__MAIN_TEXT__

Page 1

INFORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

1º BACHARELATO

IES MUGARDOS Departamento de Orientación Xuño 2018


Promoción e Titulación Cambios para o curso 18-19 Opcións co Título de Bachiller Ciclo de Grao Superior de FPE. Ensinanzas profesionais e superiores de Réxime Especial: Deportivas e de Artes Plásticas Grao Universitario Materias e itinerarios 2º Bacharelato IES Mugardos Cadro de materias e itinerarios 2º Bacharelato LOMCE no IES Mugardos Materias específicas e de Libre Configuración Quero facer un Grao Universitario Ramas universitarias e Graos Universitarios no SUG ABAU Táboas parámetros ponderación Táboas notas de corte Quero facer un Ciclo Grao Superior de FPE Relación Bacharelatos-Ciclos Superiores (CS) de FP Quero cursar Ensinanzas de Réxime Especial Oferta Non sei que estudar despois Recursos: Taboleiro dos sonos. Os meus superpoderes Recursos: Orienta 17-18 Opcións sen o Bachiller Cursar un Ciclo Medio Cursar a educación de adultos (maiores de 20 anos). Acceso a ciclos de grao superior mediante proba (19 anos cumpridos no ano de realización da proba) Proba libre Bachillerato Becas e Axudas


PROMOCIÓN E TITULACIÓN

Promocionas de 1º a 2º se: aprobas todo ou suspendes dúas materias como máximo. A nota de relixión conta.

Titulación: para obter o título de bachiller debes aprobar todo

Nº repeticións na etapa: unicamente podes repetir unha vez cada curso. De ser necesario unha nova repetición deberás seguir pola modalidade de adultos.

Repetición de 2º curso: o alumnado que teña unha avaliación negativa nalgunha materia pode optar por: -matricularse unicamente das materias suspensas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas ou, -optar por repetir curso complelo (o máis recomendable para preparar a ABAU)

RECOMENDACIÓN: Non só é importante aprobar, tamén debes coidar o teu expediente. A túa nota e a convocatoria na que aprobes, xuño ou setembro, condicionará que entres ou non na titulación que desexas

Mentras non se consiga un PACTO EN EDUCACIÓN, está PARALIZADO O REQUISITO DE SUPERAR A AVALIACIÓN FINAL DE ETAPA para conseguir o TÍTULO. LEMBRA QUE aínda que non titules, o aprobado pode valerche para cursar ou presentarche noutras opcións en menos tempo ou con menos esforzo (probas libres, educación de adultos).


CAMBIOS PARA O CURSO 18-19

Acaba de aprobarse o calendario do curso que ven. Xa é oficial que, en 2º Bacharelato, a convocatoria de setembro pasa ao mes de xullo. Este cambio tamén se realiza nas probas de acceso á universidade, as ABAU.

CAMBIO DE MODALIDADE

CANDO E DONDE SE SOLICITA? Solicítase á dirección, con carácter xeral: - durante os dous primeiros meses do 1º curso - antes do comezo das actividades lectivas do 2º curso. MATERIAS QUE HAI QUE TER CURSADAS E SUPERADAS AO FINALIZAR 2º -todas as materias xerais do bloque de materias troncais de cada un dos cursos da modalidade pola que rematas -catro materias de opción do bloque de materias troncais das que polo menos tres deben ser da modalidade pola que rematas, das cales dúas serán de 2º curso -Educación Física -Lingua Galega e Literatura -un mínimo de catro do bloque de materias específicas das cales dúas serán de 1º e dúas de 2º CAMBIO E MODALIDADE AO PROMOCIONAR A 2º a) Debes cursar da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do bloque de materias troncais de 2º e, de ser o caso, as de 1º que non tiveses superado


b) Debes cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do 1º curso da nova modalidade ou do novo itinerario. c) Non precisas superar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do 1º curso da modalidade ou do itinerario que abandonas. d) Deberá cursar, da nova modalidade, dúas materias do bloque de materias troncais de opción de 2º curso e, polo menos, unha de 1º curso. e) As materias troncais de opción de 1º curso superadas, da modalidade que abandonas, poderán computarse: unha delas como materia troncal de opción da nova modalidade, e outra, como materia específica de 1º da nova modalidade. f) A materia xeral superada do bloque de materias troncais propia da modalidade ou do itinerario que abandonas de 1º curso poderá computarse como materia específica de 1º curso da nova modalidade ou do novo itinerario.


OPCIÓNS CO TÍTULO DE BACHILLER

O bacharelato ten carácter propedéutico, é dicir, prepara para cursar outra etapa formativa posterior. É recomendable que no Bacharelato teñas unha idea de que Graos Universitarios, Ciclos de Grao superior de FPE ou, Ciclos de Grao Superior/ Ensinanzas Superiores da oferta de Réxime Especial queres estudar. Por que? Porque as modalidades e materias de 2º Bacharelato están relacionadas con estas opcións e, escoller ben pode axudarte a conseguir praza e ter unha mellor formación de cara aos estudos posteriores. Se decides iniciar a túa andaina no mundo laboral debes saber que o Bachiller é un título académico, non profesional, polo que accederás a oposicións e traballos na empresa privada que non requieren especialización. Imos a pararnos un pocuo en cada unha das opcións ás que dá acceso: Universidade Co bacharelato terás un título académico e unha formación necesaria para iniciar os teus estudos universitarios: Mundo Laboral

Mestrado (formación especializada) GRAO UNIVERSITARIO

Doctorado (orientado á investigación)

(formación básica) DURACIÓN: Os Graos teñen unha duración de 4 anos, salvo algunhas excepcións nas que a duración é maior. Por exemplo: Arquitectura, Medicina

GRAOS

TÍTULOS PROPIOS E OFICIAIS: as universidades españolas, ademáis da oferta de ensinanzas superiores oficiais, recollidas no Catálogo de Títulos Universitariso Oficiais, poden estabelcer outro tipo de ensinanzas conducentes Á obtención de diplomas e títulos propios que no teñen carácter oficial ni validez en todo o territorio nacional. Estas enseñanzas propias permiten ás universidades responder á demanda social de formación especializada en los distintos campos de conocimiento que xeralmente non está incluída nas titulacións oficiais.


MESMO GRAO, DIFERENTE PROGRAMA: É importante que consultes O programa de cada titulación en cada unha das universidades que a ofrece. Hai unha parte que é igual en todas as universidades pero, cada universidade ofrece materias diferentes que poden facer máis interesante cursar o grao nunha universidade concreta. CRÉDITOS: cada materia ten un número concreto de créditos. Cada crédito equivale a 25 horas teóricas prácticas. GRAO de 4 anos: cursarás 240 créditos ECTS (4cursos* 60 créditos) MESTRADO: cursarás entre 60-120 créditos que en anos tradúcese en 1-2 anos. DOBRES GRAOS: existe a posibilidade de obter dobre titulación estudando un dobre grao. A nota de corte adoita ser máis alta.

FORMACIÓN FORA DE GALICIA/NO ESTRANXEIRO: Aproveita as oportunidades de completar a formación no estranxeiro, vivirás unha experien cia única e mellorarás a túa competencia nas linguas estranxeiras. Tes as seguintes opcións: -SICUE: intercambio entre centros universitarios españois -ERASMUS: mobilidade internacional. Dúas modalidades: Erasmus con Fins de estudos, Erasmus prácticas. -Intercambio bilateral -International Summer School

B1 PARA TITULAR: Para obter o título de Grao Universitario debes ter o B1 dun idioma estranxeiro polo que non debes descoidar os idiomas. No IES tes o CUALE que che facilitará obter este título. Na Universidade, terás oferta no Centro de Linguas para consolidar ou mellorar os coñecementos de idiomas, ademáis terás cursos dirixidos á mobilidade Erasmus.

B1 PARA ACCEDER AOS GRAOS BILINGÜES: Existen Graos que Unicamente se poden cursar se demostras un nivel de idiomas B1.


Ciclo de Grao Superior (CS).

Mundo laboral

Título de Técnico Superior

Grao Universitario

Se queres facer un Grao Universitario, accedes nas mesmas condicións ca o alumnado de Bacharelato. Ventaxa: non estás obrigado/a a realizar a ABAU (sustitúe ás PAU, Selectividade) aínda que podes realizar a parte voluntaria para subir nota. Accedes coa nota do teu expediente no CS. NOTA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE DESDE UN CICLO SUPERIOR: 100% Expediente do CS (podes conseguir ata 10 puntos) + fase voluntaria ABAU (podes conseguir 4 puntos máis)


ELECCIÓN DE MATERIAS DE 2º Materias e itinerarios 2º Bacharelato LOMCE no IES Mugardos 2º BACH

CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

XERAIS

-Matemáticas II (4h) -L,Castelá e literatura II (3h) 4 -1ª Lingua Estranxeira II (3h) materias -Historia de España (3h)

TRONCAIS (4+2 materias) OPCIÓN Escoller dúas materias: 2 (A ou B) + outra. materias Opción A Opción B -Física (4h) -Bioloxía (4 h) -Debuxo Técnico II (4 h) -Química (4 h) -Xeoloxía (4 h)

HUMANIDADES

CCSS

-Latín II (4) -L. Castelá e Lit II (3h) -L.Estranxeira II(3h) -Hª de España (3h)

-Matemáticas aplicadas ás CCSS II (4h) -L. Castelá e Lit II(3h) -L.Estranxeira II(3h) -Hª de España(3h)

Hª da Filosofía (obrigatoria) NOVIDADE + Escoller unha materia das seguintes: -Economía de empresa -Grego II -Hª da Arte -Xeografía

Lingua Galega e Literatura II (Obrigatoria) ESCOLLER dentro da modalidade unha das seguintes opcións 1,2 CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna)

OPCIÓN 1 (cursas unha materia de cada columna)

4 horas -Bioloxía -Debuxo ESPECÍFICAS Técnico II (sen suliñar) -Física + -Hª da LIBRE Filosofía CONFIGURACI -Química N (suliñadas) -Xeoloxía

3 horas

1 hora

4 horas

3 horas

1 hora

-C. da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª Música e a danza -Imaxe e Son -Psicoloxía -Tecn.Idustrial II -TIC II

-Lingua e Cult portuguesa -Obradoiro de Teatro -Reforzo de Inglés -Relixión

-Economía de empresa -Grego II -Hª da Arte -Xeografía -Outra troncal de opción do Bach de Ciencias

-C.da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª Música e a danza -Imaxe e Son -Psicoloxía -Tecn. Industrial II -TIC II

-Lingua e Cult portuguesa -Obradoiro de Teatro -Reforzo de Inglés -Relixión

Cursarás dúas materias (4h+3 h+1h) ou, tres materias OPCIÓN 2 (cursas dúas materias de 3 (3h+3h+2h). horas + unha de 2 horas) En ambas 3 horas 2 horas combinacións de materias -C. da Terra e do -Actv física e hábitos saudables cursarás un m. ambiente -Francés II -Etica e filosofía do total de 8 horas -Fundament da dereito Admon e Xestión -Filosofía da ciencia -Hª da música e e da tecnoloxía da danza -Lit. Galega do S. XX -Imaxe e Son -Métodos estatísticos -Psicoloxía -Patrimonio Artístico -Tecnoloxía e Cultural de Galicia Industrial II -Xeografía e hª de -TIC II Galicia

OPCIÓN 2 (cursas dúas materias de 3 horas + unha de 2 horas) 3 horas

2 horas

-C.da terra e do m.ambiente -Francés II -Fundament da Admon e Xestión -Hª da música e da danza -Imaxe e son -Psicoloxía -Tecnoloxía Industrial II -TIC II

-Actv física e hábitos saudables -Etica e filosofía do dereito -Filosofía da ciencia e da tecnoloxía -Lit. Galega do S. XX -Métodos estatísticos -Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia -Xeografía e hª de Galicia


Debes ter en conta que… Existen MATERIAS CON CONTINUIDADE, son: •

as acompañadas dun número romano (I),

Bioloxía-Xeoloxía e,

Física-Química.

A continuidade implica que para poder cursar a materia de 2º debes ter cursada a de 1º curso. Non obstante, poderás matricularte da materia de 2º curso sen cursar a correspondente materia de 1º curso, sempre que o profesorado considere que reúnes as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de 2º. En caso contrario, debes cursar a materia de 1º, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a 2º. 2. As cualificacións de Reforzo de INGLÉS figuran integradas na 1ª Lingua Estranxeira. 3. Relixión computa para o cálculo da nota media do Bacharelato. 4. A matriculación nas materias escollidas está condicionada por: -o número de alumnos/as que escollen a materia (5 ou 10 alumnos/as segundo os casos). -o número de profesores/as que nos autorizan a impartila materia.

Materias específicas e de Libre Configuración de 2º curso de Bacharelato Para saber de que tratan algunhas das materias específicas e de Libre Configuración que podes escoller en 2º, aquí tes un pequeno resumo (podes ampliar información sobre estas materias e as troncais accedendo ao enlace): http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/bacharelato/materias Tecnoloxía Industrial (1º-2º). Nesta materia analizarás a relación entre dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, realizar cálculos e estimacións ou, planificar a realización de actividades de deseño e de montaxe. Ao longo dos dous cursos de bacharelato, tratarás temas recollidos nos seguintes bloques: "Produtos tecnolóxicos",


"Materiais" e "Materiais e procedementos de fabricación", "Principios de máquinas", "Máquinas e sistemas", "Recursos enerxéticos", "Sistemas automáticos", "Circuítos e sistemas lóxicos", e "Control e programación de sistemas automáticos". Obradoiro de Teatro (2º): Un, dous, tres...acción! Prepararedes unha obra completa e para iso haberá que aprender algo de relaxación, improvisación, vocalización e un pouco de teoría que presentaredes em traballos individuais (nacemento

do

teatro

e

historia,

teorías

de

interpretación, escenografía…). Tecnoloxías da Información e da Comunicación (1º2º)As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) facilitan coñecementos e técnicas que dan resposta a necesidades individuais e colectivas. As TIC integran coñecementos matemáticos ademais

permiten

resolver

e científicos;

problemas

específicos

doutras disciplinas. Os bloques que terás ao ao longo dos dous cursos de bacharelato son: "A sociedade da información e o computador" , "Arquitectura de computadores", "Redes de computadores",

"Seguridade"

,

"Software

para

sistemas

informáticos","Programación" e "Publicación e difusión de contidos" Historia da Música e da Danza (2º) A música e a danza son manifestacións artísticas que van ligadas ao devir histórico e cultural da humanidade. Serías capaz de asociar música e danza coa sociedade, cultura e arte dunha época. Terás que coñecer a evolución da música ao longo da historia. Os bloques que estudarás son: "Percepción, análise e documentación", "A música e a danza da Antigüidade á Idade Media", "O Renacemento", "O Barroco", "O Clasicismo", "O Romanticismo, o Nacionalismo e o Posromanticismo", "Primeiras tendencias modernas", "Música e danza na segunda metade do século XX" e "A música tradicional no mundo".


Imaxe e Son (2º) Se che gusta o audiovisual, eres creativo/a e tes sentido estético esta é unha materia que che gustará. Aprenderás a utilizar de maneira correcta e responsable as TIC e as competencias comunicativas, dixitais e tecnolóxicas para realizar produtos audiovisuais e multimedia, con criterio estético e sensibilidade artística. Terás nove bloques: "Recursos expresivos utilizados en producións audiovisuais", "Análise de situacións audiovisuais", "Elaboración de guións audiovisuais", "Captación de imaxes fotográficas e de vídeo", "Tratamento dixital de imaxes", "Edición de pezas visuais", "Deseño de bandas son

Fundamentos de Administración e Xestión (2º) Para un bo funcionamento da empresa é preciso,

por

unha

banda,

unha

axeitada

planificación dos obxectivos e por outra, a xestión diaria dos recursos e as actividades que permitan alcanzar os obxectivos do proxecto empresarial. Esta é unha materia moi vinculada co mundo da empresa e co emprendemento empresarial. Estrutúrase en nove bloques: "Innovación empresarial. A idea de negocio: o proxecto de empresa", "A organización interna da empresa. Forma xurídica e recursos", "Documentación e trámites para a posta en marcha da empresa", "O plan de aprovisionamento", "Xestión comercial e márketing na empresa", "Xestión dos recursos humanos", "Xestión da contabilidade da empresa. Investimento e xestión financeira", "Viabilidade da empresa" e "Presentación da idea de negocio". Hª da filosofía (2º). •

Para

que

estudar

esta

materia?

Para

comprender a realidade e ao propio ser humano en todas as súas dimensións. Para comprender o pasado e o presente, e proxectar solucións sobre os problemas que se nos


formulen no futuro. Para acercarse ao pensar de "outros/as" (e con "outros/as") e estimular o noso propio pensamento. A materia está organizada en cinco bloques: o primeiro trata a análise de textos, a argumentación, as ferramentas de investigación propias da filosofía e as aplicacións das TIC na materia; os outros catro bloques corresponden coas catro épocas máis relevantes da historia no relativo ao pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a Modernidade e a Ilustración e a filosofía da Idade Contemporánea. Psicoloxía (2º) Acercaráche á comprensión do individuo e da sociedade. A parte

práctica,

axudaráche

a

resolución coñecerte

de

mellor

situacións-problema, como

individuo,

a

desenvolverte como persoa e, a afrontar os diversos problemas e retos que a convivencia suscita. Terás

seis

bloques:

"A

psicoloxía

como

ciencia",

"Fundamentos biolóxicos da conduta", "Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria", "Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento", "A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade" e "Psicoloxía social e das organizacións". Introdución á lingua portuguesa e cultura lusófona Canto teñen de común o galego e o portugués? Que diferenzas recoñeces entre a grafía e fonética de ambas línguas? Portugués e brasileiro son iguais? As respostas nesta materia e moito máis: audicións de TV, videos, música; apps e recursos en liña para aprender portugués; cultura dos países lusófonos. Tamén terás actividades complementarias como: contacto coa EOI de Ferrol, e de ser posible, viaxe a Portugal! Ética e filosofía do dereito (2º) Reflexionarás sobre a xustiza, a democracia e os dereitos humanos. O farás manexando conceptos básicos da moral e das normas xurídicas, tomando conciencia crítica e adquirindo a capacidade para elaborar racional e autonomamente principios

e

normas

universais.

aproximación ao mundo do dereito.

Será

a

túa

primeira


A materia está estruturada en catro bloques: ética descriptiva e metaética; ética prescritiva; dereito; xustiza, democracia e dereitos humanos como ideais morais e xurídicos para a cidadanía do século XXI.

Métodos estatísticos e numéricos (2º) Os

contidos

de

estatística

e

probabilidade

seleccionados para esta materia apóianse nos estudados bacharelato,

na

ESO

e

nas

ampliándoos

Matemáticas

nalgúns

casos.

do Así

sucede coas series temporais, coa mostraxe e a estatística

inferencial

e

coa

probabilidade

condicionada, que ademais proporcionan bases para resolver unha gama máis ampla de problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se precisan a calculadora ou programas informáticos. Os contidos están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística inferencial", "Probabilidade condicionada", "Series temporais", "Programación lineal" e "Métodos numéricos". Poderás aplicar estes contidos ao mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, social ou político para abordar estudos posteriores. Tamén poderás analizar diversas situacións cotiás ou informacións e, revestilas dun formalismo estatístico, con criterio propio. Xeografía e historia de Galicia (2º) Canto sabes de Galicia? Coñécela? A materia de Xeografía e Historia de Galicia complementa o aprendido nas materias de Historia de España, de Historia do Mundo Contemporáneo e de Historia da Arte tendo en conta as especificidades históricas de Galicia para achegarte unha visión máis completa da nosa comunidade autónoma. Os bloques de contidos que terás son: O medio físico de Galicia: relevo, clima e formas de hábitat, A poboación e os sectores produtivos de Galicia, As raíces históricas de Galicia, Galicia no Antigo Réxime (séculos XVI a XVIII), Inercias e transformacións: Galicia no tránsito ao liberalismo, Galicia no camiño da modernización (1874-1936), Galicia durante a Guerra Civil e o Franquismo, Galicia na actualidade


Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia (2º) Riqueza,

diversidade,

extensión

xeográfica

e

vinculación coa paisaxe caracterizan ao patrimonio artístico e cultural galego. Apetéceche coñecer... os monumentos megalíticos da Idade do Ferro, e os restos romanos, entre os que destaca a muralla de Lugo ou a torre de Hércules da Coruña? E os Camiños de Santiago, que tiveron o seu esplendor na Idade Media, a ruta xacobea e a Catedral de Santiago? Sabías que o Renacemento non é un período destacable na historia da arte galega pero si o Barroco?, queres coñecer á xeración de artistas que crearon unha escola galega que conecta coas correntes internacionais entre os que destacan Francisco Asorey, Carlos Maside, Luís Seoane, Maruxa Mallo ou Isaac Díaz Pardo?. E que me dis dos castelos, torres, pazos, hórreos e cruceiros, as antigas fábricas, obradoiros, minas, muíños, fornos, pontes, medios de transporte, vías, inmobles, etc., os coñeces? Literatura Galega do Século XX e da Actualidade (2º) Se che gusta ler a Literatura galega, con esta materia terás a oportunidade de afondar na do século

XX.

A

análise,

a

investigación,

o

desenvolvemento do xuízo crítico e a reutilización da información son aplicables non só no campo literario senón tamén noutros campos do saber e en situacións da vida cotiá. A lectura será actividade fundamental nesta materia, para comprender, explicar, analizar, interpretar e valorar a obra literaria. Terás seis bloques: o primeiro "Aspectos comúns", que estarán presentes no tratamento dos contidos dos restantes bloques; o segundo "Narrativa"; o terceiro "Poesía"; o cuarto "Teatro"; o quinto "Ensaio", e o sexto "A literatura e outras artes".

Reforzo de Inglés (2º) Aprender

unha

segunda

lingua

estranxeira

será

necesario para o teu futuro profesional. Ademáis se cursas un Grao precisarás ter o B1. Un reforzo en


Inglés para mellorar a túa competencia lingüística en inglés, e practicar a parte oral e escrita che virá requeteben.

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente (2º) Que uso facemos dos recursos que nos ofrece o noso planeta? Por que agotamos un planeta finito que "utilizamos" como se fose ilimitado?. Nesta materia comprenderás aspectos do mundo que che rodea e farás unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental para actuar de maneira cívica e responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar. Bloques de contidos: "Medio ambiente e fontes de información ambiental", "Dinámica dos sistemas fluídos", "Contaminación atmosférica","Contaminación das augas", "A xeosfera e os riscos xeolóxicos", "Circulación de materia e enerxía na biosfera","A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable".

Actividade física e Vida Saudable (2º). Se che interesa a actividade física e os hábitos saudables ou, estás pensando en cursar algún ciclo ou grao relacionado co deporte ou a sanidade ou, queres mellorar a túa condición física ista é a tua materia. Terás tres bloques de contidos: “Actividade física e saúde”, “Habilidades específicas na vida saudable”, e “Xestión da actividade física saudable e valores”. Tes que saber que ademáis terás que realizar unha actividade física fora do horario escolar cunha frecuencia mínima de dous días semanais, ben nunha entidade deportiva ou ben pola túa conta cun rexistro nunha app.


QUERO CURSAR UN GRAO UNIVERSITARIO Debes elexir moi ben as materias de 2º curso porque está decisión pode condicionar o teu acceso á universidade. Imos ve toda a información que precisas: Graos universitarios-Ramas de Coñecemento e Materias de 2º Se vas a realizar estudos universitarios debes saber que cada Grao Universitario está vinculado a unha Rama de Coñecemento. Cada rama está vinculada cunha ou varias modalidades de Bacharelato. RAMA

ARTES E HUMANIDADES

GRAO Belas Artes

Información e Documentación

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Inglés: Estudos lingüísticos e Lit

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literaturas Españolas

Estudos de Galego e español

Lingua e Literaturas Galegas

Filoloxía Clásica

Lingua e Literaturas Inglesas

Filosofía

Lingua e Literaturas Modernas

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e lit

Linguas estranxeiras

Historia

Tradución e Interpretación

Historia da Arte

Xeografía e Historia

Humanidades RAMA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

GRAO Administración e dirección de empresas Mestre en Educ. Infantil Ciencias da actividade física e do deporte (*) Mestre en Educ. Primaria Ciencia política e da administración Pedagoxía Ciencias empresariais Publicidade e R.Públicas Comercio R. Laborais e RH Comunicación audiovisual Socioloxía Criminoloxía Traballo social Dereito Turismo Dirección e xestión pública Xestión de PEMES Economía Xeografía e Ordenación Educación Infantil Xest Indust de moda Novo Educación primaria Xornalismo Educación Social (*): precisa proba deportiva de acceso. Ver blog. A validez é de 2 cursos.

RAMA

CIENCIAS

GRAO Bioloxía Biotecnoloxía

Física Matemáticas

Ciencias Ambientais

Química

Ciencias do Mar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos


RAMA CIENCIAS DA SAÚDE

GRAO Enfermaría

Odontoloxía

Farmacia

Óptica e Optometría

Fisioterapia

Podoloxía

Logopedia

Psicoloxía

Medicina

Terapia Ocupacional

Nutricion Humana e Dietética

Veterinaria

RAMA

GRAO Arquitectura Técnica

E. en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Aeroespacial

E. Forestal

E. Agraria

E.Forestal e do Medio Natural

E. Agrícola e Agroalimentaria

E. Informática

E.Biomédica

E. Mecánica

E.Civil

E. Naval e Oceánica

E.de Enerxía

E. Quimica

E.de Obras Públicas

Estudos de Arquitectura

E. Procesos Químicos Industriais

Náutica e Transporte Marítimo

ENXEÑARÍA E

E. de Tecnoloxías de Telecomunicación

Paisaxe (NOVO)

ARQUITECTURA

E.dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

E. Eléctrica

Tecnoloxías Mariñas

E.Electrónica Industrial e Automát. E.en d. Industrial e desenvolvemento do produto E. en Organización Industrial E. Química Industrial

Cada GRAO universitario vincúlase ademáis cunhas materias troncais de 2º das que terás que examinarche na ABAU (sustitúe ás PAU, Selectividade). Le con moita atención os apartados seguintes porque son MOI IMPORTANTES.

ABAU (avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade) O primeiro que debes coñecer é a fórmula para calcular a nota de acceso á universidade:

60% nota de expediente + 40% fase obrigatoria ABAU + Nota Materia 1*parámetro de ponderación+Nota Materia 2*parámetro de ponderación Para obter a mellor nota tes que ter en conta que:


- A nota do expediente non se pode cambiar pero a da ABAU si. Por iso, durante o Bacharelato debes intentar conseguilo mellor expediente posible, -todas as materias contan, vai a por a maior nota que poidas. Compensa as materias que se che dan peor cunha mellor nota nas que tes máis facilidade.

Partes da ABAU

Na FASE OBRIGATORIA examinaránche de cinco materias de 2º curso: Dependendo da modalidade que curses unha das seguintes:

-Hª de España, -L. Castelá e Literatura II

-Ciencias: Matemáticas II

-L. Galega e Literatura II

-Artes: Fundamentos da Arte II,

-1ªLingua Estranxeira II

+

-Humanidades: Latín II -C.

Sociais:

Matemáticas

Aplicadas

CC.SS. II Esta materia conta para a fase obrigatoria e a voluntaria Esta parte é a que determina se tes a ABAU superada ou non.

A FASE VOLUNTARIA versará sobre as materias de opción troncais e de

modalidade de 2º curso. Estas materias relaciónanse coa rama do Grao Universitario que queres estudar (ver táboas parámetros de ponderación). Multiplícase a nota que obteñas nestas materias (cóllense as dúas materias con nota máis alta) polos parámetros de ponderación 0,2 ou 0,1 (ver táboas). Se suspendes estas materias simplemente non engades nota pero non suspendes a ABAU. Sen embargo é moi importante para poder ter máis posibilidades á hora de entrar nunha titulación.

Parámetros de ponderación Os parámetros son uns valores (0,1 ou 0,2) que se asocian a cada materia da que che examinas na fase voluntaria da ABAU. Estes parámetros multiplícanse pola nota que obteñas nesa materia. A mesma materia pode ter parámetros de ponderación diferentes en función da titulación universitaria á que queiras acceder.


Os parámetros de ponderación establéceos as Universidades e poden cambiar. Se pensas estudar fora de Galicia debes consultar os parámetros da Comunidade Autónoma na que queiras iniciar estudos universitarios. Os que che indico a continuación son os parámetros para o acceso ao curso 18-19 en Galicia


Exemplos: Materias que podes escoller para cursar o Grao de Psicoloxía. Na táboa vemos que unicamente contan para a fase voluntaria da ABAU as materias de: Bioloxía, Física, Química, Matemáticas II. Vemos tamén que agás Bioloxía todas ponderan 0,1. O recomendable é cursar Bioloxía porque pondera 0,2 e a que mellor se che dea das demáis. Lembra que todas estas materias son progresivas e son continuidade das de 1º que debes ter cursado. Como se calcula a NOTA DA FASE VOLUNTARIA ABAU?. Imaxina que escolles examinarte de Bioloxía e Matemáticas II e obtés as seguintes notas: -Matemáticas II: 6 -Bioloxía: 8 Para calcular a nota da fase voluntaria, tes que multiplicar as notas de cada materia polos parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) correspondentes que aparecen na táboa. A nota desta parte neste suposto sería: 8*0,2 + 6*0,1= 1,6+0,6= 2,2 Ten en conta que canto maior é o parámetro de ponderación, máior é a nota na fase voluntaria


SUPOSTO

CÁLCULO NOTA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE Queres cursar o Grao de Psicoloxía. Se a nota media do teu expediente de Bacharelato é por exemplo de 7, na fase obrigatoria obtés un 8, e na fase voluntaria escolles as materias de Bioloxía (obtés un 8) e Matemáticas II (obtés un 6), a nota de acceso á universidade sería: Expediente: 0,6x 7 = 4,2 puntos Fase obrigatoria: 0,4 X 8 = 3,2 puntos Fase voluntaria: 2,2 puntos (ver suposto anterior) Nota de acceso á universidade= 4,2 +3,2+2,2= 9,6 Para saber se tería posibilidades de entrar hai que consultar as notas de corte. A nota para Psicoloxía, grao que so hai en Santiago, é de 8,746 polo que se tiveramos esta nota de corte, que pode variar, tes posibilidades de entrar.


Notas de Corte 17-18 A nota de corte é a nota do último alumno/a que accedeu a unha titulación nunha determinada facultade. As notas de corte poden variar dun curso para outro porque dependen da demanda/oferta de prazas. A variación é mínima. Nas táboas poderás ver que hai titulacións que se pechan (ocupan todas as prazas) na convocatoria de xuño. Tamén poderás ver nas que quedan prazas libres incluso despois de setembro. http://ciug.gal/PDF/notas1718.pdf


QUERO CURSAR UN CICLO DE FPE DE GRAO SUPERIOR (CS) Debes saber que nos ciclos existe un número limitado de prazas e que o primeiro criterio que se emprega para escoller ao alumnado é o de NOTA MEDIA e o Bacharelato cursado. ORGANIZANSE en FAMILIAS PROFESIONAIS Existen 26 familias. Consulta a oferta de CM no cadro ACCESO a CS: -DIRECTO: Co título de Bachiller (resérvase o 70% das prazas) -MEDIANTE PROBA: Sen o título. Ver apartado Proba de Acceso a CS. (reserváse o 10%) -DESDE UN CM (novidade desde 2016)

MÓDULOS Equivalen ás materias, asignaturas FOL,Empresa e iniciativa emprendedora e FCT: en tódolos módulos FCT: entre 300-400 horas de prácticas en empresa MODALIDADES -Ordinaria: 2000 horas/2 curso. Matrícula por curso -Modular(de adultos): 2000 horas/3 cursos. Matrícula por módulos. Dúas modalidades: Presencial: horario tarde noite A distancia: online,exames presenciais -Dual (adultos): tes que ter entre 16-29 anos. A formación é combinada entre unha empresa e o centro educativo. Podes ser bolseiro ou ter un contrato de formación en prácticas polas que recibirás unhabolsa ou remuneración.

ACCESO A OUTRAS ENSINANZAS O Título de Técnico Superior permite o acceso a: -Universidade

PROGRAMA DE CADA CICLO Entra en PIENSOSIENTOSOY, selecciona a etiqueta “FP” e logo “Folletos Ciclos”


Relación Bacharelatos-Ciclos Superiores (CS) de FP Se queres facer un Bacharelato para logo estudar un C.S debes ter presente a seguinte táboa xa que cada Ciclo Formativo está vinculado cunha ou varias modalidades de Bacharelato. Terá prioridade no acceso o alumnado que teña cursado as modalidades/materias do Bacharelato que se indican na seguinte táboa. Enlace oficial cos vínculos: http://www.edu.xunta.es/fp/admision-graosuperior. FAMILIA PROFESIONAL CICLOS DE GRAO SUPERIOR

MODALIDADES DE

Técnico Superior en...

BACHARELATO

Actividades físicas e

Animación de actividades físicas e deportivas

Calquera modalidade

deportivas

(LOXSE)

Administración e

Administración e finanzas

Humanidades e C. Sociais

xestión

Asistencia á dirección

Humanidades e C. Sociais

Agraria

Gandaría e asistencia en sanidade animal

Ciencias e Tecnoloxía

Paisaxismo e medio rural

Ciencias e Tecnoloxía

Xestión forestal e do medio natural

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e edición de publicacións impresas e

Ciencias e Tecnoloxía

multimedia

Artes

Deseño e xestión da produción gráfica

Ciencias e Tecnoloxía

Artes Gráficas

Artes Artes e Artesanía

Artista de fallas e construción de escenografías

Artes

(non se oferta en Galicia) Comercio e Marketing

Edificación e Obra Civil

Comercio internacional

Humanidades e C. Sociais

Márketing e publicidade

Humanidades e C. Sociais

Transporte e loxística (non se oferta en Galicia)

Humanidades e C. Sociais

Xestión de vendas e espazos comerciais

Humanidades e C. Sociais

Organización e control de obras de construción

Ciencias e Tecnoloxía

Proxectos de edificación

Ciencias e Tecnoloxía Artes

Proxectos de obra civil

Ciencias e Tecnoloxía Artes

Electricidade e

Sistemas electrónicos e automatizados

Ciencias e Tecnoloxía

Electrónica

Sistemas de telecomunicación e informáticos

Ciencias e Tecnoloxía

Automatización e robótica industrial

Ciencias e Tecnoloxía

Mantemento electrónico

Ciencias e Tecnoloxía

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Ciencias e Tecnoloxía

Enerxías renovables

Ciencias e Tecnoloxía

Centrais eléctricas

Ciencias e Tecnoloxía

Construcións metálicas

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e fabricación mecánica

Ciencias e Tecnoloxía

Programación da produción de fabricación

Ciencias e Tecnoloxía

Enerxía e auga

Fabricación mecánica


mecánica Programación da produción en moldeamento de

Ciencias e Tecnoloxía

metais e polímeros (non se oferta en Galicia) Hostalería e turismo

Imaxe persoal

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Humanidades e C. Sociais

Dirección de cociña

Ciencias e Tecnoloxía

Dirección de servizos de restauración

Ciencias e Tecnoloxía

Guía, información e asistencia turísticas

Humanidades e C. Sociais

Xestión de aloxamento turísticos

Humanidades e C. Sociais

Estética integral e benestar

Ciencias e Tecnoloxía

Estilismo e dirección de peiteado

Humanidades e C. Sociais Ciencias e Tecnoloxía

Asesoría de imaxe persoal e coorporativa (non se

Humanidades e C. Sociais

oferta)

Ciencias e Tecnoloxía

Caracterizacion e maquillaxe profesionas

Humanidades e C. Sociais Ciencias e Tecnoloxía

Imaxe e son

Animación 3D, xogos e contornos interativos

Ciencias e Tecnoloxía

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

Ciencias e Tecnoloxía

Produción de audiovisuais e espectáculos

Ciencias e Tecnoloxía

Realización de proxectos audiovisuais e

Ciencias e Tecnoloxía

espectáculos Industrias alimentarias

Son para audiovisuais e espectáculos

Ciencias e Tecnoloxía

Procesos e calidade na industria alimentaria

Ciencias e Tecnoloxía

Vitivinicultura

Ciencias e Tecnoloxía

Industrias extractivas

Non hai oferta

Informática e

Administración de sistemas informáticos en rede

Ciencias e Tecnoloxía

comunicacións

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Ciencias e Tecnoloxía

Desenvolvemento de aplicacións web

Ciencias e Tecnoloxía

Instalacións e

Desenvolvemento de proxectos de instalacións

Ciencias e tecnoloxía

mantemento

térmicas e fluídos Mantemento de instalacións térmicas e fluídos

Ciencias e tecnoloxía

Mecatrónica industrial

Ciencias e tecnoloxía

Prevención de riscos profesionais (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde Humanidades e C.Sociais Tecnolóxico

Madeira, moble e cortiza Deseño e amoblamento

Ciencias e tecnoloxía Artes

Marítimo-pesqueira

Acuicultura

Ciencias e tecnoloxía

Organización do mantemento de maquinaria de

Ciencias e tecnoloxía

buques e embarcacións Química

Transporte marítimo e pesca de altura

Ciencias e tecnoloxía

Laboratorio de análise e control de calidade

Ciencias e Tecnoloxía (materia de Química)


Química Ambiental (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde (con Química) Tecnolóxico

Química industrial

Ciencias e Tecnoloxía (materia de Química)

Fabricación de produtos farmaceúticos,

Ciencias e Tecnoloxía

biotecnolóxicos e afins Sanidade

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Audioloxía protésica

Ciencias e Tecnoloxía

Dietética (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a saúde (con Bioloxía)

Documentación e administración sanitarias

Ciencias e Tecnoloxía

Hixiene bucodental

Ciencias da Natureza e a saúde (con C. da terra e do ambiente)

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

Ciencias e Tecnoloxía

Laboratorio clínico e biomédico

Ciencias e Tecnoloxía

Ortoprótesis e produtos de apoio (Non hai oferta en Ciencias e Tecnoloxía Galicia) Próteses dentais

Ciencias e Tecnoloxía

Radioterapia e dosimetría

Ciencias e Tecnoloxía

Saúde ambiental (LOXSE) Seguridade e ambiente

Educación e control ambiental (Non hai oferta en

Ciencias e Tecnoloxía

Galicia) Coordinación en protección civil e emerxencias

Ciencias e Tecnoloxía

(Non hai oferta en Galicia) Servizos socioculturais

Animación sociocultural e turística

Humanidades e C. Sociais

e á comunidade

Educación Infantil

Humanidades e C. Sociais

Integración social

Humanidades e C. Sociais

Mediación comunicativa

Humanidades e C. Sociais

Promoción e igualdade de xénero (prevista

Humanidades e C. Sociais

implantación en Galicia) Téxtil, confección e pel

Patronaxe e moda

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e produción de calzado e complementos

Ciencias e Tecnoloxía

(Non hai oferta en Galicia)

Artes

Vestuario a medida e de espectáculos (Non hai

Humanidades e C.Sociais

oferta en Galicia)

Artes

Transporte e

Automoción

Ciencias e Tecnoloxía

mantemento de

Mantemento aeromecánico (LOXSE)

Ciencias da Natureza e a

vehículos

saúde (Electrotecnia e Mecánica) Tecnolóxico

Vidro e cerámica

Desenvolv. e fabricación de produtos cerámicos

Ciencias e Tecnoloxía


Validacións entre Ciclos Superiores e Graos Universitarios Existe a posibilidade de validar créditos universitarios e módulos de FP e, viceversa. No caso de ter feito un Ciclo Superior de FPE e querer realizar un Grao Universitario podes consultar no enlace que che indico máis adiante as validacións. Co mesmo título de FP poden validarte materias diferentes en función da Universidade donde curses o Grao. Isto é así porque os plans de estudos varían dunha universidade a outra. Hai validacións que son automáticas e aprobadas pola dirección do centro e, outras que deben ser estudadas e aprobadas polo MECD. Podes

consultar

as

validacións

no

seguinte

enlace:

www.edu.xunta.es/fp/validacions-equivalencias. Tamén tes o enlace no blog de Orientación.


QUERO CURSAR ENSINANZAS ARTÍSTICAS OU DEPORTIVAS DE RÉXIME ESPECIAL

A oferta destas ensinanzas é moi interesante, inclúe: ensinanzas artísticas profesionais, ensinanzas artísticas superiores, Ensinanzas de Arte Dramático, Conservación e restauración, Ensinanzas Deportivas, Ensinanzas de Arte Dramático, Ensinanzas Música, Ensinanzas de Danza e Idiomas. Imos ver as que accededes habitualmente desde 4ºESO!

Ensinanzas Artísticas Profesionais e Superiores Se

che

gusta

facer

xoias,ou...idear produtos ou... fas o teus “pinitos” facendo ilustracións,

ou...che atrae

crear decorados para espectáculos, ou pasas o tempo deseñando como decorar, vestir ou...non encontras tempo para facer mil fotos ou.... creo que estes títulos vanche gustar! ENSINANZAS ARTÍSTICAS: PROFESIONAIS E SUPERIORES Ensinanzas Artísticas PROFESIONAIS Duración: 2 cursos

C.S Arquitectura Efémera

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/arquitectura-efemera

C.S Cerámica Artística

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-superior-de-artesplasticas-y-deseno-en-ceramica-artistica/

Ciclos: Medio e Ciclos Superiores Requisitos de acceso: *C.superior: - ter o Bacharelato ou equivalente ou, superar Proba de Madureza -Superar Proba Específica (artística). Consultar validacións desta proba

C.S Dourado, prateado • Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) e policromía http://www.eapicasso.com/dourado/ C.S Escultura aplicada • Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) ao espectáculo http://www.eapicasso.com/escultura/ C.S Ebanistería

• Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/ebanisteria/

C.S Escultura

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/escultura

C.S Fotografía

Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña)


Artística *C.Medio: - ter o Graduado en ESO ou equivalente ou superar Proba de Madureza -Superar Proba Específica (artística).

http://www.eapicasso.com/fotografia/ • Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/fotografia/ • Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-superior-defotografia-artistica/ • Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/fotografia

Consultar validacións desta proba C.S Grabado e técnicas de estampación

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-formativo-de-gradosuperior-de-grabado/

C.S. Ilustración

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/ilustracion/ • Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/ilustracion/

C.S Xoiaría

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/ciclossuperiores/xoiaria

CM Serigrafía

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/ciclo-formativo-de-gradomedio-de-serigrafia-artistica/

Deseño Gráfico

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/deseno-grafico/ • Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/grafico/

Ensinanzas Artísticas SUPERIORES

• Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/diseno-grafico-lugo/

Duración: 4 anos Título equivalente a Grao Universitario Requisitos de acceso: - ter o Bacharelato ou equivalente ou, superar Proba de Madureza -Superar Proba

Deseño de Interiores

• Escola de Arte Antonio Faílde (Ourense) http://www.escolarte.com/es/diseno-de-interiores/ • Escola de Arte Ramón Falcón (Lugo) http://escoladeartelugo.com/titulo-superior-de-desenode-interiores/ Deseño de Moda

Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago)

http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/nivelgrao/deseno-de-moda

Específica (artística). Consultar validacións desta proba

• Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña) http://www.eapicasso.com/deseno-de-interiores/

Deseño de Produto

• Escola de Arte Maestro Mateo (Santiago) http://www.easd.es/gal/oferta-formativa/nivelgrao/deseno-de-produto


Podes consultar os modelos ás probas específicas de acceso en: www.edu.xunta.gal/portal/node/24431 As probas constan de tres partes: desenvolvemento dun tema, realización e execución. Ensinanzas de Arte Dramático Ser ou non ser? Acción! Corten! Se o teu son artes escénicas, Arte Dramático é a túa opción. Tes tres especialidades: -Dirección escénica e dramaturxia -Escenografía -Interpretación

Requisitos de acceso 1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos: -Ter

o

título

de

bacharelato

(ou

título

equivalente).

-Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. -Ou ter superada a proba de madurez para persoas que teñan dezaoito anos cumpridos no ano de realización das probas. 2.

Ademáis

debes

superar

un

PROBA

ESPECÍFICA.

En

piensosientosoy.blogspot.com tes o enlace para saber máis.

Donde se cursa: Na ESAD de Arte Dramático de Vigo

Duración: 4 anos

Título: equivalente a Grao Universitario

Conservación e Restauración de Bens Culturais Imaxinasche como un restaurador/aconservador-a de bens culturais? Sentes inquedanza por descubrir como chegou o patrimonio cultural doutras épocas ata os nosos días e como facer que chegue a épocas futuras? Te ves facendo diagnose de bens culturais, facendo


tratamentos

preventivos

para

manter

os

bens

culturais?

Tes tres especialidades a escoller: -Arqueoloxía -Escultura -Pintura

Requisitos de acceso 1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos: -Ter

o

título

de

bacharelato

(ou

título

equivalente).

-Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. -Ou ter superada a proba de madurez para persoas que teñan 18 anos cumpridos no ano de realización das probas. 2. Ademáis debes superar un PROBA ESPECÍFICA.

Donde se cursa: Na Escola de Conservación e Restauración de Bens

Culturais de Pontevedra. http://gradoconservacionbbcc.es/

Duración: 4 anos

Título: equivalente a Grao Universitario

Ensinanzas de Idiomas Hello! Boun Jour! Gústanche os idiomas ou xa está pensando no requisito do B1 (necesario para

obter

o

Título

formación pode ser

Universitario?

Esta

unha boa opción para

complementar con outros títulos profesionais.

Os estudos de idiomas estruturanse en 3 niveis, cada nivel ten 2 anos de duración •Nivel Básico (A2)*.


•Nivel Intermedio (B1)*. Este é o que se esixe para obter unha titulación universitaria. •Nivel Avanzado (B2)*. Debes ter como mínimo 16 anos ou 14 anos ( se o idioma que cursas é diferente ao que cursas no IES) para matricularte nas Escolas Oficiais de Idiomas. Sabes que se non podes asistir a clases presenciais podes seguir o programa That's English de TVE2 para obter os certificados de Nivel Básico ou Intermedio?, eso si, logo tes que presentarte a un exame nunha EOE Antes de matricularte quizáis che interese presentarche ás probas de clasificación: estas probas permiten certificar coñecementos previos dun idioma e matricularse dun curso superior ao primeiro. Presentarche a estas probas permitirá comprobar o que sabes e ubicarche nun nivel máis alto.

Ensinanzas Deportivas Eres un/unha apaixoada do Deporte? Gustaríache ser adestrador/a dun deporte? Si? Entón para ti esta opción! Oferta de Ciclos (non están todos implantados):

Ciclos Medios Deportivos Técnico deportivo en esquí alpino. Técnico deportivo en esquí de fondo. Técnico deportivo en snowboard. Técnico deportivo en fútbol Técnico deportivo en fútbol sala Técnico deportivo en atletismo Técnico deportivo en baloncesto Técnico deportivo en balonmán Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo. Técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre. Técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo.

Ciclos Superiores Deportivos Técnico deportivo superior en esquí alpino. Técnico deportivo superior en esquí de fondo. Técnico deportivo superior en snowboard Técnico deportivo superior en fútbol Técnico deportivo superior en fútbol sala Técnico deportivo superior en atletismo Técnico deportivo superior en baloncesto Técnico deportivo superior Hípica Técnico deportivo superior Salvamento e Socorrismo


Técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. Técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo. Técnico deportivo en Vela con Aparello Libre. Técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal. Técnico deportivo en Judo e defensa persoal Técnico deportivo Piragüismo de augas tranquilas Técnico deportivo Piragüismo de augas bravas Técnico deportivo Piragüismo de Guía recreativo de augas bravas

Requisitos de acceso 1. Cumprir con algún dos seguintes requisitos: -Ter o título de bacharelato ou equivalente para os CS ou, o título de Graduado na ESO ou equivalente para os CM. No caso de non contar con este requisito podes realizar proba de madureza; a proba de acceso a ciclos será equivalente. 2.

Ademáis

debes

superar

un

PROBA

ESPECÍFICA.

En

piensosientosoy.blogspot.com tes o enlace para saber máis.

Donde se cursa: Consulta o seguinte enlace que encontrarás no Blog de

Orientación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/-

oferta_deportes_170317.pdf

Duración:2 anos

Título: - Técnico Deportivo (Ciclos Medios) -Técnico Deportivo Superior (Ciclos Superiores), Con este título tes acceso

a algúns Graos Universitarios.


NON SEI QUE VOU ESTUDAR DESPOIS DO BACHARELATO

Que non sabes en que destacas, ben, entón fai:

un TABOLEIRO DOS SONOS. Como? Seguindo as indicacións do enlace:

piensosientosoy.blogspot.com.es/2015/01/tablero-de-los-

suenos.html. •

Os Cuestionarios ORIENTA 17-18 do blog (daranche opcións a

estudar en función das túas respostas, tes que responder con sinceridade e realismo, ok?).

Para ir facendo unha selección de titulacións podes: -Buscar información nos enlaces do blog sobre as titulacións dos Ciclos e os Graos que descoñezas (Etiqueta: 2Aaah, que estudo o ano que ven”) -Se che interesa estudar fora de Galicia mira que titulacións hai que non haxa en Galicia (as tes no blog en Orienta 18-19, en Todofp, Universidades Españolas,etc) pregúntame se precisas axuda. -Elimina do listado das titulacións universitarias as que non che interesan e logo marca doutra cor as que si che gustan. A continuación, mira con que bacharelato se relacionan. Se non son da mesma rama, pregúntame que facer. -Elimina do listado os Ciclos Superiores e Estudos Superiores das Ensinanzas de Réxime Especial. Busca información dos que non coñezas ou dubides. Mira con que Bacharelato se relacionan. -Fai un listado das materias que se che dan ben no Bacharelato e relaciónaas coas Ramas. -Pásate polo Departamento e aclaramos dúbidas!


OPCIÓNS SEN O TÍTULO DE BACHILLER

1. Cursar un Ciclo de Grao Medio (CM) de FPE Quizáis o Bacharelato non é a túa opción e prefiras recalcular ruta e cursar un Ciclo Medio. LEMBRA que desde un CM podes accede a un Ciclo de Grao Superior e logo acceder incluso á Universidade. Podes chegar ao mesmo sitio por un itinerario diferente. Se o decides así, deberás consultar a oferta que se actualiza cada curso no mes de xuño. Enlaces: http://piensosientosoy.blogspot.com.es/ (barra da esquerda, etiqueta “Formación Profesional”) ou http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp A continuación tes unha relación dos ciclos Medios en Galicia no curso 17-18:

FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS DE GRAO MEDIO Técnico en...

Actividades físicas e deportivas

CM Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Administración e xestión Agraria

CM Xestión administrativa CM Aproveitamento e conservación do medio natural CM Produción agropecuaria CM Produción agroecolóxica CM Xardinaría e floraría

Artes Gráficas

CM Impresión gráfica CM Preimpresión dixital

Artes e Artesanía Comercio e Marketing Edificación e Obra Civil Electricidade e Electrónica

Non hai oferta en Galicia CM Actividades Comerciais CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CM Instalacións eléctricas e automáticas CM Instalacións de telecomunicacións

Enerxía e auga Fabricación mecánica

Non hai oferta de CM CM Mecanizado CM Soldadura e caldeiraría


Hostalaría e turismo

CM Cociña e gastronomía CM Servizos en restauración

Imaxe persoal

CM Estética e beleza CM Peiteado e cosmética capilar.

Imaxe e son Industrias alimentarias

CM Vídeo disc-jockey e son CM Aceites de oliva e viños. CM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadaría, repostaría e confeitaría.

Industrias extractivas Informática e comunicacións Instalacións e mantemento

Non hai oferta en Galicia CM Sistemas microinformáticos e redes CM Instalacións frigoríficas e de climatización CM Instalacións de produción de calor CM Mantemento electromecánico

Madeira, moble e cortiza

CM Carpintaría e moble CM Instalación e amoblamento

Marítimo-pesqueira

CM Cultivos acuícolas CM Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións CM Navegación e pesca no litoral CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas

Química Sanidade

CM Operacións de Laboratorio CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia.

Seguridade e ambiente Servizos socioculturais e á comunidade Téxtil, confección e pel Transporte e mantemento de vehículos Vidro e cerámica

CM Emerxencias e protección civil CM Atención a persoas en situación de dependencia. CM Confección e moda. CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles. Non hai oferta en Galicia

Para consultar as opcións de FP nas demás Comunidades Autónomas, entra no blog de orientación e consulta TODO FP.


Solicitude de praza nun ciclo de GRAO MEDIO

Procedemento: hai

que diferenciar

dous

pasos. O 1º é a inscrición ou solicitude de ciclos, o 2º, corresponde á matrícula que terás que facer posteriormente se che adxudicaron praza. Recoméndoche non ir de vacacións ata ter feito todos os trámites. Os prazos son curtos pero, hai varios períodos de adxudicacións; se non realizas a matrícula nos prazos indicados quedarás sen praza..

Cando? Hai dous prazos de solicitude: un se inicia no mes de XUÑO para

os que aprobades en xuño ou cursos anteriores;outro en SETEMBRO para os que aprobades neste mes. Xa se publicou a convocatoria, a de XUÑO vai do 25 de xuño ao 03 de xullo (ata ás 13:00 horas) e da SETEMBRO do 03 ata o 11 setembro (ata as 13 horas).

Como? Ata o curso pasado tiñas dúas posibilidades: vía web (enlace no

blog) e en papel (enlace no blog).

Cantos ciclos podes solicitar na inscrición? Ata oito. Ten en conta que a

orde que indiques é a que se utilizará para facer a adxudicación. É recomendable cubrir todos os ocos se queres conseguir praza. Se tes praza no 1º ciclo que solicitas adxudicaranche o 1ºciclo aínda que poñas outros.

Despois da 1 ºadxudicación adoita haber un prazo de ciclos liberados

(ciclos con prazas libres). Calquera persoa pode matricularse directamente fixese inscrición ou non. É algo a

ter en conta se non che deron praza nos ciclos

solicitados.

Como se indican os ciclos? Tes que escribir os códigos do ciclo e do

centro no que se imparten, estes códigos poderás encontralos na oferta para o curso que ven (ver blog).


Código do Ciclo Códigos dos Centros donde se imparte

LEMBRA que hai varias modalidades, so se pode cubrir unha solicitude

por modalidade: ordinaria, modular presencial, modular a distancia, Dual. A ordinaria é a que coñecedes. A modular está máis dirixida ás persoas adultas. A FP dual esixe ter entre 16-29 anos.

Documentación: se marcas a casilla na que autorizas consultar os teus

datos simplificas todo; de non ser así terías que presentar a que se indique na convocatoria:

certificación

académica,

DNI/pasaporte,

certificado

minusvalía,

deportista de élite, etc

Criterio de admisión: por nota

Instrucións: debes ler as instrucións para cada ano, as podes consultar en

www.edu.xunta.es/fp

Fai copia da folla de inscrición cuberta, é necesario en caso de

reclamación.

Enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/ven-fp

2. Educación de Adultos: Bacharelato Poderánse matricular na educación de adultos para as ensinanzas conducentes á obtención do título de Bachillerato o alumnado que cumpra 18 anos antes do 31 de decembro. Hai algunhas excepcións a esta norma. Así, poderás matricularte nestas ensinanzas se tes dezaseis anos cumpridos e reúnes algunha destas condicións: •Ter un contrato laboral que che impida asistir ás clases do réxime ordinario destas ensinanzas.


•Ser deportistas de alto rendemento. •Que existan causas excepcionais que che impidan asistir ao réxime ordinario.

Organización da educación de adultos Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias de forma independente. Se se opta por cursar materias de forma independente, non se deberán superar os 32 períodos lectivos semanais. A modalidade semipresencial esixe a asistencia obrigatoria ás titorías de cada materia (unha hora semanal por cada materia que se curse). A modalidade a distancia con titorías telemáticas non supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San

Clemente e os exames poden realizarse nas seguintes localidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Burela, Ourense, Pontevedra e Vigo. •Hai que cursar tres campos de coñecemento: ámbito de comunicación, ámbito de sociedade e ámbito científico-tecnolóxico. Cada un deles organízase en catro módulos de duración cuadrimestral. •Dependendo dos estudos previos que realizara a persoa interesada, poden cursarse en dous ou nun curso escolar.

Datas de inscripción e matrícula no curso actual

•Modalidade presencial: a mesma que no Bacharelato ordinario, abriuse un prazo extraordinario en setembro (1 ao 14) •Modalidade telemática: do 15 de setembro ao 25 de novembro, pódese ampliar prazo en casos concretos ata o 28 abril. •Modalidade a distancia semipresencial

Donde se pode estudar Podes consultar a rede de centros de modalidade presencial nesta ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/ea •A modalidade semipresencial pode cursarse nos seguintes centros: EPA Eduardo Pondal (A Coruña), IES de Cedeira, EPA Santa María de Caranza (Ferrol), IES As Telleiras (Narón), IES San Clemente (Santiago de Compostela), IES Monte Castelo (Burela), IES de Foz, EPA Albeiros (Lugo), IES Río Cabe


(Monforte), IES de Ribadeo, IES Lois Peña Novo (Vilalba), IES Martaguisela (O Barco de Valdeorras), IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño), EPA de Ourense, EPA Río Lérez (Pontevedra), EPA do Berbés (Vigo) e IES Antón Losada Diéguez (A Estrada). •A modalidade a distancia telemática impártese no IES San Clemente (Santiago de Compostela).

3. Acceder a un Ciclo Superior mediante Proba Requisitos Ter 19 anos ou cumprilos no ano de realización da proba e non ter título de bachiller ou equivalente. Partes da Proba: -Parte común: inclúe Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas. -Parte específica: Organízase en 3 opcións. Cada opción dá acceso a unhas famiilias profesionais concretas. Segundo o que queiras cursar terás que presentarte a un grupo de materias (opcións) ou outro, non terás acceso a tódolos ciclos. Tes polo tanto que escoller unha destas OPCIÓNS e dentro da opción DÚAS MATERIAS: *Opción A: economía de empresa, lingua estranxeira, (inglés ou francés), e filosofía. *Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial e, física *Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía

Se este ano fas a proba de acceso lembra que, unha vez superada, a certificación ten validez en anos posteriores. Se superas só unha parte, se che mantén o aprobado desta parte durante 2 anos en Galicia.

Materias e exames Accede ao blog, tes o enlace cos exames anteriores e os materiais para preparalos. O exame normalmente é en abril.


Data aproximada da convocatoria. Pode variar, normalmente entre xaneiro-febreiro. Exencións Consulta este apartado no Departamento de Orientación, hai posibilidades de ter exención da parte específica se tes un certificado profesional nivel 2, experiencia laboral dun ano a tempo completo, ou incluso algún título de técnico deportivo, de artes plásticas .

OPCIÓN

FAMILIAS E CICLOS AOS QUE DÁ ACCESO

Opción A

Administración e xestión Comercio e Marketing Hostalaría e Turismo Servizos Socioculturais e á Comunidade CS Produción de Audiovisuais e Espectáculos (familia Imaxe e Son)

Opción B

Artes Gráficas Edificación e Obra Civil Electricidade e Electrónica Enerxía e Auga Fabricación Mecánica Industrias Extractivas Informática e Comunicacións Instalacións e Mantemento Imaxe e Son (agás o CS de Produción de Audiovisuais) Madeira, Moble e Cortiza Marítimo Pesqueira (agás o CS de Acuicultura) Transporte e mantememto e Vehículos Téxtil, Confección e pel. Vidro e Cerámica

Opción C

Agraria Actividades Físicas e Deportivas Imaxe Persoal Industrias Alimentarias CS de Acuicultura (familia de Marítimo Pesqueira) Química Seguridade e Medio Ambiente Sanidade


4. Proba libre de Bachiller A proba libre pemite que coa superación duns exames obteñas o Título de Bachiller.

Quen pode presentarse? Pódense presentar a esta proba todas as persoas que: - cumpran vinte anos ao longo do ano en que se celebren. -non estean matriculadas no bacharelato, por algunha das modalidades polas que se imparte (presencial, semipresencial ou telemática) ou que estivesen matriculadas nel o mesmo curso escolar de celebración da proba.

Partes da proba A proba organízase de xeito diferenciado segundo as distintas modalidades de bacharelato. A proba consta de dous exercicios: -1º exercicio: inclúe L.Galega e Literatura I e II e ás materias troncais xerais. -2º exercicio: inclúe as materias troncais xerais e as materias troncais de opción

Datas da convocatoria A inscrición doita ser entre febreiro -marzo e o exame en abril.

Validacións -Se tes superadas as materias comúns de bacharelato terás validado o 1º exercicio. -Se tes superadas seis materias de modalidade, incluídas as materias obrigatorias, das que cinco deberán ser da modalidade ou vía elixida (tres de segundo curso e dúas de primeiro), terás validado o 2º exercicio. -Se tes un título profesional de música ou danza terás validado o 2º exercicio. -Se tes superadas seis materias de modalidade do bacharelato regulado no Decreto 231/2002, do 6 de xuño, ou do bacharelato regulado no Decreto 275/1994, de 29 de xullo, terás validado o 2º exercicio, sempre e cando entre esas materias se atopen as obrigatorias de modalidade.


-Se accediches o 2º curso de bacharelato por ter superados estudos equivalentes para efectos académicos ao primeiro de bacharelato e tiveses superadas as materias comúns de segundo curso terás validado o 1º exercicio. -Cuando teñas superadas tres materias da mesma modalidade de 2º curso, incluída a materia obrigatoria, terás validado o 2º exercicio. Inscrición A inscrición na proba na provincia de A Coruña pode realizarse nos seguintes centros: - Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña, rúa Pepín Rivero, teléfono 981278035. - IES San Clemente, Santiago de Compostela, rúa San Clemente, teléfono 981580496. Probas anos anteriores: Podes consultalas en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1238


BECAS E AXUDAS

BECAS MECD PARA ESTUDAR No blog de Piensosientosoy tes na columna da esquerda o enlace ás becas no Ministerio de Educación, Ciencia e Deporte. A solicitude faise ONLINE. A convocatoria sae no verán, aproximadamente entre finais de xullo-agosto. Na páxina facebook de Piensosientosoy publicarei a súa convocatoria, polo que tendes un motivo máis para seguir a páxina e estar puntualmente informados/a.s A data de fin da solicitude adoita ser en setembrocomezos outubro. Acceso

á

web:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

AXUDAS MECD PARA ALUMNADO CON NEAE Existen outra convocatoria de axudas para costear os gastos da atención educativa do alumnado con NEAE (con discapacidade, sobredotación intelectual …) Estas axudas precisan do informe do Departamento de Orientación, certificado de discapacidade e informe do Ganinete que atende externamente ao alumno/a, polo que de necesitala, é conveniente que vos poñades en contacto coa orientadora antes de que finalice o prazo. Acceso

á

web:

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html


AXUDAS TRANSPORTE:TARXETA XENTE NOVA No enlace do blog Tarxeta Xente Nova (etiqueta “Axudas e Becas”) podes consultar como solicitar esta tarxeta que che aforrará moitos gastos de transporte se queres cursar un ha ensinanza fora de Mugardos.


CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES

Os Centros Residenciais Docentes (CRD) están ubicados en Culleredo (A Coruña), Vigo e Ourense. Poderás facer uso destas residencias se:

tes matrícula en estudos postobrigatorios non universitarios en A Coruña, Culleredo, Vigo e Ourense.

tes matrícula nun centro sostido con fondos públicos que non estea na túa localidade de residencia habitual nin nunha localidade que, pola súa proximidade á túa residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade (salvo excepcións xustificadas).

non estás repetindo

non fuches expulsado/a doutro CRD nin estas sometido/a a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha conduta gravemente prexudicial para a convivencia.

Unha vez cubertas as prazas, poden adxudicarse a alumnado de FP Básica e alumnado universitario (neste último caso as condicións económicas son diferentes). Podes optar a dúas modalidades de adxudicación en función da renda: gratuíta e bonificada. Na modalidade bonificada o prezo máis alto está ó redor dos 2000 euros/curso que se poden pagar en tres prazos. Obrigas do alumnado residente 1. Deberás incorporarte á residencia na data de inicio do curso escolar e respectar o réxime interno, as normas de convivencia e os horarios.Terás que presentar na secretaría do centro residencial o boletín oficial ou documento acreditativo das notas parciais obtidas durante o curso no prazo máximo de 5 días seguintes á súa entrega por parte do centro docente. 2. Os CRD permanecen pechados as fins de semana (desde o venres pola tarde ata o domingo pola noite), tal e como establezan as normas de réxime interno do centro. Web: http://www.edu.xunta.es/fp/centros-residenciais-docentes


RESOLVENDO SUPOSTOS

•Se queres cursar o Grao Universitario de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, que materias deberías escoller en 4º? Que bacharelato é o máis adecuado, que opción escollerías? Podes facer a proba de acceso a Ciencias do Deporte e Actividade Física/INEF en 1º Bacharelato? •Se queres facer o C.S de Fútbol que terías que cursar? •Se fas o Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, en que orde de preferencia estarías se queres facer o C.S de Hixiene Bucodental? •Como se accede ao C.S de Fotografía Artística? •Queres ser director de cine/teatro/tv, que podes estudar e como se accede? • Se fas o C.M de Farmacia e Parafarmacia e logo quixeras facer o Grao Universitario de Farmacia que terías que estudar? •Para realizar o CS de Direccion de Cociña, que modalidade é a que che ofrece maiores posibilidades de entrar? •Que pasaría se queres cursar Enfermaría e en 4º non escolliches Bioloxía? •Terías algunha consecuencia se queres acceder a un Ciclo Medio e titulas na ESO con algunha materia suspensa? •Podes acceder a un Ciclo Superior de Hixiene Bucodental desde o Ciclo Medio de Cociña?


https://piensosientosoy.blogspot.com.es/ Poderás descargar este folleto e consultar moitos enlaces de orientación profesional, emprego, educación, actividades coordinadas polo departamento,etc, etc

https://www.facebook.com/piensosientosoyorientadora/ Para estar informado das novidades todos os días do ano.

Piensosientosoy@gmail.com

881 938 200 (con cita previa)

Profile for PIENSO SIENTO SOY

1º bach 17 18 mugardos  

1º bach 17 18 mugardos  

Advertisement