Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG 2005 Jaargang 38 nr: 3 Eindredactie: Ds. C.G. Visser

Jaargang 38 – nr. 1

Januari

Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en naar alle abonnees van Valleiklanken van vorig jaar. Hen wordt in september een gift gevraagd om de kosten te dekken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u Valleiklanken toch blijven ontvangen, stort dan 15 euro op bankrekening Nr: 3970.39.050 met vermelding Kerkblad 2005.

2005

De vis De Heere nu beschikte een grote vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis, drie dagen en drie nachten. (Jona 1: 17) 't Is misschien wel het meest bekende symbool waaraan christenen tegenwoordig te herkennen zijn: de vis. Je ziet het achterop auto's, op agenda's, als speldje op de kleding. Maar ook bijvoorbeeld op de toren van de Koepelkerk in Renswoude is het een vis, waarmee de windrichting wordt aangegeven. De vis in het groot of in het klein: het is al een oud symbool, afkomstig uit de tijd van de eerste christenen. Het Griekse woord voor vis is "ichtus", een afkorting van: Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker. Hervormde Gemeente Achterberg

1


't Is misschien ook wel het meest bekende uit de geschiedenis van Jona: de grote vis, die hem heeft opgeslokt. Voor veel mensen is het een struikelblok om de geschiedenis van Jona serieus te nemen. "Zoiets kan toch helemaal niet", wordt dan gezegd. Drie dagen in de buik van zo'n vis om dan weer te worden uitgespuugd, zodat de geschiedenis weer verder gaat. Dat klinkt voor veel mensen te mooi om waar te kunnen zijn. Jona zélf heeft het in elk geval ook niet voor mogelijk gehouden, dat er zoiets zou kunnen bestaan. En toch is deze vis z'n redding geweest. Dat heeft Jona niet verdiend en daar heeft hij het ook helemaal niet naar gemaakt. Want Jona heeft tot het laatst toe hardnekkig vastgehouden aan zijn ongehoorzaamheid. Jona die als profeet naar Ninevé moest gaan, maar die voor de Heere op de vlucht ging naar Tarsis. Als passagier op een vrachtschip gaat hij er vandoor. Maar de Heere is Jona achterna gekomen. Eigenlijk beschrijft het hele eerste hoofdstuk van het boek Jona ons één grote achtervolging. Eerst werpt God een zware storm op zee, vervolgens wordt Jona aangewezen door het lot. Maar als Jona dan helemaal klem is gezet, probeert hij toch nog aan God te ontsnappen. "Werp mij maar overboord", zegt hij, "dan ben ik van alles af: van mijn opdracht, van mijn schuld, van mijn God." Maar Jona vergist zich. Want de Heere wil de ongehoorzame profeet blijven gebruiken. Zelfs in de diepte van de zee weet Hij Jona nog te vinden. De Heere zoekt ongehoorzame mensen op. Wat dat betreft kunnen wij in de geschiedenis van Jona onze eigen namen invullen, wat lijken wij toch veel op hem. En toch: onze ongehoorzaamheid is voor de Heere nooit een reden om Zijn opdrachten en Zijn geboden te wijzigen. Hij houdt ons eraan, Hij wil ons gehoorzaamheid leren. De vis die de Heere stuurde en waardoor Jona wordt opgeslokt is voor velen een struikelblok gebleken. Ze kunnen het niet geloven, dat zoiets kan hebben bestaan. Nu wordt dat van meer dingen uit de Bijbel gezegd. De maagdelijke geboorte van Jezus, de wonderen die Hij deed: dat kan toch eigenlijk niet? Hervormde Gemeente Achterberg

2


Laten we toch niet vergeten, dat er blijkbaar wel getuigen zijn geweest. Mensen die het hebben gehoord en hebben gezien, die het hebben meegemaakt en opgeschreven. Dan mogen wij toch niet zomaar zeggen, dat iets niet waar kan zijn, omdat wij het niet kunnen begrijpen? Is ons begrip soms doorslaggevend? Moeten wij altijd alles kunnen verklaren, voordat iets waar kan zijn? Laten we eerlijk zijn: er gebeuren op deze wereld, en soms ook in ons eigen leven, wel meer onbegrijpelijke dingen, die we niet kunnen verklaren, maar die toch waar zijn, en die we daarom ook geloven. Die vis waardoor Jona werd opgeslokt: die hoeft er nu niet te zijn, om er toen te zijn geweest. Het is Gods werk geweest en God is vrij in Zijn werk. God is niet gebonden aan de natuurwetten die Hij in Zijn schepping heeft gelegd. Zou Hij, Die de hemel en de aarde heeft geschapen, er niet voor hebben kunnen zorgen, dat er voor deze gelegenheid een vis voorhanden was? Waarom zou Hij dat niet kunnen? Voor de vis van Jona hoeven geen wetenschappelijke bewijzen te worden geleverd om waar te kunnen zijn. Als we denken, dat zoiets wel nodig is om mensen te kunnen overtuigen, dan zitten we op het verkeerde spoor. Dan missen we, waar het in het Woord van God werkelijk over gaat. Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is? Hoe weten we dat de gebeurtenissen in de Bijbel echt geschiedenis zijn? Moeten we soms afwachten tot de wetenschap het zegt, dat het waar is? En als de wetenschap soms zegt, dat iets niet waar kan zijn, geloven we het dan? In de tijd van de Reformatie werd gezegd, en dat nemen wij nog altijd van harte over: wij weten dat de Bijbel waar is door het getuigenis van de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest overtuigt ons van de waarheid van Gods Woord. En daarom hebben wij geen argumenten van buiten de Bijbel nodig. Die zijn ook niet toereikend om ons tot geloof te brengen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou er iets buiten de Bijbel zijn, wat meer gezag heeft. Maar dat laat God niet toe. En waar het God uiteindelijk om gaat, dat is mĂŠĂŠr dan weten alleen, dan kennis van de feiten. Het gaat God om Hervormde Gemeente Achterberg

3


geloof, om vertrouwen in wat Hij zegt. En dat geloof en dat vertrouwen wordt gewekt door wat de Heere heeft gedaan, door wat van Hem staat opgetekend in de Bijbel. God heeft een bedoeling gehad met deze vis. Hij wilde Jona ermee brengen tot een nieuw leven: een leven in verbondenheid met God, een leven in gehoorzaamheid aan God. Daarvoor was er die vis, waardoor Jona werd opgeslokt. Wij zouden zoiets nooit bedenken, zo'n grote vis komt niet in ons op. Het komt van de Heere, het is Zijn werk. Want God is zo anders dan wij denken, God is zo anders dan wij zijn. Bij ons worden mensen die hebben gefaald keihard afgerekend. Maar de Heere is barmhartig en geduldig. Hij wil altijd weer opnieuw met ons beginnen. De vis: misschien wel het meest bekende symbool van christenen in onze tijd. We denken aan Christus. Maar als we voortaan zo'n visje zien, laten we dan ook toch eens denken aan Jona. Hoe Jona werd gered door die grote vis. En dat niet, omdat Jona dat heeft verdiend. Maar omdat God hem zo genadig is geweest. Want de genade van God is eigenlijk een nog veel groter wonder dan de vis. De genade van God, die in Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Zijn genade alleen kan ons redden van de dood. In Hem biedt de Heere ons Zijn redding. Een vis voor Jona en Christus voor ons. Zo bewaart de Heere al Zijn kinderen. Want Hij laat niet los waar Zijn hand aan begon. Ds.

C.G. Visser

Kerkdiensten Donderdag 5 Mei 2005 (Hemelvaartsdag) 10.30 uur Ds. G. Voordijk Oldebroek Collecten: 1. Diaconie -W.T. School Achterberg 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Hervormde Gemeente Achterberg

4


Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

8 mei 2005 Ds. W.C. Zuijderduijn Nederlangbroek Ds. C.J. van der Plas Barneveld 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

15 mei 2005 (1e Pinksterdag) Ds. G.S.A. de Knegt barneveld Kand. M. Klaasen Rhenen 1. Diaconie -GZB Pinksterkollekte 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Maandag 16 mei 2005 (2e Pinksterdag) 10.30 uur Ds. W. van den Brink Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -GZB Pinksterkollekte 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

22 mei 2005 Kand. T.J. Schep Nieuwegein Ds. A. Stijf Zegveld 1. Diaconie -Jeugdwerk in eigen gemeente 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

29 mei 2005 Ds. A. Vos Wijk en Aalburg Ds. R.H. Kieskamp Lienden 1. Diaconie -Algemene middelen 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

5 juni 2005 Ds. K.C. Kos Ederveen Ds. A. Kieskamp Lienden 1. Diaconie -I.Z.B. 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Hervormde Gemeente Achterberg

5


Zondag 10.30 uur 18.30 uur Collecten:

12 juni 2005 Kand. C. Hoek Papendrecht Ds. W. van den Brink Veenendaal 1. Diaconie -Jeugdwerk in eigen gemeente 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij -Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 19 Juni 2005 10.30 uur Kand. T.J. Schep Nieuwegein 18.30 uur Ds. C. van de Worp Ede Collecten: 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 26 juni 2005 10.30 uur Ds. A. Stijf Zegveld 18.30 uur Kand. G.C. Blok Houten Collecten: 1. Diaconie -Jeugdbond H.G.J.B. 4. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 5. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Verjaardagen oudere gemeenteleden In de komende maanden hopen weer vele oudere gemeenteleden jarig te zijn. Helaas zijn een aantal oudgemeenteleden uit deze lijst verdwenen, omdat zij overgingen naar de Hersteld Hervormde gemeente. De kerkenraad feliciteert u allen met deze verjaardag en wenst u Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar.

Hervormde Gemeente Achterberg

6


Petrus zegt in Handelingen 2: 16-18 dat God zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Jongeren zullen profeteren en gezichten zien. Ouderen zullen dromen dromen. Dan ontvangt u zicht op het Hemelse koninkrijk, dat al ons verstand te boven gaat. Hierbinnen zijn vele woningen klaargemaakt. Dat mag voor ons het grootste wonder zijn! Wij feliciteren: 20 mei 1932 Mevr. J. van Laar-van Roekel, Cuneraweg 190 22 mei 1927 Mevr. H.W. van den Brink-van Hunen, Friesesteeg 8-A 26 mei 1933 Dhr. J.J.H. de Geus, Nude 62 27 mei 1924 Mevr. R. Hardeman-Dijkhuizen, Spoorlaan 5 28 mei 1929 Mevr. P.J. Roosje-Burger, Bergweg 9 30 mei 1929 Dhr. A.M. van Hasselaar, Ruiterpad 1 4 juni 1934 9 juni 1920 9 juni 1935 15 juni 1933 16 juni 1926 18 juni 1931 22 juni 1932

Mevr. M. van Vliet-Floor, Lijnweg 21 Dhr. G. Gaasenbeek, Achterbergsestr-weg 108 Mevr. T. van de Haar-van Ginkel, Oude Veensegrindweg 57 Dhr. A. Uitdenbogerd, Haspel 10 Dhr. G. van Laar, Cuneraweg 190 Mevr. W. van Hasselaar-van de Bovenkamp, Ruiterpad 1 Mevr. O.C. van de Haar-van Hattem, De Dijk 7

3 juli 1924 mevr. D. van der Schoor-Kooijman T. van de Lagemaat (scriba)

In de gemeente Wij denken hier aan aan Mw. van Gesink van de Middelbuurtseweg die in “Klimmendaal “te Arnhem wordt behandeld, inmiddels mag het zo zijn dat ze de weekeinden thuis kan doorbrengen en weer zoveel kracht heeft dat ze bij ogenblikken weer kan staan. Hervormde Gemeente Achterberg

7


Dankbaar zijn we met hen dat er vooruitgang te zien is, dat geeft weer moed om verder te gaan. De Heere zij u zeer nabij alsook degenen die in liefde om u heen staan. Mw. van Kreel Cuneraweg 124 is aan haar knie geopereerd en de 13e april 2005 weer thuis gekomen, we hopen met u dat deze ingreep brengen mag wat er van verwacht wordt, van harte een algeheel herstel toegewenst. Omdat Mw. van Kreel op dit moment niet in staat is haar man de zorg te geven die hij nodig heeft verblijft Dhr. van Kreel zolang in de” Tollekamp “ te Rhenen. We hopen dat ook hij spoedig weer huiswaarts mag keren. Meeleven in dagen van ziekte doet goed, toch is het nog veel belangrijker, dat we ons leren verblijden in het “meeleven” van een Ander, van Jezus Christus. Die, Zelf geleden hebbend, hen die beproefd zijn te hulp kan komen. Gelijk Hij Zelf in het evangelie zegt : Komt herwaarts tot Mij, allen,die vermoeid en belast zijt; en Ik zal u rust geven.

Organist

Op deze plaats ook een woord van welkom aan onze nieuwe organist. Harmen van Es uit Veenendaal is ons team van organisten komen versterken , we hebben nu vier organisten die elk twee diensten per maand voor hun rekening nemen. Harmen is organist geweest in de Herv.kerk van Hoevelaken en speelt nu nog in de grote kerk van Nijkerk. We wensen hem een goede tijd toe in het Achterbergse. Dankbaar…. Ja, dat zijn we voor al het werk dat de noodkerkenraad verricht, dat mag best eens gezegd worden, het is arbeid die Pro Deo (voor God) verricht wordt . Naast hun taak in hun eigen kerkenraad, zien ze kans om ook hier, zoveel als mogelijk is, te doen wat van kerkenraadsleden verwacht mag worden. En dat is achter de schermen heel veel en met Hervormde Gemeente Achterberg

8


grote deskundigheid steeds rekening houdend met de gang van zaken zoals we dat hier gewoon zijn. Vandaar onze dank!!!!!

Gefeliciteerd

De Ger. Gem. aan de Achterbergsestraatweg in Rhenen nam op donderdag 21 april 2005 haar vergrote kerkgebouw opnieuw in gebruik. De kerkenraad ontving een uitnodiging deze kerkdienst mee te maken. Een afvaardiging van het comitè is naar deze dienst geweest. Ds. Veenendaal preekte voor deze gelegenheid uit Psalm 115: “Niet ons o Heere! Niet ons,maar Uw naam geef eer”………. We feliciteren de Ger. Gem. met dit mooie gebouw waaraan kosten nog moeiten zijn gespaard en spreken de wens uit met de woorden van Ps. 132:13 en 14 dat de Heere het zal begeren tot Zijn woonplaats ,dat is immers het aller belangrijkste. namens het plaatselijk comité. A. Kleyer.

Uit de vergaderingen De (tijdelijke) kerkenraad van de Hervormde gemeente Achterberg wil u de volgende zaken melden: 1. Wij vergaderden tweemaal over het lopende werk. Belangrijke zaken hieruit zijn: - regeling voor gemeentewerk - overleg over beroepingswerk - bezinning op volgend jaar - verslag pastorale zaken Hervormde Gemeente Achterberg

9


- bezinning op financiële zaken: Hier kwam aan de orde het financieel beleid dat de “Oude” kerkenraad voerde in 2003 en 2004. Bij de afwikkeling van de financiële zaken hebben we moeten constateren dat de oude kerkenraad door haar eenzijdige beleid financieel schade heeft aangericht. Momenteel is de Ontwerp-jaarrekening 2004 gereed; de definitieve jaarcijfers over 2004 zullen hier weinig meer van afwijken. De komst van de P.K.N. per 01-05-2004 heeft de oude kerkenraad niet alleen passief gemaakt (terwijl er wel uitgaven waren in de vorm van predikantstraktement en pensioenbijdrage is er geen actie kerkbalans 2004 gehouden), maar ook vindingrijk om geld vrij te maken voor het Hersteld Hervormde solidariteitsfonds. De concept jaarrekening 2004 geeft aan dat er een tekort is ontstaan. Dit tekort laat zich ongeveer als volgt verklaren: 1. Geplande actie Kerkbalans 2004 is niet gehouden. 2. Gedaalde collecteopbrengsten voor de Kerkvoogdij vooral omdat minder collecten zijn gehouden en minder werd gegeven. 3. Hiernaast bestaat nog een vordering van €. 13.230,-- op de Hersteld Hervormde kerkenraad, vanwege betalingen aan het Solidariteitsfonds.(Dit bedrag is hoger dan collecteopbrengsten voor dit doel.) Het gevolg is dat het vermogen van de Hervormde gemeente aanzienlijk kleiner is geworden. Uiteraard zullen wij (noodkerkenraad) hierover nog nader met hen (kerkenraad HHK) van gedachten wisselen. 2. In de afgelopen periode werden de leden uitgeschreven die aangaven bij de Hersteld Hervormde Gemeente te willen behoren. Zie elders de tekst van de tussentijds verstrekte Nieuwsbrief. Hiermede nogmaals de oproep: komt allen naar de kerk, dan ontvangt u ook de actuele informatie in de vorm van Hervormde Gemeente Achterberg

10


Nieuwsbrieven. De tekst van de nieuwsbrieven wordt altijd nogmaals afgedrukt in de eerstvolgende “Valleiklanken”. 3. Vanaf 1 juli 2005 zal de aanvangstijd van de kerkdiensten weer als vanouds zijn: 10.00 uur en 18.30 uur. In september komt er een nieuwe ‘blauwe gids’ uit over het gemeentewerk. Wilt u eventuele bijdragen en wijzigingen doorgeven aan de scriba (voor 10 augustus 2005)? 4. Wij zijn blij dat er overleg met de Hervormde gemeente IJzendoorn is gestart in de hoop dat wij samen een fulltime predikant kunnen gaan beroepen (elk voor 50%). De uitslag van de actie “Kerkbalans” zal hiervoor bepalend zijn. Oproep kerkenraadsverkiezing Reglementair bestaat de kerkenraad uit ten minste; twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen. Daarnaast is er 1 kerkrentmeester (nietouderling). Wij roepen de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente op namen in te dienen, van personen die geschikt geacht worden om voor deze vacatures in aanmerking komen. Indienen voor dinsdag 17 mei 2005 bij de scriba. (Leverkruid 2, 3903 ES Veenendaal). Dit dient schriftelijk, ondertekend en met vermelding van soort vacature te gebeuren. Als 10 of meer stemgerechtigden (belijdende leden) een naam aanbevelen, wordt deze op de verkiezingslijst geplaatst. De kerkenraad hoopt de verkiezingslijst op zondag 29 mei te publiceren in een Nieuwsbrief die in de kerk wordt uitgereikt. De verkiezingsavond is gepland op dinsdag 14 juni 2005, om 20.00 uur (geb. Bethel).

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Kort verslag gemeenteavond 8 maart 2005 Op 8 maart 2005 is de 2e gemeenteavond informatie gegeven over de gang van zaken in de gemeente. Bij de opening staat ds. C.G Visser (consulent en voorzitter) stil bij Joh. 18: 29-38a, Koningschap van Jezus en onze roeping om de waarheid bekend te maken. Ds. Visser geeft een toelichting op de huidige situatie, waarin de ledenscheiding definitief wordt. Het SOW proces is dus niet geslaagd. Anderzijds is scheiden niet van de Geest. Is er eerst gebeden voor de kerk en nemen wij daarna toch zelf het heft in handen? Geloven wij in Zijn leiding? Nooit is van Hersteld Hervormde zijde gesteld dat de PKN een valse kerk is, conform de belijdenis. Aan veel bezwaren van NHK en PKN is door de synoden tegemoet gekomen. Het is onverkort mogelijk te preken en gemeente te zijn op de wijze zoals we dat voordien ook gewend waren. Nu wordt de gemeenschap verbroken, worden broeders afgeschreven. Ook in NHK was er sprake van kruisdragen. Toch geloven wij in de kerk. Ons Hoofd van de kerk leert ons kruisdragen. En kruisdragen roept op tot: op de post blijven, bidden en bouwen. V.d. Lagemaat, scriba, gaat in op de afgelopen periode. De overdracht is soepel verlopen. Intenties uitgesproken geen openlijke ruzie te laten ontstaan. Daarna is in eerste fase gemeentewerk opgestart: diensten, kerkblad, huisbezoek. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de actie “kerkbalans” en het mogelijk kunnen beroepen van een parttime predikant. Nu komt het aan op trouw aan de kerk, inzet voor de toekomst. “Ik wou dat de kerk weer….. was. De kerk? Dat zijn wij!” Na een korte pauze met veel onderling gesprek werden de vragen beantwoord. Hieruit kwam naar voren: - meerderen betreuren de manier waarop de herstelden de registratie gaan uitvoeren; maar er is altijd terugkeer mogelijk. - Scheiding registers is nodig vanwege irritaties nu en omdat wij anders generale kas moeten blijven betalen - De actie “Kerkbalans” wordt heel belangrijk (dubbele slag in verband met vorig jaar, basis voor mogelijke Hervormde Gemeente Achterberg

12


-

start beroepingswerk, en toont wie werkelijk willen bijdragen) Is PKN een plurale kerk? Naar grondslag niet! Pastoraal werk hard nodig Hoe verenigingsleven behouden (liefst door interkerkelijke samenwerking); wordt 24 mei bespoken met Hersteld Hervormde kerkenraad

Gemeenteavond 12 april 2005 Bij de opening staat ds. C.G Visser (consulent en voorzitter) stil bij Psalm 119, uw woord is een licht op ons pad. Ook in de situatie van de gemeente anno 2005. De scriba geeft per onderdeel toelichting op de ontwerpregeling voor de hervormde gemeente. Tijdens de discussie komt naar voren: - Noodkerkenraad zal nog tijdje meedraaien - De meeste aanwezigen vinden dat de gemeente de kerkenraad moet kiezen; Er wordt geen mandaat aan de kerkenraad geven - Openhouden dat er meerdere commissies van bijstand komen - Waar mogelijk de identiteit van de gemeente laten uitkomen De kerkenraad heeft deze punten verwerkt in de definitieve versie van de plaatselijke regeling, die u kunt opvragen bij de scriba. De Zesjaarlijkse stemming is gehouden met als uitslag : 16x tegen machtiging kerkenraad, 4x voor. Over de toekomst is ook gesproken: - De actie “Kerkbalans� moet zicht geven op het draagvlak voor het kunnen beroepen van een parttime predikant. - Wij zijn dankbaar voor het overleg dat tot stand is gekomen met de Hervormde gemeente IJzendoorn, die ook voor 50% een predikant zoeken. Zij wachten op onze ontwikkelingen en als die (financieel gezien) positief zijn kan beroepingswerk waarschijnlijk snel ter hand genomen worden. Hervormde Gemeente Achterberg

13


-

In groepjes wordt gesproken over een tweetal vragen: 1. Steunt u de gedachte om catechese te combineren met elementen van jeugdwerk uitslag: allen volledig akkoord 2. Welke activiteit op terrein van gemeenteopbouw heeft uw voorkeur? Uitslag hier is gevarieerd. Meest gekozen zijn de gemeenteavonden, maar ook voor Bijbelkring en preekbespreking is belangstelling.

Vooruitblik op volgend jaar Volgend winterseizoen willen wij twee inhoudelijke gemeenteavonden organiseren. De data zijn vastgelegd voor, zo de Heere wil: 1. Donderdag 27 oktober 2005, Spreker: ds. G.S.A. de Knegt (Barneveld) over ‘de juiste viering van het Heilig Avondmaal’ 2. Donderdag 2 februari 2006, Spreker: drs. N.C. van der Voet (Veenendaal) over ‘media en de opvoeding’ (hierbij zal ook de catechese in deze periode aansluiten). Noteert u alvast deze data op uw kalender!! Wij hopen dat u zich door al deze berichten een beeld kunt vormen van de manier waarop het werk in onze gemeente mag worden voortgezet. Op hoop van Zegen. T. van de Lagemaat (scriba)

Hervormde Gemeente Achterberg

14


Collectebonnen. De kerkrentmeester houdt voor de aanschaf van collectebonnen op iedere eerste maandag van de maand zitting in het gebouw “Bethel”. Tijd: van 19.30 uur tot 20.30 uur. Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 13-02-2005 20-02-2005 27-02-2005 06-03-2005 09-03-2005 13-03-2005 20-03-2005 25-03-2005 27-03-2005 28-03-2005 03-04-2005

Insth. Eredienst 125.35 147.30 94.99 190.02 99.65 184.05 150.69 47.35 102.15 24.90 84.70

Onderh.gebouwen 110.80 112.— 100.05 154.30 581.75 biddag 145.85 112.10 34.12 Goede vrijdag 82.70 1e paasdag 60.95 2e paasdag 59.41

Giften Er werd tweemaal ontvangen; €.20.— voor de kerkbode €. 10.—voor de kerk, €. 50,-- t.b.v biddagcollecte.

Actie Kerkbalans 2005. Zoals reeds is beschreven in het verslag “vanuit de kerkenraad” is er in onze gemeente een financieel zorgelijke situatie ontstaan. Wetend dat u ook deze zorg deelt zal binnenkort de actie “Kerkbalans” voor het jaar 2005 worden gehouden. Hervormde Gemeente Achterberg

15


Trouw moet blijken Zo zeggen we dat wel eens tegen elkaar: trouw moet blijken. Daarmee bedoelen we, dat in moeilijke omstandigheden vaak pas duidelijk wordt op wie je terug kunt vallen. Zo geldt dat ook voor onze gemeente, de Hervormde gemeente te Achterberg. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en gescheurd. Velen hebben zich van de gemeente losgemaakt. In deze situatie doen we een beroep op u voor de actie “Kerkbalans�. We vragen van u een vrijwillige bijdrage voor de voortgang van het kerkenwerk in onze gemeente. Uw bijdrage is dit keer van groot belang, omdat mede hierdoor duidelijk zal worden hoe we als gemeente verder kunnen gaan. Van harte hopen wij daarom, dat u royaal zult bijdragen. Dat uw trouw hierin zal blijken! Daarbij mogen we bedenken, dat we mogen geven van wat God aan ons heeft toevertrouwd. Praktische uitvoering; Over enkele weken komen de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans bij u langs met de envelop voor de toezegging, een begeleidende brief met een begroting voor het jaar 2005, en een uitleg van de noodzaak waar u voorstaat om toch gul te geven aan de Hervormde Gemeente van Achterberg. Deze envelop wordt een week later weer opgehaald, wij vragen u deze retour envelop voor de vrijwilliger klaar te willen leggen. Wij danken u hier alvast voor uw medewerking. Namens de Kerkvoogdij, J. M. van Mourik

Hervormde Gemeente Achterberg

16


Verantwoording van de gehouden collecten; Februari 2005 13-02-2005 20-02-2005 27-02-2005 06-03-2005 13-03-2005 20-03-2005 25-03-2005 27-03-2005 28-03-2005 03-04-2005

Bedrag 62.-73.14 64.39 28.60 70.43 97.-75.40 27.10 63.89 46.95 63.86

Doel W.T. School Algemene Middelen St. Voorkom tafelcollecte Avondmaal Algemene Middelen Bond tegen Vloeken Kerktelefoon Bartimeus Doorn Kerktelefoon Algemene middelen St. Ontmoeting

Ter info: Er wordt in onze gemeente regelmatig een collecte gehouden voor het doel “Algemene Middelen�. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat is dat dan wel. Het geld van deze collecten wordt gebruikt voor; - De afdracht aan de landelijke kerk.(diaconaal Quotum) - Kosten van de administratie (accountant e.d.). - Betaling van overige diaconale kosten. Als er na betaling van alle diaconale kosten nog gelden over zijn zullen deze als gift worden geschonken aan nader te bepalen doelen. Het is absoluut niet de bedoeling om de algemene middelen als spaarpot op te slaan. De Diakenen GEVONDEN Bij een van de laatst gehouden rouwdiensten is er armband gevonden. Voor verdere inlichtingen kunt U contact opnemen met onze koster Jos Hootsen tel. 616975 Hervormde Gemeente Achterberg

17


Hieronder volgt nogmaals de tekst van de in de gemeente uitgereikte nieuwsbrief NIEUWSBRIEF informatie bulletin VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Eindredactie: Ds. C. G. Visser Jaargang 1 (2005), nummer 1

Introductie Door middel van Nieuwsbrieven wil de kerkenraad actuele informatie doorgeven aan haar leden. De nieuwsbrieven worden verspreid bij de ingang van de kerk. De tekst van de Nieuwsbrieven wordt op een later moment ook opgenomen in Valleiklanken (dat momenteel eenmaal per twee maanden verschijnt). Stand van zaken ledenregistratie Overeenkomstig de afspraken tussen beide kerkenraden hebben de hersteld hervormden in vanaf 14 maart hun leden gevraagd een brief/verklaring te tekenen, waarin zij verzoeken uit de ledenregistratie van de hervormde gemeente (binnen de PKN) te worden verwijderd. Deze brieven zijn op 30 maart aan ons overhandigd. Het gaat hierbij uiteindelijk over een lijst met 111 ‘gezinshoofden’ (adressen), waarvan er 102 tot onze gemeente behoren (met uiteindelijk 292 leden). Uitgesplitst gaat het om het vertrek van 155 belijdende leden, 132 doopleden en 5 geboorteleden. Een en ander betekent dat onze gemeente nog 240 gezinshoofden (adressen) overhoudt. Ondanks het feit dat wij dit zagen aankomen, blijft het verdrietig als ‘broeders van hetzelfde huis’ een andere kerkelijke weg menen te moeten gaan. Gemeenteavond op 12 april Hiermede nodigen wij alle gemeenteleden uit voor de gemeenteavond van 12 april a.s. (20.00 uur) in gebouw Bethel. Op de agenda staan drie belangrijke onderwerpen: Hervormde Gemeente Achterberg

18


1. Voortgang gemeentewerk - scheiden ledenregistratie; plan actie kerkbalans; kansen voor beroepingswerk? 2. Bespreking regeling plaatselijke gemeente De kerkenraad stelt deze regeling vast ‘nadat de gemeente erin is gekend en over de inhoud is gehoord’ (aldus de kerkorde). Aandachtspunten o.a. - omvang kerkenraad; wie stemgerechtigd zijn; stemmen bij volmacht? - procedure verkiezing kerkenraadsleden - gebruikmaken van ‘zesjaarlijkse stemming’ (De kerkenraad zal u vragen haar te machtigen de verkiezing voor zes jaar te regelen, zoals in Ordinantie 3-6-6 wordt beschreven, nl. dat zij dubbeltallen kan opstellen). U kunt een exemplaar van dit reglement afhalen bij fam. Hootsen (Cuneraweg 165), fam. v.d.Scheur (Cuneraweg 210) of opvragen bij de scriba (0318692023). 3. Bespreking aanpak gemeenteopbouw volgend winterseizoen - Aanpak van ‘catechese en jeugdwerk’ - Welke activiteiten voor volwassenen voorrang krijgen Graag willen we uw mening horen over de manier waarop wij dit volgend jaar gaan aanpakken. Wij hopen dat alle meelevende gemeenteleden hierbij zijn. Inloop en Koffie vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. Namens de kerkenraad, T. van de Lagemaat (scriba) tvdlagemaat@che.nl (tel. 0318 – 692023)

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Consulent: Ds. C.G. Visser Renswoude 0318-576511 Scriba: T. van de Lagemaat 0318-692023 Adres Leverkruid 2, 3903 ES Veenendaal Email: tvdlagemaat@che.nl Koster

J.J. Hootsen

0317-616975

Contactadres in Achterberg; D.F. van de Scheur

0317-616098

Beheer gebouw “Bethel” Mw. Esmeier Mw. Hootsen

0317-614761 0317-616975

Banknummers Kerkrentmeester: dhr. J.M. van Mourik Renswoude Rekening hervormde gemeente Rabobank 3970.39.050 Diakonie: dhr. G.J.W. van Aggelen Bennekom Rekening hervormde diaconie Rabobank 3970.34.385 Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en naar alle abonnees van Valleiklanken van vorig jaar. Hen wordt in september een gift gevraagd om de kosten te dekken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u Valleiklanken toch blijven ontvangen, stort dan 15 euro op bankrekening Nr: 3970.39.050 met vermelding Kerkblad 2005.

Hervormde Gemeente Achterberg

20

 

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG 2005 Jaargang 38 nr: 3

Advertisement