Page 1


Wati sde

ARSRSKADI ?


De Al gemene Rot t er dams e St udent enRoei v er eni gi ngSKADIi smetmeerdan 340l edendegr oot s t eenmees ts uc c es v ol l es t udent ens por t v er eni gi ng v an Rot t er dam.Wati n 1926 begon al s een onder v er eni gi ng v an hetRSC i s ui t gegr oei dt otĂŠĂŠnv andemees tt oonaange v ender oei v er eni gi ngeni nNeder l and. SKADI heef tz i c hhetaf gel opendec enni um bewez enal seenec ht et ops por t v er eni gi ng:ni etal l eenheef tSKADIde af gel openv i j fj aardeVar s i t ygewonnen:deul t i emek r ac ht met i ngt us s en Neder l ands e uni v er s i t ei t en, t ev ens war eneri nnov ember2010v i j fSKA DI l edenaanwez i gaandes t ar tophet WKr oei eni nNi euwZeel and SKADIas s oc i eer tz i c hgr aagmethetbedr i j f s l ev en.Samenwer k en endec onc ur r ent i ev er s l aanz i j nbel angr i j k eov er eenk oms t enmet des pi r i ti ndebootenhetonder nemen. I ndez ebr oc hur ek untuz i en watSKADI u, enuwbedr i j ft ebi edenheef t .


Rec r ui t ment SKADI t el tmoment eel 345l eden. Di tz i j n al l enWO( 86%)of HBO( 14%)s t udent en. Roei endes t udent en bes c hi k k enov ereen bov engemi ddel dedi s c i pl i neenui t houdi ngs v er mogen. Di tmaak t onsz eerwaar dev ol v oorhetbedr i j f s l ev en.


SKADI Rec r ui t mentEv ent I n2011wi l l enwi j v oorheteer s thet SKADIRec r ui t mentE v entgaanor gani s er en.Di ti seeni nf or meelont moet i ngs momentop onz ev er eni gi ngt us s enges el ec t eer del edenen geĂŻ nt er es s eer debedr i j v en. Hetdagpr ogr ammaz albes t aanui t pr es ent at i es ,wor k s hops ,eenmas t er c l as sr oei eneneenbor r el .

Ov er i gemogel i j k heden Wi jgaan gr aag met u een ges pr ekaan om t e bes pr ek en hoeweuw bedr i j fneerk unnen z et t en al seen pot ent i ĂŤl e wer k gev erv ooronz el eden.


Ex pos ur e Kl edi ngenMat er i eel SKADI i saanwez i gopal l enat i onal er oei weds t r i j den.Omdater goed gepr es t eer d wor dt v er s c hi j nen de pl oegen ook r egel mat i gi ndemedi a.Zowas SKADIi n 2009 35 k eerhet onder wer pv en een ber i c hti n

een nat i onal ek r anten 79 t e v i ndeni neenr egi onaaldagbl ad. Metuw bedr i j f s l ogoopeenonder deelv anhetmat er i eelofde out f i tv ander oei er sk untumeegeni et env analdez eaandac ht .


Heti sbi j Sk adi nat uur l i j kookmogel i j kom opdi v er s emani er ent eadv er t er en.Wi jbi edenA3adv er t ent i esaani nonsgebouw,maarook adv er t ent i es i n de wek el i j k s e bes t uur s mai l , opdewebs i t eofeen mai l i ngnaaral onz el eden.

Al s medi apar t ner v an SKADI wor dtdenaam v anuw bedr i j f v er mel dopal l eex t er nec ommuni c at i ev andev er eni gi ng. Di tz i j n z oweldeper s ber i c ht enenhet pr omot i emat er i aalal s de webs i t eendemaandel i j k s eni euws br i efnaaronz eex t er nec ont ac t en.

Naas tdez ec ommuni c at i emi ddel enz i j neri n ov er l egookander emogel i j k heden. Opdel aat s t epagi nav i ndtu onz ec ont ac t gegev ens


©ARSRSKADI , 2011

Skadi sponsormogelijkheden 2011  

Overzicht sponsoring

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you