__MAIN_TEXT__

Page 1

INFORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. Eleanor Roosevelt.

4º E.S.O. IES MUGARDOS Departamento de Orientación Maio 2018


Opcións para o curso que ven co Título da ESO -Bacharelato -Ciclo de Grao Medio de FPE -Ciclo de Grao Medio das Ensinanzas de Réxime Especial: Deportivas e de Artes Plásticas Criterios para escoller materias, modalidades, itinerarios O que che gusta e se che dá ben O que queres estudar despois da ESO Quero cursar un Ciclo de Grao Medio da FPE - Características FPE - Oferta CM. Solicitude de praza nos Ciclos de Grao Medio Quero cursar Bacharelato - Modalidades no IES Mugardos: 1º e 2º curso - Bacharelato de Artes - Materias específicas e de libre configuración (1º curso) - Relación modalidades do Bacharelato - Ramas e titulacións universitarias - ABAU. Relación coas materias de 1º Bacharelato. - Relación Bacharelatos-Ciclos Superiores (CS) de FP Quero cursar Ensinanzas de Réxime Especial - Ensinanzas profesionais e superiores Artes Plásticas e Deseño - Ensinanzas Deportivas - Arte Dramático - Conservación e restauración de bens culturais - Ensinanzas de Idiomas Non sei que estudar despois de 4º Titulación Opcións sen o Graduado en ESO Ciclo Básico de FP. Oferta de FP Básica no IES Mugardos. Educación de adultos (maiores de 18 anos). Oferta no IES Mugardos Probas de acceso a ciclos de grao medio (17 anos) Proba libre graduado en educación secundaria (18 anos)


AS MIÑAS OPCIÓNS CO TÍTULO DA ESO

Imos lembrar cales son as opcións despois da ESO se obtés o TÍTULO de Graduado/a en Educación Secundaria:

Bacharelato

FP: Ciclo de Grao Medio

Graduado/a en Educación Secundaria

Ensinanzas de Réxime Especial: Grao Medio

Antes de decidir unha destas opcións debes facerche a pregunta: “PARA QUE vou a CURSAR a opción escollida?” Bacharelato. Para que? Co bacharelato terás un título académico e unha formación que será o piar para apoiar coñecementos para as seguintes etapas formativas: Grao Universitario FP: Ciclo de Grao Superior Título de Bachiller

Ensinanzas de Réxime Especial: -Ciclos Superiores - Ensinanzas Superiores

Se escolles esta opción sería aconsellable ter unha idea de que Graos, Ciclos ou Ensinanzas Superiores queres estudar. Por que? Porque as modalidades e materias do Bacharelato están relacionadas con estas opcións, e escoller ben pode axudarte a conseguir


unha mellor formación de cara aos estudos posteriores e estar na mellor das condicións para conseguir praza. O Bachiller é un título académico que non che especializa para o desempeño dunha profesión. O recomendable é seguir estudando para ter máis opcións laborais. Se non continuaras estudos despois do Bacharelato terías opción basicamente en oposicións que esixen un determinado nivel académico ou, en traballos na empresa privada que non requieren especialización.

Ciclo de Grao Medio. Para que?

FPE/Réxime Especial: Ciclo de Grao Superior

Grao Universitario

Título: Técnico de FPE/Técnico en ensinanzas de Réxime Especial

O título de Técnico é un título profesional que habilita para ser traballador/a por conta allea ou emprender un negocio no sector profesional escollido. Se queres continuar estudos, co título de Técnico/a podes acceder de forma directa a un Ciclo de Grao Superior. A reserva de prazas nos Ciclos Superiores para as persoas que acceden desde un Ciclo Medio é dun 20%.

CONCLUSIÓN: hai varios itinerarios posibles desde que titulas na ESO, todos son boas opcións. Unicamente hai que escoller o que se adapta máis aos teus intereses e motivacións e che ofrece máis garantías de éxito. Ningún itinerario pecha portas!. As opcións que tomes a partir de agora empezan a condicionar as opcións posteriores, infórmate, reflexiona, decide!


CRITERIOS PARA ESCOLLER MATERIAS/MODALIDADES/ESTUDOS

Podes empregar os seguintes criterios para escoller materias: 1. “O que se che dá ben e che gusta” 2. “O que queres facer despois da ESO” 1. “O QUE SE ME DA BEN, O QUE ME GUSTA” Se tes unha materia na que eres moi bo/boa e che gusta, se a escolles terás as seguintes avantaxes : -poderás, seguramente, ter unha mellor nota no teu expediente. Ter un bo expediente é moi importante para acadar praza en calquera tipo de estudos. No Bacharelato, o expediente pode valer 6 puntos sobre 14, cóidao! -terás mellores resultados con menor esforzo Para descubrir o que se che pode dar ben aconsélloche facer:

un TABOLEIRO DOS SONOS. Como? Seguindo as indicacións do enlace: piensosientosoy.blogspot.com.es/2015/01/tablero-de-los-suenos.html.

Cuestionarios ORIENTA 17-18 do blog (responde com sinceridade e realismo

para obter respostas máis axustadas á túa realidade). 2. “O QUE QUERO FACER DESPOIS DA ESO” Agora presta atención aos apartados seguintes porque che explican opcións a partir da ESO e o Bacharelato-


QUERO CURSAR UN CICLO DE GRAO MEDIO (GM) DA FPE

Debes saber que nos ciclos existe un número limitado de prazas e que o primeiro criterio que se emprega para escoller ao alumnado é o de NOTA MEDIA. A FPE ORGANÍZASE en FAMILIAS PROFESIONAIS Existen 26 familias. Consulta o cadro da oferta de CM ACCESO a CM: -DIRECTO: * Co título de Graduado/a en Educación Secundaria (resérvase o 70% das prazas) *Co tÍtulo de FP Básica (reservaráse o 20%) -MEDIANTE PROBA: Sen o título. Ver apartado Proba de Acceso a CM. (reserváse o 10%)

MÓDULOS Equivalen ás materias, asignaturas. FOL, FCT e Empresa e iniciativa emprendedora: en tódolos ciclos. FCT: entre 300-400 horas de prácticas en empresas MODALIDADES -Ordinaria: matricúlaste dun curso.Duración: 2000 horas/2 cursos. Horario habitualmente de mañá. É a que máis coñeces -Modular (adultos): a matrícula é por módulos (materias). 2000 horas en 3 cursos. Hai 2 modalidades: Presencial en horario tarde noite. Distancia: online con exames presenciais. -Dual: tes que ter entre 16 e 29 anos. 2000 horas/3 cursos. A formación é entre a empresa e o centro educativo. 2 posibilidades: contrato de formación ou bolsa. Recibes salario/bolsa ACCESO A OUTRAS ENSINANZAS O Título de Técnico permite o acceso directo a: -Ciclo de Grao Superior (novo desde 2016) -Bacharelato PROGRAMA DE CADA CICLO Entra en PIENSOSIENTOSOY, selecciona a etiqueta “FP” e logo “Folletos Ciclos”


OFERTA DE CICLOS MEDIOS DE FPE (CURSO 17-18) A oferta actualízase cada curso, poden aparecer ciclos novos, polo que no mes de xuño debes consultala no blog de orientación: http://piensosientosoy.blogspot.com.es/ (barra

da

esquerda,

etiqueta

“Formación

Profesional”)

ou

no

enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp A continuación tes unha relación dos ciclos Medios en Galicia no curso 17-18: FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS DE GRAO MEDIO Técnico en...

Actividades físicas e deportivas Administración e xestión Agraria

CM Condución de actividades físico-deportivas no medio natural CM Xestión administrativa CM Aproveitamento e conservación do medio natural CM Produción agropecuaria CM Produción agroecolóxica CM Xardinaría e floraría

Artes Gráficas

CM Impresión gráfica CM Preimpresión dixital

Artes e Artesanía Comercio e Marketing Edificación e Obra Civil Electricidade e Electrónica

Non hai oferta en Galicia CM Actividades Comerciais CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CM Instalacións eléctricas e automáticas CM Instalacións de telecomunicacións

Enerxía e auga Fabricación mecánica

Non hai oferta de CM CM Mecanizado CM Soldadura e caldeiraría

Hostalaría e turismo

CM Cociña e gastronomía CM Servizos en restauración

Imaxe persoal

CM Estética e beleza CM Peiteado e cosmética capilar.

Imaxe e son Industrias alimentarias

CM Vídeo disc-jockey e son CM Aceites de oliva e viños.


CM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadaría, repostaría e confeitaría. Industrias extractivas Informática e comunicacións Instalacións e mantemento

Non hai oferta en Galicia CM Sistemas microinformáticos e redes CM Instalacións frigoríficas e de climatización CM Instalacións de produción de calor CM Mantemento electromecánico

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaría e moble CM Instalación e amoblamento

Marítimo-pesqueira

CM Cultivos acuícolas CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións CM Navegación e pesca no litoral CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas

Química Sanidade

CM Operacións de Laboratorio CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia.

Seguridade e ambiente Servizos socioculturais e á comunidade Téxtil, confección e pel Transporte e mantemento de vehículos Vidro e cerámica

CM Emerxencias e protección civil CM Atención a persoas en situación de dependencia. CM Confección e moda. CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles. Non hai oferta en Galicia

Para consultar as opcións de FP nas demás Comunidades Autónomas, vai ao blog e consulta TODO FP.


SOLICITUDE DE PRAZAS NUN CICLO DE GRAO MEDIO

Procedemento: hai que diferenciar dous pasos. O 1º é a inscrición ou solicitude de ciclos, o 2º, corresponde á matrícula que terás que facer se che adxudicaron praza. Recoméndoche non ir de vacacións ata ter feito todos os trámites. Os prazos son curtos pero hai varios períodos de adxudicacións, se non realizas a matrícula nos

prazos

indicados

serás

excluído/a

do

procedemento de admisión.

Cando? Hai dous prazos: do 25 de xuño ao 3 de xullo (ata ás 13. 00 horas) para

os/as que aprobades en XUÑO ou cursos anteriores; do 03 ao 11 de setembro (ata ás 13:00 horas) para os/as que aprobades en SETEMBRO.

Como? Ata o curso pasado tiñas dúas posibilidades: vía web (enlace no blog) e en

papel (enlace no blog).

Cantos ciclos podes solicitar na inscrición? Ata oito. Ten en conta que a orde que

indiques é a que se utilizará para facer a adxudicación. É recomendable cubrir todos os ocos se queres conseguir praza. Se tes praza no 1º ciclo que solicitas adxudicaranche o 1ºciclo aínda que poñas outros.

Despois da 1 ºadxudicación adoita haber un prazo de ciclos liberados (ciclos con

prazas libres). Calquera persoa pode matricularse directamente fixese inscrición ou non. É algo a ter en conta se non che deron praza nos ciclos solicitados.

Como se indican os ciclos? Tes que indicar os códigos do ciclo e do centro no

que se imparten; estes códigos poderás encontralos na oferta para o curso que ven que a Consellería publicará en breve (podes consultalos no blog de piensosientosoy).


Código de Ciclo Códigos de centros •

LEMBRA que hai varias modalidades, so se pode cubrir unha solicitude por

modalidade: ordinaria, modular presencial, modular a distancia, Dual. A ordinaria é a que coñecedes e está pensada para o alumnado que remata a ESO. A modular está máis dirixida ás persoas adultas. A FP dual esixe ter entre 16-29 anos.

Documentación: se marcas a casilla na que autorizas a consultar os teus datos

simplificas todo, de non ser así terías que presentar a que se indique na convocatoria: certificación académica, DNI/pasaporte, certificado minusvalía, deportista de élite, etc

Criterio de admisión: por nota

Instrucións: cada convocatoria a Consellería publicado unhas instrucións que podes

consultar en www.edu.xunta.es/fp

Fai copia da folla de inscrición cuberta, é necesario en caso de reclamación

Enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/ven-fp


QUERO CURSAR O BACHARELATO

O Bacharelato ten unha duración de dous cursos académicos. Na modalidade ordinaria, que é a que cursas normalmente, poderás permanecer ata catro anos xa que podes repetir unha vez cada curso. No Bacharelato poderás escoller entre tres modalidades: ➔ Modalidade de Ciencias ➔ Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. Esta modalidade á súa vez ten dous itinerarios: Humanidades e, Ciencias Sociais. ➔ Modalidade de Artes. Os centros máis próximos que contan con esta modalidade son: IES Concepción Arenal e IES Ricardo Calero (Ferrol) e IES Adormideras (A Coruña). O título de Bachiller é necesario para poder acceder despois a: -un Ciclo de Grao Superior de FPE -un Ciclo Superior de Ensinanzas Réxime Especial -Ensinos superiores de Réxime Especial -un Grao Universitario. No caso de que escollas o Bacharelato para cursar un Ciclo superior (CS) de FPE debes saber que: -Cada Ciclo Superior está vinculado cunha/s modalidad/es de Bacharelato e nalgún caso con algunha materia. Terán prioridade na adxudicacións das prazas as persoas que cumpran con este criterio (consultar táboa de vínculos). -Resérvase un 70% das prazas dos CS para o alumnado que accede polo Bacharelato. No caso de que escollas Bacharelato para cursar un Grao Universitario, debes saber que: -os Graos Universitarios organízanse en ramas; cada rama vincúlase con materias de 2º curso dunha ou varias modalidades do Bacharelato.


-é preciso realizar unha proba de acceso á universidade (ABAU) na que che examinarán de materias de 2º curso de Bacharelato. Para promocionar de 1º a 2º debes aprobar todo ou, suspender como máximo dúas materias. Para titular debes aprobar todo. Se repites en 2º, podes matricularte unicamente das materias suspensas. Se decides realizar un Bacharelato debes ter en conta que moitas materias de 4º teñen continuidade en 1º Bacharelato. Por iso é moi importante non “escapar” de materias se máis adiante as queres cursar. DEBES SABER que 1. Existen MATERIAS CON CONTINUIDADE, son: •

as acompañadas dun número romano (I),

Bioloxía-Xeoloxía e,

Física-Química.

A continuidade implica que para poder cursar a materia de 2º debes ter cursada a de 1º curso. Non obstante, poderás matricularte da materia de 2º curso sen cursar a correspondente materia de 1º curso, sempre que o profesorado considere que reúnes as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de 2º. En caso contrario, debes cursar a materia de 1º, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a 2º. 2. As cualificacións de Reforzo de INGLÉS figuran integradas na 1ª Lingua Estranxeira. 3. Relixión computa para o cálculo da nota media do Bacharelato. 4. A matriculación nas materias escollidas está condicionada por: -o número de alumnos/as que escollen a materia (5 ou 10 alumnos/as segundo os casos). -o número de profesores/as que nos autorizan a impartila materia. A continuación imos coñecer: -as modalidades e itinerarios no IES Mugardos -o Bacharelato de Artes -os contidos dalgunhas das materias que podes escoller.


MODALIDADES DE BACHARELATO NO IES MUGARDOS Toca o momento de presentarche as modalidades e materias de bacharelato no noso IES. Hai materias que se cursan en tódolos centros e hai itinerarios que poden variar nos centros. 1º BACH

CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

-Matemáticas I XERAIS -L. Castelá e Lit I -L.Estranxeira I 4 -Filosofía materias MATERIAS TRONCAIS

4+2= 6 materias

OPCIÓN

Escolle entre:

2 -Itinerario A: materias Bioloxía-Xeoloxía (4h) + Física/Química (4h) -Itinerario B: Debuxo Técnico I (4 h) + Física-Química (4 h) Educación Física (obrigatoria)

HUMANIDADES

CCSS

-Latín I -L. Castelá e Lit I -L.Estranxeira I -Filosofía

-Matemáticas aplicadas ás CCSS I -L. Castelá e Lit I -L.Estranxeira I -Filosofía

-Historia do Mundo -Historia do Mundo Contemporáneo (4h) Contemporáneo (4h) + -Economía (4h) Escolle entre: -Grego I(4h) -Literatura universal (4h)

Lingua Galega I (obrigatoria)

ESCOLLER unha das seguintes opcións 1, 2 segundo a modalidade que curses CIENCIAS (escoller unha opción) OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna) 4 horas

2 horas

-Bioloxía -Cultura Científica -Debuxo Técnico I -Francés MATERIAS -Economía -TIC I ESPECÍFICS (bilingüe) (sen -Outra troncal da suliñar)+ outra modalidade LIBRE OPCIÓN 2 (cursas unha materia de CONFIGU cada columna) RACIÓN 2+3 materias ou 2+2 materias

3 horas

2 horas

1 hora

-Anatomía aplicada -Debuxo Artístico I -Linguaxe e práctica musical -Tecnoloxía Industrial I

-Antropolox* -Cultura Científica -Francés I -TIC I -Literatura Hispánicas*

-Introdución á lingua portuguesa -Obradoiro de Teatro -Re de Inglés -Relixión

*so se elixes Relixión

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS (escoller unha opción) OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna) 4 horas

2 horas

-Economía (bilingüe) -Cultura Científica -Grego I -Francés i -Literatura Universal -TIC I -Outra troncal de opción de Ciencias OPCIÓN 2 (cursas unha materia de cada columna) 3 horas -Anatomía aplicada -Linguaxe práctica musical -Tecnoloxía Industrial I -Debuxo artístico I

2 horas -Antropolox* -Cultura Científica -Francés I -TIC I -Literatura Hispánicas* *so se elixes Relixión

1 hora -Introdución á lingua portuguesa -Obradoiro de Teatro -Re de Inglés -Relixión


2º BACH

CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

XERAIS

-Matemáticas II (4h) -L,Castelá e literatura II (3h) 4 -1ª Lingua Estranxeira II (3h) materias -Historia de España (3h)

TRONCAIS (4+2 materias) OPCIÓN Escoller dúas materias: 2 (A ou B) + outra. materias Opción A Opción B -Física (4h) -Bioloxía (4 h) -Debuxo Técnico II (4 h) -Química (4 h) -Xeoloxía (4 h)

HUMANIDADES

CCSS

-Latín II (4) -L. Castelá e Lit II (3h) -L.Estranxeira II (3h) -Hª de España (3h)

-Matemáticas aplicadas ás CCSS II (4h) -L. Castelá e Lit II(3h) -L.Estranxeira II (3h) -Hª de España (3h)

Hª da Filosofía (obrigatoria) NOVIDADE + Escoller unha materia das seguintes: -Economía de empresa -Grego II -Hª da Arte -Xeografía

Lingua Galega e Literatura II (Obrigatoria) ESCOLLER dentro da modalidade unha das seguintes opcións 1,2 CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna)

OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna)

4 horas -Bioloxía -Debuxo ESPECÍFICAS Técnico II (sen suliñar) -Física + -Hª da LIBRE Filosofía CONFIGURACI -Química N (suliñadas) -Xeoloxía

3 horas

1 hora

4 horas

3 horas

1 hora

-C. da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª Música e a danza -Imaxe e Son -Psicoloxía -Tecn.Idustrial II -TICII

-Lingua e Cult portuguesa -Obradoiro de Teatro -Reforzo de Inglés -Relixión

-Economía de empresa -Grego II -Hª da Arte -Xeografía -Outra troncal de opción do Bach de Ciencias

-C.da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª Música e a danza -Imaxe e Son -Psicoloxía -Tecn. Industrial II -TICII

-Lingua e Cult portuguesa -Obradoiro de Teatro -Reforzo de Inglés -Relixión

Cursarás dúas materias (4h+3 h+1h) ou, tres OPCIÓN 2 (cursas dúas materias de 3 materias horas + unha de 2 horas) (3h+3h+2h). En ambas combinacións de materias cursarás un total de 8 horas

OPCIÓN 2 (cursas dúas materias de 3 horas + unha de 2 horas)

3 horas

2 horas

3 horas

2 horas

-C. da Terra e do m. ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª da música e da danza -Imaxe e Son -Psicoloxía -Tecnoloxía Industrial II -TIC II

-Actv física e hábitos saudables -Etica e filosofía do dereito -Filosofía da ciencia e da tecnoloxía -Lit. Galega do S. XX -Métodos estatísticos -Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia -Xeografía e hª de Galicia

-C.da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª da música e da danza -Imaxe e son -Psicoloxía -Tecnoloxía Industrial II -TIC II

-Actv física e hábitos saudables -Ética e filosofía do dereito -Filosofía da ciencia e da tecnoloxía -Lit. Galega do S. XX -Métodos estatísticos -Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia -Xeografía e hª de Galicia


BACHARELATO DE ARTES Habería que coñecer a oferta concreta do centro no que realizases este Bacharelato. Os cambios destacados respecto das outras modalidades refírense ás materias Troncais que quedarían desta maneira: Bacharelato de Artes

MATERIAS TRONCAIS

ARTES 1º curso

2º curso

TRONCAIS XERAIS Terás que cursar: • Fundamentos da Arte I • Filosofía • Lingua Castelá e Literatura • 1ª L. Estranxeira

TRONCAIS XERAIS Terás que cursar: • Fundamentos da Arte II • Historia de España • Lingua Castelá e Literatura II • 1ª L. Estranxeira II

TRONCAIS DE OPCIÓN (6 horas) Dúas das seguintes materias: -Cultura Audiovisual I -Historia do Mundo Contemporáneo -Literatura Universal

TRONCAIS DE OPCIÓN (6 horas) Dúas das seguintes materias:: • Artes Escénicas • Cultura Audiovisual II • Deseño

ESPECÍFICAS A oferta configúrase de maneira diferente en cada centro pero as materias son as que establece a normativa para as tres modalidades de Bacharelato.

IMPORTANTE: Este Bacharelato libérache das probas específicas de acceso das ensinanzas artísticas de Réxime Especial.

MATERIAS ESPECÍFICAS E DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE 1º CURSO Para saber de que tratan algunhas das materias específicas que podes escoller en 1º, aquí tes un pequeno resumo (podes ampliar información sobre estas materias e outras accedendo ao enlace): http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato/materias Anatomía Aplicada

(1º):

é

preciso

ter

coñecementos

científicos para comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e coa saúde? Pois si, nesta materia manexarás de maneira integrada áreas tan diferentes pero que teñen en común o estudo do corpo humano e da súa motricidade como: anatomía, fisioloxía, biomecánica e ciencias da actividade física. Os bloques que estudarás son: "As características do movemento", "Organización básica do corpo


humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización da enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e "Elementos comúns". A Antropoloxía (1º): estuda os pobos, as crenzas, a cultura... desde múltiples perspectivas e ámbitos: filosofía, bioloxía, linguas, istoria, economía, arte, etc. Contrastar ou examinar cientificamente outras crenzas e visións do mundo desde unha perspectiva crítica é un obxectivo que se debe lograr para o enriquecemento do pensamento. Nesta materia ademáis estudarás Galicia desde unha visión antropolóxica. Terás cinco bloques: antropoloxía física, cultural, social, filosófica. Cultura Científica (1º): A que moitas veces escoitaches a alguén defendendo ou afirmando de maneira categórica algo pero sen base nin probas científicas, a que si?. Esta materia pretende que diferencies a ciencia das opinións ou crenzas, saibas tomar decisións e realizar argumentos científicos. -Os contidos de 1º Bachareto tratan sobre temas máis complexos ca en 4º como: a formación da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, as tecnoloxías da información e da comunicación. Debuxo Artístico (1º-2º) Pensamos con palabras pero tamén con debuxos, imaxes. E non só pensamos, tamén creamos. O Debuxo Artístico che será moi útil para ensinanzas artísticas ou tecnolóxicas, como base para a formación de profesionais creativos/as: ensinanzas artísticos superiores, ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, belas artes e outras afíns; en definitiva, ensinanzas creativas nas súas múltiples facetas (interiores, moda, produto gráfico, multimedia, xoiaría, ilustración, deseño web, multimedia, etc.). A materia de 1º ten cinco bloques de contido: "O debuxo como ferramenta", "Liña e forma", "A composición e os seus fundamentos", "A luz: o claroscuro e a textura" e "A cor".


A de 2º conta con outros cinco bloques de contido: "A forma: estudo e transformación", "A expresión da subxectividade", "Debuxo e perspectiva", "O corpo humano como modelo" e "O debuxo no proceso creativo". Linguaxe e Práctica Musical (1º). Esta materia é continuación da formación musical recibida. A música ten como finalidade primordial a comunicación, é necesario polo tanto que contes coas ferramentas necesarias que che axuden a comprender e a participar do feito musical. Terás cinco bloques:"Destrezas musicais", "A audición comprensiva", "A teoría musical", "A creación e a interpretación" e "As tecnoloxías aplicadas ao son". Literaturas Hispánicas(1º). Ler fragmentos ou obras completas representativas das literaturas hispánicas, que pracer! Ler para comprender, procesar e relacionar a información, non hai cousa mellor para aprender! Ler para ampliar horizontes, abrir mentes a outras realidades, desenvolver a liberdade e o sentido crítico e, enriquecer a imaxinación; que máis hai que dicir! Nesta

materia

a

lectura

abordará

as

obras

da

literatura

tanto

española

como

hispanoamericana, a análise e a interpretación dos seus textos e dos autores e as autoras máis salientables, e a procura de información utilizando fontes de diversos tipos, prestándolle especial atención ao coñecemento da produción literaria nas linguas peninsulares máis significativas pola súa contribución ao ámbito cultural común. Bloques: 1. "Literaturas hispánicas: temas e formas" 2. "Procesos e estratexias": realización de traballos e de exposicións tanto orais como escritas, consultando diversas fontes de información, utilizando os medios audiovisuais e as TIC, composición de textos de intención literaria Tecnoloxía Industrial (1º-2º). Nesta materia analizarás a relación entre dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións ou a planificar a


realización de actividades de deseño e de montaxe. Ao longo dos dous cursos de bacharelato, tratarás temas recollidos nos seguintes bloques: -"Produtos tecnolóxicos" trata o deseño, a produción e a comercialización

dun

produto

tecnolóxico

para

favorecer

a

investigación da súa influencia na sociedade e no contorno. -"Materiais" e "Materiais e procedementos de fabricación" tratan as propiedades características dos materiais, en relación coa súa estrutura interna, as técnicas para modificar e mellorar as súas propiedades e, as técnicas utilizadas no proceso de fabricación dun produto. -"Principios de máquinas" no que afondarás sobre os conceptos fundamentais das máquinas e os seus principios de funcionamento, e "Máquinas e sistemas" no que se exploran os seus elementos constitutivos. -"Recursos enerxéticos": introduce a produción de enerxía, o seu impacto ambiental e as técnicas de redución do consumo enerxético en vivendas e locais. -No bloque de "Sistemas automáticos" trátase a automatización das máquinas, e os circuítos e sistemas tecnolóxicos asociados, así como a súa estrutura e o seu funcionamento. -A electrónica dixital estúdase no bloque "Circuítos e sistemas lóxicos", que se centra nos circuítos combinacionais, e tamén no denominado "Control e programación de sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas aplicacións. Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º-2º)

As

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) facilitan coñecementos e técnicas que dan resposta a necesidades individuais

e

colectivas.

tecnolóxica intégranse

Como

noutras

materias

de

base

coñecementos de carácter matemático e

científico; ademais é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Os bloques que terás ao ao longo dos dous cursos de bacharelato son: -"A sociedade da información e o computador" -"Arquitectura de computadores", "Redes de computadores" e "Seguridade" tratan sobre aspectos relativos aos compoñentes, á configuración dos computadores, e á conexión en redes.


-"Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. -"Programación" e "Publicación e difusión de contidos" afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo real, e no uso destes no mundo de internet.

RELACIÓN DO BACHARELATO COAS RAMAS E TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS Se vas a realizar estudos universitarios debes saber que cada Grao Universitario está vinculado a unha Rama de Coñecemento. Imos ver cales son e. ademáis, unhas recomendacións para escoller materias e itinerarios de 1º Bacharelato tendo en conta o Grao que queres estudar.

RAMA

ARTES E HUMANIDADES

GRAO Belas Artes

Información e Documentación

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Inglés: Estudos lingüísticos e Lit

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literaturas Españolas

Estudos de Galego e español

Lingua e Literaturas Galegas

Filoloxía Clásica

Lingua e Literaturas Inglesas

Filosofía

Lingua e Literaturas Modernas

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e lit

Linguas estranxeiras

Historia

Tradución e Interpretación

Historia da Arte

Xeografía e Historia

Humanidades RECOMENDACIÓN MODALIDADE BACHARELATO: Para escoller o itinerario de Bacharelato debes consultar a táboa de parámetros de ponderación e ver que materias están asociadas exactamente ao Grao que queres cursar. A maior parte das materias relacionadas con esta Rama son do Bacharelato de Artes e de Humanidades e Ciencias Sociais. Consulta á orientadora.


RAMA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

GRAO Administración e dirección de empresas Ciencias da actividade física e do deporte (*) Ciencia política e da administración Ciencias empresariais Comercio Comunicación audiovisual Criminoloxía Dereito Dirección e xestión pública Economía Educación Infantil Educación primaria Educación Social

Mestre en Educ. Infantil Mestre en Educ. Primaria Pedagoxía Publicidade e R.Públicas R. Laborais e RH Socioloxía Traballo social Turismo Xestión de PEMES Xeografía e Ordenación Xest Indust de moda Novo Xornalismo

RECOMENDACIÓN MODALIDADE BACHARELATO: dependendo do Grao que queiras cursar poderías cursar algunhas das tres modalidades do Bacharelato, aínda que o de HHCCSS ofréche máis posibilidades para case todas as titulacións desta rama. Para tomar a decisión debes consultar a táboa de parámetros de ponderación e ver que materias están asociadas ao Grao que queres cursar. Consulta á orientadora (*): precisa proba deportiva de acceso. Ver blog. A validez é de 2 cursos. RAMA

CIENCIAS

GRAO Bioloxía Biotecnoloxía

Física Matemáticas

Ciencias Ambientais

Química

Ciencias do Mar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

RECOMENDACIÓN MODALIDADE BACHARELATO: o máis recomendable é cursar a modalidade de Ciencias e as materias de Física- Quimica e Bioloxía-Xeoloxía. RAMA CIENCIAS DA SAÚDE

GRAO Enfermaría

Odontoloxía

Farmacia

Óptica e Optometría

Fisioterapia

Podoloxía

Logopedia

Psicoloxía

Medicina

Terapia Ocupacional

Nutricion Humana e Dietética

Veterinaria

RECOMENDACIÓN MODALIDADE BACHARELATO: o máis recomendable é cursar a modalidade de Ciencias e as materias de Física-Química e Bioloxía-Xeoloxía.


RAMA

GRAO Arquitectura Técnica

E. en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Aeroespacial

E. Forestal

E. Agraria

E.Forestal e do Medio Natural

E. Agrícola e Agroalimentaria

E. Informática

E.Biomédica

E. Mecánica

E.Civil

E. Naval e Oceánica

E.de Enerxía

E. Quimica

E.de Obras Públicas

Estudos de Arquitectura

E. Procesos Químicos Industriais

Náutica e Transporte Marítimo

ENXEÑARÍA E

E. de Tecnoloxías de Telecomunicación

Paisaxe (NOVO)

ARQUITECTURA

E.dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

E. Eléctrica

Tecnoloxías Mariñas

E.Electrónica Industrial e Automát. E.en d. Industrial e desenvolvemento do produto E. en Organización Industrial E. Química Industrial RECOMENDACIÓN MODALIDADE BACHARELATO: o máis recomendable é cursar a modalidade de Ciencias; as materias de Debuxo Técnico e Física-Química son boas opcións. Tamén se recomenda bioloxía e xeoloxía nalgún caso, debes consultar a táboa de parámetros de ponderación e ver en detalle que materias están asociadas co Grao que queres estudar. Consulta á orientadora

ABAU (sustitúe

ás PAU, Selectividade). RELACIÓN COAS MATERIAS DE 1º

BACHARELATO. Por que nos fala a orientadora das ABAU se aínda faltan dous anos?. Pois porque as decisións que tomes agora poden condicionar a puntuación na ABAU. O primeiro que debes coñecer é a fórmula para calcular a nota de acceso á universidade:

60% nota de expediente +40% fase obrigatoria ABAU + 4 puntos da fase voluntaria ABAU


Para obter a mellor nota tes que ter en conta que: - A nota do expediente non se pode cambiar pero a da ABAU si. Por iso, durante o Bacharelato debes intentar conseguir o mellor expediente posible, -todas as materias contan, vai a por a maior nota que poidas. Compensa as materias que se che dan peor cunha mellor nota nas que tes máis facilidade.

Partes da ABAU

Na FASE OBRIGATORIA examinaránche de cinco materias de 2º curso: Dependendo da modalidade que curses unha das seguintes:

-Hª de España, -L. Castelá e Literatura II

-Ciencias: Matemáticas II

-L. Galega e Literatura II

-Artes: Fundamentos da Arte II,

-1ªLingua Estranxeira II

+

-Humanidades: Latín II -C. Sociais: Matemáticas Aplicadas CC.SS. II Esta materia conta para a fase obrigatoria e a

voluntaria Esta parte é a que determina se tes a ABAU superada ou non.

A FASE VOLUNTARIA versará sobre as materias de opción troncais e de

modalidade de 2º curso. Estas materias relaciónanse coa rama do Grao Universitario que queres estudar (ver táboas parámetros de ponderación). Multiplícase a nota que obteñas nestas materias (cóllense as dúas materias con nota máis alta) polos parámetros de ponderación 0,2 ou 0,1 (ver táboas). Se suspendes estas materias simplemente non engades nota pero non suspendes a ABAU. Sen embargo é moi importante para poder ter máis posibilidades á hora de entrar nunha titulación. Parámetros de ponderación Os parámetros son uns valores (0,1 ou 0,2) que se asocian a cada materia da que che examinas na fase voluntaria da ABAU. Estes parámetros multiplícanse pola nota que obteñas nesa materia. A mesma materia pode ter parámetros de ponderación diferentes en función da titulación universitaria á que queiras acceder.


Exemplo 1 Materias que podes escoller para cursar o Grao de Psicoloxía. Na táboa vemos que unicamente contan para a fase voluntaria da ABAU as materias de: Bioloxía, Física, Química, Matemáticas II. Vemos tamén que agás Bioloxía todas ponderan 0,1. O recomendable é cursar Bioloxía porque pondera 0,2 e a que mellor se che dea das demáis. Lembra que todas estas materias son progresivas e son continuidade das de 1º que debes ter cursado. Como se calcula a NOTA DA FASE VOLUNTARIA ABAU?. Imaxina que escolles examinarte de Bioloxía e Matemáticas II e obtés as seguintes notas: -Matemáticas II: 6 -Bioloxía: 8 Para calcular a nota da fase voluntaria, tes que multiplicar as notas de cada materia polos parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) correspondentes que aparecen na táboa. A nota desta parte neste suposto sería: 8*0,2 + 6*0,1= 1,6+0,6= 2,2 Ten en conta que canto maior é o parámetro de ponderación, máior é a nota na fase voluntaria

Táboas dos parámetros de ponderación para o curso 18-19


RELACIÓN BACHARELATOS COS CICLOS SUPERIORES (CS) DA F.P.E Se queres facer un Bacharelato para logo estudar un C.S debes ter presente a seguinte táboa xa que cada Ciclo Formativo está vinculado cunha ou varias modalidades de Bacharelato. Enlace oficial cos vínculos: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7163

FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

MODALIDADES DE

Técnico Superior en...

BACHARELATO

Actividades físicas e

Animación de actividades físicas e deportivas

Calquera modalidade

deportivas

(LOXSE)

Administración e xestión

Administración e finanzas

Humanidades e CCSS

Asistencia á dirección

Humanidades e CCSS

Gandaría e asistencia en sanidade animal

Ciencias e Tecnoloxía

Paisaxismo e medio rural

Ciencias e Tecnoloxía

Xestión forestal e do medio natural

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e edición de publicacións impresas e

Ciencias e Tecnoloxía

multimedia

Artes

Deseño e xestión da produción gráfica

Ciencias e Tecnoloxía

Agraria

Artes Gráficas

Artes Artes e Artesanía

Artista de fallas e construción de escenografías

Artes

(non se oferta en Galicia) Comercio e Marketing

Edificación e Obra Civil

Comercio internacional

Humanidades e CCSS

Márketing e publicidade

Humanidades e CCSS

Transporte e loxística (non se oferta en Galicia)

Humanidades e CCSS

Xestión de vendas e espazos comerciais

Humanidades e CCSS

Organización e control de obras de construción

Ciencias e Tecnoloxía

Proxectos de edificación

Ciencias e Tecnoloxía Artes

Proxectos de obra civil

Ciencias e Tecnoloxía Artes

Electricidade e Electrónica

Enerxía e auga

Sistemas electrónicos e automatizados

Ciencias e Tecnoloxía

Sistemas de telecomunicación e informáticos

Ciencias e Tecnoloxía

Automatización e robótica industrial

Ciencias e Tecnoloxía

Mantemento electrónico

Ciencias e Tecnoloxía

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Ciencias e Tecnoloxía

Enerxías renovables

Ciencias e Tecnoloxía


Fabricación mecánica

Centrais eléctricas

Ciencias e Tecnoloxía

Construcións metálicas

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e fabricación mecánica

Ciencias e Tecnoloxía

Programación da produción de fabricación

Ciencias e Tecnoloxía

mecánica Programación da produción en moldeamento de Ciencias e Tecnoloxía metais e polímeros (non se oferta en Galicia) Hostalería e turismo

Imaxe persoal

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Humanidades e CCSS

Dirección de cociña

Ciencias e Tecnoloxía

Dirección de servizos de restauración

Ciencias e Tecnoloxía

Guía, información e asistencia turísticas

Humanidades e CCSS

Xestión de aloxamento turísticos

Humanidades e CCSS

Estética integral e benestar

Ciencias e Tecnoloxía

Estilismo e dirección de peiteado

Humanidades e CCSS Ciencias e Tecnoloxía

Asesoría de imaxe persoal e coorporativa (non

Humanidades e CCSS

se oferta)

Ciencias e Tecnoloxía

Caracterizacion e maquillaxe profesionas

Humanidades e CCSS Ciencias e Tecnoloxía

Imaxe e son

Animación 3D, xogos e contornos interativos

Ciencias e Tecnoloxía

Iluminación, capatación e tratamento de imaxe

Ciencias e Tecnoloxía

Produción de audiovisuais e espectáculos

Ciencias e Tecnoloxía

Realización de proxectos audiovisuais e

Ciencias e Tecnoloxía

espectáculos Industrias alimentarias

Son para audiovisuais e espectáculos

Ciencias e Tecnoloxía

Procesos e calidade na industria alimentaria

Ciencias e Tecnoloxía

Vitivinicultura

Ciencias e Tecnoloxía

Industrias extractivas

Non hai oferta

Informática e

Administración de sistemas informáticos en

comunicacións

rede Desenvolvemento de aplicacións

Ciencias e Tecnoloxía Ciencias e Tecnoloxía

multiplataforma Desenvolvemento de aplicacións web Instalacións e mantemento Desenvolvemento de proxectos de instalacións

Ciencias e Tecnoloxía Ciencias e tecnoloxía

térmicas e fluídos Mantemento de instalacións térmicas e fluídos

Ciencias e tecnoloxía

Mecatrónica industrial

Ciencias e tecnoloxía

Prevención de riscos profesionais (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde Humanides e ciencias


sociais Tecnolóxico Madeira, moble e cortiza

Deseño e amoblamento

Ciencias e tecnoloxía Artes

Marítimo-pesqueira

Acuicultura

Ciencias e tecnoloxía

Organización do mantemento de maquinaria de Ciencias e tecnoloxía buques e embarcacións Química

Transporte marítimo e pesca de altura

Ciencias e tecnoloxía

Laboratorio de análise e control de calidade

Ciencias e Tecnoloxía (materia de Química)

Química Ambiental (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde (con Química) Tecnolóxico

Química industrial

Ciencias e Tecnoloxía (materia de Química)

Fabricación de produtos farmaceúticos,

Ciencias e Tecnoloxía

biotecnolóxicos e afins Sanidade

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Audioloxía protésica

Ciencias e Tecnoloxía

Dietética (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde (con Bioloxía)

Documentación e administración sanitarias

Ciencias e Tecnoloxía

Hixiene bucodental

Ciencias da Natureza e a saúde (con C. da terra e do ambiente)

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

Ciencias e Tecnoloxía

Laboratorio clínico e biomédico

Ciencias e Tecnoloxía

Ortoprótesis e produtos de apoio(Non hai oferta Ciencias e Tecnoloxía en Galicia) Próteses dentais

Ciencias e Tecnoloxía

Radioterapia e dosimetría

Ciencias e Tecnoloxía

Saúde ambiental (LOXSE) Seguridade e ambiente

Educación e control ambiental (Non hai oferta

Ciencias e Tecnoloxía

en Galicia) Coordinación en protección civil e emerxencias

Ciencias e Tecnoloxía

(Non hai oferta en Galicia) Servizos socioculturais e á Animación sociocultural e turística

Humanidades e Ciencias

comunidade

Sociais Educación Infantil

Humanidades e Ciencias Sociais


Integración social

Humanidades e Ciencias Sociais

Mediación comunicativa

Humanidades e Ciencias Sociais

Téxtil, confección e pel

Promoción e igualdade de xénero (prevista

Humanidades e Ciencias

implantación en Galicia)

Sociais

Patronaxe e moda

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e produción de calzado e

Ciencias e Tecnoloxía

complementos (Non hai oferta en Galicia)

Artes

Vestuario a medida e de espectáculos (Non hai Humanidades e Ciencias oferta en Galicia)

Sociais Artes

Transporte e mantemento

Automoción

Ciencias e Tecnoloxía

de vehículos

Mantemento aeromecánico (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde (Electrotecnia e Mecánica) Tecnolóxico

Vidro e cerámica

Desenvolvemento e fabricación de produtos

Ciencias e Tecnoloxía

cerámicos

Lembra que se cursas un CS tamén terás acceso á universidade e a posibilidade de ter validacións entre os módulos de FP e os créditos das materias universitarias.


QUERO CURSAR ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL: ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, IDIOMAS

A oferta destas ensinanzas é moi interesante, inclúe:

Ensinanzas artísticas profesionais

Ensinanzas artísticas superiores

Conservación e restauración

Ensinanzas Deportivas

Arte Dramático

Ensinanzas Música

Ensinanzas de Danza

Idiomas.

Imos ver as que accededes habitualmente desde 4ºESO!

Ensinanzas Artísticas Profesionais e Superiores Se

che

gusta

facer

xoias,ou...idear

produtos ou... fas o teus pinitos facendo ilustracións, ou...che atrae crear decorados para espectáculos, ou pasas o tempo deseñando como decorar, vestir ou... non deixas de facer mil fotos ou.... creo que istos títulos che van a gustar!


ENSINANZAS ARTÍSTICAS: PROFESIONAIS E SUPERIORES C.S Arquitectura Efémera

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/arquitectura-efemera

C.S Cerámica Artística

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-superior-de-artes-plasticasy-deseno-en-ceramica-artistica/

C.S Dourado, prateado e policromía

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/dourado/

Ensinanzas Artísticas PROFESIONAIS Duración: 2 cursos Ciclos: Medio e Ciclos Superiores Requisitos de acceso: *C.superior: - ter o Bacharelato ou equivalente ou, superar Proba de Madureza -Superar Proba

Específica (artística). Consultar validacións desta proba

C.S Escultura aplicada ao • Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) espectáculo http://www.eapicasso.com/escultura/ C.S Ebanistería

• Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/ebanisteria/

C.S Escultura

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/escultura

C.S Fotografía Artística

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/fotografia/

*C.Medio: - ter o Graduado en ESO ou equivalente ou superar Proba de Madureza -Superar Proba

• Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/fotografia/ • Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-superior-de-fotografiaartistica/

Específica (artística).

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/fotografia

Consultar validacións desta proba C.S Grabado e técnicas de estampación

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-formativo-de-gradosuperior-de-grabado/

C.S. Ilustración

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/ilustracion/ • Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/ilustracion/

C.S Xoiaría

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/xoiaria


CM Serigrafía

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-formativo-de-grado-mediode-serigrafia-artistica/

Deseño Gráfico

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/deseno-grafico/ • Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/grafico/

Ensinanzas Artísticas SUPERIORES

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/diseno-grafico-lugo/

Duración: 4 anos Título equivalente a Grao Universitario Requisitos de acceso: - ter o Bacharelato ou equivalente ou, superar Proba de Madureza -Superar Proba

Deseño de Interiores

• Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/diseno-de-interiores/ • Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/titulo-superior-de-deseno-deinteriores/ Deseño de Moda

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/nivel-grao/desenode-moda

Deseño de Produto

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/nivel-grao/desenode-produto

Específica (artística). Consultar validacións desta proba

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/deseno-de-interiores/

Inscrición: ata o 25 de xuño

Podes consultar os modelos ás probas específicas de acceso en: www.edu.xunta.gal/portal/node/24431 As probas constan de tres partes: desenvolvemento dun tema, realización e execución. Ensinanzas de Arte Dramático Ser ou non ser? Acción! Corten! Se o teu son as artes escénicas, Arte Dramático é a túa opción. Tes tres especialidades: -Dirección escénica e dramaturxia -Escenografía -Interpretación

Requisitos de acceso 1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos:


-Ter

o

título

de

bacharelato

(ou

título

equivalente).

-Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. -Ou ter superada a proba de madurez para persoas que teñan dezaoito anos cumpridos no ano de realización das probas. 2.

Ademáis

debes

superar

un

PROBA

ESPECÍFICA.

En

piensosientosoy.blogspot.com tes o enlace para saber máis.

Donde se cursa: Na ESAD de Arte Dramático de Vigo

Duración: 4 anos

Título: equivalente a Grao Universitario

Inscrición: ata o día 18 de xuño no caso do alumnado que cumpre cos requisitos de

titulación. A inscrición para as persoas que non cumpran o requisito de titulación, e precisan presentarse á proba de madureza, é ata o día 07 de xuño.

Conservación e Restauración de Bens Culturais Imaxinasche como un restaurador/aconservador-a de bens culturais? Sentes inquedanza por descubrir como chegou o patrimonio cultural doutras épocas ata os nosos días e como facer que chegue a épocas futuras? Te ves facendo diagnose de bens culturais, facendo tratamentos preventivos para manter os bens culturais?

Tes tres especialidades a escoller: -Arqueoloxía -Escultura -Pintura

Requisitos de acceso 1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos: -Ter

o

título

de

bacharelato

(ou

título

equivalente).

-Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.


-Ou ter superada a proba de madurez para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas. 2. Ademáis debes superar un PROBA ESPECÍFICA.

Donde se cursa: Na Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de

Pontevedra. http://gradoconservacionbbcc.es/

Duración: 4 anos

Título: equivalente a Grao Universitario

Inscrición: ata o día 25 de xuño para o alumnado que cumpra cos requisitos de

titulación.

Ensinanzas de Idiomas Hello! Boun Jour! Gústanche os idiomas ou xa estás pensando no requisito do B1 (necesario para obter o Título Universitario? Esta formación pode ser unha boa opción

para

complementar

con

outros

títulos

profesionais.

Os estudos de idiomas estrutúranse en 3 niveis, cada nivel ten 2 anos de duración •Nivel Básico (A2)*. •Nivel Intermedio (B1)*. Este é o que se esixe para obter unha titulación universitaria. •Nivel Avanzado (B2)*. Debes ter como mínimo 16 anos ou 14 anos ( se o idioma que cursas é diferente ao que cursas no IES) para matricularte nas Escolas Oficiais de Idiomas. Sabes que se non podes asistir a clases presenciais podes seguir o programa That's English de TVE2 para obter os certificados de Nivel Básico ou Intermedio?, eso si, logo tes que presentarte a un exame nunha EOE


Antes de matricularte quizáis che interese presentarche ás probas de clasificación: estas probas permiten certificar coñecementos previos dun idioma e matricularse dun curso superior ao primeiro. Presentarche a estas probas permitirá comprobar o que sabes e ubicarche nun nivel máis alto.

Ensinanzas Deportivas Eres un/unha apaixoada do Deporte?Gustaríache ser adestrador/a dun deporte? Si? Entón para ti esta opción! Oferta de Ciclos (non están todos implantados): Ciclos Medios Deportivos Técnico deportivo en esquí alpino. Técnico deportivo en esquí de fondo. Técnico deportivo en snowboard. Técnico deportivo en fútbol Técnico deportivo en fútbol sala Técnico deportivo en atletismo Técnico deportivo en baloncesto Técnico deportivo en balonmán Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo. Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre. Técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo. Técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. Técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo. Técnico deportivo en Vela con Aparello Libre. Técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal. Técnico deportivo en Judo e defensa persoal Técnico deportivo Piragüismo de augas tranquilas Técnico deportivo Piragüismo de augas bravas Técnico deportivo Piragüismo deGuía recreativo de augas bravas

Requisitos de acceso

Ciclos Superiores Deportivos Técnico deportivo superior en esquí alpino. Técnico deportivo superior en esquí de fondo. Técnico deportivo superior en snowboard Técnico deportivo superior en fútbol Técnico deportivo superior en fútbol sala Técnico deportivo superior en atletismo Técnico deportivo superior en baloncesto Técnico deportivo superior Hípica Técnico deportivo superior Salvamento e Socorrismo


1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos: -Ter o título de bacharelato ou equivalente para os CS ou, o título de Graduado na ESO ou equivalente para os CM. No caso de non contar con este requisito podes realizar proba de madureza; a proba de acceso a ciclos será equivalente. 2.

Ademáis

debes

superar

un

PROBA

ESPECÍFICA.

En

piensosientosoy.blogspot.com tes o enlace para saber máis. Exencións da proba:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24840 •

Donde se cursa: Consulta o seguinte enlace que encontrarás no Blog de Orientación

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/-oferta_deportes_170317.pdf

Duración: 2 anos

Título: - Técnico Deportivo (Ciclos Medios) -Técnico Deportivo Superior (Ciclos Superiores). Con este título tes acceso a algúns

Graos Universitarios.

O vas tendo claro?


NON SEI QUE ESTUDAR DESPOIS DE 4º

-Realiza os cuestionarios do ORIENTA 17-18 do blog: piensosientosoy.blogspot.com.es -Busca información nos enlaces do blog sobre as titulacións dos Ciclos e os Graos que descoñezas. -Se che interesa estudar fora mira que titulacións hai noutras comunidades (as tes no blog en Orienta 17-18, Todofp, Universidades Españolas,etc; pregúntame se precisas axuda). -Fai un listado das materias que se che dan ben e relaciónaas cos itinerarios de 4º e Bacharelato. -Elimina do listado das titulacións universitarias as que non che interesan. Marca doutra cor as que si che gustan. A continuación, mira con que bacharelato se relacionan e que itinerario de 4º se recomenda. Se non son da mesma rama, pregúntame que facer. Elimina dos listados os Ciclos Medios e Superiores da FPE os que non che interesan. Busca información dos títulos que descoñeces. Mira a relación Bacharelato- CS. -Elimina dos listados os C. Medios, Superiores e Estudos Superiores das Ensinanzas de Rexime Especial que non che interesan. Busca máis información. -Pásate polo Departamento e aclaramos dúbidas!


TITULACIÓN : GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Neste momento está PARALIZADO O REQUISITO DE SUPERAR A AVALIACIÓN FINAL DE ETAPA para conseguir O TÍTULO. Mentras non se consiga un PACTO DE EDUCACIÓN as probas se realizarán unicamente para ovdiagnóstico do sistema educativo nos centros designados pola Consellería.

Poderás titular se estás nalgún dos seguintes casos: -aprobas todo -suspendes unha soa materia (lembra que se suspendes unha materia en dous cursos diferentes conta como dúas materias). -suspendes dúas materias que non son simultaneamente: Lingua Galega e Literatura e, Matemáticas Lingua Castelá e Literatura e, Matemáticas Neste caso a decisión depende do equipo docente, debe considerar que tes os obxectivos e competencias da etapa. Non titulas cando: -suspendes dúas materias das seguintes: unha das linguas (Lingua Galega, Lingua Castelá) e Matemáticas -suspendes dúas materias e o equipo docente o decide así -suspendes tres ou máis materias. Lembra que no caso de ter que repetir, 4º é o único curso que se pode repetir dúas veces se non repetiches antes na etapa. No caso de que esgotaras as repeticións na ESO, podes optar pola educación de adultos ou por presentarte ás probas libres. Consulta máis adiante estas opcións.


OPCIÓNS SEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO

1.FP BÁSICA •Quen pode cursalo? Oferta obligatoria Nesta oferta pode incorporarse o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: o

Ser maior de 15 anos e non superar os 17 anos no momento do acceso ou durante o ano natural en curso.

o

Ter cursado 3º da ESO ou, excepcionalmente, 2º ESO

o Ser proposto polo equipo docente (consello orientador) e que o pai, nai ou titor-a legal acepte a incorporación a FP Básica. Outras ofertas Nesta oferta pode incorporarse o alumnado que cumpra os seguintes requisitos: o

Ser maior de 17 anos

o

Non estar en posesión de ningún título: FP ou estudos secundarios

o

Ofértanse estas prazas cando exista dispoñibilidade de prazas na oferta obrigatoria

•Criterios de admisión o

Idade

o

Situación dos seus estudos

o

Posibilidades de continuación no sistema educativo

•Canto dura un Ciclo Básico? Dous cursos. Poderáse repetir 2 veces, unha soa vez por curso, excepcionalmente dúas veces no mesmo curso. En todo caso, no réxime ordinario, non se poderá estar máis de 4 anos.


•Que titulación se obtén? Obténse o Título Profesional Básico. Este título: -Ten valor académico e profesional. - Permite o acceso aos ciclos de Grao Medio.Terás preferencia nos ciclos medios que se inclúan no Curriculo do CB do mesmo perfil de forma directa, se hai prazas poderás acceder a outros CM. -Ten mesmo efecto laboral que o Título de ESO -Capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención O alumnado que finalice sen obter o título recibirá unha certificación académica dos módulos profesionais superados.

FP Básica no IES Mugardos O proximo curso inciaremos o Ciclo Básico da familia de Agrarias: Agroxardinería e composicións florais. •Como se organiza a FP Básica? Cada curso estrutúrase en módulos (equivalente ás materias).Imos ver un exemplo tendo en conta a próxima oferta no centro.

MÓDULOS Módulos Asociados a unidades de competencia. Son os módulos profesionais nos que se aprendes competencias relacionadas cunha profesión. Módulos da oferta do Ciclo Básico do IES Mugardos 1º curso: •

Operacions auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos

Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros

Operacións básicas de instalacións de xardíns, parques e zonas verdes

Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes

2º curso: •

Actividades de rega, fertilización e tratamentos de cultivos

Opercions auxiliares na elaboracion de composicións con flores e prantas

Materiais de floraría


Módulos dos Bloques Comúns Comunicación e Sociedade I (1º curso) e II (2º curso) •

Lingua galega

Lingua castelá

Lingua estranxeira (Inglés)

Ciencias sociais

Ciencias Aplicadas I e II •

Matemáticas

Ciencias aplicadas ao contexto persoal e de aprendizaxe dun campo profesional FCT (Prácticas en empresa) Titoría

•Transporte O alumnado utilizará as rutas de transporte escolar ou regular actualmente existentes. De non haber capacidade suficiente ou non contar cun itinerario, poderá recibir axudas individualizadas de transporte escolar. Lembra que tes a opción da Tarxeta Xente Nova se queres ir a outro centro •Horario Un día da semana, 8 sesións; o resto de días, 6 sesións. •Cal é a oferta? Tendes que consultar a oferta actualizada en www.edu.xunta.es/fp. En principio tendes a seguinte: •Servizos administrativos. •Agroxardinaría e composicións florais •Actividades agropecuarias •Aproveitamentos forestais •Artes Gráficas •Servizos comerciais •Reforma e mantemento de edificios •Electricidade e electrónica •Fabricación e montaxe •Cociña e restauración •Aloxamento e lavandaría


•Peiteado e estética •Industrias alimentarias •Informática e comunicacións •Informática de oficina. •Fabricación e montaxe •Carpintería e moble •Actividades marítimo pesqueiras •Arranxos e reparación de artigos textiles e de pel •Tapizaría e cortinaxe •Mantemento de vehículos •Vidraría e olaría

2. EDUCACIÓN DE ADULTOS

•Poderánse matricular na educación de adultos para as ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria o alumnado: -maior de 18 anos -maiores de 16 que cumpran algunha destas condicións: ter un contrato laboral, ou ter cursado un PCPI, ser deportista de alto rendemento ou, ter circunstancias persoais certficadas que aconsellen esta medida.

• Modalidades: presencial, a distancia telemática, semipresencial. No noso centro temos a presencial. •Datas de inscripción e matrícula IES Mugardos (do curso pasado): -Matrícula para os módulos 1 e 3: primeira quincena de xuño e, do 1 ao 10 de setembro -Matrícula módulos 2 e 4: do 09 ao 16 de xaneiro. Nas demáis modalidades, semipresencial e telemática (que non temos no centro), os prazos son diferentes: 1 setembro ao 16 de xaneiro (1º cuadrimestre) e do 01 de febreiro ao 15 de maio. •Organización da educación de adultos

➔ 2 Niveis (ou cursos): I e II. ➔ 3 Ámbitos (cada ámbito inclúe aspectos de varias materias):


ÁMBITOS

MATERIAS COAS QUE SE RELACIONAN

Comunicación

-Lingua Galega e Literatura -Lingua Castelá e literatura -1ª lingua estranxeira

Social

-C. Sociais, xeografía e historia -Educación para a cidadanía, e -os aspectos perceptivos das materias de: Educacion Plástica e visual e, Música

Científico -Tecnolóxico

-Matemáticas -Ciencias da Natureza -Tecnoloxías -os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural de Educación Física.

➔Módulos: cada ámbito ten 4 módulos. Distribúense da seguinte maneira: 2 módulos en cada nivel (ou curso) e, dentro do nivel un se imparte no 1º trimestre e outro no 2º trimestre.

•Validacións O cursado na ESO non cae en saco roto e pode servirche para ter validacións na educación de adultos Materias superadas de 3º ESO para obter a equivalencia no ámbito correspondente Matemáticas Bioloxía-Xeoloxía Física-Química e, Tecnoloxía Lingua Galega e literatura Lingua Castelá e literatura e, 1ª ou 2ª lingua estranxeira Xeografía e historia Materias superadas de 4º ESO para obter a equivalencia no ámbito correspondente Matemáticas Bioloxía-Xeoloxía Física-Química e, Tecnoloxía

Ámbito no Módulo 3 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas equivalente Científico-Tecnolóxico

Comunicación

Sociedade Ámbito no Módulo 4 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas equivalente Científico-Tecnolóxico

Lingua Galega e literatura Lingua Castelá e literatura e, 1ª ou 2ª lingua estranxeira

Comunicación

Xeografía e Historia

Sociedade


3.ACCEDER A UN CICLO MEDIANTE PROBA •Requisitos: de idade: ter 17 anos ou cumprilos no ano de realización da proba. •Partes da Proba: - Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais. - Matemática: matemáticas. - Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

•Se este ano fas a proba de acceso lembra que, unha vez superada, a certificación ten validez en anos posteriores. Se superas só unha parte, se che mantén o aprobado desta parte durante 2 anos en Galicia.

•Proba tipo test: ter erros, resta puntuación •Materias e exames: accede ao blog, tes o enlace cos exames anteriores e os materiais para preparalos •Exencións: consultar

4. PROBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA •Quen pode presentarse? As persoas que teñan cumpridos 18 anos o día anterior á data na que se celebren as probas. Os/as matriculados/as na educación secundaria obrigatoria (ESO) ou na educación secundaria para persoas adultas, deberán renunciar ao dereito de seren avaliadas por esa matrícula oficial se desexan presentarse ás probas. •Partes da proba As probas están estruturadas en 3 ámbitos, cada unha inclúe contidos de varias materias:

➔Ámbito da comunicación: L.castelá e literatura, L.galega e literatura e L. estranxeira.

➔Ámbito científico-tecnolóxico: Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (contidos de Xeoloxía, Bioloxía, e Física e química).

➔Ámbito social: Xeografía e historia, Música e Educación plástica e visual.


•Datas da convocatoria de exame -Hai 2 convocatorias: xuño e setembro. A convocatoria adoita saír en febreiro. Atentos/as ás datas de inscrición. •Exencións: Ámbitos das probas libres Comunicación

4º ESO Lingua Galega e

Módulos voluntarios PCPI Comunicación

4º Módulo educación persoas adultas LOXSE Comunicación

Científico-Tecnolóxico

A. Tecnoloóxico-

literatura Lingua Castelá e literatura 1ª ou 2ª lingua Científico-Tecnolóxico

estranxeira Matemáticas e polo menso dúas materias:

matemático

Bioloxía-Xeoloxía

A. da Natureza

Física-Química Social

Tecnoloxía Ciencias, Xeografía e Hª

Social

A. Sociedade


BECAS E AXUDAS

BECAS MECD: PARA ESTUDAR No blog de Piensosientosoy tes na columna da esquerda o enlace ás becas no Ministerio de Educación, Ciencia e Deporte. A solicitude faise ONLINE. A convocatoria sae no verán, aproximadamente entre finais de xullo-agosto. Na páxina face de Piensosientosoy informareivos no momento que se publiquen, un motivo máis para seguir a páxina e estar puntualmente informado/a. A data de fin da solicitude adoita ser en setembro. Acceso á web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becasayudas/para-estudiar.html

AXUDAS MECD: NEAE Existen outra convocatoria de axudas para costear os gastos da atención educativa do alumnado con NEAE (con discapacidade, sobredotación intelectual …) Estas axudas precisan do informe do Departamento de Orientación, certificado de discapacidade e informe do Ganinete que atende externamente ao alumno/a, polo que de necesitala, é conveniente que vos poñades en contacto coa orientadora antes de que finalice o prazo. Acceso

á

web:

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html


AXUDAS TRANSPORTE: TARXETA XENTE NOVA Se precisas desprazarte podes solicitar a Tarxeta Xente Nova que che permitirá aforrar cartiños no transporte.Tes o enlace no blog.


CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES

Os Centros Residenciais Docentes (CRD) están ubicados en Culleredo (A Coruña), Vigo e Ourense. Poderás facer uso destas residencias se:

tes matrícula en estudos postobrigatorios non universitarios en A Coruña, Culleredo, Vigo e Ourense.

tes matrícula nun centro sostido con fondos públicos que non estea na túa localidade de residencia habitual nin nunha localidade que, pola súa proximidade á túa residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade (salvo excepcións xustificadas).

non estás repetindo

non fuches expulsado/a doutro CRD nin estas sometido/a a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha conduta gravemente prexudicial para a convivencia.

Unha vez cubertas as prazas, poden adxudicarse a alumnado de FP Básica e alumnado universitario (neste último caso as condicións económicas son diferentes). Podes optar a dúas modalidades de adxudicación en función da renda: gratuíta e bonificada. Na modalidade bonificada o prezo máis alto está ó redor dos 2000 euros/curso que se poden pagar en tres prazos. Obrigas do alumnado residente 1. Deberás incorporarte á residencia na data de inicio do curso escolar e respectar o réxime interno, as normas de convivencia e os horarios.Terás que presentar na secretaría do centro residencial o boletín oficial ou documento acreditativo das notas parciais obtidas durante o curso no prazo máximo de 5 días seguintes á súa entrega por parte do centro docente. 2. Os CRD permanecen pechados as fins de semana (desde o venres pola tarde ata o domingo pola noite), tal e como establezan as normas de réxime interno do centro. Web: http://www.edu.xunta.es/fp/centros-residenciais-docentes


RESOLVENDO SUPOSTOS

•Se queres cursar o Grao Universitario de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, que materias deberías escoller en 4º? Que bacharelato é o máis adecuado, que opción escollerías? Podes facer a proba de acceso a Ciencias do Deporte e Actividade Física/INEF en 1º Bacharelato? •Se queres facer o C.S de Fútbol que terías que cursar? •Se fas o Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, en que orde de preferencia estarías se queres facer o C.S de Hixiene Bucodental? •Se queres facer Psicoloxía, que Bacharelato e que itinerario de 4º é máis axeitado? •Como se accede ao C.S de Fotografía Artística? •Queres ser director de cine/teatro/tv, que podes estudar e como se accede? • Se fas o C.M de Farmacia e Parafarmacia e logo quixeras facer o Grao Universitario de Farmacia que terías que estudar? •Se non obtés o Graduado, que podes facer? •Para realizar o CS de Direccion de Cociña, que modalidade é a que che ofrece maiores posibilidades de entrar? •Que pasaría se queres cursar Enfermaría e en 4º non escolliches Bioloxía? •Terías algunha consecuencia se queres acceder a un Ciclo Medio e titulas na ESO con algunha materia suspensa?


Blog https://piensosientosoy.blogspot.com.es/ Poderás descargar este folleto e consultar moitos enlaces de orientación profesional, emprego, educación, actividades coordinadas polo departamento,etc, etc

Facebook https://www.facebook.com/piensosientosoyorientadora/ Para estar informado das novidades tódolos días do ano.

piensosientosoy@gmail.com

881 938 200 (con cita previa)

Profile for PIENSO SIENTO SOY

4º eso xuño 2018 (2)  

4º eso xuño 2018 (2)  

Advertisement