__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Pidä Lappi Siistinä KEEP LAPLAND TIDY

Pidetään yhdessä huolta Lapista.

|

Infolehti 2020 |

www.pidalappisiistina.fi

Cover photo: Heikki Sulander Photography

Ympäristöbonus Lappiin The environment bonus to Lapland p. 2-5

Käytännön ympäristöoppia Hands on environmental studies p. 6-7 Moni kukka päältä kaunis Looks can be deceiving p. 8-9 1


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Pidä Lappi Siistinä ry valittiin ympäristöbonuksen 2020 saajaksi

Partioaitan 365-klubilaiset kerryttävät varoja Lapin luonnon hyväksi

Partioaitta on yli 90-vuotias ulkoiluvaate- ja retkeilyvälinekauppa, jolla on 19 myymälää ympäri Suomen. Pohjoisimmat sijaitsevat Saariselällä ja Rovaniemellä. Partioaitta on valittu useamman kerran toimialansa vastuullisimmaksi ja arvostetuimmaksi urheilu- ja vapaa-ajan liikkeiden brändiksi Suomessa. – Ympäristöbonus on kanta-asiakasohjelmamme 365-klubin keskiössä. Haluamme konkreettisesti tukea ympäristönsuojelua ja luonnossa liikkumista. Ympäristöbonus lahjoitettiin nyt neljättä kertaa ja yhteensä neljän vuoden aikana on kerätty lähes 370 000 euroa. Edeltävinä vuosina lahjoitusvaroilla on muun muassa rakennettu uudet portaat Kiilopään huipulle Urho Kekkosen kansallispuistossa, kunnostettu ja siivottu ranta-alueita ja koskia sekä tuettu monipuolisesti eri-ikäisten luonnossa liikkumista, kertoo Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

Merkittävä summa ympäristön hyväksi

potkua tähän työhön vielä pitkään! Sanna Alaruikka kertoo.

Partioaitan 365-klubilaiset voivat äänestää, mille toimijalle seuraavan vuoden aikana kertyvä ympäristöbonus lahjoitetaan. Kukin ehdokas esittelee konkreettiset toimenpiteet, miten käyttäisi mahdollisen lahjoituksen ympäristön hyväksi. Tammikuun 23. päivä 2020 pidettiin Helsingissä tilaisuus, jossa julkistettiin äänestyksen tulos: Pidä Lappi Siistinä ry saa 50 %, John Nurmisen Säätiö 30 % ja SOS-Lapsikylä 20 % vuoden 2020 aikana kerätystä ympäristöbonuksesta. Kun ympäristöbonusta on viime vuosina kerätty noin 100.000 €, tarkoittaa se Pidä Lappi Siistinä ry:lle merkittävää summaa. – Muut ehdokkaat olivat niin loistavia, etten uskaltanut toivoa pääsevämme kolmen joukkoon. Nyt tulos on printattuna toimistomme seinällä. Siitä saa iloa ja

Kestävästi tunturiin

2

Hetta-Pallas on maamme vanhin vaellusreitti ja retkeilijöiden klassikkokohde. Tämä Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitti merkittiin maastoon jo vuonna 1934. Retkeilyn suosion myötä reitin kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nykyisin reitille tehdään jo noin 15 000 käyntikertaa vuosittain ja koko Pallas-Ounastunturin alueella retkeillään vuosittain noin 45 000 käyntikerran verran. Suuri kävijämäärä jättää jälkensä myös lajistoltaan ainutlaatuiseen ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi hitaasti uusiutuvaan tunturiluontoon. Polut kuluvat ja levenevät voimakkaasti, harvinainen tunturikasvillisuus sekä luontotyypit kuten tunturikankaat ja suot tuhoutuvat ilman polkujen kestävöintiä. Kansallispuistojen

Photo: Samuel Taipale/ Visit Finland

– Me olimme toimistolla ihan pökkyrässä koko päivän, kun kuulimme tuloksen! kertoo Pidä Lappi Siistinä ry:n järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka. – Kun tieto tuli, tarkistin sähköpostin monta kertaa, ennen kuin uskoin. Näin onnellisena Pidä Lappi Siistinä ry:n väki otti vastaan uutisen, että yhdistys oli valittu yhdeksi Partioaitan ympäristöbonuskohteista.


Pidä Lappi Siistinä

hoitoon suunnatun rahoituksen niukkuus näkyy mm. retkeilyä palvelevien rakenteiden, kuten pitkospuiden, siltojen ja reittimerkintöjen huonona kuntona, joka osaltaan voimistaa retkeilystä luonnolle aiheutuvia vaikutuksia. – Talkooleirien järjestäminen yhdessä kansallispuistojen kanssa on perustoimintaamme, mutta kesällä 2021 voimme järjestää lahjoituksen ansiosta tavallisen kahden leirin sijaan kolme leiriä, kertoo Pidä Lappi Siistinä ry:n puheenjohtaja Leo Pitkänen.

Miksi Pallas? Metsähallituksen luontopalveluiden kenttäpäällikkö Antti Ohenoja osallistui hakemuksen tekoon yhdessä Pidä Lappi Siistinä ry:n väen kanssa. – Lapin kansallispuistoissa olisi monta kohdetta, joissa töitä riittäisi. Käyttömäärät lisääntyvät ilahduttavasti koko ajan, mutta väistämättä se jättää luontoon jälkiä. Jos esimerkiksi pitkospuut ovat heikossa kunnossa, ihmiset

2020

kiertävät ne ja tekevät uusia polkuja. Myös turvallisuuden takia rakenteita pitää uusia ja huoltaa, Antti Ohenoja kertoo. – Keskustelimme pitkään ja punnitsimme vaihtoehtoja eri kansallispuistojen välillä. Valinta ei ollut helppo, mutta lopulta päätimme tehdä hankesuunnitelman Hetta-Pallas -reitin kunnostamiseksi, sanoo Sanna Alaruikka. – Olemme aiempina vuosina talkoilleet pääasiassa Urho Kekkosen ja Pyhä-Luoston kansallispuistoissa, mutta emme koskaan aiemmin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Vastuullista kulutusta ja liiketoimintaa Ympäristöbonuksesta on muodostunut pysyvä osa Partioaitan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista liiketoimintaa. – Arvostamme suuresti Partioaitan toimintaa ympäristön hyväksi. He ovat hienolla tavalla yhdistäneet liiketoiminnan ja vastuullisuuden ja antaneet asiakkailleen selkeän ja avoimen

KEEP LAPLAND TIDY

tavan olla osana vastuullisempaa kulutusta, sanoo Leo Pitkänen ja lähettää lämpimät kiitokset myös kaikille 365-klubilaisille.

le l a N ä! ä t t kii

Kestävästi tunturiin -projekti 2021 Tavoitteena kehittää luontoretkeilyn edellytyksiä ja turvata ainutlaatuisen tunturiluonnon ja lajiston säilyminen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Toimenpiteet • Taivaskeron reitin kunnostus • Palkaskeron reitin kunnostus • Pitkostusten uusinnat 250 m Hetta-Pallas -reitillä • Kahden sillan uusinta • Hietajärvi-Pahakuru -yhteysreitin kestävöinti soralla

Nina Ehrnrooth

Työt toteutetaan yhteistyössä kansallispuistoja hoitavan Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa ja Partioaitan lahjoittaman ympäristöbonuksen avulla. 3


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Keep Lapland Tidy Was Selected as the Recipient of Environment Bonus 2020

– We celebrated all day at the office, says Keep Lapland Tidy coordinator Sanna Alaruikka. – When the results came, I read the email many times before I could believe it. That is how happy Keep Lapland Tidy staff were when they heard that they had been picked as one of the beneficiaries of the environment bonus.

Partioaitta is a 90-year-old outdoor clothing and camping equipment retailer with 19 stores in Finland. The northernmost ones are located in Saariselkä and Rovaniemi. Partioaitta has repeatedly been selected as the most responsible and respected sports and leisure brand in its industry in Finland. – The environment bonus is at the heart of our loyalty program, called 365 Club. We want to give concrete support to protect the environment and wilderness. This is the fourth year that we are handing out the environment bonus, and a total of nearly € 370.000 has been raised during these years. In previous years, donation funds have gone to building new stairs to the top of Kiilopää fell in Urho Kekkonen National Park, renovating and cleaning beaches and rapids, and providing nature exploration support for people of different ages and abilities, says Nina Ehrnrooth, CEO of Partioaitta.

A significant sum for the environment

the whole year, says Sanna Alaruikka.

Every year 365 Club members vote on the operator that will receive the environment bonus. Each candidate must present a concrete plan to utilise the potential donation to benefit the environment. On January 23rd an event was held in Helsinki to announce the result of the vote: Keep Lapland Tidy will receive 50 %, John Nurminen Foundation 30 %, and SOS Children’s Village 20 % of the environment bonus collected in 2020. Keeping in mind that in previous years the amounts accumulated have neared € 100.000, this donation will be a significant amount for Keep Lapland Tidy. – The other candidates were so brilliant that I did not dare to hope to get to the top three. We printed out the results and hung the paper on our office wall. It will give us joy and motivation

Sustainable hiking

4

Hetta-Pallas is the oldest hiking trail in Finland and a classic destination for hikers. This route located in Pallas-Yllästunturi National Park was already marked in the terrain in 1934. With the rising popularity of hiking, the number of visitors to the route has increased year by year. Currently, the route is visited about 15.000 times a year, and the entire Pallas-Ounastunturi area 45.000 times. A large number of visitors leaves its mark on this unique and fragile environment. Trails are heavily worn and widened, and rare plants and terrains are destroyed. The scarcity of funding for the management of national parks can be seen in the poor condition of duckboards, bridges, and trail markings. In a trail where these structures

Photo: Harri Tarvainen / Visit Finland

Partioaitta and its loyalty program members raise funds for Lappish nature


Pidä Lappi Siistinä

are not maintained hiking tends to have an even more damaging effect. – Organizing voluntary work camps with national parks is our core business. In the summer of 2021, thanks to the donation, we can organize three camps instead of the usual two, says Leo Pitkänen, chairman of Keep Lapland Tidy.

Why Pallas? Antti Ohenoja, Field Manager at Metsähallitus nature services, prepared the funding application together with Keep Lapland Tidy. – There are many sites in Lappish national parks where plenty of work needs to be done. Usage rates are steadily increasing, and that inevitably leaves traces. For example, if the duckboards are in poor condition, people will avoid walking on them and create new paths. The structures must be replaced and maintained also for safety reasons, says Antti Ohenoja.

2020

KEEP LAPLAND TIDY

– We had a long discussion and considered alternatives among different national parks. The choice was not easy, but in the end, we decided to make a project plan for the restoration of the Hetta-Pallas route, says Sanna Alaruikka. - In previous years we have worked mainly in Urho Kekkonen and Pyhä-Luosto National Parks, never before in Pallas-Yllästunturi National Park.

Responsible consumption and business The environment bonus has become a permanent part of Partioaitta’s business and sustainable development principles. – We greatly appreciate the work that Partioaitta does for the environment. They have beautifully combined business and responsibility and given their customers a simple and transparent way to more responsible consumption, says Leo Pitkänen of Keep Lapland Tidy and extends a warm thank you to all 365 Club members.

NK A H T ! YOU

Sustainable hiking project 2021 The aim is to develop the conditions for hiking and to preserve the unique fell nature and species in the Pallas-Yllästunturi National Park. • Restoration of Taivaskero route • Restoration of Palkaskero route • Replacement of 250 metres of duckboards in Hetta-Pallas route • Replacement of two bridges • Improvement of Hietajärvi-Pahakuru route by laying down gravel

Nina Ehrnrooth

The work will be carried out in cooperation with Metsähallitus nature services which manages the national park, and Partioaitta environment bonus donation. 5


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Käytän nön

ympäristöoppia

Pidä Lappi Siistinä ry on pitkään tehnyt töitä lasten ja nuorten parissa. Nyt siihen on saatu merkittävää tukea ja kannustusta, kun vakuutusyhtiö LähiTapiola Lappi lahjoitti yhdistykselle 10.000 euroa nimenomaan lasten ja nuorten ympäristötietouden parantamiseen.

– Saimme lahjoituksen loppuvuodesta 2019, joten pääsemme käyttämään lahjoitusvarat vuoden 2020 aikana. Ainakin pääsemme tavoittamaan paremmin kauempana Lapissa sijaitsevia kouluja ja voimme hankkia erilaisia opetusmateriaaleja kouluvierailuja varten, iloitsee Pidä Lappi Siistinä ry:n puheenjohtaja Leo Pitkänen.

Bussilla metsään Vuoden 2019 aikana PLS tavoitti yhteensä noin 1.400 lasta ja nuorta. PLS oli mukana Rovaniemen 4H-yhdistyksen organisoimilla Metsäpäivillä ja Tiedekeskus Pilkkeen Kasit metsään -viikolla. Lisäksi PLS teki kouluvierailuja. Metsäpäivillä koululaiset tuodaan bussilla metsään, jossa vietetään kokonainen koulupäivä. Metsässä on rasteja, joissa eri tahot järjestävät koululaisille erilaista ohjelmaa ja tehtäviä. Kasit metsään -viikolla on samantyyppisiä rastitehtäviä, lisäksi lounas syödään tulilla.

Pidä Lappi siistinä ry on vastannut Metsäpäivillä ja Kasit metsään -viikolla lajittelutehtävästä. Oppilaat ovat kahdessa ryhmässä ja kummallekin annetaan tehtäväksi lajitella esimerkkijätteet oikeisiin lajittelulaatikoihin. Lopuksi käydään tulokset läpi ja kerrotaan, jos korjattavaa löytyy. Usein se nopein ryhmä tekee enemmän virheitä kuin hitaampi. Tärkeintä on tietysti oppia eikä voittaa kisaa.

Lajittelubingossa oppii Kouluvierailuilla järjestetään lapsille esimerkiksi lajittelubingo. Ohjelma suunnitellaan sen mukaan, minkä ikäisiä lapset ovat. Pienten kanssa edetään hitaammin ja kerrataan enemmän. Mitä vanhemmista lapsista on kysymys, sitä enemmän voidaan syventää asiaa ja käydä läpi mm. materiaalien kiertoa. – Lasten ja nuorten kanssa työskentely on ehdottomasti yksi tämän työn parhaita puolia, kertoo järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka Pidä Lappi Siistinä 6

ry:stä. – Lasten innostuminen ja uteliaisuus on hienoa. Ylemmillä luokilla kohtaan hyvinkin tiedostavia nuoria. Heiltä saattaa tulla sellaisia oivalluksia ja kysymyksiä, joita en ole itse huomannut ajatellakaan. Välillä kohtaamiset ovat aivan huikeita.

LähiTapiola Lappi huolehtii ympäristöstä – Elämänturvayhtiönä haluamme huolehtia ympäristöstä ja luonnosta, joilla on vaikutusta myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

le Nal ä! ä kiitt


Pidä Lappi Siistinä – Lahjoitus on osa yhtiömme vastuullista vaikuttamista asiakkaiden lähipiirissä. Siihen linjaan tämä lahjoitus istui oikein hyvin. Salmela pitää hyvänä muun muassa sitä, että Lapissa matkailukeskukset rakennetaan tiiviiksi keskuksiksi ja ympärille jätetään tilaa myös patikointiin, hiihtämiseen, marjastamiseen ja metsästämiseen. – Lappi on Suomen maakunnista monessa mielessä tunnetuin ja omaleimaisin. Kaikille riittää tilaa: erilaisille elinkeinoille ja luonnolle.

• ainoa lappilainen vakuutusyhtiö • kotien, yritysten ja maatilojen vakuuttaja • yli 50.000 asiakkaansa omistama yhtiö, työntekijöitä noin 80 • toimitusjohtaja Kari Salmela v. 2019 -

2020

Hands on

ENVIRONMENTAL STUDIES Keep Lapland Tidy has long been working with children and youth. That sector of its operation recently received significant support when the local insurance company LähiTapiola Lappi donated 10 000 euros to the association, specifically for improving the environmental awareness of children and youth. – We received the donation in late 2019, and we will be able to spend the donation funds during 2020. Now we can reach schools farther in Lapland and acquire a variety of educational materials for school visits, rejoices the Chairman of Keep Lapland Tidy, Leo Pitkänen.

Forest Days by bus During 2019, PLS reached a total of approximately 1400 children and youth. In addition to school visits, PLS participated in the ‘Forest Days’ event organized by the Rovaniemi 4H Association as well as Science Center Pilke’s ‘Eighth Graders in the Woods’ week. Both of the events involve taking students by bus to spend an entire school day in the woods. The day is spent in workshops, and instead of their usual school lunch, students enjoy a snack at an open fire. PLS provides a waste sorting workshop in these events. Students are split into teams that compete in sorting waste into correct bins. The fastest teams tend to make more mistakes than the slow ones, which makes the race challenging. Learning instead of winning, of course, is the main goal.

Play the Sorting Bingo Kari Salmela

KEEP LAPLAND TIDY

For its school visits, PLS has developed a workshop called the Sor7

ting Bingo. It can be modified for different age groups. Smaller kids require a slower pace and more repetition. Older ones are interested in a deeper understanding of e.g. recycling. – Working with children and youth is one of the best parts of my job, says coordinator Sanna Alaruikka. – It’s rewarding to see how excited and curious the kids can be. Especially the older ones can be surprisingly aware of environmental issues and provide fascinating insights and conversations.

LähiTapiola Lappi cares about the environment – As a life security company, we want to take care of the environment, as that has been proved to have a great impact in people’s health and well-being, says CEO Kari Salmela from LähiTapiola Lappi. – This donation is part of our policy to be a sustainable influence in our customers’ lives. Salmela appreciates the fact that tourist resorts in Lapland have not taken too much space from the wilderness. There is plenty of space for hiking and foraging. – Lapland is the most well known and unique of all our provinces. There is space for both industry and wildlife.


Pidä Lappi Siistinä

2020

Moni kukka päältä kaunis

KEEP LAPLAND TIDY

Lupiini on kaunis kukka, jota näkee varsinkin tienpientareilla. Tosiasiassa se pitäisi niittää pois tai kaivaa yksitellen juurineen maasta ja hävittää. Lupiini (komealupiini ja alaskanlupiini) on ns. vieraslaji. Ensimmäisen kerran se on havaittu maassamme jo vuonna 1895. Joku toi aikanaan sen Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ja nyt se karkailee räjähdysmäisesti pitkin tienvarsia Lapissa asti. Vieraslajit ovat kasvi- ja eläinlajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Ne ovat ylittäneet luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston ihmisen myötävaikutuksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa ekologista, taloudellista, terveydellistä tai sosiaalista haittaa.

Vaarallinen valloittaja Koska lupiini leviää nopeasti ja rehevöittää kasvupaikkansa tehokkaasti, joutuvat paikalla aiemmin kasvaneet niittykasvit ja niillä elävät hyönteiset väistymään. Päiväperhosten elämä vaikeutuu, koska lupiini ei kelpaa toukillekaan ravinnoksi. Kaiken lisäksi lupiini on myrkyllinen sisältämiensä alkaloidien vuoksi. – Omalla tontilla lupiineja voi kasvattaa, mutta silloin ottaa sen riskin, että laji leviää ympäristöön siemenistä mm. auton renkaissa, kengissä, eläinten tassuissa tai vaikka lintujen mukana, varoittaa ylitarkastaja Taina Kojola Lapin

ELY-keskuksesta. – Jos se leviää omistajan kiinteistöltä ympäristöön, joutuu omistaja omalla kustannuksellaan poistamaan levinneet yksilöt. Jos kasvattaa omalla kiinteistöllään vieraslajiksi luokiteltua kasvia, altistaa myös Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle, koska lintujen ja muiden eläinten levittämät siemenet voivat kulkeutua etäällekin alkuperäisen kasvin kasvupaikasta. Kuka haluaisi olla osallisena tällaisessa Suomen luontoa köyhdyttävässä prosessissa?

Vieraslajien torjunta vaatii kärsivällisyyttä Yksi lupiini voi tuottaa siemeniä jopa sata kappaletta ja siemenet voivat säilyä elinkelpoisina maassa vuosikymmeniä. – Alaskanlupiini on kotoisin pohjoisempaa kuin komealupiini, ja voisi asuttaa Suomessa myös komealupiinilta saavuttamattomat Keski- ja Pohjois-Lapin alueet tuntureineen, kertoo Taina Kojola.   Vieraslajien torjunta vie vuosia. Kotipihalle levinneistä lupiineista kannattaa leikata kukinnot pois heti kukkimisen jälkeen, ennen siementen kypsymistä. Jos kyse on vielä vain muutamasta yksilöstä, tehokkainta on 8

kaivaa kasvi juurineen pois maasta. Vieraslajin hävittäminen ei ole yksinkertaista puuhaa, sillä jos hävittämistä ei tee oikein, kasvi jatkaa kasvamistaan. Lajikohtaisia ohjeita löytyy vieraslajiportaalista. Muita Suomen kansallisessa vieraslajiluettelossa hävitettäväksi nimettyjä lajeja ovat muun muassa jättiputki, jättipalsami ja kurtturuusu. Jättiputki kasvaa jopa viisimetriseksi ja leviää tiheinä kasvustoina syrjäyttäen kaikki muut kasvilajit. Myös jättipalsami tukahduttaa kaiken muun kasvillisuuden. Kurtturuusu levittäytyy erityisesti hiekkarannoille läpitunkemattomaksi tiheiköksi ja syrjäyttää täysin alkuperäisen merenrantalajiston.


Pidä Lappi Siistinä

Talkoillen vieraslajeja vastaan Pidä Lappi Siistinä ry on järjestänyt yhteistyössä Lapin luonto- ja ympäristökasvatusryhmän (LYHTY) kanssa kahtena kesänä vieraslajitalkoita. Tähän asti on hävitetty vain jättipalsamia, mutta ensi kesänä isketään lupiinin kimppuun. – Hävitimme Rovaniemellä, Mortinmännikössä, jättipalsamia. Jo toisena kesänä huomasi, että kasvusto oli vähentynyt, kertoo projektisuunnittelija Miia Palovaara Pidä Lappi Siistinä ry:stä. – Talkoisiin osallistui kiva joukko innostuneita kaupunkilaisia. Heitä olivat vieraslajiasiat huolettaneet, mutta heiltä puuttui tietoa ja osaamista vieraslajien torjunnasta. Tällaiset talkoot sopisivat vaikka työporukoillekin ulkoilupäivän ohjelmaksi. Vieraslajien hävittämisen lisäksi jokaisen pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, ettei omalla toiminnallaan levitä haitallisia lajeja eteenpäin. Voi tuntua hauskalta idealta tuoda jokin kasvi ulkomaanmatkoilta kotipihaan koristamaan, mutta niistä voi aiheutua enemmän riesaa ja tuhoa kuin iloa. Lähteet: www.vieraslajit.fi, ylitarkastaja Taina Kojola ja biologi Kristiina Hoikka/Lapin ELY-keskus. Vieraslajien haittoja •

taloudelliset, esim. maa- ja metsätalouden tuholaiset • terveydelliset, esim. tautien kuljettaminen • sosiaaliset, esim. vaikutukset virkistyskäyttöön • ekologiset, esim. kokonaisten elinympäristöjen häviäminen Lisää tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta www.vieraslajit. fi. Myös PLS ilmoittelee talkoista Facebook- ja www-sivuilla.

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Looks can be deceiving Nootka lupine (Lupinus nootkatensis) and large-leaved lupine (Lupinus polyphyllus) are invasive species that are originally from North America but have been found in Finland since 1895. Invasive species are plant and animal species that have moved from their natural range to a new area with the aid of humans, unintentionally or intentionally. They pose a threat to the biodiversity and the economy of an area, and may even spread diseases. Because of the rapid spread of lupine, many meadows and the insects that live on them are being forced to give way. Also, lupine is unsuitable as food for butterfly larvae and is toxic because of the alkaloids it contains. – You can grow lupines in your garden, but you run the risk of spreading the seeds and exposing your environment to a loss of biodiversity, says Senior Inspector Taina Kojola from ELY Center of Lapland. – If the species spread from a landowner’s property to the environment, the owner is obligated to remove the plants at their own expense. A single lupine can produce up to a hundred seeds that can remain viable in the soil for decades. – Nootka lupine comes from Alaska originally, and thus can spread to even the northernmost Lapland, Kojola adds. If you have a lupine in your backyard, it is advisable to cut the flowers off the plants immediately after blooming, before the seeds mature. The most effective remedy, however, is 9

to dig out the entire plant and its roots. Some of the other species that are classified as invasive species in Finland include Persian hogweed (Heracleum persicum), Himalayan Balsam (Impatiens glandulifera) and Japanese rose (Rosa rugosa). All three of them spread rapidly and displace nearly all other plant species in their way. Keep Lapland Tidy cooperates with an environmental education organization called LYHTY to organize invasive species elimination workshops. So far Himalayan Balsam has been their only target, but next summer they plan to attack lupines as well. – After we destroyed some Himalayan Balsam we noticed a decline in growth already in the second summer, says coordinator Sanna Alaruikka from Keep Lapland Tidy. - A wonderfully enthusiastic group of residents take part in these workshops. It’s a fun outdoor activity.


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Voluntary work as a lifestyle

Talkoilusta tapa Jenni Rahkonen työskentelee Molok Oy:llä kiertotalousasiantuntijana ja korttelikeräyksen projektipäällikkönä. Hän on hurahtanut myös vapaa-ajallaan kierrätys- ja ympäristöasioihin.

Jenni Rahkonen works for Molok Oy as a circular economy expert and project manager for urban waste collection. She is excited about recycling and environmental issues also in her spare time.

Jennillä oli pitkään ollut ajatus hakeutua talkoilemaan jollekin leirille. Kun hän v. 2018 kuuli Pidä Lappi Siistinä ry:n seminaarissa seuraavan kesän leiristä, hän päätti tarttua toimeen.

For a long time, Jenni dreamed about participating in environmental voluntary work. When she heard about Keep Lapland Tidy’s summer camps, she decided to take action.

Ihanaa vastapainoa toimistotyölle

A counterweight to office work

Toimistotyössä ei aina pääse näkemään konkreettisesti työnsä tuloksia ja siksi talkooleiri oli Jennin mukaan ihanaa vastapainoa. – Se oli todella palkitsevaa, sanoo Jenni ja myöntää kysyttäessä, että kaikki ei tosin ollut pelkkää nautintoa. – Aamuheräämiset tuntuivat pahalta, hän nauraa. Irtiotto arjesta oli täydellinen. Jenni huomasi nauttivansa tunteesta olla keskellä luontoa ja kansallispuistoa, keskellä ”ei mitään”. Hänen arvostus kansallispuistoja kohtaan on kasvanut leirien myötä. – Kansallispuistot ovat upeita paikkoja, joissa kaikki pääsevät ilmaiseksi nauttimaan luonnosta. Leirillä näin konkreettisesti, kuinka paljon niiden eteen tehdään töitä, Jenni kertoo.

When working in an office job, one cannot always see the concrete results of their work and that is why Jenni found the environmental summer camp to be the perfect contrast to her everyday work. – It was so rewarding, she says but admits that it wasn’t all a bed of roses. - The early mornings were tough, she laughs. Jenni found herself enjoying the feeling of being in “the middle of nowhere” in the national park. Her appreciation for national parks has grown since attending the summer camp. – National parks are wonderful places where anyone can enjoy nature for free. At the camp, I saw in a very concrete way how much work is being done in them.

Voluntary work continues

Talkoilusta tapa

Jenni’s next voluntary work gig is in an environmental committee in the Rovaniemi area, where she will work in the position of ‘eco guide’, that is, the person who assists event guests in the use of waste bins. – We are on duty at the waste bin points and help in waste sorting as needed.

Jenni on ilmoittautunut myös Napapiiri-Jukolan 2020 ympäristövaliokuntaan talkootöihin. Hänen talkootehtävänään on olla ns. eko-opas eli henkilö, joka auttaa jätepisteillä suunnistajia ja tapahtumavieraita. – Me päivystämme jäteastiapisteillä ja autamme lajittelussa tarvittaessa vaikka kädestä pitäen. 10


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Muovi kiertämään Muovia ei ole syytä kategorisesti vältellä – se ei ole huono tai paha materiaali, jos se kierrätetään oikein. Voit laittaa muovinkeräysastioihin tyhjiä, puhtaita myyntipakkauksia, kuten voirasiat, shampoopullot tai makkarankääreet. Muut muoviset jätteet kuuluvat joko polttokelpoiseen jätteeseen tai vaarallisen jätteen keräykseen. Laita muovinkeräykseen vain puhtaita pakkauksia, jotta keräysastiat eivät alkaisi haista tai houkutella tuhoeläimiä. Irrota korkit ja kannet, sillä ne ovat usein eri muovia kuin itse pakkaus. Älä laita pakkauksia sisäkkäin, sillä laitoksella optinen laite tunnistaa vain päällimmäisen pakkauksen. Jos et ole ihan varma, onko pakkaus muovia, tee rypistystesti. Jos pakkaus palautuu muotoonsa, se on todennäköisesti muovia. Jos se ei palaudu, se on todennäköisesti metallia. Jos et ole vieläkään varma, laita pakkaus polttokelpoiseen jätteeseen. PVC on hyvin yleinen muovi, jota ei saa laittaa muovinkeräykseen. Se kuuluu polttokelpoiseen jätteeseen. Tunnistat PVC:n merkinnästä 03 tai 3. PVC:stä valmistetaan mm. putkia, johtoja, sadetakkeja, keinonahkaa, mappeja, muovitaskuja, pankkikortteja, leluja ja uimapatjoja. Oikein kierrätetty muovi saa uuden elämän. Uusiomuovista valmistetaan mm. ulkokalusteita, roskapusseja, vessaharjoja ja kukkaruukkuja.

Recycling plastic

Onko se muovipakkaus? Ei

Kyllä Onko se PVC:tä?

Polttokelpoinen jäte Kyllä

Ei

Vaarall. aineiden keräys

Onko siinä ollut jotain vaarallista ainetta? Ei

Kyllä

Muovinkeräys

Is the package plastic? No

Yes

Mixed waste

Is it PVC? Yes

No Has it contained hazardous materials? No

Plastic waste

11

Hazardous waste Yes

There is no reason to categorically avoid plastic – it is not a malicious material if it is properly recycled. You can put clean, rinsed product packages, such as butter tubs, shampoo bottles, or sausage packages, in plastic waste bins. Other plastic waste belongs to either mixed (combustible) waste or hazardous waste bins. Put only clean packaging in the plastic bins, otherwise, the bin may start to smell and attract pests. Remove the caps and lids since they are often different plastic than the packaging itself. Do not stack packages inside each other, as the optical sensor only recognizes the outermost object. If you are not sure if the packaging is plastic, do a squeeze test: If the package returns to its original shape, it is likely plastic. If it stays crumpled, it is probably metal. If you are still unsure, put the packaging in the mixed waste bin. PVC is a common plastic that always belongs in mixed waste, never in plastic waste. PVC can be recognized by the marking ‘03’ or ‘3’. Some of the items that are commonly made of PVC include pipes, electric cords, raincoats, faux leather, folders and their pockets, payment cards, toys and inflatable pool toys. Properly recycled plastic goes on to live a new life: garden furniture, trash bags, toilet brushes and flower pots are often made out of recycled plastic.


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Hyvä Pidä Lappi Siistinä ry, lähestyn teitä tällä tärkeällä asialla, sillä uskon, että te voisitte tehdä tälle jotain. Nimittäin nyt meni allekirjoittaneella hermot säleiksi ja kuppi nurin viimeisen kerran, kun näin kansallispuiston taukopaikan ulkohuussin kakkaosastossa vaelluskengän! Olen harrastanut luonnossa vaeltamista ja retkeilyä koko ikäni enkä ole ikinä jättänyt luontoon mitään muuta kuin ehkä hennon hien hajun leijailemaan hetkeksi ylämäkeen. Joka ikisen makkarankuoren ja nenäliinan olen mukanani tuonut takaisin ja asianmukaisesti lajitellut. Mikä siinä on niin vaikeaa, ettei se kaikilta onnistu? Kovasti ihmettelen sitäkin vaeltajaa, jonka ruuansulatus tulosti puolentoistalitran tyhjän muovipullon biovessan säiliöön. Poissa silmistä, poissa mielestä? Sivusta seuranneena olen huolissani, kuinka paljon kansallispuistoissa työskentelevät ihmiset joutuvat käyttämään työajastaan roskien keräämiseen ja kuskaamiseen. Voisivat silläkin ajalla ja rahalla korjata vaikka tupien kattoja, rapistuvia pitkospuita tai uusia reittiopasteita. Mutta ei. Suuri osa ajasta näyttää menevän hernekeittopurkkien, pussinsulkijoiden, juomatölkkien ja jopa rikkoutuneiden kenkien keräämiseen, joita nämä ns. luonnon ystävät ovat olkansa yli heitelleet keskelle metsää. Roskaamisen lisäksi nämä – todennäköisesti samat – tyypit käyttäytyvät muutenkin piittaamattomasti. Kämpästä poltetaan kaikki halot, mutta ei haeta liiteristä uusia tilalle seuraavaa kulkijaa varten. Ämpäriin jätetään vedet limottumaan ja juomavesipaikalla tiskataan astiat ja pestään kädet. Tupaan jätetään ruokaa eikä ymmärretä, että myyräthän niistä vain innostuvat. Olisin lopettanut luontoretket jo aikoja sitten, ellei suurin osa kanssaretkeilijöistä toimisi niin kuin minä. Onneksi me fiksut olemme enemmistö. Mutta silti sylttää joka kerta, kun näen ajattelematonta toimintaa. Kyse on kuitenkin meidän kaikkien yhteisestä omaisuudesta! Voisiko Pidä Lappi Siistinä ry palkata vaikka sellaisia luontopoliiseja, jotka nappaisivat nämä törkimykset kiinni ja antaisivat heille kunnon sakot?

Ystävällisesti, nimim. Tunturipöllö

Hyvä Tunturipöllö, kiitos kirjeestäsi! Käsittelit siinä ongelmaa, jota mekin täällä usein pohdimme. On totta, että kansallispuistoissa ja muissa luontoretkeilykohteissa joudutaan keräämään roskia yllättävän paljon. Yleisin roska on tupakantumppi, joka ei käytännössä maadu koskaan. Toivoisi todella, että työntekijät voisivat käyttää työaikansa järkevämmin kuin tumppien ja muiden roskien keräämiseen, kuskaamiseen ja lajitteluun. Roskien käsittelystä aiheutuu puistojen ja retkeilykohteiden ylläpitoon ylimääräisiä kustannuksia. Ne varat ovat pois jostain järkevämmästä. Roskaaminen voi olla tahallista mutta usein pelkkää ajattelemattomuutta. Siksi uskomme, että tiedottaminen ja valistus ovat hyviä keinoja korjata ihmisten toimintatapoja. Poliiseiksi emme voi ryhtyä emmekä sakkoja alkaa jakamaan, mutta voimme levittää roskattoman retkeilyn ilosanomaa monin eri keinoin. On mukava kuulla, että jatkat luonnossa retkeilyä ja myös sinä koet, että suurin osa retkeilijöistä toimii vastuullisesti. Hyvän esimerkin voimaa ei voi liikaa arvostaa!

le Nal a a va s t

Rennompia retkeilyreissuja toivotellen, Pidä Lappi Siistinä ry 12


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Dear Keep Lapland Tidy, I am approaching you on this important issue because I believe you may be able to do something about it. I saw red when I noticed a hiking boot inside a national park outhouse! Yes, in the poop section!

Kindly, Snowy Owl

Dear Snowy Owl, Thank you for your letter! You addressed a problem that we often discuss here. There is indeed a surprising amount of garbage collected in national parks and other nature hiking destinations. The most common type is cigarette butts, which practically never decompose. I wish that the staff could use their working time more rationally than to collect and sort other people’s garbage. Waste management definitely racks up additional costs for the maintenance of parks and hiking destinations. As you said, those funds should be used in something worthwhile. Littering can be malevolence, but often it is mere thoughtlessness. We trust that information and education are the best way to correct people’s behaviour. We cannot become police officers and begin handing out fines, but we can spread the joy of litterless hiking in many ways. We are happy to hear that you keep hiking in the wild and that you feel that most hikers act responsibly. The power of a good example cannot be overestimated! Wishing you more relaxing hiking trips, Keep Lapland Tidy

13

Photo: Markus Kiili / Visit Finland

I have been hiking and camping in nature all my life and I have never left anything more than a swift fragrance of sweat there. Every single food wrapping and napkin has found its way back to civilization with me and been properly discarded. What is so difficult about it? I worry about the hiker whose digestive system produced a 1.5L plastic bottle into a bio-toilet bowl. I am concerned about the amount of time national parks’ staff has to spend collecting and sorting hikers’ waste. With the time and money that is now being wasted (pun intended), so many other projects could be realised: repairing huts and cabins or replacing decaying duckboards and signs. Too much time goes to collecting tin cans, drink bottles and ruined hiking boots that have been left in the wilderness by these so-called ‘nature lovers’. In addition to littering, these (probably the same) types behave recklessly in other ways, too. They burn all the firewood in a cabin and do not bring fresh wood in, so there are no dry logs available for the next visitor. They leave buckets half full of water to grow nasty slime, and they wash their hands and dishes in drinking stations. They leave food in the cabins without understanding that moles will think it’s for them. If I did not know that most of the nature goers behaved like myself, I would have stopped hiking a long time ago. Fortunately, we smart are the majority. But I still lose my cool every time I see thoughtless activity. National parks belong to all of us! Can Keep Lapland Tidy please establish a Nature Police Force to catch these wrongdoers and fine them?


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

Kultainen luuta 2020 Kemiin Pidä Lappi Siistinä ry on myöntänyt Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinnon Ympäristöseminaarissa Levillä 23.1.2020 Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeelle. Palkinnon oli vastaanottamassa hankevastaava Eija Kinnunen. Kemin kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja aloitti työn käytännön toimenpiteillä. Työn raameina ja suunnan antajana toimii ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti, jonka Kemin kaupunki sai keväällä 2019 toisena suomalaisena kaupunkina. Konkreettiset toimet näkyvät: ruokahävikkiä vähentävä suosittu sosiaalinen keittiö –kokeilu on tavoittanut satoja erilaisia ihmisiä. Jätteidenlajittelun järjestäminen puolestaan kannustaa kaikkia ympäristötekoihin sekä töissään että myös kodeissaan. Paikallinen jätehuoltoyritys aloitti muovin keräämisen hyötykäyttöön, mikä on helpottanut ja siten lisännyt alueen muovin lajittelua.

Leo Pitkänen ja Osmo Kurola (Pidä Lappi Siistinä ry) ja Eija Kinnunen (Vihreä ja kestävä Kemi -hanke)

le nal ää! t kiit

Ympäristöseminaarit Pidä Lappi Siistinä ry on järjestänyt vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa ympäristöseminaareja eri puolilla Lappia. Seminaari on suunnattu kuntien ja valtion ympäristöasioista ja jätehuollosta vastaaville, ympäristö- ja matkailualan yrityksille sekä kaikille Lapin ympäristöasioista kiinnostuneille. Seminaari on saanut suuren suosion ja siitä on tullut vuosittainen jätehuollon ja Lapin ympäristöasioiden kehittämisen keskustelufoorumi. Lue lisää seminaareista www-sivuiltamme.

BRP:n lahjoitus BRP Finland Oy lahjoitti joulukuussa 2019 Pidä Lappi Siistinä ry:lle nelitahtisen Lynx SM Commander -moottorikelkan. Leveätelaisessa kelkassa on muunneltavat tavarankuljetusmahdollisuudet ja se on myös kulutukseltaan taloudellisempi kuin edeltäjänsä. PLS käyttää kelkkaa erilaisissa huoltotehtävissä.

14


Pidä Lappi Siistinä

2020

KEEP LAPLAND TIDY

OSTAMALLA NALLE-TUOTTEITA tuet toimintaamme. Katso valikoima: www.pidalappisiistina.fi

Syväkeräysastioita pieniin matkailukeskittymiin

Jätehuoltohanke matkailukeskuksiin

Pidä Lappi Siistinä ry toteuttaa hanketta, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta myös pienissä matkailukeskittymissä. Hankkeessa asennutetaan syväkeräysastioita sellaisiin matkailukohteisiin, joissa ei ole toimivaa jätelajittelupistettä.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pidä Lappi Siistinä ry:lle avustuksen hankkeeseen tunturialueiden jätehuollon kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehostaa jätteiden kierrättämistä matkailukeskistymissä ja hotelleissa, joissa on jo toimivaa jätteen lajittelua.

Ensi kesänä jätteenkeräyspiste asennetaan mm. Tankavaaraan. Matkailijat voivat lajitella pisteessä Tavoitteen toteuduttua saadaan kerättyä valitun pakkauslasin, pienmetallin, paperin sekä polttokel- alueen jätteet mahdollisimman tehokkaasti kierräpoisen jätteen. tykseen sekä parannetaan alueen luonnon ainutlaatuisuuden säilymistä sekä kestävää käyttöä. Hanke päättyy joulukuussa 2021.

JUKOLA 2020

Kesällä 2020 Rovaniemellä kilpailtavaan Jukola-viestiin odotetaan noin 18.000 suunnistajaa. Pidä Lappi Siistinä ry on mukana Jukolatapahtuman ympäristövaliokunnan työskentelyssä. Jukola on yksi suurimpia urheilutapahtumia Suomessa ja sen onnistuminen on paljon kiinni sadoista vapaaehtoisista. Osa talkoolaisista osallistuu vain kisaviikonloppuun, osa on mukana muutaman vuoden tapahtuman suunnittelusta alkaen. Viestitapahtuman käytössä on Ekokompassi-sertifikaatti, joka otettiin käyttöön Joensuu-Jukolassa 2017 ja joka auditoidaan Napapiiri-Jukolassa 2020. Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatti kertoo tapahtuman sitoutuvan jatkuvaan ympäristötyön kehittämiseen. Tapahtuman ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo suunnittelussa ja hankinnoissa. Ekokompassin soveltamisesta on vastannut Pidä Lappi Siistinä ry:n projektisuunnittelija Miia Palovaara. 15

Pidä Lappi Siistinä ry Urheilukatu 9-11 A 4, 96100 ROVANIEMI posti@pidalappisiistina.fi www.pidalappisiistina.fi puh. +358 (0)400 66 55 44


Liity joukkoomme ja tue työtämme lappilaisen

TUKIJOITAMME mm. Agnico Eagle Finland Alko BioBag BRP Finland Encore Ympäristöpalvelut Oy Harriniva Kajaanin Romu Oy Kiertokaari Kuusakoski Lapeco Lapland Hotels Lapland Safaris Lassila&Tikanoja LähiTapiola Lappi Mepak-Kierrätys Metsähallitus Molok Napapiirin Energia ja Vesi Napapiirin Kuljetus Napapiirin Residuum Perämeren Jätehuolto RINKI Sampo Apteekki Suomen Kuitukierrätys Suomen Rengaskierrätys Suomen Uusiomuovi Säästöpankki Optia

luonnon säilyttämiseksi.

Yhdistyksemme toimii konkreettisesti ympäristön hyväksi • kunnostamalla ja rakentamalla talkoovoimin luonto- ja n jäse virkistysalueiden palveluvarustusta ö l i k • järjestämällä ympäristöseminaareja ja ympäristön Hen siisteyteen tähtääviä tapahtumia • edistämällä ympäristötietoutta ympäristökasvatusosi lähettämällä viestiä /vu toiminnalla, viestinnällä sekä osoitteeseen • olemalla mukana erilaisissa projekteissa ja työryhmissä, posti@pidalappisiistina.fi jotka kehittävät ympäristön tilaa Lapissa. Jäsenenä saat tai t, • Oikeuden osallistua yhdistyksen talkooleireille. t elija e k s s i i Op kelä • Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. täyttämällä , elä t ä m • Ajankohtaista tietoa ympäristöasioista. ö t t jäsenhakemuslomake työ Yritysjäsen saa lisäksi positiivista näkyvyyttä ympäristösivuillamme vastuullisuudesta ja hyödyllisiä tilaisuuksia verkostoitumiseen. i s www.pidalappisiistina.fi o /vu Neuvottelemme yritysten kanssa mielellämme myös sponsori> Liity jäseneksi. tuesta.

€ 5 1

5€

Lue lisää toiminnastamme: www.pidalappisiistina.fi

LIITY jäseneksi

Photo Pekka Luukkola /Visit Finland

Vuonna 1987 perustetun Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan tavoitteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Profile for Pidä Lappi Siistinä

Pidä Lappi Siistinä infolehti 2020  

Pidä Lappi Siistinä infolehti 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded