__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kwiecieñ 2003 r. Nr 2 (58) ISSN 1509-1112

„Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³ którego z nas ka¿dy ¿¹da³ tego dnia Chrystus Zmartwychwsta³ Alleluja, Alleluja!”

Drodzy Czytelnicy!

B£OGOS£AW PLONOM ! W poniedzia³ek po Pañskim Zmartwychwstaniu Ch³op rolny dumnie konia dosiada. W procesji, w mod³ach, w orkiestry graniu

Mijaj¹ lata. Koñ w cieniu stan¹³; W cieniu traktora i jego huku. Na siod³ach kurz, stajnie zapomniano,

Ju¿ b³ogos³awiæ pola wypada.

Nie s³ychaæ werbla kopyt na bruku.

Siod³o i uprz¹¿ w mig odkurzone, Odœwiêtnie b³yszcz¹ koñskie kopyta,

Dziœ konie zliczysz na palcach d³oni, Na naszych polach obce kopyta.

Rolniczym basem pieœni nucone, Œwiête wzruszenie za krtañ chwyta.

Gdzie¿ Pietrowicka procesja koni? Gdzie¿ ta tradycja - czy warto pytaæ?

Koni nie zliczysz. Sto! Du¿o wiêcej!

W poniedzia³ek po Pañskim Zmartwychwstaniu

Id¹ dostojnie poln¹ œcie¿yn¹. Ktoœ trzyma figurê, ktoœ krzy¿ w rêce, Prosz¹c o plon za Bo¿¹ przyczyn¹.

Rolnik wierzchowca ju¿ nie dosiada. Ach! Bóg b³ogos³aw plonów zbieraniu! Bez Ciebie bowiem biada nam, biada...

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych sk³adamy Wszystkim najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech te chwile spêdzone wœród najbli¿szych bêd¹ dla Was czasem wytchnienia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro. Zmartwychwsta³y Chrystus niech nape³ni Was bo¿ym pokojem, a dyngusowy strumieñ niech ukoi wszystkie troski i niepokoje. REDAKCJA

Bernard Joachim Dyrszlag, ofm

G³os Gminy

1


Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy

Za kilka dni minie pó³ roku od objêcia z Waszego wyboru zaszczytnej funkcji wójta gminy. Za nami czas bardzo trudnych decyzji zwi¹zanych z budowaniem trwa³ych fundamentów, w moim przekonaniu, dla lepszej przysz³oœci. Wiem, ¿e nie wszystkie moje decyzje s¹ przyjmowane z pe³n¹ akceptacj¹, ale pocz¹tek tej kadencji przypada na bardzo trudny okres w sytuacji spo³eczno-politycznej nie tylko gminy ale i ca³ego kraju. W tym czasie rada gminy uchwali³a bardzo wa¿ne uchwa³y, których owoce bêdziemy zbieraæ przez kilka nastêpnych lat. Najwiêkszych zmian doœwiadczy oœwiata. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z ni¿em demograficznym. Chcemy te¿ uzdrowiæ politykê finansow¹ wobec szkó³, tak by w przysz³oœci by³o mo¿liwe utrzymanie szkó³ z subwencji otrzymywanej z bud¿etu pañstwa. Bêdziemy mogli wtedy przeznaczyæ dodatkowe œrodki na podniesienie poziomu nauczania. Szczególnie mam tu na myœli znajomoœæ jêzyków obcych, podniesienie jakoœci nauczania informatyki a tak¿e wychowania fizycznego. Od wrzeœnia bie¿¹cego roku ca³a m³odzie¿ gimnazjalna uczêszczaæ bêdzie do gimnazjum w Pietrowicach Wlk. Zapewniam, i¿ wszystkie dzieci bêd¹ dowiezione bezpiecznie do szkó³, jak te¿

Wystawa Budownictwa

- 17 i 18 maj 2003 r. 2

wróc¹ z nich do swoich domów. Czekaj¹ nas tak¿e zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli. Ujednolicenie op³at oraz wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych powinno przynieœæ efekt w postaci wiêkszej liczby dzieci w naszych przedszkolach. To z kolei powinno wp³yn¹æ na lepszy rozwój spo³eczny i emocjonalny naszych dzieci oraz lepsze przygotowanie ich do rozpoczêcia nauki w szkole. W ostatnich dniach wyodrêbniliœmy ze struktur urzêdu zak³ad komunalny, którego podstawowym zadaniem bêdzie gospodarka zwi¹zana z utrzymaniem sieci wodoci¹gowej oraz sprzeda¿¹ wody. Zmiany te wynikaj¹ z wejœcia w ¿ycie ustawy uniemo¿liwiaj¹cej prowadzenie tych us³ug bezpoœrednio przez urzêdy gminy. Uporz¹dkowanie tej sfery dzia³alnoœci wymaga bardzo trudnych decyzji zwi¹zanych ze zwolnieniami czêœci pracowników obecnej komunalki. Podj¹³em tê decyzjê nie bez pewnych w¹tpliwoœci. Wierzê jednak, i¿ na koñcu tej drogi jest sukces przedsiêwziêcia, które zaczynamy realizowaæ. W najbli¿szych dniach na ulicach naszych miejscowoœci pojawi¹ siê policjanci. Po wielu miesi¹cach zabiegów, prowadzenia negocjacji w³aœnie finalizujemy ostateczn¹ wersjê umowy na funkcjonowanie komisariatu policji w Pietrowicach Wlk. Myœlê, ¿e zostanie zahamowana niekorzystna tendencja jeœli chodzi o przestêpczoœæ, a wszyscy poczujemy siê nieco bezpieczniej. Na pewno w Pañstwa rozmowach pojawiaj¹ siê opinie na temat zmian personalnych w urzêdzie gminy. Szanowni Pañstwo! Trudno jest zarz¹dzaæ jakimkolwiek przedsiêwziêciem nie maj¹c oparcia w kompetentnych i zaufanych pracownikach na strategicznych stanowiskach. Dla uzdrowienia sytuacji niedomówieñ, czêsto te¿ braku przekonania co do sposobu merytorycznego za³atwiania spraw postanowi³em odwo³aæ dotychczasowego skarbnika gminy i powo³aæ nowego. Na pocz¹tku mojej kadencji wniosek o

Rada Gminy Pietrowice Wielkie ma zaszczyt zaprosiæ wszystkich mieszkañców Gminy Pietrowice Wielkie na Wystawê Budownictwa „Ogród – Systemy grzewcze – Wnêtrza”, która odbêdzie siê w sobotê 17 i niedzielê 18 maja 2003 r. W tym roku organizujemy Wystawê Budownictwa wzorem lat ubieg³ych I i II Eko Wystawy. Pragniemy jednak rozszerzyæ tematykê oprócz systemów grzewczych, materia³ów i us³ug budowlanych dodatkowo o ogród i szeroko pojête wnêtrza, czyli ca³e budownictwo. Dlatego nazwaliœmy organizowane przez Radê Gminy Regionalne Targi Budowlane umown¹ nazw¹ „Wystawa Budownictwa”.

przejœcie na emeryturê z³o¿y³ dotychczasowy radca prawny. Obecnie obs³uga prawna odbywa siê na zasadzie wynajêcia kancelarii prawnej. Referat organizacyjno-prawny gminy obs³ugiwany jest przez pracownika wybranego w drodze konkursu. Pozosta³e zmiany s¹ wynikiem przesuniêæ wewn¹trz urzêdu. Nie ustrzegliœmy siê b³êdów, za które chcê Pañstwa przeprosiæ. Jednak przy podejmowaniu tak wielu wyzwañ w tak krótkim czasie nie pope³nienie ich graniczy³oby wrêcz z cudem. Mamy te¿ kilka spraw wymagaj¹cych pilnego za³atwienia, choæby dokoñczenie likwidacji Publicznego Oœrodka Zdrowia i przejêcie jego zadañ przez jednostkê niepubliczn¹. Jeszcze niedawno witaliœmy nowy rok, a ju¿ do naszych domów puka wiosna. To szczególna pora roku. Œwiat budzi siê do ¿ycia, cz³owiek porz¹dkuje otoczenie wokó³ siebie. My równie¿ w miesi¹cu maju rozpoczniemy realizacjê naszego planu inwestycyjnego. Jak zwykle pieniêdzy na wszystko nie wystarczy. Jednak bêdzie realizowanych kilka wa¿nych spraw, choæby ulica Koœciuszki w Krowiarkach finansowana czêœciowo ze œrodków SAPARD. Powstanie te¿ kilka nowych odcinków chodników oraz place zabaw. Du¿e inwestycje wsparte œrodkami finansowymi z strukturalnych funduszy pomocowych bêd¹ realizowane w Szkole Podstawowej w Paw³owie oraz w Oœrodku Zdrowia w Pietrowicach Wielkich. Du¿ej inwestycji wymaga równie¿ szko³a w Pietrowicach, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem liczby uczniów uczêszczaj¹cych do gimnazjum od 1 wrzeœnia 2003 oraz Oœrodek Zdrowia w Krowiarkach w zwi¹zku z dostosowaniem go do obowi¹zuj¹cych wymogów. Przedstawi³em Pañstwu moim zdaniem najwa¿niejsze sprawy z tych kilku pierwszych miesiêcy. Korzystaj¹c te¿ z okazji pragnê podziêkowaæ wszystkim moim wspó³pracownikom, radzie gminy, komisjom które wypracowywa³y projekty rozwi¹zañ i tym na których zawsze mog³em liczyæ którzy poœwiêcali mi swój cenny czas pomagaj¹c mi znajdowaæ najlepsze rozwi¹zania i podejmowaæ decyzje. Na zakoñczenie chcia³bym z³o¿yæ wszystkim rodzinom najserdeczniejsze ¿yczenia wielu radosnych chwil zwi¹zanych ze Œwiêtami Wielkiej Nocy. Andrzej Wawrzynek

Oddajemy do Pañstwa dyspozycji tereny wystawiennicze z pe³nym zapleczem technicznym na terenie bazy GS w Pietrowicach Wielkich. W pawilonach odbywaæ siê bêdzie prezentacja firm a w plenerze piknik rodzinny. Dla zwiedzaj¹cych wstêp i parkingi bezp³atne. Ca³oœæ organizuje Samorz¹d Gminy w systemie non profit, gdy¿ taka jest spo³eczna rola samorz¹du - pomagaæ w rozwoju przedsiêbiorczoœci. Byæ mo¿e uda siê przez to stworzyæ nowe miejsca pracy. Do zwiedzania wystawy zapraszamy te¿ wszystkich mieszkañców, g³ównie z województw: œl¹skiego i opolskiego. Henryk J. Marcinek

G³os Gminy


Arboretum Koœció³ka Œw. Krzy¿a Z ogromnym zapa³em cz³onkowie Spo³ecznego Zespo³u Ekologii przyst¹pili do prac przygotowawczych tworzenia nowego arboretum powy¿ej kaplicy Ÿródlanej. Arboretum, okreœlane mianem ogrodu dendrologicznego b¹dŸ botanicznego, bêdzie skupiaæ na swym obszarze kolekcjê ró¿nych gatunków drzew i krzewów oraz innej roœlinnoœci. Istnieje realna szansa, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat spo³eczeñstwo otrzyma dodatkowe miejsce spacerowe i wypoczynkowe w obrêbie Koœció³ka Œw. Krzy¿a. Natomiast dla m³odzie¿y szkolnej bêdzie miejscem poznawania przyrody we wszystkich porach roku, w ramach lekcji biologii i geografii. Zgodnie z przyjêtym planem, na rok 2003 przypada zagospodarowywanie pasa buforowego z drzew i krzewów, w celu ochrony wody Ÿródlanej w kaplicy przed zanieczyszczeniami powsta³ymi z nawo¿enia i stosowania oprysków upraw rolnych. Bliskie s¹siedztwo kaplicy Ÿródlanej z polami i rolnictwem, stosuj¹cym intensywn¹ gospodarkê roln¹, jest zagro¿eniem oraz ma du¿y wp³yw na jakoœæ wody. Kompleksowe, ekologiczne zagospodarowanie ca³ego terenu przyleg³ego do naszego zabytkowego, p¹tniczego koœció³ka, spe³niaæ bêdzie zatem funkcjê ochrony przed zanieczyszczeniami œrodowiska oraz wzbogaci ten zak¹tek przyjaznym wizerunkiem wystêpuj¹cej tam flory i fauny. Dobrze siê sta³o, ¿e tak wiele osób wspiera i anga¿uje siê czynnie w realizacjê „Eko Planu Koœció³ka”. Drewniany Koœció³ Œw. Krzy¿a jest jedynym zabytkiem historycznym w powiecie raciborskim i ca³ej okolicy. Dlatego jest tak licznie odwiedzany przez p¹tników i turystów. Jest chlub¹ naszej

gminy, ¿e ten wspania³y koœció³ek znajduje siê na naszym terenie lecz z tym wi¹¿¹ siê równie¿ zobowi¹zania chrzeœcijañskie i spo³eczne. Ten mi³y obowi¹zek s³u¿enia innym ludziom jest podejmowany przez w³adze naszej gminy, ksiêdza Proboszcza, ludzi dobrej woli zaanga¿owanych na co dzieñ w prace, licznych sponsorów i darczyñców. Wszyscy pragn¹ i oczekuj¹ tego, a¿eby to godne miejsce, gdzie zaanga¿owani byli nasi przodkowie przed trzema wiekami, upiêkszaæ i rozbudowywaæ na miarê posiadanej wyobraŸni i mo¿liwoœci. Jak ju¿ wspomnia³em powstaje arboretum, gdzie nasadzane bêd¹ drzewa i krzewy gatunków rodzimych i egzotycznych, pochodz¹cych z podobnych stref klimatycznych. Odby³o siê spotkanie z fachowcami bran¿y leœnej i ogrodniczej, gdzie omówiono szczegó³owy plan zagospodarowania tego oko³o hektarowego poletka. Maj¹c na uwadze ochronê nowych nasadzeñ przed gryzoniami, przyst¹piono do osadzania s³upków ogrodzeniowych oraz zak³adania oko³o 400 metrowego ogrodzenia. Nasze arboretum, ze wzglêdu na kolekcjê ró¿nych gatunków roœlin, spe³niaæ bêdzie funkcje ekologiczne, estetyczne, dydaktyczne oraz rekreacyjne dla zwiedzaj¹cych. Zak³adanie tego typu ogrodów wymaga opracowania planu zagospodarowania wraz z wykazem œcie¿ek spacerowych. Mo¿liwoœci czasowe oraz finansowe pozwalaj¹ nam wiosn¹ bie¿¹cego roku wykonaæ jedynie ogrodzenie terenu i obsadziæ krzewami pas wokó³ p³otu o szerokoœci 3-4 m i d³ugoœci ok. 400 m. Nasadzonych zostanie kilkadziesi¹t odmian i gatunków krzewów, które bêd¹ zdobiæ obrze¿a arboretum. Do dalszych prac przyst¹pimy jesieni¹. OpóŸnienie tych prac mo¿e byæ

zwi¹zane jedynie z brakiem œrodków finansowych, b¹dŸ sponsoringu. Jak dot¹d Zarz¹d Spo³ecznego Zespo³u Ekologii nie zawiód³ siê na ludziach wspomagaj¹cych rzeczowo lub finansowo wszelkie inicjatywy „Eko Planu Koœció³ka”. W druku znajduj¹ siê „Podziêkowania” o nowej treœci i szacie graficznej, które zostan¹ wrêczone wszystkim, którzy w tym roku dokonali lub dopiero dokonaj¹ wsparcia nawet najskromniejszego. Ka¿dy egzemplarz oddzielnie zostanie podpisany przez osoby sk³adaj¹ce podziêkowanie. Finansowego wsparcia mo¿na dokonaæ w Urzêdzie Gminy, pokój nr 2, u wszystkich so³tysów terenu naszej gminy lub w Banku Spó³dzielczym w Pietrowicach Wielkich na konto nr 19301103-84751045-68521-27016. Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych kierujê najlepsze ¿yczenia do wspó³realizatorów „Eko Planu Koœció³ka” oraz wszystkich sympatyków i czytelników „G³osu Gminy”. Leon Mludek

Coœ dla cia³a i ducha... Tegoroczne obchody T³ustego Czwartku w Krowiarkach by³y tradycyjne jak równie¿ nowatorskie. Na ten dzieñ zaplanowano wieczór poezji mi³osnej po³¹czony z degustacj¹ p¹czków. Do szko³y na godzinê 17-t¹ zostali zaproszeni: dyrekcja SP i Gimnazjum, mieszkañcy wsi, rodzice, nauczyciele oraz m³odzie¿. O ucztê duchow¹ zadbali cz³onkowie gimnazjalnego kó³ka teatralnego, którzy w kawiarnianej atmosferze, przy dŸwiêkach romantycznej muzyki, dziêki swym doskona³ym zdolnoœciom recytatorskim, wyra¿ali uczucia zaklête w strofach poezji Poœwiatowskiej, Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Staffa. Zgromadzona publicznoœæ gromkimi brawami podziêkowa³a m³odym artystom: Basi Czekale, Agacie Jakubiec, Oli Olbrich, Zuzi Miko³ajczyk, Patrycji Szwetce, Agnieszce Jakubiec, Ewie Solisz, Bo¿enie Zaj¹c, Mateuszowi Otrêbie, Micha³owi Machecie, Krzysztofowi Szyd³owskiemu, Irkowi Sordy-

G³os Gminy

lowi. Natomiast Szymon Bolik oraz Bernadetta Kroker wcielili siê w postacie Romea i Julii, odgrywaj¹c s³ynn¹ scenê balkonow¹. Starania o ucztê dla cia³a rozpoczê³y siê ju¿ o godzinie 14-tej, kiedy to panie Ingrida i Irena Weiser, Adela Zygla, Marta Otrêba pod fachowym okiem pani Szczud³ek wyrabia³y ciasto, a nastêpnie sma¿y³y przepyszne p¹czki. W trakcie tej imprezy mia³ miejsce równie¿ konkurs recytatorski najm³odszych uczniów SP. Jury, w sk³ad którego wchodzili nauczyciele i rodzice, nie mia³o ³atwego wyboru, gdy¿ dzieci prezentowa³y wysoki poziom swoich umiejêtnoœci. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Judyta Krzesiwo z klasy I (opiekun Monika £yczko). Zape³niona „po ostatnie krzes³o” œwietlica szkolna potwierdza fakt, ¿e imprezy œrodowiskowe staj¹ siê nieod³¹czn¹ form¹ dzia³alnoœci szko³y w Krowiarkach. Opracowa³a Urszula Florian

3


Edukacja rozpoczyna siê od przedszkola... Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, i¿ w roku 2001 do przedszkoli uczêszcza³o 59,1% dzieci zameldowanych na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Czy to du¿o, czy ma³o? Jeœli by przyj¹æ œredni¹ krajow¹ w gminach wiejskich (oko³o 20%), to bardzo du¿o. Jednak¿e w województwie opolskim wskaŸnik ten wynosi oko³o 75%. Dlatego te¿ ze wzglêdu na korzenie historyczne i bezpoœrednie s¹siedztwo z opolszczyzn¹, ten region powinien byæ dla nas wzorem. Popularnoœæ przedszkoli jako placówek wychowawczych wynika z wielu przyczyn. Jedn¹ z nich jest zamo¿noœæ spo³eczeñstwa. Badania wykazuj¹, i¿ im ubo¿sze spo³eczeñstwo, tym popularnoœæ przedszkoli mniejsza. Zale¿y ona tak¿e od modelu rodziny oraz od tego, czy rodzice danego dziecka pracuj¹ , czy te¿ nie. Naszym zdaniem znaczenie edukacji przedszkolnej jest ogromne. Ma ono du¿y wp³yw na póŸniejsze osi¹gniêcia ucznia w szkole, kszta³tuje osobowoœæ dziecka oraz przygotowuje go do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Bior¹c pod uwagê powy¿sze argumenty, Rada Gminy, a zw³aszcza Komisja Oœwiaty, Kultury i M³odzie¿y podjê³a próbê zachêcenia wiêkszej liczby rodziców do korzystania z przedszkoli. Tworzenie programu propaguj¹cego uczêszczanie dzieci do przedszkoli rozpoczêto od wizytacji wszystkich placówek przedszkolnych na terenie naszej gminy. Oprócz zapoznania siê z baz¹ lokalow¹ cz³onkowie komisji rozmawiali z nauczycielami o nurtuj¹cych ich problemach oraz o sposobie ich rozwi¹zania. Okaza³o siê, ¿e w wielu placówkach dzieci uczestnicz¹ w zajêciach tylko w godzinach przedpo³udniowych. Potem ze wzglêdu na wysokoœæ czesnego zabierane s¹ do domów. Odchodz¹ niechêtnie, bowiem w³aœnie po po³udniu maj¹ okazjê wyjœæ na plac zabaw , czy pobawiæ siê z rówieœnikami. W najgorszej sytuacji w tym przypadku s¹ dzieci 6 letnie, które wiêkszoœæ czasu przed obiadem zobowi¹zane s¹ spêdziæ na nauce, a wiêc czasu do zabawy maj¹ niewiele.

Bior¹c pod uwagê finansowanie przedszkoli, powy¿sza sytuacja przynosi gminie straty. Budynki przecie¿ musz¹ byæ ogrzewane, kadra nauczycielska op³acona bez wzglêdu na to, czy w przedszkolu przebywa piêcioro, czy te¿ piêtnaœcioro dzieci . Zró¿nicowane czesne w poszczególnych placówkach równie¿ budzi wiele zastrze¿eñ. Rodzice oraz ich dzieci nie mog¹ odpowiadaæ za warunki, w jakich zlokalizowane jest przedszkole. Posiadaj¹c zasób elementarnej wiedzy , zaproponowano podjêcie uchwa³y , której g³ównym za³o¿eniem by³o: -zapewnienie jak najwiêkszej liczbie dzieci dostêpu do przedszkola, -zrównanie op³at za korzystanie z przedszkoli we wszystkich placówkach

-stworzenie ulg przy korzystaniu z przedszkoli wiêcej ni¿ jednego dziecka z danej rodziny -ujednolicenie czesnego niezale¿nie od iloœci godzin spêdzonych przez dziecko w przedszkolu. Maj¹c na wzglêdzie te wszystkie propozycje, Rada Gminy na sesji w dniu 31 marca podjê³a uchwa³ê, w której wszystkie te postulaty zosta³y ujête. Od dnia 1 wrzeœnia we wszystkich przedszkolach naszej gminy wynosiæ bêdzie 45 z³ za pierwsze dziecko. Oplata za drugie dziecko z rodziny wyniesie 25 z³, zaœ za trzecie i ka¿de nastêpne 1 z³. Ilona Gawlica, Joachim Wieczorek

Klasa „V” dla Oli

Zarząd OSP Pietrowice Wielkie zaprasza na:

Na naradzie klasowej D¿esika Wawrzynek wyst¹pi³a z propozycj¹ zbiórki pieniêdzy dla poparzonej Oli. Klasa V bardzo zaanga¿owa³a siê w akcjê . Wykona³a na ten cel skarbonki, które ustawi³a w uczêszczanych miejscach wsi, a wolontariuszki zbiera³y pieni¹dze w szkole i przed koœcio³em. Akcjê popar³ te¿ proboszcz tutejszej parafii prosz¹c o wsparcie. Klasa zebra³a i przekaza³a na konto „dla Oli” 350,23 z³. Wszystkim, którzy siê w³¹czyli do akcji klasa V i Ola sk³adaj¹ podziêkowania.

która odbędzie się 21 KWIETNIA 2003r. początek 19

4

ZABAWÊ WIELKANOCN¥ 00

Do tańca przygrywać będzie zespół:

EX AEQUO

Bilety do nabycia u: KRAIŃSKI KAZIMIERZ (SOŁTYS) Pietrowice Wielkie ul. Wyzwolenia 27 lub w kasie przed zabawą

G³os Gminy


Ju¿ wiosna... Po d³ugiej zimie wszyscy z utêsknieniem oczekali wiosny. Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich przygotowa³y siê na jej przywitanie. Tradycj¹ jest, ¿e pierwszy dzieñ wiosny obchodzi siê z pewn¹ doz¹ szaleñstwa. Jeszcze kilka lat temu, w tym dniu najbardziej popularne by³y ucieczki z lekcji tzw. zbiorowe wagary. Jednak forma ta nie by³a akceptowana przez nauczycieli, a i samym uczniom nie przynosi³a wiele satysfakcji. Zaczêto poszukiwaæ nowych form spêdzenia tego czasu , przede wszystkim bezpieczniejszego i zarazem ciekawszego. Tegoroczny pierwszy dzieñ wiosny w naszej szkole by³ tego najlepszym dowodem. Z pomys³u Samorz¹du Uczniowskiego zrodzi³a siê propozycja przygotowania krótkich programów artystycznych przez ka¿d¹ klasê. Wi¹za³o siê to z u¿yciem

ró¿norodnych przebrañ, a tak¿e z pomys³owoœci¹ samych uczniów. Efekt przeszed³ wszelkie oczekiwania. Otó¿ uczniowie wykazali siê bardzo du¿¹ inicjatyw¹ w przygotowaniu programu, który przedstawili na wspólnym apelu. By³y pokazy mody damskiej i mêskiej – wspó³czesne i z lat dwudziestych, turnieje sportowe, prezentacja wiosennej przyrody oraz czterech pór roku, a tak¿e mini playback z udzia³em „ Micha³a Wiœniewskiego ” . Ca³y ten bardzo weso³o spêdzony dzieñ uwieñczy³ przemarsz wszystkich uczniów przez ulice Pietrowic Wielkich. Uczniowie trzymali transparenty o tematyce wiosennej oraz ekologicznej. Najm³odsi uczniowie zrobili tradycyjne gaiki, które ubarwi³y wiosenny korowód. Uwieñczeniem przemarszu by³o z³o¿enie wizyty w Urzêdzie Gminy aby i tam wszystkim udzieli³a siê atmosfera wiosenna. Ucznio-

wie zostali przywitani przez Wójta Gminy , który poczêstowa³ dzieci s³odyczami. I tak up³yn¹³ w naszej szkole nie tylko radosny, ale i s³odki pierwszy dzieñ wiosny! Edyta Kubita

EKOLOGIA- trudne s³owo?

Podziêkowanie

W dniu 2. 04. 2003 r. w ZSP Samborowice odby³ siê I Gminny Konkurs EKO ASY dla uczniów klas II- III szkó³ podstawowych gminy Pietrowice Wlk. Wprowadzeniem do tematyki konkursu by³a scenka ekologiczna pt. ,,Ratujmy Ziemiê”. Potem przyszed³ czas na zadania konkursowe opracowane przez mgr E. Miecznikowsk¹. Dla wiêkszoœci uczestników termin ekologia okaza³ siê prosty, przecie¿ to by³y EKO ASY. Uczniowie pokazali na co ich staæ. Doskonale wiedzieli dlaczego i jak nale¿y segregowaæ œmieci .Potrafili tworzyæ pary drzew iglastych i liœciastych z ich owocami. Nazwy chronionych zwierz¹t i roœlin nie by³y dla nich tajemnic¹. Zabawne okaza³o siê zadanie na dokoñczenie zdania ,,Oszczêdzaj lasy zbieraj¹c ........” Wiêkszoœæ dzieci dopisa³o ,,œmieci ”, a chodzi³o o makulaturê. Pierwsze miejsce i Puchar Inspektora Oœwiaty otrzyma³a dru¿yna z Makowa pod opiek¹ mgr L. Lisow-

Dyrekcja Gimnazjum oraz Publicznej Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich sk³ada podziêkowanie wszystkim rodzicom, sponsorom, przyjacio³om szko³y za wsparcie udzielone szkole, osobiste zaanga¿owanie i pomoc w organizacji Szkolnej Zabawy Karnawa³owej. Zysk z zabawy zosta³ podzielony miêdzy Gimnazjum oraz Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹ w Pietrowicach Wielkich i przeznaczony na modernizacjê budynku szko³y.

skiej. Dwa drugie miejsca ex aequo zajê³y szko³y z Pietrowic Wielkich i Samborowic. Nagrody i dyplomy wrêczali zaproszeni goœcie : metodyk nauczania zintegrowanego mgr G. Kryk, Inspektor Oœwiaty C. Pawlasek oraz Przewodnicz¹cy Komisji Ekologii L. Mludek. Na zakoñczenie dzieci uczestnicz¹ce w EKO ASACH mia³y okazjê zobaczyæ pokazy gimnastyczne uczniów z Samborowic. Nad ca³oœci¹ konkursu czuwa³y nauczycielki nauczania zintegrowanego mgr I. Gawlica i mgr J. Koz³owska. Wszyscy rozumiemy, ¿e wychowanie proekologiczne powinno rozpocz¹æ siê jak najwczeœniej , st¹d pomys³ na konkurs o takiej tematyce ju¿ w klasach najm³odszych. Wszystkim powinno przyœwiecaæ has³o tegorocznego konkursu. ZIEMIA NIE NALE¯Y DO NAS TO MY NALE¯YMY DO ZIEMI Ewa Miecznikowska

*** Zarz¹d Fundacji – „Pomoc w kszta³ceniu m³odzie¿y gminy Pietrowice Wielkie” informuje, ¿e wnioski o udzielenie stypendium m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach œrednich jak i wy¿szych przyjmowane bêd¹ do dnia 30 kwietnia 2003 roku. Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy lub przes³aæ poczt¹ na adres Urzêdu Gminy. Wnioski mog¹ sk³adaæ osoby spe³niaj¹ce kryteria okreœlone w regulaminie, który jest dostêpny w Urzêdzie Gminy, u radnych, jak i so³tysów wsi oraz numerze kwietniowym „G³osu Gminy”. Laureaci konkursu wraz z opiekunami.

G³os Gminy

Prezes Zarz¹du Fundacji mgr Marian K¹œ

5


Kryteria udzielania pomocy przez Fundacjê Pomoc w kszta³ceniu m³odzie¿y gminy Pietrowice Wielkie §1 Fundacja dzia³a w oparciu o Statut Fundacji zatwierdzony uchwa³¹ Rady Gminy Pietrowice W. Nr III/31/98 z dnia 4 grudnia 1998 roku. §2 Fundacja posiada konto w Banku Spó³dzielczym w Raciborzu Oddzia³ w Pietrowicach Wielkich Nr 84751045-15251-27015. §3 Fundacja udziela pomocy finansowej w miarê posiadanych œrodków ucz¹cej siê m³odzie¿y gminy Pietrowice Wielkie, która spe³nia wymagania zawarte w § 5 §4 1) Stypendium mo¿e byæ przyznane na okres 5 miesiêcy, b¹dŸ na okres roku szkolnego lub akademickiego. 2) O wysokoœci stypendium decyduje Zarz¹d Fundacji w zale¿noœci od sytuacji materialnej osoby sk³adaj¹cej podanie. 3) Stypendium mo¿e byæ przyznane na: op³acanie czesnego; zakup podrêczników, pomocy naukowych lub materia³ów do twórczoœci artystycznej; op³acanie dojazdów do szko³y czy uczelni.

§5 Stypendia mog¹ byæ przyznane osobom, które: 1) stale zamieszkuj¹ na terenie gminy Pietrowice Wielkie, 2) s¹ uczniami szkó³ œrednich ( po I pó³roczu I klasy ) za wyj¹tkiem szkó³ spo³ecznych i prywatnych, 3) s¹ studentami uczelni wy¿szych ( dziennych i zaocznych ) pod warunkiem, ¿e nie pracuj¹, 4) w roku szkolnym poprzedzaj¹cym z³o¿enie podania mia³y œredni¹ ocen najmniej 4,3 – uczniowie szkó³ œrednich, a 4,0 – studenci byli finalistami olimpiad przedmiotowych b¹dŸ maj¹ udokumentowanie osi¹gniêcia w innych dziedzinach 5) dochód na jednego cz³onka rodziny nie przekracza 560 z³. 6) maj¹ wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê rodzinn¹. §6 1. Podania ( wnioski ) nale¿y sk³adaæ do siedziby Fundacji w Urzêdzie Gminy Pietrowice W. do koñca marca i do koñca wrzeœnia ka¿dego roku. 2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: 1) zaœwiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta³y na terenie gminy Pietrowice W, 2) zaœwiadczenie o dochodach netto rodziców lub prawnych opiekunów, 3) zaœwiadczenie ze szko³y lub uczelni o wysokoœci pobieranego stypendium, 4) zaœwiadczenie o zakoñczonym semestrze,

roku szkolnym, czy akademickim wykaz ocen z I pó³rocza (œwiadectwo lub indeks b¹dŸ inny dokument do wgl¹du), 5) potwierdzenie osi¹gniêæ w innych dziedzinach ( np. dyplomy ). 6) oœwiadczenie o liczbie osób pozostaj¹cych we wspólnym utrzymaniu. 7) w przypadku studiów zaocznych zaœwiadczenie z urzêdu Pracy o braku pracy. §7 Rozpatrzenie wniosków przez Zarz¹d Fundacji odbywa siê w kwietniu i paŸdzierniku ka¿dego roku. §8 Forma udzielanej pomocy to wyp³acenie jednorazowej kwoty w semestrze, nie wiêcej ni¿ 500,z³ ( s³ownie : piêæset z³ ) brutto w kasie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie lub zakup podrêczników, pomocy naukowych, czy materia³ów do twórczoœci artystycznej do tej kwoty. §9 Obs³ugê finansowo – ksiêgow¹ zapewnia Urz¹d Gminy Pietrowice W. § 10 Od decyzji Zarz¹du Fundacji nie przys³uguje prawo odwo³ania. Przewodnicz¹cy Rady Fundacji mgr Jan Tokar

Przedstwiamy przedsiêbiorców naszej gminy

Unia M¹ka wyborowa prosto z Cyprzanowa Europejska Ciê¿ka praca i wiara w sukces to dwa kamienie wêgielne, na jakich w roku 1981postanowi³ oprzeæ fundamenty firmy ojciec rodziny pan Alfred Modlich. Pan Alfred zak³adaj¹c rodzinn¹ spó³kê niegdyœ „cywiln¹” obecnie ju¿ „jawn¹” postanowi³ wynaj¹æ m³yn w Gamowie, który notabene pracuje do dnia dzisiejszego. W roku 1994 rodzinna spó³ka m³ynarska sk³adaj¹ca siê z ojca i trzech synów rozpoczê³a produkcjê w dopiero, co zakupionym m³ynie w Cyprzanowie. Po wielu modernizacjach zdolnoœæ produkcyjna cyprzanowskiego zak³adu wynosi 60 t/ dobê daj¹c pracê jedenastu osobom. W roku 2002 m³yn zosta³ wyposa¿ony w nowoczesne urz¹dzenia i transport pneumatyczny firmy „Prokop”, nowoczesn¹ wialniê zbo¿ow¹, maszynê szoruj¹c¹, nowoczesne mlewniki i odsiewacze, dysponuje magazynem zbo¿a na 700ton. Kontrolê nad 55 silnikami i nad ca³ym procesem technologicznym sprawuje wysokiej klasy sterownik przemys³owy. W posiadaniu zak³adu s¹ cztery samochody ciê¿arowe, trzy z nich marki Star oraz specjalistyczny m¹ko-wóz marki Renault. Bardzo siln¹ stron¹ m³yna jest sta³a kontrola jakoœci, w œwiatowej klasy laboratorium produk-

6

cji szwedzkiej, m³yn spe³nia przy tym ostre wymogi Polskich Norm. Kolokwialnie mówi¹c jest po prostu zak³adem na miarê XXI wieku. W oferowanych produktach znajdujemy: - m¹ki pszenne typ:1850, 750, 550, 500; na zamówienia typ: 850, 650, 450 - m¹ki ¿ytnie typ: 2000, 650; na zamówienia typ: 720, 580 poza tym kasza manna, m¹ka krupczatka, otrêby podsypkowe. Podobnie jak w innych ga³êziach gospodarki tak i w m³ynarstwie g³ówny problem stanowi¹ ró¿nego rodzaju naci¹gacze i oszuœci chcieliby braæ towar odwlekaj¹c zap³atê w nieskoñczonoœæ. Biznesmeni z Cyprzanowa mimo wszystko nie daj¹ siê ³atwo zwodziæ wspó³pracuj¹c g³ównie okolicznymi piekarzami a ca³y marketing firmy opieraj¹c na roztropnoœci, wzajemnym zaufaniu, solidnoœci, i wysokiej jakoœci produktów. To ich zdaniem jedyny w³aœciwy przepis na to jak odnosiæ sukcesy w dobie wolnego rynku i bezdusznej konkurencji. Damian Tunk (tekst autoryzowany)

w Gminie

Od 1 kwietnia 2003 r. dzia³a w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie, Gminne Biuro informacji Europejskiej. Wspomniane biuro jest prowadzone przez Pani¹ Annê Nowakowsk¹, mieœci siê w pokoju nr 6 i jest czynne w godzinach pracy Urzêdu Gminy. G³ównym celem dzia³ania biuro jest prowadzenie kampanii przed referendalnej. Jednak jak wskazuje sama nazwa biura ma przede wszystkim s³u¿yæ fachow¹ informacj¹ dotycz¹c¹ samej Unii Europejskiej, warunków cz³onkostwa jak i korzyœci wynikaj¹cych z faktu bycia cz³onkiem Wspólnoty Europejskiej. Samo biuro wyposa¿one jest w wiele fachowych materia³ów Ÿród³owych i opracowañ tematycznych. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych t¹ tematyk¹ do skorzystania z dobrodziejstw biura, celem rozwiania swoich niepokoi, ugruntowania swoich opinii jak i poszerzenia swoich wiadomoœci.

sekretarz urzêdu Adam Wajda

G³os Gminy


Jak trudno zrozumieæ... W Krawarzu, w powiecie opawskim, starsza ludnoœæ pos³uguje siê jeszcze jêzykiem morawskim, podobnie jak w Pietrowicach Wielkich. Nie nale¿y siê temu dziwiæ. Dziel¹ca nas dzisiaj granica istnieje dopiero od 1920 roku. Poprzednio przez stulecia obie miejscowoœci podlega³y w³aœciwie tym samym panom i w³adcom, czy byli to ksi¹¿êta opawscy, czy cesarze wiedeñscy albo królowie pruscy. Niektórzy jêzykoznawcy uwa¿aj¹ jednak, i¿ nie ma „jêzyka morawskiego”. Wed³ug niektórych filologów czeskich chodzi o narzecze opawskie, a wg polskich – o jêzyk laski. W niektórych pietrowickich domach zachowa³y siê jednak jeszcze morawskie ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, z których odczytaniem wspó³czeœni Czesi maj¹ spore trudnoœci. Zostawmy zatem spory jêzykoznawców – mo¿emy twierdziæ, ¿e mieszkañcy i Pietrowic i Krawarza pos³ugiwali siê jêzykiem morawskim. Jest oczywiste, ¿e w gwarach wystêpuj¹ ró¿ne zapo¿yczenia z jêzyków obcych, szczególnie w s³ownictwie technicznym. Tak jest równie¿ w gwarze œl¹skiej z jej wielu zapo¿yczeniami z jêzyka niemieckiego, aby wymieniæ choæ: „gruba” (kopalnia), „luft” (powietrze) czy „kibel” (wiadro). Ale przecie¿ i w jêzyku polskim napotykamy wiele zapo¿yczeñ, ¿eby wspomnieæ choæby utwór satyryczny samego Juliana Tuwima, w którym „fachman” po sprawdzeniu ciekn¹ce-

go kranu stwierza, ¿e to „droselklapa ryksztosuje” i trzeba coœ „roztrajbowaæ”. A nasz wspó³czesny jêzyk, który jest pe³en zapo¿yczeñ z jêzyka angielskiego np. w informatyce – te wszystkie dialery, shareware skanery itd.? Niedawno w Krawarzu ukaza³a siê urocza ksi¹¿eczka, której autork¹ jest pani Lidie Rumanová, pt. Mluva a poøekadla z Kravaø a okolí (Mowa i powiedzonka Krawarza i okolicy), pod redakcj¹ dr. Ericha Šefèíka, dyrektora muzeum zamkowego w Krawarzu. Ksi¹¿eczka zawiera multum powiedzonek, rymowanek, przyrównañ i przepowiedni w gwarze, któr¹ pos³uguj¹ siê starzy mieszkañcy Krawarza, uzbierane przez autorkê przez dziesiêciolecia. O tym, ¿e nawet autorka i redaktor uznali, i¿ wiele powiedzeñ mo¿e byæ niezrozumia³ych dla m³odszych (i nap³ywowych) czytelników œwiadczy fakt, i¿ obok oryginalnych wersji dodano t³umaczenie na jêzyk czeski. Warto przytoczyæ niektóre z powiedzonek. Wyra¿aj¹c jednak obawy, ¿e nasi m³odsi czytelnicy mog¹ mieæ pewne problemy z odczytaniem tekstu, zastosowaliœmy polski zapis fonetyczny do oryginalnego s³ownictwa. Kaj sem dala oczy, jak sem se cie brala. Kaj nic nieni, ani smyræ nie bere. Jednemu se podoba hrzebeñ a druhemu to, co po nim leze.

Otwarci na przedsiêbiorców Ponad trzydzieœci osób wziê³o udzia³ w œrodowym spotkaniu przedsiêbiorców z terenu gminy i samorz¹dowców. Niektórzy po raz pierwszy od wielu lat, jak sami twierdzili, zjawili siê w Urzêdzie nie bêd¹c przy tym petentami. Spotkanie zorganizowa³a komisja gospodarki, na której czele stoi od kilku miesiêcy radny Zdzis³aw Hudak - ale wziêli w nim udzia³ tak¿e wójt Andrzej Wawrzynek, sekretarz Adam Wajda i przewodnicz¹cy Rady Gminy Henryk Marcinek. Samych przedsiêbiorców, prowadz¹cych ró¿ne zak³ady i ma³e firmy, by³o ponad dwudziestu. Jak na pierwsze spotkanie, frekwencja zaskakuj¹ca. Zamierzamy przynajmniej raz na kwarta³ organizowaæ podobne - powiedzia³ Z. Hudak. Gmina w ostatnich latach trzyma³a siê g³ównie dziêki osobom, które - paradoksalnie - bywaj¹ w domach od œwiêta. Sporo osób wyjecha³o do Niemiec, albo tam pracuje. Bezrobocie nie jest dziêki temu wysokie, ale powód do zadowolenie to ¿aden. Pracy na miejscu, tak¿e w s¹siedztwie nie ma, a jeœli ju¿, to s³abo p³atna. M³odzi zaraz po szkole, ledwo dostan¹ czerwony paszport, wol¹ jechaæ na kilka miesiêcy do Niemczech, Belgii i Holandii. Kto nie ma takiej mo¿liwoœci, szybko staje siê kolejnym petentem raciborskiego poœredniaka. Radni kolejnej kadencji chc¹ choæ czêœæ tych ludzi uaktywniæ. Choæ tematów do rozmowy na œrodowym spotkaniu, jak siê okaza³o, mog³o byæ sporo, na pocz¹tek ograniczono siê do pobie¿nej dyskusji. Chcemy siê zorientowaæ, na jak¹ pomoc i w jakiej formie licz¹ prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospo-

G³os Gminy

darcz¹ w naszej gminie. Samorz¹d z kolei musi siê zorientowaæ, co mo¿e sam zaoferowaæ stwierdzi³ przewodnicz¹cy komisji gospodarki i promocji. Najwa¿niejsze s¹ chyba informacje na ró¿ne tematy, dotarcie do funduszy, korzystnie oprocentowanych po¿yczek. Gmina mo¿e zaoferowaæ pomoc prawn¹, udostêpniæ infrastrukturê osobom rozwijaj¹cym nowe zak³ady, skontaktowaæ z instytucjami. Samorz¹d chce przygotowaæ pakiet „Przyjazna gmina dla przedsiêbiorców”. W celu promocji zaproponowano dostêp do strony internetowej gminy, jaka ma wkrótce ulec rozbudowie. Prosimy o przekazywanie danych na temat firm, umieœcimy je w internecie. To jedna z mo¿liwoœci promocji - wyjaœni³ Adam Wajda. Inn¹ bêdzie mo¿liwoœæ udostêpniania ³amów lokalnej gazetki „G³os Gminy”. W internecie maj¹ znaleŸæ siê tak¿e dane gie³dy miejsco-

Marika, poæ herajn, a niestój drausen. Lepszi szpatni geszeft, ni¿ dobra robota. Miel jazyk a¿ na westu. Matko, ro¿nij, foter ¿ere szrank. Na posraneho i hajziel spadnie. Pes psa hryœæ nie budzie. Panbuczek ci to oplaci na dzieciach. Z chlopem je Ÿle a bez chlopa eszcze horszi. Ty mi szmakujesz i bez zemftu. Warzechom maszczene. Wedle zleho susieda se i po smyrci Ÿle le¿i. Wszudy je chleb o dwuch skurkach. Z roboty konie zdychaju. Zakoñczyæ chcemy anegdot¹ zamieszczon¹ w ksi¹¿eczce. Nauczycielka (czeska) pyta uczniów w szkole z czego sk³ada siê rower. Zg³asza siê ma³y Zepel (Józek) i odpowiada: „Kolo ma jeden gesztel, dwie felgy, dwa szlauchy, dwa mantle, lenksztangu, zatel, ketu, canrad, pedajle, szucplechy, gepektreger, wentilku, luftpumpu, riksztraler, bremzu, nec, sztift, zateldeku, taszku na werkcajg, szpajchy, swietlo, zwonek a paru œrubków.” Nauczycielka z wytrzeszczonymi oczami mówi do Zepelka: „Chlapèe, teï opravdu nevím, jak tì mám oznámkovat, vždyž já vùbec nevím, o èem jsi tu mluvil, nerozumiela jsem ti ani slovo!” (Ch³opcze, naprawdê nie wiem, jak mam oceniæ twoj¹ odpowiedŸ, przecie¿ ja nie wiem, coœ ty mówi³, nie zrozumia³am ani jednego s³owa!). Pawe³ J. Newerla wych nieruchomoœci. Wiele osób ma coœ do sprzedania, chce te¿ kupiæ nowe grunty, dokonaæ zamiany. Ka¿da forma publikowania o tym informacji mo¿e u³atwi szybsze transakcje - przekonywa³ Z. Hudak. Jednym z pomys³ów na u³atwiony dostêp do mediów i kontakty handlowe maj¹ byæ kolejne targi. Rada Gminy zadecydowa³a ju¿ o rozpoczêciu przygotowañ do Regionalnej Wystawy Budownictwa „Ogród. Systemy Grzewcze. Wnêtrza”. Ma ona odbyæ siê 17 - 18 maja tego roku w Pietrowicach Wielkich. Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego zosta³ Henryk J. Marcinek. Wystawa ma na celu promocjê lokalnych przedsiêbiorców. W tym roku targi bêd¹ mia³y nieco inny charakter. Postanowiliœmy trochê odpocz¹æ od szyldu ekologii, ale temat majowej wystawy bêdzie i tak mia³ z ni¹ œcis³y zwi¹zek - wyjaœni³ przewodnicz¹cy komitetu. (sem)

7


Darczyñcy Wykaz osób które dokona³y wp³at pieniê¿nych na realizacjê „Eko Planu Koœció³ka „ w Pietrowicach Wielkich. 1. Ryszard Schmidt zam. Paw³ów 2. Iwona i Pietr Gawron zam. Kornice 3. Ryszard Henkel zam. Pietrowice Wielkie 4. Ilona Gawlica zam. Samborowice 5. Adelajda Kêpa zam. Kornice 6. Janina W¹sowicz zam. Pietrowice Wielkie 7. Marek Krutki zam. Kornice 8. S³awomir i Artur Paliwoda zam. Kornice 9. Ryszard Majchrzak zam. Kornice 10.Józef Migus zam. Kornice 11.Jerzy Kwaœny zam. Kornice 12.Hubert Machnik zam. Kornice 13.Anna KuŸnik zam. Kornice 14.Janina Olender zam. Kornice 15.El¿bieta i Józef Hermet zam. Kornice 16.Kozub Zdzis³aw zam. Krowiarki 17.Józef Malcharczyk zam. Paw³ów 18.Gerard Jokiel zam. Paw³ów 19.Zygmunt Marciniak zam. Paw³ów 20.Jan Strycharz zam. Paw³ów 21.Pawe³ Malcharczyk zam. Paw³ów 22.Henryk Wilczek zam. Paw³ów

23.Zygmunt Kalus 24.Konrad Kuroczik 25.Gertruda Mizioch 26.Sylwia Meyer 27.Teodor Kuroczik 28.Konrad Kurek 29.Urszula Stanik 30.Jan Nowak 31.Norbert Marcinek 32.Józef Nowak 33.Herbert Musio³ 34.Maria Tatara 35.Agnieszka Witecy 36.Patryk Æwik 37.Piotr Kotula 38.Magdalena Fojcik 39.Grzegorz Golik 40.Krystian Strzybny 41.Rodzina Stanke 42.Pawe³ Rzytki 43.Anna Wieczorek 44.Walter Bia³as 45.Krystian Herud 46.Jadwiga Mrozek 47.Krystyna Zuber 48.Pawe³ Wolnik 49.Jerzy Spata 50.Franciszek Wycisk 51.Halina Kurzeja 52.Karol Trojañski 53.Gerard Bula 54.Agnieszka Chmiela

zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Paw³ów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów zam. Cyprzanów

Nowy prezes na starym boisku Jak ju¿ informowaliœmy w poprzednim numerze naszej gazety dokona³y siê zmiany personalne w LKS Pietrowice Wlk. Zosta³ wybrany nowy zarz¹d oraz nowi prezesi i trenerzy. Na stanowisko prezesa LKS powo³any zosta³ Willibald Pawlasek, a jego zastêpc¹ zosta³ Beno Zmuda. W ostatnim czasie prezes Pawlasek, wiceprezes Zmuda oraz dzia³acze LKS zajêli siê pracami porz¹dkowymi pietrowickiego stadionu. Zakres prac by³ szeroki : od koszenia trawy, po przycinkê drzew do renowacji ³awek. Wszystko to mia³o na celu jak najlepsze przygotowanie stadionu do zbli¿aj¹cego siê sezonu pi³karskiego. Obecnie trwaj¹ równie¿ prace nad przygotowaniem tylnego boiska treningowego oraz prace zwi¹zane z jego oœwietleniem. Jednak najwiêkszym ich zmartwieniem jest stan budynku na terenie stadionu. Szatnie oraz pomieszczenia socjalne wymagaj¹ gruntownego remontu i tutaj w chwili obecnej sprawy siê „wa¿¹”. Nie trac¹ jednak nadziei, ¿e problem ten zostanie wkrótce rozwi¹zany i bêd¹ mogli przyst¹piæ do pracy. A trzeba podkreœliæ, ¿e r¹k do pracy i zapa³u jak na razie nie brakuje. Nieoficjalnie wiadomo, i¿ znalaz³ siê sponsor, który jest gotowy do remontu „coœ” dorzuciæ. Chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt, i¿ zmienili siê równie¿ trenerzy naszych pietrowickich pi³karzy. Obecnie nasza kadra ma dwóch trenerów. Trenerem seniorów i juniorów zosta³ pan Szelewski, natomiast panu Markowi Klobuczek powierzona zosta³a opieka trenerska nad najm³odsz¹ grup¹ pietrowiczan, tj. sekcj¹ trampkarzy. Zainteresowanie m³odzie¿y jest doœæ du¿e, co mo¿na zauwa¿yæ na treningach, a co powinno zaprocentowaæ w nastêpnych latach. Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnym numerze gazety uda nam siê umieœciæ wywiady z prezesem oraz nowymi trenerami, co pozwoli³oby nam przybli¿yæ ich sylwetkê, jak równie¿ poznaæ ich plany

8

co do naszych pi³karzy. Jednak ju¿ dziœ widaæ, i¿ mimo nienajlepszego pocz¹tku, po dwóch przegranych meczach duch walki nie opuszcza naszych pi³karzy. Jest to powód, dla którego warto wierzyæ, ¿e najlepsze jeszcze przed nami, bo przecie¿ sezon nie koñczy siê na dwóch meczach. Byæ mo¿e jednym z czynników, które spowodowa³y przegran¹ LKS Pietrowice Wlk. by³ s³aby doping pietrowiczan. Kibice obudŸcie siê i w niedzielê pomó¿cie wygraæ naszym pi³karzom gor¹cym dopingiem. Na pewno lepiej bêdzie im siê gra³o, gdy bêd¹ mieli œwiadomoœæ, ¿e my w nich wierzymy. Dodam równie¿, i¿ ca³a dru¿yna sk³ada siê wy³¹cznie z pi³karzy mieszkaj¹cych w gminie Pietrowice . Osoby te graj¹ dla przyjemnoœci, poniewa¿ nie pobieraj¹ zap³aty za mecze. Tym bardziej trzeba ich podziwiaæ, gdy¿ wymagania trenera s¹ bardzo wysokie a oni gotowi s¹ im sprostaæ. Chcielibyœmy przybli¿yæ czytelnikom sk³ad naszej pietrowickiej kadry pi³karrskiej BRAMKARZE: 1. Franczyk Jan (Cyklop – Pietrowice Wlk.) 2. Gronkiewicz S³awomir (Góral – Pietr. Wlk.) OBROÑCY: 1. Olender Zdzis³aw (Zdzichu - Gródczanki) 2. Mastalerz Daniel (Ewa – Pietrowice Wlk.) 3. Zienkiewicz Piotr (Ziomal– Pietrowice Wlk.) 4. Jêczmienny Marcin (Marcin– Pietr. Wlk.) 5. Okrent Piotr (Okrêt– Pietrowice Wlk.) 6. Pientka David (Dawid– Pietrowice Wlk.) POMOCNICY: 1. Kosiba Jacek (Jacek– Pietrowice Wlk.) 2. Kubiczek Grzegorz (Grzegorz– Pietr. Wlk.) 3. Sobolewski Arek (Sobol– Pietrowice Wlk.) 4. Gawron Piotr (Gawron - Kornice) 5. Harmata Szymon (Harmata– Pietrowice Wlk.)

55.Krystyna Legan zam. Cyprzanów 56.Brygida Eckert zam. Cyprzanów 57.Józef Czeka³a zam. Cyprzanów 58.Dominika Derdak zam. Cyprzanów 59.Jerzy Œciborski zam. Cyprzanów 60.Andrzej Horak zam. Cyprzanów 61.Edyta Robenek zam. Cyprzanów 62.Gertruda Wieczorek zam. Cyprzanów 63.Jan Korzonek zam. Cyprzanów 64.W³adys³aw Rusnarczyk zam. Cyprzanów 65.Martin Wyrba zam. Cyprzanów 66.Helmut Otlik zam. Cyprzanów 67.Bo¿ena i Zdzis³aw Hudak zam. Maków 68.Leon Mludek zam. Pietrowice Wielkie 69.Krystyna i Pawe³ Ciemienga zam. Kornice 70.Maria i Franciszek Wieder zam. Pietrowice Wielkie 71.Edward i Krystyna Hermet 72.Janina W¹sowicz zam. Pietrowice Wielkie 73.Bernard Franiczek zam. ¯erdziny 74.Ilona Klimek zam. Samborowice 75.Ruta Przypad³o zam. Samborowice 76.Piotr Wrazid³o zam. Samborowice 77.Renata Jeremiasz zam. Samborowice 78.Rudolf B³aszczok zam. Samborowice Razem zebrano kwotê:1.802,71 z³ Za dokonane wp³aty serdecznie dziêkujemy. Nazwiska dalszych fundatorów opublikujemy w nastêpnym wydaniu „G³osu Gminy”. Cecylia Pawlasek NAPASTNICY: 1. Kosiba Grzegorz (Kosib– Pietrowice Wlk.) 2. Poznañski Piotr (Poznañ– Pietrowice Wlk.) 3. W¹cha³a Andrzej (W¹cha³a– Pietrowice Wlk.) 4. Górszczyk Arek (Górszczyk- Gródczanki) TRENER : Szelewski (Bibi– Pietrowice Wlk.) Gor¹co zapraszamy na mecz naszej kadry. Poni¿ej podajemy terminarz spotkañ pi³karskich na „w³asnym boisku” : NIEDZIELA 27.04.03 godz. 15.00 LKS „Start” – LKS Buków NIEDZIELA 11.05.03 godz. 15.00 LKS „Start” – LKS Gorzyce II NIEDZIELA 25.05.03 godz. 15.00 LKS „Start” – LKS Olza NIEDZIELA 08.06.03 godz. 15.00 LKS „Start” – LKS Gorzyce NIEDZIELA 15.06.03 godz. 15.00 LKS „Start” – LKS Turza Œl. Szczególnie gor¹co zapraszamy na mecze wyjazdowe (derby), które odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach: NIEDZIELA 04.05.03 godz. 11.30 LKS Cyprzanów – LKS „Start” NIEDZIELA 22.06.03 godz. 13.00 LKS Paw³ów – LKS „Start” Henryk Marcinek

Zapraszamy na powtórzony mecz LKS „Start” Pietrowice - LKS Pstr¹¿na, który odbêdzie siê 21.04.2003 (Poniedzia³ek Wielkanocny) o godz. 16.30 na boisku LKS „Start”.

G³os Gminy


Referendum Wspó³czesny œwiat jest urz¹dzony tak, ¿e decyzje o jego losach zapadaj¹ zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio. Obojêtnie, czy Polska przyst¹pi do Unii Europejskiej, czy nie, œwiat taki bêdzie, a wiêc decyzje w „sprawie polskiej” bêd¹ zapada³y w Brukseli (albo w Moskwie). Mo¿e nam siê to nie podobaæ, ale tak JEST i BÊDZIE i nic na to nie poradzimy. Gra toczy siê zatem o to, czy mamy kontynuowaæ tradycje Kongresu Wiedeñskiego, Traktatu Wersalskiego, Konferencji Ja³tañskiej czy Poczdamskiej, a wiêc „wszystko o nas bez nas”, czy te¿ z³amaæ tê przeklêt¹ tradycjê i sprawiæ, ¿e faktycznie i praktycznie bêdzie obowi¹zywa³a zasada „nic o nas bez nas”. I w tym w³aœnie celu nale¿y przyst¹piæ do Unii Europejskiej, gdy¿ jest to jedyny sposób na autentyczne zabieganie o polski interes narodowy w miejscu, gdzie zapadaj¹ decyzje o losach Europy. Czyli w Brukseli. G³os przeciw Unii Europejskiej oznacza ni mniej ni wiêcej, jak deklaracje: „nie chcemy, ¿eby Polska mia³a jakiekolwiek znaczenie

polityczne i gospodarcze we wspó³czesnym œwiecie”. Staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej, zyskamy lepsze mo¿liwoœci rozwoju, ale staniemy przed wiêkszymi wymaganiami, dotycz¹cymi usprawnienia i unowoczeœnienia kraju. Pozostaj¹c na zewn¹trz, nie bêdziemy mieli tych lepszych mo¿liwoœci, ale te¿ tak silnego przymusu podniesienia Polski na wy¿szy poziom cywilizacyjny. Bêdzie nieco ³atwiej i du¿o marniej. W przestrzeni lepszych mo¿liwoœci i wiêkszych wymagañ, jakimi jest Unia, mo¿na odnieœæ sukces i mo¿na go nie odnieœæ, nic nie jest zapewnione. Argumentem przeciwko naszemu wst¹pieniu do Unii mo¿e byæ zale¿noœæ polityczna i to, ¿e stracimy istotn¹ czêœæ swobodnego decydowania o niektórych sferach ¿ycia g³ównie gospodarczego. Nie ma jednak powodu do obaw, by po akcesji dosz³o w Polsce do ciê¿kiego kryzysu gospodarczego, jak siê czasem wró¿y. Gospodarka ju¿ jest zmieniona, choæ ci¹gle charakteryzuje j¹ bezw³ad i ociê¿a³oœæ. Pocz¹tek cz³onkostwa w Unii nie bêdzie zrywem. Raczej powolnym rozruchem. Pierwsze lata Polski w Unii Europejskiej przypomn¹ lokomotywê z wiersza Tuwima – „... najpierw powoli, jak ¿ó³w ociê¿ale..”. Je¿eli jako spo³eczeñstwo dobrze za-

Rola biblioteki publicznej w œrodowisku wiejskim Wszystko, czego ludzkoœæ dokona³a, co pomyœla³a, zdoby³a lub czym by³a, tkwi jakby czarodziejsko zachowane na stronicach ksi¹¿ek. S¹ one najcenniejszym dobrem ludzi Thomas Carlyle Czasy analfabetyzmu w Polsce dawno ju¿ minê³y i wszyscy dzisiaj potrafi¹ czytaæ. Nie wszyscy jednak potrafi¹ doceniæ nabyt¹ umiejêtnoœæ i ograniczaj¹ siê zaledwie do czytania programów telewizyjnych. S¹ jednak i tacy, którzy czytanie wykorzystuj¹ w innym celu: kulturalnym i poznawczym. W obecnej dobie telewizji i komputerów znajd¹ siê osoby które uwa¿aj¹ ¿e mo¿na ³atwo obejœæ siê bez czytania, ja mam jednak na ten temat inne zdanie - jak wynika ze statystyk nie jestem odosobniona w tym przekonaniu . Aby pomóc tej – wcale nie tak ma³ej - grupie „odmieñców”, ju¿ ponad 50 lat temu zorganizowano w naszej gminie biblioteki. Sieæ biblioteczna naszej gminy sk³ada siê z 5 placówek: w Pietrowicach , Krowiarkach, Makowie, Paw³owie i Samborowicach. Rozmieszczenie placówek w terenie oraz po³o¿enie w centrum ka¿dej z miejscowoœci powoduje, i¿ ka¿dy z mieszkañców ma dogodny dostêp do us³ug bibliotecznych. Dysponujemy prawie 50 tysi¹cami ksi¹¿ek i kilkudziesiêcioma tytu³ami czasopism. Gromadzimy materia³y dotycz¹ce ¿ycia spo³ecznego, informacje o wsiach, prowadzimy dzia³alnoœæ kulturalnooœwiatow¹, wspó³pracujemy z przedszkolami, szko³ami podstawowymi i gim-

G³os Gminy

nazjami. To czêsto dziêki nam dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê ma mo¿liwoœæ odrobienia prac domowych, pog³êbienia wiadomoœci czy rozwijania zainteresowañ. Œcie¿ki edukacyjne realizowane przez szko³y bardzo czêsto dziêki naszym zbiorom - ró¿norodnym i bogatym - mog¹ byæ realizowane w ciekawszej i szerszej perspektywie. Wiele osób nie bêd¹cych naszymi czytelnikami twierdzi, ¿e biblioteki to kosztowna zabawka, niepotrzebne obci¹¿anie bud¿etu gminy. Jednak¿e wartoœci przekazywane przez biblioteki s¹ nieprzeliczalne, trudno oceniaæ je w jakikolwiek sposób, bo czy mo¿na zmierzyæ i obliczyæ poszerzenie horyzontów myœlowych lub rozbudzenie zami³owania pog³êbiania wiedzy? Niezaprzeczalnie nasze biblioteki s¹ jedynymi ostojami kultury na wsiach Niedoceniana powszechnie praca bibliotekarek odnosi jednak efekty : sieæ biblioteczna naszej gminy plasowa³a siê na najwy¿szych pozycjach w powiecie: 1 miejsce w roku 2000, 2 miejsce w roku 2001,1 miejsce w roku 2002 (znaczenie maj¹ tutaj nastêpuj¹ce dane: liczba zakupionych woluminów z bud¿etu, liczba czytelników i liczba udostêpnieñ na 100 mieszkañców). Wszystkich chêtnych zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i czynnego uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach. Do odwiedzania bibliotek serdecznie zachêcamy zarówno naszych sta³ych czytelników, jak i wszystkich, którzy jeszcze siê wahaj¹. Zapewniamy, ¿e ka¿dy odwiedzaj¹cy bibliotekê zostanie mi³o obs³u¿ony, czytelnia zaœ u¿yczy cichego k¹ta , w

gramy, to mamy szansê, ¿e trafna w odniesieniu do Polski oka¿e siê tak¿e reszta wiersza Tuwima. Prognoza dotycz¹ca stanu, w jakim zaczniemy unijn¹ drogê, nie jest czarna ani te¿ œwietlista, jest szara. To nie mo¿e przygnêbiaæ, a ju¿ zupe³nie nie mo¿e byæ argumentem za zostaniem na zewn¹trz. Musi byæ bodŸcem, by ten stan zmieniæ. W Unii to bardziej konieczne i zarazem ³atwiejsze do zrobienia. Ca³a wielka przygoda przed nami – do stracenia mamy tylko tê szaroœæ, nic wiêcej. Po raz pierwszy w naszej tysi¹cletniej historii g³os ka¿dego z nas przes¹dzi o przysz³oœci Polski. Dlatego w referendum, w którym zadecydujemy o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nikogo z nas nie mo¿e zabrakn¹æ. Uwierzmy tym, którzy ju¿ wczeœniej zaufali Unii i samym sobie: Irlandczykom, Hiszpanom, Portugalczykom i pozosta³ym narodom Unii. Uwierzmy w siebie i nasze mo¿liwoœci, by w rozs¹dnym czasie do³¹czyæ do tych, którym siê powiod³o i którzy osi¹gnêli gospodarczy sukces. to w³aœnie dlatego g³os ka¿dego obywatela w referendum jest tak wa¿ny dla nas, naszych dzieci i przysz³ych pokoleñ. Anna Nowakowska

którym mo¿na zag³êbiæ siê w lekturê prasy. Dziêki sta³ej wspó³pracy w obrêbie sieci poszukiwane pozycje ksi¹¿kowe bêd¹ sprowadzane na ¿yczenie czytelnika z innych placówek. Poni¿ej przedstawiam najwa¿niejsze dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2002. Iloœæ czytelników zarejestrowanych: 1442 osoby Iloœæ wypo¿yczeñ na zewn¹trz: 41 649 egz. Iloœæ wypo¿yczeñ na miejscu: 6 905 egz. Iloœæ udzielonych kwerend (odpowiedzi na zapytania czytelnicze): 1 847 Zakupiono ze œrodków samorz¹dowych: 457 egz. ksi¹¿ek W porównaniu rokiem ubieg³ym biblioteka zanotowa³a wzrost w nastêpuj¹cych dzia³ach : 1. Iloœci czytelników zarejestrowanych: 2001r. 1 419 2002r. 1 442 2. Udostêpnianie zbiorów czytelnikom na zewn¹trz: 2001r. 37 705 egz. 2002r. 41 649 egz. 3. Udostêpnianie zbiorów czytelnikom na miejscu: 2001r. 6 905 egz. 2002r. 7 254 egz. 4. Ksi¹¿ki zakupione ze œrodków samorz¹dowych 2001r. 325 egz. 2002r. 457 egz. Ma³gorzata Paletta Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich

9


Remiza coraz ³adniejsza Wraz z nastaniem wiosny wznowione zosta³y prace remontowe budynku OSP w Pietrowicach Wielkich. W chwili obecnej trwaj¹ prace zwi¹zane z termomodernizacj¹ budynku. Dziêki tej inwestycji w przysz³oœci bêdziemy mogli zaoszczêdziæ na ogrzewaniu remizy. Poza tym ulegnie zmianie wygl¹d zewnêtrzny budynku OSP, gdy¿ na³o¿ony zostanie nowy tynk. Zwiêkszy to walory estetyczne naszej remizy. Reasumuj¹c termomodernizacja sprawi, ¿e budynek OSP stanie siê cieplejszy, milszy i piêkniejszy. Na ukoñczeniu s¹ równie¿ prace zwi¹zane z modernizacja wentylacji remizy stra¿ackiej. Zastosowany zosta³ wysokiej jakoœci system wentylacji budynku. Jest to ostatni etap prac remontowych, które przewidziane zosta³y na rok bie¿¹cy. Prace te wspó³finansowane s¹ przez WFOŒiGW. Wiêkszoœæ prac remontowych zosta³o wykonanych jesieni¹ ubieg³ego roku. Chcia³oby siê rzec, i¿ dla OSP Pietrowice Wlk. by³ to rok pe³en zmian. By³ to rok, który na kartach historii zapisze siê jako rok zmian pozytywnych , poniewa¿ zakoñczone zosta³y prace termomoder-

nizacyjne dachu, zmieniona zosta³a konstrukcja oraz pokrycie dachu , zmodernizowana zosta³a instalacja CO oraz kot³ownia. Zgodnie z ekologiczn¹ dusz¹ Naszej Gminy wymieniliœmy równie¿ piec CO na ekologiczny. Za koordynacjê prac remontowych odpowiedzialny z ramienia Urzêdu Gminy jest p.Jerzy Reichel, który doskonale radzi sobie z powierzonymi mu obowi¹zkami. Mimo niesprzyjaj¹cej aury, prace zwi¹zane z ocieplaniem budynku nie zosta³y przerwane. Zwi¹zane jest to z tym, i¿ plan remontu zak³ada zakoñczenie prac przed obchodami jubileuszu 120-lecia istnienia OSP Pietrowice Wlk., które odbywaæ siê bêd¹ w lipcu 2003. Podobnie jak Festyny Stra¿ackie w latach poprzednich, tak i obchody jubileuszowe w tym roku bêd¹ trwa³y trzy dni. Rozpoczn¹ siê one 11 lipca Mega-koncertem Gwiazd, nastêpnie 12 lipca przewidziana jest czêœæ oficjalna obchodów, które rozpoczn¹ siê uroczystym apelem oraz przemarszem ulicami Pietrowic. W nastêpnej czêœci pomyœleliœmy o naszych dzieciach i ich rodzicach . Dlatego te¿ wieczorem zorganizowana bêdzie dyskoteka dla naszych pociech, a póŸniej zabawa taneczna dla

Kolejne zwyciêstwo szko³y z Samborowic Dnia 26.03.03r. w Szkole w Samborowicach odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. W turnieju wziê³y udzia³ 3-osobowe dru¿yny klas IV-VI reprezentuj¹ce szko³y w Krowiarkach, Paw³owie, Pietrowicach Wielkich i Samborowicach. Zawody sk³ada³y siê z II czêœci: teoretycznej i praktycznej. W I etapie uczniowie rozwi¹zywali test z zakresu wiedzy o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym. W II etapie uczestnicy turnieju przeje¿d¿ali na rowerze sprawnoœciowy tor przeszkód, zmagaj¹c siê z trudnymi jego elementami. Wszyscy uczniowie wykazali siê g³êbok¹ wiedz¹ teoretyczn¹ i du¿¹ umiejêtnoœci¹ jazdy na rowerze po torze przeszkód. Na zawodach panowa³a mi³a i przyjemna atmosfera. Dziêkujemy uczniom i opiekunom za udzia³ w turnieju. Zapraszamy za rok. Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego: miejsce szko³a I Samborowice II Pietrowice Wielkie III Paw³ów IV Krowiarki

10

To ju¿ czwarty rok z rzêdu szko³a w Samborowicach œwiêtuje zwyciêstwo na szczeblu gminy. Nale¿a³oby nadmieniæ, ¿e £ukasz Gawlica i Mateusz Kocjan reprezentuj¹cy w tym roku zwyciêsk¹ dru¿ynê z Samborowic, w roku ubieg³ym

starszych mieszkañców naszej gminy. Ostatni dzieñ obchodów to niedziela. Dzieñ ten rozpoczniemy od uroczystej mszy œwiêtej. Niedziela to dzieñ, który ka¿dy z nas chcia³by spêdziæ z rodzin¹, dlatego te¿ na ten dzieñ przewidziana jest biesiada rodzinna, która potrwa do wieczora Jak mo¿na zauwa¿yæ plan obchodów jubileuszowych jest bardzo napiêty i z tego powodu zawody stra¿ackie odbêd¹ siê 5 lipca, czyli tydzieñ przed uroczystymi obchodami. Z góry zapraszamy na zawody stra¿ackie oraz obchody jubileuszowe. Organizatorzy zapewniaj¹ wiele atrakcji oraz dobr¹ i niezapomnian¹ zabawê. Szczegó³owy plan obchodów jubileuszowych zostanie podany w nastêpnym numerze gazety. Henryk Marcinek

wywalczyli dla Gminy Pietrowice Wielkie I miejsce w powiecie. W/w uczniom towarzyszy³ obecny absolwent naszej szko³y Pawe³ Kajzer, który oprócz zwyciêstwa dru¿ynowego, indywidualnie zdoby³ tytu³ „Mistrza Powiatu”. Nasi zwyciêzcy reprezentowali powiat raciborski równie¿ na konkursie rejonowym w Rybniku. Mamy nadziejê, ¿e dru¿yna z Samborowic i w tym roku powtórzy sukcesy z ubieg³ych lat. Trzymamy kciuki za Edytê Kotallê, uczennicê klasy V, która w tym roku do³¹czy³a do sk³adu reprezentacyjnego z Samborowic. J. Burdzy, J. Koz³owska

liczba punktów 135 56 43 39

G³os Gminy


Szamarzowscy przebierañcy Ludzie, czy wy wszyjscy wjycie, jako wyglondo Tancber? Ja, na pewno ni, bo mo¿no nie wjycie, co to richtich je. To je tradycja, kero je najstarszo u nas na Œlonsku. W naszych Szamarzowicach, w ostatnio sobota karnawa³u, ka¿dy kto by chcio³ mo¿e se przijechaæ i obejrzeæ jak Tancber idzie bez wjeœ. Je co oglondaæ. A co byœcie kedyœ chcieli przijechaæ, to jo wom trocha porozprawiom. Pjyrszo trza nazbjyraæ ganc d³ugo s³oma, bo przeca te Tancbry muszom byæ w coœ obleczone. W ona sobota gospodorze swijajom s³oma w d³uge powrozy, a potym owijajom niom jakegoœ ch³opa. Jakbyœcie chcieli wjedzieæ, to takego jednego Tancbra oblyko se a¿ trzi godziny. Jak on je fertich, idzie na wjeœ. Nie myœlcie se , ¿e on idzie sam. Je on zapnyty w opraty, kere trzimie kuczer. Kole Tancbra nie mo¿e braknyæ ma³ego misia, m³odej pory, masarza, stra¿aka kery wyje durch syrynom, bo to przeca musi byæ na wsi s³ychaæ. Kedyœ ma³y miœ chodzi³ yno w przestympny rok. Terozki je za tela s³omy i chodzi w ka¿dy rok. Som te¿ dwa synki kere zbjyrajom po cha³upach dary ( jajca, paskudy, pjondze) Wszyjscy musicie daæ pozor na pieroñskie ma³pice, bo one narobiom zawsze mocka szkody. Ma¿om dziochy szlemom, a potym ka¿dego kogo spotkajom na drodze. Ku koñcu Tancber ju¿ je fest s³aby i se buli, chyba wjy, ¿e bydzie zabity. I tak te¿ to je, jak zajdzie na plac, to masorz bjere no¿, miska a flaszka wina i koñczy se ¿ywot Tancbra.

Na wjeczór wszyjscy idom na muzyka, na kera se te¿ przeblykajom. A tak jak tam som poprzeblykani, to se nawet nie umicie wyobraziæ. MY TO W DWIE PISA£Y TROCHA ZE ŒLONSKIM CHOÆ DO CZYNIENIA MIA£Y. JAK KERO UMIA£A TAK DYKTOWA£A. MYŒLIMY, ¯E CHOÆ FELERY WIDZICIE NA NAS SE NIE OBRAZICIE. P. BOGACZ, A. M£OCEK

Reklamy w G³osie Gminy Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa¿ jednak nie mo¿emy tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka¿dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -fundacji wspierania m³odzie¿y -komitetów rodzicielskich przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa¿amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale¿niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a - 100 z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a - 200 z³, -1 strona A4 czarno-bia³a - 400 z³. Dodatek za drugi kolor -20 % Dodatek za pe³ny kolor -50 %. Po przed³o¿eniu dowodu wp³aty w redakcji reklama zostaje przyjêta do druku.

Bal Przebierañców w Samborowicach W ostatni¹ sobotê karnawa³u 1 marca br. o godz. 20.00 w samborowickiej szkole odby³ siê „Bal Przebierañców”. Z niew¹tpliwym sukcesem, w ocenie uczestników, przygrywa³ zespó³ „Meteor” z Raciborza. Ma³¹ tradycj¹ sta³o siê, ¿e organizatorem zabawy jest Parafia œw. Rodziny. Nie by³oby to mo¿liwe bez udzia³u wielu osób naszego œrodowiska. Przygotowanie i rozprowadzenie biletów, oryginalny wystrój sali gimnastycznej, obs³uga bufetu, organizacja i przeprowadzenie loterii fantowej i konkursów; wszystko to by³o mo¿liwe przy udziale wielu ludzi dobrej woli. Wszystkim, którzy przyczynili siê do naszego wspólnego sukcesu jestem niezmiernie wdziêczny. Doceniæ pragnê sponsorów z okolicznych zak³adów pracy.

t³ok na parkiecie i ciep³e s³owa pod adresem organizatorów, to te¿ argumenty pozwalaj¹ce oceniæ ca³oœæ pozytywnie.

¯yczy³bym sobie, ¿eby w podobnym klimacie odbywa³y siê imprezy organizowane w naszym ma³ym œrodowisku. Ks Zbigniew Gajewski

Zdecydowana wiêkszoœæ uczestników zabawy by³a przebrana w pomys³owe stroje, samodzielnie wykonane lub wypo¿yczone. Ró¿norodnoœæ strojów przyczyni³a siê do specjalnej atmosfery naszego balu. Moim zdaniem, tegoroczny „Bal Przebierañców” w Samborowicach mo¿na uznaæ za udany. Wziê³o w nim udzia³ ok. 60 par, to doœæ du¿a liczba; w tym goœcie spoza Samborowic. Ci¹g³y

G³os Gminy

11


Pierwszy dzieñ wiosny w naszym gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 21 marca odby³ siê w naszej szkole konkurs na „SUPER KLASÊ”. W turnieju starowa³y trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas. Pierwsza konkurencja polega³a na zaprezentowaniu strojów klasowych i hase³ ekologicznych. Najciekawsze has³a o tematyce ekologicznej np.: „Œmieci segregujesz – œwiat od zguby ratujesz”, „Gdy s³oñce œwiat ogrzeje, uczeñ siê od razu œmieje”, „III a dobrze ekologiê zna – dlatego o czystoœæ szko³y dba”, „Nie wyrzucajcie œmieci, bo dostaniecie naganê od dzieci”. Du¿y aplauz wzbudzi³y wystêpy piosenkarzy. Najbardziej podoba³a siê grupa „Ich troje” z III b, która brawurowo zaœpiewa³a piosenkê „Zawsze z Tob¹ chcia³bym byæ” oraz Adam Kubiczek z I b, który wykona³ utwór „Kobiety s¹ gor¹ce”, przy g³oœnym dopingu swoich kole¿anek z klasy. W kolejnych zadaniach trzeba by³o wykazaæ siê refleksem, sprytem i elokwencj¹. Doskonale

uczniowie poradzili sobie z opisem w³asnego wychowawcy (trzema s³owami na wylosowan¹ literê); nie sprawi³o im te¿ wiêkszych problemów odgadniêcie nazwisk nauczycieli, na podstawie ich powiedzonek i przezwisk. Niektóre zespo³y, mimo podpowiedzi, mia³y jednak wielkie k³opoty z rozpoznaniem zdjêcia z dzieciñstwa swoich nauczycieli. Ostatnia konkurencja – turniej wiedzy o naszym gimnazjum zdecydowa³a o zwyciêstwie. Zdobywcami pierwszego miejsca zostali uczniowie z klasy I b. Nagroda w konkursie by³a bardzo cenna. Zwyciêska klasa otrzyma³a od Pani Dyrektor jednodniowy certyfikat zwalniaj¹cy od pytania i sprawdzianów, a zwyciêska dru¿yna zosta³a odwieziona po zajêciach do domu przez opiekuna Samorz¹du Uczniowskiego. Opiekun Samorz¹du Szkolnego mgr Anna Kucharczyk

Zaproszenie dla przedsiêbiorców Rada Gminy Pietrowice Wielkie ma zaszczyt zaprosiæ wszystkich chêtnych przedsiêbiorców, handlowców, ogrodników, itp. do wystawienia swoich produktów podczas majowej Wystawy „Ogród. Systemy grzewcze. Wnêtrza.” Podobnie jak w latach ubieg³ych oddajemy do Pañstwa dyspozycji bezp³atnie: - powierzchniê wystawow¹ 8m2, - dostêp do energii elektrycznej, - parking dla samochodów osobowych i ciê¿arowych, - pomoc w za³adunku eksponatów, ochronê i ubezpieczenie. Podczas zwiedzania czynne bêdzie biuro targowe, punkt ksero, punkt medyczny. Szczególnie gor¹co zachêcamy do uczestnictwa w organizowanych konkursach: na najlepszy produkt, najlepsze stoisko. Ca³a Rada Gminy i Urz¹d Gminy ¿yczy udanej prezentacji oraz korzystnych transakcji. Raz jeszcze gor¹co zapraszamy i zachêcamy do uczestnictwa.

12

KARTA INFORMACYJNA 1. Miejsce organizacji Targów:

Nowe centrum Wystawowe Pietrowice Wielkie ul. I Maja 8 47-480 Pietrowice Wielkie

2. Termin i godziny otwarcia:

17.05.2003 r. – 18.05.2003 r. w godz. od 1000 do 1800 * Kolejnoœæ nadsy³ania niniejszego zg³oszenia decydowaæ bêdzie o lokalizacji stoiska.

3. Informacji udzielaj¹:

Komitet Organizacyjny Regionalnej Wystawy Budownictwa „Ogród. Systemy grzewcze. Wnetrza.” 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 tel. (032) 4198099, fax (032) 4198407

4. Okres monta¿u i demonta¿u stoiska:

monta¿ demonta¿

16.05.2003 r. 18.05.2003r. od godz. 2200 i 19.05.2003 r

5. Wywóz eksponatów oraz likwidacja stoiska po zakoñczeniu imprezy wystawowej i plenerowej zabroniona. 6. Organizator zapewnia bezp³atny roz³adunek i za³adunek eksponatów. 7. Godziny udostêpniania stoisk w czasie targów: a) dla wystawców od 900 do 1800 b) dla zwiedzaj¹cych od 1000 do 1800 8. Teren targów jest chroniony przez Organizatora w dniach: a) 16.05.2003 r. od godz. 2000 do godz. 1000 17.05.2003 r. b) 17.05.2003 r. od godz. 1800 do godz. 1000 18.05.2003 r. c) 18.05.2003 r. od godz. 1800 do godz. 800 19.08.2003 r. 9. Zasilanie stoisk energi¹ elektryczn¹ w godz. od 900 do 1900 10. Wystawcy przys³uguje bezp³atny parking.

G³os Gminy


Znieczulica czy przekora??? Z cyklu „Trudne tematy” Oto jest pytanie, na które spróbujemy sobie sami udzieliæ odpowiedzi po zapoznaniu siê z treœci¹ tego artyku³u. Na prze³omie miesi¹ca marca i kwietnia przyroda powita³a nas wyj¹tkowo piêkn¹, ciep³¹ i s³oneczn¹ pogod¹. M³odzie¿ przedszkolna i szkolna tradycyjnie przesz³a ulicami naszych wsi w kolorowym pochodzie obwieszczaj¹c mieszkañcom nadejœcie pierwszego dnia kalendarzowej wiosny. Jest to piêkna tradycja pielêgnowana przez naszych nauczycieli i sam¹ m³odzie¿. Od kilku ju¿ lat systematycznie cz³onkowie Gminnej Komisji ds. Ekologii odwiedzaj¹ kolejno wszystkie wsie naszej gminy. Po takich wizytach dokonujemy bilansu naszych obserwacji z zakresu zachowañ mieszkañców w ci¹gu ca³ej zimy i pierwszych dni wiosny. W ka¿dym przypadku, kiedy bêdê opisywaæ negatywne uwagi wystêpuj¹ce na obszarze danego so³ectwa na pewno nie bêdzie to mia³o prze³o¿enia na wszystkich jego mieszkañców. Wiadomo, ¿e przys³owiowych „czarnych owieczek” w stadzie rodzi siê niewiele. Podobnie gatunek ludzki nie jest pozbawiony w swojej populacji pojedynczych „wybryków natury”. Na potwierdzenie tych gorzkich s³ów pos³u¿ê siê kilkoma spostrze¿eniami z prac Komisji Ekologii w terenie. Przemieszczaj¹c siê drogami naszej gminy, prawie wszêdzie byliœmy zaskakiwani ponurym widokiem zanieczyszczonych rowów i poboczy. Najwiêcej jest porzuconych, pojedynczych szklanych i plastikowych butelek, metalowych puszek po napojach, zape³nionych odpadami worków, st³uczek fajansowych, szk³a, gruzu, popio³u a nawet opon samochodowych. Ten nie ciekawy widok potêguje czerñ wypalonych, suchych traw. Wci¹¿ utrzymuje siê zwyczaj wypalania traw na poboczach dróg, ³¹kach i w innych miejscach. Jest to postêpowanie karygodne i przynosi du¿o szkód mieszkañcom tych zacisznych miejsc jakimi s¹ m³ode zwierzêta, p³azy, drobne gady, ptactwo i wiele innych, które w wiêkszoœci gin¹ w spalanych trawach. Spaleniu ulega równie¿ rosn¹cy na poboczach m³ody drzewostan. W ten sposób wyniszcza siê florê i faunê, zanieczyszcza œrodowisko naturalne i stwarza mo¿liwoœæ powstania groŸnego po¿aru. Przepisy prawne w naszym kraju s¹ bardzo surowe dla osób, które lekcewa¿¹ i ³ami¹ przepisy. Ka¿dy wypalacz traw winien wczeœniej przekalkulowaæ, czy warto wyrz¹dzaæ krzywdê przyrodzie i nara¿aæ siê na zap³atê wysokiej grzywny. Na tym jeszcze nie koniec. Cz³onków Komisji Ekologii przerazi³y widoki bezmyœlnie i chaotycznie powycinanych, przydro¿nych krzewów. Przypuszczalnie jest to dzia³anie na rzecz pozyskania drewna grubego na opa³, natomiast pozostawione ga³êzie zaœmiecaj¹ pobocza dróg. Informujemy, ¿e krzewy, które rosn¹ na poboczach dróg s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Tego rodzaju wystêpki zaobserwowa-

G³os Gminy

liœmy w kilku so³ectwach m.in. w Pietrowicach przy ul. Mickiewicza, gdzie przebiega trasa rowerowa „Sudicky Okruh”. Zauwa¿yliœmy równie¿ wycinkê m³odych drzew na „pioœniku” przy ul. Gamowskiej w Paw³owie, która zosta³a przeprowadzona bez stosownego zezwolenia. Prawdopodobnie czynu tego dokona³ mieszkaniec tej wsi. Podobnych przyk³adów mo¿emy podaæ kilkanaœcie. Proceder ten najczêœciej wykonywany jest w porze jesienno-zimowej i wczesnowiosennej. W dalszej czêœci swojej wizyty w terenie odwiedziliœmy niektóre wsie, a w szczególnoœci znane nam ju¿ wczeœniej dzikie wysypiska œmieci. W swoim opisie odniosê siê do miejsc, które szczególnie stanowi¹ zagro¿enie ekologiczne i estetyczne. Mieszkañcy bez opamiêtania wywo¿¹ wszystko co w gospodarstwie domowym sta³o siê bezu¿ytecznym. Pocz¹wszy od wersalek, lodówek, pralek, opon, szklanych butelek, gruzu, betonu po wszelkiego rodzaju opakowania z plastiku i wiele innych. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ tego artyku³u przedstawiê skrótowo te miejsca, na które winni zwróciæ uwagê so³tysi, Rady So³eckie oraz mieszkañcy. Oto miejscowoœci: Krowiarki (Turmazy i Widok), Maków (punkt buraczany i skarpa za œlep¹ drog¹ obok szko³y i koœcio³a), Pietrowice Wielkie (zagajnik przy ul. Janowskiej i za cmentarzem w kierunku Makowa), Gródczanki (za wsi¹ w kierunku Kietrza), Cyprzanów (kalwaria i m³ynówka na ca³ej d³ugoœci), Lekartów (za stacj¹ PKP). Podobnych wysypisk jest znacznie wiêcej. Wkrótce do nich dotrzemy i poinformujemy o nich mieszkañców. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ spo³eczeñstwa ma œwiadomoœæ tego, i¿ nadszed³ czas, kiedy nale¿y powiedzieæ stanowcze „nie” dalszemu zatruwaniu powietrza, wody i gleby. Zatruwanej przyrodzie i ska¿onemu œrodowisku

Dzikie wysypiosko w Lekartowie. ju¿ pora wyci¹gn¹æ pomocn¹ d³oñ. B¹dŸmy wszyscy czujni i wra¿liwi, napiêtnujmy z³o, miejmy oczy szeroko otwarte by dostrzec tych, którzy przyk³adaj¹ rêkê do degradacji œrodowiska. Pamiêtajmy o tym, ¿e przyroda nie da siê oszukaæ. Ca³e z³o i szkody, które jej uczynimy odzwierciedl¹ siê na zdrowiu naszym i przysz³ych pokoleñ. Nie jest bez znaczenia apel naszego Ojca Œwiêtego, który nawo³uje mieszkañców ca³ego œwiata i zarazem nas o „Ekologiczne Nawrócenie”. Chciejmy tylko ws³uchaæ siê w te œwiête s³owa i na co dzieñ je stosowaæ. W³adze naszej gminy stwarzaj¹ wszelkie dogodne warunki odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych (wielkogabarytowe, szk³o i plastiki bezp³atnie). Nie ma potrzeby i uzasadnienia tworzenie nielegalnych wysypisk. Takim nagannym postêpowaniem czynimy wiele z³a sobie, rodzinie, mieszkañcom oraz przyrodzie. Poza tym, takim postêpowaniem ³amiemy przepisy o ochronie przyrody i szereg innych, które mog¹ naraziæ nas na przykre konsekwencje karne. Stró¿e porz¹dku publicznego najprawdopodobniej potrafi¹ zadzia³aæ z zaskoczenia. Wierzê w to, ¿e ka¿de z³o, które nas opêta³o mo¿na odrzuciæ zastêpuj¹c je dobrem. Wraz z optymistycznym nastawieniem, koñcz¹c spróbujmy sobie sami udzieliæ odpowiedzi – jest to „znieczulica czy przekora?”. Leon Mludek

Witamy wiosnê w Krowiarkach Dnia 20. marca 2003 roku uczniowie Szko³y Podstawowej w Krowiarkach i oddzia³u Gimnazjum œwiêtowali Pierwszy Dzieñ Wiosny. Mimo niesprzyjaj¹cej aury zdecydowana wiêkszoœæ uczniów przysz³a do szko³y „odœwiêtnie” przebrana i z dobrym humorem. Samorz¹d Uczniowski wyró¿ni³ i nagrodzi³ najciekawiej przebranych spoœród uczniów i nauczycieli. Po wrêczeniu nagród wszyscy barwnym i g³oœnym korowodem wyruszyli przepêdziæ zimê i powitaæ wiosnê. Zimê ostatecznie po¿egnali dokonuj¹c symbolicznego „aktu” spalenia Marzanny nad stawem. Zmarzniêci ale weseli przyszli do szko-

³y , gdzie przy ognisku wszyscy usma¿yli sobie kie³basê. Tak posileni, zwarci i gotowi ruszyli do rozgrywek miêdzyklasowych. Klasy rywalizowa³y w przerzucaniu balonów nad siatk¹, skakaniu klasowym na skakance i w wyœcigach „kangurków”. Klasy gimnazjalne wystawi³y dru¿ynê, aby rozgromiæ zespó³ grona pedagogicznego w meczu siatkówki. Mimo dopingu kolegów i kole¿anek ca³ej szko³y gimnazjaliœci ponieœli klêskê. Zwyciêzcy poszczególnych konkurencji otrzymali po lizaku, ufundowanym przez Samorz¹d Uczniowski. Miros³aw Otrêba

13


Makabryczny pomys³ Niedawno wybuch³a sprawa z masztem telefonii komórkowej na szkole w Pietrowicach Wielkich. Na zebraniu wiejskim mieszkañcy sk³adali interpelacjê. W prasie ukaza³y siê trzy artyku³y. Jeden w Dzienniku Zachodnim „Maszt niezgody”, drugi w Nowinach Raciborskich, trzeci w poprzednim wydaniu „G³osu Gminy”. Zachêcam zainteresowanych do przeczytania wszystkich trzech artyku³ów i wyrobienia sobie opinii, który z nich jest najbardziej obiektywny. Sk¹d takie nag³e zainteresowanie tematem ?

Otó¿ do gazet przyszed³ anonim podpisany „Mieszkañcy Pietrowic”. Powy¿szy donos zawiera du¿o wiedzy natury naukowej. Jego ton i jêzyk jest wyj¹tkowo agresywny. Oto przyk³ad: „Makabryczny pomys³”, „nie œwiadczy o zdrowym rozs¹dku tak ludzkim jak i ca³oœci Urzêdu”. Niektórzy twierdz¹, ¿e donos jest odwetem osób o du¿ej wiedzy fizyczno-medycznej. Dlaczego autorzy donosu s¹ przekonani, ¿e

brak zdrowego rozs¹dku „ca³oœci urzêdu”. Sugeruj¹ aby ca³y Urz¹d odszed³ a oni wtedy wróc¹ i wtedy bêdzie ju¿ w³aœciwie ? Bardzo ciekawy jest te¿ akapit: „ Nie wiadomo gdzie tkwi przyczyna tak makabrycznego pomys³u. Mo¿e pieni¹dze, a mo¿e brak zasiêgu w aparacie pana Przewodnicz¹cego Rady Gminy mieszkaj¹cego obok szko³y”. Znowu komuœ bardzo zale¿y aby puœciæ wœród ludzi fa³szyw¹ informacjê, ¿e to znowu ten niedobry Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest temu winien. Otó¿ wstêpny wniosek o warunki na maszt do Gminy z³o¿y³a sieæ komórkowa IDEA a przewodnicz¹cy u¿ywa aparatu zupe³nie innej sieci ERA; a o ca³ej sprawie dowiedzia³ siê z gazety i zebrania wiejskiego, gdy¿ takie sprawy nie le¿¹ w ogóle w kompetencji Przewodnicz¹cego Rady Gminy. Nieprawdziwa te¿ w donosie jest informacja, ¿e „Jest tysi¹ce przeprowadzonych badañ, z których wynika jednoznacznie o szkodliwoœci”. Otó¿ nie ma „tysiêcy badañ”, i nie ma jednoznaczych wyników œwiadcz¹cych o szkodliwoœci. Oczywiste jest, ¿e sprawa jest kontrowersyjna i jak nast¹pi w³aœciwa faza prawna to dopiero wtedy kompetentne organy gminy bêd¹ mog³y dzia³aæ w sprawie. Nale¿y tu poinformowaæ, ¿e je¿eli ktoœ chcia³by wybudowaæ meczet lub piramidê Faraona na dzia³ce np. ko³o domu dawnego Przewodnicz¹cego Rady Gminy to te¿ nie bêd¹c w³aœcicielem dzia³ki i nie maj¹c zgody w³aœciciela w ka¿dym momencie mo¿e w urzêdzie gminy z³o¿yæ taki sam wniosek. Z³o¿enie wniosku nie ma nic wspólnego z budowaniem. Nawet najg³upszy pomys³ inwestycyjny musi byæ przez urz¹d przyjêty i zarejestrowany. Rada Gminy i Urz¹d to s¹ instytucje, które maj¹ m¹drze wykonywaæ wolê mieszkañców to na pewno w odpowiednim momencie „Ca³y Urz¹d” i Radni zajm¹ siê problemem tak jak przepisy pozwalaj¹ zgodnie z wol¹ mieszkañców i zgodnie z procedur¹. Nie ma powodów do niepokoju, ¿adne decyzje nie zapad³y. Autorom donosu zapewne chodzi g³ównie o j¹trzenie wœród ludzi, w tym pewnie upatruj¹ swoj¹ szansê i zadowolenie. Henryk J. Marcinek

Z ¿ycia Przedszkola w Paw³owie Przedszkole w Paw³owie wzbogaci³o siê o nowe meble tzn. sto³y i krzese³ka dla dzieci. Meble te s¹ zupe³nie inne ni¿ do tej pory, kolorowe, wygodne, na miarê wzrostu dzieci. Stoliki daj¹ mo¿liwoœæ pracy w grupach, jak i pracy indywidualnej, umo¿liwiaj¹c swobodn¹ komunikacjê, doskonale sprawdzaj¹ siê tak¿e na sto³ówce. Inwestycja ta zosta³a sfinalizowana dziêki wspar-

14

ciu finansowym pana Norberta Glatter z Offstein w Niemczech. Pan Glatter po raz kolejny wspiera nasze przedszkole. Jest zaprzyjaŸniony z naszym przedszkolem, jest by³ym wychowankiem. Serdecznie dziêkujemy Panu Norbertowi Glatter za pomoc dla naszej placówki. Dziêki niej ¿ycie naszych wychowanków jest przyjemniejsze i pozbawione wielu trosk. Przekonaliœmy

siê,¿e mo¿emy liczyæ na osoby o wielkim sercu, które chêtnie pomagaj¹ innym. Dziêkujemy równie¿ za pomoc panu Józefowi Wasylów z Tarnowskich Gór, który wspar³ finansowo zakup huœtawek do ogrodu przedszkolnego i innym ofiarodawcom i sponsorom.¯yczymy im powodzenia w pracy i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym Postawê naszych sponsorów i ofiarodawców w pe³ni wyra¿aj¹ s³owa Jeremiasa Gotthelf „Bogactwo w radoœci nie zale¿y od sakiewki lecz od serca”. Anna Kania

G³os Gminy


Czy radni s¹ leniwi? Kadencja radnych trwa zaledwie kilka miesiêcy. W tym czasie odby³o siê 11 zebrañ so³eckich, wiele zebrañ w ró¿nych organizacjach takich jak: OSP, LKS, Stowarzyszenia, itp. Rada Gminy powo³a³a te¿ piêæ sta³ych Komisji, ka¿dy radny pracuje w dwóch Komisjach; ka¿da z Kadencja

Komisji mia³a ju¿ kilka posiedzeñ. Odby³o siê ju¿ 6 sesji rady Gminy na których podjêto ok. 90 uchwa³. Obrady sesji rozpoczynaj¹ siê zazwyczaj o godzinie 16.00 a koñcz¹ o 22.00 i póŸniej. W tabeli krótka statystyka porównawcza do poprzednich kadencji rady Gminy.

Liczba podjêtych uchwa³ do pi¹tego posiedzenia

Œrednia godzina zakoñczenia obrad

Œredni czas trwania posiedzenia

1994-1998

26

19:45 h

3:30 h

1998-2002

47

20:45 h

4:45 h

2002-2006

76

22:15 h

6h

Otwarte XI Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego Dnia 5.04.2003 r. odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu w kategorii juniorów fryzjerstwa damskiego. Du¿ymi umiejêtnoœciami wykaza³a siê mieszkanka Pietrowic Wielkich, uczennica III klasy ZSZ - Ewelina Herud. W ogólnej klasyfikacji w zakresie uk³adania fryzur dziennych i wieczorowych oraz wyciskania fal na mokro zajê³a II miejsce. Po raz pierwszy oceniano równie¿ koloryzacjê w³osów. W tej dziedzinie nie mia³a sobie równych. Zajê³a I miejsce. Swój sukces Ewelina zawdziêcza wspania³ej modelce Dorocie Majchrzak z Kornicy. Zwyciê¿czyni gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Redakcja

BIBLIOTEKI GMINNE Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich Poniedzia³ek 11 -18 Wtorek 830-1800 Œroda 1100-1800 Czwartek 830-1600 pi¹tek 1100-1800 W soboty biblioteka jest nieczynna Tel.(032)4198075 wew.121 00

G³os Gminy

00

KRONIKA PARAFIALNA MAKÓW parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, 11.00 T³ustomosty - godz. 9.30 KROWIARKI parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, 10.00 PAW£ÓW parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz. 7.30 (jêz. niemiecki), godz. 10.00 CYPRZANÓW parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 ¯erdziny - godz. 10.30 PIETROWICE WIELKIE parafia p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, 9.30 (suma) Parafialny koœció³ œw. Krzy¿a: - godz. 11.00 (niedziela) - godz. 18.00 (pi¹tek) - w okresie letnim - godz. 17.00 (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, 10.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Krowiarkach Poniedzia³ek 1100 - 1900 Wtorek 730 - 1530 Œroda 1100 - 1900 Czwartek 730 - 1530 pi¹tek 1130 - 1930 W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie Poniedzia³ek - nieczynne Wtorek - nieczynne Œroda 1600 - 2000 Czwartek 1200 - 2000 Pi¹tek 1200 - 2000 W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Paw³owie Poniedzia³ek 1200 - 2000 Wtorek 1200 - 2000 Œroda 1200 - 1500 Czwartek - nieczynne Pi¹tek - nieczynne W soboty biblioteka jest nieczynna

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborowicach Poniedzia³ek 1400 - 1800 Wtorek 1400 - 1800 Œroda 1400 - 1800 Czwartek 1400 - 1800 Pi¹tek 800 - 1200 W soboty biblioteka jest nieczynna

15


- sprzeda¿ ró¿nych gatunków ceg³y - sprzeda¿ opa³u (wêgla, flotu itp.) oraz opa³u do pieców ekologicznych - sprzeda¿ wêgla workowanego - pasze, koncentraty dla trzody i drobiu - wymiana butli gazowych DLA STA£YCH KLIENTÓW BONIFIKATA

Z okazji nadchodz¹cych œwi¹t Wielkanocnych naszym Klientom sk³adamy serdeczne ¿yczenia szczêœcia, zdrowia i radoœci.

Brygida i Bernard Meissner 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Zawodzie 2 tel. 419 88 59 tel. kom. 0 601 842 501

Scalanie gruntów Ostatnio jest to doœæ czêsto poruszany temat w œród rolników. Szczególnie w przededniu przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Na wstêpie jednak warto powiedzieæ trochê szerzej, czym w³aœciwie jest proces scalania gruntów, na czym polega i jakie niesie ewentualne korzyœci. Scalanie gruntów to praca urz¹dzeniowo-rolna maj¹ca na celu poprawê struktury gruntów rolnych, struktury dróg tj. sieci i ich szerokoœci, gruntów gminnych. Nie s¹ jednak brane pod uwagê do scalenia terenów zabudowanych i przyleg³ych. Przy okazji powstanie mapa numeryczna ewidencji gruntów dla terenów objêtych scaleniem - tak wa¿na w aktualnym czasie postêpu i ewentualnych dop³at. Wszystkie nowe granice dzia³ek zostan¹ oznaczone s³upkami granicznymi. Aktualnie œredni stan dzia³ek rolnych obejmuje œrednio powierzchniê 0,25 - 0,5 ha, brak kamieni granicznych jest normaln¹ spraw¹, czêsto u¿ytkowanie wiêkszych area³ów wynika z zawartej ustnie umowy lub tzw. cichej wymianie z innym w³aœcicielem. Drogi polne pierwotnie maj¹ce szerokoœæ 6 - 8 m maj¹ aktualnie 3 m.

16

Zanikaj¹ tak¿e rowy odwadniaj¹ce, gwarantuj¹ce zachowanie prawid³owej regulacji wodnej na polach. Wiêkszoœæ produkowanego sprzêtu rolniczego (opryskiwacze, traktory, kombajny, agregaty itp.) jest przystosowanych do du¿ych area³ów. Sam wniosek o scalanie musi z³o¿yæ w³aœcicieli gruntów na obszarze podlegaj¹cym scalaniu lub w³aœciciele gruntów podlegaj¹cych scalaniu, których powierzchnia gruntów przekracza ? powierzchni objêtej scaleniem. Scalanie gruntów wszczyna Starosta postanowieniem og³asza siê je na zebraniu uczestników scalenia oraz przez wywieszenie na tablicach og³oszeñ, przeprowadza siê je na koszt Skarbu Pañstwa. Korzyœci ze scalania to g³ównie: ustalenie nowych dzia³ek o wiêkszych obszarach adekwatnych do dzisiejszych realiów, osadzenie wszystkich kamieni granicznych, wyznaczenie dróg polnych, rowów itp.,Najwa¿niejsze, i¿ te wszystkie prace, które u³atwi¹ rolnikom prace na polu jak i uzyskiwanie wszelkich dop³at s¹ przeprowadzane na koszt Skarbu Pañstwa. Stosownie do zainteresowania, jakie

wykazali mieszkañcy Pietrowic Wielkich t¹ tematyk¹ w trakcie zebrania wiejskiego w miesi¹cu styczniu. Odbêdzie siê 06.05.2003 (wtorek) w sali narad Urzêdu Gminy o godz. 1600 zebranie wszystkich zainteresowanych tematem scalania gruntów, którzy s¹ w³aœcicielami lub u¿ytkownikami gruntów w obrêbie Pietrowice Wielkie. sekretarz urzêdu Adam Wajda

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci.

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200303  

Gg200303  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded