Page 1


SPIS TREŚCI Wystąpienie Dziekana OIRP na Jubileuszu 35-lecia

4

Lista nagrodzonych

6

35 lat doświadczeń. Jak się rządzić w swojej izbie

8

Fotografie 35-lecie OIRP

14

Kongres Prawników Polskich

22

IV Kongres Prawników Wielkopolski

23

Profesor Rabska - człowiek prawdziwie uniwersytecki

24

Ogólnopolski Konkurs Arbitrażowy Lewiatan 2017

26

Kryształowe Serce dla Poznania

27

Znów mamy najlepszy wynik z egzaminu radcowskiego

27

Mediacja rodzinna na salonie

28

Pełnomocnik zawsze straci na mediacji?

29

II Edycja Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

30

Teraz znacznie mniej wątpliwości …

32

Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski

33

Demokracja nie jest dana - jest zadana. Krótkie notatki z debaty konstytucyjnej

34

IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym – Poznań 2017

36

Krav Maga

37

Spływ kajakowy Rogalinek - Poznań

37

Piknik nad Maltą 2017

38

Rozgrywki pokerowe

38

VI Regaty im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu

39

Aktywne półrocze Seniorów

40

Słowa na wolności

44

Poznańskie Prawo – Studia z przyszłością

45

Młodzieży debaty o społeczeństwie

45

Specprawnik.pl laureatem konkursu 50 Kreatywnych w Biznesie 2017

46

KWARTALNIK „PARAGRAF POZNAŃSKI” WYDAWCA: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu REDAKCJA: Jolanta Lenartowicz, Ewa Papla

ADRES REDAKCJI: 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 69 TEL./FAX: 61 853 53 11 / 61 853 57 55 E-MAIL: paragraf@poznan.oirp.pl / www.poznan.oirp.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania oraz adiustowania tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

3


35-LECIE OIRP

Wystąpienie Dziekana OIRP na Jubileuszu 35-lecia Szanowni zebrani Goście, Szanowne Koleżanki, Szanownie Koledzy!!! Witam Was bardzo serdecznie na Jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych. Jest mi bardzo miło i jestem niezmiernie wzruszony, że tak wielu znamienitych gości zaszczyciło naszą uroczystość jubileuszową. Pozwólcie, że rozpocznę od historii i okresu tworzenia samorządu. Wielokrotnie nowelizowana Ustawa z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych określiła zasady wykonywania obsługi prawnej przez radców prawnych, jej organizację oraz działania samorządu radców prawnych. Ustawa z maja 1988 roku zmieniła w sposób zasadniczy, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, dając podstawy powstania samorządu radcowskiego i przyznając mu kompetencje do prowadzenia aplikacji oraz dokonywania wpisów i prowadzenia list radców prawnych. Kolejne zasadniczy zwrot w możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego wyznaczyła tzw. wielka nowelizacja ustawy o radcach prawnych, dokonana ustawą z 22 maja 1997 r., poprzedzona uchwaloną 2 kwietnia 1997 r. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 17 ust. 1 ustanowił gwarancje dla samorządów zawodowych reprezentujących zawody zaufania publicznego. Znowelizowana ustawa dopuściła powszechną reprezentację przez radców prawnych klientów przed sądami oraz uprawniła radców do noszenia togi z niebieskim żabotem. Warto też zaznaczyć, że w roku 1999 przyjęto Krajową Radę Radców Prawnych do Rady Palestr i Organizacji Prawniczych Unii Europejskiej. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej w załączniku do dyrektywy o swobodzie przepływu zawodowego prawników w krajach Wspólnoty Europejskiej pod pozycją „Polska” wpisano dwa zawody uprawnione do świadczenia pomocy prawnej na obszarze UE – radcę prawnego i adwokata. Powstanie i rozwój samorządu radcowskiego jaki dokonał się przez te lata nie byłby możliwy gdyby nie ogromna praca od podstaw, wielkie zaangażowanie, konsekwencja działania wizjonerów i liderów naszego zawodu takich jak Józef Zych, Jacek Żuławski, Andrzej Kalwas, Zenon Klatka i w ostatniej dekadzie Maciej Bobrowicz, Dariusz Sałajewski - prezesi Krajowej Radcy Radców Prawnych. Ich nazwiska na stałe wpisane są w historię samorządu radcowskiego. Każda okręgowa izba świętując w tym roku jubileusz 35-lecia wspomina swoich najbardziej zasłużonych radców prawnych. W poznańskiej izbie to dziekani Edmund Alexiewicz, Romuald Rachowski, Krystyna Babiak mieli znaczący wpływ na powstanie i rozwój wielkopolskiego samorządu. Dzięki nim i ich wielkiemu zaangażowaniu, jesteśmy dziś prężnie działającym samorządem. A zaczynaliśmy skromnie. W 1983 roku nasza izba liczyła 150 osób. Dziś jest nas ponad 4500. Nasz samorząd rozwija się, poszukując nowych lepszych form funkcjonowania i oddziaływania na społeczeństwo. W ostatnich latach nasze działania oparte były na trzech priorytetach: kształtowaniu wizerunku radcy prawnego, doskonaleniu zawodowym radców prawnych i sprawnym funkcjonowaniu samorządu. Będziemy je nadal kontynuować. Nadal będziemy tworzyć wizerunek radcy prawnego jako wysoce profesjonalnego zawodu zaufania publicznego, wspierając się wypracowanymi przez lata kontaktami z regionalnymi mediami. Widzimy bowiem pilną potrzebę rozróżniania w świadomości publicznej usług prawniczych wykonywanych przez wykwalifikowanych radców prawnych od usług prawniczych o prostym charakterze, które mogą być wykonywane przez osoby posiadające jedynie tytuł magistra prawa. Potrzebę prowadzenia akcji informującej społeczeństwo o tym, jakimi zasadami kierują się radcowie prawni w wykonywaniu zawodu, co odróżnia ich od prawników nie posiadających uprawnień zawodowych. Z sukcesem prowadzimy aplikację radcowską. Sukcesem bowiem należy nazwać wynik jaki osiągają nasi

4


35-LECIE OIRP aplikanci na egzaminie radcowskim. W tym roku już po raz drugi byliśmy najlepsi - egzamin zdało 92,5% spośród ogółu zdających. Rozszerzymy ofertę szkoleń o szkolenia specjalizacyjne, szczególnie te adresowane do młodych radców prawnych w ramach programu „interaktywni radcowie prawni”. Od niedawna prowadzimy w Izbie Ośrodek Mediacji. Dążymy do usprawnienia funkcjonowania naszego samorządu poprzez wprowadzenie m.in. pełnej obsługi elektronicznej zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich, usprawnimy komunikację w oparciu o media społecznościowe. Organizujemy konferencje naukowe, wydajemy publikacje. Komisje ds. sportu i integracji przygotowują co roku bogatą ofertę działań sportowo - rekreacyjnych. Kino, teatr, piknik, tenis, kajaki, żagle. Każdy z nas może coś dla siebie znaleźć. Szanownie Państwo, Flagowym okrętem naszej izby jest edukacja prawna. W minionych latach zrobiliśmy w tej dziedzinie bardzo wiele. Przypomnę, że jako jedyni w Polsce pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektu - Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli. Projekt realizowany w latach 2013 -2014 dał możliwość skorzystania 80 dyrektorom i nauczycielom wielkopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z kursów i warsztatów poszerzających wiedzę prawną i metodykę prowadzenia zajęć z wiedzy o prawie. Zorganizowaliśmy pięć edycji konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół ponadgimnazjalnych a w tym roku po raz drugi uczestniczyliśmy w Ogólnopolską Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Wypracowaliśmy własny program prowadzenia lekcji o prawie w szkołach wszystkich szczebli. Krajowa Rada Radców Prawnych doceniając nasze edukacyjne doświadczenia i osiągnięcia powierzyła dr Krystynie Babiak prowadzenie powołanego we wrześniu 2014 r. Centrum Edukacji Prawnej KRRP. W zeszłym roku powołaliśmy Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej razem z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorem Oświaty, Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Sądem Okręgowy, co zdecydowanie służy rozwojowi edukacji prawnej i wielo-partnerskiej współpracy. Szanowni Państwo!, Jakże inna była Polska 35 lat temu, w 1982 roku. Teraz żyjemy w dynamicznym okresie zmian technologicznych, kulturowych, społecznych, politycznych. Zmieniamy edukację, zmieniamy prawo, podstawę sprawnego funkcjonowania państwa. Rozwijamy się. Ktoś może zapytać czy w dobrym kierunku? Bo jakże inna jest Polska przy każdym Jubileuszu. Od początku funkcjonowania naszego samorządu zawsze staliśmy i stoimy na straży porządku prawnego, zwracając uwagę na działania administracji rządowej, parlamentu, prezydenta. Gotowi reagować w chwili jego zagrożenia i to niezależnie od tego kto i kiedy władzę sprawuje. Nie boję się powiedzieć – radcy prawni są za pełną demokracją. Jako samorząd aktywnie włączamy się i będziemy włączać w debaty publiczne odnoszące się do wartości stanowiących podstawę demokratycznego państwa. Wspieramy i będziemy wspierać inicjatywy, które przeciwstawiają się zmianom obowiązującego konstytucyjnego trójpodziału podziału władzy. Jesteśmy, jako samorząd trwałym elementem systemu prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, podejmujemy odpowiedzialnie działania wspierające utrzymanie się samodzielne naszych samorządów radców prawnych prawych i adwokatów. Przeciwstawiające się temu działania polityków nie pozostają bez naszej reakcji. Dziś liczy się szybkość i skuteczność reagowania. Dlatego staramy się podejmować działania i tworzyć struktury organizacyjne, które tę skuteczność zapewnią. Nie możemy zapominać, że nasz zawód realizuje misję publiczną. Mamy ugruntowaną pozycję jako instytucja publiczna. I nie zamierzamy jej tracić. Szanowne Koleżanki, Szanownie Koledzy, Z okazji Jubileuszu 35-lecia naszego samorządu życzę Wam sukcesów zawodowych i dalszego angażowania się w rozwój samorządu, by nadal zajmował należne mu miejsce w kraju i w Europie. Dziekan OIRP Zbigniew Tur Teatr Wielki - 7.07.2017

5


35-LECIE OIRP

LISTA NAGRODZONYCH UCHWAŁA NR 63/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Na podstawie §1 ust 1 i 2 w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” stanowiącego załącznik do uchwały nr 393/III/94 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 czerwca 1994 roku w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych uchwala się , co następuje: §1 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje złotą odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu:

- ANDRZEJOWI ADAMCZUKOWI

- AUGUSTYNOWI MODZE

- MONICE CZAPLI

- WOJCIECHOWI SZIDLEWSKIEMU

- ANDRZEJOWI DACZYŃSKIEMU

- KATARZYNIE SUDOŁ

- ANDRZEJOWI KAŹMIERCZAKOWI

- DARIUSZOWI SZYMCZAKOWI

- HENRYKOWI KOMISARSKIEMU

- ROMANOWI WIATROWSKIEMU

§2 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje srebrną odznakę honorową „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” następującym członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu:

- KRZYSZTOFOWI BOJARCZUKOWI

- EWIE PAPLI

- URSZULI BUDZIŃSKIEJ

- MAŁGORZACIE RATAJCZAK

- PIOTROWI DOBROWOLSKIEMU

- MARCINOWI SKORBOWI

- MARIUSZOWI GRAFOWI

- KRZYSZTOFOWI URBANIAKOWI

- ROMANOWI HOJANOWI

- MONICE URBANIAK

- ANDRZEJOWI MIETLARKOWI

6


35-LECIE OIRP UCHWAŁA nr 28/VI/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniuz dnia 13 czerwca 2017 rokuw sprawie przyznania Medalu 35-lecia istnienia Samorządu Radców Prawnych §1 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w związku ze zbliżającymi się obchodami 35-lecia Samorządu Radców Prawnych podjęła decyzję o uhonorowaniu Medalem 35-lecia niżej wymienionych członków samorządu radcowskiego oraz osób zasłużonych dla samorządu: KRYSTYNA BABIAK – radca prawny

ELŻBIETA NAPIERAŁA-KĘSY – radca prawny

SERGIUSZ FOLTYNOWICZ – radca prawny

KRZYSZTOF OWSIANNY – radca prawny

GRAŻYNA BŁOCISZEWSKA-JANKOWSKA – radca prawny

ANDRZEJ PIEŚCIK – radca prawny

RYSZARD ARMATOWSKI – radca prawny

KATARZYNA PIETRZAK – radca prawny

MACIEJ BEBEJEWSKI – radca prawny

ADAM PUCHALSKI – radca prawny

MARZENA BRUKWICKA – radca prawny

MAŁGORZATA RATAJCZAK – radca prawny

JERZY BURKOWSKI – radca prawny

GRAŻYNA RATAJCZYK – radca prawny

KAMILA CHMIELARZ-SUSZKA – radca prawny

ARKADIUSZ SAWALA – radca prawny

WIOLETA. CIEŚLAK – radca prawny

KRZYSZTOF SKRZYPIŃSKI – radca prawny

KATARZYNA DŁUTKOWSKA-NOWAK – radca prawny

DARIUSZ SMEJDA – radca prawny

TOMASZ DZIAŁYŃSKI – radca prawny

JAROSŁAW SOBUTKA – radca prawny

TERESA FAMULSKA – radca prawny

ANNA STAWICKA – radca prawny

MICHAŁ FORMALIK – radca prawny

BOŻENA STRADOWSKA-ADAMSKA – radca prawny

NORBERT GIL– radca prawny

KAROLINA SZAŁ – radca prawny

LESZEK GOGOLIŃSKI – radca prawny

WOJCIECH SZIDLEWSKI – radca prawny

JACEK IGNACZAK – radca prawny

DARIUSZ SZYMCZAK – radca prawny

LILIANA JAKIELCZYK – radca prawny

KRZYSZTOF URBANIAK – radca prawny

NATALIA JAWORSKA – radca prawny

MARIANNA VALIRAKIS – radca prawny

JAN KANECKI – radca prawny

ANNA WĘGLIŃSKA – radca prawny

TADEUSZ. KIELISZEWSKI – radca prawny

TOMASZ WITULSKI – radca prawny

BARTOSZ KIRSCHKE – radca prawny

ELŻBIETA WOJNOWSKA – radca prawny

KRZYSZTOF KOLA – radca prawny

GRAŻYNA WRÓBLEWSKA – radca prawny

JOLANTA KUCHARZAK – radca prawny

TOMASZ ZIÓŁKOWSKI – radca prawny

JÓZEF KUCZEWSKI – radca prawny

S.S.A. KRZYSZTOF JÓZEFOWICZ

HENRYK KULIGOWSKI – radca prawny

SSA MAŁGORZATA GULCZYŃSKA

ADAM LEBIODA – radca prawny

SNSA JERZY STANKOWSKI

GRZEGORZ LORYCH – radca prawny

SNSA SYLWESTER MARCINIAK

RYSZARD MAŁECKI – radca prawny

SSR MACIEJ HOPPE

JEREMI MAZANY – radca prawny

ZBIGNIEW GROCHAL

KONRAD MAZUR – radca prawny

AGNIESZKA DRĄŻKIEWICZ

MACIEJ NAPIERAŁA – radca prawny §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7


35-LECIE OIRP

35 LAT DOŚWIADCZEŃ

JAK SIĘ RZĄDZIĆ W SWOJEJ IZBIE Okresy jubileuszy, rocznic, urodzin stwarzają naturalną skłonność, by obejrzawszy się za siebie dokonać „porządkującego” podsumowania. Wskazać te fakty, zdarzenia, które teraz z perspektywy czasu jawią się jako kamienie węgielne ale i wskazują na te osoby, które je w historię układały. W życiorysie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu tę historię warto zacząć od przypomnienia pierwszego etapu budowania Izby i jej pierwszych zmagań o byt materialny.

SZKOŁA PRZETRWANIA

I, II i III kadencja to czas gdy ster tej instytucji trzymał EDMUND ALEXIEWICZ. Powierzono mu funkcję dziekana w bardzo trudnym okresie. Dość powiedzieć, że pomieszczenia dla Izby – nie było, nie było też pieniędzy na jej wynajęcie, a tym bardziej kupno. Głównie dzięki doświadczeniu zawodowemu, zaufaniu środowiska, umiejętności współdziałania z innymi pozwoliło dziekanowi, wspólnie z innymi pokonać najistotniejszą wówczas barierę: znaleźć izbę dla Izby. Nie było to łatwe, jako że wnioski i prośby kierowane do władz administracyjnych skutku nie odnosiły. Gdyby nie pomoc ofiarowana przez prezesa Sądu Wojewódzkiego dr Lecha Domerackiego, późniejszego ministra sprawiedliwości… Przydzielił on „kąt” na tymczasową siedzibę - dwa pokoje wraz z wyposażeniem. Pomoc dla radców prawnych kontynuowali następni prezesi. Prace samorządowe wnet ruszyły - przystąpiono między innymi do szkolenia aplikantów, co też nie było sprawą prostą, bo brakowało sal wykładowych. I tu znów nadeszła pomoc - ze strony wojewodów, którzy udostępniali sale gmachu na prowadzenia szkoleń dla aplikantów, na zgromadzenia radców, przeprowadzania egzaminów…. To wszystko aczkolwiek dużo, nie wystarczyło jednak. Trzeba było iść dalej. Praca społeczna licznych radców działających w samorządzie pozwoliła Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu podjąć decyzję o kupnie (czerwiec 93 rok) lokalu przy ulicy Strzeleckiej 48 A, o powierzchni 248 metrów kwadratowych. W 2002 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych po-

8

stanowiła zakupić dom, większy trzykrotnie, przy ulicy Chwaliszewo 69. Ten adres trwa. Edmund Alexiewicz zmarł 23 lutego 2011.

IZBA W URZĄDZANIU

Z satysfakcją wracam do czasów urządzania naszego domu przy Chwaliszewie 69, do gorących dyskusji najpierw na temat jego kupna, potem organizowania. Było to duże przedsięwzięcie. Udane. Powstała pierwsza w Polsce siedziba samorządu radcowskiego odpowiednio wyposażona i przystosowana do realizacji naszych zadań. Miło wspominam też powołanie Klubu Seniora i Prawnika - mówi pełniąca funkcję dziekana Izby przez 4 kadencje dr Krystyna Babiak.

fot. K. Babiak

Co z tamtego czasu i z wielu lat po, zapisuje Pani po stronie plusów, co minusów? Działania zmierzające do podnoszenia świadomości prawniczej naszego społeczeństwa. To przecież program, który nie mija i nie przeminie. W Polsce ostatnio dyskutuje się dużo o dostępie do za-


35-LECIE OIRP wodów prawniczych, o cenach naszych usług, a zapomina o tym, że znaczna część naszego społeczeństwa w ogóle nie wie, nie uświadamia sobie jak w niektórych sytuacjach pomoc prawna jest niezbędna. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie KRRP wykazały, że zdecydowana większość Polaków nie ma żadnej wiedzy z zakresu prawa. Tylko 18 proc. zapytanych wiedziało, że wyrok sądu I instancji nie jest ostateczny i można się od niego odwołać. To przerażające, ale prawdziwe. Miałam okazję się o tym przekonać również podczas wieloletniej ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol”. W trakcie jej prowadzenia okazało się, że znaczna większość petentów nie wie nawet, czym tak naprawdę zajmuje się radca. Ludzie nie widzieli różnicy między radcą, a adwokatem. A pojawiały się i takie osoby, dla których nie stanowiło problemu zapłacenie za usługi radcowskie, lecz nie wiedziały, gdzie mogą się zgłosić. Nie wiedziały gdzie szukać pomocy. Proszono mnie, abym poleciła im kancelarie, do których mogliby pójść po poradę. Wtedy właśnie zaczął kiełkować pomysł, by zacząć jakoś budować prawną świadomość społeczną. Po tej akcji nasza Izba wydała więc specjalny numer „Paragrafu Poznańskiego”, który bezpłatnie rozdawany był w wielu wielkopolskich instytucjach. Wydany pt. „Walcz o swoje prawa – na kłopoty radca prawny” zawierał przykłady różnych problemów życiowych, w których pomóc może radca z prawny. Zbudowaliśmy też portal internetowy przeznaczony właśnie nie dla prawników, ale dla potencjalnych klientów. Teraz otrzymuję sygnały od radców prowadzących kancelarie o nowych klientach. Zaczęli pojawiać się u nich „ludzie z ulicy”, do kancelarii przychodzą ci, którzy znaleźli ich właśnie w serwisie. Nawet swoich aplikantów zaraziłam pomysłem. Pomagają w konsultacjach prawnych dla najuboższych, które prowadzimy w siedzibie Izby. Nie raz przytaczała Pani powiedzenie, że ma się tyle praw, ile się zna. Tak. Świadomość swoich praw i możliwości ich dochodzenia właśnie skłaniać może ludzi do szukania profesjonalnej pomocy. I to dostatecznie wcześnie, wyprzedzająco. Zanim się coś niepożądanego wydarzy. Jeśli nie będziemy edukować społeczeństwa, to choćbyśmy podzielili prawników na pięć różnych korporacji, to i tak niewyedukowane społeczeństwo nie będzie korzystać z usług prawnych. I mówię o edukacji nie tylko w wymiarze wiedzy prawnej, ale również o swoistym „odczarowaniu” zawodu radcy z tej otoczki człowieka, który traktuje klienta jak żyłę złota. Przebudowywanie świadomości, powinno się zaczynać od:

Najpewniej należy zacząć od tych kręgów, od polityków, którzy winni zadbać o stworzenie nowych programów nauczania. Kuratoria, dyrektorzy poszczególnych szkół, nauczyciele – jeśli się tym zajmują, to na zasadzie hobby. Oni nie muszą, oni chcą to robić, rozumiejąc sens takiego działania. Ale to zaledwie kropla w morzu… Systematycznej i zorganizowanej edukacji to nie zastąpi. Dopiero stworzenie spójnego przemyślanego programu może tu coś odmienić. Zależy jaki on będzie, jak realizowany. Jeśli niewłaściwie przygotowany, nudnie prowadzony - nie spełni swojej roli. Dlatego zamierzmy najpierw szkolić liderów, nauczycieli. Kiedy ich nauczymy i zapalimy do działania - to oni to będą robić. Oczekuję tego. Tematyka o której mówimy, jest dla mnie czymś niezwykle ważnym. Poświęcam jej wiele uwagi, zapału, sił. I mam nadzieję, że udać się może, że znajomości prawnego abecadła jesteśmy w stanie społeczeństwo nauczyć. Dlatego staram się o wprowadzenie w województwie edukacji nauczycieli prowadzących lekcje z wiedzy o społeczeństwie, bo w programie tego przedmiotu pojawiają się tylko elementarne pojęcia prawne. Mam na myśli taką edukację, która przełożona na wiedzę podaną młodzieży licealnej, nie zniechęci młodych ludzi do prawa. Chciałabym, aby nauczyciele wyszli poza okładki podręczników. Ważne, aby w młodym pokoleniu wykształcił się nawyk korzystania z pomocy prawnej, żeby radca prawny miał do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą czego chcą, a do kancelarii przyjdą przed, a nie po podpisaniu jakiegoś dokumentu. Chciałabym organizować medialną inicjatywę pod hasłem „Radca prawny – mój przyjaciel”, która rzuciłaby cieplejsze światło na nasz zawód. Pomówmy teraz o minusach. Co się nie udało w ogóle, co w stopniu niewystarczającym. Dlaczego? Smutkiem wciąż napawa mnie fakt, że nasi młodzi prawnicy nadmiernie obciążeni obowiązkami słabo uczestniczą w pozazawodowym życiu Izby (nie dotyczy to działań typowo profesjonalnych, jak udział akcjach poradniczych), wyjazdach spotkaniach, wieczorach. Miałam nadzieję, że skoro mamy siedzibę z klubem, miejsce gdzie można się spotkać ze sobą, z politykami, gośćmi - to chętnych do uczestnictwa będzie wielu. Tymczasem radcy, zwłaszcza młodzi rzadko mają czas na skorzystanie z zaproszenia. I to nie sprzyja integracji środowiskowej, a przecież samorząd radcowski do tego też ma prowadzić. A mnogość aplikantów, którzy teraz tłumnie przygotowują się do zawodu radców to Pani zdaniem plus, czy minus?

9


35-LECIE OIRP Uważam że… minus. Nie ma tu jasnej polityki kształcenia. Rynek nie jest przygotowany do tego (mimo wyraźnie zarysowujących się potrzeb) by przejąć i właściwie „zagospodarować” taką rzeszę specjalistów. Boję się że zanim to nastąpi, wielu młodych radców przeżyje frustrację. Co trzeba zrobić, żeby sytuację choć po części uzdrowić? Myślę tak, że gdyby młody radca w swoim najbliższym otoczeniu zaczął na razie pełnić funkcję „prawnego przewodnika” (pisanie pism, wyjaśnienia, codzienne porady) to już by był krok w pożądanym kierunku, radca miałby pracę, a ludzie nauczyli by się korzystać z jego pomocy. A w skali szerszej zaowocowałoby to podniesieniem świadomości prawnej społeczeństwa. Przez wiele lat działania w bardzo zróżnicowanym wiekowo gronie radców budzi mam szerszą refleksję dotyczące współdziałania i pomocy wzajemnej czy niekiedy prostego bycia ze sobą. Uważam to za równie ważne, jak batalię o zwiększanie prawnej świadomości wśród społeczeństwa. Temu jako Izba chcemy służyć, bo nie wystarczy dobrze, sprawnie szkolić radców prawnych, Rzecz w tym, żeby tworzyć mądre pod względem prawnej wiedzy społeczeństwo.

NOWOCZEŚNIEJ, EUROPEJSKO Z ROZMACHEM

Przejęcie prowadzenia Izby po dr Krystynie Babiak to duże wyzwanie. Poprzeczka postawiona została wysoko. Trudne to zadanie? Zwracam się do Zbigniewa Tura - dziekana OIRP w Poznaniu. Doktor Krystyna Babiak była moim patronem, zaproponowała mi współpracę w samorządzie. W roku 1999 roku zostałem członkiem Rady OIRP, w latach 1999 2010 pełniłem funkcję sekretarza Rady, w latach 2010 2013 funkcję wicedziekana do spraw aplikacji. Byłem także członkiem Prezydium KRRP odpowiedzialnym za ubezpieczenia cywilne radców prawnych. Te doświadczenia traktuję jako swoistą delegację. Przygotowując swój program oczywiście brałem pod uwagę z jednej strony działania, które już w mijającej kadencji wprowadziliśmy; z drugiej zaś otwarcie się na poczynania nowe, które służyć mają odczuwalnemu zwiększeniu zapotrzebowania społeczeństwa na profesjonalne usługi prawnicze. Celem mojego programu jest promowanie wizerunku radcy prawnego, profesjonalne doskonalenie zawodowe radców prawnych i sprawne funkcjonowanie samorządu. Aplikantów kształcimy dużo. Kiedy obejmowałem funkcję dziekana w 2013 roku samorząd nasz liczył 2896 członków. Dziś mamy ich ponad 4500. Nie wszyscy jed-

10

fot. Z. Tur

nak znajdują zatrudnienie i podejmują decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Chcielibyśmy im pomóc, ale należy pamiętać, że samorząd radcowski nie jest urzędem pracy. Z licznych badań, własnych doświadczeń i obserwacji wiemy, że świadomość prawna naszych obywateli jest niska i tylko niewielki procent korzysta z usług radcy prawnego. Jesteśmy po prostu mało rozpoznawalni. Pragnę aby przez następne lata mojej kadencji Izba umocniła się na pozycji jednego z liderów wśród samorządów prawniczych, kreując wizerunek profesjonalnego prawnika i powiększając rynek usług prawniczych dla klienta. Ten właściwy wizerunek, to zadanie, jak pokazują kolejne programy, nieprzemijające. Tak, dlatego Poznańska Izba mając to na uwadze, podjęła swego czasu stałą współpracę z firmą LTM – prowadząca działania pijarowskie w zakresie budowania wizerunku zawodu i samorządu radców prawnych. Dzięki jej staraniom byliśmy obecni w TVP, lokalnych radiach i prasie oraz w pozostałych mediach 165 razy. Zmiana wizerunku i społecznego odbioru naszego zawodu - to oczywiście projekt wieloletni. Będziemy współpracę z LTM kontynuować. Musimy stać się bowiem jeszcze bardziej widoczni dla społeczeństwa, któremu poprzez media chcemy uświadamiać różnice pomiędzy wysoko wykwalifikowanymi radcami prawnymi, a prawnikami nie posiadającymi uprawnień zawodowych.


35-LECIE OIRP Będziemy kształtować wizerunek radcy prawnego kontynuując rozpoczęte i prowadzone już działania wprowadzenia prawa do programów nauczania w szkołach na wszystkich szczeblach. Kontynuowane będą projekty edukacyjne, które już promujemy i wspieramy także finansowo: „Prawo w szkole” oraz „Szkoła bliższa prawu”. Poprzez komisję do spraw współpracy z zagranicą podejmiemy współpracę z samorządami zawodowymi i instytucjami prawniczymi państw UE. Zależy nam na bliższych kontaktach, które pozwolą na wymianę doświadczeń, szczególnie w zakresie budowania wizerunku zawodu prawniczego. Równie ważne jak wizerunek jest też wysoki poziom zawodowy. Oczywiście, doskonalenie zawodowe radcy prawnego to naczelne zadanie samorządu radcowskiego. Dzisiejszy konkurencyjny rynek usług prawniczych otwarty dla każdego klienta, wymaga od nas dostosowania programu szkoleń do jego potrzeb. Szkoleń profesjonalnych podnoszących wiedzę i kompetencje radców. Naszym zadaniem będzie więc z jednej strony stworzenie nowej listy szkoleń specjalistycznych, dla aplikantów prowadzonych przez wysokiej klasy wykładowców – zgodnych z oczekiwaniami rynku, a z drugiej dostosowywanie szkoleń do oczekiwań wszystkich radców prawnych zarówno tych prowadzących kancelarię, zatrudnionych na etacie, z wieloletnim doświadczeniem jak i tych, którzy wchodzą dopiero do zawodu. Zależy mi aby z ofertą szkoleniową dotrzeć do każdego z radców. Chcę także rozszerzyć forum dyskusyjne radców prawnych o spotkania służące wymianie poglądów i o warsztaty wymiany doświadczeń. Tak rozbudowana instytucja dbać też musi o samodoskonalenie w funkcjonowaniu. Robi to? Owszem, zmierzamy ku temu poprzez wprowadzenie m.in. pełnej obsługi elektronicznej zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich. Usprawniamy też komunikację w oparciu o media społecznościowe, a także rozszerzamy bazę lokalową izby niewystarczającą już do prowadzenie coraz liczniejszych zajęć szkoleniowych i posiedzeń komisji. Doskonalimy też jakość aplikacji radcowskich. Sukcesem bowiem należy nazwać wynik jaki osiągają nasi aplikanci na egzaminie radcowskim. Szkolimy radców prawych również dzięki porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Współorganizujemy liczne konferencje prawnicze obejmujące prawo medyczne, prawo samorządu terytorialnego, ochrony praw człowieka oraz prawa upadłościowego i naprawczego, problemów prawnych. Zyskały one uznanie nie tylko w środowiskach prawniczych.

Staraliśmy się promować naszą izbę także poza granicami kraju. Poprzez Komisję ds. współpracy z zagranicą nawiązaliśmy współpracę z niemieckim samorządem prawniczym, kierowaliśmy zaproszenie do współpracy do samorządów Hiszpanii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu prawa wykroczeń w ruchu drogowym w Niemczech oraz dochodzeń i egzekucji roszczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii. Cieszy mnie rozwój edukacji prawnej i zaangażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich w prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz ich udział i zaangażowanie w udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej. Samorząd to nie tylko grupa skupiająca osoby tego samego zawodu. Tu przecież rodzą się więzi, poczucie wspólnoty. Jak Izba wzmacniać będzie wewnętrzną integrację członków? Za bardzo ważne uważam działania na rzecz wzrostu poczucia przynależności do zawodu radcy prawnego. Od kilku lat organizujemy stałe izbowe imprezy rekreacyjne: Regaty nad jeziorem Kierskim o Puchar Dziekana Izby, spotkania teatralne, piknik radcowski, imprezy karnawałowe. Będziemy je oczywiście kontynuować ale wprowadzimy także nowe formy np. dla zainteresowanych radców lubiących wędrówki i wycieczki stworzymy Klub Wędrowca klub PTTK. Będziemy również kontynuować organizację Mistrzostw Prawników w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana OIRP i włączać się w organizację innych ogólnopolskich imprez sportowych. Jestem zbudowany ilością radców prawnych i aplikantów radcowskich uczestniczących w zawodach sportowych. Przez ostatnie lata udało się nam wprowadzić na stałe do kalendarza sportowego wiele wydarzeń sportowych: turnieje tenisowe, turnieje brydżowe, turnieje narciarskie, regaty żeglarskie, maraton Piotra i Pawła, spartakiadę prawników, wszystkie one przyciągają sporą liczbę uczestników. Naprawdę miło jest oglądać naszych sportowców, którzy tworząc świetne drużyny sportowe lub startując indywidualnie w zawodach, z pełną determinacją i ze sportowym zacięciem walczą o zwycięstwo i dobry wynik dla siebie i dla samorządu. Za duży sukces uważam organizowane działania integracyjne: wycieczki, spektakle teatralne i kinowe a przede wszystkim Piknik nad Maltą, gdzie radcowie i aplikanci radcowscy całymi rodzinami świętują Dzień Radcy Prawnego. Tworzy to przyjazny klimat, buduje zaufanie i poczucie wspólnoty między nami oraz chęć do dalszych działań. Poznańska izba jest liderem w prowadzeniu edukacji prawnej. Tak ma pozostać? W dziedzinie edukacji prawnej zrobiliśmy bardzo wiele.

11


35-LECIE OIRP Jako jedyni w Polsce pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektu - Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli. Zorganizowaliśmy w Wielkopolsce trzy edycje konkursu Wiedzy o prawie dla szkół wszystkich szczebli i dwie edycje dla szkół ponadgimnazjalnych, a w tym roku po raz drugi współorganizowaliśmy Ogólnopolską Akademię - Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wypracowaliśmy własny program prowadzenia lekcji o prawie w szkołach wszystkich szczebli. Krajowa Rada Radców Prawnych doceniając nasze edukacyjne doświadczenia i osiągnięcia powierzyła nam prowadzenie powołanego we wrześniu 2014 r. Centrum Edukacji Prawnej KRRP. Utworzyliśmy Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej razem z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorem Oświaty, Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Sądem Okręgowy. Zależy nam aby budować społeczeństwo obywatelskie, świadome swoich praw i obowiązków.

APLIKACJA NIE KOŃCZY SIĘ NIGDY

Aby ukończyć aplikację, należy przejść cykl szkoleniowy przewidziany programem, na który składają się zajęcia teoretyczne (raz w tygodniu) oraz zajęcia praktyczne w sądach, prokuraturach, urzędach lub kancelariach prawnych. Ukończenie aplikacji daje możliwość podejścia do egzaminu zawodowego, składającego się z pracy pisemnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu nabywa się uprawnienia zawodowe.

fot. H. Kuligowski

Aplikacja po poznańsku daje dobry certyfikat. Pozwala on legitymować się znakomitym przygotowaniem. To dla Okręgowej Izby Radców Prawnych powód do „sławy i chwały”– rozmawiamy o tym z wicedziekanem OIRP w Poznaniu, do spraw aplikacji, mec. Henrykiem Kuligowskim oraz mec. Andrzejem Pieścikiem, przewodniczącym Komisji ds. aplikacji, dla którego zagadnienia te również leżą w centrum zainteresowań radcowskich, i izbowych obowiązków. Jak do tego poziomu dochodziliśmy, jak budowało się tę wysoką jakość kształcenia, która pozwala uzyskiwać procent „zdawalności” egzaminów radcowskich na poziomie 92,5 procenta. Od czego to zależy? H.K: W czasach kiedy ja zdobywałem wyksztalcenie radcy prawnego, proces aplikacji wyglądał zgoła odmiennie niż obecnie. Jak można tamten proces kształcenia przyrównać do pokonywania pewnej ścieżki zbliżającej krok po kroku do pożądanego poziomu wiedzy, tak obecnie jest to droga „wielotorowa” łącząca w sobie rozmaite zadania i aspekty. Stawia przede wszystkim na praktykę; jest to szkolenie ewidentnie praktyczne

12

fot. A. Pieścik

tak w Okręgowej, jak i w Krajowej Izbie Radców Prawnych i pozwala młodemu aplikantowi na to, by jak najszybciej, najsprawniej i najpełniej przystąpić do wypełniania swojego zawodu. Oczywiście on zawsze widzi ile ma jeszcze do zrobienia, jakie zadnia go nadal czekają, ale staramy się aby to szkolenie było jak najbardziej


35-LECIE OIRP kompleksowe. Nie szczędzimy na to ani czasu, ani środków. Dokładamy nadto starań aby te duże grypy corocznych aplikantów ze sobą scalać, tworzyć z nich grupę osób, rozumiejących się, współdziałających - co przy tych liczebnie dużych rocznikach łatwe nie jest. Staramy się uzyskiwać to zarówno przez szkolenie, że tak powiem kursowe, jak i dodatkowo poprzez zajęcia wjazdowe do różnych środowisk i miejsc. Proponujemy też słuchaczom wiele „izbowych” imprez, gdzie obecność aplikantów jest nader mile widziana i pożądana. Wiele wagi przewiązujemy do budowania więzi tak merytorycznych, jaki i pozamerytorycznych; staramy się dużą wagę przywiązywać do kontaktów człowieka z człowiekiem, do rozmów, porozumienia. Formalnie nazywamy to „doskonaleniem umiejętności miękkich,” praktycznych, rzeczywiście chodzi o przywiązywanie wagi do bycia człowieka z człowiekiem. I rezultaty tego są, o czym świadczą wyniki szkoleń radcowskich zawodowych, Z czym się to wiąże? Ta nauka nowych radców coraz dalej wychodzi poza mury macierzystej izby. Prowadzi się ją też w różnych ośrodkach, krajowych zagranicznych. Świat przecież się zmienia? Tak, dzięki temu nasi aplikanci i potem młodzi radcy stają się światowcami. Znajomość języków to podstawa podstaw. Swobodne poruszanie w świecie, to teraz warunek konieczny. Mamy więc aplikantów, którzy są po rozmaitych stażach, w Unii Europejskiej, po stażach światowych. A to zdecydowanie poszerza horyzonty. Bez wątpienia. Widzimy jak nasi młodzi koledzy znakomicie czują się w Europie, całkiem naturalnie i swobodnie. Dla nich to nic wielkiego. Nie widzą w tym takiej zdobyczy, jaką myśmy zobaczyli. Są też świetnie przygotowani do nowoczesnego trybu działania. Ze sprawnością posługują się systemami i technikami informatycznymi. Dopiero porównując - widzimy jaką drogę przebyliśmy, ile progów udawało się nam przebrnąć. No a jakby Pan określił stopnie, po których dydaktyka w Izbie pozwalała osiągać coraz wyższe szczeble – zwracam się do mecenasa Andrzeja Pieścika. Odpowiadając podkreślił on między innymi: Przede wszystkim mamy bardzo dobrych aplikantów. Praca z nimi stwarza dla obydwu stron duże szanse. Bez nich, co oczywiste nie dałoby się uzyskiwać takich wyników. Dalej – mamy też bardzo dobrych wykładowców. Wszyscy są praktykami, po obydwu stronach stołu. Po trzecie to kwestia organizacji każdej z izb prawniczych, w tym oczywiście Izby Radców Prawnych.

Słowem, wykonujemy swoje zadania właściwie i odpowiedzialnie. Uważam, też że wprawdzie sposób kształcenia aplikantów nie jest doskonały, zawsze może być lepszy i w każdym roku szkoleniowym ludzie, którzy są odpowiedzialni za aplikację w obrębie tak okręgowej jak i krajowej izby radców starają się to nasze wspólne działanie doskonalić. Dobre czynności czynić jeszcze lepszymi, a słabnące – poprawiać. Sposób kształcenia musi być adekwatny do dzisiejszych czasów. Na czym w przełożeniu na praktykę to polega? Wiąże się to ze zmieniającymi się czasami – dostosowującymi się do tego przepisami prawnymi, interpretacjami, wyzwaniami stawianym także przez zmianującą się gospodarkę. Słowem, punkty gdzie spotkają się prawo, gospodarka, organizacja – muszą funkcjonować bez zarzutu, z uwzględnianiem wymogów nowoczesności z jednej strony, pamięcią tradycji i fundamentów wyniesionych z przeszłości z drugiej. Na przykład - proszę je określić. Zasada tajemnicy zawodowej niezależności radcy prawnego, gwarantowanej ustawą o radcach prawnych, jak również ramami i podpowiedziami wynikającymi z naszych samorządowych rozstrzygnięć. To wszystko wskakuje co nam wolno, czego robić nigdy nie należy. I to pozwala mieć pewność, że każdemu kto zwróci się do radcy o pomoc zostanie ona jak najlepiej udzielona. Te fundamenty nasza izba stara się uzmysłowić radcom prawnym. Są jednak na tej płaszczyźnie, miejsca które poddawać pewnym zmianom, korektom można, a nawet należy. Na przykład…. Globalizacja świata, gospodarki, nowe technologie, którymi coraz częściej się posługujemy przenikać muszą nasze działania coraz szerzej jak choćby w zakresie porozumiewania się z klientem, z drugim człowiekiem w ogóle. Trzeba je doskonalić, nie pomijając tych podstaw i zasad o których mówiliśmy. Dziś transparentność, przejrzystość stała się dużą pomocą w praktycznym stosowaniu i wykorzystywaniu w kontaktach z klientami, w rozwiązywaniu ich problemów. Właściwie stosowana sztuka mówienia, porozumiewania się, też jest sprzymierzeńcem dobrego radcy. opr. Jolanta Lenartowicz

13


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

14


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

15


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

16


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

17


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

18


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

19


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

20


35-LECIE OIRP - FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM

21


WARTO WIEDZIEĆ

Kongres Prawników Polskich

fot. PAP

W dniu 20 maja br. w Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. Organizatorami byłi: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Uczestnicy Kongresu podkreślili, że Polsce potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Podkreślili również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. UCHWAŁA KONGRESU PRAWNIKÓW POLSKICH • Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. • Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. • Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.

22

• Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach: – po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej, – po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów, – po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego. • Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń. • Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu. • Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom. E.P.


WARTO WIEDZIEĆ

fot. Sąd Apelacyjny

IV Kongres Prawników Wielkopolski Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy, odbył się w 27 lutego 2017 roku w Poznaniu. Celem Czwartego Kongresu było po pierwsze przeprowadzenie analizy przepisów z różnych dziedzin prawa pod tym kątem czy i w jakim zakresie służą one pacjentom oraz czy właściwie kreują warunki wykonywania zawodu lekarza. Po drugie przeprowadzenie analizy aktualnych projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Po trzecie przedstawienie postulatów zmian przepisów z różnych dziedzin prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla pacjentów i lekarzy. Rolę współorganizatorów Kongresu przyjęły wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, no-

tariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów administracyjnych i powszechnych, przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby lekarskiej w Poznaniu. Efektem Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy” jest materiał stanowiący podstawę do podjęcia stosownych prac legislacyjnych. Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo na stronie:http://www.poznan.sa.gov.pl/czwarty-kongresprawnikow-wielkopolski,sd.html,10 EP

23


GOŚĆ NUMERU

Profesor Rabska

człowiek prawdziwie uniwersytecki

fot. Ł. Woźny

Mało kto z prawników nie miał zajęć z Profesor Teresą Rabską. Łącznie wypromowała ponad 700 magistrów, 10 doktorów, a pod jej opieką naukową przewody habilitacyjne ukończyło 3 samodzielnych pracowników. Angażowała się również w podyplomowe kształcenie pracowników samorządu terytorialnego, kierując utworzonym przez siebie w latach 90-tych studium prawa terytorialnego. I nie wiadomo, jaki wpływ na to miał fakt, że dwóch dziadków i dwóch braci prof. Rabskiej było prawnikami. Z pewnością miało to znaczenie, skoro wybrała te studia, chociaż planując swój prawniczy życiorys raczej chciała unikać nauczania i pisania… bo ani jednego ani drugiego Teresa Rabska po prostu nie lubiła. Potwierdzała to potem nieraz - nie myślałam o działalności naukowej… Dopiero szczególna atmosfera w Katedrze Prawa Administracyjnego, seminarium naukowe prowadzone pod kierunkiem profesora Mariana Zimmermanna, toczące się tam dyskusje budziły zainte-

24

resowania i budowały fundamenty pracy naukowej. Dane mi było uczyć się prawa u Wielkich Autorytetów. Lista ich nazwisk jest niezmiernie długa. Tworzyły one powszechnie znaną poznańską szkołę prawniczą, która przekazywała nieprzemijające wartości i fundamenty nauki prawa. Uczyli myślenia, tak bardzo ważnego myślenia prawniczego. Dzięki niemu dorastałam w jakimś szczególnym klimacie uniwersyteckim. Było dla mnie wyjątkowym darem pracować w Katedrze prowadzonej przez Profesora Zimmermanna. Wówczas pojęłam czym w istocie jest Katedra Uniwersytecka. Zrozumiałam, że Katedra nie jest fragmentem życiorysu, a przede wszystkim jest czymś dużo więcej. Nie potrafię tego dokładniej wyrazić, ale myślę, że Katedra jest żywą materią uniwersytetu. Skala zainteresowań naukowych Pani Profesor była i jest wciąż szeroka. Zmieniała się w ciągu lat, bo Profesor Rabska zawsze badała to, co miało, lub powinno mieć szczególnie istotne znaczenie dla ustroju państwa


GOŚĆ NUMERU polskiego i ładu gospodarczego w naszym kraju - wspomina prof. Bożena Popowska. A na laudacji wygłoszonej z okazji odnowienia doktoratu prof. dr hab. Teresy Rabskiej mówiła - Po transformacji ustrojowej Pani Profesor z wielkim zapałem podejmowała tematy związane z prawnymi przemianami w naszym państwie, w tym związane z konstytucyjnymi zasadami gospodarki rynkowej, ze strukturą i funkcjonowaniem aparatu administracji rządowej i samorządowej a zwłaszcza z miejscem i rolą samorządu gospodarczego . Odrębnym przedmiotem badań Profesor Rabskiej były zagadnienia dotyczące pozycji prawnej regionów w zdecentralizowanej strukturze państwa. Profesor Rabska podejmowała też problemy gospodarczo - polityczne. W opracowaniu Rzeczpospolita – państwo obywatelskie czy partyjne dostrzec można troskę o dobro wspólne jakim jest państwo. Istotną wartością prac Profesor Rabskiej jest zawarta w nich głęboka refleksja teoretyczna nawiązująca do dorobku nauki prawa administracyjnego i zarządzania gospodarką narodową - W opracowaniach tych podkreśla prof. Bożena Popowska - Pani Profesor sporo uwagi poświęciła zagadnieniom pojęciowym. Między innymi w fundamentalnym dziele jakim jest „Studium prawa administracyjnego” wskazywała na potrzebę podjęcia na nowo dyskusji na temat instytucji prawnych wywodzących się z okresu międzywojennego a wyrażających ponownie przywrócone wartości i idee państwa. Ważną płaszczyzną badań profesor Rabskiej nad relacjami między administracją a gospodarką jest prawo Unii Europejskiej, a niepodważalną wartością w jej dorobku jest uwzględnianie potrzeb szeroko rozumianej praktyki. Wskazać trzeba na wyniki badań eksperckich opracowanych na potrzeby organów władzy ustawodawczej, dla organów samorządowych. Momentami przełomowymi dla nauki prawa, w szczególności dla dziedziny, którą się zajmowała, a więc publicznego prawa gospodarczego, była fundamentalna przebudowa ustroju państwa, całkowita odmiana systemu gospodarczego i obowiązującego w tym zakresie prawa. Podstawowe znacznie miała dla badań wolność nauki i otwarcie nowych przestrzeni gospodarczych. Pociągało to za sobą nowe wyzwania i poważne zobowiązanie dla nauki. Trudno więc pozbyć się wrażenia, że była właściwie całe życie studentem wiecznie studiującym, który musi stale się uczyć i dokształcać, aby sprostać coraz to trudniejszym, a co więcej, bardziej odpowiedzialnym wyzwaniom. Sądzę jednak, że właśnie praca na Uniwersytecie dała szansę Profesor Rabskiej ciągłej konfrontacji do zderzenia się z narastającymi problemami, do podejmowania badań i zobowiązała do szukania odpowiedzi. Tak dziwnie toczyła się historia, że tematy opracowań utorowały jej drogę do włączenia się w różne histo-

fot. Ł. Woźny

ryczne wydarzenia, że wspomnę tu przebudowę całego aparatu państwowego powołanie samorządów terytorialnych - uważa profesor Popowska. A co do nauczania? No cóż uprawiana przez Profesor Rabską dziedzina prawa narzucała potrzebę zapewnienia studentom pomocy dydaktycznych i Pani Profesor na to zapotrzebowanie odpowiedziała, publikując skrypty i podręczniki. Wypracowała podstawy i metody nauczania. Jest mistrzem i nauczycielem dla szerokich kręgów. Na uniwersyteckiej drodze nie byłam sama. W moich osiągnięciach ogromne znaczenie miała i ma rodzina. Zawsze mogłam liczyć na jej pomoc. Zdawałam sobie sprawę, że moje zaangażowanie zawodowe musiało przebiegać właśnie ich kosztem. Dziękuję im wszystkim. I nieżyjącemu mężowi, że wspierał mnie w zajmowaniu się rodziną, a przy tym pierwszy czytał moje prace i jako ekonomista udzielał mi rad i wskazówek. Dziękuję też moim dzieciom. Jestem z nich dumna. Syn jest doktorem nauk geograficznych, córka archeologiem. Oboje są absolwentami naszej wspólnej uczelni. Mam wspaniałe wnuczki i troje prawnucząt. I tak moje życie rodzinne i prywatne splatało się i splata z życiem uniwersyteckim. Uniwersytet był moim drugim domem. opr. Jolanta Lenartowicz

25


Z ŻYCIA IZBY

fot. Lewiatan

Ogólnopolski Konkurs Arbitrażowy

LEWIATAN 2017

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. odbywał się ostatni, ustny etap Ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego LEWIATAN 2017 organizowanego przez Sąd Arbitrażowy w Warszawie, objętego Patronatem Honorowym Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych mec. Macieja Bobrowicza. Konkurs ten pozostaje największym w Polsce konkursem typu moot court adresowanym zarówno do aplikantów radcowskich jak i aplikantów adwokackich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. W tym roku uczestnicy konkursu zmierzyli się z wieloaspektowym kazusem, który dotyczył sporu toczącego się między spółką akcyjną a członkiem zarządu tej spółki na tle zakazu konkurencji oraz nieprzyznania prawa do objęcia warrantów subskrybcyjnych. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej, której pierwsze etapy rozpoczęły się już w lutym 2017 r. oraz ustnej, do której po etapie pisemnym zakwalifikowało się 28 najlepszych drużyn z całej Polski. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu w etapie ustnym reprezentowały 2 drużyny. Uczestnicy konkurowali ze sobą w następujących kategoriach: najlepsza drużyna, najlepszy mówca, najlepszy pozew oraz najlepsza od-

26

powiedź na pozew. W kategorii najlepsza odpowiedź na pozew, zwyciężyła drużyna reprezentująca OIRP Poznań w składzie: Aleksandra Byczkowska, Aleksandra Górska, Anna Lembas (aplikanci II roku) jako jedyna nagrodzona drużyna spoza Warszawy. Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Więcej o konkursie, wynikach na: http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/ konkurs-arbitrazowy-lewiatan-2017.html. apl. Aleksandra Górska apl. Anna Lembas apl. Aleksandra Byczkowska fot. Lewiatan


Z ŻYCIA IZBY

KRYSZTAŁOWE SERCE DLA POZNANIA Statuetka „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” przyznawana jest od kilku lat przez Krajową Radę Radców Prawnych radcom, którzy odznaczyli się wyjątkową troską o los osób potrzebujących. Prezes Maciej Bobrowicz na uroczystej gali w Warszawie w dniu 7 kwietnia br., wyróżnił statuetką 16 radców prawych. Z rąk prezesa statuetkę odebrała poznanianka,

fot. KRRP

mecenas Elżbieta Wojnowska. Pani Mecenas została wyróżniona za wielokrotne angażowanie się w ogólnopolskich akcjach udzielania bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol” oraz udział w poradach dotyczących prawa lokalowego, prowadzonych we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

ZNÓW MAMY NAJLEPSZY WYNIK z egzaminu radcowskiego Egzamin radcowski kończy 3-letnią aplikację radcowską, przygotowującą do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego pod względem teoretycznym i praktycznym. W tym roku do egzaminu odbywającego się w dniach 28-31 marca podeszło ogółem 228 osób. Przez cztery dni zdający rozwiązywali pisemne zadnia z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego

i administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Już po raz drugi zdający w poznańskiej izbie uzyskali najwyższe oceny w kraju. Egzamin zdało 92,5% ogółu zdających. Uroczystość ślubowania odbędzie się tym razem 21 lipca br. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, przy ul. Wieniawskiego 1.

27


Z ŻYCIA IZBY

fot. www.pexels.com

MEDIACJA RODZINNA NA SALONIE Poznański Salon Mediacji to już powoli uznana marka. Organizowany przez poznański Sąd Okręgowy z inicjatywy Koordynatora ds. mediacji SSO Piotra Marciniaka przy współudziale środowiska mediatorów, z każdą edycją przyciąga coraz więcej zainteresowanych. Trzecia edycja Salonu odbyła się 21 marca 2017 r. i poświęcona była mediacji rodzinnej. W odpowiedzi na postulaty środowisk związanych z mediacją rodzinną, w programie konferencji znalazły się zagadnienia, które od dawna intrygują lub przysparzają praktykom najwięcej problemów. Jako pierwszy głos zabrał Sędzia Rafał Agaciński – Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Przewodniczący tamtejszego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Z racji bogatego doświadczenia orzeczniczego sędziego rodzinnego, w ciekawy i wyczerpujący sposób omówił kwestie dopuszczalności zawierania ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych.

28

Drugie wystąpienie przygotowane przez dr Tomasza P. Antoszka oraz dr Marcina Białeckiego poświęcone było zagadnieniu wciąż stosunkowo nowemu i budzącemu wiele kontrowersji, tj. opiece naprzemiennej w mediacji. Prelegenci starali się w obiektywny sposób przedstawić zarówno wady jak i zalety tego rozwiązania oraz praktyczne zastosowanie mediacji w tych sprawach. Wystąpienia prelegentów zakończyła mediator rodzinny Ewa Umińska-Krygier, która zaprezentowała zebranym cele i korzyści mediacji w sprawach rozwodowych. Przygotowując się do swojego wystąpienia, przeprowadziła wiele rozmów z sędziami rodzinnymi, by móc uczestnikom konferencji przedstawić także ich spostrzeżenia. Na zakończenie Sędzia Rafał Agaciński poprowadził warsztaty z pisania ugód w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.


Z ŻYCIA IZBY Wnioskując z frekwencji, która także tym razem dopisała i utrzymała się do samego końca, temat mediacji rodzinnej jest ważny i budzi duże zainteresowanie. Na sali, obok sędziów rodzinnych, mediatorów i pracowników instytucji poświęconych pomocy rodzinie, obecnych było także wielu radców prawnych.

Koordynator ds. mediacji SSO Piotr Marciniak, żegnając przybyłych na konferencję, zapowiedział, że kolejne spotkanie w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji odbędzie się jesienią. r. pr. Agata Nowak, mediator

PEŁNOMOCNIK ZAWSZE STRACI NA MEDIACJI? „Oczywiście, mediacje są przecież bez sensu, a pełnomocnikom zwyczajnie się nie opłacają” – powiedziałoby wielu sceptyków, którzy najczęściej wyrażają swoje sądy nie uczestnicząc nigdy w mediacji z prawdziwego zdarzenia. Prawidłowa odpowiedź na tak postawione pytanie powinna natomiast brzmieć: „To zależy od niego samego”. Po pierwsze: wystarczy w umowie z klientem zawrzeć zapis, że pełne wynagrodzenie przysługuje pełnomocnikowi za zakończenie sprawy (jest nim także zawarcie przez klienta ugody przed mediatorem). Inny wariant może zakładać dodatkowe wynagrodzenie dla pełnomocnika (w ramach success fee) za pomyślne dla klienta zakończenie sprawy (tu także wynegocjowanie dla klienta korzystnej ugody w mediacji może prowadzić do wyższego wynagrodzenia dla skutecznego pełnomocnika). Dodatkowo można wskazać, że za pomyślne zakończenie sprawy w szybkim terminie, pełnomocnikowi należy się premia (za sukces w mediacji jak znalazł). Pojawia się tu wiele możliwości wtórnych: np. im szybsze zakończenie sprawy, tym wyższa premia. Po drugie: nawet jeżeli umowa z klientem w zakresie wynagrodzenia nie zawiera tzw. klauzuli mediacyjnej, wystarczy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.). Wszyscy wiemy, że określone tam stawki można podnieść maksymalnie do sześciokrotności stawki podstawowej. Czy wiemy natomiast, co może wpłynąć na taką podwyżkę? § 15 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia wskazuje, że jedną z przyczyn podwyższenia wynagrodzenia pełnomocnika

fot. A. Nowak

jest „niezbędny nakład pracy radcy prawnego (…), w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu”. Wniosek końcowy powinien więc brzmieć: radca prawny w mediacji może zarobić więcej! Na zakończenie pamiętajmy o jednym: zadowolony klient to perspektywiczny klient, który z pewnością chętnie powróci do swojego skutecznego pełnomocnika. r. pr. Agata Nowak, mediator

29


Z ŻYCIA IZBY

fot. OIRP

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKADEMII

Konkursu Wiedzy o Prawie

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów jest elementem działań edukacyjny popularyzujących prawo i budujących świadomość prawną młodych Polaków. Działania te są podejmowane przez samorząd radcowski od kilkunastu lat. Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie, jest propozycją w ramach edukacji prawnej, która w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę o prawie. Głównym celem konkursu, od dwóch lat organizowanego dla uczniów z całej Polski, jest zwrócenie uwagi na fakt, iż prawo mocno jest obecne w naszym codziennym życiu i dobrze jest jest znać, by móc podejmować korzystne decyzje dla siebie (jako syna/córki, ucznia, studenta, potem pracownika), swojej rodziny i swoich zaangażowań tak zawodowych jak i społecznych. Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie jest konkursem trzyetapowym, składa się z etapu szkolnego, okręgowego i centralnego. Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie, zorganizowana w roku 2016, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział

30

1539 uczniów ze 172 szkół z całego kraju. W tym roku zainteresowanie było jeszcze większe. Do udziału w Akademii – Konkursie przyjęło zaproszenie 242 szkół, w tym 1885 uczniów. Tegoroczną II edycję Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie objął swoim patronatem honorowym Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Warszawy. W dniach 15-16 maja 2017 roku w Warszawie w salach Naczelnego Sądu Administracyjnego odbył się etap centralny II edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. W obydwu dniach uczestnicy Akademii - Konkursu zasiedli wraz z swoimi opiekunami i rodzicami w Sali Zgromadzeń NSA, witani przez Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych - Pana Macieja Bobrowicza i Pana Wiceprezesa Leszka Korczaka, przedstawicieli Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydziału Informacji Sądowej Przewodniczącą Panią prof. Małgorzatę Jaśkowską i zastępcę Przewodniczącego - Pana Sędziego Sylwestra Marciniaka oraz przedstawiciela Prezydent Miasta


Z ŻYCIA IZBY

fot. KRRP

Warszawy. W obydwu dniach 82 uczniów prezentowało swoje talenty oratorskie, poparte dużą wiedzą i swobodą jej stosowania. Poziom wiedzy młodych pasjonatów prawa był tak wysoki i wyrównany, że każdego dnia komisja musiała skorzystać z zapisu regulaminowego i dla uczestników, którzy uzyskali najwyższą, maksymalną ilość punktów zorganizować „dogrywki” – czyli wypowiedzi na dodatkowe pytanie. W gronie laureatów tegorocznej edycji znaleźli się uczniowie szkół podstawowych: Anastazja Janik ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp. (I miejsce ), Julia Burys z ZPO Szkoła Podstawowa nr 2 w SkarżyskuKamiennej (II miejsce), Gabriela Gołyńska ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie (III miejsce). Wyróżnienie, za autentyzm w wyrażaniu swoich opiniii zdobyła Zofia Mital ze Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku oraz uczniowie gimnazjów: Martyna Świątek z Gimnazjum nr 3 im. K.I. Gałczyńskiego w Koninie (I miejsce), Volodymyr Balendiuk z Salezjańskiego Gimnazjum im. ks. Bosko w Łodzi (II miejsce), Aleksander Kurpias z Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowe-

go w Legionowie (III miejsce). Wyróżnienia otrzymali, zyskując gorące brawa i sympatię publiczności: Lidia Nieszczerzewska z Gimnazjum im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartaku, Jan Iwanejko z Gimnazjum nr 9 w Kielcach oraz Hugon Kotwas z Gimnazjum im. św. Floriana w Trzcielu. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, wyróżnieni finaliści nagrody rzeczowe. Pani dr Krystyna Babiak – Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP, kończąc tegoroczną edycję, gratulując wszystkim finalistom podjęcia się tego dodatkowego (poza programem szkolnym) wyzwania poznawczego, a opiekunom i rodzicom dziękując za wsparcie w rozwijaniu tej pasji swoich dzieci, zaprosiła do dalszych wspólnych działań w ramach edukacji prawnej. r.pr. Jolanta Kucharzak Koordynator merytoryczny Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

31


Z ŻYCIA IZBY

TERAZ ZNACZNIE MNIEJ WĄTPLIWOŚCI … W dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyła się wcześniej zapowiadana Konferencja p.n.: „Nowe Zasady wynagradzania w spółkach jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa”, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Patronat nad Konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania. W konferencji uczestniczyły 102 osoby, w tym przedstawiciele władz samorządowych, zarządów spółek komunalnych oraz radców prawnych. Na konferencję przybył także Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Pani Beata Kocięcka Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania.

Wykład ekonomisty Pana Grzegorza Gałabudy, specjalisty w zakresie finansów podmiotów gospodarczych sektora publicznego, przyczynił się do wyjaśnienia wielu wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w tym poprzez wskazanie wielu powiazań z przepisami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisami wprowadzającymi tę ustawę, a także poprzez wskazanie aspektu natury podatkowej. Niewątpliwie tak szeroka analiza problemów interpretacyjnych stanowiła wartość dodaną przeprowadzonego wykładu. r.pr. Małgorzata Ratajczak fot. Urząd Marszalkowski

32


Z ŻYCIA IZBY

fot. OIRP

KONKURS WIEDZY O PRAWIE dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, już po raz piąty, zorganizowała w tym roku szkolnym, Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski, we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Aktualna V - jubileuszowa - edycja konkursu jest wydarzeniem szczególnym. Nadanie jej takiego charakteru wiąże się z XX - leciem obowiązywania Konstytucji RP. Zakres tematyczny tegorocznej edycji związany był z Konstytucją RP oraz ustawami samorządowymi: o samorządzie województwa, powiatu i gminy. Na etapie szkolnym konkursu, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2017 roku, uczestnicy wypełniali test i odpowiadali na jedno pytanie z wskazanego zakresu. Podczas finału (na etapie regionalnym), w dniu 24 maja br. uczniowie zmierzyli się w części pisemnej z kazusem (czyli przypadkiem z życia, który trzeba było rozwiązać w oparciu o zakres tematyczny konkursu) oraz w części ustnej z pytaniami dotyczącymi postanowień Konstytucji RP, ustaw samorządowych i zagadnień opisanych w podręczniku „Przychodzi uczeń do prawnika...”, część dla młodzieży ponadgimnazjalnej, autorstwa radców prawnych: Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego. W tegorocznej edycji wzięło udział 250 uczniów, do finału zakwalifikowało się ich 30. W wypowiedziach ustnych Komisja konkursowa oceniała, m.in.: spójne, rzeczowe, logiczne odniesienie się

do tematu, dynamiczną, żywą narrację, to czy wypowiedź jest zrozumiała i ciekawa dla słuchaczy, czy zawiera wnioski oraz czy mówiący utrzymuje kontakt wzrokowy ze słuchaczami i adekwatnie do treści używa ruchów, gestów i mimiki. Nagrody dla laureatów (za zajęcie I, II i III miejsca) tegorocznej – jubileuszowej edycji zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze miejsce i nagrodę o wartości 1500 zł netto, otrzymała Inga Grela z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, drugie miejsce i nagrodę o wartości 1000 zł netto przypadło w udziale Maciejowi Kowalczykowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Kantego w Poznaniu (w ubiegłym roku Maciej zajął I miejsce w konkursie), a trzecie miejsce i nagroda o wartości 700 zł powędrowała do Mateusza Napartego z Zespołu Szkół NR 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach (najbardziej wytrwałego uczestnika naszego konkursu, Mateusz od 4 lat zachwyca swoimi wystąpieniami konkursową publiczność). Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali w dniu 8 czerwca br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Gala zostanie połączona z debatą konstytucyjną, którą uświetnią, Pani Prof. Hanna Suchocka, Pan Prof. Wojciech Łączkowski, Pan Prof. Sławomir Patyra oraz dr Ryszard Balicki. r.pr. Jolanta Kucharzak

33


Z ŻYCIA IZBY

fot. OIRP

DEMOKRACJA NIE JEST DANA - JEST ZADANA Krótkie notatki z debaty konstytucyjnej

Debata konstytucyjna z okazji XX lecia Konstytucji RP pod hasłem „Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywateli” pod patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbywała się 8 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Uczestniczyli w niej: prof. Hanna Suchocka, prof. Michał Łączkowski, prof. Sławomir Patyra, dr Ryszard Balicki. Uczestnicy debaty przypomnieli kilka istotnych kwestii dotyczących powstania konstytucji tworzącej demokratyczne państwo. OTO ICH ZAPIS: ● Konstytucja rodziła się długo uwzględniając szybko zmieniającą się rzeczywistości polityczną i społeczną. ● Konstytucja oparta jest na kilku głównych zasadach rządach prawa, - zwierzchności narodu, - podziale wła-

34

dzy, wzajemnie się ograniczającej. Jej twórcom przeświecała zasada określenia granic władzy – odejścia od mono partyjności do pluralizmu. ● W 1989 roku – przeszliśmy z systemu totalitarnego do demokratycznego. Obowiązująca ustawa zasadnicza z 1952 roku została zmieniona i znowelizowana– wykreślono z niej zasadę kierownictwa jednej partii. ● W 1992 roku uchwalono małą konstytucję opartą na trójpodziale władzy, wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Uchwalona przez Sejm I kadencji (1991-1993), obowiązywała od 8 grudnia 1992 do 16 października 1997. Dostrzeżono szybko jej wady a powołana w 1993 roku komisja konstytucyjna wzięła pod uwagę tworzące się wówczas napięcia pomiędzy poszczególnymi organami władzy.


Z ŻYCIA IZBY ● Dobro wspólne to dobro państwa i dobro indywidualne ● Najsłabszy element naszego państwa to politycy i kultura prawna. Inny, lepszy był poziom polityków sprzed 20 lat, inny jest dziś. ● Jaka jest wartość demokracji dla młodego człowieka? Wartość demokracji docenia się wtedy kiedy jej nie ma, demokracje układane są tak, że ludzie są pasywni i nie chodzą na wybory. Podstawą jest więc edukacja społeczna. ● Jak młodzi ludzie powinni dbać o konstytucję? Trzeba ją znać i nie bać się myśleć samodzielnie. Demokracja to nie jest ustrój autorytarny (ważne jest jak mi to dasz - a nie co mi dasz). Powinniśmy siebie sprawiedliwie traktować (nie ma równych i równiejszych). ● Jak odróżnić praktykę od propagandy? Oglądając różne źródła informacji, gdyż dziś autorytetem są przede wszystkim media opiniotwórcze.

fot. OIRP

● Po uchwaleniu konstytucji w 1997 Polska stała się państwem opartym na zasadach trójpodziału władzy, działającego na podstawie i w granicach prawa. ● Wskazano na problem zdefiniowania demokracji, która w naszej historii podlegała przeobrażaniem i zmianom. Demokracja to rodzaj zgody na funkcjonowanie państwa według pewnego reżimu. To nauka pewnych zachowań. Według Jana Pawła II - Demokracja nie jest dana jest zadana. Demokracja to najlepszy ustrój jaki wymyślono, można ją też zlikwidować metodami demokracji. ● Przez dwadzieścia lat nie przekonaliśmy i nie uświadomiliśmy społeczeństwu jak ważna jest konstytucja. Konstytucja jest nasza, nie wirtualna, nie jest instrukcją obsługi, zawiera pewne zasady współdziałania, jest może idealistyczna ale przygotowana konkretnie i realnie. Prawo, konstytucja, ustrój, to nasze życie, nasza odpowiedzialność. ● Konstytucja ma nas chronić przed politykami, to zbiór obaw, które wcześniej przeżyliśmy, to sposób na ich uniknięcie

● Jak nabyć szacunku do konstytucji? Szanując drugiego człowieka i jego godność. REFLEKSJE MARSZAŁKA MARKA WOŹNIAKA - PATRONA DEBATY ● Wielki honor dla tych co budowali konstytucję i tworzyli struktury demokratycznego Państwa i nie doprowadzili do rewolucji na ulicach, bo według dzisiejszej retoryki PIS – strony powinny się na niej pozabijać. ● Demokracja przeżywa kryzys wartości, dewastujemy autorytety, młodzi radykalizują się w ocenach autorytetów, nie ma odpowiedzialności za słowo. ● Brak w systemie politycznym myślenia wspólnotowego i odpowiedzialności za państwo. ● Politykom chodzi przede wszystkim o to aby wygrać wybory i utrzymać władzę. ● Obecnie uprawiana propaganda prowadzi do obrzydzenia elit i wszystkiego co wartościowe. Debata autentyczna, żywa i niezmiernie ciekawa, była bardzo potrzebna wszystkim jej uczestnikom. Notowała Ewa Papla

● Władza może robić co prawo pozwala, obywatel robi to co prawo nie zabrania

35


Z ŻYCIA IZBY

fot. J. Dobrowolski

IV DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRAWNIKÓW W TENISIE ZIEMNYM Poznań 2017 W dniach 21-22 kwietnia 2017r. na kortach WTT Kortowo w Poznaniu odbyły się już po raz IV Drużynowe Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym. Organizatorem imprezy ponownie była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, a patronat nad nią sprawował Dziekan OIRP w Poznaniu Pan Zbigniew Tur. Tegoroczne mistrzostwa zgromadziły największą dotychczas ilość drużyn (30).Udział w nich wzięli prawnicy reprezentujący wszystkie zawody i korporacje z całej Polski. Poziom rozgrywek w tym roku stał na bardzo wysokim poziomie. Podobnie jak w latach poprzednich nie zabrakło najlepszych prawników grających w tenisa z całej Polski. Bardzo nas cieszy, że w tym roku również zgłosiło się kilka nowych drużyn. Rozgrywki podobnie jak w latach ubiegłych przebiegały najpierw w grupach, a następnie w systemie pucharowym. Wiele pojedynków kończyło się wynikiem 2:1. Jedyne co nie dopisało w czasie mistrzostw to pogoda, która uniemożliwiła rozegranie meczów na otwartych kortach. Nie wpłynęło to jednak na wspaniałą atmosferę panującą wśród uczestników. Po trwających do niemalże północy zmaganiach na kortach, zawodnicy w pierwszym dniu spotkali się w restauracji na terenie kortów na imprezie integracyjnej. W drugim dniu podczas ceremonii kończącej mistrzostwa dziekan OIRP w Poznaniu Pan Zbigniew Tur wręczył zwycięzcom okazałe puchary, a wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali cenne nagrody. Cenne nagrody zawdzięczamy hojnym sponsorom mistrzostw, którymi w tym roku byli: Lidl, Lexus, Wydawnictwo Naukowo Prawnicze Ad Exemplum, Alberto, C.H.Beck, Wolters Kluwer, Argentum Yacht Tuning i BSS Group.

36

A oto oficjalne wyniki IV Drużynowych Mistrzostw Polski Prawników w Tenisie Ziemnym – Poznań 2017: KATEGORIA KOBIET: 1. Katarzyna Kaleta, Magdalena Szepczyńska, Ewa Jurczak 2. Aleksandra Muczke, Magdalena Jeziorska 3. Anna Mianowska, Katarzyna Celewicz KATEGORIE MĘSKIE: OPEN 1.Przemysław Leśniewski, Michał Samsonowski, Krystian Mularczyk 2.Jarosław Kowalewski, Kamil Guzek 3.Damian Bess, Tomasz Bess +35 1.Maciej Ciesieski, Dariusz Dzięcioł 2.Piotr Dobrzański, Michał Krzywulski 3.Michał Radziejewski, Dawid Maciejewski +50 1.Sławomir Leśniewski, Ireneusz Sarnecki, Maciej Talarski 2.Marek Bołkowski, Jacek Kozłowski 3.Karol Ratajczak, Michał Laskowski Zdjęcia z mistrzostw są autorstwa Pana Krzysztofa Wierszyłłowskiego. r.pr. Jarosław Dobrowolski


Z ŻYCIA IZBY

KRAV MAGA Ależ to było szkolenie. Bez problemu zebrała się grupa 30 osób, dla której Komisja ds. Sportu zorganizowała 27 maja br. szkolenie samoobrony łączące trening podstawowych technik obronnych opartych na systemach Krav Maga oraz KAPAP, trening uderzeń i kopnięć, omówienie wrażliwych punktów na ciele człowieka oraz elementy ćwiczeń ogólnorozwojowych. Podczas szkolenia Uczestnicy poznali między innymi techniki: – obrony przed nadchodzącym napastnikiem (prewencja, deeskalacja agresji),

– obrony przeciwko próbie chwytu, uderzenia, duszeń w różnych wariantach, – jak skutecznie działać w sytuacji stresu i zagrożenia życia, – taktykę poruszania i walki wobec grupy agresorów, – podstawowe uderzenia i kopnięcia stosowane w systemach KAPAP i Krav Maga – jak obronić się przed próbą gwałtu, wyrwania torebki, obchwytom (dla kobiet), – obrony przeciwko szantażom nożem.

SPŁYW KAJAKOWY ROGALINEK - POZNAŃ Komisja ds. sportu OIRP zorganizowała na początku czerwca spływ kajakowy a głównym spiritus movens spływu był mec. Jarosław Jaroszewski. Kajakarze mieli swoją bazę w Klubie Sportowym Stomil Poznań. 20 załóg płynęło w sobotnie południe Wartą

na trasie Poznań - Rogalinek - Poznań. Było świetnie jak twierdzą uczestnicy. Pogoda, kontakt z wodą, zdrowy wysiłek fizyczny i integracja przy grillu dopisały.

fot. OIRP

37


Z ŻYCIA IZBY

PIKNIK NAD MALTĄ 2017 Organizowany w doskonałym miejscu, z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych – stał się naszą radcowską tradycją. 24 czerwca br. na Polu Piknikowym Malta Ski, spotkało się ponad 900 osób w tym 300 dzieci, które brały udział w specjalnie dla nich przygotowanych grach i zabawach: dmuchańcach, zorbingu, zabawach wysokościowych, konkursach rysunkowych, torach przeszkód, grach i zabawach sprawnościowych (bieg z jajkiem z przeszkodami, wbijanie gwoździ dziurawym młotkiem,

fot. OIRP

skakanie w workach na czas, toczenie ziemniaka kijkiem, rzut kapeluszem), przejażdżkach kucykiem. Piknik połączony był podobnie jak rok temu z finałem VI Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w Klasie Sigma o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu. Wieczorem odbyło się oficjalne wręczenie nagród zwycięzcom zawodów żeglarskich. Piknik zakończył się Koncertem Szantowym, znanego i cenionego Szantmana Kamila Bodziocha oraz Łukasza Zięby z Gdańska. .

fot. OIRP

ROZGRYWKI POKEROWE Trwa IV sezon rozgrywek pokerowych w naszej izbie. Organizowany od czterech lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Na początku lipca rozegrany zostanie V Turniej Pokera. W każdym udział bierze kilkudziesięciu radców prawnych. Podczas gry wykazują się wyjątkową

38

umiejętnością logicznego i matematycznego myślenia. Pula wygranych nagród pieniężnych dla graczy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca pieniężnych pochodzi z wpisowego.


Z ŻYCIA IZBY

fot. OIRP

VI Regaty im. Henryka Strzeleckiego O PUCHAR DZIEKANA OIRP W POZNANIU Rywalizacja żeglarzy radców prawnych na jeziorze Kierskim odbywała się w tym roku w gościnnym hotelu Kaskada, miejscu związanym ze sportami wodnymi od ponad 50 - ciu lat. Tu miał swoją siedzibę przez prawnie 50 lat mój macierzysty klub żeglarski POSNANIA. Nowy właściciel zmienia starą przystań w nowoczesną marinę z wielka ilością atrakcji nie tylko dla żeglarzy. Do dyspozycji kibiców były przeróżne atrakcje, począwszy od rowerów wodnych czy kajaków po nowoczesne deski z wiosłem czy super atrakcyjny Flyboard. Żeglarze natomiast otrzymali nowe łódki typu Sigma, bardzo stabilne i bezpieczne a przy tym o bardzo sportowej charakterystyce regatowej. Zastąpiły wysłużone Omegi. Pogoda w tym roku nie dopisała. Wprawdzie było ciepło, padał lekki deszczyk, ale wiatr złośliwie schował się na lądzie. Bardzo słaby, jakby schorowany, tylko od czasu do czasu kichnął szkwaliście w żagle i wtedy regaty nabierały kolorów. Każdy żeglarz wie, jak ważny jest prywatny wiatr. To taka sympatyczna bryza, która wieje tylko dla nas. Daje szansę na dobry wynik sportowy. O ile oczywiście wiemy jak to wykorzystać. W tym roku szczęście dopisało zwycięskiej rodzinie Hałaczkiewiczów (Elżbieta, Stanisław i Paweł). Startowali we wszystkich edycjach naszych regat i nigdy nie znaleźli się nawet na przysłowiowym pudle. Ale nie w tym roku.

Drugie miejsce Łukasz Gniewek i Radomir Sroka, trzecie Michał Walkowiak, Michał Łukasiewicz i Michał Jakimczyk a czwarte Tomasz Babecki, Przemysław Musioł, Bartosz Chwiałkowski i Arkadiusz Wańdoch. Decyzją sędziowską, w protokole i na okolicznościowych dyplomach, wszystkie pozostałe załogi zajęły miejsce piąte. Tego samego dnia, na naszej corocznej imprezie na Polu Piknikowym nad jeziorem Malta, organizowanej przez Komisję integracji, bawiło się prawie 1000 osób. Bilety wstępu (trzeba było je wprowadzić ze względu na ogromne zainteresowanie) skończyły się dwa tygodnie temu. Liczne gry i konkursy z nagrodami przyciągały dzieci i młodzież, starsi zadowolili się atrakcjami spokojnego grilla i spienionych napojów. Był też koncert szantowy i nie tylko Kamila Badziocha i Łukasza Zięby. Ważnym punktem imprezy był konkurs tanga, dla dorosłych i osobno dla dzieci. Nad wszystkim czuwała niezmordowana ciotka Bożenka Stradowska - Adamska. W trakcie Pikniku Dziekan Zbyszek Tur i przedstawiciele firmy Henri LLoyd oraz Argentum Yacht Tunning, ogłosili wyniki rywalizacji sportowej żeglarzy i wręczyli cenne nagrody. Impreza trwała do późnej nocy, kiedy ostatni goście odeszli od dogasającego ogniska. Zapraszamy za rok. Oby pogoda dopisała. r. pr. Tomasz Działyński

39


Z ŻYCIA IZBY

AKTYWNE PÓŁROCZE SENIORÓW W pierwszym półroczu 2017 roku Zespół do Spraw Seniorów organizował i przeprowadzał zgodnie z założeniami planu działania na rok 2017 spotkania z Radcami Prawnymi – Seniorami, członkami Klubu Seniora OIRP. Integracja Seniorów przebiegała systematycznie dwa razy w miesiącu. Organizowane atrakcje były zróżnicowane. Seniorzy mieli zagwarantowany wachlarz spotkań, poczynając od kameralnych posiedzeń przy kawie i herbacie oraz wystąpień ciekawych osobistości zaproszonych przez OIRP, kończąc na wycieczkach krajobrazowych. Ponadto Seniorzy uczestniczyli w dodatkowych spotkaniach na niezależnych imprezach kulturalnych, w których brało udział młodsze koleżeństwo radcowskie. Spotkania kameralne przy kawie, herbacie i ciastkach służyły Seniorom do zacieśnienia więzi międzyludzkich, a nawet ich wzmocnienia. Dzielili się oni doświadczeniami życiowymi, wspomnieniami i przeżyciami z pracy zawodowej. A Seniorzy wykonujący jeszcze zawód osiągnięciami w pracy bieżącej i tematyką problemową wykonywanej pracy.

SPOTKANIA W tym okresie odbyło się 5 spotkań z zaproszonymi gośćmi, którymi Seniorzy byli zafascynowani oraz wzbogacili się o nową wiedzę na temat zdrowia, o własnym mieście, a także wysłuchali doświadczeń i przygód podróżnika po Afryce, co poszerzyło ich horyzonty. W Styczniu (10.01.2017 r.) odbyło spotkanie organizacyjne z omówieniem planu działania na rok 2017 i możliwością podania przez członków klubu seniora własnych propozycji i pomysłów na spędzanie czasu. W Styczniu (24.01.2017 r.) przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu działający przy Urzędzie Miasta Poznania opowiedzieli o działaniach tej Rady na rzecz Seniorów w mieście Poznaniu. W Lutym (07.02.2017 r.) odbył się autorski wykład lekarza kardiologa – dr Piotra Sawińskiego na temat układu krążenia i ciśnienia tętniczego krwi w wieku senioralnym.

40

W Lutym (21.02.2017 r.) Seniorzy bawili się z okazji zakończenia karnawału. Odbyło się muzyczne spotkanie, podczas którego przygrywał z żywym śpiewem przedstawiciel zespołu Music Art, Pan Stanisław Horbik. W trakcie wesołej zabawy zapomnieli o wieku senioralnym, o wszystkich troskach i kłopotach ze zdrowiem i ochoczo uczestniczyli w tańcach i wesołej zabawie. Śpiewom i dowcipom nie było granic. Wspomnienia tego spotkania zostaną na długi czas. W Marcu (14.03.2017 r.) na spotkanie Seniorów zaproszona została Pani dr Marta Bogusz-Czerniewicz - Wiceprezes Fundacji Senior Active działającej przy ulicy Tylne Chwaliszewo 25 z prelekcją dotyczącą przedstawienia zakresu działania tej organizacji i możliwościami uaktywnienia seniorów pod względem ruchowym w zakresie w jakim działa to prywatne, dzienne centrum opieki nad seniorami w Poznaniu. Prelekcja została


Z ŻYCIA IZBY

wzbogacona rozdaniem wielu materiałów informacyjnych, w których widniał również plan warsztatów terapeutycznych oraz innych zajęć dla seniorów. Spotkanie to uświadomiło słuchającym w jaki sposób można zadbać o własne zdrowie. Radcowie prawni – Seniorzy byli wdzięczni i uradowani za zaproszenie przedstawiciela Fundacji działającej na rzecz Seniorów. W Marcu (28.03.2017 r.) Radcowie prawni – Seniorzy mieli przyjemność spotkać się w Klubie Seniora tutejszej Izby z profesjonalnym przewodnikiem po Poznaniu Karoliną Dąbrowską, która przedstawiła historię Chwaliszewa od czasów przedwojennych do chwili obecnej. W Kwietniu (11.04.2017 r.) spotkanie w Klubie Seniora OIRP w Poznaniu dało możliwość wysłuchania prelekcji znanego historyka dr Marka Rezlera, posiadającego bogatą wiedzę o dziejach Miasta Poznania. Wykład ten

wzbogacił wiedzę obecnych na temat tajemnic Starego Rynku i okolic. Prelegent poszerzył wykład o zdjęcia i źródła historyczne. W Maju (09.05.2017 r.) na spotkaniu kameralnym członkowie Klubu Seniora mieli możliwość pogawędzenia o sprawach osobistych, społecznych i politycznych, jak również powspominali wydarzenia minionych spotkań. W Czerwcu (06.06.2017 r.) spotkanie zostało uświetnione obecnością Arkadego Pawła Fiedlera znanego podróżnika, który zainteresował wszystkich obecnych opowiadając o przebytej podróży Fiatem 126 p (Maluchem) po Afryce. Zaciekawił wszystkich słuchaczy prezentując filmy i zdjęcia z podróży. Obecność Pana Fiedlera zafascynowała wszystkich licznie przybyłych Seniorów, którzy podjęli szeroką dyskusję tematyczną związaną z przygodami tej podróży.

41


Z ŻYCIA IZBY

WYCIECZKI W Kwietniu (25.04.2017 r.) Seniorzy wyjechali na wycieczkę krajoznawczą po Wielkopolsce, zwiedzali szlak atrakcyjnych muzeów: Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach i Skansen Parowozów w Wolsztynie. Zwiedzano również Opactwo Cystersów w Obrze – obiekt składający się z Seminarium Duchownego Klasztoru Oblatów, przepięknego kościoła i muzeum misyjnego. W ocenie Seniorów wycieczka była bardzo interesująca. Uczestnicy zapoznali się ze starymi urządzeniami pożarnictwa oraz starymi parowozami i eksponatami kolejowymi z dawnych lat.

42


Z ŻYCIA IZBY W Maju (30.05.2017 r.) Radcowie Prawni – Seniorzy uczestniczyli na wesoło w wycieczce krajobrazowej płynąc statkiem po Warcie. Z plecakami, dobrym humorem i młodym duchem ruszyli w rejs statkiem „Bajka”. Wycieczkę uświetniła „zamówiona” piękna pogoda. Czas mijał szybko w atmosferze śpiewu, śmiechu i relaksu. Płynąc po rzece w kierunku mostów Seniorzy ujrzeli nowe plaże utworzone na brzegach Warty, a płynąc z prądem rzeki w kierunku Czerwonaka obserwowali dziką, nadrzeczną florę, której nikt nie dojrzy spacerując brzegiem Warty. Wycieczka trwała 1 godzinę i 45 minut, a uczestnicy szczęśliwie zeszli z pokładu dziękując Kapitanowi i Bosmanowi Statku za wspaniałą przygodę wśród wód i roślinności Warty.

IMPREZY KULTURALNE Radcowie Prawni Seniorzy, członkowie Klubu Seniora uczestniczyli licznie w imprezach kulturalnych integrując się w teatrach, kinie i Filharmonii Poznańskiej. Ostatnio w dniu 17 czerwca br. odbył się w Auli Uniwersyteckiej Koncert: „W 5. Rocznicę Śmierci Stefana Stuligrosza Ulubione Utwory Druha” z udziałem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Koncert był wzruszający, wzbogacony o wyświetlane filmy przypominające historie sukcesów chóru Stefana Stuligrosza. Koncert został uwieńczony długo trwającymi owacjami na stojąco. Przewodnicząca Zespołu do Spraw Seniorów r. pr. Urszula Budzińska fot. r.pr. Maciej Bebejewski fot. OIRP

43


WARTO WIEDZIEĆ

SŁOWA NA WOLNOŚCI II międzynarodowa konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”, odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. To kolejne spotkanie przedstawicieli nauki i praktyków, zajmujących się problematyką swobody wypowiedzi i jej granic. W czasie 7 sesji plenarnych ponad 40 prelegentów dyskutowało nad zagadnieniami wolności w cyberprzestrzeni, granic swobody artystycznej, obrazy uczuć religijnych, mowy nienawiści czy roli mediów elektronicznych w czasie arabskiej wiosny i ukraińskiego Euromajdanu. Zaproszenie do uczestnictwa przyjęli wybitni przedstawiciele nauki prawa z wiodących ośrodków akademickich, m.in. prof. Ireneusz C. Kamiński, sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. Jacek Sobczak (sędzia Sądu Najwyższego). Przybyli także liczni prelegenci z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Egiptu, Ukrainy i Cypru. W czasie konferencji odbył się ekspercki panel dyskusyjny o wolności słowa w praktyce wykonywania zawodów prawniczych. Udział w dyskusji wzięli m.in. sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, mec. Zbigniew Krüger, specjalista z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz mec. Paulina Piaszczyk, od wielu lat prowadząca obsługę prawną redakcji prasy drukowanej i elektronicznej. UCZESTNICY POWIEDZIELI MIĘDZY INNYMI: Dr Michał Urbańczyk: Problem wolności słowa jest kluczowy dla funkcjonowania demokracji liberalnej jako pewnego systemu politycznego. Jeśli my, obywatele, nie będziemy mieli zagwarantowanej swobody wypowiedzi, np. w formie krytyki władzy, to system demokracji liberalnej nie będzie działał. Prof. Wiesław Wacławczyk: Poziom tej wolności w Polsce ma się obecnie gorzej niż na przykład trzy lata temu. W rankingu francuskiej organizacji pozarządowej „Reporterzy bez granic” Polska trzy lata temu była na miejscu 17 -18. Teraz uplasowała się na 43. Anna Młynarska–Sobaczewska: Nie mamy specjalnych

44

Plakat II Międzynarodowej Konferencji

problemów z mechanizmami ochrony wolności słowa. Są znane, dosyć łatwe, są ścieżki ich egzekwowania. Kiedy np. dziennikarz zostaje zwolniony z pracy, bo jego poglądy nie są zgodne z linią programową, może ubiegać się o ochronę przed sądem pracy. Natomiast obywatel wówczas niewiele będzie wiedział o faktycznej rzeczywistości. A przecież ma prawo do informacji. Dziennikarz musi się więc swoją wolnością posługiwać po to, żeby ów obywatel miał możliwość ze swojej wolności korzystać. J.L.


WARTO WIEDZIEĆ

POZNAŃSKIE PRAWO – STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Młodzieży debaty O SPOŁECZEŃSTWIE

Certyfikat II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” otrzymał w tym roku kierunek prawno-ekonomiczny. Zadecydowały o tym opinie członków komisji eksperckiej, reprezentujących Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze. W programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji i kształcenia oraz najwyższą jakością programu studiów. Komisja nagradza kierunki i specjalności dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań firm. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów, które – w opinii komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym. Zgodnie z regulaminem aplikację oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów - członków komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W opinii komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikaty „Laur Europejski” oraz „Studia z Przyszłością” przyznano w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Na gali w Warszawie 13 kwietnia nagrodę w imieniu Wydziału Prawa i Administracji odebrała prof. Magdalena Fedorowicz.

Obecnie przeżywamy czas turbulencji, burzy i naporu jeśli chodzi o przyszłość ochrony praw obywatelskich, ale także rolę jaką ma pełnić społeczeństwo obywatelskie w zapewnieniu przestrzegania gwarancji konstytucyjnych. W tak trudnym czasie obecność na konferencji podejmującej ten temat, to nie tylko prawo, ale wręcz obywatelski obowiązek” – tymi słowami, do udziału w VI Kongresie Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszał Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W tym roku spotkanie odbywa ło się pod hasłem „Społeczeństwo obywatelskie” Kongres, otworzył panel ekspercki, w którym udział wzięli prof. Hanna Suchocka – Premier RP w latach 1992-1993, prof. Marek Zubik – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016, Stanisław Trociuk – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prof. Waldemar Łazuga – specjalista historii powszechnej XIX i XX wieku. Kongres Kół Naukowych to jedna z najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez studentów Uniwersytetu w ostatnich latach. Jest największą cyklicznie organizowaną konferencją młodych naukowców na UAM. W tym roku, w związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP, poświęcony jest refleksji nad tym najważniejszym w systemie aktem prawnym. Kongres stanowi skuteczne wsparcie dla młodych naukowców, dając możliwość podjęcia samodzielnej działalności naukowej. J.L.

J.L.

45


WARTO WIEDZIEĆ

SPECPRAWNIK.PL LAUREATEM KONKURSU 50 Kreatywnych w Biznesie 2017 Poznań – www.specprawnik.pl W Internecie dla prawników i klientów jest jeszcze wiele do zrobienia. Specprawnik.pl wiodąca platforma łącząca klientów z prawnikami została laureatem konkursu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu Brief.pl Ranking 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, magazyn „Brief” przygotował już po raz 7. Z długiej listy twórczych Polaków zostali wybrani przedsiębiorcy, którzy wyróżniają się nieszablonowym myśleniem i podejściem do biznesu, które pozwala im być zawsze o krok przed konkurencją. 29 maja 2017 w pięknych wnętrzach Concordia Design w Poznaniu odbyła się uroczysta gala. Wręczenie wyróżnień przedsiębiorcom oraz ich rozwiązaniom poprzedziła dyskusja o roli małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu polskiej gospodarki. W debacie udział wzięli m.in. przedstawiciele firm Lekam, Oknoplast, Radio Zet, Uber, Prezydent Miasta Poznania oraz Michał Sadowski z Brand24. W tym roku pierwszy raz zgłoszonych przedsiębiorców oceniała wyłoniona kapituła, składająca się z wielu wybitnych postaci polskiego biznesu m.in. Pani Irena Eris, Piotr Voelkel, Anna Hejka, Solange Olszewska, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania i wiele innych znakomitych przedsiębiorców. „Bycie laureatem 50 Kreatywnych w biznesie ma dla nas duże znaczenie, organizatorzy zwracają uwagę, iż poszukują firm, które mają szansę wpłynąć na rynek lub zmienić jego reguły – powiedziała Katarzyna Abramowicz założycielka SpecPrawnik.pl. To wyróżnienie ilustruje, że fuzja technologii i prawa da klientom ogromną pewność siebie i spokój, którego dotąd zmagając się z problemami prawnymi nie mieli.” SpecPrawnik.pl to serwis tworzony od 2012 roku przez radców prawnych i informatyków, którzy połączyli doświadczenie prawne i projektowo-programowe, aby pomóc klientom i prawnikom właściwie się dobrać. Serwis odwiedza tysiące użytkowników szukających pomocy prawnej. Jest pierwszą w Polsce wyszukiwarką oraz porównywarką prawników z możliwością zakupu usług prawnych online. Prezentuje dorobek kilku tysięcy

46

fot. K. Abramowicz

prawników w Polsce. „Do tej pory obserwowałam każdą edycję rankingu inspirując się osobami, które zostały wyróżnione. Jak pokazuje nasz przykład, jeśli naprawdę chcesz zmieniać życie ludzi, ułatwiać je, pomagać, wystarczy reagować na zmiany i adaptować je w starych branżach. Nam udało się namówić do współpracy tysiące znakomitych prawników, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie by odpowiadać na problemy kierowane do serwisu przez użytkowników. Nam i prawnikom zależy na tym samym, na dostarczeniu ludziom i firmom niezbędnych informacji do podejmowania właściwych decyzji oraz wysokiej jakości usług prawnych. Tak zmieniamy ten rynek razem. Blisko 40 000 osób otrzymało pomoc prawną przez serwis. To najlepszy sposób działania dla całej branży prawniczej, która pomaga nam zmieniać nastawienie klientów do prawników. W najbliższych miesiącach zamierzamy skupić się też na szerszym pomaganiu firmom, bo wiemy jak trudno jest w Polsce rozwijać biznes.” – podsumowuje Katarzyna Abramowicz. r.pr. Katarzyna Abramowicz


Paragraf 2017 czerwiec ok  

Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu