lotow m³odych - G³ogiewicz Miros³aw - puchar, w sezonie lotów starych - Koterba Witus - puchar. Dla najstarszego hodowcy sekcji 1 Pietrowice Wlk. – Wac³awczyk Pawe³ - puchar. Dla najwytrwalszego hodowcy i dzia³a-

grudzieñ 2007

cza sek. 1 Pietrowice Wlk - Józef Wolnik puchar. Nastêpnie przedstawiciele Zarz¹du Oddzia³u PZHGP Pietrowice Wlk. wrêczali nagrody oddzia³owe hodowcom w poszczególnych kategoriach lotów go³êbi starych i m³odych. Za pierwsze go³êbie z lotów dyplomy otrzymali: Niewiera B.x 2, Mika J., Musio³ J., Rejek S.x2, Koterba W., Kasper Z., Schmit D., Suchanek A., Szafarczyk J.x3,Czapla W., Bogdon B., Adamczyk T., Krupa E., Tatara M., Noga A., Strzedu³a F. Za najlepszego go³êbia: w sezonie lotów m³odych - Szafarczyk Józef - puchar, w sezonie lotów starych - Koterba Witus - puchar. Za zdobycie tytu³u:w typowanym mistrzostwie lotów go³êbi m³odych (3 mistrzów – puchary, 27 przodowników - dyplomy), w tradycyjnym mistrzostwie lotów go³êbi m³odych (3 mistrzów – puchary, 27 przodowników - dyplomy), w tradycyjnym mistrzostwie lotów go³êbi starych (3 mistrzów – puchary, 27 przodowników - dyplomy), w mistrzostwie sport kat.A – 3 mistrzów - puchary, w mistrzostwie sport kat.B – 3 mistrzów - puchary, w mistrzostwie sport kat.C – 3 mistrzów - puchary, w supermistrzostwie kat.D – 3 mistrzów – puchary. Puchar Przejœciowy Alfreda Krzi¿oka dla najlepszej samicy z lotu dalekodystansowego w 2007 r - Lot LEHRTE - 625,88km zdoby³ Piotr Parys. Po czêœci oficjalnej odby³a siê biesiada, w której uczestniczy³o ponad 50 hodowców i zaproszeni goœcie. Wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie tego spotkania, a szczególnie Wójtowi Andrzejowi Wawrzynek i Sekretarzowi Adamowi Wajda sk³adamy serdeczne podziêkowania. Wszystkim hodowcom naszego zwi¹zku ¿yczê prawdziwych zwyciêstw oraz spokojnych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Piotr Parys

Hodowców uhonorowano pami¹tkowymi pucharami i dyplomami

G³os Gminy


Skrócone tabele wyników mistrzostw PZHGP Sekcji 1 Oddzia³u Pietrowice Wielkie za 2007r. Mistrzostwo w lotach go³. starych sek.1 Poz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nazwisko imiê PARYS PIOTR CZAPLA WILIBALD TATARA MARCIN KOTERBA WITUS WRZO£ JERZY G£ÓWCZAK MIECZYS£ KÊPA ANDRZEJ NIEWIERA BERNARD DÊBSKI JERZY FOJCIK BERTOLD

P.W.2007

Konk. 135 135 131 129 132 126 131 127 127 121

punkty 47432,07 44854.04 43669.95 43285.34 43276.84 43137.33 42961.66 41747.54 40277.91 39105.12

Nagrodzono laureatów konkursu „Najpiêkniejsza posesja w naszej gminie” Dnia 12.12.2007r w sali narad Urzêdu Gminy laureaci tegorocznej edycji konkursu na najpiêkniejsz¹ posesjê otrzymali pami¹tkowe statuetki i wartoœciowe nagrody.

Mistrzostwa w kateg. SPORT go³. starych sek 1 PW Kat. A Mistrz I v-ce II v-ce

Nazwisko imiê Parys Piotr Koterba Witus Wrzo³ Jerzy

coeficjent 373,84 414,40 643,47

Kat. B Mistrz I v-ce II v-ce

Nazwisko imiê Tatara Marcin Kasper Zygfryd Kêpa Andrzej

coeficjent 307,92 358,65 420,86

Kat. C Mistrz I v-ce II v-ce

Nazwisko imiê Parys Piotr Czapla Wilibald Fojcik Bertold

coeficjent 510,32 554,17 754,33

Laureaci II edycji konkursu, od lewej: Urszula i Hubert Dürschlag, Bernadeta i Tomasz Kocur, Gabriela Piecha i Maria Pilok

Kat.D Mistrz v-ce

Nazwisko imiê Parys Piotr niesklasyfikowano

coeficjent 1393,28

¯YWE CHOINKI !!! Oferujemy choinki ciête oraz w donicach:

Mistrzostwo tradycyjne go³. m³odych 2007sek.1 PW Poz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nazwisko imiê FOJCIK BERTOLD PARYS PIOTR SZCZUDLEK P WRZO£ JERZY KRUPA ERNEST NAWRAT JANUSZ G£OGIEWICZ MIROS G£ÓWCZAK MIECZYS. DÊBSKA BEATA WOLNIK JÓZEF

Konk. 47 44 44 42 37 41 40 35 34 35

punkty 6744.48 6567.72 6475.48 6361.56 5692.88 5692.85 5639.71 5056.29 4858.21 4842.44

sosny czarne œwierki zielone œwierki srebrne jod³y

Mistrzostwo typowane go³. m³odych 2007sek.1 PW Poz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nazwisko imiê WRZO£ JERZY FOJCIK BERTOLD SZCZUDLEK P PARYS PIOTR WOLNIK JÓZEF G£ÓWCZAK Mieczys NAWRAT JANUSZ KRUPA ERNEST TATARA MARCIN DÊBSKA BEATA

G³os Gminy

Konk. 25 22 17 14 15 14 12 12 11 10

punkty 3642,09 3189,02 2352,63 2200,27 2149,82 1928,40 1822,51 1627,18 1513,47 1349,81

Gospodarstwo rolne:

Roszków (k. Krzy¿anowic) ul. Raciborska 10 tel. 032 419 42 93, 032 419 52 44 kom. 0 692 188 450 Du¿y wybór, najlepsza jakoœæ, przystêpna cena, mo¿liwoœæ transportu do domu klienta.

grudzieñ 2007

17


„Akcja zima 2007/2008”

Odrodzona cyprzanowska œwietlica

Pomimo, i¿ tegoroczna zima nie da³a siê jeszcze zbytnio we znaki, brak du¿ej pokrywy œniegu nie przes¹dza jednak o pozosta³ym okresie zimy, wobec czego warto wiedzieæ, gdzie ewentualnie interweniowaæ w razie trudnoœci z przejazdem drogami publicznymi. Wszelkie drogi biegn¹ce po terenie Gminy dziel¹ siê na: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie okresu zimy jak i latem le¿y w gestii Powiatowego Zarz¹du Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych nale¿¹: Drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowoœci: Racibórz – Pietrowice Wlk. Kietrz, Racibórz – Paw³ów – Krowiarki – Szczyty, Modzurów – Paw³ów – Maków – T³ustomosty, Pietrowice – Paw³ów, Pietrowice – Gródczanki, Pietrowice – Cyprzanów – Lekartów – Samborowice – Sudice, Krowiarki – T³ustomosty. Wszelkie uwagi dotycz¹ce tych dróg mo¿na kierowaæ pod numery telefonów: 414 00 20 ( w godz. pracy), 430 12 41 ( przez ca³¹ dobê). Pozosta³e drogi na terenie Gminy ( nie wymienione powy¿ej) znajduj¹ siê w utrzymaniu Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencje proszê kierowaæ pod nr tel. 4198075, 4198089 (w godz. pracy urzêdu) oraz przez ca³¹ dobê 0694438883 (Jerzy Reichel), 0694438884 (Adam Wajda). Powiatowy Zarz¹d Dróg w Raciborzu jak i Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich potwierdzaj¹ gotowoœæ do „akcji zima”. ¯yczê zatem wszystkim ma³o uci¹¿liwej zimy oraz by wspomniane numery telefonów nie by³y nikomu potrzebne.

W latach 70/80 "Klub rolnika", w latach 90 tzw. "Klub" przekszta³cony nastêpnie w zwyk³y bar piwny. Kilku najemców, wiele ró¿nych pomys³ów i generalnie plajta ka¿dego z nich. Lata 2002-2005 to oddolna inicjatywa cyprzanowskiej m³odzie¿y przy wsparciu Wójta Gminy Pietrowice Wlk. Inicjatywa ta doprowadza wnêtrze swietlicy do obecnego stanu. Na uwagê zas³uguje wk³ad pracy, pomys³ów i serca jaki w³o¿yli w ¿ycie Œwietlicy pañstwo Robenek. Z inicjatywy Damiana Robenka powstaje si³ownia, pracownia internetowa, zakupiony zostaje stó³ bilardowy, oœwietlenie dyskotekowe, piec wêglowy. W tym samym czasie z inicjatywy stra¿aków OSP Cyprzanów dokonany zostaje remont œcian budynku gro¿¹cych zawaleniem. Nieco póŸniej decyzj¹ Wójta zostaje wymieniony dach, rynny oraz zostaje pomalowana elewacja zewnêtrzna. To tyle tytu³em historii œwietlicy. W bie¿¹cym 2007 roku na nowo przed œwietlic¹ zapala siê zielone œwiat³o. Od podjêcia decyzji o reaktywacji Œwietlicy sala nad remiz¹ nosi nazwê Œwietlicy dzieciêco-m³odzie¿owej. Œwietlica funkcjonuj¹ca przez okres ³adnych paru lat praktycznie dziêki samoza-

parciu kilku osób z inicjatywy Gminy otrzymuje grant finansowy. Otrzymane pieni¹dze maj¹ konkretne przeznaczenie, a mianowicie: za³o¿enie zespo³u wokalno-instrumentalnego, który na dzieñ dzisiejszy pod kierunkiem Witolda Kolowcy przygotowuje koncert kolêd i pastora³ek, powstanie kó³ek zainteresowañ takich jak: plastycznego, którego pierwsz¹ trafn¹ inicjatyw¹ okaza³ siê kiermasz kartek i ozdób œwi¹tecznych. Kó³ko teatralne przygotowuje siê do wystawienia jase³ek. Ponadto dzia³aj¹ jeszcze kó³ka internetowe, filmowe oraz kó³ko spotkañ z ciekawymi ludŸmi. Pierwszym goœciem tego ostatniego by³ P. Brunon Stojer, który zaprezentowa³ wiedzê z histori Cyprzanowa i Janowic. Planowane s¹ równie¿ spotkania z ludŸmi zajmuj¹cymi siê przeciwdzia³aniu narkomanii oraz znaj¹cych siê sprawach psychomanipulacji i nowych ruchach religijnych. Posadê instruktorów maj¹cych uprawnienia pedagogiczne objêli Maria Kolowca i Damian Tunk. Damian Tunk

Sekretarz Gminy Adam Wajda

UWAGA !!! Uprasza siê mieszkañców Pietrowic Wielkich i osoby przyjezdne o przestrzeganie zakazu parkowania, zgodnie z umieszczonym znakiem, wzd³u¿ ul. M³yñskiej w Pietrowicach W. Wobec niestosuj¹cych siê bêd¹ stosowane mandaty karne.

18

W œwietlicy dzia³a si³ownia, pracownia internetowa i kó³ka zainteresowañ

grudzieñ 2007

G³os Gminy


Wieœci z Powiatu Raciborskiego Stimmen der Nacht 8 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê spotkanie z Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin Powiatu Raciborskiego nt. planów remontów dróg oraz programu ¿ywnoœciowego PEAD. 6 listopada 2007 r. w miejscowoœci Hat, w Republice Czeskiej, odby³o siê ju¿ trzecie spotkanie poœwiêcone planom remontów dróg granicznych po obu stronach granicy polsko-czeskiej. W rozmowach uczestniczyli: w³adze Powiatu Raciborskiego, przedstawiciele gmin: Krzanowice, Krzy¿anowice, Pietrowice Wielkie, reprezentanci gmin czeskich oraz przedstawiciel w³adz wojewódzkich z Ostrawy. Podczas spotkania ustalono, które drogi graniczne i w jakim zakresie bêd¹ remontowane przez poszczególnych partnerów, tak aby umo¿liwiæ sprawn¹ komunikacjê na terenie Polski (woj. œl¹skie i opolskie) oraz Czech, po wejœciu w ¿ycie uk³adu “z Schengen”. 24 listopada 2007 r. w auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu odby³a siê Subregionalna Konferencja nt. „Udzia³ i wp³yw spo³ecznoœci lokalnych na programowanie rozwoju Œl¹ska” z udzia³em dr. Jana Olbrychta, pos³a do Parlamentu Europejskiego. Wspó³organizatorem konferencji by³o Starostwo Powiatowe w Raciborzu. 26 paŸdziernika 2007 r. oddano do u¿ytku, po trwaj¹cym siedem miesiêcy remoncie, most nad kana³em Ulga. Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, wykonawcy zadania - Mosty Chrzanów oraz samorz¹dowcy, m.in. Starosta Raciborski. 18 paŸdziernika 2007 r. Pogotowie Ratunkowe raciborskiego szpitala wzbogaci³o siê “o

kolejny sprzêt pomagaj¹cy ratowaæ ¿ycie. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Borbud Sp. z o.o. z Raciborza przekaza³y trzy wózki do przewozu chorych le¿¹cych, wyposa¿one dodatkowo w barierki ochronne, pasy bezpieczeñstwa, stojaki na kroplówkê i kosze na drobne rzeczy. £¹czna wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 13.498,05 z³. Jego zakup zosta³ sfinansowany po po³owie przez Fundacjê i Przedsiêbiorstwo Borbud. Dziêki ofiarnoœci mieszkañców powiatu oraz podmiotu gospodarczego Fundacja mog³a zrealizowaæ ten kolejny zakup sprzêtu dla Pogotowia, z po¿ytkiem dla lokalnej spo³ecznoœci. 30 paŸdziernika 2007 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekaza³a kolejn¹, trzeci¹ partiê sprzêtu dla Pogotowia Ratunkowego raciborskiego szpitala. Tym razem przedmiotem darowizny by³y g³ównie urz¹dzenia u¿ywane przez zespo³y wyjazdowe, do których trafi³y: stabilizatory klockowe g³owy, nosze p³achtowe, zestawy szyn Kamera, maski do prowadzenia sztucznego oddychania ró¿nej wielkoœci, worki samorozprê¿ne do podtrzymywania oddechu dla dzieci i doros³ych, ciœnieniomierze z mankietem dla doros³ych, krzese³ko kardiologiczne oraz torby na drobny sprzêt. Wartoœæ przekazanego sprzêtu to 13.086,37 z³. £¹cznie w trzech turach Pogotowie wzbogaci³o siê o ró¿norodny sprzêt wartoœci 45.462,42 z³.

Weit tiefe, bleiche, stille Felder O wie mich das freut, Über alle, Täler , Wälder Die prächtige Einsamkeit! Aus der Stadt nur schlagen die Glocken Über die Wipfel herein, Ein Reh hebt den Kopf erschrocken Und schlummert gleich wieder ein. Der Wald aber rûhret die Wipfel im Schlaf von der Felsenwand, Denn der Herr geht über die Gipfel und segnet das stille Land.

Wko³o tylko bia³e, ciche pola o, jak bardzo cieszê siê, poprzez lasy, doliny wko³o wspania³ej samotnoœci sen. Miasto dzwonieniem siê g³osi poprzez lasy daleko hen, sarenka sw¹ g³ówkê podnosi I znowu zapada w sen. A las wierzcho³ki drzew wodzi jak we œnie od ska³y siê jawi, bo pan przez szczyty przechodzi i cichy ten kraj b³ogos³awi.

Adam Wajda, Leonard Malcharczyk Radni Powiatowi

OG£OSZENIE

Übersetzt und eingesendet von Emmerich Glania

P£ATNE

Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek, Nowego Roku spe³niaj¹cego wszelkie marzenia, pe³nego optymizmu, wiary, szczêœcia i powodzenia ¿ycz¹ Radny Powiatu Raciborskiego Adam Wajda G³os Gminy

Radny Powiatu Raciborskiego Leonard Malcharczyk

grudzieñ 2007

19


Celem jest awans Pi³karska dru¿yna seniorów LKS Cyprzanów zrobi³a pierwszy du¿y krok do awansu do klasy B zostaj¹c kalendarzowym „mistrzem jesieni”, gdy¿ pozosta³o do rozegrania wa¿ne spotkanie LKS Brzezie - LKS Owsiszcze, które zadecyduje czy Cyprzanów bêdzie pierwszy lub drugi w tabeli. Awans uzyska z klasy C od 2 do 4 dru¿yn w zale¿noœci od spadków w klasie okrêgowej, wiêc wskazane by³oby znaleŸæ siê najbezpieczniej w pierwszej dwójce tabeli, a jednak chêtnych z szansami do awansu jest co najmniej 6 dru¿yn i tylko dobra postawa w rundzie wiosennej mo¿e przynieœæ awans. Jesieñ by³a wyj¹tkowo dobra, gdy¿ przez 12 spotkañ LKS Cyprzanów nie odniós³ pora¿ki, dopiero 13 kolejka okaza³a siê dla niej pechowa. W dru¿ynie nast¹pi³o niewiele zmian kadrowych, dru¿ynê zasili³o trzech mieszkañców ¯erdzin: Mika Marcin, Pientka Tomasz, Cycoñ Micha³ (LKS Paw³ów). Obecnie baz¹ dla naszej dru¿yny jest ca³a Parafia Cyprzanów: tj. Cyprzanów, Lekartów i ¯erdziny, z dwoma rodzynkami: bramkarzem Markiem Pawlaskiem z Pietrowic i Romanem Poœpiechem z Samborowic. Dru¿yna LKS Cyprzanów osi¹gnê³a nastêpuj¹ce wyniki na jesieñ 2007: 1) U siebie: z LKS Kobyla 6:0, z LKS Brzezie 2:1, z LKS Gamów 2:1, z Gos³aw Jed³ownik 8:4, z LKS Markowice 1:2, z LKS Górki II 9:1 Bilans: 6 spotkañ, w tym 5 zwyciêstw i 1 pora¿ka.

2) Na wyjeŸdzie: z LKS Jankowice 8:1, z LKS Zawada 7:3, z LKS Paw³ów 4:4, z LKS Buków 3:3, z LKS Bieñkowice 3:1, z LKS Grzegorzowice 5:2, z LKS Raszczyce 1:0, z LKS Rudnik 1:0, z LKS Owsiszcze 0:2. Bilans: 9 spotkañ, w tym 6 zwyciêstw, 2 remisy i 1 pora¿ka. LKS Cyprzanów osi¹gn¹³ bilans bramkowy 60:25 strzelaj¹c najwiêcej bramek w klasie C, ³upem bramkowym podzieli³o siê a¿ 9 zawodników: Tatara Marek – 22 bramki (w 10 meczach), Tatara Marcin – 12 bramek ( w 14 spotkaniach), Posmyk £ukasz – 9 bramek, Kotula Kamil – 6 bramek, Posmyk Micha³ – 3 bramki, Wyrba Dawid – 2, Cycoñ Micha³ – 2, Chory Rajmund – 2 bramki, Pientka Tomasz – 1 bramka; i jedna samobójcza. Kadrê dru¿yny LKS Cyprzanów stanowi¹: bramkarze – Marcin Wojtek, Marek Pawlasek oraz zawodnicy z pola – bracia Chory Wilhelm i Rajmund, bracia Posmyk £ukasz i Micha³, bracia Tatara Marek i Marcin, bracia Daniel Marek, Pawe³ i £ukasz, bracia Kotula Kamil i Dawid, Lenort Dariusz, Pientka Tomasz, Mika Marcin, Cycoñ Micha³, Wyrba Dawid, £ysieñ Mateusz, Poœpiech Roman, Siwoñ Tomasz, Stoschek Józef, Kuczera Gabriel. Od jesieni dru¿ynê LKS Cyprzanów spo³ecznie prowadzi Chory Wilhelm (graj¹cy trener) wspierany przez Tatarê Marcina. Mimo licznych wyjazdów zarobko-

Pomocnicy LKS Cyprzanów Tatara Marcin i Daniel Marek

wych, kilku kontuzji i przymusowych pauz kartkowych uda³o siê temu duetowi trenerskiemu tak zestawiæ dru¿ynê i j¹ zmotywowaæ, aby osi¹gaæ zwyciêstwa, a z pora¿ki nie zrobiæ tragedii. G³ówn¹ przyczyn¹ sukcesu jest znalezienie wspólnego jêzyka na boisku, a tak¿e poza nim, w zwi¹zku z czym uda³o siê stworzyæ kole¿eñski kolektyw powa¿nie podchodz¹cy do ka¿dego treningu i meczu. Korzystny kalendarz spotkañ wiosennych: 9 spotkañ u siebie i tylko 6 na wyjeŸdzie powinien te¿ sprzyjaæ dru¿ynie LKS Cyprzanów, aby powróciæ do klasy B dla uczczenia 90-lecia klubu (maj 2008). Gerard Bula

Weihnachtsmarkt w Liederbach Ju¿ po raz drugi przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w Weihnachtsmarkt w partnerskiej gminie Liederbach. Zaprezentowali nasze rodzime potrawy, rêcznie wykonane ozdoby œwi¹teczne i zapoznali z naszymi kolêdami. Œrodki finansowe na pokrycie kosztów wyjazdu pozyskano - dziêki staraniom Radnego Powiatowego Leonarda Malcharczyka - z Niemieckiego Towarzystwa Oœwiatowego w Opolu.

Potrawy i wypieki przyci¹ga³y zapachem...

20

... kusi³y œwi¹teczne ozdoby

grudzieñ 2007

G³os Gminy


Dnia 29.12.2007 r. LKS Paw³ów zaprasza wszystkich chêtnych na Œwi¹teczny Turniej o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie w Tenisie Sto³owym. Pocz¹tek Turnieju o godz. 9.00.

G³os Gminy

grudzieñ 2007

21


Spotkanie z rolnikami i przedsiêbiorcami 22.11.2007 r. odby³o siê w sali OSP Pietrowice Wielkie, spotkanie z rolnikami a póŸniej z przedsiêbiorcami z terenu gminy. W trakcie spotkania poruszano tematykê mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy unijnych na inwestycje. Szczegó³owo przedstawiono dzia³ania w ramach pozyskiwania funduszy strukturalnych UE tj. Dla rolników: - u³atwienie startu m³odym rolnikom 50 tys. z³ dotacji - modernizacja gospodarstw rolnych 20-500 tys. z³ dotacji - dofinansowanie budowy i remontu budynków, zakupu nieruchomoœci, nowych maszyn i urz¹dzeñ oraz komputerów i oprogramowania, zak³adania sadów, itp. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej - dofinansowanie 100 tys. z³ - na us³ugi dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, dla ludnoœci, na us³ugi budowlane, turystyczne, transportowe, rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug informatycznych - renty strukturalne

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

22

Dla przedsiêbiorców: - Programu Innowacyjna Gospodarka - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego (dofinansowanie do 750 tys.) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw - dofinansowanie do 300 tys.)

W trakcie spotkania poruszano tematykê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy unijnych na ró¿nego typu inwestycje

Po prezentacji poszczególnych programów absorpcyjnych rozpoczê³a siê dyskusja nad praktycznymi mo¿liwoœciami sk³adania wniosków. Poruszano kwestiê trudnoœci samodzielnego pisania wniosku, koniecznoœci dostarczania licznych za³¹czników oraz spe³niania dodatkowych wymogów. Podsumowuj¹c spotkanie nale¿y stwierdziæ, i¿ pomimo tego, ¿e wnioski nie s¹ naj³atwiejsze do napisania, a stawiane wymogi wygórowane, rolnicy jak i przedsiêbiorcy, którzy chc¹ konkurowaæ na unijnym rynku, musz¹ dokonywaæ inwestycji by rozwijaæ siê. Konieczne zatem s¹ pieni¹dze unijne, które pokrywaj¹ do 50 % kosztów inwestycji. Dlatego nale¿y próbowaæ œrodki te pozyskiwaæ, istnieje bowiem du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ bêd¹ to ju¿ ostatnie œrodki unijne przeznaczone na rozwój firm i gospodarstw rolnych. Z pewnoœci¹ nie by³o to ostatnie spotkanie w temacie pozyskiwania œrodków unijnych w latach 2007-2013, kolejne spotkania planowane s¹ w okresie stycznia i lutego 2008 r., na które to ju¿ serdecznie zapraszam. Sekretarz Gminy Adam Wajda

grudzieñ 2007

Sprawozdanie z przeprowadzonego w czerwcu szkolenia dla uczniów klas I-III pod has³em „Ratujemy i uczymy siê ratowaæ” W ostatnim tygodniu nauki w naszej szkole nauczycielka nauczania zintegrowanego - Monika £yczko przeprowadzi³a szkolenie dla uczniów klas I-III, w czasie którego dzieci zapozna³y siê ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. Mali ratownicy najpierw z uwag¹ obejrzeli film na temat pierwszej pomocy, a nastêpnie poznali ³añcuch prze¿ycia, aby ³atwiej by³o zapamiêtaæ kolejnoœæ czynnoœci wykonywanych w trakcie udzielania pomocy poszkodowanemu. W czasie praktycznych zajêæ, uczniowie uczyli siê co trzeba zrobiæ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo osobie ratowanej oraz sobie. Na tekturowej atrapie telefonu komórkowego æwiczyli wzywanie pomocy. W trakcie zajêæ w grupach uczyli siê jak sprawdziæ przytomnoœæ oraz oddech poszkodowanego, jak u³o¿yæ osobê nieprzytomn¹ w pozycji bocznej ustalonej. Udzielania oddechu ratowniczego i uciskania klatki piersiowej uczyli siê na manekinach „Mini Ania”. Dzieci w trakcie zajêæ wykaza³y du¿e zaanga¿owanie. Dziêki temu, ¿e od najm³odszych lat ucz¹ siê jak nale¿y udzielaæ pierwszej pomocy, tak¿e my doroœli mo¿emy czuæ siê przy nich bezpiecznie. Zajêcia mog³y zostaæ przeprowadzone dziêki w³¹czeniu siê naszej placówki w akcjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy pod has³em „Ratujemy i uczymy siê ratowaæ.” W ramach przeprowadzonej akcji najpierw zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, a nastêpnie dostarczono do szko³y materia³y o wartoœci 5.000 z³. Monika £yczko

Mali ratownicy podczas æwiczeñ na manekinie

G³os Gminy


Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200712  

Gg200712  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded