Page 1


Wati sde

ARSRSKADI ?


De Al gemene Rot t er dams e St udent enRoei v er eni gi ngSKADIi smetmeerdan 340l edendegr oot s t eenmees ts uc c es v ol l es t udent ens por t v er eni gi ng v an Rot t er dam.Wati n 1926 begon al s een onder v er eni gi ng v an hetRSC i s ui t gegr oei dt otéénv andemees tt oonaange v ender oei v er eni gi ngeni nNeder l and. SKADI heef tz i c hhetaf gel opendec enni um bewez enal seenec ht et ops por t v er eni gi ng:ni etal l eenheef tSKADIde af gel openv i j fj aardeVar s i t ygewonnen:deul t i emek r ac ht met i ngt us s en Neder l ands e uni v er s i t ei t en, t ev ens war eneri nnov ember2010v i j fSKA DI l edenaanwez i gaandes t ar tophet WKr oei eni nNi euwZeel and SKADI as s oc i eer tz i c hgr aagmethetbedr i j f s l ev en. Dec ompet i t i een des amenwer k i ngz i j nbel angr i j k eov er eenk oms t ent us s endes t r i j d ophetwat erenophetk ant oor .I ndez ebr oc hur ek untuz i enwat SKADI u, uwc ol l ega’ senuwbedr i j ft ebi edenheef t .


Watheef tSKADI ut ebi eden?


Rec r ui t ment : SKADI t el tmoment eel 345l eden. Di t z i j nal l enWO( 86%)ofHBO( 14%) s t udent en.Roei endes t udent enbes c hi k k enov ereenbov engemi ddel de di s c i pl i ne en ui t houdi ngs v er mogen. Di tmaak tz ez eerwaar dev ol v oorhet bedr i j f s l ev en.U k untv i a SKADIi n c ont ac tk omenmetonz el edenv i a r ec r ui t mentac t i v i t ei t enz oal sdi ner s , r ondl ei di ngenofwor k s hops Voor aldemedi s c heendeec onomi s c h/bedr i j f s k undi ges t udent enz i j nbi j SKADI s t er kv er t egenwoor di gd.

Di tj aarwi l l enwi jgaanbegi nnen methetor gani s er en v an een gr oot s c hal i gerr ec r ui t mentev enement .E endagoponz ev er eni gi ngom s t udent enenmeer der e bedr i j v enel k aaropeeni nf or mel e mani ermetel k aari nc ont ac t t ebr engen.


Ex pos ur e Kl edi ngenMat er i eel SKADI i saanwez i gopal l enat i onal er oei weds t r i j den.Omdater goed gepr es t eer d wor dt v er s c hi j nen de pl oegen ook r egel mat i gi ndemedi a.Zowas SKADIi n 2009 35 k eerhet onder wer pv en een ber i c hti n

een nat i onal ek r anten 79 t e v i ndeni neenr egi onaaldagbl ad. Metuw bedr i j f s l ogoopeenonder deelv anhetmat er i eelofde out f i tv ander oei er sk untumeegeni et env analdez eaandac ht .


Heti sbi j Sk adi nat uur l i j kookmogel i j kom opdi v er s emani er ent eadv er t er en.Wi jbi edenA3adv er t ent i esaani nonsgebouw,maarook adv er t ent i es i n de wek el i j k s e bes t uur s mai l , opdewebs i t eofz el f s eenmai l i ngnaaral onz el eden.

Al s medi apar t ner v an SKADI wor dtdenaam v anuw bedr i j f v er mel dopal l eex t er nec ommuni c at i ev andev er eni gi ng. Di tz i j n z oweldeper s ber i c ht enenhet pr omot i emat er i aalal s de webs i t eendemaandel i j k s eni euws br i efnaaronz eex t er nec ont ac t en.

Naas tdez es t andaar dpr oduc t enz i j neri n ov er l egookander emogel i j k heden. Opdel aat s t epagi nav i ndtu onz ec ont ac t gegev ens


©ARSRSKADI , 2010

Sponsorbrochure 2011  

Sponsormogelijkheden

Advertisement