Page 1

VIDEO

4 US


Welkom Video4Us is voor iedereen die het belang van beelden inziet of in wil zien. Video4Us is bedoeld voor iedereen die het belang van beelden inziet of in wil zien.

Video4Us werkt vanuit een activerende en positieve wijze. Video4Us kan zowel coachend, adviserend als uitvoerend zijn.

Video4Us werkt op maat vanuit de wensen van uw organisatie.

Video4Us kan advies geven op zowel innoveren als implementeren.

Video4Us wil graag meedenken over de effectiviteit van presentaties.

Video4Us kan helpen om binnen uw organisatie middels beelden uw visie en doelen uit te dragen.

Wat?

Waarom?

Waarvoor?

Een bedrijf dat zich richt op het leren van beelden en het werken met beelden. Ook wel visuele kennisconstructie of visual knowledge building genoemd.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Door te werken met beelden wordt een beroep gedaan op de dual coding theory. Hierbij zorgen de hersenen voor afstemming van visuele en verbale informatie. De meerwaarde is dat er andere inzichten ontstaan. Zoals visualiseren, abstraheren en concretiseren.

Voor iedereen die het belangrijk vindt om middels beelden doelstellingen die in uw bedrijf belangrijk zijn visueel te maken. Voor sportclubs,bedrijven, individuele coaching en onderwijs. Altijd met het doel om op een activerende wijze te werken.


Vestibulum velit orci

Beelden; video, foto’s zeggen vaak meer dan woorden. VISUAL KNOWLEDGE BUILDING Visual: het zien van beelden, begrijpen van beelden, kritisch kunnen kijken naar beelden en kunnen uitdrukken in beelden; Knowledge: het opdoen, verwerken, toepassen en integreren van kennis door visualisatie; Building: de constructie van nieuwe kennis gerelateerd aan de voorkennis. (Sonvilla-Weiss, 2005) Het beeld is in het onderwijs en maatschappelijk nog steeds ondergeschikt aan het woord, terwijl de mens toch voornamelijk visueel ingesteld is en visuele signalen in de informatieverwerking voorrang op auditieve signalen krijgen (Heuvelman en Fennis, 2005). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ons geheugen voor beelden sterker lijkt te zijn dan ons geheugen voor woorden (Anderson, 2004). Het leren met en door beelden kan effectiever zijn dan het leren met en door woorden. (bron; literatuurstudie VKB Leonie van Otten in opdracht van R. Von Piekartz)

Wie?

Waar?

Nieuw en uitdagend

Ronald von Piekartz, hoofddocent lerarenopleiding basisonderwijs. Gericht op de disciplines kunst en cultuur, beeldend onderwijs ,tekenen en nieuwe media (rich media) Opleiding eerste graads tekendocent, Hogeschool voor kunsten te Arnhem.

Ronald von Piekartz Goudvisstraat 18 7559 MP Hengelo piekartz@gmail.com Skype Hespiekartz

Video4Us onderscheidt zich door ervoor te zorgen dat de eindproducten; presentaties, diashows, films gemaakt zijn voor u en door u. Video4Us kan u helpen om samen te zoeken naar die beelden waarin uw visie zichtbaar gemaakt wordt. Hierdoor kunt u zelf geschikte benchmarks maken en delen.


“ Door te zien snap ik het beter” “ Ik leer het liefst met beeld want dan blijft het beter zitten” “ Als je zoekt naar dingen kom je ook weer iets anders tegen” “ Door het maken leer je meer, dan verdiep je je erin”

Video4Us biedt de volgende onderdelen aan. Video4Teams, Video4Sport, Video4Reflection en Video4School

Video4Us werkt maatgericht. Om dit

De eindproducten zijn een weerslag

te kunnen waarborgen zijn er

van uw team. Gemaakt door en voor

verschillende Video4Us subdivisies .

het team. Door op deze wijze te werken ziet uw team mogelijkheden

Video 4 Teams

om duidelijk te krijgen wat de visies

In Video4Teams kunt u uw team profit

en doelstellingen van uw bedrijf echt

of non-profit, uitdagen om

zijn.

doelstellingen die in uw bedrijf

Door te handelen, te filmen, te

belangrijk zijn visueel te maken.

selecteren en te combineren zal uw

Visies en doelstellingen die meestal

bedrijf producten krijgen waar u trots

abstract en multi-interpretabel zijn

op bent. Het is een aangename en

kunnen met beelden concreet

open manier om aan de teamspirit te

gemaakt worden.

werken. Het haalt creativiteit en beelden boven water die vaak

Video4Teams geeft u naast de digitale

onverwacht aanwezig zijn. De

hulpmiddelen ook advies en coaching

multimediaprodcten kunnen onderling

om met teams op een activerende

vergeleken worden. Zo komt u tot

wijze aan de beoogde doelstellingen

gezamenlijke afstemming over wat uw

te werken. We zorgen ervoor dat uw

visies en doelstellingen concreet

team beschikt over soft- en hardware

inhoud.

om digitale video’s of multimedia

Video4Teams is de manier om op een

presentaties te maken.

ontspannen wijze teamvergadering inhoudelijk en activerend vorm te geven.


“ Een beeld zegt eigenlijk alles”

Video 4 Sport

Daarnaast biedt dit concept de

In Video4Sport is het mogelijk om uw

mogelijkheid om op elk gewenst

sportclub op een moderne en

moment te kunnen bekijken. Waarbij

uitdagende wijze voor het voetlicht te

plaats en tijd onafhankelijk zijn.

krijgen. Sportclubs zetten vaak hoog

Hiervoor komt er een Video4Sport

in op het versterken van zowel de

Youtube-kanaal, waarop de filmpjes

Fairplay gedachte als het versterken

staan. Dus geen kosten voor

van de contacten met de ouders.

videoservers en video-opslag.

Daarvoor kan Video4Sport een

Op de site van uw sportclub komen de

meerwaarde zijn. Om deze

fimpjes te staan. Bij elk elftal staat

doelstelling te concretiseren is er een

bovenaan altijd een info-filmpje dat

format bedacht waarbij het unieke

hoort bij de leeftijdscategorie.

van uw sportclub het uitgangspunt is.

Een andere meerwaarde van

Er komen korte info-films die zeer

Video4Sport zit in een meer

geschikt zijn om te gebruiken tijdens

beleidsmatige kant van de club. Door

algemene info-avonden in het

samen te kijken naar videobeelden

clubgebouw of tijdens team avonden.

kan het kader aangeven

Hiervoor hebben veel sportclubs een

becommentariëren wat de club wil

jeugdbeleidsplan ter beschikking.

communiceren naar de leden, maar

Deze is vooral talig opgesteld. De

ook naar buiten toe. Het kan zo

infofilmpjes zijn een afgeleide

dienen als een concreet item waarover

visualisering van de informatieboekjes

men tot een consensus kan komen.

voor de verschillende specifieke

Het scherpt het debat rondom de visie

doelgroepen.

van uw sportclub.

“Vanuit positieve beelden visualiseren wat

en

wenselijk is.” Martin Jol trainer.


Video 4 School Digitaal Verhalen Vertellen “ Als je actief bezig bent leer je sneller� In het huidige digitale tijdperk zijn er veel nieuwe mogelijkheden om leerlingen te benaderen door digitale middelen in te zetten in de les. Digitaal Vertellen of Digital Storytelling is een relatief nieuw fenomeen uit Amerika, waarbij mensen met digitale beelden een verhaal vertellen. Deze narratieve vorm is uiterst geschikt om te worden ingezet in het onderwijs. Leerlingen kunnen met Digitaal Vertellen ook zelf digitale vertellingen maken. Leerlingen vertellen een verhaal in de klas door middel van een digitale videoclip. Als leerlingen zelf een digitale vertelling maken worden zij op veel verschillende vaardigheden aangesproken. Ze moeten een onderwerp bedenken, onderzoek doen, informatie analyseren, verwerken en als een verhaal structureren. Doordat de leerlingen hun verhalen presenteren aan de groep of op internet zijn er veel momenten van reflectie. Hierdoor kunnen leerlingen zich ontwikkelen op sociaal vlak, leren omgaan met kritiek en gaan elkaar beter begrijpen. Bovendien worden door deze methode de leerlingen enthousiast en werken ze gemotiveerd mee. Leerlingen krijgen dus op een vernieuwende manier te maken met diverse elementen uit het curriculum: spreken, schrijven, kijken, luisteren en digitale techniek. Kortom, Digitaal Vertellen is een hulpmiddel dat gericht is op het ondersteunen van het complexe proces van observeren, interpreteren, concluderen, documenteren, rapporteren en betekenisgeving. (Bron Teleac)


Verdiepend; door zelf beelden te zoeken, te selecteren en te combineren kun je dieper in je eigen handelen en denken kijken. Het is ook nog leuk. Vi d e o 4 Re f l e ct i on, ga a t ov e r he t zoe ke n na a r u w i d e nt i t e i t , u w a f we gi nge n, u w v i si e s, u w a mbi t i e s. Di t d oe t u d oor ze l f d a a rbi j be e l d e n t e ma ke n. De ze be e l d e n d i e a l t i j d v a nu i t e e n posi t i e v e grond hou d i ng zi j n ge ma a kt word e n me t a nd e re n be ke ke n e n be sproke n. De re f l e ct i e zi t d a n ook ni e t a l l e e n i n u w e i ge n d e nke n, ma a r ook i n d e be e l d ke u ze s d i e u ma a kt . Wa a r be nt u t rot s op e n d a t l a a t u zi e n. De f e e d ba ck word t ge ge v e n d oor zoge na a md e cri t i ca l f ri e nd s. Vi d e o4 Re f l e ct i on he l pt u d a a rbi j . Door sa me n op zoe k t e ga a n na a r d e j u i st e f ra gme nt e n of f ot o’ s. U l e e rt ze l f d e ze f ra gme nt e n d i gi t a a l t e kni ppe n e n t e pl a kke n i n e e nv ou d i ge v i d e o sof t wa re . Er ont st a a t zo e e n d i gi t a l e v i d e of i l m wa a ri n u u w be st e ka nt l a a t zi e n. Di t prod u ct l a a t u me t e e n ge ri cht e v ra a g a a n u w cri t i ca l f ri e nd s zi e n. Wi j ku nne n d a a rbi j coa che n e n d e rol a a nne me n v a n coa ch. Door Vi d e o4 Re f l e ct i on ku nt u u w ha nd e l e n zi cht ba a r ma ke n. Di t ge e f t d e moge l i j khe i d om d i e pe r t e l e re n. Da a rd oor kri j gt he t v ol ge ns d e S e l f De t e rmi na t i n The ory e e n posi t i e v e re d ri v e v a nu i t u ze l f om u w ha nd e l e n t e koe st e re n e n d a a rv a n t e l e re n.

“Je maakt het mee met echte beelden” Simpel maar niet simplistisch Video4Us is sterk in het helpen met het ontwerpen en maken van creatieve en inspirerende presentaties. Altijd zal de klant beelden gebruiken die echt bij hem horen. Powerpoint Presentaties ontwerpen zonder gebruik van de overbekende bullet terreur is onze kracht. We gebruiken een presentatie echt als een motivatiebulletin. Beelden, stilstaand of bewegend zijn daar zeer geschikt voor. Om uw persoonlijke doelen en behoeftes, teamdoelen en -behoeftes en de doelen van uw organisatie duidelijk te maken zijn professionele beelden zeer geschikt. Laat ons u daarbij van dienst zijn. Wij gebruiken de term presentationzen daarvoor. Hierbij gaat het om een innoverende mix van educatie, inspiratie en spanning. Uw publiek vasthouden middels creatieve presentaties is het werk van Video4Us.


VIDEO

4 US Teams Sport Reflection School

Goudvisstraat 18, Hengelo 7559MP Tel: 074-2430527 piekartz@gmail.com www.video4us.nl

brochure video4us af  

video4sport, video4teams, video4reflection, video4school

brochure video4us af  

video4sport, video4teams, video4reflection, video4school

Advertisement