Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 4 juli 2005 Eindredactie: Ds. C.G. Visser

Jaargang 38 – nr. 1

Janua2005

Vanwaar? Waarheen? …van waar komt gij en waar zult gij heengaan? (Genesis 16:8) In de komende tijd zullen veel mensen er weer op uitgaan. De vakantietijd is vaak een tijd van reizen en trekken, waarbij soms grote afstanden worden afgelegd. Maar wat van de vakantie geldt, dat geldt eigenlijk van heel ons leven. Want we zijn voortdurend onderweg en we maken elke dag van alles mee. Het leven staat geen moment stil, maar is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Het is goed om onderweg door het leven van tijd tot tijd eens stil te staan. Soms is het zelfs heilzaam om stilgezet te worden. Om jezelf eens te bezinnen op de vraag: waar kom je eigenlijk vandaan en waar ga je met je leven naartoe? Het valt op, dat deze vraag ook in de Bijbel voorkomt. Ze wordt gesteld in de geschiedenis van Abram, in de tijd dat zijn huwelijk nog zonder kinderen was. Dat was voor Abram en zijn vrouw Saraï een grote beproeving. Want er was hen door de Heere God een kind beloofd. Maar dan bedenkt Saraï zelf een oplossing: laat haar man één van de slavinnen tot bijvrouw nemen. Zoiets gebeurde in die tijd wel vaker, maar het gaf ook veel problemen. Abram stemt ermee in en zo wordt Hagar zijn bijvrouw. Maar zodra zij in verwachting Hervormde Gemeente Achterberg

1


raakt, komen de botsingen. Want Hagar laat Sara誰 duidelijk merken, dat zij nu in huis de meerdere is. Maar dat kan Sara誰 niet verkroppen. De meesteres vernedert de slavin. En zo ontstond er een geweldig conflict, met als gevolg dat Hagar wegloopt. Ze vlucht de woestijn in: weg van Abram, maar ook weg van de God van Abram. Want door Abram mocht ook Hagar delen in het verbond dat God met hem gesloten had. Maar Hagar laat dit allemaal achter en gaat al vluchtend een onzekere toekomst tegemoet. Maar in de woestijn is er een engel van God die haar aanspreekt. En die stelt haar de vraag: waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Wat een zegen dat God op deze wijze Hagar tegemoet gekomen is. Want anders zag de toekomst er donker uit. Met deze vraag wordt Hagar tot bezinning gebracht. Het valt op, dat zij in deze geschiedenis ook maar een gedeeltelijk antwoord geeft. Ze zegt alleen: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sara誰. Verder weet ze niets te zeggen. Hagar weet wel waar ze vandaan komt, maar niet waar ze naartoe gaat. Is dat niet kenmerkend voor mensen die zijn losgeraakt van God, die de Heere de rug hebben toegekeerd? Maar wat is het dan een belangrijk als mensen (weer) gaan bedenken waar ze vandaan gekomen zijn. Dat ze door de Heere op de wereld zijn gezet en dat God met hun leven een bedoeling heeft. Misschien heeft God Zijn bedoeling ook wel heel persoonlijk duidelijk gemaakt in het teken van de doop. De engel wijst Hagar de terugweg aan. Terug naar de tent van Abram, terug naar haar plaats als slavin van Sara誰. Hagar moet terugkeren naar waar ze vandaan gekomen is. Dat is voor haar de weg van de bekering. Maar voor deze weg krijgt Hagar wel een belofte mee voor haarzelf en voor haar kind. Hierdoor staat de terugweg voor Hagar ook open. Deze weg is voor haar de weg van het behoud. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Het is belangrijk, dat wij hier voor onszelf het antwoord op weten. Misschien is er in ons leven wel veel gebeurd, misschien zijn we wel ver van huis geraakt. Zijn we op de vlucht voor onszelf, voor ons verleden, voor de mensen om ons heen, of Hervormde Gemeente Achterberg

2


voor de Heere God. We weten wel waar we vandaan gekomen zijn, maar niet waar we naartoe gaan. De Heere Jezus heeft een antwoord op de vraag gegeven. “Mijn getuigenis is waar, want Ik weet vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga” (Johannes 8: 14). Zo wil Hij ons voorgaan en de toekomst voor ons open maken. Voor ons komt het erop aan, dat we Zijn woorden ter harte nemen en Hem door het geloof gaan volgen. Want Hij is de Zaligmaker die voor zondaren stierf aan het kruis. Door Hem blijft onze toekomst niet onzeker, maar komt ons leven uit bij God!

Ds. C.G. Visser

Kerkdiensten Gewijzigde aanvangstijden. vanaf 3 juli 2005 is de morgendienst 10.00 uur.

aanvangstijd

van

de

Zondag 3 juli 2005 10.00 uur Ds. H. Penning, Schoonrewoerd 18.30 uur Ds. C.G. Visser, Renswoude (bev.ambtsdragers) Collecten: 1. Diaconie -WT-School Achterberg 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

10 juli 2005 Ds. C. van Schoonhoven, Hardinxv-Giessendam Ds. P.M. Breugem, Barneveld 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Hervormde Gemeente Achterberg

3


Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

17 juli 2005 Ds. K.C. Kos, Ederveen Kand. J.P. Ouwehand, Apeldoorn 1. Diaconie -Jeugdwerk eigen gemeente 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

24 juli 2005 Ds. C.J. Klop, Veenendaal Ds. J.M. de Raad, IJsselmuiden 1. Diaconie -Voedselhulp(St.Hulp Oost Eur.) 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

31 juli 2005 Ds. A. Visser, Apeldoorn Kand. M. Klaassen, Rhenen 1. Diaconie -Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

7 augustus 2005 Dr. M.J. Paul, Ede Ds. K. Groenendijk, Bruchem 1. Diaconie -Hulp aan aidswezen (Via Woord en Daad) 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij -Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 14 augustus 2005 10.00 uur Ds. E. de Mots, Schoonhoven 18.30 uur Ds. A. Vos Wijk en Aalburg Collecten: 1. Diaconie -Jeugdwerk (H.G.J.B) 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Hervormde Gemeente Achterberg

4


Zondag 21 augustus 2005 10.00 uur Kand. C.H. Bijl, Ede (voorbereiding Heilig Avondmaal) 18.30 uur Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk Collecten: 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 28 augustus 2005 10.00 uur Ds. H. Vermeer, Ede (Viering Heilig Avondmaal) 18.30 uur Ds. H. Penning, Schoonrewoerd (Dankzegging Heilig Avondmaal) Collecten: 1. Diaconie -De Herberg (Oosterbeek) 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Verjaardagen oudere gemeenteleden In de komende dagen hopen de volgende oudere gemeenteleden D.V. hun verjaardag te vieren. Wij feliciteren: 17 juli Dhr. K. van de Scheur, Afweg 2 5 aug. Mevr. J. Mellink-van de Scheur, Friesesteeg 20 8 aug. Dhr. G.E. van den Brink, De Horst 12 23 aug. Dhr. G.C. van Vliet, Lijnweg 21 Wij wensen u toe dat uw leven staat in het teken van de verwondering. Verwondering over het leven dat wij uit Gods hand ontvangen en over alles wat Hij wil geven. Het belangrijkste horen wij uit de mond van Petrus: “Tot Wie zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden van het eeuwig leven.” (Johannes 7:66). T. van de Lagemaat (scriba) Hervormde Gemeente Achterberg

5


In Memoriam: Dirk Stam In de morgenuren van zondag 5 juni 2005 overleed Dirk Stam in de leeftijd van 76 jaar, weduwnaar van Jannie van Harn. Onder ons gewoond hebbend op Ruiterpad 3. Een ongeneselijke ziekte sloopte zijn lichaam, in eerder stadium leek de ziekte tot staan gebracht en zagen we hem elke dag op de scooter rijden, vele malen bracht hij een bezoek aan het graf van zijn vrouw. De kinderen verliezen in hem een liefhebbende vader. Donderdag 9 juni 2005 vond de begrafenis plaats, die geleid werd door Ds. M. Snaterse. Uitgangspunt voor de meditatie was Joh:14-2. De Heere zegene zijn nagedachtenis in de toepassing van Zijn Woord, waar een mens voor tijd en eeuwigheid van op aan kan, en wat ook in tijden van rouw en verdriet troost kan en wil geven. “Het is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten (dat is eenvoudigen) wijsheid wil leren” We condoleren de familie en bevelen hen aan bij de HEERE en Zijn genade. In Memoriam: Willemina van Engelenburg-van de Scheur Mw. van Engelenburg overleed 8 juni 2005 op de leeftijd van 77 jaar. Zij was de weduwe van Cornelis van Engelenburg en heeft onder ons gewoond op Achterbergsestraatweg 209. Wel een jaar lang is zij ziek geweest en met name de laatste maanden waren erg zwaar. Zij werd verpleegd in het zorgcentrum “de Engelenburg” te Veenendaal. Daar heeft Ds. H. Vermeer haar bezocht en de boodschap van het levenwekkende Woord van God aan haar mogen verkondigen. Om allerlei oorzaken kon zij aan kerkgang niet toekomen. Kinderen en kleinkinderen verliezen in haar een meelevende moeder en oma. In de rouwdienst las Ds. H. Vermeer Psalm:23 en Joh:10:1 t/m 11. De eerste 5 verzen van Joh:10 vormden de tekst voor de meditatie. De roep en de waarschuwing is uitgegaan om te komen tot de goede Herder, Jezus Christus, in wie leven en zaligheid te vinden is voor zondaren die niets hebben in zichzelf. Want ons leven kent een begin maar ook een einde. Buiten Hem is geen leven maar enkel duisternis. Hervormde Gemeente Achterberg

6


De Heere schenke deze troost aan allen en daarin betrekken we ook haar zusters. Mag haar nagedachtenis gezegend worden in de vervulling van des Heeren Woord en belofte “die tot Mij komt zal Ik geenzins uitwerpen …….” In de gemeente. In het ziekenhuis verbleef Mw. E. Verwoerd Cuneraweg 199. Zij is inmiddels weer thuis gekomen. Het mag op dit moment redelijk gaan, de Heere geve haar ook verder herstel. Mw. van Gesink krijgt nog steeds therapie in Arnhem. De artsen staan verwonderd wat er in zo korte tijd is gebeurd op weg naar herstel, ze is daarin gezegend met groot doorzettingsvermogen, de Heere zij haar, en al de andere zieken, thuis of in het ziekenhuis, goed en nabij. Geslaagd Erik van Laar en Pieter Kleijer mochten slagen voor het VMBO. Gefeliciteerd! Wellicht zijn er nog anderen in onze gemeente, waarvan wij de namen niet weten, die ook geslaagd zijn. Uiteraard ook voor hen deze felicitatie. Nieuwe ambtsdragers Drie ambtdragers zullen op D.V. 3 juli 2005 in onze gemeente worden bevestigd. Zo mag een eerste aanzet gegeven worden voor weer een eigen “Achterbergse” kerkenraad. Om met de apostel te spreken : “het zijn niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen”. Maar een veehouder, een timmerman en iemand die in grondwerk thuis is. Mensen zoals u en ik, zondaren, met tekorten en gebreken. Maar door de Heere geroepen om Zijn gemeente en u te mogen dienen.

Hervormde Gemeente Achterberg

7


We schamen ons er niet voor u te zeggen dat we er best tegenop zien, om in het deel van de gemeente wat is overgebleven, opnieuw aan de slag te gaan. Dat kunnen we niet in eigen kracht en dat hoeft ook niet, gelukkig niet! Het is de HEERE zelf, de God van het verbond die Zijn gemeente in stand houdt, zal bouwen! We denken in deze dagen nog wel eens terug aan de tekstverzen die Ds. Breugem bij de inzegening van Ds. Vermeer destijds aan hem meegaf uit het boek Nehemia ; “ de God van de hemel zal het ons doen gelukken, en wij Zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen”. Is dat niet tot troost? Zo staan we voor allerlei beslissingen en ons gebed is om de leiding van de Heilige Geest, bidt u, bidt jij daar ook om? Het wordt u niet gegund achterover in uw stoel te zakken en te denken “zie zo we hebben weer een kerkenraad” die trekt de kar wel weer. “Trouw moet blijken” was het motto van de gehouden aktie kerkbalans. De opbrengst was zeer bemoedigend !!!! Maar we vragen ook van u dat u trouw zult zijn in het komen voor Gods aangezicht, voor zover dit mogelijk is. De meeste van u voelen dat wel aan, maar er zijn er ook in onze gemeente die………….. vult u zelf maar verder in. Gemeente het is heilzaam voor uw zielen en het geeft ons moed !!!! Het is toch niet nodig zijn om tot vervelens toe er op te hameren?? Wilt u meedenken en, nog meer, meebidden voor het aanstaande beroepingswerk? Kritiek mag, als het maar opbouwend is, want daar leren we van. Heeft u zaken waar u mee zit…. laat het ons weten. Opdat het alles mag zijn tot de eer van God gelijk geschreven staat: ”die roemt, roeme in de Heere” (1 Kor 1: 31). A. Kleijer.

Hervormde Gemeente Achterberg

8


Uit de vergaderingen De kerkenraad vergaderde in de afgelopen twee maanden op 19 april 2005 en 24 mei 2005. Hoofdpunten uit de agenda zijn: - benoemingen (kerkenraad) - actie kerkbalans - plannen voor beroepingswerk - inhoud activiteiten volgend winterseizoen - financiële afwikkeling van 2004 - pastorale zaken Op 28 juni 2005 zal er een afsluitende vergadering zijn van dit winterseizoen, tevens een nieuwe start omdat nu eigen ambtsdragers bevestigd mogen worden. Onder het kopje “plannen” staan gedachten over; -De start van catechese (er is een medewerker gevonden die dit gaat doen). -de wensen om de zondagsschool “David” ook daadwerkelijk vanuit de hervormde gemeente voort te zetten. -de wensen voor kinderoppas enz. Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt, horen wij dit graag. Dankbaarheid over de verkiezing ambtsdragers. Met dankbaarheid maken wij melding van het aannemen van hun verkiezing tot ambtsdrager in onze gemeente van de broeders A. Kleijer en A. van Engelenhoven (ouderling) en broeder T. van de Pol (ouderling-kerkrentmeester). Hiermee kan het eigen werk ook een nieuwe start maken. Omdat tegen de procedure of bevestiging geen bezwaren zijn ingediend, kunnen zij op D.V. zondag 3 juli 2005 in de avonddienst worden bevestigd door onze consulent Ds. C.G. Visser uit Renswoude. Niemand kiest voor dit werk uit eigen beweging. De roeping door de gemeente (en daardoorheen van de Heere) is niet vrijblijvend. Hervormde Gemeente Achterberg

9


In een avonddienst klonk het zo: “Dat zij maar geen vrijmoedigheid krijgen om te bedanken”. Dan zal Hij ook helpen om het te kunnen doen. Wij leven mee met br. J.T. ter Haar, die voor zijn verkiezing als diaken heeft moeten bedanken en wensen hem met zijn gezin ook de hulp en bijstand toe van onze Heere en Heiland. Wie zijn al die vreemde gezichten? Een enkele keer krijgen we de vraag uit de gemeente: “Wie zijn die vreemde gezichten in de kerkenraadsbank?” Graag leggen we uit hoe wij de afgelopen periode met behulp van een aantal omringende gemeenten de ambtelijke dienst hebben kunnen voortzetten. 1. De classis heeft een noodkerkenraad ingesteld en hiervoor leden aangezocht. Deze leden komen uit kerkenraden van hervormd Veenendaal en Renswoude. Zij doen dit naast hun werk in de eigen gemeente en kunnen ook niet elke zondag dienst doen in verband met hun taken in de eigen gemeente en gezinsverantwoordelijkheid. 2. De classis heeft daarom alle kerkenraden van hervormd Veenendaal (Ger. Bond) en de gemeente Renswoude gevraagd om Achterberg te willen ondersteunen bij de ambtelijke diensten. Hiervoor hebben we per zondag één kerkenraad die dienst doet en dus een ouderling en een diaken aanlevert voor de dienst. Daarnaast is er altijd een lid van de noodkerkenraad aanwezig om zo ook direct verantwoordelijkheid voor het werk te kunnen dragen. 3. Nu vanaf juli 2005 nieuwe ambtdragers uit Achterberg aanwezig zijn, hopen we dat dit langzamerhand de hulp van buiten (die vreemde gezichten) overbodig zal maken. Niettemin zullen we wel een aantal contacten achter de hand houden voor situaties waarin wij zelf niet kunnen voorzien. Alle naburige kerkenraden hebben spontaan hun medewerking toegezegd en wij weten ons ook gedragen door hun meeleven en gebed!

Hervormde Gemeente Achterberg

10


Data voor uw agenda: Gemeentavonden komend seizoen: 1. Donderdag 29 oktober, ds. G.S.A. de Knegt (Barneveld) over ‘de juiste viering van het Heilig Avondmaal’ 2. Donderdag 2 februari 2006, drs. N.C. van der Voet (Veenendaal) over ‘media en de opvoeding’ (hierbij zal ook de catechese in deze periode aansluiten). Noteert u alvast deze data op uw kalender!! T. van de Lagemaat (scriba)

Collectebonnen. De kerkrentmeester houdt voor de aanschaf van collectebonnen op iedere eerste maandag van de maand zitting in het gebouw “Bethel”. Tijd: van 19.30 uur tot 20.30 uur. Trouw moet blijken. Dat was het motto voor de gehouden aktie “Kerkbalans”. Het is door velen in de praktijk gebracht. Gaf de voorlopige stand €. 17.360,-- aan. Nu kunnen we melden dat er nog €. 750.-- bijgekomen is. Allen die meegewerkt hebben hartelijk dank voor hun inzet. Echter de ware dank willen we neerleggen voor Gods aangezicht. Giften Reeds voor het verschijnen van de vorige kerkbode een gift ad. €. 20,-- t.b.v. de kerk. Per abuis was deze gift nog niet in de kerkbode vermeld. Jaarrekening 2003 en 2004. Beide jaarrekeningen zullen in het najaar 2005 voor de gemeente ter inzage liggen. Nadere informatie volgt t.z.t. Hervormde Gemeente Achterberg

11


Verantwoording van de gehouden collecten; Datum Insth. Eredienst Onderh.gebouwen 10-04-2005 159.61 162.27 17-04-2005 147.70 116.25 24-04-2005 165.35 96.90 01-05-2005 126.85 92.75 05-05-2005 63.60 47.60 08-05-2005 126.00 101.00 15-05-2005 147.70 132.00 16-05-2005 92.00 87.85 22-05-2005 96.60 122.00 29-05-2005 117.35 111.25 05-06-2005 102.65 84.30 Begroting Hervormde gemeente Achterberg 2005. Baten; begroting 2005 Baten onroerende zaken 10.350,-Rente baten 2.510,-Bijdragen levend geld, vrijw. bijdr. 24.510,-Bijdragen levend geld, Kollekten ed 12.350,-Totaal A 49.720,-Lasten; Lasten kerkgebouw lasten ov. onroerende zaken Afschrijvingen Pastoraatskosten Pastoraatskosten kerkdiensten Kosten kerkdiensten verplichtingen-bijdr. andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rente lasten Totaal B Begrotingstekort A minus B Niet toegezegde bijdragen kerkbalans Totaal begroot tekort Hervormde Gemeente Achterberg

12

10.530,-2.050,-4.050,-25.442,-p.m 350,-2.200,-2.100,-4.100,-400,-51.222,-1.502.-6.400,-7.902,--


Zoals u ziet hebben we geen sluitende begroting voor het jaar 2005 en zal er daar waar mogelijk bezuinigd moeten worden. Namens de Kerkrentmeesters; J. M. van Mourik

Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 10-04-2005 17-04-2005 24-04-2005 01-05-2005 05-05-2005 08-05-2005 15-05-2005 16-05-2005 22-05-2005 29-05-2005 05-06-2005

Bedrag 87.39 86.40 87.16 83.55 27.15 60.95 96.35 33.65 97.70 64.50 38.40 61.25

Doel Kerktelefoon Jeugdwerk Algemene middelen MAF zendingsvliegers WT School Kerktelefoon GZB Pinksterkollekte GZB Pinksterkollekte Jeugdwerk Algemene middelen Avondmaals kollekte IZB

Voor de kerktelefoon werd de inhoud van de busjes geteld. De opbrengst was â‚Ź. 244.10 Jaarrekening 2004. De jaarrekening over het jaar 2004 zal in het najaar 2005 voor de gemeente ter inzage liggen. Nadere informatie volgt t.z.t. Zorgen; Landelijk gezien komen er steeds meer gezinnen in de financiĂŤle problemen. We horen uit de omringende plaatsen steeds vaker geluiden die ons zorgen baren. Het blijkt regelmatig voor te komen dat de energie voorziening(gas, water, elektra) wordt afgesloten omdat er Hervormde Gemeente Achterberg

13


grote betalingsachterstand is. Dreigende huis uitzetting omdat de huur niet is voldaan. Schulden als gevolg van onzorgvuldig gebruik van internet, koop op afbetaling, of telefoon. Gaat dit aan onze gemeente voorbij?? Of is het wel aan de orde maar durven we er niet voor uit te komen. Uiteraard begrijpen we dat het niet iets is om mee te koop te lopen. Maar ook deze zorgen mogen we rekenen tot “gemeente zijn�. Wellicht zou de diakonie, indien zich een dergelijke situatie voordoet, een helpende hand kunnen toe steken. Te denken valt aan hulp bij schuldsanering e.d. of andere hulp. Schroom,.. die zal er ongetwijfeld zijn maar wacht a.u.b. niet tot het allerlaatste moment. Neem indien nodig contact met ons op. Vanzelfsprekend zal alles wat ons in deze ter ore komt zeer vertrouwelijk worden behandeld. Wij (alle ambtsdragers) hebben zwijgplicht t.a.v. zaken die ons bij de uitoefening van het ambt vertrouwelijk wordt medegedeeld. De Diakenen; G.J.W. van Aggelen J. van den Top

tel: 0318-511391 tel: 0318-514865

-------------------------------------------------------------------------------------------Hieronder volgt nogmaals de tekst van de in de gemeente uitgereikte nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Eindredactie: Ds. C.G. Visser Jaargang 1 (2005), nummer 2 4 juni 2005

Verkiezingen kerkenraad De kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 mei kennis genomen van de ingediende namen voor de vacatures in de kerkenraad. Voor vier vacatures zijn kandidaten vanuit de gemeente voorgedragen in de vorm van een aanbeveling door tien gemeenteleden. Overeenkomstig ons nieuwe reglement heeft de kerkenraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze kandidaten verkozen verklaard (omdat er niet meer Hervormde Gemeente Achterberg

14


kandidaten zijn dan vacatures). Hierdoor is het mogelijk een begin te maken met een kleine eigen kerkenraad en blijven er mogelijkheden om op een natuurlijke manier te groeien naar een volledige kerkenraad. De volgende personen zijn verkozen tot het ambt en worden aan de gemeente voorgesteld zodat u hen en de nood van de gemeente in uw gebed kunt opdragen aan de Heere God. Ouderling: Dhr. A. Kleijer, Cuneraweg 177a, 3911 RH Achterberg Ouderling: Dhr. A. van Engelenhoven, Zuidelijke Meentsteeg 35, 3911 TD Rhenen Ouderling-kerkrentmeester: Dhr. T. van de Pol, Hogesteeg 33, 3911 VT Achterberg Diaken: Dhr. J. T. ter Haar, Molenweg 10, 3911 SH Achterberg Wij wensen hen wijsheid en leiding van de Heilige Geest toe bij hun beslissing, die uiterlijk zaterdag 9 juni a.s. bekend moet zijn. Wij hopen dat de gemeente ook zelf actief meeleeft en dit deze broeders laat blijken. De bevestigingsdienst is gepland voor DV zo. 3 juli, 18.30 uur, waarin ds. Visser voorgaat. Actie Kerkbalans De actie Kerkbalans is gevoerd in de periode 23 – 30 mei. Een groot aantal vrijwilligers is hiermee actief geweest. Wij danken hen bijzonder voor hun inzet. De uitslag is ook bijzonder mooi. De uitslag is voorlopig vastgesteld op € 17.360,-. Dit is een erg hoog bedrag als wij het vergelijken met de uitslag Kerkbalans 2003 (toen bijna € 29.000,-): Terwijl het aantal kerkgangers is gedaald met ruim 60 % is de kerkbalans maar 40% minder! Het motto ‘Trouw moet blijken’ is door velen in de praktijk gebracht. Daarbij waren er ook velen die een heel kleine bijdrage leverden. Totaal hebben 111 personen een bijdrage toegezegd. Hartelijk dank hiervoor. De kerkenraad beraadt zich nu op het vervolg. Wij meenden nl. nog meer geld nodig te hebben om tot beroepingswerk over te kunnen gaan. Nu zijn we ook van anderen afhankelijk, bijv. de landelijke Solidariteitskas en het steunfonds van de Gereformeerde Bond. De eerste signalen op dit punt zijn wel hoopvol, maar er is nog geen zicht op concrete toezeggingen. Plannen voor volgend jaar De kerkenraad is volop bezig met plannen voor het komende jaar. Dit houdt in: gemeenteavonden (reserveer donderdag 27 oktober 2005); werving financiën voor vervulling parttime predikantsplaats en contact met de hervormde gemeente IJzendoorn over de mogelijkheden tot samenwerking op dit punt; start van catechisatie (mogelijk gecombineerd met elementen van ontspanning vooraf of na de catechisatie, ter bevordering van het onderling contact tussen de jeugd); herstart van de kinderoppas (Geef u hiervoor a.u.b. op bij de koster); voortzetting van het zondagsschoolwerk in ons dorp. Een deel van de leiding van de hervormde zondagsschool David hoopt door te kunnen gaan met dit werk (de herstelden wilden dit niet samen met ons doen). Hiervoor zoeken we nieuwe leidinggevenden. Namens de kerkenraad, Hervormde Gemeente Achterberg

15


T. van de Lagemaat, scriba - adres: Leverkruid 2, 3903 ES Veenendaal (0318-692023)

Consulent: Ds. C.G. Visser Renswoude 0318-576511 Scriba: T. van de Lagemaat 0318-692023 Adres Leverkruid 2, 3903 ES Veenendaal Email: tvdlagemaat@che.nl Koster:

J.J. Hootsen

0317-616975

Contactadressen in Achterberg; A. Kleijer A. van Engelenhoven

0317-616896 0317-617030

Beheer gebouw “Bethel” Mw. Hootsen b.g.g Mw. Esmeier

0317-616975 0317-614761

Banknummers; Kerkrentmeester: dhr. J.M. van Mourik Renswoude Rekening hervormde gemeente Rabobank 3970.39.050 Diakonie: dhr. G.J.W. van Aggelen Bennekom Rekening hervormde diaconie Rabobank 3970.34.385 Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan 15.00 euro op bankrekening Nr:3970.39.050 met vermelding Kerkblad 2005.

Hervormde Gemeente Achterberg

16

 

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 4 juli 2005 huis de meerdere is. Maar dat kan Saraï niet verkroppen. D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you