Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 42 ~ nr. 2 ~ Februari 2009.

"En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?" (Lukas 2:49) De twaalfjarige Jezus in de tempel De Heere Jezus leerde net als ieder ander kind van Zijn volk deel te nemen aan het godsdienstige leven. Maria en Jozef hebben Hem als vrome IsraĂŤlieten onderwezen en ook laten onderwijzen in de wet. Zo zal Hij net als de meeste kleine kinderen in Zijn dagen hele stukken van de wet en de profeten uit het hoofd geleerd hebben. Hij was als jongen van 12 jaar verplicht om de wet te onderhouden. Nu gaat Jezus voor het eerst als zoon der wet mee naar Jeruzalem. Daar staat de schitterende tempel, het huis van Zijn Vader. Met grote blijdschap en met een hart vol verlangen is Hij opgetrokken met Maria en Jozef en andere familieleden en bekenden. Ze gingen op naar het Pascha, het feest van de bevrijding uit het diensthuis van Egypte. En Hij zag in de tempel de lammeren die geslacht werden. Hij zag het bloed vloeien. Het bloed van de lammeren waarachter de IsraĂŤlieten mochten schuilen in Egypte, waardoor de Heere sparend voorbijging en de eerstgeborenen niet gedood werden, dat bloed dat heenwees naar het bloed van het Lam. Dat zal wat geweest zijn voor de Heere Jezus: Hij is immers de vervulling! Hervormde Gemeente Achterberg

1


Hij is het Lam van God Dat over een twintigtal jaren geofferd zal worden! Het feest gaat om Hem, door Wie de Heere Zijn volk uit het diensthuis van de zonde en de duivel en de dood zal leiden. Wanneer Maria en Jozef weer op reis gaan huis blijft Jezus achter in Jeruzalem. In de tempel. Maria en Jozef meenden dat Jezus wel in het gezelschap op de weg was. Maar dan blijkt dat Hij er niet is. Ze zijn Hem kwijt. Eindelijk vinden ze Hem in de tempel. Waarschijnlijk bevond Hij Zich in één van de bijgebouwen van de tempel waar de wetgeleerden hun kennis van de wet overdroegen aan anderen. En Maria zei tegen Hem: "Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht." En Hij antwoordt: "Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?" Jezus is niet ongehoorzaam. Integendeel. En het is geen brutale vraag die Hij stelt, want Maria weet toch Wie haar Kind is? En Jozef weet het toch ook? Hoe wonderlijk heeft de Heere alles geleid, ja er is zoveel gebeurd vóór Zijn geboorte en ná Zijn geboorte. En zijn al deze dingen niet bewaard in het hart van Maria? Hoezeer Jezus Maria en Jozef ook liefheeft, Zijn Vader is in de hemel en de Heere Jezus doet alles wat Zijn Vader behaagt. Hij zoekt de eer van Zijn Vader en niemand mag daar aan komen. "Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?" Hoe heerlijk is dit! Hier zien we een Kind dat geheel recht voor God staat. Zoals eens Adam heel lang geleden voor de val in de zonde. Sinds de zondeval staat niemand van zichzelf recht voor God. Niemand. Wij zijn gevallen mensen. God Zelf houdt het ons voor in Zijn Woord. Er is niemand rechtvaardig, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt... behalve dit Kind, deze Mens: de Zoon van God, de Zoon des mensen. "Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?" Christus is de eeuwige natuurlijke Zoon van God. Hij moet zijn in de dingen van Zijn Vader. Daar kunnen wij Hem vinden! Wij kunnen de Heere Jezus alleen vinden in de dingen van Zijn Vader. Hervormde Gemeente Achterberg

2


Dat is in Zijn Woord en Zijn inzettingen. Dat is de wet des Heeren waarover Hij met de leraren sprak. Hij leeft in de wet, Hij verstaat de wet en vervult de wet. In Psalm 40 horen we Hem spreken en hoe heerlijk wordt het hier vervuld: "Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.� Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader. Niet gedwongen, o nee! Dit moeten is Zijn lust en Zijn leven. Dit moeten is Zijn leven en Zijn sterven. Ja, het middelpunt van de dienst des Heeren is de verzoening! Dat heeft heel Zijn hart. Hij is de grote Hogepriester in het huis van Zijn Vader. Hij is het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt. De dingen van Zijn Vader. Tot op het kruis. Tot in de dood. Zo was Hij voortdurend in de dingen van Zijn Vader om het leven te verwerven voor dode zondaren opdat zij hier en nu gaan leven en met verdriet hun zonden gaan betreuren voor God en de Zaligmaker nodig krijgen en niet rusten voor ze Hem hebben. Wat een wonder waar de Heere God ons dit alles leert door Zijn Woord en Geest. Door de Heilige Geest, Zijn Geest, raak ik bezig met de dingen van God. Niet uit dwang, maar uit de drang der liefde, door God Zelf in mij gelegd. Wat een wonder Hem in Zijn huis te ontmoeten! Ja! Zo op zondag te zitten onder Zijn Woord. Daar komen we Hem tegen. Wij moeten de Heere Jezus niet zoeken in de dingen waar wij mee bezig zijn. Daar vinden we Hem niet. De dingen des Vaders, daar is Hij te vinden. Zullen wij Hem zoeken? Hij is gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat zijn de dingen des Vaders. Wat een liefde! Onbegrijpelijk, niet te bevatten, maar zo heerlijk waar! Hij geve dat we het verstaan mogen en dat wij niet anders doen dan gaan tot Hem, vluchten tot de Heere Jezus om zo vrede met God te vinden en om te leven tot Zijn eer. Ds. A. Langerak.

Hervormde Gemeente Achterberg

3


Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

1 februari Ds. G.J. Hiensch, Elst Ds. A. Langerak ( Zondag 28 ) 1. Diaconie - st. D.E.L 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

8 februari Ds. A. Langerak Ds. H. Visser, Huizen 1. Diaconie - W.T. school 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij – Predikantsfonds

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

15 februari Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld Ds. A. Langerak ( Zondag 29 ) 1. Diaconie - Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

22 februari Ds. A. Langerak Ds. J. de Jong, Ede 1. Diaconie - st. de Hoop 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Hervormde Gemeente Achterberg

4


Rooster voor de kinderoppas: 1 feb. Berta Hootsen, Heleen Hootsen & Rita van Laar 8 feb. Jolie Esmeijer, Janneke ter Haar & Eefje Versteeg 15 feb. Astrid Doornekamp & Gerda van Roekel 22 feb. Joanne van de Pol, Jolanda van de Pol & Marjan Verwoerd Bij verhindering graag onderling ruilen. Anders contact opnemen met Rita van Laar, 0317-613207 Mededelingen ten behoeve van de oppas: Margo en Rita hebben de crèchespullen uitgezocht, wij willen vragen of jullie de spullen weer netjes in de goede bakken willen opbergen. Er is een nieuwe kinderstoel en ook nieuw speelgoed gekocht. Zouden jullie niet willen vergeten om het geldpotje er weer elke week neer te zetten, want ons budget is bijna op. Een oproep aan de gemeenteleden: heeft iemand ergens nog een loop-zit auto staan die niet meer gebruikt wordt? De oppas heeft er nog een paar nodig, dus u kunt hem dan als u wilt in Bethel afgeven. Alvast bedankt voor de medewerking, Met vriendelijke groeten, Rita van Laar en Margo Rauw Agenda ma. 2 feb. 19.30-20.30 uur : za. 7 feb. Papiercontainer do. 12 feb. 20.00-21.30 uur : di. 17 feb. Geen catechisatie do. 19 feb. 20.00 uur : ma. 23 feb. 19.30-20.00 uur :

Bijbelkring

Hervormde Gemeente Achterberg

5

Verkoop collectebonnen

Kerkenraadsvergadering Censura morum in de pastorie do. 26 feb. 20.00-21.00 uur : Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal


Verjaardagen oudere gemeenteleden In februari hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te beleven: 12 feb. Mw. J. Elenbaas-van Laar Cuneraweg 232 15 feb. Mw. D.A. v.d. Brink-Boogert de Horst 12

73 jaar 74 jaar

De kerkenraad wenst u bij leven en welzijn een goede, gezegende dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Zieken Dhr. L.J. van Wijk kreeg onlangs het ontstellende bericht dat hij twee tumoren in zijn hoofd heeft. Momenteel wordt hij nader onderzocht in ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. Wat een zorg opeens voor hem en ook voor zijn vrouw en het hele gezin. Wat kan onze levensweg zo opeens geheel anders gaan dan wij denken. Wij hopen en bidden dat er nog mogelijkheden en middelen mogen zijn. Boven alles leggen wij Hem neer aan de voeten van de Zaligmaker. Willem van Wikselaar moest na een ernstig ongeluk met zijn auto een nacht in het ziekenhuis opgenomen worden ter observatie. Het is een wonder dat hij nauwelijks letsel heeft overhouden aan het ongeluk. Daarvoor de Heere de dank en de eer. Laat het hem en ons allen maar meer brengen op onze knieĂŤn aan Zijn doorboorde voeten. Het is nog het heden van Zijn genade! Dhr. J. Elenbaas wordt behandeld in revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem. We mogen dankbaar zijn dat er nog weer middelen mogen zijn om hem verder te helpen. Dhr. G. van Laar heeft steeds meer zorg nodig. Gelukkig mag het inmiddels wel weer wat beter gaan, maar het is voor hem en zijn vrouw niet gemakkelijk. Ook hen dragen wij op voor de Heere. Dat Hij helpe en bovenal genadig zij.

Hervormde Gemeente Achterberg

6


Niels Roelofsen, Hogesteeg 5, moest in het ziekenhuis opgenomen worden, maar mocht gelukkig de volgende dag weer naar huis. Gerrit Rauw moet nog rust houden met zijn been. Zo worden we op verschillende manieren stilgezet. Maar wat een wonder als we het zo ook mogen zien en beleven: dat we ermee uitkomen bij de Heere. Verder denken we ook aan Mw. Vos-v.d Scheur aan de Cuneraweg en aan haar zuster Mw. Mellink-v.d. Scheur in Norschoten in Barneveld en aan alle andere zieken van wie de namen hier niet genoemd zijn. De Heere trooste en sterke u allen in Zijn genade. Bevestiging en afscheid ouderling-kerkrentmeester Op zondag 11 januari jl. mochten we in de vacature van br. T. v.d. Pol bevestigen br. D.F. v.d. Scheur. De tekst voor de prediking was Johannes 2 vers 17: “En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.” Het verlangen wat de Heere Jezus bezielde - en wat ook ons geheel moet bezielen is de eer van God, de ijver voor Zijn Naam en de liefde voor Zijn gemeente. De Heere Jezus vergeet Zichzelf geheel. Dit zet ons ook heel duidelijk op onze plaats. Bijzonder ook als ambtsdragers. Er is er maar Eén van Wie ten volle geldt: “De ijver van Uw huis heeft Mij verslonden.” Tegelijk is dit ook zo bemoedigend: ja, want om nu te mogen dienen uit Hem. Achter Hem aan! Levend uit en door Hem alleen. Omdat, doordat Hij volledig verteerd is in de dienst des Heeren, zo is het dat er een kerk is. Dat er een volk is dat zalig wordt. Door Hem. Anders zou er geen zaligheid zijn. Dan zou er enkel de verlorenheid zijn. De dienst aan Zijn Vader was Zijn lust en Zijn leven. Ja en in dat alles Zijn grote liefde waarin Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is er onder door gegaan, onder het recht door, onder de toorn van God door, plaatsvervangend in de plaats van al de Zijnen, opdat er vergeving zij, vrede met God. En zo - alleen uit en door Hem - is het ook dat wij mogen dienen. En wat een bemoediging ook, want ziende wat onze Heere geleden heeft, wat mogen we daar een kracht uit putten. Hervormde Gemeente Achterberg

7


We zijn dankbaar dat de vacature zo spoedig vervuld mocht worden en we bidden br. v.d. Scheur Gods onmisbare zegen toe, ook voor zijn vrouw. Helaas moesten we in deze dienst afscheid nemen van onze br. T. v.d. Pol. Ook hier wil ik Teunis hartelijk bedanken voor het vele werk wat hij tot heden heeft mogen doen en ook nog even op de achtergrond zal blijven doen samen met Jolanda zijn vrouw. Ook hier wensen we jullie met de kinderen van harte Gods zegen toe. Mutaties Nieuw ingekomen Fam. C. van der Steege-Boon, Bovenweg 20, 3911 SG Mw. B.M. Franken-Buitink, Oude Veensegrindweg 19, 3911 TA Dhr. K. Guiking, Nude 38, 3911 VK Overgekomen naar onze gemeente Fam. J.C. Kelderman, De Horst 22, van hersteld hervormde gemeente Fam G.J. Roelofsen, Hogesteeg 5, van hervormde gemeente Rhenen Verhuisd Fam. J.W. de Jong, van Achterbergsestraatweg 209 naar Ede Dhr. J. Pijlman, van Levendaalselaan 6 naar Kuinre Welkom Op deze plek willen we graag drie gezinnen alsnog hartelijk welkom heten: de familie Kelderman, de familie Roelofsen (beiden hierboven genoemd) en de familie Schreuder, Cuneraweg 118-A, die weer als vanouds hier kerkt. We wensen hen samen met de kinderen een gezegende tijd toe in ons midden. Bijbelkring De volgende Bijbelkring hopen we te houden op D.V. donderdag 12 februari. Het onderwerp hoort u nog via de afkondigingen. Graag weer tot ziens! Hervormde Gemeente Achterberg

8


Catechese Op D.V. dinsdag 17 februari is er geen catechisatie in verband met de voorjaarsvakantie. De belijdeniscatechisatie op woensdag gaat wel gewoon door. Censura morum Met het oog op de komende avondmaalsviering wordt censura morum gehouden in de pastorie op D.V. maandag 23 februari van 19.30 tot 20.00 uur Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal Op D.V. donderdag 26 februari worden u en jullie weer hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het Heilige Avondmaal. We lezen weer een stukje van het formulier en hopen dat toe te lichten. Verder is er weer alle ruimte voor gesprek en uw en jullie vragen. Vanuit de pastorie De Heere gedenke ons allen en bijzonder hen die zorgen, pijn en verdriet hebben. Met een hartelijke groet, ds. A. Langerak.

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 07-12 14-12 21-12 25-12 26-12 28-12 31-12 01-01 04-01

Insth.eredienst € 138,15 € 147,25 € 161,69 € 272,05 € 108,24 59,07 € € 78,30 € 84,51 € 153,90

Hervormde Gemeente Achterberg

Onderh.gebouwen predikantfonds € 121,15 € 153,27 € 148,95 € 186,50 € 101,05 € 116,98 € 90,95 € 64,35 € 125,19 9


Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak 3 x € 20,00 voor het torentje. Via Br. van Engelenhoven en Br. van Zetten 1 x € 20,00 voor het torentje. Hartelijk dank voor uw gaven! Verjaardagsfonds: In 2008 zijn de dames van het verjaardagsfonds met een wenskaartje op bezoek geweest bij de jarigen uit onze gemeente. Namens de kerkenraad hartelijk dank aan de vrijwilligers, er is het mooie bedrag ingezameld van € 1.346,=, dit ten behoeve van de renovatie van de Toren. Het verjaardagsfonds van 2009 is bestemd voor aanpassing archief Bethel. Oud Papier: Het oud papier inzamelen heeft het torenfonds over 2008 het mooie bedrag opgeleverd van € 1.155,=. Alle inzamelaars hartelijk dank. En natuurlijk welkom zaterdag 7 februari, want dan staat de container weer op de bekende plaats. Collectebonnen De verkoop van collectebonnen is iedere eerste maandag van de maand. Plaats : Consistorie Tijd : 19.30 uur tot 20.30 uur Verhuur Bethel Het is mogelijk gebruik te maken van gebouw Bethel voor uw verjaardag, of voor welke vorm u ook kiest. Voor inlichtingen kunt contact opnemen het kosters echtpaar, zij kunnen u er alles over vertellen. Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen tel. 0317-616975 Hervormde Gemeente Achterberg

10


Zondagsschool ‘David’ Op tweede Kerstdag mochten wij afscheid nemen van Joanne van de Pol. Bedankt voor je trouwe komst op de zondagsschool. We hopen dat de ondergrond die je bij ons geleerd hebt, bepalend mag zijn voor je verdere leven. Afgelopen 11 januari mochten wij weer een nieuwe start maken in het jaar 2009. Helaas hebben Jannie en Erzsébet afscheid genomen en zijn ermee gestopt. Daarnaast willen wij via deze weg de kinderen die nog niet benaderd zijn van harte uitnodigen. Met vriendelijke groeten, Arie van Engelenhoven en Astrid Doornekamp Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging D.V. 16 februari hopen we weer bij elkaar te komen. Dhr. Petersen uit Opheusden komt met het onderwerp “Engelse Tuinen” met dia’s. Allen hartelijk welkom in “Bethel” aanvang 19.30 uur. Groetend het bestuur. Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken dan bij voorkeur graag aanleveren bij Dina Versteeg via email: r1versteeg@hetnet.nl, of Cuneraweg 100-b uiterlijk woensdag 18 februari.

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 07-12 07-12 (avondmaal) 14-12 21-12 25-12 26-12

Bedrag € 290,78 € 88,95 € 128,65 € 106,09 € 172,55 € 94,04

Hervormde Gemeente Achterberg

Doel st. D.E.L kinder. Z.huis Oekraïne Algemene Middelen Kerktelefoon Voedselhulp Oost Europa

Jeugdwerk eig. gem 11


28-12 31-12 01-01 04-01

€ 70,90 € 93,50 €

W.T. school Leerstoel Ger. bond Luisterend Dienen st. D.E.L

60,90

€ 190,81

Het gevoelige hart Het heengaan van Dick, een betrekkelijk jonge vent van achter in de dertig, heeft me emotioneel veel gedaan. Hij was niet gehuwd en woonde nog bij zijn ouders in. Er is door ons beiden een relatie opgebouwd. Een relatie waarbij we beiden elkaar namen, zoals we waren. Ja, dat deed Dick ook. Soms wel eens sputterend, maar toch wel verdragend en accepterend. Ik zie hem nog voor me, zoals ik hem de eerste keer ontmoette in zijn eigen home, in de unit achter in de tuin. Zijn eigen plekje, daar was hij aan verknocht. Hier kon hij min of meer zijn eigen leven leiden. Hier genoot hij van zijn privacy, waar hij zozeer op gesteld was. De hond in bedwang houdend, liet hij me binnen. En natuurlijk was er koffie. Wat zou Dick zijn zonder koffie. Ik kende Dick helemaal niet, maar al snel kwam het tot een gesprek. Ik ontdekte toen al, dat hij in feite zeer gevoelig van aard was. Al meteen trof het mij, dat Dick een jongen was met tegenstellingen. Soms afweer naar bepaalde mensen en zaken, dan weer bezorgdheid, hulpvaardigheid. Er was bij Dick, ondanks alles, ruimte in het gesprek voor de dingen van Gods koninkrijk. Hervormde Gemeente Achterberg

12


Na enkele bezoeken werd het beeld van zijn leven me geleidelijk aan helderder. Vaak is het somber en maakt het verdrietig. Soms is het echter ook genuanceerder. En ik zie hem gaan: de rakker, die soms mensen het moeilijk maakte, maar die ook lief en aardig kon zijn. Het beeld is nog licht. Dan komt echter de periode van de basisschool. Dick was niet altijd even gemakkelijk. Hij werd ook niet direct door ieder begrepen. Dat gaf spanning. Zijn wat weerbarstige karakter maakte dat hij nog wel eens botste. Wie hij leerde waarderen, had voor altijd zijn sympathie. Andersom,wie uit de gratie viel, moest wel heel goed zijn best doen om bij hem weer in de gunst te vallen. Hoe meer ik naar het beeld van zijn leven kijk, hoe meer ik denk: 'Jongen, waarom had je het vaak toch zo moeilijk? Waarom gingen er toch bij jou van jongs af aan zoveel dingen mis? In feite hunkerde je toch naar sympathie en waardering.' Na in militaire dienst geweest te zijn, komen reeds de eerste symptomen van de tumor in de hersenen openbaar. Eigenlijk moest hij daarna alsmaar inleveren. Hij komt buiten het arbeidsproces, wordt uitgerangeerd en dat terwijl hij zo van sport: zwemmen en schaatsen, hield. En ik denk: 'Het is geen wonder, dat Dick wel vaak met zichzelf overhoop lag, geen gat er meer inzag en soms ondoordacht ging handelen.' En toch onder dat bolster van schijnbare onverschilligheid ligt dat gevoelige hart. Dan is er de jongen, die hunkert naar gezelligheid. De jongen, bij wie je altijd moet koffie drinken. Soms ontdekte ik iets van die gevoelige kant van Dick. Hervormde Gemeente Achterberg

13


Soms kwam die diepe laag van zijn geloof naar boven. Eens heeft hij het getoond. Helemaal in het openbaar, zonder dat iemand hem er toe gedwongen had. Op 29 maart 1992 legde hij belijdenis van zijn geloof af. Vaak verborg hij zijn gevoelens achter een pantser van schijnbare onverschilligheid. Ik zou het echter niet direct onverschilligheid willen noemen. Het is veel meer geen raad weten met de moeite van het leven. Verschillende keren, met name bij bezoeken in zijn unit, hebben we zitten praten over de zin van dit alles. Ik heb het vaak tegen hem gezegd: 'Ik weet het niet Dick. Ik kan Gods weg met jou niet ontdekken. En toch weet ik, dat Hij je niet loslaat. Hij leidt je leven. Houd daaraan vast.' Soms riep dit verzet op. Begrijpelijk. Dan toch weer: 'Maar als God er niet was geweest, was ik er al lang niet meer geweest.' En altijd weer wisselen ernst en humor elkaar af. Ja ook, humor. Wat kon hij je olijk aankijken. Tenslotte lijkt alles in een stroomversnelling te komen. De tumor wordt weer actief. Er treden verschijnselen van verlamming op. Op de dag v贸贸r zijn vertrek naar het ziekenhuis praten we nog met elkaar. Dick zegt, dat hij in de spanning God zoekt. En dan de operatie. Daarna zit Dick soms in een diep dal, moedeloos. En de beelden wisselen elkaar af: Het revalidatiecentrum, Dick weer terug in zijn nieuwe home: de inmiddels verbouwde garage. Het wordt allemaal zo moeilijk. Alsmaar moet Dick inleveren. Hij moet in zoveel geholpen worden. De oude vrolijke Dick gaat verdwijnen. Hervormde Gemeente Achterberg

14


Soms zijn er nog dingen, waar hij van genieten kan: Het zitten op een terrasje, de gezelligheid. Min of meer onverwachts is het einde er. De vrijdag daaraan voorafgaande sprak ik nog over Gods zorg over ons leven, ondanks alles wat wij niet kunnen begrijpen. Samen lezen we psalm 23. We mogen iets van de trouwe zorg van de Herder Jezus Christus ontdekken. En ik bid: 'Heere ontferm u over dit 'schaap', dat het zo moeilijk heeft gehad. Goede Herder breng hem thuis bij Uw kudde.' Dick is begraven met de woorden uit Ps.23: De HEERE is mijn Herder. De psalm, die me lief is. Ik zie de herder gaan. Hij gaat zelf voorop. Hij weet de weg. En de schapen volgen. Stil gaan ze achter hem aan. Totdat hij de ze 's avonds thuis brengt in de schaapskooi. Jezus Christus is de goede Herder Hij brengt Zijn kinderen thuis. Met dit machtig perspectief voor ogen kun je verder. En dit ondanks alle leed en pijn. uit: Pastorale ontmoetingen Drs. L.A. Burger

Hervormde Gemeente Achterberg

15


Pesten doet pijn (vervolgverhaal door J.F. van der Poel) Op de dag van de begrafenis komen er veel mensen. Er zijn mensen bij die Heidi nog nooit gezien heeft. Ze staan in een lange rij en ze krijgt van iedereen een hand. Ze zeggen dan een heel moeilijk woord. Ook de juf van de school is er. De juf geeft haar zomaar een zoen en huilt. Dan mogen ze voor de laatste keer bij mama gaan kijken. Daarna moeten ze in een gebouw met een heel moeilijke naam gaan zitten. De dominee gaat preken en daarna gaan ze naar het kerkhof. Daar gaat de dominee weer preken. Heidi hoort de dominee niet. Ze moet steeds naar de kist kijken waar mama in ligt. De kist staat boven een diep gat. Ze staat tussen vader en tante Riek in die haar hand vasthouden. Papa knijpt vaak in haar hand. Ze ziet, dat hij steeds moet huilen. Dan laten ze de kist heel langzaam in dat gat zakken. Nu moet Heidi vreselijk huilen en roept steeds: “Mama...! Mama...� Vader drukt haar tegen zich aan, zodat ze niets meer kan zien. Ze lopen weer terug naar het gebouw en krijgen daar een broodje met koffie. Heidi krijgt een glas melk. Ze laat alles staan. Ze heeft geen honger. Vreemd, dat al die mensen nu gaan eten... Grote mensen zijn toch vreemd, vindt ze. Er zijn zelfs mensen die hele verhalen vertellen en soms een beetje lachen... Het lijkt, of het verdriet nu al over moet zijn... Ze gaan dan weer naar huis. Heidi mag niet meer mee met opa en oma. Ze slaapt nu weer in haar eigen kamer in haar eigen bed en Mini ligt weer aan haar voeteneinde. Papa is heel aardig, maar tante Riek zegt niet veel en is altijd druk met eten koken en werken in huis. Hervormde Gemeente Achterberg

16


‘s Maandags gaat Heidi weer naar school. De kinderen spelen in groepjes op het schoolplein. Heidi gaat op het muurtje zitten dicht bij de schooldeur. Plotseling staat er een meisje voor haar met een bril op. Het is een meisje uit een andere groep. Ze is van groep vijf. “Mag ik naast je komen zitten?” vraagt het meisje. “Jawel, hoor,” antwoordt Heidi wat verlegen. “Hoe heet jij?” “Heidi Baks,” antwoordt Heidi. “Is jouw moeder gestorven?” vraagt het meisje. “Ja..., hoe weet jij dat?” “Van die grieten.” “Waarom speel jij niet met ze?” “Ze schelden me altijd uit voor brillenjood en nog veel meer gekke woorden.” “Dat is gemeen,” antwoordt Heidi. “Ze plagen jou ook altijd, hè?” “Ja, waarom?” “Nou ja... ik ben pas op deze school. Wij zijn hier komen wonen en ik heb mijn oren niet in mijn zak. Ze zeggen van jou ook rare dingen.” “Het zijn pestkoppen,” antwoordt Heidi kort. “Mag ik met jou spelen na schooltijd?” vraagt het meisje. “Hoe oud ben jij?” vraagt Heidi. “Tien jaar. Ik ben een keer blijven zitten op de andere school.” “O, hoe heet jij?” “Anja Berk.” “Woon je dicht bij school?” “Een paar straten verderop.” “Dan woon je niet ver bij ons vandaan,” antwoordt Heidi. “Hé..., kijk daar eens: Heidi heeft een vriendin!” schreeuwt een meisje uit de groep. “Het is die nieuwe brillenjood!” schreeuwt een ander weer. De groep komt bij hen staan. “Zijn wij soms te min? Met ons wil je nooit spelen en met die nieuwe brillenjood wel,” zegt Roza, die weer die leiding van de groep heeft. Hervormde Gemeente Achterberg

17


“Maak ik zelf wel uit,” antwoordt Heidi flink. Ze komen dichter bij hen staan. Eén van de meisjes geeft Anja een duw, zodat ze van het muurtje valt. Anja begint te huilen. Haar bril valt op de grond. Roza gaat er expres op staan. Anja kan slecht zien. Ze heeft een bril met bijzondere glazen. Nu raakt ze helemaal in paniek. De groep danst om haar heen. Heidi springt ertussen en trekt een paar meiden aan de haren. Ze is woest. Ze krabt en slaat in het rond. Twee jufs die pleinwacht hebben, komen aangerend. Ze pakken Heidi beet en zeggen: “Ben jij nu helemaal...! En wie heeft die bril kapotgetrapt?” De groep wijst naar Heidi. “Nee, ze liegen het!” “Naar binnen, jij!” zegt de ene juf kwaad. “En kom jij ook maar mee,” zegt de andere juf tegen Anja. Heidi en Anja moeten in het kantoortje komen. Anja vertelt, wat er gebeurd is. Heidi zegt er achteraan: “Het zijn allemaal pestkoppen. Ze moeten altijd iemand hebben!” “Rustig jij! En ga nu alle twee naar je klas.” “Krijgen ze dan geen straf?” vraagt Heidi. “Daar heb jij niets mee te maken. Jij hebt ook gevochten.” “Zij begonnen en ze hebben Anja’s bril opzettelijk kapot getrapt. Ik zag het toch zelf!” houdt Heidi vol. “Gaan jullie nu maar vlug naar je klas. Ik zal het wel verder uitzoeken,” zegt de ene juf. “Stom mens,” zegt Heidi, als ze met Anja op de gang loopt. Diezelfde middag moeten Heidi en Anja met de andere meisjes bij de directeur komen. Roza kijkt Heidi dreigend aan, alsof ze wil zeggen: Denk erom! Als je wat zegt, dan krijg ik je wel! Anja vertelt zelf, wat er gebeurd is. Ze laat haar kapotte bril zien. “Wie van jullie is begonnen?” vraagt de directeur. Op Anja na, wijzen ze allemaal Heidi aan.

Hervormde Gemeente Achterberg

18


Anja zegt direct: “Meester, ze liegen. Wij zaten rustig op het muurtje te praten en toen duwden ze me van het muurtje af en toen viel mijn bril op de grond en toen trapten ze m’n bril expres kapot.” “Is dat zo?” vraagt de directeur aan Roza. “Heidi heeft het gedaan, meester. Ze sloeg ons en trok ons aan de haren. De juf heeft het zelf gezien.” “Toen was m’n bril al kapot.” “Heidi, vertel jij eens, wat er gebeurd is.” Heidi houdt haar handen voor haar gezicht en begint zachtjes te huilen. “Waarom huil je nou, Heidi?” vraagt de directeur. “Omdat zij het gedaan heeft,” zegt Roza, die nu haar kans ziet. “Je liegt... Heidi’s moeder is pas gestorven,” zegt Anja dan zacht. “O ja..., dat is waar ook. En ik kan niet geloven, dat jij het gedaan hebt, Heidi. Ben je soms bang om de waarheid te vertellen? Ben je bang voor deze meisjes die jou vals beschuldigen?” Heidi knikt alleen. De directeur kijkt Roza streng aan en zegt: “Gaan jullie allemaal weg. Roza, jij blijft hier!” “Ik heb niets gedaan, meester! Dat vind ik gemeen!” “Ik weet wel zeker, dat jij het gedaan hebt! Ik geloof Heidi en Anja eerder dan jou!” zegt de directeur kwaad. Anja en Heidi rennen vlug de school uit. “Ga je met me mee om het thuis te vertellen van mijn bril?” vraagt Anja aan Heidi. “Dat is goed, maar ik moet op tijd weer thuis zijn,” antwoordt Heidi, die liever thuis op haar kamer is bij Mini. Ze kent dit meisje nog zo kort. (wordt vervolgd)

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Predikant: Ds. A. langerak 0317-612906 Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Scriba:

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

0317-616896

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer Dhr. G.C.H. van Zetten

0317-617030 0317-616896 0317-613710

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. J. Rauw Dhr. D.F. van de Scheur Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-616695 0317-616098 3970.39.050

Diaconie: Dhr. H. van Laar Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank

0317-616072 0317-612322 0317-618038 3970.34.385

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Gebouw “Bethel” (tijdens de kerkdienst is de koster bereikbaar) 0317-618034 beheer Mw. R. Hootsen 0317-616975 b.g.g. Mw. K. Esmeijer 0317-614761 Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail: r1versteeg@hetnet.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan € 15.00 op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2009” Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 2 februari 09  

"En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?" (Lukas 2:49) Hij i...