Page 1

Terima kasih saudara Pengacara Majlis, TEKS UCAPAN Y.B MEJAR JENERAL DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN HJ BAHAROM (B) MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PEJENAMAAN SEMULA KOLEJ SAINS PERUBATAN ANTARABANGSA PUSRAWI (PICOMS) 31 MAC 2011 (KHAMIS) BERTEMPAT DI MASJID WILAYAH

Yg Bhg Dato Zubir, Pengerusi PICOMS Yg Bhg Dato Che Mat, Setiausaha MAIWP En Zakuan, Ketua Pegawai Eksekutif PICOMS Yg Bhg Dr. Yamin, Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP Yg Bhg Ketua/Wakil Agensi-agensi dibawah Menteri di JPM Yg Bhg Pegawai-pegawai kanan MAIWP serta anak syarikat MAIWP

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬ ‫اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻲ‬ ‫واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪاﻩ اﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‬

Yg Bhg Pegawai / Wakil Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), PTPTN, Kolej Swasta Wakil-wakil media,Tuan-Tuan / Puan-Puan dan para Pelajar


1.

Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah

utama

agenda

kerajaan

dibawah

Government

Taala, seterusnya berterima kasih kepada pihak

Transformation Programme (GTP), iaitu BUDAYA

pengurusan Kolej Sains Perubatan Antarabangsa

INOVASI DALAM PERKHIDMATAN.

Pusrawi, singkatannya PICOMS atas penganjuran Majlis Perasmian Penjenamaan Semula Kolej ini. Tidak lupa juga kepada semua pihak, yang telah meluangkan masa untuk hadir pada majlis perasmian pada pagi ini. 2.

3.

Justeru

itu

apabila

Kolej

ini

mempunyai

pengurusan baru pada tahun 2010, saya telah meminta mereka

untuk

membuat

satu

transformasi

yang

berterusan bagi memenuhi keperluan ini. Maka hari ini, pengurusan

telah

membuktikan

bahawa

mereka

Pada hemat saya, majlis kita pada hari ini

mampu melaksanakan perubahan dengan lahirnya

merupakan satu manifestasi kepada budaya inovasi

PICOMS. Ini amat sesuai dengan konsep change

yang dilaksanakan oleh PICOMS. Kalau kita hendak

management yang terkandung gesaannya di dalam

berjaya, maka perlu ada perubahan, ini sangat penting

Surah al-Anfaal ayat 58:

difahami

‫َﱴ‬ ‫َﻚ ُﻣﻐَﻴﱢـﺮًا ﻧِ ْﻌ َﻤﺔً أَﻧْـﻌَ َﻤﻬَﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗـَﻮٍْم ﺣ ﱠ‬ ُ ‫ِﻚ ﺑِﺄَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﱂْ ﻳ‬ َ ‫ذَﻟ‬

kerana

perubahan,

penyesuaian

dan

pertumbuhan perlu ada untuk memenuhi keperluan masyarakat yang sentiasa berubah di dalam era baru pendidikan

dan

penjagaan

kesihatan.

Budaya

perubahan ini juga adalah salah satu dari tiga teras

ِ ‫ﻳـُﻐَﻴﱢـُﺮوا ﻣَﺎ ﺑِﺄَﻧْـﻔ‬ ‫ُﺴ ِﻬ ْﻢ َوأَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﲰِﻴ ٌﻊ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ‬


“Yang demikian itu, ialah kerana sesungguhnya Allah

lebih ramai lagi kemasukan pelajar kejururawatan,

tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah

dengan

dikurniakanNya

sehingga

pembelajaran saperti yang ditetapkan oleh Agensi

mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka

Kelayakan Malaysia dan Lembaga Jururawat Malaysia.

kepada

sesuatu

kaum

sendiri dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.� 4.

6.

menyediakan

segala

kemudahan

untuk

Pada tahun ini, dengan perkenalan diploma-

diploma baru, MAIWP akan membantu pelajar yang

Susulan dari usaha pengembangan PICOMS,

terdiri dari golongan asnaf, sama ada menampung

MAIWP telah membeli satu bangunan 4 tingkat di

sebahagian dari yuran pengajian melalui pemberian

Mukim Batu sebagai kampus baru untuk menempatkan

biasiswa ataupun bantuan-bantuan khas kewangan

pelajar-pelajar baru kursus Diploma-diploma Farmasi,

bagi mengurangkan beban sara hidup pelajar yang

Fisioterapi, Pembantu Perubatan, Sains Perubatan dan

terdiri

lain-lain

dimaklumkan bahawa sekarang ini, hampir semua dari

lagi

kursus

bidang

sains

perubatan

&

dari

golongan

tersebut.

pelajar-pelajar

1700 orang pelajar.

menerima bantuan Baitulmal, RM3000 setiap tahun

Seterusnya, MAIWP juga telah membiayai kos

Kejururawatan

Sukacita

kesihatan. Kampus ini boleh menempatkan kira-kira

5.

Diploma

asnaf

sedang

iaitu RM250 setiap bulan wang saku.

kerja pengubahsuaian bangunan 7 tingkat, Bangunan

7.

Semua

ini

dilakukan

sebagai

memenuhi

Baitulmal di Jalan Ipoh dalam usaha bagi menampung

sebahagian dari tujuan dan matlamat penubuhan


MAIWP, iaitu memastikan bahawa wang zakat yang

perkhidmatan,

diberikan oleh pemberi zakat dalam kawasan Wilayah

kepada PICOMS untuk menguruskan pusat-pusat ini.

Persekutuan digunakan untuk membantu golongan-

Buat masa ini, MAIWP masih bergantung kepada

golongan yang memerlukan bagi melanjutkan pelajaran

panel-panel pusat dialisis luar, dimana hampir 360

peringkat Diploma & Ijazah.

pesakit golongan asnaf setiap tahun menerima bantuan

8.

Dengan

wang

pemberian

zakat

yang

kita

gunakan untuk membantu pelajar-pelajar golongan asnaf

PICOMS

serta

menyediakan

kemudahan

pendidikan bagi melahirkan generasi graduan dari golongan tersebut, maka saya yakin rahmat Allah s.w.t. akan sentiasa melimpah berterusan kepada Tuan/Puan

kita

telah

memberikan

kebenaran

MAIWP, dengan kos perbelanjaan melebihi RM6juta setahun. Kos pembinaan setiap pusat dialisis adalah kira-kira RM1juta. Kita jangkakan, dengan adanya pusat dialisis MAIWP sendiri, kos perbelanjaan dapat dikurangkan serta dapat menampung lebih ramai lagi pesakit-pesakit baru dari golongan asnaf.

pemberi zakat yang telah menghulurkan zakat kepada

10.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

tahun akan datang, MAIWP akan membantu PICOMS

9.

Sebagai

tambahan,

MAIWP

akan

membina

pusat-pusat hemodialisis, dimana akan menempatkan 12 mesin dialisis setiap pusat. Sesuai dengan matlamat PICOMS sebagai penyedia pendidikan, latihan dan

Apabila bilangan pelajar meningkat pada tahun-

dalam melaksanakan usaha-usaha pengembangan termasuk

membantu

menyediakan

kemudahan

infrastruktur pembinaan kampus baru dan ‘teaching hospital’ yang lebih selesa dan bertaraf dunia.


11.

Selain dari menjalankan program usahasama

perkhidmatan, serta latihan-latihan terkini untuk bakal-

antara PICOMS dengan Fakulti Perubatan Universiti Al-

bakal doktor, jururawat, ahli farmasi, doktor gigi dan

Azhar, saya juga mengharapkan pihak PICOMS dapat

lain-lain.

berbincang

dapat

lahir dari PICOMS pada masa hadapan bukan sahaja

mewujudkan Fakulti Perubatan Al-Azhar di PICOMS

mempunyai peribadi moral yang tinggi & hebat tetapi

saperti yang kita lihat hari ini sudah ada kampus

juga bertanggungjawab serta komited terhadap kerjaya

cawangan

masing-masing secara profesional.

University

dengan

Monash di

Al-Azhar

supaya

University

Malaysia.

dan

Dengan

kita

Nottingham

adanya

Fakulti

Perubatan Al-Azhar disini, maka Malaysia boleh dijadikan sebagai hab atau pusat untuk pelajar-pelajar, terutama pelajar Islam sekitar Asia Tenggara untuk datang kesini, dimana Malaysia adalah lebih dekat dan selamat berbanding Mesir. 12.

Untuk

Lima tahun dari sekarang, saya amat yakin dan

dapat bayangkan bahawa PICOMS ini akan berjaya dengan program-program baru pada semua peringkat, dengan kemudahan penyelidikan dan pembelajaran lebih

baik

tapi

yang

penting

sekali

kita

dapat

mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai moral, sistem

etika dengan pengetahuan tinggi berpaksikan prinsip-

pendidikan & penjagaan kesihatan, PICOMS mesti

prinsip Islam, yang mana boleh dipraktikkan untuk

berkembang

kesejahteraan masyarakat dunia & Islam khasnya.

merangkumi

berjaya

13.

Saya mengharapkan bakal graduan yang

di

sebagai

dalam

penjagaan

semua

penyedia aspek

pesakit,

dan

arah,

penyelidikan,


14.

Saya juga mengharap usaha perkembangan

PICOMS untuk mendapat taraf Kolej Universiti akan tercapai saperti dirancangkan dalam masa 2 atau 3 tahun dari sekarang dan menjadikan PICOMS sebagai pilihan kolej universiti untuk pendidikan kepakaran & profesional dengan ‘standard’ yang relevan sebagai memenuhi jangkaan global tetapi tetap istiqamah berpegang kepada nilai etika kemurniaan Islam.Sekian, terima kasih.

‫وﺑﺎ اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﮭداﯾﺔ واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ‬ ‫وﺑرﻛﺎﺗﮫ‬

Teks Ucapan YB Menteri Sempena Majlis Perasmian Penjenamaan Semula PICOMS  

Majlis Perasmian Penjenamaan Semula PICOMS di Masjid Wilayah Kuala Lumpur pada 31hb Mac, 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you