Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 41 ~ nr. 6 ~ juni 2008.

"En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." Handelingen 2:21. De Heere doet wat Hij belooft. Wat zien we dat ook zo duidelijk op het Pinksterfeest. Een grote menigte was samengestroomd en toen hoorden zij plotseling uit de hemel het geluid als van een geweldige gedreven wind. En toen zagen ze tongen als van vuur op het hoofd van een ieder van hen en er gebeurde nog meer: een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken de grote werken van God. En het grootste wonder is dat de Heilige Geest werd uitgestort. De mensen waren ontzet, verwonderd. Wat gebeurt er!? Petrus predikt: dit is het wat JoĂŤl eens heeft gesproken. Het Woord van God, Zijn Woord, Zijn belofte, is nu werkelijkheid geworden. Petrus gaat het verklaren en dat is ook nodig wanneer we zien dat waar de Heilige Geest werkt, dat daar ook een andere geest bezig is. De geest uit de afgrond, de duivel. Hij doet alles, probeert alles om de indruk die dit alles maakte weg te nemen. Zo waren er die spotten en zeiden: zij zijn vol zoete wijn.

Hervormde Gemeente Achterberg

1


Ook vandaag probeert de boze om te verhinderen dat wij naar Gods Woord zullen luisteren. En wanneer iemand onder de indruk komt van het Woord van God dan probeert hij om die indruk maar zo snel mogelijk weg te nemen. De duivel houdt niet van de waarheid. En de gevallen mens ook niet‌ Maar wat heerlijk dat de Heere werkt. Dat God Zijn Naam en Zijn genade verheerlijkt. Want op die dag kwamen ongeveer drieduizend mensen tot bekering. Dat kon niemand tegenhouden. Zelfs de duivel niet. En hij kan het ook vandaag niet verhinderen wanneer de Heere werkt. De Heilige Geest werkt bij uitstek door het Woord. Dan gebeurt het wonder dat de Bijbel open gaat. Dat de Heere je hart opent zo dat we gaan luisteren, acht gaan nemen op Zijn Woord. Dan worden wij heel persoonlijk aangesproken door de Heere door Zijn Woord. De Heilige Geest brengt ons onder het Woord. Dit is het! Al het andere is het niet! Wanneer de Heere tot ons spreekt dan verbleken alle andere dingen waar we mee bezig en bezet waren. Dan wordt onze zonde ons tot grote smart omdat we daarmee tegen de Heere ingaan. Wat zien we op de Pinksterdag het grote en heerlijke werk van de Heere! Gods grote daden in Christus. Daardoor kunnen u, jij en ik ook vandaag behouden worden, anders niet! Daar vindt je het leven, bij de Heere Zelf en nergens anders. "En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." En het zal zijn. Een krachtige uitdrukking: en het zal zijn. Het is een rijke belofte. Voor een ieder: "En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." Een ieder die. Daar wordt niemand buiten gesloten. Daar zijn geen beperkingen. Al wie, wie ook maar, waar ook maar en wanneer ook maar. De Heere laat Zich vinden door roepers. De Heilige Geest dringt hen daartoe.

Hervormde Gemeente Achterberg

2


Hoe ver zijn wij mensen van nature van dit roepen verwijderd! Wij zijn van nature dood door de misdaden en de zonden. Maar kijk eens wat de Heilige Geest doet! Hij maakt levend, Hij verbreekt ons hart en opent onze mond om genade te vragen. Om genade te krijgen waar zij te krijgen is: bij de Heere. “...het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." Wat een grote goedheid van de Heere. Wat een volheid van genade is er bij Hem. Dat we deze goedheid van de Heere toch niet verkleinen. Niet inperken. Dat wij er minder van zouden maken dan "ieder". Daar staat: een IEDER, die de Naam des Heeren zal aanroepen. Hier wordt toch niemand ervan uitgesloten. Het is voor een ieder die Zijn Naam aanroept. Wat een wonder: een ieder die .... Mag dan werkelijk een ieder de Naam des Heeren aanroepen? Want als we te lang gezondigd hebben? Als we al jaren de boodschap hebben gehoord maar steeds maar uitgesteld hebben, almaar gewacht hebben, te lang gewacht hebben? Kan het dan wel? Geldt deze belofte echt een ieder? Het kan toch ook zijn dat je daar nog te jong voor bent? Ik ben daar nog veel te jong voor. Maar dat staat er immers niet. Ook niet dat we er misschien te oud voor zijn. Dat staat er ook niet. Maar als je er nu helemaal niet bij bent grootgebracht, dan zal dit toch wel niet gelden.... maar dat staat er toch niet? Hier horen we toch heel duidelijk, zo duidelijk dat een kind het kan begrijpen, dat een ieder de Heere mag aanroepen. Het is Gods heerlijk Woord. Wat is het een wonder waar wij onder dit rijke woord komen. Dan leren we buigen. Dan worden we arm gemaakt. Arm in en van onszelf. Arm voor de Heere. Dat is het werk van de Geest van Pinksteren, de Heilige Geest. Dan is er verslagenheid. Verslagen door de Heere en verslagen voor de Heere. En dan komt er een hart voor die ene Naam: Jezus! Hervormde Gemeente Achterberg

3


Zijn Naam moet bekend gemaakt worden aan de hele wereld. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen en in hen Zijn kerk de opdracht gegeven: "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen." (Markus 16:15). Overal moet Zijn Naam uitgeroepen worden. De Naam des Heeren. Zijn Naam wordt gepredikt. De HEERE, Die Zich rijk en vol heeft geopenbaard in Christus Jezus en Die gekruisigd. De Naam des Heeren, dat is Zijn openbaring, dat is Zijn volkomen werk voor arme en ellendige zondaren. En waar die Naam wordt uitgeroepen, daar wil de Pinkstergeest wonen en werken, zodat die Naam aangeroepen wordt. De Naam des Heeren aanroepen, dat is niet slechts vragen om hulp aan de Heere, het is ook Hem kennen en belijden. Het hele geloofsleven wordt wel met deze uitdrukking aangeduid. De apostel Paulus noemt hen "degenen, die de Heere aanroepen" (zie 2 Tim. 2:22). Met "de Naam des Heeren aanroepen" wordt dus niet bedoeld een gebed in nood er eventjes tussendoor. En als de nood voorbij is, dan is het gebed voorbij. En verder moet de Heere maar van ons leven afblijven. Dat heeft natuurlijk niets te maken met de Naam des Heeren aanroepen. Dat brengt ook geen zaligheid. De Naam des Heeren aanroepen: dat is ook Zijn Naam liefhebben. Zijn Naam is ons leven geworden. Al onze hoop en onze verwachting. We belijden Zijn Naam en het is onze begeerte om in overeenstemming met Zijn Naam te leven. We hebben eerlijk te staan tegenover de Heere in ons leven, in onze handel en wandel, anders worden onze gebeden immers zo verhinderd. David belijdt: "De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid." (Ps. 145:18). Maar hoe zal het dan kunnen in mijn leven? De Heere aanroepen in der waarheid... ik vind juist zo veel onwaarheid in Hervormde Gemeente Achterberg

4


mijn hart en leven wanneer ik ga bidden. Ben ik wel oprecht!? Zal ik het wel echt menen? Wie ben ik toch dat ik zou naderen voor de heilige Heere? Maar dat alles mag je nooit verhinderen om tot de Heere te gaan en Hem aan te roepen. En wij hoeven niet te steunen op onze waardigheden, maar we mogen onze gebeden bidden om Jezus’ wil. Wij mogen bidden in de Naam van de Heere Jezus Christus, op grond van Zijn waardigheid. Op grond van Zijn volbrachte werk. Er is niemand die verloren zondaren zo lief heeft als Hij. Maar wanneer wij op onszelf blijven staren, dan zullen we nooit vrijmoedigheid vinden om de Naam des Heeren aan te roepen. Want ziende op onszelf kan het immers nooit!? Maar het werk van de Heere Jezus Christus is een volkomen werk. En de Heere maakt Zijn Woord waar. Dwars door al onze ontrouw heen. Hij houdt getrouw Zijn Woord. Zijn Naam is de enige Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wat een wonder en wat een rust en vrede wanneer we ons in het geloof mogen neerleggen op Zijn Naam. Die heerlijke Naam Jezus, Zaligmaker. Bij Hem is alles. Een volkomen verzoening van al onze zonden, een volkomen betaling van al onze schuld, volkomen vrede met God, leven, eeuwig leven. Hij, die Uw Naam in waarheid kent, Zal, HEER', op U in zijn ellend', Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten, Hen, die gelovig tot U vluchten. Ds. A. Langerak.

Hervormde Gemeente Achterberg

5


Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.00 uur Collecten:

1 Juni Ds. A. Langerak ( voorber. Heilig Avondmaal ) Kand. E. Kroon, Veenendaal 1. Diaconie - St. D.E.L 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

8 Juni Ds. A. Langerak ( Heilig Avondmaal ) Ds. A. Langerak ( dankz. Heilig Avondmaal ) 1. Diaconie - GZB Woordverkondiging 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Zondag 15 Juni 10.00 uur Ds. Kruijmer, Veenendaal 18.30 uur Ds. A. Langerak ( Zondag 19 ) Collecten: 1. Diaconie - Woord & Daad 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Predikantsfonds Zondag 22 juni 10.00 uur Ds. A. Langerak 18.30 uur Ds. P.M. Breugem, Barneveld Collecten: 1. Diaconie - W.T. School 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen Zondag 29 juni 10.00 uur Ds. A. Langerak 18.30 uur Ds. J. den Dikken, Nijkerk Collecten: 1. Diaconie - Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Onderhoud gebouwen Hervormde Gemeente Achterberg

6


Rooster voor de kinderoppas: 1 juni: Reina Hootsen & Marjan Verwoerd 8 juni: Anke van Daalen, Margo Rauw & Eline Rauw 15 juni: Astrid Doornekamp & Margreet van Engelenhoven 22 juni: Janneke ter Haar & Eefje Versteeg 29 juni: Minet Hootsen & Rianne Hootsen Bij verhindering graag contact opnemen met Rita van Laar Agenda ma. 2 juni: Censura morum in de pastorie van 19.30 – 20.00 uur ma. 2 juni: Collectebonnen verk. in consistorie 19.30 - 20.30 uur do. 5 juni: Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal 20.0021.00 uur za. 7 juni: Papiercontainer do.19 juni: Kerkenraadsvergadering

Verjaardagen oudere gemeenteleden In juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te beleven: 9 juni Dhr. G. Gaasenbeek, Achterbergsestraatweg 208 16 juni Dhr. G. van Laar, Cuneraweg 190 18 juni Mw. W. van Hasselaar- van de Bovenkamp Ruiterpad 1 19 juni Dhr. O. van Geffen, Nude 60 30 juni Dhr. J. Elands, Het Nateland 3

88 jaar 82 jaar 77 jaar 70 jaar 79 jaar

De kerkenraad wenst u bij leven en welzijn alvast een goede en gezegende dag toe en boven alles Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Hervormde Gemeente Achterberg

7


Zieken Mw. D.A. van den Brink-Boogert is tijdelijk in de Tollekamp. Verder denken we ook aan Dhr. C. de Jong van de Maatsteeg en Mw. C. Mellink-v.d. Scheur, die op 14 mei jl. verhuisd is naar verpleeghuis Norschoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld, afdeling Wikselaar. Wij wensen haar een goede en bovenal gezegende tijd toe. Verder alle zieken van harte Gods nabijheid toegebeden.

Openbare belijdenis van het geloof Op 11 mei jl. Eerste Pinksterdag mochten we een rijke dienst beleven. Rijk omdat de Heere Zelf spreekt door Zijn Woord. We mochten gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort Die bij uitstek werkt door het Woord. Ook mochten vijf jonge gemeenteleden in het openbaar belijdenis doen van het geloof. Hieronder noemen wij nog een keer hun namen met daarbij de tekst die zij meekregen bij hun belijdenis: Erzsébet van Daalen: “De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen.” (Ps. 138:8) Pieter Johannes Nap: "Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal het behouden." (Mark. 8:34b-35) Gerrit Rauw: "Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben." (Joh. 8:12b) Herman Stomphorst: "Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap; Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (Hebr. 7:2425) Stefanie Gerdine Cornelia van Zetten: “Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.” (Ps. 32:8) Hervormde Gemeente Achterberg

8


De tekst voor de prediking was: 1 Petrus 2:4-5: “Tot Welke komende, als tot een levende Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.” Met dankbaarheid denk ik terug aan de goede en fijne tijd die we samen mochten beleven op weg naar de dag van jullie belijdenis. Ook op deze plaats van harte Gods onmisbare zegen toegewenst. “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.” (1 Tim. 6:12) Dat jullie die goede strijd mogen strijden, ziende op de Koning van de kerk Die de zonde, de dood en de duivel heeft overwonnen.

Censura morum In verband met de komende bediening van het Heilig Avondmaal is er censura morum D.V. maandag 2 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de pastorie.

Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal Een tijdje geleden (in het nummer van februari) hebben we al aangekondigd dat we voorafgaande aan de avondmaalszondag een korte bezinningssamenkomst willen organiseren. Graag nodig ik u en jullie daarvoor uit D.V. donderdag 5 juni om 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom. We willen ongeveer een uur samenzijn en daarin bidden, zingen, Bijbellezen en ik hoop het eerste deel van het avondmaalsformulier te bespreken. Verder is er ruime gelegenheid om vragen te stellen en ook ruime gelegenheid om te luisteren. Wij hopen op en bidden om een gezegend samenzijn.

Hervormde Gemeente Achterberg

9


Verkiezing ambtsdragers Door de gemeente is voorgedragen voor het ambt van ouderling Dhr. G.C.H. Van Zetten, Frankenveld 16 en voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester Dhr. J.C. Verwoerd, Dwarsweg 2. De kerkenraad heeft deze namen overgenomen en hen verkozen verklaard. Voor het ambt van diaken zijn uit de gemeente geen namen ingediend, waarna de kerkenraad vervolgens heeft besloten om Dhr. J.B. Elenbaas, Cuneraweg 232 te verkiezen. Wanneer u dit leest hebben zij hun besluit reeds genomen. De Heere geve hen vrede op de genomen beslissingen.

Vanuit de pastorie Voor vele jongeren is het weer een spannende tijd in verband met de examens en overgang en ook wat jullie verder wilt gaan doen. Zoek het maar in alles bij de Heere. Ook in dezen geldt wat de Heere Jezus zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” (Matt. 6:33). Heel veel sterkte en bovenal Gods zegen toegebeden. Een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. A. Langerak

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 11-04 13-04 18-04 20-04 27-04 01-05 04-05

Insth.eredienst € 51,20 € 179,30 € 303,40 € 174,05 € 176,95 € 107,05 € 167,60

Hervormde Gemeente Achterberg

Onderh.gebouwen

predikant fonds

€ 173,70 € 196,50 € 163,35 € 103,35 € 132,02 10


Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak is een gift ontvangen van € 10,00 voor het torentje. Hartelijk dank. Zaterdag 7 Juni: Is het weer papierinzamelaarsdag, u kunt de gehele dag terecht. De container mag helemaal vol (met Kop erop). Hierbij de verantwoording van de papieropbrengst: 8 januari € 85,60 4 februari € 63,20 3 maart € 72,80 7 april € 92,= Totaal € 313,60 Collectebonnen De verkoop van collectebonnen is iedere eerste maandag van de maand. Plaats: Consistorie Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen tel. 0317-616975 Verhuur Bethel Het is mogelijk gebruik te maken van gebouw Bethel voor uw verjaardag, of voor welke vorm u ook kiest. Voor inlichtingen kunt contact opnemen het kosters echtpaar, zij kunnen u er alles over vertellen. Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken (dit betreft voor de maanden juli en augustus, dat wordt een dubbel nummer) dan bij voorkeur graag aanleveren bij Dina Versteeg via email: r1versteeg@hetnet.nl, of Cuneraweg 100-b uiterlijk woensdag 25 juni. Hervormde Gemeente Achterberg

11


Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 13-04 20-04 27-04 01-05 04-05

Bedrag € 114,66 € 110,15 € 120,80 € 63,22 € 256,80

Doel kerktelefoon W.T. School Algemene middelen W.T. School st. D.E.L

Oproep vrijwilligers maaltijdbezorging Verpleeghuis de Meent in Veenendaal zoekt vrijwilligers die maaltijden rond willen brengen in Veenendaal met het busje van de Meent. Het is van ongeveer 11.30 - 13.00 uur. De vrijwilliger zelf beslist hoe vaak hij ingezet mag worden (wekelijks, om de 14 dagen, 1 x in de maand, 2 (of 3) keer per week enz.) Graag doorgeven aan de Meent: telefoon 0318-584444 (receptie) en/of vragen naar Dhr. Cees Bremer.

’t Is niet te geloven Het staat op een reclamebord ergens in Veenendaal, een automerk werd warm aanbevolen. Hoe vaak zou een mens deze uitdrukking gebruiken? Hervormde Gemeente Achterberg

12


Iemand vertelt een vaststaand feit: Annie en Henk gaan trouwen of: onze kinderen krijgen een huis. Reactie: ’t is niet te geloven. Toen in de krant stond dat de dominee het beroep naar Achterberg had aangenomen zei men in Veenendaal: dat kan niet waar zijn, morgen staat er wel een rectificatie in de krant. ’t Is niet te geloven, het grenst aan het onwaarschijnlijke. De Schrift kent ook zulke uitspraken. Denk maar aan de vrouwen die terugkwamen van het graf: de Heere is waarlijk opgestaan….. Maar het was in de oren van de discipelen ijdel geklap en zij geloofden hen niet! Of dat dienstmeisje dat kwam zeggen: Petrus staat voor de deur…. en zij zeiden …..gij raast. Men wordt met de neus op de feiten gedrukt en men zegt; “’t is niet te geloven!” Hoe zit dat met het werkwoord geloven? Betekent het voor ons: ’t is niet waar? Of in het gunstigste geval: ik ben er niet zeker van? Is hij nou donderdag of vrijdag jarig? Is dat nou geloof? Er zijn mensen die geloven wat in hun kraam te pas komt, zij zoeken een geloof uit en bouwen er dan een kraampje omheen. Er zijn er ook die doen het andersom, en alleen zo’n geloof kunnen wij opbrengen, een geloof dat ons hele leven plotseling in de war stuurt dat kunnen we alleen maar cadeau krijgen…….. en dat is het geloof dat de Heilige Geest in ons hart werkt, en dat geloof werpt alle kramen van ons vrolijk ondersteboven, ook als het een santenkraam is. Het geloof is een onrustig ding zei Luther al ……….. Iemand schreef: we kunnen er een hoofdkussen van maken in de hangmat van de genade ……..want het is totaal buiten de maat, het past niet in ons doen en laten, het geloof wat wij opbrengen wordt geboren uit onze wil om iets te geloven. Maar het geloof dat uit God geboren is dat zet… onze wil…als een kraamheer op de gang. En als wij nooit last hebben van ons geloof, dan is dat het ware niet. Daarom het geloof “”dat alles wel zal meevallen“” is een verdacht geval. Het lijkt sprekend op onze wil dat die onze moeder wel moet zijn. Maar als wij denken dat alles met de kat op zijn pootjes terecht zal komen, zullen wij ook nog wel eens een kater krijgen…. denkt u ook niet? Onze kramen kunnen wij Hervormde Gemeente Achterberg

13


ook namen geven bv. Zorgvliedt, Zielenrust, Alles zal recht komen het lijkt wel een laantje met villaatjes. Christus neemt ons mee van de kraam naar het kruis, want op Golgotha blaast de storm onze kramen omver en daar blijft dit ene over: Ik voor u……….daar gij anders eeuwig ten onder moet gaan. Daar blijft het wonder over: “”t is niet te geloven “” Maar……….. alles is mogelijk voor wie gelooft ………… voor u en jou en mij. En dat geloof is sterk omdat God er in mee komt, anders heeft het geen waarde, de Schrift zegt: ….en dit is het wat de wereld overwint namelijk,…… ons geloof. Het is niet te stuiten. Een atheïst in Italië bepaalde dat als hij begraven zou zijn dat er een dikke betonplaat op zijn graf moest komen, voor het geval de christenen toch gelijk hadden als het over de opstanding gaat. Wel de man stierf, was begraven, en die betonplaat zou geplaatst worden en net voor dat gebeurde vloog er een vogeltje over het graf en liet een zaadje vallen. Dat zaadje ontkiemde, ging groeien en die betonplaat is gaan barsten …………!! begrijpt u? Wij bidden vaak met de discipelen: Heere vermeerder ons geloof….. Maar de Heere zegt: zo gij een geloof had als een mosterdzaad gij…….. Wij zoeken het in de kwantiteit maar het gaat om de kwaliteit van ons geloof. Er zijn mensen daar is een “Paulus bekering “ het ware, en o zeker, de Heere gaat met ieder een andere weg, maar Gods gewone weg is de weg van Zijn Woord. Nooit kan het geloof teveel verwachten Des Heilands woorden zijn gewis……….. een timmerman

Hervormde Gemeente Achterberg

14


Pesten doet pijn (vervolgverhaal door J.F. van der Poel) 2. Te laat op school Als Heidi ‘s morgens wakker wordt, ligt Mini, haar poes, heerlijk te ronken aan het voeteneinde van haar bed. Heidi pakt haar. Mini kijkt met haar grijze ogen alsof ze wil vragen: Heb je weer verdriet? Mini weet van het verdriet van Heidi. Heidi vertelt Mini al haar geheimen. Ze heeft immers geen broertje of zusje en ook geen vriendin en moeder is al zolang ziek. Moeder had, toen ze nog niet ziek was, ook weinig tijd. Ze moest altijd werken en vader luisterde niet naar kinderpraat. Hij zegt altijd: “Houd je mond en ga spelen.” Tante Riek, de zuster van moeder die nog bij opa en oma op de boerderij woont, kijkt altijd boos. Ze kan niet aardig doen... De kinderen op school vinden haar ook een raar kind. Behalve Mini... Heidi neemt Mini in haar armen en houdt haar kopje tegen haar gezicht en fluistert: “Mini, jij bent mijn speelkameraadje... Weet je, dat mama gaat sterven?” Heidi veegt haar tranen af met haar mouw en gaat verder: “Jij houdt ook veel van mama, hè?” Mini spint zacht, alsof ze het met Heidi eens is. “Mini, ik moet zo naar school en dan gaan ze me weer pesten. Was ik maar een poes, net als jij, dan kroop ik weg. Vader wil jou ook wel eens een schop geven. Dan ben jij hem te vlug af en je kruipt dan gauw onder de kast of onder het bed. Vader houdt niet van ons, Mini... Mocht je maar mee naar school. Weet je nog op dierendag, dat je mee mocht naar school? Ze lachten ons uit. Ze vonden ons een raar stel... Als ik jou niet had, Mini, dan..., dan...” De deur van Heidi’s slaapkamer gaat open. “Schiet op, je moet naar school. Zit die kat weer op je bed?” bromt tante Riek, die nu bij hen in huis al het werk doet, omdat moeder ziek is. “Schiet op!” Hervormde Gemeente Achterberg

15


Heidi laat Mini los en loopt naar de badkamer. Als ze zich gewassen heeft, sluipt ze naar moeders slaapkamer, gevolgd door Mini. Heidi opent de slaapkamerdeur op een kier en ziet, dat haar moeder nog slaapt. Ze is erg wit en mager. Maar o..., nu springt Mini zomaar bij moeder op bed en moeder wordt wakker. Tante Riek, die weer naar boven komt en ziet, dat Heidi op de slaapkamer van haar moeder is, komt naar binnen. “Ben je nou helemaal...! En die kat!” “Mini wilde naar mama,” zegt Heidi wat angstig, als ze de boze ogen van tante Riek ziet. “Laat maar, Riek. Ik heb er geen last van,” zegt moeder met een zwakke stem, nu ze wakker is geworden. “Je moet rusten, Gerda, en die kat moet het huis uit. Hij mag helemaal niet bij jou in de kamer komen.” “Riek, laat maar...,” zegt moeder vermoeid. Heidi pakt snel Mini en zegt: “Mama, u houdt wel van Mini, hè?” “Natuurlijk, lieverd.” “Mag Mini even bij u in bed?” “Dat kan niet, Heidi. Daar ben ik te ziek voor.” “Heidi, hoe kom je er bij! Foei, die stomme kat. Neem dat beest mee en ga vlug naar beneden, je boterham eten. Het is al laat. Je komt zo nog te laat op school,” zegt tante Riek boos. Heidi geeft haar moeder een zoen en voelt de warme tranen van haar moeder. “Waarom huilt mama?” “Je moet lief zijn, Heidi, en naar tante Riek luisteren. Mama moet nu vaak huilen, dat hoort bij m’n ziekte. Het geeft niet... Ga maar fijn naar school en doe maar goed je best op school, schat.” “Mag ik niet thuis blijven, moeder? Die school..., die meiden...” “Nou kan het wel,” zegt tante Riek nu kwaad. “Naar beneden jij! Je moet niet zo zeuren bij je moeder!” Heidi pakt snel Mini en rent de trap af. “Weg met die kat. Ik wil die kat niet aan tafel zien, begrepen!” moppert haar vader. Heidi laat Mini los en geeft haar een schoteltje met melk. Hervormde Gemeente Achterberg

16


“Aan tafel jij!” zegt vader dan kortaf. “Mini moet nog eten.” “Die stomme kat!” “Mini is lief,” antwoordt Heidi met tranen in haar ogen. “Je moet eens wat flinker worden. Je huilt om niets. Je moet eens wat meer aan je moeder denken dan aan die kat van je.” “Mini is geen kat, maar een poes,” zegt Heidi fel. “Op school moet je je mond opendoen en je mening laten horen. Je moet je niet steeds in een hoek laten drukken door zo’n stel grieten!” zegt haar vader kwaad. “Nou kan het wel weer,” zegt tante Riek, die de Bijbel heeft gepakt en aan vader geeft. Vader leest over de rijke jongeling en zegt er gelijk achteraan: “Ook zeker zo iemand die het geld voor zichzelf houdt en niemand werk geeft, maar zelf alles op zijn bankrekening zet.” Vader praat zo, omdat hij werkloos is. “Dat mag je niet zeggen. Dit is Gods Woord,” zegt tante Riek dan bestraffend. “Ach, hou toch op! De één heeft alles en de ander niets. Zulke mensen hebben schuld aan onze armoede. Soms heb ik helemaal geen zin meer om uit die Bijbel te lezen en om te bidden. Ik krijg geen werk..., m’n vrouw is ernstig ziek... Ik weet het niet meer,” zegt vader verdrietig. “Zullen we maar eindigen?” vraagt tante Riek. Na het dankgebed loopt Heidi naar Mini en geeft haar wat voer. “Dat voer is ook veel te duur. Je laat hem ‘s nachts maar naar buiten, dan kan hij muizen vangen. Het kost allemaal te veel, dat voer. Ik breng geen kattevoer meer mee,” zegt tante Riek. “Nee, dat is gemeen! Mama houdt ook van Mini. Mini mag ‘s nachts niet naar buiten. Ze mag van mama op mijn kamer slapen.” “Ik zorg nu voor de huishouding en je moet je moeder niet lastigvallen over die stomme kat. Hij krijgt geen voer meer. Je vader heeft geen werk en je moeder is ernstig ziek. Het leven is al duur genoeg. Ik moet maar zien, hoe ik rond kom met die paar centen van je vader,” antwoordt tante Riek kwaad. Hervormde Gemeente Achterberg

17


Heidi pakt Mini vlug op en neemt haar mee naar haar kamer. “Zo, lief zijn, hoor Mini.., ik moet nou naar school.” Ze zet Mini op haar bed en gaat nog even naar de slaapkamer van haar moeder. Mama heeft haar ogen gesloten. Heidi pakt voorzichtig haar hand en geeft er een zoen op. Moeder opent haar ogen en zegt zacht: “O, Heidi... Moet je niet naar school?” “Ja, mama. Of zal ik thuis blijven bij u?” “Nee schat, dat mag niet. Je moet leren op school. Doe maar goed je best, lieverd. Doe maar aardig tegen iedereen, dan is het best leuk op school.” “Nee, mama... Het zijn allemaal pestkoppen en de juf ook!” “Je moet flink zijn, lieverd. Je zult het zien, er zijn best lieve meisjes bij, zoals jij...” “Nee, mama, ze kunnen alleen maar pesten en ze lachen me uit, omdat u ziek bent en vader geen werk heeft.” “Ze menen het zo niet, lieverd. Ik zal er met papa over praten en vragen, of hij de juf van je een keer wil bellen.” “Dat wil de juf toch niet. Ze geeft mij toch overal de schuld van.” “Heidi! Heidi!” Tante Riek roept. “Ga nu maar snel naar school, lieverd.” “Mama, tante Riek wil geen voer meer voor Mini kopen en ze moet ‘s nachts naar buiten om muizen te vangen. Dat mag niet, hoor, mama!” “Nee, schat. Ik zal wel met tante Riek praten. Je moet nu echt gaan... Ik ben zo moe, lieverd,” zucht moeder, nu ze al de zorgen van Heidi heeft aangehoord. Heidi omhelst haar moeder, geeft haar een zoen en zegt: “U bent de liefste mama van de hele wereld. Ik heb gebeden voor u, of u weer beter mag worden en dan kan tante Riek weer terug naar opa en oma...” “Heidi! Heidi! Je komt te laat op school!” schreeuwt opnieuw de stem van tante Riek onder aan de trap. Heidi rent de trap af, trekt vlug haar jack aan en rent de deur uit op weg naar school. Ze moet nu hard lopen. De meesten Hervormde Gemeente Achterberg

18


zijn vast al naar school, want ze ziet geen kinderen meer op straat lopen. Als Heidi bij het schoolhek aankomt, is iedereen al binnen. Ze is te laat... Wat nu? Ze loopt met een angstig kloppend hart over het schoolplein naar de deur van de school. De deur is niet op slot. Heidi loopt door de gang... O, wat bonkt het binnen in haar. Ze hangt haar jack aan een haakje op de gang en loopt angstig naar de deur van het lokaal van groep zes. Daar hoort ze de stem van de juf. O, wat is ze bang! Heidi opent de deur voorzichtig. “Zo, ben jij daar? Waar kom je zo laat vandaan?” “Ik..., m’n moeder... Mini, de poes...” De kinderen beginnen allemaal te giechelen, als ze Heidi horen over Mini de poes. Eén van de jongens fluistert: “Mini, de poes, moest zeker jongen krijgen. Misschien krijgen we dan allemaal een kleine Mini.” “Stil jullie,” zegt de juf streng. “Dus je arme moeder en de poes van je krijgen de schuld, omdat je te laat bent. Je moest je schamen, kind. Je moeder is al zo ziek!” Heidi zou het liefst hard weg willen lopen. (wordt vervolgd)

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Predikant: Ds. A. langerak Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl

0317-612906

Scriba:

0317-616896

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer

0317-617030 0317-616896

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. T. van de Pol Dhr. J. Rauw Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-612186 0317-612039 3970.39.050

Diaconie: Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank 3970.34.385

0317-612322 0317-618038

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Gebouw “Bethel” (tijdens de kerkdienst is de koster bereikbaar) beheer Mw. R. Hootsen b.g.g. Mw. K. Esmeijer

0317-618034 0317-616975 0317-614761

Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail: r1versteeg@hetnet.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan € 15.00 op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2008” Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 6 juni  

"En het zal zijn, dat een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden." Handelingen 2:21.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you