Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 7 december 2005 Eindredactie: Ds. C.G. Visser

Jaargang 38 – nr. 1

Janua2005

“Licht in de duisternis” “U daarentegen, die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan”.(Maleachi 4:2a.) De vier adventsweken worden wel eens genoemd: “de donkere dagen voor Kerst”. De dagen worden korter. Het licht van de zon mis je. Het is dan zo kil en triest. Als je levensomstandigheden door ziekte en zorgen ook triest zijn, lijkt het nog donkerder. Als de zon even doorbreekt dan veer je weer op. Licht is onmisbaar voor het leven. Zonder licht kan er niets groeien. Zonder licht kunnen mensen ook niet leven. Door de zonde hebben wij ook het geestelijke licht uitgedaan. De verbinding met God hebben we doorbroken. Maar God laat ons niet in het donker zitten. Er is Licht in de duisternis. Daarover spreekt bovenstaande tekst. De Zon der gerechtigheid zal opgaan. Een prachtige profetie van de komende Christus. Vaak wordt Christus in de Bijbel met het licht vergeleken. Jesaja: “Want uw Licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op”. Hervormde Gemeente Achterberg

1


En Hij heeft van zichzelf gezegd: “Ik ben het Licht der wereld. Die in Mij gelooft zal in de duisternis niet wandelen”. In deze tekst wordt Christus genoemd: de Zon der gerechtigheid. Het woord “gerechtigheid” staat in het O.T. vaak gelijk met “heil”. En in het woord heil zit het woord “heling”. Genezing. In onze duisternis, in onze gebrokenheid, ook de gebroken relatie met God, brengt Christus licht en heling in. Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Geweldig groot als je dat op je laat inwerken. Hij wil en kan onze duisternis verdrijven. In de dagen van Maleachi was het ook donker. De tempeldienst was ontaard in een eigenwillige godsdienst. Het volk knoeit met de offers. Het minste is voor God en de priesters verrijken zich met het beste deel. Velen huwen met heidense partners. Langzaam maar zeker krijgen de afgoden grip op de mensen. Maar er zijn er ook die zuchten onder die duisternis. Ze zien uit naar de beloofde Messias. En zij ontvangen deze geweldige belofte: “U daarentegen, die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan”. Onze tijd, waarin wij leven, kun je ook noemen: een donkere tijd. De macht van de duisternis lijkt de wereld in zijn greep te hebben. Angst voor terrorisme, angst voor oorlog. Christelijke normen en waarden worden weggevaagd in snel tempo. En dan deze belofte. Licht in onze duisternis. Christus draagt het heil binnen in onze wereld. Voor Maleachi en zijn tijdgenoten was het nog toekomstmuziek. Wij weten dat het werkelijkheid is geworden. Hij is gekomen. Hij heeft het verzoeningswerk volbracht. Hij heeft de verbroken verhouding met God hersteld. Simeon heeft er al van gezongen: “Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van ‘s hemels troon, straalt volk bij volk in d’ogen”. Christus wil met zijn Licht ook in uw en jouw leven stralen. Zoals de lentezon de dorre aarde verandert in een uitbundig bloeiende weelde, zo wil God dat doen door Zijn licht in ons leven. Christus brengt heling van het stukgeslagen leven, Hervormde Gemeente Achterberg

2


van het gewonde het doodzieke leven. Dan breekt de vreugde door. Zoals we die aantreffen bij de herders, bij Zacharias, bij Maria, bij Simeon. Ze zingen hun lofzangen. Wie heling vindt kan er niet van zwijgen. Voor wie gaat het Licht op in de duisternis? U daarentegen die mijn Naam vreest. Dat zijn die mensen die in donkere omstandigheden zich vastklampen aan Gods beloften. Vrezen is hier geen angst hebben voor, Veel meer: respekt, eerbied, liefde. En de Naam is God zelf. Hij is betrouwbaar. Hij vervult Zijn beloften. Aan die beloften mag U, jij, zich vastklampen. Dan zal Zijn licht ook in uw duisternis stralen. Ds. J. den Dikken.

Kerkdiensten zondag 25 december 2005 (1e kerstdag) 10.00 uur Ds. P.M. Breugem, Barneveld 19.30 uur Dr. J. Broekhuis, Barneveld 1. Diaconie -Aanbouw tehuis Roemenië 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Bij de van D.V. 26 december 2005 dienst.

D.V. maandag 26 december 2005, 2e kerstdag willen we samenkomen met jong en oud en alles wat daar tussen zit om de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. De zondagsschool en ook de catechisanten zullen hun aandeel leveren, dus ………het is voor de jongelui? Nee….voor ons allemaal en daarom verwachten we u ook allemaal. Hervormde Gemeente Achterberg

3


De leiding is in handen van Kand. B de Borst uit Veenendaal Het zal een goed uur duren en na afloop drinken we koffie . We beginnen een kwartier eerder om 09.45 uur!! Zondag 26 december 2005 (2e kerstdag) 09.45 uur Kand. B. de Borst Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -Aanbouw tehuis Roemenië 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zaterdag 31 december 2005(Oudejaarsdag) 19.30 uur Ds. A. Jonkman, Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -W.T. School 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 1 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

januari 2006 (Nieuwjaarsdag) Ds. C.J. Klop, Veenendaal Ds. A. Vos, wijk en Aalburg 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 8 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

januari 2006 Dr. J. Broekhuis, Barneveld Ds. C. Hoogerwerf, Barneveld 1. Diaconie -IZB (evangelieverkondiging) 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 15 januari 2006 10.00 uur Kand. J.A. de Kruiff, Oud Alblas 18.30 uur Ds. K.C. Kos, Ede Collecten: 1. Diaconie -IZB Jeugdwerk (Landelijk) 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Instandhouding Eredienst

Hervormde Gemeente Achterberg

4


Zondag 22 januari 2006 10.00 uur Ds. J.C. Klein, Hei en Boeicop 18.30 uur Ds. M. van Campen, Ede Collecten: 1. Diaconie -Jeugdwerk eigen Gemeente 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 29 januari 2006 10.00 uur Ds. T. Wegman, Tienhoven 18.30 uur Ds. A. Jonkman, Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -Woord en Daad (voedselhulp) 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 5 februari 2006 10.00 uur Dr. J. Broekhuis, Barneveld 18.30 uur Kand. D.W. Kok, Polsbroek Collecten: 1. Diaconie -Werelddiaconaat (hulp Palastijnen) 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 4. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 12 februari 2006 10.00 uur Dr. M.J. Paul, Ede 18.30 uur Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld Collecten: 1. Diaconie -GZB(evangelie-verkondiging ) 4. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 5. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Hervormde Gemeente Achterberg

5


Verjaardagen oudere gemeenteleden De kerkenraad feliciteert de onderstaande oudere gemeenteleden die de komende periode jarig hopen te zijn van harte met hun verjaardag: 4 jan. 1935 Dhr. D.F. van de Scheur, Cuneraweg 210 26 jan. 1931 Dhr. K. Ruinemans, Afweg 2 29 jan. 1923 Mevr. D. Gaasenbeek-Beekman, Achterbergsestraatweg 120 15 febr. 1935 Mevr. D.A. van den Brink-Boogert, De Horst 12 24 febr. 1933 Dhr. H. van Blaaderen, Cuneraweg 204 27 febr. 1926 Dhr. D. Wisgerhof,: De Tollenkamp (voorheen Cuneraweg 185) In het licht van Kerst willen wij u toewensen: “Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.� (Jes. 60:1). Zoals op heldere dagen de opkomst van de zon ons belofte van een stralende dag geeft, zo is de komst van de Zoon het licht voor de wereld die in duisternis leeft. Wij worden geroepen op te staan en naar Hem te gaan om zijn gaven te ontvangen. Het staat er en moet door ons geloofd worden: uw Licht. Het jaar 2005 Dit is alweer de laatste kerkbode van dit jaar. Het duurt niet lang meer tot het jaar 2005 definitief geschiedenis is geworden. Er is dit jaar weer veel gebeurd in de wereld en in het leven van mensen. Iedereen heeft ook zijn persoonlijke ervaringen Hervormde Gemeente Achterberg

6


en herinneringen aan dit jaar. Ook in onze gemeente is er veel gebeurd. Stonden we aan het begin van dit jaar nog vol onzekerheid over hoe het met de gemeente verder moest, in de afgelopen tijd zijn er belangrijke stappen gezet en wordt het kerkelijk leven steeds verder opgebouwd. Er zijn enkele ambtsdragers verkozen, die inmiddels zijn bevestigd en volop meedoen in het werk van de kerkenraad. Het winterwerk is opgestart en ook in een bijstand voor het pastoraat is voorzien. We zijn dankbaar voor het gewaardeerde werk van Arend-Jan van der Kooij als catecheet en van ds. J. den Dikken als bijstand in het pastoraat en in het leiden van de bijbelkring. Een ander hoogtepunt dit jaar was, dat er voor het eerst weer een predikant kon worden beroepen. Samen met de herv. gemeente te IJzendoorn kon er een volledige predikantsplaats worden gecreĂŤerd. Helaas heeft het eerste beroep tot een bedanken geleid, maar er mag vertrouwen zijn dat de Heere op Zijn tijd en wijze in een herder en leraar voor de gemeente zal voorzien. Naast dit alles mogen we ook niet vergeten dat elke zondag de gemeente tot tweemaal toe mocht samenkomen rond het Woord van God en dat er telkens een voorganger was om het evangelie te verkondigen. We kunnen niet anders dan belijden: God is goed voor ons geweest! Geprezen zij Zijn Naam! De komende jaarwisseling is ook het tijdstip waarop er binnen de kerkenraad veranderingen op gaan treden. De leden van de tijdelijke kerkenraad hebben al geruime tijd geleden aangegeven dat zij aan het einde van dit jaar willen terugtreden. Dit heeft te maken met het feit, dat zij niet alleen zitting hebben in de kerkenraad van Achterberg, maar dat zij ook in hun eigen kerkenraden van Veenendaal en Renswoude hun werkzaamheden hebben. Omdat er in Achterberg nog geen diakenen zijn, blijven de broeders Van Aggelen en Van de Top aan onze kerkenraad verbonden. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Wel zullen we afscheid nemen van de twee ouderlingen en de ouderling-kerkvoogd. Hervormde Gemeente Achterberg

7


We willen hen op deze plaats alvast hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de gemeente hebben gedaan. Oud. G.A. van de Broek heeft van het begin af aan het preekrooster verzorgd. Dat is een verantwoordelijke taak geweest, waarvoor door hem ook vele telefoontjes zijn gepleegd. Maar mede door zijn inzet hebben we het geen enkele dienst zonder voorganger hoeven doen. Oud. T. van de Lagemaat heeft van het begin af aan het scribaat beheerd. Daarmee heeft hij de verantwoordelijkheid gehad voor de communicatie van onze kerkenraad met de eigen gemeente, maar ook met de Herst. Herv. gemeente. Veel moest er worden geregeld en doordacht, veel moest ook worden opgevangen en verwerkt: we weten dat hij dit altijd met een hartelijke betrokkenheid heeft gedaan. Tenslotte nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester J.M. van Mourik. Hij heeft veel werk gedaan voor de opzet van de financiĂŤle administratie en de eerste actie Kerkbalans. Op een later tijdstip zullen we nog wat persoonlijker afscheid van hen nemen, maar we willen hier alvast onze waardering uitspreken voor alles wat zij voor hun inzet. We kunnen ook terugzien op een goede onderlinge samenwerking, waarbij er een hartelijke verbondenheid was. Met elkaar wisten we ons verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente van Christus en hebben we ook ervaren hoe God hiervoor wegen heeft geopend. We wensen de broeders Gods zegen toe bij het ambtelijk werk dat zij verrichten in hun eigen gemeente. In voorkomende gevallen mogen we een beroep op hen doen. We hopen dat dit niet nodig is, maar we weten wel dat wij dan goede hulp mogen verwachten. Rest mij nog om alle lezers van de kerkbode gezegende Kerstdagen toe te wensen en een voorspoedige jaarwisseling. We denken niet alleen terug en we kijken ook niet alleen vooruit, maar we zien bovenal naar omhoog: onze hulp is in de Naam des Heeren (psalm 121). Ds. C.G. Visser

Hervormde Gemeente Achterberg

8


Bijstand in het Pastoraat. Eind van de zomer 2005 belde Ds. G.C. Visser mij op of ik bereid was een middag per week pastoraat te verrichten in Achterberg en eens per maand de Bijbelkring te leiden. Ik heb daar positief op gereageerd. Na een gesprek met de Kerkenraad ben ik begin oktober begonnen. Het is de bedoeling ouderen, zieken en langdurig verzorgde gemeenteleden te bezoeken, thuis of in het verzorgingshuis. Met Gods hulp proberen we het gemeenteleven in Achterberg weer gestalte te geven in de hoop en verwachting dat Hij het werk wil zegenen onder jong en oud. We mogen weten dat Hij niet loslaat het werk wat Hij eens in Achterberg begon. De prediking mag doorgaan elke zondag, de catechese en het pastoraat. Zo wil Hij zijn gemeente bouwen. Gevraagd werd iets over mezelf te schrijven. Bij deze dan; Geboren 17 mei 1942 in Giessendam. Studie theologie in Utrecht. Vanaf 1969 tot 1977 predikant in Benthuizen. Van 1977 tot 1993 in Oldebroek. Daarna docent ethiek, beroepsethiek, bedrijfsethiek in Amersfoort tot 2004. Als emeritus predikant wordt me wel eens gevraagd te helpen in pastoraat en catechese. Dat doe ik met vreugde. Nu help ik ook in Lelystad, de Herv. Pastoraats gemeente, waar Ds. Bergshoeff is weggegaan naar Bergambacht. We wonen in Nijkerk, Marishof 21, 3862 ZA. Tel. 033 – 24 63771. Drie van onze vier kinderen zijn getrouwd en we hebben drie kleinkinderen. Onze jongste zoon woont nog in Nijkerk, niet zo ver bij ons vandaan. De kontakten voor het bezoeken van gemeenteleden lopen via oud. Kleyer. We hopen op een goede onderlinge ontmoeting en moge Gods zegen met U en ons zijn. J.den Dikken. Hervormde Gemeente Achterberg

9


Uit de gemeente. In het ziekenhuis te Nieuwegein is voor een operatie opgenomen geweest Dhr. G. van Laar, Cuneraweg 190. Met grote spanning is naar deze operatie toegeleefd, er vanaf zien is ook een risico, maar een operatie is ook niet zonder gevaren. Dinsdag 13 dec. 2005 heeft de ingreep plaatsgevonden, en op dit moment (13 dec.) is bekend dat de operatie geslaagd is maar dat moet worden afgewacht hoe het zich verder ontwikkeld. Zijn vrouw wacht ook nog op een operatie, D.V. 30 jan. 2006 hoopt zij een nieuwe heup te krijgen. Verder denken we aan Mevr. Verwoerd van de Dwarsweg 2 waarvoor elders plaats wordt gezocht alwaar zij blijvend verzorgd kan worden. Er komt een moment dat we “het” over moeten geven, en dat is voor haar, maar ook voor degenen die haar omringen, heel ingrijpend. Wij bidden u allen van harte Gods nabijheid toe. Hij kent uw omstandigheden en de weg die u gaan moet. Bij Hem mag u schuilen met de bede: “HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan”. ( Ps 31 : 18 )

Huwelijksjubileum Op 8 november 2005 waren 12 ½ jaar getrouwd onze consulent Ds. en Mevr. Visser uit Renswoude, vanaf deze plaats willen wij hen en hun kinderen van harte feliciteren. Het lijkt niet ver 12 ½ jaar maar het is toch een mijlpaal in uw beider leven, en als we zo`n gedenksteen mogen oprichten verbinden we daar gelijk aan dat we dan ook achterom mogen zien. Wat een zegeningen hebben we ontvangen, en wat was de HEERE ons nabij als er moeilijke momenten waren. En welke predikant met zijn gezin kent die niet?. Er komt soms zoveel op je af, een grote eigen gemeente, en een consulentschap. Uw bemoeienis met onze gemeente waarderen we zeer! De Heere schenke u beiden een gezegend huwelijksleven tot eer van Zijn Naam, en zegene uw arbeid in Zijn koninkrijk

Hervormde Gemeente Achterberg

10


Huwelijksbevestiging. Deze is aangevraagd door Johan Verwoerd en Marianne Heugens op D.V. 25 januari 2006 in de hervormde kerk te Achterberg. Deze dienst zal worden geleid door Ds T.C de Leeuw uit Lienden Aanvang 14.30 uur. Een hartelijke felicitatie voor hen en hun wederzijdse ouders en verdere familie. `t is altijd weer een bijzonder moment als bruid en bruidegom hun jawoord in de kerk uitspreken. Heel betekenisvol is het dat dit gebeurd nadat het Woord van God geklonken heeft. Er is eerst verkondigd wie God is, en wie God voor ons wil zijn in ons persoonlijk en in ons huwelijksleven. Het ja-woord hangt zo niet in de lucht. De zegen van God, die jullie meekrijgen, is niet zonder meer een garantie voor succes, wel een belofte van Gods nabijheid in alle omstandigheden. In de trouwdienst legt God de hand op jullie, daarin wordt ook Gods recht op jullie en op jullie huwelijk zichtbaar Gods zegen kan dan ook alleen maar werkelijkheid worden als we Zijn gezag over ons leven erkennen. Dus in de weg van geloof en gehoorzaamheid. Een hele fijne huwelijksdag en Gods zegen toegewenst op Dwarsweg 2 Bijbelkring. De eerst volgende avond dat de bijbelkring weer bij elkaar komt is D.V. 19 januari 2006. Math 6 :1–18 is dan het onderwerp. De daarop volgende keer is 9 februari 2006 en dan gaat het over Math. 6:19–34. We verwachten nog meer deelnemers. Aanvang is steeds 20.00 uur en we beginnen met koffie.

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Afscheid organist

Ja, heel jammer, en dat menen we oprecht. De familie Pals is verhuist naar Kesteren en het wordt daarom moeilijk om dan hier nog het orgel te blijven bespelen. Dat is de reden waarom Anne ons gaat verlaten. Bedankt voor je spel het was altijd stijlvol, met een goede keus voor registreren, dat viel gewoon op. Je hoort soms wel eens “wat anders” en dan denk je zou die organist wel weten wat er achter die registerknop huist. En wat wel en wat niet gecombineerd kan worden? Nogmaals bedankt en we wensen jou en je gezin een gezegende tijd toe in Kesteren

In memoriam

Op 27 okt. 2005 in de avonduren overleed Johannes Reijerkerk op 66 jarige leeftijd. Op deze plaats wil ik er toch bij stil staan. Vanaf de orgelbank en daarom heen heeft hij veel voor onze gemeente gedaan. De laatste 8 jaar woonden het echtpaar Reijerkerk in Krabbendijke bij hun dochter en haar gezin. De andere dochter woont met haar gezin in Noorwegen. Een ernstige ziekte sloopte in vier weken tijd zijn lichaam. Voor die tijd waren er momenten dat je dacht “hij doet net of we elkaar niet meer zien zullen”, hij was erg aan het opruimen, gaf aan mij zijn laatste “bevelen” wat het orgel betreft. Maar dat was hij van zichzelf niet bewust zei hij. Toch kan er in de menselijke geest iets bezig zijn van “de laatste dingen” bewust of onbewust. Hij wist dat deze ziekte het einde kon betekenen, al lang te voren had hij samen met zijn vrouw de dingen geregeld rond sterven en begraven worden. Wat er op de kaart moest staan, wat er gezongen en waaruit er gepreekt moest worden. Van zichzelf gaf hij getuigenis dat hij wist waar hij heenging ”ik ken de rots waarop ik bouwe”. In eenvoudigheid sprak hij er over. In de rouwdienst ging voor Ds. A.A.W Boon, die in de overdenking stil stond bij Joh. 6 vers 37 waar Jezus zegt; “Al wat Mij de Vader geeft zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal ik geenzins uitwerpen”. Hervormde Gemeente Achterberg

12


Zijn schoonzoon bespeelde het orgel. In de dienst klonk het koraal “Alle Menschen mùssen sterben” van J.S Bach. Als zes collega organisten hebben we hem uitgedragen waarbij de organist speelde; “Vor Deinen Thron tret ich hiermit” van J.S. Bach. Daarna hebben we hem begeleid naar het kerkhof en de kist boven het graf geplaatst, dat was het afscheid, en het was erg zwaar! Het was allemaal heel stijlvol,dat paste ook bij hem. Zo deed hij het zelf ook in de eredienst, van dat “gestamp” moest hij niets hebben, evenmin van kerken die aangekleed waren als huiskamers met vloerbedekking gordijnen etc, hij gruwde ervan. Veel hebben we samen aan het orgel gewerkt, hij stimuleerde en ik maakte het. Hij intoneerde en gaf er een zo’n warme klank aan, dat menigeen er verbaasd over was. “Zo’n orgel?, in zo’n kerkje?. Groot was zijn liefde voor de eredienst, orgelspel, pijporgels piano`s, harmoniums, en ook de natuur had zijn aandacht. De God nu van alle genade trooste en gedenke zijn vrouw, kinderen, schoonzoons en kleinkinderen, en geve hen troost in het getuigenis dat hij zelf gaf, en stelle zijn nagedachtenis tot rijke zegen.

Tenslotte

Een schotse predikant ging eens bij een gemeentelid op bezoek, de man was in drie weken niet in de kerk geweest. Zwijgzaam als de schotten zijn zaten ze samen voor het haardvuur. De dominee pakte met de tang een kooltje uit het vuur en legde dat op de haardplaat. Samen keken ze toe hoe alle leven, gloed en warmte er uit ging en er een brokje koud steenkool overbleef. Het gemeentelid zei toen: “Begrepen dominee, zondag hoop ik er weer te zijn” Tot zondag, met een hartelijke groet aan u en jullie allen. Namens de kerkenraad: A. Kleijer

Hervormde Gemeente Achterberg

13


Dankwoord

Tijdens de ziekenhuisopname van Johan hebben wij uw aandacht en betrokkenheid zeer op prijs gesteld. Hartverwarmend was uw medeleven na Johan`s overlijden. Uw persoonlijke belangstelling, gebed, de brieven en kaarten met uw woorden hebben ons gesteund en getroost. Daar het voor ons onmogelijk is u persoonlijk te schrijven betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Krabbendijke L.M Reijerkerk – Kosters Kinderen en kleinkinderen Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging Op de volgende data hoopt de vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen; 16 13 13 10

januari 2006 februari 2006 maart 2006 april 2006

Het bestuur

Uit de vergaderingen De kerkenraad vergaderde tweemaal, op 10 november en 8 december. Agendapunten en regelmatig terugkomende onderwerpen zijn: Het beroepingswerk. Met grote eenstemmigheid hebben kerkenraad en gemeente het eerste beroep uitgebracht.

Hervormde Gemeente Achterberg

14


Helaas moest ds. Van Dijk bedanken. Hij meldt in zijn bedankbrief dat hij geen inzicht kreeg dat het de wil van de Heere was dat hij het beroep zou moeten aannemen. Hij overdacht de aangereikte zaken, waarin hij als kernpunten noemt; a. De grote zorg en nood na de scheuring van 2004. b. De noodzaak van een appellerende prediking met aandacht voor de vragen die betrekking hebben op de toe-eigening van het geloof en deelneming aan het avondmaal. Omdat de Heere hem niet losmaakte van zijn huidige gemeente, is de beslissing duidelijk geworden voor hem. Hij dankt allen hartelijk voor gesprekken en ontmoetingen, al het meeleven en gebed. En hoopt dat de verbondenheid door de verkondiging van het Woord met de gemeente mag blijven en wenst ons liefde en inzicht toe bij het zoeken naar een dienaar van God. Inmiddels zijn met IJzendoorn de eerste stappen gezet voor het kunnen uitbrengen van een tweede beroep. Hiermee zal pas na de Nieuwjaar verder gegaan kunnen worden. Voorgang van het werk in de gemeente: Pastoraat, diaconale taken, kerkrentmeesterlijke zaken. Invulling van de bijeenkomst op Tweede kerstdag (een kerstviering voor jong en oud). Aan deze dienst zullen kinderen van de zondagsschool en jongeren van de catechisatie ook een bijdrage leveren. Invulling vacatures in de kerkenraad. Op voordracht van tenminste een tiental gemeenteleden zijn twee broeder benoemd als diaken (brs. Ter Haar en Rauw). Helaas hebben beiden gemeend te moeten bedanken. Hierdoor zullen de diakenen uit de noodkerkenraad nog de komende tijd aan onze gemeente verbonden blijven. Actie kerkbalans. Deze zal D.V. in maart 2006 worden gehouden Gesprek met de CBZ (Commissie Bijzondere Zorg) over de visie van de kerkenraad op de definitieve afhandeling van de Hervormde Gemeente Achterberg

15


gevolgen van de scheuring in onze gemeente. De CBZ heeft als derde taak ook afrondend te bezien of zij een rol kan spelen bij de ondersteuning voor het kerkelijk leven van de gemeenteleden die gemeend hebben niet mee te kunnen gaan in de PKN. Dit mag niet ten koste gaan van het gemeentewerk van de hervormde gemeente zelf. De CBZ beslist hierover na advies van beide kerkenraden te hebben ingewonnen. Taakverdeling in de kerkenraad vanaf 2006. Nu een deel van de noodkerkenraad terug treedt zullen de zittende kerkenraadsleden er enkele taken bij krijgen: - preekvoorziening: A. van Engelenhoven - scribaat: A. Kleijer In een kerkdienst zal nog nader afscheid genomen worden van deze broeders. (v.d. Broek, v.d. Lagemaat en van Mourik). Het kerkblad blijft gratis bezorgd bij alle leden van de gemeente. Eenmaal per jaar wordt hiervoor (door een oproep) een gift gevraagd. T. van de Lagemaat (scriba)

Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 09-10-2005 16-10-2005 23-10-2005 30-10-2005 06-11-2005 13-11-2005 20-11-2005 27-11-2005 04-12-2005

Bedrag 104.45 84.15 95.86 527.99 85.70 82.10 86.90 88.35 88.75

Hervormde Gemeente Achterberg

Doel Kerktelefoon GZB St. De Herberg Luisterend Dienen(Pakistan) Woord en Daad W.T. School St. De Herberg Alg. Middelen Kerktelefoon 16


Ouderenzorg tijdens de kerstdagen Gelukkig is het in ons land de normaalste zaak van de wereld dat er zorg gedragen wordt voor de ouderen. Als we het hebben over OAW en pensioen dan weet bijna iedereen waar we het over hebben. Elders in europa is dit geheel anders geregeld. In Roemenie moeten ouderen rond zien te komen van een pensioentje ter grootte van €. 37.—tot €. 80.—per maand. En denk nu niet dat het prijsniveau van de dagelijkse boodschappen daar ook wel erg laag zal zijn. Dat is nl. niet het geval de prijzen liggen er wel op westers niveau. Dat wordt dan strepen op je boodschappenlijstje. Geen vlees, geen fruit, alleen dingen kopen die echt noodzakelijk zijn en de rest bewaren voor de huur van je woning anders heb je zelfs geen dak boven je hoofd. Verwarming van de woning wordt vaak achterwege gelaten want dat is veel te duur. De St. Hulp Oost Europa wil graag voor de ouderen in Boekarest een aanbouw aan een reeds bestaand tehuis bouwen. Zo zal er voor ongeveer 55 bewoners woonruimte komen en dan kunnen ze ook gebruik maken van de voorzieningen in het reeds bestaande tehuis. Omdat veel bewoners zelf zullen meewerken aan de bouw kunnen de kosten laag gehouden worden. Als wij nu in de dagen rond de kerst en de jaarwisseling eens kijken wat er in onze huizen allemaal op tafel komt dan hebben wij in alle redelijkheid echt geen reden tot klagen. Daarom willen we de opbrengst van de diaconale collecten van 25 en 26 december 2005 bestemmen voor de aanbouw van dit tehuis. Rest er eigenlijk een overbodige vraag “Draagt u/jullie ook een steentje bij”? De Diakenen; G.J.W. van Aggelen J. van den Top

tel: 0318-511391 tel: 0318-514865

Hervormde Gemeente Achterberg

17


Collectebonnen. januari 2006 Als gevolg van omstandigheden zal de verkoop van collectebonnen plaatsvinden op maandag 9 januari 2006. Februari 2006 Verkoop van collecte bonnen op 6 februari 2006 Giften Via Ds. J. den Dikken â‚Ź. 40.-Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 02-10-2005 09-10-2005 16-10-2005 23-10-2005 30-10-2005 02-11-2005 06-11-2005 13-11-2005 20-11-2005 27-11-2005

Insth. Eredienst 124.70 140.75 133.05 183.76 123.70 1.099.35 174.61 142.40 159.10 211.73

Onderh.gebouwen 140.30 116.15 90.45 116.20 145.26 138.20 89.50 110.05 104.42 113.25

Instandhouding predikantsplaats. Zoals reeds vermeld in de vorige kerkbode, wordt er elke 3e zondag van de maand tweemaal gecollecteerd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Gelijktijdig met de kennismaking met Ds. van Dijk is er voor dit doel een actie gestart. Door middel van de verkoop van diverse decoratie artikelen (manden, rieten bloembakken in tractorvorm, Hervormde Gemeente Achterberg

18


poppenstoeltjes en wagentjes) willen we dit fonds steunen. Er is inmiddels al veel verkocht. Ook op de kerstmarkt bij het Dorpshuis is onze stand goed bezocht. Vooral op de picknick mand met inhoud is vaak ingeschreven a €. 1.--. per keer. Vrijwilligers(sters) en verkoopsters vanaf deze plaats hartelijk dank voor jullie inzet. Nu denkt u jammer dat is dus weer voorbij, einde oefening. Maar dat is nog niet aan de orde, alle artikelen zijn op afspraak te bezichtigen en af te halen. (bel even de kerkrentmeester). Ook kunt u iedere woensdagavond de laatste manden en bloembakken zien (en kopen) in de zaal naast de Bibliotheek. Nazorg 2005. Zo aan het einde van een jaar is het goed om oude zaken af te werken. Dan kun je een nieuw jaar met een schone lei starten. Vriendelijk, maar toch wel dringend, vragen wij diegenen die dat nog niet hebben gedaan de door u toegezegde bedragen in het kader van de actie Kerkbalans 2005 over te willen maken.

BONGELA’S EERSTE KERSTFEEST “Daar komt de witte man.” Fluistert Londolo, en tien paar ogen richten zich wantrouwig naar de blanke man die naderbij komt. Hervormde Gemeente Achterberg

19


Zoals elke avond zitten de mannen van het dorp onder de grote boom die staat in het midden van het dorp. Daar praten ze over de voorbije dag of luisteren naar de oudsten, die verhalen van heel lang geleden vertellen, over grote krijgers en gevechten met andere stammen. Dikwijls komt de witte man dan bij hen. Ook vanavond is hij er weer, en hij gaat onder de boom op de grond zitten. Nog een jonge man is het. Hij heeft zijn familie en zijn vaderland verlaten om in dit kleine dorp in Afrika te komen wonen en er de boodschap van de Heer Jezus te brengen. Vandaag is het 24 december en hij wil graag het verhaal van Jezus’ geboorte vertellen. De zon gaat net onder en kleurt de hemel rood. De zendeling wijst naar de prachtige lucht en vraagt: “Weten jullie wie er in de hemel woont? … Daar woont God, die veel van jullie houdt. Daarom heeft Hij zijn Zoon naar de aarde gezonde.” De mannen luisteren. Ze houden niet van die blanke met zijn rare kleren, maar ze zijn wel dol op verhalen. Daarom vinden ze het goed dat hij bij hen onder de boom komt zitten. De zendeling vertelt verder over Jezus die als klein kindje in een stal geboren is. Plots springt Bongela recht op en roept: “De witte man liegt! Onze God heet niet Jezus, maar Nkulukulu.” De andere mannen blijven echter rustig zitten. Zij willen graag de rest van het verhaal horen. Maar Bongela schreeuwt: “Luister niet naar hem. Hij is een helper van Xigivenga!” Nu worden de mannen bang: Xigivanga, dat is de boze, de duivel, die ziekte en dood brengt. “Jaag hem weg. Hij komt van de boze.” Wordt er geroepen. Dan grijpt Bongela een steen en gooit die naar de blanke man. Nu moet de zendeling het opgeven. Bedroefd gaat hij terug naar het houten huisje waarin hij samen met zijn vrouw woont. “Waarom willen deze mensen niet luisteren?” vraagt hij zich af. Hij is nu al enkele maanden bij hen, maar nog steeds vertrouwen ze hem niet. Hervormde Gemeente Achterberg

20


Soms komen ze hem wel vragen om hulp als iemand ernstig ziek of gewond is. Maar over de Here Jezus heeft hij tot nu toe maar heel weinig kunnen vertellen. Het gebeurt wel vaker dat de mannen boos worden als hij over God spreekt, maar zo erg als vanavond is het nog nooit geweest. In zijn huisje staat de tafel gedekt. Ook staan er kerstpakketten die vrienden en familie gestuurd hebben. Zijn vrouw heeft een feestelijke maaltijd klaargemaakt. In een hoek van de kamer staat een klein kerstboompje van groen papier. De zendeling denkt aan het kindje in de kribbe. “Heer Jezus, bidt hij, wilt U mij helpen. Deze mensen leven in angst en duisternis. U alleen kunt hun harten veranderen. Laat hen in deze kerstnacht Uw licht vinden.” Dan gaat hij aan tafel zitten. Het eten is erg lekker, maar het smaakt hem niet. Steeds weer gaan zijn gedachten naar het groepje mannen onder de boom. Opeens schrikt hij op. Hoorde hij iets bij de deur? Ja, hoor daar is het weer: er wordt geklopt. Wie kan dat zijn, zo laat nog? Vraagt hij zich nog af. Zouden de mannen hem achterna zijn gekomen? Hij trekt de deur open … en kijkt verbaasd naar de vrouw die voor hem staat. Ze ziet er angstig uit. “U moet komen. Snel.” fluistert ze “bij de vrouw van Bongela. Ze krijgt een baby. Het … het gaat niet goed.” Vlug grijpt de blanke zijn tas en volgt de vrouw de duisternis in. Bongela! Dat is de man die de anderen opstookte. En juist vanavond heeft hij me nodig, denkt de zendeling. Ze lopen door het donkere dorp en komen al gauw bij een kleine hut. De zendeling volgt de vrouw naar binnen. Daar ligt Bongela’s vrouw op een bed van stro. Nu krijgt de zendeling geen tijd meer om te denken: hij heeft het te druk met de vrouw te helpen. Als hij eindelijk het pasgeboren kindje in zijn handen houdt, ziet hij in een hoek van de hut iemand staan. Hervormde Gemeente Achterberg

21


Het is Bongela, die niet dichterbij durft te komen. “Kom maar eens naar je zoon kijken.” zegt de blanke “Of ben je nog bang voor de helper van Xigevenga?” Verlegen antwoordt Bongela: “U bent een goed man. Niet zoals Xigivenga.” Hij begrijpt niet dat de witte man hem wilde helpen. Hij heeft toch een steen naar hem gegooid? “Jezus houdt van jou, Bongela.” Vertelt de zendeling “Hij is Gods Zoon, maar uit liefde voor de mensen is Hij als een klein kind op aarde geboren. Jaren later, toen Hij een man was, heeft Hij Zijn leven gegeven door aan het kruis te sterven. Dat was de enige manier om ons te redden van onze zonden.” Bongela kijkt naar het kindje en zegt: “Dat heeft Nkulukulu voor ons niet gedaan.” “Nee, maar Nkulukulu kan je ook niet redden. Hij kan je geen eeuwig leven geven, dat kan alleen Jezus. Geloof je dat?” vraagt de blanke. Bongela knikt. “Witte man, u hebt mijn kindje gered. Ik geloof nu wat u over Jezus vertelt: dat Hij van mij houdt en ook voor mij naar de aarde gekomen is.” De zendeling legt het kindje in de arm van zijn moeder en gaat terug naar het houten huisje. Als hij alleen terug loopt naar huis kijkt hij omhoog naar de sterren die aan de hemel staan. En hij denkt terug aan de herders in de velden rondom Bethlehem. Ook zij waren alleen in een donkere nacht met alleen de sterren boven hun hoofd. En toen….. toen kwam ook voor hen die blijde boodschap “De Zaligmaker is heden geboren”. Dan dankt de zendeling God: “Dank U Heer, dat Bongela deze nacht Uw licht mocht vinden.”

Hervormde Gemeente Achterberg

22


Hervormde Gemeente Achterberg

23


Consulent: Ds. C.G. Visser Renswoude Scriba: A. Kleijer Adres Cuneraweg 177-A 3911 RH Achterberg Email: akleyer@wanadoo.nl

0318-576511 0317-616896

Koster:

0317-616975

J.J. Hootsen

Contactadressen in Achterberg; A. Kleijer A. van Engelenhoven

0317-616896 0317-617030

Beheer gebouw “Bethel” Mw. Hootsen b.g.g Mw. Esmeier

0317-616975 0317-614761

Banknummers; Kerkrentmeester: dhr. T. van de Pol Rekening hervormde gemeente Rabobank 3970.39.050

0317-612186

Diakonie: dhr. G.J.W. van Aggelen Bennekom Rekening hervormde diaconie Rabobank 3970.34.385

0318-511391

Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan 15.00 euro op bankrekening Nr: 3970.39.050 met vermelding Kerkblad 2005. Hervormde Gemeente Achterberg

24

 

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 7 december 2005

Advertisement