Page 1


Spis treÊci

Âwiat Alkoholi

W

N U M E R Z E :

magazyn koneserów nr 12/2008

 W I ¢ TA

Adres redakcji: 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

Procenty pod choinkà

KONIAK

www.swiat-alkoholi.pl redakcja@swiat-alkoholi.pl

Francuski arystokrata

Redaktor Naczelny: Mariusz Golak

Starcie gigantów

Redaguje zespó∏: Wojciech Napora

Luksusowy alkohol – doskona∏y pomys∏ na Êwiàteczny prezent – str. 4

DTP: Piotr Ambro˝ej studio@publikator.com.pl Wydawca: Publikator Sp. z o.o. 15-113 Bia∏ystok, ul. Gen. Andersa 38 tel. (085) 65 39 000, fax (085) 65 39 856

10

Drinki z whisky

12

Wheated bourbon

14

Blending – sztuka czy profanacja?

16

Bourbon County, a mo˝e Old Bourbon?

18

Whisky z Speyside

24

A L FA B E T Z %

26

BRANDY

www.publikator.com.pl poczta@publikator.com.pl

Nieznane oblicze Portugalii

Prezes: Lech Gryko

SYROPY

Wiceprezes: Anita Frank

Drinki z syropami

Dyrektor Finansowy: Agnieszka Masiewicz

WINO

Dyrektor Wydawniczy: Jaros∏aw ˚ukowski

8

WHISKY

Wspó∏pracujà: Maciej Cho∏drych, Tomasz Falkowski, ¸ukasz Sosiƒski Zdj´cia: Monika Filipiuk, Bartosz Jarosz

4

Najpopularniejsze koniaki X.O. dost´pne w Polsce – str. 10

Dyrektor Studia Graficznego: Bohdan Majewski Dyrektor Dzia∏u Fotografii i Architektury: S∏awomir Mojsiuszko Dyrektor Biura Reklamy: Katarzyna Jab∏oƒska Reklama: Damian Jan Borecki, Aneta Brzostek, Anna Jakuç, Joanna Klim, Monika ¸obaczewska reklama@publikator.com.pl Marketing: Ma∏gorzata Arciszewska

28

30

Król win musujàcych

32

Bàbelkowa eksplozja w kieliszku

34

Wina z Moraw

40

Szampaƒskie êród∏o przyjemnoÊci

42

Drinki z winami musujàcymi

46

Wina musujàce cava

48

Szampaƒska dynastia

50

RewolucjoniÊci z Adygi

52

Wina w∏oskie

56

Wino z fazà ksi´˝yca

58

Wychodzenie z cienia

60

Dyrektor Dzia∏u Kolporta˝u: S∏awomir Andryszewski

PIWO Kolporta˝ i Prenumerata: www.salonprasowy.pl Zdj´cie na ok∏adce: Shutterstock Redakcja nie zwraca niezamówionych materia∏ów oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam. Copyright by Publikator Sp. z o.o. Wszystkie materia∏y obj´te sà prawem autorskim.

2

Od stuleci szampan uznawany jest za króla win musujàcych – str. 32

Dry stout

63

Wytrawny jak angielski humor

64

O TYM SI¢ MÓWI

66

PA R T N E R Z Y

72


Whisky

N O T Y D E G U S TA C Y J N E

Whisky z Speyside

¸ukasz Sosiƒski

BenRiach 15 Y.O. 46% Pedro Ximénez

Prezentujemy kolejne noty degustacyjne autorstwa ¸ukasza Sosiƒskiego (www.pickandtaste.pl), który dzieli si´ z naszymi czytelnikami swoimi wra˝eniami z degustacji szkockich whisky pochodzàcych z destylarni zlokalizowanych w regionie Speyside – BenRiach, Glenlivet, Tomintoul, Glenfiddich, Balvenie i Glen Moray.

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, bardzo przy-

Zapach:

jemna egzotyczna s∏odycz, wanilia oraz olejki, w

bez wody: sporo alkoholu, dominuje wytrawnoÊç

tle odrobina wytrawnoÊci (mi´ta), momentami

(j´czmieƒ, bardzo du˝o zió∏, traw), mocno inhalu-

Barwa: ciemne z∏oto, miód gryczany.

pojawia si´ wi´cej wytrawnoÊci, ∏adnie podkreÊla-

je, troszeczk´ olejków i wanilii, odrobina cytrusów,

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, za to domi-

jàcej whisky, dominujà pieczone owoce, egzotycz-

w tle odrobinka s∏odyczy (Êliwki, pomaraƒcze,

nuje wytrawne sherry, rodzynki, jab∏ka (lekko kwa-

na, bardzo przyjemna s∏odycz, brzoskwinia, jab∏-

czarna porzeczka).

Êne i pieczone), odrobinka skórki brzoskwini,

ka, mango, wiÊnie w czekoladzie, fio∏ki, s∏odkie

z wodà: nie czuç alkoholu, staje si´ du˝o mniej

cynamon, ró˝a i delikatne kwiaty, du˝o olejków,

mleko waniliowe.

wytrawna, s∏ód, jab∏ka, gruszki, cytrusy oraz

odrobinka owoców egzotycznych (liczi, mango),

z wodà: czuç wi´cej olejków, owoce egzotyczne

pomaraƒcze, odrobina czarnych owoców (szcze-

suszone kwiaty i zio∏a, eukaliptus.

(liczi), wanilia, mleko, mas∏o, odrobinka wytraw-

gólnie porzeczki).

z wodà: whisky staje si´ bardziej wytrawna, poja-

noÊci i ostroÊci, gruszka w syropie, lukier.

Smak:

wiajà si´ olejki, wanilia, zio∏a, jab∏ka, sherry i s∏o-

Smak:

bez wody: wytrawna i gorzka, zio∏a, trawy, skórki

dycz, której z czasem robi si´ coraz wi´cej.

bez wody: bardzo du˝o przyjemnych olejków,

orzechów w∏oskich, coÊ z olejków, przydymione

Smak:

poczàtkowa whisky jest ostrzejsza (j´czmieƒ i cze-

wytrawne owoce, lekka pikantnoÊç, sporo cytru-

bez wody: whisky jest bardzo oleista, dominuje

kolada), po chwili pojawia si´ bardzo przyjemna

sów, gdzieÊ w tle pojawiajà si´ tosty i Êwie˝a becz-

wytrawne sherry, kwaÊne jab∏ka, odrobina wanilii

s∏odycz, mieszanka owoców (truskawki, wiÊnie,

ka, z czasem troszk´ wi´cej s∏odyczy, miodu, skór-

i budyniu, lekkie orzechy w∏oskie, grejpfrut, miód i

czereÊnie, jab∏ka, migda∏y, odrobinka orzechów),

ka grejpfruta zmieszana z pomaraƒczà.

rodzynki.

przyjemnie rozgrzewa, dok∏adnie wype∏nia ca∏e

z wodà: wytrawna, dominuje gorzkoÊç, czarna cze-

z wodà: staje si´ du˝o delikatniejsza, ale ca∏y czas

usta niczym wino wzmacniane, kruche ciasto.

kolada, kakao, du˝o czarnej porzeczki, perfumy,

pozostaje wytrawna, sporo sherry, jab∏ka, cyna-

z wodà: jest odrobink´ wytrawna, bardzo oleista

lilia, zio∏a, trawy, wanilia.

mon, odrobinka cytrusów i pomaraƒczy, zio∏a

(wype∏nia ca∏e usta), pojawia si´ du˝o przyjemnej

Finisz: wytrawny, s∏odowy, pikantny.

(rumianek), akacja, z czasem zaczyna dominowaç

s∏odyczy egzotycznej zmieszanej z odrobinkà cze-

Podsumowanie: bardzo podobna do wersji 10-let-

s∏odycz (sherry i rodzynki), wanilia i lekki dym.

kolady i mi´ty, nektaryna s∏odka i soczysta, wiÊnie

niej. Ostra w zapachu i smaku.

Finisz: mocno wytrawny – typowe sherry, z czasem

w czekoladzie, nadzienie truskawkowe w pralin-

Cena: 249 z∏.

staje si´ s∏odszy.

kach, s∏odki agrest, poziomki, orzeszki.

Podsumowanie:

Finisz: s∏odki i lekko pikantny, bardzo przyjemny.

niefiltrowana na zimno, bez dodatku karmelu.

Podsumowanie:

Mo˝na by si´ spodziewaç, ˝e dzi´ki sherry whisky

naturalna moc beczki, niefiltrowana na zimno. Ta

ta b´dzie s∏odka, ale w praktyce jest mocno

whisky stanowi potwierdzenie, ˝e mocne trunki nie

Barwa: ciemny miód gryczany.

wytrawna.

muszà byç pe∏ne alkoholu i ostrego zapachu.

Zapach:

Cena: 239 z∏.

Rewaluacja na j´zyku i bardzo ciekawe aromaty.

bez wody: nie czuç alkoholu, s∏odkie owoce egzo-

Cena: 229 z∏.

tyczne, brzoskwinia, winogrona, Êliwka, kiwi,

ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P

Glenlivet 16 Y.O. 57,7% Nadurra butelkowany 10/07 1007D SINGLEMALT.PL

Glenfiddich 18 Y.O. 40% BOLS

agrest, wiÊnie, wiÊnie w alkoholu, ró˝ane olejki, z

Tomintoul 16 Y.O. 40% WIN-CIN

czasem whisky staje si´ coraz bardziej wytrawna, a jej s∏odycz zanika, gorzkoÊç z orzeszków. z wodà: oleista i waniliowa, wi´cej brzoskwini,

Barwa: ˝ó∏ta, bardzo jasne z∏oto.

3

Barwa: ciemny miód gryczany.

pieczonego jab∏ka, cynamonu, miód, karmel,


Whisky

morelki, gruszki, pomaraƒcze, odrobinka ostroÊci, czarna czekolada.

BenRiach 20 Y.O. 43% ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P

Smak: bez wody: egzotyczna s∏odycz zmieszana z

Barwa: z∏oto z ciemniejszymi odcieniami.

wytrawnoÊcià pochodzàcà z j´czmienia i rumian-

Zapach: bez wody: nie czuç alkoholu, du˝o goto-

ku, zio∏a, lekka wanilia i olejki, migda∏y, miód i

wanych s∏odkich owoców (gruszki), olejki, wanilia,

karmel, odrobinka popio∏u i torfu, czarna czekola-

leciutki torf skrywajàcy si´ pod s∏odyczà, brzo-

da i kakao, z czasem whisky robi si´ s∏odsza.

skwinie, odrobinka wytrawnych owoców, dojrza∏a

z wodà: oleista, waniliowa, miodowa, karmelko-

truskawka, cynamon, rumianek.

wa, sporo wytrawnoÊci (j´czmieƒ), torf i dym,

z wodà: czuç wi´cej zió∏ i wytrawnoÊci, ca∏y czas

brzoskwinia, truskawki, pikantnoÊç z kawy i cze-

wyczuwalna jest s∏odycz – gotowane owoce, miód, z

kolady, gruszka.

czasem pojawia si´ coraz wi´cej s∏odyczy, choç nadal

Finisz: gorzkawy, czarna czekolada i s∏odycz (miód

dominuje wytrawnoÊç – zio∏a, trawy, rumianek.

i karmel).

Smak: bez wody: lekko ostra (j´czmieƒ), du˝o

Podsumowanie: bardzo ciekawie smak ewoluuje z

gotowanych i s∏odkich owoców, odrobina torfu,

wytrawnego i j´czmiennego w kierunku s∏odkiego i

przydymione owoce, pikantnoÊç, zielone jab∏ka,

owocowego. Whisky odrobin´ za wytrawna w

brzoskwinia.

smaku i aromacie.

z wodà: dominuje miód, w tle torf i popió∏, sporo

Cena: 295 z∏.

olejków, pikantnoÊç, dominacja owocowoÊci – cytrusy, zielone jab∏ka, morelki i brzoskwinia.

Balvenie 17 Y.O. 40% New Wood BOLS

Finisz: gotowane owoce, s∏odycz z odrobinà wytrawnoÊci, w tle torf. Podsumowanie:

Barwa: ciemny miód gryczany, lekko przechodzà-

niefiltrowana na zimno, bez dodatku karmelu. Bar-

cy w pomaraƒczowy.

dzo przyjemny smak bez wody.

Zapach:

Cena: 310 z∏.

bez wody: lekki alkohol, du˝o przyjemnej, owocowej s∏odyczy – kwintesencja egzotycznoÊci – rodzynki, p∏atki ró˝y, liczi, wiÊnie zmieszane z tru-

Glen Moray 16 Y.O. 40% SINGLEMALT.PL

skawkami, olejek pomaraƒczowy, kruche ciasto, wanilia, pieczone owoce, eukaliptus, mi´ta.

Barwa: ciemne z∏oto.

z wodà: olejki, odrobina wytrawnoÊci, bardzo du˝o

Zapach:

s∏odyczy, miód, s∏odkie i pieczone owoce, po doda-

bez wody: coÊ alkoholowego, mocny, Êwie˝y j´cz-

niu wody wyczuwa si´ du˝o mniej s∏odyczy, cukier

mieƒ, ostre zio∏a, odrobinka wanilii i olejków, odro-

waniliowy, miód.

binka owocowoÊci, dominacja wytrawnoÊci.

Smak:

z wodà: mniej wytrawny, wi´cej wanilii, po chwili

bez wody: bardzo egzotyczna – du˝o s∏odyczy,

wyczuwa si´ sporo s∏odyczy, miód, karmel, ciep∏y

leciutka wytrawnoÊç – j´czmieƒ i pikantnoÊç –

s∏ód, zio∏a i wytrawnoÊç, skórki z gruszki, maliny,

która uzupe∏nia whisky, odrobinka wanilii, ole-

poziomki, rozwodniony tytoƒ ze skórà zamszowà.

istoÊç, gorzkawe pomaraƒcze z popio∏em, perfu-

Smak:

my, mo˝e odrobinka miodu, s∏odycz (p∏atki ró˝,

bez wody: gorzkawa (ostre zio∏a i j´czmieƒ),

lawenda).

pikantnoÊç i czarna czekolada, wytrawne owoce,

z wodà: ciep∏a, ale ju˝ nie tak bardzo, owoce pie-

cytrusy, orzechy, kakao, kawa, grejpfrut, torf i

czone, lekko gorzkawy pomaraƒcz, du˝o olejków,

tytoƒ, skóra zamszowa, mokra stara beczka, lekka

wanilii (ciasto), aromatyczne kwiaty (bardzo du˝o

egzotyczna s∏odycz, olejki waniliowe.

egzotycznych i aromatycznych smaków), odrobina

z wodà: wytrawna, gorzka, momentami waniliowa,

torfu zmieszanego ze s∏odyczà kwiatowà.

zielone zio∏a, sucha ∏àka, migda∏y, orzechy, czarna

Finisz: s∏odki, miodowy, waniliowy

czekolada, lekko pieczone owoce, poziomka.

Podsumowanie: bez wody zapach jest ostry, ale

Finisz: wytrawny, lekko gorzki, z odrobinà wanilii.

pomimo tego whisky wàcha si´ bardzo przyjemnie,

Podsumowanie: zapach oraz smak zbyt suchy i

gdy˝ jest niesamowicie s∏odka i egzotyczna. Doda-

wytrawny. Z czasem whisky staje si´ bardziej owo-

nie wody niweluje ostry zapach.

cowa i s∏odka, choç nadal dominuje ostroÊç.

Cena: 315 z∏.

Cena: 169 z∏.

Fot. ¸ukasz Sosiƒski

4

Świat Alkoholi 12 (2008)  

Pick and Taste jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń z najbardziej wyrafinowanych...