__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Grudzieñ 2005 r. Nr 4 (71) ISSN 1509-1112

¯yczymy wszystkim z ca³ego serca ciep³ych, spokojnych oraz rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Mamy nadziejê, ¿e gwiazda betlejemska bêdzie œwieciæ Pañstwu przez ca³y nadchodz¹cy rok. Redakcja Przyjœcie Mesjasza

Hala widowiskowo-sportowa

Lud czekaj¹cy na swego Mesjasza Nie zwróci oczu na dziecinê ma³¹ I do biednego nie zajrzy poddasza; Mniema, ¿e zbawcê, którego czeka³o Tyle pokoleñ, ujrzy ziemia nasza Od razu ziemsk¹ okrytego chwa³¹, Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza Mniema, ¿e wszystko bêdzie przed nim dr¿a³o. ¯e nawet g³owy ugn¹ siê ksi¹¿êce, Zdaj¹c mu w³adzê nad œwiatem... Wiêc jeœli us³yszy, ¿e siê narodzi³ w stajence I ¿e mêdrcowie dary mu przynieœli, Pyta ze œmiechem: „Jak to? ten syn cieœli Ma rz¹dy œwiata uj¹æ w swoje rêce?" A. Asnyk

G³os Gminy

Od kilku miesiêcy trwaj¹ intensywne prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Pietrowicach Wielkich. Obiekt powstaje na terenie szko³y przy ulicy Marii Konopnickiej. Zaspokajaj¹c ciekawoœæ wielu mieszkañców od-

grudzieñ 2005

wiedzaj¹cych plac budowy, mamy przyjemnoœæ, po raz pierwszy upubliczniæ wygl¹d hali, jaki osi¹gnie ona po zakoñczeniu prac. Przekazanie do u¿ytku planowane jest na dzieñ 1 wrzeœnia 2006 r. red.

1


Informacje z prac Rady Gminy W okresie od paŸdziernika do grudnia Rada Gminy Pietrowice Wielkie obradowa³a na trzech sesjach. Podjêto ³¹cznie 24 uchwa³y. Wœród nich znalaz³y siê uchwa³y w sprawie przekazania samochodu marki ford Escord (darowizna od miasta Liederbach) Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej, wyra¿ono zgodê na wynajêcie lokalu po³o¿onego w Pietrowicach Wielkich przy ul. ¯ymierskiego (czêœæ budynku, w którym znajduje siê przedszkole) na dzia³alnoœæ opiekuñcz¹ i bytow¹ dla osób starszych. Ponadto uchwalono wysokoœæ stawek podatkowych na rok 2006, przyjêto program dzia³ania Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz uchwalono bud¿et na rok 2006.

Urodzenia i zgony w roku 2005 Urodzenia

Zgony

Pietrowice Wielkie Cyprzanów Kornice Gródczanki Samborowice Paw³ów Maków Amandów Krowiarki ¯erdziny Lekartów

23 2 0 3 3 7 4 1 6 3 0

12 5 6 3 6 8 8 0 5 3 1

Razem

52

57

MiejscowoϾ

podano na dzieñ 04.12.2005

2) od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna - 17,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim darczyñcom, osobom dobrej woli jak i instytucjom, które w jakikolwiek sposób przyczyni³y siê do zrealizowania akcji „Weso³e œwiêta”. Z otrzymanych darów uda³o siê przygotowaæ prezenty dla 157 dzieci z terenu naszej Gminy, dla których œwiêta bêd¹ na pewno weselsze.

3) od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,71 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 4) od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym8,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 5) od pozosta³ych budynków lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego- 5,40 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

M³odzie¿owa Rada Gminy Pietrowice Wielkie

Akcja zima 2005/2006

2

Rok 2006 jest wyj¹tkowo ³askawy dla podatników podatku rolnego, gdy¿ podatek ten bêdzie ni¿szy w 2006 r. o 26%. Obni¿enie podatku wynika z spadku œredniej ceny skupu ¿yta liczonej za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2004 r. W zwi¹zku z powy¿szym ulegnie obni¿eniu tak¿e stawka podatku za u¿ytki rolne. Uchwa³¹ nr XXXIII/ 347 /2005 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 25 listopada 2005r. ustali³a wysokoœæ stawek podatków od nieruchomoœci i od posiadania psów na 2006 rok w nastêpuj¹cej wysokoœci: 1) od budynków mieszkalnych lub ich czêœci 0,54 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

Weso³e œwiêta

Tradycyjnie, jak ka¿dego roku zima nas nie ominê³a. Konieczne, zatem bêdzie interweniowanie na drogach. Warto przypomnieæ o w³aœciwych telefonach na, które nale¿y zg³aszaæ problemy z przejazdem drogami publicznymi w czasie obfitych opadów œniegu jak i innych problemów zimowych. Dla przypomnienia informujê, i¿ drogi biegn¹ce po terenie Gminy dziel¹ siê na: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie okresu zimy jak i latem le¿y w gestii Powiatowego Zarz¹du Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych nale¿¹: Drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowoœci: Racibórz - Pietrowice Wlk. - Kietrz, Racibórz - Paw³ów - Krowiarki - Szczyty, Modzurów - Paw³ów - Maków - T³ustomosty, Pietrowice - Paw³ów, Pietrowice - Gródczanki, Pietrowice - Cyprzanów - Lekartów - Samborowice -

Podatki na 2006 r.

Sudice, Krowiarki - T³ustomosty. Wszelkie uwagi dotycz¹ce tych dróg mo¿na kierowaæ pod numery telefonów: 414 00 20 ( w godz. pracy), 430 12 41 ( przez ca³¹ dobê). Pozosta³e drogi na terenie Gminy ( nie wymienione powy¿ej) znajduj¹ siê w utrzymaniu Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencjê proszê kierowaæ pod nr tel. 4198075, 4198089 (w godz. pracy), oraz przez ca³¹ dobê 0694438883 (Jerzy Reichel), 0694438884 (Adam Wajda). Powiatowy Zarz¹d Dróg w Raciborzu jak i Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich potwierdzaj¹ gotowoœæ do „akcji zima”. ¯yczê zatem wszystkim ma³o uci¹¿liwej zimy, oraz by wspomniane numery telefonów nie by³y nikomu potrzebne. Sekretarz Gminy Adam Wajda

grudzieñ 2005

6) od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych. 7)od gruntów : zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub leœna, bez wzglêdu na sposób. zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 z³ od 1 m2 powierzchni, pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 z³ od 1 ha powierzchni, pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,28 z³ od 1 m2 powierzchni. 8) wysokoœæ stawki podatku od posiadania psów na kwotê 26,00 z³ rocznie od psa. red.

G³os Gminy


Czas na taniec Taniec to wielka pasja wielu m³odych ludzi. Zainteresowanie t¹ form¹ aktywnoœci wzros³o szczególnie w ostatnim okresie, gdy telewizja TVN transmitowa³a „Taniec z gwiazdami”. Program bi³ rekordy ogl¹dalnoœci - pó³fina³ œledzi³o 6,4 mln telewidzów, a fina³ jeszcze wiêcej. Na ustach wszystkich pojawia³o siê nazwisko polskiej aktorki, Katarzyny Cichopek. Sta³a siê bo¿yszczem nastolatków, którzy zapragnêli tak jak ona osi¹gn¹æ mistrzostwo w tañcu. Nic dziwnego wiêc, ¿e do Konkursu M³odych Choreografów, jaki zosta³ og³oszony w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krowiarkach, zg³osili siê prawie wszyscy uczniowie szko³y. Zgodnie z powiedzeniem: „tañczyæ ka¿dy mo¿e - trochê lepiej lub trochê gorzej”, po-

tworzy³y siê 2-,4-, 5- a nawet 8-osobowe zespo³y i rozpoczê³y siê gor¹czkowe przygotowania. A przed nimi stanê³y zadania nielada. Po ustaleniu sk³adu trzeba by³o wybraæ muzykê, opracowaæ uk³ad choreograficzny i doskonale go wyæwiczyæ. W trakcie prób powstawa³y tak¿e nazwy zespo³ów - od sympatycznie brzmi¹cych nazw polskich: „Roztañczone”, „Rozgrzewaj¹ce Promyki” czy „Trzecioklasiœci” po anglojêzyczne: „Flower Girls”, „Hot Banditos”, „Rap Kanciapa” i „Hot Girls”. Przez ca³y listopad na ka¿dej przerwie rozbrzmiewa³a muzyka Eminema, czy przeboje z sympatyczn¹ ¿ab¹ Crazy Frog, spokojne Lonely i inne. I chocia¿ my, nauczyciele, nie lubimy g³oœnej muzyki, to jednak znosiliœmy to ze stoickim

spokojem, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e tu¿ pod naszym okiem rozwija siê niejeden talent na miarê Kasi Cichopek czy Marcina Hakiela (dla niewtajemniczonych: partner Cichopek). Pilnie œledziliœmy, jak z dnia na dzieñ nasi mali tancerze robi¹ coraz wiêksze postêpy. A¿ nadszed³ ten dzieñ - 29.112005 r. - gdy wszystkie zespo³y mog³y zaprezentowaæ swoje dokonania przed jury i publicznoœci¹. Pokonuj¹c tremê i nieœmia³oœæ, skupieni, w odpowiednio dobranych strojach, kolejno, od najm³odszych po najstarszych wychodzili na parkiet. Zaskakiwali pomys³owoœci¹ uk³adów tanecznych, ich dopasowaniem do muzyki, elementami gimnastycznymi i dopracowaniem szczegó³ów. Oddawali siê tañcu bez reszty, skupieni tylko na tej jednej rzeczy. Jury stara³o siê roz³adowaæ napiêt¹ atmosferê, dostrzegaj¹c tylko osi¹gniêcia, ale bo te¿ by³o za co chwaliæ uczestników tego konkursu. Spoœród 7 zespo³ów wy³oniono jednego zwyciêzcê - 6- osobow¹ grupê dziewcz¹t z klasy VI o nazwie „Hot Girls”. W brawurowym tempie w strojach rodem z Dzikiego Zachodu wykona³y trudny uk³ad choreograficzny do muzyki „Mexico”. Ujê³y i jury, i zgromadzon¹ publicznoœæ. Dla uczestników i zwyciêzców organizator imprezy, p. Marta Otrêba, przygotowa³a nagrody ufundowane przez Komisjê RPA oraz dyplomy. Za rok impreza musi odbyæ siê ponownie! - tak zapowiedzieli wszyscy jej uczestnicy. Myœlê, ¿e nasza kole¿anka, mgr Marta Otrêba, weŸmie to pod uwagê i w przysz³ym roku szkolnym znowu bêdzie nam dane prze¿yæ wiele emocji, bo taniec to inne ¿ycie, to prze³amywanie barier, to kontakt z drugim cz³owiekiem tak bardzo potrzebne wspó³czesnej m³odzie¿y. H.Ró¿ycka

To ju¿ drugi rok funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji Dnia 16.01.2004 r. mia³o miejsce uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich, które znajduje siê w budynku Urzêdu Gminy. Sfinansowane zosta³o w czêœci ze œrodków Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. W styczniu minie drugi rok istnienia GCI. W tym czasie odwiedzi³o nas ju¿ 12408 osób! Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie liczba osób odwiedzaj¹cych to miejsce bêdzie wzrastaæ. Gminne Centrum Informacji dysponuje siedmioma stanowiskami wyposa¿onymi w nowoczesny sprzêt komputerowy pod³¹czony do Internetu, drukarkê laserow¹, kserokopiarkê oraz fax. Mo¿na tu skorzystaæ z zasobów jakie oferuje Internet czyli pozyskaæ potrzebne informacje do szko³y, pracy czy te¿ na studia, a tak¿e je wydrukowaæ. GCI jest te¿ pewnego rodzaju kawiarenk¹ internetow¹ z której ka¿dy mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie mo¿e skorzystaæ w nieodp³atny sposób. W ramach wolnego

G³os Gminy

czasu mo¿na odwiedziæ GCI i posurfowaæ po Internecie, wys³aæ czy te¿ odebraæ pocztê elektroniczn¹, za³o¿yæ konto itd. W GCI mo¿na tak¿e zaczerpn¹æ informacji o aktualnych miejscach pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy, a tak¿e o nowych ofertach firm krajowych i zagranicznych. Od niedawna dysponujemy szerokim asortymentem dotycz¹cym pracy, warunków ¿ycia, zamieszkania, trudnoœciami zwi¹zanymi z wyjazdami zagranicznymi. Posiadamy ciekawe oferty pracy w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Francji i Czechach. Wszystko to dostêpne jest na ulotkach, a tak¿e na stronach internetowych, o które mo¿na pytaæ pracowników GCI . W Centrum mo¿na tak¿e skorzystaæ z gotowych wzorów listu motywacyjnego, ¿yciorysu i innych form pisemnych niezbêdnych przy ubieganiu siê o pracê. GCI prowadzi przez ca³y okres funkcjonowania nieodp³atnie liczne kursy. Aktualnie prowadzone s¹ kursy: obs³ugi komputera prowadzony przez Pana Adriana Fojcika i kurs jêzyka

grudzieñ 2005

angielskiego prowadzony przez Pani¹ Agnieszkê Kornas. Obydwa kursy ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem ze strony mieszkañców. A kolejne telefony z zapytaniem o przed³u¿enie kursów œwiadcz¹ o wielkich ambicjach ludzi i nadziei, ¿e chocia¿by ma³a znajomoœæ obs³ugi komputera czy tez poznania jêzyka, mo¿e przyczyniæ siê do otrzymania lepszej pracy. Kursy koñcz¹ siê uzyskaniem dyplomu z ocen¹. W przysz³oœci bêd¹ organizowane kolejne kursy, ale ich tematyka jak i czêstotliwoœæ bêdzie zale¿eæ od zainteresowania. A wiêc czekamy na propozycje. Zapraszamy do odwiedzania Gminnego Centrum Informacji i przypominamy o godzinach otwarcia GCI: Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek Sobota

12.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 8.00 - 16.00 12.00 - 20.00 9.00 - 17.00

tel. 032 419 80 99 A.K.

3


Tak siê kochaj¹ ju¿ 50 lat ŒLUBUJÊ CI MI£OŒÆ, - zdajê sobie sprawê, z odpowiedzialnoœci, jaka na mnie spocznie. Zawierzam Ci siebie, a jednoczeœnie przyjmujê Twoje zawierzenie i to, ¿e nie mogê go nigdy zawieœæ. Odt¹d bêdziemy ju¿ zawsze razem na dobry i z³y czas. ŒLUBUJÊ CI WIERNOŒÆ, - przyrzekam Ci wiern¹ mi³oœæ, od tej pory w moim

siê moimi. Œlubujê Ci, ¿e bêdê troszczyæ siê o Ciebie jak o siebie. Nigdy œwiadomie Ciê nie skrzywdzê. Twoje dobro stanie siê celem mojego ¿ycia.

Gródczankach. Zanim jednak powiedzieli sakramentalne - tak, pan Ginter by³ zmuszony doje¿d¿aæ na rowerze do swojej wybranki mieszkaj¹cej w Rudniku przez 3 lata. Wesele odby³o siê w Rudniku, w piêknej zimowej scenerii, w towarzystwie 20-stu zaproszonych goœci. Pañstwo Hadamiec doczekali siê szóstki dzieci i jede-

El¿bieta i Pawe³ Steuer

Franciszka i Pawe³ Kafka

¿yciu Ty jesteœ na pierwszym miejscu po Bogu. Choæ nie przestanê kochaæ swoich rodziców i bliskich, to wiedz, ¿e Ty ju¿ zawsze bêdziesz na pierwszym miejscu. Nawet, jeœli nasze dzieci bêd¹ naprawdê kochane wiedz, ¿e Ty jesteœ na zawsze przed nimi. W chwilach trudnych, w poczuciu

Tymi oto s³owy 50 lat temu przysiêgali sobie, nasi dostojni Jubilaci, mieszkañcy Gminy Pietrowice Wielkie. Chocia¿ ich wspólne drogi zdawa³y siê nieraz byæ przepe³nione trosk¹ o rodzinê, czasem by³y skropione ³zami to niczego nie ¿a³uj¹. Wysi³ek, jaki w³o¿yli w budowanie wspólnoty rodzinnej zosta³ zauwa¿ony i doceniony.

Aniela i Ginter Hadamiec

nastu wnuków. Wskazówk¹, jak¹ chcieliby daæ m³odym ma³¿onkom jest to by zawsze trzymali siê razem Pañstwo £ucja i Bertold Miensopust. Pani £ucja pochodzi z Samborowic a pan Bertold z Pietrowic Wlk. Poznali siê w pracy. Pañstwo Miensopust na sta³e mieszkaj¹ w Pietrowicach Wlk. Zanim powie-

Anna i Herbert Bula

Albina i Ferdynand Koberski

osamotnienia nie bêdê szukaæ pociechy u innych, bo Ty jesteœ po wszystkie czasy na pierwszym miejscu. ŒLUBUJÊ CI UCZCIWOŒÆ, - przyrzekam zawsze ¿yæ uczciwie wzglêdem Ciebie i wzglêdem siebie. Moje tajemnice bêd¹ Twoimi tajemnicami, a Twoje stan¹

Franciszka i Jerzy Rohowski

4

28 listopada 2005r. z r¹k Wójta Gminy Pietrowice Wielkie p. Andrzeja Wawrzynka otrzymali medale przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pañstwo Anna i Herbert Bula. Pani Anna urodzi³a siê w Cyprzanowie a pan Herbert pochodzi z Modzurowa. Poznali siê na weselu. Pañstwo Bula na sta³e mieszkaj¹ w Cyprzanowie. Zanim jednak powiedzieli sakramentalne - tak, w narzeczeñstwie trwali 2,5 roku. Uroczystoœci weselne odby³y siê w Cyprzanowie. Przy piêknej jesiennej pogodzie, wraz z pañstwem m³odym na weselu bawi³o siê 60-ciu zaproszonych goœci. Doczekali siê trójki dzieci i pi¹tki wnuków. Recept¹ na d³ugie wspólne ¿ycie jest przede wszystkim przestrzeganie przyrzeczeñ œlubnych. Pañstwo Aniela i Ginter Hadamiec. Pani Aniela pochodzi z Rudnika a pan Ginter z Krotoszyna. Poznali siê w pracy. Pañstwo Hadamiec na sta³e mieszkaj¹ w

grudzieñ 2005

£ucja i Bertold Miensopust

dzieli sakramentalne - tak, w narzeczeñstwie trwali 2,5 roku. Wesele odby³y siê w Samborowicach, w piêknej niemal¿e letniej scenerii, w towarzystwie 40-stu zaproszonych goœci. A w trzy tygodnie po weselu zamiast w podró¿ poœlubn¹ pan Bertold zosta³ wcielony do armii LWP. Pañstwo Miensopustowie doczekali siê dwójki dzieci i pi¹tki wnuków. Wed³ug Nich, sposobem na d³ugie i szczêœliwe ¿ycie we dwoje jest zgoda. Pañstwo Maria i Pawe³ Pientka. Pani Maria pochodzi z Pietrowic Wielkich a pan Pawe³ z ¯erdzin. Poznali siê na akademii z okazji I-majowego œwiêta. Pañstwo Pientka na sta³e mieszkaj¹ w Pietrowicach Wlk. Zanim jednak powiedzieli sakramentalne - tak, pan Pawe³ przez 2 lata zabiega³ o wzglêdy obecnej ma³¿onki.

G³os Gminy


Jak obchodziliœmy Œwiêto Niepodleg³oœci?

Maria i Pawe³ Pientka

Wesele odby³o siê równie¿ w Pietrowicach Wlk., w strugach rzêsistego deszczu i w towarzystwie setki zaproszonych goœci. Pañstwo Pientka doczekali siê pi¹tki dzieci i dziesiêciu wnuków. Wed³ug Nich przepisem na tak d³ugie i szczêœliwe ¿ycie jest wzajemne przebaczenie. Pañstwo Józefa i Jan Sordyl. Pani Józefa pochodzi z Nowego S¹cza a pan Pawe³ z Wadowic. Poznali siê na weselu. Pañstwo Sordyl s¹ mieszkañcami Amandowa. Zanim jednak powiedzieli sakramentalne - tak, poznawali siê przez pó³ roku. Wesele odby³o siê w jesienno zimowej aurze. Pañstwo m³odzi bawili siê w towarzystwie trzydziestu zaproszonych goœci. Pañstwo Sordylowie, doczekali siê

Józefa i Jan Sordyl

szóstki dzieci i siedemnastu wnuków i dziewiêciu prawnuków. Wed³ug Nich recept¹ na tak d³ugie i szczêœliwe ¿ycie jest wzajemne zrozumienie. Na skutek ró¿nych okolicznoœci nie mogli przybyæ: Pañstwo El¿bieta i Pawe³ Steuer z Pietrowic Wlk; Pañstwo Albina i Ferdynand Koberski z Krowiarek; Pañstwo Franciszka i Jerzy Rohowski z Krowiarek oraz Pañstwo Franciszka i Pawe³ Kafka równie¿ z Krowiarek. Przy tej okazji sk³adamy im najserdeczniejsze ¿yczenia szczêœcia, zdrowia i pomyœlnoœci na dalszej wspólnej drodze. Wartym zauwa¿enia jest fakt, i¿ uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ uœwietni³ wystêp m³odzie¿y szkolnej ze Szko³y Podstawowej w Samborowicach, pod kierunkiem p. Dyrektor Alfredy Staniek.

Kiedy Amerykanie obchodz¹ Dzieñ Niepodleg³oœci, przez ulice przechodz¹ kolorowe pochody, s¹ wystawiane inscenizacje, dzieñ uœwietniaj¹ pokazy fajerwerków. Ca³e rodziny œwiêtuj¹. Podobnie potrafi¹ siê bawiæ Irlandczycy czy Francuzi. U nas od momentu powrotu do obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, czyli od 1989 roku, przyjê³o siê, ¿e tego dnia sk³adane s¹ wieñce w miejscach pamiêci narodowej, odbywaj¹ siê apele poleg³ych, s³ychaæ salwy honorowe i wi¹zanki pieœni patriotycznych, panuje smutek i nostalgia. W szko³ach najczêœciej odbywaj¹ siê uroczyste akademie poœwiêcone wydarzeniom z 1918 roku. Takie uroczystoœci s¹ potrzebne, poniewa¿ nale¿y pamiêtaæ tych, którzy oddali ¿ycie za ojczyznê, i uczciæ pamiêæ bohaterów, ale nie mo¿na na tym poprzestaæ. W przedwojennej Polsce marsza³ek Pi³sudski zawsze podczas Œwiêta Niepodleg³oœci uczestniczy³ w mszy œwiêtej, sk³ada³ wieniec na Grobie Nieznanego ¯o³nierza, a póŸniej udawa³ siê na uroczysty koncert. W tamtych czasach to œwiêto by³o podzielone na dwie czêœci - oficjaln¹ i radosn¹, kiedy wszyscy siê cieszyli i bawili. Zgodnie ze s³usznym przekonaniem, ¿e niepodleg³oœæ jest o wiele weselsza od niewoli, ostatnio w wielu miastach obchodzi siê je nie tylko powa¿nie i uroczyœcie, ale tak¿e hucznie i weso³o. Id¹c wzorem innych, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach tego roku zmieniono sposób œwiêtowania 11 Listopada. W przeddzieñ 87 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci zorganizowano Szkoln¹ Spartakiadê. Uczniowie klas I-VI wraz z Gronem Pedagogicznym zebrali siê w przystrojonej odœwiêtnie sali gimnastycznej, aby po 2 tygodniach przygotowañ zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci i wiedzê. Najpierw uroczyste odœpiewanie hymnu narodowego i oficjalne otwarcie Spartakiady. Potem 8-osobo-

Œwiêty Hubert - patron myœliwych Coroczne obchody Dnia Œw. Huberta Ko³a £owieckiego „Ba¿ant” z Raciborza rozpoczynaj¹ siê zbiórk¹ o godz. 800 w Pietrowicach Wielkich.

Po zbiórce i powitaniu przez Zarz¹d Ko³a oraz ¿yczeniach z okazji Dnia Œw. Huberta, jest organizowane krótkie polowanie na ba¿anty koguty. Po polowaniu, tradycj¹ jest coroczna msza œwiêta w Koœció³ku œw. Krzy¿a. Nastêpnie organizowane jest ognisko z pieczeniem kie³basy, przy którym spotykaj¹ siê myœliwi z rodzinami. red.

Przygotowa³ Damian Tunk Przypominamy, rodzinom i znajomym osób, które bêd¹ obchodzi³y jubileusze z³otych godów w przysz³ym roku by zg³aszali ten fakt w Urzêdzie Stanu Cywilnego naszej Gminy.

G³os Gminy

we zespo³y klasowe przyst¹pi³y do kolejnych konkurencji. Uczniowie rywalizowali w konkursie tañca narodowego, w konkursie wiedzy, w konkursie plastycznym i w zawodach sportowych. Na pocz¹tku mo¿na by³o zobaczyæ pary tancerzy w Polonezie. W tym czasie najlepsi plastycy z poszczególnych klas przyst¹pili do wyklejania specjaln¹ technik¹ god³a Polski. Uczniowie zainteresowani histori¹ Polski przez 2 tygodnie przyswajali wiedzê na temat wydarzeñ z 1918 roku i teraz sprawdzali siê, odpowiadaj¹c na wylosowane pytania. Dla klas I-III by³y to pytania dotycz¹ce symboli narodowych: god³a, hymnu i flagi. Z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani. Chocia¿ zakres tematów by³ obszerny, umieli wyjaœniæ, dlaczego 11 listopada obchodzimy Œwiêto Niepodleg³oœci, co to by³ „cud nad Wis³¹”, kim by³y „orlêta lwowskie” i gdzie zosta³ pochowany Naczelnik Pañstwa, Józef Pi³sudski. Nie zabrak³o wiêc elementów patriotycznych. Najwiêcej emocji wzbudzi³y jednak zawody sportowe, w których uczniowie mieli do pokonania tory przeszkód (inne dla klas I-III i dla klas IV-VI). Na zakoñczenie jury oceni³o prace plastyczne i podsumowa³o wyniki wszystkich konkurencji. W oczekiwaniu na og³oszenie wyników zaœpiewaliœmy kilka piosenek legionowych z przygotowanego specjalnie na tê okazjê œpiewnika. Uczniom bardzo przypad³ do gustu ten sposób œwiêtowania, by³ inny od tradycyjnej akademii i dostarczy³ wiele emocji. Bawi¹c siê, przyswajali wiedzê o historii i kulturze swojej ojczyzny. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy pami¹tkowe i s³odycze. Za rok powtórzymy Szkoln¹ Spartakiadê, zmieniaj¹c zakres poszczególnych konkurencji, a innym proponujemy, aby tak¿e u siebie sprawdzili ten pomys³. mgr Helena Ró¿ycka

grudzieñ 2005

5


Og³oszenie

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³asza nabór kandydatów do pracy w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie na stanowisko : REFERENTA DS. OCHRONY ŒRODOWISKA Wymagania niezbêdne: - wykszta³cenie: wy¿sze magisterskie w zakresie ochrony œrodowiska - znajomoœæ kodeksu postêpowania administracyjnego, ustawy o ochronie œrodowiska, przepisów prawnych dotycz¹cych samorz¹du lokalnego - doœwiadczenie zawodowe minimum 3 lata - umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (œrodowisko Windows, pakiet MS Office) - prawo jazdy kat. B - posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzysta w pe³ni praw publicznych - nie by³a karana za przestêpstwa pope³nione umyœlnie - spe³nia pozosta³e wymogi ustawowe zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych - posiadanie stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie na okreœlonym stanowisku - cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹ Wymagania dodatkowe: - znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub angielskiego - odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ, kreatywnoœæ - umiejêtnoœæ pracy w zespole - ukoñczone kursy i szkolenia Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku: - prowadzenie merytorycznej korespondencji - tworzenie sprawozdañ, raportów z zakresu ochrony œrodowiska - prowadzenie postêpowañ i wydawanie decyzji administracyjnych - prowadzenie wizytacji terenowych - tworzenie jak i realizacja przyjêtych planów i programów z zakresu ochrony œrodowiska - tworzenie projektów stosownych uchwa³ i zarz¹dzeñ Wymagane dokumenty i oœwiadczenia: - list motywacyjny i ¿yciorys - kserokopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie - kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub dwóch nowej wersji dowodu - oœwiadczenie kandydata o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie - oœwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe³ni z praw publicznych - oœwiadczenie kandydata o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych - kserokopie dotychczasowych œwiadectw pracy - kserokopie prawa jazdy kat. B - oœwiadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie Miejsce i termin sk³adania dokumentów Dokumenty w zamkniêtej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko referenta ds. ochrony œrodowiska” nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 30.12.2005 r. w sekretariacie Urzêdu Gminy lub przes³aæ na adres: Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie ul.Szkolna 5 , 47-480 Pietrowice Wielkie. Wymiar etatu: pó³ etatu Inne informacje: Dokumenty, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

6

Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich og³asza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich: Referent w zakresie obs³ugi administracyjnej œwiadczeniobiorców Wymagania niezbêdne: wykszta³cenie wy¿sze magisterskie o kierunku prawo lub administracja, znajomoœæ: kodeksu postêpowania administracyjnego, ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i pomocy spo³ecznej, oraz przepisów prawnych dotycz¹cych samorz¹du lokalnego, umiejêtnoœæ obs³ugi systemów informatycznych (œrodowisko Windows, Pakiet MS Office), orientacja w pracy biurowej i w zakresie obs³ugi klientów, niekaralnoœæ, dobry stan zdrowia, posiadanie prawa jazdy kat. B, Wymagania dodatkowe: komunikatywnoœæ, inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowi¹zków, odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku: przyjmowanie wniosków w sprawie œwiadczeñ rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, ustalanie uprawnieñ do œwiadczeñ rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w oparciu o program komputerowy: Œwiadczenia Rodzinne SR, Zaliczka Alimentacyjna, wprowadzanie bie¿¹cych zmian w system komputerowy, przygotowywanie list wyp³at przyznanych œwiadczeñ, prowadzenie korespondencji z zakresu œwiadczeñ rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, przygotowywanie danych do sprawozdañ rzeczowo- finansowych, wydawanie zaœwiadczeñ i udzielanie bie¿¹cych informacji z prowadzonego zakresu zadañ. Wymiar etatu: pe³ny wymiar czasu pracy, 40 godzin tygodniowo Wymagane dokumenty: ¿yciorys (CV ze zdjêciem) uwzglêdniaj¹cy szczegó³owy przebieg kariery zawodowej, list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do pracy biurowej, oœwiadczenie o znajomoœci obs³ugi systemów informatycznych (Windows, pakiet Office), oœwiadczenie o niekaralnoœci, kserokopie prawa jazdy kat. B oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych, Miejsce i termin sk³adania dokumentów: Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich, lub za poœrednictwem poczty na adres: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, z dopiskiem: „rekrutacja” Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 30.12.2005r. Dokumenty, które wp³yn¹ po up³ywie wskazanego terminu nie bêd¹ rozpatrywane.

grudzieñ 2005

G³os Gminy


Szko³a Marzeñ w Pietrowicah Wielkich Program SZKO£A MARZEÑ finansowany jest z bud¿etu pañstwa oraz przez Europejski Fundusz Spo³eczny. G³ównymi organizatorami s¹: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. G³ównym celem programu jest pomoc uczniom szkó³ wiejskich w realizacji ich planów i marzeñ edukacyjnych. W ramach programu 443 szko³y w Polsce otrzyma³y wsparcie merytoryczne, ofertê szkoleñ dla nauczycieli oraz dotacjê na prowadzenie dzia³añ wspomagaj¹cych uczniów. Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich jest jedyn¹ placówk¹ w naszym powiecie, której wniosek zosta³ zaakceptowany i uzyska³ dotacjê. Wniosek opracowa³y Lucyna Szelewska i Anna Kucharczyk. Otrzymaliœmy najwy¿sz¹ maksymaln¹ kwotê 88 tys. z³. Nasze dzia³ania w projekcie SZKO-

£Y MARZEÑ bêd¹ siê koncentrowaæ wokó³ kilku priorytetów. Zaplanowaliœmy dodatkowe zajêcia dla uczniów: kó³ka z jêzyka niemieckiego, angielskiego, warsztaty w laboratorium chemicznym w ZSZ w Raciborzu oraz kursy komputerowe. Uczniowie bêd¹ realizowaæ projekty interdyscyplinarne SOLARIS i PASCAL. Na zajêciach z cyklu „Ekonomia na co dzieñ” zdobêd¹ podstawowe wiadomoœci z ekonomi i umiejêtnoœci przydatne w zdobyciu pracy i karierze zawodowej. Podjêcie trudnej decyzji o dalszej drodze kszta³cenia u³atwi naszym absolwentom SzOK (Szkolny Oœrodek Kariery), który oferuje konsultacje indywidualne i zajêcia grupowe. Klub Globtrotera zorganizuje 10 wycieczek jednodniowych, biwak i zimowisko. W ramach projektu op³acimy roczny abonament internetowy uczniom, którzy ze wzglêdu na stan zdrowia nie mog¹ uczêszczaæ do szko³y. U³atwimy im przez to kontakt z rówieœnikami, uatrakcyjnimy naukê

i zdobywanie nowych umiejêtnoœci. Udzia³ we wszystkich zajêciach a nawet dowóz na nie jest dla naszych uczniów bezp³atny. Szko³a wzbogaci siê o nowy sprzêt komputerowy, aparat i kamerê cyfrow¹ oraz wiele innych sprzêtów i materia³ów potrzebnych do jego realizacji. Wa¿nym priorytetem w SZKOLE MARZEÑ jest stworzenie lokalnej koalicji na rzecz oœwiaty - osób i instytucji skupionych wokó³ problemów edukacji i wspólnie dzia³aj¹cych na rzecz podniesienia jej poziomu w gminie. W trakcie opracowywania wniosku i realizacji projektu spotykamy siê z du¿¹ ¿yczliwoœci i wsparciem ze strony lokalnych w³adz, co znacznie u³atwia nam pracê i dobrze wró¿y na przysz³oœæ. Projekt jest dla naszych uczniów pomoc¹ i wspania³¹ okazj¹ wyrównania szans edukacyjnych. Mamy nadziejê, ¿e zaprocentuje to w niedalekiej przysz³oœci. redakcja

Krok po kroku Wybór zawodu powinien byæ decyzj¹ przemyœlan¹, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy bezrobocie staje siê groŸn¹ chorob¹ naszego spo³eczeñstwa. Warsztaty „Wybór zawodu - krok po kroku” to oferta Jugend Forum M³odych z zakresu orientacji zawodowej skierowana do gimnazjalistów. Warsztaty opieraj¹ siê na teœcie analizuj¹cym zainteresowania i umiejêtnoœci uczniów. Wyniki testu wskazuj¹ na grupy zawodów, do wykonywania których uczeñ ma predyspozycje. Zajêcia dostarczaj¹ samowiedzy nt. w³asnych mo¿liwoœci i ograniczeñ, informacji o mo¿liwych drogach kszta³cenia oraz o sposobach zdobywania wiedzy o zawodach, stwarzaj¹c w ten sposób solidne podstawy do podjêcia

przemyœlanej decyzji o wyborze zawodu. M³odzie¿ z gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2 grudnia 2005 jako pierwsza w powiecie raciborskim uczestniczy³a w tego rodzaju warsztatach. Uczniowie aktywnie i z zaanga¿owaniem brali udzia³ w zajêciach, potwierdzaj¹c tym samym du¿e zapotrzebowanie na tego rodzaju dzia³ania. Dla niektórych uzyskana wiedza by³a potwierdzeniem dokonanego ju¿ wyboru, dla pozosta³ych pomoc¹ w sprecyzowaniu w³asnej drogi zawodowej. W ka¿dym przypadku dominowa³y korzyœci. Warsztaty te by³y pilota¿owym projektem na Ziemi Raciborskiej finansowanym przez Rz¹d Republiki Federalnej Niemiec. Odby³y siê one

Ile to ¿ycie jest warte? Ju¿ prawie miesi¹c min¹³ od obchodzonego w dniu 1 listopada uroczystego a równoczeœnie pe³nego zadumy dnia Wszystkich Œwiêtych. Sprz¹tamy wtedy cmentarze, czyœcimy groby naszych bliskich, przynosimy kwiaty, zapalamy znicze i d³u¿ej ni¿ zwykle przebywamy z naszymi bliskimi i przyjació³mi, którzy ju¿ odeszli do wiecznoœci. Zastanawiamy siê nad przemijalnoœci¹ naszego ziemskiego ¿ycia. W ciszy i skupieniu modlimy siê za nich, prosimy o spokój ich duszy oraz wieczny odpoczynek. Niejednokrotnie na naszych policzkach pojawiaj¹ siê ³zy, szczególnie przy mogi³ach, na których nie zd¹¿y³y jeszcze zwiêdn¹æ kwiaty, bo nasi bliscy odeszli niedawno, a rana w sercu po ich starcie jest jeszcze zbyt œwie¿a. Nasze ³zy s¹ nie tylko wyrazem bólu i rozpaczy, ale równoczeœnie znakiem mi³oœci, ukochania i szacunku, jakim darzyliœmy zmar³¹ osobê. Po œmierci £azarza Pan Jezus te¿ zap³aka³ nad jego grobem, a

G³os Gminy

wtedy zgromadzeni obok skomentowali to s³owami „patrzcie jak Go mi³owa³”. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e kulturê narodu poznaje siê po szacunku dla ludzi zmar³ych i du¿o w tym prawdy. Przekazujemy te ¿yciowe prawdy i zasady m³odemu pokoleniu, aby kiedyœ mia³ kto stan¹æ nad nasz¹ mogi³¹ i westchn¹æ „Dobry Jezu a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie”. To tylko kwestia czasu, ale sam fakt jest nieunikniony. Mo¿emy byæ pewni, ¿e kiedyœ nast¹pi, dlatego starajmy siê nasze ¿ycie prze¿yæ w zgodzie z naszymi bliskimi, a szczególnie z w³asnym sumieniem. Pamiêtaæ musimy o tym, ¿e przechodz¹c na druga stronê klamka jest tylko w jedn¹ stronê i ju¿ nie bêdziemy w stanie odwo³aæ czy naprawiæ z³a i krzywdy wyrz¹dzonej drugiemu cz³owiekowi. Dla nas ludzi wierz¹cych œmieræ nie mo¿e byæ granic¹, przez któr¹ nie mo¿emy przekazaæ

grudzieñ 2005

dziêki staraniom i przy du¿ym wsparciu p. Leonarda Malcharczyka, cz³onka Zarz¹du Powiatu Raciborskiego Magdalena Poczta naszej mi³oœci wyra¿onej w modlitwach za naszych zmar³ych. Odpowiadaj¹c sobie na pytanie zawarte w tytule, mo¿emy byæ przekonani ¿e ka¿de ¿ycie ludzkie jest warte tyle, ile zd¹¿ymy daæ mi³oœci i dobrych uczynków naszemu wspó³bratu - drugiemu cz³owiekowi. Jest to skarb bezcenny, który nigdy nie traci na wartoœci, nie podlega dewaluacji i to dziêki niemu cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo ¿yje pamiêæ o nim. Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku 2006 ¿yczê wszystkim czytelnikom naszej gazety du¿o zdrowia, pomyœlnoœci oraz spe³nienia wszystkich najskrytszych marzeñ, które ka¿dy z nas nosi na dnie swojego serca. Aby te marzenia mo¿na by³o zrealizowaæ ¿yczymy sobie nawzajem zgody w naszych rodzinach, pokoju w naszej ojczyŸnie oraz na ca³ym œwiecie Wszystkiego dobrego - Szczêœæ Wam Bo¿e. Jerzy Czeka³a

7


20 pytañ do... Czy wiemy, co na prawdê myœl¹, co jest wa¿ne dla osób, które piastuj¹ funkcje publiczne w naszej gminie? Postanowiliœmy spojrzeæ na te osoby z innej strony. Pytania, na które dziœ odpowiedzieli (tzw. kwestionariusz Prousta) pani Ewa Paletta - kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Pietrowice Wielkie oraz pan Andrzej Wawrzynek - Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, tworz¹ subtelny portret psychologiczny tych osób. W XIX wieku takie kwestionariusze kr¹¿y³y wœród bywalców europejskich salonów. Podaj swoje imiê i nazwisko Ewa Paletta G³ówna cecha mojego charakteru Uczciwoœæ Cechy, których szukam u mê¿czyzny Lojalnoœæ, poczucie humoru Cechy, których szukam u kobiety ¯yczliwoœæ Co ceniê u przyjació³? Szczeroœæ Moja g³ówna wada Drobiazgowoœæ Moje ulubione zajêcie Sport g³ównie, a czytanie w wolnych chwilach. Moje marzenie o szczêœciu Ludzie szczêœliwi ze mn¹ i obok mnie. Co wzbudza we mnie obsesyjny lêk? Paj¹ki, paj¹czki, pajêczaki. Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem? Utrata bliskich, choroba.

Kim (lub czym) chcia³abym byæ, gdybym nie by³ tym, kim jestem? Na pewno lekarzem, ¿a³ujê do tej pory, ¿e siê nie zdecydowa³am na taki wybór w przesz³oœci. Kiedy k³amiê? Tylko kiedy naprawdê muszê, ale mój nos jest wtedy jak ca³y Pinokio. S³owa, których nadu¿ywam Nie mam chyba takich s³ów. Ulubieni bohaterowie literaccy Wszystkie dzieci z Bullerbyn- wspania³a ksi¹¿ka z dzieciñstwa , wracam do niej kiedy mi smutno. A na teraz z ca³ym szacunkiem do twórczoœci G. Marqueza. Ulubieni bohaterowie ¿ycia codziennego Mój m¹¿ na co dzieñ, a w niedzielê Kuba Wojewódzki. Czego nie cierpiê ponad wszystko? Kradzie¿y- doprowadza mnie do pasji i z³oœci ponad wszystko.

Dar natury, który chcia³bym posiadaæ Wystarcza mi to co mam. Jak chcia³bym umrzeæ? Nie cierpieæ Obecny stan mojego umys³u Jak przed koñcem roku, chaos, który wycisza siê w weekend. B³êdy, które naj³atwiej wybaczam Takie, do których trudno siê przyznaæ, ale to ceniê najbardziej.

Podaj swoje imiê i nazwisko Andrzej Wawrzynek

G³ówna cecha mojego charakteru Skromnoœæ Cechy, których szukam u mê¿czyzny Spokój, równowaga i zrozumienie Cechy, których szukam u kobiety Mi³oœæ, dobroæ, czu³oœæ Co ceniê u przyjació³? Uczciwoœæ i zrozumienie Moja g³ówna wada Brak spokoju, podskakuje mi adrenalina Moje ulubione zajêcie Praca Moje marzenie o szczêœciu Spokojne, uczciwe ¿ycie Co wzbudza we mnie obsesyjny lêk? Bojê siê ciemnoœci Co by³oby dla mnie najwiêkszym nieszczêœciem? Utrata zdrowia Kim (lub czym) chcia³abym byæ, gdybym nie by³ tym, kim jestem?

Zegarmistrzem Kiedy k³amiê? Nieœwiadomie S³owa, których nadu¿ywam Zdrobnia³e przekleñstwa (nie nadaj¹ siê do druku) Ulubieni bohaterowie literaccy Król Edyp Ulubieni bohaterowie ¿ycia codziennego Nie mam Czego nie cierpiê ponad wszystko? Niedobrego jedzenia Dar natury, który chcia³bym posiadaæ m¹droœæ Jak chcia³bym umrzeæ? Niezauwa¿alnie Obecny stan mojego umys³u Dobry B³êdy, które naj³atwiej wybaczam Jak siê ktoœ przyzna

Podsumowanie do¿ynek w Pietrowicach Wielkich Zwyczajem lat poprzednich 11 wrzeœnia 2005 r. odby³y siê w Pietrowicach Wielkich do¿ynki parafialne organizowane wspólnie przez so³ectwo Pietrowice Wielkie, Gródczanki i Kornice. Te coroczne œwiêto plonów corocznie przyci¹ga do Pietrowice Wielkie wiele goœci z terenu Gminy jak i ca³ego powiatu. W tym roku specjalnymi goœæmi by³a delegacja z Gminy Liederbach z Burmistrzem tej Gminy na czele. Uroczystoœci te odbywaj¹ siê jednak dziêki bezinteresownej pracy wielu mieszkañców Pietrowice Wielkich, Kornicy i Gródczanek. Poœwiêcaj¹ oni czêsto wiele godzin: piek¹c ciasto,

8

roznosz¹c ko³acze, pomagaj¹c przy strojeniu sceny, sprzedaj¹c napoje, pakuj¹c losy, przystrajaj¹ posesje, uczestnicz¹ w korowodzie, w wystêpach artystycznych oraz wykonuj¹ wiele innych prac, których ze wzglêdu na iloœæ trudno wymieniæ. Za co nale¿¹ siê im wielkie s³owa uznania i podziêkowania. Dziêki zaanga¿owaniu tych osób jak i mieszkañców, do¿ynki mog¹ siê odbywaæ, co roku. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e wszystkim mieszkañcom daj¹cym szczodrze wolne datki za roznoszony ko³acz a tak¿e licznym sponsorom.

grudzieñ 2005

Pieni¹dze te pozwoli³y op³aciæ podstawowe wydatki zwi¹zane z organizacj¹ do¿ynek. Ogó³em przychody zamknê³y siê kwot¹ 15 821,65 z³ a wydatki 9 810,79 Zysk w kwocie 6 010,86 z³ wspóln¹ decyzj¹ komitetu do¿ynkowego zostanie przeznaczony: na zakup oœwietlenia przy koœció³ku œw. Krzy¿a przez Eko-Komitet w wysokoœci 1 000 z³, na potrzeby rady so³eckiej przeznaczono kwotê 500 z³, pozosta³a kwota zostanie przeznaczona na upiêkszenie centrum Pietrowic Wielkich w zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ rewitalizacji centrum w 2006 r. Komitet Organizacyjny Do¿ynek

G³os Gminy


G続os Gminy

grudzie単 2005

9


10

grudzie単 2005

G続os Gminy


KRONIKA POLICYJNA W miesi¹cu wrzeœniu tego roku policjanci Posterunku w Pietrowicach Wielkich zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierowca mia³ we krwi 3,20 ‰ alkoholu-grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach mia³a miejsce kradzie¿ metalowej kasetki z pieniêdzmi i telefonów komórkowych. W wyniku dzia³añ operacyjnych sprawcy zostali ustaleni. W dniu 3 listopada w Pietrowicach Wielkich mia³o miejsce usi³owanie w³amania do samochodu osobowego zaparkowanego przy g³ównej drodze. W wyniku zdarzenia sprawcy uszkodzili zamek w drzwiach pojazdu..

Eko-dop³aty Pragnê poinformowaæ mieszkañców naszej Gminy o najnowszych uzgodnieniach dotycz¹cych dop³at do instalowanych ekologicznych kot³ów centralnego ogrzewania. Dnia 24 listopada 2005r. odby³o siê posiedzenie Komisji Ekologii Rady Gminy z udzia³em Wójta i Sekretarza Gminy, podczas którego dokonano dotychczasowej oceny uzyskanego efektu ekologicznego i mo¿liwoœci dalszego finansowego wsparcia mieszkañców decyduj¹cych siê na modernizacjê przydomowych systemów grzewczych. Dotychczasowy regulamin dop³at opublikowany w G³osie Gminy Nr 1 (63) w mcu lutym 2004 roku obowi¹zywa³ tylko do 31 grudnia 2004 roku. Zgodnie z punktem 8 regulaminu wnioski przyjmowane by³y do 30 listopada 2004r. Posiadane œrodki bud¿etowe gminy na cele ekologiczne s¹ ograniczone, natomiast zaplanowana kwota mia³a wystarczyæ na pe³ne dofinansowanie z³o¿onych wniosków . Regulaminowy zapis w punkcie 7 brzmi: „wnioski bêd¹ realizowane w miarê posiadanych œrodków okreœlonych w bud¿ecie Gminy na dany rok”. Dlatego ostanie dziewiêæ wniosków z listopada 2004r. bêd¹ zrealizowane dopiero w grudniu 2005r. Samorz¹d Gminy jest mile zaskoczony z faktu, ¿e tak du¿o domostw w ubieg³ym roku zmodernizowa³o systemy grzewcze. Jest to inwestycja kosztowna i zarazem op³acalna, gdy¿ nak³ady zwracaj¹ siê po kilku latach. Jest nadzieja, ¿e w niedalekiej przysz³oœci czystoœæ powietrza w sezonie opa³owym stanie siê faktem z korzyœci¹ dla wszystkich mieszkañców.

G³os Gminy

Ka¿dy dotychczas pozytywnie zaopiniowany wniosek dotycz¹cy dop³at pomimo tak znacznego poœlizgu czasowego zostanie przez Wójta Gminy zrealizowany. Obecnie pragnê przedstawiæ mieszkañcom gminy jakie ustalenia wypracowano na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekologii. Chc¹c kontynuowaæ program dop³at do ekologicznych kot³ów musimy posiadaæ gwarancjê pozyskania œrodków finansowych. O takie dofinansowanie zabiega Urz¹d Gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zwrócono siê równie¿ do Przewodnicz¹cego przysz³orocznej Eko - Wystawy o przekazanie dochodu z VI edycji na dofinansowanie ekologicznych kot³ów. Trzecie Ÿród³o to œrodki bud¿etowe gminy na dzia³alnoœæ proekologiczn¹. Wiêkszoœæ pozyskanych œrodków pieniê¿nych bêdzie nam znana do koñca czerwca 2006 roku. W tym okresie czasu w G³osie Gminy uka¿e siê nowy regulamin dop³at do kot³ów CO. Zak³adamy, ¿e do ka¿dego nowo zainstalowanego kot³a ekologicznego wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 700 z³. Informujemy wszystkich mieszkañców Gminy, którzy w okresie od 1 grudnia 2004 do chwili obecnej zainwestowali oraz w 2006 r zdecyduj¹ siê na modernizacjê systemów grzewczych o mo¿liwoœci skorzystania z dop³at. Nikogo kto bêdzie spe³nia³ warunki regulaminowe nie pozostawimy bez wspomnianej dop³aty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o skompletowanie stosownych dokumentów wed³ug wzoru poprzedniego regulaminu. Natomiast szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3. Jeszcze jedna wa¿na informacja dla wnioskodawców. Wszystkie wnioski bêd¹ rozpatrywane wg daty zakupu kot³a na

grudzieñ 2005

podstawie za³¹czonego rachunku. Mam nadziejê, ze w ten sposób unikniemy niepotrzebnego poœpiechu nerwowoœci i wszelkich pomówieñ przy realizacji kolejnoœci dop³at. Czasu mamy sporo gdy¿ realizacja dop³at nast¹pi dopiero w II pó³roczu 2006 roku. Prosimy o zrozumienie ca³ej sytuacji która siê wytworzy³a w zwi¹zku z brakiem p³ynnoœci wyp³at, a to dlatego ze popyt przewy¿szy³ poda¿. •le siê sta³o, ¿e nasi mieszkañcy nie odpowiedzieli na rozes³ane przed rokiem ankiety dotycz¹ce modernizacji systemów grzewczych. Iloœæ wype³nionych ankiet, które wróci³y do Urzêdu Gminy by³a znikoma i uniemo¿liwi³a planowanie zapotrzebowania finansowego na rzecz grupowej modernizacji sieci centralnego ogrzewania wspieranego przez WFOŒ i GW w Katowicach. Pomimo ró¿nych niedoskona³oœci które siê wszystkim zdarzaj¹ muszê przyznaæ, ¿e nasza gmina nale¿y do nielicznych, które stosuj¹ dop³aty do modernizacji przydomowych kot³owni w trosce o czyste powietrze. Dobrze nam idzie z segregowaniem wszelkich przydomowych odpadów. Wszystkie œmieci trafiaj¹ w stosowne miejsce i nie psuj¹ wizerunku naszego otoczenia. Mamy wiele pozytywnych przyk³adów spo³ecznej troski o ekologiê i przyrodê na terenie naszej gminy. Dlatego w radosnym nastroju Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i koñcz¹cego siê 2005 roku kierujê s³owa uznania dla Zarz¹dzaj¹cych nasz¹ Gmin¹, oraz œle podziêkowania dla wszystkich mieszkañców, którzy tak licznie wspieraj¹ nas w proekologicznych poczynaniach. Wszystkim w nadchodz¹cym 2006 roku i kolejnych latach ¿yczê du¿o zdrowia radoœci, oraz czystej nieska¿onej ziemi, wody i powietrza. Przewodnicz¹cy Komisji Ekologii Rady Gminy Leon Mludek

11


Warto organizowaæ Pierwszego paŸdziernika br. z inicjatywy M³odzie¿owej Rady Gminy odby³ siê turniej pi³ki no¿nej o puchar M³odzie¿owej Rady Gminy. Turniej organizowany by³ w dwóch kategoriach wiekowych: - m³odzie¿ gimnazjalna - m³odzie¿ ponadgimnazjalna (16-22 lata) naszej gminy Pietrowice Wielkie. Ku naszemu zaskoczeniu w imprezie wziê³o udzia³ dosyæ du¿o m³odzie¿y. dru¿yny szeœcioosobowe o bardzo oryginalnych nazwach rozegra³y miêdzy sob¹ mecze. Przedstawicielami gim-

Total 99,5 nazjalistów by³y dru¿yny: Czerwone Diab³y, Stars, KS Farciarze, Zryw Pietrowice, Eurobut i Montas. Tych starszych nie zabrak³o w sk³adach: AKS Promil, Samborowice i Total 99.5. Po wielogodzinnych zmaganiach KS Farciarze oraz Total 99.5 okazali siê najlepsi. To przedstawiciele tych w³aœnie dru¿yn stanêli na podium otrzymuj¹c zas³u¿ony puchar, medale oraz dyplomy. Szczególne wyró¿nienie „króla strzelców” otrzyma³ Aleksander Pientka. To on przechodzi³ jak burza miêdzy zawodnikami strzelaj¹c najwiêksz¹ iloœæ bramek podczas turnieju, a

przyznajemy, ¿e nie by³o ³atwo. Podczas rozgrywek pi³ki no¿nej na bocznym boisku odbywa³y siê gry i zabawy dla wszystkich ¿¹dnych wra¿eñ. Odby³y siê skoki w workach, rzucanie na odleg³oœæ jajkami i to w dodatku surowymi, a tak¿e przeci¹ganie liny. Ta konkurencja niestety siê szybko zakoñczy³a, gdy¿ strongmeni mieli w sobie zbyt du¿o si³y i lina siê przerwa³a. By³y za to ogromne salwy œmiechu. Dobrze zaopatrzony bufet by³ miejscem przy którym m³odzie¿ mog³a na³adowaæ swoje baterie. Fina³em ca³ego turnieju by³ mecz towarzyski rozegrany pomiêdzy MRG Krzy¿anowice z MRG Pietrowice. Wynik jest spraw¹ drugorzêdn¹, zaœ najwa¿niejsze by³o spotkanie i wspólna wymiana doœwiadczeñ obu zaprzyjaŸnionych i wspó³pracuj¹cych

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

12

Za treœæ og³oszeñ Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Niezamówionych materia³ów i artyku³ów Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹.

KRONIKA PARAFIALNA KS Farciarze ze sob¹ Rad. Warto by³oby kontynuowaæ takie turnieje. Bêdzie to mo¿liwe tylko dziêki zaanga¿owaniu wielu z Was. Nie by³oby tak udanej imprezy gdyby nie grupa ludzi, prawdziwych przyjació³ sportu, którzy wspomagali nas w jej organizacji i podczas przebiegu zabaw. Dlatego z tego miejsca wszystkim zaanga¿owanym serdecznie dziêkujemy. Magdalena Jawor

Reklamy w G³osie Gminy Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do

Wydanie nastêpnego numeru G³osu Gminy planowane jest na 20 marca 2006 r. W zwi¹zku z powy¿szym materia³y do druku nale¿y sk³adaæ w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) lub w sekretariacie Urzêdu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2006 r.

wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿emy tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie¿y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

grudzieñ 2005

MAKÓW Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, 11.00 T³ustomosty - godz. 9.30 KROWIARKI Parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, 10.00 PAW£ÓW Parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz. 7.30 (jêz. niemiecki), godz. 10.00 CYPRZANÓW Parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 ¯erdziny - godz. 10.30 PIETROWICE WIELKIE Koœció³ parafialny p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, 9.30 - godz. 8.15 (jêzyk niemiecki) Koœció³ œw. Krzy¿a: - godz. 11.00 (niedziela) - godz. 18.00 (pi¹tek) - w okresie letnim - godz. 17.00 (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE Parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, 10.00

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200512  

Gg200512  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded