__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Grudzieñ 2003 r.

Nr 6 (62)

ISSN 1509-1112

Najpiêkniejsze Œwiêta Od kilkunastu wieków w powszechnej œwiadomoœci chrzeœcijan Bo¿e Narodzenie jest najwiêkszym i najbardziej uroczyœcie obchodzonym œwiêtem. Do tych œwi¹t zawsze przygotowujemy siê najstaranniej, dbaj¹c o zachowanie tradycji i ciep³y, domowy nastrój. Tradycja nakazuje spêdzaæ je w domowych pieleszach, w gronie najbli¿szych osób. Dniem specyficznym o wyj¹tkowo nastrojowym charakterze w ca³ej dorocznej obrzêdowoœci jest Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Motyw czuwania, przygotowywania siê i przysposabiania do œwiêta w³aœciwego, siêgaj¹cy pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, zachowa³ siê tak¿e we wspó³czesnych obrzêdach Bo¿ego Narodzenia. Trudno sobie wyobraziæ œwiêta bez choinki lub choæby jednej ga³¹zki œwierkowej. Wiele

Integrowanie przez wspólne œpiewanie 14 grudnia 2003 roku w ramach projektu Euroregionu „Silesia” „Trzy kultury w jednym” gimnazjaliœci z Pietrowic Wielkich zaprezentowali siê przed sudick¹ publicznoœci¹. Prezentacje odby³y siê w sudickiej szkole, rozpoczêli j¹ czescy uczniowie. Przenieœli przyby³ych goœci w czasy skubania pierza, sielskiego ¿ycia i wojenek. Goœcie mogli siê ws³uchaæ w pieœni morawskie, œl¹skie, czeskie i polskie. Po prezentacji gospodarzy wyst¹pi³ gimnazjalny chór z Pietrowic Wielkich pod przewodnictwem pani Doroty Olbrich. Pietrowiccy gimnazjaliœci zaœpiewali miêdzy innymi takie pieœni jak:”Te pietrowskie dzio³chy”, „Ora³ sem taticzku”, „Chcia³ se Jasiek ¿eniæ”, „ Cicha woda brzegi myje”. Wiele z tych pieœni prezentowanych zarówno przez m³odzie¿ czesk¹ jak i polsk¹ by³o zdumiewaj¹co podobnych a czasem zbie¿nych pod wzglêdem treœciowym i melodyjnym. Ró¿ni³y siê tylko nieznacznie jêzykiem. O tym, ¿e pomiêdzy, piosenk¹ a wojowaniem mo¿na postawiæ znak równoœci, wiedz¹ wszyscy.. „Nasi dziadkowie musieli byæ na tej samej wojence” stwierdzi³ pan Brunon Stojer po wys³uchaniu piosenki pt: ”Tr¹bi¹, tr¹bi¹ w bambny bij¹”

G³os Gminy

Nadchodz¹ œwiêta, wiêc jak przysta³o na ten okres roku,ca³oœæ spotkania zakoñczy³y kolêdy i pastora³ki:”Na onej dolinie”, „Trzej królowie jadom”. Teksty konferansyjne prze³o¿y³a na jêzyk czeski pani Halina Maœlanka. Ca³oœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ dyrektorzy zaprzyjaŸnionych szkó³ pani Brygida Dyrszlag oraz pani Hedwig Sutkowa; w³adze gminy Pietrowice Wlk. w osobie pana Wójta Andrzeja Wawrzynka, pani inspektor ds. oœwiaty Cecylii Pawlasek. By³ obecny starosta Sudic

rodzin ozdabia te¿ dom jemio³¹, która ponoæ gwarantuje pomyœlnoœæ rodzinie. W wigiliê nikt nie powinien byæ sam. Jest to œwiêto pojednania, pokoju, oczekiwania na radoœæ i dobr¹ nowinê. W tym w³aœnie dniu przy wspólnym stole zasiadaj¹ ludzie z ró¿nych wzglêdów poró¿nieni, maj¹cy do siebie urazy i pretensje. W wigiliê wszystko to powinno przestaæ byæ wa¿ne. Trzeba wyci¹gn¹æ do siebie d³oñ i zapomnieæ o nieporozumieniach. Nastrój chwili sprzyja budowaniu zgody i rodzinnej harmonii. Chciejmy wiêc by wszelkich tych ³ask nie zabrak³o w naszych rodzinach, nie tylko podczas tych œwi¹t ale i w ci¹gu ca³ego przysz³ego roku. ¯yczymy te¿ wszystkim mieszkañcom radoœci, mi³oœci i pokoju. Nadchodz¹cy zaœ rok 2004 niech bêdzie czasem pomyœlnoœci, zadowolenia i spe³nienia marzeñ. Redaktor Naczelny Joachim Wieczorek pan Franciszek Petros, grono pedagogiczne obydwu szkó³. Sala by³a wype³niona po brzegi mieszkañcami Sudic, Koberic i innych okolicznych miejscowoœci. W dniu 16 grudnia odby³a siê rewizyta w pietrowickiej szkole. Podobnie jak poprzednio w Sudicach, m³odzie¿ œpiewa³a piosenki. Gimnazjaliœci z Pietrowic wystawili uwspó³czeœnion¹ wersjê jase³ek, które przygotowa³y panie Lucyna Flegel i Urszula Florian. Ca³oœæ zakoñczy³a siê œwi¹tecznym kiermaszem ciast i ozdób œwi¹tecznych jak i wspóln¹ integracj¹ przy œwi¹tecznych sto³ach. Damian Tunk

1


Otrzêsiny w Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

Dnia 27 XI 2003 w Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich odby³o siê przedstawienie pt. „Ktoœ mnie ocali³”. Przedstawienie to zamyka³o tygodniow¹ akcjê „Rzuæ palenie”, która przeprowadzona zosta³a przez gimnazjalistów. W ca³ej szkole uczniowie kl. Ib rozwiesili plakaty o szkodliwoœci palenia, zaœ na lekcjach wychowawczych przeprowadzone zosta³y pogadanki na temat zagro¿eñ, jakie niesie na³óg palenia tytoniu. Z pietrowickiego oœrodka zdrowia otrzymaliœmy niezbêdne materia³y, plakaty, ulotki oraz literaturê fachow¹. W dniu apelu przygotowaliœmy scenografiê na sali gimnastycznej. Wœród hase³ u³o¿onych przez uczniów by³y m. in. takie: „Kto

Rzuæ palenie pali i pije ten krótko ¿yje”. „Dobry palacz to martwy palacz”. Klasa III a pod kierunkiem mgr Lucyny Szelewskiej i mgr Jacka Pierzcha³y przygotowa³a inscenizacjê, która przestrzega³a nie tylko przed paleniem papierosów, ale tak¿e narkotykami i alkoholem. Na apelu obecni byli zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Pan Andrzej Wawrzynek i inspektor ds. Oœwiaty Pani Cecylia Pawlasek, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani doktor Jadwiga Stojer, która wyg³osi³a krótk¹ prelekcjê na temat szkodliwoœci i skutków palenia papierosów. Poinformowa³a równie¿ o akcji badania dróg oddechowych w miejscowym oœrodku zdrowia. Na zakoñczenie przytoczymy fragment wiersza- przestrogi uczennicy z kl. I b Edyty Moc: „Pal¹c Malboro i Klubowe Czy jakieœ inne wyroby tytoniowe Wiedz o tym , choroba Ciê nie ominie I bêdzie o jednego mniej w naszej gminie.” Lucyna Szelewska

2

Dnia 22 paŸdziernika 2003r. w pietrowickim gimnazjum odby³y siê otrzêsiny klas pierwszych. Uczniowie rozpoczynaj¹cy edukacjê musieli zmierzyæ siê z licznymi trudnoœciami przygotowanymi przez starszych kolegów. Sprawdzono ich wiadomoœci na temat naszego Gimnazjum natomiast w szkolnej kaplicy „koty” modli³y siê do swoich nauczycieli i dyrektorów. Poza tym wykazywali siê zdolnoœciami muzycznymi. Przetestowano ich odpornoœæ psychiczn¹, wprowadzaj¹c w ciemne i przera¿aj¹ce mury grobowca faraona. Wszystkim uczniom uda³o siê zaliczyæ egzamin, wiêc dwa dni póŸniej zostali uroczyœcie pasowani przez Pani¹ Dyrektor Brygidê Dyrszlag i Pana Dyrektora Jana Tokara na uczniów Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. W czasie pasowania klasy pierwsze rywalizowa³y miêdzy sob¹ o miano najlepszej. Zwyciê¿y³a klasa I d, która otrzyma³a certyfikat podpisany przez dyrekcjê szko³y, zwalniaj¹cy klasê z pytania i sprawdzianu w dowolnie wybranym dniu. W czasie otrzêsin panowa³a wspania³a atmosfera zabawy i radoœci. Nikt nie poczu³ siê ura¿ony faktem umalowania twarzy na podobiznê czarnego kota. Karolina Szelewska kl. II b

W drodze do Betlejem Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to zawsze czas szczególny- œwiêta nadziei, mi³oœci, radoœci, pokoju, pojednania. Fakt narodzenia Chrystusa porusza nasza uczuciowoœæ szczególnie mocno. Zasiadamy w ten najpiêkniejszy wieczór roku do sto³u, bierzemy do rêki op³atek, ³ami¹c siê nim z mi³oœci¹, czuwamy przy Narodzonej Dziecinie. W ten dzieñ narodzin Bo¿ego Syna pomyœl czasami o cz³owieku , który jest od Ciebie na odleg³oœæ wyci¹gniêtej rêki.

Wspomnienie „Na zawsze utkwi³ mu w pamiêci jeden wieczór wigilijny. By³ g³odny i by³o mu zimno. Nigdy do tej pory nie myœla³ o tym ¿e jest biednym i jak mu Ÿle na œwiecie. Dopiero wtenczas przed bogat¹ witryn¹ sklepow¹ w ów wieczór wigilijny zacz¹³ tak myœleæ. Nie zazdroœci³ ludziom, ¿e mog¹ kupowaæ te wszystkie wspania³oœci. By³ za biedny, aby móc zazdroœciæ, myœla³ tylko, ¿e ci szczêœliwi mogliby w ten uroczysty wieczór o nim pomyœleæ. G³odny i przemokniêty tuli³ siê za progiem ich szczêœcia. S³ysza³, ¿e w wieczór wigilijny jedno miejsce przy stole jest wolne- czeka na goœcia. Zdawa³o mu siê, ¿e ktoœ z przechodniów powinien go zaprosiæ do swojego domu. Ten dobroduszny pan w futrze, co ob³adowany sprawunkami wychodzi z handlu, pewnie tak uczyni. ¯eby spojrza³ na niego. Wysun¹³ mu siê tu¿ przed oczy. -Dobrze, ¿e siê nawin¹³eœ urwisie- zawo³a³ weso³o - masz dŸwigaj. Uradowany chwyci³ paczki. By³o zimno, wiêc pan szed³ szybko. Biegn¹c obok roi³ sobie Bóg wie co. Widzia³ bia³o zastawiony stó³,

siebie wœród piêknie ubranych dzieci. Dzielili siê op³atkiem, wspania³a wieczerza, potem choinka podarunki, œpiew kolêd. Jak¿e by³ wzruszony. Zimno by³o, pan tupa³ nogami i narzeka³ na mróz, w koñcu zapyta³ ,czy mu nie zimno. O tak, trochê zimno. Spojrza³ na niego uwa¿nie. Trochê, tylko trochê? Ale jakie ty czary wyczyniasz, ¿eœ wpó³ go³y, a nie marzniesz. Zacz¹³ opowiadaæ o swym ¿yciu bezdomnym. Tak doszli od domu pana. Przed bram¹ pan zatrzyma³ siê, zacz¹³ szperaæ w portmonetce...” Paulina Bogacz

Urodzenia i zgony w so³ectwach Miejscowoœæ

Urodzenia

Zgony

Pietrowice Wielkie ¯erdziny Samborowice Paw³ów Maków Lekartów Krowiarki Kornice Gródczanki Cyprzanów Amandów

15 5 4 6 6 2 8 2 3 8 1

23 1 7 3 4 1 7 4 2 5 1

Razem

60

58

Stan na dzieñ 6 grudnia 2003 roku.

G³os Gminy


Œmieci zmiany Informujê, i¿ od 1 stycznia 2004 roku nast¹pi zmiana firmy zajmuj¹cej siê wywozem nieczystoœci sta³ych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie. Obecnie posiadane przez Pañstwa pojemniki na œmieci nie bêd¹ wymieniane. So³tysi bêd¹ Pañstwa odwiedzaæ w domach w pierwszych dniach stycznia, celem podpisania nowych umów na wywóz œmieci i rozwi¹zania dotychczowych. Nast¹pi zmiana ceny wywozu kub³a. Zmiana polega jednak na obni¿eniu dotychczasowej ceny o 12,9 % za kube³ 120 l. Powy¿sza zmiana wynika z faktu, i¿ dotychczasowa firma prowadz¹ca wywóz AltVater SOULO przedstawi³a koniecznoœæ zmiany ceny na 2004r. Proponowana nowa cena za wywóz to 8,73 z³. Podwy¿ka ta stanowi³aby wzrost ceny o 54%. Maj¹c na wzglêdzie trudn¹ sytuacjê finansow¹ wielu mieszkañców Gminy, gdzie liczy siê ka¿dy grosz. Postanowi³em zaprosiæ inne firmy z tej bran¿y o sk³adanie ofert na wywóz nieczystoœci sta³ych. Oceny zebranych ofert dokona³a Komisja Ekologii bior¹c pod uwagê cenê, jakoœæ us³ug, dotychczasowe doœwiadczenie, gwarancjê proponowanej ceny. Now¹ firm¹ wywo¿¹ca œmieci bêdzie firma Naprzód sp. z o.o. z Rydu³tów. Zaproponowane przez firmê ceny wynosz¹: za kube³ 120 l - 4,92 z³, za kube³ 240 l - 8,20 z³, za kontener 1100 l - 36,92 z³. Mam nadziejê, i¿ pomimo okresu œwi¹tecznego do³o¿¹ Pañstwo starañ by za³atwiæ wspomniane formalnoœci z So³tysem. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek

Harmonogram wywozu œmieci na terenie gminy Pietrowice Wielkie w 2004 r. Wykaz miejscowoœci

Data wywozu odpadów nie segregowanych pojemniki

Pietrowice Wlk. Gródczanki

13 i 27 styczeñ 10 i 24 luty 9 i 23 marzec

Szk³o

Plastik, makulatura, puszki po napojach

12 luty

15 styczeñ

6 i 20 styczeñ 3 i 17 luty 2, 16 i 30 marzec

15 kwiecieñ

18 marzec

17 czerwiec

13 maj

5 i 19 styczeñ 2 i 16 luty 1, 15 i 29 marzec

12 sierpieñ

15 lipiec

14 paŸdziernik

16 wrzesieñ

Cyprzanów Lekartów Samborowice

7 i 21 styczeñ 4 i 18 luty 3,17 i 31 marzec

16 grudzieñ

17 listopad

Kornice Maków

2, 16 i 30 styczeñ 13 i 27 luty 12 i 26 marzec

Krowiarki Adamów ¯erdziny Paw³ów

1. Pojemniki z odpadami nie segregowanymi i worki z odpadami segregowanymi nale¿y wystawiæ w dniu wywozu o godz. 6.00. 2. Klienci maj¹cy umowy zawarte na wywóz pierwszy raz w miesi¹cu wystawiaj¹ pojemniki tylko w pierwszym terminie wywozu.

Dop³aty bezpoœrednie Zgodnie z zapowiedziami, ARiMR w okresie 15.04.2004 - 15.05.2004r. bêdzie przyjmowaæ wnioski o p³atnoœci obszarowej (dop³aty bezpoœrednie). Prêdzej jednak minimum 21 dni przed z³o¿eniem owego wniosku, nale¿y z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów. Wnioski mog¹ sk³adaæ rolnicy u¿ytkuj¹cy pow. 1 ha. Wniosek o wpis do ewidencji producentów nie stanowi wiêkszych problemów. Natomiast sprawê z³o¿enia wniosku o p³atnoœci obszarowe nale¿y potraktowaæ bardzo powa¿nie. Gdy¿ b³êdne wype³nienie lub ma³o precyzyjne wskazanie pow., nr dzia³ki itp. rodzi konsekwencje pozbawienia praw do dop³at nawet do 3 lat. Konieczna jest pe³na wiedza dot. nr geodezyjnego u¿ytkowanych dzia³ek i ich pow. Stworzona jest definicja dzia³ki rolnej, która mo¿e byæ tworzona przez nawet kilka dzia³ek ewidencyjnych. Kolejn¹ istotn¹ rzecz¹ jest koniecznoœæ uregulowania wszelkich spraw u¿ytkowania gruntów nie bêd¹cych w³asnoœci¹ wnioskodawcy w formie pisemnej umowy. Apelujê zatem by potraktowaæ sprawê wniosków o dop³aty bardzo powa¿nie i uczestniczyæ

G³os Gminy

Terminy wywozu odpadów segregowanych – worki

w prowadzonych przez pracowników ARiMR szkoleñ, których terminy s¹ podane poni¿ej. W

Informujemy Pañstwa, ¿e: 1. Worki z surowcami wystawiæ przed posesj¹ tylko w terminach okreœlonych powy¿ej. 2. Surowce wystawiæ wy³¹cznie w workach firmowych przeznaczonych do segregacji. 3. Worki firmowe do segregacji odpadów nape³nione odpadami innymi ni¿ segregowane nie bêd¹ zabierane. Worki z odpadami segregowanymi nie zabrane z powodu zbyt póŸnego ich wystawienia prosimy wystawiæ w póŸniejszym terminie. miesi¹cach luty, marzec, kwiecieñ 2004r. bêd¹ tak¿e specjalne dy¿ury w Urzêdzie Gminy pe³nione przez pracowników, którzy bêd¹ pomagaæ rolnikom wype³niaæ wnioski. Sekretarz Gminy Adam Wajda

HARMONOGRAM SZKOLEÑ ROLNIKÓW PROWADZONYCH PRZEZ AGENCJÊ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA RACIBÓRZ W POSZCZEGÓLNYCH SO£ECTWACH GMINY PIETROWICE WIELKIE Lp

So³ectwo

Data

Godz.

Miejsce

1.

Pietrowice Wielkie

05.01.2004

10.00

OSP

2.

Pietrowice Wielkie

07.01.2004

10.00

OSP

3.

¯erdziny

23.01.2004

10.00

Œwietlica

4.

Samborowice

26.01.2004

15.00

Szko³a

5.

Samborowice

28.01.2004

15.00

Szko³a

6.

Krowiarki

13.02.2004

10.00

Sala Szramowskich Sala Szramowskich

7.

Krowiarki

16.02.2004

10.00

8.

Lekartów

16.02.2004

10.00

Œwietlica

9.

Cyprzanów

17.02.2004

15.00

Szko³a

10.

Gródczanki

18.02.2004

10.00

Zamek u Prygi

11.

Kornice

27.02.2004

10.00

Œwietlica Wiejska

3


OG£OSZENIA O PRZETARGU Pietrowice Wielkie, dnia 08 grudnia 2003r. Nr GG.7224/86/2003 Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej budynkiem by³ego przedszkola, po³o¿onej w Makowie przy ulicy Spó³dzielczej 17. Informacje dotycz¹ce przedmiotowej nieruchomoœci : nr rej. gr. 362 numer dzia³ki 299/1 k.m. 2 powierzchnia 0,1000 ha ksiêga wieczysta 29368 wartoœæ nieruch. 68.594,-z³ nieruchomoœæ zabudowana budynkiem by³ego przedszkola

k.m. 1 powierzchnia 0,3533 ha ksiêga wieczysta 29370 Informacje dotycz¹ce zbywanych lokali mieszkalnych : okreœl. lokalu lokal mieszkalny nr 2 (I pietro) powierzchnia u¿ytkowa 151,90m2 nieruchomoœci wspólne:piwnica, klatka schodowa, grunt powierzchnia lokalu 151,90m2 wartoœæ czêœci budynkowej 16.557,10 z³ wartoœæ czêœci gruntowej 8.691,57 z³ udzia³ w nieruch. wspólnej 337/1000 ca³kowita wartoœæ lokalu mieszkalnego 25.250,- z³ okreœl. lokalu

Przedmiotowa nieruchomoœæ jest oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy - w czêœci symbolem 19 MR ( teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej) i plan ten ustala adaptacjê istniej¹cej zabudowy zagrodowej z us³ugami o uci¹zliwoœci nieprzekraczaj¹cej granic posesji oraz realizacje nowych us³ug o uci¹¿liwoœci jak wy¿ej, - w czêœci symbolem 2 Lw 1/2 ( drogi lokalne na terenie gminy ) i plan ten ustala adaptacjê istniej¹cego przebiegu oraz zmianê parametrów do klasy dróg lokalnych, dwa pasma ruchu szerokoœæ pasa drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 25m. Na nieruchomoœci nie ci¹¿¹ ¿adne obci¹¿enia hipoteczne i zaleg³oœci p³atnicze. Informacje dotycz¹ce przetargu : 1. Przetarg odbêdzie siê w dniu 22 grudnia 2003 roku w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 900. 2. Wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej tj. kwotê 6.859,40 z³ nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do 19 grudnia 2003r w kasie Urzêdu Gminy (po tym terminie wp³aty nie bêd¹ przyjmowane). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu i warunków jego przeprowadzenia mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Gospodarka Gruntami pokój nr 3 w godzinach 730 - 1530. Pietrowice Wielkie, dnia 08 grudnia 2003r. Nr GG.7224/87/2003 Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich og³asza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokali mieszkalnych mieszcz¹cych siê w budynku w Lekartowie przy ul. Kolejowej 2. Informacje dotycz¹ce przedmiotowej nieruchomoœci : nr rej. gr. 133 numer dzia³ki 42

4

lokal mieszkalny nr 3 (II pietro) powierzchnia u¿ytkowa 86,80m2 nieruchomoœci wspólne:piwnica, klatka schodowa, grunt powierzchnia lokalu 86,80m2 wartoœæ czêœci budynkowej 9.461,20 z³ wartoœæ czêœci gruntowej 4.977,60 z³ udzia³ w nieruch. wspólnej 193/1000 ca³kowita wartoœæ lokalu mieszkalnego 14.440,- z³ Przedmiotowa nieruchomoœæ jest oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem 2’UHGR,B,S i plan ten ustala: - realizacjê handlu, gastronomii i rzemios³a oraz baz, sk³adów i drobnego przemys³u o uciazliwoœci nie przekraczaj¹cej granic posesji, - realizacjê pasa zieleni izolacyjnej wielowarstwowej o szerokoœci 3-6 m wzd³u¿ granic posesji - wprowadzenie rozwi¹zañ technologicznych zgodnych z wymaganiami w zakresie ochrony œrodowiska - realizacjê niezbêdnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zgodnie z odrêbnymi przepisami szczególnymi tj. w szczególnoœci bezodp³ywowego szczelnego szamba, - zachowanie charakteru architektury istniej¹cego obiektu, - zagospodarowanie terenu nawi¹zuj¹ce do krajobrazowej kompozycji obszaru, tj. gabaryty, wysokoœci, podzia³y gruntu, linie zabudowy, usytuowanie na dzia³ce, charakter architektury, itp. - specjalistyczny nadzór archeologiczny, a w przypadku natrafienia na materia³y archeologiczne – badania ratownicze. Na nieruchomoœci nie ci¹¿¹ ¿adne obci¹¿enia hipoteczne i zaleg³oœci p³atnicze. Informacje dotycz¹ce przetargu : 1. Przetargi odbêd¹ siê w dniu 22 grudnia 2003 roku w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 Lokal nr 2 o godz. 930, Lokal nr 3 o godz. 1000.

2. Wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej tj. : za lokal nr 2 kwotê 2.070,30 z³, za lokal nr 3 kwotê 1.183,30 z³, nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do 19 grudnia 2003r w kasie Urzêdu Gminy (po tym terminie wp³aty nie bêd¹ przyjmowane). UWAGA: Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargu i warunków jego przeprowadzenia mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Gospodarka Gruntami pokój nr 3 w godzinach 730 - 1530.

Darczyñcy Wykaz osób które dokona³y wp³at pieniê¿nych na realizacjê „Eko Planu Koœció³ka „ w Pietrowicach Wielkich. Józef i Maria Broniewicz zam. Pietrowice Wlk. Peter Wollnik zam. Essen Alfons Peikert zam. Lekartów Henryk Szpata zam. Cyprzanów Ewa Kurzeja zam. Cyprzanów Józef Czeka³a zam. Cyprzanów Klaudiusz Eckert zam. Cyprzanów Weronika Fojcik zam. Cyprzanów Szymon Bia³as zam. Cyprzanów Nikol Bia³as zam. Cyprzanów £ucja Posmyk zam. Cyprzanów Czes³aw Kurzeja zam. Cyprzanów Maria Horak zam. Cyprzanów Beata Lasak zam. Cyprzanów Gertruda P³aszczyk zam. Cyprzanów Krystyna Nikel zam. Cyprzanów Ryszard Smolka zam. Cyprzanów Dominik Chory zam. Cyprzanów Gertruda Jaszek zam. Cyprzanów Zygmunt Kuczera zam. Cyprzanów Eryk Rzytki zam. Cyprzanów Michael Starok zam. Cyprzanów Tomasz Grud zam. Cyprzanów Antoni Wieczorek zam. Cyprzanów Pawe³ Chort zam. Cyprzanów Patryk Witezy zam. Cyprzanów Marcin Wycisk zam. Cyprzanów Anna Wieczorek zam. Cyprzanów Walter Bia³as zam. Cyprzanów Krystyna Hebda zam. Cyprzanów Dorian Leks zam. Cyprzanów Jan Œniegór zam. Cyprzanów Krystyna Legan zam. Cyprzanów Anita Majnusz zam. Cyprzanów Daria Kasper zam. Cyprzanów Alfred Tunk zam. Samborowice Krystyna Mludek zam. Pietrowice Wlk. Razem zebrano kwotê 410,- z³ Za dokonane wp³aty serdecznie dziêkujemy. Nazwiska dalszych fundatorów opublikujemy w nastêpnym wydaniu „G³osu Gminy”. Cecylia Pawlasek

G³os Gminy


„ Z mi³oœci do ludzi i przyrody zechcieli ujrzeæ rêkê Boga i przyjêli Jego przyjacielsk¹ pomoc ofiarowan¹ w trudnym dziele tworzenia.” Z powag¹ i zrozumieniem przyjêli apel naszego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II skierowany do ca³ej ludzkoœci œwiata o troskê i poszanowanie otaczaj¹cej nas przyrody oraz „ Spo³eczne nawrócenie ekologiczne”. Wzbogacaj¹ umi³owany Koœció³ek Œw. Krzy¿a i Kaplicê Ÿródlan¹ z uzdrowicielsk¹ wod¹, poprzez tworzenie kompleksu parkowo – botanicznego wraz z miejscami wypoczynkowymi dla wszystkich przybywaj¹cych w tê okolicê. Wspólnie z ksiêdzem Pra³atem Ludwikiem Dziechem, Wójtem Gminy Andrzejem Wawrzynkiem, oraz Przewodnicz¹cym Komitetu Ekologii Leonem Mludkiem pragniemy przedstawiæ tegoroczn¹ krótk¹ kronikê zdarzeñ z podziêkowaniem dla wszystkich ludzi dobrej woli za dotychczasowy „Dar Serca” z okazji koñcz¹cego siê 2003 roku, oraz zakoñczenia drugiego etapu robót.

Wspania³y Dar Serca rok 2003 Pierwszy etap wykonanych zadañ w roku 2002 szczegó³owo wykazaliœmy w ubieg³orocznym „G³osie Pietrowic” Nr 55 w miesi¹cu paŸdzierniku pod tym samym tytu³em. Dlatego w niniejszym artykule pragniemy wykazaæ i odnieœæ siê jedynie do robót, które zosta³y wykonane w tym roku. Jednoczeœnie chcemy wyraziæ wdziêcznoœæ ubieg³orocznym oraz tegorocznym darczyñcom i ofiarodawcom oraz cz³onkom Komitetu Ekologii. W bie¿¹cym roku by³y realizowane kolejne zadania ujête w planie na lata 2002-2005. Spoœród ró¿norodnoœci robót do najwa¿niejszych zaliczamy: - Zakoñczenie wymiany gruntów ( Koœció³ – rolnicy – RSP) poprzez wpisy do ksi¹g wieczystych. - Wykonanie ogrodzenia przed gryzoniami pola o pow. ok. 1 ha z przeznaczeniem na arboretum ( ogród botaniczny). - Ukoñczenie zagospodarowania nowego parkingu samochodowego. - Zakoñczenie robót dekarskich kaplicy Ÿródlanej. - Wykonanie gablot informacyjnych i bramy do arboretum. - Wykonanie oœwietlenia nocnego Koœció³ka Œw. Krzy¿a. - Utwardzenie kostk¹ drogi wejœciowej w kierunku kaplicy, oraz podium wraz z kwietnikami. - Pozyskanie ci¹gniko – kosiarki, oraz kosiarki linkowej do koszenia trawy. - Pozyskanie œrodków finansowych na zakup sadzonek drzewek i krzewów, oraz ofiarodawców siatek ochronnych oraz surowca tartacznego na paliki. - Dokonanie nowych nasadzeñ drzewek i krzewów, palikowanie i siatkowanie. Wykonanie wymienionych zadañ, oraz wiele innych nie wymienionych by³o mo¿liwe dziêki pomocy osób oddanych, wra¿liwych i chc¹cych zrobiæ coœ na rzecz drugiego cz³owieka. Dziêki spo³ecznej inicjatywie, wra¿liwoœci i chêci wspó³uczestniczenia w tworzeniu powsta-

G³os Gminy

je coœ nowego i wspólnego. Pomimo, ¿e wiêkszoœci mieszkañcom i rodzinom ¿yje siê coraz trudniej s¹ dokonywane nawet niewielkie wp³aty wsparcia na „Eko Plan” za co jesteœmy wdziêczni. Ze wzglêdu na tegoroczne upalne lato i suszê odst¹piliœmy od zagospodarowania arboretum. Prace rusz¹ wczesn¹ wiosn¹. Po odpowiednim odchwaszczeniu ca³ej powierzchni i zasianiu trawy dywanowej rozpoczniemy sadzenie drzewek i krzewów. Bêd¹ to gatunki roœlin rzadko spotykanych, ró¿nych odmian które wystêpuj¹ w naszej strefie klimatycznej. W trakcie opracowania znajduje siê projekt zagospodarowania ogrodu botanicznego, wraz z wyznaczeniem œcie¿ek spacerowych. Z udzia³em m³odzie¿y gimnazjalnej wiosn¹ tego roku wokó³ ogrodzenia arboretum nasadzono 38 odmian iglastych i liœciastych drzewek i krzewów. £¹cznie 380 sztuk. Z inicjatywy ksiêdza Proboszcza przeprowadzono zewnêtrzn¹ konserwacjê Koœcio³a Œw. Krzy¿a, dzwonnicy i ³awek. Zastosowano odpowiedni œrodek ochronny i konserwuj¹cy powierzchniê z drewna. W tym roku na brak pracy nie narzeka³ Komitet Ekologiczny. Wiele wysi³ku w³o¿ono przy nowych nasadzeniach drzewek, siatkowaniu, oraz palikowaniu – jednym s³owem przy pracach pielêgnacyjnych ca³ego terenu. Przy pomocy kolegów leœników osadzono s³upki i za³o¿ono siatkê ogrodzeniow¹ wokó³ ogrodu botanicznego. Nie sposób by³oby wyszczególniaæ wszystkie ca³oroczne dokonania, gdy¿ by³o ich zbyt wiele o ró¿nym wymiarze, miêdzy innymi instalacja oœwietlenia zewnêtrznego koœció³ka. Najlepiej gdy oceni¹ to sami parafianie i mieszkañcy gminy, oraz wszyscy p¹tnicy. Ich ocena i chêæ dalszego wsparcia naszej inicjatywy bêdzie wiarygodnym œwiadectwem. Wszelkie prace i inwestycje przy realizacji „ Eko Planu Koœció³ka” prawie w ca³oœci s¹ realizowane spo³ecznie w ramach czêœciowego lub ca³kowitego sponsoringu i dokonanych wp³at pieniê¿nych ludnoœci. Bardzo cenimy sobie udzielon¹ nam pomoc ze strony firm, instytucji i fundacji. Za szczególny „Dar Serca” dziêkujemy wszystkim jak ni¿ej: Darczyñcom za dokonane wp³aty pieniê¿ne, których nazwiska publikowane s¹ w „G³osie Gminy”. - Alojzemu Strzedule Szefowi Zak³adu zieleni i ma³ej architektury z Paw³owa za wykonane prace brukarskie i inne w obrêbie kaplicy. - Szefowi firmy Budowlanej „Borbud” z Raciborza za sponsoring siatki ogrodzeniowej do arboretum. - Leœniczemu Stanis³awowi Chabinowi, Andrzejowi Toczy³owskiemu i innym wspó³pracownikom za udzielon¹ pomoc przy osadzaniu s³upków i zak³adaniu siatki wokó³ arboretum. - Henrykowi Marcinek Dyrektorowi Zak³adu Produkcyjnego „OMAN” w Paw³owie za surowiec tartaczny na paliki do drzewek oraz kamienie dekoracyjne do skalniaków. - Szefowi firmy „POLDRUK” w Raciborzu Dariuszowi Polowy za zaprojektowanie i wykonanie druków „Podziêkowanie” – wydanie drugie. - Szefowi Zak³adu Ciesielsko – Dekarskiego w Pietrowicach Wielkich Gintrowi Gogolin za wymianê pokrycia dachowego kaplicy Ÿródlanej. - Józefowi Syjud zamieszka³emu w Kornicy, za wykonanie tablicy informacyjnej wolnostoj¹cej. - Paw³owi Stojer zam. Pietrowice Wielkie za wy-

konanie bramy i furtki do arboretum, oraz dwie mniejsze tablice informacyjne. - Zarz¹dowi Fundacji Ekologicznej „Silesia” w Katowicach za zrefundowanie sadzonek drzewek i krzewów. - Starostwu Powiatowemu, oraz Kierownikowi Dzia³u Ochrony Œrodowiska w Raciborzu za zrefundowanie sadzonek drzewek i krzewów. - Karolowi Wieder z Pietrowic Wielkich za ofiarowanie 45 drzewek ozdobnych tui. - Waldemarowi Piegza z Pietrowic Wielkich za ofiarowanie 150 sadzonek drzew tui. - Josefowi Steuer z Butzbach i Zarz¹dowi „ Heimatfreunde Gross Peterwitz „ oraz wszystkim ofiarodawcom za przekazany sprzêt do koszenia trawy. - Miko³ajowi Foitzik zam. Pietrowice Wielkie za ofiarowane zewnêtrzne reflektory koœció³ka Œw. Krzy¿a i wspó³udzia³ w pracach monta¿owych. - Gerardowi Pientka, Waldemarowi Gotzman, Henrykowi Weso³y oraz Paw³owi Malcharczyk zamieszka³ym w Pietrowicach Wielkich za wszelkie us³ugi rolnicze w obrêbie koœció³ka Œw. Krzy¿a. - Wspó³w³aœcicielom sklepu spo¿ywczego BITT w Pietrowicach Wielkich na rêce pani Kariny za przekazane napoje ch³odz¹ce dla pracuj¹cych przy Koœció³ku. - Martinowi Wa³ach zam. Maków za wykonanie kutych krat ozdobnych do zabezpieczenia reflektorów. - W³adzom i Radnym Gminy, oraz pracownikom Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich za wspó³udzia³ w realizacji „ Eko Planu Koœció³ka”. - Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Zak³adu Komunalnego w Pietrowicach W. za wszelk¹ udzielon¹ pomoc. - Dyrekcji, wychowawcom i m³odzie¿y gimnazjalnej w Pietrowicach W. za wszelkie prace pielêgnacyjne i inne wykonywane na rzecz ochrony przyrody. W tym roku realizowano wiele ró¿nych prac wykonywanych prawie na co dzieñ. Bez ofiarnoœci ludzi bêd¹cych gotowymi do podejmowania takich wezwañ nie by³oby widocznych efektów. To oni tworz¹ Komitet Ekologii i zawsze znajduj¹ czas na tak szlachetne cele jakie realizuj¹. Pragniemy szczególnie wyraziæ s³owa uznania wszystkim, którzy w tym roku ofiarnie podejmowali pracê spo³eczn¹ nie licz¹c przepracowanych godzin i dni. Dlatego najproœciej i najszczerzej s³owo dziêkujê kierujemy do nich. Oto oni: Waldemar Dürschlag, Hubert Horak, Zygfryd Schmela, Ewald Pientka, Jerzy Offik, Gerard Kania, Pawe³ Pytlowany, Jacek Wajda, Henryk Herud, Barbara i Tomasz Kie³kowski, Ginter Herud, Jerzy Reichel, Cecylia Pawlasek, Bo¿ena i Zdzis³aw Hudak, Hubert i Andrzej Dürschlag, Adam Wajda, Jerzy Suchanek, Joachim Wieczorek, Maria Dürschlag, Ró¿a Palleta, Reinhold Libera, Karol Scholz, Miko³aj Bugla, Jan Cyfka, Genowefa Zapotoczna, Gerard Labud, Zygfryd Lasak, Emil Newerla, Tadeusz Œwi¹der, Marian Fryt. Przepraszamy wszystkie osoby, które poprzez przeoczenie nie zosta³y wymienione w niniejszym artykule. Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2004 roku sk³adamy najlepsze ¿yczenia, zdrowia, wiele ³ask Bo¿ych na ca³y nadchodz¹cy rok. Ks. Ludwik Dziech Andrzej Wawrzynek Leon Mludek

5


Informacje z posiedzeñ Komisji Rady Gminy

Kronika kryminalna

W dniu 20.11 b.r. odby³o siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Zdrowia. Plan posiedzenia: - informacje o dochodach i wydatkach gminy za III kwarta³ 2003 roku, - funkcjonowanie zak³ady komunalnego – sytuacja po 3 miesi¹cach dzia³alnoœci, - realizacja bud¿etu oœwiaty po 9 miesi¹cach roku 2003, - stan zaawansowania realizacji planu inwestycyjnego po 9 miesi¹cach 2003 roku, - omówienie propozycji stawek op³at lokalnych na rok 2004.

Dnia 3.11.2003r. w Samborowicach w³amanie do budynku jednorodzinnego sk¹d skradziono wyposa¿enie mieszkania. Dnia 21.11.2003r. w Krowiarkach w³amanie do kontenera z butlami propanbutan. Dnia 12.11.2003r. w Pietrowicach Wielkich w czasie gêstej mg³y dosz³o do kolizji drogowej w wyniku, której uszkodzone zosta³y dwa samochody i autobus. Dnia 13.12.2003r. w Pietrowicach Wielkich samochód osobowy wpad³ w poœlizg uderzaj¹c w ogrodzenie posesji.

W dniu 25.11.b.r. odby³o siê posiedzenie Komisji Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa. G³ównym tematem posiedzenia by³o: - wys³uchanie informacji na temat iloœci wydanych zezwoleñ przez Urz¹d Gminy na wycinkê drzew i krzewów w 2003r. z uwzglêdnieniem na so³ectwa, - informacja na temat dokonanych nowych nasadzeñ drzewek i krzewów na terenie Gminy w 2003r. z uwzglêdnieniem so³ectw, - omówienie tematyki wywozu odpadów komunalnych na rok 2004, - omówienie i wniesienie korekt do Uchwa³y Rady Gminy dot. Utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy, - zapoznanie cz³onków komisji z projektem bud¿etu Gminy w sprawie op³at lokalnych w 2004 roku, - rozpatrzenie wniosków dotycz¹cych dop³at do zainstalowania ekologicznych kot³ów centralnego ogrzewania, - bie¿¹ce rozpatrzenie pism, dyskusja i wolne wnioski.

Informacje z sesji Rady Gminy W dniu 26 listopada b.r. odby³o siê XV posiedzenie Rady Gminy Pietrowice Wielkie. Najwa¿niejsze uchwa³y podjête na tej sesji dotyczy³y m.in: - zmian w bud¿ecie gminy na rok 2003, - ustalenia stawek podatkowych na rok 2004 (od œrodków transportowych, od nieruchomoœci, op³at i podatków lokalnych) - okreœlenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, - okreœlenia inkasentów oraz wysokoœci ich wynagrodzenia, - utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej (w poprzedniej strukturze biblioteka by³a instytucjonalnie zwi¹zana z Gmin¹ Pietrowice Wielkie, obecnie stanowi samodzielny podmiot), - wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoœci lokalowych w Lekartowie, - zaci¹gniêcia po¿yczki z WFOŒiGW z przeznaczeniem na termomodernizacjê kot³owni w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich, - ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie. Biuro Rady Gminy

6

W dniu 4.12.b.r. odby³a siê Komisja Oœwiaty, Kultury i M³odzie¿y. G³ównymi tematami posiedzenia by³o: - omówienie „ Akcji Lato”, - przestawienie planu pracy Komisji RPA na 2004r., - omówienie propozycji dyrektorów szkó³ i przedszkoli dotycz¹cych bud¿etu na 2004r, - przedstawienie propozycji planu pracy Komisji Oœwiaty, Kultury i M³odzie¿y na 2004r., - podsumowanie planu pracy Komisji Oœwiaty, Kultury i M³odzie¿y za 2003r. W dniu 9.12. b.r. odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki i Promocji Gminy. Tematem posiedzenia by³o omówienie sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji w 2003r. oraz przedstawienie propozycji planu pracy na nastêpny rok. W dniu 11.12 b.r. oby³o siê posiedzenie Komisji Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa, którego tematyk¹ obejmowa³a: - wizytacjê gminnego sk³adowiska odpadów mineralnych w Pietrowicach Wielkich w celu realizacji zaleceñ pokontrolnych, - wizytacjê miejsca po likwidacji dzikiego wysypiska œmieci – za Pagetem nad rzek¹ Cyn¹, - przegl¹d z³o¿onych ofert i wspó³decyzja w wyborze firmy wywozu odpadów komunalnych sta³ych, - omówienie za³o¿eñ porozumienia miêdzygminnego w sprawie budowy kanalizacji œciekowej, - rozpatrzenie wniosków dotycz¹cych dop³at do zainstalowanych ekologicznych kot³ów centralnego ogrzewania, - omówienie i podsumowanie ca³orocznych dzia³añ Urzêdu Gminy i cz³onków Komisji Ekologii w 2003 roku w zakresie Ochrony Œrodowiska, - bie¿¹ce rozpatrzenie pism, dyskusja i wolne wnioski. Biuro Rady Gminy

Komunikat Informujemy, ¿e zosta³y wprowadzone cotygodniowe dy¿ury w celu umo¿liwienia kontaktu mieszkañców z przewodnicz¹cym Rady Gminy lub jego zastêpc¹. Przewodnicz¹cy pan Henryk J. Marcinek, oraz zastêpca pan Leon Mludek zapraszaj¹ w ka¿dy poniedzia³ek roboczy od godz. 1600 do 1800 do Urzêdu Gminy pokój nr 7. Poprzez osobisty kontakt z mieszkañcami pragniemy poznaæ wszelkie propozycje, uwagi, b¹dŸ problemy nurtuj¹ce nasz¹ spo³ecznoœæ, oraz w miarê mo¿liwoœci udzielaæ stosownej pomocy. Wiêkszoœæ naszych radnych pragnie równie¿ w³¹czyæ siê do osobistej wspó³pracy z wyborcami, dlatego te¿ w najbli¿szym czasie ustalone zostan¹ dy¿ury w so³ectwach b¹dŸ dodatkowo w Urzêdzie Gminy. Szczegó³owe informacje na ten temat uzyskaæ mo¿na w biurze Rady Gminy pokój nr 6 oraz w kolejnym wydaniu gazety lokalnej „ G³osu Gminy”. Zapraszamy. Biuro Rady Gminy

Apeluje siê do mieszkañców o w³aœciwe zabezpieczenie pojazdów przed kradzie¿ami i w³amaniami w szczególnoœci: - nie pozostawiania samochodów otwartych, - nie prowokowania w³amywaczy poprzez pozostawienie w pojeŸdzie na widocznym miejscu przedmiotów wartoœciowych. W czasie zakupów przed œwi¹tecznych nale¿y wzmóc czujnoœæ, gdy¿ w zat³oczonych miejscach takich jak: œrodki komunikacji publicznej, sklepy, targowiska mog¹ dzia³aæ „kieszonkowcy” którzy bêd¹ wykorzystywaæ poœpiech i roztargnienie kupujacych. red.

OG£OSZENIE PZU ¯YCIE S.A. z siedzib¹ w Raciborzu informuje mieszkañców so³ectw gminy Pietrowice Wlk., ¿e pocz¹wszy od 1-go grudnia 2003 bêdzie mo¿na przyst¹piæ do grupowego ubezpieczenie dla mieszkañców so³ectw oraz ich rodzin (informacje o ubezpieczeniu przekazywano na zebraniach wiejskich w poszczególnych so³ectwach). Przedstawiciel PZU Arkadiusz Maliñski

Og³oszenia drobne Architekt projekty architektoniczno budowlane, wystroje wnêtrz tel. 414 98 96, kom. 0 691 779 787

Rzeczoznawca maj¹tkowy operaty szacunkowe tel. 410 82 81, kom. 0 691 779 787

G³os Gminy


Stawki podatkowe na 2004r. w podatku od nieruchomoœci na poziomie 2003 r. Podobnie jak co roku w miesi¹cu listopadzie jednym z punktów sesji Rady Gminy by³a uchwa³a w sprawie wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na 2004r. Jednak nad tym punktem d³ugo nie dyskutowano. Wójt Gminy zaproponowa³, aby na rok 2004 nie podnosiæ ¿adnych stawek w podatku od nieruchomoœci i pozostawiæ je na takim poziomie jak w 2003r. Wszyscy radni byli podobnego zdania i zag³osowali za tak¹ propozycj¹. Brak jakichkolwiek podwy¿ek w podatkach od nieruchomoœci w historii ostatnich lat nie mia³o miejsca. W innych gminach Powiatu mia³y miejsce podwy¿ki. Wobec czego warto podkreœliæ, i¿ wspomniana decyzja jest odwa¿na i doœæ precyzyjna dla ka¿dego mieszkañca. Maj¹c na wzglêdzie coroczne decyzje wymiarowe i nakazy p³atnicze na 2004r. warto sprawdziæ, czy w ci¹gu roku nie nast¹pi³a zmiana powierzchni podlegaj¹cych opodatkowaniu. W razie zaistnienia zmian (zwiêkszenia/ zmniejszenia) przedmiotu opodatkowanie nale¿y je zg³osiæ. Gdy¿ zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych osoby fizyczne s¹ zobowi¹zane z³o¿yæ w³aœciwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstania albo wygaœniêcia obowi¹zku podatkowego. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Powsta³a Fundacja Na sesji 29 paŸdziernika 2003 roku podjêto uchwa³ê o powo³aniu Fundacji na rzecz rozwoju i promocji Gminy Pietrowice Wielkie. Celem Fundacji jest: 1) wspieranie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹cych rozwojowi infrastruktury Gminy m.in. w zakresie budowy dróg, 2) inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Gminy, 3) promocja Gminy Pietrowice Wielkie, w tym: a) promocja so³ectw wchodz¹cych w sk³ad Gminy, b) promocja przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie Gminy, 4) pozyskiwanie inwestorów, 5) wspieranie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy, 6) pozyskiwanie œrodków pieniê¿nych na rozwój Gminy, 7) inicjowanie i wspieranie dzia³añ proekologicznych zmierzaj¹cych do poprawy œrodowiska naturalnego Gminy. Fundacja bêdzie realizowaæ swoje cele poprzez: 1) organizacjê imprez targowo-promocyjnych, 2) organizowanie konkursów na: a) najlepszego przedsiêbiorcê Gminy, b) najlepiej rokuj¹ce nowe przedsiêwziêcia gospodarcze, c) najbardziej gospodarne so³ectwa, d) najwiêksze osobistoœci w dokonaniach

dla rozwoju i promocji Gminy. 3) organizowanie spotkañ, imprez promocyjnych oraz szkoleñ specjalistycznych w ró¿nych so³ectwach, 4) wspó³pracê z centralnymi i terenowymi organami administracji pañstwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy, 5) zawieranie porozumieñ maj¹cych na celu rozwój i promocjê Gminy, 6) wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promuj¹cych Gminê, 7) wspó³pracê z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmuj¹cymi siê promocj¹ i rozwojem regionów, 8) uczestnictwo w programach og³aszanych i prowadzonych przez fundacje grantodawcze oraz fundusze strukturalne, 9) wspieranie i inicjowanie dzia³añ na rzecz poszanowania dziedzictwa, kulturowego i dzia³alnoœci na rzecz ochrony œrodowiska. Zgodnie ze statutem Fundacja opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków. Prezesem Fundacji zosta³ powo³any przez Radê Gminy Pan Zdzis³aw Hudak. Z uwagi, i¿ wiele œrodków mo¿liwych do pozyskania jest przeznaczonych dla mieszkañców nie nale¿¹cych do sektora finansów publicznych ( a wiêc Gmina nie mo¿e byæ wnioskodawc¹), Fundacja bêdzie mog³a wnioskowaæ o ró¿ne œrodki i pe³niæ rolê uzupe³nienia Gminy. W ten sposób podejmuje siê realizacji zadañ i potrzeb po¿ytecznych dla mieszkañców Gminy, które to ze wzglêdu za ró¿ne normy prawne nie mo¿e realizowaæ Urz¹d Gminy. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Spotkanie Œwiêty Marcin znów zawita³... przedsiêbiorców Tegoroczne obchody zwi¹zane ze Wieczorna zabawa taneczna zakoñczy³a nasz coW miesi¹cu listopadzie odby³o siê w Urzêdzie Gminy kolejne spotkanie przedsiebiorców. Podobnie jak poprzednio z inicjatywy Komisji Gospodarki dzia³aj¹cej przy Radzie Gminy Pietrowice Wielkie, pod przewodnictwem radnego Zdzis³awa Hudaka zostali zaproszeni przedsiêbiorcy z terenu Gminy Pietrowice Wielkie. W programie spotkania przewidziano m.in.: omówienie mo¿liwoœci pozyskania przez przedsiêbiorców œrodków pomocowych z Unii Europejskiej, prezentacje gminnej strony internetowej, omówienie dzia³ania i roli jak¹ bêdzie pe³niæ dla przedsiêbiorców Gminne Centrum Informacji, którego otwarcie odbêdzie siê w styczniu 2004 roku. Omówienie problematyki podatków lokalnych jak i uchwa³y o zwolnieniach dla przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcy dopisali. W punkcie dotycz¹cym pozyskania œrodków z Unii Europejskiej (wys³uchali informacji prezentowanuch przez: Œl¹skie Towarzystwo Gospodarcze Pro-Europa. przedstawiciela ARiMR oraz przedstawicieli mikro funduszy. Po wyczerpaniu punktów formalnych w wolnej dyskusji omówiono lokalne problemy przedsiêbiorców. Wyra¿ona zosta³a tak¿e chêæ kontynuacji wspólnych spotkañ. Sekretarz Gminy Adam Wajda

G³os Gminy

Œwiêtym Marcinem wzbogacone zosta³y dodatkowymi atrakcjami.9 listopada, jak co roku , Œwiêty Marcin „ zagoœci³ „ w naszej wsi. Pierwszym punktem programu by³o oczywiœcie przedstawienie w wykonaniu sta³ych „aktorów”. Z roku na rok goœci chêtnych do obejrzenia wystêpu jest coraz wiêcej. Pojawili siê nawet mieszkañcy s¹siednich miejscowoœci a nawet goœcie z zagranicy. Œwiêty Marcin zaprosi³ wszystkich do sali gimnastycznej, gdzie przygotowano bogato zaopatrzone stoiska. Do dyspozycji goœci by³a kawiarenka Œwiêtego Marcina , bufet z grzanym winem ,ro¿en z frytkami i napojami. Odby³a siê równie¿ loteria fantowa. Sta³ym punktem programu by³ oczywiœcie konkurs plastyczny, który w tym roku dotyczy³ 25 lecia pontyfikatu Jana Paw³a II. Dzieci z pomoc¹ rodziców wykaza³y siê wyj¹tkow¹ inwencj¹ twórcz¹ ,za co otrzyma³y atrakcyjne nagrody. Na tegoroczn¹ imprezê zostali zaproszeni cz³onkowie „Bractwa Rycerskiego”z Raciborza, którzy swoimi popisami walki zafascynowali najm³odsze pokolenie Samborowiczan i nie tylko... Wystêpy grupy tanecznej z Tworkowa przenios³y nas w œwiat” Dzikiego Zachodu”. Wszyscy chcieliby tak tañczyæ jak ci m³odzi.

roczny festyn. Jesienna szaruga wyzwala w nas najczêœciej niezbyt przyjemne odczucia U nas szary, jesienny dzieñ przerodzi³ siê w dzieñ serdecznoœci , wzajemnego zrozumienia i chêci do wspó³pracy na rzecz ca³ej parafii. Coraz wiêkszy kr¹g mieszkañców anga¿uje siê w organizacjê imprez zarówno szkolnych, jak i parafialnych. Okazuje siê bowiem, ¿e nawet ciê¿ka praca mo¿e byæ powodem satysfakcji z uzyskanych efektów.Mo¿e byæ ona okazj¹ do wspólnego spêdzania czasu, wymiany pogl¹dów oraz realizowania nowych, ciekawych pomys³ów , które jeszcze bardziej wp³yn¹ na nasz¹ wiejsk¹ solidarnoœæ. Ilona Gawlica

7


Z okazji jubileuszu 50-cio lecia Z olbrzymi¹ satysfakcj¹ patrzymy na piêkny dorobek 50-cio lecia sekcji w Makowie, Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych. Ka¿dy jubileusz, zaœ w szczególnoœci rocznice s¹ nam tak bliskie i sk³aniaj¹ do refleksji, zadumy i podsumowania dzia³alnoœci.

Historia 50-cio lecia istnienia i dzia³alnoœci sekcji w Makowie Zaczyna³o siê ju¿ od 1922 roku, kiedy to œp. kol. Karol Gincel po I wojnie œwiatowej zaczyna³ hodowaæ i lotowaæ go³êbie bêd¹c zrzeszonym w grupie lotowej Racibórz. Lotowa³ a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej, bêd¹c równie¿ cz³onkiem tego¿ zarz¹du. Po wojnie te¿ nabywaj¹c go³êbie zaczyna³ lotowaæ jeszcze w Raciborzu. Od 1952 roku, Racibórz zosta³ w³¹czony pod Okrêg w Opolu i powsta³a XV – I Grupa Lotowa Racibórz a od 7.III.1953 r. powsta³ dawny Oddzia³ XV – 85 Maków a dzisiejsza sekcja Maków. Za³o¿ycielami byli Karol Gincel, Józef Pandzich, Leon Gola, Maksymilian Broda. Pierwszym prezesem zosta³ Józef Pandzich, ale po roku przeprowadzi³ siê do Pietrowic Wielkich. Od 1954 roku prezesem zosta³ Karol Gincel i pozosta³ nim a¿ do œmierci 1972 roku. Sekretarzem by³ M. Broda a skarbnikiem L. Gola. W 1972 roku, po wyborach zosta³ prezesem R. Sowa, ale na krótko bo przeprowadzi³ siê do Pszowa. Od 1973 roku Prezesem zostaje Antoni Gincel i jest nim do dziœ, to jest ju¿ 30 lat. Cz³onkowie sekcji Maków to mieszkañcy Makowa, Paw³owa, T³ustomost i Modzurowa jest ich 18 cz³onków.

Od roku 1953 nale¿eliœmy pod oddz. Racibórz. Od roku 1976 nale¿eliœmy pod oddz. Pietrowice Wielkie. Od roku 2002 nale¿ymy pod oddz. G³ubczyce. Zarz¹d sekcji to Prezes Antoni Gincel, Sekretarz Artur Joszko, Skarbnik Leon Musio³. Cz³onkowie sekcji wraz z ¿onami spotykaj¹ siê co roku na urz¹dzanych zabawach karnawa³owych, oraz na zakoñczeniach sezonów lotowych, przy ciastku i kawie. Ta tradycja przetrwa³a do dziœ i ju¿ trwa 50 lat, bo tak d³ugo istnieje i dzia³a sekcja Maków Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych. Jesteœmy z tego dumni! Z tej okazji urz¹dziliœmy Oddzia³ow¹ wystawê Go³êbi Pocztowych w sali gimnastycznej by³ej Szko³y Podstawowej w Makowie w dniach 29/30.XI.2003 roku, na której by³y wystawione go³êbie w iloœci 195 sztuk z

Akcja zima 2003/2004 Tegoroczna zima nie da³a siê jeszcze zbytnio we znaki. Brak du¿ej pokrywy œniegu nie przes¹dza jednak o pozosta³ym okresie zimy. Wobec czego warto wiedzieæ, gdzie ewentualnie interweniowaæ w razie trudnoœci z przejazdem drogami publicznymi. Wszelkie drogi biegn¹ce po terenie Gminy dziel¹ siê na: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie okresu zimy jak i latem le¿y w gestii Powiatowego Zarz¹du Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych nale¿¹: drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowoœci: Racibórz – Pietrowice Wlk. - Kietrz, Racibórz – Paw³ów – Krowiarki – Szczyty, Modzurów – Paw³ów – Maków – T³ustomosty, Pietrowice – Paw³ów, Pietrowice – Gródczanki, Pietrowice – Cyprzanów – Lekartów – Samborowice – Sudice, Krowiarki – T³ustomosty.

8

Wszelkie uwagi dotycz¹ce tych dróg mo¿na kierowaæ pod numery telefonów: 414 00 20 ( w godz. pracy), 430 12 41 ( przez ca³¹ dobê). Pozosta³e drogi na terenie Gminy ( nie wymienione powy¿ej) znajduj¹ siê w utrzymaniu Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencjê proszê kierowaæ pod nr tel. 4198075, 4198089 (w godz. pracy), oraz przez ca³¹ dobê 0694438883 (Jerzy Reichel), 0694438884 (Adam Wajda). Powiatowy Zarz¹d Dróg w Raciborzu jak i Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich potwierdzaj¹ gotowoœæ do „akcji zima”. ¯yczê zatem wszystkim ma³o-uci¹¿liwej zimy, oraz by wspomniane numery telefonów nie by³y nikomu potrzebne. Sekretarz Gminy Adam Wajda

ca³ego oddzia³u G³ubczyce. Zwyciê¿a³y go³êbie w poszczególnych klasach a by³o ich 16 od klasy Olimpijskiej Standard i Olimpijskiej Sport A,B,C,D,E a¿ po m³ode go³¹bki rocznika 2003roku. Oto I miejsca zajê³y go³êbie naszych cz³onków sekcji Maków. I nagroda samczyk Leona Musio³a w kl I A. I nagroda samiczka Henryka Nowaka w kl. I B. II nagroda samiczka Antoniego Gincel w kl. Wyczyn za 1 rok. I nagroda samczyk Antoniego Gincel w kl. XII A I nagroda samczyk Artura Joszki w kl. Weteran I nagroda samczyk Krystiana Stañka w kl. XVI A m³ode. Wytypowane go³êbie bêd¹ uczestniczyæ w wystawie Okrêgu Opole-Po³udnie w dniu 14/15.XII.2003 r. w Reñskiej Wsi. Z okazji 50-cio lecia nasza sekcja zosta³a wyró¿niona du¿ym pucharem wraz z ¿yczeniami od Oddzia³u G³ubczyce. PREZES Antoni Gincel

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w Unii Europejskiej W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia Szkolny Klub Europejski w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich zorganizowa³ skromne przyjêcie, na którym goœci³y bo¿onarodzeniowe potrawy z ca³ej Europy. Na stole pojawi³y siê m. in. hiszpañskie migda³y z karmelem, zupa wêgierska, sa³atka grecka i niemiecka Stollen. Nie zabrak³o te¿ kolêd i œwi¹tecznej atmosfery, a tak¿e znaczenia s³ów „Weso³ych Œwi¹t” w ró¿nych jêzykach Europy takich jak np. Frohliche Weinachten (Niemcy), Merry Christmas (Wielka Brytania), Buon Natale (W³ochy) czy Joreux Noël (Francja). Monika Wieczorek, kl. VI b

G³os Gminy


Z³ote gody Dnia 8 grudnia br. przyby³y do Urzêdu Gminy pary obchodz¹ce „d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. 50 lat temu zawi¹zali siê „wêz³em ma³¿eñskim”: Aniela i Józef Robenek, Aniela i Leon Weiner, £ucja i Józef Majer, £ucja i Jan Adamczyk, Genowefa i Jerzy Malcharczyk, Waltruda i Antoni Wyrtki, Cecylia i Franciszek Dudek oraz Rozalia i Piotr Czarny. Zgodnoœæ po¿ycia ma³¿eñskiego, trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra za³o¿onej przed pó³ wiekiem rodziny, doceniony zosta³ przez nasze w³adze pañstwowe, dowodem czego jest przyzna-

nie przez Prezydenta RP specjalnych odznaczeñ „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Aktu dekoracji dokona³ Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek. Dalsz¹ czêœæ uroczystoœci uœwietni³y wystêpami dzieci z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego z Samborowic na czele z Dyrektor Szko³y Alfred¹ Staniek. Za wspania³y wystêp serdecznie dziêkujemy. Jubilatom ¿yczymy dobrego zdrowia, d³ugich lat i doczekania diamentowych godów. W tym roku odwiedziliœmy 14 osób obchodz¹cych swoje urodziny od 90 – 120 lat. Najstarsz¹ mieszkank¹ gminy by³a Krystyna Klemens, która zmar³a 4 grudnia br. Na dzieñ dzisiejszy w naszej gminie by³o 61 urodzeñ i 58 zgonów. Krystyna Mludek

ZAPROSZENIE LKS Paw³ów zaprasza wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w VI turnieju tenisa sto³owego o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Turniej odbêdzie siê dnia 27 grudnia 2003 roku tj. w sobotê o godzinie 9 w szkole podstawowej w Paw³owie. Bêdzie rozgrywany w kategorii dziewcz¹t, juniorów, kadetów, seniorów oraz oldbojów. Do wygrania puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

G³os Gminy

9


Wybrane inwestycje roku 2003

Chodnik - Cyprzanów

Chodnik - Lekartów

Krowiarki - Przedszkole

Chodnik - Pietrowice, ul. I Armii

Chodnik - Samborowice, ul. D³uga

Paw³ów - Przedszkole

Gimnazjum - Pietrowice Wielkie

Paw³ów - Szko³a Podstawowa

10

Krowiarki - ul. Koœciuszki

Place zabaw - Gródczanki i Amandów

G³os Gminy


Nowa Uchwa³a opis skrótowy Od 2004 roku mieszkañców naszej Gminy obowi¹zywaæ bêdzie nowa Uchwa³a przyjêta przez Radê Gminy w dniu 26 listopada 2003r. okreœlaj¹ca szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci w obrêbie nieruchomoœci i na terenie So³ectw Gminy Pietrowice Wielkie. Opracowanie przepisów Uchwa³y dokonano na podstawie obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie terytorialnym, oraz ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Uchwa³a zosta³a pozytywnie zaopiniowania przez Pañstwowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu. W niniejszym artykule pragnê w ogólnym zarysie przybli¿yæ niektóre w¹tki ujête w przepisach prawnych wspomnianej uchwa³y. Natomiast w kolejnym wydaniu „ G³osu Gminy” uchwa³a zostanie wydrukowana w ca³oœci, w celu umo¿liwienia wszystkim mieszkañcom zaznajomienia siê z zawartymi przepisami. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminie nale¿y do jej obowi¹zkowych zadañ w³asnych, dlatego w³adze gminy s¹ zobowi¹zane do tworzenia warunków sprzyjaj¹cych ich realizacji. Rozdzia³ drugi Uchwa³y okreœla wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci. Urz¹d Gminy zapewnia mieszkañcom stosown¹ iloœæ kub³ów na œmieci i systematyczny ich wywóz przez przewoŸnika. Umo¿liwia selektywn¹ segregacjê i zapewnia darmowe worki do gromadzenia odpadów plastikowych, szklanych, papierowych itp. u siebie w domu oraz bezp³atny odbiór z posesji. Raz w roku organizuje bezp³atny od-

Pietrowice Wielkie - szatnia na stadionie LKS

Oœrodek Zdrowia - Pietrowice Wielkie

G³os Gminy

biór z posesji odpadów wielkogabarytowych. Natomiast uchwa³a nak³ada obowi¹zek na mieszkañcach gminy segregowania, oraz sk³adowanie wszelkich odpadów w stosownych pojemnikach i workach. Mieszkañcy zobowi¹zani s¹ do nale¿ytej i starannej segregacji poszczególnych odpadów, któr¹ wiêkszoœæ mieszkañców potrafi doskonale wykonywaæ. Obowi¹zkiem jest równie¿ posiadanie jednego kub³a na œmieci o pojemnoœci 120 litrów. Brak posiadania kub³a a jednoczeœnie brak mo¿liwoœci sk³adowania odpadów wi¹zaæ siê bêdzie z konsekwencjami karnymi. Zachowane zostanie dwukrotne opró¿nianie kub³a w miesi¹cu, a w niektórych przypadkach jak dotychczas jednorazowe. So³tysi wspólnie z Urzêdem Gminy bêd¹ prowadziæ szczegó³owy rejestr pobranych kub³ów przez w³aœcicieli posesji i lokatorów. Jako ciekawostkê podam, ¿e w oparciu o przeprowadzone badania wyliczono, ¿e œredniorocznie na mieszkañca w Polsce przypada produkcja ok. 280 kg odpadów komunalnych. Ka¿dy mieszkaniec ma osobisty wp³yw na tworzenie odpadów komunalnych w ró¿nych postaciach, lecz nie zawsze przywi¹zuje uwagê na bezpieczne i ekologiczne sk³adowanie. Na wysypisko odpadów mineralnych w Pietrowicach Wielkich znajduj¹ce siê w rekultywacji bêdziemy mogli wywoziæ wy³¹cznie gruz, popió³ i ziemiê. Pojazdy przywo¿¹ce oprócz wymienionych odpadów inne domieszki w postaci zu¿ytych opon, tworzyw sztucznych, wersalek, lodówek itp. zostan¹ zawrócone ze sk³adowiska. Wymienione wy¿ej odpady, oraz p³ynne zanieczyszczenia z szamb wywo¿one mog¹ byæ wy³¹cznie na legalnie dzia³aj¹ce wysypiska œmieci, oraz oczyszczalnie œcieków. Nowa Uchwa³a Rady Gminy nak³ada na w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zek niezw³ocznego oczyszczania ze œniegu i lodu, oraz usuwania b³ota z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, jak równie¿ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. W dalszej czêœci Uchwa³a okreœla rodzaje i

pojemnoœæ kub³ów na œmieci, miejsca ustawienia oraz czêstotliwoœæ odbioru odpadów. Rozdzia³ pi¹ty Uchwa³y okreœla wymagania w stosunku do osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe i gospodarskie na terenach wy³¹czonych spod produkcji rolnej. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli zwierz¹t do ich zabezpieczenia przed samowolnym opuszczeniem nieruchomoœci. Przeprowadzenie zwierz¹t przez drogi publiczne nie mo¿e utrudniaæ ruchu innym u¿ytkownikom dróg itp. Zabrania siê równie¿ wprowadzania psów i innych zwierz¹t na obszary szkó³, przedszkoli, boisk sportowych i obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Ponadto w³aœcicieli psów zobowi¹zuje siê do prowadzenia swoich pupili na smyczy i w kagañcu. W³aœciciele pad³ych zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zani s¹ przekazaæ je niezw³ocznie do punktu utylizacji zwierz¹t. W dalszej czêœci uchwa³y okreœla siê sposób, terminy i zasady prowadzenia deratyzacji przez w³aœcicieli nieruchomoœci. Intencja wnioskodawców i uchwa³odawców wszystkich za³o¿eñ nowej Uchwa³y zmierza do uporz¹dkowania i wdro¿enia przepisów prawnych na terenie naszej Gminy z dziedziny Ochrony Œrodowiska, czystoœci i porz¹dku. Tylko od wszystkich mieszkañców naszej Gminy zale¿eæ bêdzie w jakim stopniu nast¹pi szybkie wdro¿enie, zrozumienie i chêæ przestrzegania wszystkich paragrafów uchwa³y, której treœæ opublikujemy w kolejnym wydaniu naszej lokalnej gazety. Nie przestrzeganie ustaw b¹dŸ uchwa³ ka¿dorazowo zagra¿a skutkami karno – administracyjnymi i o tym winniœmy pamiêtaæ. W czasie wiejskich zebrañ z dyskusji wynika³o, ¿e mieszkañcy pragn¹ ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa w obrêbie swoich domostw oraz wsi, które zamieszkuj¹. Takim oczekiwaniom ma s³u¿yæ miêdzy innymi nowa uchwa³a wychodz¹ca naprzeciw dobru spo³ecznemu mieszkañców naszej Gminy.

Pies nie cz³owiek

Dajmy dostatecznie d³ugi ³añcuch aby nie krêpowa³ ruchów i wejœcia do bud, Kot ze swej natury chodzi swoimi drogami zawsze gdzieœ na zapiecku czy w oborze znajdzie miejsce gzie mo¿na siê ogrzaæ Zadbajmy o ptaki – sikorki, gile, konopniki, szczyg³y oraz zwyk³e wróble, które swoim æwierkaniem wiosn¹ i latem podziêkuj¹ nam za opiekê w okresie zimy. Bardzo piêkny jest widok kiedy obok domu widzimy karmniki, a w nim ziarno czy kawa³ek œwie¿ej nie solonej s³oniny na której swoje ewolucje pokazuj¹ sikorki. Je¿eli sami nie mamy czasu – zmoblilzujemy nasz¹ m³odzie¿ szkoln¹ do budowy tych prostych budowli gdzie mo¿emy wsypaæ garœæ ziarna i powiesiæ s³oninê. Je¿eli to nam siê uda to efekt mamy podwójny – zwierzynie zapewniamy prze¿ycie ciê¿kiego okresu zimy a m³odzie¿ uczymy mi³oœci i poszanowania dla przyrody. Wtedy równie¿ spokojniej mo¿emy patrzeæ w przysz³oœæ poniewa¿ ludzie którzy kochaj¹ przyrodê s¹ bardziej wra¿liwi na krzywdê ludzk¹ i z takich to ludzi wyrastaj¹ porz¹dni i uczciwi obywatele naszej ojczyzny. So³tys Wsi Maków Jerzy Czeka³a

Pies nie cz³owiek ,mówiæ nie potrafi, ale jego wygl¹d i miejsce w zagrodzie gospodarza bardzo du¿o o nim mówi. Nie na pró¿no mówimy, ¿e pies to najwierniejszy przyjaciel cz³owieka, nigdy nie zdradzi swego Pana, jest wierny i pilnuje domu i obejœcia aby jego Pan móg³ spokojnie spaæ. Czasem mówimy „pieskie ¿ycie” – niejednokrotnie mo¿na to powiedzenie odnieœæ do naszych Burków i Azorków, kiedy latem patrzymy, a pies zamkniêty w kojcu, upa³y dokuczliwie ¿ar leje siê z nieba a nas nie staæ na garnek wody ¿eby pies móg³ ugasiæ pragnienie. Nadchodzi zima- ciê¿ki okres dla zwierz¹t domowych, dzikich ptaków. Oka¿my im trochê serca daj¹c do budy s³omy lub siana ¿eby nasz pies nie le¿a³ na deskach lub co gorsza na betonie w mroŸne noce. Zadbajmy o ciep³y pokarm chocia¿ raz w ci¹gu dnia by móg³ siê rozgrzaæ i zregenerowaæ si³y.

Leon Mludek

11


BIBLIOTEKI GMINNE Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek

1100-1800 830-1800 1100-1800 830-1600 1100-1800

W soboty biblioteka jest nieczynna Tel. (032) 419 80 75 wew.121

Gminna Biblioteka Publiczna w Krowiarkach Poniedzia³ek 1100 - 1900 Wtorek 730 - 1530 Œroda 1100 - 1900 Czwartek 730 - 1530 pi¹tek 1130 - 1930 W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie Poniedzia³ek - nieczynne Wtorek - nieczynne Œroda 1600 - 2000 Czwartek 1200 - 2000 Pi¹tek 1200 - 2000 W soboty biblioteka jest nieczynna

OG£OSZENIE

Reklamy w G³osie Gminy

Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

12

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborowicach Poniedzia³ek 1400 - 1800 Wtorek 1400 - 1800 Œroda 1400 - 1800 Czwartek 1400 - 1800 Pi¹tek 800 - 1200 W soboty biblioteka jest nieczynna

MAKÓW Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, 11.00 T³ustomosty - godz. 9.30

Bogus³aw Kotowski Agent PZU S.A.

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl

Poniedzia³ek 1200 - 2000 Wtorek 1200 - 2000 Œroda 1200 - 1500 Czwartek - nieczynne Pi¹tek - nieczynne W soboty biblioteka jest nieczynna

KRONIKA PARAFIALNA

PZU S.A. informuje, ¿e zgodnie z nowym Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów od 01.01.2004 r. przy sprzeda¿y samochodu, kwota za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC nie bêdzie zwracana sprzedaj¹cemu. Z powy¿szego ubezpieczenia OC do koñca jego wa¿noœci bêdzie korzysta³ nowy w³aœciciel pojazdu.

Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿e-

Gminna Biblioteka Publiczna w Paw³owie

my tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie¿y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

KROWIARKI Parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, 10.00 PAW£ÓW Parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz. 7.30 (jêz. niemiecki), godz. 10.00 CYPRZANÓW Parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 ¯erdziny - godz. 10.30 PIETROWICE WIELKIE Parafia p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, 9.30 (suma) Parafialny koœció³ œw. Krzy¿a: - godz. 11.00 (niedziela) - godz. 18.00 (pi¹tek) - w okresie letnim - godz. 17.00 (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE Parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, 10.00

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200312  

Gg200312  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded