Page 1

MATERIAS E ITINERARIOS DE 4º

4º ESO

MATERIAS TRONCAIS

Escoller unha opción: Académica ou Aplicada 4ºACÁDEMICO (dirixido ao Bacharelato)

4º APLICADO (dirixido aos Ciclos Grao Medio)

TRONCAIS XERAIS Terás que cursar: • Matemáticas Académicas • Xeografía e Historia • Lingua Castelá e Literatura • 1ª L. Estranxeira

TRONCAIS XERAIS Terás que cursar: • Matemáticas aplicadas • Xeografía e Historia • Lingua Castelá e Literatura • 1ª L. Estranxeira

TRONCAIS DE OPCIÓN (6 horas) Terás que escoller unha opción:

TRONCAIS DE OPCIÓN (6 horas) Terás que escoller dúas das mateOpción 1 (se queres facer B.Ciencias) rias seguintes: • Bioloxía-Xeoloxía (3h) • Ciencias Aplicadas á Activi• Física e Química (3h) dade Profesional (3h) • Iniciación á Actividade EmOpción 2 (se queres facer B. Humaniprendedora e Empresarial dades e C.Socs: (3h) • Economía (3h) • Tecnoloxía (3h) • Latín (3h) Tes que cursar: • Educación Fisica • Valores Éticos ou Relixión

Terás que cursar DÚAS materias das seguintes: • Artes Escénicas • Cultura Científica MATERIAS • Cultura Clásica (se non foi cursada en 3º ESO) ESPECÍFI• Educación Plástica, Visual e Audiovisual CAS (para o • Filosofía 4º Aplicado e • Música Académico) • 2ª Lingua Estranxeira • Tecnoloxías da Información e da Comunicación • 1 materia do bloque de troncais de opción de E.aplicadas ou académicas. LIBRE CONFIGURAC

Lingua Galega e Literatura

TITORÍA

1 sesión


QUE ESCOLLER?

QUE ESCOLLER en 4º ESO SE QUERO FACER BACHARELATO OU FP?

•BACH. Ciencias. Para cursar esta modalidade é recomendable escoller en 4º as seguintes materias e opcións: - OPCIÓN DE ACADÉMICAS - Materias troncais: OPCIÓN 1. - Materias específicas: deberías escoller EPV se queres cursar o itinerario de Bach de Ciencias que inclúe Debuxo Técnico. As demáis materias as podes escolller por preferencia ou, tendo en conta o Grao/CS que queiras estudar despois.

•BACH. Humanidades e Ciencias Sociais. Para cursar esta modalidade é recomendable escoller en 4º as seguintes materias e opcións: - OPCIÓN DE ACADÉMICAS - Materias troncais: OPCIÓN 2, en especial, se escolles o Bacharelato de Humanidades. - Materias específicas: Tanto no Bacharelato de Humanidades como no de C. Sociais terás filosofía polo que pode ser unha boa opción ir iniciándose nesta materia. As demáis materias as poderías escoller por preferencia ou polo Grao/Ciclo Superior que estudes despois.

•BACH. Artes: recoméndase escoller en 4º as materias de EPV, Música, Artes Escénicas. •Ciclos MEDIOS FP. Se queres cursar un C.M podes realizar a elección tendo en conta o perfil do ciclo, e tamén os teus intereses. A OPCIÓN de APLICADAS está dirixida á FP de Grao Medio pero podes cursar a OPCIÓN de ACADÉMICAS igualmente. A materia de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras está moi relacionada cun dos módulos da FP, tamén é unha boa opción. As demáis materias as podes escoller en función do ciclo que queiras cursar e dos teus intereses. •Ciclos SUPERIORES FP. Se tes claro que vas a cursar un C.S de FPE tes que consultar a

táboa de vínculos ciclo-modalidade/materias Bacharelato que indica os criterios de prioridade na admisión.

Mats 4º oriconsellos  
Mats 4º oriconsellos  
Advertisement