Page 1

Lipiec 2005 r. Nr 2 (69) ISSN 1509-1112

Podziêkowanie Komitet Ekowystawy dziêkuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udzia³ w przygotowaniu i organizacji tych targów. Niezmiernie cieszy fakt, wbrew obiegowym opiniom, dyskryminuj¹cym i dyskwalifikuj¹cym dzia³alnoœæ spo³eczn¹, i¿ tak wielkie grono ludzi dobrej woli ceni dobro wspólne, wiêc w efekcie i dobro ka¿dego cz³owieka. To niezwykle buduj¹ce i przywracaj¹ce wiarê w cz³owieka. Bez Was, tych wielu bezimiennych wspó³pracowników ta wielka gmina impreza nie mog³aby siê odbyæ. Pragniemy zatem, z³o¿yæ WSZYSTKIM serdeczne podziêkowania za owocn¹ wspó³pracê. Jesteœmy przekonani, ¿e zjednoczeni wspóln¹ ide¹ i wspólnym celem, bêdziemy w stanie zrealizowaæ jeszcze wiele przedsiêwziêæ. DZIÊKUJEMY

Terminy do¿ynek wiejskich na 2005 rok So³ectwo Krowiarki So³ectwo Maków So³ectwo Pietrowice Wielkie So³ectwo Cyprzanów - Lekartów So³ectwo ¯erdziny So³ectwo Paw³ów So³ectwo Samborowice So³ectwo Kornice

Nowe ceny wody Od 1 lipca 2005 na terenie Gminy uleg³a zmianie cena za dostarczan¹ wodê z wodoci¹gów gminnych dla wszystkich odbiorców . Zosta³a ona zatwierdzona Uchwa³¹ Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24.06.2005 Nr XVII / 314 / 2005 i wynosi 1,92 z³ za m3 netto (2,05 z³ za m3 brutto) oraz op³ata sta³a 1,60 z³ za wodomierz za miesi¹c netto (1,71 z³ brutto). Wzrost ceny za m3 wynosi 5,5 % w stosunku do poprzedniej taryfy, która do tej pory obowi¹zywa³a. Podwy¿ka spowodowana jest wzrostem kosztów dostarczenia wody o odpowiedniej jakoœci dla odbiorców. Wzrost op³aty sta³ej z kwoty 0,93 z³ na ka¿dy wodomierz zwi¹zany jest z kosztami jego okresowej wymiany i legalizacji. Dla porównania podajemy ceny wody w okolicznych gminach (wartoœci w cenach netto). cena wody z³/m3

gmina

U progu wakacji i okresu urlopowego ¿yczymy wszystkim piêknej pogody, s³oñca, niecodziennych prze¿yæ i wra¿eñ oraz wspania³ego wypoczynku. B¹dŸcie zatem szczêœliwi, ¿yjcie pe³ni¹ ¿ycia i radujcie siê ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ na beztroskim odpoczynku. Redakcja

G³os Gminy

Rudnik Krzy¿anowice Pietrowice Wlk. Krzanowice Nêdza Kietrz Racibórz KuŸnia Rac. Kornowac

1,73 1,80 1,92 2,00 2,30 2,34 2,35 2,60 4,00

- 21 sierpnia 2005 - 25 wrzeœnia 2005 - 11 wrzeœnia 2005 - 28 sierpnia 2005 - 04 wrzeœnia 2005 - 18 wrzeœnia 2005 - 11 wrzeœnia 2005 - 31 lipca 2005

Historia ci¹gle straszy 23 maja tego roku w trakcie prac budowlanych w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1-go Maja wykopano niewypa³ (pocisk moŸdzierzowy kaliber 120 mm). Po pocisk przyjechali saperzy a¿ z Lubliñca. Wysadzili go na terenie wysypiska œmieci w Pietrowicach Wielkich.

Op³ata sta³a z³/ wodomierz / miesi¹c 2,00 1,00 1,60 1,90 1,75 2,45 3,60 3,00 (red.)

lipiec 2005

1


W sprawach ekologicznych tu jest œrodek Europy - czyli V Eko-Wystawa

Targi rozpoczê³a tradycyjna konferencja prasowa. Od lewej wójt gminy, rzecznik prasowy Eko-wystawy, przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, oraz prowadz¹ca ca³¹ imprezê Agata M³ynarska prezenterka TVP2.

W uroczystoœci otwarcia wziê³y udzia³ znane osobistoœci ¿ycia publicznego i politycznego z ca³ego regionu.

Nawet w Poznaniu stoiska wystawców nie s¹ tak oblegane

Nagrody za najlepsze produkty oraz stoiska wrêcza³ miêdzy innymi Wójt Gminy

W ci¹gu dwóch dni, 14 i 15 maja, wystawê odwiedzi³o oko³o 60 tys. osób

Na ten czas Pietrowice zamieni³y siê w ogromny parking

Dzieci i m³odzie¿ ze wszystkich placówek oœwiatowych gminy mia³a okazjê pokazania siê szerszej publicznoœci

Wszystkich bawili m.in. Joanna Bartel i Józef Polok

2

lipiec 2005

G³os Gminy


Wycieczka do partnerskiej gminy Liederbach Do Liederbach pojechaliœmy na zaproszenie tamtejszego samorz¹du oraz Burmistrza Gerharda Lehrera. Wyjazd zosta³ zorganizowany przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka, a w imprezie brali udzia³ przedstawiciele mieszkañców naszej gminy. Pi¹tek 17 czerwca godzina 4 rano: Wszyscy, choæ w wiêkszoœci bardzo zaspani meldujemy siê na zbiórce. Atmosfera w autokarze, choæ z pocz¹tku doœæ senna z czasem zaczê³a siê o¿ywiaæ. Po 12 godzinach docieramy do celu naszej podró¿y. Wita nas burmistrz wraz z goœæmi z £otwy, burmistrzem partnerskiej gminy Saldus. Zostajemy zaproszeni do budynku urzêdu gdzie czeka na nas poczêstunek. Po oko³o godzinie zjawiaj¹ siê mieszkañcy gminy, u których bêdziemy mieszkaæ. Wszyscy udaj¹ siê na zas³u¿ony odpoczynek. Zostajemy bardzo goœcinnie przyjêci. Ma³o kto z nas po³o¿y³ siê spaæ przed pó³noc¹, wspólne rozmowy ci¹gnê³y siê bardzo d³ugo. Ale oto mamy ju¿ sobotê 18 czerwca. Zbiórka o godzinie 8 rano Najpierw wyprawa do Frankfurtu na lotnisko. Port lotniczy, który jest drugim do wzglêdem wielkoœci w Europie. Samoloty startuj¹ tu i l¹duj¹ co kilkadziesi¹t sekund. My mieliœmy okazjê wjechaæ na p³ytê lotniska. Z bliska mogliœmy zobaczyæ zarówno samoloty jak i maszyny je obs³uguj¹ce. Staliœmy na pasie startowym gdzie obok nas l¹dowa³y potê¿ne samoloty. Przeje¿d¿aliœmy obok bazy NATO. Nastêpnie udaliœmy siê do terminalu. Aby siê w nim znaleŸæ musieliœmy jechaæ kolejk¹. Zwiedzaliœmy halê odlotów i byliœmy na tarasie widokowym. Kolejnym punktem dnia by³o „Maintower” wie¿owiec wysokoœci 200m, na którego szczycie znajduje siê platforma widokowa, z której mo¿na zobaczyæ panoramê miasta i jego okolic. Widok robi niesamowite wra¿enie. Po emocjach na wysokoœciach wróciliœmy do naszych gospodarzy. Tu czeka³a nas kolejna atrakcja, któr¹ by³ Miêdzynarodowy Strassenfest. Na pocz¹tku pan Burmistrz powita³ wszystkich. Na scenie oprócz niego mogliœmy zobaczyæ naszego Wójta Pana Andrzeja Wawrzynka, burmistrza ³otewskiej gminy Saldus oraz przed-

stawicieli partnerskich gmin Viellebon-sur-Yvette we Francji oraz Dorset z Wielkiej Brytanii. Kolejnym punktem by³a prezentacja na scenie miejscowych stowarzyszeñ oraz organizacji. Nasza grupa równie¿ zaprezentowa³a siê najlepiej jak umia³a. Mieliœmy stoisko, na którym by³ ko³acz, miód, wêdliny, ogórki kiszone, chleb ze smalcem i cukierki. Panie Koletta i Dagmara w ludowych strojach czêstowa³y mieszkañców naszymi specja³ami. Pani Malcharczyk wraz z czêœci¹ naszej grupy dali koncert na scenie. Zabawa trwa³a do pó³nocy. Nikt z nas siê nie nudzi³, gdy¿, od godziny 20 koncertowa³a grupa wykonuj¹ca muzykê The Beatels, Rolling Stons i ka¿dy móg³ bawiæ siê „do upad³ego”. Niedziela 19 czerwca Z rana pojechaliœmy do Mainz gdzie mieliœmy okazjê zwiedziæ przepiêkn¹ romañsk¹ Katedrê p.w. œwiêtego Marcina i Stefana oraz inne ciekawe zbytki architektoniczne, mogliœmy podziwiaæ potê¿ny Ren nad którym le¿y to miasto. Nastêpnie jedziemy do Rheingau na degustacjê tamtejszych win oraz pyszny obiad. Dla wiêkszoœci z nas bardzo mi³ym prze¿y-

Maków siê bawi Dnia 26.06.05 (odpust w makowie) o godz.15 rozpocz¹³ siê na placu Wiejskiego Centrum Kultury festyn rodzinny organizowany przez rodziców oraz personel przedszkola. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o m³odzie¿y z naszego centrum, która przygotowa³a swój program. G³ówn¹ ide¹, która przyœwieca³a organizatorom by³a integracja mieszkañców Makowa. Pogoda jak to zwykle na makowskim odpuœcie nie ciekawa, ale có¿ pocz¹æ. Ludnoœæ z makowa, postrzegana jest na terenie gminy jako spo³ecznoœæ trudna ale i tutaj s¹ ludzie dobrej woli, grzeczni i chêtni do pomocy. Przekonaliœmy siê o tym ustalaj¹c program imprezy. Staraliœmy siê u³o¿yæ go tak, aby jak naj-

G³os Gminy

wiêcej mieszkañców wci¹gn¹æ do zabawy. Uda³o siê to ca³kowicie. Mieszkañcy brawami nagradzali wystêpy dzieci oraz m³odzie¿y. Brali te¿ czynny udzia³ w zabawach sportowych takich jak na przyk³ad ,,sadzenie ziemniaków’’ ,,bieg rodzin z jajkami’’ itp. Dziêki sponsorom odby³a siê loteria fantowa oraz tradycyjna ,,zuzka’’. Nie oby³o siê tez bez pysznego ciasta upieczonego przez rodziców dzieci przedszkolnych, smacznej kie³baski z ro¿na. Te wszystkie atrakcje przeplatane by³y œwietn¹ muzyk¹ zespo³u ,,coast band’’ w sk³adzie Eugieniusz Mucha i Janusz Rusnak . Nasz festyn odwiedzili w³odarze naszej gminy z wójtem na czele oraz dyrektor przedszkola

lipiec 2005

ciem by³ wjazd gondolami kolejki linowej na górê Rüdessheim, gdzie zobaczyliœmy olbrzymi pomnik Germanii, a widok, który roztacza³ siê z tego miejsca zapiera³ dech. Po powrocie do Liederbach zaplanowano dla nas i rodzin, u których mieszkaliœmy wspóln¹ biesiadê w budynku zmodernizowanej stodo³y. W trakcie spotkania Wójt Andrzej Wawrzynek w imieniu swoim oraz nas wszystkich podziêkowa³ gospodarzom za mi³e przyjêcie nas. Wszyscy zaœ mogli obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ o naszej gminie. Pan Andrzej Wawrzynek zaprosi³ mieszkañców Liderbach do Pietrowic Wielkich. Poniedzia³ek 20 czerwca To ju¿ ostatni dzieñ naszego pobytu w goœcinnym Liederbach. Musimy po¿egnaæ naszych gospodarzy. Jeszcze tylko zwiedzanie fabryki Coca-Coli i wracamy do Pietrowic. Nasz pobyt, choæ krótki by³ wype³niony po brzegi ró¿nymi atrakcjami, pozostawi³ nam cieple i mi³e wra¿enia. Ka¿dy z nas myœl¹c o Liederbach uœmiecha siê tylko, bo wracaj¹ wspomnienia spêdzonych tam chwil. Ma³gorzata Paletta

i szko³y pani Regina Strzedu³a . Nie zawiod³a spo³ecznoœæ makowa. Dlatego pragnê bardzo serdecznie im podziêkowaæ za tak liczn¹ frekwencjê. Dziêkujê m³odzie¿y z makowa, grupie mê¿czyzn zajmuj¹cych siê podestem na tañce, osobom, które udostêpni³y przyczepy, pani Renacie za zaopatrzenie ,,zuzki’’ w produkty, obs³udze tej ,,zuzki’’ makowskiemu rzeŸnikowi za kie³baski, OSP Pietrowice Wlk , LKS Pietrowice Wlk za wypo¿yczenie sto³ów i ³awek, prezesowi RSP Kornice za dary, firmie ,,Oman’’, sta³emu sponsorowi panu Erykowi Ficoñ z makowa, ,,lewiatanowi ‘’ z Paw³owa, firmom ,,Wader’’ z Makowa, „Galtex’’ z Pietrowic Wlk . Szczególne podziêkowania rodzinie Fojcik z Paw³owa oraz pañstwu Malcharczyk z Makowa za ogromne zaanga¿owanie w organizowaniu festynu . Danuta Miko³ajczyk

3


Kalendarium - czerwiec -2005 Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie uzyska³ zgodê Ministerstwa Gospodarki i Pracy na zatrudnienie poborowych w ramach odbywania s³u¿by zastêpczej. Osoby zainteresowane odbywaniem s³u¿by wojskowej w tej formie w Urzêdzie Gminy prosi siê o kontakt z Sekretariatem Urzêdu pod nr tel. 419-80-75. W dniu 20.06.b.r. Gmina Pietrowice Wielkie uzyska³a pisemne zapewnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. na modernizacjê i rozbudowê sieci telekomunikacyjnej na obszarze so³ectwa Paw³ów. Z informacji przekazanych przez Departament Obs³ugi Klienta Biznesowego wynika, ze Paw³ów zostanie ujêty w planach rozbudowy sieci ADSL w ramach „Rozbudowy DSLAMetap VII”. Planowany termin zakoñczenia inwestycji przewiduje siê na paŸdziernik 2005r. Konsekwencj¹ w/w modernizacji bêdzie dostêp mieszkañców Paw³owa i okolic do sta³ego ³¹cza internetowego. Trwaj¹ przygotowania do organizacji koncertu wakacyjnego w „Centrum koncertowym” w Pietrowicach Wielkich. Impreza planowana jest na dzieñ 15, 16, 17 lipca. Organizatorem jest Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Pietrowicach Wielkich. Wœród wykonawców znajdzie siê m.in. Ivan i Delfin oraz NOVASPACE. W zwi¹zku z zakoñczeniem roku szkolnego 2004/2005 Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wraz z Urzêdem Gminy zorganizowa³a kilkudniowy, trwaj¹cy od 4 do 9 lipca letni wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y w ramach pó³kolonii prowadzonych w placówkach oœwiatowych w Samborowicach, Pietrowicach W. oraz w Paw³owie. Pó³kolonie zakoñcz¹ siê niedzielnym festynem w dniu 10 lipca.

Zakoñczono rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej m³odzie¿y szkolnej z³o¿onych do dnia 31 marca b.r. na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radê Gminy Pietrowice Wielkie w dniu 28 kwietnia b.r. Liczba rozpatrzonych wniosków wynios³a ok. 150. Przyznan¹ pomoc szacuje siê na kwotê ok. 16 800 z³. Nowo za³o¿ona (11.01.2005r.) Spó³ka Wodna Pietrowice Wielkie zgromadzi³a na swoim koncie ok. 18 000 z³. Pieni¹dze pochodz¹ ze sk³adek cz³onkowskich wp³aconych przez cz³onków Spó³ki w kwocie przypadaj¹cej na ka¿dego cz³onka - 10,00 z³. Zgodnie ze Statutem Spó³ki bêd¹ one przeznaczone na remont i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych w poszczególnych so³ectwach w Gminnie. Spó³ka z³o¿y³a tak¿e wniosek o dofinansowanie dzia³añ okreœlonych w Statucie ze œrodków unijnych. Rozstrzygniêcie z³o¿onego wniosku nast¹pi na pocz¹tku wrzeœnia b.r. W dniach 17-20 czerwca b.r. delegacja mieszkañców Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem goœci³a w zaprzyjaŸnionym mieœcie niemieckim Liederbach. Celem wizyty by³o poszerzenie wspó³pracy i wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy regionami. (wiêcej na stronie 3) W czerwcu b.r. zosta³y z³o¿one cztery wnioski o dofinansowanie zadañ inwestycyjnych w ramach dzia³ania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Przedsiêwziêcia, o których dofinansowanie ubiega siê Gmina dotycz¹: w Samborowiacach wykonania ci¹gu pieszego ul. D³ugiej, w Pietrowicach W. - odnowy centrum so³ectwa, w Kornicach - remontu i doposa¿enia œwietlicy, w Kro-

wiarkach - odnowy Zielonego Centrum so³ectwa Krowiarki. Rozstrzygniêcie wniosków przewidziane jest na koniec sierpnia b.r. W dniu 12 czerwca b.r. odby³ siê „I -szy Gminny Przegl¹d Piosenki Religijnej 2005”. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 11 wykonawców. Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ Mori-Jah dzia³aj¹cy przy Koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej w Raciborzu. Organizatorem Przegl¹du by³a Szko³a Podstawowa, Gimnazjum oraz Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich. Honorowy patronat objê³o Raciborskie Starostwo. Koordynatorem ca³ego przedsiêwziêcia by³a Pani Edyta Kubita nauczycielka SP w Pietrowicach. Przegl¹d poprowadzi³ Ks. Tomasz Malicki - wikary parafii Pietrowice Wielkie. Impreza poœwiêcona by³a pamiêci Ojca Œw. Jana Paw³a II. Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y napojów i wypieków przygotowanych przez Rodziców i Grono Pedagogiczne przeznaczone zosta³y na pomoc w leczeniu chorej uczennicy. (wiêcej na stronie 11) Od dnia 24 czerwca b.r. bezrobotni chc¹cy zarejestrowaæ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich zwolnieni s¹ z op³aty skarbowej przys³uguj¹cej standardowo od zg³oszenia wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej w kwocie 100 z³. Decyzjê tak¹ podjê³a Rada Gminy Pietrowice Wielkie w dniu 24 czerwca b.r. O dnia 1 wrzeœnia b.r. nast¹pi zmiana organizacji ruchu przy ul. Konopnickiej w Pietrowicach Wielkich. Pocz¹wszy od nr 14 a zostanie wprowadzony jeden kierunek jazdy (w dó³). Zmiana ta podyktowana jest wzglêdami bezpieczeñstwa poruszaj¹cych siê t¹ ulic¹ dzieci id¹cych do lub ze szko³y.

Ka¿demu wolno czytaæ W dniu 16 maja br. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Krowiarkach odby³ siê Gminny Konkurs Czytelniczy „Ka¿demu wolno czytaæ”. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów klas V-VI. Wziê³y w nim udzia³ 3 zespo³y 3osobowe ze szkó³ podstawowych w Krowiarkach, Paw³owie i Pietrowicach Wielkich. Zadaniem uczestników by³o uwa¿ne przeczytanie 14 lektur. By³y wœród nich ksi¹¿ki obyczajowe, przygodowe i fantastycznonaukowe; mity i legendy. Nastêpnie uczestnicy mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej umiejêtnoœci zapamiêtywania elementów œwiata przedstawionego czytanych utworów podczas rozwi¹zywania ró¿nych zadañ konkursowych przygotowanych przez organizatorki: mgr Helenê Ró¿yck¹, nauczycielkê ZSP w Krowiarkach, i Barbarê Kapinos, bibliotekarza Filii Bibliotecznej w Krowiarkach. W jury zasiad³y polonistki z uczestnicz¹cych

4

szkó³, a przewodniczy³a im p. Ma³gorzata Paletta, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich. Poziom uczestnicz¹cych zespo³ów by³ bardzo wysoki i wyrównany. Œwiadcz¹ o tym osi¹gniête wyniki (65 punktów na 70) oraz to, ¿e nie mo¿na by³o wy³oniæ jednego zwyciêskiego zespo³u, chocia¿ przeprowadzono d³ug¹ dogrywkê. W rezultacie dwa równorzêdne 1. miejsca zajê³y zespo³y PSP Pietrowice Wielkie (opiekunki: mgr J. Œlusarczyk i mgr K.Kañczuk) i ZSP Krowiarki (opiekun: mgr H.Ró¿ycka) z wynikiem 65 punktów, a zaraz za nimi uplasowa³ siê zespó³ ZSP Paw³ów (opiekun: M.Golonka) z wynikiem 61 punktów. W epoce komputerów, gdy du¿a czêœæ uczniów boryka siê z problemem umiejêtnoœci czytania, a bardzo ma³y odsetek siêga po ksi¹¿kê, konkurs czytelniczy spe³nia wa¿n¹ rolê w

lipiec 2005

propagowaniu czytelnictwa wœród m³odzie¿y: kszta³tuje literackie i czytelnicze zainteresowania, rozbudza motywacjê czytania, a tak¿e rozwija umiejêtnoœæ odbioru dzie³a literackiego. Tak te¿ by³o w przypadku przeprowadzonego konkursu. Cieszy wiêc fakt, ¿e spotka³ siê on z przychylnym przyjêciem w szko³ach, które wziê³y w nim udzia³. Organizatorzy dziêkuj¹ jeszcze raz uczestnikom (uczniom i opiekunom), a tak¿e instytucjom, które sponsorowa³y nagrody konkursowe: Gminnej Bibliotece Publicznej w Pietrowicach Wielkich, ksiêgarniom „Sowa”, „Oficyna”, „Dom Ksi¹¿ki” i EMPiK w Raciborzu. mgr Helena Ró¿ycka nauczyciel ZSP Krowiarki

G³os Gminy


Kolejne karty p³ywackie dla Samborowic i Cyprzanowa Ju¿ kilka lat z rzêdu, Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Samborowicach, w porozumieniu z Zespo³em Szkolno - Przedszkolnym w Cyprzanowie, organizuje wyjazdy na basen, dla ponad 40-oosobowej grupy uczniów z w\w placówek. Nasi podopieczni bior¹ udzia³ w zajêciach p³ywackich, prowadzonych przez instruktorów p³ywania. Na zajêciach tych, uczniowie nabywaj¹ umiejêtnoœci ruchowe, które s¹ niezbêdne do poruszania siê w œrodowisku wodnym. Ponadto ruch w wodzie uodparnia dzieci na przeziêbienia, poprawia dzia³anie wszystkich uk³adów organizmu, a w szczególnoœci uk³adu kr¹¿enia, uk³adu oddechowego i uk³adu nerwowego. Silne zdrowe serce, sprawne p³uca i dobrze dotlenione komórki mózgowe s¹ przecie¿ podstaw¹ sprawnoœci i zdrowia. Dziêki nabytym umiejêtnoœciom p³ywackim, uczniowie mog¹ czuæ siê bezpiecznie na wakacjach, podczas zabaw w wodzie. Co roku, kilkoro uczniów zdobywa karty p³ywackie. I w tym roku, kilkuosobowa grupa uczniów z Samborowic i Cyprzanowa przyst¹pi³a do eg-

zaminu p³ywackiego, którego punktem kulminacyjnym by³o zdobycie karty p³ywackiej. Najm³odszymi zdobywcami dokumentu, zaœwiadczaj¹cego o umiejêtnosciach p³ywackich s¹, w szkolnym roku bie¿¹cym, uczniowie z ZS-P w Cyprzanowie: Rafa³ Spata kl. II, D¿esika Jaszek kl. II, Szymon Bia³as kl.III. Karty p³ywackie zdobyli równie¿ uczniowie z ZS-P w Samborowicach, do których nale¿¹: Aleksandra Fojcik kl.IV, Bianca Wrazid³o kl.IV,

Na zdjêciu uczniowie, którzy zdobyli karty p³ywackie, z egzaminatorem panem Zbigniewem Mirskim i opiekunami grupy.

Wybrano dyrektora Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego

Pani Mariola Rowiñska - Dyrektor Publicznej Szko³y Podstawowej im. Marii Sk³odowskiej - Curie w Pietrowicach Wielkich (mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z historii, studia podyplomowe z zarz¹dzania oœwiatow¹ kadr¹ kierownicz¹, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel dyplomowany) - zwi¹zana jest z Pietrowicami od 22 lat. Przez 16 lat by³a nauczycielem pietrowickiej „podstawówki”. W 1999 roku og³oszono konkurs na stanowisko dyrektora szko³y podstawowej w Pietrowicach Wielkich, dziêki usilnym namowom ówczesnego dyrektora szko³y Pana W³adys³awa NiedŸwieckiego oraz namowom rodziców, którzy wyra¿aj¹c swoj¹ opiniê o pracy nauczycielki napisali: …„Naszym zdaniem Pani mgr Mariola Rowiñska jest gwarantem prawid³owego rozwoju placówki i pozwala nam

G³os Gminy

rodzicom po prostu spaæ spokojnie i patrzeæ z nadziej¹ w przysz³oœæ”…, ca³kowicie utwierdzi³y j¹ o s³usznoœci przyst¹pienia do konkursu. Po wygranym konkursie od 1 wrzeœnia 1999 r. powierzono jej stanowisko dyrektora szko³y podstawowej. By³a to czternasto oddzia³owa szko³a, w której uczy³o siê 260 uczniów. Pe³ni¹c t¹ funkcjê, stara³a siê od pierwszych chwil realizowaæ za³o¿enia przedstawione przez ni¹ w koncepcji pracy z³o¿onej przed Komisj¹ Konkursow¹. Szeœæ lat pracy na stanowisku dyrektora to równie¿ zmiana wizerunku szko³y. To dzia³ania, które przyczyni³y siê do polepszenia i unowoczeœnienia pracy placówki daj¹c wymierne efekty. Do takich dzia³añ niew¹tpliwie nale¿y wykonanie ze œrodków pozabud¿etowych pozyskanych indywidualnie oraz z pomoc¹ Rady Rodziców, która bardzo prê¿nie dzia³a przy szkole: - przeniesienie biblioteki szkolnej do przyszkolnego mieszkania , które wymaga³o modernizacji i remontu. W wyniku czego szko³a zyska³a dodatkow¹ salê lekcyjn¹, któr¹ przekaza³a gimnazjum, a przy bibliotece powsta³a czytelnia multimedialna - 1999 r. - Wymiana mebli w œwietlicy i kuchni szkolnej 1999 r. - Wyremontowanie sanitariatów i ³azienek 2000 r. - zakup stolików i krzese³ek o regulowanej wysokoœci dla uczniów nauczania zintegrowanego - 2001 r. - zmiana czêœci posadzki w korytarzach szkolnych - 2001 r. - budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej

lipiec 2005

Na zdjêciu Bianca Wrazid³o kl.IV, podczas uroczystego wrêczania karty p³ywackiej przez egzaminatora pana Zbigniewa Mirskiego. Karolina Parys kl.IV, Ma³gorzata Uliczny kl.V, Pawe³ Wittek kl.V i Paulina Parys kl.VI. Gor¹co wierzymy, ¿e nabyte umiejêtnoœci p³ywackie ochroni¹, niejednego z naszych uczniów, przed utoniêciem podczas wakacyjnego wypoczynku, który coraz czêœciej kojarzony jest z pobytem nad morzem, jeziorami, rzek¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e woda - nawet pozornie spokojna - mo¿e byæ bardzo niebezpieczna, a nawet zagra¿aæ ¿yciu wszystkich, którzy nie potrafi¹ p³ywaæ. Mamy nadziejê, ¿e w nowym roku szkolnym, zajêcia p³ywackie ponownie dojd¹ do skutku, czego wszystkim dzieciom serdecznie ¿yczymy Organizatorki: Jolanta Burdzy, Jolanta Koz³owska nawierzchni - 2002 r. - zakup multimedialnej pracowni jêzykowej 2003 r. - pozyskanie 20 tyœ. z³ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, dziêki czemu szko³a zakupi³a 5 komputerów, drukarki, oraz 2 urz¹dzenia wielofunkcyjne. - wymiana du¿ej czêœci ogrodzenia szkolnego 2004-2005 r. - malowanie klasopracowni przez rodziców - oraz inne drobniejsze poczynania ³¹cznie z zakupem pomocy dydaktycznych. £¹cznie ze œrodków pozabud¿etowych pozyska³a kwotê 150 tyœ. z³, które zosta³y zainwestowane w szko³ê dla dobra naszych dzieci. W kwietniu bie¿¹cego roku Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³osi³ konkurs na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich, w sk³ad którego wchodziæ bêdzie Publiczna Szko³a Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, Szko³a Filialna w Cyprzanowie oraz Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Do konkursu przyst¹pi³a pani Mariola Rowiñska. Po przeprowadzonym postêpowaniu konkursowym stanowisko dyrektora zosta³o powierzone jej z moc¹ od 1 wrzeœnia 2005 r. A oto jak Pani dyrektor podsumowa³a swoj¹ pracê na stanowisku dyrektora : „Wspó³czesna szko³a to taka, któr¹ siê tworzy a nie taka, któr¹ siê zarz¹dza." (Reinhold Miller) „Powy¿sze motto zawsze towarzyszy³o mi w mojej pracy na stanowisku Dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich od roku 1999. To swoiste credo, które wytycza³o mi ogólny kierunek mojego dzia³ania pragnê nadal kontynuowaæ do jego jak pe³niejszej realizacji w zespole szkó³ w Pietrowicach Wielkich.” redakcja

5


Po wakacjach odbêdzie siê Nasze osi¹gniêcia ma³y maraton wyborczy Uczniowie ka¿dej szko³y maj¹ obecnie okazjê do brania udzia³u w bardzo wielu konkursach, przegl¹dach oraz olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie wykazuj¹ siê na nich swoj¹ wiedz¹, talentami i umiejêtnoœciami. W Gminie Pietrowice Wielkie w ostatnim okresie zorganizowano wiele gminnych konkursów. Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich w tych w³aœnie konkursach wykazali siê czêsto najlepszymi wynikami. W dniu 19.04.2005r. w gminnym konkursie jêzyka niemieckiego , który odby³ siê w Paw³owie, pierwsze miejsce zdoby³a ¯aklina Pieczarek . Ta sama uczennica zdoby³a równie¿ II miejsce w województwie œl¹skim na olimpiadzie z jêzyka niemieckiego Szkó³ Podstawowych województwa œl¹skiego. Do konkursów przygotowywa³a j¹ Regina Wilczek - nauczyciel jêzyka niemieckiego. Kolejne pierwsze miejsce w Gminie zdoby³ zespó³ uczniów w sk³adzie Magdalena Moc, Maksymiliana Paletta oraz Tomasz Olbrich w konkursie „ Europa da siê lubiæ ”, który odby³ siê dnia 28.04.05r. w Zespole szkolno - Przedszkolnym w Krowiarkach. Do konkursu przygotowywa³a uczniów Edyta Kubita - opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego. Dnia 16.05.05r. na konkursie literackim „Ka¿demu wolno czytaæ ” zorganizowanym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krowiarkach uczniowie Anna Maria Wêglowska, Maksymiliana Paletta oraz Katarzyna Kasza zdoby³y I miejsce, równorzêdnie z I miejscem dla uczniów z Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Krowiarkach. Nauczycielem przygotowuj¹cym uczniów by³a Janina Œlusarczyk. Z kolei najm³odsi uczniowie naszej szko³y : Karolina Piecha, Jessica Rutyna oraz Aleksandra Flegel równie¿ zaprezentowali siê w gminie jako najlepsi, zdobywaj¹ I miejsce w konkursie „ Eko -Asy ”.do konkursu przygotowywa³a ich Magdalena Keller - nauczycielka nauczania zintegrowanego. To tylko niektóre z wielu osi¹gniêæ uczniów PSP w Pietrowicach Wielkich. Ka¿da szko³a jest dumna ze swoich uczniów, którzy osi¹gaj¹ sukcesy w m³odym wieku, co jest wynikiem talentu i zdolnoœci, ale przede wszystkim du¿ej iloœci pracy i w³asnego czasu. Dlatego warto wspomnieæ i doceniæ tych uczniów, aby ich zaanga¿owanie i trud by³ dla innych zachêt¹. Edyta Kubita

6

W niedalekiej przysz³oœci w miesi¹cu wrzeœniu a dok³adnie 25 odbêd¹ siê wybory do sejmu i senatu RP, natomiast 9 paŸdziernika odbêdzie siê pierwsza tura wyborów na prezydenta RP a dwa tygodnie póŸniej prawdopodobnie druga tura wyborów prezydenckich. Podobnie jak w ka¿dych wyborach bêd¹ tworzone obwodowe komisje wyborcze. G³ówne zadania owych komisji to m.in.: przeprowadzenie g³osowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie g³osowania, ustalenie i og³aszanie wyników g³osowania w obwodzie i przekazywanie ich w³aœciwej rejonowej komisji wyborczej.

Cz³onkami obwodowych komisji wyborczych mog¹ byæ tylko osoby ujête w sta³ym rejestrze wyborców danej gminy. Cz³onków komisji mog¹ zg³osiæ pe³nomocnicy wyborczy ka¿dego komitetu wyborczego bior¹cego udzia³ w wyborach. W przypadku gdy liczba kandydatów zg³aszanych przez komitety wyborcze nie pozwala do stworzenia minimalnego sk³adu komisji, Wójt dokonuje uzupe³nienia sk³adu komisji spoœród osób ujêtych w sta³ym rejestrze wyborców tej gminy. Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych cz³onkostwem w komisjach obwodowych do zg³oszenia siê do komitetów wyborczych lub do Urzêdu Gminy. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Rok M³odzie¿owej Rady Gminy M³odzie¿owa Rada Gminy zosta³a powo³ana 30 kwietnia 2004 roku. W grudniu na sesji tej rady zdecydowano o podjêciu akcji, maj¹cej na celu obdarowanie œwi¹tecznymi upominkami najbiedniejszych ludzi z ca³ej gminy. Akcja rozpoczê³a siê zbiórk¹ darów w sklepach i koœcio³ach w naszej gminie. PóŸniej dary zosta³y zebrane i przywiezione do gminy w celu ich posegregowania i zapakowania. Nastêpnego dnia cz³onkowie MRG porozwozili dary po najbiedniejszych rodzinach z naszej Gminy. Akcja ta nosi³a nazwê „Weso³e Œwiêta” i by³a pierwszym naszym sukcesem. Nastêpnym zadaniem by³o przeprowadzenie konkursu pod nazw¹ „Mówiê stop narkotykom i alkoholowi”. Jego celem by³o przeprowadzenie akcji antynarkotykowej i antyalkoholowej wœród m³odzie¿y szkolnej i uœwiadamianie jej o zagro¿eniach wynikaj¹cych z za¿ywania narkotyków i spo¿ywania alkoholu. By³ to konkurs plastyczny i literacki. Po zakoñczeniu konkursu oceniano prace uczniów i rozstrzygniêto konkurs.

lipiec 2005

Kolejnym pomys³em, który zosta³ zaproponowany by³o zorganizowanie spotkania z m³odzie¿¹ na kolejnej naszej sesji. Dyskutowano na tematy zwi¹zane z nasz¹ dzia³alnoœci¹. Postanowiliœmy równie¿ nawi¹zaæ partnerskie kontakty z innymi M³odzie¿owymi Radami Gminy w celu wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów. Tak dosz³o do spotkania w Krzy¿anowicach w marcu b.r. z tamtejsz¹ M³odzie¿ow¹ Rad¹. W maju tego roku w Pietrowicach odby³y siê EKO-TARGI. Równie¿ tam zaproponowaliœmy swoj¹ pomoc. Naszym zadaniem by³a sprzeda¿ losów. Ostatnio zaœ podjêliœmy akcjê wysprz¹tania pewnego mieszkania w Pietrowicach na ulicy 1go Maja do którego, mia³a siê wprowadziæ jedna z mieszkanek Kornicy. Mieszkanie to zosta³o podarowane jej przez Urz¹d Gminy poniewa¿ poprzednie tej pani nie nadawa³o siê ju¿ do mieszkania. Mamy nadziejê ¿e w przysz³oœci nasze kolejne akcje bêd¹ przynosi³y równie durze sukcesy co teraz. Daniel Legan

G³os Gminy


Wspomnienia z odwiedzin Z prac Rady Gminy W dniach od 5 do 8 maja br. na zaproszenie zarz¹du OSP Pietrowice Wielkie przybyli do naszej miejscowoœci stra¿acy z zaprzyjaŸnionej jednostki Freiwilige Feuerwehr Metjendorf z Niemiec wraz ze swoimi ma³¿onkami. Pod remizê OSP Pietrowice zajecha³ nowy autobus Mercedes, który odbywa³ swoj¹ pierwsz¹ trasê. Po krótkim powitaniu goœcie zostali zakwaterowani u stra¿aków aby na godzinê 15 przybyæ do Urzêdu Gminy na ma³y poczêstunek. Kolejnym punktem wizyty by³o zwiedzanie gminy. Pierwszym obiektem by³a Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Potem zaœ Zak³ad Produkcyjny firmy Oman w Paw³owie oraz ujêcie wody w Makowie. Nastêpnie odwiedziliœmy wszystkie miejscowoœci w gminie, zatrzymuj¹c siê przy Koœció³ku Œw. Krzy¿a. Po krótkiej przerwie udaliœmy siê do remizy na wspóln¹ biesiadê. Nastêpnego dnia spotkaliœmy siê na poczêstunku w restauracji, gdzie goœcie przekazali nam

upominki w postaci ³añcuchów œnie¿nych do samochodu Mercedes oraz zegara œciennego. Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e poszukuj¹ hydronetek z plastikowym zbiornikiem na potrzeby zawodów dru¿yn m³odzie¿owych. Dlatego nastêpnego dnia wraz z komendantem Heino Berensem udaliœmy siê do Jastrzêbia celem zakupu owej hydronetki. Pozostali goœcie zaœ pojechali do Raciborza na targ. Wieczorem odby³y siê uroczystoœci z okazji Dnia Stra¿aka po³¹czone z msz¹ œwiêt¹ i capstrzykiem stra¿ackim. Po capstrzyku, przy dŸwiêkach orkiestry z Pietrowic biesiadowaliœmy do pó³nocy. W niedzielê rano goœcie wyruszyli w drogê powrotn¹. Na pami¹tkê otrzymali od nas ko³o szczêœcia - zuskê wykonan¹ przez prezesa Gintra Gogolina. Jak siê dowiedzieliœmy próbowali wykonaæ j¹ sami ale próba nie powiod³a siê. Na koniec goœcie wyrazili uznanie dla naszego kunsztu organizacyjnego i zaprosili nas do siebie. Jan Herud

Goœcie wraz z gospodarzami przy koœció³ku œw. Krzy¿a

G³os Gminy

lipiec 2005

W dniu 28 kwietnia 2005r. odby³a siê XXVI sesja Rady Gminy. Porz¹dek obraz przewidywa³ m.in. podjêcie uchwa³y w sprawie: szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoœci za us³ugi opiekuñcze, podjêcie uchwa³y w sprawie: okreœlenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminê Pietrowice Wielkie, podjêcie uchwa³y w sprawie: okreœlenia wysokoœci, szczegó³owych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasi³ków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie, podjêcie uchwa³y w sprawie: ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartoœci jednego punktu w z³otych stanowi¹cego podstawê ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oœwiaty Gminy Pietrowice Wielkie oraz w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich. Podjêcie uchwa³y w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”. podjêcie uchwa³y w sprawie: zmiany do bud¿etu Gminy na rok 2005 podjêcie uchwa³y w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego na budowê sali gimnastycznej. podjêcie uchwa³y w sprawie: przyjêcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2006, podjêcie uchwa³y w sprawie przyjêcia Planu Rozwoju miejscowoœci Kornice,. Krowiarki, Pietrowice Wielkie i Samborowice w zwi¹zku z ubieganiem siê o dofinansowanie zaplanowanych inwestycjami w tych so³ectwach. Specjalnym goœciem na XXVII sesji by³a przedstawicielka Sejmiku Samorz¹du Wojewódzkiego Pani Jadwiga Hyrczyk. Radna Sejmiku poinformowa³a o dzia³aniach Samorz¹du Województwa na rzecz terenu Powiatu Raciborskiego. Podkreœli³a potrzebê wspó³pracy na ró¿nych poziomach samorz¹du. Zaoferowa³a pomoc w poparciu starañ o œrodki unijne, których dysponentem jest Marsza³ek Województwa, zw³aszcza jeœli chodzi o najbli¿sz¹ inwestycjê - budowê hali widowiskowo - sportowej. W dniu 24 czerwca 2005r. oby³a siê XXVII sesja Rady Gminy. Radni podjêli uchwa³y dotycz¹ce m.in. 1) zatwierdzenia taryfy na wodê, 2) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju urz¹dzeñ wodoci¹gowych na lata 2005-2009”, 3) uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek obowi¹zkowego tygodniowego wymiaru godzin zajêæ dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pe³ni¹cych inne stanowiska kierownicze w szko³ach i innych placówkach oœwiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Pietrowice Wielkie, 4) zwolnienia od op³aty od zg³oszenia o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej osób bezrobotnych.

7


DOTACJE UNIA EUROPEJSKA Wykonywanie biznes planów Analizy finansowo-ekonomiczne Pomoc przy ubieganiu siê o kredyt, leasing

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Pietrowicach Wielkich wraz z organizatorami wypoczynku wakacyjnego w szko³ach zapraszaj¹ w niedzielê 10 lipca 2005r wszystkie dzieci ze szkó³ podstawowych i m³odzie¿ gimnazjaln¹ wraz z rodzinami na

m i n i O L I M P I A D Ê w ramach kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” 2005 Miejsce miniOLIMPIADY - boisko LKS „START” w Pietrowicach Wielkich Termin: niedziela 10 lipca od godz. 15:00

STARCONSULTING Us³ugi Doradcze ul. Raciborska 83 47-460 Cha³upki poniedzia³ek - pi¹tek 10:00 - 16:00 tel. (32) 419-60-29

W programie miêdzy innymi: - przeci¹ganie liny, - bieg z jajem, - malowanie na asfalcie, - rowerowy tor przeszkód, - rodzinna zabawa ze „s³oniem”, - pokaz mody ... i wiele innych ciekawych gier i zabaw Uczestnictwo w zawodach premiowane niespodziank¹!!! Na miejscu: bufet ze s³odyczami i napojami, grill, muzyka biesiadna Z A P R A S Z A M Y W N I E D Z I E LÊ 10 L I P C A O 15:00 Impreza pod patronatem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

PROGRAM "PIKNIKU RODZINNEGO" 16.07.2005 sobota 18.00 - Program dla dzieci z udzia³em ¿ywych maskotek KUBUSIA PUCHATKA i TYGRYSKA, które pojawiaj¹ siê wœród dzieci, wzbudzaj¹ sympatiê, zapraszaj¹ do wspólnej zabawy w rytmie disco, rozdaj¹ cukierki, pozwalaj¹ na indywidualne fotografowanie 19.00 - Disco - zabawa z lat 70-tych, 80-tych, 90-tych do dziœ z udzia³em zespo³u ELFY i super DJ-em 20.00 - Zabawa taneczna DO BIA£EGO RANA.

17.07.2005 niedziela 14.00 - Rozpoczêcie „Pikniku Rodzinnego” 14.30 - Program dla dzieci - II czêœæ KUBUSIA PUCHATKA i TYGRYSKA 15.30 - Pokazy stra¿ackie. 16.30 - BIESIADA ŒL¥SKA z Radiem Vanessa - prowadzi Piotr Scholz 17.30 - Kapela ze Œl¹ska - wystêp zespo³u WESO£E GIZDY Podczas zabawy zapewniamy: ko³o szczêœcia ZUZKA, wiele atrakcji dla dzieci: dmuchane zamki, bungi, gry, zabawy itp. oraz dobrze zaopatrzony bufet Serdecznie zapraszamy. OSP Pietrowice Wielkie

8

lipiec 2005

G³os Gminy


Kronika Policja ostrzega... policyjna

Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich ostrzega, ¿e w czasie wakacji mieszkañcy tutejszej gminy mog¹ staæ siê ofiarami przestêpstw. Aby tego unikn¹æ Policja radzi:

W dniu 15 maja 2005 roku funkcjonariusze tutejszego posterunku zatrzymali na gor¹cym uczynku osobê, która wywozi³a gruz na drogê poln¹ w rejonie so³ectwa ¯erdziny. Policja pragnie podziêkowaæ osobie która telefonicznie poinformowa³a o zaœmiecaniu. 

W dniu 28 maja 2005r policjanci w Paw³owie zatrzymali na gor¹cym uczynku przestêpstwa mê¿czyznê, który kierowa³ samochodem pomimo zakazu wydanego przez S¹d. 

W dniu 3 czerwca br. mieszkaniec województwa opolskiego wybi³ szyby okienne w budynku w Pietrowicach Wielkich. Wartoœæ strat oszacowano na 500 z³otych. 

W miesi¹cu maju i czerwcu 2005 roku funkcjonariusze policji zatrzymali 16 nietrzeŸwych u¿ytkowników dróg. Swoisty rekord pad³ w dniu 15 /16 maja kiedy to ujawniono 6 osób kieruj¹cych pod wp³ywem alkoholu.

I. Osobom wyje¿d¿aj¹cym na wakacje: W³aœciwie zabezpieczyæ mieszkanie / dom ,s¹siada poprosiæ o dozorowanie pozostawionego mienia. W pojazdach nie pozostawiaæ na widoku portfeli torebek oraz innych przedmiotów, jak równie¿ sprzêtu audio- gdy¿ przedmioty takie mog¹ prowokowaæ w³amywaczy. W czasie podró¿y œrodkami transportu publicznego w³aœciwie zabezpieczyæ baga¿ , pieni¹dze i dokumenty przechowywaæ w wewnêtrznych kieszeniach, unikaæ w czasie wsiadania t³oku gdy¿ mo¿e byæ on wywo³any sztucznie przez kieszonkowców. Podró¿uj¹c w³asnym pojazdem w czasie przerw w podró¿y unikaæ miejsc ustronnych, nie oœwietlonych ,nie pozostawiaæ pojazdu bez dozoru. II. Pozostaj¹cym na miejscu : Wzmóc czujnoœæ s¹siedzk¹, zwracaæ uwagê na osoby obce które po ró¿nymi pretekstami wchodz¹ na posesje. Szczególn¹ opiek¹ nale¿y obj¹æ osoby starsze, które czêsto s¹ oszukiwane. Ze wzglêdu na fakt, ¿e w naszym rejonie najczêœciej kradzione s¹ pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracjach Policja proponuje, aby pojazdy goœci z zagranicy w razie mo¿liwoœci nie by³y parkowane na widoku tj. na drodze przed bram¹. Zwracaæ uwagê na pojazdy jad¹ce z ty³u od d³u¿szego czasu gdy¿ informuje to potencjalnych z³odziei gdzie samochód jest parkowany na noc. W razie wyjazdów na zakupy wybieraæ parkingi dozorowane. Wyczuliæ w³aœcicieli pojazdów na niebezpieczeñstwo kradzie¿y na tak zwan¹ st³uczkê. Mechanizm ten polega na tym, ¿e sprawcy doprowadzaj¹ do drobnej kolizji najczêœciej naje¿d¿aj¹c na ty³ pojazdu, doprowadzaj¹c do zatrzymania pojazdu. Nastêpnie obezw³adniaj¹ kierowcê po czym kradn¹ samochód. Na podobne skutki nara¿ony jest kierowca, który reaguje na podejrzane informacje dot. awarii ko³a lub tym podobne. Rodziców prosi siê, a¿eby w okresie wakacji wzmogli kontrole nad swoimi pociechami, gdy¿ dzieci s¹ nara¿one na wiele pokus i na³ogów. M³ody cz³owiek pozbawiony w³aœciwej opieki, bêd¹cy pod wp³ywem „z³ego towarzystwa” siêga po u¿ywki tj. papierosy, alkohol, narkotyki. Nieletni bêd¹cy pod wp³ywem tych u¿ywek nie jednokrotnie staje siê ofiar¹ przestêpstw lub te¿ sam ³amie prawo. Doros³ym przypomina siê, ¿e podawanie alkoholu nieletnim jest przestêpstwem.

Z ekonomi¹ na codzieñ, czyli decyduj o sobie Niejeden z nas swe mniejsze lub wiêksze niepowodzenia zrzuca³ na karb pecha. Jego synonimem dla wielu jest feralna data 13 pi¹tek. Wokó³ niej naros³o ju¿ wiele mitów, sprawiaj¹c i¿ ¿ywimy obawy przed wszelkimi dzia³aniami podjêtymi tego dnia. Jak siê jednak okazuje s¹ i tacy, którzy za nic maj¹ przes¹dy, œmia³o podejmuj¹c wyzwania, niezale¿nie od niesprzyjaj¹cych okolicznoœci - nawet tych prosto z kalendarza. W³aœnie 13 maja (pi¹tek) okaza³ siê niezwykle szczêœliwy dla trójki uczennic z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Reprezentacja szko³y opiek¹ Pana mgr £ukasza K¹sia w sk³adzie: Katarzyna Czarny (Maków), Monika Mizioch (Paw³ów), Judyta Piskorz (Paw³ów) wziê³a udzia³ w Gimnazjalnych Potyczkach w siedzibie Wy¿szej Szko³y Bankowoœci i Finansów w Katowicach. Dodaæ nale¿y, i¿ impreza ta nie odby³aby siê bez ¿yczliwoœci i wsparcia finansowego ze strony Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci.

G³os Gminy

W licznych konkurencjach, 8 zespo³ów z ró¿nych stron polski (m. in. Warszawy i Poznania) mia³o okazje wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami, zdobytymi w trakcie realizacji programu ,,Ekonomia na co dzieñ, czyli decyduj o sobie”. ,,Ekonomia na co dzieñ...”, to program wielowarstwowy, daj¹cy szerok¹ perspektywê rozwoju nie tylko samemu uczniowi lecz tak¿e nauczycielowi prowadz¹cemu. Jego generalnym za³o¿eniem jest poszukiwanie przez ucznia w³asnych mo¿liwoœci zawodowych, okreœlanie czynników warunkuj¹cych wykonywanie wybranego zawodu i korzystanie z ró¿nych Ÿróde³ informacji o zawodach. Nacisk po³o¿ony jest tak¿e na kszta³towanie umiejêtnoœci reagowania na potrzeby rynku, koniecznoœæ doskonalenia i zdobywania nowych kwalifikacji. Program pe³en jest praktycznej wiedzy z zakresu: zarz¹dzania czasem, okreœlania priorytetów, gospodarowania finansami i korzystania z us³ug banku itp. Poziom rywalizacji w katowickim pó³finale

lipiec 2005

by³ bardzo wysoki, walka za¿arta, aczkolwiek prowadzona w duchu ,,fair play” oraz niezwykle przyjaznej atmosferze. Poszczególne konkurencje charakteryzowa³y siê du¿a ró¿norodnoœci¹ (prezentacje, projekty itp.) i wymaga³y od uczestników nie tylko ogromnej elastycznoœci, pomys³owoœci, lecz przede wszystkim wiedzy. Przez ca³y czas rywalizacji uczniom towarzyszy³ fotograf z lokalnej prasy. Du¿ym wyró¿nieniem dla uczestników potyczek by³ niew¹tpliwie kontakt z Telewizja Regionaln¹, która to nagrywa³a czêœæ konkurencji i pierwsze udzielone wywiady dla Radia Katowice. Ostatecznie po piêciogodzinnych zmaganiach reprezentacja Gimnazjum w Piertowicach Wielkich zajê³a II miejsce, ustêpuj¹c jedynie kolegom z Warszawy. Sukces ten jest tym wiêkszy, i¿ kwalifikuje nasz zespó³ do Ogólnopolskiego Fina³u w Warszawie. Nadmieniæ wypada równie¿, i¿ laureaci Gimnazjalnych Potyczek otrzymali od organizatorów upominki w postaci koszulek oraz brykietu profesjonalnie zniszczonych banknotów ³¹cznej wartoœci 100.000 z³otych. Fina³ 10 czerwca w stolicy. Trzymajmy zatem kciuki za dziewczêta i wierzmy, ¿e i tam poka¿¹ siê z jak najlepszej strony - walcz¹c nawet o zwyciêstwo. £ukasz K¹œ, Judyta Piskorz

9


ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny w so³ectwie Kornica, który odbêdzie siê dnia 31.07.2005 r. od godz.14.00 W programie - jak co roku - ciekawe wystêpy oraz wieczorem - zabawa taneczna

Reklamy w G³osie Gminy Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿emy tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie¿y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

Informacja w sprawie dop³at do pieców

Zbiórka worków po nawozach

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzêdu Gminy w sprawie udzielenia dofinansowania na modernizacjê systemów ogrzewania na terenie Gminy Pietrowice Wielkie informujê, i¿ zgodnie z pkt. 8 Regulaminu dofinansowania wnioski mo¿na by³o sk³adaæ do 30 listopada 2004 r. Wnioski z³o¿one do tego terminu s¹ aktualnie realizowane w miarê sp³ywu œrodków na Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska. Trwaj¹ tak¿e intensywne prace w urzêdzie wspólnie z Komisj¹ Ekologii nad nowymi formami dofinansowania modernizacji systemów grzewczych dla mieszkañców gminy. Wypracowany system dop³at bêdzie przedstawiony mieszkañcom w kolejnych wydaniach gazety.

Dotychczas worki foliowe po nawozach trudno znajdowa³y zastosowanie wtórne u gospodarstw rolnych. Zajmowa³y spor¹ przestrzeñ i nikt nie chcia³ ich odbieraæ. Czêsto mo¿na by³o je znaleŸæ na dzikich wypiskach, lub ulega³y spaleniu - zatruwaj¹c powietrze. Rozwi¹zanie problemu jest nastêpuj¹ce: W dniach 18 - 30 lipca 2005r. bêdzie mo¿na za darmo oddaæ worki. Miejscami zbiórek bêd¹: Paw³ów - u so³tysa Pana Konrada Kuroczik ul. Powstañców Œl. 54 Krowiarki - u zastêpcy so³tysa Pani Moniki Bolik ul. Mickiewicza 7 Pietrowice Wielkie - u so³tysa Pana Kazimierza Kariñski ul. Wyzwolenia 27 Zebrane worki zostan¹ odebrane przez specjalistyczn¹ firmê, która tak¿e pozostawi tzw. „Karta przekazania odpadów”. Apelujê zatem do wszystkich rolników o wzgl¹d na wa¿n¹ sprawê czystoœci naszego œrodowiska i skorzystanie z prowadzonej akcji.

Sekretarz Gminy Adam Wajda

Sekretarz Gminy Adam Wajda

Biblioteka w Pietrowicach Wlk. Poniedzia³ek 1100-1800 Wtorek 830-1800 Œroda 1100-1800 Czwartek 830-1600 pi¹tek 1100-1800

Biblioteka w Krowiarkach Poniedzia³ek 1100 - 1900 Wtorek 730 - 1530 Œroda 1100 - 1900 Czwartek 730 - 1530 pi¹tek 1130 - 1930

Biblioteka w Samborowicach Poniedzia³ek 1400 - 1800 Wtorek 1400 - 1800 Œroda 1400 - 1800 Czwartek 1400 - 1800 Pi¹tek 800 - 1200

Dzieñ Matki w ¯erdzinach Dnia 4 czerwca wieczorem w sali by³ej szko³y zosta³ zorganizowany Dzieñ Matki dla wszystkich mam z ¯erdzin. G³ównym organizatorem spotkania by³a pani radna Anna Rostek, która tak¿e sama przygotowa³a s³odkie specja³y na poczêstunek. Wszystkie mamy dosta³y imienne zaproszenia, tak, ¿e sala by³a wype³niona prawie po brzegi. Na pocz¹tku by³a kawa i ciastka. PóŸniej swój specjalny wystêp pokaza³a grupa dzieci szkolnych. Spotkanie uœwietni³ swoim przybyciem Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek. W ¯erdzinach ju¿ bardzo dawno nie by³o takiej okazji, aby w jednej sali mog³y ze sob¹ porozmawiaæ nasze Mamy. ¯yczyæ sobie wypada aby takie spotkania odbywa³y siê co roku. darek

Wydanie nastêpnego numeru G³osu Gminy planowane jest na 30 wrzeœnia 2005 r. W zwi¹zku z powy¿szym materia³y do druku nale¿y sk³adaæ w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) lub w sekretariacie Urzêdu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 wrzeœnia 2005 r. 10

lipiec 2005

G³os Gminy


Œpiewanie przy koœció³ku Gminny Przegl¹d Piosenki Religijnej poœwiêcony pamiêci Jana Paw³a II odby³ siê 12 czerwca w p¹tniczym koœció³ku œw. Krzy¿a. Przedsiêwziêcie po³¹czone by³o ze zbiórk¹ pieniêdzy na pokrycie kosztów leczenia chorej uczennicy ze szko³y w Pietrowicach Wielkich. Na ten cel przeznaczony zosta³ dochód ze sprzeda¿y prawie 700 ko³aczy oraz dzia³aj¹cego podczas przegl¹du bufetu. Punkt gastronomiczny prowadzony by³ przez rodziców, natomiast uczniowie ze szko³y podstawowej przeznaczyli na sprzeda¿ przygotowane przez siebie gipsowe odlewy. Zamierzamy organizowaæ tego typu imprezy co roku. Stanowi¹ one okazjê do spotykania siê ze sob¹ ludzi z terenu ca³ej gminy. Bêd¹ promowaæ równie¿ to miejsce, które stanowi wspania³¹ atrakcjê - mówi Edyta Kubita z SP w Pietrowicach Wielkich, wspó³organizatorka przegl¹du. Przed koœció³kiem œw. Krzy¿a zaprezentowa³o siê 12 wykonawców:

Wystêp m³odzie¿y z naszego gimnazjum. ZSP w Krowiarkach (op. Monika £yczko), ZSP w Makowie (op. Danuta Miko³ajczyk), ZSP w Paw³owie (op. Anna Kania), zespó³ klas IV-VI ze szko³y w Paw³owie (op. Danuta Cymerman), z przedszkola w Pietrowicach Wielkich i filii w Cyprzanowie (op. Gabriela Piecha), zespó³ klas I-III z podstawówki w Pietrowicach Wielkich (op. Halina Antczak), zespó³ i soliœci klas I-III z Cyprzanowa (op. Jolanta Kolowca), zespó³ klas IV-VI z Pietrowic Wielkich (op. Edyta Kubita), gimnazjaliœci z Pietrowic Wielkich (op. Dorota Olbrich) oraz uczniowie z Samborowic. Wszyscy uczestnicy przegl¹du otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz upominki. Na zakoñczenie zaœpiewali razem kilka zwrotek ulubionej przez papie¿a „Barki”. Goœcinnie zaprezentowa³ siê zespó³ Mori-Jah z parafii p.w. Matki Bo¿ej w Raciborzu. Organizatorem przedsiêwziêcia by³y Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich oraz Urz¹d Gminy. Przegl¹d odby³ siê pod honorowym patronatem raciborskiego Starostwa. (Adk)

Wystêp dzieci z Cyprzanowa.

Byliœmy w Jastrzêbiej Górze Wycieczka uczniów Zespo³u Szkolno- Przedszkolnego w Krowiarkach do Jastrzêbiej Góry w dniach 30 V 7 VI 2005 r. Wiatr, deszcz, s³oñce - taka pogoda powita³a nas w Jastrzêbiej Górze. I tak by³o przez ca³y tydzieñ - na zmianê (30 V - 6 VI). Ale nie poddaliœmy siê nastrojowi pochmurnego nieba. Niewiele korzystaliœmy z uroków pla¿y, ale za to maszerowaliœmy... Pieszo na Rozewie. Tam zwiedziliœmy latarniê morsk¹, a w niej Muzeum Latarnictwa. Pieszo do Lisiego Jaru, urokliwego w¹wozu, przez który przeszed³ równie¿ król Zygmunt Waza. Autokarem do W³adys³awowa. Z bliska zobaczyliœmy port rybacki,

G³os Gminy

kutry, jachty, ¿aglówki. Na wie¿ê widokow¹ wdrapywaliœmy siê po stromych schodach, a odcinek koñcowy po drabinie. Ale to co ujrzeliœmy z wysokoœci 10 piêtra zapiera³o dech! Przyl¹dek Rozewie, Pó³wysep Helski i morze - b³êkitne, zielone, granatowe z bia³ymi grzywami. Przejechaliœmy ca³y Pó³wysep Helski, a¿ do miasta Hel, gdzie obserwowaliœmy karmienie fok w fokarium, odbyliœmy rejs prawdziwym kutrem rybackim. I znowu maszerowaliœmy. Tym razem na olbrzymi¹, szerok¹ pla¿ê helsk¹. W niedzielê w Gdyni obejrzeliœmy œwiat zwierzêcy mórz i oceanów w oceanarium. Na O R P „B³yskawica” wys³uchaliœmy historii wojennej tego okrêtu. Mogliœmy dotkn¹æ wyrzutni torped, dzia³, koi marynarskich itd. No i na koniec Gdañsk. Wróciliœmy oczarowani ulic¹ D³ug¹ ze strzelistymi kamienicami patrycjuszy, pilnowanymi przez lwy, D³ugim Targiem ze s³ynn¹ fontann¹ Neptuna. Oba miasta tonê³y w zieleni. Tydzieñ pobytu i tyle wra¿eñ! Na drugi rok wybieramy siê te¿ w te okolice, bo jeszcze wiele malowniczych zak¹tków nie zd¹¿yliœmy zobaczyæ! Monika £yczko

lipiec 2005

11


P o w r ó t Po siedmiu latach przerwy pi³karze LKS START Pietrowice Wlk. powrócili do klasy A. W zakoñczonym przed kilkoma tygodniami sezonie dru¿yna zdoby³a 70 punktów i strzeli³a 102 bramki. Dorobek ten pozwoli³ zaj¹æ pierwsze miejsce w klasie B dystansuj¹c dru¿yny Gos³awa Jed³ownik oraz LKS Ruda Kozielska. Z okazji awansu po ostatnim meczu sezonu na pietrowickim stadionie odby³ siê festyn. Podczas festynu zosta³y wrêczone nagrody dla wyró¿niaj¹cych siê pi³karzy w kilku kategoriach. Najlepszym pi³karzem sezonu zosta³ Damian Sylwester, najlepszym strzelcem Grzegorz Kosiba , który zdoby³ w ca³ym sezonie 31 bramek. Nagrodê kibiców otrzyma³ bramkarz Jan Franczyk. Nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ trenerem dru¿yny przez ca³y sezon by³ Piotr Szlezinger niegdyœ pi³karz miêdzy innymi GKS-u Katowice i W³ókniarza Kietrz. Gratulujemy sukcesu i wierzymy w kolejny awans - najlepiej ju¿ w przysz³ym sezonie! Joachim Wieczorek

d o

A - k l a s y

Najlepszy pi³karz sezonu Damian Sylwester

Najlepszy strzelec Grzegorz Kosiba

Nagrodê kibiców otrzyma³ bramkarz Jan Franczyk

Pi³karze LKS START Pietrowice Wlk. po ostatnim meczu.

Gimnastyka przy muzyce

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

12

Na zdjêciu laureatka konkursu "Gimnastyka przy muzyce" - Sandra Haase kl.V, podczas wykonywania jednej z trudnych figur, zdobywczyni statuetki gimnastycznej.

lipiec 2005

Ju¿ pi¹ty rok z rzêdu w ZSP w Samborowicach odby³ siê nietypowy dla szkó³ podstawowych konkurs „ Gimnastyka przy muzyce”, który cieszy siê z roku na rok coraz to wiêkszym zainteresowaniem wœród uczniów i du¿ym uznaniem rodziców. Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów kl. IV - VI uk³. gimnastycznego przy dowolnie wybranej muzyce, na œcie¿ce gimnastycznej z³o¿onej z materaców. W roku bie¿¹cym odby³a siê równie¿ I edycja konkursu gimnastycznego w klasach I - III.W sumie wystartowa³o ponad 40 - stu uczniów. Dzieci i m³odzie¿ wykaza³y siê niezwyk³¹ ekspresj¹ twórcz¹ w tworzeniu wspania³ych figur gimnastycznych, wykonuj¹c jednoczeœnie trudne æw. akrobatyczne. Niezwyk³e wra¿enia s³uchowe i wzrokowe stworzy³y niepowtarzalny klimat, dla którego warto by³o poœwiêciæ czas. Nauczycielka wych.fiz. Jolanta Burdzy

G³os Gminy

Gg200507  
Gg200507  
Advertisement