Page 1

Wrzesieñ 2007 r. Nr 3 (78) ISSN 1509-1112

Zapraszamy na Do¿ynki Gminne w Krowiarkach 2 wrzeœnia 2007 r. Program uroczystoœci - str. 3

Umowa partnerska podpisana 9 czerwca 2007 roku odby³a siê ceremonia podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy gminami Liederbach i Pietrowice Wielkie. czytaj na stronie 4

W³odarze partnerskich gmin prezentuj¹ podpisan¹ umowê o partnerstwie W koncercie wyst¹pili m.in. Sandra Weiss i Toby z Monachium Moment podpisywania umowy

Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp chóru CANTATE

Degustacja miodu w pasiece pszczelej

Prezent od gminy Liederbach

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

1


85-lecie OSP Samborowice czytaj na str. 20

Najm³odsi stra¿acy w "akcji"

Uroczysty przemarsz

Pokaz umiejêtnoœci stra¿ackich

Medal za zas³ugi dla Jubilatki - OSP Samborowice

Zbiórka dru¿yn stra¿ackich przed zawodami

Czas rozwiniêcia wê¿a stra¿ackiego ma ogromne znaczenie

Siatkówka pla¿owa w Paw³owie czytaj na str. 3

Emocjonuj¹ce rozgrywki fina³owe

2

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Program Gminnych Do¿ynek w Krowiarkach Sobota 01.09.2007 18.00 Zabawa taneczna - przygrywa zespó³ „DUET”

Niedziela 02.09.2007 10.30 11.00 12.00 13.15 14.00 14.30 15.30 16.30 18.00 18.30 19.30

Formowanie korowodu Wyjœcie korowodu do¿ynkowego (OSP Krowiarki) Uroczysta msza œw. Przekazanie chleba do¿ynkowego Wystêp dzieci, m³odzie¿y szkolnej i przedszkolnej Wystêp zespo³u pieœni i tañca „Gilowianka” Wystêp Kapeli ze Œl¹ska – Józka Poloka Biesiada Œl¹ska z Piotrem Scholzem Losowanie nagród loterii fantowej Gwiazda wieczoru „TOBY z Monachium” Zabawa taneczna - przygrywa zespó³ „STANDARD”

Dodatkowo weso³e miasteczko, dobrze zaopatrzona gastronomia, swojskie ciasto i kie³basa, dobre piwo, zuska

Siatkówka pla¿owa w Paw³owie Po raz pierwszy w Paw³owie na boisku obok ptasiej Mini-Oazy zosta³ zorganizowany turniej pi³ki pla¿owej czteroosobowej dla dru¿yn z Paw³owa i okolic. Pomys³odawc¹ i organizatorem ca³ej imprezy by³ Norbert Rózga, natomiast sêdzi¹ g³ównym Hubert Jegliczka, a sêdzi¹ pomocniczym Zdzis³aw Pelczar. Ca³y turniej rozplanowany by³ na dwa dni. W sobotê 4 sierpnia odby³y siê eliminacje, natomiast w niedzielê pó³fina³y i fina³y. Turniej zosta³ podzielony na dwie grupy: Gimnazjum i Seniorzy. W pierwszej grupie zosta³y wystawione 3 dru¿yny (wszystkie z Paw³owa). Pierwsze

miejsce zajê³a dru¿yna „Paw³ów City”, drugie: „Real”, a trzecie: „Four Girls”. Natomiast w grupie Seniorów wystawionych zosta³o dziesiêæ dru¿yn: 5 z Paw³owa, 3 z ¯erdzin, 1 z Krowiarek i 1 z Modzurowa. Nazwy wystêpuj¹cych dru¿yn by³y bardzo urozmaicone jak np. „Kozie klapki”, „Dynfry” czy „Terminatory”. Tu ju¿ walka by³a zaciêta do samego koñca, a fina³ by³ tak emocjonuj¹cy, jakby gra³a kadra narodowa. Pierwsze miejsce w grupie seniorów zajêli „Tajniacy” z ¯erdzin, którzy nie przegrali ani jednego pojedynku. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna

„Smerfów” z Paw³owa, a trzecie miejsce dru¿yna z Krowiarek. Publicznoœæ tak¿e dopisa³a, gdy¿ fina³ ogl¹da³o blisko 130 kibiców. Po ca³ym turnieju mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jednak sportem interesuj¹ sie nie tylko doroœli, ale tak¿e i dzieci, których na boisku i poza nim nie zabrak³o. Woleli oni dwa popo³udnia spêdziæ na œwie¿ym powietrzu i w ruchu, a nie przed telewizorem, czy komputerem. Za to brawa dla organizatora, ¿e potrafi³ zachêciæ tak¿e dzieci do gry w siatkówkê pla¿ow¹. (d)

Komunikat W zwi¹zku z przyznawaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeñ „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” Urz¹d Gminy prosi mieszkañców naszej gminy o informacjê dotycz¹c¹ osób obchodz¹cych jubileusz 50 - lecia po¿ycia ma³¿eñskiego - Z³otych Godów w danym roku, bior¹c pod uwagê datê œlubu cywilnego. Kontakt telefoniczny: 032 4198071 lub 032 4198075

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

3


Umowa partnerska z Gmin¹ Liederbach podpisana 9 czerwca 2007 r. w hali widowiskowo-sportowej w Pietrowicach Wielkich, w obecnoœci oko³o 1 000 mieszkañców gminy jak i zaproszonych goœci, odby³a siê uroczysta ceremonia podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy Gmin¹ Liederbach a Gmin¹ Pietrowice Wielkie. Aktu podpisania umowy dokonali: Gerhard Lehner – Burmistrz Liederbach i Andrzej Wawrzynek – Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, którzy od samego pocz¹tku osobiœcie anga¿owali siê pe³nym sercem we wzajemn¹ wspó³pracê. Ca³a uroczystoœæ ubarwiona zosta³a przepiêknymi wystêpami chóru CANTATE z Paw³owa, uczennic ZS z Pietrowic Wielkich oraz koncertem zespo³ów muzycznych (Toby, Proskauer Echo, Marcel, Sandra Weiss). Przed uroczystoœciami podpisania umowy, odprawiona zosta³a msza œwiêta w Koœció³ku Œw. Krzy¿a w intencji podpisania partnerstwa. A po uroczystoœciach w Pietrowicach Wielkich odby³ siê festyn w Samborowicach wspó³organizowany wspólnie ze stra¿akami z OSP Samborowice oraz cz³onkami kó³ mniejszoœci niemieckiej z terenu gminy, gdzie by³a mo¿liwa bezpoœrednia rozmowa z przedstawicielami Gminy Liederbach. W uroczystoœci podpisania licznie uczestniczyli mieszkañcy naszej Gminy, a wœród nich nie zabrak³o: radnych, so³tysów, cz³onków rad so³eckich, cz³onków i przewodnicz¹cych kó³ mniejszoœci, ksiê¿y, grona pedagogicznego z terenu gminy oraz wielu osób, którym wspó³praca z Gmin¹ Liederbach by³a zawsze bliska. Tak szeroki udzia³ mieszkañców w uroczystoœci podpisania partnerstwa pozwala mieæ nadziejê, i¿ umowa ta nie bêdzie jedynie kolejnym dokumentem o znaczeniu historycznym, lecz potwierdzeniem, ¿e wspó³praca partnerska ju¿ istnieje i bêdzie siê rozwijaæ, gdy¿ zosta³a ju¿ zawi¹zana pomiêdzy wieloma mieszkañcami partnerskich gmin. Jesteœmy

4

przekonani, ¿e tylko osobiste spotkania mog¹ przyczyniæ siê do wzajemnego poznania, zrozumienia i wspierania wspólnych zamierzeñ ku rozwojowi gmin. Ca³oœæ uroczystoœci sobotnich, podpisania umowy poprzedzi³a kilkuletnia wspó³praca obu gmin, maj¹ca na celu wzajemne poznanie. Ich blisko czteroletnia historia by³a zawsze szeroko opisywana na ³amach „G³osu Gminy”. Warto jednak podkreœliæ, i¿ w ramach tej wspó³pracy zosta³ zbudowany solidny fundament wiêzi ludzkich, na którym to mo¿na spokojnie budowaæ dalsz¹ wzajemn¹ wspó³pracê. Sama wizyta goœci z Liederbach mia³a charakter trzydniowych uroczystoœci, podczas których goœcie uczestniczyli w pi¹tek (06.08.2007 r.) w obchodach 10 lecia chóru CANTATE z Paw³owa. Sobotni dzieñ oprócz uroczystoœci podpisania by³ tak¿e dniem zwiedzania najciekawszych zak¹tków Gminy Pietrowice Wielkie. W niedzielê goœcie brali udzia³ w obchodach 85-lecia OSP Samborowice oraz zwiedzali muzeum Eichendorffa. Mieli tak¿e okazjê zwiedziæ pasiekê pszczel¹ Pana Grabowskiego z Paw³owa oraz dokonaæ degustacji miodów. Czêsto podpisanie umowy jest uwieñczeniem dotychczasowej wspó³pracy, jest te¿ dobrym momentem na s³owa podziêkowania dla

wszystkich, którzy czymkolwiek siê przyczynili w tym dziele. Wielkie s³owa uznania i podziêkowania dla wielu osób, które bezimiennie i bezinteresownie aktywnie wspomaga³y ca³y proces wspó³pracy, licznych wizyt czy samej uroczystoœci. Tej pomocy by³o sporo, pocz¹wszy od elementów nawi¹zania wspó³pracy z gmin¹ Liederbach, goszczenia mieszkañców Liederbach pod swoim dachem podczas kilku wizyt, czy pomagania przy uroczystoœciach podpisania partnerstwa … Trudno wymieniaæ te osoby i ich wiêksz¹ czy mniejsz¹ rolê, bowiem nawet najbardziej prozaiczne ludzkie odruchy: uœmiech i serdecznoœæ, goœcinnoœæ, ciep³e s³owa skierowane do naszych partnerów z Niemiec podczas ich wizyt w Gminie Pietrowice Wielkie, czy rewizyty naszych mieszkañców w Gminie Liederbach by³y dla nich najbardziej ujmuj¹ce za serce i czêsto decydowa³y o dalszych losach wspó³pracy. Bowiem jak wczeœniej wspomnia³em fundamentem i gwarantem dalszej wspó³pracy s¹ przede wszystkim wiêzi ludzkie. Mam nadziejê, ¿e najlepsz¹ satysfakcj¹ i podziêkowaniem dla wszystkich kibicuj¹cych temu partnerstwu bêdzie dalszy jej rozkwit i wspania³e owoce, które z pewnoœci¹ bêd¹ siê rodzi³y. Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie Adam Wajda

Uroczystoœciom towarzyszyli mieszkañcy obu gmin.

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Wymieñ stary dowód na nowy Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone ksi¹¿eczki) na nowe dowody. Zgodnie z ustaw¹, proces wymiany dowodów koñczy siê 31 grudnia 2007 co oznacza, ¿e od 1 stycznia 2008 stare ksi¹¿eczki strac¹ wa¿noœæ. Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego czasu starych dowodów na nowe, znajd¹ siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli m.in.: za³atwiæ formalnoœci w urzêdach, odebraæ listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu bankowego, sprzedaæ lub kupiæ mieszkania,itp. Niezbêdne dokumenty: - wniosek o wydanie dowodu osobistego, - 2 fotografie (aktualne, wyraŸne o wymiarach 35 x 45 mm,przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy), - odpis skrócony: * aktu urodzenia – w przypadku osób,które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski,

G³os Gminy

* aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku – dla osób, które wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski, Uwaga: do wniosku nie do³¹cza siê powy¿szych dokumentów, je¿eli zosta³y one sporz¹dzone w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Pietrowicach Wielkich – potwierdzenie danych zawartych we wniosku nastêpuje w tutejszym Urzêdzie Stanu Cywilnego, - dowód wp³aty 30 z³ za wydanie dowodu osobistego (wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie Urzêdu),

- na ¿¹danie organu – poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego obywatelstwa, je¿eli dane zawarte w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœæ co do obywatelstwa osoby. Op³aty: za wydanie dowodu osobistego pobiera siê op³atê w wysokoœci 30 z³. Wniosek o dowód osobisty sk³a-

wrzesieñ 2007

da siê osobiœcie. Wymiana dowodu osobistego 1. Dowód osobisty odbiera siê osobiœcie. 2. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie z³o¿enia wniosku – tzw. czêœæ B formularza oraz dotychczasowy dowód osobisty, który podlega uniewa¿nieniu poprzez odciêcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm 2, który zwracany jest z urzêdu wnioskodawcy.

Okresowy zakaz wstêpu do lasu W zwi¹zku z wycink¹ drzew w lasach na terenie naszej gminy przypomina siê o okresowym zakazie wstêpu do lasu w trakcie wykonywania w nim prac. Zakaz ten wynika z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 1991 r. o lasach i zwi¹zany jest z zagro¿eniem bezpieczeñstwa w trakcie wykonywania wycinki drzew. Beata Mludek

5


Du¿e C Bardzo udany pocz¹tek zanotowa³a dru¿yna LKS Cyprzanów w nowym sezonie klasy C, wygrywaj¹c g³adko 2 pierwsze mecze ligowe: 12.08- LKS Jankowice – LKS Cyprzanów 1:8 Bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 3 Posmyk £ukasz 2 Tatara Marcin 1 Kotula Kamil 1 Samobójcze 1 (po strzale z wolnego Pientka Tomasz) 15.08- LKS Cyprzanów – LKS Kobyla 6:0 Bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 2 Posmyk Micha³ 1 Kotula Kamil 1 Tatara Marcin 1 Posmyk £ukasz 1 Wynik móg³by byæ znacznie wy¿szy, ale celowniki zawodników, w tym tak¿e najlepszego snajpera Cyprzanowa Marka Tatary by³y trochê rozregulowane, ale przy tak korzystnym wyniku kibice Cyprzanowa szybko o tym zapomnieli. Ju¿ za trzy dni kolejny mecz na wyjeŸdzie z LKS Zawada Ksi¹¿êca (spadko-

wicz), a tydzieñ póŸniej wyjazdowe derby z Paw³owem. Te mecze poka¿¹ na co naprawdê staæ w tym roku dru¿ynê LKS Cyprzanów. Zarz¹d LKS Cyprzanów zaprasza na mecze w Cyprzanowie które bêd¹ siê odbywa³y o godzinie 13.00: 02.09 z LKS Brzezie 16.09 z LKS Gamów 30.09 z Gos³aw Jed³ownik II 14.10 z LKS Raszczyce 28.10 z LKS Markowice

11.11 z LKS Górki II Za³o¿enie klubu na ten rok to czo³ówka tabeli, a zbli¿aj¹ce siê 90-lecie klubu w 2008 roku warto by³oby uczciæ awansem, który by³ w poprzednim sezonie bardzo blisko. Pora¿ka w ostatnim meczu u siebie z LKS Siedliska zepchnê³a dru¿ynê LKS Cyprzanów na 5 miejsce w tabeli. G. Bula

Stoj¹ od lewej: Kotula Kamil, Lenort Dariusz, Kuczera Gabriel, daniel £ukasz, Posmyk £ukasz, Pientka Tomasz, Daniel Pawe³. Klêcz¹ od lewej: Tatara Marek, Tatara Marcin, Pawlasek Marek, Posmyk Micha³, Mika Marcin, Chory Rajmund

Terminarz rozgrywek pi³karskich

6

LKS Cyprzanów 02.09.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Brzezie 09.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Buków – Cyprzanów 16.09.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Gamów 23.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Bieñkowice – Cyprzanów 30.09.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Jed³ownik II 07.10.07r. godz. 15.30 (Niedziela) Grzegorzowice – Cyprzanów 14.10.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Raszczyce 20.10.07r. godz. 14.30 (Sobota) Rudnik – Cyprzanów 28.10.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Markowice 03.11.07r. godz. 14.00 (Sobota) Owsiszcze – Cyprzanów 11.11.07r. godz. 13.00 (Niedziela) Cyprzanów – Górki II

LKS Paw³ów 01.09.07r. godz. 17.00 (Sobota) Rudnik – Paw³ów 08.09.07r. godz. 16.30 (Sobota) Paw³ów – Brzezie 16.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Markowice – Paw³ów 22.09.07r. godz. 16.00 (Sobota) Paw³ów – Buków 29.09.07r. godz. 16.00 (Sobota) Owsiszcze – Paw³ów 06.10.07r. godz. 15.30 (Sobota) Paw³ów – Gamów 13.10.07r. godz. 15.00 (Sobota) Górki II – Paw³ów 20.10.07r. godz. 14.30 (Sobota) Paw³ów – Bieñkowice 28.10.07r. godz. 14.00 (Niedziela) Jankowice – Paw³ów 03.11.07r. godz. 14.00 (Sobota) Paw³ów – Jed³ownik II 11.11.07r. godz. 13.30 (Niedziela0 Kobyla - Paw³ów

LKS „START” Pietrowice Wielkie 02.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Pietrowice – Górki Œl. 09.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Ruda Kozielska – Pietrowice 16.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Pietrowice – Ocice R-rz 23.09.07r. godz. 16.00 (Niedziela) Turza Œl. – Pietrowice 30.09.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Pietrowice – Lyski 06.10.07r. godz. 15.30 (Sobota) Nowa Wieœ – Pietrowice 14.10.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Pietrowice – Rzuchów 21.10.07r. godz. 14.30 (Niedziela) Pietrowice – Jed³ownik 28.10.07r. godz. 14.00 (Niedziela) Kornowac – Pietrowice 04.11.07r. godz. 14.00 (Niedziela) Pietrowice – Rudy Wielkie 10.11.07r. godz. 13.30 (Sobota) Krzanowice – Pietrowice

LKS Samborowice 01.09.07r. godz. 17.00 (Sobota) Krzanowice – Samborowice 09.09.07r. godz. 16.30 (Niedziela) Rzuchów – Samborowice 16.09.07r. godz. 16.00 (Niedziela) Samborowice – Rogów II 23.09.07r. godz. 16.00 (Niedziela) Gaszowice – Samborowice 30.09.07r. godz. 16.00 (Niedziela) Samborowice – Nieboczowy 06.10.07r. godz. 15.30 (Sobota) Górki Œl. – Samborowice 14.10.07r. godz. 15.00 (Niedziela) Samborowice – Ruda Kozielska 20.10.07r. godz. 14.30 (Sobota) Ocice R-rz – Samborowice 28.10.07r. godz. 14.00 (Niedziela) Samborowice – Turza Œl. 04.11.07r. godz. 14.00 (Niedziela) Lyski – Samborowice 11.11.07r. godz. 13.30 (Niedziela) Samborowice – Nowa Wieœ

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Festyn w Gródczankach W niedzielê dnia 24.06.2007 r., w Gródczankach so³tys Jan Miko³ajczyk wraz z grup¹ mieszkañców zorganizowa³ festyn. Po wielodniowych przygotowaniach, w trakcie których doprowadzono do porz¹dku zaniedbane od wielu lat boisko pi³karskie oraz przyleg³y park, rozpoczê³a siê zabawa.

reprezentanci Gródczanek. Wszystkie spotkania zawodnicy rozegrali „fair play”, bez z³oœliwych fauli, w duchu przyjaŸni i czysto sportowej rywalizacji. Publika ¿ywo dopingowa³a graj¹cych pi³karzy, ka¿da strzelona bramka nagradzana by³a burz¹ oklasków. Po zawodach sportowych impre-

Na festynie bawili siê „miejscowi” i goœcie z okolicznych miejcowoœci. G³ówn¹ atrakcj¹ imprezy sta³ siê turniej pi³ki no¿nej o puchar ufundowany przez so³tysa. W turnieju uczestniczy³y trzy dru¿yny: ekipa z przygranicznego czeskiego Trebomia, ekipa Stra¿y Granicznej oraz

za rozpoczê³a siê na dobre. O odpowiedni¹ atmosferê zadba³ zespó³ muzyczny oraz piosenkarki amatorki – m³ode mieszkanki Gródczanek, w których wykonaniu us³yszeliœmy wiele przebojów. Organizatorzy nie

zapomnieli tak¿e o swoich najm³odszych goœciach, przeprowadzono m.in. wyœcigi, w których dzieci biega³y trzymaj¹c w rêku ³y¿kê z jajkiem. W tym konkursie nie by³o wygranych i przegranych, ka¿dy m³ody zawodnik otrzyma³ w nagrodê za trud czekoladê. Du¿¹ atrakcj¹ cieszy³a siê oczywiœcie Zuzka. Oprócz rozrywki o charakterze duchowym organizatorzy festynu zapewnili uciechy bli¿sze cia³u. Goœcie mieli do dyspozycji dobrze zaopatrzony bufet z mi³¹ i kulturaln¹ obs³ug¹. Zabawa i tañce trwa³y przez wiele godzin, stworzona przez organizatorów atmosfera udzieli³a siê wszystkim goœciom. Wszêdzie s³ychaæ by³o rozmowy, ¿arty, œpiew i œmiech. Liczne pary tañczy³y przy akompaniamencie zespo³u muzycznego. Ogólne zadowolenie by³o powszechnie odczuwalne. Zatem organizatorzy stanêli na wysokoœci zadania, szybko rozwia³y siê ich pocz¹tkowe obawy, czy w tak ma³ej wsi impreza wypali. Wypali³a - mamy nadziejê, ¿e festyny w Gródczankach stan¹ siê tradycj¹, wiêc do zobaczenia za rok na kolejnej imprezie, gdzie so³tys nas powita: „Witam wszystkich serdecznie na corocznym festynie w Gródczankach…” K. Chrzanowski

Gmina Pietrowice Wielkie og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ œrodka trwa³ego Rodzaj pojazdu - koparka ci¹gnikowa Marka i typ - Ostrówek typ KT 0162 Nr rejestracyjny SRC X725 Cena wywo³awcza 10.000 z³ Wadium wysokoœci 1.000 z³ nale¿y wp³aciæ do dnia 10.09.2007 Przetarg odbêdzie siê 11.09.2007 o godz. 10.00 w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5 Sprzêt mo¿na ogl¹daæ od dnia 06-07.09.2007 w Pietrowicach Wielkich, ul. Fabryczna 32 G³os Gminy

wrzesieñ 2007

7


Miêdzynarodowy festyn w Kornicy Tradycyjnie ju¿ Kornica inauguruje czas letnich festynów i do¿ynek, dlatego te¿ ju¿ na 22 lipca wyznaczy³a datê zorganizowania

wianiu popisów tanecznych grupy „Reflex” z Paw³owa pod opiek¹ choreograficzn¹ Agnieszki Malcharczyk. Za ciekawe uk³ady, piêk-

Drodzy Czytelnicy! Cieszy nas niezmiernie Wasz odzew na apel o pisanie artyku³ów do „G³osu Gminy”. W zwi¹zku z tym, aby móc zamieœciæ wszystkie nades³ane materia³y w niezmienionej formie, bez przymusowego skracania treœci, zwracamy siê z proœb¹ o dostosowanie pisanych materia³ów do maksymalnej objêtoœci: jedna strona A4, czcionka Times New Roman - wielkoœæ 12 pkt, marginesy 2 cm, interlinia podwójna. Zgodnie z powszechnie stosowan¹ procedur¹ zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów zbyt d³ugich tekstów. Komitet Redakcyjny PS. Termin nadsy³ania materia³ów do nastêpnego wydania up³ywa 15 listopada 2007.

Kolejny festyn rodzinny w Makowie Panie z ko³a Œl¹skich Kobiet Wiejskich przygotowa³y ciasta festynu rodzinnego. Tym razem jednak przybra³ on dodatkowo wydŸwiêk miêdzynarodowy. Po usilnych staraniach i ma³ych problemach z jêzykiem uda³o siê do tej ma³ej wsi sprowadziæ Lubosa Bocka - m³odego artystê zza po³udniowej granicy. Tak siê sk³ada, ¿e wczeœniej bra³ udzia³ w eliminacjach do czeskiego wydania „Idola”, ale w Kornicy wystapi³ goœcinnie i bardzo chêtnie. Na jego repertuar sk³adaj¹ siê wy³¹cznie utwory Karela Gotta. Piosenki, które starsi pamiêtaj¹ z czasów, kiedy nie puszczano w radiu piosenek z zachodu, w ustach m³odego Lubosa zyska³y nowy wymiar. W oczekiwaniu na zagranicznego goœcia czas up³yn¹³ na podzi-

8

ne stroje i brawurowy popis obu grup dziewczêta zebra³y zas³u¿one, gor¹ce owacje. Uczestnikom festynu zapewniono bogato zaopatrzony bufet, emocje przy grze w Zuzkê i w loterii fantowej oraz zabawê taneczn¹. Dzieci spêdzi³y czas na karuzelach, dmuchanych zje¿d¿alniach i torze z samochodzikami. Ogromn¹ frajdê sprawi³a im równie¿ przeja¿d¿ka na koniu. Ale to nie wszystko: urodziwej klaczy towarzyszy³ niemniej uroczy Ÿrebak, tworz¹c razem iœcie sielankow¹ atmosferê. Ka¿dy znalaz³ tu coœ ciekawego dla siebie i móg³ przyjemnie, w gronie ¿yczliwych osób, spêdziæ niedzielne popo³udnie. Gabriela S.

wrzesieñ 2007

W dniu 28 lipca 2007 r. w sobotê na sali sportowej w Makowie w godz. od 17.00 do 23.00 spotkaliœmy siê na kolejnym ju¿, trzecim festynie rodzinnym w tym roku, przy kie³basce z grilla, dobrym piwku, napojach ch³odz¹cych oraz dobrej muzyce i tañcu, zorganizowanym przez so³tysa, radn¹ oraz radê so³eck¹ z Makowa. Przy rytmach dobrej muzyki tanecznej i dobrym tañcu makowianie œwietnie siê bawili. Organizuj¹c czêœciej takie festyny i spotkania chcia³bym zintegrowaæ mieszkañców Makowa do wspólnych dalszych dzia³añ dla dobra wioski i jej mieszkañców. Na nastêpne takie spotkanie, zapraszam do udzia³u, na do¿ynkach wiejskich wraz ze œwiêtowaniem w dniu 23 wrzeœnia 2007 r. So³tys Antoni Gincel

G³os Gminy


I Gminny Konkurs Z Jêzyka Angielskiego

Angielski pasj¹ szóstoklasistów Wszyscy gminni pasjonaci jêzyka angielskiego szóstej klasy, którzy chcieli sprawdziæ siê jêzykowo, przybyli 16 maja do Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego w Paw³owie. Wziêli oni udzia³ w Pierwszym Gminnym Konkursie Jêzyka Angielskiego, zorganizowanym przez nauczyciela tej¿e szko³y. Do konkursu przyst¹pi³o 12 uczniów reprezentuj¹cych szko³ê w Samborowicach, Pietrowicach Wielkich i Paw³owie. Organizatorka stworzy³a uczestnikom mo¿liwoœæ zmierzenia siê z niezwyk³ym testem, bo sk³adaj¹cym siê a¿ z kilku czêœci. Najpierw ucznio-

Zwyciê¿czyni konkursu - Marta Jarosiewicz - odbiera nagrody wie zmagali siê z umiejêtnoœci¹ rozumienia tekstu czytanego oraz pisania listu i krótkiej notatki. Druga czêœæ konkursu sprawdza³a znajomoœæ strukturalno- jêzykow¹ wraz z gramatyk¹. W czasie przerwy i oczekiwania na wyniki, uczniowie mieli okazjê aby zawrzeæ nowe znajomoœci i wymieniæ swoje doœwiadczenia po napisanym teœcie. W konkursie zwyciê¿y³a uczennica reprezentuj¹ca Szko³ê Podstawow¹ w Pietrowicach Wielkich- Marta Jarosiewicz. Drugie miejsce zajê³a tak¿e uczennica tej¿e szko³y- Marta Kittel, zaœ na trzecim miejscu uplasowa³a siê Anna Zaj¹c z Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Paw³owie.

G³os Gminy

Do wziêcia udzia³u w konkursie uczniów przygotowywali nauczyciele: Ilona Pawe³ek, Pawe³ Krawiñski i Krystyna Plewik. Komisja konkursowa z satysfakcj¹ odnotowa³a wysoki poziom umiejêtnoœci jêzyko-

wych, jaki reprezentowali uczniowie. Pomyœlnoœæ przeprowadzenia konkursu z pewnoœci¹ zapocz¹tkuje cykl imprez jêzyka angielskiego. Krystyna Plewik

AZBEST - jak uzyskaæ dotacjê przy wymianie eternitowych pokryæ dachowych W dalszym ci¹gu istnieje mo¿liwoœæ pozyskania dofinansowania prac zwi¹zanych z unieszkodliwianiem odpadów zawieraj¹cych azbest ze œrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŒ i GW). Oznacza to ¿e ka¿da osoba zamieszka³a na terenie powiatu Raciborskiego (gminy Pietrowice Wielkie) mo¿e staraæ siê i otrzyma dofinansowanie je¿eli spe³ni okreœlone kryteria. Regulamin, wzór wniosku oraz kryteria udzielania dotacji z PFOŒ i GW mo¿na uzyskaæ równie¿ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 3, wniosek sk³ada siê w Urzêdzie Powiatowym w Raciborzu Jakie s¹ warunki otrzymania dofinansowania z PFOŒ i GW na likwidacjê pokryæ dachowych z azbestu? Bardzo wa¿nym warunkiem jest z³o¿enie wniosku o dofinansowanie przed przyst¹pieniem do robót. Wykonanie robót przed z³o¿eniem wniosku oraz jego zaakceptowaniem spowoduje brak wyra¿enia zgody na udzielenie dotacji. Zatem aby otrzymaæ dofinansowanie przed rozpoczêciem prac zwi¹zanych np. z rozbiórka dachu, nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Powiatowym wniosek i otrzymaæ akceptacjê. Do wniosku do³¹cza siê nastêpuj¹ce za³¹czniki: a) kserokopie zg³oszenia inwesty-

wrzesieñ 2007

cji do Referatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub kserokopiê pozwolenia na budowê, b) kserokopie umowy zawartej ze specjalistyczna firma posiadaj¹c¹ stosowne zezwolenie uzyskane na podstawie ustawy o odpadach, która bêdzie wykonywaæ zadanie, c) oœwiadczenie wyra¿aj¹ce zgodê na przeprowadzenie przez pracowników referatu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego kontroli dotycz¹cej prawid³owoœci wykonania zadania. Jak¹ kwotê dofinansowania mo¿emy uzyskaæ? Mo¿na uzyskaæ dofinansowanie w wysokoœci 50% ³¹cznych kosztów zwi¹zanych z demonta¿em pokryæ dachowych z azbestu wykazanych na fakturze od wykonawcy., jednak ca³kowita dop³ata nie mo¿e wynieœæ wiêcej ni¿ 1000z³ brutto. Oznacza to, ¿e przy fakturach poni¿ej 2000z³ dofinansowanie wyniesie 50% kosztów, zaœ powy¿ej 2000z³ brutto dofinansowanie wyniesie maksymalnie 1000 z³ . Gdzie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat dofinansowania? Informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Ochrony Œrodowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, oraz w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 3 Beata Mludek

9


Pietrowickie restauracje - czêœæ I Mamy dzisiaj w Pietrowicach Wielkich dwie restauracje i jedn¹ piwiarniê. Zapewne zaspokaja to potrzeby mieszkañców i przyjezdnych. Gdyby uznano, ¿e lokali gastronomicznych jest za ma³o, najpewniej znalaz³by siê chêtny do otwarcia kolejnego obiektu. Starsi mieszkañcy Pietrowic pamiêtaj¹ jednak sprzed wojny istnienie szeœciu lokali. Warto je przypomnieæ. Na dworcu kolejowym, praw¹ stronê od wejœcia zajmowa³a restauracja dworcowa oraz mieszkanie dzier¿awcy. Na placu przed dworcem znajdowa³a siê, po rozbudowie, w latach 1930, zapewne najwiêksza w Pietrowicach Wielkich, restauracja Josef Jockel (ul. 1 Maja 5). W pobli¿u m³ynówki mieœci³a siê najobszerniejszea miejscowa sala, przystosowana tak¿e do wyœwietlenia filmów. Obiekty restauracji po zniszczeniach wojennych nie zosta³y odbudowane w pierwotnym rozmiarze. Przez wiele lat czêœæ zabudowañ zajmowa³ sklep odzie¿owy Spó³dzielni Pracy Krawieckiej „Jednoœæ”. W dzisiejszej siedzibie Gminnej Spó³dzielni (ul. 1 Maja 8) mieœci³a siê restauracja Johann Neumann, po œmierci w³aœciciela prowadzona przez jego ¿onê Luzie. W podwórzu tej posesji znajduj¹ siê nadal zabudowania fabryczne. Jest to pozosta³oœæ po s³odowni. Na tej posesji istnia³ tak¿e browar, a wczeœniej równie¿ gorzelnia. Warto przy okazji nadmieniæ, ¿e przy koñcu ul. Fabrycznej, po jej lewej stronie, znajdowa³a siê druga s³odownia, której ostatnim w³aœcicielem by³ Lukas G³ogowski. Okaza³y dom, bêd¹cy dzisiaj siedzib¹ Gminnej Spó³dzielni, zosta³ zbudowany w 1903 roku przez ówczesnego w³aœciciela, którym od 1879 r. by³ Wilhelm Reich. W 1909 r. ca³oœæ kupi³ Johann Neumann. Najm³odszy syn w³aœciciela, Hubertus Neumann, odwiedzaj¹c niedawno swoje strony rodzinne, z³o¿y³ tak¿e wizytê wójtowi gminy. Hubertus Neumann jest znany wiêkszoœci mieszkañców wsi ze swojej dzia³alnoœci jako wieloletni rzecznik Pietrowiczan mieszkaj¹cych w Niemczech, organi-

10

Hubertus Neumann z wizyt¹ u wójta Andrzeja Wawrzynka

zator wielu spotkañ, przedsiêwziêæ i darów na rzecz wsi i koœcio³a œw. Krzy¿a. W 1945 roku w budynku restauracji Neumanna ulokowana zosta³a polska szko³a. Budynek szko³y przy dzisiejszej ul. Szkolnej, ale przed wojn¹ nosz¹cej nazwê ul. Zamkowej, zosta³ w 1945 r. zniszczony. Du¿y budynek restauracji, po³o¿ony centralnie we wsi, wydawa³ siê w³adzom najlepszym miejscem na szko³ê. Dopiero po oddaniu do u¿ytku dnia 18 wrzeœnia 1948 r. odbudowanego budynku przy ul. Szkolnej, szko³a podstawowa mog³a zwolniæ budynek by³ej restauracji. Dodajmy, ¿e gmach przy ul. Szkolnej s³u¿y³ swojemu przeznaczeniu do 1972 roku, kiedy zbudowano nowy kompleks szkolny przy ul. Konopnickiej. Poprzedni budynek szko³y obecnie stanowi siedzibê Urzêdu Gminy. P. Newerla ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Restauracja Johann Neumann

INFORMACJA Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 na tablicy og³oszeñ wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 (tel. 4198075 w. 123) Beata Mludek

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Zawody nocne w Boles³awiu W nocy z 23 na 24 czerwca po raz pierwszy w naszym powiecie zorganizowano nocne zawody po¿arnicze (od godziny 22.00 do 01.00 w nocy). W rywalizacji uczestniczy³o 19 dru¿yn z powiatu raciborskiego i 2 dru¿yny z Czech. Nasz¹ Gminê reprezentowa³y a¿ 4 jednostki (1/5 wszystkich dru¿yn). By³y to: OSP Samborowice, OSP Kornice, OSP ¯erdziny oraz OSP Maków. Podczas zawodów obowi¹zywa³ prosty regulamin, liczy³ siê tylko czas budowy linii gaœniczej (mierzony elektronicznie, gdzie decydowa³y setne sekundy), nie przyznawano w ogóle punktów karnych. Dru¿yny z Czech startowa³y pokazowo w swoim systemie poza konkurencj¹ i osi¹ga³y czas ok. 17 (siedemnaœcie!) sekund. Najszybsz¹ dru¿yn¹ w zawodach okaza³y sie OSP Krzanowice uzyskuj¹c czas 36 sekund. Z naszej gminy OSP Samborowice i OSP Kornice zajê³y bardzo dobre miejsca w pierwszej dziesi¹tce. Trzeba przyznaæ, ¿e zawody te by³y bardzo emocjonuj¹ce i przebiega³y bardzo sprawnie, za co sk³adamy podziêkowania organizatorowi, czyli OSP Boles³aw. Mamy nadziejê, ¿e za rok znowu stra¿acy z ca³ego powiatu spotkaj¹ siê na takich zawodach, a z naszej Gminy udzia³ weŸmie jeszcze wiêcej jednostek. (d)

Goœcinny Cyprzanów Dnia 29.07.2007 w Cyprzanowie odby³ siê turniej pi³karski seniorów o PUCHAR WÓJTA GMINY PIETROWICE WIELKIE. W tym roku tradycji nie sta³o siê zadoœæ, gdy¿ po kilkuletniej hegemonii gospodarzy turnieju, LKS Cyprzanów okaza³ siê goœcinny zajmuj¹c w turnieju 3 miejsce za Startem Pietrowice i LKS Samborowice. W turnieju wszystkie dru¿yny wyst¹pi³y w eksperymentalnych sk³adach. Start Pietrowice sprawdza³ przydatnoœæ pozyskiwanych zawodników, Samborowice uzupe³ni³y sk³ad dru¿yny juniorami, Cyprzanów wystawi³ dwóch m³odych pozyskanych zawodników z ¯erdzin /w poprzednim sezonie LKS Paw³ów/. Turniej przebiega³ sprawnie. Sêdziowie wyznaczeni przez podokrêg Racibórz nie pope³nili znacznych b³êdów. Faworyt Start Pietrowice wygra³ g³adko wszystkie mecze: 4-0, 4-1, i 3-0, drugie LKS Samborowice mimo teoretycznie „s³abego sk³adu” skromnie, ale wygra³o po 1-0 z Paw³owem i Cyprzanowem, ale g³adko przegra³o ze Startem Pietrowice. Trzecie miejsce zaj¹³ LKS Cyprzanów wygrywaj¹c ostatni mecz z LKS Paw³ów 5-3 mimo wczeœniejszego przegrywania 3-1, sprawiaj¹c du¿¹ radoœæ zebranej publicznoœci. Zwyciêskim dru¿ynom nagrody wrêczy³ osobiœcie Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, dziêkuj¹c zawodnikom za wysi³ek i sportowe rozegranie zawodów oraz organizatorom za sprawne rozegranie turnieju.

Wyniki: Start - LKS Cyprzanów 4:0 LKS Paw³ów - LKS Samborowice 0:1 Start - LKS Paw³ów 4:1 LKS Cyprzanów - LKS Samborowice 0:1 Start - LKS Samborowice 3:0 LKS Cyprzanów - LKS Paw³ów 5:3 Tabela koñcowa 1.Start Pietrowice 9 punktów 2.LKS Samborowice 6 punktów 3.LKS Cyprzanów 3 punkty 4.LKS Paw³ów 0 punktów Królem strzelców zosta³ Marek Tatara – 5 bramek /LKS Cyprzanów/ który wszystkie piêæ bramek strzeli³ w jednym meczu z LKS Paw³ów udowadniaj¹c ¿e 41 bramek strzelonych w poprzednim sezonie Klasy C nie by³o przypadkiem. G. Bula

LKS „Start” przy pi³ce

U nas bêdzie ciekawie Rada So³ecka ma plany jak uatrakcyjniæ Zielone Centrum, w którym odby³ siê pierwszy festyn Zielone Centrum, teren z alejkami, placem zabaw dla dzieci i dwoma stawami, remontowany by³ przez dwa lata. – To miejsce bêdzie nam s³u¿yæ do organizacji tego typu imprez – powiedzia³ Zdzis³aw Kozub, so³tys Krowiarek o miejscu, w którym 7 i 8 lipca odby³ siê Festyn Lipcowy.

G³os Gminy

Wraz z so³tysem organizacj¹ imprezy zajêli siê Andrzej Olbrich, Renata Bulak i Norbert Nowak, radni so³ectwa. Zebrane podczas festynu pieni¹dze przeznaczone zostan¹ na dalszy rozwój Zielonego Centrum. W planach przewidziane jest postawienie kolejnych ³awek, oœwietlenie chodników, wybudowanie estrady, zarybienie stawów. B.S.

wrzesieñ 2007

Zusk¹ krêcili Andrzej Florian i Waldemar Kowacz

11


Szlakiem tradycji i historii D³uga tradycja i si³a g³êbokiej wiary to kilkupokoleniowa historia istnienia p¹tniczego koœcio³a p.w. Œw. Krzy¿a, który jest dla mieszkañców gminy, okolicznych wiosek i miast miejscem szczególnym. Wybudowana w 1667 r. niedu¿a œwi¹tynia w tej przepiêknej, malowniczej dolince w pobli¿u wsi Gródczanki przetrwa³a ró¿ne zawieruchy dziejowe. Na skraju wsi, w cieniu drzew, stoi kaplica, a w niej woda Ÿródlana. Dziêki ówczesnemu ksiêdzu Thomasowi Kamradkowi Ÿród³o zosta³o w 1889 r. dobrze obmurowane i zakute krat¹, aby przypadkiem jakieœ dziecko nie wpad³o, gdy¿ g³êbokoœæ Ÿróde³ka wynosi 6 m. Nad Ÿród³em pnie siê w górê nowogotycka kaplica zbudowana z cegie³, a w 2002 roku wyremontowano wnêtrze i zadaszenie kaplicy. W kaplicy wisi obraz, przedstawiaj¹cy Pana Jezusa i Samarytankê przy studni. Na obrazie jest napis: „Kto napije siê wody, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki” (cytat z Ewangelii wg Œw. Jana /4.14/).

Kapliczka z „cudownym” Ÿród³em Do kapliczki pod¹¿aj¹ po wodê setki wiernych. Najnowsze badania przeprowadzone przez Sanepid w Raciborzu potwierdzaj¹, ¿e woda jest zdatna do picia, bo nie zawiera szkodliwych zwi¹zków i nie jest ska¿ona bakteriologicznie. Ludzie wierz¹, ¿e ma cudowne w³aœciwo-

12

œci, jeœli jej spo¿ywaniu towarzyszy ¿arliwa modlitwa z proœb¹ o ³aski. Œwiadectwa cudownych uzdrowieñ siêgaj¹ ju¿ XVIII wieku i nie brakuje ich dziœ. Mocne jest przekonanie, ¿e picie Ÿródlanej wody pomaga zachowaæ zdrowie na co dzieñ i unikn¹æ schorzeñ cywilizacyjnych. Mieliœmy szczêœcie, ¿e wtedy, kiedy rozwa¿ano budowê koœció³ka, mieszkali tu ludzie (nasi przodkowie) m¹drzy i odwa¿ni, obdarzeni szlachetnymi talentami. Koœció³ek zbudowany z drewna w swoim wnêtrzu tworzy niepowtarzaln¹ atmosferê zapachu drewna, ciszy i spokoju – œwietne warunki do modlitwy, zadumy i osobistej rozmowy z Bogiem i wybranymi przez siebie œwiêtymi. Jest miejscem odwiedzin parafian i p¹tników, którzy przybywaj¹ od wielu wieków z modlitw¹ b³agaln¹ i dziêkczynn¹. Wczeœniej Ÿród³o uleg³o degradacji ekologicznej i by³o niedostêpne dla ludzi, ze wzglêdu na silne zanieczyszczenie wody bakteriami coli, azotynami i innymi szkodliwymi dla zdrowia bakteriami. Nadszed³ rok 2002 – by³em ju¿ radnym gminy Pietrowice Wielkie, wybranym przez spo³eczeñstwo w wyborach samorz¹dowych. Rada Gminy powierzy³a mi szefostwo Komisji Ekologii. Sprawy Ochrony Œrodowiska od zawsze mnie interesowa³y, przyj¹³em to nowe wyzwanie. Wchodzi³em w nowy temat, wiêc zacz¹³em od samokszta³cenia siê, poznaj¹c nowe przepisy prawne i opracowania naukowe z dziedziny ekologii. Maj¹c pog³êbion¹ wiedzê dzieli³em siê z innymi, szuka³em do wspó³pracy ludzi uczciwych, m¹drych i odwa¿nych. I tak powsta³ Spo³eczny Komitet Ekologii, który nazwaliœmy umownie i skrótowo. Do realizacji zadañ ekologicznych przy koœció³ku zosta³ opracowany plan pracy nazwany – Eko Plan Koœció³ka na lata 2002-2005 z aneksem do 2010 roku. Pierwsze kroki skierowa³em do gospo-

wrzesieñ 2007

darza terenu i opisywanych obiektów, ówczesnego ks. proboszcza Ludwika Dziecha, który by³ zafascynowany przedstawionym rozwi¹zaniem ochrony Ÿróde³ka. Dziêki ¿yczliwoœci i odwadze proboszcza i sprzyjaj¹cych mi ludzi z Urzêdu Gminy powsta³o to wielkie dzie³o wokó³ Koœció³ka. Nie pomyli³em siê: ks. Pra³at bardzo umi³owa³ sobie koœció³ek, gdy¿ w przesz³oœci i obecnie da³ temu œwiadectwo; utrzymanie drewnianego koœció³ka w dobrym stanie nie nale¿y do ³atwych zadañ i wy-

Nowa brama Arboretum maga ci¹g³ej konserwacji, remontów, a zwi¹zane z tym s¹ wydatki finansowe. Zabezpieczenie dla Ÿród³a wody wymaga³o zachowania strefy ochronnej przed ewentualnymi ska¿eniami wody pestycydami, stosowanymi w rolnictwie i wylewan¹ gnojowic¹ na pobliskich polach. Skoro strefa ochronna, to powinno byæ ogrodzenie i za³o¿enie arboretum – coœ w rodzaju ogrodu botanicznego. Jak postanowiono, tak zrobiono – powsta³o dodatkowe miejsce spacerowe i wypoczynkowe dla parafian i p¹tników, przybywaj¹cych do Koœcio³a Œw. Krzy¿a. Na tym terenie dokonuje sie stale nasadzeñ ciekawych odmian drzewek i krzewów. Jest miejscem, gdzie nauczyciele przyprowadzaj¹ swoich uczniów do zajêæ pogl¹dowych z przyrody w terenie. M³odzie¿ chêtnie uczestniczy w pracach pielêgnacyjnych. W pobli¿u arboretum przygotowano parking ekologiczny dla ok.

G³os Gminy


300 samochodów osobowych. Wykonano wiele miejsc atrakcyjnych dla turystów i p¹tników, jest mo¿liwoœæ grillowania w wyznaczonych miejscach, celem zachowania bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego. Z Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich do wspó³pracy przyst¹pili obecny wójt gminy Andrzej Wawrzynek, pan Jerzy Reichel, pan Adam Wajda, pani Cecylia Pawlasek przyjê³a prowadzenie ksiêgowoœci Eko-Koœció³ka. Zadañ do realizacji przybywa³o, wiêc i spo³eczników do bezpoœredniej pracy i wspó³decydowania. Powiêksza³o sie grono sponsorów i wykonawców ró¿nych warsztatowych robót, którzy w ramach sponsoringu zrobili wiele prac. O tych ofiarodawcach pisa³em wielokrotnie na ³amach G³osu Gminy. Spis ofiarodawców wiêkszych robót zostanie z³o¿ony do archiwum kancelarii parafialnej. Wszystkie wa¿niejsze prace s¹ uwidocznione na zdjêciach w 2 albumach. Pe³na dokumentacja pozostanie w archiwum do wykorzystania przez historyków. Albumy s¹ do wgl¹du w Urzêdzie Gminy, pokój nr 4. Wszelkie prace wykonywane przez Ekokomitet s¹ spo³eczne, bez zap³aty. Wspó³praca z ks. Pra³atem by³a bardzo dobra i owocna, uwidacznia³a siê w jego ¿yczliwoœci i wdziêcznoœci dla wszystkich za poniesiony trud, a szczególnie czêste modlitwy za pracuj¹cych przy koœció³ku. S³owa uznania nale¿¹ siê przede wszystkim moim kolegom, którzy na codzieñ pracowali przy realizacji zadañ naszego planu i nikt z nich nie oczekuje publikowania nazwisk, bo dobre czyny id¹ za nimi. By³o to „nasze dzie³o” do zrealizowania, gdy¿ spotka³em chêtnych i oddanych ludzi, ofiarodawców na rzecz w/w sprawy. Leon Mludek Materia³y Ÿród³owe pochodz¹ z publikacji Paw³a Newerli pt.: „Koœció³ Œw. Krzy¿a w Pietrowicach Wielkich” oraz Grzegorza Wawocznego „Kuchnia Raciborska”.

G³os Gminy

Przypominamy terminy do¿ynek pozosta³ych so³ectw Gminy Pietrowice Wielkie na 2007 rok

So³ectwo Krowiarki

- 02 wrzeœnia 2007

So³ectwo Pietrowice Wielkie

- 09 wrzeœnia 2007

So³ectwo ¯erdziny

- 09 wrzeœnia 2007

So³ectwo Samborowice

- 09 wrzeœnia 2007

So³ectwo Lekartów

- 15 wrzeœnia 2007

So³ectwo Paw³ów

- 16 wrzeœnia 2007

So³ectwo Maków

- 23 wrzeœnia 2007

Zwrot podatku akcyzowego Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie przypomina, i¿ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. „o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” wniosek o zwrot podatku sk³ada siê w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 wrzeœnia do dnia 30 wrzeœnia danego roku. W roku bie¿¹cym zarówno 1 i 2 wrzeœnia jak i 29 oraz 30 wrzeœnia

Apel Zarz¹d Œl¹skiej Izby Rolniczej w Katowicach zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc finansow¹ dla osób poszkodowanych w wyniku tr¹by powietrznej, jaka przesz³a nad gmin¹ K³omnice. Bilans szkód wyrz¹dzonych przez tr¹bê powietrzn¹ jest olbrzymi, dlatego te¿ ka¿da, choæby najmniejsza wp³ata, jest bardzo wa¿na, i tym samym przybli¿y szansê osobom poszkodowanym, na odbudowanie swoich domostw i go-

wrzesieñ 2007

s¹ dniami wolnymi od pracy, dlatego te¿ wnioski bêd¹ przyjmowane w terminie od 3 do 28 wrzeœnia. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury dokumentuj¹ce zakup oleju napêdowego za okres od 1 marca do 31 sierpnia b.r. Wszelkie informacje dot. zwrotu podatku akcyzowego mo¿na uzyskaæ osobiœcie w referacie podatkowym (pok. nr 12, II piêtro) lub telefonicznie pod nr (032) 4198075, 4198089, 4198407 wew. 130. spodarstw. Zarz¹d Œl¹skiej Izby Rolniczej w Katowicach uruchomi³ w tym celu specjalne konto bankowe, na które mo¿na przekazywaæ wp³aty (z dopiskiem: „Dla poszkodowanych w gminie K³omnice”). Poni¿ej podajemy numer konta: 19 2030 0045 1110 0000 0140 2480 Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A. ul.Teatralna 17a, 40 – 950 Katowice

Za wszelk¹ przekazan¹ pomoc wyra¿amy serdeczne podziêkowania. Zebrane œrodki finansowe zostan¹ przekazane dla osób poszkodowanych. Z wyrazami szacunku Wiceprezes Zarz¹du mgr.in¿. Jan Grela

13


Stare - nowe przedszkole? Wakacje, czas tak bardzo przyjemny i wyczekiwany przez wielu, tak¿e musi mieæ swój koniec. Wakacje mo¿na spêdzaæ na bardzo wiele sposobów i wcale nierzadkim sposobem dla wielu ludzi jest planowanie remontów. A dla wiêkszoœci placówek oœwiatowych jest to ju¿ zasada, ¿e jest to najlepszy czas na wszelkiego typu renowacje i przeróbki z wiadomych wzglêdów- po prostu nie ma wychowanków. W Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich remont zaczêto ju¿ pod koniec czerwca i, jak to w czasie remontu, zacznie siê jedn¹ rzecz, a koñczy siê na wielkich zmianach. Ka¿dy, gdy chce zmieniæ coœ w budynku który ma „swoje lata”, a do jego budowy u¿yto materia³ów z epoki, któr¹ wszyscy pamiêtamy, przekonuje siê, i¿ trzeba wiele zmieniæ. Przekonali siê o tym inwestorzy, elektrycy, hydraulicy, malarze no i przede wszystkim Wójt Gminy wraz z Inspektorem Oœwiaty. Przez wszystkie kolejne dni lipca remont nabiera³ rozpêdu i nie chcia³ siê zatrzymaæ, poniewa¿ wszystkim zaczê³o zale¿eæ na tym, aby przedszkole przywita³o dzieci nowoœci¹ i œwie¿oœci¹ ka¿dego pomieszczenia. Prace skupiono na zmianach wszystkich pod³óg, które zosta³y piêknie wyrównane, a wszelkie niebezpieczne elementy wyposa¿enia takie jak drzwi z du¿ymi szybami, wisz¹ce lampy w sali gimnastycznej oraz zniszczone œciany zosta³y poddane sprawnym rêkom fachowców. W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ ca³ej firmie „ BORBUD”, g³ównemu szefowi, majstrom i pracownikom, którzy w³o¿yli wiele energii w te przemiany. Jednak najwiêksze podziêkowania trzeba skierowaæ w stronê Wójta Gminy, który wykaza³ wiele zaanga¿owania w to, aby Przedszkole w Pietrowicach Wielkich nabra³o nowego blasku. Ten blask obecnie dotyczy przede wszystkim wnêtrza przedszkola, na zewn¹trz prace bêd¹ podjête w nastêpnej kolejnoœci w myœl znanego powiedzenia „ nie

14

wszystko na raz”. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e dzieci spêdzaj¹ w przedszkolu wiele czasu. Jest to czas w oderwaniu od czegoœ co jest najbli¿sze i drogie – od swojego domu rodzinnego. Moim celem, myœl¹ przewodni¹ i wielkim pragnieniem jest, aby stworzyæ wszystkim dzieciom w przedszkolu atmosferê w³aœnie domow¹. Has³o przewodnie, które przyœwieca w powierzonej mi funkcji dyrektora przedszkola brzmi w³aœnie: „ PRZEDSZKOLE MOIM DRUGIM DOMEM” i nie jest to bynajmniej dla mnie tylko ide¹, myœl¹, ale treœci¹, której doœwiadczy ka¿da osoba, która bêdzie mia³a stycznoœæ z przedszkolem. Do tych osób nale¿¹ przede wszystkim nasze najwiêksze „skarby”, czyli dzieci, które s¹ przedszkolakami, ale przecie¿ to tak¿e rodzice, babcie, dziadkowie, pracownicy przedszkola i wiele innych osób, które obejmie atmosfera ciep³a i ¿yczliwoœci. W tej atmosferze dzieci ³atwiej mog¹ poznawaæ nowe treœci i rozwijaæ wszystkie sfery swojej osobowoœci. Przedszkole odnowione, stare, a jednak jak nowe, niech bêdzie dla wszystkich dzieci prawdziwym drugim domem.

Prace przeprowadzono od sufitów...

... a¿ po pod³ogi

Edyta Kubita

... i ju¿ przedszkole mo¿e przyjmowaæ milusiñskich

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Patroni naszych ulic cz.2 Dzisiaj druga czêœæ biogramów patronów ulic naszej gminy. Biogramy pochodz¹ ze strony http:// pl.wikipedia.org Genera³ broni W³adys³aw Eugeniusz Sikorski, herbu Kopaszyna, (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym pod Mielcem - zm. 4 lipca 1943 w Gibraltarze), polski dowódca wojskowy i Wódz Naczelny, a w latach 1939-1943 premier Polskiego Rz¹du na UchodŸstwie. Maria Konopnicka, z domu Wasi³owska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Warê¿ (ur. 23 maja 1842 w Suwa³kach, zm. 8 paŸdziernika 1910 we Lwowie), polska poetka i nowelistka, krytyk literacki, publicystka, t³umaczka. Julian Tuwim (ur. 13 wrzeœnia 1894 w £odzi, zm. 27 grudnia 1953 w Zakopanem) – polski poeta pochodzenia ¿ydowskiego, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia miêdzywojennego. Brat polskiej literatki i t³umaczki Ireny Tuwim, ku-

zyn aktora kabaretowego i piosenkarza Lopka Krukowskiego. Adam Mickiewicz (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu ko³o Nowogródka, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu), polski poeta, dzia³acz i publicysta polityczny. Obok Juliusza S³owackiego uwa¿any za najwiêkszego poetê polskiego romantyzmu. Juliusz S³owacki herbu Leliwa (ur. 4 wrzeœnia 1809 w Krzemieñcu – zm. 3 kwietnia 1849 w Pary¿u), jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu. Obok Mickiewicza, Krasiñskiego i Norwida nazywany wieszczem narodowym. Tadeusz Bonawentura Koœciuszko, herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746, zm. 15 paŸdziernika 1817) – genera³ polski i amerykañski, in¿ynier fortyfikator, walczy³ o niepodleg³oœæ Polski i USA, Najwy¿szy Naczelnik Si³y Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. Powstania œl¹skie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Œl¹sku, jakie mia³y miejsce w latach 1919-1921 miê-

dzy ludnoœci¹ polsk¹ i Niemcami. Odby³y siê one w okresie formowania siê porozbiorowego pañstwa polskiego. Stefan ¯eromski (ur. 14 paŸdziernika 1864 r. w Strawczynie ko³o Kielc, zm. 20 listopada 1925 r. w Warszawie) - polski prozaik, dramatopisarz, publicysta, dramaturg, nazwany "sumieniem polskiej literatury". Pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmore¿ Stanis³aw Staszic (ur. 6 listopada 1755 w Pile, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) – polski dzia³acz oœwieceniowy, pisarz i publicysta, filozof i t³umacz, geograf i geolog; ksi¹dz. Maria Sk³odowska-Curie herbu Do³êga (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Sancellmoz), œwiatowej s³awy uczona pochodzenia polskiego, wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³a we Francji, tam te¿ rozwinê³a swoj¹ karierê naukow¹. Zajmowa³a siê badaniami z zakresu fizyki i chemii. Dwukrotnie wyró¿niona Nagrod¹ Nobla za osi¹gniêcia naukowe. opracowa³a: Ma³gorzata Paletta

Strona internetowa Gminy Pietrowice Wielkie w nowej szacie kie jej elementy. Wraz z rozwojem www.pietrowicewielkie.pl gody w gminie, zdjêcia satelitarne terenu gminy, nowe ksi¹¿ki w wersji elektronicznej o gminie, pe³n¹ informacjê jak za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Polski i w Czechach. Strona internetowa zawiera Strona g³ówna www.pietrowicewielkie.pl tak¿e pe³n¹ informacjê o wszelkich sprawach, któW ostatnim okresie nast¹pi³a spore mo¿na za³atwiæ w urzêdzie wraz ra modyfikacja strony internetowej ze wzorami druków do pobrania Gminy Pietrowice Wielkie. Poza (link „co, gdzie za³atwiæ?”). Zawieelementami graficznymi strony dora tak¿e teksty wszystkich podjêkonana zosta³a tak¿e przebudowa tych uchwa³ Rady Gminy. Zawarjej zawartoœci. Wzbogacona zosta³a toœæ informacyjna strony jest tak m.in. o dwie wersje jêzykowe tj. du¿a, ¿e trudno wymieniæ wszystniemieck¹ i czesk¹, prognozê po-

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

informatyzacji i dostêpnoœci sieci Internet, strona WWW staje siê coraz powszechniejszym Ÿród³em informacji. Projekt przebudowy strony internetowej zosta³ zrealizowany dziêki wspó³finansowaniu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska oraz z Bud¿etu Pañstwa. Zapraszam zatem do przegl¹dania strony www.pietrowicewielkie.pl oraz przesy³ania wszelkich uwag i sugestii dotycz¹cych koniecznoœci dalszych jej modyfikacji. Proszê tak¿e wszelkie organizacje spo³eczne i grupy dzia³aj¹ce na terenie gminy o dostarczenie materia³ów, by umieœciæ informacje o podejmowanych dzia³aniach i inicjatywach. Sekretarz Gminy Adam Wajda

15


Mija 10 lat od wielkiej powodzi Zd¹¿yliœmy ju¿ nieco zapomnieæ, ¿e w lipcu 1997 r. nie notowana chyba przez setki lat powódŸ dotknê³a tragicznie miasto i powiat Racibórz. Wyst¹pi³a tak¿e wzd³u¿ rzeki Odry zarówno po polskiej, jak i niemieckiej jej czêœci. Woda przysz³a noc¹, niespodzianie i z zaskoczenia, obejmuj¹c miasto Racibórz i prawie ca³y powiat, sk¹d powsta³o zaskoczenie mieszkañców straszliwym ¿ywio³em, o którego skali œwiadczy ogrom strat, czy chocia¿by trzykrotna wizyta w Raciborzu Premiera oraz pobyt Prezydenta RP. Ju¿ w pocz¹tkach lipca 1997 roku amerykañscy meteorolodzy ostrzegali swoich pilotów lataj¹cych do Europy o gêstych, przesyconych wilgoci¹ chmurach kr¹¿¹cych nad starym kontynentem. Nie wiadomo jednak by³o dok³adnie kiedy i na jakie tereny wylej¹ one swoj¹ wodê. Okaza³o siê, niestety, i¿ centrum opadów deszczu przypad³o na Polskê po³udniowo – zachodni¹ i Czechy, sk¹d zreszt¹ Odra przynios³a bardzo wysok¹ falê ju¿ na przejœciu granicznym w Cha³upkach. Œrednie wieloletnie opady deszczu w miesi¹cu lipcu dla Raciborza kszta³tuj¹ siê na poziomie 80 mm, tzn. 80 litrów na ka¿dy m 2 powierzchni. W krytycznym lipcu 1997 r. wynios³y one 352,3 mm, a w dekadach nastêpuj¹co: I dekada lipca: 251,3 mm II dekada lipca: 72,5 mm III dekada lipca: 28,5 mm Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e

powódŸ musia³a wyst¹piæ, a wysoka woda na Odrze wyp³ywaj¹cej po stronie czeskiej dope³ni³a katastrofy. Rzeka Odra przep³ywa niemal przez œrodek Raciborza, a tzw. Kana³ Ulga jego obrze¿em. Tragicznym dla znacznej czêœci miasta by³o to, ¿e woda b³yskawicznie wyst¹pi³a z g³ównego koryta Odry i kana³u, ³¹cz¹c siê utworzy³a du¿y akwen wodny, uniemo¿liwiaj¹c mieszkañcom ucieczkê na wy¿ej po³o¿one tereny, wyprowadzenie samochodów, czy chocia¿by przeniesienie czêœci mienia na wy¿sze kondygnacje budynków. Zosta³y rozdzielone rodziny, ludzie na dachach, „uwiêzieni” goœcie przebywaj¹cy w mieœcie. Ka¿dy zosta³ tam, gdzie zasta³a go woda. Praktycznie Racibórz zosta³ odciêty od reszty œwiata, bez wody pitnej, pr¹du, gazu, telefonów.

Ilustracj¹ ogromu strat w Raciborzu i okolicy by³a wielkoœæ i zakres wyrz¹dzonych przez wielk¹ wodê szkód zestawionych poni¿ej: Rodzaj szkód Iloœæ szkód mieszkania (w tym piwnice i gara¿e) 1.130 budynki 982 samochody 275 podmioty gospodarcze 110 Razem: 2.497 W krótkim czasie po ustapieniu wody lawinowo zaczê³y nap³ywaæ do PZU zg³oszenia osób ubezpieczonych o wyszacowanie szkód i wyp³atê odszkodowania. Czêœæ osób poszkodowanych nie mia³a ubezpieczonego swojego mienia, stawiaj¹c siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Wspominaj¹c ten tragiczny lipiec 1997 r., pamiêtajmy równie¿ o znanym powiedzeniu „lepiej byæ m¹drym przed szkod¹”. Bogus³aw Kotowski

Budynki zosta³y zalane do wysokoœci pierwszego piêtra

Mistrzostwa ¯erdzin w siatkówce PóŸn¹ wiosn¹ tego roku w ¯erdzinach obok placu zabaw zamontowano s³upki z siatk¹ do gry w pi³kê siatkow¹. Amatorów tej dyscypliny na pocz¹tku nie by³o zbyt wielu, ale kiedy reprezentacja Polski w pi³ce siatkowej zaczê³a odnosiæ sukcesy, to na boisku pojawia³o siê coraz wiêcej graj¹cych. W zwi¹zku z takim zaanga¿owaniem m³odzie¿y i nie tylko, Rada So³ecka postanowi³a zorganizowaæ turniej pi³ki siatkowej o Tytu³ Mistrza

16

¯erdzin. Dnia 24 czerwca do gry zg³osi³y siê cztery mieszane dru¿yny z³o¿one z mieszkañców ¯erdzin. Gra by³a zaciêta i wyrównana, co mog¹ potwierdziæ obserwuj¹cy kibice. Zawodnicy w pe³ni zaanga¿owali siê w zdobycie pucharu dla swojej dru¿yny. Choæ wygra³a jedna dru¿yna - tak jak to jest w sporcie, to jednak zwyciêzcami byli wszyscy zawodnicy. Za zwyciêstwo by³ okolicznoœciowy puchar i dyplomy. Ca³y turniej by³ wspa-

wrzesieñ 2007

nia³¹ zabaw¹ dla wszystkich przyby³ych. Dla uczestników organizatorzy zapewnili zimne napoje (od sponsora, za co WIELKIE dziêki), a dla pozosta³ych nie zabrak³o pysznych frytek i kie³baski z grilla. Myœlimy, ¿e to ju¿ kolejny turniej oprócz meczu pi³karskiego i zawodów tenisa sto³owego, który na sta³e wpisze siê w kalendarz imprez przygotowanych w ¯erdzinach. (d)

G³os Gminy


Prymusi Przestawiamy listy uczniów nale¿¹cych do grona wyró¿niaj¹cych siê szczególnie wysokimi wynikami w nauce. W tym równie¿ tegorocznych absolwentów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum. I tak tytu³ „PRIMUS INTER PARES 2006/07 ” czyli najlepsz¹ z najlepszych zdoby³a, osi¹gaj¹c 100% punktów z egzaminu matematycznoprzyrodniczego, uczennica klasy III c Gimnazjum Celina Lazar. Gratulujemy Celinie, rodzicom oraz wychowawczyni pani Jolancie Koterba. Poza tym w roku szkolnym 2006/ 2007 wyró¿nili siê: Szko³a Podstawowa: Klasa IV - Flegel Aleksandra, Jarosiewicz Kinga, Jaszek D¿esika, Marcol Micha³, Niemczura Kamil, Palisa Jessica, Stêpiñski Maciej, Tyra³a Magda, Zebra³a Aleksandra. Klasa Va - Bula Karolina, Reichel Simona, Szczudlek Ewelina.

Klasa Vb - Marker Martina, Moc Ma³gorzata, Nowak Anna, Piecha Karolina, Rutyna Jessica, Staniek Paulina, Weso³y Monika. Klasa VIa - Fleger Beata, Machelska Alina, Modla Natalia, Mrasek Dietmar, Starok Michael, Wieczorek Aleksandra. Klasa VIb - Jarosiewicz Marta, Kittel Marta, Muszalik Patryk, Seidel Vanessa, Taraszewska Dominika, Tomasiuk Marta, Zachwey Edyta. Gimnazjum: Klasa Ia - Moc Stefan, Sniechotta Kornelia. Klasa Ib - Natalia Franiczek, Kasza Katarzyna. Klasa Ic - Kowaczek Dorota, Machelska Dominika, Przyby³a Marta. Klasa Id - Taraszewska Karolina, Suchañska Krystyna, Czarny Anna, Jaworowska Magdalena, Pary³o Karolina. Klasa IIa - GwóŸdŸ Sandra, Kuroczik Katharine, Wilczek Andrea. Klasa IIb - Cieœla Magdalena, Palisa Manuela, Starok Justyna, Rulka Mateusz.

Klasa IIc - Moc Magdalena, Pieczarek ¯aklina, Tokar Jadwiga, Zachwey Anna, Zygla El¿bieta. Klasa IIIa - Wieczorek Monika, Wilczek Magdalena, Szelewska Martyna. Klasa IIIb - Kozielska Marta, Macheta Marta, Reichel Anna, Wawrzynek D¿esika, Rusnarczyk El¿bieta, Marker Ewelina, Meller Sandra. Klasa IIIc - Adamczyk Dawid, Czarny Ma³gorzata, Gawe³ek Patryk, Lazar Celina, Malcharczyk Ewelina, Sniehotta Beata, Szmida Agnieszka, Zaj¹c Agnieszka, Zajonc Kamila. Koñcz¹c specjalne podziêkowania kierujemy w stronê rodziców uczniów, którzy wyj¹tkowo aktywnie pomagali w ¿yciu szko³y, a s¹ nimi: Witold Kolowca, Celina Mrasek, Lucyna Marker, Irena Kubiczek, Maria Meller, El¿bieta Œliwiñska, Maria Reichel, Alicja Zajonc, Maria Zaj¹c, Marta Malcharczyk. D. Tunk

Wystawa drobnego inwentarza „Paw³ów 2007” Wzorem roku ubieg³ego równie¿ i w tym roku zapraszamy na wystawê drobnego inwentarza i go³êbi ozdobnych ”PAW£ÓW 2007”. Na wystawie mo¿na obejrzeæ kilkanaœcie ras kur ozdobnych w kilku odmianach barwnych takich jak cochin, kury czubate, fenix i wiele innych oraz kaczki mandarynki czy karolinki. Hodowcy zaprezentuj¹ równie¿ kilka ras ba¿antów z³otych, królewskich, ³ownych itp. No i nie mo¿e zabrakn¹æ go³êbi ozdobnych np. strasser, king, gar³aczy kilku odmian i inne. Organizatorem wystawy s¹ hodowcy ZRZESZENIA MI£OŒNIKÓW DROBNEGO INWENTARZA Otwarcie wystawy odbêdzie siê 15.09 br. (tj. sobota) o godz. 12.00. Zwiedzanie od godz. 12.00-19.00 i 16.09 br. (niedziela) od godz. 9.0017.00. Wystawa odbêdzie siê przy MINI OAZIE PTAKÓW W PAW£OWIE UL. STAWOWA 6

G³os Gminy

W sobotê w godz. 16.00-17.00 przewidziano prezentacjê motocykli typu chopper. W czasie wystawy bêdzie prowadzona gie³da, gdzie bêdzie mo¿na nabyæ ró¿nego rodzaju ptactwo do dalszej hodowli, jak i do nabycia bêd¹ akcesoria (karmid³a, poid³a, grity, witaminy itp.) i ró¿nego rodzaju karmy do hodowli.

W najbli¿szym czasie przewidujemy otwarcie comiesiêcznej gie³dy drobnego inwentarza, która mia³aby siê odbywaæ w ka¿d¹ czwart¹ niedzielê miesi¹ca. O szczegó³ach poinformujemy w póŸniejszym terminie, po otrzymaniu wszystkich zezwoleñ. Zwracamy siê do firm i prywatnych przedsiêbiorców z terenu naszej gminy z proœb¹ o zasponsorowanie hodowcom uczestnicz¹cym w wystawie, nagród w postaci pucharów, w zamian oferujemy reklamowanie waszych firm w czasie trwania wystawy. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 0 608 353 983 po godz.15.00. Za Zarz¹d Ireneusz Knura

Paw - przedstawiciel ptactwa ozdobnego

wrzesieñ 2007

17


Sukcesy hodowców Koni Œl¹skich Konie rasy œl¹skiej s¹ to konie szlachetne [gor¹cokrwiste] o mocnej budowie, maœci [kolorze] karej lub gniadej, sporadycznie trafia siê siwa lub ciemnokasztanowata, wzrostu oko³o 160-170 cm, wa¿¹ do 700 kg, nadaj¹ siê do jazdy w siodle, ale typem i charakterem preferowane s¹ do u¿ytkowania w sporcie zaprzêgowym. Hodowcami koni œl¹skich w na-

szej okolicy s¹ Sylwia i Krystian Kitel, posiadaj¹cy gospodarstwo rolne w Pietrowicach Wielkich, a hodowlê koni w Ligocie Ksi¹¿êcej, gdzie zamieszkuj¹. S¹ jednymi z bardziej zaanga¿owanych organizatorów Wielkanocnej Procesji Konnej w Pietrowicach Wielkich, bior¹ czynny udzia³ w przygotowaniach oraz w samej procesji. Co roku powo¿¹ przepiêknym

zaprzêgiem karych koni œl¹skich, wypo¿yczaj¹ konie mieszkañcom Pietrowic Wielkich, którzy bior¹ udzia³ w procesji a nie posiadaj¹ w³asnych koni, pomagaj¹ w transporcie uczestnikom z dalszych miejscowoœci. Podczas tegorocznej procesji Sylwia i Krystian okazali siê prawdziwymi gospodarzami tej imprezy, gdy jedna z bryczek nie dojecha³a na czas wrêczania podziêkowañ wtedy to Sylwia z Krystianem odst¹pili swoje statuetki i podziêkowania spóŸnionym goœciom, którzy przyjechali uczestniczyæ w procesji z bardzo daleka. Je¿eli by by³a przyznawana nagroda Fair Play to w tym roku na pewno trafi³aby w rêce pañstwa Kitel. Podobnie jak nasza Procesja Konna raz w roku pod gór¹ œw. Anny w miejscowoœci Porêba odbywa siê Czempionat Koni Œl¹skich, jest to oficjalna impreza hodowlana OZHK, a jednym z wspó³organizatorów jest pan Piotr Pisarski - równie¿ uczestnik pietrowickiej procesji konnej. W tym roku

Sylwia Kitel prezentuje konia rasy œl¹skiej

18

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


tel, do pierwszego miejsca brakowa³o jej tylko osiem dziesi¹tych punktu co oznacza, ¿e w³aœciwie ró¿nicy pomiêdzy pierwsz¹, drug¹ a trzeci¹ lokat¹ nie by³o. Drugim wielkim sukcesem Sylwii i Krystiana Kitel by³o wziêcie udzia³u w Regionalnej Wystawie Zwierz¹t w Opolu, gdzie ju¿

luarach sêdziowskich, gdzie mia³em okazjê przebywaæ, Sylwia Kitel zosta³a wskazana jako osoba potrafi¹ca najlepiej zaprezentowaæ konie rasy œl¹skiej. Mimo, i¿ minê³o dopiero pó³ roku, to rok 2007 pañstwo Kitel mog¹ uznaæ za niezwykle udany hodowlanie, jest to zas³uga wieloletniej wspólnej i ciê¿kiej pracy oraz wytrwa³oœci w hodowli koni œl¹skich. ¯yczymy dalszego powodzenia i nastêpnych sukcesów. Józef Wawrzynek

Pañstwo Kitlowie powo¿¹ zaprzêgiem konnym wyst¹pi³ w oryginalnym stroju góralskim, który dosta³ od znajomych górali, bo jak powiadaj¹, jakby na Œl¹sku nie by³y hodowane konie, to w Zakopanym nie by³oby czym woziæ turystów. W tej interesuj¹cej imprezie hodowlanej wziê³y udzia³ w tym roku 52 konie rasy œl¹skiej, które zosta³y sklasyfikowane przez komisjê sêdziowsk¹. Po og³oszeniu wyników okaza³o siê, ¿e trzecie miejsce zdoby³a dwuletnia klaczka Rozeta od Rita po Subiekt hodowli Sylwii Ki-

samo zakwalifikowanie siê na tej rangi wystawê jest sporym wyró¿nieniem, a ich jedenastoletnia klacz hodowlana Berta od Berenika po Turkus z miesiêcznym Ÿrebakiem [ogierek Brylant] zosta³a uznana wiceczempionk¹ tej presti¿owej imprezy. W kuPani Sylwia ze swoim pupilem

Zebrania wiejskie Zgodnie z kilku ju¿ letni¹ tradycj¹ w okresie jesiennym (zgodnie z za³¹czonym harmonogramem) odbêd¹ siê zebrania wiejskie w ka¿dym so³ectwie. Chcia³bym gor¹co zachêciæ mieszkañców do uczestnictwa w zebraniach. Oprócz charakteru informacyjnego zebrania w czasie jesiennych zebrañ bêd¹ ustalane zadania inwestycyjne planowane do realizacji w so³ectwach w 2008 r. Konieczne jest zatem wybranie tych najbardziej istotnych dla mieszkañców so-

G³os Gminy

³ectwa. Bêd¹ równie¿ omawiane: planowane rozwi¹zania w zakresie problemu wa³êsaj¹cych siê psów, informacje dotycz¹ce planu zagospodarowania przestrzennego, gospo-

darki œmieciowej w gminie. Nie zabraknie równie¿ czasu na interpelacje i zapytania mieszkañców. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Terminy zebrañ wiejskich na 2007 rok 21 24 25 26 26 27 28 01 02 03 05

wrzesieñ - Cyprzanów godz. 19.00 (œwietlica m³odzie¿owa) wrzesieñ - ¯erdziny godz. 18.30 (œwietlica wiejska) wrzesieñ - Paw³ów godz. 19.00 (œwietlica OSP) wrzesieñ - Amandów godz. 17.00 (sala RSP Amandów) wrzesieñ - Krowiarki godz. 19.00 (sala P. Szramowskiej) wrzesieñ - Maków godz. 18.00 (œwietlica wiejska) wrzesieñ - Gródczanki godz. 19.00 (œwietlica m³odzie¿owa) paŸdziernik - Samborowice godz. 19.00 (szko³a) paŸdziernik - Kornice godz. 19.00 (œwietlica wiejska) paŸdziernik - Pietrowice Wielkie godz. 19.00 (sala OSP) paŸdziernik - Lekartów godz. 19.00 (œwietlica wiejska)

wrzesieñ 2007

19


85 lat Stra¿y w Samborowicach W roku 2007 w dniach 9 i 10 czerwca samborowicka stra¿ obchodzi³a jubileusz 85-lecia istnienia stra¿y. W sobotê o godz. 17.00 w namiocie na boisku sportowym rozpocz¹³ siê program artystyczny z udzia³em Piotra Szolza. Od godz. 18.00 mo¿na by³o ju¿ zatañczyæ pod namiotem. W niedzielê, od godz. 8.45 zbierali siê stra¿acy, poczty sztandarowe i zaproszeni goœcie na zbiórce obok by³ego Domu Kultury. Po godz. 9.00 uroczysty orszak w kolumnie dwójkowej z orkiestr¹ dêt¹ ruszy³ w kierunku boiska szkolnego. Orszak zamyka³a bryczka z weteranami stra¿ackimi. Tam mia³ miejsce uroczysty apel o charakterze miêdzynarodowym, bo wœród goœci nie zabrak³o stra¿aków z Czech oraz Niemiec. Czescy stra¿acy ze Sudic s¹ bezpoœrednimi s¹siadami Samborowic, natomiast z Niemiec przyjechali stra¿acy z Liederbach, którzy przybyli wraz z delegacj¹ samorz¹dow¹ w celu podpisania partnerstwa. Apel by³ prowadzony dwujêzycznie, a momentami trójjêzycznie przez Brunona Stojer (dowódca uroczystoœci), Adriana Niewiera (spiker w jêzyku polskim i czeskim) i Magdalenê Stojer (spiker w jêzyku niemieckim). Wœród zaproszonych goœci by³o dwóch pos³ów na sejm RP (Henryk Siedlaczek i Andrzej Markowiak), wiceprezes Zarz¹du G³ównego ZOSP RP w Warszawie Marek Trombski, dyrektor Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Œl¹skiego Marian Indeka, wicestarosta raciborski Andrzej Chroboczek, komendant powiatowy PSP w Raciborzu starszy brygadier Andrzej Brzozowski, kapelan powiatowy stra¿aków ojciec Marceli Dêbski, wójt gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek, burmistrz Liederbach am Taunus Gerhard Lehner, aspiranci sztabowi Stefan Kaptur i Gerard Wranik, sekretarz gminy Adam Wajda, prezes gminny OSP Jan Herud, komendant gminny Henryk Kasper, weterani Franciszek Sitek i Jerzy Bulok, dyrektor szko³y Alfreda Staniek oraz

20

radna Ilona Gawlica. Prowadz¹cy przeczytali w skrócie historiê samborowickiej stra¿y w jêzyku polskim i niemieckim. Nastêpnie weteran stra¿acki Franciszek Sitek z Pietrowic Wielkich zosta³ odznaczony Z³otym Znakiem Zwi¹zku, najwy¿szym stra¿ackim odznaczeniem. Potem Srebrnym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa zosta³a odznaczona jubilatkaOSP Samborowice- odznaczenie na sztandar przypi¹³ prezes Marek Trombski. Wreszcie do odznaczeñ wyst¹pili samborowiccy stra¿acy. Z³otym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa zostali odznaczeni: Bernard Durczok, Ginter Durczok, Gerard Koterba, Pawe³ Nieborowski, Waldemar Trojañski, Rajmund Trojañski. Srebrnym medalem za zas³u-

Samborowiccy stra¿acy oddali ho³d zmar³ym druhom gi dla po¿arnictwa zostali udekorowani druhowie: Czes³aw Herber, Henryk Ludwig, Marek Martinus, Marian Pactwa, Piotr Solich i Bernard Œwierczek. Br¹zowym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa zostali odznaczeni: Micha³ Gans, Mariusz Rosina, Krystian S³awik, Norbert Œwierczek. Natomiast odznak¹ Stra¿ak wzorowy zostali uhonorowani: Patryk Jeremiasz, Pawe³ Jeremiasz, Micha³ Martinus, Krzysztof M³ocek, Dietmar Niewiera, Roman Poœpiech, Rafa³ Skupin. Uchwa³¹ zarz¹du OSP w Samborowicach dyplom uznania przyznano nastêpuj¹cym zas³u¿onym druhom: Waltrowi Hanka, Franciszkowi Kotala, Bertholdowi Kurka i Alfredowi Œwierczek. Nastêpnie g³os zabra³ wójt gminy Andrzej Wawrzynek oraz zaproszeni goœcie. Wszyscy podkreœlali bezinteresowne zaanga¿owanie samborowickich stra¿aków ochotni-

wrzesieñ 2007

ków. Gratulacje oraz kwiaty i dyplomy uznania od wójta gminy Andrzeja Wawrzynek, pos³a na sejm RP Andrzeja Markowiaka, komendanta powiatowego Andrzeja Brzozowskiego, starosty raciborskiego Adama Hajduka w imieniu OSP Samborowice odebra³ prezes Robert Jeremiasz. Po zakoñczonym apelu wszyscy w kolumnie marszowej udali siê na mszê œwiêt¹ do koœcio³a pod wezwaniem œw. Rodziny. Po mszy œw. udano siê na groby samborowickich proboszczy (tak¿e zaanga¿owanych w ¿ycie stra¿ackie), by wspomnieæ i oddaæ ho³d wszystkim zmar³ym druhom. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ tutaj weteran Franciszek Sitek. Nastêpnie delegacja druhów z³o¿y³a kwiaty na grobach stra¿ackich protektorów. Stamt¹d udano siê na œwi¹teczny obiad przygotowany dla wszystkich w sali gimnastycznej szko³y w Samborowicach. Po obiedzie przemaszerowano na boisko sportowe, gdzie o godz. 13.00 komendant gminny Henryk Kasper zarz¹dzi³ zbiórkê do gminnych zawodów po¿arniczych. Do rywalizacji stanê³o12 dru¿yn seniorów, 4 dru¿yny kobiece, 5 dru¿yn m³odzie¿owych. W sumie do zawodów stanê³o 21 dru¿yn. Wœród seniorów po zaciêtej walce wygra³ Lekartów przed ¯erdzinami i Pietrowicami Wielkimi. Kobiety z Cyprzanowa okaza³y siê najlepsze, przed kobietami z Makowa i z Samborowic. Zaœ wœród dru¿yn m³odzie¿owych wygra³ Cyprzanów przed Paw³owem i Pietrowicami. Równolegle z zawodami w namiocie wystêpowa³y dzieci szkolne ze swoim programem. Podczas ca³ego festynu mo¿na by³o nabyæ bardzo atrakcyjne losy, zagraæ na zusce, zjeœæ ko³ocz z kaw¹ albo posiliæ siê stra¿ack¹ grochówk¹. Zaœ o godz. 17.00 rozpoczê³a siê zabawa taneczna, która trwa³a do pó³nocy. Ca³a impreza cieszy³a siê du¿¹ frekwencj¹, na co wskazuje miêdzy innymi fakt, i¿ ci¹gle trzeba by³o uzupe³niaæ zaopatrzenie. Robert Jeremiasz

G³os Gminy


Krótka historia Stra¿y w Samborowicach jest te¿ 4 cz³onków honorowych Kurka W wyniku militaryzacji stra¿y po¿arnych w Niemczech za rz¹dów partii NSDAP smutna historia spotka³a i stra¿ w Samborowicach: Obwieszczenie z 5 lutego 1934 roku zawiadamia³o, ¿e Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Samborowicach nale¿y do stra¿y rejonowej w Krzanowicach. Tutejsza stra¿ bêdzie nosi³a nazwê: Pluton Gaœniczy I Tak¹ nazwê i strukturê stra¿ w Samborowicach nosi³a do koñca 1945 roku. W marcu i kwietniu 1945 roku przez Samborowice przeszed³ wojenny front. Po nim stra¿acy zastali zniszczon¹ remizê i zniszczon¹ rêczn¹ sikawkê konn¹, pozosta³y sprzêt stra¿acki znikn¹³. Ju¿ w 1946 roku, ówczesny so³tys gromady Samborowice Karol Posmyk wystara³ siê o brakuj¹ce ko³o do sikawki konnej, a dalszy remont sikawki wykonano we w³asnym zakresie. 19 paŸdziernika 1946 roku, na polecenie Powiatowej Komendy Stra¿y

Po¿arnej, zosta³o przeprowadzone walne zebranie w celu reaktywowania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gromadzie Samborowice. Do samborowickiej stra¿y zapisa³o siê wówczas 61 druhów czynnych i 16 cz³onków wspieraj¹cych. 26 czerwca 1946 roku odby³o siê uroczyste wrêczenie stra¿y w Samborowicach konnej sikawki. Samborowicka stra¿ od¿y³a, dzia³a prê¿nie, a dziœ na jej czele stoi zarz¹d w sk³adzie: Robert Jeremiasz -prezes, Piotr Solich -naczelnik, Pawe³ Nieborowski z-ca naczelnika, Rajmund Trojañski z- ca prezesa, Hubert Skupin – skarbnik, Micha³ Gans -sekretarz, Klaudia Skupin -kronikarz, Krystian S³awik gospodarz, Waldemar Trojañski -cz³onek. ¯yczymy 85 –latce wszystkiego dobrego. Robert Jeremiasz

Woda, któr¹ pijemy...

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich zwraca siê z apelem o informowanie zak³adu z pó³rocznym wyprzedzeniem o planowanych remontach nawierzchni podwórzy, pod którymi znajduj¹ siê przy³¹cza wodoci¹gowe, aby mo¿na by³o wymieniæ rury stalowe na plastykowe.

Stra¿ po¿arna w miejscowoœci Samborowice powsta³a w 1922 roku. Data ta wyhaftowana jest na obecnym sztandarze stra¿y z 1973 roku. Materia³y Ÿród³owe dotycz¹ce dzia³alnoœci stra¿y s¹ bogate: w jêzyku niemieckim z lat 1925- 1940 oraz w jêzyku polskim z lat 1947- 2007. W sprawozdaniu za 1925 poinformowano, ¿e w stra¿y by³o 27 cz³onków czynnych i 16 wspieraj¹cych. Warto zauwa¿yæ, ¿e do stra¿y nale¿eli co zacniejsi obywatele wioski jak: ks. proboszcz, dyrektor szko³y, m³ynarz, miejscowy policjant. Pierwszym prezesem stra¿y by³ Franciszek Plura II. 31 stycznia 1926 roku samborowickim stra¿akom zosta³a przekazana nowa sikawka. Wielkie œwiêto Samborowice prze¿y³y 22 maja 1927 roku - uroczystoœæ poœwiêcenia pierwszego sztandaru stra¿y i sikawki konnej. W 1931 roku by³o 23 cz³onków czynnych i 35 wspieraj¹cych. Protektorem stra¿y jest proboszcz Widlak,

Nasza gmina jest samowystarczalna pod wzglêdem zaopatrzenia w wodê. Woda dostarczana jest z trzech ujêæ, ka¿dy wyposa¿ony jest w dwie studnie g³êbinowe. Mieszkañcy so³ectwa Samborowice korzystaj¹ z ujêcia wody zlokalizowanego przy wyjeŸdzie z ich miejscowoœci w kierunku granicy. Ujêcie Wody w Amandowie zaopatruje so³ectwa Amandów, Krowiarki i Maków. Mieszkañcy so³ectw: Gródczanki, Pietrowice Wielkie, Cyprzanów, Lekartów, Kornice, Paw³ów i ¯erdziny korzystaj¹ z Ujêcia Wody Maków zlokalizowanego przy drodze Paw³ów - Maków. Ujêcie Wody Maków zosta³o uruchomione w 1997 r. Woda pompowana jest z dwóch studni o g³êbokoœci 42 m. Ze wzglêdu na ponadnormatywne zawartoœci ¿elaza i

G³os Gminy

manganu woda poddawana jest procesowi od¿elaziania i odmanganianiu w 4 filtrach ciœnieniowych. Uzdatniona woda magazynowana jest w ¿elbetonowym zbiorniku o pojemnoœci 400 m 3 i za pomoc¹ pomp podawana do sieci wodoci¹gowej.

PS. Ksi¹¿ka o historii samborowickiej stra¿y ju¿ wkrótce.

Dyrektor ZGK w Pietrowicach Wielkich Bernard Rzytki

Ujêcie wody Maków

wrzesieñ 2007

21


Spotkanie po latach W niedzielê 12 sierpnia po dwudziestu latach od ukoñczenia ósmej klasy, w budynku Szko³y Podstawowej w Paw³owie spotkali siê uczniowie z rocznika 1972. Bior¹c pod uwagê zmiany nazwisk i miejsc zamieszkania (zarówno w Polsce, jak i w Niemczech), odnalezienie po tylu latach kole¿anek i kolegów z klasy stanowi³o niema³e wyzwanie dla organizatorów spotkania – Christiana Kaspra, Grzegorza Kubika i Tomasza Zalewskiego. Chocia¿ nie wszyscy mogli przybyæ na spotkanie, jednak¿e uda³o siê zgromadziæ zdecydowan¹ wiêkszoœæ klasy. Grono nauczycielskie reprezentowa³y wychowawczynie klasy Panie Teresa Flak i Gabriela Kubik, jak równie¿ Pani Dyrektor Regina Strzedu³a oraz Pani Ró¿a Zalewska. Wiele emocji i œmiechu towarzyszy³o stopniowemu gromadzeniu siê na dziedziñcu szko³y dawnych absolwentów, szczególnie, i¿ nie ka¿demu od razu uda³o sie rozpoznaæ kole¿anki i kolegów ze szkolnej ³awy. Byli uczniowie obejrzeli zmiany, jakie w ci¹gu tych dwudziestu lat zasz³y w budynku szko³y, zwiedzili klasy, w których niegdyœ uczyli siê polskiego, matematyki i innych przedmiotów, zrobili pami¹tkowe zdjêcie ze swoimi nauczycielkami. W jednej z klas zajêli miejsca w ³awkach i nast¹pi³o odczytanie listy obecnoœci ze starego

Z notatnika przechodnia Chcia³bym krótko nawi¹zaæ do artyku³u p. Damiana Tunka i podzieliæ siê moim punktem widzenia. Szanowni mieszkañcy Gminy Pietrowice Wielkie, w zwi¹zku z charakterem mojej pracy poruszam siê regularnie i du¿o po drogach naszej gminy. Nie wierzê, ¿e to naszym mieszkañcom przychodzi do g³owy wyrzucaæ œmieci, opony, wielkie gabaryty, plastiki po œrodkach do rowów naszej gminy. Nie, u nas w gminie problem œmieci mamy

22

W takim sk³adzie skoñczyliœmy Szko³ê Podstawow¹...

... a takie grono uda³o siê zebraæ po 20 latach

dziennika lekcyjnego. Nastêpnie uczestnicy spotkania przenieœli sie na Salê OSP, gdzie wspominaj¹c dawne czasy oraz opowiadaj¹c o sobie, przy dŸwiêkach muzyki bawili siê do rana.

Oby na nastêpne takie spotkanie nie trzeba by³o czekaæ kolejnych 20 lat.

rozwi¹zany prawie do perfekcji. S¹ podane terminy wywozów i ka¿dy mieszkaniec naszej gminy wie, w którym dniu bêdzie wywo¿ony dany rodzaj odpadów. Ale zaobserwowa³em coœ innego, czêsto na tzw. "kalwarii" miêdzy Cyprzanowem a Pietrowicami, w dolinie miêdzy Makowem a Paw³owem oraz drog¹ do punktu buraczanego miêdzy Kornic¹ a Makowem - przystanie auto, w³aœciciel wychodzi, otwiera baga¿nik, rozgl¹da siê i ...wyrzuca jego zawartoœæ. Nastêpnie zamyka go i odje¿d¿a w sin¹ dal. I tu moje zapytanie: czy mo¿na takiemu komuœ zrobiæ np. zdjêcie z apara-

tu fotograficznego w komórce lub zapisaæ numer rejestracyjny takiego samochodu, a nastêpnie przekazaæ dane te do Urzêdu Gminy po to, by ten, o ile to mo¿liwe, poci¹gn¹³ tego kogoœ do odpowiedzialnoœci, a jak nie, to poinformowa³ stosowne organy? Jakimi mo¿liwoœciami dysponuje Urz¹d Gminy, a co mo¿e uczyniæ w swoim zakresie mieszkaniec naszej gminy widz¹cy kogoœ, kto wyrzuca œmieci, nie nara¿aj¹c siebie na szwank? Prosi³bym o wyk³adniê prawn¹ tego problemu. Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

wrzesieñ 2007

Skwierczyñska Barbara

G³os Gminy


Wziêliœmy siê do roboty Gmina da³a materia³, a mieszkañcy swój czas i si³y. Od 18 marca trwa w Makowie wymiana chodnika dla pieszych. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e prace w czynie spo³ecznym wykonuj¹ sami mieszkañcy. Po godzinie 15.00 s¹siedzi z ³opatami, betoniark¹ i innymi narzêdziami zbieraj¹ siê na ulicy, by wspólnymi si³ami uk³adaæ kolejne metry kostki brukowej. – Najpierw by³a propozycja remontu starego chodnika, ale Urz¹d Gminy zaproponowa³, ¿e jeœli u³o¿ymy go sami, to dostarczy nam nowy materia³: kostkê, piasek, obrze¿a. Pomaga nam dwóch mê¿czyzn, którzy w ten sposób odrabiaj¹ wojsko – mówi Antoni Gincel, so³tys Makowa. W tym roku niestety nie uda siê wykonaæ chodnika w ca³ej miejscowoœci. Na inwestycjê przeznaczonych zosta³o 20 tys. z³. Kwota wystarczy na zakup 350 m2 kostki, z której u³o¿one zostanie 400 m bie¿¹cych chodnika. Prace nad odcinkiem w dalszej czêœci wsi zaplanowane s¹ na rok 2008. –

Porozumienie z Gmin¹ Krzanowice podpisane W dniu 8 sierpnia 2007 r. na sali narad Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie mia³o miejsce uroczyste podpisanie porozumienia z Gmin¹ Krzanowice. Przedmiotem porozumienia jest okreœlenie zasad wspó³pracy stron w zakresie gospodarki œciekami, a w szczególnoœci zasad odprowadzenia œcieków z czêœci obszaru Gminy Pietrowice Wielkie do oczyszczalni œcieków w Gminie Krzanowice. Porozumienie jest konsekwencj¹ podjêtych przez obie

G³os Gminy

Mieszkañcy Makowa podczas prac przy chodniku Tam chodnika nie da siê zrobiæ z marszu. Dlatego ¿e w miejscu tym do tej pory nigdy go nie by³o, konieczne s¹ projekt i pozwolenie na budowê. Poza tym jest to droga powiatowa, w zwi¹zku z czym gmina powinna tylko do³o¿yæ do inwestycji i nie wykonywaæ jej ca³kowicie z w³asnych œrodków – wyjaœnia Jerzy Reichel, kierownik Re-

feratu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa gminy Pietrowice Wlk. – Wszystko by³oby dobrze, gdyby nie stare krawê¿niki, które ponownie uk³adamy – mówi¹ miêdzy sob¹ mieszkañcy Makowa, pokazuj¹c na odstaj¹ce od nowej kostki i w wielu miejscach zniszczone krawê¿niki. B.S.

Rady Gminy uchwa³ w tej sprawie. Umo¿liwia w przysz³oœci odprowadzenie œcieków z czêœci Gminy Pietrowice Wielkie do nowo wybudowanej oczyszczalni œcieków w Krza-

nowicach, po stawkach obowi¹zuj¹cych dla œcieków odprowadzanych z obszaru Gminy Krzanowice. Sekretarz Gminy Adam Wajda

„Porozumienie...” podpisuj¹: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek i Burmistrz Krzanowic Manfred Abrahamczyk

wrzesieñ 2007

23


Rada Gminy nada³a imiê Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich W dniu 10 sierpnia bie¿¹cego roku Rada Gminy pozytywnie ustosunkowa³a siê do wspólnego wniosku Rady Rodziców, Samorz¹du Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich, dotycz¹cego nadania Gimnazjum imienia Marii Sk³odowskiej – Curie. Z dniem 1 wrzeœnia uchwa³¹ Rady Gminy nasze Gimnazjum bêdzie nosi³o imiê wybitnej Polki. Uroczyste nadanie imienia nast¹pi w miesi¹cu listopadzie w rocznicê urodzin patronki, kiedy to szko³a bêdzie obchodzi³a 35-lecie istnienia. W tym te¿ dniu chcemy poœwiêciæ wspólny sztandar szko³y podstawowej i gimnazjum. Myœlê, ¿e warto zastanowiæ siê nad istot¹ sztandaru, jego symbolik¹ i rang¹. Z pewnoœci¹ wszyscy wielokrotnie widzieliœmy sztandary instytucji pañstwowych, organizacji spo³ecznych czy jednostek wojskowych. Nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e sztandar to, wykonana najczêœciej z jedwabnego rypsu lub aksamitu tkanina przytwierdzona do drzewca. Widniej¹ na niej wyhaftowane god³a, symbole i napisy. Có¿ wiêc decyduje, ¿e ten p³at tkaniny jest czymœ wyj¹tkowym i szczególnym? Co decyduje, ¿e tak wielu oddawa³o za ni¹ swoje ¿ycie? W odpowiedzi mo¿emy pos³u¿yæ siê s³owami Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego: "Sztandar to symbol, œwiêtoœæ. Jego miejsce tkwi gdzieœ miêdzy hymnem narodowym a przysiêg¹ wojskow¹". Sztandar Szko³y jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który ³¹czy tych, którzy opuszczaj¹ jej progi jak i obecnych oraz przysz³ych uczniów. Rangê sztandaru podnosi ceremonia jego poœwiêcenia, dziêki czemu ma wymiar nie tylko œwiecki ale równie¿ religijny. Dlatego powinno siê go otaczaæ czci¹ i oddawaæ nale¿ne honory. W momencie przenoszenia w pochodzie ¿o³nierze mu salutuj¹, natomiast osoby cywilne zdejmuj¹ nakrycia g³owy. Podczas ceremonii przekazywania sztandaru osoby, które go przejmuj¹, powinny przyklêkn¹æ i uca³owaæ jego skraj. Niezwyk³y honor i zaszczyt spotyka

24

osoby, które wchodz¹ w sk³ad pocztu sztandarowego. Najczêœciej s¹ to uczniowie osi¹gaj¹cy wysokie wyniki w nauce oraz wyró¿niaj¹cy siê postaw¹ etyczn¹ i osobist¹ kultur¹. Ka¿dy sztandar ma swoj¹ symboliczn¹ wymowê i okreœlone znaczenie. Awers sztandaru naszej szko³y stanowi na czerwonym tle emblemat or³a w koronie - god³a pañstwa III Rzeczpospolitej Polski. Powy¿ej i poni¿ej wyeksponowanego God³a Pañstwa znajduje siê napis - s³owa Marii Sk³odowskiej – Curie: „Wszystkiemu podo³aæ, przed niczym nie ustêpowaæ”. Rewers sztandaru zdobi podobizna Marii Sk³odowskiej – Curie, która otoczona jest napisem: Szko³a Podstawowa i Gimnazjum -w Pietrowicach Wielkich imienia Marii Sk³odowskiej Curie. W górnym prawym rogu znajduje siê herb Gminy Pietrowice Wielkie. P³at sztandaru, otoczony z³otymi frêdzlami, zatkniêty jest na drzewcu. Drzewiec wykonano z lipowego drewna utrzymanego w jasnym kolorze, opatrzono posrebrzanymi okuciami w postaci: z³¹cza, trzewika i g³owicy sk³adaj¹cej siê z tulei, podstawy or³a zrywaj¹cego siê do lotu. Ca³y sztandar jest rêcznie haftowany. Wszystkich tych, którzy chcieliby przyczyniæ siê do zakupu sztandaru i swoim nazwiskiem uhonorowaæ jego

Taki portret bêdzie widnia³ na sztandarze drzewiec prosimy bardzo gor¹co o wp³aty min. 100,00 z³ na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szko³y z dopiskiem „Sztandar”. Uroczyste wbicie gwoŸdzi z nazwiskami ofiarodawców nast¹pi w ich obecnoœci w czasie poœwiêcenia sztandaru . Gor¹co prosimy o wp³aty na tak szczytny cel i z góry dziêkujemy. Nr konta Rady Rodziców: 82 8475 1045 2005 0003 2290 0001 W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej: Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich Mariola Rowiñska

Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wielkich

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Pa³ac w Krowiarkach odzyska swoj¹ œwietnoœæ? To pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. Pa³ac w Krowiarkach ma nowego w³aœciciela. Jest nim Spó³ka Kalydna. W przeciwieñstwie do poprzedniego w³aœciciela, który doprowadzi³ obiekt do ruiny, obecny pragnie wyremontowaæ tê budowlê i przywróciæ jej dawn¹ œwietnoœæ. Spó³ka Kalydna ma konkretne plany co do przeznaczenia w/w obiektu, które poznamy z pocz¹tkiem przysz³ego roku. Propozycji jest kilka, a konkretne decyzje zale¿¹ od inwestorów i innych czynników. Mo¿e bêdzie tu rezydencja (aczkolwiek pewn¹ przeszkodê stanowi otoczenie), obiekt na cele rekreacyjne lub do spo³ecznego wykorzystania (np. muzeum). W miesi¹cu wrzeœniu zostan¹ wykonane roboty zabezpieczaj¹ce wie¿ê, wymiana elementów dachu, usuniêcie niebezpiecznych czynników powoduj¹cych dalsze niszczenie konstrukcji dachowej (np:roœliny, drzew-

ka na dachu). W czasie trwania robót wie¿a bêdzie czêœciowo œci¹gniêta na dó³. Do wykonania robót dachowych - œci¹gniêcie eternitu, zatrudniona bêdzie firma z terenu Gminy. W przysz³ym roku jako cel g³ówny spó³ka za³o¿y³a sobie wykonanie projektu obiektu. W³aœcicielom zale¿y aby obiekt przywróciæ do "prawie" takiej samej postaci jak przed wybuchem wojny. Wi¹¿e siê to z wykupem ziemi od Agencji Rolnej. Planowane jest odtworzenie wszystkich sal i elementów zabytkowych Pa³acu w Krowiarkach. Obecnie zbierane s¹ informacje i wiadomoœci o pa³acu celem wydania publikacji, poniewa¿ nikt w Polsce nie wie co to s¹ Krowiarki i jaki posiadaj¹ skarb. Mieszkañcy Krowiarek mog¹ siê cieszyæ i byæ dumni, ¿e po tylu latach rozkradania i dewastacji, obiekt ma szansê staæ siê dum¹ i ozdob¹ okolicy. Dorota Olbrich

Prace pomiarowe wykonane w lipcu na wie¿y Pa³acu w Krowiarkach

Ka¿dy rodzaj sportu jest dobry... Nordic walking to nowa forma aktywnego wypoczynku, rodem ze Skandynawii, która robi furorê na ca³ym œwiecie. Mog¹ go uprawiaæ wszyscy, bez wzglêdu na wiek, kondycjê fizyczn¹, czy miejsce zamieszkania. Dyscyplinê tê mo¿na uprawiaæ wszêdzie zarówno w górach, jak i na pla¿y, w parkach, na naturalnym pod³o¿u lub asfaltowych chodnikach. Nordic walking pozwala trenowaæ i utrzymywaæ cia³o w dobrej kondycji, korzystnie wp³ywa na serce, miêœnie, krêgos³up oraz uk³ad krwionoœny. Stanowi formê rehabilitacji ³agodniejsz¹ ni¿ zwyk³y chód. Nordic walking to chód z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tego celu kijów. Kije pomagaj¹ utrzymaæ optymalny œrodek ciê¿koœci podczas chodu. 30% ciê¿koœci cia³a rozk³ada siê na kije, co odgrywa istotn¹ rolê w zapobiega-

G³os Gminy

niu problemom koñczyn dolnych, a nawet u³atwia rehabilitacjê ruchow¹. W czasie uprawiania tego rodzaju sportu pracuje a¿ 90% miêœni cia³a. Bior¹c pod uwagê wymienione korzyœci nordic walking, wiosn¹ w Samborowicach powsta³a ok. 15 osobowa grupa chêtnych do uprawiania tego sportu. Mimo, ¿e wiêkszoœæ uczestniczek to osoby aktywne zawodowo, najczêœciej 3 razy w ci¹gu tygodnia znajduj¹ czas aby poddaæ siê pozytywnemu wp³ywowi nordic walking. Okres wakacji sprzyja wyjazdom, jednak nawet w tym czasie znajdzie siê grupa chêtnych do marszu. Pocz¹tkowo trasa chodu ogranicza³a siê do 3 km. Obecnie pokonujemy ok. 10 km. Wybieramy teren naturalny: ³¹ki, pola, las, czêsto odwiedzamy s¹siednie miejscowoœci. Poprawiaj¹c wiêc kondycjê, odpoczywamy psy-

wrzesieñ 2007

chicznie na ³onie natury. W czasie marszu mo¿na porozmawiaæ, po¿artowaæ a koñcówka wêdrówki najczêœciej sprowadza siê do tematów kulinarnych. Korzyœci jest wiêc wiele. Nasza grupa jest otwarta i chêtnie zobaczymy wœród nas nowych uczestników. Wystarcz¹ kije, dobre chêci, szczypta humoru i mo¿esz do³¹czyæ do nas… I. Gawlica

Do uprawiania nordic walking wystarcz¹ kije i dobre chêci

25


Sezon siê rozpoczyna!!! Ju¿ 12 sierpnia przeciwko dru¿ynie z Samborowic nasi seniorzy rozpoczêli sezon 2007/2008 w raciborskiej Klasie A. Pod wodz¹ nowego trenera Miros³aw Wójcickiego oraz po wielu rotacjach w dru¿ynie mamy nadziejê, ¿e nowy sezon bêdzie bardziej udany od poprzedniego. Dotychczas notujemy nastêpuj¹ce wzmocnienia: Ogierman Marcin, Marszolik Zdzis³aw, Moskal Marcin, P¹czko Artur, Piercha³a Kamil wszyscy przychodz¹ z Klubu Sportowego „START” Mszana. Niestety, notujemy równie¿ wiele os³abieñ jak: Marcin Filip, Robert Czernecki, Sebastian Górny, Adam Machowski, Dawid Wêgrzyn, Krzysztof Soroka, Kucyniak Kamil. Nasz nowy Dream Team rozegra³ ju¿ kilka meczy kontrolnych min. przeciwko KS RAFAKO, gdzie w niekompletnym sk³adzie przegrali 3:0, nastêpnie przeciwko LKS Studzienna, z którymi wygrali 5:0, mecz partnerstwa przeciwko przyjacio³om z Czech TJ SOKOL

Sudice, gdzie nasi seniorzy wygrali bezproblemowo 8:2 oraz ostatni mecz sparingowy przeciwko LKS Dzier¿ys³aw, który zakoñczy³ siê wynikiem 8:3 dla naszej dru¿yny. Warto równie¿ wspomnieæ o zdobyciu Pucharu Wójta, który by³ rozgrywany w Cyprzanowie. Nasza dru¿yna bez wiêkszych problemów pokona³a 4:0 Cyprzanów, 4:1 Paw³ów oraz 3:0 Samborowice. Nasi juniorzy rozpoczêli sezon dopiero 26 sierpnia meczem wyjazdowym w Gamowie. Aktualni mistrzowie Ligi Juniorów ciê¿ko trenuj¹ ju¿ od po³owy lipca, aby byæ pierwsz¹ dru¿yn¹, która obroni tytu³ mistrzowski w historii Ligi Juniorów. W trochê pozmienianej lidze podopieczni Piotra Poznañskiego bêd¹ walczyæ w grupie I m.in. z dru¿ynami z Gamowa, Nêdzy, Rudy Kozielskiej, Paw³owa, KuŸni Raciborskiej, RAFAKO, Nowej Wsi, Gaszowic, Markowic, Rud Wielkich i Siedlisk, aby zapewniæ sobie awans do I Ligi

Liczy siê radoœæ

kursach. Na dobry pocz¹tek zarz¹dzono przeciaganie liny. Wyznaczono kilka konkurencji: dziewczyny – ch³opcy, obie grupy mieszane i, najbardziej emocjonuj¹c¹ konkurencj¹ by³a rywalizacja: dzieci – doroœli. Tak jak wielokrotnie, tak i teraz „m³odzi” pokazali wszystkim, ¿e s¹ wulkanem energii i z ³atwoœci¹ pobili swoich starszych przeciwników. Zmêczone zawodami dzieci posili³y siê przygotowanym dla nich posi³kiem: kie³bask¹ z grilla z pieczywem, by³y te¿ ciasteczka, chrupki, chipsy i cukierki. Spra-

W pochmurny Dzieñ Dziecka nasze kornickie (i nie tylko) pociechy zgromadzi³y sie na placu zabaw. Zadowolone bawi³y siê razem na mini – festynie zorganizowanym specjalnie dla nich, a ich rozeœmiane buzie rozjaœni³y niebo bardziej od s³oñca. Na poczatek ka¿dy móg³ skorzystaæ z us³ug Salonu Piêknoœci i zmieniæ swoj¹ twarz w kolorowy kwiat, motyla, twarz pirata lub kota. Potem przyszed³ czas na wspóln¹ zabawê w kon-

Przeci¹ganie liny wcale nie by³o ³atw¹ konkurencj¹

26

wrzesieñ 2007

Juniorów Podokrêgu Racibórz. Juniorzy rozegrali ju¿ nastêpuj¹ce mecze sparingowe przeciwko juniorom z Kornowaca, gdzie w niekompletnym sk³adzie przegrali 5:4 oraz przeciwko seniorom z Cyprzanowa, gdzie pechowo przegrali 3:0. Równie¿ nasi Trampkarze M³odsi i Starsi rozpoczêli przygotowania do nowego sezonu pod kierownictwem trenerów Roberta Antczaka oraz Marka Klobuczka. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e w naszym klubie od tego sezonu zosta³a za³o¿ona nowa sekcja czyli Juniorzy M³odsi, którzy bêd¹ wystêpowaæ w Lidze Juniorów M³odszych Podokrêgu Racibórz. Trenerem tej grupy bêdzie Marek Klobuczek. Tak wiêc nasz klub od przysz³ego sezonu bêdzie posiada³ 4 dru¿yny m³odzie¿owe zg³oszone do rozgrywek, dru¿ynê seniorów oraz grupê nie posiadaj¹c¹ swojej ligi, czyli przedszkolaków oraz 3 pierwsze klasy szko³y podstawowej. Tak wiêc zapraszamy wszystkich kibiców pi³ki kopanej na nowy, ciekawszy sezon 2007/2008. M.&M. Pawlasek

Wizyta w Salonie Piêknoœci gnione nowych uciech czeka³y ju¿ na kolejne konkursy, w których chêtnie i gremialnie bra³y udzia³. Pomys³ów konkursowych by³o mnóstwo i pewnie bawilibyœmy siê do póŸna, gdyby nie... deszcz, który lun¹³ z nieba i z wielkim ¿alem musieliœmy zakoñczyæ nasz¹ zabawê. Obiecaliœmy sobie spotkaæ siê w tym samym miejscu w Dniu Dziecka za rok, ¿eby dokoñczyæ nasz¹ zabawê i bawiæ siê jeszcze lepiej! Gabriela S.

G³os Gminy


Œwiadczenia rodzinne Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich informuje, ¿e wydawane i przyjmowane s¹ wnioski o przyznanie œwiadczeñ rodzinnych na nowy okres zasi³kowy 2007/2008. W przypadku z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 lipca ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz ich wyp³ata za miesi¹c wrzesieñ nast¹pi do dnia 30 wrzeœnia. “W przypadku z³o¿enia wniosku od dnia 1 sierpnia do 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz ich wyp³ata za miesi¹c wrzesieñ nast¹pi do 31 paŸdziernika.“ Uwaga rodziny posiadaj¹ce gospodarstwo rolne! Oœrodek informuje, ¿e wysokoœæ przeciêtnego dochodu uzyskanego z hektara przeliczeniowego za rok 2006 og³oszona zostanie przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego do 23 wrzeœnia, wiêc do tego czasu nie bêdzie mo¿liwe ustalenie dochodu rodziny utrzymuj¹cej siê z gospodarstwa rolnego. Mo¿e to spowodowaæ opóŸnienie w wyp³acie œwiadczeñ za miesi¹c wrzesieñ. Najwa¿niejsze dokumenty niezbêdne do przyznania i wyp³aty zasi³ku rodzinnego: 1. dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 3. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci (jeœli wychowujemy dziecko niepe³nosprawne) 4. zaœwiadczenie o uczêszczaniu dziecka do szko³y ponadgimnazjalnej 5. zaœwiadczenie szko³y w przypadku, gdy dziecko ukoñczy³o 18 rok ¿ycia 6. zaœwiadczenie szko³y wy¿szej, w przypadku osoby ucz¹cej siê lub osoby legitymuj¹cej siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, jeœli uczy siê w szkole wy¿szej 7. zaœwiadczenia lub oœwiadczenia stwierdzaj¹ce wysokoœæ dochodu rodziny, w tym odpowiednio: a) zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w

2006r., je¿eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych b) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci dochodu w 2006 r., je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym c) oœwiadczenie cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego w 2006 r. innego dochodu niepodlegaj¹cego opodatkowaniu d) zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy lub nakaz p³atniczy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych w 2006 r. Do wniosku o zasi³ek pielêgnacyjny nale¿y do³¹czyæ: 1. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci w przypadku dziecka do lat 16, 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci ze wskazaniem daty powstania niepe³nosprawnoœci, 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, 4. dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek. Kwoty zasi³ków rodzinnych oraz dodatków do zasi³ków rodzinnych nie uleg³y zmianie i wynosz¹: zasi³ek rodzinny: 48 z³ (na dziecko do

5 lat), 64 z³ (od 5 do 18 lat), 68 z³ (powy¿ej 18 lat) dodatek z tytu³u urodzenia dziecka: 1000 z³ dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 z³ dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka: 170 z³ dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 80 z³ dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego: 60 (na dziecko do 5 lat), 80 z³ (od 5 do 24 lat) dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego: 100 z³ dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 50 z³. Zasi³ek pielêgnacyjny wynosi 153 z³.

Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych Przypominamy o mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji systemów ogrzewania. Z dofinansowania korzystaæ mog¹ osoby, które w latach 2001-2006 takiego dofinansowania nie uzyska³y. Kwota jak¹ mo¿na uzyskaæ to 700 z³. Aby otrzymaæ dofinansowanie nale¿y z³o¿yæ wniosek do Urzêdu Gminy w terminie do 30 listopada 2007 r. oraz spe³niæ warunki zawarte w Regulaminie. Regulamin przedstawiony zosta³ w poprzednim wydaniu niniejszej gazetki, ponadto jest do wgl¹du na stronie

internetowej Gminy oraz do pobrania w Urzêdzie Gminy (pokój nr 3). Beata Mludek

Piec ekologiczny z podajnikiem

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

27


Pij, pij - bêdziesz p³aci³ Napoje alkoholowe towarzysz¹ cz³owiekowi niemal od zawsze. Ju¿ ludziom ery neolitu alkohol nie by³ czymœ obcym. Popularne piwo by³o wa¿one i spo¿ywane ju¿ 5000 lat temu w Mezopotamii. Alkohol pojawia siê w naszym ¿yciu od pierwszego dnia jego trwania i jest w nim obecny do czasu gdy nasza ziemska wêdrówka dobiegnie koñca. Miêdzy tymi dwoma momentami bêdzie setki okazji w których kufel, lampka, czy kieliszek wywo³aj¹ nastroje wzruszenia, lekkoœci, ekscytacji, z³agodz¹ ból, rozwesel¹ przy okazji nowego roku, parapetowego, awansu, urodzin, nocnych rozmów, grilla, lub zupe³nie bez okazji, zwyczajnie przy sklepie. Opisane sytuacje to czêsto niewinny wstêp do nocy pe³nych grozy, p³aczu dzieci, rozpaczy, zdradzanych bitych ¿on, œmiertelnych wypadków, kaca, delirium, samobójstw. Minê³o ju¿ kilka lat od czasu ostatniej kontroli placówek oferuj¹cych alkohol

Og³oszenie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³asza nabór kandydatów do pracy w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie na stanowisko : M£ODSZY REFERENT do spraw obrony cywilnej Wymagania niezbêdne: - wykszta³cenie: œrednie - znajomoœæ kodeksu postêpowania administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu samorz¹du lokalnego, oraz z zakresu: obrony cywilnej, obronnoœci i zarz¹dzania kryzysowego - bieg³a obs³uga komputera - prawo jazdy kat. B - posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta w pe³ni praw publicznych - nie by³a karana za przestêpstwa pope³nione umyœlnie - spe³nia pozosta³e wymogi ustawowe zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych - posiadanie stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie na okreœlonym stanowisku

28

przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Policjê. Kontrola zakoñczy³a siê kilkoma wnioskami do s¹du, kilkoma mandatami, tudzie¿ cofniêciem koncesji. Pamiêæ w³aœcicieli punktów sprzeda¿y alkoholu bywa ulotna. Do Komisji RPA trafiaj¹ proœby klientów o kontrolê i na³o¿enie stosownych sankcji. Jak twierdz¹, „czêsto bywa tak, ¿e nie sposób nawet dostaæ siê do sklepu, bo drogê zagradzaj¹ panowie o nieœwie¿ych oddechach, pij¹cy piwo od otwarcia sklepu”. Nie trzeba chyba wspominaæ o gorsz¹cym widoku i wp³ywie jaki ma on na dzieci i m³odzie¿. Tu pojawia siê jeszcze inna kwestia, kwestia dobrego imienia miejscowoœci, a w konsekwencji ca³ej gminy („Jak nas widz¹ tak nas pisz¹”). Na zakoñczenie apel, proœba i zarazem ostrze¿enie do wszystkich w³aœcicieli sklepów oraz punktów sprzeda¿y nie posiadaj¹cych stosownego zezwolenia na spo¿ywanie alkoholu, - cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹ Wymagania dodatkowe: - odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ, kreatywnoœæ - umiejêtnoœæ pracy w zespole Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku: - opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego; - prowadzenie obowi¹zuj¹cej dokumentacji i sprawozdawczoœci; - tworzenie projektów aktów prawa cywilnego z zakresu obrony cywilnej, obronnoœci i zarz¹dzania kryzysowego; - prowadzenie szkoleñ i koordynacji z innymi jednostkami w realizacji zadañ obronnych; - prowadzenie nadzoru nad stanem sprzêtu OC; - realizacja pozosta³ych obowi¹zków i zadañ wynikaj¹cych ze stosownych ustaw, zarz¹dzeñ i wytycznych w zakresie obrony cywilnej, obronnoœci i zarz¹dzania kryzysowego; Wymagane dokumenty i oœwiadczenia: - list motywacyjny i ¿yciorys - kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie - kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub dwóch nowej

wrzesieñ 2007

by stosowali siê do treœci ulotek, które maj¹ w sklepie, ulotek mówi¹cych m.in. o zakazie spo¿ywania alkoholu w sklepie i w jego obrêbie. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pietrowicach Wielkich

wersji dowodu - oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie - oœwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni z praw publicznych - oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych - kserokopie dotychczasowych œwiadectw pracy - kserokopie prawa jazdy kat. B - oœwiadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie Miejsce i termin sk³adania dokumentów Dokumenty w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko m³odszego referenta” nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 06.09.2007 r. w sekretariacie Urzêdu Gminy lub przes³aæ na adres: Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wlk. Wymiar etatu: pe³ny etat Inne informacje: Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek

G³os Gminy


Burmistrzowie Powiatu Märkischer odwiedzili Gminê Pietrowice Wielkie Od 6 lat na mocy podpisanej Umowy Partnerskiej Powiat Raciborski utrzymuje bardzo dobre, owocne kontakty partnerskie z Powiatem Märkischer w Nadrenii Pó³nocnej Westfalii. Oprócz serdecznych relacji miêdzyludzkich pomiêdzy mieszkañcami obydwu powiatów, ¿ywej i owocnej wymiany m³odzie¿y, wymianie doœwiadczeñ w obszarze dzia³alnoœci komunalnej, kontaktom tym zawdziê-

Z wizyt¹ w Urzêdzie Gminy czamy równie¿ wsparcie materialne dla naszego powiatu, jak choæby przekazanie dwóch karetek pogotowia ratunkowego dla Szpitala w Raciborzu. Form¹ postêpu i rozwoju jest uczenie siê na b³êdach w³asnych i innych i wyci¹ganie z nich stosownych wniosków. Niemcy maj¹ t¹ przewagê nad nami, ¿e od ponad 50 lat istnieje w tym kraju gospodarka wolnorynkowa i stosowane s¹ pe³ne zasady demokracji. My uczymy siê jeszcze tych zasad i poznajemy tajniki gospodarki wolnorynkowej. Jest udowodnione, ¿e w ramach ewolucji ka¿dy kraj przechodzi te same etapy rozwoju, jednak ró¿norodnie roz³o¿one w czasie. A wiêc po co powielaæ te b³êdy, które wczeœniej ktoœ pope³ni³. Wyci¹gajmy wnioski bazuj¹c na b³êdach swoich i innych i starajmy siê ich nie powielaæ, a wtedy na pewno pod¹¿ymy zdecydowanie szybciej do przodu nadrabiaj¹c to, co historia nie pozwoli³a nam dotychczas osi¹gn¹æ.

G³os Gminy

W tym duchu jako Przewodnicz¹cy Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Wspó³pracy z Zagranic¹ Powiatu Raciborskiego zaprosi³em do naszego powiatu wszystkich Burmistrzów Powiatu Märkischer, na czele ze Starost¹ Powiatu Aloisem Steppuhnem. Wykorzysta³em przy tym ideê zapocz¹tkowan¹ przez starostê Steppuhna, a mianowicie wspólne prywatne wyjazdy burmistrzów Powiatu Märkischer (tworzy go 15 gmin) raz w roku, gdzieœ w jakiœ zak¹tek œwiata, by spêdziæ kilka dni na odpoczynku, omówiæ trapi¹ce powiat problemy, ale te¿ zintegrowaæ siê. Idee przyjêli z wielkim entuzjazmem i przyjechali prawie w komplecie. Po zwiedzeniu Krakowa, Oœwiêcimia i Raciborza w dniu 18.08.2007 zawitali do Pietrowic Wielkich. Zostali przywitani przez Wójta naszej Gminy Andrzeja Wawrzynka oraz sekretarza Adama Wajdê. W trakcie spotkania zaprezentowane zosta³y trzy filmy o gminie Pietrowice Wielkie, pokazuj¹ce jej spe-

cyfikê oraz organizowane imprezy. Byli zaskoczeni rozmachem dzia³añ, ró¿norodnoœci¹ inicjatyw gospodarczych i kulturalnych. Zaprzêgiem konnym udaliœmy siê do koœcio³ka Œw. Krzy¿a. Po drodze degustowali siê piêknem krajobrazów. Nasza pere³ka Ziemi Pietrowickiej, zrobi³a na burmistrzach niesamowite wra¿enie. Wymieniliœmy siê pogl¹dami, wskazaliœmy na potrzeby gminy, na realizowane projekty w obszarze kanalizacji i drogownictwa. Jest szansa, ¿e pobyt w Pietrowicach zaowocuje choæby w obszarze wyposa¿enia w sprzêt jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Gminie Pietrowice Wielkie. Na koniec pobytu przyznali siê, ¿e pobyt w Pietrowicach naprowadzi³ ich na du¿o ciekawych pomys³ów i idei. Wzajemnie siê od siebie uczyæ i wzajemnie siê wspomagaæ. Takie spotkania niew¹tpliwie temu s³u¿¹. Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Wspó³pracy z Zagranic¹ Powiatu Raciborskiego

Chwila relaksu w pietrowickim Arboretum

wrzesieñ 2007

29


Ryszard Æwik - nasz bohater Cz³owiek nie rodzi siê z cnotami, lecz nabywa je w³asnym wysi³kiem i prac¹ nad sob¹. Wrodzone ma jednak pewne predyspozycje. W przypadku mêstwa s¹ to: œmia³oœæ, odwaga, wyobraŸnia. Stanowi¹ one jakby „podk³ad”, „zadatek”, czyli naturaln¹ predyspozycjê mêstwa. Te naturalne zadatki wymagaj¹ „oczyszczenia”, uszlachetnienia, a oczyszczenie to mo¿e dokonaæ siê równie¿ przez ogieñ. Cyprzanów, 7 stycznia 2005 roku, godzina 20:45 - w domu przy ulicy Janowskiej wybuch³ groŸny po¿ar. W pal¹cym siê mieszkaniu znajdowa³a siê starsza schorowana osoba z amputowan¹ nog¹. Zrozpaczony w³aœciciel domu na widok p³omieni pobieg³ do s¹siada Ryszarda Æwika z krzykiem: „Ryszard, chodŸ, dom siê nam pali, a w œrodku jest moja ciotka”. Ryszard Æwik bez chwili wahania pobieg³ ratowaæ starsz¹ pani¹.

„To by³a chwila” - t³umaczy Ryszard Æwik - „otworzy³em drzwi, nic nie by³o widaæ tylko k³êby czarnego, gryz¹cego dymu. Nie zastanawiaj¹c siê zbyt d³ugo wzi¹³em g³êboki wdech i czo³gaj¹c siê przy œcianie dotar³em do pokoju pani Gertrudy P³aszczyk. Nie pamiêtam jak j¹ wyci¹ga³em, pamiêtam tylko, ¿e wyda³a mi siê nadzwyczaj lekk¹. Po drodze w dymie s³ysza³em jak zgubi³a swoj¹ drewnian¹ nogê. Droga powrotna zdawa³a siê byæ drog¹ bez koñca. Zaczyna³o mi brakowaæ powietrza, jednak dziêki Bogu uda³o nam siê szczêœliwie opuœciæ pal¹cy siê dom”. W trakcie ratowania pani P³aszczyk ok. godz. 20:50 ¿ona Ryszarda Æwika, Gabriela pobieg³a zawiadomiæ Stra¿ Po¿arn¹. Ok. godz. 20:55 na miejsce akcji jako pierwsza przyjecha³a jednostka OSP Cyprzanów. Tak zapamiêta³ akcjê dowódca OSP Cyprzanów dh Norbert Tebel: „Z daleka widaæ by³o wydostaj¹ce siê przez drzwi p³omienie. Korzystaj¹c z aparatów powietrznych weszliœmy do mieszkania. Po wy³¹czeniu pr¹du uda³o nam siê po¿ar ugasiæ w³asnymi si³ami. Nieco póŸniej przyjecha³y jeszcze 3

Dzieciaki mia³y frajdê!!! Tak najproœciej mo¿na opisaæ to, co dzia³o siê na stadionie sportowym 2 czerwca w Pietrowicach Wielkich. W ten oto dzieñ Rada So³ecka z pomoc¹ Rady Gminy i Wójta Andrzeja Wawrzynka organizowa³a Dzieñ Dziecka dla najmniejszych i najm³odszych mieszkañców naszej gminy. Niestety, pogoda nie dopisa³a, ale i tak przyby³o wiele rodziców i dziadków ze swoimi pociechami. Impreza zosta³a otwarta wystêpami dzieci z przedszkola pod kierownictwem pani Gabrieli Piecha. Nastêpnie pod kierownictwem Roberta Antczaka oraz nowej pani dyrektor przedszkola Edyty Kubita odby³y siê liczne zawody sportowe. By³o równie¿ wiele atrakcji, jak min. pokazy stra¿ackie naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Pietrowic oraz przeja¿d¿ka konna z so³tysem Pietrowic Wielkich. Hitem dnia by³ mecz najm³odszej dru¿yny naszego klubu nazywanej potocznie Bambino. Jest to grupa, gdzie najm³odsi uczêszczaj¹

30

jeszcze do przedszkola, a najstarsi do III klasy szko³y podstawowej. Mecz by³ bardzo zaciêty i sta³ na bardzo wysokim poziomie pi³karskim. Ostatecznie po koñcowym gwizdku by³ zas³u¿ony remis 2:2 i rozstrzygniêcie musia³y przynieœæ rzuty karne. M³odym kadetom tak bardzo mocno i g³oœno kibicowali ich rodzice i dziadkowie, ¿e nawet I ligowe dru¿yny mog¹ sobie wzi¹æ z tego przy-

zastêpy stra¿y - jeden ochotniczy i dwa zawodowe”. Przyjecha³a równie¿ Policja i Pogotowie Ratunkowe. Po przebadaniu pani P³aszczyk i stwierdzeniu, ¿e wszystko jest w porz¹dku, pogotowie odjecha³o. O zbadaniu Ryszarda Æwika zwyczajnie zapomniano. Pan Ryszard tak mówi: „Przez ca³¹ noc nie mog³em spaæ, kaszla³em i by³o mi niedobrze. ¯ona namawia³a mnie bym pojecha³ za karetk¹, by mi coœ podano, ja jednak wybra³em domow¹ metodê odtruwania siê mlekiem, dzisiaj pewnie pojecha³bym na pogotowie”. To jednak nie koniec przygody Ryszarda Æwika z ogniem. Stra¿acy widz¹c jego bohaterstwo zaproponowali mu wst¹pienie w szeregi OSP. Ryszard Æwik wyrazi³ zgodê, ukoñczy³ Kurs Ratowników OSP, oraz Kurs Obs³ugi Sprzêtu Ochrony Górnych Dróg Oddechowych. Mimo, i¿ nie otrzyma³ jeszcze odznaki Wzorowego Stra¿aka wszyscy mieszkañcy Cyprzanowa wiedz¹, ¿e od dawna Pan Ryszard nim jest. Damian Tunk k³ad. Podopieczni Roberta Antczaka byli bardzo zadowoleni i szczêœliwi, gdy¿ by³ to ich pierwszy mecz przed tak wielk¹ publicznoœci¹. Niestety, planowana zabawa taneczna nie powiod³a siê i musia³a zostaæ odwo³ana poprzez zbyt du¿e opady deszczu. Dzieciaki ju¿ nie mog¹ siê doczekaæ przysz³ego roku. Miejmy nadziejê, ¿e wtedy przy piêknej i s³onecznej pogodzie i z jeszcze wiêksz¹ liczb¹ dzieci powtórzymy t¹ imprezê. M. & M. Pawlasek

Najm³odsza dru¿yna „Bambino” z trenerem Robertem Antczakiem

wrzesieñ 2007

G³os Gminy


Stypendia dla uczniów 15 wrzeœnia br. mija termin sk³adania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendia socjalne przys³uguj¹ uczniom: szkó³ podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkó³ zawodowych, szkó³ policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów jêzyków obcych, kolegiów s³u¿b spo³ecznych, oœrodków dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej – umo¿liwiaj¹cych realizacjê obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki – zarówno publicznych jak i niepublicznych – nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez nich 24 roku ¿ycia, gdy dochód netto na 1 osobê w rodzinie w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku nie przekroczy kwoty 351 z³. Uprawnionymi do sk³adania wniosków s¹: 1. pe³noletni uczeñ/s³uchacz samodzielnie, 2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/s³uchacza, 3. dyrektor placówki oœwiatowej, w której uczeñ/s³uchacz pobiera naukê. Druki wniosków mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2. Cecylia Pawlasek

Informacje z sesji Rady Gminy W dniu 10 sierpnia b.r. odby³o siê VII posiedzenie Rady Gminy Pietrowice, na którym podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y dotycz¹ce m.in.: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla so³ectwa Kornice w granicach administracyjnych 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla so³ectwa Cyprzanów w granicach opracowania 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla so³ectwa Gródczanki w granicach administracyjnych 4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla so³ectwa Amandów w granicach administracyjnych 5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla modernizacji drogi relacji Racibórz-Pietraszyn przez so³ectwo Samborowice 6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizacji obejœcia wsi Samborowice w ci¹gu drogi relacji Racibórz – Pietraszyn

Dziêkujemy!!! W czasie czerwcowego pikniku zorganizowanego przez Radê So³eck¹ w Makowie, dzieci podziêkowa³y naszej Pani Dance, czyli p. Danucie Miko³ajczyk, za wszystkie lata pracy zawodowej, za poœwiêcenie, serce i trud, który przez wszyst-

7) zmian do uchwa³y w sprawie przyjêcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2005-2015 8) zmiany uchwa³y powo³ania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegaj¹cego komunalizacji 9) zmiany górnych stawek op³at za us³ugi usuwania odpadów z nieruchomoœci 10) wyra¿enia zgody na oddanie w najem na czas nieokreœlony lokalu u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Pietrowice Wielkie 11) wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie nieruchomoœci 12) nadania imienia Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 13) okreœlenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ nauczycieli 14) organizacji meczów rozgrywek Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie 15) udzielenia pomocy finansowej Województwu Œl¹skiemu 16) zmiany do bud¿etu Gminy na 2007 r.

kie lata swojej pracy wk³ada³a w wychowanie naszych dzieci w przedszkolu i, tak jak to w jednym z wierszy wypowiedzia³a Patrycja: "... nawet tych najmniejszych, jeszcze w pampersach, te¿ nie odrzuca³aœ, tylko chêtnie pod swe skrzyd³a przyjmowa³aœ." Dziêkujemy. Leonard Malcharczyk

Byli i aktualni wychowankowie dziêkuj¹ Pani Dance

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

31


„Jeœli chcesz byæ szczêœliwym, musisz umieæ uszczêœliwiaæ innych” wywiad z Franciszkiem Sitkiem, wieloletnim stra¿akiem, uhonorowanym najwy¿szym stra¿ackim odznaczeniem Z³otym Znakiem Zwi¹zku. Damian Tunk: Wiêkszoœæ mieszkañców wie, kim Pan jest, proszê jednak w imieniu czytelników GG, by zechcia³ Pan powiedzieæ kilka s³ów o sobie. Ale mo¿e od pocz¹tku: gdzie ma Pan swoje korzenie rodzinne, no i je¿eli to nie jest tajemnic¹ – kiedy siê Pan urodzi³? Franciszek Sitek: Jestem samotnym emerytem, skoñczy³em 79 lat, od piêciu lat jestem wdowcem po mojej zmar³ej ¿onie, z któr¹ po¿ycie trwa³o 48 lat i jestem ojcem piêciorga dzieci, które wszystkie ¿yj¹ i pozak³ada³y w³asne rodziny. Urodzi³em siê we wsi Kornice 23 lutego 1928 roku, jako siódme dziecko w ubogiej rodzinie, a za mn¹ na œwiat przysz³o jeszcze trzech. By³y to czasy bardzo ciê¿kie, a nasze ¿ycie bardzo skromne. G³ównymi ¿ywicielami nas by³y dwie krowy i 3 ha gruntów niskiej klasy. Skromnoœæ nasza jeszcze bardziej siê pog³êbi³a, kiedy w roku 1931 spali³ siê nasz dom. ¯yczliwi nam mieszkañcy wsi pozwolili nam spaæ przez wiele czasu w swoich korytarzach na s³omie. D.T.: Jak Pan wspomina swoj¹ m³odoœæ? F.S.: Jako drogê cierniami wy³o¿on¹: mia³em 11 lat, kiedy wybuch³a II wojna œwiatowa. Ojca i starszego brata zaci¹gniêto do wojny. Ja by³em zmuszony robiæ wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc mojej matce. Przypomina mi siê czêsto ten czas, kiedy jako 11-letni ch³opak kosi³em kos¹ zbo¿e na polu, a matka odbiera³a za mn¹ i ostrzy³a mi kosê. Kiedy skoñczy³em szko³ê podstawow¹, rozpocz¹³em pracê jako pomocnik œlusarski przy budowie maszyn przy firmie Hegensseidt w Raciborzu i przydzielono mnie do brygady remontowej. Wkrótce zosta³em samodzielnym wykonawc¹ remontów ró¿nych maszyn. Ju¿ jako

32

15-letni ch³opak, wraz z innymi uczniami zosta³em zmuszony po pracy uczêszczaæ na æwiczenia przy lekkich dzia³kach artyleryjskich. Kiedy ukoñczy³em 16 lat otrzyma³em wezwanie do wojska. S³u¿ba trwa³a 9 miesiêcy, kiedy siê zbli¿y³ front zachodni i dosta³em siê do niewoli amerykañskiej. Nie trwa³a ona d³ugo – tylko 4 miesi¹ce. Bez dachu nad g³ow¹ i na polu ogrodzonym drutem kolczastym przebywa³em wraz z tysi¹cem ¿o³nierzy, gdzie by³o tak „dobrze”, ¿e codziennie setkami wywo¿ono trupy na miejsce sta³ego spoczynku. Trzykrotnie patrzy³em œmierci w oczy w tym czasie i jako ciê¿ko chory zosta³em przez Czerwony Krzy¿ stamt¹d uwolniony, maj¹c wtedy zaledwie 17 lat. Kiedy otworzy³y siê bramy obozu, nie wiedzia³em dok¹d siê udaæ, ale spotka³em dobrodzieja, który udzieli³ mi pomocy i zabra³ mnie do swojego domu. Tam siê leczy³em, pomaga³em mu w pracy na polu blisko 1 rok, a¿ nawi¹za³em kontakt z rodzin¹ i wróci³em do domu. Zosta³em przyjêty do Zawodowej Stra¿y Po¿arnej przy Zak³adach Po¿arniczych w Pietrowicach Wielkich. Po roku s³u¿by zosta³em skierowany do Wojewódzkiej Szko³y Po¿arniczej w Nysie. Skoñczy³em tam kurs m³odych techników. Po powrocie ze szko³y wcielono mnie do zastêpczej s³u¿by wojskowej na nieograniczony czas. Czas s³u¿by to ciê¿ka praca na kopalni, na samym dole, bez wolnych niedziel i ci¹g³e „pranie mózgu”. By³em represjonowany przez 27 miesiêcy i pod warunkiem pozostania przez kolejne 2 lata na kopalni zwolniono mnie z tej s³u¿by. D.T.: Jak mi wiadomo jest Pan „zapalonym stra¿akiem”. Mo¿e opowie Pan coœ o swojej dzia³alnoœci w OSP?

wrzesieñ 2007

F.S.:Kiedy wróci³em ze s³u¿by z powrotem do Zak³adów, oprócz mojej pracy zawodowej œciœle wspó³pracowa³em z inspektorem p.-po¿. i jako cz³onek zak³adowej OSP. Wreszcie

F. Sitek przyjmuje Z³oty Znak Zwi¹zku w roku 1961, kiedy zosta³em przewodnicz¹cym GRN, przypad³a mi rola miedzy innymi kierowania i opieki nad wszystkimi jednostkami OSP w gminie. By³em w tym czasie jedn¹ kadencjê równie¿ cz³onkiem Powiatowego Zarz¹du. Sta³a troska o OSP w terenie uczyni³a OSP Pietrowice Wielkie najlepsz¹ w powiecie i mile widzian¹ w województwie opolskim. Wprowadzono wspó³zawodnictwo miêdzy jednostkami, przygotowywano siê do zawodów, w których osobiœcie by³em zaanga¿owany w szkolenie i przygotowanie do zawodów. W roku 1973 zosta³em wybrany Prezesem Zarz¹du Gminnego, w którym kierowa³em 13 jednostkami OSP, w tym jedna by³a zak³adowa. W ci¹gu mojej 27 letniej kadencji prezesowania poœwiêci³em po¿arnictwu setki godzin pracy, nigdy za nie nie ¿¹da³em zap³aty. Robi³em to z mi³oœci do innych. Minê³o 65 lat, kiedy zwi¹zany jestem z po¿arnictwem. Zbli¿a siê moje 80lecie ¿ycia i chcia³em wszystkim podziêkowaæ za wszystko, czym mnie

G³os Gminy


wspierali, pomagali, gdy¿ zaczyna³em moj¹ s³u¿bê jako skromny cz³owiek i takim pozosta³em. D.T.: Wiem, ¿e dosta³ Pan niedawno najwy¿sze odznaczenie zwi¹zku OSP RP. Co Pan czu³ odbieraj¹c je podczas jubileuszu w Samborowicach? Spodziewa³ siê Pan tego? F.S. Przed tym wydarzeniem nie by³o mi nic wiadomo. Dopiero w ostatnim dniu siê dowiedzia³em. Odznaczenie by³o dla mnie ca³kowitym zaskoczeniem. D.T.: Teraz jedno ze standardowych pytañ: proszê o szybkie dokoñczenie tych kilku zdañ: F.S. powodem mojej dumy s¹: powsta³e dzie³a w³aœnie za mojej kadencji moim ulubionym s³owem jest s³owo: proszê i dziêkujê moj¹ ulubion¹ potraw¹ s¹: potrawy rybne zawsze w niedzielê: lubiê byæ na mszy œwiêtej i odpoczywaæ w Cudach Przyrody D.T.: Jaka jest Pana recepta na wiêksze zaanga¿owanie w sprawy OSP? F.S. Po pierwsze: wiêksza wiedza zmobilizuje i zachêci stra¿aków do dzia³añ. Zaplecze techniczne OSP jest dobre, ale nale¿y prowadziæ regularne szkolenia, przekazuj¹c wiedzê z zakresu po¿arnictwa. Po drugie: tworzenie dru¿yn m³odzie¿owych harcerskich mêskich i ¿eñskich, które propagowa³yby wiedzê p.-po¿. na wsi. D.T.: W imieniu wszystkich czytelników naszej gazetki sk³adam na Pana rêce gor¹ce podziêkowania za te wszystkie lata, no i, oczywiœcie, za udzielony wywiad. F.S. Ja równie¿ dziêkujê i na zakoñczenie ¿yczy³bym wszystkim ludziom dobrej woli upragnionego spokoju, szczêœcia i bezpieczeñstwa ka¿dego jutra. Jeœli chcesz byæ szczêœliwym, to musisz umieæ uszczêœliwiaæ innych.

Park w odbudowie W dniu 31.05.2007 r. w Œwietlicy Wiejskiej w Kornicy, odby³o siê spotkanie mieszkañców tej wsi w sprawie próby odbudowy dawnego parku przyzamkowego w Kornicy. W spotkaniu uczestniczyli w³oda-

Tak wygl¹da park dzisiaj... rze gminy, m.in. Sekretarz Gminy, Przewodnicz¹cy Rady Gminy, So³tys Kornicy. W spotkaniu wziê³o udzia³ ok.60 osób, którzy bardzo przychylnie i z entuzjazmem opowiedzieli siê za odbudow¹ parku. Pomys³ odbudowy parku pojawi³

... a tak mo¿e wygl¹daæ ju¿ wkrótce

Piotr Gawron

Damian Tunk

G³os Gminy

siê ju¿ jakiœ czas temu, natomiast dopiero teraz pokaza³a siê szansa na pozyskanie œrodków potrzebnych do realizacji zadania, a bêdzie co robiæ. We wstêpnych koncepcjach w parku maj¹ powstaæ: dró¿ki spacerowo-rowerowe, ³aweczki, oœwietlenie, oczko wodne, k³adki oraz wiele innych atrakcji, które sprawi¹, ¿e okoliczne gminy bêd¹ mog³y nam tylko pozazdroœciæ. Jednym z podstawowych zadañ jest uzyskanie w³asnoœci parku, a poniewa¿ nale¿y on do RSP, st¹d w dniu 25.06.2007 r. w Urzêdzie Gminy mia³o miejsce spotkanie w w/w sprawie. Na spotkaniu byli obecni Wójt, Sekretarz, Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Prezes RSP, So³tys Kornic oraz inicjator idei odbudowy parku. Po spotkaniu obecni na nim uczestnicy pojechali na wizjê lokaln¹ do parku. Pan Prezes RSP wyrazi³ chêæ wymiany lub sprzeda¿y czêœci terenu na rzecz Gminy Pietrowice Wlk. Wszystkich chêtnych i chc¹cych pomóc prosimy o zg³aszanie swoich pomys³ów i koncepcji zagospodarowania parku. Osoby, które maj¹ wiedzê historyczn¹ lub zdjêcia parku w latach œwietnoœci, prosimy o dostarczenie materia³ów do Urzêdu Gminy lub pani So³tys Kornicy. Teraz pozosta³o nam tylko cierpliwie poczekaæ na pokazanie siê œrodków pomocowych, z³o¿enie dobrego projektu zagospodarowania terenu i ... do roboty!

wrzesieñ 2007

33


„Gdy grupa ludzi ma wspóln¹ pasjê, zrobi¹ wiele, ¿eby j¹ rozwijaæ” W 1997 roku w Paw³owie zrodzi³ siê pomys³ utworzenia chóru. Inicjatorem tego przedsiêwziêcia by³ by³y mieszkaniec Paw³owa Norbert Glatter, który przyczyni³ siê do przyjazdu dyrygenta z Offstein-pana Aumanna.Ju¿ po tygodniu intensywnych prób odby³ siê pierwszy wystêp na przegl¹dzie chórów w £ubowicach. 7 wrzeœnia 1997 r. odby³a siê w Paw³owie uroczysta Msza œwiêta, podczas której chór przyj¹³ oficjalnie nazwê Liederkranz Cantate Paulsgrund i nast¹pi³o poœwiêcenie sztandaru. W tym czasie pracê z chórem rozpoczê³a pani Maria Hercog i od tego momentu chór Cantate zaistnia³ na sta³e w ¿yciu kulturalnym Ziemi Raciborskiej. Od czerwca 2005 roku dyrygentem chóru jest £ukasz Pawe³ Herba. Ró¿norodnoœæ imprez, w których uczestniczymy, a tak¿e nasze zwi¹zki kulturowo – regionalne

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

34

maj¹ wp³yw na nasz repertuar. Œpiewamy w jêzykach polskim i niemieckim, wykonujemy utwory wielkich kompozytorów muzyki powa¿nej, a tak¿e piosenki naszej ziemi œl¹skiej. Chór Cantate nie jest grup¹ zamkniêt¹ i czeka na nowych cz³onków. Próby odbywaj¹ siê raz w tygodniu, wiêc jest mo¿liwoœæ pogodzenia uczestnictwa w nich z obowi¹zkami zawodowymi i domowymi. W zwi¹zku z tym, ¿e chór ma w planach wykonywanie utworów z towarzyszeniem grupy instrumentalnej, dyrygent chóru prosi o kontakt osoby, które chcia³yby utworzyæ tak¹ grupê. Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.607436636 Ka¿dy jubileusz jest okazj¹ do œwiêtowania w gronie przyjació³. I tak 7 i 8 czerwca odby³y siê uroczyste obchody 10 – lecia chóru CANTATE, który z tej okazji zorganizowa³ wraz z ko³em DFK festyn, zapraszaj¹c wszystkich do wspólnej zabawy. Na nasz¹ uroczystoœæ przyjechali do Paw³owa tak¿e goœcie z Niemiec, z zaprzyjaŸnionego chóru z Offstein, burmistrz tego miasta Robert Kuhn, a tak¿e Norbert Glatter. Naszymi goœæmi byli równie¿ przedstawiciele w³adz gminnych: wójt gminy Andrzej Wawrzynek, sekretarz gminy Adam Wajda oraz przewodnicz¹cy powiatowego ko³a DFK Joachim Strzedu³a. Nie zabrak³o wœród nas ksiêdza Zygmunta Hupki, który przez ca³y czas istnienia chóru jest jego duchowym opiekunem. Goœcie w swoich wyst¹pieniach gratulowali chórowi sukcesów, które ju¿ osi¹gn¹³ i ¿yczyli dalszych, podkreœlaj¹c fakt, ¿e jego dzia³alnoœæ jest istotnym wk³adem w ¿ycie kulturalne nie tylko naszej gminy, ale tak¿e Ziemi Raciborskiej. Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci dope³ni³o wrêczenie

wrzesieñ 2007

okolicznoœciowych pami¹tek i listów gratulacyjnych oraz krótki wystêp chóru, który by³ nietypowy, bo œpiewaliœmy wspólnie z chórem z Offstein. Po raz kolejny udowodniliœmy, ¿e muzyka ³¹czy i sprzyja powstawaniu przyjaŸni. Swoje zdolnoœci artystyczne pokaza³y tak¿e dzieci i m³odzie¿. Niezapomnianym widowiskiem by³ program taneczny grupy Reflex, nad której rozwojem czuwa i przygotowuje uk³ady taneczne Agnieszka Malcharczyk. Przemi³ym akcentem by³ program, który zaprezentowa³y dzieci przedszkolne, tematycznie skierowany do mam z racji ich niedawno obchodzonego œwiêta. Tradycyjnie wystêpy naszych milusiñskich poruszy³y niejedno serce i niejedna ³za widoczna by³a na twarzach mam. Po tej bardzo wzruszaj¹cej czêœci imprezy nast¹pi³a niemniej efektowna. Pan Tolek z Tarnowa Opolskiego swoim programem kabaretowym wprowadzi³ uczestników festynu w rozrywkowy nastrój, wszyscy bawili siê do póŸnych godzin nocnych. W pi¹tek odby³a siê Msza œwiêta w intencji chórzystów, w której razem z nami uczestniczyli przedstawiciele w³adz gminy, a tak¿e goœcie przybyli z partnerskiej gminy Liederbach w Niemczech. Wieczór spêdziliœmy przy kawie, ko³aczu i wspólnej kolacji. Dziêkujemy wszystkim. którzy przyczynili siê do przygotowania obchodów naszego jubileuszu, goœciom, którzy z nami œwiêtowali i sprawili, ¿e ta impreza na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Dziêkujemy tak¿e naszym patronom medialnym: Nowinom Raciborskim, Radiu Mittendrin i gazecie Oberschlesische Stimme za przyjêcie naszego zaproszenia. Zarz¹d Chóru

G³os Gminy


Inwestycje dotychczas zrealizowane w bie¿¹cym roku

wczeœniej

wczeœniej

Cyprzanów ul. M³yñska

Cyprzanów chodnik przy ul. Janowskiej obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej

Pietrowice Wlk. chodnik przy ul. Janowskiej

Krowiarki ul. Mickiewicza

obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej

Pietrowice Wlk. ul. ¯ymierskiego

Pietrowice Wlk. próg wodny

obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej Samborowice ul. D³uga

¯erdziny ul. Powst. Œl. obecnie

obecnie

G³os Gminy

wrzesieñ 2007

35


Gdy grupa ludzi ma wspóln¹ pasjê, zrobi¹ czytaj na str. 34 wiele, ¿eby j¹ rozwijaæ

Festyny letnie w gminie

Festyn w Gródczankach - wystêpy dzieci

czytaj na str.7-8

Festyn w Kornicy Lubos Bocek z Czech

Festyn w Makowie - zabawa taneczna

Festyn w Gródczankach - wyœcigi z jajkiem

36

Festyn w Kornicy - przeja¿d¿ka na koniu

wrzesieñ 2007

G³os Gminy

Gg200709  
Gg200709  
Advertisement