Page 1


Wielkanocna Procesja Konna Pietrowice Wielkie Poniedzia³ek Wielkanocny 09.04.2007 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Ksiêdzem Proboszczem Parafii Pietrowice Wielkie maj¹ zaszczyt zaprosiæ do Pietrowic Wielkich na Procesjê Konn¹ po³¹czon¹ z festynem rodzinnym odbywaj¹c¹ siê w Poniedzia³ek Wielkanocny. Aby u³atwiæ organizacjê tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów – zarówno tym, którzy po raz pierwszy bêd¹ brali w niej udzia³, jak i tym którzy co roku swoj¹ obecnoœci¹ uœwietniaj¹ ten dzieñ – poni¿ej podajemy przygotowany plan programu. 11.00 - 12.50 - zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS –u w centrum Pietrowic Wielkich. Ca³y teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane bêd¹ zadaszone miejsca z mo¿liwoœci¹ nakarmienia i napojenia koni. Na miejscu bêdzie przygotowany poczêstunek dla uczestników przed wyjœciem. 12.50 – wyjœcie z placu GS –u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejœcie procesj¹ konn¹ do Koœció³ka Œw. Krzy¿a w Pietrowicach Wielkich. 14.00 - 14.20 – Nabo¿eñstwo b³agalne – w P¹tniczym Koœciele p.w. Œwiêtego Krzy¿a. 14.30 - 15.00 – Zakoñczenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z tradycyjnym konnym objazdem pól. 15.00 - 15.30 – Uroczysta parada koni 15.30 - 24.00 – Konny Festyn Wielkanocny na boisku z licznymi atrakcjami: - zawody skoków przez przeszkody z udzia³em czo³owych zawodników tej dyscypliny, - pokaz w uje¿d¿aniu koni w wykonaniu zawodników jeŸdzieckiego Klubu Lewada najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego, - prezentacja koni ciekawych ras i maœci - pokaz jazdy konnej w stylu western - prezentacja Gwardii Marsza³kowskiej Województwa Opolskiego - pokaz wolty¿erki konnej w wykonaniu czo³owej zawodniczki ze stadniny w Albertowcu ( Republika Czeska ) - pokaz koni rasy „k³usak francuski” w u¿ytkowaniu wyœcigowym

Formowanie procesji konnej

Na czele procesji jeŸdŸcy z krzy¿em

Ca³oœæ uroczystoœci popo³udniowych odbywaj¹cych siê na boisku sportowym bêdzie mia³o atmosferê pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obs³ugi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci, oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie siê o godz. 18.00. Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie (-) Damian Rangosz

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie (-) Andrzej Wawrzynek Ksi¹dz proboszcz Damian Rangosz na koniu

Drodzy Czytelnicy! Oczekuj¹c na przyjœcie wiosny podœwiadomie przygotowujemy siê na odmianê w naszym ¿yciu. Wiosna sk³ania nas do sk³adania obietnic i podejmowania nowych zobowi¹zañ. Robimy wiosenne porz¹dki we w³asnych domach i próbujemy, byæ mo¿e ju¿ po raz kolejny, uporz¹dkowaæ w³asne ¿ycie; coœ w nim zmieniæ, wyznaczyæ sobie nowe cele do zdobycia – uwierzyæ w swoje mo¿liwoœci! Mo¿e w³aœnie dla Ciebie, Czytelniku, nadszed³ czas na wyznaczenie sobie takiego celu i spróbowania czegoœ zupe³nie innego: spróbuj swoich si³ na ³amach G³osu Gminy! Coœ ciekawego dzieje siê w twojej wiosce? Bra³eœ udzia³ w ciekawej wyprawie, imprezie kulturalnej, sportowej? A mo¿e posiadasz ma³o znan¹ wiedzê z historii naszej gminy? Jeœli czujesz, ¿e podo³asz temu zadaniu – chwyæ za pióro, w³¹cz komputer i pisz! W naszej gminie wiele siê organizuje i zawsze dzieje siê coœ, co jest godne opisania. Strony gazetki s¹ odpowiednim miejscem na pochwalenie siê swoim pomys³em i wyra¿enie radoœci z udanego przedsiêwziêcia, zw³aszcza, jeœli my – mieszkañcy gminy - mogliœmy z niego korzystaæ duchowo lub materialnie. A poniewa¿ ju¿ staro¿ytni wiedzieli, ¿e przyk³ady ucz¹, warto dzieliæ siê sw¹ m¹droœci¹ z innymi, aby i oni mogli przej¹æ wzór i zrealizowaæ go u siebie.

G³os Gminy

G³os Gminy nie pretenduje do miana „Super Tytu³u Roku”, bo nie jest nasz¹ intencj¹ zbieranie sensacji, polityczna polemika, ani tendencyjne komentowanie zaistnia³ych zdarzeñ. Politykê, do której nie bez powodu przylgn¹³ epitet „brudna”, zostawmy innym, zachowuj¹c poprawnoœæ programow¹ naszej gazetki, której za³o¿enia programowe by³y wyraŸnie sprecyzowane ju¿ od momentu swego powstania (wówczas pod tytu³em G³os Pietrowic) : celem gazetki jest dzia³alnoœæ informacyjno – sprawozdawcza. Dziêki niej do wszystkich mieszkañców naszej gminy mo¿e dotrzeæ ka¿da istotna informacja: o wydarzeniach, o planowanych i zrealizowanych inwestycjach, o obowi¹zuj¹cych terminach, itp. G³os Gminy jest te¿ Ÿród³em informacji o sprawach bezpoœrednio nas dotycz¹cych, o których nierzadko nie mamy podstawowej wiedzy (np. zasady segregacji surowców wtórnych, wskazówka jak i gdzie dochodziæ swych praw konsumenckich, jak zabezpieczyæ swoje oszczêdnoœci w banku, itd.). W ten sposób pomaga nam unikn¹æ przykrego zaskoczenia w nowej dla nas sytuacji. Czytelniku, mo¿esz wspó³realizowaæ to czasopismo! Wszyscy my -redaguj¹cy nasz¹ gazetkê – robimy to bezinteresownie i spontanicznie, pragn¹æ zrobiæ coœ dobrego dla wszystkich. Za-

marzec 2007

chêcam wiêc dziœ Ciebie: do³¹cz do nas! Wszystkie materia³y do druku najlepiej jest dostarczyæ w wersji elektronicznej: na dyskietce, CD - do sekretariatu Urzêdu Gminy lub e-mailem na adres: redakcja@pietrowicewielkie.pl. Pod tym adresem oczekujê waszych sugestii, uwag, jak równie¿ informacji o wszystkich ciekawych imprezach, które organizujecie w waszych so³ectwach. Wszystkim zaœ ¿yczê przyjemnej lektury! Redaktor Naczelna Gabriela Seidel

Archiwalne numery „G³osu Gminy”

3


Niech od Ba³tyku a¿ do stóp Tatr ¿yj¹ nam Babcie i Dziadkowie 150 lat! Ponad 120 babæ i dziadków przyjê³o zaproszenie na imprezê zorganizowan¹ przez uczniów klas I -III Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich, która odby³a siê 25 stycznia 2007 roku. Najm³odsi uczniowie wyst¹pili z programem artystycznym: recytowali wiersze, œpiewali piosenki, tañczyli, grali na instrumentach, wystawili inscenizacje. Wszystkie babcie i dziadkowie

Inscenizacja w wykonaniu uczniów

„Ci¹gn¹, ci¹gn¹, wyci¹gn¹æ nie mog¹...”

otrzymali drobne upominki wykonane w³asnorêcznie przez wnuków. Spotkanie zakoñczy³a prezentacja zwyczajów, panuj¹cych w dawnych czasach w Janowicach, przygotowana przez gim-

nazjalistów. Imprezê przygotowa³y nauczycielki nauczania zintegrowanego E. Fedczyszyn, B. Kie³tyka, B. £¹cka, D. Machnik oraz H. Antczak i B. Stojer. O wystrój sali zadba³a A. Zaj¹c. Jan Tokar

Kolêdowali „Ma³emu” Tradycyjnie w okresie Bo¿ego Narodzenia organizowane jest w Paw³owie gminne kolêdowanie.W niedzielê 14 stycznia w koœciele parafialnym spotka³y siê zespo³y i chóry ze szkó³ naszej gminy. Koncert prowadzi³ ksi¹dz proboszcz Zygmunt Hupka. Kolêdowanie rozpocz¹³ chór CANTATE z Paw³owa (œwiêtuj¹cy w tym roku 10 -lecie pracy artystycznej, którego cz³onkami s¹ równie¿ œpiewacy z innych wsi gminy Pietrowice Wielkie) pod dyrekcj¹ £ukasza Herby. Kolejno wystêpowa³y zespo³y: z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich pod dyrekcj¹ pani Anny Reszka, z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Samborowicach pod dyrekcj¹ pana Zbigniewa Mu¿elaka, dzieci przedszkolne i szkolne z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Krowiarkach prowadzone przez pani¹ Monikê £yczko i pani¹ Martê Otrêba oraz chór z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Paw³owie pod dyrekcj¹ pani Danuty Cymerman. W przerwach miêdzy wystêpami poszczególnych zespo³ów goœcie na czele z Wójtem Gminy Andrzejem Wawrzynkiem oraz parafianie w³¹czali siê w koncert œpiewaj¹c bo¿onarodzeniowe kolêdy. Dope³nieniem muzycznej uczty by³ wystêp zespo³u "Trio - Z³ota Tr¹bka " z £odzi. Muzycy wykonali kilka kolêd na tr¹bce, puzonie i waltorni. Drug¹ czêœæ koncertu zespó³ "Z³ota Tr¹bka " zaprezentowa³ w szkole, gdzie by³a dalsza czêœæ spotkania. S³uchacze odbyli ciekaw¹ podró¿ z muzyk¹ przez œwiat, muzyczn¹ podró¿ opatrzon¹ ciekaw¹ gawêd¹ cz³onków zespo³u i licznymi konkursami, z czego zadowolone by³y szczegól-

4

nie dzieci. Zebrani licznie goœcie mogli w dalszej czêœci podziwiaæ taneczne wystêpy dzieci przedszkolnych z Paw³owa prowadzonych przez pani¹ Bo¿enê Przyby³a i tañce w wykonaniu zespo³u tanecznego "Refleks" prowadzonego przez pani¹ Agnieszkê Malcharczyk. Obejrzeliœmy tak¿e z du¿ym zainteresowaniem wystêp grupy teatralnej ze szko³y w Gamowie w sztuce "Czerwony Kapturek po œl¹sku". Opiekunem grupy jest pani Danuta Cymerman. Spotkanie odbywa³o siê w bardzo mi³ej atmosferze, wszyscy artyœci uczestnicz¹cy w koncercie i wystêpuj¹cy w szkole oraz goœcie mogli siê poczêstowaæ swojskim ciastem, by³a te¿ pieczona kie³basa, s³odycze oraz ciep³e i zimne napoje. Sk³adam serdeczne podziêkowanie ks. proboszczowi Zygmuntowi Hupce, Wójtowi Gminy panu Andrzejowi Wawrzynkowi, sponsorom, rodzicom naszych przedszkolaków i uczniów oraz stra¿akom OSP Paw³ów za ¿yczliwoœæ i pomoc w zorganizowaniu kolêdowego spotkania. Regina Strzedu³a

„Czerwony Kapturek” w nowej wersji

„Trio - Z³ota Tr¹bka” z £odzi

marzec 2007

G³os Gminy


Ferie w szkole s¹ weso³e! W ZSP w Paw³owie w ramach wypoczynku zimowego „Dni Otwarte Szko³y” 35 dzieci uczestniczy³o w zajêciach w dniach 12 – 16.02.2007 r. Pod czujnym okiem opiekunów: Konrada Hajdasza, Gabrieli Kubik, Alicji Zaj¹c, El¿biety Brody i £ukasza Strzedu³y bezpiecznie spêdza³y wolny czas. Pierwszym zajêciem ka¿dego dnia by³ kurs taneczny prowadzony przez pana Huberta Jokiel. Dzieci bardzo zaanga¿owa³y siê w naukê kroków i rytmów klasycznych tañców. Ujawni³o siê przy okazji kilka tanecznych talentów. W ramach akcji „Ca³a Polska Czyta Dzieciom” odby³y siê zajêcia zapoznaj¹ce z twórczoœci¹ Astrid Lindgren, a w szczególnoœci z ksi¹¿k¹ „Dzieci z Bullerbyn” Zajêcia przygotowywa³y do konkursu plastycznego „Wszyscy jesteœmy dzieæmi z Bullerbyn”. Powstawa³o wiele ciekawych projektów przestrzennych i prac plastycznych. Dzieci przypomina³y sobie tak¿e najpiêk-

niejsze legendy Krakowa, by póŸniej malowaæ prace na konkurs „Fundacja Uniwersytetu Jagielloñskiego Dzieciom”. Wiele entuzjazmu budzi³y gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej. Uczestnicy zajêæ odbywali „podró¿e” do Ziemi Œwiêtej. Przewodnikiem w tej podró¿y by³ pan Hubert Jokiel. Ciekawe zdjêcia, przeŸrocza oraz zajmuj¹ca gawêda uczyni³y tê podró¿ niezapomnian¹. Nie zabrak³o te¿ czasu na kilkadziesi¹t minut zajêæ w pracowni komputerowej ka¿dego dnia. Dope³nieniem feryjnych spotkañ by³y wyjazdy na lodowisko, gdzie dzieci mog³y uczyæ siê, ale te¿ doskonaliæ technikê jazdy na ³y¿wach. Ka¿dego dnia dzieci otrzymywa³y ciep³y posi³ek. Pamiêtaliœmy o s³odkiej, walentynkowej niespodziance i p¹czkach na t³usty czwartek. Zimowe spotkania wszystkim siê podoba³y. Nie spe³ni³y siê tylko œniegowe marzenia. No có¿, mo¿e w nastêpnym roku? Regina Strzedu³a

Raz, dwa, trzy i tañczymy!

Czas na „surfowanie” w Internecie

Razem raŸniej - na lodowisku

Malujemy, rysujemy - na konkurs!

Anieli grali, króle witali...

koñca. Nale¿y ufaæ, ¿e tak piêkna tradycja, bêd¹ca udzia³em ju¿ drugiego pokolenia ma³ych aktorów nigdy nie pójdzie w zapomnienie i dziêki dobrej woli rodziców oraz organizatorów bêdzie stale kontynuowana. Damian Tunk

U progu nowego 2007 roku, dzieci ze Szko³y Filialnej w Cyprzanowie tradycyjnie ju¿ wyst¹pi³y w jase³kach przed zaproszon¹ publicznoœci¹. Tradycjê organizowania jase³ek Cyprzanów zawdziêcza dzia³aj¹cemu przy parafii Ko³u Misyjnemu. Ko³o Misyjne dzia³a ju¿ od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Inicjatorkami wystawiania przedstawieñ bo¿onarodzeniowych by³y dwie panie: Teresa Kondys i Ma³gorzata Trojañska. Pierwsze przedstawienia by³y nader skromne, stopniowo jednak z ogromn¹ pomoc¹ i zaanga¿owaniem rodziców nabiera³y i ci¹gle nabieraj¹ rozmachu. Dzieci wystêpowa³y „u siebie” i w okolicznych parafiach, jeŸdzi³y na przegl¹dy, wystêpowa³y na Górze Œwiêtej Anny, a ca³ko-

G³os Gminy

wity dochód z organizowanych przedstawieñ by³ przekazywany na cele misyjne. W roku 1990 tê piêkn¹ tradycjê przejê³a cyprzanowska Szko³a Podstawowa i kontynuuje po dziœ dzieñ. Zmienia siê ¿ycie, zmienia siê i treœæ przedstawieñ, w spo³eczeñstwie rodzi siê coraz wiêcej pytañ. „Musimy na nie odpowiadaæ zanim ludzie zd¹¿¹ je zadaæ” stwierdzi³a Maria Kolowca, która razem z pani¹ Renat¹ Muszal zorganizowa³y tegoroczne wystêpy. Po prapremierze grono zaproszonych goœci, pracowników szko³y podzieli³o siê op³atkiem. Wszyscy zasiedli do sto³u wigilijnego, na którym prócz barszczu by³ krokiet i tradycyjny makowiec. Œwi¹teczny nastrój potêgowa³ wspólny œpiew kolêd. Premiera odby³a siê w koœciele parafialnym, owacjom nie by³o

marzec 2007

5


„Cudze chwalicie, swego nie znacie...” Tak w³aœnie nale¿a³oby rozpocz¹æ: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. A konkretnie chodzi o ciekawe ksi¹¿ki Brunona Stojera – nauczyciela z zawodu i odkrywcy historii z zami³owania. W efekcie jego wieloletniej pracy nad przesz³oœci¹ naszej Ma³ej Ojczyzny, jak i starañ o pozyskanie œrodków na wydanie ksi¹¿ek, ukaza³o siê ju¿ kilka pozycji zarówno ksi¹¿kowych, jak i broszurowych. Ostatnio wydane zaœ to Krzy¿e przydro¿ne gmin Pietrowice Wielkie i Sudice i Parafia Janowice. Obydwie pozycje wspó³finansowane s¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanych w programie INTERREG III Czechy-Polska. Obydwie te¿ wydane s¹ w wersji trójjêzycznej, prezentuj¹c równoczeœnie tekst w jêzyku polskim, niemieckim i czeskim. Krzy¿e przydro¿ne... s¹ poszerzon¹ i wzbogacon¹ wersj¹ z 2003 roku. Poszerzon¹ o krzy¿e wszystkich wsi gminy Pietrowice Wielkie i partnerskiej gminy Sudice, wzbogacon¹ o niemieckie i czêœciowo czeskie t³umaczenie tekstu. Zupe³n¹ nowoœci¹ jest pozycja Parafia Janowice. Inspiracj¹ do jej napisania by³a „odkryta” przez autora dziewiêtnastowieczna kronika parafialna spisana przez ksiêdza Izydora Zawadzkiego, ówczesnego proboszcza parafii. Ciekawy tekst z pewnoœci¹ zainteresuje zarówno aktualnych, jak i by³ych mieszkañców naszej gminy, zw³aszcza, ¿e do parafii tej nale¿a³o kiedyœ kilka wsi: przede wszystkim Janowice i Cyprzanów, które wtedy by³y odrêbnymi miejscowoœciami, a poza tym równie¿ Kornice z Szeœcicha³upami, Lekartów, ¯erdziny, Ocice Górne i czêœæ Pietrowic – Pobiegów. Równie interesuj¹cy jest rozdzia³ ukazuj¹cy polityczne dzieje Œl¹ska, przedstawione graficznie na mapach. Obfitoœæ starych fotografii, mapek, ilustracji oraz lekki styl sprawiaj¹, ¿e czytelnik z ka¿d¹ stron¹ bardziej zag³êbia siê w lekturze. Wkrótce bêdziemy mieli przyjemnoœæ czytaæ pozycjê, która w tej chwili jest w fazie przygotowywania, a bêdzie efektem wspólnej pracy P.Stojera i P.Franiszka S³awika z Samborowic. Ksi¹¿ka opowiadaæ bêdzie dzieje Stra¿y Po¿arnej w Samborowicach. Wszystkich zainteresowanych informujemy, ¿e ksi¹¿ki Brunona Stojera mo¿na wypo¿yczyæ w sieci bibliotek publicznych na terenie naszej gminy. G. Seidel

Flaga na maszt - zestaw jest nasz Zestaw Ratownictwa Medycznego typu „KRUS” odebrali 1 lutego 2007 z r¹k Dyrektora Oddzia³u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Katowicach Ireny £aby, stra¿acy z OSP Cyprzanów. Tak zwana „torba medyczna” zosta³a przekazana na rêce Prezesa OSP Cyprzanów dh Norberta Tebla. Przekazanie zestawu odby³o siê z wielkim rozmachem. Na uroczyste przekazanie przybyli zaproszeni goœcie: Prezes Wojewódzki OSP RP dh Antoni G¹siorczyk, v-ce Starosta Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, Dyrektor KRUS Odzia³ Racibórz El¿bieta Zaborowska, szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Alojzy Panek, szef Komisji Gospodarczej przy Staroœcie Raciborskim Ryszard Winiarski. W³adze gminne Pietrowic Wlk. reprezentowali: Wójt Andrzej Wawrzynek, przewodnicz¹cy Komisji Ekologii Leon Mludek, radny Cyprzanowa Gerard Bula, so³tys Cyprzanowa Norbert Tebel oraz zaproszeni druhowie ochotnicy.

W sk³ad otrzymanej „torby medycznej” wchodz¹ miêdzy innymi takie urz¹dzenia jak: rurki ustno-gard³owe „Guedala” w 6 rozmiarach, pocz¹wszy od niemowlêcych, skoñczywszy na tych dla osób doros³ych, resuscytator, zestaw ko³nierzy szyjnych dla dzieci i dla doros³ych, szyny „Kramera”, folie przeciwwstrz¹sowe, kompletny zestaw opatrunkowy wyposa¿ony w produkty takich firm jak: Matocomp, Matopan, Codofix, Prestovis Plus itd. W zestawie znajduje siê ponadto aparat do p³ukania oka, rêkawice, m³otek do zbijania szyb samochodowych, nó¿ do ciêcia pasów bezpieczeñstwa. W sk³ad zestawu wchodzi równie¿ wysokiej klasy p³yn do dezynfekcji AHD 2000, zestaw opatrunków hydro¿elowych produkcji USA Water Jel. Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e pomimo i¿ OSP Cyprzanów nale¿y do grupy nielicznych jednostek maj¹cych w swych szeregach w pe³ni wyszkolonych ratowników medycznych, dysponuj¹cych odpowiednim sprzêtem ratowniczym, to ¿yczymy tej jednostce by kompetencje ratowników oraz otrzymany zestaw nigdy nie by³ wykorzystany w praktyce, a jedynie s³u¿y³ celom szkoleniowym. Damian Tunk

Torba „ratuj¹ca ¿ycie” wzbudzi³a powszechny podziw

Zwi¹zek Œl¹skich Kobiet Wiejskich uprzejmie zaprasza na wystawê Wielkanocn¹, która odbêdzie siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach

dnia 25.03.2007 r. Uroczyste otwarcie o godz. 13:00 Dziêkuje Niewiera Ma³gorzata przewodnicz¹ca zwi¹zku

Ok³adki ksi¹¿ek B. Stojera

6

marzec 2007

G³os Gminy


„Dzieñ radoœci” w ¯erdzinach Miejscowa Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ¯erdzinach zorganizowa³a 17 lutego dla wszystkich dzieci i m³odzie¿y „Dzieñ radoœci”. Rozpocz¹³ siê on od pokazu bajki na du¿ym ekranie. Bajka zachwyci³a tak¿e i doros³ych przebywaj¹cych na sali. Nastêpnie wszystkie dzieci bra³y udzia³ w przeró¿nych zabawach, co znowu da³o najwiêcej radoœci najmniejszym. Kulminacyjnym punktem by³a dyskoteka, a na niej najlepsz¹ zabaw¹ okaza³ siê d³ugi „w¹¿”. Frekwencja mo¿e nie by³a za du¿a, ale za to dzieci, które przyby³y, œwietnie siê bawi³y i to razem z przyby³ymi rodzicami. Dziêkujemy wszystkim przyby³ym za œwietn¹ zabawê w tê ostatni¹ sobotê karnawa³u. (d)

INFORMACJA Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z póŸñ. zm. ) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, na tablicy og³oszeñ wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y oraz do oddania w dzier¿awê. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 (tel. 032 419 80 75 w. 123).

Kronika policyjna

P³atnoœci bezpoœrednie - zmiany w 2007 r. W roku 2007 ponownie zosta³y zmienione zasady wype³niania wniosków o p³atnoœci bezpoœrednie. Zmieni siê wzór wniosku. Producent rolny na jednym formularzu wniosku bêdzie móg³ ubiegaæ siê o przyznanie : A. P³atnoœci do gruntów rolnych 1/. jednolitej p³atnoœci obszarowej - JPO tzw. podstawowej 2/. p³atnoœci uzupe³niaj¹cej do powierzchni a/ -grupy upraw podstawowych - UPO np: zbo¿a-³¹cznie bez wyszczególnienia na poszczególne gatunki, b/- p³atnoœci zwierzêce PZ –dotyczyæ bêd¹ zwiêkszonej dop³aty do u¿ytków zielonych zadeklarowanych w poprzednich latach jako TUZ i tylko dla tych rolników którzy w okresie od 1 kwietnia 2005 do 31 marca 2006 byli posiadaczami zwierz¹t prze¿uwaj¹cych zg³oszonych do rejestru w ARiMR. 3/ - p³atnoœci do upraw roœlin energetycznych - RE B.P³atnoœci cukrowej C.Pomocy finansowej z tytu³u ONW Zosta³a wprowadzona nowa definicja dzia³ki rolnej, za któr¹ uwa¿a siê zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedn¹ grupê upraw o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha tzn. mo¿e zasiaæ 0,005 ha owsa, 0,005 ha jêczmienia oraz 0,15 ha kukurydzy i wówczas powstanie jedna dzia³ka rolna o powierzchni 0,25 ha. W roku 2007 w przypadku ubiegania siê o p³atnoœci do gruntów rolnych rolnik zobowi¹zany jest, w odró¿nieniu od 2006 roku, do zadeklarowania we wniosku: a/ powierzchni gruntów rolnych nie zg³oszonych do ¿adnych programów pomocowych,

b/ powierzchni gruntów rolnych zalesionych w ramach dzia³ania zalesienia gruntów rolnych, objêtego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z planem zalesienia, ale które nie zosta³y przekwalifikowane na grunty leœne. Od 2007 roku nie mo¿na wpisywaæ we wniosku informacji o „nieaktualnym rodzaju u¿ytków”. Jeœli rolnik wpisze we wniosku „NRU” zapis taki nie bêdzie uwzglêdniany. Weryfikacja zadeklarowanych dzia³ek zostanie wykonana w oparciu o posiadane przez ARiMR ortofotomapy, dane GIS oraz dane pochodz¹ce z ewidencji gruntów i budynków. Rolnik, który w roku poprzednim ubiega³ siê o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych, otrzymuje z ARiMR wniosek spersonalizowany wraz z materia³em graficznym. Sk³adaj¹c wype³niony spersonalizowany wniosek na 2007 rok obowi¹zkowo do³¹cza do niego przes³any przez ARiMR materia³ graficzny, wype³niony zgodnie z zasadami okreœlonymi w instrukcji. Rolnik, który zamierza z³o¿yæ po raz pierwszy wniosek w 2007 roku, powinien wype³niæ czysty formularz wniosku dostêpny w biurze ARiMR lub na stronie internetowej www.arimr.gov.pl i z³o¿yæ w biurze ARiMR bez materia³u graficznego. Wnioski sk³ada siê w terminie od 15 marca do 15 maja 2007 roku. Wyd³u¿ony termin – do 9 czerwca obarczony bêdzie obni¿eniem p³atnoœci o 1 % za ka¿dy dzieñ po 15 maja. Zmiany do wniosku mo¿na bêdzie sk³adaæ do dnia 31 maja 2007. Genowefa Zapotoczna RZDR w Raciborzu

Pod koniec roku 2006 w Pietrowicach Wielkich mia³a miejsce kradzie¿ kabli telekomunikacyjnych i uszkodzenie sieci œwiat³owodów. Kradzie¿ spowodowa³a d³ugotrwa³¹ awariê sieci telefonicznej.    W styczniu 2007 r. policjanci zatrzymali w trakcie kontroli drogowej nietrzeŸwego kierowcê samochodu osobowego, który poruszaj¹c siê po drodze publicznej stwarza³ zagro¿enie w ruchu drogowym - wynik na alkosensorze: 1,2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.    W pierwszym kwartale tego roku mieszkaniec naszej gminy zg³osi³ kradzie¿ kabli miedzianych spawalniczych ze swojej posesji. Sprawcy zostali zatrzymani.    W lutym posterunek policji w Pietrowicach Wielkich otrzyma³ zg³oszenie o kradzie¿y energii elektrycznej na szkodê spó³ki Vattenfall. W sprawie tej wszczêto postêpowanie przygotowawcze. G³os Gminy

marzec 2007

7


Sprawozdanie z walnych zebrañ OSP Walne Zebranie Cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej jest najwy¿sz¹ w³adz¹ jednostki i jako taka w³adza ma wp³yw na dzia³alnoœæ i rozwój jednostki, a tak¿e na dzia³ania Zarz¹du. Zebrania walne dziel¹ siê na wyborcze i sprawozdawcze. Zebrania wyborcze odbywaj¹ siê co piêæ lat. W tym roku odby³y siê zebrania sprawozdawcze. Wszystkie zebrania zosta³y przeprowadzone w miesi¹cu styczniu, co jest bardzo optymistycznym zjawiskiem, gdy¿ w powiecie raciborskim ¿adna gmina tak siê z tym nie œpieszy. Jako pierwsze odby³o siê zebranie w Kornicach, z udzia³em du¿ej liczby cz³onków czynnych i cz³onków dru¿yny m³odzie¿owej. OSP Kornice jest jedyn¹ jednostk¹ typu M tzn. nie posiada samochodu stra¿ackiego ale po wydaniu GG ta wiadomoœæ ju¿ prawdopodobnie bêdzie nieaktualna, poniewa¿ jesteœmy na etapie przekazania jednostce wozu bojowego. Jako drugie przeprowadzono zebranie w ¯erdzinach. W zebraniu uczestniczy³o oko³o 30 cz³onków i cz³onkiñ OSP. Jednostka bra³a udzia³ w zawodach powiatowych i zajê³a V miejsce. Kolejnym by³o zebranie w Pietrowicach. Jednostka uczestniczy³a w 2 akcjach. Wspólnie z Urzêdem Gminy zorganizowa³a tak¿e zawody powiatowe na boisku w Pietrowicach Wielkich. Tego samego dnia odby³o siê zebranie w Gródczankach. Nowo wybrany w ubieg³ym roku Zarz¹d postawi³ sobie zadanie wyposa¿enia jednostki w samochód, co w roku 2006 dosz³o do skutku. Nastêpne zebranie odby³o siê w Samborowicach. OSP Samborowice w bie¿¹cym roku

obchodzi jubileusz 85-cio lecia jednostki. Festyn jubileuszowy planuj¹ na 9-10 czerwca. 10 czerwca w Samborowicach odbêd¹ siê tak¿e gminne zawody stra¿ackie. Kolejne zebranie przeprowadzono w Krowiarkach. Na zebraniu wrêczono odznaczenia cz³onkom którzy wyró¿nili siê w dzia³alnoœci jednostki w 2006 r. Nastêpne zebranie odby³o siê w Paw³owie. Cz³onkowie OSP Paw³ów najliczniej z ca³ej gminy uczestniczyli w kursach doskonal¹cych organizowanych przez Komendê Powiatow¹ PSP w Raciborzu. Kolejne zebranie odby³o siê w Lekartowie. Jednostka OSP Lekartów 2006 r. uczestniczy³a najwiêcej razy spoœród jednostek gminy, w akcjach ratowniczo - gaœniczych. Jako przedostatnie odby³o siê zebranie w Cyprzanowie. Sekcje ch³opców i dziewcz¹t z OSP Cyprzanów startowa³y w zawodach powiatowych: ch³opcy zajêli IV miejsce a dziewczyny II. Jako ostatnie odby³o siê zebranie w Makowie. Jednostka OSP Maków dokona³a wielu prac w remizie i jej otoczeniu. Tak pokrótce przedstawia siê kolejnoœæ zebrañ w gminie. Wszystkie jednostki w gminie dysponuj¹ 12 samochodami gaœniczymi. Wszystkich cz³onków czynnych jest 307, cz³onków dru¿yn m³odzie¿owych 98, oraz 11 kobiet. W roku 2006 na terenie gminy Pietrowice by³o 30 interwencji, z tego OSP uczestniczy³y w 16 akcjach. Reszta zosta³a obs³u¿ona przez stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Raciborza. Jan Herud

Zbiórka przed zawodami (Ÿród³o foto Nowiny Raciborskie)

8

Takie „¿ywe z³otka” czyli mieæ dziecko z ADHD ADHD – (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - w polskiej terminologii to tzw. zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. W naszej rzeczywistoœci problemem tym jest dotkniêtych od 4 do 8% dzieci w wieku szkolnym. Problem ten trzykrotnie czêœciej wystêpuje u ch³opców ni¿ u dziewczyn. U dziewczyn wystêpuje tzw. ADD – czyli zespó³ zaburzeñ koncentracji uwagi bez nadpobudliwoœci ruchowej. ADHD zdaniem specjalistów przejawia siê rozkojarzeniem, brakiem skupienia, zmyœlaniem. Dziecko zapomina odrabiaæ zadania domowe, tornistra w szkole, o w³o¿eniu drugiej skarpetki po lekcji WF - u, któr¹ zwykle gubi. Sprawia wra¿enie wyizolowania i nie rozumienia tego, co siê do niego mówi. Czêsto bywa ¿ywio³owe, chaotyczne, ¿yje jakby „na wy¿szych obrotach”, nawet siedz¹c wykonuje nerwowe ruchy rêkami. Czêsto biega bez wyraŸnego celu, skacze po wersalce, itp. Dziecko z ADHD jest w stanie na d³u¿ej zatrzymaæ siê jedynie przy komputerze i telewizorze. Ponadto dziecko takie jest niezwykle wra¿liwe, p³aczliwe, ³atwo siê obra¿a, histeryzuje. Odpowiada zanim padnie pytanie, wtr¹ca siê do rozmów, najpierw dzia³a, póŸniej myœli. Przyczyny tej przypad³oœci nie s¹ do koñca znane; czêœæ naukowców za g³ówn¹ jej przyczynê wini geny, a dok³adnie tzw. „uk³ad hamowania”. Druga grupa specjalistów sk³ania siê ku opinii, ¿e za wszystko winê ponosi cukier, a dok³adnie jego niskie stê¿enie we krwi, tzw. hipoglikemia. Hipoglikemia powodowana bywa nadmiarem s³odyczy i produktów wysokowêglowodanowych w diecie. Czêsto po wy³¹czeniu tych produktów z diety dziecka mo¿emy zaobserwowaæ objawy abstynencji (wzmo¿on¹ agresjê, bóle g³owy, dr¿enie miêœni). Objawy ADHD ³agodz¹ witaminy, minera³y, nienasycone kwasy t³uszczowe (zapomniany ju¿ tran) oraz magnez. Z powodu stosunkowo niewysokiej œwiadomoœci spo³ecznej rodzice czêsto ignoruj¹ ADHD i tym samym decyduj¹ siê ponosiæ odpowiedzialnoœæ moraln¹ za ewentualne przysz³e uzale¿nienia takich dzieci, ich konflikty z prawem, gorsze wykszta³cenie. Osoby cierpi¹ce w m³odoœci na ADHD nie radz¹ sobie na rynku pracy, to powoduje ich dalsze wyobcowanie, alienacjê, a co za tym idzie stany depresyjne, nierzadko w konsekwencji myœli samobójcze. Damian Tunk

marzec 2007

G³os Gminy


Konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie og³asza II edycjê konkursu na „NAJPIÊKNIEJSZ¥ POSESJÊ W GMINIE PIETROWICE WIELKIE”. Wójt Gminy i Komisja Rady Gminy ds. ekologii zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców do udzia³u w tym konkursie. W ubieg³ym roku cieszy³ siê on szerokim zainteresowaniem, dlatego zdecydowano o kolejnej edycji. Ubieg³oroczni laureaci na uroczystym spotkaniu w Urzêdzie Gminy zostali uhonorowani nagrodami Wójta gminy. Równie¿ w tym roku przewiduje siê nagrody dla zwyciêzców. Je¿eli macie pañstwo ciekawie i estetycznie urz¹dzon¹ posesjê lub uwa¿acie, ¿e posesja s¹siada lub znajomego zas³uguje na nagrodê, to prosimy sk³adaæ propozycje do 14.05.2007 r. w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. Regulamin II edycji konkursu na „ Najpiêkniejsz¹ posesjê w Gminie Pietrowice Wielkie” 1. Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie oraz Komisjê Rady Gminy Pietrowice Wielkie ds. ekologii, rolnictwa, leœnictwa. 2. Czas trwania konkursu: 15.05.2007 r. 30.09.2007 r. 3. W konkursie mog¹ braæ udzia³ w³aœciciele lub zarz¹dcy posesji po³o¿onych na terenie gminy Pietrowice Wielkie. 4. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u osoby bêd¹ce w sk³adzie komisji konkursowej oraz laureaci pierwszej edycji konkursu. 5. Przystêpuj¹c do konkursu nale¿y w terminie do 14.05.2007 r. zg³osiæ do oceny swoj¹ posesjê w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. 6. Zg³oszenia mog¹ byæ z³o¿one osobiœcie lub przez s¹siadów, znajomych, so³tysów, radnych, po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanych. 7. Wójt gminy Pietrowice Wielkie powo³uje Komisjê Konkursow¹. 8. Komisja ma prawo w czasie trwania pierwsze-

go przegl¹du w³¹czyæ do oceny, po uzyskaniu zgody w³aœciciela lub zarz¹dcy, posesje jeszcze nie zg³oszone. 9. Komisja dokona przegl¹du zg³oszonych posesji w okresie od 15.05.2007r. do 30.09.2007r. Z ka¿dego przegl¹du sporz¹dzone zostan¹ protoko³y i zdjêcia. W protoko³ach podsumowane bêd¹ liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników. 10. Ka¿dy cz³onek komisji przyzna od 0 do 5 punktów za ka¿de kryterium (zgodnie z pkt. 11), w ka¿dym przegl¹dzie posesji. Ocena uzyskana przez dan¹ posesjê to suma punktów przyznanych przez wszystkich cz³onków Komisji we wszystkich przegl¹dach. Wysokoœæ oceny œwiadczy o kolejnoœci miejsc uzyskanych w konkursie. 11. Ocenie poddawana bêdzie ogólna prezentacja posesji z uwzglêdnieniem przydomowych ogrodów, balkonów, pergoli, zgodnie z nastêpuj¹cymi kryteriami: A . Ogólny porz¹dek na terenie posesji i na terenie chodników przyleg³ych do dzia³ki w³aœciciela. B. Stan trawników i ich utrzymanie. C. Urz¹dzenie kwietników, skalniaków, pergoli, przyozdobienie balkonów, okien itp. i uzyskany

G³os Gminy

Szczegó³owe informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 lub telefonicznie pod numerem 032 419 80 75 wewn. 123. Beata Mludek

Nagrodzeni w pierwszej edycji Konkursu z otrzymanymi nagrodami: S. ¯eles³awski, R. Stiebler, D. Kasper, T. Dyrszlag, G. Herud.

Œl¹ska Izba Rolnicza W dniu 04. 02. 2007 r odby³y siê wybory do Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej w powiecie raciborskim. Wybrano jedenastu radnych z terenu ca³ego powiatu. Z okrêgu gminy Pietrowice Wielkie radnymi zostali wybrani: pani Bronis³awa Pientka z miejscowoœci ¯erdziny oraz pan Józef Wawrzynek z miejscowoœci Maków. Wybory odznacza³y siê niestety bardzo nisk¹ frekwencj¹ co trochê dziwi, poniewa¿ izba rolnicza jest jedyn¹ organizacj¹ samorz¹dow¹ zrzeszaj¹c¹ wszystkich rolników. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej odby³o siê dnia 15.02.2007 r. Podczas obrad przedstawiono nowo wybranych radnych, dokonano wyboru Przewodnicz¹cego Rady, którym jednog³oœnie zosta³ wybrany pan Kazimierz Lach z miejscowoœci Rudnik, oraz kandydata na Walne Zgromadzenie Œl¹skiej Izby Rolniczej: przewag¹ trzech g³osów zwyciê¿y³ pan Marian Kolorz z miejscowoœci Pogrzebieñ. Po podjêciu uchwa³y legalizuj¹cej powy¿sze

efekt barwnoœci i estetyki. D. Dobór roœlin zdobi¹cych posesjê przez ca³y okres wegetacji. E. Wykorzystanie w ogrodzie ró¿norodnych drzew iglastych i liœciastych oraz krzewów ozdobnych, pn¹czy, roœlin ¿ywop³otowych itp. F.Rozplanowanie ogrodu i ogólne wra¿enie estetyczne posesji. 12. Laureaci Konkursu otrzymuj¹ nagrody ustalone przez Wójta Gminy. Zdjêcia uhonorowanych posesji zostan¹ zaprezentowane w formie wystawy na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Gminy. 13. Laureaci konkursu trac¹ prawo uczestnictwa w kolejnych 3 edycjach konkursu. 14. Og³oszenie o rozpoczêciu konkursu i wynikach jego rozstrzygniêcia podane zostan¹ do wiadomoœci poprzez informacjê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy, w lokalnej gazecie „G³os Gminy” i na stronie internetowej gminy Pietrowice Wielkie.

wybory, omówiono g³ówne priorytety dzia³añ, którymi s¹ sprawy dotycz¹ce: 1. Wzmocnienia wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym, Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego, A.R.iM.R. oraz innymi instytucjami. 2. Przetargu area³u wydzielonego do sprzeda¿y z A.N.R. 3. Problemów rolników przesiedlanych z terenu budowy zbiornika wodnego w miejscowoœciach Nieboczowy i Ligota Tworkowska. 4. Szkód w uprawach rolnych dokonanych przez zwierzynê ³own¹. 5. Udzia³u w komisjach szacunkowych [np. susza, powódŸ]. 6. Organizacji szkoleñ. 7. Indywidualnych spraw rolników. Radni z okrêgu Gminy Pietrowice Wielkie przyjrz¹ siê akcji komasacji gruntów w miejscowoœciach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów.

Podziêkowanie Dziêkujê wszystkim rolnikom z okrêgu gminy Pietrowice Wielkie za udzia³ w wyborach do Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej oraz za oddane g³osy na moj¹ kandydaturê. Wnioski, opinie oraz inne sprawy dotycz¹ce rolnictwa przyjmujê pod adresem : Maków ul. Raciborska 20, tel. 032 419 88 11, tel. kom. 0 600 573 508 Józef Wawrzynek

Józef Wawrzynek

marzec 2007

9


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nak³ada zadania dla samorz¹du powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Zadania te wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Funkcjê tê pe³ni Pani Joanna Urban. Udziela ona codziennie telefonicznie (032-415 44 08 centrala Starostwa Powiatowego w Raciborzu – prosiæ biuro Rzecznika) i bezpoœrednio w biurze (ul. Klasztorna 6, pok. nr. 17, Starostwo Powiatowe w Raciborzu) porad i informacji z zakresu ochrony interesów konsumentów. Do zadañ Powiatowego Rzecznika Konsumentów nale¿y w szczególnoœci: - zapewnienie konsumentom bezp³atnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, - wystêpowanie do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, - wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstêpowanie, za ich zgod¹, do tocz¹cego siê postêpowania w sprawach o ochronê interesów konsumentów, - sk³adanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, - wspó³dzia³anie z w³aœciwymi miejscowo dele-

gaturami Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. W praktyce oznacza to, ¿e w momencie, kiedy konsument wniós³ reklamacjê u sprzedaj¹cego produkt lub us³ugê, a reklamacja ta nie zosta³a uwzglêdniona czyli nie przynios³a oczekiwanego efektu, wtedy konsument ma prawo wnieœæ skargê do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Skarga taka jest wtedy przez niego rozpatrywana. Rzecznik kontaktuje siê ze stron¹, na ktor¹ z³o¿ono skargê i stara siê rozwi¹zaæ zaistnia³y problem w oparciu o istniej¹ce wyk³adnie prawne. Prowadzi przy tym wspó³pracê z nastêpuj¹cymi urzêdami i instytucjami, dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony praw konsumentów: Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Rzecznik Ubezpieczonych, Urz¹d Komunikacji Elektronicznej oraz Arbiter Bankowy. Zasiêg dzia³ania Powiatowego Rzecznika Konsumentów obejmuje 8 gmin wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Raciborskiego. W pierwszym roku prowadzenia dzia³alnoœci przez Rzecznika konsumenci zg³osili 63 pisemne wnioski. W 2006 r. ogó³em wp³ynê³y pisemnie 173 sprawy, z tego z gminy Pietrowice Wielkie - 5. Najczêœciej skargi kierowane do podmiotów gospodarczych w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów dotycz¹:

W obszarze sprzeda¿y: okna, drzwi i inne materia³y budowlane, obuwie, meble W obszarze us³ug: telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, bankowe Pozosta³e: dostawa energii (pr¹d, gaz, ciep³o, woda), abonament telewizyjny. Dzia³ania Rzecznika Praw Konsumentów w Powiecie Raciborskim s¹ bardzo efektywne. Z ogólnej liczby 173 spraw za³atwiono pozytywnie 100. Konsumentom, którym sprzedawcy lub us³ugodawcy nie uznali reklamacji, Rzecznik udziela informacji dotycz¹cych dalszych mo¿liwoœci dochodzenia swoich roszczeñ. Konsument ma prawo do zakupu pe³nowartoœciowego produktu i us³ugi. Je¿eli mamy wra¿enie, ¿e zakupiony produkt lub us³uga nie spe³niaj¹ tego kryterium, a dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania reklamacji nie powod³y siê, powinniœmy dalej konsekwentnie dociekaæ swego. W tym pomo¿e nam Rzecznik, albo i instytucje wy¿szego szczebla. Opracowa³: Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy na podst. sprawozd. Rzecznika Konsumentów Joanny Urban

Bezpiecznie tam i z powrotem Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia powinna zaopatrzyæ siê w odpowiedni dokument - Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dowodem na to, ¿e dana osoba jest uprawniona do œwiadczeñ zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia spo³ecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona tak¿e dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbêdnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granic¹. Od 1 stycznia 2006 r. mo¿na pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie EKUZ, gdy¿ dotychczas wydane formularze E 111 straci³y wa¿noœæ. Brak odpowiedniego dokumentu mo¿e skutkowaæ koniecznoœci¹ pokrycia kosztów leczenia bezpoœrednio z kieszeni pacjenta. W celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nale¿y we w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z³o¿yæ wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Do wniosku za³¹czamy dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie zdrowotne. Formularz wniosku mo¿na pobieraæ i sk³adaæ w odpowiednim ze wzglêdu zamieszkania oddziale NFZ, istnieje równie¿ mo¿liwoœæ pobrania go ze strony internetowej:

http://www.nfz.gov.pl Do wype³nienia formularza niezbêdna jest wiedza dotycz¹ca: - danych personalnych osoby wyje¿d¿aj¹cej, - tytu³u do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, - danych osoby op³acaj¹cej sk³adkê, - celu wyjazdu, - informacji dotycz¹cych wyjazdu / kraj / okres pobytu, - sposobu odbioru EKUZ. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice tel. 032 735 17 00, e-mail: www.nfz-katowice.pl

lub Delegatura w Rybniku ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik tel.032 423 94 03, 032 422 16 66, 032 422 11 10, fax. 032 422 27 65 Uwaga! EKUZ jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, uprawniaj¹cym do œwiadczeñ zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, ¿e osoba ubezpieczona w NFZ mo¿e pos³ugiwaæ siê EKUZ wy³¹cznie w innych pañstwach cz³onkowskich! Ka¿de pañstwo cz³onkowskie wydaje Kartê we w³asnym jêzyku urzêdowym, zawieraj¹c¹ ten sam zestaw danych. Monika Sofronow

Na EKUZ znajduj¹ siê nastêpuj¹ce informacje: - imiê; - nazwisko; - data urodzenia; - PESEL; - numer identyfikacyjny instytucji, która wyda³a Kartê; - numer identyfikacyjny Karty; - data wa¿noœci Karty. Wzór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

10

marzec 2007

G³os Gminy


Z ¿ycia Hodowców Go³êbi Pocztowych z Makowa Minê³y ju¿ a¿ 53 lata, bo w 1953 roku powsta³a sekcja hodowców go³êbi pocztowych w Makowie. Za³o¿ycielem by³ nestor hodowców go³êbi pocztowych na Œl¹sku Raciborskim œp. Karol Gincel odznaczony srebrn¹ i z³ot¹ odznak¹ PZHGP oraz „Cz³onkostwem Honorowym” nadanym przez Zarz¹d G³ówny PZHGP w Chorzowie. Hodowcy tutejszej sekcji kiedyœ przynale¿eli do oddzia³u w Raciborzu, od 1976 roku do oddzia³u Pietrowice Wielkie, a od 2002 roku (za porozumieniem stron) do oddzia³u G³ubczyce. Jest nas 17 cz³onków sekcji : 10 z Makowa, 3 z Paw³owa, 3 z T³ustomost i 1 z Modzurowa. W Makowie mamy swój punkt wk³adania go³êbi na loty wraz z œwietlic¹ s³u¿¹c¹ do otwierania zegarów oraz zebrañ sekcyjnych. Œwietlica oraz gara¿ udostêpniony nam zosta³ przez Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie. Budynek œwietlicy i gara¿u zosta³ w w 2002 roku otynkowany w czynie spo³ecznym przez tutejszych hodowców cz³onków sekcji w Makowie. W 2006 r. ca³¹ œwietlicê wymalowano wraz z drzwiami i grzejnikami w czynie spo³ecznym przez naszych hodowców, którym ta œwietlica ma s³u¿yæ, oraz mieszkañcom naszej wioski. Co parê lat w naszej sekcji organizujemy wystawê oddzia³ow¹ go³êbi pocztowych, ostatni¹ w 2003 roku, w którym to roku obchodziliœmy jubileusz 50-lecia naszej sekcji. Od lat 60-tych organizujemy w karnawale bale dla hodowców i ich ma³¿onek wraz z wrêczeniami dyplomów i pucharów dla zwyciêzców Mistrzów oraz I najlepszych i najszybszych go³êbi z lotów starych i m³odych

wraz z ufundowaniem i wrêczeniem przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie P.Andrzeja Wawrzynka pucharu na najlepsz¹ seriê zwyciêskich 3 go³êbi z lotu „Heinsberg I” 854 km (Niemcy), w którym to locie zwyciê¿y³a trójka go³êbi hodowcy Henryka Paniczka z Paw³owa oraz ufundowaniem i wrêczeniem przez cz³onka Rady Powiatu i zarazem Szefa Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Raciborskiego P.Leonarda Malcharczyka pucharu za zwyciêstwo I go³êbia kol.Henryka Nowaka z lotu „Heinsberg II” 854 km (Niemcy). Od 12 lat na balu do tañca przygrywa nam zespó³ BOSS. W sezonach lotowych odbywa siê oko³o 15 lotów starych oraz 5 lotów m³odych. W lotach starych od Œrody Œl. 130 km do lotów Heinsberg 854 km (Niemcy), a loty m³ode od Wroc³awia do Nowej Soli 300 km. Najdalszymi lotami, przeprowadzonymi w latach poprzednich by³y loty: z La Hawre (Francja) ok.1250 km, z kana³u La Manche, Londynu w 1961 r., z Bukaresztu oraz z Monte Casino (W³ochy). Mistrzostwo lotów go³êbi starych 2006 r. w sekcji Maków: 1.Nowak Henryk 126 konkursów 49693 pkt 2.Szubert K.i A. 114 konkursów 43218 pkt 3.Joszko Artur 113 konkursów 43093 pkt Mistrzostwo lotów go³êbi m³odych 2006 r. sekcji Maków: 1. Szubert K. I A. 50 konkursów 8843 pkt 2.Sobola J. 47 konkursów 7592 pkt 3.Malcharczyk P. 45 konkursów 7430 pkt.

S¹ to wyniki punktacji w konkurencji Oddzia³u PL.-0251 G³ubczyce, zrzeszaj¹cej 8 sekcji oraz 120 hodowców lotuj¹cych. Równie¿ po zakoñczeniu lotów go³êbi starych w miesi¹cu sierpniu w naszej œwietlicy organizujemy spotkanie cz³onków hodowców z ¿onami przy kawie i ciastku w³asnej roboty, które to piek¹ nasze panie. Zarz¹d Sekcji w Makowie A.G.

A. Gincel i L. Musio³ szykuj¹ puchary dla najlepszych hodowców

Karnawa³ zaczyna siê w Kornicy Ju¿ w pierwsz¹ sobotê stycznia œwietlica w Kornicy wita³a swoich mieszkañców po raz pierwszy w nowym roku w swoich progach. Jak co roku so³tys wsi wraz z radnym zorganizowali tutaj biesiadê wiejsk¹, bez której karnawa³ w tej wsi nie mo¿e siê obejœæ. Seniorzy, do których g³ównie skierowana jest ta impreza, do-

Œw. Miko³aj daje podarek za dobry dowcip

G³os Gminy

pisali, swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas te¿ goswoim wystêpem umila³a biesiadnikom czas œcie: przedstawiciele w³adz gminnych, ksi¹dz Beata Maria Piwowarczyk. Kolêdy i pieœni bieproboszcz, ksi¹dz wikary oraz przyby³y wraz z siadne rodem z ró¿nych regionów œwiata idealnimi Œwiêty Miko³aj. Trochê spóŸniony Œw. nie wpasowa³y siê w atmosferê spotkania i wproMiko³aj jako ostatnie miejsce na rozdawanie powadzi³y w muzyczny i taneczny nastrój. Kiedy darków zostawi³ sobie w³aœnie œwietlicê w Korwiêc zespó³ ARES rozpocz¹³ zabawê taneczn¹ nicy. Z tego zaœ wzglêdu, ¿e ju¿ nigdzie nie munie trzeba by³o czekaæ na chêtnych – nogi same sia³ siê œpieszyæ, móg³ pozwoliæ sobie na odpynios³y do tañca. I jeszcze d³ugo w tê noc s³ychaæ tywanie z zas³ug i przewinieñ ka¿dego za ubieby³o muzykê, œpiew i œmiech w Kornicy. g³y rok. Nie by³o ³atwo: ka¿dy musia³ wkupiæ G.Seidel siê w ³aski Œw. Miko³aja i zas³u¿yæ na prezent œpiewem, recytacj¹ lub skeczem. Widaæ, ¿e nie ma u nas z³ych ludzi bo ostatecznie ka¿dy dosta³ prezent i nie by³a to ani rózga ani zgni³e kartofle. Po wizycie Œw. Miko³aja Mieszkañcy Kornicy bawi¹ siê na biesiadzie

marzec 2007

11


Zbiórka wielkogabarytów Zbiórka wielkogabarytów w 2007 r. na terenie Gminy Pietrowice Wielkie odbêdzie siê w terminach: Pietrowice Wielkie, Gródczanki

22.03.2007r.

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice, Krowiarki, Amandów

23.03.2007r.

Paw³ów, Maków, Kornice, ¯erdziny

24.03.2007r.

Zbiórk¹ objête s¹: - zu¿yty sprzêt AGD nie zawieraj¹cy freonów, meble, komputery, monitory, telewizory, radia, z³om, opony (wszystkie rodzaje), dywany, stolarka drzwiowa i okienna. Zbiórk¹ nie objête s¹: - odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, opakowania po œrodkach ochrony roœlin, zu¿yte œwietlówki, azbest i wyroby za-

wieraj¹ce azbest. Odpady wielkogabarytowe nale¿y wystawiæ dzieñ wczeœniej lub najpóŸniej w dniu wywozu do godz. 7.00, w miejscach nie stwarzaj¹cych zagro¿enia w ruchu pieszym i ko³owym. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 ( tel.032 419 80 75 w. 123). Beata Mludek

Terminy wywozu odpadów komunalnych z gminy Pietrowice Wielkie w 2007 r.

styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paŸdziernik listopad grudzieñ

Pietrowice Gródczanki

¯erdziny Paw³ów

Maków Kornice

Krowiarki Amandów

Cyprzanów Lekartów Samborowice

11, 25 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 4, 19 2, 16, 30 7, 21

2, 17 1, 15 1, 15, 29 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19

12, 26 8, 22 8, 22 5, 19 4, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 23 6, 20 3, 17, 29

3, 18 2, 16 2, 16, 30 12, 26 10, 24 8, 21 5, 19 2, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20

5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 20 3, 17, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Terminy wywozu surowców wtórnych (szk³o, plastik) z gminy Pietrowice Wielkie w 2007 r.

styczeñ luty marzec kwiecieñ maj czerwiec lipiec sierpieñ wrzesieñ paŸdziernik listopad grudzieñ

12

Pietrowice Gródczanki

¯erdziny Paw³ów

Maków Kornice

Krowiarki Amandów

Cyprzanów Lekartów Samborowice

2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3

3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 5 4

3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 5 4

3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 5 4

2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3

marzec 2007

Zbiórka odpadów foliowych i worków po œrodkach ochrony roœlin Odbiór opakowañ z tworzyw sztucznych worków po nawozach i œrodkach ochrony roœlin oraz innych opakowañ foliowych odbêdzie siê, podobnie jak w ubieg³ym roku, w miesi¹cu czerwcu. Do tego czasu prosimy o sk³adowanie tych odpadów na terenie w³asnych nieruchomoœci, a w przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Urzêdem Gminy (tel. 032 419 80 75 w. 123), wtedy miejsce do sk³adowania zostanie wskazane. Dok³adny termin sk³adowania tych odpadów u poszczególnych so³tysów bêdzie podany do wiadomoœci. Wywóz odpadów foliowych i worków po œrodkach ochrony roœlin jest bezp³atny. Odebrane opakowania foliowe przekazane zostan¹ do recyklingu i odzysku, po przebyciu procesu technologicznego trafi¹ bezpoœrednio do specjalistycznych zak³adów przetwarzaj¹cych je na nowe, gotowe produkty. Ubieg³oroczna zbiórka wykaza³a, ¿e na naszym terenie jest du¿e zapotrzebowanie na odbiór tego typu odpadów. Szczegó³owe informacje na temat planowanej zbiórki mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 ( tel.032 419 80 75 w. 123). Beata Mludek

Zmiana cen op³at za odbiór odpadów komunalnych Informujemy, ¿e po przeprowadzeniu negocjacji z firm¹ „Naprzód”, która zajmuje siê wywozem odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci po³o¿onych w gminie Pietrowice Wielkie, ustalona zosta³a ostateczna cena za wywóz odpadów w 2007 r. Pocz¹tkowo firma „Naprzód” proponowa³a cenê 5,80 z³ brutto za pojemnik 120 l. Przeprowadzone zosta³y rozmowy i negocjacje, w wyniku których za wywóz odpadów komunalnych mieszkañcy z terenu gminy Pietrowice Wielkie, którzy podpisali umowê z firm¹ „Naprzód” zap³ac¹: 5,20 z³ brutto za pojemnik 120 l. W poprzednim „G³osie Gminy” przedstawione zosta³y stawki proponowane przez firmê „Naprzód”. Stawka 5,20 z³ brutto za pojemnik 120 l jest ju¿ ustalona i ostateczna. Beata Mludek

G³os Gminy


„Tyle cz³owiek jest wart ile mo¿e daæ drugiemu” wywiad z Józefem Malcharczykiem Radnym Gminy Pietrowice Wielkie Ma³gorzata Paletta: Nie wszyscy czytelnicy G³osu Gminy znaj¹ Pana sylwetkê, bardzo proszê o kilka s³ów o sobie Józef Malcharczyk: Nazywam siê Józef Malcharczyk, jestem mieszkañcem Paw³owa, mieszkam tutaj od dziecka, mam 49 lat, jestem ¿onaty, mam troje dzieci: Tobiasza, Magdê i Martina. Wraz z ¿on¹ Regin¹ prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 240 ha, o kierunku produkcji roœlinnej. Uprawiamy pszenicê, ziemniaki, rzepak i buraki cukrowe. Od 16 lat jestem w cz³onkiem Zarz¹du Zrzeszenia Plantatorów Roœlin Okopowych przy Cukrowni Racibórz. M.P: Co by³o dla Pana impulsem, inspiracj¹ by kandydowaæ na Radnego Gminy? J.M.: Staram siê ¿yæ zgodnie z zasad¹ ”TYLE CZ£OWIEK JEST WART ILE MO¯E DAÆ DRUGIEMU”, chc¹c realizowaæ te s³owa postanowi³em wspomóc swym doœwiadczeniem i prac¹ nasz¹ spo³ecznoœæ. Jako Radny so³ectwa Paw³ów za najwa¿niejsze uwa¿am poprawê wygl¹du naszej miejscowoœci poprzez remont g³ównej ulicy, kanalizacji oraz poboczy. Za jedn¹ z najistotniejszych spraw, uwa¿am budowê sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Wa¿na jest dla mnie -jako mieszkañca Paw³owa - wiêksza integracja naszej lokalnej spo³ecznoœci, poprzez spotkania i organizowanie imprez dla wszystkich mieszkañców. Moja ¿ona tak¿e uczestniczy aktywnie w ¿yciu naszej miejscowoœci: jest przewodnicz¹c¹ chóru, w którym œpiewa. Zaœ dla mnie jako Radnego Gminy, priorytetami s¹ uczestnictwo w pozyskiwaniu nowych miejsc pracy, przedsiêbiorców, którzy by te miejsca tworzyli. Bardzo zale¿y mi na zahamowaniu odp³ywu m³odych ludzi za granicê w poszukiwaniu

zatrudnienia. Zale¿y mi na polepszeniu warunków nauki naszej m³odzie¿y, poniewa¿ edukacja jest podstawowym czynnikiem rozwoju m³odego pokolenia. Pamiêtam równie¿ o tym, ¿e nasza gmina jest gmin¹ rolnicz¹, dlatego bêdê namawia³ wszystkich rolników do uczestnictwa w kursach oraz szkoleniach, aby podnosiæ kwalifikacje zawodowe, a tak¿e zwiêkszyæ umiejêtnoœci korzystania z programów pomocy Unijnej, które wchodz¹ w ¿ycie w latach 2007-2013. M.P: Widzê, ¿e jest Pan mocno zaanga¿owany w ¿ycie naszej spo³ecznoœci, ale naszych czytelników interesuje Pana ¿ycie prywatne, mo¿e opowie Pan o pocz¹tkach swego gospodarstwa. J.M: W roku 1978 przej¹³em gospodarstwo rodzinne. Zaczyna³em od 8,64 ha, na samym pocz¹tku zajmowaliœmy siê nie tylko produkcj¹ roœlinn¹, mieliœmy równie¿ inwentarz ¿ywy. W roku 1988 wyjecha³em na pó³roczn¹ praktykê do Austrii, mia³em tam okazjê zobaczyæ jak funkcjonuje rolnictwo austriackie, zdoby³em nowe doœwiadczenia zawodowe. Po powrocie zdecydowa³em siê na zmianê profilu produkcji, skupi³em siê na produkcji roœlinnej. Po latach muszê stwierdziæ, ¿e uda³o mi siê zrealizowaæ swoje plany. W chwili obecnej -jak ju¿ wspomnia³em gospodarzê na 240 ha i gospodarstwo funkcjonuje bardzo dobrze. Poniewa¿ stale rozwijam gospodarstwo, chêtnie pog³êbiam swoje wiadomoœci, aby bie¿¹co korzystaæ z nowych technologii. Jeœli chodzi o prowadzenie gospodarstwa to ¿ona zajmuje siê sprawami administracyjnymi zaœ ja produkcj¹. Trzeba przyznaæ, ¿e œwietnie uzupe³niamy siê wzajemnie. MP: Oprócz pracy, która jest Pana pasj¹ wiem, ¿e ma Pan równie¿ inne zainteresowania

Józef Malcharczyk

JM: Tak, moim hobby s¹ podró¿e, w zimie w wolnych chwilach je¿d¿ê na nartach. Narciarstwo od niedawna sprawia mi du¿¹ frajdê. Zaœ spe³nionym marzeniem syna Martina i moim jest koñ. Od niedawna jesteœmy w³aœcicielami klaczy Nelly, jest to 4-latka. Koñ to dla mnie niesamowite stworzenie, jego si³a i delikatnoœæ oraz inteligencja sprawia, ¿e gdy z nim przebywam relaksujê siê, pozytywnie nastrajam, wierzê w terapeutyczne oddzia³ywanie tych zwierz¹t. M.P.: Jakie s¹ plany na przysz³oœæ? J.M.: Chcê rozwijaæ i powiêkszaæ swoje gospodarstwo, aby w przysz³oœci mogli je przej¹æ moi synowie. Pragnê pracowaæ dla naszej lokalnej spo³ecznoœci, by lepiej ¿y³o siê nam wszystkim. M.P.:A Pana marzenie? J.M.:Byæ zdrowym i jak najd³u¿ej sprawnym, a tak¿e byæ w³aœcicielem pary czarnych koni. M.P.: Bardzo dziêkujê za to, ¿e znalaz³ Pan czas, by udzieliæ wywiadu naszej Gazecie. Ma³gorzata Paletta

Mali artyœci W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach organizowane s¹ cykliczne spotkania plastyczne dla dzieci, gdzie pod opiek¹ pani Teresy wykonuj¹ prace na konkursy zwi¹zane z literatur¹ dzieciêc¹, kartki okolicznoœciowe, a tak¿e zwyk³e rysunki, daj¹c upust swojej artystycznej wyobraŸni. Ostatnie spotkania by³y zwi¹zane z obchodzonym Dniem Babci i Dziadka, gdzie ka¿de z dzieci z zapa³em przygotowywa³o dla ukochanych „Omy i Opy” laurki. W okresie ferii zimowych przygotowywa³y kartki wielkanocne, które wystawi¹ na sprzeda¿, a zebrane pieni¹dze chc¹ przeznaczyæ na zakup nowych gier planszowych. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeæ najm³odszych, zachêcamy do zakupu kartek w bibliotece. M. Kie³kowski

G³os Gminy

Mali artyœci w bibliotece w Samborowicach

marzec 2007

13


Posiwiali zapaleñcy Pszczelarstwo, zwane dawniej bartnictwem, przez szereg stuleci odgrywa³o wa¿n¹ rolê na ziemiach s³owiañskich. Pomieszczeniami dla pszczó³ by³y zwyk³e dziuple dr¹¿one w grubych pniach drzew wysoko nad ziemi¹. Hodowla pszczó³ w barciach na znacznej wysokoœci by³a zajêciem wymagaj¹cym du¿ej si³y i zrêcznoœci. Najwiêkszy rozkwit bartnictwa w Polsce przypad³ na wiek XVI i pierwsz¹ po³owê wieku XVII. Po pszczelarzeniu w barciach i w tej dziedzinie nastêpowa³ postêp. Prototypem ula przenoœnego u S³owian by³a ustawiona w pobli¿u domu œciêta baræ. Wykonywano równie¿ prymitywne ule przenoœne z wikliny, kory, s³omy, gliny i drewna. Pozyskiwany miód by³ nieodzownym elementem ¿ycia codziennego ludnoœci. S³u¿y³ ludnoœci w obrzêdach, podczas jedzenia i picia, oraz do wymiany handlowej i jako danina. Wiedza o pszczo³ach czêsto przechodzi³a z ojca na syna, któr¹ przed obcymi trzymano w œcis³ej tajemnicy. Ta ograniczona zachowawczoœæ i tajemniczoœæ jest zauwa¿alna po dzieñ dzisiejszy wœród czêœci braci pszczelarskiej. Najwiêkszy prze³om postêpu w gospodarce pasiecznej nast¹pi³ dopiero w drugiej po³owie XIX wieku i jest ci¹gle widoczny. Ogromne zas³ugi w dziedzinie postêpu naukowego w pszczelarstwie wniós³ ksi¹dz dr.Jan Dzier¿on urodzony na Œl¹sku w 1811 roku w £owkowicach ko³o Kluczborka. Po tym krótkim wstêpie historycznym pragnê napisaæ kilka ciekawostek z ¿ycia naszego Gminnego Ko³a Pszczelarzy. Na terenie naszej

gminy zlokalizowanych jest 12 pasiek. Najmniejsza pasieka liczy 5, a najwiêksza 80 rodzin pszczelich, co stanowi ³¹cznie 274 szt. Spoza gminy do naszego zwi¹zku nale¿y 6 w³aœcicieli pasiek. Rozmieszczenie poszczególnych pasiek oraz liczba rodzin pszczelich w pe³ni zabezpieczy zapylenie kwiatów upraw polnych i sadów terenu naszej gminy. Zdecydowana wiêkszoœæ pasiek zosta³a za³o¿ona w latach piêædziesi¹tych, które s¹ prowadzone przez ich za³o¿ycieli b¹dŸ nastêpców. Niestety, postarza³y siê pasieki, a ich w³aœciciele w znacznej wiêkszoœci zd¹¿yli posiwieæ. Ogromny zapa³ i mi³oœæ do pszczó³ i otaczaj¹cej przyrody sprawia naszym pszczelarzom wiele satysfakcji. Statystyki podaj¹, ¿e œrednia wieku pszczelarzy w Polsce wynosi 57 lat, a np. w Niemczech 60 lat. Szacuje siê, ¿e ponad 45 % osób zajmuj¹cych siê pszczelarstwem przekroczy³o siedemdziesi¹tkê. Niepokoj¹cy jest brak zainteresowania nastêpców do dalszego pszczelarzenia w niektórych z naszych gminnych pasiek. W œwiadomoœci spo³eczeñstwa pszczelarstwo nie jest zajêciem wysokodochodowym. Pomimo to liczymy na odwagê do podjêcia siê tego zadania i przygody z pszczo³ami przez przysz³ych pszczelarzy. Chêtnie udzielimy nowicjuszom niezbêdnej pomocy instrukta¿owej. Jak co roku kierujemy apel do rolników i ogrodników a¿eby w czasie wiosennych oprysków pamiêtali o naszych wspólnych sprzymierzeñcach jakimi s¹ pszczo³y, trzmiele i inne po¿yteczne owady. Ka¿dy preparat owado i chwastobójczy posiada okres karencji i prewencji, który

Mieszkañcy sygnalizuj¹! Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e znaczna czêœæ naszego spo³eczeñstwa dostrzega i reaguje na nieprawid³owoœci i zagro¿enia spowodowane przez inne osoby. Otwartoœæ wypowiedzi na zebraniach wiejskich, podczas spotkañ osobistych b¹dŸ rozmów telefonicznych – nie zawsze anonimowych – œwiadczy o wzrastaj¹cej dojrza³oœci spo³ecznej i ekologicznej. Najwiêcej sygna³ów dotyczy nielegalnego sk³adowania nieczystoœci sta³ych na przydro¿nych rowach, w zagajnikach, na terenie by³ej Roszarni Lnu oraz za ramp¹ PKP w Pietrowicach Wielkich. Na typow¹ z³oœliwoœæ zas³uguje fakt wyrzucania worków ze œmieciami, opon, butelek i puszek na pobocza dróg. Mieszkañcy coraz czêœciej informuj¹ o wycinkach drzew rosn¹cych nawet daleko w polu z nadziej¹, ¿e nikt tego nie zauwa¿y. Ka¿da wymiana pokrycia dachowego z eternitu bez udzia³u uprawnionej ekipy nie ujdzie uwadze, a nawet mo¿e drogo kosztowaæ. Œwiadomoœæ spo³eczna wzrasta i ka¿dy pobliski mieszkaniec obawia siê ewentualnych konsekwencji zdrowotnych. S¹ sygna³y o ci¹g³ym zanieczyszczaniu wszelkiego rodzaju odpadami przez sta³ych bywalców œcie¿ki Widoncz w Pietrowicach Wielkich. W tym miejscu prawdopodobnie czêsto s¹ spalane opakowania plastikowe. Jest wiele sygna³ów o uci¹¿liwych s¹siadach spalaj¹cych plastiki i inne uci¹¿liwe i truj¹ce odpady. Jest wiele skarg i uwag do osób, które najchêtniej wywo¿¹ gnojowicê o wyj¹tkowo silnym zapachu obok zamieszka³ych zabudowañ. To samo dotyczy sk³adowania kiszonek buraczanych. Jest wykonane piêkne

14

centrum wsi Krowiarek wraz ze zbiornikami wodnymi dla ryb. Zamiast czystej, Ÿródlanej wody w stawie znajduje siê gnojowica. Wkrótce stosowna komisja ustali kto jest winowajc¹ tych zanieczyszczeñ. Jesieni¹ i wiosn¹ umi³owanym zajêciem niektórych mieszkañców jest wypalanie trawy na poboczach dróg i ³¹kach. Chcia³em przypomnieæ, ¿e takie wypalanie jest prawnie niedozwolone i podlega karze aresztu lub grzywny. Oddzieln¹ spraw¹ jest przyorywanie pola do samej drogi. Jest wiele bulwersuj¹cych wypowiedzi pod adresem rolników. Bezprawnie zosta³ przyorany 2-3 metrowy pas ochronny drogi. Przewidziana jest wkrótce stosowna reakcja w³aœcicieli poszczególnych dróg. Obecni na zebraniu wiejskim rolnicy us³yszeli w informacji kierownika Posterunku Policji, ¿e tym tematem zajm¹ siê równie¿ policjanci. Poda³em w ogólnym zarysie to, o czym najczêœciej mówi¹ i sygnalizuj¹ mieszkañcy naszej gminy. B¹dŸmy nadal czujni i wra¿liwi. Broñmy siê przed z³oczyñcami. Policja, Wójt Gminy i Komisja Ekologii oczekuj¹ wspó³pracy, ale przede wszystkim - licz¹ na œwiadomoœæ spo³eczn¹. Ze wzglêdu na liczne pytania mieszkañców pragnê poinformowaæ, ¿e w czasie selektywnej zbiórki odpadów plastikowych i szklanych niektórzy pope³niaj¹ nieprawid³owoœci. Informujê jak nale¿y postêpowaæ: - do worków przeznaczonych na opakowania plastikowe wk³adamy wszelkiego rodzaju plastiki, w których znajdowa³y siê artyku³y kon-

marzec 2007

okreœla liczbê godzin lub dni, w ci¹gu których wymienione owady nie mog¹ sie stykaæ z roœlinami po oprysku. U¿ywane okreœlenia na pestycydach „Klasa IV, œrodki praktycznie nieszkodliwe dla pszczó³” czêsto wprowadzaj¹ w b³¹d osoby wykonuj¹ce zabiegi. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nawet te œrodki posiadaj¹ swój okres prewencji, a nieszkodliwe s¹ zazwyczaj dopiero po wyschniêciu cieczy. W celu zachowania bezpieczeñstwa opryski powinny byæ stosowane wieczorem. Bezwzglêdnie wieczorny oprysk powinien byæ stosowany w tych miejscach, gdzie wystêpuj¹ kwitn¹ce roœliny lub mszyca tzw. spadŸ, z której korzystaj¹ pszczo³y. W imieniu Gminnego Ko³a Pszczelarzy dziêkujê rolnikom za wyrozumia³oœæ. Leon Mludek

Ule pszczele dziœ

sumpcyjne lub przeznaczone do higieny i pielêgnacji cia³a. Kubki po kefirach, lodach, itp. nale¿y przep³ukaæ wod¹. ¯adnych innych opakowañ plastikowych nie wk³adamy. Prosimy o zgniatanie butelek przed w³o¿eniem do worka. - do worków na opakowania szklane wk³adamy butelki, s³oiki i inne szk³a kolorowe w miarê czyste, bez metalowych zakrêtek i kapsli. Nie wk³adamy opakowañ zape³nionych artyku³ami spo¿ywczymi oraz rozbitego ostrego szk³a, szyb i luster. Dziêkujê mieszkañcom gminy za zrozumienie i dostosowanie siê do dalszej prawid³owej zbiórki odpadów. Leon Mludek

Dzikie wysypisko œmieci

G³os Gminy


Odwiedzi³ nas konsul W dniach 27 lutego do 1 marca konsul Niemiec w Opolu Ludwig Neudorfer odwiedzi³ powiat raciborski. Celem wizyty by³o poznanie terenu obs³ugiwanego przez wicekonsulat w Opolu. Organizatorem spotkañ naszych samorz¹dowców z niemieckim dyplomat¹ by³, radny powiatowy i przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ Leonard Wójt Andrzej Wawrzynek, konsul Ludwig Neudorfer oraz radny powiatowy Leonard Malcharczyk w sali obrad urzêdu gminy. Malcharczyk. Wizytê rozpoczê³o spotkanie ze starost¹ raciPoruszono te¿ sprawy zwi¹zane ze stosunkaborskim. Nastêpnie goœæ odwiedzi³ raciborski mi z gmin¹ partnersk¹ oraz problem wyjazdów ratusz. Kolejnym etapem by³y okoliczne gminy. zarobkowych Œl¹zaków. Zdaniem naszego goPierwsze na trasie by³y Pietrowice Wielkie. Konœcia - Wygl¹da to tak, jakby Polacy, inaczej ni¿ sul zosta³ przyjêty przez wójta Andrzeja WawW³osi, Hiszpanie czy Turcy, którzy w latach 60rzynka. Tematem rozmowy by³a wspó³praca z tych przyje¿d¿ali do pracy z nastawieniem pomniejszoœci¹ niemieck¹, która zdaniem dyplowrotu do kraju pochodzenia, nie mieli w swojej maty przebiega pozytywnie. Szczególne zainteojczyŸnie zakorzenienia. resowanie goœæ okaza³ nauce jêzyka niemieckieMimo, ¿e Ludwig Neudorfer jest konsulem go w szko³ach. Podkreœli³, ¿e 3 godziny w tygozaledwie od sierpnia 2006 roku mia³ ju¿ okazjê dniu to zbyt ma³o, aby nauczyæ siê jêzyka. Zaodwiedziæ gminê Pietrowice. By³ on goœciem pewni³, i¿ konsulat posiada œrodki na dodatkoGali Przedsiêbiorców. Bardzo ciep³o wspomina³ we zajêcia prowadzone przez DFK. swój niedawny pobyt i serdecznoœæ gospodarzy. - M³odzi maj¹ inne zainteresowania ni¿ ich Konsul otrzyma³ zaproszenie na wielkanocn¹ dziadkowie, s³uchaj¹ innej muzyki i by grupy procesjê konn¹, które przyj¹³ z radoœci¹ i zapewmniejszoœci sta³y siê dla nich atrakcyjne trzeba nieniem swego niezawodnego przybycia. wyjœæ naprzeciw ich oczekiwaniom. – stwierdzi³ konsul Ludwig Neudorfer. Sylwia Marker

Dzia³alnoœæ Bibliotek naszej Gminy w roku 2006 W roku 2006 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach nale¿a³o 1 526 osób w tym: do Biblioteki w Pietrowicach Wielkich - 598 osób Filii Bibliotecznej w Krowiarkach - 255 osób Filii Bibliotecznej w Makowie - 194 osób Filii Bibliotecznej w Paw³owie - 310 osób Filii Bibliotecznej w Samborowicach - 169 osób Najwiêksz¹ grupê czytelników stanowili uczniowie 902 osoby zaœ najmniejsz¹ rolnicy 22 osoby. Biblioteki wypo¿yczy³y 36 249 ksi¹¿ek na zewn¹trz, a czytelnicy skorzystali z 4 122 ksi¹¿ek w czytelniach. Zakupiono 884 ksi¹¿ki na kwotê 10 637 z³, w tym: - z funduszy biblioteki 74 egz.na wartoœæ 1 080 z³,

- z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki 810 egz. na kwotê 9 000 z³. Biblioteki prowadzi³y dzia³alnoœæ: - kulturaln¹ (spotkanie autorskie z pani¹ Ew¹ Wawoczny) - edukacyjn¹ - wspó³praca ze szko³ami i przedszkolami naszej Gminy - w³¹cza³y siê w akcje popularyzuj¹ce czytelnictwo - Ca³a Polska czyta dzieciom, Literacki Atlas Polski, premiera 6 tomu przygód Harrego Pottera. Przy bibliotekach w Makowie i Paw³owie dzia³aj¹ czytelnie internetowe, w których mo¿na bezp³atnie korzystaæ z Internetu. Gminna Biblioteka Publiczna posiada w³asn¹ stronê internetow¹ www.gbp.tylko.to Ma³gorzata Paletta

Wiêcej takich ludzi... Od dawna mieszkañców Samborowic nurtowa³ problem w¹wozu tzw. Holwegu przy kapliczce Œw. Anny. Na ubieg³orocznym zebraniu wiejskim planowaliœmy prace, które uatrakcyjni³yby to miejsce. Niestety, nast¹pi³y ró¿ne niesprzyjaj¹ce okolicznoœci, które wyd³u¿y³y czas rozpoczêcia robót. W tym okresie znalaz³a siê jednak pewna niewidzialna rêka, która nic nie mówi¹c postanowi³a dzia³aæ. Mieszkaniec Samborowic – pan Wilibald Kytzia podj¹³ siê bezinteresownie ogromnego zadania, jakim by³o wyczyszczenie naszego w¹wozu. Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e ga³êzie, chwasty i œmieci od dawna uniemo¿liwia³y przejœcie z jednego koñca w¹wozu do drugiego. Ogrom pracy, jaki zosta³ w³o¿ony w wykonanie tak wa¿nego i trudnego zadania zrozumie tylko ten, kto w ostatnim czasie mia³ mo¿liwoœæ przebywania w tym miejscu. W imieniu mieszkañców naszej miejscowoœci chcia³am z³o¿yæ wyrazy serdecznego podziêkowania na rêce pana Wilibalda i ¿yczyæ dalszych chêci do pracy. Jest jeszcze bowiem wiele do zrobienia. Byæ mo¿e uda nam siê stworzyæ tu miejsce, gdzie bêdzie mo¿na odpocz¹æ, posiedzieæ, czy pospacerowaæ na ³onie przyrody. Organizowane tutaj co roku nabo¿eñstwa majowe teraz na pewno zyskaj¹ na atrakcyjnoœci. Oby by³o wœród nas wiêcej ,,takich zapaleñców”. Na koniec zwracam siê z proœb¹ do wszystkich, którzy bêd¹ przebywaæ na terenie naszego w¹wozu - USZANUJCIE TO, CO ZOSTA£O ZROBIONE TAK WIELKIM WYSI£KIEM… I. Gawlica

Godziny otwarcia bibliotek Krowiarki

Maków

Paw³ów

Samborowice

Pietrowice Wlk.

poniedzia³ek

11.30 - 19.00

-----

10.00 - 18.00

15.00 - 19.00

11.00 - 18.00

wtorek

8.00 - 15.30

-----

10.00 - 18.00

9.00 - 13.00

8.30 - 18.00

œroda

11.30 - 19.00

16.00 - 20.00

12.00 - 15.00

15.00 - 19.00

11.00 - 18.00

czwartek

8.00 - 15.30

12.00 - 20.00

8.00 - 11.00

9.00 - 13.00

8.30 - 16.00

pi¹tek

11.30 - 19.00

12.00 - 20.00

8.00 - 11.00

15.00 - 19.00

11.00 - 18.00

G³os Gminy

marzec 2007

Pan Wilibald Kytzia podczas pracy w w¹wozie

15


Wiosenne przebudzenie LKS „START” LKS „START” sezon wiosenny rozpocz¹³ zabaw¹ karnawa³ow¹, na której zawodnicy pokazali dobre przygotowanie wytrzyma³oœciowe: ostatni wychodzili do domów gdy ju¿ œwita³o. Potem ju¿ rozpoczê³y siê treningi na hali sportowej i udzia³ zawodników w ró¿nych turniejach halowych; jak w tym okresie bywa niewa¿ne s¹ wyniki sportowe, ale zgranie dru¿yny i przygotowanie wytrzyma³oœciowe, które procentuje przez ca³y rok na zielonej murawie. Dru¿yny juniorów i seniorów w rundzie wiosennej bêdzie prowadzi³ Poznañski Piotr, a w kadrze pi³karskiej nast¹pi parê zmian, o których nie bêdê pisa³ gdy¿ s¹ w trakcie za³atwiania, a kibice przekonaj¹ siê o nich ju¿ na boisku. Dru¿yna seniorów w okresie przygotowawczym rozegra parê sparingów m.in. z Nêdz¹, W³ókniarzem Kietrz, Naprzodem Syrynia i Or³em Dzier¿ys³aw. Natomiast juniorzy spotkaj¹ siê z Ruchem Boles³aw, LKS Paw³ów i LKS Cyprzanów. Ca³kiem inne przygotowanie do rundy wiosennej maj¹ trampkarze. Grupa trampkarzy starszych prowadzona

przez Marka Klobuczka bierze udzia³ w turnieju halowym na naszej hali organizowanym przez Podokrêg Racibórz. W turnieju tym wystêpuj¹ nasze 2 dru¿yny, a ogó³em 14 dru¿yn z rocznika 90-94r. Jedna dru¿yna bêdzie walczyæ 10 marca w fina³ach o 3 miejsce, a druga o 11 miejsce. Trampkarze ca³¹ zimê przygotowywali siê na hali. Grupa trampkarzy m³odszych prowadzona przez Roberta Antczaka równie¿ bierze udzia³ w turnieju w Kornowacu i po pierwszej turze meczu, w której wystêpuje 8 dru¿yn rocznika 95-96 nasi zajmuj¹ 3 miejsce i w fina³ach systemem PlayOf bêdzie walczyæ o miejsca I – IV z 2 dru¿ynami Unii Racibórz i Gos³awa Jed³ownik. Warto te¿ wspomnieæ o naszych kadetach z grupy naborowej prowadzonej równie¿ przez Roberta Antczaka, którzy w turnieju halowym w Kornowacu organizowanym przez ksiê¿y Salezjanów zajêli II i III miejsce. Dla tych ch³opaków by³ to pierwszy turniej, w którym brali udzia³ i za który przywieŸli dyplomy i nagrody. Poni¿ej przedstawiamy terminarz juniorów i seniorów na rundê wiosenn¹ 2007. W. Pawlasek

Juniorzy: 24.03.07 31.03.07 07.04.07 14.04.07 22.04.07 28.04.07 03.05.07 06.05.07 12.05.07 20.05.07 26.05.07 03.06.07 06.06.07 10.06.07 16.06.07

godz. 15.00 godz. 15.00 godz. 11.00 godz. 15.00 godz. 11.00 godz. 15.00 godz. 11.00 godz. 11.00 godz. 15.00 godz. 13.00 godz. 15.00 godz. 11.00 godz. 15.00 godz. 11.00 godz. 15.00

LKS Siedliska – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Gorzyce LKS Tworków – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Górki Œl. Maxpol KuŸnia Raciborska – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Przysz³oœæ Rogów Baterex Nêdza – LKS Pietrowice LKS Cha³upki – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Czarni Nowa Wieœ LKS Zabe³ków – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Czy¿owice RTP UNIA Racibórz – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Górnik Pszów Naprzód Syrynia – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Silesia Lubomia

Seniorzy: 25.03.07 01.04.07 08.04.07 15.04.07 22.04.07 28.04.07 03.05.07 06.05.07 13.05.07 20.05.07 26.05.07 03.06.07 07.06.07 10.06.07 17.06.07

godz. 15.00 godz. 16.30 godz. 15.00 godz. 14.00 godz. 15.00 godz.. 17.00 godz. 15.00 godz. 17.00 godz. 15.00 godz. 15.00 godz. 17.00 godz. 15.00 godz. 17.00 godz. 15.00 godz. 17.00

LKS Pietrowice – LKS Adamowice D¹b Gaszowice – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Górki Œl¹skie Odra Nieboczowy – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Buk Rudy Wielkie Maxpol KuŸnia Raciborska – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Gos³aw Jed³ownik KS Kornowac – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – Przysz³oœæ II Rogów LKS Pietrowice – LKS Ruda Kozielska Czarni Nowa Wieœ – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Turza Œl. LKS Cha³upki – LKS Pietrowice LKS Pietrowice – LKS Samborowice LKS Rzuchów – LKS Pietrowice

16

marzec 2007

Prymusi Przedstawiamy pañstwu listê uczniów, zas³uguj¹cych ze wzglêdu na wysok¹ œredni¹ ocen, na szczególne wyró¿nienie w I semestrze roku szkolnego 2006/2007, reprezentuj¹cych Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wlk. Szko³a podstawowa: Klasa I – Krajewska Kamila, Ma³ecka Karolina Klasa II a - Duda Paulina, Go³ek Kamil, Krutki Patryk, Podleœny Natalia, Szmalec Paulina, Strzedu³a Marcel. Klasa II b – Reichel Magdalena, Szot Marzena, Œwirzewski Marek, Wieczorek Julia, Kramarczyk Sebastian. Klasa III – Reichel Paulina, Gotzmann Kinga, Kittel Karina, Moc Adam. Klasa IV – Flegel Aleksandra, Zebra³a Aleksandra, Palisa Jessica, Jarosiewicz Kinga, Tyra³a Magda, Marcol Micha³, Stêpiñski Maciej. Klasa V a – Bula Karolina, Reichel Simona, Szczudlek Ewelina Klasa V b – Moc Ma³gorzata, Rutyna Jessica, Piecha Karolina, Marker Martina, Nowak Anna, Staniek Paulina. Klasa VI a – Fleger Beata, Machelska Alina, Wieczorek Aleksandra, Mrasek Ditmar. Klasa VI b – Seidel Vanessa, Kitel Marta, Tomasiuk Marta Gimnazjum: Klasa I a – Moc Stefan. Klasa I b – Kasza Katarzyna. Klasa I c – Machelska Dominika, Przyby³a Marta. Klasa I d - Suchañska Krystyna, Taraszewska Karolina, Czarny Anna. Klasa II a - Kuroczik Katharina, GwóŸdŸ Sandra, Wilczek Andrea. Klasa II b – Palisa Manuela, Cieœla Magdalena. Klasa II c – Tokar Jadwiga. Klasa III a – Szelewska Martyna, Czeka³a Ma³gorzata, Wieczorek Monika. Klasa III b – Kozielska Marta, Reichel Anna, Macheta Marta, Meller Sandra, Wawrzynek D¿esika. Klasa III c – Zajac Agnieszka, Lazar Celina, Malcharczyk Ewelina, Zajonc Kamila, Sniehotta Beata D.Tunk

LKS Pietrowice Wielkie

G³os Gminy


Gminny turniej tenisa sto³owego szkó³ podstawowych 29.01.2007 r. Pietrowice Z udzia³em 32 uczniów z placówek szkolnych z Krowiarek, Paw³owa, Pietrowic i Samborowic odby³ siê gminny turniej tenisa sto³owego dziewcz¹t i ch³opców. Rywalizowano na obiektach sportowych (stara sala gimnastyczna) w Pietrowicach Wielkich na czterech sto³ach do tenisa sto³owego. Imprezê zdominowali uczniowie z Paw³owa, wygrywaj¹c klasyfikacjê indywidualn¹ i dru¿ynow¹. Najlepsi dostali pi³ki i dyplomy, a dla wszystkich przewidziano s³odkie drugie œniadanie, s³odycze oraz napoje. Zawodnicy z Paw³owa w nastêpnym etapie (5.02.2007 ), w turnieju powiatowym rywalizowali w Krzanowicach – ch³opcy zajêli II miejsce, a dziewczêta III pozycjê, wygrali w obu kategoriach gospodarze.

Wyniki turnieju gminnego : Ch³opcy : 1.Daniel Dokupil – Paw³ów 2.Robert Mizioch – Paw³ów 3.Krzysztof Krzemien – Paw³ów 4.Bartek Cycoñ – Paw³ów 5.Mariusz Steiner – Krowiarki 6.£ukasz Weiser – Krowiarki

Dru¿yna z Pietrowic Wielkich

Dru¿yna z Samborowic

Dziewczêta : 1.Ania Zaj¹c - Paw³ów 2.Kinga Lazar – Paw³ów 3.Justyna Pientka – Paw³ów 4.Sandra Kalinicka – Paw³ów 5.Dominika Taraszewska – Pietrowice 6.Karolina Przyby³a –Krowiarki

Dru¿yna z Paw³owa

G³os Gminy

Dru¿ynowo : Ch³opcy : 1.Paw³ów – 114 pkt 2.Krowiarki -98 pkt 3.Samborowice – 75pkt 4.Pietrowice – 66 pkt Dziewczêta : 1.Paw³ów -114 pkt 2.Krowiarki – 88 pkt 3.Pietrowice – 78 pkt 4.Samborowice – 70 pkt Przygotowa³: Wojciech Zalewski

Dru¿yna z Krowiarek

Najlepsi: Ania Zaj¹c i Daniel Dokupil

marzec 2007

17


Schlagball czyli pi³ka palantowa Zapewne ma³o kto ju¿ pamiêta, a szczególnie m³odsze pokolenie, ¿e na Œl¹sku by³a taka dyscyplina sportowa pod nazw¹ palant, która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem prawie wszystkich mieszkañców tutejszych wiosek. Dru¿yna liczy 12 zawodników i dzieli siê na dwie formacje – serie: pierwsza od 1-6, druga od 7-12. W zasadzie ka¿da dru¿yna typowa³a do pierszej serii zawodników sprawdzonych, o dobrej kondycji i szybkim biegu, a zarazem zwinnych, ¿eby nie dali siê trafiæ pi³k¹, bo to oni w wiêkszoœci decydowali o wygranej lub przegranej meczu. Ka¿dy zawodnik mia³ swój numer. Kolejnoœæ numeru zawodnika odgrywa³a kluczow¹ rolê w podbijaniu pi³ki w danym meczu. Ca³y mecz trwa³ 60 minut z jedn¹ 5 minutow¹ przerw¹. Na samym pocz¹tku kapitanowie obu dru¿yn wraz z sêdzi¹ zawodów dokonywali losowania pól boiska. Dru¿yna, która jako pierwsza wylosowa³a gniazdo (królestwo albo Königreich) by³a w komfortowej sytuacji, poniewa¿ jako pierwsza mia³a szanse zdobyæ biegi (Laufe) lub punkty, a co za tym idzie – prowadzenie punktowe w danym meczu. Co do zdobywania ma³ych punktów to dru¿yna w gnieŸdzie mia³a dwie mo¿liwoœci: przez uderzenie pi³ki kijem (Scheit) na odleg³oœæ nie krótsz¹ ni¿ 70 m – tzw. dalszy lub Weiter Schlag, ale tak, by pi³ka nie przekroczy³a w locie bocznych linii boiska.

Drug¹ mo¿liwoœci¹ by³y punkty za przebiegniêcie zawodnika z miejsca startu do s³upków biegowych (Laufmale lub Mallstangi) i z powrotem. Rywal w polu boiska mia³ tylko jedn¹ skromn¹ mo¿liwoœæ z³apania podbijanej pi³ki wy³¹cznie do jednej rêki, tzw. chwytek (chytki lub Fangball). Dru¿yna ustawiona w polu, aby zdobyæ gniazdo, musi z³apaæ pi³kê, otoczyæ i trafiæ któregokolwiek z biegn¹cych zawodników dru¿yny przeciwnej. Dlatego ca³a uwaga skupia³a siê na jak najszybszym zdobyciu królestwa czyli gniazda. W ka¿dej dru¿ynie by³o te¿ kilku wyœmienitych zawodników, którzy przy pe³nym uderzeniu pi³ki uzyskiwali zawrotn¹ odleg³oœæ jej lotu, nawet do 140 m, co by³o dla dru¿yny du¿ym atutem. Boisko do gry w palanta by³o prostok¹tem o wymiarach 25 x 70 m i sk³ada³o siê z : - krótkiej linii do 5 m, tzw. gniazdo, królestwo, Königreich lub Schlagmal. - pola gry, w którym znajduj¹ sie dwa s³upki biegowe, Mallstangi lub Laufmale o wysokoœci 1,5 m. - linia graniczna, poza któr¹ znajduje siê nieograniczone wymiarami zapole czyli Schrägraum w kszta³cie lejka (Trichterform) min. 140 m. Sprzêt do gry to pi³ka i kije. Twarda pi³ka o œrednicy 6 cm, obwodzie 19-21 cm i wadze 70-

85 g. by³a wykonana z 4 czêœci, ze skóry bydlêcej np. z krowy lub wo³a i wype³niona sierœci¹ sarny lub renifera. W latach powojennych jedynym producentem owych pi³ek by³ „Polsport” w Poznaniu. Natomiast w póŸniejszych latach nasi œl¹scy rymarze opanowali tê wyjatkow¹ sztukê wykonywania pi³ek i od tej pory nie by³o ju¿ problemu z zaopatrywaniem siê w nie. Kije do podbijania pi³ki zwane Schlagscheit, Schlagholz lub zwyczajnie Scheit, mia³y œrednicê 3,5 – 4 cm na jednym koñcu i zwê¿a³y siê do 3 cm na drugim, zakoñczonym ga³k¹. Œl¹scy stolarze wykonywali je z twardego drewna, w wiêkszoœci z jesionu. D³ugoœæ ich wynosi³a œrednio 90 – 120 cm. By³y to kije do podbijania pi³ki na dalsz¹ odleg³oœæ, tzw. Weiter Schlag. Ka¿dy zawodnik dobiera³ sobie do swojego wzrostu odpowiedni¹ d³ugoœæ Scheita. By³ i kij krótki ok. 50 cm, przeznaczony do podbijania pi³ki w pionie, tzw. œwiece (Kerze). Z biegiem lat zrezygnowano jednak z tej formy podbijania pi³ki. Dru¿yny powiatu rybnickiego mia³y nieco odmienny kszta³t swoich kijów, przede wszystkim by³y krótsze i grubsze, obraŸliwie nazywane przez naszych zawodników sztachetami. Najwiêkszym kiksem zawodnika by³o poprzeczne chybione trafienie pi³k¹ przeciwnika, tzw. Querwurf, poniewa¿ rywal uzyskiwa³ wtedy wiêksz¹ iloœæ ma³ych punktów. W przypadku przegranego meczu zawodnik taki by³ naj-

Doczekaliœmy siê miejsca, gdzie mo¿na interesuj¹co spêdziæ czas... W grudniu minionego roku ze strony P. dyrektor ZSP, radnej oraz so³tysa pad³a propozycja uruchomienia w ZSP œwietlicy dla m³odzie¿y. W naszej miejscowoœci tylko ta grupa nie mia³a do tej pory miejsca, gdzie mog³aby interesuj¹co spêdziæ czas. Na zebranie m³odzie¿y przyby³o 21 zainteresowanych. Okaza³o siê, ¿e potrzeby s¹ ró¿ne. Czêœæ m³odzie¿y chcia³a korzystaæ z si³owni, du¿a

Z si³owni korzystaj¹ i ch³opcy i dziewczêta

18

grupa zainteresowana by³a organizacj¹ kursu tañca towarzyskiego, jeszcze inni preferowali grê w pi³kê no¿n¹. Okaza³o siê, ¿e m³odzie¿ chcia³aby siê te¿ czasami spotkaæ ze sob¹ i to niekoniecznie na podwórku, czy u kole¿anki w domu. P. Dyrektor A. Staniek postanowi³a udostêpniæ nam ca³e pomieszczenie by³ej szatni na si³owniê oraz kawiarenkê. Ch³opcy przenieœli szafki na piêtro szko³y. Nasz wspania³y konserwator - pan Ernest przygotowa³ pomieszczenie, zaœ p. A. Niewiera i W. Gawlica zorganizowali zakup potrzebnego sprzêtu. Wczeœniej wspólnie decydowaliœmy jaki ma to byæ sprzêt, zainteresowane si³owni¹ okaza³y siê bowiem równie¿ dziewczyny, dlatego i pod ich k¹tem nale¿a³o dokonaæ zakupu. Od tygodnia si³ownia dzia³a wg grafiku oraz regulaminu, jaki zosta³ wspólnie napisany. Zainteresowanie jest bowiem bardzo du¿e. Oprócz si³owni, od miesi¹ca m³odzie¿ szlifuje taniec towarzyski pod okiem naszego niezast¹pionego Ditmara Niewiery oraz Simony Jeremiasz. W spotkaniach uczestniczy oko³o 30 osób, równie¿ z s¹siednich miejscowoœci. Inni spotykaj¹ siê tak¿e, aby pograæ w pi³kê. W imieniu m³odzie¿y z Samborowic chcia³am serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania naszej œwietlicy: Pani dyrektor ZSP za ¿yczliwoœæ i pomoc w

marzec 2007

M³odzie¿ uczy siê kroków walczyka organizacji naszego zadania, Panu Wójtowi i radnej za organizacjê œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel, so³tysowi, konserwatorowi oraz p . W. Gawlicy za pomoc w zakupie oraz monta¿u urz¹dzeñ. Chcemy zapewniæ, ¿e bêdziemy ceniæ to, co zosta³o zrobione. Lepiej bowiem spêdzaæ czas na po¿ytecznych zajêciach i spotkaniach. Pomieszczenie œwietlicy bêdzie nam bardzo pomocne w czasie przygotowañ do œwi¹t regionalnych np. Marzanny… A.M³ocek

G³os Gminy


bardziej krytykowany przez swoich kolegów i kibiców. Ciekawostk¹ jest te¿ fakt, ¿e zawodnicy wszystkich dru¿yn grali boso. Czasami, po ostatnim gwizdku sêdziego, zawodnicy obu dru¿yn, rozbawieni dobrym meczem, urz¹dzali sobie parê minut gry na ca³kowitym „luzie”, grajac na tzw. „placki”. By³a to wielka frajda dla kibiców obu dru¿yn, a i œmiechu co niemiara. Po latach przygnêbienia i bardzo przykrych doœwiadczeñ drugiej wojny œwiatowej, Œl¹zacy byli ju¿ spragnieni odrobiny rozrywki, dlatego w ka¿dej miejscowoœci powstawa³y Ludowe Zespo³y Sportowe, w których organizowa³y siê dru¿yny do gry w palanta. W powiecie raciborskim powsta³y takie dru¿yny jak: Krzanowice, Studzienna, Sudó³, Wojnowice, Samborowice, Lekartów, Cyprzanów, Pietrowice Wielkie, Kornica, Paw³ów, Maków i ¯erdziny. W tym te¿ czasie by³ ogromny nap³yw m³odzie¿y chêtnej do gry, tak ¿e w ka¿dej miejscowoœci mo¿na by³o z powodzeniem stworzyæ dwie dru¿yny. W powiecie raciborskim w latach powojennych nasilniejszymi zespo³ami by³y: Studzienna, Samborowice, Pietrowice Wielkie i Paw³ów. S³absze dru¿yny w bezpoœredniej konfrontacji z tymi dru¿ynami nie mia³y ¿adnych szans na wygran¹ i z góry skazane by³y na pora¿kê. Od 1961 do 1970 roku nast¹pi³a totalna stagnacja rozgrywek ligowych. Po tej kilkuletniej przerwie dru¿yna LZS Kornica by³a mocno odœwie¿ona, z³o¿ona ze starych, doœwiadczonych zawodników i m³odych, inaczej: ze „starych lisów” i „m³odych wilków”. Uk³ad ten wyszed³ dru¿ynie na dobre, bo zdoby³a wicemistrzostwo Polski, zaœ najlepszym zawodnikiem tej dru¿yny okaza³ siê m³ody, utalentowany Józef PaŸdziera – przydomek Esor. W roku 1973 ukoñczyliœmy rozgrywki ligowe z jednakow¹ iloœci¹ zdobytych punktów co Silesia Rybnik, wiêc w myœl regulaminu musia³o dojœæ do dodatkowego bara¿owego meczu na neutralnym gruncie. Wybór pad³ na stadion miejski w Raciborzu. Rybniczanie okazali siê jednak lepszym zespo³em, wygrywaj¹c fina³owy mecz i zdobywaj¹c tym samym po raz siódmy tytu³ Mistrza Polski. Po definitywnym zakoñczeniu rozgrywek ligowych i festynów sportowych odbywa³y siê coroczne zebrania sprawozdawczo-organizacyjne. Na jednym z takich zebrañ zaczêto propago-

waæ now¹ dyscyplinê sportow¹: baseball i usilnie namawiano prezesów klubów do zmiany uprawianej dyscypliny. Ale, jak siê rzek³o, „sta-

rych drzew siê nie przesadza”, tak te¿ i my odrzucilimy tê propozycjê. Wieloletni zawodnik Werner Weiss

Mecz o Mistrzostwo Polski w pi³ce palantowej pomiêdzy KS SILESIA Rybnik a LZS Kornica. Stadion Miejski w Raciborzu 23.09.1973 r. godz. 14.00. Zwyciêstwo KS SILESIA Rybnik 47:32, do przerwy 25:17.

W przysiadzie LZS Kornica: J. PaŸdziera, J. Hermet, J. Sitek, H. WoŸnica, W. Weiss, H. Mizioch, M. Ciemiêga, W. Mastalerz, A. PaŸdziera, W. Krutki, J. Zmuda, J. Pawlasek.

Terminy do¿ynek Gminy Pietrowice Wielkie na 2007 rok

Ubieg³oroczne Do¿ynki Gminne w Paw³owie

G³os Gminy

So³ectwo Kornice

- 22 lipca 2007

festyn rodzinny

So³ectwo Cyprzanów

- 26 sierpnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Krowiarki

- 02 wrzeœnia 2007

do¿ynki gminne

So³ectwo Pietrowice Wielkie

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo ¯erdziny

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Samborowice

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Lekartów

- 15 wrzeœnia 2007

biesiada do¿ynkowa

So³ectwo Paw³ów

- 16 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

marzec 2007

19


SPORT SZKOLNY wrzesieñ - grudzieñ 2006 Szkolne Igrzyska Sportowe uczniów gminy Pietrowice Wielkie rozegrane zosta³y w dyscyplinach: pi³ka no¿na 5-osobowa, gry i zabawy, sztafetowe biegi prze³ajowe i halowa pi³ka no¿na. Oto wyniki wspó³zawodnictwa :

SZTAFETOWE BIEGI PRZE£AJOWE Rozegrano tak¿e sztafetowe biegi prze³ajowe uczniów klas IV-VI – oto wyniki : Dziewczêta : 1.Pietrowice 2.Paw³ów 3.Krowiarki

Turniej ch³opców sta³ na wysokim poziomie i by³ bardzo wyrównany, wœród dziewcz¹t najlepsze by³y miejscowe zawodniczki z Pietrowic. Oto klasyfikacja koñcowa w turnieju ch³opców: 1.Krowiarki 2.Pietrowice 3.Paw³ów 4.Szonowice (zaproszeni goœcie) 5.Samborowice W grudniu odby³ siê Miko³ajkowy turniej pi³karski ch³opców na szczeblu powiatowym z udzia³em dru¿yn z KuŸni Raciborskiej, Krzanowic, Tworkowa, Nêdzy, Pogrzebienia, Rudnika, Paw³owa, Krowiarek i Pietrowic. Triumfowali pi³karze z KuŸni Raciborskiej, drugie miejsce przypad³o Krzanowicom, trzecie zaj¹³ Paw³ów, Krowiarki by³y czwarte a Pietrowice szóste. GRY I ZABAWY

SP Paw³ów - zwyciêzcy turnieju 5-osobowego PI£KA NO¯NA 5-OSOBOWA Wyniki turnieju pi³karskiego ch³opców szkó³ podstawowych rozegranego na boisku w Paw³owie: PAW£ÓW – PIETROWICE 3-1 SAMBOROWICE – KROWIARKI 2-3 PAW£OW- SAMBOROWICE 7-3 KROWIARKI – PIETROWICE 1-1 PAW£ÓW – KROWIARKI 4-1 SAMBOROWICE – PIETROWICE 4-3 Tabela koñcowa : 1.PAW£ÓW 9pkt 14-5 (awans do turnieju powiatowego) 2.KROWIARKI 4 pkt 5-7 3.SAMBOROWICE 3 pkt 9-13 4.PIETROWICE 1 pkt 5-9

Ch³opcy : 1.Pietrowice 2.Paw³ów 3.Krowiarki Dru¿yna z Pietrowic uczestniczy³a w zawodach rejonowych. Dziewczyny zajê³y wysokie 4 miejsce, ch³opcy znaleŸli siê poza czo³ow¹ szóstk¹. HALOWA PI£KA NO¯NA Na nowej hali przy ZS w Pietrowicach rozegrano dwa turnieje pi³karskie na szczeblu gminy i powiatu dla uczniów szkó³ podstawowych (klasy V-VI)

Uczniowie z Pietrowic wygrali gminne gry i zabawy, które odby³y siê w listopadzie z udzia³em klas II-V. W poszczególnych klasach triumfowali : Klasa II – Paw³ów Klasa III – Pietrowice Klasa IV – Paw³ów Klasa V- Pietrowice O zwyciêstwie dru¿yny z Pietrowic zadecydowa³a wiêksza iloœæ punktów. Drugie miejsce zaj¹³ Paw³ów a trzecie Samborowice. Pietrowice w nastêpnych zawodach goœci³y ekipy z Nêdzy i Pogrzebienia w zawodach rangi powiatowej, deklasuj¹c zdecydowanie rywali i awansuj¹c do turnieju rejonowego. Turniej rejonowy odby³ siê w Raciborzu, gdzie Pietrowice zajê³y trzecie miejsce, ulegaj¹c mistrzom województwa SP nr 15 z Raciborza. To du¿y sukces uczniów i nauczycieli z Pietrowic. Wojciech Zalewski

Podczas tej imprezy rozegrano te¿ towarzyski turniej pi³ki no¿nej dziewcz¹t – systemem pucharowym - oto wyniki : Eliminacje : PAW£ÓW – SAMBOROWICE 3-0 PIETROWICE – KROWIARKI 0-1 Fina³y : o 1 miejsce : PAW£ÓW – KROWIARKI 9-0 o 3 miejsce : PIETROWICE – SAMBOROWICE 3-0 Tabela koñcowa : 1.Paw³ów 2.Krowiarki 3.Pietrowice 4.Samborowice Zwyciêskie ekipy z Paw³owa rozegraj¹ swoje turnieje powiatowe wiosn¹ 2007 roku. Uczestniczki gminnych biegów prze³ajowych

20

marzec 2007

G³os Gminy


Milowy krok w Cyprzanowie LKS Cyprzanów to jeden z czterech klubów sportowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. W roku 2006 jako ostatni otrzyma³ œrodki na remont obiektu z bud¿etu Gminy w wysokoœci 30 tys. z³. Od wiosny Zarz¹d klubu rozpocz¹³ przygotowania do remontu od wykonania projektu i wstêpnego kosztorysu, które przygotowa³ nieodp³atnie nasz zawodnik Gabriel Kuczera. Niestety wartoœæ kosztorysowa znacznie odbiega³a od przyznanych œrodków przez Urz¹d Gminy. Podjêliœmy decyzjê o remoncie szatni we w³asnym zakresie roz³o¿on¹ na 2-3 lata. W sukurs przyszed³ nam nasz Wójt A. Wawrzynek wraz z pracownikami urzêdu podjêli siê próby pozyskania dodatkowych œrodków pomocowych. Starania Gminy przynios³y wymierne korzyœci, gdy¿ uda³o siê pozyskaæ dodatkoSympatycy LKS w trakcie prac remontowych nich dzieci do zaawansowanych wiekowo cieœli, którzy wykonywali specjalistyczne prace posi³kuj¹c siê m³od¹ generacj¹. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 50 osób - ka¿dy otrzyma³ pisemne podziêkowanie, a najbardziej wyró¿niaj¹cy siê otrzymali symboliczne pucharki. Wyremontowany obiekt w Cyprzanowie ca³kowicie zmieni³ funkcjonalnoœæ obiektu, oprócz czêœci typowo sportowej powsta³a czêœæ socjalna, w której mo¿na zorganizowaæ zebrania klubowe lub spotkania z okazji ró¿nych okolicznoœciowych imprez wiejskich. Obecnie trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe oraz zagospodarowanie terenu obok szatni i placu zabaw dla dzieci. W tym miejscu Zarz¹d LKS Cyprzanów sk³ada serdeczne podziêkowanie za wykonan¹ pracê wszystkim osobom i przedsiêbiorstwom pomagaj¹cym nam przy remoncie. Dziêki Waszej pracowitoœci i wytrwa³oœci uda³o siê wykonaæ milowy krok dla rozszerzenia kultury fizycznej i sportu w Cyprzanowie. Zarz¹d LKS przy pracach murarskich pod czujnym okiem Zbigniewa G³ówczaka

we 24,5 tys z³. Przeprowadzono przetarg, który zak³ada³ ju¿ w za³o¿eniach wspó³dzia³anie wykonawcy ze spo³ecznoœci¹ Cyprzanowa na wartoœæ 21 tys z³; tej nietypowej formy dzia³ania podjê³a siê jedna z najlepszych firm na rynku budowlanym tj. Przedsiêbiorstwo Us³ugowe BORBUD sp. z o.o z siedzib¹ w Raciborzu. Od tego momentu rozpocz¹³ siê faktyczny remont szatni, gdzie wiêkszoœæ prac budowlano-instalacyjnych /za wyj¹tkiem kafelkowania/ wykonana zosta³a nieodp³atnie przez naszych cz³onków i sympatyków nie tylko z Cyprzanowa i Lekartowa. Prace przebiega³y bardzo sprawnie dziêki du¿emu zaanga¿owaniu nieformalnego kierownika robót (na co dzieñ z-cy prezesa LKS Cyprzanów) Wilhelma Chorego, który znalaz³ wspólny jêzyk z ponad 70 osobami, które wziê³y udzia³ w remoncie. W po³owie listopada remont ukoñczono odbiorem, a w grudniu 2006 odby³o siê spotkanie Zarz¹du Klubu z osobami bior¹cymi udzia³ w remoncie - od kilkunastolet-

G³os Gminy

Zarz¹d LKS Cyprzanów

Budynek LKS po remoncie

marzec 2007

21


Pielêgnujemy tradycje W naszej stosunkowo niewielkiej wsi Samborowice mocno dbamy o to, aby tradycje, które kszta³tuj¹ nasz¹ kulturê podtrzymywaæ, a co za tym idzie, przekazywaæ z pokolenia na pokolenie. Jak co roku, w ostatni¹ sobotê karnawa³u, odby³o siê oczekiwane przez wszystkich mieszkañców wodzenie nied¿wiedzia. Tym razem przygotowanie uroczystoœci odby³o siê u pañstwa Solich. W rolê starego niedŸwiedzia wcieli³ siê Krystian S³awik, zaœ po raz pierwszy ma³ym niedŸwiadkiem by³ Micha³ Niewiera - syn so³tysa. Oczywiœcie nie zabrak³o ma³p, które s¹ postrachem zw³aszcza m³odych dziewczyn, æwicz¹cych w tym dniu swoje biegi. Unikaj¹c wysmarowania sadzami potrafi¹ kilkakrotnie przebiec teren wsi, nie zwracaj¹c uwagi na wysi³ek. Najczêœciej jednak ma³py s¹ szybsze i dopadaj¹ najwytrwalszych. W uroczystym korowodzie,

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników Balu Przebierañców który przeszed³ ulicami Samborowic uczestniczy³a para m³oda, para czerwonych kapturków, które zbiera³y ³akocie od wychodz¹cych przed posesje mieszkañców. By³ równie¿ rzeŸnik, myœliwi, kominiarz, kogut itp. Do korowodu przy³¹czy³a siê równie¿ grupa mieszkañców, która znalaz³a w tym dniu czas wolny i spacerowa³a ulicami wsi. NiedŸwiedzie oczywiœcie figlowa³y, tañczy³y, czasami do upad³ego. Wtedy trzeba by³o im pomóc wstaæ, bo warstwa s³omy uniemo¿liwi³a im taki wyczyn. Na tym oczywiœcie nie koñczy³o siê œwiêtowanie. Wieczorem spotkaliœmy siê na wspólnym Balu Przebierañców w naszej szkole. Stroje prezentowane przez uczestników s¹ z roku na rok ciekawsze i niepowtarzalne. Królem tegorocznego balu zosta³ pan Alfons Gans, który wcieli³ siê w zgrabn¹ panienkê w bieliŸnie... Miano królowej zdoby³a Klaudia Skupin jako Kiepska... Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten bal to nasza kolejna tradycja, która pomimo, i¿ nie liczy sobie wieków, wesz³a do naszego sta³ego kalendarza imprez. I. Gawlica

„Wodzenie NiedŸwiedzia”

OG£OSZENIE P£ATNE Ust¹pcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Alleluja! Prawdziwej radoœci Zmartwychwstania ¿ycz¹ Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

Adam Wajda Radny Powiatowy

W budynku Urzêdu Gminy w pokoju nr 7 dy¿ury sprawuj¹: Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk - w ka¿dy I wtorek miesi¹ca 16.30 - 17.30 Radny Powiatowy Adam Wajda - w ka¿d¹ I œrodê miesi¹ca 16.00 - 18.00

22

marzec 2007

G³os Gminy


Realizacja programu profilaktyki w roku 2006 Program Profilaktyki w Gminie Pietrowice Wielkie zak³ada³ na przestrzeni ca³ego ubieg³ego roku realizacjê nastêpuj¹cych celów: - informowanie o mo¿liwoœci podjêcia leczenia odwykowego oraz motywowanie do tego¿ leczenia, - przy wspomaganiu so³ectw, stworzenie placów zabaw w Paw³owie i Cyprzanowie, a tak¿e konserwacja ju¿ istniej¹cych, - na bazie szkó³ prowadzenie akcji wypoczynkowej w okresie ferii zimowych i wakacji, - wspomaganie dzia³alnoœci œwietlic wiejskich poprzez dba³oœæ o ich stan techniczny i wsparcie w utrzymaniu, - wsparcie finansowe realizacji szkolnych programów profilaktyki (SPP), - promocjê zdrowego stylu ¿ycia, - prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej, - dofinansowanie szkoleñ dla realizatorów SPP. Wiosn¹ 2006 r. powsta³y dwa nowe place zabaw, tym samym zakoñczyliœmy pierwszy etap wyposa¿ania so³ectw w urz¹dzenia zabawowe i od roku 2007 rozpoczynamy drugi etap. Jednoczeœnie w trosce o dobry stan funkcjonuj¹cych placów zabaw, dokonano konserwacji istniej¹cych urz¹dzeñ. Polega³o to na pomalowaniu drewnianych czêœci urz¹dzeñ lakierobejc¹ o podwy¿szonej trwa³oœci. Latem ubieg³ego roku mia³o miejsce najwiêksze przedsiêwziêcie, a mianowicie prowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y. Zaanga¿owano wszystkie szko³y, kilkunastu nauczycieli, a skierowane to zosta³o do prawie 200 dzieci. Organizatorzy wypoczynku podejmowali ró¿norakie dzia³ania w ramach tej akcji. Najwiêcej odby³o siê jednak zajêæ na wolnym powietrzu: wycieczki, rajdy rowerowe, wyjazdy na baseny i na obozowiska, gry i zabawy sportowe, ogniska itp. Sprzymierzeñcem podczas tygodnia zajêæ by³a wspania³a pogoda, która umo¿liwia³a pe³n¹ realizacjê wypoczynku. Niema³¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ spêdzenia nocy w szkole, w warunkach „obozowych”. Wiosn¹ przyst¹piono po raz czwarty do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj TrzeŸwy Umys³. Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e wszystkie szko³y aktywnie w³¹czy³y siê do tej kampanii. Na przestrzeni ca³ego ubieg³ego roku wspierano finansowo szko³y w realizacji ich szkolnych programów profilaktycznych. Wszelkie œrodki przekazane zosta³y na wzbogacenie bazy sprzêtowej do realizacji zajêæ czy zakup konkretnych zajêæ, widowisk, warsztatów terapeutycznych. Do grupy œwietlic wiejskich do³¹czy³a œwietlica w Samborowicach w nowym pomieszczeniu w obiekcie szko³y. Pozosta³e œwietlice funkcjonowa³y w miarê potrzeb dla lokalnej m³odzie¿y, wzbogacono g³ównie ich wyposa¿enie. Jesieni¹ zosta³o zorganizowane dwuetapowe szkolenie dla nauczycieli realizuj¹cych SPP. By³y to szkolenia w tematach „Przemoc w szkole i co dalej?” oraz „Jak radziæ sobie z narkotykami w domu i szkole”. W ka¿dym z tych szkoleñ wziê³o udzia³ ok. 50 nauczycieli ze szkó³ oraz cz³onkowie komisji RPA. Szkolenia prowadzili specjaliœci z Oœrodka Twórczej Interwencji z Krakowa.

G³os Gminy

Wypoczynek na basenie W okresie jesienno zimowym, wspólnie z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej rozpoczêto program do¿ywiania dla dzieci z rodzin zagro¿onych patologi¹ i niewydolnych finansowo; dzieci z tych rodzin, które nie otrzymuj¹ pomocy z OPS. Takim wsparciem w postaci ciep³ego posi³ku – zupy, zosta³o objêtych ponad 40 dzieci z terenu gminy. Dzieciom tym sprezentowano tez paczkê œwi¹teczn¹ zawieraj¹c¹ owoce i s³odycze. Zadania wpisane do realizacji programu finansowane by³y ze œrodków pochodz¹cych z

op³at za wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu oraz œrodków w³asnych gminy. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ wszystkim podmiotom, instytucjom i osobom prywatnym za prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci, skierowanej do mieszkañców naszej gminy. Sprawozdanie finansowe z poniesionych wydatków w szczegó³ach dostêpne jest w ksiêgowoœci Urzêdu Gminy. M. Otrêba

Wycieczka rowerowa - Krowiarki

marzec 2007

23


Charytatywny Sprostowanie Szukali, do artyku³u cel nie znaleŸli W niedzielê 28 stycznia z inicjatywy prezesów LKS-ów na hali sportowej w Pietrowicach Wielkich odby³ siê charytatywny turniej pi³ki no¿nej o puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Cel tego turnieju, oprócz widowiska sportowego by³ jeden: zebraæ jak najwiêcej œrodków finansowych i przekazaæ je dla zawodnika trampkarzy LKS Cyprzanów, który na pocz¹tku lutego przeszed³ powa¿n¹ operacjê. Wszystkie dru¿yny do³o¿y³y starañ, ¿eby ca³y turniej by³ piêknym widowiskiem fair-play, gdy¿ wyniki nie by³y wa¿ne. Najwa¿niejszym celem jest, ¿eby ten zawodnik stan¹³ na boisku i móg³ z rówieœnikami graæ w pi³kê, któr¹ przekazaliœmy Matiasowi z podpisami organizatorów i zawodników. W sportowej rywalizacji I miejsce zajêli LKS Pietrowice – seniorzy, II LKS Paw³ów, III LKS Pietrowice – juniorzy, IV LKS Samborowice, V LKS Cyprzanów. Rewan¿ za zimowy puchar Wójta odbêdzie siê latem na boisku w Cyprzanowie, po³¹czony z otwarciem nowej szatni miejscowego LKS i mamy wszyscy nadziejê, ¿e na tym turnieju Matias bêdzie ju¿ w pe³ni zdrów, czego mu serdecznie ¿yczymy. Prezesi i zawodnicy gminy Pietrowice Wielkie

„Chór CANTATE...”

Do ostatniego numeru „G³osu Gminy” wkrad³ siê chochlik i z³oœliwie poprzestawia³ litery w podanych nazwiskach. Dzisiaj podajemy ich poprawne brzmienie: Pan Norbert Glatter (nie: Flatter) i Pan Aumann (nie: Baumann). Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy! G. Seidel

Informujemy, ¿e 18.04.2007 r. w budynku Urzêdu Gminy w pokoju nr 7 w godz. 9.00 - 13.00 dy¿urowaæ bêd¹ urzêdnicy Urzêdu Skarbowego.

Dzia³aj¹c miêdzy innymi na mocy uchwa³y Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006, w sprawie przeciwdzia³ania przemocy w szkole, policjant, prokurator i kurator szkolny odwiedzili Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wlk. Celem ich wizyty by³o uzyskanie informacji o stanie bezpieczeñstwa uczniów na terenie wizytowanej placówki. Komisja nie znalaz³a nic, co mo¿na by uznaæ za niebezpieczne czy te¿ nieprawid³owe. Nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e Komisja ministra Giertycha w ogóle w pietrowickiej szkole niczego nie znalaz³a. Poza brakiem agresji w atmosferze bezpieczeñstwa, wrêcz rodzinnego ciep³a, znalaz³a kilka konkretnych programów profilaktyczno-wychowawczych, takich jak np.: „Szkolny Program Profilaktyki”, „Spójrz inaczej”, „Saper czyli jak rozminowaæ agresjê”, „Spójrz inaczej na agresjê”, „Program 7 kroków”, „Szko³a bez przemocy”. To w³aœnie dziêki tym konkretnym programom, jak i dziêki postawie rodziców, wychowawców, pedagogów pietrowicka szko³a wypad³a w oczach ministra celuj¹co. Koñcz¹c wypada wszystkim zainteresowanym, w szczególnoœci w³adzom Zespo³u Szkó³ pogratulowaæ takich wyników kontroli. A zatem - gratulujemy! Damian Tunk

„Po¿egnanie Basa” w Paw³owie W ostatni¹ sobotê karnawa³u 17 lutego 2007r. Zarz¹d DFK i chóru CANTATE w Paw³owie zorganizowa³ jak co roku bal karnawa³owy w lokalu AZALIA. Frekwencja bardzo dopisa³a, przez co i zabawa by³a wyœmienita. Bawiliœmy siê do wczesnych godzin porannych przy akompaniamencie zespo³u EX AEQUO. Wiele radoœci sprawi³a loteria fantowa i walczyk walentynkowy. Licytacja tortu, z której dochód przeznaczyliœmy na leczenie chorej Joli z Paw³owa, przeros³a najœmielsze oczekiwania. Uwieñczeniem balu i karnawa³u by³o Pogrzebanie Basa na znak, ¿e koñczy siê karnawa³, a rozpoczyna okres postu. Zarz¹d DFK i Chóru CANTATE

24

Karnawa³ zakoñczyliœmy, Basa pogrzebaliœmy

marzec 2007

G³os Gminy


Uroczysta Gala ju¿ po raz drugi! Wraz z pocz¹tkiem roku tj. 10 lutego w restauracji „Roma” w Pietrowicach Wielkich, odby³o siê spotkanie przedsiêbiorców i rolników z terenu gminy Pietrowice Wielkie na uroczystej Gali Przedsiêbiorców pogranicza polsko-czeskiego. Z pewnoœci¹ by³a to okazja do wspólnego podzielenia siê osi¹gniêciami i doœwiadczeniami funkcjonowania w ¿yciu gospodarczym. Wœród goœci, którzy uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ t¹ wspania³¹ uroczystoœæ byli m.in.: pos³owie na Sejm RP : Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek, radna Sejmiku Województwa Œl¹skiego Gabriela Lenartowicz, starosta Powiatu Raciborskiego Adam Hajduk, konsul Republiki Czeskiej Milan Peprnik, polityk Janusz Korwin-Mikke oraz Miss Polonia Malwina Ratajczak. Podczas swoich wyst¹pieñ starali siê przybli¿yæ problemy ¿ycia gospodarczego widziane z perspektywy swojej codziennej dzia³alnoœci tj. na p³aszczyŸnie parlamentu, sejmiku czy powiatu. Gala by³a tak¿e wspania³¹ okazj¹ do nagrodzenia przedsiêbiorców i rolników, którzy swoim dzia³aniem mog¹ stanowiæ wzór zaradnoœci, wytrwa³oœci i solidnoœci w codziennie podejmowanym trudzie prowadzenia dzia³alnoœci na w³asny rachunek. Nagrodzeni zostali: Kategoria I trzy równorzêdne wyró¿nienia NOWY INWESTOR Restauracja „Roma” Pietrowice Wielkie Kazimierz Dunaj „Trapp Gmbh” Spó³ka z o.o. Paw³ów Sklep „Marzenie” Marzena Abramczuk – Tchórz - Lekartów Kategoria II cztery równorzêdne wyró¿nienia PRʯNE GOSPODARSTWO Marian Pawlik i Edward - ¯erdziny Jeremiasz Henryk - Samborowice RSP Cyprzanów RSP Kornice Kategoria III trzy równorzêdne wyró¿nienia SOLIDNY PRODUKT US£UGA Zak³ad Stolarski Benedykt Lazar – Paw³ów Zak³ad Remontowo Budowlany Norbert Nowak - Krowiarki Kamieniarstwo Pientka Franciszek – ¯erdziny Kategoria IV jedno wyró¿nienie Czeski przedsiêbiorca Erik i Ana Baranek Sudice Restauracja „Z³oty dzban” Wyró¿nienia za najciekawsz¹ inicjatywê – za uruchomienie szkoleñ w rzemioœle bioenergoterapii i radiestezji Zdzis³aw Hudak – Maków Sam moment wrêczenia poprzedzony zosta³ prezentacj¹ filmow¹ firmy lub gospodarstwa, pozwalaj¹c w ten sposób zapoznaæ wszystkich uczestników gali z dorobkiem i osi¹gniêciami laureatów. Ca³oœæ gali uœwietnia³ równie¿ ciekawy pro-

G³os Gminy

gram artystyczny w postaci wspania³ego koncertu muzyki powa¿nej w wykonaniu smyczkowego „Kwartetu Bramy Morawskiej” oraz profesjonalnego pokazu mody z kolekcji Moniki Onoszko, która przyby³a do Pietrowic Wielkich wprost z Pragi i Pekinu. Swoje pokazy zaprezentowa³y równie¿ sklepy: „Gabriela”, „Halszka” i „Trapez”. Swoist¹ pere³k¹ gali by³o przybycie i wyst¹pienie znanego publicysty, naukowca, polityka Pana Janusza Korwina-Mikke, który poruszy³ kilkakrotnie ca³¹ salê do gromkich braw. Ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³a uroczysta kolacja wraz z zabaw¹, pozwalaj¹ca ju¿ na stopie mniej oficjalnej wymieniaæ doœwiadczenia ¿ycia gospodarczego i roztaczaæ perspektywy dalszego rozwoju. A. Wajda

Uroczysta Gala Przedsiêbiorców w opinii Janusza Korwina-Mikke Fragmenty artyku³u Pana Janusza Korwina Mikke , który ukaza³ siê w miesiêczniku „Najwy¿szy Czas!” oraz na stronie

Janusz Korwin-Mikke www.nczas.com: W ubieg³ym tygodniu jeŸdzi³em trochê po Zag³êbiu i Œl¹sku. Ukoronowaniem tej pielgrzymki by³a wizyta w Pietrowicach Wielkich - gminie w powiecie Racibórz, o której nigdy przedtem nie s³ysza³em. Mia³a to byæ gala, któr¹ zorganizowali miejscowi przedsiêbiorcy oraz gmina. (...) I zamiast jakiejœ gospody, w której siedzi ze 30 przedstawicieli miejscowego businessu i kilkunastu urzêdników, ujrza³em nowoczesny oœrodek konferencyjno-rozrywkowy, z ogromn¹ sal¹, gdzie przy zastawionych (na razie: przek¹skami) sto³ach siedzi 200 osób. Powitany brawami usiad³em za sto³em, a poniewa¿ kanapki by³y dla mnie nietykalne (na wszystkich by³ surowy ogórek!) mog³em poœwiêciæ siê ca³kowicie gali. Przede wszystkim odnotowa³em bardzo profesjonaln¹ konferansjerkê. Potem by³o nieco

marzec 2007

gorzej, bo w programie mia³y byæ na pocz¹tek przemówienia. Najpierw przemawia³ wójt. (...) Potem przemawia³ szef Rady Gminy. Co prawda wszyscy, zamiast przewidzianych piêciu minut, mówi1i piêæ albo i 20 - ale dowiedzia³em siê wielu ciekawych rzeczy. Przede wszystkim: i¿ uwa¿aj¹, ¿e zadaniem gminy jest: NIE PRZESZKADZAÆ. Po drugie: ¿e jest to gmina ludzi bardzo pracowitych i zaradnych (co da³o siê zauwa¿yæ). Po trzecie: ¿e na 15 radnych jest 9 przedsiêbiorców - niewielkich mo¿e przedsiêbiorców, czêœæ to farmerzy (na 300 ha, na przyk³ad) - ale w takim Raciborzu (jak dowiedzia³em siê w kuluarach) niemal 100% to urzêdnicy pañstwowi g³ównie lekarze, ale ci na etatach... Mówiono o tym z przek¹sem. Przy okazji informujê, ¿e szef RG wzywa³ obywateli, by nie tylko po alkohol i inne towary jeŸdzili na Morawy, ale np. zatrudniali czeskich i morawskich rzemieœlników - skoro polscy wyemigrowali czasowo do Londynu i w okolice. I, o dziwo, nikt nie protestowa³, ¿e "to zagro¿enie dla polskiego rzemios³a". Albo dla polskiego monopolu spirytusowego! Coraz bardziej podobali mi siê ci ludzie. Potem przemawia³ konsul Czech i Moraw (gmina graniczy ze Œl¹skiem Morawskim), krótko i po polsku. Potem zrobi³o siê gorzej, bo przemawiali dwaj miejscowi Pos³owie (z PO). Jeden doœæ trzeŸwo i krótko - ale drugi... (...) Zebrani to, o dziwo, wytrzymali nerwowo - i nawet nagrodzili Mówcê oklaskami. Ostatecznie: on te¿ straci³ tyle samo czasu, co oni... Potem by³y jeszcze znakomite pokazy mody damskiej (widzia³em te same firmy w Warszawie - ale na Pietrowice mieli nowsz¹ kolekcjê i wymienili kilka modelek na ³adniejsze...), gra³ Kwartet Bramy Morawskiej - i w ogóle by³o po europejsku. Brakowa³o iluzjonisty - i coraz bardziej rozumia³em, ¿e w tym charakterze wyst¹piæ mam ja. Na razie jednak wrêcza³em (wraz z Miss Poloniae i miejscowymi dygnitarzami) dyplomy i statuetki Wyró¿niaj¹cym siê Przedsiêbiorcom. By³o jak w BCC - ale nie na poziomie gminnym ani nie powiatowym - lecz co najmniej wojewódzkim. Coraz mniej rozumia³em, czemu ci ludzie uwa¿aj¹ siê za "prowincjuszy". Ci przedsiêbiorcy! Pokazywano filmowe ujêcia ich warsztatów pracy. Ma³o firm podwarszawskich mog³oby z nimi konkurowaæ. W tej gminie forsa otrzymywana z Brukseli nie idzie na "szkolenia" czy "monitoring" - lecz na zakup maszyn. Akurat znam kilka warsztatów pokrewnych bran¿ pod Warszaw¹ - i stwierdzam, ¿e tamci bij¹ je o jedn¹, dwie - czasem tylko o pó³ d³ugoœci. Farmy rolne - te¿ na dobrym, wielkopolskim, powiedzia³bym, poziomie. (...) Po co to wszystko napisa³em? Po to, by warszawiacy pojêli, ¿e poza Warszaw¹ te¿ jest ¿ycie - i to na ogó³ lepiej rozwiniête. I po to, by dzia³acze i sympatycy naszej partii nie bali siê mówiæ ludziom rzeczy niepopularnych - byle prawdziwych. Ludzie naprawdê myœl¹. I naprawdê postêpuj¹ racjonalnie. Dopóki nie zaczynaj¹ podejmowaæ jakichœ decyzyj kolektywnie - rzecz jasna! Janusz Korwin-Mikke

25


Z prac Rady Gminy

- realizacj¹ zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych - kontrol¹ stanu inwestycji baz sportowych

W dniu 02 marca 2007 r. odby³a siê IV sesja Rady Gminy, na której m.in. podjêto uchwa³ê w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej za 2006 r.

Gmina musi pokrywaæ koszt pobytu swoich podopiecznych w domach pomocy spo³ecznej. Dla 4 osób za rok 2006 koszt ten wyniós³ 56 226 z³. Œrednio do jednego podopiecznego „dop³acamy” ok. 1 400 z³ miesiêcznie.

Na co posz³y pieni¹dze z GOPS – czyli Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

Ogólna liczba rodzin, które skorzysta³y z ró¿nych form pomocy spo³ecznej wynios³a 143 rodziny. Najwiêcej rodzin - 76 skorzysta³o z pomocy w formie posi³ku dla dzieci i m³odzie¿y, 69 rodzin z zakupu opa³u, 45 z zakupu ¿ywnoœci „na sklep”, 44 rodziny z zasi³ków okresowych. To w ramach zasi³ków w formie niepieniê¿nej.

Komisja Bezpieczeñstwa i Ochrony Przeciwpo¿arowej w 2007 zajmie siê m.in.: - ocen¹ stanu ³adu i porz¹dku publicznego na terenie gminy - przegl¹dem baz OSP - oznakowaniem dróg i ulic - zapozna siê z problemem zabezpieczeñ niebezpiecznych budynków i ruin

Prawo do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej ma rodzina, której dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 351 z³ a osoby samotnej 477 z³. Takie kryteria obowi¹zuj¹ od 1 paŸdziernika 2006r. W roku 2006 GOPS przy³¹czy³ siê do unijnej akcji PEAD i otrzyma³ ¿ywnoœæ w naturze dla 163 rodzin – 524 osób w rodzinach. Otrzymano ry¿, mleko, ser twardy i topiony, makaron, m¹kê, cukier.

Ogólna liczba rodzin, które skorzysta³y ze œwiadczeñ rodzinnych wraz z dodatkami to 318 rodzin. Zasi³ków pielêgnacyjnych wyp³aciliœmy dla 81 rodzin. Zaliczki alimentacyjnej dla 21 rodzin. Z tzw. „becikowego” skorzysta³o 57 rodzin.

Ca³y bud¿et GOPS wynosi³ w 2006 r. 1 468 863 z³ Kwota ta zosta³a przeznaczona na: 4 725 z³- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej, 262 021 z³- zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne, 945 693 z³- œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezp. emer. i rent. z ubezpieczenia spo³ecznego 24 228 z³- us³ugi opiekuñcze 33 220 z³ - pozosta³a dzia³alnoœæ (rezerwa celowa) na obiady dla dzieci i m³odzie¿y oraz doposa¿enie punktu wydawania posi³ków 195 192 z³ – utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, 3 784 z³- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych (susza 2006)

Podjêto uchwa³y w sprawie zatwierdzenia planu pracy poszczególnych komisji na 2007r.

Na zadania w³asne wydaliœmy 460 669 z³ w tym z dotacji celowej bud¿etu pañstwa otrzymaliœmy dofinansowanie do zadañ w³asnych w kwocie 138 529 z³. Oznacza to, ¿e „nasz” koszt ( z naszych podatków) w ramach zadañ w³asnych wyniós³ 322 140 z³. Na zadania zlecone wydaliœmy 1 008 193 z³wiêkszoœæ na œwiadczenia rodzinne.

Komisja Sportu Zdrowia i Polityki Spo³ecznej w 2007 r. zajmie siê m.in.: - organizacj¹ letniego wypoczynku - analiz¹ dzia³alnoœci GOPS - analiz¹ walorów turystycznych gminy, rekreacj¹ i œcie¿kami rowerowymi - wdro¿eniem systemu zdrowotnego trybu ¿ycia

Komisja Ekologii Rolnictwa i Leœnictwa zajmie siê m.in.: - mo¿liwoœci¹ dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych w 2007 r. - harmonogramem i tematyk¹ szkoleñ dla rolników - sadzeniem drzewek i krzewów na terenie so³ectw - „Sprzataniem œwiata” przez m³odzie¿ szkoln¹ i przedszkoln¹ - kontrol¹ sk³adowiska odpadów mineralnych w Pietrowicach Wielkich - zapozna siê z przebiegiem prac przy koœció³ku Œw. Krzy¿a w ramach realizacji „Eko Planu Koœció³ka”

Komisja Edukacji i Kultury w 2007 r. zajmie siê m.in.: - stanem do¿ywiania dzieci i m³odzie¿y w szko³ach - przygotowaniem planu dzia³ania letniego wypoczynku dzieci - funkcjonowaniem œwietlic w naszej gminie - analiz¹ losów absolwentów gimnazjalistów Komisja Bud¿etu Gospodarki i Promocji Gminy w 2007 r. zajmie siê m.in.: - planem subwencji oraz zobowi¹zaniami administracji rz¹dowej w 2007 r. - analiz¹ kosztów dzia³ania zak³adu komunalnego oraz œci¹galnoœci op³at za wodê - analiz¹ propozycji planu stanu inwestycyjnego na 2008 r. Komisja Rewizyjna w 2007 r. zajmie siê m.in.: - analiz¹ sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2006 - kontrol¹ mienia gminy w poszczególnych miejscowoœciach - analiz¹ œci¹galnoœci podatków - kontrol¹ dzia³alnoœci administracji samorz¹dowej z punktu widzenia rzetelnoœci i terminowoœci obs³ugi obywateli Podjêto uchwa³y w sprawie zawarcia porozumienia miêdzygminnego programu uregulowania gospodarki wodno-œciekowej. Podjêto uchwa³y w sprawie okreœlenia zasad wydzier¿awienia nieruchomoœci rolnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy. Wszystkie uchwa³y dostêpne s¹ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie: w pok. nr 6. S. Marker

Mole ksi¹¿kowe Pierwszoklasiœci SP z Krowiarek poznawali prawa i zasady obowi¹zuj¹ce w bibliotece. Informacje: jak sprawnie poruszaæ siê pomiêdzy pó³kami, jak poradziæ sobie w czytelni oraz jak dbaæ o ksi¹¿ki, przekazali dzieciom 8 lutego starsi koledzy i Barbara Kapinos, miejscowa bibliotekarka. Po z³o¿eniu przysiêgi odby³o siê pasowanie na czytelnika i symboliczne wprowadzenie nowych cz³onków w œwiat ksi¹¿ek. W nowo przeniesionej do budynku szko³y i wyremontowanej bibliotece odby³a siê akademia, w zorganizowaniu której pomaga³y Cecylia Jakubiec, Helena Ró¿ycka oraz Ewa Sepio³o. B.S.

26

Pierwszoklasiœci z Krowiarek do³¹czyli do grona czytelników

marzec 2007

G³os Gminy


Jeszcze pachnie nowoœci¹ Jasne, gipsowe œciany, du¿e plastykowe okna a na pod³odze œwie¿o u³o¿one panele, to wygl¹d nowego lokalu publicznej biblioteki. Mieœci siê on na pierwszym piêtrze w by³ej niegdyœ pracowni matematyczno–fizycznej szko³y podstawowej. O zamiarze przeniesienia biblioteki by³o g³oœno ju¿ du¿o wczeœniej, jednak¿e prace remontowe rozpoczêto dopiero pod koniec listopada 2006 r. Choæ stara biblioteka w pobli¿u koœcio³a, mia³a lepsz¹ lokalizacjê ni¿ obecna, to jednak brakowa³o jej podstawowego zaplecza socjalnego, gdy¿ mia³a zaledwie 50 m, kw. a ostatni remont przeprowadzono tam w 1994 r. Na przeprowadzce najwiêcej skorzystaj¹ dzieci, bo choæ szkolna biblioteka zosta³a zamkniêta, to uczniowie bêd¹ mieli teraz dostêp do wiêkszej liczby ksi¹¿ek. Poprzez bezpoœredni kontakt ze szko³¹ bibliotekarka Barbara Kapinos, w Krowiarkach pracuj¹ca od 15 lat, ma nadziejê na jeszcze lepsz¹ wspó³pracê ze szko³¹. Wspólnie organizuj¹ ju¿ pasowanie uczniów na czytelników, lekcje biblioteczne i nne okazjonalne imprezy. Przewóz ksiêgozbiorów i mebli oraz monta¿ rega³ów na ksi¹¿ki trwa³ oko³o tygodnia. – Dziœ wystarczy ju¿ tylko zawiesiæ kolorowe zas³onki i wypo¿yczaæ – mówi dbaj¹ca o przytuln¹, domow¹ atmosferê w sali bibliotekarka. A jest co, bo biblioteka ma w swoich zbiorach ok. 11 tys. woluminów, w tym równie¿ lektury w jêzyku niemieckim. Wejœcie do biblioteki znajduje siê na tylnej œcianie szkolnego budynku. B.S.

Bibliotekarka Barbara Kapinos prezentuje zbiory

Poszukiwania cennych okazów wci¹¿ trwaj¹

Zapuszkowany Lekartów – W pokoju Piotra Tyburcy, gdzie nie spojrzeæ, stoj¹ kolorowe puszki po piwie, których nie znajdziemy w ¿adnym sklepie. Na meblach i pó³kach jest ok. 1200 okazów. Jak siê okazuje, liczba ta, to jedynie kropla w morzu, bo na strychu znajduj¹ siê kolejne 4800 metalowe okazy. Jak mówi kolekcjoner w mieszkaniu niestety, nie sposób wyeksponowaæ wszystkich. Hobby przej¹³ po starszym bracie. Dziœ, po 15 latach w³asnej przygody z kolekcjonerstwem, mo¿e pochwaliæ siê egzemplarzami z najodleglejszych zak¹tków, ze 114 krajów œwiata. Najciekawsze sztuki pochodz¹ z Angoli, Birmy czy Iraku. Na wielu oryginalnych widniej¹ podobizny kobiet, górskie krajobrazy lub zagraniczne napisy, które laikowi sw¹ egzotycznoœci¹ nie zawsze jasno t³umacz¹ zawartoœæ opakowania. Dla zbieracza najbardziej wartoœciowe s¹ kilkusztukowe serie wyprodukowane na specjalne okazje, tj. olimpiady lub inne historyczne wydarzenia, – wyjaœnia pasjonat. Najstarsze unikatowe „pere³ki” pana Piotra maj¹ ju¿ po kilkadziesi¹t lat. Pochwaliæ siê mo¿e równie¿ puszk¹ z browaru Okocim, która jest ogromn¹ rzadkoœci¹, bowiem widnieje na niej paradoksalny napis „mocne-bezalkoholowe”. Zdobycie oryginalnego egzemplarza nie jest spraw¹ ani ³atw¹, ani tani¹. Najcenniejsze zdobycze warte s¹ nawet kilkaset z³otych. Trzeba byæ sta³ym bywalcem na polskich i zagranicznych spotkaniach oraz gie³dach kolekcjonerów. Ciekawy okaz mo¿na czasem odnaleŸæ na internetowych aukcjach. Ostatnio po gie³dzie w Pra-

G³os Gminy

dze kolekcja pana Piotra wzbogaci³a siê a¿ o 100 nowych puszek. Nie ustaj¹c w poszukiwaniach, wci¹¿ „poluje” na najstarsze z browarów polskich. Kolekcjonowanie to wielka pasja pana Piotra oraz nietuzinkowy sposób na nudê i mo¿liwoœæ w³asnego intelektualnego rozwoju. – Czasem trzeba zainteresowaæ siê histori¹ browaru lub geografi¹, by mieæ œwiadomoœæ sk¹d dany

model pochodzi. Nastêpnie trzeba obmyœleæ drogê jego – opowiada z fascynacj¹ w oczach. Eksponaty z jego kolekcji goœci³y ostatnio na wystawie browaru tyskiego. B.S. Birofil to okreœlenie zbieracza wszelkich piwnych akcesorii, tj. etykiet, otwieraczy, kapsli, puszek, butelek, zawleczek. Hobby by³o szczególnie modne w latach 80-tych, gdy na polskim rynku trudno by³o o zagraniczne przedmioty. Kolekcjonerstwo prze¿ywa dziœ swój renesans, jednak¿e zbieracze poszukuj¹ bardziej wysublimowanych egzemplarzy.

Piotr Tyburca z czêœci¹ swej kolekcji

marzec 2007

27


Miros³awa i Norbert Rózga z Paw³owa znaleŸli sposób na rozgromienie ciemnych chmur, jakie zawis³y nad ich rodzinnym bud¿etem

Te, co skacz¹ i fruwaj¹... Pan Norbert przez 18 lat prowadzi³ w³asny warsztat lakierniczy. Gdy firma przesta³a byæ rentowna, wpad³ na pomys³, by w starym, odziedziczonym po babci domu, za³o¿yæ kawiarniê z Minioaz¹ Ptaków. Najpierw zadbali o teren wokó³ kawiarni. Wyczyœcili park z puszek, gruzu i chaszczy park, wyrównali ziemiê, na której posadzili drzewa i krzaki, tak aby powsta³o miejsce rekreacyjne dla ca³ych rodzin. Dziœ przy kawiarni jest boisko do gry w siatkówkê, a dla najm³odszych s¹ huœtawki. Za pielêgnacjê terenu gmina wyrówna³a i postawi³a wzd³u¿ prowadz¹cej do kawiarni drogi ³awki. Potem postanowili po³¹czyæ kawiarniê z ich rodzinnym hobby, jakim jest hodowla ptaków. Pocz¹tkowo w³asnorêcznie zbudowane przez pana Norberta klatki zamieszkiwa³o kilka sztuk zakupionych papug, kanarków, pawi i ba¿antów. Ptaki z biegiem czasu mno¿y³y siê, czêœæ z nich podarowali znajomi. I tak powsta³a Minioaza Ptaków. Wkrótce do ptaków dosz³y inne gatunki zwierz¹t, spoœród których ulubieñcem ca³ej rodziny, a w szczególnoœci 4-letniej Paulinki, córki pañstwa Rózgów, jest Miki. Pani Miros³awa z uœmiechem wspomina momenty, gdy jednoroczn¹ dziœ sarenkê , któr¹ przyprowadzi³ s¹siad, karmili mlekiem z butelki. Zwierzê przywi¹za³o siê na tyle do w³aœcicieli i mieszkañców Oazy, ¿e bez trwogi spaceruje po podwórku, przybiega na ka¿de zawo³anie, daje siê g³askaæ. Przed drzwiami kawiarni dumnie przechadza siê paw Maciuœ.

Troje pozosta³ych dzieci równie¿ anga¿uje siê w ¿ycie minizoo. Trzeba przecie¿ zaopatrzyæ w miêso i karmê 5 ¿ó³wi, które podarowali ludzie z raciborskich bloków. Trzeba zajrzeæ do szynszyla Filipa, morskiej œwiñki i dorzuciæ karmê do akwarium dla rybek. Choæ ptaków w Oazie jest ju¿ a¿ 80, z chêci¹ przyjm¹ kolejne, dla których brakuje miejsca w mieszkaniach. Tak jak w przypadku chorej sowy, której skaleczone skrzyd³o nie pozwala powróciæ ju¿ do naturalnego œrodowiska, na podwórku kawiarni znajdzie siê odpowiedni zak¹tek dla innych chorych, skaleczonych zwierz¹t.

Rózgowie na nudê nie maj¹ czasu. Prac¹ zajêci s¹ od rana do wieczora. Klatki trzeba oporz¹dziæ, zwierzeta nakarmiæ i zaj¹æ siê tymi które s¹ chore. A potem praca w lokalu. Czêsto do póŸnych godzin wieczornych. Latem zajmuj¹ siê koszeniem traw, sadz¹ wokó³ posesji kwiaty ,by by³o mi³o i przytulnie. Oczy pana Norberta nabieraj¹ b³ysku, gdy opowiada o karuzeli, któr¹ chcia³by skonstruowaæ dla najmniejszych z goœci. Konstrukcja wykonana by³aby z drewna a silniczek móg³by przecie¿ przerobiæ z któregoœ z niepotrzebnych ju¿ domowych urz¹dzeñ. W planach jest tak¿e stworzenie w przysz³oœci zagrody z miniaturowymi kózkami. Ale najwiêkszym marzeniem, o którym nawet nie maj¹ odwagi g³oœno mówiæ, jest zakup kucyka. Basia Staniczek

Ulubieñcem ca³ej rodziny jest jednoroczna sarenka Miki

Paulinka lubi zajmowaæ siê ptakami

28

W³aœciciele przed wejœciem do „Mini Oazy...”

marzec 2007

G³os Gminy


O Pietrowicach Wielkich mówiono kiedyœ „wieœ krawców”. Dziœ ten zawód odchodzi w niepamiêæ.

Smutny koniec W dzisiejszych czasach, gdy zakup ubrania nie wymaga najmniejszego wysi³ku, w zapomnienie odchodz¹ krawieckie warsztaty, w których ka¿dy klient traktowany by³ indywidualnie, a szyty na wymiar strój s³u¿y³ przez lata. W domu Alfreda Palety jeszcze w roku 2006 istnia³ warsztat krawiecki. Sta³y w nim maszyny, które pamiêta³y czasy, gdy Pietrowice Wielkie dumnie nosi³y nazwê „wsi krawców”. Dziœ z dawnej s³awy, podobnie jak z pracowni emeryta, niewiele pozosta³o. M³ody Alfred, choæ pragn¹³ zostaæ rzeŸnikiem, przej¹³ fach po ojcu i dziadku. Nie by³o w tym nic dziwnego bo, jak mówi ka¿dy syn przejmowa³ robotê po ojcu. Wiedzê teoretyczn¹ wraz z tytu³em mistrza krawiectwa mêskiego zdoby³ w raciborskiej szkole zawodowej. Praktyki i doœwiadczenia nabra³ pod czujnym okiem ojca, póŸniej przez 40 lat pracowa³ w krajalni spó³dzielni „Jednoœæ”. – W 1946 roku, gdy brakowa³o ubrañ, przywoziliœmy wa³ek materia³u z Katowic, ciêliœmy go no¿ycami i zabieraliœmy siê do pracy – opowiada by³y krawiec. Nie by³o

dzisiejszych maszyn do prasowania, a ¿elazka wa¿y³y kilka kilogramów. Zamiast maszyn overloków kobiety w³asnorêcznie „obrzuca³y” materia³, by siê nie strzêpi³. By³a to praca od rana do wieczora, choæ wiekszoœæ mê¿czyzn w ci¹gu dnia pracowa³a na roli a po zmroku zasiada³a do szycia. Z czasem, gdy we wsi powsta³a spó³dzielnia krawiecka, m³odzi kolejno przenosili siê pod jej dach, jednak starsi woleli pozostaæ przy cha³upnictwie. – Po wojnie szyto w niemal ka¿dym pietrowickim domu – wspomina 75-letni mê¿czyzna. Rozg³os i dobre imiê pietrowickich fachowców sprawi³y, ¿e we wsi zamawiano mundury dla górników, stra¿aków, orkiestr. Niestety dziœ nawet z przys³owiow¹ œwieczk¹ trudno znaleŸæ ch³opców wykonuj¹cych ten zawód lub chc¹cych siê w tym kierunku kszta³ciæ – twierdzi pan Alfred. Rzeczywiœcie, w zak³adzie „Jednoœæ” szyj¹ wy³¹cznie kobiety, z których wiêkszoœæ jest dojezdna. – Krawiectwo jest w Pietrowicach ju¿ dawno pochowane – stwierdza ze smutkiem pan Alfred. B.S

Najproœciej i najszybciej szy³o siê mêskie czapki, jak t¹, któr¹ prezentuje wnuk Alfreda Paletty Oskar

Najwiêkszy podatek od nieruchomoœci p³ac¹ przedsiêbiorcy w Raciborzu. Najtaniej mo¿na rozwijaæ biznes w Nêdzy i Krzy¿anowicach. Najwiêksze obci¹¿enia daninami na rzecz gminy maj¹ mieszkañcy Krzanowic. Najmniejsze Raciborza.

Najdro¿ej w Raciborzu Podatek od nieruchomoœci to jeden z wiêkszych sta³ych kosztów, które musz¹ pokrywaæ firmy dysponuj¹ce du¿ymi powierzchniami w budynkach i w terenie. Dla samorz¹dów to z kolei wa¿ne Ÿród³o dochodu przeznaczanego potem na inwestycje, utrzymanie szkó³ lub inne wydatki. Prawo okreœla jedynie stawki maksymalne. O ich konkretnej wysokoœci decyduj¹ radni. Czy kieruj¹ siê dobrem biznesu? Radni Raciborza nie pokusili siê w ostatnich latach o dyskusjê nad stawkami podatku od nieruchomoœci dla firm. Co roku podnoszona jest o wskaŸnik inflacji. Stolica powiatu ma najwy¿sz¹ stawkê daniny za metr kw. pomieszczeñ wykorzystywanych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Wynosi ona w tym roku 18,42 z³. O ulgach dla firm nie ma na razie mowy. Kilka lat temu dyskutowano o zwolnieniach dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy i specjalnej strefie przy ul. Bosackiej (dawny Prodryn). Na dyskusji jednak siê skoñczy³o, a na miejscu strefy ma teraz powstaæ nowa komenda policji. Znacznie taniej jest w gminie Nêdza. Tu od metra powierzchni budynku firmy zap³aciæ trzeba 16,30 z³. Niewiele dro¿ej jest w Krzy¿anowicach – 16,80 z³. Krzy¿anowice to jedyna gmina w powiecie, która wprowadzi³a ulgi w podatku dla firm tworz¹cych nowe etaty. Pozosta³e samorz¹dy powiatu ustanowi³y stawki równe b¹dŸ

G³os Gminy

wiêksze od 17 z³. Ulg dla biznesu nie wprowadzi³y. Krzy¿anowice maj¹ równie¿ najmniejsz¹ stawkê podatku za metr kw. gruntu wykorzystywanego przez przedsiêbiorstwa. Ju¿ drugi rok z rzêdu wynosi ona 61 gr i, jak uwa¿aj¹ miejscowi radni, jest na tyle atrakcyjna, by z czasem przynieœæ efekt w postaci inwestycji. Krzy¿anowice licz¹ te¿, ¿e biznes skusi ich przygraniczne po³o¿enie przy drodze krajowej. Nêdza ma 62 gr., zaœ Racibórz – 65 gr. Najdro¿ej jest w Krzanowicach – 68 gr. Zwykli mieszkañcy najwiêcej za metr kw. swoich mieszkañ, bo a¿ 56 gr p³ac¹ w Krzanowicach. Tu te¿ obowi¹zuje najwiêksza stawka za metr kw. gruntu – 33 gr. Co ciekawe, najtaniej jest mieæ prywatny grunt w Raciborzu. W tym roku stawka wynosi tylko 19 gr. To znacznie mniej ni¿ w okolicznych gminach.(waw)

marzec 2007

• Przedsiêbiorca w Raciborzu za 100 m kw. powierzchni biurowej zap³aci 1842 z³. W Nêdzy ju¿ tylko 1630 z³. • Za 200 m kw. powierzchni u¿ytkowej domu w so³ectwach gminy Krzanowice zap³acimy 66 z³, zaœ w Raciborzu 38 z³. • Za 100 m kw. gruntu w Krzanowicach trzeba zap³aciæ 68 z³, w Krzy¿anowicach 61 z³. • Maksymalne stawki podatku od nieruchomoœci na ten rok wynosz¹ (za metr kw.): budynki zajête na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – 18,60 z³; pozosta³e budynki – 57 gr; grunty pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – 69 gr, pozosta³e grunty – 34 gr. • Wp³ywy Raciborza z podatku od nieruchomoœci p³aconego przez firmy wynios¹ w tym roku 18 mln z³. Mieszkañcy niezajmuj¹cy siê biznesem zap³ac¹ 2,3 mln z³. (waw)

29


„Krasnoludki z Cyprzanowa” Przedszkole w Cyprzanowie jest obecnie punktem filialnym Przedszkola w Pietrowicach Wielkich. Mimo, i¿ stanowi tylko jeden oddzia³ w liczbie 18 dzieci, to warto przybli¿yæ informacje na jego temat. Przede wszystkim trzeba podkreœliæ wspania³¹ wspó³pracê z rodzicami, którzy na ka¿dym kroku wykazuj¹ zaanga¿owanie i przychylnoœæ w ka¿dej podejmowanej inicjaty-

Wystêpy maluchów dla Babæ i Dziadków

wie. A inicjatyw jest bardzo wiele na przestrzeni roku szkolnego. Mo¿na nadmieniæ chocia¿by wspó³pracê ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz¹t, z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ oraz organizacjê wielu zbiórek w akcjach charytatywnych. Ostatnim du¿ym wydarzeniem by³o, jak w ka¿dym przedszkolu, spotkanie z wszystkimi Babciami i Dziadkami, którzy licznie przybyli w

dniu 22.01.2007 r., aby zobaczyæ wystêpy oraz wspólnie spêdziæ czas ze swoimi ukochanymi wnukami. Na koniec nadmieniæ trzeba równie¿ o balu przebierañców, w którym uczestniczyli równie¿ uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Cyprzanowie. Przedszkolacy w rewan¿u za piêkny wystêp Bo¿onarodzeniowy uczniów przygotowali równie¿ krótki wystêp karnawa³owy. Mimo, i¿ przedszkolacy z Cyprzanowa to w wiêkszoœci „maluchy” czyli dzieci 3 i 4 letnie, to jednak potrafi¹ wiele. Edyta Kubita

Przedszkolaki z Cyprzanowa w przebraniach Pietrowice Wielkie bêd¹ inwestowaæ w drogi

Gratka dla kierowców

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl

Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

30

W bud¿ecie gminy na inwestycje przeznaczono 1,417 mln z³. A¿ 580 tys. z³ z tej kwoty poch³on¹ roboty drogowe. Przyjêty przez radnych za³¹cznik do bud¿etu przewiduje: remont ul. Wiejskiej w Amandowie (25 tys. z³); utwardzenie odnogi ul. Mickiewicza w Krowiarkach (30 tys. z³), budowê chodnika przy ul. Wyzwolenia w Krowiarkach (20 tys. z³), kontynuacjê budowy chodnika ul. Raciborskiej w Makowie (20 tys. z³), remont ul. M³yñskiej w Makowie (25 tys. z³), wspó³finansowanie remontu ul. Powstañców Œl¹skich w Paw³owie -– droga wojewódzka 417 (50 tys. z³), powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w ¯erdzinach przed³u¿enie ul. Powstañców Œl¹skich (40 tys. z³), budowê chodnika ul. Spó³dzielczej (od ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich) w Kornicy (25 tys. z³), remont nawierzchni ul. M³yñskiej w Cyprzanowie (40 tys. z³), kontynuacja budowy chodnika ul. Janowskiej w Cyprzanowie (15 tys. z³) i ul. Raciborskiej w Lekartowie (20 tys. z³), powierzchniowe utrwalenie ul. D³ugiej w Samborowicach (40 tys. z³) oraz ul. ¯ymierskiego w Pietrowicach Wielkich (40 tys. z³), kontynuacja budowy chodnika ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich (20 tys. z³), powierzchniowe utrwalenie ul. Wiejskiej w Gródczankach (20 tys. z³), budowa parkingu przy cmentarzu Fatimskim w Pietrowicach Wielkich (50 tys. z³) oraz przebudowa ul. Szkolnej w Pietrowicach Wielkich (40 tys. z³). Na drogi transportu rolnego przeznaczono 60 tys. z³.

marzec 2007

Radni zarezerwowali tak¿e pieni¹dze na zakup beczki do transportu wody pitnej oraz okien na ujêcie wody w Amandowie (26,1 tys. z³), wykonanie „spinki” Stacji Uzdatniania Wody Maków z so³ectwem Maków (26,4 tys. z³), sporz¹dzenie dokumentacji projektowej na sieæ kanalizacyjn¹ z Samborowic do OC w Gminie Krzanowice (60 tys. z³) oraz przygotowanie dokumentacji do wymiany sieci wodoci¹gowej Paw³ów – ¯erdziny z budow¹ przepompowni podwy¿szaj¹cej ciœnienie wody w so³ectwie ¿erdziany (60 tys. z³). Ponadto w bud¿ecie znalaz³y siê pieni¹dze na: wymianê pokrycia dachu w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 34 oraz remont pod³ogi w jednym z pokoi tego budynku (50 tys. z³), wykonanie drenarki celem osuszenia budynku w ¯erdzinach (40 tys. z³), remont budynków przejêtych z Agencji Nieruchomoœci Rolnych w Opolu (150 tys. z³), zakupy inwestycyjne Urzêdu Gminy (59 tys. z³), dofinansowanie OSP oraz modernizacjê systemu alarmowego i ostrzegania ludnoœci (86 tys. z³), termomodernizacjê i budowê sali gimnastycznej w ZSP w Paw³owie (200 tys. z³), wymianê pokrycia dachowego w ZSP w Krowiarkach (20 tys. z³), przeniesienie kuchni w budynku Przedszkola w Pietrowicach Wielkich (15 tys. z³), wymianê okien w oœrodkach zdrowia (15 tys. z³) oraz dofinansowanie klubów sportowych (30 tys. z³). (waw)

G³os Gminy


Gg200703  
Gg200703  
Advertisement