__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Luty 2004 r.

Nr 1 (63)

ISSN 1509-1112

40 lat minê³o, jak jeden dzieñ... 3 lutego 2004 roku na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie uchwa³¹ Rady Gminy ksiêdzu Ludwikowi Dziech nadany zosta³ zaszczytny tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Pietrowice Wielkie Wywiad z Ksiêdzem Pra³atem Ludwikiem Dziechem. Damian Tunk: Zapewne starsi mieszkañcy siê orientuj¹, natomiast z m³odszymi pokoleniami bywa ró¿nie. Proszê w imieniu tego m³odszego pokolenia czytelników, by ksi¹dz pra³at zechcia³ przypomnieæ: Gdzie siê ksi¹dz urodzi³, z której czêœci Œl¹ska ksi¹dz pochodzi? Ks. Ludwik Dziech: Urodzi³em siê 30 sierpnia 1930 roku w Ligocie k / Bielska Bia³ej, jak panu wiadomo jest to Ziemia Cieszyñska. Damian Tunk: Jak Ksi¹dz Pra³at wspomina swoje dzieciñstwo? Ks. Ludwik Dziech: Moje dzieciñstwo to czas wojny, wiêc si³¹ rzeczy do ³atwych nie nale¿a³o. Mój ojciec by³ kolejarzem, a matka gospodyni¹ domow¹. Najpiêkniejszym momentem okresu dzieciñstwa by³ bez w¹tpienia moment przyjêcia przeze mnie Pierwszej Komunii Œwiêtej. Tego momentu nie sposób zapomnieæ gdy¿ mia³ on miejsce w Czechowicach Dziedzicach. Czas wojny wraz z rodzicami i rodzeñstwem spêdziliœmy na wschodzie a dok³adnie mówi¹c w Stanis³awowie; powrót te¿ nie nale¿a³ do przyjemnoœci. Nasza rodzina musia³a stan¹æ w £odzi przed specjaln¹ komisj¹ kwalifikacyjn¹. Dopiero po pozytywnej opinii mogliœmy wróciæ do Czechowic Dziedzic. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych ojciec zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do Gliwic, a z nim ca³a rodzina. W wieku 15 lat podj¹³em pracê w gliwickiej piekarni. Praca tam by³a wrêcz wyczerpuj¹ca. Na domiar wszystkiego moja rodzina mieszka³a na ulicy Tarnowskie Góry, a piekarnia znajduje siê na rynku centralnym, czyli do pracy mia³em

G³os Gminy

od lewej: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek, z-ca przewodnicz¹cego Rady Gminy Leon Mludek, ks. Ludwik Dziech, przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk J. Marcinek

oko³o godziny marszu. W wiêkszoœci pracowa³o siê na tzw. „nocki”, jednak to nie wszystko poniewa¿ po zakoñczeniu zmiany najm³odsi pracownicy musieli roznieœæ chleby po sklepach co trwa³o do godziny 10 przed po³udniem. Po takim wysi³ku nawet nie by³em w stanie zjeœæ obiadu. Mówi³em wtedy mamie „nawet mnie nie budŸ - póŸniej zjem”.To by³y naprawdê ciê¿kie czasy. Damian Tunk: Je¿eli to pytanie nie jest zbyt osobistym to chcia³bym siê dowiedzieæ w imieniu czytelników G³osu Gminy co spowodowa³o, ¿e wybra³ ksi¹dz to a nie inne powo³anie, coraz czêœciej nazywane przez wielu zawodem?

Ks. Ludwik Dziech: Pytanie nie jest pytaniem zbyt osobistym i chêtnie na nie odpowiem. Od dzieciñstwa interesowa³a mnie elektrycznoœæ. Po zakoñczeniu pracy w piekarni uczêszcza³em do Szko³y Zawodowej w Gliwicach a praktykê odbywa³em w firmie Bielski & Mandorski. W³aœciciele ci byli in¿ynierami elektrykami. Nastêpnie by³o Liceum dla Pracuj¹cych w Opolu. Tam zaprzyjaŸni³em siê z obecn¹ Senator Ziemi Opolskiej pani¹ Dorot¹ Simonides. Razem zaczêliœmy organizowaæ rekolekcje w Koœciele Œw. Aleksego. Wtedy to po raz pierwszy us³ysza³em ten g³os„ PójdŸ za mn¹”, no i po zdaniu matury poszed³em. Kroki swe skierowa³em do Wy¿szego Syminarium Du-

1


chownego w Nysie, by³ to rok 1951. Wraz ze mn¹ do seminarium zapisa³o siê 130 maturzystów. Studia ukoñczy³em w roku 1956 prymicj¹, nastêpnie pierwsza placówka w Parafii Œw Józefa w Zabrzu która liczy³a bez ma³a 20.000 wiernych. Rok 1956 by³ szczególnym, gdy¿ religia wróci³a do szkó³, wiêc oczywiœcie ciê¿ar spad³ na barki wikarych. By³o nas tam trzech i ka¿dy mia³ szko³ê licz¹c¹ oko³o 1.000 uczniów. Tygodniowo mia³em 30 godzin lekcyjnych a, ¿e by³ to mój pierwszy rok pracy to do ka¿dej lekcji musia³em pisaæ konspekty i siê przygotowywaæ. Okres œwi¹teczny by³ czasem nieco trudniejszym gdy¿ po lekcjach proboszcz wysy³a³ nas jeszcze na kolêdê, podczas której ka¿dy z nas odwiedza³ minimum 30 rodzin. Po powrocie z kolêdy nastêpowa³ powrót do codziennych zajêæ, przygotowanie do lekcji no i oczywiœcie Brewiarz, a by³y w nim jeszcze modlitwy przedsoborowe. K³ad³em siê spaæ oko³o godziny pierwszej, drugiej w nocy i tak codziennie. Wikarym by³em przez szeœæ lat a w tamtych czasach koœció³ nie by³ jeszcze zradiofonizowany, tote¿ kazania wymaga³y znacznie wiêcej wysi³ku ni¿ obecnie. By³ to niezwykle intensywny okres mojego ¿ycia, jednak wspominam go bardzo mile. Nastêpnie by³em administratorem apostolskim w Chruœcinie Nyskiej powiat Grodków. Do parafii tej nale¿a³y cztery miejscowoœci, do których dociera³em pieszo. Wtedy to kupi³em motorower Simson. JeŸdzi³em nim nie zwa¿aj¹c na porê roku, przez co nabawi³em siê zapalenia p³uc. Choroba by³a na tyle powa¿na, ¿e dekretem ksiêdza biskupa uda³em siê na leczenie do Zakopanego. W lutym 1964 roku S³u¿ba Bezpieczeñstwa aresztowa³a proboszcza z Pietrowic Wlk. ks Józefa Go³êbiewskiego. Zacz¹³ siê Wielki Post. Zakonnicy prowadzili rekolekcje, gdy¿ ksiê¿a byli aresztowani. Ksi¹dz biskup Jop wezwa³ mnie z Zakopanego do Opola, zatem musia³em przerwaæ kuracjê. Biskup zaproponowa³ abym na czas internowania proboszcza zgodzi³ siê pojechaæ do Pietrowic Wielkich i obj¹³ tamtejsz¹ parafiê. Spyta³em tylko, kiedy mam pojechaæ? „Ju¿ jutro” - us³ysza³em. „Ale ja mam rzeczy w Zakopanem” - odpar³em. „ To nic, pojedzie ksi¹dz i w niedzielê powie parafianom, ¿e musi jeszcze na krótko wyjechaæ. Pojedzie do Zakopanego i przywiezie swoje rzeczy” - zasugerowa³ Biskup Jop. W takich oto okolicznoœciach 15 lutego 1964 roku przyby³em do Pietrowic, no i zosta³em do dzisiaj.

spróchnia³e, ¿e grozi³o zawaleniem. Piêtnastu górali z Chy¿nego przez ³adnych parê tygodni remontowa³o obiekt, u¿ywaj¹c starej techniki. Wszystkie gonta by³y rêcznie ciosane. By uczciæ 300-lecie koœció³ka podj¹³em decyzjê postawienia obok niego dzwonnicy. Konsekwencji tego czynu unikn¹³em dziêki wydarzeniom na Pomorzu, które przyku³y uwagê w³adzy ludowej, poniewa¿ za postawienie budynku, s³u¿¹cego celom sakralnym w tamtych czasach grozi³o wiêzienie, którego cudem unikn¹³em. Drugim wa¿nym dla mnie wydarzeniem by³ zakup dzwonów do naszego koœcio³a parafialnego. Zosta³y wykonane w ludwisarni w D¹browie Górniczej. Chwila poœwiêcenia i wyci¹gania na wie¿ê by³a tak wzruszaj¹c¹, ¿e ludzie p³akali. Do najwa¿niejszych wydarzeñ zaliczam równie¿ renowacjê budynku koœcio³a parafialnego. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o szeœciu prymicjach oraz peregrynacji obrazu i realizacji wspólnie z Komitetem Ekologii przy Radzie Gminy, ekologicznego zagospodarowania terenu wokó³ Koœció³ka Œwiêtego Krzy¿a z poszerzeniem pasa zieleni i renowacj¹ kaplicy Ÿródlanej.

Damian Tunk: 40 lat minê³o jak jeden dzieñ - Ksiêdza obecnoœæ w Pietrowicach Wielkich to, o ile siê orientujê najd³u¿sze „proboszczowanie” w dziejach tej parafii. Ostatnia tak d³uga obecnoœæ proboszcza w Pietrowicach Wielkich mia³a miejsce w 1843 roku i trwa³a 35 lat. Jak zdaniem Ksiêdza Pra³ata min¹³ ten „40- letni dzieñ”? Jakie wydarzenia szczególnie utkwi³y Ksiêdzu w pamiêci? Ks. Ludwik Dziech: Wa¿nych wydarzeñ by³o wiele, do nich zaliczam: Kapitalny remont Koœció³ka Œwiêtego Krzy¿a w 1967 roku. Pocz¹wszy od fundamentów a na wie¿y skoñczywszy, wszystko by³o ju¿ tak

Damian Tunk: Obecne czasy s¹ czasami mediów; Jakie filmy lubi Ksi¹dz ogl¹daæ? Ks. Ludwik Dziech: Nie ogl¹dam filmów. Po prostu zawsze brakowa³o mi na to czasu i tak zosta³o do dzisiaj, za to systematycznie jednak ogl¹dam wiadomoœci.

2

Damian Tunk: Jakie wspomnienia ma ksi¹dz z okresu, w którym uczy³ katechezy w naszej szkole, czy jakieœ wydarzenia szczególnie utkwi³y ksiêdzu w pamiêci z tamtego okresu? Ks. Ludwik Dziech: Tak szczególnie utkwi³a mi w pamiêci 100% frekwencja uczniów na katechezach. Na pocz¹tku lekcje odbywa³y siê na plebanii. Dopiero póŸniej zosta³y zaadaptowane budynki przykoœcielne. Lekcje odbywa³y siê równie¿ w budynku obecnego Urzêdu Gminy. No i w koñcu doczekaliœmy tego momentu, ¿e katecheza dotar³a do nowej szko³y gminnej. Damian Tunk: Ka¿dy cz³owiek ma jakieœ zainteresowania czasem nawet nieœwiadomie, pope³ni³bym gafê, gdybym nie spyta³ o ksiêdza hobby? Ks. Ludwik Dziech: Moje hobby to konie, które zawsze lubi³em. Po raz pierwszy dosiad³em konia w czasie pobytu w Stanis³awowie. Skoñczy³o siê to pot³uczeniami. Moje zami³owanie do koni dojrza³o w Pietrowicach Wlk. ju¿ w pierwszym roku mojej obecnoœci tutaj. Jako pierwszy kap³an dosiad³em konia w stroju liturgicznym. Czu³em siê wtedy, jakby mnie ktoœ posadzi³ nie na jednym, ale przynajmniej na 100 koniach.

Damian Tunk: Wiele lat to wiele wydarzeñ. Jakiœ czas temu Rada Gminy przyzna³a Ksiêdzu tytu³ Honorowego Obywatela naszej gminy. By³o to wydarzenie wzruszaj¹ce dla wszystkich obecnych. Jak to jest zostaæ Honorowym Obywatelem? Ks. Ludwik Dziech: Tego siê nie spodzie-

wa³em; Obecnoœæ Pana Wójta, Pana Przewodnicz¹cego Rady Gminy, Radnych. Szczególnie zaskoczy³a mnie ta jednomyœlnoœæ wszystkich radnych z s¹siednich parafii. Poczu³em siê dowartoœciowany i otrzyma³em namacalny dowód tego, ¿e moja praca nie by³a prac¹ na darmo. Damian Tunk: W imieniu wszystkich czytelników nasze gazetki sk³adam na rêce Ksiêdza Pra³ata gor¹ce podziêkowania za wszystkie lata pos³ugi duszpasterskiej. Pozostaje mi ¿yczyæ ksiêdzu B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalszej drodze i doczekania jeszcze wielu piêknych chwil. W imieniu czytelników pozwolê sobie zapewniæ, ¿e zawsze bêdziemy ksiêdza wspominaæ w modlitwie, no i liczymy na to, ¿e ksi¹dz równie¿ o nas nie zapomni. Ks. Ludwik Dziech: Ja równie¿ dziêkujê, zapewniam i pozdrawiam wszystkich czytelników „G³osu Gminy” Dziêkujê za udzielony wywiad, Szczêœæ Bo¿e. Damian Tunk

Og³oszenie o ogrodach dzia³kowych Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich informuje, i¿ na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Œl¹skiego nr RR-GN.VI/77230/88/03/I/105 z dnia 09-04-2003 Gmina Pietrowice Wielkie sta³a siê w³aœcicielem dzia³ki nr 677/5 k.m. 4 o powierzchni 4,0522 ha - terenu ogrodów dzia³kowych w Pietrowicach Wielkich. W zwi¹zku z powy¿szym Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich zawiadamia, i¿ wszystkie osoby zainteresowane dalsz¹ dzier¿aw¹ ogrodów dzia³kowych proszone s¹ o stawienie siê w tutejszym Urzêdzie celem spisania stosownych umów dzier¿aw. Informujemy równie¿, i¿ istnieje mo¿liwoœæ wydzier¿awienia niezagospodarowanych do tej pory ogrodów dzia³kowych. Osoby tym zainteresowane proszone s¹ o przybycie do tut. Urzêdu. Udzielanie szczegó³owych informacji oraz spisywanie umów dzier¿awy prowadzone jest przez pracownika Urzêdu Gminy Pana Adriana Fojcik (pokój nr 3, tel. 4198407 wew.115).

G³os Gminy


Informacje z posiedzeñ Komisji Rady Gminy W dniu 14.01 b.r. odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, których tematem by³o omówienie bud¿etu gminy na 2004r.

opracowanie i przyjêcie planu pracy Komisji na 2004r., bie¿¹ce rozpatrzenie pism oraz opiniowanie projektów uchwa³ i zagadnieñ problemowych dotycz¹cych pracy Komisji.

W dniu 14.01 b.r. odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Promocji Gminy. G³ównym tematem posiedzenia by³o: omówienie planu pracy Komisji Gospodarki i Promocji Gminy, uchwa³a w sprawie przedsiêbiorców, kalendarz imprez Gminy ( tematy promocji), sprawy bie¿¹ce - pisma i wnioski.

W dniu 6.02 b.r. odby³a siê Komisja Oœwiaty, Kultury i M³odzie¿y. G³ównym tematem posiedzenia by³o: omówienie oraz zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2004r, zapoznanie cz³onków komisji z planami organizacyjnymi zwi¹zanymi z „Akcj¹ Zima”, przedyskutowanie propozycji imprez kulturalnych w gminie na rok 2004. (Eko Wystawa, Przegl¹d talentów itp.), omówienie propozycji dotycz¹cych akcji „Ka¿dy Trzecioklasista p³ywa” oraz utworzenia „klasy jêzykowej” w gimnazjum, dyskusja nad sposobem dofinansowania uczestników „zielonej szko³y”, propozycje dotycz¹ce gazetki „G³os Gminy”, rozpatrywanie spraw bie¿¹cych.

W dniu 28.01 b.r. odby³a siê Komisja Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa. G³ównymi tematami posiedzenia by³o: zapoznanie cz³onków Komisji z dotychczasow¹ realizacj¹ dop³at do ekologicznych kot³ów C.O. za okres lat 2001-2003, opracowanie nowego regulaminu dop³at do ekologicznych kot³ów C.O., rozpatrzenie wniosków na dop³atê do kot³ów C.O. z atestem ekologicznym,

Informacje z sesji Rady Gminy Na prze³omie roku 2003 i 2004 w okresie od grudnia do lutego odby³y siê dwa posiedzenia sesji Rady Gminy. Najwa¿niejsze uchwa³y podjête na tej sesji dotyczy³y m.in: wydatków bud¿etu Gminy Pietrowice Wielkie, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2003, uchwalenia bud¿etu Gminy Pietrowice Wielkie, nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pietrowice Wielkie ks. Ludwikowi Dziechowi, zorganizowania tegorocznej Wystawy Budownictwa pod has³em „Ogród. Systemy grzewcze. Wnêtrza (wystawa odbêdzie siê w

L.p.

kadencja

dniach 15-16 maja 2004r., przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego zosta³ Pan Henryk J. Marcinek), zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Promocji Gminy oraz Komisji Ekologii Rolnictwa i Leœnictwa, wyra¿enia zgody na utworzenie Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu wraz z gminami Powiatu Raciborskiego oraz Szpitalem Rejonowym w Raciborzu, wprowadzenia na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej korekty do uchwa³y o zwolnieniach z podatku od nieruchomoœci (uchwa³a kierowana jest do podmiotów gospodarczych).

iloœæ posiedzeñ sesji po pierwszym roku kadencji

iloœæ podjêtych uchwa³ po pierwszym roku kadencji

1.

1994 - 1998

16

92

2.

1998 - 2002

14

106

3.

2002 - 2006

16

182

G³os Gminy

OG£OSZENIE PZU ¯YCIE S.A. z siedzib¹ w Raciborzu informuje mieszkañców so³ectw gminy Pietrowice Wlk., ¿e pocz¹wszy od 1-go grudnia 2003 bêdzie mo¿na przyst¹piæ do grupowego ubezpieczenie dla mieszkañców so³ectw oraz ich rodzin (informacje o ubezpieczeniu przekazywano na zebraniach wiejskich w poszczególnych so³ectwach). Przedstawiciel PZU Arkadiusz Maliñski

Kronika kryminalna Z 4 na 5 stycznia 2004 r. nieznany sprawca dokona³ w³amania do gara¿u w miejscowoœci Samborowice, gdzie po zerwaniu k³ódki z drzwi gara¿u dokona³ kradzie¿y narzêdzi o ³¹cznej wartoœci 2.500 z³.    W okresie pomiêdzy 12 a 15 stycznia 2004 r. nieznany sprawca usi³owa³ dokonaæ w³amania do skarbonki w Koœció³ku œw. Krzy¿a w Pietrowicach Wielkich.    W dniu 30.01.2004 r. w miejscowoœci Samborowice odnotowano w³amanie do kontenera z butlami gazowymi, gdzie nieznany sprawca po zerwaniu k³ódki skrad³ 5 butli gazowych o ³¹cznej wartoœci 630 z³ na szkodê GS Pietrowice Wielkie.

Og³oszenie Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Amandowie wydzier¿awi lub sprzeda sklep o pow. 75 m2. Wiadomoœæ od godz. 7.00 - 15.00 pod nr tel. 419- 83-95. 3


Kryteria udzielania pomocy przez Fundacjê Pomoc w kszta³ceniu m³odzie¿y gminy Pietrowice Wielkie §1 Fundacja dzia³a w oparciu o Statut Fundacji zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Pietrowice W. Nr III/31/98 z dnia 4 grudnia 1998 roku. §2 Fundacja posiada konto w Banku Spó³dzielczym w Raciborzu Oddzia³ w Pietrowicach Wielkich Nr 17 84751045 2005 0001 5251 0001. §3 Fundacja udziela pomocy finansowej w miarê posiadanych œrodków ucz¹cej siê m³odzie¿y Gminy Pietrowice Wielkie, która spe³nia wymagania zawarte w § 5 §4 1. Stypendium mo¿e byæ przyznane na okres 5 miesiêcy, b¹dŸ na okres roku szkolnego lub akademickiego. 2. O wysokoœci stypendium decyduje Zarz¹d Fundacji w zale¿noœci od sytuacji materialnej osoby sk³adaj¹cej podanie. 3. Stypendium mo¿e byæ przyznane na: op³acanie czesnego; zakup podrêczników, pomocy naukowych lub materia³ów do twórczoœci artystycznej; op³acanie dojazdów do szko³y czy uczelni. §5 Stypendia mog¹ byæ przyznane osobom, które: 1) stale zamieszkuj¹ na terenie gminy Pietro-

wice Wielkie, 2) s¹ uczniami szkó³ œrednich ( po I pó³roczu I klasy ) za wyj¹tkiem szkó³ spo³ecznych i prywatnych, 3) s¹ studentami uczelni wy¿szych krajowych( dziennych i zaocznych ) pod warunkiem, ¿e nie pracuj¹, 4) w roku szkolnym poprzedzaj¹cym z³o¿enie podania mia³y œredni¹ ocen najmniej 4,5 uczniowie szkó³ œrednich, a 4,2 - studenci, byli finalistami olimpiad przedmiotowych b¹dŸ maj¹ udokumentowanie osi¹gniêcia w innych dziedzinach 5) dochód na jednego cz³onka rodziny nie przekracza 560 z³. 6) maj¹ wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê rodzinn¹. §6 1. Podania ( wnioski ) nale¿y sk³adaæ do siedziby Fundacji w Urzêdzie Gminy Pietrowice W. do koñca marca i do koñca wrzeœnia ka¿dego roku. 2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: 1) zaœwiadczenie o dochodach netto œrednich z trzech ostatnich miesiêcy rodziców lub prawnych opiekunów, 2) oœwiadczenie 3) zaœwiadczenie ze szko³y lub uczelni o wysokoœci pobieranego stypendium, 4) zaœwiadczenie o zakoñczonym semestrze, roku szkolnym, czy akademickim wykaz ocen z I pó³rocza (œwiadectwo lub indeks b¹dŸ inny dokument do wgl¹du),

5) potwierdzenie osi¹gniêæ w innych dziedzinach ( np. dyplomy ). 6) oœwiadczenie o liczbie osób pozostaj¹cych we wspólnym utrzymaniu. 7) w przypadku studiów zaocznych zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy o braku pracy. §7 Rozpatrzenie wniosków przez Zarz¹d Fundacji odbywa siê w kwietniu i paŸdzierniku ka¿dego roku. §8 Forma udzielanej pomocy to wyp³acenie jednorazowej kwoty w semestrze, nie wiêcej ni¿ 500,- z³ ( s³ownie : piêæset z³ ) brutto w kasie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie lub zakup podrêczników, pomocy naukowych, czy materia³ów do twórczoœci artystycznej do tej kwoty. §9 Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹ zapewnia Urz¹d Gminy Pietrowice W. § 10 Od decyzji Zarz¹du Fundacji nie przys³uguje prawo odwo³ania.

Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Marian K¹œ

Prze¿yæ coœ wielkiego „S¹ œwiêta w naszym kalendarzu najdro¿sze, najbli¿sze, bo wywo³uj¹ fale marzeñ najczulszych i najmilszych (...)” Ten nastrój wszystkim siê udziela, ogarnia serca, dusze uczniów, nauczycieli. Co roku prawie ka¿da szko³a pragnie ma³ym ¿ywym obrazkiem wydarzeñ sprzed dwu tysiêcy lat skierowaæ myœli swoich kolegów, rodziców, nauczycieli i w³adz gminy na betlejemskie pola, gdzie siê cud Narodzin Boga - Cz³owieka sta³. W szkole w Samborowicach uczniowie corocznie oczekuj¹ z utêsknieniem na udzia³ w tym wielkim wydarzeniu. W to przedœwi¹teczne spotkanie ustaj¹ waœnie, serca p³on¹ mi³oœci¹, a oczy promieniej¹ radoœci¹. Zdobycie wyró¿nienia w „Powiatowym konkursie przedstawieñ bo¿onarodzeniowych” jest najlepszym dowodem i¿ Ci, którzy lubi¹ coœ wspólnie tworzyæ, prze¿ywaæ, maj¹ miejsce w swych sercach nie tylko dla siebie. P. Bogacz

4

G³os Gminy


NOWY REGULAMIN udzielania dofinansowania z bud¿etu gminy na modernizacjê systemów ogrzewania na terenie gminy Pietrowice Wielkie 1. Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ : a) w³aœciciele budynków po³o¿onych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, modernizuj¹cy eksploatowany dotychczas system grzewczy: - we w³asnym budynku jednorodzinnym - w mieszkaniu w³asnoœciowym o ile w³aœciciel budynku nie przewiduje modernizacji tego sytemu dla ca³ego budynku lub rozbiórki budynku przez najbli¿sze 5 lat - w czêœci budynku mieszkalnego bêd¹cego wspó³w³asnoœci¹ kilku osób fizycznych lub prawnych - w mieszkaniu lokatorskim, gdy modernizacja przeprowadzona jest na koszt najemcy za zgod¹ w³aœciciela budynku b) osoby prawne lub instytucje, które nie s¹ ustawowo zobowi¹zane do ograniczenia niskiej emisji np.: parafia, zgromadzenia zakonne itp. 2. Modernizacja, o której mowa w pkt. 1 polega na fizycznej likwidacji dotychczasowego systemu grzewczego i zast¹pieniu go systemem zasilanym: energi¹ elektryczn¹, olejem opa³owym, gazem, Ÿród³ami ciep³a z paleniskiem retortowym i sta³ym dozowaniem paliwa z zasobnika, gazem drzewnym, s³om¹. pompy ciep³a Powy¿sze systemy musz¹ mieæ tak¹ konstrukcjê aby nie by³o mo¿liwoœci spalania niekontrolowanego. 3. Dop³atê mo¿na otrzymaæ pod warunkiem potwierdzenia, ¿e dotychczasowy sposób ogrzewania uleg³ zmianie, a zainstalowany piec

Sukces ZSP w Paw³owie 16.12.2003 w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego w Bêdzinie odby³o siê uroczyste podsumowanie akcji „Ratujmy kasztanowce”. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Paw³owie uzyska³ trzecie miejsce spoœród 51 startuj¹cych szkó³. Wysoko ocenione zosta³y tak¿e dwie szko³y raciborskie: SP nr 18 (2 miejsce ) i Gimnazjum nr 5 (8 miejsce). Komisja konkursowa bra³a pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria: liczbê uczniów bior¹cych udzia³ w akcji w stosunku do liczby uczniów w szkole, iloœæ drzew objêtych opiek¹ oraz iloœæ utylizowanych liœci.

G³os Gminy

posiada atest o dopuszczalnej emisji do atmosfery. 4. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie czêœci kosztów modernizacji, w tym zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych przewidzianych do monta¿u na sta³e, z wy³¹czeniem kosztów instalacji wewnêtrznej. 5. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcê faktur i stanowi dop³atê do urz¹dzeñ spe³niaj¹cych wymogi okreœlone w pkt. 2 w kwocie 20% wartoœci zakupionego pieca - nie wiêcej jak 1.000,00z³. Kwota dotacji podlega zaokr¹gleniu do pe³nych z³otych. 6. Osoba ubiegaj¹ca siê o dofinansowanie powinna z³o¿yæ wniosek oraz nastêpuj¹ce dokumenty: a) zapewnienie dostawy medium do ogrzewania: - z Zak³adów Gazowych w przypadku ogrzewania gazowego, - z Przedsiêbiorstwa Energetycznego w przypadku ogrzewania elektrycznego, b) dla w³aœcicieli lokali i najemców - zgodê w³aœciciela ca³ego budynku na przeprowadzenie modernizacji, c) protokó³ odbioru kominiarskiego, d) faktury za wykonan¹ modernizacjê 7. Wnioski o dofinansowanie bêd¹ opiniowane przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy, przedk³adane do akceptacji Wójtowi Gminy i realizowane wed³ug dat wp³ywu w miarê posiadanych œrodków okreœlonych w bud¿ecie gminy na dany rok. 8. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2004 r 9. Podstaw¹ zawarcia umowy z wniosko-

dawc¹ jest akceptacja wniosku przez Wójta Gminy. 10. Realizacja wniosku odbywaæ siê bêdzie po: potwierdzeniu przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy wykonania zadania, z³o¿eniu deklaracji wnioskodawcy o ci¹g³ej eksploatacji urz¹dzenia w okresie grzewczym oraz pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli eksploatowania systemu objêtego dotacj¹ w budynku lub lokalu wnioskodawcy przez pracowników Urzêdu Gminy w ci¹gu 5 lat od daty podpisania umowy o dofinansowaniu. 11. Niedotrzymanie przez wnioskodawcê warunków eksploatacji zmodernizowanego Ÿród³a okreœlonych w deklaracji, o której mowa w ust. 9 i pozosta³ych zobowi¹zañ skutkowaæ bêdzie zwrotem ca³ej dotacji z ustawowymi odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania. 12. Z dotacji mo¿na skorzystaæ tylko jeden raz. 13. Niniejszy regulamin obowi¹zuje od daty og³oszenia do 31 grudnia 2004 r. z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na lata nastêpne po zapewnieniu œrodków w bud¿ecie gminy. 14. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego regulaminu jest wzór wniosku i umowy o dofinansowaniu. Powy¿szy regulamin zosta³ omówiony i przyjêty przez cz³onków Komisji Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy dnia 28.01.2004 r. oraz przedstawiony Radnym na Sesji dnia 03.02.2004 r. Regulamin o powy¿szej treœci zosta³ przed³o¿ony P. Wójtowi Gminy dnia 10.02.2004 r. Zarz¹dzeniem Wójta Gminy zostaje wprowadzony z dniem 01.03.2004 r.

Akcj¹ ratowania kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka zosta³o objêtych 14 drzew. Czêœæ z nich roœnie na terenie posesji szkolnej, pozosta³e w parku przylegaj¹cym do szko³y oraz w alejce do niej prowadz¹cej ( obok restauracji Azalia ). Najbardziej okaza³e kasztanowce maj¹ obwód w pierœnicy 365 cm, 320 cm i 280 cm. Ich wiek mo¿na okreœliæ tylko w przybli¿eniu ( bez wwiertu ) na oko³o 150, 130 i 110 lat. Akcja prowadzona by³a trzykrotnie: w sierpniu liœcie sprz¹ta³o 10 uczniów kl. VI, zachêconych do pracy przez pani¹ dyrektor Reginê Strzedu³ê, we wrzeœniu i paŸdzierniku pracowali g³ównie uczniowie kl. IV-VI. Oprócz tych trzech akcji odbywa³o siê na bie¿¹co sprz¹tanie ( zmiatanie i wywo¿enie liœci z terenu placu szkolnego i drogi dojazdowej ) przez pracowników obs³ugi szko³y.

Zebrano i spalono oko³o 120 m3 liœci. Zgrabione przez dzieci liœcie zosta³y wywiezione ci¹gnikiem i spalone przez pracownika szko³y -pana Konrada Kurkê. Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w akcji, któr¹ kierowa³a Teresa Flak, nauczycielka przyrody i opiekunka Szkolnego Ko³a LOP. Szczególnie wyró¿nili siê uczniowie kl. V, którzy z w³asnej inicjatywy pracowali po lekcjach. Wyró¿niaj¹cym siê uczniom zosta³y wrêczone na apelu szkolnym nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora konkursu. Mamy nadziejê, ¿e praca w³o¿ona w ratowanie drzew nie pójdzie na marne i d³ugo bêdziemy siê nimi cieszyæ. Teresa Flak

5


Co nieco o pi³ce siatkowej w Samborowicach i nie tylko Rozpocz¹³ siê kolejny sezon siatkarski w Samborowicach. To ju¿ czwarty rok siatkarze - amatorzy zmagaj¹ siê z pi³k¹ siatkow¹ na treningach, które odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach. Dru¿yny z Samborowic i Krowiarek systematycznie rozgrywaj¹ mecze towarzyskie. W miesi¹cu styczniu b.r. po raz pierwszy odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Niezrzeszonych o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wlk. W rozgrywkach wziê³y udzia³ 4 dru¿yny . Siatkarze z Samborowic wywalczyli II miejsce tu¿ po dru¿ynie z Krowiarek, która zajê³a zas³u¿one I miejsce. Od d³u¿szego czasu funkcjê trenera samborowickiej dru¿yny sprawuje pan Mieczys³aw Ostapiñski - by³y siatkarz klubowy, który w doli i niedoli motywuje zespó³ do walki. Pan Mieczys³aw bêd¹c trenerem jest jednoczeœnie zawodnikiem - g³ównym filarem dru¿yny. Uwa¿a on, ¿e czêste rozgrywanie meczy siatkarskich z ró¿nymi dru¿ynami wp³ynie korzystnie na poziom techniczny i taktyczny dru¿yny. W zwi¹zku z tym zrodzi³ siê pomys³ rozegrania Turnieju Czterech Hal . Co tydzieñ rozegrane zostan¹ trzy mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. Ca³y turniej bêdzie trwa³ dwa miesi¹ce. Zakoñczy siê wrêczeniem pucharu zwyciêskiej dru¿ynie. Mamy nadziejê, ¿e po przeczytaniu tego artyku³u znajd¹ siê odwa¿ni panowie z podstawowymi umiejêtnoœciami siatkarskimi, którzy zasil¹ samborowick¹ dru¿ynê.

Terminarz rozgrywek Pucharu Przechodniego Pi³ki Siatkowej Mê¿czyzn 01.03.2004 r. - 25.04.2004 r. Kietrz od 01.03.04 do 14.03.04

Samborowice od 29.03.04 do 11.04.04

I runda Samborowice - Kietrz Pietrowice Wlk - Krowiarki Kietrz - Pietrowice Wlk

I runda Samborowice - Kietrz Pietrowice Wlk - Krowiarki Kietrz - Pietrowice Wlk

II runda Samborowice - Pietrowice Wlk Kietrz - Krowiarki Samborowice - Krowiarki

II runda Samborowice - Pietrowice Wlk Kietrz - Krowiarki Samborowice Krowiarki

Pietrowice Wlk od 15.03.04 do 28.03.04

Krowiarki od 13.04.04 do 25.04 04

I runda Samborowice - Kietrz Pietrowice Wlk - Krowiarki Kietrz - Pietrowice Wlk

I runda Samborowice - Kietrz Pietrowice Wlk - Krowiarki Kietrz - Pietrowice Wlk

II runda Samborowice - Pietrowice Wlk Kietrz - Krowiarki Samborowice - Krowiarki

II runda Samborowice - Pietrowice Wlk Kietrz - Krowiarki Samborowice Krowiarki

Wszystkim dru¿ynom ¿yczymy powodzenia. Jolanta Burdzy

Jak wieœæ gminna niesie - najlepsze zakupy dokonasz w GS-ie 100 % OCHRONY systemy alarmowe systemy p.po¿arowe telewizja przemys³owa monitoring - w³asne grupy interwencyjno-patrolowe • konwoje i inkasa • • • •

Racibórz, ul. Batorego 6 (UM) pok. 325 tel. 032/415 10 05, 755 15 55 www.ochronamienia.pl

6

Nasze sklepy: - w Pietrowicach Wielkich - w Samborowicach - w Paw³owie - w Makowie - w Krowiarkach - w Cyprzanowie prowadz¹ sprzeda¿ doskona³ego pieczywa z piekarni Gminnej Spó³dzielni

Wprowadzamy procedury HACCP.

Zapraszamy G³os Gminy


Tak krawiec kraje... Pietrowice Wielkie przez d³ugie dziesiêciolecia postrzegane by³y jako wieœ krawców, a to dlatego, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców trudni³a siê krawiectwem. Rzemios³o krawieckie wykonywane by³o systemem cha³upniczym przy licznym zaanga¿owaniu cz³onków rodziny. Najwiêksze nasilenie i rozwój przydomowych warsztatów krawieckich mia³o miejsce po drugiej wojnie œwiatowej. Na to mia³a wp³yw pokoleniowa tradycja krawiecka, wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na tego typu us³ugi a zarazem brak miejsc pracy w innych ga³êziach przemys³u. Kolejne lata pietrowickiego krawiectwa to powstanie spó³dzielczoœci krawieckiej w ramach systemu cha³upniczego. Spó³dzielnia dostarcza³a swoim cz³onkom skrojony materia³ wraz z innymi dodatkami a nastêpnie przyjmowa³a gotowy wyrób. Obok krawiectwa równie¿ dobrze rozwija³o siê rolnictwo. Pracowitoœæ i zaradnoœæ mieszkañców Pietrowic Wielkich by³a powszechnie zauwa¿ana a w lokalnej prasie znalaz³y siê nawet okreœlenia jako najbogatsza wieœ w Polsce. Systematycznie wzrasta³o zapotrzebowanie na wyroby krawieckie z Pietrowic, gdy¿ wyró¿nia³y siê bardzo dobr¹ jakoœci¹ i wykonaniem. Po kilku latach spó³dzielczego gospodarowania zapad³a decyzja budowy od podstaw hal

fabrycznych wraz z nowoczesnym wyposa¿eniem w maszyny i urz¹dzenia. Z chwil¹ powstania nowego zak³adu zaniechano pracê cha³upnicz¹ a wszystkim zatrudnionym w dotychczasowym systemie cz³onkom Spó³dzielni i pozosta³ym domownikom zaproponowano pracê w Spó³dzielni, która przyjê³a nazwê Pracy Krawieckiej „Jednoœæ” w Pietrowicach Wielkich. Tyle historii pietrowickiego krawiectwa w du¿ym skrócie. Nasta³y nowe czasy, bardzo ciê¿kie dla przemys³u odzie¿owego. Rynki zbytu oraz du¿a konkurencja cenowa wyrobów, tania odzie¿ i wiele innych czynników ma wp³yw na koñcowe efekty ekonomiczne firmy. Od kilkudziesiêciu lat Spó³dzielni¹ Zarz¹dza prezes pan Maciej Doniec. Razem z ciê¿ko i dobrze pracuj¹c¹ za³og¹ tak znacznie liczebnie okrojon¹ zabiegaj¹ o rynki zbytu w trosce o utrzymanie swojego warsztatu pracy. To nie jedyne problemy, które prze¿ywa Spó³dzielnia. Kierownictwu od co najmniej 8 lat przypisuje siê brak troski o ochronê œrodowiska i powietrza z powodu spó³dzielczej kot³owni. Nadmiernie dymi¹cy komin wzbudza u mieszkañców z³oœæ oraz oburzenie i tyle nieprzychylnych komentarzy pod adresem Spó³dzielni z d³ugoletni¹ kart¹ historii krawiectwa. Bli¿si i dalsi s¹siedzi od lat wystêpuj¹ do w³adz gminnych i wojewódzkich, gdy¿ w s¹siedztwie truciciela ju¿ nie da siê ¿yæ. Miejscowa kot³ownia

jest wyposa¿ona w przestarza³y kilkudziesiêcioletni kocio³ parowy nie spe³niaj¹cy podstawowych wymogów ekologicznych. Wszelkie wyjaœnienia i kolejne przyrzeczenia Prezesa Spó³dzielni zmierzaj¹ce do rych³ej modernizacji kot³owni nie by³y wiarygodnie przyjmowane przez Wójta Gminy i Cz³onków Komisji Ekologii. Nerwowa reakcja okolicznych mieszkañców oraz cierpliwoœæ w³adz gminnych coraz mocniej zmierza³a do przeciêcia tej niepokoj¹cej karty historii. Prze³omem mo¿e siê okazaæ ostatnie wyjazdowe posiedzenia Komisji Ekologii do Spó³dzielni Krawieckiej w miesi¹cu paŸdzierniku ubieg³ego roku. Wspólnie z Wójtem Gminy, Prezesem i cz³onkami Zarz¹du Spó³dzielni dosz³o do ostatecznych uzgodnieñ terminu i harmonogramu prac zwi¹zanych z wymian¹ istniej¹cego kot³a. Wed³ug ustaleñ Spó³dzielnia dokona zakupu kot³a ju¿ u¿ywanego lecz nowszej generacji, który ma spe³niæ wymogi ekologiczne. Szkoda, ¿e Zarz¹d Spó³dzielni nie by³ w stanie przez stosunkowo d³ugi okres czasu zgromadziæ œrodki finansowe na zakup nowego kot³a. Natomiast w myœl przys³owia „tak krawiec kraje jak mu materia³u staje” zdecydowano siê na zakup u¿ywanego. Wed³ug najnowszej informacji monta¿ kot³a powoli trwa i jest nadzieja, ¿e wkrótce zostanie uruchomiony a konflikt nadmiernie dymi¹cego komina zostanie za¿egnany. Tego z niecierpliwoœci¹ wszyscy oczekujemy. Leon Mludek

W krêgu pasieki pszczelej Gminne Ko³o Pszczelarzy w Pietrowicach Wielkich wchodzi w sk³ad struktury Œl¹skiego Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowicach. Gminne Ko³o skupia w swoich szeregach 12 cz³onków w³aœcicieli pasiek z terenu naszej gminy, oraz 6 spoza gminy. Zwi¹zek posiada swój Zarz¹d oraz Komisjê Rewizyjn¹. Prezesem GK jest pan Jan Lewandowski z Paw³owa.. Stan liczebny cz³onków ko³a jest niedu¿y, natomiast rodziny, którymi siê opiekujemy nadzwyczaj liczebnie du¿e. We wsi Pietrowice znajduje siê 80 rodzin pszczelich, w Paw³owie 110, Krowiarkach 40, Samborowicach 20 i Amandowie 15. Ju¿ w miesi¹cu maju liczba pszczó³ w jednej rodzinie wynosiæ bêdzie co najmniej 50.000 szt. £atwo obliczyæ, ¿e w samych Pietrowicach zamieszka ok. 4 milionów tych po¿ytecznych owadów. Podzia³ ról i zakres pracy pszczó³ w ulu jest ró¿norodny i zale¿ny od iloœci dni ¿ycia. Z tych 4 milionów pszczó³ oko³o 2 miliony spotykaæ bêdziemy w ogrodach i na polach rzepakowych w roli zapylaczy kwiatów i jako zbieraczki nektaru i py³ku kwiatowego a pozosta³e zatrudnione bêd¹ w ulach. Do obowi¹zków pszczelarza nale¿y troska o higienê w pasiece, stan zdrowia pszczó³ i nale¿yte przygotowanie rodzin pszczelich do trudnego okresu zimowania, oraz wiosenno - letniego miodobrania. Za dobr¹ i systematyczn¹

G³os Gminy

opiekê pszczo³y potrafi¹ siê odwdziêczyæ produktami pszczelimi, wœród których do najwa¿niejszych zaliczy³bym miód. Miód jest jednym z najwy¿ej cenionych produktów spo¿ywczych zwany przez naszych przodków „Boskim darem” a obecnie wiemy, ¿e równie¿ ¿ywi i leczy. Miód jest ci¹gle ma³o doceniany i zbyt rzadko trafia na nasze sto³y, pomimo tak wielu w³aœciwoœcileczniczych i spo¿ywczych, jakie przypisuje siê miodom. Dlatego namawiam, ¿e warto spróbowaæ. Na zakoñczenie kierujê apel do rolników i ogrodników a¿eby spojrzeli z trosk¹ o nasze wspólne po¿yteczne owady w okresie przygotowañ do przeprowadzenia oprysków. Ka¿dy preparat posiada okres karencji i prewencji, która okreœla liczbê godzin lub dni w ci¹gu których pszczo³y nie powinny siê stykaæ z roœlinami po oprysku. U¿ywane okreœlenia na pestycydach „Klasa IV, œrodki praktycznie nieszkodliwe dla pszczó³” czêsto wprowadzaj¹ w b³¹d osoby wykonuj¹ce zabiegi. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e nawet te œrodki posiadaj¹ swój okres prewencji a nieszkodliwe s¹ zazwyczaj dopiero po wyschniêciu cieczy. W celu zachowania bezpieczeñstwa opryski powinny byæ stosowane wieczorem i o to prosz¹ pszczelarze wszystkich rolników. Bezwzglêdnie wieczorny oprysk powinien byæ stosowany w

tych miejscach, gdzie wystêpuj¹ kwitn¹ce roœliny lub mszyca tzw. spadŸ, z której korzystaj¹ pszczo³y. Leon Mludek

7


Uchwa³a Nr XV / 173 /2003 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie: ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Pietrowice Wielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym / t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŸn. zmianami / oraz art.3 ust. 2 pkt 6, art. 4, art. 6 ust 3 i 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622/ po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu na wniosek Komisji Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala: Rozdzia³ I Postanowienia ogólne §1 Ilekroæ w dalszej czêœci mowa o: ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm./ w³aœcicielach nieruchomoœci - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœæ w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami, odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ sta³e i ciek³e odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, w obiektach u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludnoœci, w tym nieczystoœci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opieki zdrowotnej i zak³adów weterynaryjnych, podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyska³y zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na podstawie art. 7 ustawy, wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, gminie - rozumie siê przez to Gminê Pietrowice Wielkie. Rozdzia³ II Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci §2 1. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany do utrzymania porz¹dku , czystoœci oraz nale¿ytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomoœci. §3 W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez : gromadzenie i usuwanie odpadów wielkogaba-

8

rytowych (mebli, sprzêtu gospodarstwa domowego) w terminie i miejscach ustalonych przez podmiot uprawniony, przestrzeganie zakazu sk³adowania w pojemnikach, kontenerach i œmietnikach odpadów niebezpiecznych, prowadzenie prawid³owej zbiorki selektywnej odpadów do wydzielonych i odpowiednio oznakowanych pojemników i worków. §4 1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania ze œniegu i lodu oraz usuwania b³ota i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego , jak równie¿ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. 2. Obowi¹zek oczyszczania ze œniegu i lodu winien byæ realizowany przez odgarniêcie i podjêcie dzia³añ usuwaj¹cych lub ograniczaj¹cych œliskoœæ nawierzchni. 3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowieñ § 12. 4. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê. §5 W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê tereny s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, jak równie¿ zarz¹dcy dróg publicznych, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach (w ci¹gach pieszych, na chodnikach i parkingach) koszy na odpady i systematycznego ich opró¿niania, oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i bezpiecznym z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ , ¿e nie nast¹pi ich przepe³nienie. §6 1. Obowi¹zek segregacji odpadów u Ÿród³a ich powstania dotyczy: 1) wszystkich gospodarstw domowych, 2) wszystkich zak³adów, przedsiêbiorstw, obiektów handlowych, oœwiatowych, gastronomicznych, s³u¿by zdrowia, urzêdów, targowisk, cmentarzy i innych jednostek organizacyjnych, w których powstaj¹ odpady komunalne. 2. Segregacj¹ objête s¹ nastêpuj¹ce odpady: 1) szk³o - w tym: opakowania szklane- butelki, s³oiki i inne, st³uczka szklana wolna od zanieczyszczeñ metalowych i z tworzyw sztucznych i itp., 2) tworzywa sztuczne - w tym: opakowania z tworzyw sztucznych - butelki po napojach, butelki po p³ynach do prania, opakowania po artyku³ach spo¿ywczych i kosmetykach i itp., 3) papier - w tym: opakowania papierowe i kartonowe, opakowania po sokach i mleku, gazety, czasopisma, zeszyty ksi¹¿ki i itp. §7 1. Odpady komunalne pozostaj¹ce po segregacji nale¿y gromadziæ w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w § 12. 2. Odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne takie jak akumulatory, baterie, przeterminowane lekarstwa, opakowania po œrodkach ochrony roœlin, zu¿yte Ÿród³a œwiat³a, nie mog¹ byæ gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. 3. Odpady okreœlone w ust. 2 (za wyj¹tkiem przeterminowanych leków) nale¿y zbywaæ podczas prowadzonych okresowo zbiórek organizowanych przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie

odbioru odpadów. 4. Przeterminowane leki nale¿y usuwaæ do pojemników znajduj¹cych siê w aptekach. §8 1. Zabrania siê mycia pojazdów mechanicznych w miejscach, które nie s¹ przeznaczone do tego celu, w szczególnoœci jeœli mycie spowoduje zanieczyszczenie miejsc publicznych. Na terenach nieruchomoœci doraŸne naprawy oraz regulacja pojazdów mechanicznych mog¹ byæ wykonywane pod warunkiem, ¿e nie spowoduj¹ one ska¿enia powierzchni ziemi i wód podziemnych. Na gminnych terenach u¿ytku publicznego obowi¹zuje zakaz wykonywania napraw regulacji i mycia pojazdów mechanicznych. §9 1. W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci z firm¹ posiadaj¹c¹ zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 2. W³aœciciel nieruchomoœci opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego winien zleciæ firmie posiadaj¹cej zezwolenie na opró¿nienie zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczystoœci ciek³ych. 3. W³aœciciel nieruchomoœci obowi¹zany jest do przechowywania i okazania osobom okreœlonym w §... oraz dowodów p³acenia za us³ugi w zakresie wywozu nieczystoœci sta³ych, jak równie¿ dowodów p³acenia za us³ugi w zakresie wywozu nieczystoœci ciek³ych, jeœli œcieki gromadzone s¹ w zbiorniku bezodp³ywowym. §10 Wywóz odpadów komunalnych mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie na legalnie dzia³aj¹ce wysypiska œmieci oraz oczyszczalnie œcieków. Wywóz odpadów mineralnych typu gruz, ziemia, popió³ jest mo¿liwy na teren rekultywowanego wysypiska w Pietrowicach Wielkich. Rozdzia³ III Urz¹dzenia przeznaczone do zbierania odpadów § 11 1. Pojemniki na odpady komunalne nale¿y ustawiæ w miejscach ³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿ytkowników jak i dla pracowników firmy œwiadcz¹cej us³ugi w zakresie odbioru odpadów, w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoœci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoœci lub osób trzecich. 2. Pojemniki powinny byæ ustawiane w granicach nieruchomoœci, na równej nawierzchni., w miarê mo¿liwoœci - utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody i b³ota. Miejsce ustawienia pojemników w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany utrzymywaæ w czystoœci. 3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi w³aœciciel nieruchomoœci. §12 1. Gromadzenie odpadów sta³ych na terenie gminy musi byæ prowadzone w nastêpuj¹cych urz¹dzeniach w zale¿noœci od iloœci i rodzajów wytwarzanych odpadów: 1) w kub³ach o pojemnoœci 120 l lub 240 l,

G³os Gminy


2) w kontenerach o pojemnoœci 1,1 m3. 2. Komunalne odpady sta³e nale¿y gromadziæ na terenie nieruchomoœci w szczelnych i zamkniêtych pojemnikach przenoœnych. Rozdzia³ IV Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych §13 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie w workach musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomoœci w terminach okreœlonych przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie odbioru odpadów, z czêstotliwoœci¹ raz na miesi¹c. 2. Odpady komunalne pozosta³e po segregacji musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomoœci w terminach okreœlonych przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie odbioru odpadów z czêstotliwoœci¹ minimum raz na dwa tygodnie. 3. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane ze zbiorników bezodp³ywowych z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ usuniêcie z tych urz¹dzeñ iloœci nieczystoœci nie mniejszej ni¿ 80% iloœci wody pobranej w danym okresie. §14 W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ wyposa¿yæ nieruchomoœæ w odpowiedni¹ liczbê pojemników na odpady, dostosowanych do systemu wywozu odpadów. §15 W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ utrzymaæ pojemniki na odpady w czystoœci, a je¿eli stanowi¹ one ich w³asnoœæ, tak¿e zapewniæ nale¿yty ich stan techniczny. §16 W nieruchomoœciach nie przy³¹czonych do kanalizacji sanitarnej, nieczystoœci ciek³e powinny byæ gromadzone w zbiornikach/ szambach wykonywanych i u¿ytkowanych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przenikania ich zawartoœci do ziemi. §17 Wywóz odpadów i unieszkodliwianie odpadów komunalnych mo¿e byæ dokonywane przez podmiot uprawniony. Indywidualny wywóz odpadów komunalnych wymaga zastosowania odpowiednich œrodków transportu: 1) odpady sta³e - szczelna skrzynia ³adunkowa przykryta opoñcz¹ lub plandek¹, 2) odpady ciek³e- szczelna cysterna. Rozdzia³ V Wymagania dotycz¹ce osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe i zwierzêta gospodarskie na terenach wy³¹czonych spod produkcji rolnej §18 1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zuje siê do: 1) zabezpieczenia zwierz¹t przed ich samowolnym opuszczeniem nieruchomoœci, bêd¹cych we w³adaniu ich w³aœcicieli, 2) przeprowadzania zwierz¹t przez drogi publiczne w sposób, który nie utrudnia ruchu innym u¿ytkownikom dróg, 3) prowadzenie zwierz¹t w sposób uniemo¿liwiaj¹cy im wtargniêcie na nieruchomoœci osób

G³os Gminy

trzecich i wyrz¹dzanie jakichkolwiek szkód, 4) uprz¹tanie z dróg i innych obszarów u¿ytku publicznego nieczystoœci pozostawionych przez zwierzêta. 2. Poza obszarem w³asnej nieruchomoœci w³aœcicieli psów zobowi¹zuje siê do prowadzenia ich na smyczy i w kagañcu. Zabrania siê wprowadzania psów i innych zwierz¹t na obszary szkó³, przedszkoli, boisk sportowych i innych obiektów u¿ytecznoœci publicznej §19 1. Utrzymanie zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych spod produkcji rolnej powinno byæ prowadzone w taki sposób, aby nie pogarsza³o warunków otoczenia, a w szczególnoœci nie powodowa³o zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz innych uci¹¿liwoœci dla osób trzecich. 2. W³aœciciele pad³ych zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zani s¹ ich przekazania do punktów utylizacji pad³ych zwierz¹t. Wykaz punktów usuwania i unieszkodliwiania pad³ych zwierz¹t gospodarskich og³asza Powiatowy Lekarz Weterynarii. Rozdzia³ IV Akcje sanitarno-porz¹dkowe §20 1. W³aœciciele wszystkich nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: 1) w okresie wiosennym rozpoczêcie : poniedzia³ek jedenastego tygodnia roku, zakoñczenie: pi¹tek piêtnastego tygodnia roku. 2) w okresie jesiennym: rozpoczêcie : poniedzia³ek trzydziestego ósmego tygodnia roku, zakoñczenie: pi¹tek czterdziestego drugiego tygodnia. 2. W³aœciciele wszystkich nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do niezw³ocznego przeprowadzenia deratyzacji w ka¿dym przypadku zaszczurzenia stwierdzonego w obrêbie nieruchomoœci. §21 1. Szczegó³y dotycz¹ce zasad prowadzenia deratyzacji okreœlone s¹ w instrukcji stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y. 2. Wszystkie koszty zwi¹zane z wykonaniem deratyzacji na terenie nieruchomoœci pokrywa we w³asnym zakresie w³aœciciel nieruchomoœci. §22 Osobami upowa¿nionymi do kontroli realizacji postanowieñ niniejszej uchwa³y s¹ osoby posiadaj¹ce pisemne upowa¿nienie Wójta. §23 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. §24 Uchwa³ê og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego oraz wywieszenie na tablicach og³oszeñ na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie. §25 1. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/ 190/ 97 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 listopada 1997r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie.

2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/155/2003 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 paŸdziernika 2003r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie §26 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego.

Za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XV/ /2003 z dnia 26 listopada 2003r. Instrukcja prowadzenia deratyzacji Deratyzacja prowadzona jest w ka¿dym przypadku wyst¹pienia zaszczurzenia oraz prewencyjnie dwa razy w roku. W³aœciciele nieruchomoœci winni prowadziæ j¹ zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: Do akcji odszczurzania nale¿y u¿ywaæ trutek dostêpnych w handlu i wyk³adaæ je w sposób zgodny z instrukcj¹ podan¹ przez producenta. W przypadku deratyzacji prowadzonej prewencyjnie, trutkê wy³o¿yæ nale¿y w terminie rozpoczêcia akcji, nie póŸniej jednak ni¿ trzeciego dnia jej trwania. W czasie trwania deratyzacji wy³o¿on¹ trutkê nale¿y uzupe³niæ w miarê potrzeb oraz zbieraæ na bie¿¹co pad³e gryzonie. Pad³e gryzonie nale¿y przekazywaæ na bie¿¹co do zak³adu utylizuj¹cego zw³oki zwierzêce albo przedsiêbiorcy prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w zakresie zbiórki zw³ok zwierzêcych. Pad³e gryzonie mo¿na równie¿ zakopaæ na g³êbokoœci 1,5 m w odleg³oœci min. 50 m od Ÿróde³ wody pitnej. W przypadku deratyzacji prowadzonej prewencyjnie, pozosta³e resztki trutki zebraæ nale¿y w terminie zakoñczenia akcji. Z zebranymi resztkami trutek postêpowaæ nale¿y w sposób okreœlony przez producenta trutki w karcie bezpieczeñstwa. Osoby bezpoœrednio prowadz¹ce dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ akcji odszczurzania winny podj¹æ czynnoœci zabezpieczaj¹ce przed nieszczêœliwymi wypadkami zatruæ ludzi i zwierz¹t domowych, a w szczególnoœci: pouczyæ dzieci o niebezpieczeñstwie zatrucia i otoczyæ je w tym okresie szczególn¹ opiek¹, zadbaæ, aby w okresie trwania deratyzacji zwierzêta domowe trzymane by³y w zamkniêciu, w miejscach wy³o¿enia trutki wywiesiæ ostrze¿enie o treœci: „ Uwaga trutka przeciw gryzoniom wy³o¿ona. Niebezpieczeñstwa otrucia ludzi i zwierz¹t.” w przypadkach zatruæ bezzw³ocznie kierowaæ osoby chore do najbli¿szego punktu pomocy medycznej. W³aœciciele, zarz¹dcy i administratorzy budynków wielomieszkaniowych zobowi¹zani s¹ do powiadamiania lokatorów o planowanej deratyzacji, przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy og³oszeñ znajduj¹cej siê w budynku. Informacja powinna byæ przekazana na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczêciem deratyzacji. Obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie prowadzenia odszczurzania przej¹æ mo¿e, na podstawie umowy, podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie deratyzacji.

9


Cudowny obraz Œwiêtego Krzy¿a Cudze chwalicie choæ Swoje macie Zapomnieliœcie co posiadacie Jam taki sam jak w ka¿dym koœciele Choæ mnie podobnych w œwiecie jest wiele Te same wdziêki mam i oblicze Wiedzcie od wieków na was wci¹¿ liczê Wci¹¿ do Mnie rêce sk³adacie Lecz ³aski Mojej nie rozs³awiacie Ja wam od wieków dowody dajê ¯e Moja dobroæ wci¹¿ nie ustaje I tê nadziejê mam przed oczyma ¯e obraz godnoœæ kiedyœ otrzyma Bo s¹ kroniki co opisa³y Jakie w œw. Krzy¿u cuda siê dzia³y Lecz do dobroci jaka wci¹¿ p³ynie Od wieków dawnych w ka¿dej godzinie Brak ludzkiej rêki które by chcia³y Wynieœæ Pietrowicki obraz do chwa³y Do Mnie pielgrzymki te¿ przychodzi³y Które z wdziêcznoœci obraz s³awi³y By³y te¿ wota i kosztownoœci Dowód uzdrowieñ i Mej wdziêcznoœci

W zjednoczeniu si³a Jeœli mieszkañcy Makowa coœ chcecie wiedzieæ Ja jako mieszkaniec chcê wam powiedzieæ ¯e brak jest dzia³añ z ka¿dej strony By z was ka¿dy by³ zadowolony Ka¿dy narzeka i krytykuje ¯e brak jest pracy s³abo handluje Ale zadzia³aæ nie ma zamiaru Bo do dzia³ania brak jest mu daru On te¿ spo³ecznie dzia³aæ nie mo¿e Bo on siê nie zna - w czym on pomo¿e Albo czy warto znów siê odzywaæ Czy go urzêdy nie zechc¹ kiwaæ Lub gdy spo³ecznie zechce przewodziæ Nie mo¿e sobie gdzie tym zaszkodziæ Ja was popieram a wy dzia³ajcie Na moj¹ pracê siê nie ogl¹dajcie A wiêc dzia³ajcie tak jak mo¿ecie A ja zobaczê jak wam to wyjdzie Czy mi skorzystaæ coœ z tego przyjdzie Tak moi mili ju¿ z tego wiecie Co w pojedynkê zdzia³aæ mo¿ecie Wiêc jeœli dzia³aæ wszystkim nale¿y To siê zjednoczyæ jednak nale¿y A wtedy grupa lepiej ju¿ mo¿e ¯e na urzêdach wiêcej wymo¿e Co dla jednostki nie jest mo¿liwe W dzia³aniu grupy bêdzie dotkliwe Niech przedsiêbiorcy siê wiêc zjednocz¹ Do walki o byt te¿ wspólnie wkrocz¹ Wtedy i urz¹d liczy³ siê bêdzie I jego racje nie wkrocz¹ wszêdzie Bo naczelnicy przez lud wybrani I na opiniê bêd¹ skazani Wiêc przedsiêbiorcy zjednoczcie si³y Które by punktów waszych broni³y Gdy zamierzony cel chcesz osi¹gn¹æ Zechciej do ko³a innych przyci¹gn¹æ Te¿ do spo³ecznej przyczyñ siê pracy Wszyscy odczuj¹ efekt inaczej To spo³eczeñstwu mo¿e siê przydaæ. Zdzis³aw Hudak

10

Wiejskie Centrum Kultury w Makowie W naszej wsi zaczê³o têtniæ ¿ycie. Nowo powsta³e Wiejskie Centrum Kultury odwie za codziennie oko³o 30 do 40 osób, dzieci i doros³ych. Nasze WCK jest ju¿ dobrze wyposa¿one w sprzêt audiowizualny oraz si³owniê (atlas dla mê¿czyzn oraz ³aweczka i rowery dla pañ i dziewczyn). Mamy te¿ pracowniê komputerow¹ wyposa¿on¹ w 5 komputerów. Tutaj nale¿y podziêkowaæ p. dyr. Strzedule ze Szko³y w Paw³owie za przekazanie 3 komputerów oraz Wójtowi Gminy Andrzejowi Wawrzynek za przekazanie komputera i drukarki dla naszego WCK. Serdeczne podziêkowania dla p. Adriana Fojcik za monta¿ i uruchomienie. Obecnie rozpoczynamy podstawowy kurs komputerowy dla doros³ych i dzieci z Makowa. Mamy oko³o 40 chêtnych - to bardzo cieszy! Wiosn¹ pragniemy wybudowaæ boisko dla siatkówki pla¿owej oraz przy pomocy Urzêdu Gminy przyst¹piæ do ogrodzenia terenu wokó³ WCK. Jesieni¹ pragniemy przyst¹piæ do nasadzeñ drzew i krzewów. Zapraszam wszystkich mieszkañców Makowa a szczególnie m³odzie¿ do w³¹czenia siê w prace. W jednoœci si³a!!! Zdzis³aw Hudak

Bo i w niewoli rêkê poda³em Te¿ zawieruchy tu przetrzyma³em Ró¿ne rozbiory wojny powstania Czy ma³o macie ju¿ przekonania S¹ wœród was ludzie co ³ask doznali Kiedy siê do Mnie wstawiali Ich wspomaga³em w ciê¿kiej chorobie S¹ wyleczeni i maj¹ zdrowie A którzy mieli wypadki To wyzdrowieli nie przez przypadki I to wam niech siê tylko nie zdaje Bo Ja ka¿demu rêkê podajê Choæ medycyna czasem zawodzi Ciê¿ka choroba jakoœ przechodzi Trudno wyliczaæ ³ask Moich zdroje Ka¿dy z was lepiej zna cuda swoje Tylko siê wstydzi przyznaæ publicznie ¯ycie go trzyma lecz nie dziedzicznie Kiedy na Moje lica patrzysz obrazu Nie chciej wymagaæ du¿o od razu Bo kto w pokorze sk³ada b³aganie To o co prosi z czasem dostanie Zdzis³aw Hudak

Siatkówka W dniu 09.01.2004 r. na sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, odby³ siê „Pierwszy Noworoczny Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie” Triumfatorem, a zarazem pierwszym w³aœcicielem pucharu zosta³a bezkonkurencyjna dru¿yna siatkarska z Krowiarek. Na drugim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna z Samborowic, co by³o nie lada zaskoczeniem dla dru¿yny nauczycieli z miejscowej Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, którzy ostatecznie zajêli trzecie miejsce. Czwarta lokata przypad³a walecznym samorz¹dowcom naszej gminy. Impreza ta zosta³a zorganizowana z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego miejscowych szkó³ przy wspó³pracy Urzêdu Gminy oraz œwietlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich. Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w imprezie i zapraszamy za rok. J.Pierzcha³a

Og³oszenie Rada So³ecka wsi Krowiarki uprzejmie informuje, ¿e od miesi¹ca marca bie¿¹cego roku w ka¿d¹ œrodê tygodnia bêd¹ pe³nione dy¿ury w Biurze So³eckim przy ulicy Wyzwolenia nr 24 w godzinach od 18.00 do 19.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym temacie mieszkañców Krowiarek. So³tys wsi Krowiarki Zdzis³aw Kozub

G³os Gminy


Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich w Holandii na Physics on Stage 3 W dniach od 8 do 15 listopada 2003 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Nauki i Technologii sponsorowanego przez Komisjê Europejsk¹, odby³ siê kolejny festiwal edukacyjny dla nauczycieli i popularyzatorów fizyki - Physics on Stage 3 (Fizyka na Scenie 3). Miejscem spotkañ nauczycieli z 22 krajów europejskich i Kanady by³a siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA - ESTEC) Noordwijk w Holandii. Fizyka na Scenie jest wspólnym projektem europejskich organizacji badawczych, reprezentuj¹cych najwy¿sz¹ klasê szybko rozwijaj¹cej siê nauki i technologii skupionych w grupie zwanej EIROforum. W sk³ad EIROforum wchodz¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce organizacje: CERN- Europejskie Centrum Badañ J¹drowych ESA - Europejska Agencja Kosmiczna ESO - Europejskie Obserwatorium Po³udniowe EMBL - Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej EFDA - Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Fuzji Termoj¹drowej ESRF - Europejskie Laboratorium Promieniowania Synchrotronowego ILL - Instytut Laue - Langevina W sk³ad polskiej delegacji licz¹cej 22 osoby weszli nauczyciele, uczniowie i pracownicy nauki z ca³ego kraju. Powiat raciborski reprezentowa³ w pracach krajowej delegacji nauczyciel fizyki w Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich - mgr Jan Tokar. Celem festiwalu by³a popularyzacja fizyki w taki sposób, aby odgrywa³a ona nale¿n¹ rolê w nauczaniu szkolnym i w wykszta³ceniu nowoczesnego cz³owieka. Uroczystego otwarcia festiwalu dokona³ cz³onek holenderskiej rodziny królewskiej Ksi¹¿ê Johan Friso wraz z Ministrem Edukacji, Kultury i Nauki Holandii, Pani¹ van der Hoeven. Podczas tygodniowego festiwalu odbywa³o siê wiele imprez edukacyjnych. W ramach narodowych stoisk nauczyciele przedstawiali ró¿norodne formy dzia³añ edukacyjnych, g³ównie by³y to doœwiadczenia fizyczne (demonstracje), prezentacje komputerowe, plakaty. Na g³ównej scenie odbywa³y siê piêtnastominutowe przedstawienia przygotowywane przez reprezentacje poszczególnych krajów. Uczestnicy Fizyki na Scenie bardzo ciep³o przyjêli polskie przedstawienie pt „Dlaczego œledzie nie ¿yj¹ w jeziorze i co to wspólnego ma z chrupi¹c¹ marchewk¹” w wykonaniu zespo³u z Gimnazjum w Kominku w sk³adzie: Pani mgr Ma³gorzaty Mas³owskiej i Pani mgr Marii Poniatowskiej. Bardzo du¿e zainteresowanie wzbudzi³ pokaz niezwyk³ych, mechanicznych w³aœciwoœci jajek i ich fizycznych modeli w wykonaniu zespo³u z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach w sk³adzie dr Jerzy Jarosz i dr Aneta Szczygielska. Myœl¹

G³os Gminy

przewodni¹ tegorocznego festiwalu zatytu³owanego „Fizyka i ¿ycie” by³o ukazywanie roli fizyki jako przedmiotu integruj¹cego nauki przyrodnicze. Dla przypomnienia warto zaznaczyæ, ¿e s³owo fizyka, pochodzi od greckiego s³owa physika- co oznacza przyrodê a physikos oznacz¹ znawcê przyrody. Gimnazjum pietrowickie, w ramach polskiego stoiska, przygotowa³o szereg doœwiadczeñ z projektu „Od Talesa do Volty”, prezentuj¹c przy okazji swoj¹ szko³ê i gminê. Tak wiêc podczas festiwalu mo¿na by³o zaobserwowaæ nie tylko zagadnienia zwi¹zane z „czyst¹ fizyk¹”, ale tak¿e z chemi¹, medycyn¹ czy te¿ biologi¹. Z tymi te¿ zagadnieniami wi¹za³ siê szeroki wachlarz perfekcyjnie przygotowanych seminariów i wyk³adów. Ogromne wra¿enie na licznie zgromadzonym audytorium zrobi³ wyk³ad o zastosowaniach tomografii komputerowej do opracowywania trójwymiarowych obrazów ludzkiego cia³a. G³ównym przes³aniem „Fizyki na Scenie” by³o ukazywanie fizyki jako nauki, na której opiera siê rozwój cywilizacyjny i technologiczny ludzkoœci, a tak¿e na ukazaniu roli, jak¹ pe³ni ona w opisie otaczaj¹cego nas œwiata i w wyjaœnianiu praw nimi rz¹dz¹cymi. Dlatego wydaje siê, ¿e wybór miejsca tegorocznego festiwalu na Noordwijk w Holandii nie by³ przypadkowy, bowiem w Noordwijk znajduje siê ESA - ESTEC, siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej. W oœrodku tym oprócz tradycyjnie ju¿ wytwarzanych badawczych sztucznych satelitów, powstaj¹ tak¿e cz³ony do miêdzynarodowej stacji orbitalnej - alfa. To tam, za pomoc¹ wysoko zaawansowanej technologii, poznaje siê prawa rz¹dz¹ce budow¹ najmniejszych czêœci materii czy te¿ ca³ego wszechœwiata. Organizatorzy festiwalu skupili wokó³ tej niezwykle udanej imprezy nauczycieli, pracowników nauki i tych wszystkich, którym le¿y na sercu wysoka jakoœæ nauczania fizyki w europejskich szko³ach. Harmonogram tygodniowego festiwalu by³ bardzo precyzyjnie wype³niony i realizowany. Oprócz prezentacji i przedstawieñ edukacyjnych odbywa³y siê tak¿e sesje popularnonaukowe, warsztaty przeznaczone g³ównie dla nauczycieli, podczas których dzielono siê uwagami na temat nauczania fizyki w poszczególnych krajach. Do bardzo interesuj¹cych punktów „Fizyki na Scenie” niew¹tpliwie nale¿a³y wycieczki po ESA - ESTEC (Europejskiej Agencji Kosmicznej). Oœrodek, w którym powstaj¹ ró¿nego rodzaju satelity, cz³ony orbitalnych stacji, robi imponuj¹ce wra¿enie. Jest to miejsce, w którym œwiat³e idee fizyczne wprowadza siê w ¿ycie, a tak¿e jest to miejsce w którym najlepiej widaæ efekty edukacji fizycznej wspólnoty europejskiej. Bardzo ciekawym miejscem w ESA - ESTEC jest SPACE EXPO - wystawa interaktywna ukazuj¹ca rozwój astronautyki. Mo¿-

na tam zobaczyæ, oprócz oryginalnych obiektów astronautycznych tak¿e ich wierne modele stacji orbitalnych, satelitów czy te¿ l¹downika ksiê¿ycowego. Du¿e zainteresowanie wzbudza³o wnêtrze stacji orbitalnej wraz z orbitaln¹ toalet¹ czy te¿ kompletne skafandry przeznaczone do wêdrówki w przestrzeni kosmicznej. Droga Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich do Noordwijk rozpoczê³a siê ju¿ w styczniu 2003 roku. Na pocz¹tku roku gimnazjaliœci z Pietrowic Wielkich przedstawiali przed szerok¹ publicznoœci¹ fina³ projektu pt. „Od Talesa do Volty”, który nastêpnie zosta³ zg³oszony do Krajowego Konkursu Fizyka na Scenie 3. Projekt ten wraz z szkolnym festiwalem nauki by³ jednym z zadañ realizowanych przez Gimnazjum w ramach ogólnopolskiej akcji „Szko³a z klas¹”. 6 wrzeœnia 2003 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu gimnazjaliœci z Pietrowic Wielkich (Marcin Drzyma³a, Szymon Hawlicki) zajêli 2 miejsce w kategorii przedstawienia, prezentuj¹c wy¿ej wymieniony projekt. Dzia³ania edukacyjne Gimnazjum polegaj¹ce na poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych form nauczania fizyki na przyk³adzie projektów: „Hydro” i „Od Talesa do Volty” zosta³y dostrze¿one i wysoko ocenione przez organizatorów Krajowego Konkursu Fizyki na Scenie, co zaowocowa³o wyjazdem nauczyciela fizyki Jana Tokara do Noordwijk. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 14 paŸdziernika 2003 roku w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego uzyska³o tytu³ Szko³y z Klas¹. Nastêpna edycja „Fizyki na Scenie” odbêdzie siê 2005 roku we Francji w Grenoble pod zmienian¹ ju¿ nazw¹ „Science on Stage” (Nauka na scenie). Zapraszam wszystkich nauczycieli zajmuj¹cych siê nauczaniem szeroko pojêtego przyrodoznawstwa do wziêcia udzia³u w tej niezwykle piêknej i wartoœciowej idei, jak¹ jest „Fizyka na Scenie” - „Nauka na Scenie”. Wszystkie informacje dotycz¹ce pracy polskiej delegacji w ramach „Fizyki na Scenie 3” mo¿na znaleŸæ pod adresem internetowym: <http:/ /main.amu.edu.pl/~fizscena/>. Panu prof. dr.hab Wojciechowi Nawrocikowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynatorowi i przewodnicz¹cemu Krajowego Komitetu Fizyki na Scenie, sk³adam gor¹ce podziêkowania za wspania³e przygotowanie polskiej reprezentacji i za umo¿liwienie promowania Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich na arenie europejskiej. Jan Tokar

11


Sta³e ³¹cze internetowe ju¿ dostêpne W dzisiejszych czasach dostêp do Internetu staje siê powoli dobrem koniecznym, takim jak gaz czy pr¹d, gdy¿ wiele instytucji wymusza koniecznoœæ komunikowania siê drog¹ internetow¹ (np. ZUS, banki). Koniecznoœæ ta na razie dotyczy firm, jednak za chwilê ka¿dy z nas bêdzie zmuszony za³atwiaæ podstawowe czynnoœci drog¹ internetow¹, szczególnie gdy od 2006r. w administracji bêdzie funkcjonowa³ podpis elektroniczny. Z³o¿enie podpisu drog¹ elektroniczn¹ bêdzie mia³o tak¹ sam¹ konsekwencjê jak fizyczne podpisanie siê pod dokumentem. Sta³y dostêp do Internetu staje siê równie¿ podstawowym elementem tzw. uzbrojenia terenu, który decyduje o osiedleniu siê firm jak i osób na danym terenie. Koniecznoœæ umo¿liwienia dostêpu do sta³ego ³¹cza internetowego wynika³a równie¿ z licznych zapytañ mieszkañców o tak¹ mo¿liwoœæ. Brak mo¿liwoœci zapewnienia takiej us³u-

gi przez telekomunikacjê na terenie naszej Gminy podobnie zreszt¹ jak na terenie innych Gmin naszego powiatu poza miastem Racibórz, sprawia³o, i¿ posiadanie sta³ego ³¹cza nale¿a³o do pobo¿nych ¿yczeñ. Jednak ju¿ od po³owy marca tego roku w naszej Gminie bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ posiadania sta³ego ³¹cza drog¹ radiow¹. Dla wszystkich zainteresowanych poni¿ej podana zosta³a nazwa firmy i tel. pod którym mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje. Sekretarz Gminy Adam Wajda

STA£Y DOSTÊP DO INTERNETU NET - ELEKTRONIK ABONAMENT OD 49 Z£ tel. 415 92 17 (w godz. 10.00 - 17.00) tel. kom. 608 348 757 (po 17.00)

Dy¿ury dla rolników Pozosta³o ju¿ niewiele czasu na sk³adanie wniosków do ARiMR w sprawie dop³at obszarowych. Min¹³ ju¿ okres szkoleñ prowadzonych przez pracowników agencji jak i ODR, które mia³y miejsce w ka¿dym so³ectwie. Konieczne jest teraz wype³nianie stosownych wniosków, które nie zawsze jest ³atwe. Zgodnie z zapowiedzi¹ Urz¹d Gminy bêdzie pomaga³ w wype³nianiu wniosków. Dysponuj¹c: baz¹ ewidencji gruntów, mapami geodezyjnymi, wzorami umów dzier¿aw i wymiany, drukami nowych wniosków w sprawie dop³at, specjalnym programem do wype³niania wniosków jak i przeszkolonymi pracownikami, bêdzie w stanie pomóc ka¿demu.

Z uwagi i¿ sprawy i problemy wynikaj¹ce z wype³niania wniosków s¹ indywidualne, konieczne jest umawianie siê na konkretny dzieñ i godzinê. Zg³oszenia na indywidualne konsultacje bêd¹ przyjmowane w sekretariacie Urzêdu Gminy telefonicznie lub osobiœcie od 1 marca 2004 r. W ka¿dy wtorek dy¿uruje równie¿ w Urzêdzie w pokoju nr 4 w godz. 9.00 do 11.00 pracownik ODR Miko³ów Pani Genowefa Zapotoczna, która równie¿ bêdzie pomagaæ w wype³nianiu wniosków. Apelujê tak¿e by nie czekaæ do ostatniej chwili i wykorzystaæ przeci¹gaj¹cy siê okres zimy. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Pamiêtaj o aktualizacji NIP Proces wymiany dowodów osobistych przez pe³noletnich mieszkañców Gminy, przebiega doœæ sprawnie. Powiêksza siê grono posiadaczy nowych dowodów. Jednak nie wszyscy s¹ œwiadomi zapisów art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników. Mówi¹cym o koniecznoœci aktualizacji danych objêtych zg³oszeniem identyfikacyjnym NIP do w³aœciwego naczelnika Urzêdu Skarbowego nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia, w którym nast¹pi³a zmiana danych. Zatem ka¿da zmiana adresu zamieszkania (pomimo i¿ nie powoduje zmiany w³aœciwoœci organu podatkowego), jak i zmiany cech dowodu osobistego (numer i serii dowodu) rodzi obowi¹zek zg³oszenia aktualizacyjnego NIP. Zg³oszenia aktualizacyjnego dokonuje siê wype³niaj¹c i przesy³aj¹c do Urzêdu Skarbowego druku NIP3 (osoby fizyczne nie prowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej). W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dla których p³atnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, podatnik dokonuje zg³oszenia aktualizowanego za poœrednictwem p³atnika. Wspomniana aktualizacja jest konieczna, gdy¿ zapis art. 81 §1 kodeksu karno - skarbowego mówi i¿ podatnik, który wbrew obowi¹zkowi nie dokonuje w terminie aktualizacji danych objêtych zg³oszeniem aktualizacyjnym, podlega karze za wykroczenie skarbowe. Same druki zg³oszenia aktualizacyjnego NIP-3 mo¿na otrzymaæ tak¿e w Urzêdzie Gminy w pok. nr 5 . Na marginesie warto tak¿e wspomnieæ, i¿ posiadacze nowych dowodów osobistych musz¹ je wymieniaæ wraz ze zmian¹ adresu zameldowania, bowiem w nowych dowodach nie mo¿na zmieniaæ ¿adnych danych. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Biesiada wiejska w Kornicy Wzorem lat ubieg³ych w dniu 10.01.2004r w œwietlicy œrodowiskowej w Kornicy odby³a siê „Biesiada wiejska”, która ju¿ po raz czwarty organizowana by³a dla wszystkich mieszkañców naszej wsi. Przygotowania do imprezy zaczê³y siê od wczesnych godzin porannych sprz¹taniem i de-

12

koracj¹ sali, w której wiod³a prym nasza m³odzie¿. Cieszy bardzo, ¿e przed rozpoczêciem „Biesiady” sale naszej œwietlicy wype³nione by³y mieszkañcami, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu. Program naszej imprezy by³ podobny programem z lat. Du¿a grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, pod opiek¹ Pani Anny Mróz i Pani Edyty Kubity przedstawi³a godzinne „Jase³ka”, które wywo³a³y wiele emocji i wra¿eñ wœród wszystkich uczestników. Po krótkiej przerwie, przy œpiewie kolêd powitaliœmy œw. Miko³aja, który wszystkich obdarowa³ paczkami, a w rolê tê wcieli³ siê nasz parafianin O. A. Manderla. Nasi mieszkañcy poka-

zali, jak mo¿na siê bawiæ i radowaæ, opowiadaæ kawa³y i poœpiewaæ. Nastêpnym punktem programu by³a zabawa, na której ju¿ tradycyjnie przygrywa³ zespó³ „Palermo” z Krzanowic. Nasze spo³eczeñstwo pokaza³o, ¿e i w tym trudnym czasie potrafi œpiewaæ i tañczyæ do póŸnych godzin nocnych. Ubolewaæ nale¿y, ¿e pewna czêœæ mieszkañców nie chce razem z nami tradycyjnie pobiesiadowaæ ten jeden raz w roku. Wierzê mocno, ¿e w przysz³ym roku grono naszych mieszkañców znów siê powiêkszy i do³o¿ymy starañ, aby by³o jeszcze lepiej i weselej. Pragnê w lokalnej gazecie „G³os Gminy” podziêkowaæ wszystkim i za wszystko, którzy przyczynili siê do zorganizowania naszej „Biesiady”, a w szczególnoœci Pani So³tys, naszej m³odzie¿y, sponsorom: RSP Kornicy, Urzêdowi Gminy, dzieciom ze Szko³y Podstawowej, dyr. M. Rowiñskiej, A. Mróz, E. Kubita, A. Lazar i O. A. Manderla. Zygfryd Lasak

G³os Gminy


Selektywna Gminne Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich zbiórka odpadów Pomimo, ¿e od kilku lat trwa selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy, nadal pozostaj¹ niejasnoœci co do zasad jej przebiegu. G³ównym problemem jest katalog rzeczy, które mo¿na wrzucaæ do worka. Poni¿ej zostanie podany owy katalog a tak¿e rodzaje odpadów, których nie wolno umieszczaæ w workach. Doœæ w¹ski zakres odpadów zbieranych wynika z ograniczonego rynku przerobu tych surowców, jaki jest w naszym kraju. Wykaz rodzajów odpadów umieszczanych w workach. Szk³o: Wrzucaæ czyste: opakowania szklane po przetworach, butelki po napojach, st³uczkê szklan¹ woln¹ od zanieczyszczeñ metalami i tworzywami. Nie wrzucaæ: luster, szk³a zbrojnego, porcelany i ceramiki, szk³a okiennego i szyb samochodowych, ¿arówek, lamp neonowych i halogennych, termometrów, kapsli, korków, zakrêtek. Plastik: Wrzucaæ czyste: butelki po napojach ( tzw. pety) i p³ynach do prania i mycia, opakowania po kosmetykach, opakowania po art. spo¿ywczych, jak: pude³ka po margarynie, kubki po nabiale. Nie wrzucaæ: foliowych woreczków po mleku, tworzyw piankowych i styropianowych, worków foliowych po nawozach i materia³ach budowlanych oraz œrodków chemicznych, wyrobów z PCV jak p³ytki i wyk³adziny, zu¿ytych akumulatorów i baterii. Puszki: Wrzucaæ czyste: puszki po konserwach, napojach i sokach. Nie wrzucaæ: zu¿ytych akumulatorów i baterii, pojemników po smarach, olejach, lakierach, farbach Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu i szk³a powinny byæ czyste i opró¿nione z produktów. Worki zanieczyszczone nie bêd¹ odbierane. Pozosta³e odpady nale¿y gromadziæ w pojemnikach (kub³ach) z ogólnymi odpadami niesegregowanymi. Terminy wywozu worków podane s¹ w ksi¹¿eczkach op³at za œmieci. Worki na odpady segregowane mo¿na odbieraæ bezp³atnie u so³tysów lub w Urzêdzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 10. Maj¹c nadziejê, i¿ bliska wszystkim mieszkañcom Gminy jest sprawa czystego œrodowiska, w którym ¿yjemy. Apelujê o dostosowanie siê do wspomnianych zasad segregacji surowców wtórnych. Sekretarz Gminy Adam Wajda

G³os Gminy

16 stycznia 2004 roku odby³o siê uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich. Samego przeciêcia wstêgi dokona³ Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek, w obecnoœci w³adz gminy oraz licznie zgromadzonych goœci. GCI umo¿liwia ogólny dostêp do Internetu, poczty elektronicznej, faksu, drukarki laserowej. Celem dzia³alnoœci tej placówki jest przeciwdzia³anie bezrobociu wœród lokalnej spo³ecznoœci, jak równie¿ pomoc uczniom i absolwentom szkól œrednich i wy¿szych poprzez szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego oraz inne. Gminne Centrum Informacji s³u¿y pomoc¹ tym wszystkim, którzy aktywnie chc¹ poszukiwaæ pracy, przeprowadza liczne tematyczne szkolenia m.in.: Pierwsze kroki na rynku pracy Dzia³alnoœæ gospodarcza - jak j¹ rozpocz¹æ? Podstawa obs³ugi komputera Pracownicy placówki udzielaj¹ pomocy w sporz¹dzaniu ró¿nego rodzaju pism, g³ównie dokumentów niezbêdnych przy szukaniu pracy. Osoba poszukuj¹ca pracy mo¿e skorzystaæ z wzorów pism i porad. Dobrze przygotowane dokumenty kilkakrotnie zwiêkszaj¹ szansê otrzymania zaproszenia na rozmowê kwalifikacyjn¹, a co za tym idzie szansê otrzymania pracy! Pracownicy GCI, dziêki dostêpowi do Internetu, s¹ w stanie udzieliæ informacji o nowych regulacjach prawnych, atrakcyjnych szkoleniach w innych instytucjach, które mog¹ byæ przydatne dla osób aktywnie poszukuj¹cych pracy.

Celem dzia³alnoœci placówki jest aktywizacja zawodowa: osób bezrobotnych, uczniów ostatnich roczników szkó³, absolwentów. GCI umo¿liwia dostêp do: sprzêtu komputerowego, Internetu, poczty elektronicznej, faxu. GCI to fachowe porady z zakresu m.in.: autoprezentacji, za³o¿enia i prowadzenia w³asnej firmy. Równie¿ osoby zainteresowane za³o¿eniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej znajd¹ pomoc, w stawianiu pierwszych samodzielnych kroków, u pracowników GCI. Do punktu mog¹ siê zg³osiæ osoby zainteresowane za³o¿eniem dzia³alnoœci gospodarczej, jak równie¿ te osoby, które ju¿ prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w celu uzyskania niezbêdnych informacji. Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ GCI pozyskuje informacje o nowych rynkach zbytu. Wszystkich poszukuj¹cych pracy zachêcamy do pozostawiania swoich ofert w GCI.

Do dyspozycji: 7 stanowisk komputerowych, sta³e, szybkie ³¹cze z Internetem, drukarka laserowa, faks, kserokopiarka. Placówka jest wyposa¿ona w podjazd dla niepe³nosprawnych. Wszystkim chêtnym, posiadaj¹cym przydatn¹ w GCI wiedzê, proponujemy wspó³pracê na zasadzie wolontariatu. GCI jest czynne 7 dni w tygodniu od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22.00. GCI udziela tak¿e porad prawnych z zakresu prawa pracy w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 16.30 do 17.30. Prowadzi je Inspektor ds. administracyjno-prawnych Ewa Pierzcha³a. W GCI mo¿na zapoznaæ siê z lokalnymi ofertami pracy, mo¿na te¿ poszukaæ pracy przez Internet. Funkcjonowanie GCI ma siê przyczyniæ do swobodnego poruszania siê osób bezrobotnych po rynku pracy. GCI zaprasza do wspó³pracy wszystkich potencjalnych pracodawców, zw³aszcza dzia³aj¹cych na terenie naszej Gminy. Istotny jest równie¿ fakt i¿ wiêkszoœæ œrodków pieniê¿nych tj. 64.000 z³ poniesionych na stworzenie GCI (zakup sprzêtu, op³acenie ³¹cza itp.) pochodzi³o z grantu pozyskanego z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. OdpowiedŸ na pytanie czy istnia³a potrzeba otwarcia takiego centrum dostarcza statystyka za pierwszy miesi¹c dzia³alnoœci GCI. £¹cznie GCI odwiedzi³o 728 osób w tym: 384 gimnazjalistów, 81 osób bezrobotnych, 263 pozosta³ych osób. Trwaj¹ dwa bezp³atne kursy: podstaw obs³ugi komputera oraz podstaw sieci komputerowej i tworzenie stron internetowych.

Adres: GCI Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 (w budynku Urzêdu Gminy) tel. 419 80 99 poczta@pietrowicewielkie.pl lub gcipietrowice@op.pl

13


Komisja Ekologii 2003 rok Ubieg³y rok 2003 by³ dla Cz³onków Komisji Rady Gminy ds. Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa kolejnym rokiem trudnej i odpowiedzialnej pracy, dalszych poszukiwañ i wspó³pracy w dziedzinach, których ten zespó³ przyj¹³ do realizacji. W ogólnym zarysie pragnê przybli¿yæ mieszkañcom jakimi problemami spo³ecznymi siê zajmowaliœmy. Do najwa¿niejszych nale¿¹: Udzielanie ca³orocznego wsparcia i pomocy dla wszystkich osób podejmuj¹cych siê trudu realizacji ekologicznego zagospodarowania terenu wokó³ koœció³ka Œw. Krzy¿a Wspó³organizacja i nadzór nad w³aœciwym przebiegiem wiosennej i jesiennej akcji „ Sprz¹tania Œwiata i Ziemi” z udzia³em wychowawców, dzieci i m³odzie¿y przedszkolno - szkolnej. Pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych oraz sponsorów na zakup sadzonek krzewów i drzewek. Organizowanie akcji nasadzeñ wiosenno - jesiennych wokó³ przedszkoli, szkó³, cmentarzy i innych wyznaczonych miejsc. Wspó³udzia³ w organizowaniu corocznej Eko - Wystawy. Propagowanie wymiany przestarza³ych typów kot³ów Centralnego Ogrzewania. Rozpatrywanie wniosków na dop³aty do kot³ów z atestem ekologicznym. Nadzór nad ochron¹ drzewostanu terenu Gminy. Napiêtnowanie pod groŸb¹ kary samowolnej wycinki drzew i krzewów. Wspó³-

Œwiêta i œwiêta... 18 stycznia 2004 roku w sali OSP w Pietrowicach Wielkich odby³ siê Gminny Przegl¹d Jase³ek. Przegl¹d ten zosta³ zorganizowany przez Urz¹d Gminy Pietrowice Wlk. pod patronatem Wójta Pana Andrzeja Wawrzynka. W sumie w przedstawieniach udzia³ wziê³o oko³o 151 m³odych wykonawców. M³odsi artyœci przed wystêpem szlifowali swoje zdolnoœci pod wymagaj¹cymi oczyma swoich opiekunów w Zespo³ach Szkolno-Przedszkolnych w Samborowicach, Krowiarkach, w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich i Cyprzanowie. M³odzie¿ natomiast doskonali³a swój kunszt w pietrowickim Gimnazjum. Ka¿de z przedstawieñ by³o oryginalne, ka¿de mia³o swoj¹ specyfikê i przes³anie. Niektóre z przedstawieñ by³y bardziej powa¿ne inne bardziej humorystyczne i chyba o to chodzi³o. S³owa Antoine de Saint-Exupery z ksi¹¿ki pt. „Ma³y ksi¹¿ê” chyba najlepiej oddaj¹ klimat przedstawieñ. „(...) dobrze widzi siê tylko sercem. Najwa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu”. W imieniu organizatorów przegl¹du sk³adam gor¹ce podziêkowania m³odym wykonawcom, ich rodzicom i wszystkim pedagogom za w³o¿ony trud i serce w przygotowanie jase³ek. Dodam jeszcze niech ¿a³uj¹ ci, co ich tam nie by³o. Damian Tunk

14

udzia³ w komisyjnej ocenie drzewostanu przeznaczonego do wycinki. Wspó³organizowanie i wspieranie najkorzystniejszych dla mieszkañców rozwi¹zañ w zakresie segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Poszukiwanie najlepszych rozwi¹zañ do prac przygotowawczych czekaj¹cej nas budowy gminnej sieci kanalizacyjnej. Praca nad projektem Uchwa³y dotycz¹cej ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Pietrowice Wielkie. Sta³a praca w terenie celem kontroli lokalizacji „ dzikich wysypisk œmieci”. Zabezpieczenie tych terenów przed dalsz¹ degradacj¹ poprzez tablice ostrzegawcze, ogrodzenia z drutu kolczastego i szlabany. W miarê posiadanych œrodków pieniê¿nych wnioskowanie o przeprowadzenie likwidacji nielegalnych wysypisk. Wnioskowanie i wspieranie organizowania bie¿¹cych szkoleñ specjalistycznych i unijnych dla rolników. Prowadzenie sta³ych rozmów z kierownictwem Spó³dzielni Pracy Krawieckiej „Jednoœæ” w Pietrowicach Wielkich w celu niezw³ocznego przyst¹pienia do modernizacji kot³owni. Organizowanie sta³ej pracy edukacyjnej z dziedziny Ochrony Œrodowiska wœród m³odzie¿y i osób doros³ych na ³amach gazety lokalnej i w czasie grupowych spotkañ z

mieszkañcami i m³odzie¿¹. Cz³onkowie Komisji Ekologii wiele czasu poœwiêcaj¹ na pracê w terenie. Dokonuj¹ przegl¹du stanu nowych i wieloletnich nasadzeñ drzewek i krzewów. S¹ równie¿ zaniepokojeni wystêpuj¹cym umyœlnym b¹dŸ bezmyœlnym niszczeniem nowych nasadzeñ g³ównie przydro¿nych. Tragicznie wygl¹daj¹ niektóre przydro¿ne pobocza, które s¹ przyorywane do samej drogi. Tym samym zosta³y zlikwidowane przydro¿ne otwarte rowy. A stan techniczny dróg coraz mocniej pogarsza siê. Zauwa¿alny jest brak Spó³ki Wodnej i œrodków finansowych na realizacjê tego zadania. Póki co liczymy na wra¿liwoœæ i zdrowy rozs¹dek ze strony niektórych rolników. Wspó³praca z Wójtem Gminy i innymi pracownikami w dziedzinie problematyki prac Komisji odbywa³a siê prawid³owo. Wszelkie problemy rozwi¹zywano na bie¿¹co. Równie¿ odnotowujemy dobr¹ wspó³pracê z dyrektorami Przedszkoli i Szkó³ z terenu Gminy, wychowawcami i m³odzie¿¹. Prowadzona w placówkach oœwiatowych przez nauczycieli edukacja proekologiczna, oraz poszanowania piêkna przyrody z pewnoœci¹ w stosownym czasie zaowocuje. Koledzy z Komisji Ekologii dziêkuj¹ wszystkim za dotychczasow¹ wspó³pracê z nadziej¹ na równie¿ dobr¹ w 2004 roku. Leon Mludek

Coroczny bal przebierañców w Samborowicach

Tradycyjnie w ostatni¹ sobotê karnawa³u w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Samborowicach odby³ siê coroczny bal maskowy.

Impreza cieszy³a siê w tym roku wyjatkowym powodzeniem. Nie dla wszystkich chêtnych starczy³o zaproszeñ. redakcja

G³os Gminy


Pietrowickie Gimnazjum na szóstkê! Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich znalaz³o siê w grupie szkó³ podstawowych i gimnazjów z ca³ej Polski, które otrzyma³y tytu³ „Szko³y z klas¹”. W roku szkolnym 2002/2003 przyst¹piliœmy do akcji spo³ecznej „Szko³a z klas¹” organizowanej przez „Gazetê Wyborcz¹” oraz Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego. Z proponowanych przez organizatorów zasad edukacji wybraliœmy 6 zadañ, które z pozytywnym efektem zrealizowaliœmy. Koordynatorem ca³ego projektu zosta³ zastêpca dyrektora Gimnazjum mgr Jan Tokar, natomiast nad realizacj¹ poszczególnych zadañ pracowa³y zespo³y zadaniowe, w sk³ad których wchodzili nauczyciele: A. Kucharczyk, D. Olbrich, G. Ryczkowski, H. Maœlanka, B. Stojer, B. Dyrszlag, M. K¹œ, L. Szelewska, M. Burdzik, T. Kretek, G. Kubik.

Utworzona zosta³a strona internetowa szko³y prezentuj¹ca rodzicom, uczniom i ca³ej spo³ecznoœci lokalnej pracê szko³y i jej osi¹gniêcia. W czasie trwania akcji „Szko³y z klas¹” zastanawiano siê, jak rozbudowaæ i podtrzymaæ pasje, pog³êbiaæ zainteresowania uczniów, zachêcono ich do wykonania miniprojektów badawczych, prezentacji. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali „Festiwal Nauki”, który by³ po³¹czeniem prawdziwej edukacji i dobrej zabawy. Pracowano równie¿ nad szkolnym kodeksem i systemem oceniania. Prowadzone by³y cykle zajêæ pod has³em „Nasza przysz³oœæ w Europie”, w czasie których gimnazjaliœci wykazywali du¿e zainteresowanie tematyk¹ Unii Europejskiej. Nasi uczniowie mog¹ teraz œmia³o pe³niæ rolê edukatorów europejskich w swoich rodzinach. Stale ulepszana i unowoczeœniana baza szkolna pomo¿e z pewnoœci¹ sprostaæ wyzwaniom kraju wchodz¹cego do Unii Europejskiej. Nauczyciele Gimnazjum, realizuj¹c poszcze-

gólne zadania „Szko³y z klas¹”, wspó³pracowali ze sob¹ na ró¿nych p³aszczyznach i mieli okazjê lepiej poznaæ swoich uczniów poza zajêciami dydaktycznymi. Stworzone zosta³y sytuacje, w których wszyscy uczniowie - zdolni i mniej zdolni - mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich umiejêtnoœci. Gimnazjaliœci chêtnie podejmowali przedstawione im oferty i wykazali siê du¿¹ wiedz¹, pomys³owoœci¹, dojrza³oœci¹ i ciekawoœci¹ œwiata. Przez ca³y czas trwania akcji szko³a by³a wspierana przez rodziców, którzy w³¹czali siê w realizacjê niektórych zadañ. Efekty wszystkich dzia³añ szko³y w formie sprawozdañ zosta³y przes³ane za pomoc¹ internetu do sekretariatu akcji w Warszawie, gdzie powo³ani przez organizatorów specjaliœci decydowali o zaliczeniu konkretnego zadania. Pozytywna ocena wybranych i zrealizowanych szeœciu zadañ pozwoli³a uzyskaæ tytu³ „Szko³y z klas¹” wraz z Certyfikatem. Jesteœmy dumni, ¿e ma³e, wiejskie Gimnazjum znalaz³o siê w tym wyborowym gronie laureatów akcji. Sprawozdania z realizacji zadañ mo¿na przeczytaæ na www.gazeta.pl/klasa <http://www.gazeta.pl/klasa>. Opracowa³a U. Florian

Wiwat s³odki Dziadku! Wiwat s³odka Babciu! W dniu 22 stycznia w sali gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach odby³a siê impreza z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Zimowa sceneria z ba³wanem i choinkami pokrytymi bia³ym œniegiem tworzy³y ciep³y nastrój. Atmosferê rozgrzewa³y gor¹ce spojrzenia zakochanych w swoich wnukach babæ i dziadków, a ze sceny p³ynê³y równie gor¹ce s³owa: „Dobrze mieæ Babcie, dobrze mieæ Dziadka, bo ka¿de z nich z³ote serce ma”. W takiej serdecznej atmosferze przebiega³ Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka zorganizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach. To ju¿ tradycja, ¿e zaproszeni goœcie t³umnie i ochoczo przybywaj¹ na to spotkanie, by podziwiaæ swoje pociechy. A by³o co podziwiaæ. Program niezwykle bogaty dostarczy³ i radoœci i wzruszeñ. Najpierw zaprezentowa³y siê dzieci z klas IIII w piosence pt. „U babci jest s³odko”. Nastêpnie najm³odsi wykonawcy - przedszkolaki - pod czujnym okiem p. Urszuli Machety recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki, opowiada³y o swoich dziadkach i œciska³y czerwone lizaki w kszta³cie serca, które za chwilê wraz z ¿yczeniami mia³y byæ wrêczone ukochanym dziadziusiom i babciom. Przedtem jednak wszyscy podziwiali przygotowany przez milusiñskich niezwykle zabawny taniec - walc „Obra¿alski” z komicznymi gestami i minami obra¿onych partnerów. W dalszej czêœci uroczystoœci prezentowali siê uczniowie Szko³y Podstawowej. Wys³uchaliœmy piosenki „Sopelkowa melodia” œpiewanej przez uczniów kl. II przy akompaniamencie ksylofonów, metalofonów i dzwonków. Wystêp

G³os Gminy

drugoklasistów przygotowa³a wychowawczyni, pani Monika £yczko. W programie znalaz³ siê tak¿e bo¿onarodzeniowy element - jase³ka. Umiejêtne po³¹czenie treœci religijnych ze znanymi postaciami i wydarzeniami baœniowymi sprawi³o, ¿e zawarte w nich prawdy jasno przemawia³y do zgromadzonej publicznoœci, a ta nie omieszka³a wynagrodziæ trudu wykonawców gromkimi brawami. Widowisko przygotowali uczniowie kl. I-IV pod opiek¹ nauczycielek: Cecylii Jakubiec, Iwony K¹œ i Marty Otrêby. Wystêp chóru uœwietni³a swoj¹ gr¹ na skrzypcach uczennica kl. V, Ma³gosia £yczko. Na zakoñczenie czêœci artystycznej uczniowie wykonani taniec dyskotekowy. Ale nie by³ to koniec programu, bo oto na scenê zostali zaproszeni dziadkowie i babcie. W dwóch konkursach: „ZnajdŸ swojego wnuka” i „Sekrety

rodzinne” pary wykaza³y siê nielada wiedz¹. Wnuk odpowiada³ na pytanie: Jaki serial ogl¹da babcia? a babcia zastanawia³a siê: O czym marzy wnuk? Natomiast w drugim konkursie i babcia i dziadek musieli siêgn¹æ pamiêci¹ do czasów ich m³odoœci i przypomnieæ sobie, w jakich okolicznoœciach siê poznali. Konkurencje nie by³y ³atwe, ale widzowie bawili siê doskonale, co chwilê wybucha³y salwy œmiechu. W tak wspania³ych nastrojach wszyscy zasiedli do kawy i ciasta. Goœcie, odchodz¹c do domów, podchodzili do pe³ni¹cego rolê gospodarza imprezy, dyrektora Miros³awa Otrêby, z gratulacjami i zapewnieniem, ¿e w przysz³ym roku chêtnie znowu spotkaj¹ siê na takiej uroczystoœci. By³ to przyjemny wyraz uznania dla pracy uczniów i nauczycieli, którzy oczywiœcie serdecznie zapraszaj¹ za rok. H. Ró¿ycka

15


BIBLIOTEKI GMINNE Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek

1100-1800 830-1800 1100-1800 830-1600 1100-1800

W soboty biblioteka jest nieczynna Tel. (032) 419 80 75 wew.121

K.M. Kancelaria Maków 47-480 Maków, ul. Raciborska 95 tel./fax: (032) 419 84 03 tel. kom. 0 608 182 515 œwiadczy us³ugi w zakresie: zwrot podatku (wszystkie kraje UE)

zapraszamy: wtorek od 9.00 do 12.00 czwartek od 13.00 do 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Krowiarkach Poniedzia³ek 1100 - 1900 Wtorek 730 - 1530 Œroda 1100 - 1900 Czwartek 730 - 1530 pi¹tek 1130 - 1930 W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie Poniedzia³ek - nieczynna Wtorek - nieczynna Œroda 1600 - 2000 Czwartek 1200 - 2000 Pi¹tek 1200 - 2000 W soboty biblioteka jest nieczynna

Redakcja informuje! Wydanie nastêpnego numeru G³osu Gminy planowane jest na 10 kwietnia 2004 r. W zwiazku z powy¿szym materia³y do druku mo¿na sk³adaæ w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) lub w sekretariacie Urzêdu Gminy do dnia 30 marca 2004 r.

Reklamy w G³osie Gminy Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿e-

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

16

my tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie¿y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Paw³owie Poniedzia³ek 1200 - 2000 Wtorek 1200 - 2000 Œroda 1200 - 1500 Czwartek - nieczynna Pi¹tek - nieczynna W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborowicach Poniedzia³ek 1400 - 1800 Wtorek 1400 - 1800 Œroda 1400 - 1800 Czwartek 1400 - 1800 Pi¹tek 800 - 1200 W soboty biblioteka jest nieczynna

KRONIKA PARAFIALNA MAKÓW Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, 11.00 T³ustomosty - godz. 9.30 KROWIARKI Parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, 10.00 PAW£ÓW Parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz. 7.30 (jêz. niemiecki), godz. 10.00 CYPRZANÓW Parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 ¯erdziny - godz. 10.30 PIETROWICE WIELKIE Parafia p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, 9.30 (suma) Parafialny koœció³ œw. Krzy¿a: - godz. 11.00 (niedziela) - godz. 18.00 (pi¹tek) - w okresie letnim - godz. 17.00 (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE Parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, 10.00

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200402  

Gg200402  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded