Årsredovisning PICS Sweden 2018

Page 1

ÅRSREDOVISNING FÖR PICS Räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

PICS Pakistan Information & Cultural Society Org. No. 802504-0349 Stockholm, Sweden

Phone: 070 982 15 40 Email: info@picss.se

1


2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse ……………………………………………………. Väsentliga händelser ……………………………………………………… Resultaträkning ……………………………………………………………. Balansräkning …..………………………………………………………….. Noter …………………………………………………………………………. Underskrifter …..……………………………………………………………

3 4 5 6 7 7

Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i PICS Pakistan Information & Cultural Society intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 20190510. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum Spånga 20190510

Shahzad Ansari President PICS

www.picss.se


3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för PICS Pakistan Information & Cultural Society, 802504-0349, får harmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Allmänt om verksamheten PICS Pakistan Information & Cultural Society grundades 2016 med en vision att hjälpa den stora men helt bortkopplade pakistanska samhället i Sverige genom att få en gemensam plattform. PICS är en ideell organisation och vårt uppdrag är att främja pakistansk kultur, tjäna samhället och hålla den pakistanska kulturen levande. PICS är ett initiativ av Pakistanskt utland för att främja sociala och kulturella aktiviteter i det Pakistanska samhället i Sverige. Våra grundläggande mål är att främja Pakistansk kultur och visa positiv bild av Pakistan utomlands, främja, utveckla och sprida urdu-språk, ge information om Pakistan och samla Pakistanier från olika bakgrund tillsammans. Under året kommer vi att vara värd för en mängd olika levande händelser som inte får missa, inklusive samtal, buffémiddagar, mushairas, kulturella evenemang och stödja alla icke-politiska Pakistanska händelser. Så, bli med oss för att uppleva pakistansk anda och kultur!

www.picss.se


4

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Följande är de händelser som vi gjorde tills nu 27th January - Year started with a Successful Salam Pakistan event in Kungstragården in the heart of Stockholm. 24th March - PICS stated in its founding vision that it will be an Umbrella organization, so supported Pakistan Celeberation. 12th May - Together with Pakistani world famous Celeberity Ms Reema khan to fundraise charity for Shakut khanam. 25th August – Pakistani movie screening – Jawani Phir Nahi Ani 2 27th September - First time in History, PICS gathered all PTI candidates for Sweden chapter to motivate there vision. 21st October - Another Success to promote Pakistani Cinema - Load Wedding

www.picss.se


5

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 - 2018-12-31

Not

Belopp i kr

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning

69 725

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

69 725

Rörelsekostnader Övriga externa kostnader

-68 697

Summa Rörelsekostnader

-68 697

Rörelseresultat

1 028

Finansiella poster Resultat efter finansiella poster

1 028

Bokslutsdispositioner Resultat före skatt

1 028

Skatter Årets resultat

1 028

www.picss.se


6

BALANSRÄKNING 2017-01-01 - 2018-12-31

Not

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar Kassa och bank

14 919

Summa omsättningstillgångar

14 919

SUMMA TILLGÅNGAR

14 919

www.picss.se


7

Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. /År 1 - med jämförelsetal/ Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. /År 1 - fg år som bilaga/ Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan

räkenskapsåret

och

det

närmast

föregående

räkenskapsåret.

Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.

Spånga 20190510

Shahzad Ansari President PICS

www.picss.se


8

Redovisningsbyrå

Diagonalen 5A, 19 547 Märsta, Stockholm Sweden Tel: 08 519 711 93 // info@zaqaccounting.com www.zaqaccounting.com https://www.facebook.com/pg/zaqaccounting/

www.picss.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.