Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 40 nr. 7, september 2007.

"Jongeling, Ik zeg u, sta op!" Lukas 7:14b. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hij is de Machtige, de Almachtige. EĂŠn woord uit Zijn mond is voldoende. De Heere Jezus gaat naar de baar en raakt die aan. Wij zouden zeggen, wat heeft dat alles nu voor zin!? Hier is immers niets meer te doen!? De dood heeft zijn vreselijke werk gedaan en dan is het definitief. Daar is geen weg terug. Maar de Heere Jezus laat ons hier iets zien van Zijn grote macht, Zijn almacht ook over het rijk van de dood. Hij raakt de baar aan. Maar dan wordt je toch onrein!? Volgens de wetten van Mozes ben je dan zeven dagen onrein. De Heere Jezus weet dit alles wel, maar Hij is gekomen om alle onreinheid op Zich te nemen. Wat een wonder: God heeft Zijn Zoon, Die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. (zie 2 Cor. 5:21) Zo heeft Hij reinheid verworven voor al de Zijnen. Wat een blijde boodschap: de Heere Jezus heeft niet alleen de dood aangeraakt, maar is er Zelf ingegaan. Ingegaan in de duisternis van de dood en het graf en heeft de zonde en de dood en de duivel overwonnen. Christus raakt de baar aan. En de dragers staan stil. De Koning der Koningen, de Vorst des Levens houdt de koning Hervormde Gemeente Achterberg

1


der verschrikking aan. De Heere Jezus gaat deze dode terugroepen in het leven. En dat doet Hij alleen. Daar heeft de dode jongeman niet om gevraagd. Een dode kan niet vragen. En ook zijn moeder heeft er niet om gevraagd. En de discipelen hebben er ook niet om gevraagd. En de schare ook niet. Niemand! Niemand wist ook waarom de Heere Jezus naar Naïn ging. Het is helemaal van Hem uitgegaan. Ja zo is het ook vandaag waar Hij dode zondaren roept: "Jongeling, Ik zeg u, sta op!" Hij roept. In de kerk roept Hij u, jou en mij. Hij roept overal waar Zijn Woord geopend wordt en gelezen wordt. Hoe belangrijk om er dan te zijn! De Levende roept tot het leven. De Levensvorst zet ons stil op onze weg naar het eeuwig verderf. De jongeling ligt dood. Zo is er geen hulp in en bij onszelf en ook niet bij hen die van ons houden. Wij liggen dood op de baar en niemand anders dan God kan ons levend maken. En wonderlijk: de Heere Jezus sprak tot de dode jongeling: Jongeling Ik zeg u sta op. Wat een macht is er bij Hem, wat een liefde! Ja dat vooral! Want wie en wat zijn wij? En dat de Heere dan tot ons mensen komt! Dat Hij jongeren, kinderen en ouderen stilzet. Mensenkinderen die voorthollen naar hun eeuwig verderf en zich niet eens willen laten behouden. De Heere hoeft maar één woord te spreken en we liggen aan Zijn voeten. Ja en dat is zo groot: om daar te mogen vallen aan Zijn doorboorde voeten onder Zijn doorboorde handen om te leven. De Meester is hier en Hij roept u, jou en mij! En dan hangt het er dus niet van af of wij willen of dat we wel genoeg belangstelling en interesse hebben. En het hangt niet af van wat wij nu voelen. Waar de Heere spreekt gebeurt het. De Heere Jezus spreekt ook vandaag: “Ik zeg u, sta op.” Hij wacht niet tot Hij een teken van leven ziet. Dan zou Hij trouwens lang moeten wachten. Heel lang. In ons is geen leven. Hij wekt het leven Zelf op; en op Zijn Woord leggen wij het doodskleed af. Dat is ook vandaag de kracht van de prediking van het evangelie. Hij zegt: Ik zeg u, sta op! en dan staan doden op en leven. Wat een wonder waar de Heere spreekt! Waar Hij doden beveelt dat zij leven. De jongeman die niet kon opstaan Hervormde Gemeente Achterberg

2


omdat hij dood was, stond toch op toen de Heere Jezus het hem beval. En zo wordt ook vandaag het bevel van de Heere Jezus opgevolgd waar het doordringt in harten van kinderen, jongeren en ouderen. Hij zegt, Hij beveelt: "Jongeling, Ik zeg u, sta op!" En dan gebeurt het! Ja maar, zegt iemand, voor mij kan het niet. Ik ben zo koud, zo dood. Maar de Heere Jezus heeft bij die baar toch niet gewacht tot Hij een teken van leven zag bij die jongen? Tot die jongeman in beweging kwam? O wanneer het daarvan moest afhangen. Wanneer onze zaligheid ervan af zou hangen dat wij een teken van leven zouden geven, dan was het verloren. Dacht je dat de Heere Jezus wacht tot wij tekenen van leven vertonen? Tot wij berouw hebben bijvoorbeeld? Tot wij bedroefd zijn naar Hem? Tot wij dit of dat.... nee!! Een dode vertoont immers geen enkel teken van leven. Christus beveelt: "Jongeling, Ik zeg u, sta op!" En daar gebeurt het! Anders niet. We moeten ons dus nooit laten wijsmaken dat er nog wat aan vooraf gaat. Dat er iets van ons bij zou moeten. De Heere roept ons zoals we zijn. Als doden, als vijanden van Hem en Zijn genade. De Heere sprak Zijn machtswoord en de dode zat overeind en begon te spreken. Wat de jongeman zei lezen we niet en weten we dus niet. En het is ook niet belangrijk. Het woord van de Heere Jezus is het belangrijkste. Daardoor leefde de jongen en daardoor alleen kunnen ook wij leven. Door Hem Die het Leven is. Ds. A. Langerak.

Hervormde Gemeente Achterberg

3


Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur

2 September 2007 Ds. F. Luitjes, Ermelo Kand. E. Kroon, Veenendaal 1. Diaconie - W.T. School 2. Kerkvoogdij – Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

9 September 2007 Ds. W.C. Zuijderduijn, Nederlangbroek Kand. J.H. de Vree, Dodewaard 1. Diaconie - Zieken-gehandicapten eig.gem 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderhoud gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

16 September 2007 Ds. A. Langerak ( voorbereiding H.A. ) Ds. J. den Dikken, Nijkerk 1. Diaconie - Algemene middelen 2. Kerkvoogdij – Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Predikantsfonds

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

23 September 2007 Ds. A. Langerak ( viering Heilig Avondmaal ) Ds. A. Langerak ( dankzegging H.A. ) 1. Diaconie - Jeugdwerk eigen gemeente 2. Kerkvoogdij – Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen

Zondag 30 September 2007 10.00 uur Ds. A. Beens, Barneveld 18.30 uur Ds. J. ter Maaten, Sprang Capelle Collecten: 1. Diaconie - Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij – Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen

Hervormde Gemeente Achterberg

4


Rooster voor de kinderoppas: 2 sept.: Margreet v Engelenhoven & Jolanda v/d Pol 9 sept.: Gerda van Roekel & Astrid Doornekamp 16 sept.: Bertha Hootsen & Rita van Laar 23 sept.: Janneke ter Haar & Eefje Versteeg 30 sept.: Minet Hootsen & Rianne Hootsen Bij verhindering contact opnemen met Rita van Laar.

Verjaardagen oudere gemeenteleden De komende tijd hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te beleven: 21 sept. Mw. K.A.J. Klaassen, Cuneraweg 12 24 sept. Mw. J. Henken van de Haar Zuidelijke Meentsteeg 17 3 okt. Mw. J.J. van de Pol - Oskam Bergweg 19a 4 okt. Dhr. W. van der Meijden Zuidelijke Meentsteeg 18 6 okt. Dhr. J.B. Elenbaas, Cuneraweg 232 6 okt. Mw. J.D. Stam van Harn, Ruiterpad 26

72 jaar 71 jaar 82 jaar 73 jaar 72 jaar 84 jaar

De kerkenraad wenst u alvast een gezegende dag en een gezegend nieuw levensjaar. Dat u alles van Hem verwacht Die alles gegeven heeft om ons te behouden. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.� (Joh. 3:16). Zieken Dhr. Van Dijk heeft inmiddels tweemaal in het ziekenhuis gelegen, maar wonder boven wonder mag alles goed met hem gaan. We hopen en bidden dat ook behandeling aan het andere been mogelijk is en gezegend mag worden. Zo bidden we ook voor Dhr. v.d. Scheur die een chemokuur en bestralingen moest ondergaan en nu in afwachting is van een ingrijpende operatie. We zijn dankbaar dat het met dochter Joske weer beter mag gaan. Hervormde Gemeente Achterberg

5


Afgelopen zondagmorgen 19 augustus werd Mw. Gaasenbeek opeens onwel tijdens de dienst. Na het bellen van 112 kwam er al snel een ambulance, maar gelukkig mocht het alles nog meevallen en bleek het een flauwte te zijn. We hebben de Heere gedankt voor Zijn goedheid. Hij zij Mw. Gaasenbeek en haar man nabij. Tegelijk zijn we er allen bij bepaald hoe broos ons leven is. We waren die zondagmorgen op spreekuur bij de hemelse Dokter, Die ons vroeg: “Wilt gij gezond worden?” (Joh. 5:6b). Laat deze vraag ons brengen aan Zijn voeten onder Zijn doorboorde handen opdat wij leven mogen en niet verloren gaan. Verder denken we ook aan Mw. Stam, Mw. Verwoerd in de Meent en ook aan Mw. Mellink–v.d. Scheur in de Breukelderhof in Bennekom en verder aan alle zieken en allen die het moeilijk hebben. De Heere gedenke u allen in Zijn genade. Huwelijksjubileum Op 10 juli jl. mocht het echtpaar A.M. van Hasselaar – W. van Hasselaar-van de Bovenkamp, Ruiterpad 1, gedenken dat zij 55 jaar aan elkaar verbonden waren in het huwelijk. Wat een wonder dat de Heere hen al die jaren gegeven heeft en dat zij deze dag mochten beleven samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook via de Valleiklanken onze hartelijke gelukwensen. De Heere zegene u en uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Laten al de gaven ons mogen brengen bij Hem de Gever. Verhuisd Gert-Jan Hootsen stuurde ons een adreswijziging. Hij gaat op D.V. 31 augustus verhuizen van Groenvink 25 naar Heermoes 44d, 3903 EA Veenendaal. Wij wensen je een goede en bovenal gezegende tijd toe op je nieuwe adres! Heilig Avondmaal In de catechismus wordt in zondag 25 tot en met 30 zo mooi en zo duidelijk gesproken over de Sacramenten. In zondag 30 wordt gevraagd (vraag en antwoord 81): “Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?” “Voor degenen, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met waren harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel.” Hervormde Gemeente Achterberg

6


Zacharias Ursinus (één van de opstellers van de catechismus) schrijft hierbij o.a.: “Wie dus aan het Avondmaal behoren te gaan, wordt ons in deze Vraag van de Catechismus geleerd. De voorwaarden die in deze wettige gasten vereist worden, zijn drieërlei: 1. Een kennis en leedwezen over de zonden. 2. Een vertrouwen op Gods barmhartigheid, door en om Christus’ wil. 3. Een streven naar boetvaardigheid en nieuwe gehoorzaamheid. In deze drie stukken bestaat het oprechte beproeven, waar Paulus over spreekt in 1 Kor. 11:28: ,,Maar de mens beproeve zichzelven en ete alzo van het brood”. Want zichzelf beproeven is onderzoeken, of gij ook geloof en boetvaardigheid hebt, zoals er in 2 Kor. 13:5 geschreven staat: ,,Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?” Maar waaraan zult u weten, dat ge deze dingen hebt? Het leedwezen wordt gevoeld in het hart. En het vertrouwen wordt gekend aan de gerustheid van het geweten, Rom. 5: 1 en 5: ,,Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus; en de hope beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is”; en zo ook aan de beginselen van een oprechte gehoorzaamheid, zowel innerlijk als uiterlijk, en aan een ernstig voornemen om God te gehoorzamen naar al Zijn geboden. Daarom behoren zij, die deze dingen in zich gevoelen, aan het Avondmaal te gaan.” Censura morum In verband met de komende bediening van het Heilig Avondmaal zal censura morum gehouden worden D.V. maandag 17 september van 19.30 tot 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Catechisaties Onlangs zijn de nieuwe catechisatieboekjes binnengekomen en de zaal in Bethel krijgt een opknapbeurt, alles wordt weer klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en dat we straks samen weer een goede tijd mogen hebben. We hopen te beginnen met de catechisaties op D.V. dinsdag 2 oktober, van 19.00-19.45 uur: de jongeren van 12-15 jaar en van 20.00-20.45 uur: de jongeren van 16 jaar en ouder. Hervormde Gemeente Achterberg

7


Op D.V. 16 oktober is er in plaats van catechisatie een gemeenteavond waar jullie ook verwacht worden (zie het stukje verderop) Belijdeniscatechisatie In oktober willen we beginnen met de belijdeniscatechisatie. Op dit moment hebben twee gemeenteleden zich gemeld. Ik heb al eerder over de belijdeniscatechisatie geschreven. Ik hoop dat u en jij die nog geen belijdenis hebt gedaan er ernstig over hebt nagedacht en vooral het bij de Heere gebracht hebt in het gebed. Wil iemand een gesprek met mij bel dan gerust voor een afspraak. Bijbelkring De eerste Bijbelkring in het nieuwe seizoen hopen we te houden op D.V. donderdag 4 oktober om 20.00 uur. We gaan verder met de bespreking van het boek Maleachi, hoofdstuk 3:1-6. Uit het boekje hoofdstuk 6. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom! De volgende data dit jaar zijn : D.V. 1 november, 22 november en 20 december. Opening winterwerk Al is het winterwerk dan al begonnen, toch willen we D.V. zondag 14 oktober in de morgendienst aandacht geven aan de opening van het winterwerk, dat wil zeggen dat we in het gebed de Heere bidden om Zijn zegen over alle werk in de gemeente: het huisbezoek door de ouderlingen, het geven van de catechisaties, het zondagsschoolwerk, de Bijbelkring en verder alles wat gedaan moet worden. Ook in de prediking hopen we stil te staan bij het winterwerk. Ik hoop dat jullie er ook allemaal zullen zijn! Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris. Gemeenteavond voor jong en oud over de Islam Op D.V. dinsdag 16 oktober om 19.30 uur worden u en jullie allen hartelijk uitgenodigd voor een gemeenteavond waar Prof. drs. C.G. Baart uit Renswoude ons zal vertellen over de Islam. Hij zal dat ook voor de jongeren op een heel begrijpelijke manier doen. Deze avond is er geen catechisatie, jullie worden allen op de gemeenteavond verwacht! Het onderwerp is heel actueel en het is heel belangrijk dat wij er meer van weten. Het belooft een boeiende en leerzame avond te worden. Er zal ook ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Hervormde Gemeente Achterberg

8


Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak 2 x € 20,00, 1 € x 50,00, 1 x € 10,00 en 1 x € 25,00 voor de kerk; 1 x € 20,00 voor het torentje; 2 x € 50,00, 2 x € 10,00 en 2 x € 20,00 voor “Bethel”. Via br. Versteeg 1 x € 50,00, voor “Bethel”. Hartelijk dank voor uw gaven. Open huis Bethel Er is en wordt in en aan “Bethel” met heel veel inzet gewerkt door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente en ook door sommigen van buiten de gemeente (die er ook helemaal bij horen) om alles op tijd klaar te krijgen vóór het nieuwe seizoen begint. De bedoeling is om ook een “open huis” te houden. De streefdatum is D.V. zaterdag 15 september van 14.00-17.00 uur. Een ieder, jong en oud, is dan hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen en het is tegelijk ook weer een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. Vanuit de pastorie Op D.V. zondag 30 september krijgt de hervormde gemeente te Eemnes weer een nieuwe herder en leraar in de persoon van kand. E.J. de Groot uit Wezep. We zijn dankbaar dat de vacature vervuld mag worden. Het is weer een teken dat de Heere doorgaat. Dat mogen we ook in Achterberg opmerken. Ook in alle werk wat er gedaan mag worden, niet alleen aan het geestelijk gebouw van de gemeente, maar ook aan het stenen/houten gebouw. We denken nu aan het gebouw Bethel waar diverse gemeenteleden al heel veel uren hebben gearbeid. En het komt goed: het wordt echt heel mooi! De entree, de keuken, de zaal, de boekenkasten, de toiletten, alles! En wat betreft het geestelijk gebouw van de gemeente: laten we de goedheid en de trouw van de Heere mogen opmerken. De Heere gaat door. Ook als er een keer geen dominee is of als de dominee een keer ziek is. Onlangs heeft onze broeder Kleijer tot twee keer toe “preek moeten lezen” en het mocht alles goed gaan. De Heere de dank en de eer. Hij zij ook met alle zieken en allen die het moeilijk hebben. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. A. Langerak.

Hervormde Gemeente Achterberg

9


Verantwoording van de gehouden collecten: Datum Insth.eredienst Onderh.gebouwen Predikant fonds 03-06-07 € 174,96 € 135,50 10-06-07 € 183,85 € 143,10 17-06-07 € 243,00 € 161,58 24-06-07 € 188,55 € 159,40 01-07-07 € 175,20 € 125,15 08-07-07 € 181,19 € 156,50 15-07-07 € 149,85 € 139,60 22-07-07 € 193,55 € 169,15 29-07-07 € 159,80 € 150,30 Collectebonnen. De verkoop van collectebonnen is iedere eerste maandag van de maand. Plaats: Consistorie Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur

Vrijwillige bijdrage/Extra bijdrage en predikantsfonds Vergeten is menselijk mocht u nog niet betaald hebben dan willen wij u bij dezen helpen herinneren. Er is door een aantal gemeenteleden ook een extra (meerjaren) toezegging gedaan, dit om te komen tot een solvabiliteitsverklaring uit Bunnik voor een 80% predikantsplaats. Mocht u deze extra toezegging hebben gedaan, dan deze graag apart overmaken o.v.v. extra toezegging predikantsplaats. Voor de helderheid de maandelijkse collecte instandhouding predikantsplaats heeft uiteindelijk dezelfde bestemming en is bedoeld om in de toekomst 80 of 100 % predikantsplaats te behouden. De stichting D.E.L. is door gemeenteleden opgericht, met o.a. als doelstelling ook nu al aan te vullen tot een 100 procents plaats. Mocht u hieraan willen bijdragen, elk bedrag is welkom en kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer:12.67.78.434

Hervormde Gemeente Achterberg

10


Toren kerkgebouw: In de vorige kerkbode hebben we u ge誰nformeerd over de aantasting van de klokkentoren door boktor. Het (boktor)probleem is inmiddels gewikt en gewogen door de experts op dit gebied uit onze gemeente. De renovatie van de toren staat nu op de rol om uitgevoerd te worden D.V. begin 2008. We houden u op de hoogte, heeft u vragen en/of suggesties, altijd welkom. Preventie en voorbereiding op noodsituaties: Is onze gemeente voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Recentelijk werden we bij tijdens de dienst bij deze vraag als gemeente bepaald. We weten het allemaal, een ongeluk zit in een klein hoekje. En er hoeft niet eens een ongeluk te ontstaan, er kunnen zich ook andere noodsituaties voordoen. Gelukkig mocht het goed aflopen. Ja, onze gemeente is voorbereid op noodsituaties, er is noodverlichting, er zijn goedgekeurde brandblussers, er is een brancard. Maar weet u waar deze opgesteld zijn, waar liggen de verbandtrommels??? Is er een noodsituatie geoefend als gemeente, kerkenraad? Weten we wie er EHBO heeft en/of bedrijfshulpverlening? Nee, we zijn dus nog niet volledig voorbereid op noodsituaties. We zullen een nieuw noodplan moeten opstellen en oefenen. Dus bij dezen willen we beginnen met te inventariseren wie er in het bezit is van het EHBOdiploma, bedrijfshulpverleningsdiploma en/of op andere wijze zoals brandmeesters? Wilt u? mocht u in het bezit zijn van genoemde diploma's dit schriftelijk doorgeven aan onze kerkrentmeesters? Alvast bedankt, de kerkrentmeesters Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen, tel. 0317-616975

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 03-06-07 10-06-07 17-06-07 24-06-07 01-07-07 08-07-07 15-07-07 22-07-07 29-07-07

€ € € € € € € € €

Bedrag 167,62 88,70 85,35 97,67 88,80 133,75 105,45 105,00 103,10

Doel Woord en Daad W.T. school Algemene middelen st. De Hoop Kerktelefoon W.T. school Jeugdwerk eigen gemeente st. De Ontmoeting Woord en Daad

Verkoping / Rommelmarkt. Het is dan zover, wij van het actiecomité hebben een datum geprikt en hopen bij leven en welzijn op zaterdag 27 oktober een verkoping en rommelmarkt te houden. Als u/jullie nog spullen hebben en denken wat moet ik ermee, dan kan dat gebracht worden bij Fam. W van Laar oudeveensegrindweg 19 Rhenen, tel.nr. 0317-613207. Dat kan iedere zaterdag van 10.00 t/m 12.00 uur. Voor de spullen die overblijven zoeken we opslagruimte voor in de winter, wie kan ons die aanbieden? Help ons a.u.b. In de volgende valleiklanken komt er nog meer nieuws over de verkoping / rommelmarkt, kijk er alvast maar naar uit. Alvast bedankt voor uw medewerking. Groetend, Anke v Daalen, Erzsébet v Daalen, Astrid Doornekamp, Rita v Laar, Arie Langerak, Ina Stomphorst en Hanneke v Verseveld. Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken dan graag aanleveren via email: r1versteeg@hetnet.nl uiterlijk woensdag 26 september.

Hervormde Gemeente Achterberg

12


Examen - studeren - CSFR - iets voor jou!?!l Nog even en dan is het zo ver. Lang genoeg uitgerust van je examen en je bent klaar om te gaan studeren. Je hebt een leuke studie uitgezocht, in een leuke stad en je hebt er zin in! Je gaat op kamers wonen of nog even niet en je lijkt een prachtige tijd tegemoet te gaan als student. Natuurlijk is er veel te doen naast je studie. Wat denk je bijvoorbeeld van lid worden van een leuke studentenvereniging? De CSFR is zo'n studentenvereniging en wil jou graag als lid verwelkomen het aanstaande jaar. Maar wat Ă­s de CSFR? De CSFR staat voor 'Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato' wat 'vereniging voor studenten op reformatorische grondslag' betekent. We zijn een landelijke studentenvereniging, met disputen in Amsterdam, Delft, Eindhoven-Tilburg, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Wageningen en vanaf dit jaar ook in Nijmegen! In Nijmegen is er een dispuut in oprichting en u bent ook hier van harte welkom. De vereniging is bedoeld om studenten uit de gereformeerde gezindte bij elkaar te brengen. Dit levert vaak goede en blijvende vriendschappen op. Daarnaast stellen wij ons ten doel de Bijbel en de gereformeerde beginselen te bestuderen en willen we onze leden voorbereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheid in kerk en samenleving. In het kader van deze doelstelling worden op de disputen onder andere bijbelkringen, lezingen, studiekringen en weekenden georganiseerd. Daarnaast worden ook borrels en tal van andere activiteiten georganiseerd die eraan bijdragen dat de CSFR een hechte gemeenschap is waar iedereen zich thuis kan voelen en zich kan ontwikkelen. De CSFR staat dus voor vriendschap, maar ook voor verdieping. Dan nu de vraag: CSFR, iets voor jou? Wij denken van wel en daarom dagen we je uit om deel te nemen aan de introductieweek die in alle steden wordt georganiseerd. Een week waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en wat we allemaal doen. Bezoek via www.csfr.nl de website van de CSFR in de plaats waar jij gaat studeren, of stuur een mail voor verdere informatie naar: lpc@csfr.nl Alvast van harte welkom en een hele mooie tijd als student toegewenst!

Hervormde Gemeente Achterberg

13


CURSUS THEOLOGISCHE VORMING IN ZEIST Op zaterdag 1 september 2007 DV zal in Zeist het nieuwe cursusjaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden weer beginnen. De cursus wordt gehouden in het Lichtpunt (bij de Nieuwe Kerk), Boulevard 2a in Zeist. Deze cursus bestaat al ruim 20 jaar en werd en wordt door vele honderden in Zeist gevolgd. Dezelfde cursus wordt ook in Gouda, Harderwijk, Middelharnis en in Rijssen gegeven. Vraag eventueel oud cursisten naar hun ervaringen! De cursus richt zich op de vorming en toerusting van gemeenteleden en dient tot verdieping van de kennis van de Bijbel en van de belijdenis van de kerk van de Reformatie, en staat zonder enige toelatingseis open voor iedereen. De volledige cursusduur is drie jaar. Daarna kan nog een Studium Generale worden gevolgd. Voor het komende cursusjaar worden de lessen van 1 september 2007 tot 21 juni 2008 om de veertien dagen, op 22 zaterdagmorgens, gegeven. Een lesmorgen duurt van half tien tot kwart voor één, met uiteraard een koffie-pauze. De lessen gaan over de volgende vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis, praktische theologie en oecumenica (zending, evangelisatie, wereldgodsdiensten, geestelijke stromingen, etc.). Docenten in Zeist zijn momenteel de volgende predikanten: drs. M.A. van den Berg, J.Blom, drs. J.J. Tigchelaar, J.L.W. Koppenhol, J.P. Nap en drs. W.C. Meeuse. Cursusgeld € 165 per jaar (voor een echtpaar € 250). Geen inschrijfgeld. Op 1 september 2007 is om half tien de kennismakingsmorgen voor de nieuwe cursisten. Dan beginnen ook de lessen voor de tweede- en derdejaars weer. Zij die voor het eerst aan de cursus denken deel te gaan nemen dienen zich zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail voorlopig aan te melden bij de cursusleider van Zeist: ds. J.Blom, Forel 56, 2986 RA Ridderkerk, e-mail: ds.j.blom@planet.nl, tel.: 0180-434896. Op de kennismakingsmorgen zijn formulieren voor de definitieve opgave. Bij de cursusleider kunt u ook een uitgebreide informatiegids aanvragen.

Hervormde Gemeente Achterberg

14


Waar is God ? Dat is een vraag die je vandaag de dag voorgelegd kunt krijgen. Dominee Prosman in Zoetermeer promoveert op een studie over ondermeer deze vraag. Ook in orthodoxe kring zou de vraag leven: bestaat God wel? Het is een vraag vaak gesteld door mensen die van God vervreemd zijn, en is onze samenleving daar niet vol van? En wat is ons antwoord daarop? En in de kerk? Kun je daar ook van God vervreemden? Je schrikt al wanneer je deze vraag stelt, kijken we naar “links” dan gaan onze wenkbrauwen omhoog en……….hoe “rechtser” hoe meer aan God verbonden? Was het maar waar. Op kerkenpad waren we vanmiddag in de kerk van Tricht,we raakten in gesprek met een man, nee de kerken hier waren maar saai, dan Italië….prachtig. Maar de kerk zei hem niet zoveel meer, die hield veel te vaak haar mond als het fout ging in de wereld, u hebt wel gelijk maar, meneer…… er is op aarde geen volmaakte kerk, die zult u tevergeefs zoeken die is…..”boven”. Hij was in de kerk van Rome groot gebracht, in de oorlog als klein jochie dun in de kleren, ’s morgens om half acht naar de viering lag je daar in de achterste banken op je knieën, ik weet niet hoe lang op die koude vloer. Zag ik achter me zo’n lap liggen waar je op knielen kunt en ik probeerde hem met mijn voet naar me toe te halen, dat werd gezien……..hier jij… in het gangpad knielen op de stenen vloer ……meneer de kerk? hou op! Hebt u wat met dit gebouw? ja…….want kijk daar op de preekstoel ligt Gods Woord en van dit gebouw heeft God gezegd …….hier wil Ik wonen ondanks alles wat er fout gaat in de kerk, en daarom mag ik u een raad geven? En dat is zegt ie, ga in de Bijbel lezen! ach de Bijbel… dat zijn allemaal van die verhalen en parabels wat is er van waar……? Alles ! Als het niet waar was zou het dan b.v. meer dan twee duizend jaar oud zijn en nog steeds het meest verkochte boek ter wereld zijn? Neem en lees! Ja… maar hoe komt het dan dat zoveel gelovige mensen bang zijn voor de dood? Hervormde Gemeente Achterberg

15


Omdat ze niet uit en bij dit Woord leven, want Hij spreekt gewis tot elk die voor HEM leeft, ja maar u begrijpt mij niet ……. Jawel dat wel. Nog één ding en dan ga ik, ons eerste kind overleed bij de geboorte (de tranen stonden hem nog in de ogen) de dominee zei: jullie zijn nog jong genoeg, je kunt er nog zat krijgen…….Ik zei…. die komt er nooit meer in ……..ja dat begrijp ik, maar nogmaals ga in uw Bijbel lezen! Zo zijn er heel wat mensen die heel wat in te brengen hebben tegen de Heere, ja….. maar ik bid elke avond, maar er gebeurd niets ! En de praktijk van het leven staat er haaks op, de kerk hebben ze al lang niet meer van binnen gezien, en als je de Bijbel moet hebben dan gaat de zoektocht beginnen…………. begrijpt u. En toch de Heere breidt Zijn handen naar ons uit en wij…… wij grijpen die armen en grijpen een hamer en spijkers. God wordt aan Zijn eigen open armen opgehangen. En onder die hamerslagen horen wij nog die bewogen stem: Mijn volk wat heb ik u aangedaan ? Daar heb je het Evangelie. Waar is God ? In het “gewaad” van Zijn Woord. Hij zorgt er voor dat we onszelf gaan haten, niet zoals God ons bedoeld heeft nee….. maar zoals we geworden zijn. De verlossing begint niet zo prettig, we krijgen een hekel aan ons zelf, we voelen de last, het leven wordt ondraaglijk, we zien ineens het tralievenster van een cel, maar dan is de Heere al met ons bezig, en als je Hem ontmoet dan begrijp je die kleine jongen. Zijn moeder zei: pas op hoor! geen lelijke woorden zeggen, de Heere Jezus schrijft alles op !! Toen zei hij met zijn glunder gezichtje : Ja maar de Heere Jezus heeft ook gom……!!Hij wil ons verleden wel uitvegen!!! Waar is uw God? ………….. de dichter wist het: want ik zal Hem nog loven, Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God !! A. Kleijer

Hervormde Gemeente Achterberg

16


Shen en Pino’s vlucht door China (vervolgverhaal door J.F. van der Poel) 6. De overval Na een week is de bamboehut op het bootje klaar met een rieten dakje. Zij slapen en wonen nu in hun eigen bootjeshut. Shen en zijn ouders zijn erg blij met hun huisje op het bootje. Moeder Limah mag nu niet zoveel meer doen, want zij krijgt algauw een baby. Shen helpt zijn moeder overal mee. Vader Penh zorgt voor het eten. Hij gaat vaak met de mannen uit het dorp mee vissen op de rivier. Ze gaan ook wel eens naar een ander dorpje en ruilen de vis voor groenten of rijst. Shen heeft ook een vriend waar hij overal mee naartoe gaat. Pino is wat ouder dan Shen. Ze gaan ook vaak samen vissen op de rivier. Pino kan heel goed vissen. Ze varen samen met een klein bootje van bamboe de rivier op. Het is al middag. Ze zijn te ver van het dorp gegaan en dat mag niet. Er kan overal gevaar zijn. Langs de rivier wonen mensen die verkeerde dingen doen. “Kijk daar eens, Shen,” zegt Pino terwijl hij naar de oever wijst. “Dat zijn tenten van soldaten,” zegt Shen angstig. “Zullen we eens gaan kijken?” “Nee, joh.” “Doe niet zo bang, man. We varen voorzichtig tussen het riet en dan sluipen we zo naar de oever. Misschien zijn die tenten wel leeg.” Ze duwen hun boot tussen het riet en sluipen op hun buik naar de legertenten. “Het lijkt wel, of de legertenten leeg zijn,” zegt Pino. “Misschien slapen de soldaten wel. Laten we maar gauw teruggaan naar ons dorp en de mensen waarschuwen,” fluistert Shen. “Eerst kijken, wat ze hier allemaal hebben. Blijf jij hier maar liggen,” zegt Pino zacht. Pino is niet echt bang. Pino sluipt naar een van de grote tenten. Dan ziet hij een soldaat met een geweer op wacht staan. Nu moet hij voorzichtig zijn. Hij sluipt langs de achterkant van de tent en ziet dan verderop wat legerwagens staan. Vlug sluipt hij op zijn buik terug naar de plaats waar Shen ligt en fluistert: “Kom, gauw terug naar de boot.” Zonder wat te zeggen kruipen ze snel in hun bootje dat tussen het hoge riet ligt en varen voorzichtig weg. Hervormde Gemeente Achterberg

17


Als ze ver van de plaats zijn waar de legertenten staan, vertelt Pino, dat hij veel legerwagens heeft gezien en er stond ook een soldaat op wacht. “Wat komen die soldaten hier doen?” vraagt Shen. “Misschien wel oefenen,” antwoordt Pino. “Kunnen ze niet naar ons dorp komen?” “Dat weet ik niet.” “Moeten we het niet gauw gaan vertellen?” “Dat moeten we zeker’ antwoordt Pino. Als Shen en Pino dicht bij het botendorp zijn, schrikken ze vreselijk. Ze zien veel rook en ook vlammen. Ze weten, wat dat kan betekenen. Hun dorp is vast door de soldaten overvallen. Daarom stond er maar één soldaat op wacht; de andere soldaten waren naar hun dorp. “Wat moeten we nu doen?” vraagt Shen angstig. “Ons verstoppen. Ze mogen ons niet zien.” “Maar vader en moeder dan?” “Als ze ons zien, zullen ze ons ook gevangen nemen,” legt Pino uit. “Kunnen we niet wat dichter naar het dorp sluipen?” “Dat kunnen we wel proberen,” zegt Pino, terwijl hij het bootje tussen het riet verstopt. Ze proberen zo dicht mogelijk bij het botendorp te komen. De rook van het verbrande botendorp komt hen tegemoet. Ze horen een soldaat schreeuwen tegen de mensen. Als ze wat dichter bij zijn, zien ze, dat al hun boten met de huisjes erop in brand staan. Shen wil naar hun boot toe rennen en zijn vader en moeder roepen. Pino pakt Shen beet, legt zijn hand stevig op zijn mond en fluistert: “Stil. Kijk, daar lopen ze.” Shen ziet dan ook een rij mannen en vrouwen met kinderen lopen. Soldaten lopen naast hen met geweren en schreeuwen tegen hen. “Waar zouden ze naartoe gaan?” vraagt Shen zachtjes. “Naar dat tentenkamp met die legerwagens,” fluistert Pino. Shen ziet zijn vader en moeder lopen. Ze zijn aan elkaar vastgebonden. Shen begint zachtjes te huilen. “Stil..., we moeten voorzichtig zijn,” fluistert Pino. “Ik wil naar mijn vader en moeder.” “Nee, dan pakken ze ons ook. Kijk, ze hebben meester Johan ook gevangengenomen.” “Misschien helpt de God van meester Johan nu,” snikt Shen. “Kom, we gaan terug naar dat legerkamp van de soldaten en kijken, wat er gaat gebeuren.” “Zullen we ons maar overgeven en vragen, of ze mijn ouders vrijlaten?” Hervormde Gemeente Achterberg

18


“Laat mij niet lachen,” zegt Pino, die al vaak zulke dingen in zijn leven heeft meegemaakt. Ze sluipen terug naar hun bootje en varen tussen het riet naar het legerkamp. Op een afstand verstoppen ze hun bootje en sluipen naar het legerkamp. Ze zien nog net, hoe de mensen in die grote legertenten worden geduwd. Vrouwen en kinderen huilen. Shen moet nou ook weer huilen en vraagt: “Kunnen we niet naar hen toe gaan?” “Nee, joh. We wachten tot het donker wordt.” “Maar als ze in die legerauto’s moeten, zie ik mijn vader en moeder nooit meer terug,” snikt Shen zachtjes. “Nee, die rijden nu niet weg en vannacht ook niet. Ze zullen morgenvroeg wel vertrekken, denk ik.” “Wat moeten wij dan doen?” vraagt Shen angstig. “Alles goed in de gaten houden tot het nacht is en dan zien we wel verder,” antwoordt Pino die een plan uit zit te denken. In de tenten zitten de mensen uit het botendorp geboeid aan hun polsen en enkels. Vader Penh zit dicht bij meester Johan en zegt: “Ik dacht, dat jullie dorp zo veilig was.” “Dat dachten wij ook, Penh. Toen jullie bij ons kwamen, zijn ze jullie toen niet gevolgd?” vraagt meester Johan. “Nee, dat kan ik haast niet geloven,” antwoordt vader Penh. “We moeten vertrouwen hebben in onze God. Hij zal voor ons zorgen,” zegt meester Johan. “Geloof jij nou nog in die God van je?” vraagt een van de mannen. “Nu juist wel. Zonder onze God zijn we zeker verloren.” “Ze zullen ons wel naar de gevangenis brengen. Zag je al die legerwagens staan,” zegt een andere man. “Dan hebben we een voordeel: we hoeven in ieder geval niet te lopen.” De mannen zijn nu stil. Vrouwen en kinderen huilen zachtjes. “Waar zal Shen van ons zijn?” vraagt moeder Limah aan haar man. “Hij ging vissen met Pino,” antwoordt Penh. “Pino is een dappere, verstandige jongen. Hij zal geen domme dingen doen en hij gelooft in God. De Heere God zal hun wijsheid geven,” zegt meester Johan. “Het zijn nog kinderen. Ze zullen omkomen,” antwoordt Penh verdrietig. “Nee. Pino heeft al veel meegemaakt in zijn leven en heeft zijn ouders al jong verloren. Ze zijn vermoord door de soldaten in een dorp. Die soldaten waren dronken,” vertelt meester Johan. (wordt vervolgd) Hervormde Gemeente Achterberg

19


0317-612906 Predikant: Ds. A. langerak Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Scriba:

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

0317-616896

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer

0317-617030 0317-616896

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. T. van de Pol Dhr. J. Rauw Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-612186 0317-612039 3970.39.050

Diaconie: Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank

0317-612322 0317-618038 3970.34.385

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Beheer gebouw “Bethel” Mw. R. Hootsen b.g.g. Mw. K. Esmeijer

0317-616975 0317-614761

Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail:r1versteeg@hetnet.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan €. 15.00 Op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2007” Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 7 september  

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 40 nr. 7, september 2007.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you